Процедура : 2012/0245(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0158/2013

Внесени текстове :

A7-0158/2013

Разисквания :

PV 24/02/2014 - 22
CRE 24/02/2014 - 22

Гласувания :

PV 25/02/2014 - 5.14

Приети текстове :

P7_TA(2014)0123

ДОКЛАД     ***I
PDF 558kWORD 762k
30 април 2013 г.
PE 502.234v02-00 A7-0158/2013

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ)

(COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

Комисия по развитие

Докладчик: Мишел Стрифлер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ)

(COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0514),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 214, параграф 5 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0303/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от ДФЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по развитие и становищата на комисията по бюджети и на комисията по заетост и социални въпроси (А7-0158/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  счита, че за тази инициатива следва да бъдат гарантирани отделно финансиране и бюджетни средства, като в същото време се запази взаимното допълване с другите инструменти за външните политики на Съюза.

3.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Солидарността е основна ценност на Съюза и съществува потенциал за по-нататъшното разработване на способи за изразяване на солидарността на гражданите на Съюза с хората в трети държави, уязвими по отношение на предизвикани от човека кризи или природни бедствия или засегнати от такива.

(1) Солидарността е основна ценност на Съюза и съществува потенциал за по-нататъшното разработване на способи за изразяване на солидарността на гражданите на Съюза с хората в трети държави, уязвими по отношение на предизвикани от човека кризи или природни бедствия или засегнати от такива. В допълнение към това, Съюзът като цяло е най-големият дарител на хуманитарна помощ, която представлява почти 50% от хуманитарната помощ в световен мащаб.

 

 

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Доброволчеството е конкретен и ясен израз на солидарност, който дава на хората възможност да посветят своите знания, умения и време в услуга на други човешки същества, без да са водени предимно от финансов интерес.

(2) Доброволчеството е конкретен и ясен израз на солидарност, който дава на хората възможност да посветят своите знания, умения, опит и време в услуга на други човешки същества, без да са водени предимно от финансов интерес. В рамките на инициативата, предвидена в настоящия регламент, конкретната цел на доброволчеството е оказването на принос за укрепването на капацитета на Съюза за реакция при хуманитарни кризи, както и за изграждането на капацитета и засилването на устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности в трети държави.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Необходимо е да се повиши както равнището на осведоменост, така и видимостта на хуманитарната помощ сред гражданите на Съюза, тъй като предоставяната от Съюза хуманитарна помощ често остава в сянката на помощта от други международни организации. Въпреки че доброволчеството се увеличава по отношение на множество дейности, все още има нужда от повишаване на осведомеността и значителен потенциал за по-нататъшно развитие на солидарността у гражданите на Съюза с жертвите на кризи и бедствия в трети държави.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Хуманитарната помощ от Съюза се предоставя в ситуации, в които са в действие други инструменти, свързани със сътрудничеството за развитие, управлението на кризи и гражданската защита. Инициативата EU Aid Volunteers следва да работи в условията на съгласуваност и взаимно допълване със съответните политики и инструменти с цел максимално ефективното използване на тези инструменти, като същевременно системно се утвърждават хуманитарните принципи и дългосрочните цели за развитие. Следва да се търси полезното взаимодействие на действията на инициативата EU Aid Volunteers с Механизма за гражданска защита на Съюза, Центъра за спешно реагиране, създаден с Решение XX/XXXX, както и с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и делегациите на ЕС, за да се координира реакцията на Съюза при хуманитарни кризи в трети държави.

(4) Хуманитарната помощ от Съюза се предоставя в ситуации, в които са в действие други инструменти, свързани със сътрудничеството за развитие, управлението на кризи и гражданската защита. Инициативата EU Aid Volunteers следва да работи в условията на съгласуваност и взаимно допълване със съответните политики и инструменти с цел максимално ефективното използване на тези инструменти и избягването на припокриване, като същевременно системно се утвърждават хуманитарните принципи и дългосрочните цели за развитие. Следва да се търси полезното взаимодействие на действията на инициативата EU Aid Volunteers по-специално с политиката на Съюза за хуманитарна помощ, политиката на сътрудничество за развитие и с Механизма за гражданска защита на Съюза, Центъра за спешно реагиране, създаден с Решение XX/XXXX, както и с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), делегациите на ЕС, регионалните и местните участници в тази дейност и международните организации, за да се координира реакцията на Съюза при хуманитарни кризи в трети държави.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Броят и мащабът на хуманитарните кризи по света и свързаните с тях усложнения се увеличиха значително през годините, което доведе до растяща необходимост от ефективна, резултатна и съгласувана реакция от страна на хуманитарните организации, както и от подкрепа от тяхна страна за местните общности в трети държави, за да се намали тяхната уязвимост и да се засили устойчивостта им при бедствия.

(5) Броят и мащабът на хуманитарните кризи по света, както природни, така и предизвикани от човека, и свързаните с тях усложнения се увеличиха значително през годините и тази тенденция за съжаление вероятно ще продължи да води до растяща необходимост от незабавна, ефективна, резултатна и съгласувана реакция от страна на хуманитарните организации, както и от подкрепа от тяхна страна за местните общности в трети държави, за да се намали тяхната уязвимост и да се засили устойчивостта им при бедствия.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Доброволците могат да подсилят операциите за хуманитарна помощ и да допринесат за професионализирането на хуманитарната помощ, когато са подбрани, обучени и подготвени за изпращане на терен по подходящ начин, така че да се гарантира, че притежават необходимите умения и компетентности да помагат по най-ефективен начин на нуждаещите се.

(6) Доброволците могат да подсилят операциите за хуманитарна помощ и да допринесат за професионализирането на хуманитарната помощ, когато са подбрани, обучени и подготвени за изпращане на терен по подходящ начин, така че да се гарантира, че притежават необходимите умения и компетентности да помагат по най-ефективен начин на нуждаещите се, при условие че те могат да разчитат на достатъчна подкрепа или контрол на място.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В Европа и по света съществуват доброволчески схеми, съсредоточени върху изпращането на доброволци в трети държави. Това често са национални схеми, насочени основно или изцяло към проекти за развитие. Затова инициативата EU Aid Volunteers следва да избягва дублиране на дейностите и да носи добавена стойност, като предоставя на доброволците възможности за съвместен принос към операции за хуманитарна помощ, укрепвайки по този начин активното гражданско участие в Европейския съюз, както и като насърчава транснационалното сътрудничество между участващите в действията на корпуса организации, осъществяващи операциите.

(7) В Европа и по света съществуват доброволчески схеми, съсредоточени върху изпращането на доброволци в трети държави. Това често са национални схеми, насочени основно или изцяло към проекти за развитие. Затова инициативата EU Aid Volunteers следва да избягва дублиране на дейностите и да носи добавена стойност, като предоставя на доброволците възможности за съвместен принос към операции за хуманитарна помощ, укрепвайки по този начин активното гражданско участие в Европейския съюз, като насърчава транснационалното сътрудничество между участващите в действията на корпуса организации, осъществяващи операциите, и по този начин създава положителен имидж на Съюза в света и укрепва интереса към паневропейски хуманитарни проекти.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В доброволческата дейност в областта на хуманитарната помощ понастоящем съществуват слабости, които могат да бъдат отстранени с инициативата EU Aid Volunteers, ако доброволците с подходящите профили бъдат изпратени на подходящите места в подходящия момент. Това може да се постигне по-специално чрез осигуряването на европейски стандарти за намирането и подбора на хуманитарни доброволци, съвместно определени показатели за обучението и подготовката на хуманитарните доброволци за изпращане на терен, подобрени регистри на потенциалните доброволци, които се набелязват въз основа на нуждите на място, както и възможности за доброволците да допринесат при хуманитарни операции не само чрез работа на терен, но и чрез административна подкрепа и доброволчески дейности, осъществявани по интернет.

(8) В доброволческата дейност в областта на хуманитарната помощ понастоящем съществуват слабости, които могат да бъдат отстранени с инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция), ако доброволците с подходящите профили бъдат изпратени на подходящите места в подходящия момент. Това може да се постигне по-специално чрез осигуряването на европейски стандарти за намирането и подбора на хуманитарни доброволци, съвместно определени показатели за обучението и подготовката на хуманитарните доброволци за изпращане на терен, подобрени регистри на потенциалните доброволци, които се набелязват въз основа на нуждите на място, както и възможности за доброволците да допринесат при хуманитарни операции не само чрез работа на терен, но и чрез административна подкрепа и доброволчески дейности, осъществявани по интернет.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Сигурността и безопасността на доброволците следва да продължат да бъдат от първостепенна важност.

(9) Подходящото обучение, а също така и сигурността и безопасността на доброволците следва да продължат да бъдат от първостепенна важност. Доброволците не следва да бъдат изпращани за участие в проекти, ако не е гарантирана сигурността по отношение на тези дейности.

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Съюзът провежда операциите си за хуманитарна помощ в партньорство с организации, които ги осъществяват. Тези организации следва да играят значителна роля в осъществяването на дейността на инициативата EU Aid Volunteers, за да се гарантират ангажираност и отговорност от страна на участниците в процеса на място и да се постигнат максимални резултати по отношение на участието в действията на доброволческия корпус. Съюзът следва да възложи на осъществяващите операциите организации по-конкретно намирането, подбора, подготовката и изпращането на терен на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ в съответствие с определените от Комисията стандарти. Освен това Комисията следва да може да използва успешно обучени и подготвени доброволци за изпращане на терен, когато това е уместно.

(10) Съюзът провежда операциите си за хуманитарна помощ в партньорство с организации, които ги осъществяват. Тези организации следва да играят значителна роля в осъществяването на дейността на инициативата EU Aid Volunteers, за да се гарантират ангажираност и отговорност от страна на участниците в процеса на място и да се постигнат максимални резултати по отношение на участието в действията на доброволческия корпус. Съюзът следва да възложи на осъществяващите операциите организации по-конкретно намирането, подбора, подготовката, изпращането на терен, наблюдението по време на и след мисия на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ в съответствие с определените от Комисията стандарти. Освен това Комисията следва да може да използва успешно обучени и подготвени доброволци за изпращане на терен, когато това е уместно.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Доброволчеството в областта на хуманитарната помощ може да помогне на младите хора да останат активни, да допринесе за личностното им развитие и опознаването на различни култури, както и да подобри техните компетентности и пригодността им за заетост в глобализираната икономика. По този начин то би допринесло по линия на инициативата „Възможности за младежта“, както и по отношение на редица други ключови цели на Съюза като социалното приобщаване, заетостта, активното гражданско участие, образованието и развитието на умения.

(12) Доброволчеството в областта на хуманитарната помощ може да помогне на младите хора да останат активни, да допринесе за личностното им развитие и опознаването на различни култури, както и да подобри техните компетентности и пригодността им за заетост в глобализираната икономика. По този начин то би допринесло по линия на инициативата „Възможности за младежта“, както и по отношение на редица други ключови цели на Съюза като социалното приобщаване, заетостта, активното гражданско участие, образованието и развитието на умения, както и при утвърждаването на доброволчеството като конкретен израз на европейската солидарност с хората, засегнати от кризи, като така се насърчават ценностите и принципите на Съюза.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Принципите на Съюза за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация предполагат, че гражданите на Съюза и дългосрочно пребиваващите в Съюза лица от всички възрасти и поприща следва да могат да се ангажират с активно гражданско участие. Предвид конкретните предизвикателства във връзка с предоставянето на хуманитарна помощ, участващите в инициативата EU Aid Volunteers следва да са на възраст над 18 години.

(13) Принципите на Съюза за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация предполагат, че гражданите на Съюза и дългосрочно пребиваващите в Съюза лица от всички възрасти и поприща следва да могат да се ангажират с активно гражданско участие. Предвид конкретните предизвикателства във връзка с предоставянето на хуманитарна помощ, участващите в инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) следва да са на възраст над 18 години.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14a) Действията на инициативата EU Aid Volunteers следва да се извършват при отчитане на препоръките, съдържащи се в Политическата програма за доброволчеството в Европа, дейността на европейските организации за международна хуманитарна помощ и програмата на ООН за доброволците.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Инициативата EU Aid Volunteers следва да подкрепя местните организации за хуманитарна помощ в трети държави. Дейността на корпуса следва да подобри капацитета на приемащите организации за справяне с хуманитарни кризи и за професионално управление на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, за ефективно използване на техните умения и компетентности и за осигуряване на трайното въздействие от дейността на доброволците върху местните общности, като по този начин се помага на нуждаещите се лица, засегнати от хуманитарни кризи, които са крайните бенефициери на предоставяната от Съюза хуманитарна помощ.

(15) Инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) следва да подкрепя местните организации за хуманитарна помощ в трети държави. Дейността на корпуса следва да подобри капацитета на приемащите организации за справяне с хуманитарни кризи и за професионално управление на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, за ефективно използване на техните умения и компетентности и за осигуряване на трайното въздействие от дейността на доброволците върху местните общности, като по този начин се помага на нуждаещите се лица, засегнати от хуманитарни кризи, които са крайните бенефициери на предоставяната от Съюза хуманитарна помощ.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) В настоящия регламент следва да се определи за целия период на съществуване на инструмента финансов пакет , който в рамките на годишната бюджетна процедура представлява основната референтна сума за бюджетния орган по смисъла на точка [..] от Междуинституционалното споразумение от XX/201Z г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Този доброволчески корпус за помощ следва да бъде ефективен по отношение на разходите си, да допълва съществуващите национални и международни доброволчески схеми, без да ги дублира, и да бъде съсредоточен върху решаването на проблемите на конкретни нужди и липси в хуманитарната сфера.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Финансовите разпоредби на настоящия Регламент следва да се прилагат от 1 януари 2014 г., тъй като са свързани с многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. Отпускането на финансова помощ следва да се осъществява в съответствие с Регламент № xxx/2012, приложим по отношение на общия бюджет на Европейския съюз (Финансовия регламент). Заради специфичния характер на дейността на инициативата EU Aid Volunteers е уместно да се предвиди възможността за предоставяне на финансова помощ на физически лица и на юридически лица, които са частноправни или публичноправни субекти. Важно е също така да се гарантира спазването на разпоредбите на този регламент, по-специално по отношение на заложените в него принципи за икономичност, ефикасност и ефективност.

(16) Финансовите разпоредби на настоящия Регламент следва да се прилагат от 1 януари 2014 г., тъй като са свързани с многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. Отпускането на финансова помощ следва да се осъществява в съответствие с Регламент № xxx/2012, приложим по отношение на общия бюджет на Европейския съюз (Финансовия регламент). Заради специфичния характер на дейността на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) е уместно да се предвиди възможността за предоставяне на финансова помощ на физически лица и на юридически лица, които са частноправни или публичноправни субекти. Важно е също така да се гарантира спазването на разпоредбите на този регламент, по-специално по отношение на заложените в него принципи за икономичност, ефикасност и ефективност.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Подобряването на изпълнението и повишаването на качеството на разходите следва да представлява ръководен принцип за постигането на целите на настоящия регламент, като същевременно се гарантира най-доброто използване на финансовите средства.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Участието на трети държави, по-специално държави в процес на присъединяване, държави кандидатки, държави от ЕАСТ или държави — партньори по линия на европейската политика за съседство, следва да е възможно въз основа на конвенции за сътрудничество.

(18) Участието на трети държави, по-специално държави в процес на присъединяване, държави кандидатки и държави от ЕАСТ, следва да е възможно въз основа на конвенции за сътрудничество.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) За да се предостави възможност за непрекъсната обратна връзка и подобрения, на Комисията следва да се делегират правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на разпоредбите, свързани със стандартите за управление на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и изменянето на показателите за резултати. От особена важност е Комисията да провежда подходящи консултации в хода на подготвителната си дейност, в това число на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигурява едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(19) За да се предостави възможност за непрекъсната обратна връзка и подобрения и за да се повиши гъвкавостта и ефикасността на тяхното приемане, на Комисията следва да се делегират правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на разпоредбите, свързани със стандартите за управление и разгръщане на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, изменянето на показателите за резултати и приемането на многогодишни работни програми, в които се определят целите, приоритетите, очакваните резултати, методите на изпълнение и разпределението на финансовите средства в общ план. От особена важност е Комисията да провежда подходящи консултации в хода на подготвителната си дейност, в това число на експертно равнище. При подготовката и съставянето (не засяга българската езикова редакция) на делегирани актове Комисията следва да осигурява едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета(не засяга българската езикова редакция).

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия Регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемането на механизма за сертифициране, програмата за обучение и годишната работна програма на корпуса.

(20) За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия Регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемането на механизма за сертифициране, програмата за обучение и годишната работна програма на корпуса, които следва да придадат действена сила на многогодишните работни програми, посочени в настоящия регламент.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия Регламент се създава Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „EU Aid Volunteers“) като рамка за съвместен принос от страна на европейски доброволци в операции за хуманитарна помощ на Съюза.

С настоящия Регламент се създава Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „EU Aid Volunteers“) (не засяга българската езикова редакция) като рамка за съвместен принос от страна на европейски доброволци в операции за хуманитарна помощ на Съюза.

В него се определят правилата и процедурите за функционирането на инициативата EU Aid Volunteers и правилата за осигуряването на финансова помощ.

В него се определят правилата и процедурите за функционирането на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) и правилата за осигуряването на финансова помощ.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. изпращането на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в операции за хуманитарна помощ в трети държави;

1. изпращането на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в операции за хуманитарна помощ в трети държави с изключение на обстановка на въоръжени конфликти и вътрешни размирици;

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на EU Aid Volunteers е да дава израз на хуманитарните ценности и солидарността на Съюза с нуждаещите се посредством насърчаването на ефективна и видима инициатива EU Aid Volunteers, която допринася за укрепването на капацитета на Съюза за реакция при хуманитарни кризи, както и за изграждането на капацитета и засилването на устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности в трети държави.

Целта на инициативата EU Aid Volunteers е да дава израз на хуманитарните ценности и солидарността на Съюза с нуждаещите се, както и да допринася за европейското гражданство, посредством насърчаването на ефективна и видима инициатива EU Aid Volunteers със значима добавена стойност, която допринася за укрепването на капацитета на Съюза за реакция при хуманитарни кризи, както и за изграждането на капацитета и засилването на устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности в трети държави, по-специално с подготовката за бедствия, намаляването на риска от бедствия , както и засилване на връзката между предоставянето на помощ, възстановяването и развитието.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на EU Aid Volunteers е да дава израз на хуманитарните ценности и солидарността на Съюза с нуждаещите се посредством насърчаването на ефективна и видима инициатива EU Aid Volunteers, която допринася за укрепването на капацитета на Съюза за реакция при хуманитарни кризи, както и за изграждането на капацитета и засилването на устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности в трети държави.

Целта на EU Aid Volunteers е да дава израз на хуманитарните ценности и солидарността на Съюза с нуждаещите се посредством насърчаването на ефективна и видима инициатива EU Aid Volunteers, която допринася за укрепването на капацитета на Съюза за реакция при хуманитарни кризи, предизвикани или човека, или от природни бедствия, както и за изграждането на капацитета и засилването на устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности в трети държави.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Действията на инициативата EU Aid Volunteers се осъществяват в съответствие с принципите на хуманитарната помощ — хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост.

(1) Действията на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) се осъществяват в съответствие с принципите на хуманитарната помощ — хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост.

(2) Действията на инициативата EU Aid Volunteers отговарят на нуждите на местните общности и приемащите организации и следва да допринасят за професионализирането на предоставянето на хуманитарна помощ.

(2) Действията на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) отговарят на нуждите на местните общности и приемащите организации и следва да допринасят за професионализирането на предоставянето на хуманитарна помощ.

(3) Безопасността и сигурността на доброволците са приоритет.

(3) Безопасността и сигурността на доброволците са приоритет.

(4) Инициативата EU Aid Volunteers насърчава съвместните дейности и участието на доброволци от различни държави и способства за съвместни проекти и транснационални партньорства между осъществяващите операциите организации, посочени в член 10.

(4) Инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) насърчава съвместните дейности и участието на доброволци от различни държави и способства за съвместни проекти и транснационални партньорства между осъществяващите операциите организации, посочени в член 10.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Действията на инициативата EU Aid Volunteers отговарят на нуждите на местните общности и приемащите организации и следва да допринасят за професионализирането на предоставянето на хуманитарна помощ.

2. Действията на инициативата EU Aid Volunteers отговарят на нуждите на местните общности и приемащите организации и следва да допринасят за професионализирането на предоставянето на хуманитарна помощ. Обръща се специално внимание на сътрудничеството между доброволците и жените от трети държави, като се взема предвид многостранната роля на жените в управлението на бедствията, както е посочено също така в документа с резултатите от Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие , озаглавен „Бъдещето, което желаем” и приложен към Резолюция 66/288 на Общото събрание на ООН от 27 юли 2012 г.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a. Създава се пространство за съгласуване и провеждане на диалог, обединяващо Комисията, държавите членки и изпращащите и приемащите организации с цел преследване на целите на инициативата EU Aid Volunteers.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) „доброволец“ означава лице, което избира, свободно и по собствени подбуди и без да е водено предимно от финансов интерес, да участва в дейности, които са в полза на общността, в негова собствена полза и в полза на обществото като цяло;

a) „доброволец“ означава лице, което избира, свободно и по собствени подбуди и без да е водено предимно от финансов интерес, да участва в дейности, които са в полза на общността и в полза на обществото като цяло, а също така, евентуално, в негова собствена полза;

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „кандидат за доброволец“ означава лице, отговарящо на условията по смисъла на член 11, параграф 1, което кандидатства за участие в дейностите на инициативата EU Aid Volunteers;

б) „кандидат за доброволец“ означава лице, отговарящо на условията по смисъла на член 11, параграф 1, което кандидатства за участие в дейностите на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция);

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „доброволец на ЕС за хуманитарна помощ“ (EU Aid Volunteer) означава кандидат за доброволец, който е бил избран, обучен, оценен като отговарящ на условията за допустимост и регистриран като лице, което е на разположение за изпращане в операции за хуманитарна помощ в трети държави;

в) „доброволец на ЕС за хуманитарна помощ“ (EU Aid Volunteer) означава кандидат за доброволец, който е бил избран, обучен в съответствие с конкретни стандарти и референтни критерии, и оценен като отговарящ на условията за допустимост и регистриран като лице, което е на разположение за изпращане в операции за хуманитарна помощ в трети държави;

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „хуманитарна помощ“ означава дейности и операции, чиято цел е да се осигури спешно подпомагане въз основа на нуждите, насочено към запазването на човешки живот, предотвратяването и облекчаването на човешко страдание и запазването на човешкото достойнство при предизвикани от човека кризи или природни бедствия. Понятието обхваща операции за подпомагане, помощ и защита при хуманитарни кризи или непосредствено след тях, подкрепящи мерки за осигуряване на достъп до нуждаещите се и за улесняване на свободното движение на помощи, както и действия, целящи подобряването на подготвеността за бедствия и намаляването на риска от тях и допринасящи за укрепване на устойчивостта и за увеличаване на капацитета за справяне с кризи и възстановяване след тях;

г) „хуманитарна помощ“ означава дейности и операции, в съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, чиято цел е да се осигури спешно подпомагане въз основа на нуждите, насочено към запазването на човешки живот, предотвратяването и облекчаването на човешко страдание и запазването на човешкото достойнство при предизвикани от човека кризи или природни бедствия. Понятието обхваща операции за подпомагане, помощ и защита при хуманитарни кризи или непосредствено след тях, подкрепящи мерки за осигуряване на достъп до нуждаещите се и за улесняване на свободното движение на помощи, както и действия, целящи подобряването на подготвеността за бедствия и намаляването на риска от тях и допринасящи за укрепване на устойчивостта и за увеличаване на капацитета за справяне с кризи и възстановяване след тях;

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 6 – параграфи 1, 2 и 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При прилагането на настоящия Регламент се осигурява съгласуваност с други области на външната дейност на Съюза и с други свързани политики на Съюза. Особено внимание се обръща на гарантирането на гладък преход между предоставянето на помощ, възстановяването и развитието.

1. При прилагането на настоящия Регламент се осигурява координация, съгласуваност и взаимно допълване с други области на външната дейност на Съюза и с други свързани политики на Съюза, по-специално политиката за хуманитарната помощ, политиката за сътрудничество за развитие и механизмът за гражданска защита на Съюза, за да се гарантира по-специално добавената стойност на дейностите по инициативата EU Aid Volunteers. Особено внимание се обръща на гарантирането на гладък преход между предоставянето на помощ, възстановяването и развитието.

2. Комисията и държавите членки си сътрудничат за постигането на по-голяма последователност и съгласуваност между съответните национални доброволчески схеми и действията на инициативата EU Aid Volunteers.

2. Комисията и държавите членки си сътрудничат за постигането на по-голяма ефикасност, ефективност, последователност и съгласуваност между съответните национални доброволчески схеми и действията на инициативата EU Aid Volunteers с цел гарантирането на по-висока разходна ефективност. Комисията използва съществуващите европейски мрежи, когато това е приложимо.

3. Съюзът насърчава сътрудничеството със съответните международни организации, по-специално Организацията на обединените нации, и с други партньори в областта на хуманитарната помощ при осъществяването на действията на инициативата EU Aid Volunteers.

3. Съюзът насърчава сътрудничеството със съответните международни организации, по-специално Организацията на обединените нации, и с други партньори в областта на хуманитарната помощ и заинтересовани участници в региона при осъществяването на действията на инициативата EU Aid Volunteers.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Инициативата EU Aid Volunteers има следните оперативни цели:

1. Инициативата (не засяга българската езикова редакция) EU Aid Volunteers има следните оперативни цели:

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) Увеличаване и подобряване на капацитета на Съюза за предоставяне на хуманитарна помощ

a) Увеличаване и подобряване на капацитета на Съюза за предоставяне на хуманитарна помощ

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

– броя на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, изпратени или подготвени за изпращане на терен;

броя на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, изпратени или подготвени за изпращане на терен, с необходимата квалификация;

броя на лицата, до които достига предоставяната от Съюза хуманитарна помощ.

броя на лицата, до които достига предоставяната от Съюза хуманитарна помощ и оценка на ефикасността на хуманитарната помощ, предоставяна чрез EU Aid Volunteers.

 

– степента на удовлетвореност на разгърнатите по инициативата EU Aid Volunteers доброволци, изпращащите и приемащите организации, както и на общностите на третите държави, участващи или ползващи се от тази помощ, по отношение на ефективния хуманитарен принос от страна на доброволците на място.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Подобряване на уменията и компетентностите на доброволците в областта на хуманитарната помощ и на условията, при които те извършват дейността си

б) Подобряване на уменията, на степента на познания и на компетентностите на доброволците в областта на хуманитарната помощ, както и на статута и на условията, при които те извършват дейността си.

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

броя на обучените доброволци и качеството на обучението на базата на оценките и на степента на удовлетвореност;

– качеството на обучението на доброволците на базата на оценките и на степента на удовлетвореност;

– броя на сертифицираните изпращащи организации, прилагащи стандартите за изпращане на терен и управление на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ.

– броя на сертифицираните изпращащи организации, прилагащи стандартите за изпращане на терен и управление на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ.

 

– степента на удовлетвореност на обучените доброволци, изпращащите и приемащите организации, както и на общностите на третите държави, участващи или ползващи се от качеството на обучението, от степента на знания, умения, статут и условия на труд на доброволците;

 

– промените в условията на труд на доброволците.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) Изграждане на капацитета на приемащите организации и насърчаване на доброволчеството в трети държави

в) Изграждане на капацитета на приемащите организации и насърчаване на доброволчеството в трети държави

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

– броя и вида на действията за изграждане на капацитет;

– броя и вида на действията за изграждане на капацитет в трети държави;

– числеността на персонала и доброволците от трети държави, участващи в действията за изграждане на капацитет.

– числеността на персонала и доброволците от трети държави, участващи в действията за изграждане на капацитет;

 

– степента на удовлетвореност на служителите на приемащите организации и на доброволците от трети държави, участващи в действия за засилване на капацитета, от качеството на проведените дейности;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) Способстване за видимостта на ценностите на Съюза по отношение на хуманитарната помощ

г) Способстване за видимостта на ценностите на Съюза по отношение на хуманитарната помощ

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

– нивото на познанията на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ относно предоставяната от ЕС хуманитарна помощ;

– броя и вида на дейностите за информация, комуникация и повишаване на осведомеността, организирани преди, по време на и след разполагането на доброволците;

– степента на осведоменост относно Доброволческия хуманитарен корпус сред целевите групи от населението на Съюза, сред общностите от трети държави, участващи в операциите и дейностите или техни бенефициери, както и сред други хуманитарни организации;

– степента на осведоменост относно инициативата EU Aid Volunteers сред целевите групи от населението на Съюза, сред общностите от трети държави, участващи в операциите и дейностите или техни бенефициери, както и сред други хуманитарни организации;

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) Постигане на по-голяма последователност и съгласуваност на доброволческата дейност в държавите членки с цел подобряване на възможностите за гражданите на Съюза за участие в дейности и операции за хуманитарна помощ. Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

д) Постигане на по-голяма последователност, съгласуваност и надеждност на доброволческата дейност в държавите членки с цел подобряване на възможностите за гражданите на Съюза за участие в дейности и операции за хуманитарна помощ. Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква д) – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

броя на сертифицираните изпращащи организации;

количествена и качествена оценка на сертифицираните изпращащи организации (например техния брой, структура и механизми за сътрудничество);

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Показателите, посочени в параграф 1, букви а)—д), се използват, по целесъобразност, за наблюдение, оценка и преглед на резултатите. Те са примерни и могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата, посочена в член 25, за да се вземе под внимание опитът от измерването на напредъка.

2. Показателите, посочени в параграф 1, букви а)—д), се използват, по целесъобразност, за наблюдение, оценка и преглед на резултатите. Те са примерни и могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата, посочена в член 25, за да се вземе под внимание опитът от измерването на напредъка. Комисията разработва качествени показатели за ефикасността, откликването на установените нужди на място, продължителността на провежданите акции и добавената стойност от доброволците на ЕС за хуманитарна помощ за засилването на капацитета на Съюза за реагиране при хуманитарни кризи, както е посочено в член 3.

Изменение  42

Предложение за регламент

Глава II – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действия по инициативата EU Aid Volunteers

Действия по инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция)

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Действия по инициативата EU Aid Volunteers

Действия по инициативата (не засяга българската езикова редакция) EU Aid Volunteers

Инициативата EU Aid Volunteers преследва целите, посочени в членове 3 и 7, посредством следните видове действия:

Инициативата (не засяга българската езикова редакция) EU Aid Volunteers преследва целите, посочени в членове 3 и 7, посредством следните видове действия:

– разработване и поддържане на стандарти по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ;

– разработване и поддържане на стандарти по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ;

– разработване и поддържане на механизъм за сертифициране за изпращащите и приемащите организации;

– разработване и поддържане на механизъм за сертифициране за изпращащите и приемащите организации;

– намиране и подбор на кандидати за доброволци;

– намиране и подбор на кандидати за доброволци;

– създаване на програма за обучение и подкрепа на обучението и стажуването;

създаване на програма за обучение и подкрепа на обучението и стажуването в партньорство със специализирани организации, които имат практически опит на място;

– създаване, поддръжка и актуализиране на Регистър на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ;

– създаване, поддръжка и актуализиране на Регистър на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ;

– изпращане на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави за участие в дейности и операции за хуманитарна помощ;

– изпращане на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави за участие в дейности и операции за хуманитарна помощ;

– изграждане на капацитета на приемащите организации;

– изграждане на капацитета на приемащите организации;

 

– признаване и оползотворяване на опита на доброволците, които са участвали успешно в инициативата EU Aid Volunteers;

– създаване и управление на Мрежа на инициативата EU Aid Volunteers;

създаване и управление на Мрежа на инициативата EU Aid Volunteers и насърчаване на обмена на добри практики както преди, така и след периода на доброволчество;

– комуникация, повишаване на осведомеността и видимост;

– комуникация, повишаване на осведомеността и видимост;

– помощна дейност, способстваща за отчетността, прозрачността и ефективността на инициативата EU Aid Volunteers.

помощна дейност, способстваща за отчетността, прозрачността и ефективността на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция).

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) намирането, подбора и подготовката на кандидати за доброволци за изпращане в операции за хуманитарна помощ;

a) намирането, подбора и подготовката на кандидати за доброволци за изпращане в операции за хуманитарна помощ.

 

Кандидатите за доброволци ще трябва да бъдат открити и подбрани на основание умения и конкретни познания в отговор на посочени нужди в държавите на действие, носещи добавена стойност за приемащите организации и местните общности.

 

При откриването и подбора ще се зачита многообразието на профилите и на уменията при младежите и експертите, като винаги се отговаря на конкретните нужди по места;

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) управлението и изпращането на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави.

б) управлението и изпращането на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави.

 

Контекстът на разполагането ще взема предвид уменията и езиковите познания на участниците в инициативата EU Aid Volunteers.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Тези норми, посочени в параграф 1, се установяват предвид съществуващите норми и програми, в съответствие с целта, посочена в член 3.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез тези стандарти се осигурява дължимата грижа и се обхващат по-специално задълженията на изпращащите и приемащите организации, минималните изисквания по отношение на покриването на дневните разходи, настаняването и други съответни разходи, застрахователното покритие, процедурите за сигурност и други аспекти от значение.

2. Чрез тези стандарти се осигурява дължимата грижа и се обхващат по-специално задълженията на изпращащите и приемащите организации, надзорът, текущото обучение и ръководство на доброволците, минималните изисквания по отношение на покриването на дневните разходи, настаняването и други съответни разходи, застрахователното покритие, процедурите за сигурност и други аспекти от значение.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията създава механизъм за сертифициране, с който се гарантира спазването от страна на изпращащите организации на стандартите, посочени в член 9, както и диференциран механизъм за сертифициране за приемащите организации.

1. Комисията създава механизъм за сертифициране, който е изготвен в тясно сътрудничество с партньорите в областта на хуманитарната помощ и с който се гарантира спазването от страна на изпращащите организации на стандартите, посочени в член 9, както и диференциран механизъм за сертифициране за приемащите организации. Този механизъм е приобщаващ и не дискриминира нито една организация, която отговаря на условията.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. При изготвянето на механизма за сертифициране Комисията ще търси взаимодействия с инструментите за партньорство на Комисията по отношение на хуманитарните въпроси и съществуващите хуманитарни норми с цел административно опростяване.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и Международната федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец;

б) Международната федерация на Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец;

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Без да се засягат изискванията, посочени в параграфи 2 и 3, изпращащите и приемащите организации могат да осъществяват действия по инициативата EU Aid Volunteers съвместно с частни организации със стопанска цел.

4. Международната федерация на Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец; (не засяга българската езикова редакция).

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията създава програма за обучение с цел кандидатите за доброволци да бъдат подготвени за участие в хуманитарни дейности и за изпращане на терен в операции за хуманитарна помощ.

1. Основавайки се на съществуващите норми и в партньорство със специализирани институции, Комисията създава програма за обучение с цел кандидатите за доброволци да бъдат подготвени за участие в хуманитарни дейности и за изпращане на терен в операции за хуманитарна помощ.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Кандидатите за доброволци, открити и подбрани в съответствие с член 11, отговарят на условията за допустимост за участие в програмата за обучение. Конкретният обхват и съдържание на обучението, което всеки доброволец трябва да премине, се определят въз основа на неговите нужди, като се взема предвид наличието на предишен опит.

2. Кандидатите за доброволци, открити и подбрани в съответствие с член 11, отговарят на условията за допустимост за участие в организираната от специализирани организации програма на Съюза за обучение. Конкретният обхват и съдържание на обучението, което всеки доброволец трябва да премине, се определят въз основа на неговите нужди, като се взема предвид наличието на предишен опит.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, кандидатите за доброволци, които не са преминали стаж, могат да получат, когато това е необходимо, допълнителна подготовка преди изпращането на терен от сертифицирани изпращащи организации. Подготовката и стажовете са в съответствие със стандартите за подготовка, посочени в член 9, параграф 1, буква а).

4. Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, кандидатите за доброволци, които не са преминали стаж, могат да получат, когато това е необходимо, допълнителна подготовка преди изпращането на терен от сертифицирани изпращащи организации. Подготовката и стажовете са в съответствие със стандартите за подготовка, посочени в член 9, параграф 1, буква а). За инициативата EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ) може да бъде осигурено допълнително обучение, което е изготвено в съответствие с нуждите и конкретните обстоятелства, свързани с мястото на нейното разполагане.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Програмата за обучение включва оценка на подготвеността на кандидатите за доброволци за изпращане в операции за хуманитарна помощ.

5. Програмата за обучение включва оценка на подготвеността на кандидатите за доброволци за изпращане в операции за хуманитарна помощ и за отговаряне на местните нужди. Оценката се извършва в сътрудничество с изпращащите организации.

Изменение  56

Предложение за решение

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Кандидатите за доброволци, които успешно са преминали оценката, посочена в член 12, параграф 5, се считат за доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Като такива те могат да бъдат включени в Регистъра на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „Регистъра“) и отговарят на условията за допустимост за изпращане на терен.

1. Кандидатите за доброволци, които успешно са преминали оценката, посочена в член 12, параграф 5, се считат за доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Като такива те могат да бъдат включени в Регистъра на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „Регистъра“) и отговарят на условията за допустимост за изпращане на терен за срок, ограничен до две години, след изтичането на който те отново се подлагат на оценка.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Фигуриращите в Регистъра доброволци на ЕС за хуманитарна помощ могат да бъдат изпращани в рамките на дейности и операции за хуманитарна помощ съгласно определението в член 5, буква г):

1. Фигуриращите в Регистъра доброволци на ЕС за хуманитарна помощ могат да бъдат изпращани в рамките на дейности и операции за хуманитарна помощ, с изключение на обстановка на въоръжени конфликти и вътрешни размирици, съгласно определението в член 5, буква г):

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Разполагането отговаря на реалните нужди, изразени на местно равнище от приемащите организации. Ролята на доброволците ще бъде ясно определена.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Конкретните условия за изпращане на терен на доброволците се определят в договор между изпращащите организации и доброволеца, в това число продължителността и местоположението на операцията, както и задачите на доброволеца.

3. Конкретните условия за изпращане на терен на доброволците се определят в договор между изпращащите организации и доброволеца, в това число наред с другото продължителността и местоположението на операцията, както и задачите на доброволеца. Договорът уточнява правата и задълженията на доброволеца или посочва къде са документирани тези права и задължения.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Всеки доброволец има определен ръководител от приемащата организация, за да упражнява надзор и да подпомага доброволеца по време на изпращането си на терен.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14а

 

Признаване и оползотворяване на опита на доброволците

 

1. Комисията подпомага действия за признаване на опита и на ангажираността на доброволците с цел признаване на техния опит и валидирането на постиженията им в професионалната и обществената среда. Опитът на доброволците се удостоверява след успешното провеждане на място.

 

2. Регистърът ще може да диференцира доброволците по инициативата EU Aid Volunteers според предходния опит в хуманитарната дейност.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията създава и управлява Мрежа на инициативата EU Aid Volunteers (наричана оттук нататък „Мрежата“).

1. Комисията създава и управлява Мрежа на инициативата EU Aid Volunteers (наричана оттук нататък „Мрежата“).

2. Мрежата улеснява взаимодействието между кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, които участват или са участвали в инициативата, между тези доброволци и други бенефициери на инициативата EU Aid Volunteers, по-специално посочените в член 15, както и между други участници в процеса. Тя осигурява възможности за взаимодействие чрез интернет, по-специално посредством обмен на знания и разпространение на информация относно инициативата EU Aid Volunteers, и подкрепя други подходящи дейности, като например семинари и работни ателиета.

2. Мрежата улеснява взаимодействието между кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, които участват или са участвали в инициативата EU Aid Volunteers; между тези доброволци и други бенефициери на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция), по-специално посочените в член 15; както и между други участници в процеса. Тя осигурява възможности за взаимодействие чрез интернет, по-специално посредством обмен на знания и разпространение на информация относно инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция); и подкрепя други подходящи дейности, като например семинари и работни ателиета.

3. Мрежата също така осигурява и насърчава възможности за доброволческа дейност, осъществявана чрез интернет, с цел допълване и подпомагане на дейностите на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.

3. Мрежата също така осигурява и насърчава възможности за доброволческа дейност, осъществявана чрез интернет, с цел допълване и подпомагане на дейностите на доброволците на инициативата EU Aid Volunteers.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 17 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията подкрепя действия за информиране на обществеността, комуникация и повишаване на осведомеността, за да се популяризира инициативата EU Aid Volunteers и да се насърчи доброволчеството в областта на хуманитарната помощ в Съюза и в третите държави, получаващи подкрепа по линия на инициативата.

1. Комисията подкрепя действия за информиране на обществеността, комуникация и повишаване на осведомеността, за да се популяризира инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) и да се насърчи доброволчеството в областта на хуманитарната помощ в Съюза и в третите държави, получаващи подкрепа по линия на инициативата. Такива действия ще подпомагат съществуващите инициативи в държавите членки.

2. Комисията изработва план за действие за информиране и комуникация във връзка с целите и действията на инициативата EU Aid Volunteers, както и във връзка с постигнатите от инициативата резултати, в който се определят комуникационни и информационни дейности, насочени към обществеността, и по-конкретно европейските граждани, и към бъдещи потенциални кандидати за доброволци и бенефициерите на действията на инициативата EU Aid Volunteers. Този план за действие се изпълнява от всички бенефициери на инициативата EU Aid Volunteers, и по-специално изпращащите и приемащите организации.

2. Комисията изработва план за действие за информиране и комуникация във връзка с целите и действията на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция, както и във връзка с постигнатите от инициативата резултати, в който се определят комуникационни и информационни дейности, насочени към обществеността, и по-конкретно европейските граждани, и към бъдещи потенциални кандидати за доброволци и бенефициерите на действията на инициативата EU Aid Volunteers. Този план за действие се изпълнява от всички бенефициери на инициативата EU Aid Volunteers, и по-специално изпращащите и приемащите организации.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията подкрепя действия за информиране на обществеността, комуникация и повишаване на осведомеността, за да се популяризира инициативата EU Aid Volunteers и да се насърчи доброволчеството в областта на хуманитарната помощ в Съюза и в третите държави, получаващи подкрепа по линия на инициативата.

1. Комисията подкрепя действия за информиране на обществеността, комуникация и повишаване на осведомеността, за да се популяризира инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) и да се насърчи доброволчеството в областта на хуманитарната помощ в Съюза и в третите държави, получаващи подкрепа по линия на инициативата.

2. Комисията изработва план за действие за информиране и комуникация във връзка с целите и действията на инициативата EU Aid Volunteers, както и във връзка с постигнатите от инициативата резултати, в който се определят комуникационни и информационни дейности, насочени към обществеността, и по-конкретно европейските граждани, и към бъдещи потенциални кандидати за доброволци и бенефициерите на действията на инициативата EU Aid Volunteers. Този план за действие се изпълнява от всички бенефициери на инициативата EU Aid Volunteers, и по-специално изпращащите и приемащите организации.

2. Комисията изработва план за действие за информиране и комуникация във връзка с целите и действията на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция), както и във връзка с постигнатите от инициативата резултати, в който се определят комуникационни и информационни дейности, насочени към обществеността, и по-конкретно европейските граждани, и към бъдещи потенциални кандидати за доброволци и бенефициерите на действията на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция). Този план за действие се изпълнява от всички бенефициери на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция), и по-специално изпращащите и приемащите организации.

3. При необходимост с помощта и под ръководството на изпращащите и приемащите организации, доброволците на ЕС за хуманитарна помощ участват в съответни информационни и комуникационни дейности и дейности за повишаване на осведомеността преди, по време на и след изпращането си на терен с цел да популяризират инициативата EU Aid Volunteers и участието си в нейните действия. Комисията определя тези дейности, като с тях не се възлагат непропорционални задължения на доброволците.

3. С помощта и под ръководството на изпращащите и приемащите организации, доброволците на ЕС за хуманитарна помощ участват в съответни информационни и комуникационни дейности и дейности за повишаване на осведомеността преди, по време на и след изпращането си на терен с цел да популяризират инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) и участието си в нейните действия. Комисията определя тези дейности, като с тях не се възлагат непропорционални задължения на доброволците.

Изменение  65

Предложение за регламент

Глава ІІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансови разпоредби

Планиране и разпределение на средствата

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 18 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

18. Допустими действия

18. Допустими действия

1. Действията, посочени в член 8, отговарят на условията за получаване на финансова помощ, в това число мерките, необходими за тяхното осъществяване, както и мерки за засилване на координацията между инициативата EU Aid Volunteers и други съответни схеми на национално и международно равнище.

1. Действията, посочени в член 8, отговарят на условията за получаване на финансова помощ, в това число мерките, необходими за тяхното осъществяване, както и мерки за засилване на координацията между инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) и други съответни схеми на национално и международно равнище.

2. С финансовите средства, посочени в параграф 1, могат да се покриват също така разходи, свързани с подготвителни дейности и дейности за наблюдение, контрол, одит и оценка, които са необходими с оглед на управлението на инициативата EU Aid Volunteers и постигането на нейните цели.

2. С финансовите средства, посочени в параграф 1, могат да се покриват също така разходи, свързани с подготвителни дейности и дейности за наблюдение, контрол, одит и оценка, които са необходими с оглед на управлението на инициативата EU Aid Volunteers (не засяга българската езикова редакция) и постигането на нейните цели.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18а

 

Многогодишни работни програми

 

1. Без да се засягат правомощията на бюджетния орган, Комисията приема две последователни многогодишни ориентировъчни работни програми, които съвместно обхващат периода 2014-2020 г., в съответствие с общите принципи на настоящия регламент. Те съставят основата за годишното планиране в рамките на настоящия регламент.

 

2. Документите на Съюза, посочени в параграф 1, се считат за стратегически програмни документи. Комисията приема тези документи на Съюза посредством делегирани актове в съответствие с член 25.

 

3. В многогодишните работни програми се определят преследваните цели, приоритетите, очакваните резултати, методът на изпълнение и разпределението на финансовите средства в общ план, а по отношение на безвъзмездните средства работната програма съдържа приоритетите, основните критерии за оценка и максималния процент на съфинансиране.

 

4. Комисията извършва оценка на постигнатите резултатите, постигнати по време на периода, обхванат от първата многогодишна работна програма, както и качествените и количествените аспекти на прилагането на настоящия Регламент в съответствие с член 26. Комисията разглежда изцяло заключенията от тази оценка, когато изготвя втората многогодишна работна програма, и ако е уместно, приема законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 18 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18б

 

Годишни работни програми

 

1. Без да се засягат правомощията на бюджетния орган, Комисията приема годишни ориентировъчни работни програми, които се основават и съответстват на многогодишната работна програма, предвидена в член 18а, и в съответствие с общите принципи на настоящия регламент.

 

2. Документите на Съюза, посочени в параграф 1, се приемат посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2.

 

3. Годишните работни програми съдържат описание на действията, които ще бъдат финансирани, посочване на отпуснатата за всяко действие сума и ориентировъчен график за изпълнението.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансова помощ съгласно настоящия Регламент може да се предоставя на физически лица и на юридически лица, независимо дали те са частноправни или публичноправни субекти, които тогава се считат за бенефициери на финансова помощ по смисъла на Финансовия регламент XX/2012.

Финансова помощ съгласно настоящия Регламент може да се предоставя на физически лица и на юридически лица, независимо дали те са частноправни или публичноправни субекти, които тогава се считат за бенефициери на финансова помощ по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1.

 

____________

 

1 ОВ L 298, 26.10.2012 г. стр. 1.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 20

Член 20

Бюджетни средства

Референтна финансова сума

Референтната сума за прилагането на настоящия Регламент за периода 2014—2020 г. възлиза на 239 100 000 EUR по текущи цени.

Референтната сума за прилагането на настоящия Регламент за периода 2014—2020 г. възлиза на [...] EUR по текущи цени.

 

Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган, без да се засягат разпоредбите на регламента относно Многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. и Междуинституционалното споразумение от xxx/201z между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление.

При необходимост за покриване на подобни разходи могат да бъдат предвидени бюджетни кредити в бюджета след 2020 г., за да бъде възможно управлението на действия, които все още не са приключили до 31 декември 2020 г.

При необходимост за покриване на подобни разходи могат да бъдат предвидени бюджетни кредити за плащания в бюджета след 2020 г., за да бъде възможно управлението на плащанията за действия, които все още не са приключили до 31 декември 2020 г.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията отпуска финансовата помощ от Съюза в съответствие с Финансовия регламент XX/2012, приложим по отношение на бюджета на Съюза.

1. Комисията отпуска финансовата помощ от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 21 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. С оглед на прилагането на настоящия Регламент Комисията приема годишна работна програма на инициативата EU Aid Volunteers в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2. В нея се определят набелязаните цели, очакваните резултати, методът на изпълнение и общият размер на средствата. В работната програма се съдържа и описание на действията, които ще се финансират, указание за размера на средствата, определени за всяко действие, и примерен график за изпълнение. По отношение на безвъзмездните средства работната програма съдържа приоритетите, основните критерии за оценка и максималния процент на съфинансиране.

заличава се

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 21 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията може да обсъди добавената стойност и предимствата по отношение на управлението от създаването на Доверителен фонд на ЕС.

4. Комисията може да обсъди добавената стойност и предимствата по отношение на управлението от създаването на Доверителен фонд на ЕС, при спазване на съответните разпоредби, и в частност член 187 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

 

В случай че Комисията създаде Доверителен фонд на ЕС, приемането на многогодишната или годишната работна програма на този фонд е предмет на процедурата, предвидена в член 25.

 

Доверителният фонд на ЕС за инициативата EU Aid Volunteers може да бъде създаден единствено ако задълбочен анализ на използването на доверителни фондове на ЕС за планираните действия докаже добавената стойност на такъв доверителен фонд.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (EО) № 1257/96 на Съвета относно хуманитарната помощ. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (EО) № 1257/96 на Съвета относно хуманитарната помощ. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Наблюдател от Европейския парламент участва в работата на комитета.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 7, параграф 2 и в член 9, се предоставят на Комисията за срок от 7 години, считано от датата на влизане в сила на настоящия Регламент.

2. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 7, параграф 2, в членове 9 и 18а и в член 21, параграф 4, се предоставят на Комисията за срок от 7 години, считано от датата на влизане в сила на настоящия Регламент.

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Изпращащите организации, които изпращат доброволци в операции извън територията на Съюза, отговарят за наблюдението на тяхната дейност и редовно представят на Комисията доклади във връзка с наблюдението.

3. Изпращащите организации, които изпращат доброволци в операции извън територията на Съюза, отговарят за наблюдението на тяхната дейност и редовно представят на Комисията доклади във връзка с наблюдението, като защитават всички права на отделните доброволци по отношение на защитата на личните данни.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) междинен доклад за оценка във връзка с постигнатите резултати и качествените и количествените аспекти на прилагането на настоящия Регламент през първите три години от неговото прилагане не по-късно от 31 декември 2017 г.;

a) междинен доклад за оценка във връзка с постигнатите резултати и качествените и количествените аспекти на прилагането на настоящия регламент, включително относно въздействието на инициативата EU Aid Volunteers в областта на хуманитарната помощ и съотношението между разходи и ефикасност на програмата, през първите три години от неговото прилагане не по-късно от 30 юни 2017 г.;

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 27 – параграфи 1а и 1б (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

 

Регламентът се прилага от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст и общи забележки

Съгласно предвиденото в член 214, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), на 19 септември 2012 г. Европейската комисия прие предложение за регламент за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ.

Целта на предложението е да се даде израз на хуманитарните ценности на Съюза и на неговата солидарност с нуждаещите се посредством насърчаването на ефективен и видим Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ, който допринася за укрепването на капацитета на Съюза за реакция при хуманитарни кризи, както и за изграждането на капацитета и засилването на устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности в трети държави.

Предложението се основава на съобщението от 2010 г. „Доброволческата дейност като израз на солидарността на гражданите на ЕС: първи размисли за Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ”.

Вашият докладчик приветства усилията на Комисията за превръщане на тази инициатива в допълнителен елемент към съществуващите структури и организации и който да няма двойна употреба.

Може също така да бъде приветстван фактът, че действията на корпуса се ръководят от хуманитарните принципи (Европейски консенсус за хуманитарната помощ) и че разгръщането на действията се основава на нуждите, установени на терена.

Този корпус цели запълването на пропуските в доброволческата дейност в областта на хуманитарната помощ и дава също така своя принос за повишаване на осведомеността на обществото и за идеята за европейско гражданство.

Солидарността е основна ценност на Съюза, а доброволческата дейност е конкретен и видим израз на тази солидарност. Съюзът трябва да подсигури адекватна хуманитарна помощ предвид увеличилия се брой и мащаб на хуманитарните кризи. Доброволците могат да подсилят операциите за хуманитарна помощ на ЕС.

Някои партньори в хуманитарната сфера изразиха резерви във връзка с тази инициатива, което ще рече относно реалната добавена стойност, която хуманитарната дейност на ЕС би привнесла, и относно нейното финансиране.

Вашият докладчик подкрепя инициативата като цяло и споделя принципите и целите, определени от Комисията в нейното предложение. Независимо от това някои разпоредби от предложението за регламент продължават да бъдат доста неясни и трябва да бъдат допълнени и уточнени. Вашият докладчик предлага редица изменения, по-специално за да се увери в реалната добавена стойност на предложението.

Разсъжденията около изготвянето на проектодоклада се движеха около реално извлечените поуки от различните изпълнени и текущи пилотни проекти, които са свързани с предложението.

2. Основни аспекти на проектодоклада

a) Обхват, цели и общи принципи

Доброволците на ЕС за хуманитарна помощ (ЕU Aid Volunteers) бъдат разгърнати по време на операции за предоставяне на хуманитарна помощ в трети държави вследствие на кризи, предизвикани от човека, или на природни бедствия.

Вашият докладчик предлага изрично да бъдат изключени случаите на въоръжени конфликти и вътрешни размирици, за да се гарантира сигурността и безопасността на доброволците.

В ситуации на бедствия доброволците трябва да бъдат ангажирани по-конкретно в подпомагането за засилване на капацитета на Съюза за реагиране при хуманитарни кризи - подготовката за бедствия, намаляването на риска от бедствия , както и засилване на връзката между неотложност, възстановяване и развитие. Връзката между неотложност, възстановяване и развитие стои в ядрото на темите за размисъл на Европейския парламент, по-конкретно свързани с преговорите относно инструмента за финансиране на сътрудничеството за развитие.

Вашият докладчик припомня, че Европейският консенсус относно хуманитарната помощ трябва да ръководи действията на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ (ЕU Aid Volunteers) .

Трябва да бъде създадено пространство за съгласуване и провеждане на диалог, обединяващо Комисията, държавите членки и организациите за изпращане и посрещане веднага след поставяне на начало на програмата за осъществяване на целите на регламента.

б) Добавена стойност, хуманитарни нужди и въздействие:

Броят, мащабът и сложността на хуманитарните кризи по света нараснаха значително. Хуманитарните дейци представляват все по-голям интерес за намирането на ефикасен отговор на проблемите. Нуждите нарастват, а финансирането в този период на финансова криза не съответства на тях. Доброволците на ЕС за хуманитарна помощ (ЕU Aid Volunteers) трябва да внесат реална добавена стойност в хуманитарната дейност на ЕС, в приемащите организации и местните общности; а разполагането на доброволците трябва да се основава на нуждите, установени на терена.

Поредица предложени изменение идва в подкрепа на тези пунктове, които вече присъстват в предложението на Комисията. Инициативата EU Aid Volunteers трябва да бъде изцяло хуманитарен инструмент, допълващ и засилващ хуманитарната дейност на ЕС при възможно най-добро използване на предвидените финансови средства.

Разполагането ще трябва да отговаря на реалните нужди, изразени на местно равнище от приемащите организации. Ролята на доброволците трябва да бъде ясно определена.

Комисията предлага междинен доклад за оценка. Той ще трябва да направи оценка на въздействието на инициативата EU Aid Volunteers в областта на хуманитарната помощ и съотношението разходи-ефикасност на програмата.

в) Оперативни цели и показатели за развитието:

Комисията предлага оперативни цели. Напредъкът по тяхното постигане се оценява въз основа на показатели.

Предложените показатели имат примерен характер и могат да бъдат изменяни съгласно процедурата на делегирани актове.

Предлаганите показатели са единствено количествени, което не е приемливо за докладчика. В изменения се предлага включването на поне един качествен показател за всяка оперативна цел с цел включване в законодателния текст. По този начин ще бъдат оценявани по-специално ефективният хуманитарен принос на доброволците и качеството на провежданите действия.

В рамките на процедурата на делегирани актове Комисията ще трябва да изготви качествени показатели относно ефикасността, задоволяването на идентифицираните нужди по места и добавената стойност, внесена от доброволците.

г) Административна тежест и изпращащи организации:

Комисията установява механизъм за сертифициране за изпращащите организации.

Хуманитарната помощ на Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ се прилага от редица партньори в областта на хуманитарните въпроси, и по-специално от НПО въз основа рамков договор за партньорство. Малките НПО са изправени пред тежка административна тежест в отношенията им с Комисията.

Докладчикът счита, че Комисията трябва да работи за изготвянето на проста система на механизма за сертификация, търсейки взаимодействия по-специално с инструментите за партньорство и съществуващите хуманитарни норми.

д) Норми по отношение на доброволците:

Комисията ще приеме норми относно намирането, подбора, обучението и разполагането по места на доброволците. Важно е тези норми да бъдат изготвени като се вземат предвид съществуващите норми и програми в дух на последователност и натрупване на опита и практиките.

Докладчикът счита, че кандидатите за доброволци ще трябва да бъдат намирани и подбирани въз основа конкретни познания и умения. При откриването и подбора ще трябва да се зачита многообразието на профилите и на уменията при младежите и експертите, като се отговаря на конкретни нужди.

Програмата за обучение, изготвена от Комисията, ще трябва да се основава на съществуващи норми и в партньорство със специализирани институции. Докладчикът предлага така изготвената европейска програма за обучение да се провежда в тясно сътрудничество със същите тези специализирани организации.

С оглед включването на изпращащите организации в обучението последните ще сътрудничат при оценката на степента на подготвеност на кандидатите за доброволци.

Докладчикът предлага също така в контекста на разполагането да се вземат предвид уменията и езиковите познания на доброволците.

е) Оползотворяване на опита и за признаване на ангажираността на доброволеца:

По тази точка докладчикът предлага серия от изменения.

На първо място, след първото им изпращане по места доброволците по инициативата EU Aid Volunteers могат да бъдат сертифицирани като доброволци по инициативата EU Aid Volunteers. Тези сертифицирани доброволци ще могат да бъдат включени в предвидения от Комисията и управляван от нея регистър.

Освен това, Комисията ще подпомага действия за оползотворяване на опита и за признаване на ангажираността на доброволците, за да се валидират признатите постижения в професионалната сфера.

ж) Сътрудничество с други държави:

Докладчикът предлага да не се допускат гражданите и изпращащите организации от държавите — партньори по линия на европейската политика за съседство, които могат да участват в дейностите по инициативата EU Aid Volunteers.

Въпреки че Комисията предлага това сътрудничество да се основава на отменените от тези държави бюджетни кредити, докладчикът счита, че става дума да европейска програма, която укрепва идеята за европейско гражданство.

3. Хоризонтални елементи, свързани с финансовите инструменти за външната дейност на ЕС (2014—2020 г.): процедура на комитет и упражняване на делегираните на Комисията правомощия

За прилагането на определени разпоредби на предложението за регламент Комисията предлага процедурата на комитет или делегирани актове, според случая.

Докладчикът счита, че по отношение на горепосочените процедури Комисията е спазила като цяло правомощията, предоставени на Парламента от Договора от Лисабон.

Докладчикът предлага обаче да се изготви различна от предлаганата от Комисията обща програмна рамка, която съответства на правомощията на Парламента и е в съответствие с предложенията му за новия инструмент за финансиране на сътрудничеството за развитие (2014-2020 г.).

С делегирани актове ще бъдат приети две многогодишни работни програми. Тези документи определят по-специално набелязаните цели, очакваните резултати, метода на изпълнение и общия размер на средствата.

С процедурата на комитет ще бъдат приети годишни работни програми за прилагане на многогодишните програми, като те ще се съдържат несъществени елементи като описание на дейностите и заделените за всяко действие средства.

В съответствие със съществуващите нормативни актове докладчикът предлага да се добави, че създаването, определянето на целите, управлението и прилагането на доверителен фонд на ЕС ще се извършва съгласно процедурата на делегирани актове.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (5.3.2013)

на вниманието на комисията по развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

(COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

Докладчик по становище: Мария Мунис Де Уркиса

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 19 септември 2012 г. Комисията представи своето предложение за регламент за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Това е първата инициатива за организиране на паневропейски доброволчески механизъм и представлява реакция на пропуските, установени в доброволческата дейност в ЕС, като например липсата на структуриран подход на равнището на Съюза, малката видимост на хуманитарните действия на ЕС, липсата на единен механизъм за подбор на доброволци и липсата на достатъчно обучени доброволци в сферата на хуманитарната помощ.

Целта на предложението на Комисията е да укрепи капацитета на Съюза за реакция при хуманитарни кризи и да разработи цялостна рамка от стандарти и процедури, за да се осигури мрежа от доброволци в сферата на хуманитарната помощ, които ще бъдат достатъчно обучени, квалифицирани и чиято сигурност ще бъде поставена на най-високо ниво.

Предлаганата референтна стойност на финансовите средства е 210 милиона евро по постоянни цени за Многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

Въпреки че предложението на Комисията представлява добра изходна база за създаването на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, докладчикът би искал да го подобри допълнително, като го съгласува по-тясно с новите финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Регламент № 966/2012), особено по отношение на правомощията на Комисията да създаде и управлява Доверителен фонд на ЕС в рамките на хуманитарната помощ. Въпреки че не се включват в бюджета, тези доверителни фондове следва да се управляват в съответствие с Финансовия регламент в степента, необходима за сигурността и прозрачността на използването на средствата на Съюза. За тази цел Комисията следва да председателства управителния съвет, създаден за всеки доверителен фонд, за да се осигури представителството на донорите и да се вземат решения за използването на фондовете. Съответните разпоредби за доверителните фондове се съдържат в член 187 от новия Финансов регламент и член 259 от делегирания регламент относно правилата за неговото прилагане.

Докладчикът акцентира също така върху координацията и взаимното допълване между дейностите на равнището на Съюза и на национално равнище, както и сътрудничеството с други международни и местни донори.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1а. отбелязва, че посоченият в законодателното предложение финансов пакет е единствено указание за законодателния орган и че той не може да бъде уточнен, докато не бъде постигнато споразумение относно предложението за регламент за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

Изменение  2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б. припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“1; отново заявява, че са необходими достатъчно допълнителни средства в следващата МФР, за да може Съюзът да постигне съществуващите приоритети на своите политики, да изпълни новите задачи, предвидени в Договора от Лисабон, както и да реагира в отговор на непредвидени събития; изтъква, че дори при увеличаване на средствата за следващата МФР с поне 5 % спрямо равнището от 2013 г., ще може да се допринесе само в ограничена степен за постигането на договорените цели на Съюза и поетите от него ангажименти, както и за прилагането на принципа за солидарност на Съюза; призовава Съвета, в случай че той не споделя този подход, да определи ясно кои от неговите политически приоритети или проекти биха могли да бъдат изцяло спрени, въпреки доказаната си добавена стойност за Европа;

 

_______________

 

1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение  3

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1в (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1в. счита, че за тази инициатива следва да бъдат гарантирани отделно финансиране и бюджетни средства, като в същото време се запази взаимното допълване с другите инструменти за външните политики на Съюза.

Изменение  4

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 г (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1г. подчертава, че инициативата EU Aid Volunteers допринася за развитието на компетентностите и пригодността за заетост на младите хора, като по този начин косвено подпомага усилията на ЕС за намаляване на младежката безработица; подчертава поради това, че е важно да се осигури адекватно финансиране за тази инициатива.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Хуманитарната помощ от Съюза се предоставя в ситуации, в които са в действие други инструменти, свързани със сътрудничеството за развитие, управлението на кризи и гражданската защита. Инициативата EU Aid Volunteers следва да работи в условията на съгласуваност и взаимно допълване със съответните политики и инструменти с цел максимално ефективното използване на тези инструменти, като същевременно системно се утвърждават хуманитарните принципи и дългосрочните цели за развитие. Следва да се търси полезното взаимодействие на действията на инициативата EU Aid Volunteers с Механизма за гражданска защита на Съюза, Центъра за спешно реагиране, създаден с Решение XX/XXXX, както и с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и делегациите на ЕС, за да се координира реакцията на Съюза при хуманитарни кризи в трети държави.

(4) Хуманитарната помощ от Съюза се предоставя в ситуации, в които са в действие други инструменти, свързани със сътрудничеството за развитие, управлението на кризи и гражданската защита. Инициативата EU Aid Volunteers следва да работи в условията на съгласуваност и взаимно допълване със съответните политики и инструменти с цел максимално ефективното използване на тези инструменти с цел максимално ефективното използване на тези инструменти и избягването на припокриване, като същевременно системно се утвърждават хуманитарните принципи и дългосрочните цели за развитие. Следва да се търси полезното взаимодействие на действията на инициативата EU Aid Volunteers по-специално с Механизма за гражданска защита на Съюза, Центъра за спешно реагиране, създаден с Решение XX/XXXX, както и с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и делегациите на ЕС, регионалните и местните участници в тази дейност и международните организации, за да се координира реакцията на Съюза при хуманитарни кризи в трети държави.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) Подобряването на изпълнението и повишаването на качеството на разходите следва да бъдат ръководните принципи за постигането на целите на инструмента, като същевременно се гарантира оптимално и прозрачно използване на финансовите средства.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а) за тази инициатива следва да бъдат гарантирани отделно финансиране и бюджетни средства, без това да предизвиква намаляване на бюджета за хуманитарните операции и като се запази взаимното допълване с другите инструменти за външните политики на Съюза.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При прилагането на настоящия Регламент се осигурява съгласуваност с други области на външната дейност на Съюза и с други свързани политики на Съюза. Особено внимание се обръща на гарантирането на гладък преход между предоставянето на помощ, възстановяването и развитието.

1. При прилагането на настоящия Регламент се осигурява съгласуваност и взаимно допълване с други области на външната дейност на Съюза и с други свързани политики на Съюза. Особено внимание се обръща на гарантирането на гладък преход между предоставянето на помощ, възстановяването и развитието.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията и държавите членки си сътрудничат за постигането на по-голяма последователност и съгласуваност между съответните национални доброволчески схеми и действията на инициативата EU Aid Volunteers.

2. Комисията и държавите членки си сътрудничат за постигането на по-голяма ефикасност, ефективност, последователност и съгласуваност между съответните национални доброволчески схеми и действията на инициативата EU Aid Volunteers.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– броя на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, изпратени или подготвени за изпращане на терен;

– броя на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, изпратени или подготвени за изпращане на терен, с необходимата квалификация;

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а) – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– броя на лицата, до които достига предоставяната от Съюза хуманитарна помощ.

– броя на лицата, до които достига хуманитарна помощ и оценка на ефикасността на хуманитарната помощ, предоставяна от Съюза чрез EU Aid Volunteers.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б) – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– броя на обучените доброволци и качеството на обучението на базата на оценките и на степента на удовлетвореност;

– броя на доброволците, завършили успешно обучението и оценката на качеството на обучението на базата на оценките, степен на удовлетвореност;

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– числеността на персонала и доброволците от трети държави, участващи в действията за изграждане на капацитет.

– числеността на персонала и доброволците от трети държави, участващи в действията за изграждане на капацитет, и по възможност, приемствеността в организацията след края на обучението.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква д) – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

броя на сертифицираните изпращащи организации;

количествена и качествена оценка на сертифицираните изпращащи организации (например техния брой, структура, механизми за сътрудничество и др.);

 

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията създава механизъм за сертифициране, с който се гарантира спазването от страна на изпращащите организации на стандартите, посочени в член 9, както и диференциран механизъм за сертифициране за приемащите организации.

1. Комисията създава механизъм за сертифициране, с който се гарантира спазването от страна на изпращащите организации на стандартите, посочени в член 9, както и диференциран механизъм за сертифициране за приемащите организации. Този механизъм е приобщаващ и не дискриминира нито една организация, която отговаря на условията за допустимост.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията създава програма за обучение с цел кандидатите за доброволци да бъдат подготвени за участие в хуманитарни дейности и за изпращане на терен в операции за хуманитарна помощ.

1. Комисията създава програма за обучение с цел кандидатите за доброволци да бъдат подготвени за участие в хуманитарни дейности и за изпращане на терен в операции за хуманитарна помощ. Осигурява се подходящо финансиране за НПО и други субекти, имащи право да извършват обучение на доброволци.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансова помощ съгласно настоящия Регламент може да се предоставя на физически лица и на юридически лица, независимо дали те са частноправни или публичноправни субекти, които тогава се считат за бенефициери на финансова помощ по смисъла на Финансовия регламент XX/2012.

Финансова помощ съгласно настоящия Регламент може да се предоставя на физически лица и на юридически лица, независимо дали те са частноправни или публичноправни субекти, които тогава се считат за бенефициери на финансова помощ по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1.

 

____________

 

1 ОВ L 298, 26.10.2012 г. стр. 1.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Референтната сума за прилагането на настоящия Регламент за периода 2014—2020 г. възлиза на 239 100 000 EUR по текущи цени. При необходимост за покриване на подобни разходи могат да бъдат предвидени бюджетни кредити в бюджета след 2020 г., за да бъде възможно управлението на действия, които все още не са приключили до 31 декември 2020 г.

Индикативната референтна сума, определена в точка [17] от Междуинституционалното споразумение от xx/201z между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление възлиза на 239 100 000 EUR по текущи цени.

 

Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган, без да се засягат разпоредбите на регламента относно Многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. и Междуинституционалното споразумение от xxx/201z между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление.

 

При необходимост за покриване на подобни разходи могат да бъдат предвидени бюджетни кредити за плащания в бюджета след 2020 г., за да бъде възможно управлението на плащанията за действия, които все още не са приключили до 31 декември 2020 г.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията отпуска финансовата помощ от Съюза в съответствие с Финансовия регламент XX/2012, приложим по отношение на бюджета на Съюза.

1. Комисията отпуска финансовата помощ от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. С оглед на прилагането на настоящия Регламент Комисията приема годишна работна програма на инициативата EU Aid Volunteers в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2. В нея се определят набелязаните цели, очакваните резултати, методът на изпълнение и общият размер на средствата. В работната програма се съдържа и описание на действията, които ще се финансират, указание за размера на средствата, определени за всяко действие, и примерен график за изпълнение. По отношение на безвъзмездните средства работната програма съдържа приоритетите, основните критерии за оценка и максималния процент на съфинансиране.

3. С оглед на прилагането на настоящия Регламент Комисията приема годишна работна програма на инициативата EU Aid Volunteers в съответствие с процедурата, посочена в член 25. В нея се определят набелязаните цели, очакваните резултати, методът на изпълнение и общият размер на средствата. В работната програма се съдържа и описание на действията, които ще се финансират, и указание за размера на средствата, определени за всяко действие. По отношение на безвъзмездните средства работната програма съдържа приоритетите, основните критерии за оценка и максималния процент на съфинансиране. Примерният график за изпълнението на годишната работна програма се приема в съответствие с процедурата по член 24, параграф 2.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията може да обсъди добавената стойност и предимствата по отношение на управлението от създаването на Доверителен фонд на ЕС.

4. Комисията може да обсъди добавената стойност и предимствата по отношение на управлението от създаването на Доверителен фонд на ЕС, при спазване на съответните разпоредби, и в частност член 187 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

 

В случай че Комисията създаде доверителен фонд, приемането на многогодишната или годишната работна програма на този фонд е предмет на процедурата, предвидена в член 25.

 

Доверителен фонд за EU Aid Volunteers може да бъде създаден единствено ако задълбочен анализ на използването на доверителни фондове на ЕС за планираните действия докаже добавената стойност на такъв доверителен фонд.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ)

Позовавания

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

22.10.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

13.12.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

María Muñiz De Urquiza

18.12.2012 г.

Дата на приемане

4.3.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Jan Kozłowski, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (22.2.2013)

на вниманието на комисията по развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

(COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245 (COD))

Докладчик по становище: Филип Булан

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Доброволчеството е конкретен и ясен израз на солидарност, който дава на хората възможност да посветят своите знания, умения и време в услуга на други човешки същества, без да са водени предимно от финансов интерес.

(2) Доброволчеството е конкретен и ясен израз на солидарност, който дава на хората възможност да посветят своите знания, умения, опит и време в услуга на други човешки същества, без да са водени предимно от финансов интерес, а също така и от желанието да отговорят на допълнителни хуманитарни нужди, възникнали при хуманитарни кризи и предизвикани от човека или от природни бедствия.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Макар при много дейности доброволчеството да се увеличава, все още има нужда от повишаване на осведомеността и също така значителен потенциал за по-нататъшно развитие на солидарността у гражданите на Съюза с жертвите на кризи и бедствия в трети държави.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Концепцията на Съюза за хуманитарната помощ, в това число обща цел, принципи и добри практики, както и обща рамка за предоставяне на хуманитарната помощ от Съюза, е изложена в декларацията „Европейският консенсус относно хуманитарната помощ“. Европейският консенсус подчертава твърдия ангажимент на Съюза да утвърждава и насърчава основните хуманитарни принципи на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост. Действията на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „EU Aid Volunteers“) следва да се ръководят от Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.

(3) Концепцията на Съюза за хуманитарната помощ, в това число обща цел, принципи и добри практики, както и обща рамка за предоставяне на хуманитарната помощ от Съюза, е изложена в декларацията „Европейският консенсус относно хуманитарната помощ“. Необходимо е да се повиши както нивото на информираност, така и видимостта по отношение на тази помощ сред гражданите на Съюза, тъй като предоставяната от Съюза хуманитарна помощ често остава в сянката на помощта от други международни организации. Европейският консенсус подчертава твърдия ангажимент на Съюза да утвърждава и насърчава основните хуманитарни принципи на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост. Действията на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „EU Aid Volunteers“) следва да се ръководят от Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Броят и мащабът на хуманитарните кризи по света и свързаните с тях усложнения се увеличиха значително през годините, което доведе до растяща необходимост от ефективна, резултатна и съгласувана реакция от страна на хуманитарните организации, както и от подкрепа от тяхна страна за местните общности в трети държави, за да се намали тяхната уязвимост и да се засили устойчивостта им при бедствия.

(5) Броят и мащабът на хуманитарните кризи по света, както природни, така и предизвикани от човека, и свързаните с тях усложнения се увеличиха значително през годините и тази тенденция за съжаление вероятно ще продължи да води до растяща необходимост от незабавна, ефективна, резултатна и съгласувана реакция от страна на хуманитарните организации, както и от подкрепа от тяхна страна за местните общности в трети държави, за да се намали тяхната уязвимост и да се засили устойчивостта им при бедствия.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Доброволците могат да подсилят операциите за хуманитарна помощ и да допринесат за професионализирането на хуманитарната помощ, когато са подбрани, обучени и подготвени за изпращане на терен по подходящ начин, така че да се гарантира, че притежават необходимите умения и компетентности да помагат по най-ефективен начин на нуждаещите се.

(6) Доброволците могат да подсилят операциите за хуманитарна помощ и да допринесат за професионализирането на хуманитарната помощ, когато са подбрани, обучени и подготвени за изпращане на терен по подходящ начин, така че да се гарантира, че притежават необходимите умения, компетентности и способности да помагат по най-ефективен начин на нуждаещите се, при условие че разполагат с подходяща подкрепа или предоставяне на насоки на мястото, на което се извършва доброволческата дейност.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В Европа и по света съществуват доброволчески схеми, съсредоточени върху изпращането на доброволци в трети държави. Това често са национални схеми, насочени основно или изцяло към проекти за развитие. Затова инициативата EU Aid Volunteers следва да избягва дублиране на дейностите и да носи добавена стойност, като предоставя на доброволците възможности за съвместен принос към операции за хуманитарна помощ, укрепвайки по този начин активното гражданско участие в Европейския съюз, както и като насърчава транснационалното сътрудничество между участващите в действията на корпуса организации, осъществяващи операциите.

(7) В Европа и по света съществуват доброволчески схеми, съсредоточени върху изпращането на доброволци в трети държави. Това често са национални схеми, насочени основно или изцяло към проекти за развитие. Затова инициативата EU Aid Volunteers следва да избягва дублиране на дейностите и да носи добавена стойност, като предоставя на доброволците възможности за съвместен принос към операции за хуманитарна помощ, укрепвайки по този начин активното гражданско участие в Европейския съюз, като насърчава транснационалното сътрудничество между участващите в действията на корпуса организации, осъществяващи операциите, и по този начин създава положителен имидж на Съюза в света и укрепва интереса към паневропейски хуманитарни проекти.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Сигурността и безопасността на доброволците следва да продължат да бъдат от първостепенна важност.

(9) Подходящото обучение, сигурността и безопасността на доброволците следва да продължат да бъдат от първостепенна важност, поради което неопитни доброволци не следва да се изпращат на проекти, при които има тревоги относно сигурността.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Съюзът провежда операциите си за хуманитарна помощ в партньорство с организации, които ги осъществяват. Тези организации следва да играят значителна роля в осъществяването на дейността на инициативата EU Aid Volunteers, за да се гарантират ангажираност и отговорност от страна на участниците в процеса на място и да се постигнат максимални резултати по отношение на участието в действията на доброволческия корпус. Съюзът следва да възложи на осъществяващите операциите организации по-конкретно намирането, подбора, подготовката и изпращането на терен на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ в съответствие с определените от Комисията стандарти. Освен това Комисията следва да може да използва успешно обучени и подготвени доброволци за изпращане на терен, когато това е уместно.

(10) Съюзът провежда операциите си за хуманитарна помощ в партньорство с организации, които ги осъществяват. Тези организации следва да играят значителна роля в осъществяването на дейността на инициативата EU Aid Volunteers, за да се гарантират ангажираност и отговорност от страна на участниците в процеса на място и да се постигнат максимални резултати по отношение на участието в действията на доброволческия корпус. Съюзът следва да възложи на осъществяващите операциите организации по-конкретно намирането, подбора, подготовката, изпращането на терен, наблюдението по време на и след мисия на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ в съответствие с определените от Комисията стандарти. Освен това Комисията следва да може да използва успешно обучени и подготвени доброволци за изпращане на терен, когато това е уместно.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Доброволчеството в областта на хуманитарната помощ може да помогне на младите хора да останат активни, да допринесе за личностното им развитие и опознаването на различни култури, както и да подобри техните компетентности и пригодността им за заетост в глобализираната икономика. По този начин то би допринесло по линия на инициативата „Възможности за младежта“, както и по отношение на редица други ключови цели на Съюза като социалното приобщаване, заетостта, активното гражданско участие, образованието и развитието на умения.

(12) Доброволчеството в областта на хуманитарната помощ може да помогне на младите хора да останат активни, да допринесе за личностното им развитие и опознаването на различни култури, както и да подобри техните компетентности и пригодността им за заетост в глобализираната икономика. По този начин то би допринесло по линия на инициативата „Възможности за младежта“, както и по отношение на редица други ключови цели на Съюза като социалното приобщаване, заетостта, активното гражданско участие, образованието и развитието на умения, както и при утвърждаването на доброволчеството като конкретен израз на европейската солидарност с хората, засегнати от кризи, като така се насърчат ценностите и принципите на Съюза.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Подчертава, че подобен доброволчески корпус за помощ следва да бъде ефективен по отношение на разходите си, да допълва съществуващите национални и международни доброволчески схеми, без да ги дублира, и да бъде съсредоточен върху решаването на конкретни нужди и липси в хуманитарната сфера.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия Регламент се създава Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „EU Aid Volunteers“) като рамка за съвместен принос от страна на европейски доброволци в операции за хуманитарна помощ на Съюза.

1. С настоящия Регламент се създава Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък инициативата „EU Aid Volunteers“) като рамка за съвместен принос от страна на европейски доброволци в операции за хуманитарна помощ на Съюза.

Изменение  12

Предложение за решение

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Безопасността и сигурността на доброволците са приоритет.

3. Обучението, безопасността и сигурността на доброволците са приоритет.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Инициативата EU Aid Volunteers насърчава съвместните дейности и участието на доброволци от различни държави и способства за съвместни проекти и транснационални партньорства между осъществяващите операциите организации, посочени в член 10.

4. Инициативата EU Aid Volunteers насърчава съвместните дейности, тясното сътрудничество и участието на доброволци от различни държави и способства за съвместни проекти и транснационални партньорства между осъществяващите операциите организации, посочени в член 10, като гарантира координиране, взаимно допълване, съгласуваност и разходна ефективност на различните съществуващи доброволчески схеми на ЕС за кризисни ситуации в трети държави, без да ги дублира.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „доброволец“ означава лице, което избира, свободно и по собствени подбуди и без да е водено предимно от финансов интерес, да участва в дейности, които са в полза на общността, в негова собствена полза и в полза на обществото като цяло;

а) „доброволец“ означава лице, което избира, свободно и по собствени подбуди и без да е водено предимно от финансов интерес, да участва в дейности, които са в полза на общността и в полза на обществото като цяло, а също така,евентуално, в негова собствена полза;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „доброволец на ЕС за хуманитарна помощ“ (EU Aid Volunteer) означава кандидат за доброволец, който е бил избран, обучен, оценен като отговарящ на условията за допустимост и регистриран като лице, което е на разположение за изпращане в операции за хуманитарна помощ в трети държави;

в) „доброволец на ЕС за хуманитарна помощ“ (EU Aid Volunteer) означава кандидат за доброволец, който е бил избран, адекватно обучен, оценен като отговарящ на условията за допустимост и регистриран като лице, което е на разположение за изпращане в операции за хуманитарна помощ в трети държави;

Изменение  16

Предложение за решение

Член 5 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) „доброволец ръководител“ означава лице, което дава насоки на доброволци или ги ръководи и допринася със своя опит за тяхното обучение и информиране преди, по време и след изпълнението на тяхната мисия.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При прилагането на настоящия Регламент се осигурява съгласуваност с други области на външната дейност на Съюза и с други свързани политики на Съюза. Особено внимание се обръща на гарантирането на гладък преход между предоставянето на помощ, възстановяването и развитието.

1. При прилагането на настоящия Регламент се осигурява координация, взаимно допълване и съгласуваност с други области на външната дейност на Съюза и с други свързани политики на Съюза. Особено внимание се обръща на гарантирането на гладък преход между предоставянето на помощ, възстановяването и развитието и взаимодействията с Механизма за гражданска защита на Съюза.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията и държавите членки си сътрудничат за постигането на по-голяма последователност и съгласуваност между съответните национални доброволчески схеми и действията на инициативата EU Aid Volunteers.

2. Комисията и държавите членки си сътрудничат за постигането на по-голяма последователност и съгласуваност между съответните национални доброволчески схеми и действията на инициативата EU Aid Volunteers с цел гарантирането на по-висока разходна ефективност. Комисията следва да използва съществуващите европейски мрежи, които са ефективни.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Съюзът насърчава сътрудничеството със съответните международни организации, по-специално Организацията на обединените нации, и с други партньори в областта на хуманитарната помощ при осъществяването на действията на инициативата EU Aid Volunteers.

3. Съюзът насърчава сътрудничеството със съответните международни организации, по-специално Организацията на обединените нации, и с други партньори в областта на хуманитарната помощ и заинтересовани участници в регионите при осъществяването на действията на инициативата EU Aid Volunteers.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Инициативата EU Aid Volunteers има следните оперативни цели:

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б) – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– броя на обучените доброволци и качеството на обучението на базата на оценките и на степента на удовлетвореност;

– броя на обучените доброволци и качеството на обучението на базата на оценките и на степента на удовлетвореност и резултатност;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б) – тире 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– оценка на новите умения и на компетентности, придобити на основата на съществуващи инструменти на ЕС като паспорта на уменията или Европейската квалификационна рамка

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) Постигане на по-голяма последователност и съгласуваност на доброволческата дейност в държавите членки с цел подобряване на възможностите за гражданите на Съюза за участие в дейности и операции за хуманитарна помощ. Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

д) Постигане на по-голяма последователност, съгласуваност и надеждност на доброволческата дейност в държавите членки с цел подобряване на възможностите за гражданите на Съюза за участие в дейности и операции за хуманитарна помощ. Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

Изменение  24

Предложение за регламент

Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ДЕЙСТВИЯ ПО ИНИЦИАТИВАТА EU AID VOLUNTEERS

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действия по инициативата EU Aid Volunteers

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Инициативата EU Aid Volunteers преследва целите, посочени в членове 3 и 7, посредством следните видове действия:

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение  27

Предложение за решение

Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) намирането, подбора и подготовката на кандидати за доброволци за изпращане в операции за хуманитарна помощ;

a) намирането, информирането преди и след мисията, подбора и подготовката на кандидати за доброволци за изпращане в операции за хуманитарна помощ;

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез тези стандарти се осигурява дължимата грижа и се обхващат по-специално задълженията на изпращащите и приемащите организации, минималните изисквания по отношение на покриването на дневните разходи, настаняването и други съответни разходи, застрахователното покритие, процедурите за сигурност и други аспекти от значение.

2. Чрез тези стандарти се осигурява дължимата грижа и се обхващат по-специално задълженията на изпращащите и приемащите организации, надзора, текущото обучение и ръководство на доброволците, минималните изисквания по отношение на покриването на дневните разходи, настаняването и други съответни разходи, застрахователното покритие, процедурите за сигурност и други аспекти от значение като покриване на разходите за храна и настаняване, транспорт от международното летище на пристигане до мястото на мисията, застраховка (медицинска, пътническа и за анулиране), социално осигуряване по време на службата и помощ и подкрепа 24 часа в денонощието за екипа на място и в седалището, както и покриването на други разходи в зависимост от държавата, в която се осъществява дейност, вида хуманитарна помощ, условията за анулиране от страна на доброволеца и/или приемащата или изпращащата организация.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията създава механизъм за сертифициране, с който се гарантира спазването от страна на изпращащите организации на стандартите, посочени в член 9, както и диференциран механизъм за сертифициране за приемащите организации.

1. Комисията създава механизъм за сертифициране, който е изготвен в тясно сътрудничество с неправителствените организации, известни в областта на хуманитарната помощ, и с който се гарантира спазването от страна на изпращащите организации на стандартите, посочени в член 9, както и диференциран механизъм за сертифициране за приемащите организации.

 

Извършва се консултация с представителите на доброволците при осъвременяване на тези механизми.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията създава програма за обучение с цел кандидатите за доброволци да бъдат подготвени за участие в хуманитарни дейности и за изпращане на терен в операции за хуманитарна помощ.

1. Комисията създава програма за обучение, основаваща се на познанията на организации, известни в областта на хуманитарната помощ, с цел кандидатите за доброволци да бъдат подготвени за участие в хуманитарни дейности и за изпращане на терен в операции за хуманитарна помощ, по-специално като предоставя необходимата обща информация относно ролята и ценностите на Съюза по отношение на хуманитарните въпроси.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Кандидатите за доброволци, открити и подбрани в съответствие с член 11, отговарят на условията за допустимост за участие в програмата за обучение. Конкретният обхват и съдържание на обучението, което всеки доброволец трябва да премине, се определят въз основа на неговите нужди, като се взема предвид наличието на предишен опит.

2. Кандидатите за доброволци, открити и подбрани в съответствие с член 11, отговарят на условията за допустимост за участие в програмата за обучение. Конкретният обхват и съдържание на обучението, което всеки доброволец трябва да премине, се определят въз основа на неговите нужди, като се взема предвид наличието на предишен опит. Преди да бъдат изпратени, доброволците в рамките на инициативата EU Aid Volunteers получават допълнително обучение, специално пригодено към потребностите и специфичните обстоятелства на държавата, в която са изпращани, и на съответния проект.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Като част от своето обучение и по-специално от своята подготовка за изпращане на терен кандидатите за доброволци могат да преминават стажове в сертифицирани изпращащи организации, по възможност в държава, различна от държавата си на произход.

3. Като част от тяхното обучение, и по-специално от тяхната подготовка за изпращане на терен, на кандидатите за доброволци следва да се предлага възможността за стаж в сертифицирани изпращащи организации, по възможност в държава, различна от държавата си на произход.

Изменение  33

Предложение за решение

Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, кандидатите за доброволци, които не са преминали стаж, могат да получат, когато това е необходимо, допълнителна подготовка преди изпращането на терен от сертифицирани изпращащи организации. Подготовката и стажовете са в съответствие със стандартите за подготовка, посочени в член 9, параграф 1, буква а).

4. Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, кандидатите за доброволци, които не са преминали стаж, могат да получат, когато това е необходимо, допълнителна подготовка преди изпращането на терен от сертифицирани изпращащи организации. Подготовката и стажовете са в съответствие със стандартите за подготовка, посочени в член 9, параграф 1, буква а). Кандидатите за доброволци, които не са успели да преминат стаж, и тези, които сменят държавата, трябва да получат допълнително обучение.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Програмата за обучение включва оценка на подготвеността на кандидатите за доброволци за изпращане в операции за хуманитарна помощ.

5. Програмата за обучение включва оценка на подготвеността на кандидатите за доброволци да бъдат изпратени в операции за хуманитарна помощ и да спомагат за гарантиране на сигурността и безопасността по време на участието им в операциите.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Ако програмата за обучение е по-дълга от три месеца, кандидатът за доброволец следва да получи месечни безвъзмездни средства за покриване на разходите по настаняване на мястото на обучението, включително по време на стажа, ако не е предвидено възнаграждение.

Изменение  36

Предложение за решение

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Кандидатите за доброволци, които успешно са преминали оценката, посочена в член 12, параграф 5, се считат за доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Като такива те могат да бъдат включени в Регистъра на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „Регистъра“) и отговарят на условията за допустимост за изпращане на терен.

1. Кандидатите за доброволци, които успешно са преминали оценката, посочена в член 12, параграф 5, се считат за доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Като такива те могат да бъдат включени в Регистъра на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „Регистъра“) и отговарят на условията за допустимост за изпращане на терен за срок, ограничен до две години, след изтичането на който те отново трябва да се подложат на оценка.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията създава, поддържа и актуализира Регистъра и урежда достъпа до него и неговото ползване.

2. Комисията създава, поддържа и актуализира Регистъра, по-специално като следи броя на доброволците, изпратени в държави, засегнати от бедствия, и урежда достъпа до него и неговото ползване.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Конкретните условия за изпращане на терен на доброволците се определят в договор между изпращащите организации и доброволеца, в това число продължителността и местоположението на операцията, както и задачите на доброволеца.

3. Конкретните условия за изпращане на терен на доброволците се определят в договор между изпращащите организации и доброволеца, в това число продължителността и местоположението на операцията, както и задачите на доброволеца. Този договор предвижда, наред с другото, покриване на разходите за самолетен билет отиване и връщане, осигуряване на храна и настаняване, транспорт от международното летище на пристигане до мястото на мисията, застраховка (медицинска, пътническа и за анулиране), помощ и подкрепа 24 часа в денонощието за екипа на място и в седалището, както и покриване на други разходи в зависимост от държавата, в която се осъществява дейност, вида хуманитарна помощ, условията за анулиране от страна на доброволеца и/или приемащата или изпращащата организация. Договорът уточнява правата и задълженията на доброволеца или посочва къде са документирани тези права и задължения.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. На основата на удостоверение, издадено от Комисията, реалният период на доброволчество по инициативата EU Aid Volunteers се включва при изчисляването на продължителността на професионалния опит, когато договорът между изпращащата и приемащата организация е с продължителност над шест месеца. За договори под шест месеца, опитът, придобит като доброволец в рамките на инициативата EU Aid Volunteers може да бъде признат като стаж на основата на удостоверение, издадено от Комисията.

Изменение  40

Предложение за решение

Член 15 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) защита на доброволците с всички необходими средства, включително специално информиране на местните заинтересовани страни и партньори, особено в зони на конфликти.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Мрежата може да се използва за създаване на механизъм за избор на доброволческо представителство от активни доброволци, което ще представя доброволците подобно на представителите на персонала. Представителите на доброволците трябва да бъдат консултирани относно промени във връзка с правата и задълженията на доброволците.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Мрежата също така осигурява и насърчава възможности за доброволческа дейност, осъществявана чрез интернет, с цел допълване и подпомагане на дейностите на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.

3. Мрежата също така осигурява и насърчава възможности за доброволческа дейност, осъществявана чрез интернет, с цел допълване и подпомагане на дейностите на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ. Комисията следва да използва съществуващите европейски мрежи, които са ефикасни, например мрежата EURES. Мрежата EURES би могла да бъде полезна, тъй като след шест месеца дейност доброволците биха могли да поискат да използват своя опит в хуманитарната помощ.

Изменение  43

Предложение за решение

Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При необходимост с помощта и под ръководството на изпращащите и приемащите организации, доброволците на ЕС за хуманитарна помощ участват в съответни информационни и комуникационни дейности и дейности за повишаване на осведомеността преди, по време на и след изпращането си на терен с цел да популяризират инициативата EU Aid Volunteers и участието си в нейните действия. Комисията определя тези дейности, като с тях не се възлагат непропорционални задължения на доброволците.

3. С помощта и под ръководството на изпращащите и приемащите организации, доброволците на ЕС за хуманитарна помощ участват в съответни информационни и комуникационни дейности и дейности за повишаване на осведомеността преди, по време на и след изпращането си на терен с цел да популяризират инициативата EU Aid Volunteers и участието си в нейните действия. Комисията определя тези дейности, като с тях не се възлагат непропорционални задължения на доброволците.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Изпращащите организации, които изпращат доброволци в операции извън територията на Съюза, отговарят за наблюдението на тяхната дейност и редовно представят на Комисията доклади във връзка с наблюдението.

3. Изпращащите организации, които изпращат доброволци в операции извън територията на Съюза, отговарят за наблюдението на тяхната дейност и редовно представят на Комисията доклади във връзка с наблюдението, като защитават всички права на отделните доброволци по отношение на защитата на личните данни.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ)

Позовавания

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

22.10.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

22.10.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Philippe Boulland

27.11.2012 г.

Разглеждане в комисия

14.1.2013 г.

24.1.2013 г.

20.2.2013 г.

 

Дата на приемане

21.2.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ)

Позовавания

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Дата на представяне на ЕП

19.9.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

22.10.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

13.12.2012 г.

EMPL

22.10.2012г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Michèle Striffler

25.10.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2012 г.

21.1.2013 г.

19.2.2013 г.

 

Дата на приемане

23.4.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini, Jan Zahradil

Дата на внасяне

30.4.2013 г.

Последно осъвременяване: 23 август 2013 г.Правна информация