Процедура : 2012/0202(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0046/2013

Внесени текстове :

A7-0046/2013

Разисквания :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Гласувания :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
PV 10/12/2013 - 7.25

Приети текстове :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

ДОКЛАД     ***I
PDF 219kWORD 200k
25 февруари 2013 г.
PE 498.154v02-00 A7-0046/2013

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове

(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Matthias Groote

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове

(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0416),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0203/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 ноември 2012 г.(1),

–   след като се консултира с Комитета на регионите,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г. относно Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност(2),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0046/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) В своята резолюция от 15 март 2012 г. относно Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (2011/2095(INI))1 Европейският парламент призова Комисията да приеме мерки за коригиране на недостатъците на схемата за търговия с емисии на Европейския съюз (СТЕ на ЕС), за да може тя да функционира съгласно първоначално предвиденото и, ако е целесъобразно, преди започването на третия период на търговия да измени регламента, приет съгласно член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, за да приложи подходящи мерки, които могат да включват отнемане на необходимото количество квоти.

 

______________

 

1 Приети текстове, P7_TA(2012)0086.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Към края на 2011 г. беше натрупан излишък от 955 милиона квоти. Този излишък ще продължи да нараства, ако не бъдат взети структурни мерки във връзка със СТЕ на ЕС.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в) Такъв значителен излишък от квоти води до по-ниска цена на въглерода в сравнение с първоначално предвиденото, което намалява стимулите за инвестиции в нисковъглеродни технологии и увеличава риска от обвързване на Съюза с инфраструктури с висока въглеродна интензивност.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) С оглед на правната сигурност и предсказуемостта на пазара следва да се уточни, че за да се гарантира доброто функциониране на пазара, при изключителни обстоятелства Комисията може адаптира графика на търговете по член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО.

(2) С оглед на правната сигурност и предсказуемостта на пазара следва да се уточни, че за да се гарантира доброто функциониране на пазара, при изключителни обстоятелства Комисията може да адаптира графика на търговете по член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, при условие че подобна намеса може да се обоснове с оценка на въздействието, показваща, че въздействието върху секторите, изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии е ограничено. Комисията следва да може да извършва не повече от една такава адаптация и то единствено през осемгодишния период, започващ на 1 януари 2013 г.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Адаптирането на графика за провеждане на търговете следва да се разглежда по-скоро като действие в краткосрочен план, а не като структурна мярка, насочена към преодоляване на пазарните дисбаланси на СТЕ на ЕС, като то не следва да подкопава стабилността и предвидимостта на СТЕ на ЕС.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Предвид потенциално по-високите цени за сертификати следва да се обмисли преразглеждането на насоките относно някои мерки на държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове след 2012 г. (SWD(2012)0130, SWD(2012)0131-непреки разходи във връзка с емисиите) и на критериите, посочени в член 10а, параграфи 14—17 от Директива 2003/87/ЕО (преки разходи във връзка с емисиите) поради риска от изместване на въглеродни емисии и изкривяване на конкуренцията между секторите.

Обосновка

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low carbon footprint.

Изменение  7

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В първата алинея от член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО се добавя следното изречение:

В първата алинея от член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО се добавят следните изречения:

Изменение  8

Предложение за решение

Член 1

Директива 2003/87/ЕО

Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – последно изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато това е целесъобразно, Комисията адаптира графика за всеки период, така че да се гарантира доброто функциониране на пазара.

Комисията може, при извънредни обстоятелства, да адаптира графика за посочения в член 13, параграф 1 период, започващ на 1 януари 2013 г., така че да се гарантира доброто функциониране на пазара, при условие че оценка на въздействието показва, че въздействието на подобна намеса върху секторите, изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии е ограничено. Комисията извършва не повече от една такава адаптация.

Изменение  9

Предложение за решение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Влизане в сила

 

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(1)

              ОВ C , , стр.

(2)

              Приети текстове, P7_TA(2012)0086.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз (СТЕ на ЕС) е инструмент с ключово значение за намаляването на промишлените емисии на ЕС по разходоефективен начин. От началото на втория период на търговия през 2008 г. емисиите бяха намалени с повече от 10%. Първоначалното намерение на тази политика беше да се създаде основана на пазара мярка, която да стимулира цената на въглерода, влияейки по този начин положително на инвестициите в нисковъглеродни технологии и енергия от възобновяеми източници, което от своя страна да доведе до намаляване на емисиите. Намалението на емисиите през втория период на търговия може обаче до голяма степен да се припише на икономическия спад, който доведе до намаление на икономическите дейности и производство, както се посочва в доклада на Комисията относно състоянието на европейския пазар на въглеродни емисии през 2012 г.

Въпреки че се наблюдава намаление на емисиите от началото на СТЕ на ЕС, схемата понастоящем е изправена пред сериозни неравновесия. Настоящата икономическа криза, съчетана със значителен приток на външни кредити за намаляване на емисиите от механизма за чисто развитие (МЧР), както и известен брой нормативни разпоредби относно прехода към третия период на търговия (2013-2020 г.), доведоха до значителен излишък от квоти. Към края на 2011 г. беше натрупан излишък от 955 милиона квоти, който ще продължи да нараства. Цената на въглеродния диоксид спадна от приблизително 30 евро/т на около 7 евро/т, тъй като предлагането на квоти далеч надхвърля търсенето.

Понижението на цената на въглерода не е адекватен отговор за укрепването на достатъчно устойчиви научни и технологични иновации и поради това се превърна във фактор за намаляването на стимулите за инвестиции в нисковъглеродни технологии и увеличаването на риска от обвързване на Европейския съюз с инфраструктури с висока въглеродна интензивност. Докладчикът предлага приемането както на краткосрочни, така и на дългосрочни мерки, с оглед преодоляването на настоящите неравновесия в СТЕ на ЕС. При все че проектът на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 в частност за определяне на обемите квоти за емисии на парникови газове, които да бъдат продадени на търг през периода 2013-2020 г. (така наречената мярка по процедурата на комитети с последващо предоставяне), принадлежи към първата категория, докладът относно състоянието на европейския пазар на въглеродни емисии през 2012 г. очертава възможни структурни мерки.

Целта на настоящия доклад е да се разяснят законодателните разпоредби относно графика на търговете за квоти съгласно Директива 87/2003/ЕО. Докладчикът счита, че Комисията следва да може да адаптира графика на търговете, приет съгласно член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО. Приемането на такива мерки обаче следва да бъде ограничено единствено за извънредни обстоятелства, подобни на тези, пред които е изправена понастоящем СТЕ на ЕС. Освен това, за да се гарантира, че стабилността и предвидимостта на СТЕ на ЕС не са застрашени, докладчикът предлага решението за адаптиране на графика за търговете да се изпълнява само веднъж през третия период на търговия на СТЕ на ЕС. В тази връзка предлаганата краткосрочна мярка не следва да се разглежда като решение на настоящите дисбаланси, а по-скоро като възможност, която гарантира стабилността на СТЕ на ЕС до приемането на необходимите дългосрочни структурни мерки.


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (28.1.2013)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове

(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

Докладчик по становище: Amalia Sartori

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика призовава водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да предложи отхвърляне на предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове

Позовавания

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.9.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

11.9.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Amalia Sartori

24.1.2013 г.

Заместен докладчик по становище

Francisco Sosa Wagner

Разглеждане в комисия

28.11.2012 г.

17.12.2012 г.

 

 

Дата на приемане

24.1.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

14

11

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Владимир Уручев, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Markus Pieper

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Paweł Zalewski


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове

Позовавания

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Дата на представяне на ЕП

25.7.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.9.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

11.9.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Matthias Groote

12.9.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.11.2012 г.

17.12.2012 г.

24.1.2013 г.

 

Дата на приемане

19.2.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

25

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Alda Sousa, Bart Staes

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Lena Kolarska-Bobińska, Arlene McCarthy, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz

Дата на внасяне

25.2.2013 г.

Последно осъвременяване: 3 април 2013 г.Правна информация