Postupak : 2012/0163(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0124/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0124/2013

Rasprave :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Glasovanja :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 267kWORD 390k
26. ožujka 2013.
PE 504.106v02-00 A7-0124/2013

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za upravljanje financijskom odgovornošću povezanom sa sudovima nadležnima za rješavanje sporova između ulagača i države uspostavljenima međunarodnim sporazumima u kojima je Europska unija ugovorna strana

(COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Paweł Zalewski

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za upravljanje financijskom odgovornošću povezanom sa sudovima nadležnima za rješavanje sporova između ulagača i države uspostavljenima međunarodnim sporazumima u kojima je Europska unija ugovorna strana

(COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0335),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0155/2012),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A7-0124/2013),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za upravljanje financijskom odgovornošću povezanom sa sudovima za rješavanje sporova između ulagača i države uspostavljenim međunarodnim sporazumima u kojima je Europska unija stranka

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za upravljanje financijskom odgovornošću povezanom sa sudovima nadležnima za rješavanje sporova između ulagača i države uspostavljenim međunarodnim sporazumima u kojima je Europska unija ugovorna strana

Justification

To formally align the title of the regulation to the definition included in Article 2(d).

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona Unija je dobila isključivu nadležnost za sklapanje međunarodnih sporazuma o zaštiti ulaganja. Unija već sudjeluje u Ugovoru o energetskoj povelji koji predviđa zaštitu ulaganja.

(1) Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona Unija je dobila isključivu nadležnost za sklapanje međunarodnih sporazuma o zaštiti ulaganja. Unija, kao i države članice, već je ugovorna strana u Ugovoru o energetskoj povelji koji predviđa zaštitu ulaganja.

Justification

Even without this regulation, ISDS procedures can be carried out under the Energy Charter and in practice involve the Member States as parties to the Treaty.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Sporazumi koji predviđaju zaštitu ulaganja uglavnom obuhvaćaju mehanizam rješavanja sporova između ulagača i države koji omogućuje ulagaču iz zemlje izvan EU-a podnošenje tužbe protiv države u kojoj je ostvario ulaganje. Rješavanje sporova između ulagača i države može završiti arbitražnom odlukom o novčanoj naknadi. Nadalje u takvim slučajevima neizbježno nastaju znatni troškovi upravljanja arbitražom kao i troškovi povezani s obranom slučaja.

(2) U slučajevima kada je to opravdano, budući sporazumi za zaštitu ulaganja koje sklapa Unija mogu uključivati mehanizam rješavanja sporova između ulagača i države koji omogućava ulagaču iz treće zemlje podnošenje tužbe protiv države u kojoj je ostvario ulaganje. Rješavanje sporova između ulagača i države može završiti arbitražnom odlukom o novčanoj naknadi. Nadalje u takvim slučajevima neizbježno nastaju znatni troškovi upravljanja arbitražom kao i troškovi povezani s obranom slučaja.

Justification

It should be highlighted that it is not a necessity to include ISDS provisions in future EU investment agreements and that their inclusion should be a conscious and informed policy choice that requires political and economic justification. Even if there is a general policy choice in favour, the question whether to include ISDS should be decided for each International Investment Agreement in the light of the particular circumstances.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Financijskom odgovornošću ne može se pravilno upravljati ako standardi zaštite osigurane sporazumima o ulaganju znatno premašuju granice odgovornosti priznate u Uniji i većini država članica. U skladu s time, budućim sporazumima Unije trebala bi se omogućiti visoka razina zaštite stranim ulagačima, ali ne viša od one koja se pravom Unije i općim načelima zajedničkima zakonima država članica pružaju ulagačima iz Unije.

Justification

This recital underlines the need to keep financial responsibility of the Union within the well-established limits of the law of the Union and the common legal tradition of the Member States.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) Određivanje vanjskih granica financijskih odgovornosti u okviru ove Uredbe također je povezano s osiguravanjem zakonodavnih ovlasti Unije u skladu s nadležnostima utvrđenima Ugovorima čiju zakonitost nadzire Sud, a koje se ne mogu neopravdano ograničiti mogućom odgovornošću određenom izvan uravnoteženog sustava utvrđenog Ugovorima. U skladu s time, Sud je izričito potvrdio da odgovornost Unije za zakonodavne akte, osobito kad je riječ o međunarodnom pravu, mora biti precizno određena i ne može nastati bez jasno utvrđene krivnje.1 Budući sporazumi o ulaganju koje će Unija sklopiti trebaju poštovati ova jamstva zakonodavnih ovlasti Unije i njima se ne bi trebali određivati stroži standardi odgovornosti kojima se omogućava zaobilaženje standarda koje je odredio Sud.

 

______________

 

1FIAMM i Fedon protiv Vijeća i Komisije [2008] ECR I-6513

Justification

In line with the common legal tradition of the Member States, the CJEU held that the Union can, as a rule, not be held liable for legislative acts adopted in conformity with EU law irrespective of international law so long as it does not grant individuals directly enforceable rights. Unless framed restrictively, EU investment treaties will thus allow arbitral tribunals to hold the Union liable to foreign investors for legislative acts where EU investors would have no claim under EU law.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Kada Unija ima međunarodnu odgovornost za postupak koji se provodi, očekuje se da u skladu s međunarodnim pravom plati svaki iznos odštete određen arbitražnom odlukom i snosi troškove svih sporova. Međutim, iznos odštete određen arbitražnom odlukom može biti rezultat kako postupka koji provodi sama Unija tako i postupka koji provodi država članica. Kao posljedica toga bilo bi nepravedno da se odštete i troškovi arbitraže isplaćuju iz proračuna Unije kada postupak provodi država članica. Zbog toga je neophodno raspodijeliti financijsku odgovornost, u skladu s pravom Unije i ne dovodeći u pitanje međunarodnu odgovornost Unije, između Unije i države članice odgovorne za postupak koji se provodi na temelju kriterija utvrđenih ovom Uredbom.

(4) Kada Unija, kao subjekt koji ima pravnu osobnost, ima međunarodnu odgovornost za postupak koji se provodi, očekuje se da u skladu s međunarodnim pravom plati svaki iznos odštete određen arbitražnom odlukom i snosi troškove svih sporova. Međutim, iznos odštete određen arbitražnom odlukom može biti rezultat kako postupka koji provodi sama Unija tako i postupka koji provodi država članica. Kao posljedica toga bilo bi nepravedno da se odštete i troškovi arbitraže isplaćuju iz proračuna Europske unije (proračuna Unije) kada postupak provodi država članica. Zbog toga je neophodno raspodijeliti financijsku odgovornost, u skladu s pravom Unije i ne dovodeći u pitanje međunarodnu odgovornost Unije, između same Unije i države članice odgovorne za postupak koji se provodi na temelju kriterija utvrđenih ovom Uredbom.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Financijska odgovornost treba se dodijeliti subjektu odgovornom za postupak koji se smatra neusklađenim s odgovarajućim odredbama sporazuma. To znači da Unija treba snositi financijsku odgovornost kada predmetni postupak provodi institucija, tijelo ili agencija Unije. Predmetna država članica treba snositi financijsku odgovornost kada predmetni postupak provodi država članica. Međutim ako država članica postupa na način propisan pravom Unije, primjerice u prenošenju direktive koju je donijela Unija, Unija treba snositi financijsku odgovornost sve dok je predmetni postupak propisan pravom Unije. Uredba također treba predvidjeti mogućnost obuhvaćanja pojedinog slučaja i postupkom koji provodi država članica i postupkom propisan pravom Unije. Ona će obuhvatiti sve aktivnosti koje provode države članice i Europska unija.

(6) Financijska odgovornost treba se dodijeliti subjektu odgovornom za postupak koji se smatra neusklađenim s odgovarajućim odredbama sporazuma. To znači da sama Unija treba snositi financijsku odgovornost kada predmetni postupak provodi bilo koja institucija, tijelo, agencija ili druga pravna osoba Unije. Predmetna država članica treba snositi financijsku odgovornost kada predmetni postupak provodi ta država članica. Međutim ako država članica postupa na način propisan pravom Unije, primjerice u prenošenju direktive koju je donijela Unija, sama Unija treba snositi financijsku odgovornost sve dok je predmetni postupak propisan pravom Unije. Uredba također treba predvidjeti mogućnost obuhvaćanja pojedinog slučaja i postupkom koji provodi država članica i postupkom propisanim pravom Unije. Ona će obuhvatiti sve aktivnosti koje provode države članice i Unija. U takvom slučaju države članice i Unija trebaju snositi financijsku odgovornost kada predmetni postupak provodi bilo tko od njih.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Kada država članica ne postupi u skladu sa zahtjevima zakonodavstva Unije, na primjer kada država članica ne prenese direktivu koju je donijela Unija ili premaši uvjete direktive koju je donijela Unija prilikom prijenosa u nacionalno zakonodavstvo, država članica treba potom snositi financijsku odgovornost za predmetni postupak.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) S druge strane, kada država članica snosi moguću financijsku odgovornost koja proizlazi iz spora potrebno je dozvoliti toj državi članici da djeluje kao tuženik kako bi obranila svoje postupke u odnosu na ulagača. To je predviđeno mjerama utvrđenima ovom Uredbom. Znatna je prednost ovoga što proračun i sredstva Unije neće biti čak ni privremeno opterećeni troškovima parnice ni bilo kakvom mogućom odštetom protiv predmetne države članice.

(8) S druge strane, kada država članica snosi moguću financijsku odgovornost koja proizlazi iz spora pravedno je i prikladno dozvoliti toj državi članici da djeluje kao tuženik kako bi obranila svoje postupke u odnosu na ulagača. To je predviđeno mjerama utvrđenima ovom Uredbom. Znatna je prednost ovoga što proračun i nefinancijska sredstva Unije neće biti čak ni privremeno opterećeni troškovima parnice ni bilo kakvom mogućom odštetom protiv predmetne države članice.

Justification

The non-financial resources of the Union refer, for example, to the personnel or staff of the Union.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita interesa Unije u određenim je okolnostima, ključno je da sama Unija djeluje kao tuženik u sporovima koji obuhvaćaju postupak koji provodi država članica. To je moguće pogotovo kada spor obuhvaća i postupak koji provodi Unija, kada je postupak koji provodi država članica propisan pravom Unije, kada postoji mogućnost podnošenja sličnih tužbi protiv drugih država članica ili kada slučaj obuhvaća neriješena zakonska pitanja čije rješenje može utjecati na moguće buduće slučajeve protiv drugih država članica ili Unije. Kada se spor djelomično odnosi na postupak koji provodi Unija ili koji je propisan pravom Unije, Unija treba djelovati kao tuženik osim ako su tužbe koje se odnose na taj postupak od malog značaja, uzimajući u obzir moguću financijsku odgovornost i postavljena pravna pitanja u odnosu na tužbe povezane s postupkom koji provodi država članica.

(10) Kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita interesa Unije u određenim je okolnostima ključno da sama Unija može djelovati kao tuženik u sporovima koji obuhvaćaju postupak koji provodi država članica. To je moguće pogotovo kada spor obuhvaća i postupak koji provodi Unija, kada se čini da je postupak koji provodi država članica propisan pravom Unije, kada su slične tužbe podnesene protiv drugih država članica ili kada slučaj obuhvaća zakonska pitanja čije rješenje može utjecati na sadašnje ili moguće buduće slučajeve protiv drugih država članica ili Unije. Kada se spor djelomično odnosi na postupak koji provodi Unija ili koji je propisan pravom Unije, Unija treba djelovati kao tuženik osim ako su tužbe koje se odnose na taj postupak od malog značaja, uzimajući u obzir moguću financijsku odgovornost i postavljena pravna pitanja u odnosu na tužbe povezane s postupkom koji provodi država članica.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Potrebno je da unutar okvira utvrđenog ovom Uredbom Komisija odluči treba li tuženik biti Unija ili država članica.

(12) Kako bi se stvorio upotrebljiv sustav, unutar okvira utvrđenog ovom Uredbom Komisija treba odlučiti treba li tuženik biti Unija ili država članica te obavijestiti Europski parlament i Vijeće o takvoj odluci u sklopu svojeg godišnjeg izvješćivanja o provedbi ove Uredbe.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Isto tako, država članica kada djeluje kao tuženik treba obavještavati Komisiju o razvoju slučaja, a Komisija može, ako je potrebno, zahtijevati da država članica koja djeluje kao tuženik preuzme poseban položaj u pitanjima koja su u interesu Unije.

(14) Isto tako, država članica kada djeluje kao tuženik treba obavještavati Komisiju o razvoju slučaja, a Komisija može, ako je potrebno, zahtijevati da država članica koja djeluje kao tuženik zauzme poseban položaj u pitanjima koja imaju utjecaj na opravdane interese Unije.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Država članica može u bilo kojem trenutku pristati na prihvaćanje financijske odgovornosti u slučaju da je potrebno isplatiti naknadu. U tom slučaju država članica i Komisija mogu sklopiti dogovore o periodičnom plaćanju troškova i plaćanju bilo kakve naknade. Takvo prihvaćanje ne podrazumijeva kako država članica smatra da je zahtjev koji je predmet spora dobro utemeljen. Komisija bi trebala moći donijeti odluku kojom se od države članice zahtijeva podmirenje takvih troškova. U slučaju da sud dodijeli plaćanje troškova Uniji, Komisija treba osigurati da se svako plaćanje troškova unaprijed odmah nadoknadi predmetnoj državi članici.

(15) Ne dovodeći u pitanje ishod arbitražnih postupaka, država članica može u bilo kojem trenutku pristati na prihvaćanje financijske odgovornosti u slučaju da je potrebno isplatiti naknadu. U tom slučaju država članica i Komisija mogu sklopiti dogovore o periodičnom plaćanju troškova i plaćanju bilo kakve naknade. Takvo prihvaćanje ni na koji zakonit način ne podrazumijeva kako država članica smatra da je tužbeni zahtjev koji je predmet spora dobro utemeljen. Komisija u takvom slučaju može donijeti odluku kojom se od države članice zahtijeva podmirenje takvih troškova. U slučaju da sud dodijeli plaćanje troškova Uniji, Komisija treba osigurati da se svako plaćanje troškova unaprijed odmah nadoknadi predmetnoj državi članici.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) U nekim slučajevima potrebno je postići nagodbu kako bi se izbjegla skupa i nepotrebna arbitraža. Potrebno je utvrditi postupak za postizanje takvih nagodbi. Takav postupak treba Komisiji omogućiti rješavanje slučaja u skladu s postupkom ispitivanja kada je to u interesu Unije. Kad se slučaj odnosi na postupak koji provodi država članica potrebni su bliska suradnja i konzultacije između Komisije i predmetne države članice. Država članica bi trebala imati slobodu riješiti slučaj u bilo kojem trenutku pod uvjetom da preuzme punu financijsku odgovornost, pri čemu svako rješenje mora biti u skladu s pravom Unije i ne smije se protiviti njenim interesima.

(16) U nekim slučajevima potrebno je postići nagodbu kako bi se izbjegla skupa i nepotrebna arbitraža. Potrebno je utvrditi djelotvoran i brz postupak za postizanje takvih nagodbi. Takav postupak treba Komisiji omogućiti rješavanje slučaja u skladu s postupkom ispitivanja kada je to u interesu Unije. Kad se slučaj odnosi na postupak koji provodi država članica potrebni su bliska suradnja i konzultacije između Komisije i predmetne države članice, uključujući o postupku postizanja nagodbe te iznosu novčane naknade. Država članica bi trebala imati slobodu postići nagodbu u bilo kojem trenutku pod uvjetom da preuzme punu financijsku odgovornost, pri čemu svaka nagodba mora biti u skladu s pravom Unije i ne smije se protiviti njenim interesima u cjelini.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Komisija se treba detaljno savjetovati s predmetnom državom članicom radi postizanja sporazuma o raspodjeli financijske odgovornosti. Kada Komisija utvrdi da je država članica odgovorna, a država članica to ne prihvaća, Komisija treba platiti odštetu, ali treba državi članici uputiti odluku kojom od nje zahtijeva uplatu predmetnih iznosa u proračun Europske unije zajedno s odgovarajućim kamatama. Kamata koja se uplaćuje treba biti jednaka onoj utvrđenoj u skladu s [člankom 71. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europske zajednice i izmjenama]. Članak 263. Ugovora vrijedi u slučajevima kada država članica smatra da odluka ne ispunjava kriterije utvrđene ovom Uredbom.

(18) Komisija se treba detaljno savjetovati s predmetnom državom članicom radi postizanja sporazuma o raspodjeli financijske odgovornosti. Kada Komisija utvrdi da je država članica odgovorna, a država članica to ne prihvaća, Komisija treba platiti odštetu, ali treba državi članici uputiti odluku kojom od nje zahtijeva uplatu predmetnih iznosa u proračun Unije zajedno s odgovarajućim kamatama. Kamata koja se uplaćuje treba biti jednaka onoj utvrđenoj u skladu s člankom 78. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije1. Članak 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije vrijedi u slučajevima kada država članica smatra da odluka ne ispunjava kriterije utvrđene ovom Uredbom.

 

–––––––––––––––––

 

1 SL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Proračun Unije treba osigurati pokriće rashoda koji proizlaze iz sporazuma sklopljenih u skladu s člankom 218. Ugovora koji predviđa rješavanje sporova između ulagača i države. Kada države članice snose financijsku odgovornost sukladno ovoj Uredbi, Unija treba biti u mogućnosti akumulirati doprinose predmetne države članice prije izvršenja odgovarajućih rashoda ili prvo izvršiti odgovarajuće rashode i zatim primiti povrat od predmetne države članice. Uporaba obaju mehanizama postupanja s proračunom treba biti omogućena ovisno o tome što je ostvarivo u određenom trenutku. Za oba mehanizma doprinose ili povrat novca koje plaćaju države članice potrebno je smatrati unutarnjim namjenskim prihodima proračuna Unije. Sredstva koja proizlaze iz ovih unutarnjih namjenskih prihoda ne bi trebala obuhvaćati samo odgovarajuće rashode, već bi trebala biti prikladna za dopunu drugih dijelova proračuna Unije koji su osigurali početna sredstva za izvršenje odgovarajućih rashoda na temelju drugog mehanizma.

(19) Proračun Unije treba osigurati pokriće rashoda koji proizlaze iz sporazuma sklopljenih u skladu s člankom 218. Ugovora koji predviđa rješavanje sporova između ulagača i države. Kada države članice snose financijsku odgovornost sukladno ovoj Uredbi, Unija treba biti u mogućnosti akumulirati doprinose predmetne države članice prije izvršenja odgovarajućih rashoda ili prvo izvršiti odgovarajuće rashode i zatim primiti povrat od predmetne države članice. Uporaba obaju mehanizama postupanja s proračunom treba biti omogućena ovisno o tome što je ostvarivo u određenom trenutku. Za oba mehanizma doprinose ili povrat novca koje plaćaju države članice potrebno je smatrati unutarnjim namjenskim prihodima proračuna Unije. Sredstva koja proizlaze iz ovih unutarnjih namjenskih prihoda ne bi trebala obuhvaćati samo odgovarajuće rashode, već bi trebala biti prikladna za dopunu drugih dijelova proračuna Unije koji su osigurali početna sredstva za izvršenje odgovarajućih rashoda na temelju drugog mehanizma.

Justification

To align the recital to the definition of Article 2(d).

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) „troškovi koji proizlaze iz arbitraže znači pristojbe i troškovi arbitražnog suda te troškovi zastupanja i troškovi koje arbitražni sud dodjeljuje podnositelju zahtjeva;

(b) „troškovi koji proizlaze iz arbitraže znači pristojbe i troškovi arbitražnog suda, arbitražne institucije te troškovi zastupanja i troškovi koje arbitražni sud dodjeljuje podnositelju tužbenog zahtjeva;

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) „spor znači zahtjev koji podnosi podnositelj zahtjeva protiv Unije u skladu sa sporazumom i o kojem arbitražni sud donosi presudu;

(c) „spor znači tužbeni zahtjev koji podnosi podnositelj tužbenog zahtjeva protiv Unije ili države članice u skladu sa sporazumom i o kojem arbitražni sud donosi presudu;

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja) „opravdani interesi Unije” znači bilo što od sljedećeg:

 

(i) postoji ozbiljna prijetnja dosljednoj ili ujednačenoj primjeni ili provedbi investicijskih odredbi sporazuma podložnog rješavanju spora između ulagača i države u kojima je Unija ugovorna strana,

 

(ii) mjera države članice može biti u neskladu s razvojem buduće investicijske politike Unije,

 

(iii) spor podrazumijeva mogući znatni financijski učinak na proračun Unije u određenoj godini ili kao dio višegodišnjeg financijskog okvira.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kada je to predviđeno ovom Uredbom Komisija donosi odluku kojom utvrđuje financijsku odgovornost predmetne države članice u skladu s kriterijima utvrđenima stavkom 1.

2. Kada je to predviđeno ovom Uredbom Komisija donosi odluku kojom utvrđuje financijsku odgovornost predmetne države članice u skladu s kriterijima utvrđenima stavkom 1. Europski parlament i Vijeće obavješćuju se o takvoj odluci.

Amandman    21

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Čim Komisija zaprimi obavijest u kojoj podnositelj zahtjeva iznosi svoju namjeru pokretanja arbitražnog postupka u skladu s odredbama sporazuma, o tome obavješćuje predmetnu državu članicu.

Čim Komisija zaprimi obavijest u kojoj podnositelj tužbenog zahtjeva iznosi svoju namjeru pokretanja arbitražnog postupka ili čim je Komisija obaviještena o zahtjevu za konzultacije ili tužbenom zahtjevu koji se podnosi protiv države članice, o tome obavješćuje predmetnu državu članicu te izvješćuje Europski parlament i Vijeće o prethodnim zahtjevima za konzultacije podnositelja tužbenog zahtjeva, nakon obavijesti kojom podnositelj tužbenog zahtjeva iznosi svoju namjeru pokretanja arbitražnog postupka protiv Unije ili države članice u roku od 15 dana od primitka obavijesti, uključujući ime podnositelja tužbenog zahtjeva, odredbe sporazuma koje su navodno prekršene, dotični ekonomski sektor, postupak kojim se navodno krši sporazum te iznos tražene naknade.

Amandman    22

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) postoji vjerojatnost podnošenja sličnih zahtjeva na temelju istog sporazuma protiv postupka koji provodi država članica i Komisija je u najboljem položaju za pružanje učinkovite i dosljedne obrane; ili,

(c) slični tužbeni zahtjevi ili zahtjevi za konzultacijama povezanih sa sličnim tužbenim zahtjevima podneseni su na temelju istog sporazuma protiv postupka koji provode druge države članice i Komisija je u najboljem položaju za pružanje učinkovite i dosljedne obrane; ili,

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) spor postavlja neriješena zakonska pitanja koja se mogu ponoviti u drugim sporovima na temelju istih ili drugih sporazuma Unije koji se odnose na postupak koji provodi Unija odnosno druge države članice.

(d) spor postavlja osjetljiva zakonska pitanja čije rješenje može utjecati na buduću interpretaciju sporazuma u pitanju ili drugih sporazuma.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ako Unija odluči djelovati kao tuženik u skladu s odlukom Komisije kako je određeno stavkom 2. ili standardnim pravilom iz stavka 1., takvo određivanje statusa tuženika obvezujuće je za podnositelja tužbenog zahtjeva i arbitražni sud.

Justification

For reasons of legal certainty is should be clarified that the claimant or the arbitral tribunal are subject to the rules on the determination of the respondent status and that any rights arising under an agreement of the Union are subject to this unilateral determination. The provisions of this Regulation should not be susceptible of being discussed or altered by arbitral tribunals.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija obavješćuje druge države članice i Europski parlament o bilo kakvom sporu na koji se ovaj članak primjenjuje i o načinu njegove primjene.

4. Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o bilo kakvom sporu na koji se ovaj članak primjenjuje i o načinu njegove primjene.

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) obavijestiti Komisiju o svim važnim postupovnim koracima, redovito sudjelovati u konzultacijama te u svakom slučaju kada to zahtijeva Komisija; i,

(b) obavijestiti Komisiju bez odgode o svim važnim postupovnim koracima, redovito sudjelovati u konzultacijama te u svakom slučaju kada to zahtijeva Komisija; i,

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija može u svakom trenutku zahtijevati od predmetne države članice da zauzme određeni položaj u odnosu na bilo koju točku zakona koja proizlazi iz spora ili bilo kojeg dijela koji je u interesu Unije.

2. ako je to u skladu s opravdanim interesima Unije, Komisija može u svakom trenu nakon konzultacija s predmetnom državom članicom zahtijevati od predmetne države članice da zauzme određeni položaj u odnosu na bilo koju točku zakona koja proizlazi iz spora ili bilo kojeg drugog zakonskog pitanja čije rješenje može utjecati na buduću interpretaciju sporazuma u pitanju ili drugih sporazuma.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ako predmetna država članica smatra da zahtjev Komisije neopravdano ugrožava njezinu djelotvornu obranu, započet će konzultacije s ciljem pronalaska prihvatljivog rješenja. Ako se prihvatljivo rješenje ne može naći, Komisija može donijeti odluku kojom se od predmetne države članice zahtijeva da zauzme određeni pravni položaj.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Kada sporazum ili pravila navedena u sporazumu predviđaju mogućnost poništenja, žalbe ili preispitivanja točke zakona koji su obuhvaćeni arbitražnom odlukom, , ako smatra da dosljednost ili ispravnost tumačenja sporazuma to jamče Komisija može zahtijevati od države članice podnošenje molbe za takvo poništenje, žalbu ili preispitivanje. U takvim su okolnostima predstavnici Komisije ujedno i članovi delegacije te mogu izraziti stavove Unije o predmetnoj točki zakona.

3. Kada sporazum ili pravila navedena u sporazumu predviđaju mogućnost poništenja, žalbe ili preispitivanja točke zakona koji su obuhvaćeni arbitražnom odlukom, ako smatra da dosljednost ili ispravnost tumačenja sporazuma to jamče, nakon konzultacija s predmetnom državom članicom, Komisija može zahtijevati od te države članice podnošenje molbe za takvo poništenje, žalbu ili preispitivanje. U takvim su okolnostima predstavnici Komisije ujedno i članovi delegacije te mogu izraziti stavove Unije o predmetnoj točki zakona.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Ako predmetna država članica odbije podnijeti molbu za poništenje, žalbu ili preispitivanje, o tome u roku od 30 dana obavješćuje Komisiju. U tom slučaju Komisija može donijeti odluku kojom se od države članice zahtijeva da podnese molbu za poništenje, žalbu ili preispitivanje.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) Komisija dostavlja državi članici sve dokumente koji se odnose na postupak kako bi osigurala najučinkovitiju moguću obranu; i,

(c) Komisija dostavlja državi članici sve dokumente koji se odnose na postupak, obavještava države članice o svim važnim postupovnim koracima i sudjeluje u konzultacijama s državom članicom svaki put kada to zatraži predmetna država članica, kako bi osigurala najučinkovitiju moguću obranu; i,

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija redovito obavještava Europski parlament i Vijeće o događanjima u arbitražnom postupku koji se odnose na prvi stavak.

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Kada je Unija tuženik u sporu koji se odnosi na postupak koji u potpunosti ili djelomično provodi država članica, a Komisija smatra da je rješavanje spora u interesu Unije, ona će se prvo savjetovati s predmetnom državom članicom. Država članica također može započeti takve konzultacije s Komisijom.

1. Kada je Unija tuženik u sporu koji se odnosi na postupak koji u potpunosti ili djelomično provodi država članica, a Komisija smatra da je zaključenje nagodbe u interesu Unije, ona će se prvo savjetovati s predmetnom državom članicom. Država članica također može započeti takve konzultacije s Komisijom. Države članice i Komisija osiguravaju međusobno razumijevanje pravne situacije i mogućih posljedica te izbjegavaju bilo kakve nesuglasice u cilju zaključenja nagodbe.

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U slučaju da država članica ne pristane riješiti spor, Komisija to može učiniti kada je to potrebno zbog prevladavajućih interesa Unije.

3. U slučaju da država članica ne pristane riješiti spor nagodbom, Komisija to može učiniti kada je to potrebno zbog opravdanih interesa Unije. Komisija pruža Europskom parlamentu i Vijeću sve relevantne informacije o odluci Komisije da riješi spor nagodbom, osobito njezino opravdanje.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 14. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Kada je država članica tuženik u sporu koji se odnosi isključivo na postupak koji provode njezine vlasti i odluči riješiti spor, obavješćuje Komisiju o nacrtu sporazuma o nagodbi te izvješćuje Komisiju o pregovorima i provedbi nagodbe.

Justification

Many investment disputes are settled before they actually go to arbitration. In order to make progress in elaborating a coherent EU investment policy, the Commission should be notified about all settlements taking place for disputes that are raised under EU agreements.

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Kada Unija djeluje kao tuženik u skladu s člankom 8. i Komisija smatra da predmetna država članica treba platiti dotičnu odštetu ili nagodbu, djelomično ili u cijelosti, na temelju kriterija utvrđenih člankom 3. stavkom 1. primjenjuje se postupak naveden u stavcima 2. do 5.

1. Kada Unija djeluje kao tuženik u skladu s člankom 8. i Komisija smatra da predmetna država članica treba platiti dotičnu odštetu ili nagodbu, djelomično ili u cijelosti, na temelju kriterija utvrđenih člankom 3. stavkom 1. primjenjuje se postupak naveden u ovom članku stavcima 2. do 5. Taj se postupak također primjenjuje kada je Unija, djelujući kao tuženik u skladu s člankom 8., uspješna u arbitraži ali mora snositi troškove koji proizlaze iz arbitraže.

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva za plaćanje konačne odštete ili nagodbe, Komisija donosi odluku namijenjenu predmetnoj državi članici u kojoj određuje iznos koji ta država članica treba platiti.

3. U roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva za plaćanje konačne odštete ili nagodbe, Komisija donosi odluku namijenjenu predmetnoj državi članici u kojoj određuje iznos koji ta država članica treba platiti. Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o takvoj odluci i njezinim financijskim detaljima.

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Članak 17. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ako predmetna država članica ne uloži prigovor na odluku Komisije u roku od mjesec dana, predmetna država članica nadoknađuje proračunu Unije isplatu odštete ili nagodbe najkasnije tri mjeseca nakon donošenja odluke Komisije. Predmetna država članica odgovorna je za bilo kakve nastale kamate po stopi koja se primjenjuje na druga novčana sredstva koja duguje proračunu Unije.

4. Ako predmetna država članica ne uloži prigovor na odluku Komisije u roku od mjesec dana, predmetna država članica istovjetnim iznosom nadoknađuje proračunu Unije isplatu odštete ili nagodbe najkasnije tri mjeseca nakon donošenja odluke Komisije. Predmetna država članica odgovorna je za bilo kakve nastale kamate po stopi koja se primjenjuje na druga novčana sredstva koja duguje proračunu Unije.

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija može donijeti odluku kojom od predmetne države članice zahtijeva uplatu financijskih doprinosa u proračun Unije za bilo kakve troškove koji proizlaze iz arbitraže kada smatra da će država članica biti obvezna platiti bilo kakvu odštetu u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 3.

1. Kada Unija djeluje kao tuženik u skladu s člankom 8. i ako nije došlo do dogovora u skladu s člankom 11., Komisija može donijeti odluku kojom od predmetne države članice zahtijeva da unaprijed uplati financijski doprinos u proračun Unije u skladu s predviđenim ili nastalim troškovima koji proizlaze iz arbitraže. Takva je odluka o financijskim doprinosima razmjerna, uzimajući u obzir kriterije utvrđene u članku 3.

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Članak 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Povrat novca ili uplata u proračun Unije koji država članica izvršava za plaćanje odštete, nagodbe ili bilo kakvih troškova smatraju se unutarnjim namjenskim prihodima u smislu [članka 18. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europskih zajednica]. Oni se mogu upotrijebiti za pokriće rashoda koji proizlaze iz sporazuma sklopljenih u skladu s člankom 218. Ugovora koji predviđaju rješavanje sporova između ulagača i države ili za dopunu sredstava kojima su prvotno plaćeni odštete, nagodbe ili bilo kakvi troškovi.

Povrat novca ili uplata u proračun Unije koji država članica izvršava za plaćanje odštete, nagodbe ili bilo kakvih troškova, uključujući one iz članka 18. stavka 1. ove Uredbe, smatraju se unutarnjim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Oni se mogu upotrijebiti za pokriće rashoda koji proizlaze iz sporazuma sklopljenih u skladu s člankom 218. Ugovora koji predviđaju rješavanje sporova između ulagača i države ili za dopunu sredstava kojima su prvotno plaćeni odštete, nagodbe ili bilo kakvi troškovi.

Amandman  41

Prijedlog Uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisiji pomaže [Odbor za investicijske sporazume osnovan Uredbom [2010/197/COD]]. Taj odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

1. Komisiji pomaže Odbor za investicijske sporazume osnovan Uredbom (EU) br. 1219/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o uspostavi prijelaznih aranžmana za bilateralne sporazume o ulaganjima između država članica i trećih zemalja1. Taj odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

–––––––––––––––––

 

1 SL L 351, 20.12.2012, str. 40.

Amandman  42

Prijedlog Uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija redovito podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe. Prvo se izvješće podnosi najkasnije tri godine od stupanja na snagu ove Uredbe. Kasnija se izvješća podnose svake tri godine.

1. Komisija redovito podnosi detaljno izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe. To izvješće sadrži sve relevantne informacije, uključujući popis tužbenih zahtjeva podnesenih protiv Unije ili država članica, povezanih postupaka, presuda i financijskog učinka na pojedinačne proračune. Prvo se izvješće podnosi najkasnije pet godine od stupanja na snagu ove Uredbe. Kasnija se izvješća podnose svake tri godine osim ako proračunsko tijelo koje čine Europski parlament i Vijeće odluči drugačije.

Amandman  43

Prijedlog Uredbe

Članak 21. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Komisija na godišnjoj osnovi podnosi Europskom parlamentu i Vijeću popis zahtjeva za konzultacije od podnositelja tužbenog zahtjeva, tužbenih zahtjeva i arbitražnih presuda.


POSTUPAK

Naslov

Uspostavljanje okvira za upravljanje financijskom odgovornošću povezanom sa sudovima za rješavanje sporova između ulagača i države uspostavljenima međunarodnim sporazumima u kojima je EU stranka

Referentni dokumenti

COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)

Datum podnošenja EP-u

21.6.2012

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

3.7.2012

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

3.7.2012

BUDG

3.7.2012

ECON

3.7.2012

JURI

3.7.2012

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

10.7.2012

BUDG

12.7.2012

ECON

11.9.2012

JURI

18.9.2012

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Paweł Zalewski

11.10.2012

 

 

 

Razmatranje u odboru

26.11.2012

23.1.2013

21.2.2013

 

Datum usvajanja

21.3.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

3

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski, Dan Dumitru Zamfirescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Josefa Andrés Barea, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Petri Sarvamaa, Patrice Tirolien

Datum podnošenja

26.3.2013

Posljednje ažuriranje: 8. travnja 2014.Pravna napomena