Procedure : 2012/2134(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0001/2013

Indgivne tekster :

A7-0001/2013

Forhandlinger :

PV 04/02/2013 - 18
CRE 04/02/2013 - 18

Afstemninger :

PV 05/02/2013 - 7.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0036

BETÆNKNING     
PDF 267kWORD 159k
8. januar 2013
PE 496.312v01-00 A7-0001/2013

om bedre adgang til finansiering for SMV'er

2012/2134 (INI))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Philippe De Backer

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om bedre adgang til finansiering for SMV'er

2012/2134 (INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse ”En handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er (COM(2011)0870),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "EUROPA 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

–   der henviser til Kommissionens rapport "Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV - Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders behov" (COM(2011)0803),

–   der henviser til Kommissionens program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder, "COSME"-programmet (COM(2011)0834),

–   der henviser til ""Small Business Act" for Europa" (COM(2008)0394), der anerkender SMV'ernes centrale rolle i EU's økonomi og sigter mod at styrke den rolle, SMV'erne spiller og fremme deres vækst- og jobskabelsespotentiale ved at afbøde en række problemer, som menes at være hindrende for SMV'ernes udvikling,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 om status vedrørende "Small Business Act" for Europa (COM(2011)0078) og sin beslutning af 12. maj 2011 desangående(1),

–   der henviser til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde (KOM(2011)0860),

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2011)0862),

–   der henviser til Kommissionens og Den Europæiske Centralbanks undersøgelse fra 2011 om SMV'ers adgang til finansiering,

–   der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 2/2012 om finansielle instrumenter for SMV'er medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling,

–   der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om udvikling af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi(2),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48;

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Regionaludviklingsudvalget og Retsudvalget (A7-0001/2013),

A. der henviser til, at den dårligt udtænkte regulering af finansbranchen i kombination med de alvorlige og gennemgribende indvirkninger af den finansielle og økonomiske krise og gældskrisen kan gøre adgangen til finansiering endnu vanskeligere for SMV'er;

B.  der henviser til, at det er af afgørende betydning at skabe og udvikle de nødvendige redskaber til at fastsætte de rette betingelser for, at EU vil kunne fremme væksten i euroområdet og i Unionen som helhed;

C. der henviser til, at banklån er den primære kilde til finansiering for SMV'er i EU;

D. der henviser til, at der ifølge data fra ECB er store forskelle i udlånsrenterne imellem medlemsstaterne, og der består ubalancer vedrørende adgangen til likviditet og med et stort omfang af afslag til forretningsprojekter i nogle lande;

E.  der henviser til, at SMV'er udgør mere end 98 % af EU's virksomheder og skriver sig for mere end 67 % af arbejdspladserne i Unionen; der henviser til, at SMV'er således er rygraden i EU's økonomi og udgør en væsentlig drivkraft for vækst- og beskæftigelsesmulighederne på lang sigt i de 27 medlemsstater;

F.  der henviser til, at 85 % af alle nye jobs i EU mellem 2002 og 2010 opstod i SMV'er, navnlig i nystartede firmaer; der henviser til, at 32,5 millioner mennesker i EU er selvstændigt erhvervsdrivende;

G. der henviser til, at der findes forskellige slags SMV'er, som alle har forskellige behov;

H. der henviser til, at foranstaltninger til støtte af SMV'er og iværksætterånd reguleres ved "Small Business Act", som medlemsstaterne har forpligtet sig til at gennemføre sammen med Kommissionen;

Generelle forhold

1.  glæder sig over Kommissionens handlingsplan og dens brede vifte af forslag og anbefalinger vedrørende SMV'erne;

2.  er enig med Kommissionen i, at EU’s økonomiske succes, fortræffelighed og samhørighed i overvejende grad er afhængig af bæredygtig vækst og jobskabelse baseret på SMV’er, der bestræber sig på at skabe kvalitetsprodukter og -tjenesteydelser; fremhæver betydningen af at give incitament til økonomisk vækst inden for alle typer virksomheder; fremhæver, at SMV’er er en del af et større “økosystem” af virksomheder; bemærker, at der i dette ”økosystem” også er behov for at sikre et ligeligt fokus på forbedringen af adgangen til finansiering for mikrovirksomheder eller eneindehavere; bemærker, at større virksomheder i udpræget grad er afhængige af et bredt netværk af mindre SMV’er;

3.  understreger, at mange SMV'er på grund af de stadigt værre virkninger af den finansielle og økonomiske krise har vanskeligt ved at få adgang til finansiering, og at SMV'er skal efterleve nye og sommetider strengere reguleringsmæssige kriterier, end det tidligere var tilfældet; understreger, at bankinstitutter, der under krisen har modtaget statsstøtte såvel som andre implicitte tilskud, såsom offentlige garantier og likviditetsstøtte fra nationalbankerne og Den Europæiske Centralbank, bør underlægges mål for de finansieringsbeløb og betingelser, de opstiller for SMV'er; tilskynder Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at fremme indførelsen af ”tænk småt først-princippet” i nationalt regi, hvilket indebærer en yderligere forenkling af de reguleringsmæssige og administrative rammer for SMV’ernes virke;

4.  understreger, at der i forbindelse med forenklingen af de reguleringsmæssige og administrative rammer for SMV’ernes virke skal sikres tilstrækkelig beskyttelse af medarbejderne inden for social sikkerhed og arbejdssundhed og -sikkerhed; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at imødegå eventuel forskelsbehandling i adgangen til finansiering i tilfælde af SMV’er, der drives af ugunstigt stillede personer eller sociale grupper;

5.  bemærker, at der i de seneste år er gjort betydelige bestræbelser på at nedbringe omfanget af bureaukratiske formaliteter;

6.  fremhæver betydningen af, at det lokale bankvæsen styrkes; understreger bankernes ansvar og funktioner, lige fra banker på europæisk plan til lokale banker, hvad angår fornuftige investeringer i økonomien og navnlig i SMV’er; tager de forskelle til efterretning, der eksisterer mellem medlemsstaterne, hvad angår låneomkostninger for SMV’erne og disses adgang til finansiering, hvilket er resultatet af de ugunstige økonomiske forhold og kan få negative konkurrencemæssige implikationer i grænseområder; påpeger, at SMV'ernes problemer med adgang til lån ganske vist stadig varierer mellem medlemsstaterne, men at resultaterne af ECB's undersøgelse af bankudlån fra oktober 2011 dog viser en betydelig generel stramning af kreditstandarderne for udlån til SMV’er, hvilket viser, at reducering af investeringer til det absolutte minimum kan føre til en kreditstramning; erkender desuden, at der er et betydeligt behov for mikrokreditter i EU;

7.  gentager, at reviderede regler for offentlige udbud og koncessionskontrakter ikke må vanskeliggøre SMV'ernes og mikrovirksomhedernes adgang til udbudsmarkedet;

8.  minder om, at banksektoren i Europa er den primære kilde til finansiering til SMV'er; er af den opfattelse, at det på grund af fragmenteringen af banksektoren og den heraf følgende markante uensartethed i udlånsrenter og lånemuligheder mellem landene er nødvendigt med en differentieret tilgang til forbedring af SMV'ers adgang til finansiering, under hensyntagen til de landespecifikke omstændigheder;

Små og mellemstore virksomheders forskelligartethed

9.  minder Kommissionen om, at SMV'erne i EU er meget forskelligartede og varierer lige fra meget traditionelle familieforetagender til hurtigvoksende foretagender, højteknologi-firmaer, mikrovirksomheder, sociale foretagender og nystartede virksomheder, og om at tilgangene til at bistå dem derfor skal være ligeså forskelligartede;

10. gør opmærksom på, at i den nuværende situation, hvor utilstrækkelig adgang til passende kilder til risikovillig kapital, navnlig på de tidlige stadier, fortsat er en af de væsentligste hæmsko for skabelsen og udviklingen af vækstorienterede firmaer, lægger Kommissionens handlingsplan stor vægt på venturekapital som en mulig tilgang til vækstfinansiering; understreger ikke desto mindre, at denne form for finansiering kun er tilstrækkelig for et begrænset antal SMV’er, og at banklån fortsat er den primære kilde til finansiering;

11. understreger, at der ikke findes nogen universaltilgang til finansiering, og opfordrer Kommissionen til at støtte etableringen af en bred vifte af skræddersyede programmer, instrumenter og initiativer, både inden for egenkapital (såsom private individuelle investorer, crowd funding og multilaterale handelsfaciliteter), kvasiegenkapital (såsom mezzaninfinansiering) og gældsinstrumenter (såsom lavpris-selskabsobligationer og garantifaciliteter og platforme) og i partnerskaber mellem banker og andre erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med SMV-finansiering (bogholdere, erhvervs- eller SMV-sammenslutninger eller handelskamre), i den hensigt at støtte virksomhederne i deres etablerings-, vækst- og overførselsfaser, under hensyntagen til deres størrelse, omsætning og finansielle behov;

12. understreger, at Kommissionen bør fremhæve den vigtige rolle, som aktiemarkedet kan spille for forbedringen af både SMV'erne og investorernes adgang til likviditet på forskellige stadier; minder om, at der inden for euroområdet allerede findes aktiemarkeder, der er særligt indrettet til SMV’erne, og at de blev udformet til at imødekomme specifikke markeds- og finansieringskrav;

SMV'ernes sårbarhed

13. anmoder Kommissionen om at underkaste ny regulering med betydning for SMV’erne en samlet og altomfattende konsekvensundersøgelse, herunder omfattende afprøvning, under hensyntagen til de behov og udfordringer, som SMV’erne står over for;

14. fremhæver, at SMV'erne ofte befinder sig for enden af en lang transaktionskæde, og derfor er det led, der er mest påvirket af sene betalinger og korte afregningsperioder; glæder sig derfor over Kommissionens initiativ til kraftigt at tilskynde medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af direktivet om forsinkede betalinger;

15. understreger, at Kommissionens undersøgelser viser, at ikke blot adgangen til finansiering, men også til kvalifikationer, herunder lederkompetencer, og finans- og bogholderekspertise, er afgørende faktorer for SMV'er adgang til finansieringsmidler og deres evne til at skabe innovation, at konkurrere og at vokse; mener, at anvendelsen af EU's finansielle instrumenter derfor bør ledsages af hensigtsmæssige mentor- og vejledningsordninger og videnbaserede forretningstjenester;

16. anser det for nødvendigt at støtte SMV'er på lokalt niveau for at udvikle politikker til at fremme iværksætterånden, forbedre SMV'ernes situation gennem hele deres livsforløb og bistå dem med at opnå adgang til nye markeder; mener, at anerkendelse og udveksling af god praksis er nøgleelementer i denne politik;

Professionalisering af iværksætterinitiativer

17. bemærker, at iværksætteres manglende viden om grundlæggende finansieringsforhold indskrænker kvaliteten af deres forretningsplaner og dermed også af chancen for, at en låneansøgning imødekommes; opfordrer derfor medlemsstaterne til at støtte erhvervsfaglige kurser for potentielle iværksættere og støtte initiativer til partnerskaber mellem banker, handelskamre, forretningssammenslutninger og bogholdere;

18. er af den opfattelse, at iværksætterånden blandt kvinder er en ubrugt ressource til vækst og konkurrenceevne i EU, som bør fremmes og styrkes, og at alle hindringer, som kvinder står over for på arbejdsmarkedet, bør fjernes;

19. er af den mening, at udviklingen af iværksætterevner og læringsprogrammer om, hvordan markedet, økonomien og det finansielle system fungerer og hænger sammen, bør indgå i alle grundlæggende uddannelsesforløb; mener, at en omhyggeligt udarbejdet forretningsplan er første skridt på vejen mod bedre adgang til finansiering og levedygtighed; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde undervisning i finansiering i deres uddannelsesprogrammer hurtigst muligt; støtter i denne forbindelse programmet "Erasmus for unge iværksættere", der er beregnet til at fremme iværksætterånd og udvikling af det indre marked og konkurrenceevnen;

20. mener, at der er brug for en særlig strategi for virksomhedsopstart og finansielle redskaber til gennemførelse af innovative projekter og udvikling af kreativitet blandt unge iværksættere;

21. fremhæver, at der i visse medlemsstater allerede findes tilfælde af bedste praksis vedrørende forbedring af iværksætteres forberedelsesniveau; opfordrer Kommissionen til at støtte indførelsen heraf i andre medlemsstater;

22. understreger, at det er absolut nødvendigt, at iværksættere, potentielle iværksættere og banker regelmæssigt og på forenklet vis informeres om kursusinitiativer, EU-finansiering og programmer for SMV'er på nationalt, regionalt og lokalt niveau, og at de skal drage fordel af alle de til rådighed stående muligheder og tiltag; opfordrer Kommissionen til at sikre, at nationale SMV-organisationer behørigt informeres om EU-initiativer og politikforslag;

23. opfordrer til en intensivering af EIB-gruppens formidlingsindsats for at fremme finansielle ordninger over for SMV'er i samarbejde med SMV-organisationer;

24. gør opmærksom på, at vejledning til iværksættere, der er gået fallit, er et uundværligt element, idet 15 % af de virksomheder, der lukker ned, gør dette på grund af fallit; støtter forenklingen og afkortningen af fallitprocedurerne med det formål at give de pågældende iværksættere en ny chance, da virksomheder etableret af genstartere måske vil blive mere vellykkede;

Åbenhed

25. bemærker, at kreditgivere generelt har bedre kendskab til kreditredskaber end iværksættere, og at iværksættere bør kommunikere bedre med kreditgiverne om deres forretningsplaner og langsigtede strategi; understreger, at disse mangler i kommunikationen skaber vanskeligheder ved overvejelserne om en låneansøgning; anerkender, at der for SMV’erne er behov for særligt tilpassede rådgivning om lånemuligheder; opfordrer Kommissionen til at fostre udveksling af bedste praksisser om specifikke løsninger vedrørende dialog, samarbejd og udveksling af oplysninger mellem kreditgivere og iværksættere; opfordrer Kommissionen til at styrke dialogen og samarbejdet mellem iværksættere og kreditorer;

26. fremhæver, at kreditgiverne skal opstille klare og udspecificerede kriterier for ansøgninger om finansiering på gennemskuelig vis; understreger, at når en kreditgiver giver helt eller delvist afslag på en låneansøgning, skal vedkommende på fyldestgørende og konstruktiv vis give iværksætteren oplysninger om årsagerne til afslaget; opfordrer Kommissionen til at opstille klare retningslinjer for denne konstruktive tilgang til gennemsigtighed;

27. bemærker, at SMV’er, når de tilbagebetaler et lån tidligt, skal dække investeringstabet og derudover betale en bøde til kreditoren, hvilket resulterer i en samlet udgift, der er for stor at afholde; opfordrer Kommissionen til at foreslå mere gennemsigtighed i alle kontrakter om tidlig tilbagebetaling for SMV'er og til at undersøge muligheden for et loft, der kan begrænse omkostningerne ved denne form for operation;

28. bemærker, at SMV’er konfronteres med stadig strengere krav, inklusive personlige garantier, med det formål at opnå finansiering fra kreditinstitutioner; bemærker, at forhøjet rentesatser kan medføre en forhøjelse af de ikke-prismæssige betingelser og vilkår, herunder personlige garantier; mener derfor, at den lovgivning, der er påkrævet til at regulere finansbranchen, eksplicit skal beskytte og stimulere virkningsfulde udlån til realøkonomien, især til SMV’er;

29. opfordrer medlemsstaterne til at reducere den administrative byrde ved opstart af SMV'er og i deres videre livsforløb, i betragtning af forskellene mellem landene på dette område, som hindrer fuldstændiggørelsen af det indre marked; understreger, at det er vigtigt at nedbringe antallet af dage, som det tager at etablere en ny virksomhed; anmoder Kommissionen om at undersøge de bedste, potentielle praksisser at bringe i anvendelse i alle medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til at vurdere muligheden for at indføre ét enkelt SMV-identifikationsnummer, der registreres i én samlet EU-database for SMV'er, herunder med alle finansielle data, således at SMV'er lettere kan ansøge om programmer og finansiering i EU- og nationalt regi; påpeger, at der ved indførelse af et SMV-identifikationsnummer som dette skal tages hensyn til principperne for databeskyttelse;

30. glæder sig over Kommissionens forslag om at fremme anvendelsen af kvalitativ rangordning som et middel til at supplere den kvantitative standardvurdering af SMV'ers kreditværdighed;

Nye finansieringsmåder

31. glæder sig over Kommissionens nye finansieringsprogrammer, der tager hensyn til SMV'ernes specifikke særtræk; opfordrer Kommissionen til at videreudvikle skræddersyet EU-finansiering til SMV'er; understreger, at fragmentering af finansieringen bør undgås, og at finansieringen kun kan blive virkningsfuldt, hvis den er i stand til at dække en væsentlig del af, hvad de pågældende SMV'er har brug for;

32. slår stærkt til lyd for, at finansieringsrammen for fremmed- og egenkapitalinstrumenterne under Cosme-programmet og Horisont 2020 kraftigt forhøjes og SMV'ernes adgang hertil i betydelig grad forbedres;

33. mener, at Kommissionen bør undersøge mulighederne for at forbedre det europæiske marked for kvasiegenkapital, navnlig mezzaninfinansiering; anbefaler, at Kommissionen undersøger, hvordan EIF's Mezzanine Facility for Growth kan styrkes, og undersøger mulighederne for nye mezzaninprodukter, såsom en garanti for mezzaninlån; anbefaler også, at der stilles data og analyser vedrørende de finansielle instrumenter til rådighed for at reducere barriererne for finansielle formidlere, der ønsker at undersøge lånemarkedet for mezzaninkapital i EU;

34. opfordrer til, at mindst 20 % af Horisont 2020-budgettet afsættes til finansiering af innovation i SMV’er;

35. bemærker, at kapitalgarantier i vidt omfang påskønnes og anvendes af SMV'er og kreditinstitutioner; glæder sig over Kommissionens indsats på dette område; opfordrer medlemsstaterne til at opstille hensigtsmæssige rammer for kapitalgarantier;

36. opfordrer Kommissionen til at opstille hensigtsmæssige og nøje tilpassede reguleringsmæssige rammer for emittenter af finansiering til SMV’er, idet rammerne ikke må være for byrdefulde og derudover skal sikre investorernes tillid (inden for EU-lovgivningen om regnskabsstandarder, prospektdirektivet, gennemsigtighedsdirektivet, markedsmisbrugsdirektivet og MiFID-direktivet);

37. glæder sig over den aftale, der blev indgået på Det Europæiske Råd den 28.–29. juni 2012 om en forhøjelse af EIB's kapital med 10 mia. EUR, hvormed EIB-gruppen vil kunne øge sin udlånskapacitet inden for EU i de kommende år med omtrent 60 mia. EUR og geare omtrent 180 mia. EUR af de samlede investeringer og dermed spille en kærkommen rolle i bestræbelserne på at sætte skub i den europæiske økonomi; bifalder, at EIB i sine udlånsprioriteringer eksplicit har fastslået behovet for at udvide viften af bankpartnere i forbindelse med udlån til SMV'er, så viften omfatter nye finansielle og ikke-konventionelle formidlere; understreger, at dette nye tiltag ikke må undergrave de sideløbende forsøg på at styrke og forbedre de fælles EIB-EU-budgetinstrumenter, der anvendes til at dele risici og optage egenkapital-aktiver; opfordrer på denne baggrund Kommissionen til at styrke og optimere risikodelingsinstrumenterne under Den Europæiske Investeringsbanks og Den Europæiske Investeringsfonds programmer for egenkapitalporteføljer eller mezzaninfinansiering ydet af finansinstitutioner (formidlere) til SMV’er; anerkender, at samhørighedspolitikken er en af de primære kilder til finansiel støtte til SMV’er, og at finansiering af programmerne under strukturfondene, en begrænsning af bureaukratiske formaliteter og øget tempo og effektivitet er essentielt for at kunne fostre en genrejsning af EU’s økonomi og konkurrenceevne;

38. opfordrer Kommissionen til at etablere en permanent EU-garantiplatform under den Europæiske Investeringsfond for at lette SMV'ers adgang til finansiering, hvilket vil forbedre udviklingen af garanti- eller lånprodukter baseret på EU-garantier og reducere bankkapitalkravene og den risiko, som de finansielle mellemled udsættes for;

39. tilskynder EIB til at bygge videre på dets projekt-mikrofinansieringsinitiativ og således fremme dets bidrag til gennemførelsen af EU-politiske prioriteter inden for social inddragelse;

40. bemærker, at bankkonti i visse medlemsstater indeholder rekordstore beløb i private opsparinger, mens indskuddene i andre medlemsstater er faldende som følge af krisen; understreger, at opstillingen af egentlige rammer for incitamenter til at aktivere disse private opsparinger vil kunne lette SMV'er adgang til finansiering, både nationalt og tværnationalt, og give impuls til EU's økonomi; opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag om aktivering af disse opsparinger, f.eks. ved at indføre incitamenter baseret på bedste foreliggende praksis i medlemsstaterne;

41. bemærker, at SMV'er bidrager til beskæftigelsen i de regioner, hvor beskæftigelsesniveauet er lavere, til at stimulere øget beskæftigelse og til at opfylde regionernes indbyggeres aktuelle behov, og de har dermed en positiv indvirkning på udviklingen i lokalsamfundene; det ser derfor ud til, at udviklingen af SMV'er er én måde til at mindske ulighederne inden for det enkelte land;

42. glæder sig over den støtte, som SMV'er og mikrovirksomheder modtager gennem initiativer såsom PSCI, programmet Et Kreativt Europa (herunder lånegarantifaciliteten for den kulturelle og kreative sektor), COSME og Horisont 2020, der alle giver nye muligheder for at styrke kompetencer og viden, hvilket muliggør en dynamisk udvikling af SMV'er og mikrovirksomheder;

43. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage skridt til at forbedre adgangen til finansiering for SMV’er, der ønsker at udføre innovative opgaver, leverancer eller tjenesteydelser for den offentlige sektor; opfordrer navnlig til, at der træffes foranstaltninger, der kan forbedre finansieringsbetingelserne ved at sikre, at projektkapital og andre relevante finansieringsstrømme fuldt ud anerkender vækstpotentialet af innovative virksomheder, der arbejder med partnere i den offentlige sektor, både med henblik på projekter vedrørende prækommercielle indkøb og i forbindelse med innovationspartnerskaber;

44. understreger, at et rimeligt, åbent og gennemskueligt EU-regelsæt for offentlige indkøb og en forholdsmæssigt afpasset, gennemskuelig og ikke-diskriminerende håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser(3) er absolut nødvendige for at skaffe SMV'er bedre adgang til offentlige kontrakter og reel mulighed for at opfylde disse kontrakter;

45. tilføjer, at der skal træffes foranstaltninger til at sikre, at en forenkling af grænseoverskridende aktiviteter for SMV'er ikke på samme tid fremmer grænseoverskridende aktiviteter for skinselvstændige, navnlig inden for byggebranchen;

46. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0235.

(2)

EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 6.

(3)

EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.


BEGRUNDELSE

De små og mellemstore virksomheder (SMV'erne) er yderst vigtige for Den Europæiske Union. De udgør rygraden i EU's økonomi og er en betydelig drivkraft for den økonomiske vækst i Unionen. SMV'erne yder et enormt bidrag til skabelsen af arbejdspladser inden for EU's 27 medlemsstater.

Disse virksomheder er imidlertid sårbare, og dette blev tydeliggjort som følge af krisen. Nogle kreditgivere blev på grund af denne krise mere forsigtige med at yde lån til SMV'er, sommetider for forsigtige, idet for få investeringer kan føre til en kreditstramning. Endvidere har de nye og strengere regler for f.eks. finansielle institutioner og kapitalkrav, som både EU og de nationale myndigheder har indført, gjort SMV'ernes adgang til finansiering vanskeligere. Desuden befinder disse virksomheder sig ofte for enden af en lang transaktionskæde, og er derfor det led, der er værst berørt af for sene betalinger og de korte afregningsperioder, der i dag anvendes;

Der er under drøftelserne med interessehaverne om SMV'ernes problemer med adgang til finansiering blevet indkredset en række spørgsmål. Det ser ud til, at kreditgiverne ikke er lige forsigtige med at yde lån til SMV'er i alle medlemsstaterne. I nogle medlemsstater er der i de seneste år investeret et rekordhøjt beløb i SMV'er.

Alle interessehaverne er imidlertid enige om, at EU's og de nationale myndigheder bør træde varsomt i forbindelse med etableringen af de nye kapitalkravsregler. Eftersom der ikke findes nogen overordnet konsekvensanalyse, der dækker alle de forskellige regler, der er blevet indført, er konsekvenserne for den finansielle sektor og for SMV'ernes adgang til finansiering særdeles usikker. Ikke desto mindre skal en overreaktion fra kreditgivernes side på de nye kapitalkrav også undgås.

Andre strukturelle problemer, som allerede fandtes og ikke har nogen direkte tilknytning til krisen, blev også nævnt. En af de store vanskeligheder ved forhandlingerne om en låneaftale er informationskløften mellem SMV'er og kreditgivere. Begge parter er enige om, at bedre kommunikation bør kunne forbedre kreditgivernes forståelse af SMV'ernes behov for et lån og SMV'ernes forståelse af de forskellige lånemuligheder. Samtidig vil mere regelmæssig overvågning af SMV'ernes finansielle situation og grundlæggende finansielle viden dog også være fremmende for, at forhandlingernes skrider hurtigere frem.

Den manglende gennemsigtighed vedrørende f.eks. tidlig tilbagebetaling af et lån er ligeledes et problem for SMV'erne. Investeringstabet og ekstra bøder er ikke altid ordentligt fastsat på forhånd. Sommetider er de samlede omkostninger ved tidlig tilbagebetaling endda så høje, at det ikke er økonomisk overkommeligt for SMV'er, hvilket gør det umuligt at foretage en gennemgang af deres investerings- og kreditbeslutninger.

På grund af strengere kapitalkrav forlanger kreditgiverne ofte supplerende personlige garantier foruden de ordinære bankgarantier. Dette kan udgøre en ekstra hindring for iværksættere til nystartede virksomheder eller yderligere investeringer i deres SMV'er.

Interessehaverne har selv foreslået løsninger, der kan lette SMV'ernes adgang til finansiering: (1) professionalisering af sektoren; (2) bedre samarbejde og udveksling af oplysninger mellem SMV’er og kreditgivere; (3) mere regelmæssig overvågning af SMV'ernes finansielle situation; (4) opstilling af klare regler for anvendelsen af (personlige) garantier; (5) opstilling af klare regler for tidlig indfrielse af lån, eventuelle bøder og beregning af tab af fortjeneste.

Kommissionen fremlægger i sin handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er nogle gode forslag og løsninger, men da begrebet "en SMV" ikke giver mening, er det os magtpåliggende at understrege, at der ikke findes nogen universalløsning, og at forskellige typer SMV'er har forskellige behov.

Derfor glæder vi os over forslaget fra Kommissionen, men ønsker at fremhæve, at risikovillig kapital, som med rette har fået en fremtrædende plads i Kommissionens forslag, kun er det rette middel til at finansiere vækst for et lille antal SMV'er. Derfor opfordrer vi Kommissionen til også at støtte alternative finansieringsmekanismer.

I disse krisetider er private tilbøjelige til at prioritere opsparing over forbrug. I nogle medlemsstater er der rekordstore personlige opsparinger indsat på bankkonti. Vi ønsker derfor, at Kommissionen foretager en undersøgelse af, hvordan EU og medlemsstaterne kan være behjælpelige med at aktivere disse opsparinger, f.eks. gennem indførelse af skatteincitamenter.


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (19.12.2012)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om bedre adgang til finansiering for SMV'er

(2012/2134 (INI))

Ordfører for udtalelse: Anthea McIntyre

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at SMV’er sikrer omkring 90 millioner job i EU, heraf 30 % i mikrovirksomheder, og at 85 % af alle nye job i perioden 2002-2012 blev skabt af SMV'er, navnlig nye virksomheder(1);

2.  bemærker, at SMV'er bidrager til beskæftigelsen af befolkningen i de regioner, hvor beskæftigelsesniveauet er lavest, og til en øget beskæftigelse, at de opfylder de aktuelle behov, som befolkningen i disse regioner har, og at de har en positiv indvirkning på udviklingen i lokalsamfundene; det ser derfor ud til, at udviklingen af SMV'er er én måde til at mindske ulighederne inden for det enkelte land;

3.  påpeger, at SMV'er kun kan skabe vækst og job, hvis der også er gunstige finansieringsmuligheder for investeringer med en højere risikoprofil;

4.  bemærker, at venturekapital blot anvendes af 7 % af europæiske SMV’er, og at 60 % af virksomhederne mener, at venturekapital ikke er anvendeligt for dem; bemærker ligeledes, at yderligere 22 % ikke føler sig trygge ved at drive virksomhed med venturekapitalfonde(2);

5.  understreger, at de lån, der er målrettet mikrovirksomheder, små virksomheder og arbejdsløse, der ønsker at opstarte en virksomhed, stimulerer den lokale iværksætterånd, særlig ansvarlighed i forbindelse med investering, og dermed fremmer skabelsen af nye job;

6.  glæder sig derfor over de muligheder, som strukturfondene giver SMV'er for at investere; mener dog, det er nødvendigt at lette denne adgang for SMV'er, og at de vil blive bedre informeret om disse muligheder;

7.  bemærker, at adgangen til finansiering til en overkommelig pris er afgørende for at finansiere erhvervsinvesteringer og sikre, at virksomheder kan nå deres vækstpotentiale, og for at lette etableringen af nye virksomheder, især meget små virksomheder og socialøkonomiske virksomheder, hvorved der bidrages til fremtidig vækst og, samtidig med at eksisterende job bevares og skabelsen af nye job fremmes; understreger, at adgang til finansiering er særlig vigtigt for unge iværksættere, der starter en virksomhed, og iværksættere, der kommer fra eller ansætter personer fra socialt ugunstigt stillede miljøer;

8.  understreger, at det er umuligt for SMV'er, og særlig mikrovirksomheder, at få adgang til lån uden et personligt bidrag, og at enhver indsats for at sikre bankgarantier til etablering af virksomheder bør tilskyndes; understreger, at finansiering under europæiske og nationale programmer særlig i krisetider som en prioritet bør målrettes SMV'er med henblik på at skabe beskæftigelsesmuligheder; opfordrer medlemsstaterne til at undersøge, hvordan de bedst kan forenkle deres procedurer for at sikre, at kapital kan vurderes på ubureaukratisk vis og derigennem bidrage til at levere vækst, jobskabelse og innovation;

9.  glæder sig over, at SMV'er og mikrovirksomheder modtager støtte gennem initiativer som PSCI, programmet Et Kreativt Europa (herunder lånegarantifaciliteten for den kulturelle og kreative sektor), COSME og Horisont 2020, der giver nye muligheder for at styrke kompetencer og viden, hvilket muliggør en dynamisk udvikling af SMV'er og mikrovirksomheder;

10. foreslår at lette og fremme adgangen til sociale og miljømæssige oplysninger om virksomheder gennem et mærke for lettere at tiltrække investeringsfonde;

11. understreger, at der trods vellykkede EU-initiativer, såsom direktivet om forsinkede betalinger, findes alvorlige hindringer såsom begrænset adgang til finansiering og høje omkostninger i forbindelse med finansiering, der påvirker SMV’ers evne til at bevare de eksisterende job og skabe nye;

12. kræver, at der indføres regler, der forpligter kreditinstitutioner til at formulere et hurtigt svar i tilfælde af, at en SMV anmoder om finansiering;

13. anmoder indtrængende medlemsstaterne om at fremskynde gennemførelsen af direktivet om forsinkede betalinger, eftersom de vanskeligheder, der har været med betalinger i forbindelse med handelstransaktioner – i en periode med svær økonomisk krise – i høj grad har påvirket små og mellemstore virksomheders økonomiske levedygtighed;

14. glæder sig over Kommissionens intention om at fungere som koordinator for udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne, når det gælder finansieringen af SMV'er, i samarbejde med arbejdsmarkedets parter;

15. påpeger, at Den Europæiske Investeringsbank spiller en vigtig rolle, i og med at den tager direkte og konkrete initiativer, der sigter mod at lette især små virksomheders og mikrovirksomheders adgang til finansiering;

16. kræver, at der uden behørigt præciseret undtagelse fastsættes enkle regler for adskillelsen af virksomhedens formue fra lederens formue, selv om virksomhedslederen udøver sin aktivitet individuelt;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge muligheden for at anvende de bedste markedsanalysemekanismer for at fremme SMV'ers tiltag til at internationalisere deres aktiviteter og til at skabe støttemekanismer til den strategiske planlægning heraf;

18. påpeger fordelene ved nye former for finansiering gennem innovative ordninger og løsninger, som ikke omfatter banker, såsom peer-to-peer-långivningsordninger, mikrolångivning, SMV-obligationer og fakturaprodukter, der kan medføre betydelig investering i sociale virksomheder og i nye selvstændige virksomheder;

19. bemærker den potentielle værdi, som nationale eller regionale investeringsbanker rummer, idet de kan tilbyde SMV'er betalbar finansiering, når de kommercielle banker og andre private finansieringskilder ikke er tilgængelige;

20. bemærker, at en mangel på viden og oplysninger kan påvirke forsyningen af både låne- og egenkapitalfinansiering til SMV’er og medføre, at potentielt rentable virksomheder nægtes finansiering, hvilket hæmmer udviklingen eller oprettelsen af rentable SMV’er og mikrovirksomheder; anerkender, at "etstedsbestillingsordninger" og e-forvaltning kan bidrage til at afhjælpe dette problem, idet SMV'erne her kan opnå alle de relevante informationer på en let tilgængelig måde;

21. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at vedtage foranstaltninger, der sigter mod at give forståelig, omfattende og specialiseret information på regionalt og lokalt niveau til SMV'er, der søger finansiering, med henblik på at lette deres adgang til finansieringsmidler og begrænse manglen på oplysninger, der er den primære årsag til, at virksomhederne har begrænset adgang til finansiering, hvilket efterfølgende påvirker deres evne til at skabe beskæftigelsesmuligheder;

22. understreger nødvendigheden af at undersøge finansielle hindringer for grænseoverskridende investeringer på EU-niveau med henblik på at fremme en grænseoverskridende mobilisering af kapital på den ene side og forebygge skattesvig og skatteunddragelse på den anden side;

23. understreger nødvendigheden af, at medlemsstaterne letter SMV'ers adgang til finansiering gennem gennemsigtige procedurer, der har til formål at styrke økonomiens konkurrenceevne, fastholde beskæftigelsen og bekæmpe arbejdsløshed;

24. glæder sig over den styrkede SMV-test, der sikrer, at alle tilgængelige muligheder evalueres regelmæssigt under udviklingen af nye lovforslag, således at SMV'er eller mikrovirksomheder ikke pålægges uforholdsmæssige byrder; understreger dog, at sådanne foranstaltninger ikke bør finde anvendelse på bestemmelser for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;

25. erkender, at administrative byrder og økonomiske risici i forbindelse med adgang til finansiering kan føre til stress og andre negative påvirkninger af helbredet hos ansatte i og ejere af SMV'er og mikrovirksomheder; understreger behovet for, at beskæftigelse og social regulering bidrager til iværksætteres og deres ansattes trivsel uden at skabe yderligere barrierer for deres succes;

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til de stærke sociale og økonomiske argumenter til støtte for at anvende eksisterende EU-initiativer med henblik på at udruste potentielle og eksisterende SMV-ejere med de færdigheder, de redskaber og den viden, som er nødvendige for en vellykket økonomisk forvaltning.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

29.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Alejandro Cercas, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Georges Bach, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner, Csaba Sógor

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jens Geier, Åsa Westlund

(1)

Europa-Kommissionen, "Member States competitiveness, performance and policies: Reinforcing competitiveness", 2011-udgaven,

(2)

ECB og Europa-Kommissionen, ”SMEs’ Access to Finance”, undersøgelser 2009-2011.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (30.11.2012)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om bedre adgang til finansiering for SMV'er

2012/2134 (INI))

Ordfører for udtalelse: Jorgo Chatzimarkakis

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Kommissionens handlingsplan og de foranstaltninger, der er truffet for at gøre adgangen til finansiering lettere for SMV'er;

2.  glæder sig over Kommissionens initiativ, der sigter mod at gøre adgangen til langsigtede investeringer lettere for virksomheder med akten for det indre marked;

3.  bemærker, at 99 % af alle europæiske virksomheder er SMV'er, der tegner sig for 85 % af beskæftigelsen, og at netværk af mindre SMV'er ofte giver pålidelig støtte til større virksomheder; mener, at SMV'er dermed er den vigtigste drivkraft for EU's økonomi og hovedansvarlige for skabelsen af arbejdspladser, bæredygtig vækst og innovation;

4.  understreger, at SMV'er i hele Europa er meget uensartede, hvad angår brugen af forretningsmodeller og investerings- og innovationskriterier, og derfor står over for forskellige finansieringsmæssige udfordringer; understreger, at dette bør afspejles i deres finansieringsmetoder, og anbefaler differentierede analysemetoder og støtte for hver investeringsmodel;

5.  bemærker, at den finansielle krise i EU har resulteret i en række europæiske bankkrak, og at långivere som et resultat heraf på den ene side er mindre villige til at yde lån til SMV'er, hvilket hindrer deres adgang til finansiering, og at virksomhedernes tillid til udlånsinstitutioner på den anden side har lidt skade, hvilket afholder dem fra at anmode om kredit; finder det betænkeligt, at den stadig mere kapital- og risikofølsomme banksektor nu stiller krav om højere sikkerhedsstillelse og højere risikopræmier, der begge resulterer i utilstrækkelig finansiering og tabte forretnings- og beskæftigelsesmuligheder i denne meget vigtige økonomiske sektor; betragter derfor adgangen til kredit- og lånegarantiordninger som en afgørende forudsætning for at kunne udnytte det vækst- og jobskabelsespotentiale, som SMV'erne frembyder;

6.  understreger, at den forhøjede beskatning som resultat af medlemsstaternes finanspolitiske justeringsplaner, der er under udvikling, gør livet meget svært for SMV'er og forbrugere; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger, der gør det lettere for SMV'er at ansøge om programmer og finansiering i EU-regi og nationalt regi; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en konsekvensvurdering for finanspolitiske justeringer med særligt fokus på SMV'er;

7.  påpeger, at der skal tages særligt hensyn til, at den økonomiske krise har ført til flere rentable virksomheders konkurs; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at yde finansiel støtte til iværksættere for at give dem en chance for at starte en ny forretning op;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at skabe hurtige procedurer og kvikskranker for SMV'er med henblik på at øge etableringen af nye virksomheder og også lette deres adgang til de internationale markeder; opfordrer Kommissionen til at sikre en større sammenhæng mellem de forskellige programmer med henblik på at give garantier og sikre en god balance mellem nationale ordninger og EU-ordninger til støtte for finansieringen af innovation eller tilvejebringelsen af risikovillig kapital til SMV'er;

9.  opfordrer Kommissionen til at forbedre samarbejdet med nationale udviklingsbanker og forretningsbanker yderligere for at samle erfaringer, udveksle bedste praksis, udvikle synergier og udpege metoder til, hvordan EU's finansieringsprogrammer for SMV'er kan forenkles og strømlines, og til at træffe foranstaltninger, der gør det muligt for de eksisterende investeringsbanker for SMV'er at udvide deres aktiviteter i andre medlemsstater i overensstemmelse med de gældende betingelser i disse medlemsstater;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde støtte til private individuelle investorer og garantere passende beskatningsmæssige incitamenter for denne finansieringsmodel; opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme kooperative finansieringsprogrammer, der involverer erfarne pensionerede ledere og udbydere af finansiering;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge informationsniveauet vedrørende EU-initiativer til støtte for finansiering af SMV'er, herunder programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme);

12. mener, at en aktivering af personlige opsparinger er et afgørende instrument til at stimulere investeringer i SMV'er; minder endvidere Kommissionen om betydningen af hurtigst muligt at fremsætte et forslag, der kan styrke aktiveringen af tilgængelig kapital til fordel for dem;

13. understreger betydningen af en bedre adgang til informationer for SMV'er; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til via en fælles europæisk hjemmeside at give iværksættere fuldstændige og gyldige oplysninger, der skal være tilgængelige på alle EU-sprog med nyttige referencer, om adgang til tilstrækkelig finansiering;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage skridt til at forbedre adgangen til finansiering for SMV’er, der ønsker at udføre innovative opgaver, leverancer eller tjenesteydelser for den offentlige sektor; opfordrer navnlig til, at der træffes foranstaltninger, der kan forbedre finansieringsbetingelserne ved at sikre, at risikovillig kapital og andre relevante finansieringsstrømme fuldt ud anerkender vækstpotentialet af innovative virksomheder, der arbejder med partnere i den offentlige sektor, både med henblik på projekter vedrørende prækommercielle indkøb og i forbindelse med innovationspartnerskaber;

15. understreger nødvendigheden af at skabe større opmærksomhed om iværksætteri blandt studerende og deres undervisere; understreger endvidere vigtigheden af at give iværksættere under uddannelse adgang til relevante uddannelseskurser inden for adgang til finansiering;

16. opfordrer medlemsstaterne til at reducere administrative byrder og forenkle de procedurer, som hindrer etablering af nye virksomheder og gør det vanskeligt for SMV'er at holde deres virksomheder kørende, navnlig i lyset af Kommissionens meddelelse af 23. november 2011 "Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV'er - Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders behov" (COM(2011)0803); fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af, at Kommissionen og medlemsstaterne konsekvent anvender SMV-testen på alle relevante politikområder;

17. anmoder Kommissionen om at foreslå forenklede og mindre omkostningstunge regler og retningslinjer, navnlig for programmer, der skal anvendes til støtte for mindre SMV-finansiering i form af garantier og mezzanin- eller aktieinstrumenter;

18. understreger betydningen af at mindske de formaliteter, som kræves til opstart af en ny forretning, og anmoder endvidere Kommissionen om at undersøge de bedste praksisser i alle medlemsstater og fremme udbredelsen af succeshistorier;

19. opfordrer medlemsstaterne til at lette SMV'ers adgang til finansiering ved at forenkle reglerne for indgivelse af oplysninger og fremme onlinedatalagre til certifikater og andet dokumentationsmateriale;

20. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktivet om forsinkede betalinger(1) så hurtigt som muligt;

21. understreger betydningen af, med henblik på at sikre tilstrækkelige midler til investering i SMV'er, at hjælpe SMV'er med at tiltrække investorer, navnlig ved at støtte dem til at blive mere professionelle i forbindelse med udvikling af overbevisende forretningsplaner;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at adressere forenklingen af skattesystemet og de dermed forbundne administrative procedurer for SMV'er samt mindske de resterende byrder med henblik på at støtte investeringer bedre, fremme en øget grænseoverskridende handel og stimulere produktivitet og vækst;

23. understreger, at et rimeligt, åbent og gennemskueligt EU-regelsæt for offentlige indkøb og en forholdsmæssigt afpasset, gennemskuelig og ikke-diskriminerende håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser(2) er absolut nødvendige for at skaffe SMV'er bedre adgang til offentlige kontrakter og reel mulighed for at opfylde disse kontrakter;

24. tilføjer, at der skal træffes foranstaltninger til at sikre, at en forenkling af grænseoverskridende aktiviteter for SMV'er ikke på samme tid fremmer grænseoverskridende aktiviteter for skinselvstændige, navnlig inden for byggebranchen;

25. finder med henblik på at sikre, at støtten når ud til SMV'erne, at der bør etableres et overvågningssystem til at sikre, at bankerne anvender bevillingerne og garantierne til at øge deres udlån til SMV'er; mener, at dette system kan indebære indførelse af rapporteringsordninger og en adfærdskodeks for banker, der yder lån til SMV'er.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

28.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pablo Arias Echeverría, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Thomas Händel, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

(1)

EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1.

(2)

EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (6.12.2012)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om bedre adgang til finansiering for SMV'er

2012/2134 (INI))

Ordfører for udtalelse: Vladimír Maňka

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over EU's handlingsplan til forbedring af mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering i overensstemmelse med Europa 2020-strategiens prioriteter for at gøre dem i stand til at overvinde de vanskeligheder, de står over for under den nuværende økonomiske og finansielle krise;

2.  understreger, at de små og mellemstore virksomheder, der er rygraden i EU's økonomi, har været hårdt ramt af den ovennævnte krise; anerkender, at sikring af, at små og mellemstore virksomheder får rettidig adgang til tilstrækkelig finansiering, stimulerer og fremmer den økonomiske vækst, jobskabelsen, arbejdsstyrkens produktivitet og den sociale samhørighed, der er væsentlige for velfærden i alle EU's regioner, idet der sættes kraftigt gang i udviklingen på lokalt, regionalt og nationalt plan, og arbejdspladserne bevares;

3.  går ind for en forøgelse af Den Europæiske Investeringsbanks kapital som et middel til at forbedre ydelsen af lån til SMV'er og gennemføre nye investeringer med henblik på at sætte fornyet skub i den økonomiske aktivitet, give beskæftigelse og skabe velstand;

4.  anerkender, at samhørighedspolitikken i en tid med finansiel tilbageholdenhed og reduceret udlånskapacitet i den private sektor er en af hovedkilderne til støtte for EU's små og mellemstore virksomheder og det væsentligste investeringsredskab for konvergens og bæredygtig udvikling i EU; mener, at den fremtidige finansielle bistand – koordineret med andre sektorspecifikke foranstaltninger til understøttelse af små og mellemstore virksomheder – bør tage sigte på at styrke SMV'ernes forsknings- og innovationskapacitet samt forbedre deres ydeevne for at skabe yderligere beskæftigelse og fremme genoprettelsen af EU's økonomi og genetableringen af dets konkurrenceevne;

5.  understreger nødvendigheden af yderligere at fremme forenklingen af de administrative procedurer på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan samt på tværs af grænserne for at skabe klare og gennemsigtige retlige rammer, bestræbe sig på at begrænse kompleksiteten af reglerne, som ofte er en hindring for støttemodtagerne, især de små og mellemstore virksomheder, når de ansøger om EU-midler, for eksempel ved at skabe en kvikskranke for ansøgere, forkorte procedurerne for godkendelse af finansieringsydelser og hurtigere støtteudbetalinger;

6.  støtter Kommissionens afgørelse om at skabe en bred vifte af skræddersyede nye finansieringsinstrumenter som led i den fremtidige regulering af samhørighedspolitikken med sigte på SMV’er med henblik på at forbedre og intensivere formidlingen af oplysninger om disse finansieringsinstrumenter og brugen heraf samt overvågningen af deres aktiviteter; anbefaler, at brugen af strukturmidlerne og EIB's finansiering undersøges nærmere, blandt andet med henblik på finansiering af venturekapitalfonde og fonde, der kan mangedoble deres værdi ved at skabe yderligere finansiering for SMV'er.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jan Březina, Andrea Cozzolino, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter


UDTALELSE fra Retsudvalget (28.11.2012)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om bedre adgang til finansiering for SMV'er

2012/2134 (INI))

Ordfører for udtalelse: Rebecca Taylor

FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Kommissionens handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er med henblik på at forbedre det europæiske regelsæt for venturekapital; understreger nødvendigheden af løsninger, som tager højde for SMV’ernes særlige behov og gør det muligt at støtte deres udvikling med udgangspunkt i deres størrelse, omsætning og kreditbehov;

2.  understreger, at der er mangel på specialiseret finansiel og juridisk viden, der er tilgængelig for flertallet af SMV'er, hvilket gør deres adgang til kapital vanskelig; fremhæver ligeledes, at SMV'er ofte oplever den europæiske lovgivning som en administrativ byrde og ofte har svært ved at fortolke den, hvilket ligeledes har indflydelse på deres adgang til kapital;

3.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at overveje en mere omfattende og mere effektiv revision af EU’s finansielle og regulerende lovgivning, som på nuværende tidspunkt er en byrde for SMV'erne, på baggrund af dens undersøgelse af de skattemæssige barrierer for grænseoverskridende investeringer af venturekapital i EU; mener, at Kommissionen som følge af denne mere omfattende revision bør forelægge forslag om at undtage SMV'er, når bestemmelser påvirker disse uforholdsmæssigt, og når der ikke er nogen god grund til at lade dem omfatte af lovgivningens anvendelsesområde, eller overveje skræddersyede metoder eller forenklede ordninger, hvis en undtagelse ikke er hensigtsmæssig;

4.  understreger, at antallet af SMV’er, der er ved at lukke eller er gået fallit, hele tiden stiger, og at arbejdsløsheden stiger som følge deraf; påpeger, at de vækstforanstaltninger, som EU indtil videre har vedtaget, tydeligvis ikke har været tilstrækkelig effektive, og opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt at vedtage mere konkrete foranstaltninger, så SMV’erne kan få adgang til kapital og få tilført fornyet vækst, og så beskæftigelsen igen kan øges;

5.  bemærker, at der er mangel på grænseoverskridende aktiviteter inden for EU for så vidt angår adgang til finansiering for SMV'er, særlig med hensyn til nye finansieringsmidler, herunder crowd funding, platforme for private individuelle investorer og generelt peer-to-peer-långivning, som finansierer SMV'er, der ellers ikke ville blive godkendt af mere standardiserede finansielle formidlere;

6.  understreger den manglende lovmæssige sammenhæng i EU med hensyn til de pågældende nye finansieringsmidler og opfordrer Kommissionen til at tage højde for de største forskelle i de enkelte medlemsstater og yde vejledning i forbindelse med disse nye finansieringsmidler, som ligeledes kan skabe et stort vækst- og jobskabelsespotentiale;

7.  opfordrer Kommissionen til at sætte genopretning af og støtte til SMV’er i centrum for sine fremtidige politikker og understreger, at fremtidsvisionen om et Europa, der udelukkende er baseret på levering af tjenesteydelser, ikke fører til nogen form for vækst;

8.  insisterer på, at Kommissionen skal anvende SMV-testen, herunder særlig hensyntagen til mikrovirksomheder, og "tænk småt først"-princippet, når der udarbejdes forslag til lovgivning, og gennemføre konsekvensanalyser af alle nye lovforslag, navnlig lovforslag af finansiel karakter, for at sikre, at alle muligheder vedrørende SMV'er identificeres og behandles tidligt i processen, og at Kommissionen skal tage højde herfor med henblik på at minimere indvirkningen på SMV'er, når der udarbejdes nye lovforslag; mener, at det er af afgørende betydning, at Kommissionen forsøger at minimere regelbyrden for SMV’er i yderligere udkast og redegør for enhver undtagelse;

9.  understreger, at den europæiske økonomis motor hidtil har været EU’s hundredtusindvis af SMV’er, som har gjort deres produkters kvalitet og deres produktionsprocessers høje standard til den europæiske produktions særlige kendetegn i forhold til deres konkurrenter på verdensplan;

10. understreger, at SMV’ernes vanskeligheder med at få adgang til kredit ofte skyldes deres manglende kendskab til de instrumenter, der står til deres rådighed; opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne yder større støtte og stiller uddannelse og oplæring til rådighed for SMV'erne inden for finansiering, og til at overveje et tættere samarbejde med SMV'ernes repræsentative organisationer med henblik på at udvikle denne oplæring; opfordrer indtrængende Kommissionen til også at fremme programmer rettet mod forenkling for at forbedre adgangen til EU’s finansieringsprogrammer;

11. 11. glæder sig over Kommissionens initiativ til kraftigt at tilskynde medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af direktivet om forsinkede betalinger, idet forsinkede betalinger har yderst negative indvirkninger på SMV'ernes finansielle planlægning og er en hyppig årsag til, at de går fallit; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til nøje at analysere de offentlige forvaltningers betaling af tidligere bevilget kredit;

12. understreger, at der kan forekomme forskelsbehandling i adgang til finansiering, hvis SMV'er drives af kvinder, etniske minoriteter, handicappede og personer, der tilhører andre minoritetsgrupper, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende risikoen for forskelsbehandling og til at anmode om, at låntagere giver detaljerede begrundelser for at nægte SMV'er adgang til kapital, som en måde at håndtere forskelsbehandlingen på.

13. anmoder Kommissionen om at udarbejde særlige finansieringsstrategier for medlemsstater, virksomhedsnetværk og konsortier af SMV'er.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

18.12.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Vicky Ford, Ashley Fox, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann

Seneste opdatering: 24. januar 2013Juridisk meddelelse