Postupak : 2012/0358(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0255/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0255/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/04/2014 - 8.16
PV 15/04/2014 - 17.11
CRE 15/04/2014 - 17.11

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0389

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 323kWORD 516k
12. srpnja 2013.
PE 510.511v03-00 A7-0255/2013

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive 96/98/EZ

(COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Dominique Riquet

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive 96/98/EZ

(COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0772),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0414/2012),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 20. ožujka 2013.(1),

–   nakon savjetovanja s Odborom regija,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A7-0255/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Postoje drugi različiti instrumenti zakonodavstva Unije kojima se utvrđuju zahtjevi i uvjeti, kako bi se, među ostalim, osiguralo slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu ili su namijenjeni očuvanju okoliša, za određene proizvode koji su po prirodi slični opremi koja se ugrađuje na brodove, ali ne ispunjavaju međunarodne standarde koji se mogu značajno razlikovati od unutarnjeg zakonodavstva Unije i stalno se razvijaju. Stoga države članice ne mogu certificirati ove proizvode u skladu s relevantnim međunarodnim konvencijama o pomorskoj sigurnosti. Stoga bi oprema koja se ugrađuje na brodove EU-a u skladu s međunarodnim sigurnosnim standardima trebala biti uređena isključivo ovom Direktivom koja bi se u svakom slučaju trebala smatrati lex specialis; nadalje, trebalo bi utvrditi posebne oznake kojima se označava da je oprema koja ih nosi u skladu sa zahtjevima utvrđenim relevantnim međunarodnim konvencijama i instrumentima.

(4) Postoje različiti drugi instrumenti zakonodavstva Unije kojima se utvrđuju zahtjevi i uvjeti, kako bi se, među ostalim, osiguralo slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu ili su namijenjeni očuvanju okoliša, za određene proizvode koji su po prirodi slični opremi koja se ugrađuje na brodove, ali ne ispunjavaju međunarodne standarde koji se mogu značajno razlikovati od unutarnjeg zakonodavstva Unije i stalno se razvijaju. Stoga države članice ne mogu certificirati te proizvode u skladu s relevantnim međunarodnim konvencijama o pomorskoj sigurnosti. Stoga bi oprema koja se ugrađuje na brodove Unije u skladu s međunarodnim sigurnosnim standardima trebala biti uređena isključivo ovom Direktivom koja bi se u svakom slučaju trebala smatrati lex specialis; nadalje, trebalo bi utvrditi posebne oznake kojima se označava da je oprema koja ih nosi u skladu sa zahtjevima utvrđenim relevantnim i u potpunosti ratificiranim međunarodnim konvencijama i instrumentima.

Justification

International conventions are developed by the IMO and then undergo a thorough ratification process. Until this process is finalised, the convention does not apply to members. The proposed measure from the Commission indicates that new conventions would become applicable within the EU before ratification by the IMO.

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Međunarodni instrumenti, osim što se njima utvrđuju detaljni standardi rada i testiranja pomorske opreme, ponekad omogućuju mjere koje odstupaju od propisanih zahtjeva, ali koje u određenim uvjetima ispunjavaju svrhu tih zahtjeva. Međunarodna konvencija o sigurnosti ljudskog života na moru (SOLAS) iz 1974., omogućuje alternativne izvedbe i sporazume koje bi svaka pojedina država članica mogla primijeniti na vlastitu odgovornost.

Justification

To clarify that Member States are still permitted to apply alternative design and arrangements in accordance with SOLAS, outside the scope of the Directive.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 11b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b) Kad nadzorna tijela države članice smatraju da bi pomorska oprema obuhvaćena ovom Direktivom mogla predstavljati rizik za pomorsku sigurnost, okoliš ili zdravlje, trebala bi provesti testiranja navedene opreme. U slučajevima kad je rizik otkriven, država članica bi trebala pozvati predmetni gospodarski subjekt da poduzme odgovarajuće popravne radnje, ili da navedenu opremu povuče ili opozove.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Treba osigurati da ciljevi ove Direktive nisu ugroženi zbog nedostataka važećih standarda testiranja ili zbog neuspješnih pokušaja Međunarodne pomorske organizacije da utvrdi odgovarajuće standarde za pomorsku opremu koja pripada u područje primjene ove Direktive. Treba donijeti odgovarajuće tehničke kriterije tako da se elektroničke oznake mogu staviti i upotrijebiti na siguran i pouzdan način. Štoviše, treba ažurirati broj nebitnih elemenata ove Direktive, tj. popis međunarodnih konvencija kojima se utvrđuju sigurnosni zahtjevi za pomorsku opremu iz članka 2. stavka 3. te upućivanja na posebne standarde iz Priloga III. Stoga bi se u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisiji trebala dodijeliti ovlast za donošenje akata o usvajanju privremenih usklađenih tehničkih specifikacija i standarda testiranja kako bi izmijenila navedene popise i pozivanja. Od osobite je važnosti da Komisija u okviru svojeg pripremnog rada održava odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja uz sudjelovanje stručnjaka.

(13) Treba osigurati da ciljevi ove Direktive nisu ugroženi zbog nedostataka važećih standarda testiranja ili u slučaju neuspješnih pokušaja Međunarodne pomorske organizacije da utvrdi odgovarajuće standarde za pomorsku opremu koja pripada u područje primjene ove Direktive. Treba donijeti odgovarajuće tehničke kriterije kojima će se omogućiti stavljanje i uporaba elektroničkih oznaka na siguran i pouzdan način. Štoviše, treba ažurirati broj nebitnih elemenata ove Direktive, tj. popis međunarodnih konvencija kojima se utvrđuju sigurnosni zahtjevi za pomorsku opremu iz članka 2. točke 3. te upućivanja na posebne standarde iz Priloga III. Stoga bi se u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisiji trebala dodijeliti ovlast za donošenje akata o usvajanju privremenih usklađenih tehničkih specifikacija i standarda testiranja kako bi izmijenila navedene popise i pozivanja. Od osobite je važnosti da Komisija u okviru svojeg pripremnog rada održava odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja uz sudjelovanje stručnjaka. Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti istodobno, pravovremeno i na primjeren način dostave Europskom parlamentu i Vijeću.

Justification

In line with delegating powers to the Commission, it is in turn important to ensure that the Commission keeps Parliament appropriately informed and provides the relevant documents. This Izmjena takes account of the new standard wording for delegated acts.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti istodobno, pravovremeno i na primjeren način dostave Europskom parlamentu i Vijeću.

Briše se.

Justification

Included in the Izmjena to Recital 13 which takes account of the new standard wording for delegated acts.

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) „međunarodne konvencije“ znači konvencije, uključujući njihove protokole i kodekse obvezne primjene, koje su usvojene u okviru Međunarodne pomorske organizacije i kojima se utvrđuju posebni zahtjevi za odobrenje opreme koja se ugrađuje na brodove, a izdaje ga država zastave. To uključuje:

(3) „međunarodne konvencije“ znači konvencije, uključujući njihove protokole i kodekse obvezne primjene, koje su usvojene u okviru Međunarodne pomorske organizacije i ratificiraju ih države članice i kojima se utvrđuju posebni zahtjevi za odobrenje opreme koja se ugrađuje na brodove, a izdaje ga država zastave. To uključuje:

Justification

International conventions are developed by the IMO and then undergo a thorough ratification process. Until this process is finalised, the convention does not apply to members. The proposed measure from the Commission indicates that new conventions would become applicable within the EU before ratification by the IMO.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 3. – prva alineja

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

- Međunarodna konvencija o teretnim linijama iz 1966. (LL66),

Briše se.

Justification

The 1966 International Convention on Load Lines (LL 66) contains no provisions on marine equipment and therefore should not be included in this definition.

Amandman               8

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 3. – peta alineja

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004.;

Briše se.

Justification

The BWMC Convention has not yet entered into force. Vessels flying a European flag should not be compelled to comply with it, as this would undermine their competitiveness.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) „ocjenjivanje sukladnosti“ znači postupak kojim se utvrđuje ispunjava li pomorska oprema zahtjeve iz ove Direktive, u skladu s člankom 15.;

(17) „ocjenjivanje sukladnosti“ znači postupak koji provode prijavljena tijela u skladu s člankom 15. i kojim se utvrđuje ispunjava li pomorska oprema zahtjeve iz ove Direktive;

Justification

The Izmjena is intended to clarify who performs the conformity assessment, as this is not clear from Article 15.

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ova Direktiva primjenjuje se na opremu koja se ugrađuje na brod EU-a i za koju je potrebno odobrenje uprave države zastave u skladu s međunarodnim instrumentima.

1. Ova Direktiva primjenjuje se na opremu koja se ugrađuje na brod EU-a i za koju je potrebno odobrenje uprave države zastave u skladu s međunarodnim instrumentima, bez obzira na to nalazi li se brod u Uniji u vrijeme opremanja. Ne primjenjuje se na opremu koja je već na brodu u vrijeme stupanja na snagu ove Direktive.

Justification

In the interests of legal clarity, it needs to be stipulated that equipment already placed on board when the Directive comes into force does not fall within its scope.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 1a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Za potrebe stavka 1., države članice u slučaju nove gradnje kao referentni datum za utvrđivanje važećih zahtjeva primjenjuju datum kad je postavljena kobilica ili datum kad je brod u sličnoj fazi gradnje.

Justification

Dealing with the concerns of the EU industry, which requires a clear time framework avoiding the situation in which equipment which met the MED standards at the time it was supplied after the keel laying would be no longer compliant at the time of the installation on board, due to changes made to the technical construction standards in the intervening period.

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Zahtjevi i standardi iz stavaka 1. i 2. provode se jednako, u skladu s člankom 35. stavcima 2. i 3.

3. Zahtjevi i standardi iz stavaka 1. i 2. provode se jednako, u skladu s člankom 35. stavcima 2. i 3. Proizvođači mogu besplatno pristupiti tim zahtjevima i standardima.

Justification

If it is compulsory to apply a standard, it should be possible to consult that standard free of charge.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ne dovodeći u pitanje članak 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća, primjenjuju se ažurirane verzije međunarodnih instrumenata osim standarda testiranja.

4. Ne dovodeći u pitanje članak 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenog 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja uzrokovanog brodovima (COSS), primjenjuju se ažurirane verzije međunarodnih instrumenata osim standarda testiranja, u skladu s člankom 35. stavkom 5. podstavkom 1. točkom (c).

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Za pomorsku opremu koja se u skladu s ovim člankom smatra jednakovrijednom država članica izdaje potvrdu koja se uvijek čuva uz opremu. Potvrdom se državi članici zastave dopušta ugradnja opreme na brod i utvrđuju sva ograničenja ili odredbe u vezi s uporabom te opreme.

3. Za pomorsku opremu koja se u skladu s ovim člankom smatra jednakovrijednom država članica izdaje potvrdu koja se uvijek čuva uz opremu. Potvrdom se državi članici zastave dopušta čuvanje opreme na brodu i utvrđuju sva ograničenja ili odredbe u vezi s uporabom te opreme.

Justification

The equipment for which the flag Member State’s permission is required is already in place on board.

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U nedostatku primjerenih međunarodnih standarda koje bi Međunarodna pomorska organizacija oblikovala za određeni dio pomorske opreme Komisija je ovlaštena da delegiranim aktima u skladu s člankom 37. donese usklađene tehničke specifikacije i standarde testiranja za pojedinačni dio pomorske opreme kad je to potrebno za uklanjanje neprihvatljive prijetnje sigurnosti ili okolišu. Te specifikacije i standardi primjenjuju se privremeno i sve dok Međunarodna pomorska organizacija ne donese primjerene standarde.

2. U nedostatku primjerenih međunarodnih standarda koje bi Međunarodna pomorska organizacija oblikovala za određeni dio pomorske opreme Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 37. u vezi s usklađenim tehničkim specifikacijama i standardima testiranja za pojedinačni dio pomorske opreme kad god je to potrebno za uklanjanje neprihvatljive prijetnje sigurnosti ili okolišu. Te specifikacije i standardi primjenjuju se privremeno sve dok Međunarodna pomorska organizacija ne donese primjerene standarde.

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Znak kormila stavlja se vidljivo, čitljivo i neizbrisivo na proizvod ili u njegovu tablicu s podacima. Ako to zbog prirode proizvoda nije moguće ili opravdano, znak se stavlja na pakiranje i u popratne dokumente.

1. Proizvođač stavlja znak kormila vidljivo, čitljivo i neizbrisivo na proizvod ili u njegovu tablicu s podacima. Ako to zbog prirode proizvoda nije moguće ili opravdano, znak se stavlja na pakiranje i u popratne dokumente.

Amandman  17

Prijedlog Direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Znak kormila može se dopuniti ili zamijeniti odgovarajućim i pouzdanim oblikom elektroničke oznake. U takvom slučaju, po potrebi se primjenjuju članci 9. i 10. mutatis mutandi.

1. Proizvođači mogu što je moguće prije upotrijebiti odgovarajući i pouzdani oblik elektroničke oznake umjesto znaka kormila ili uz njega. U takvom slučaju, po potrebi se primjenjuju članci 9. i 10. mutatis mutandi.

Justification

Notwithstanding the possible costs entailed, a more proactive approach needs to be taken to electronic tagging, which will facilitate the inspection of ships berthing in EU ports and will help to combat counterfeiting more effectively.

Amandman  18

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ako se postupkom ocjenjivanja sukladnosti dokaže da je pomorska oprema u skladu s važećim zahtjevima, proizvođači u skladu s člankom 16. sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku sukladnosti u skladu s člankom 9.

3. Ako se postupkom ocjenjivanja sukladnosti dokaže da je pomorska oprema u skladu s važećim zahtjevima, proizvođači u skladu s člankom 16. sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku sukladnosti u skladu s člancima 9. i 10.

Justification

Article 10 is also concerned with conformity marking.

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti iz članka 16. tijekom razdoblja koje je razmjerno razini rizika i koje ni u kojem slučaju ne smije biti kraće od očekivanog životnog vijeka pomorske opreme, nakon što je znak kormila stavljen na zadnji dio.

4. Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti iz članka 16. tijekom razdoblja koje je razmjerno razini rizika koje ni u kojem slučaju ne smije biti kraće od očekivanog životnog vijeka pomorske opreme, i u svakom slučaju ne smije biti kraće od deset godina, nakon što je znak kormila stavljen na zadnji dio.

Justification

The existing Directive 96/98/EC on marine equipment already stipulates (in Annex B, point 9) – as do the directives based on the new legislative framework for the marketing of products – that technical documentation and EU declaration of conformity certificates must be kept for at least 10 years. The same period of time should be stipulated here in order to avoid differences of interpretation.

Amandman  20

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Proizvođači osiguravaju da njihov proizvod nosi broj tipa, šarže ili serije ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, ako to ne dopušta veličina ili priroda proizvoda, da su traženi podaci navedeni na pakiranju ili u popratnom dokumentu.

6. Proizvođači osiguravaju da njihov proizvod nosi broj tipa, šarže ili serije ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, ako to ne dopušta veličina ili priroda proizvoda, da su traženi podaci navedeni na pakiranju i u popratnom dokumentu.

Justification

Brings the text into line with the provisions on affixing the wheel mark and those of Article 10, giving a stronger guarantee that it will be possible to locate the requisite information.

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Proizvođači navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i adresu na kojoj su dostupni za informacije o proizvodu ili, ako to nije moguće, te podatke navode na njegovom pakiranju ili u popratnom dokumentu. Adresa mora sadržavati jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem.

7. Proizvođači navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i adresu na kojoj su dostupni za informacije o proizvodu ili, ako to nije moguće, te podatke navode na njegovom pakiranju i u popratnom dokumentu. Adresa mora sadržavati jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem.

Justification

Brings the text into line with the provisions on affixing the wheel mark and those of Article 10, giving a stronger guarantee that it will be possible to locate the requisite information.

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Uvoznici osiguravaju da su uz proizvod priložene upute i sve potrebne informacije za sigurnu ugradnju na brod i sigurnu uporabu proizvoda, uključujući ograničenja uporabe, ako postoje, na jeziku koji krajnji korisnici razumiju bez poteškoća, zajedno sa svom drugom dokumentacijom koja se zahtijeva međunarodnim instrumentima ili standardima testiranja.

8. Uvoznici osiguravaju da su uz proizvod priložene upute i sve potrebne informacije za sigurnu ugradnju u brod i sigurnu uporabu proizvoda, uključujući ograničenja uporabe, ako postoje, na engleskom jeziku ili na jeziku koji krajnji korisnici razumiju bez poteškoća, zajedno sa svom drugom dokumentacijom koja se zahtijeva međunarodnim instrumentima ili standardima testiranja.

Justification

Since English is the usual working language in shipping, it should be sufficient to provide the product information at least in English. The phrase ‘a language which can be [easily] understood by the end-users’ is too vague and could lead to considerable extra costs.

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište ili ugradili na brod EU-a nije u skladu s važećim zahtjevima međunarodnih instrumenata iz članka 4., bez odgode poduzimaju popravne mjere kako bi po potrebi navedeni proizvod uskladili, povukli s tržišta ili opozvali. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik, proizvođači bez odgode obavještavaju nadležna nacionalna tijela država članica te im daju podrobne informacije, posebno o nesukladnosti i poduzetim popravnim mjerama.

9. Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište ili ugradili u brod EU-a nije u skladu s važećim zahtjevima međunarodnih instrumenata iz članka 4., bez odgode poduzimaju popravne mjere kako bi po potrebi navedeni proizvod uskladili, te ga povlače s tržišta ili opozivaju. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik, proizvođači bez odgode obavještavaju nadležna nacionalna tijela država članica te im daju podrobne informacije, posebno o nesukladnosti i poduzetim popravnim mjerama.

Amandman  24

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10. Na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu odmah dostavljaju sve podatke i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća te mu odobravaju pristup svojim prostorijama radi nadzora nad tržištem u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) 765/2008. Surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

10. Na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu odmah dostavljaju sve podatke i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda na engleskom jeziku ili na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća te mu odobravaju pristup svojim prostorijama radi nadzora nad tržištem u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) 765/2008. Surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Justification

Since English is the usual working language in shipping, it should be sufficient to provide the product information at least in English. The phrase ‘a language which can be [easily] understood by the end-users’ is too vague and could lead to considerable extra costs.

Amandman  25

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Izdavanjem pisanog ovlaštenja proizvođač koji se ne nalazi na teritoriju države članice imenuje ovlaštenog zastupnika.

1. Izdavanjem pisanog ovlaštenja proizvođač koji se ne nalazi na teritoriju države članice imenuje ovlaštenog zastupnika u Uniji. Proizvođač koji nema poslovni nastan na teritoriju države članice ili države Europskog gospodarskog prostora navodi ime i kontaktnu adresu ovlaštenog zastupnika.

Justification

The contact details of the authorized representative should be included in the product information. Manufacturers located in the territory of the EEA should not be obliged to appoint an authorized representative. This Izmjena also makes clear that one authorised representative in the Community is sufficient and that it is not necessary to appoint one for each Member State.

Amandman  26

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) nacionalnim tijelima za nadzor stavljaju na raspolaganje EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju tijekom razdoblja koje je razmjerno razini rizika i koje ni u kojem slučaju ne smije biti kraće od očekivanog životnog vijeka pomorske opreme, nakon što je znak kormila stavljen na zadnji dio.

(a) nacionalnim tijelima za nadzor stavljaju na raspolaganje EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju tijekom razdoblja koje je razmjerno razini rizika i koje ni u kojem slučaju ne smije biti kraće od očekivanog životnog vijeka pomorske opreme, i u svakom slučaju ne smije biti kraće od deset godina, nakon što je znak kormila stavljen na zadnji dio.

Justification

The existing Directive 96/98/EC on marine equipment already stipulates (in Annex B, point 9) – as do the directives based on the new legislative framework for the marketing of products – that technical documentation and EU declaration of conformity certificates must be kept for at least 10 years. The same period of time should be stipulated here in order to avoid differences of interpretation.

Amandman  27

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. uvoznici navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i adresu na kojoj su dostupni za informacije o proizvodu ili, ako to nije moguće, te podatke navode na njegovom pakiranju ili u popratnom dokumentu.

1. uvoznici navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i adresu na kojoj su dostupni za informacije o proizvodu ili, ako to nije moguće, te podatke navode na njegovom pakiranju i u popratnom dokumentu.

Justification

Brings the text into line with the provisions on affixing the wheel mark and those of Article 10, giving a stronger guarantee that it will be possible to locate the requisite information.

Amandman  28

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela uvoznici i distributeri dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća. Surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

2. Na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela uvoznici dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda, na engleskom jeziku ili na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća. Surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Justification

Since English is the usual working language in shipping, it should be sufficient to provide the product information at least in English. The phrase ‘a language which can be [easily] understood by the end-users’ is too vague and could lead to considerable extra costs.

Amandman  29

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik provedu ocjenjivanje sukladnosti za pojedinačni dio pomorske opreme na jedan od načina utvrđenih provedbenim aktima koje je Komisija donijela u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 38. stavka 3., pri čemu može birati između sljedećih postupaka:

2. Države članice osiguravaju da proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik provede ocjenjivanje sukladnosti, putem prijavljenog tijela, za pojedinačni dio pomorske opreme na jedan od načina utvrđenih provedbenim aktima koje je Komisija donijela u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 38. stavka 3., pri čemu može birati između sljedećih postupaka:

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 2. – točka a – prva alineja

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– osiguranje kvalitete proizvodnje (modul D);

– osiguranje kvalitete proizvodnje (modul D); ili

Justification

It is common practice for Modules B + D, or B + E, or B + F to be applied.

Amandman  31

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija vodi ažurirani popis odobrene pomorske opreme i povučenih ili odbijenih zahtjeva te stavlja taj popis na raspolaganje zainteresiranim stranama.

3. Komisija vodi ažurirani popis odobrene pomorske opreme i povučenih ili odbijenih zahtjeva te stavlja taj popis na raspolaganje zainteresiranim stranama uz pomoć informativnog sustava koji je osnovala u te svrhe.

Justification

There already exists a system established by the Commission for disseminating information about the approval or refusal of applications submitted to it in respect of marine equipment, so reference to that system should be made here.

Amandman  32

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. EU izjava o sukladnosti slijedi strukturu uzorka iz Priloga III. Odluci br. 768/2008/EZ. Sadrži elemente utvrđene u relevantnim modulima iz Priloga II. ovoj Direktivi i stalno se ažurira.

2. EU izjava o sukladnosti slijedi strukturu uzorka iz Priloga III. Odluci br. 768/2008/EZ. Sadrži elemente utvrđene u relevantnim modulima iz Priloga II. ovoj Direktivi i stalno, redovno i po potrebi se ažurira.

Amandman  33

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost i izvršava obveze iz članka 12. stavka 1.

3. Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost i izvršava obveze iz ove Direktive.

Amandman  34

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Kad se pomorska oprema ugrađuje na brod EU-a, na brodu se nalazi primjerak EU izjave o sukladnosti dotične opreme te se čuva na brodu sve dok se ta oprema ne ukloni s broda. Izjava o sukladnosti prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država zastave.

4. Kad se pomorska oprema ugrađuje na brod Unije, na brodu se nalazi primjerak EU izjave o sukladnosti dotične opreme te se čuva na brodu sve dok se ta oprema ne ukloni s broda. Izjava o sukladnosti sastavlja se na engleskom jeziku ili se prevodi na jezik ili jezike koje zahtijeva država zastave.

Justification

Since English is the usual working language in shipping, it should be sufficient to provide the product information at least in English.

Amandman  35

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne zadovoljava ili više ne zadovoljava zahtjeve za prijavljivanje, o tome obavještava državu članicu koja provodi prijavljivanje i od nje zahtijeva da poduzme potrebne popravne mjere, uključujući odjavljivanje ako je to potrebno.

4. Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne zadovoljava ili više ne zadovoljava zahtjeve za prijavljivanje, o tome obavještava državu članicu koja provodi prijavljivanje i od nje zahtijeva da bez odgode poduzme potrebne popravne mjere, uključujući odjavljivanje ako je to potrebno.

Amandman  36

Prijedlog Direktive

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Prijavljena tijela dostavljaju na zahtjev Komisiji i državama članicama relevantne informacije o negativnim i pozitivnim rezultatima ocjenjivanja sukladnosti. Prijavljena tijela dostavljaju drugim prijavljenim tijelima, koja provode aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za iste proizvode, informacije o negativnim i, na zahtjev, pozitivnim rezultatima ocjenjivanja sukladnosti.

2. Prijavljena tijela dostavljaju na zahtjev Komisiji i državama članicama relevantne informacije o negativnim i pozitivnim rezultatima ocjenjivanja sukladnosti. Prijavljena tijela dostavljaju na zahtjev drugim prijavljenim tijelima, koja provode aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za iste proizvode, informacije o podnesenim zahtjevima.

Justification

The disclosure of information about assessment results is incompatible with the duty of professional secrecy of the employees of the notifying bodies laid down in Annex III.

Amandman  37

Prijedlog Direktive

Članak 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica koja su odgovorna za politiku prijavljivanja.

Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica koja su odgovorna za politiku prijavljivanja, posebno u pogledu nadzora nad tržištem.

Justification

Exchanges between the Member States’ authorities must also cover market surveillance.

Amandman  38

Prijedlog Direktive

Članak 27. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ako tijela za nadzor tržišta države članice namjeravaju provesti provjeru uzoraka, od proizvođača mogu zahtijevati da pribavi potrebne uzorke na vlastiti trošak na teritoriju te države članice.

4. Ako tijela za nadzor tržišta države članice namjeravaju provesti provjeru uzoraka, od proizvođača mogu zahtijevati da pribavi potrebne uzorke na vlastiti trošak na teritoriju te države članice, ako je to opravdano i izvedivo ili da državi članici omogući pristup na licu mjesta.

Justification

Market surveillance measures must continue to be proportionate to their objective so as not to give rise to needless costs for the companies concerned.

Amandman  39

Prijedlog Direktive

Članak 28. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bez odgode obavještavaju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

Tijela za nadzor tržišta bez odgode obavještavaju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

Amandman  40

Prijedlog Direktive

Članak 28. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Informacije iz stavka 4. obuhvaćaju sve dostupne podatke, a posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladne pomorske opreme, podrijetlo proizvoda, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i stajalište određenog gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica:

5. Informacije iz stavka 4. o mjerama koje su poduzela tijela za nadzor tržišta obuhvaćaju sve dostupne podatke, a posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladne pomorske opreme, podrijetlo proizvoda, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i stajalište određenog gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica:

Amandman  41

Prijedlog Direktive

Članak 28. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Ako u roku od četiri mjeseca od primitka informacija iz stavka 4. država članica ili Komisija nisu uložile žalbu na privremenu mjeru koju poduzima država članica, mjera se smatra opravdanom.

7. Ako u roku od četiri mjeseca od primitka informacija iz stavka 4. o mjerama koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta, država članica ili Komisija nisu uložile žalbu na privremenu mjeru koju poduzima država članica, mjera se smatra opravdanom.

Amandman  42

Prijedlog Direktive

Članak 29. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i nesukladnost pomorske opreme pripisuje nedostacima u standardima testiranja iz članka 4., Komisija može provedbenim aktima u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 38. stavka 2. potvrditi, izmijeniti ili opozvati izrečenu mjeru. Nadalje, Komisija je ovlaštena, delegiranim aktima u skladu s postupkom iz članka 37., donositi prijelazne usklađene zahtjeve i standarde testiranja za taj određeni dio pomorske opreme kako bi uklonila prijetnju sigurnosti ili okolišu sve dok relevantna međunarodna organizacija ne promijeni navedeni standard testiranja.

6. Ako se nesukladnost pomorske opreme pripisuje nedostacima u standardima testiranja iz članka 4., i država članica poduzima zaštitnu mjeru, Komisija može provedbenim aktima u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 38. stavka 2. potvrditi, izmijeniti ili opozvati izrečenu mjeru. Nadalje, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s postupkom iz članka 37., u vezi s prijelaznim usklađenim zahtjevima i standardima testiranja za taj određeni dio pomorske opreme kako bi uklonila prijetnju sigurnosti ili okolišu sve dok relevantna međunarodna organizacija ne promijeni navedeni standard testiranja.

Amandman  43

Prijedlog Direktive

Članak 30. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sukladni proizvodi koji predstavljaju rizik za pomorsku sigurnost ili zaštitu okoliša

Sukladni proizvodi koji predstavljaju rizik za pomorsku sigurnost, zaštitu okoliša ili zdravlje

Amandman  44

Prijedlog Direktive

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako država članica nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 28. stavkom 1. ustanovi da pomorska oprema predstavlja rizik za pomorsku sigurnost ili okoliš, iako je sukladna s ovom Direktivom, država članica od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva da poduzme sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao da ta pomorska oprema nakon stavljanja na tržište više ne predstavlja rizik, povukao je s tržišta ili opozvao u razumnom roku, o čemu odlučuje s obzirom na vrstu rizika.

1. Ako država članica nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 28. stavkom 1. ustanovi da pomorska oprema predstavlja rizik za pomorsku sigurnost, okoliš ili zdravlje, iako je sukladna s ovom Direktivom, država članica od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva da poduzme sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao da ta pomorska oprema nakon stavljanja na tržište više ne predstavlja rizik, povukao je s tržišta ili opozvao u razumnom roku, o čemu odlučuje s obzirom na vrstu rizika.

Amandman  45

Prijedlog Direktive

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U iznimnim okolnostima tehničkih inovacija, uprava države zastave može dopustiti da se na brod EU-a ugradi oprema koja nije u skladu s postupkom ocjenjivanja ako je uprava države zastave u probnom razdoblju ili na neki drugi način utvrdila da je takva oprema barem jednako učinkovita kao i pomorska oprema koja je u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti.

1. U iznimnim okolnostima tehničkih inovacija, uprava države zastave može dopustiti da se na brod Unije ugradi oprema koja nije u skladu s postupkom ocjenjivanja ako je uprava države zastave u probnom razdoblju ili na neki drugi način utvrdila da takva oprema ispunjava ciljeve ove Direktive barem jednako kao i pomorska oprema koja je u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti.

Amandman  46

Prijedlog Direktive

Članak 33. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) dozvola je ograničena na kratko razdoblje;

(b) dozvola je ograničena na razdoblje za koje država članica zastave smatra da je potrebno za testiranje, a mora biti što kraće;

Amandman  47

Prijedlog Direktive

Članak 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice obavještavaju Komisiju o imenu i kontaktnim podacima tijela nadležnih za provedbu ove Direktive. Komisija sastavlja, redovno ažurira i javno objavljuje popis tih tijela.

1. Države članice obavještavaju Komisiju o imenu i kontaktnim podacima tijela nadležnih za provedbu ove Direktive. Komisija sastavlja, redovno ažurira i javno objavljuje popis tih tijela uz pomoć informativnog sustava koji je osnovala u te svrhe.

2. Za svaki dio pomorske opreme za koji se u skladu s međunarodnim konvencijama zahtijeva odobrenje države zastave, Komisija provedbenim aktima utvrđuje predmetne zahtjeve u pogledu oblikovanja, konstrukcije i djelovanja te standarde testiranja koji su utvrđeni međunarodnim instrumentima.

2. Za svaki dio pomorske opreme za koji se u skladu s međunarodnim konvencijama zahtijeva odobrenje države zastave, Komisija delegiranim aktima utvrđuje predmetne zahtjeve u pogledu oblikovanja, konstrukcije i djelovanja te standarde testiranja koji su utvrđeni međunarodnim instrumentima. Kad donosi te akte, Komisija također navodi datum od kojeg se ti zahtjevi trebaju primjenjivati.

3. Komisija može provedbenim aktima donijeti zajedničke kriterije i detaljne postupke za primjenu zahtjeva i standarda testiranja iz stavka 2.

3. Komisija može delegiranim aktima donijeti zajedničke kriterije i detaljne postupke za primjenu zahtjeva i standarda testiranja iz stavka 2.

4. Provedbenim aktima Komisija određuje predmetne zahtjeve u pogledu oblikovanja, konstrukcije i djelovanja koji su tek utvrđeni međunarodnim instrumentima i koji se primjenjuju na opremu ugrađenu na brod prije njihovog donošenja kako bi se osiguralo da je oprema koja je ugrađena na brodove EU-a u skladu s međunarodnim konvencijama.

4. Delegiranim aktima Komisija određuje predmetne zahtjeve u pogledu oblikovanja, konstrukcije i djelovanja koji su tek utvrđeni međunarodnim instrumentima i koji se primjenjuju na opremu ugrađenu na brod prije njihovog donošenja kako bi se osiguralo da je oprema koja je ugrađena na brodove Unije u skladu s međunarodnim konvencijama.

5. Komisija uspostavlja i održava bazu podataka koja sadrži najmanje sljedeće informacije:

5. Komisija uspostavlja i održava bazu podataka koja sadrži najmanje sljedeće informacije:

(a) popis i bitne detalje iz potvrda o sukladnosti izdanih u skladu s ovom Direktivom;

(a) popis i bitne detalje iz potvrda o sukladnosti izdanih u skladu s ovom Direktivom, koje stavljaju na raspolaganje prijavljena tijela;

(b) popis i bitne detalje iz izjava o sukladnosti izdanih u skladu s ovom Direktivom;

(b) popis i bitne detalje iz izjava o sukladnosti izdanih u skladu s ovom Direktivom, koje stavljaju na raspolaganje proizvođači;

(c) ažuriran popis važećih međunarodnih instrumenata, zahtjeva i standarda testiranja, uključujući svako ažuriranje koje će se primjenjivati na temelju članka 4. stavka 3.;

(c) ažuriran popis važećih međunarodnih instrumenata i njihovog sadržaja, zahtjeva i standarda testiranja, uključujući svako ažuriranje koje će se primjenjivati na temelju članka 4. stavka 3.;

(d) popis i cjelovit tekst kriterija i postupaka iz stavka 3.;

(d) popis i cjelovit tekst kriterija i postupaka iz stavka 3.;

(e) zahtjeve i uvjete za elektroničko označavanje iz članka 11.;

(e) zahtjeve i uvjete za elektroničko označavanje iz članka 11.;

(f) sve druge korisne informacije kojima će se državama članicama, prijavljenim tijelima i gospodarskim subjektima olakšati ispravna provedba ove Direktive.

(f) sve druge korisne informacije kojima će se državama članicama, prijavljenim tijelima i gospodarskim subjektima olakšati ispravna provedba ove Direktive.

Države članice imaju pristup toj bazi podataka. Ta je baza u cijelosti ili djelomično dostupna javnosti, ali samo u svrhu obavještavanja.

Države članice imaju pristup toj bazi podataka. Ta je baza u cijelosti ili djelomično dostupna javnosti, ali samo u svrhu obavještavanja.

6. Provedbeni akti iz ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 38. stavka 3.

 

Justification

There already exists a system established by the Commission for disseminating information about the approval or refusal of applications submitted to it in respect of marine equipment, so reference to that system should be made here.

Amandman  48

Prijedlog Direktive

Članak 36. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) mijenja popis međunarodnih konvencija iz članka 2. stavka 3. kako bi se uključile one konvencije u skladu s kojima država zastave mora odobriti opremu koja će biti ugrađena na brod pod njezinom zastavom;

(a) mijenja popis međunarodnih konvencija iz članka 2. stavka 3. kako bi uključila one konvencije u skladu s kojima država zastave mora odobriti opremu koja će biti ugrađena na brod pod njezinom zastavom i koje su stupile na snagu;

Amandman  49

Prijedlog Direktive

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Delegiranje ovlasti iz članaka 8., 11., 29. i 36. povjereno je Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Direktive.

2. Delegiranje ovlasti iz članaka 8., 11., 29., 35. i 36. povjereno je Komisiji na razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja ako se Europski parlament ili Vijeće ne usprotive tom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.

Justification

The delegation of power to the Commission should be limited to a period of five years, which may be extended if certain conditions are complied with, for example that a report must be drafted and that Parliament and the Council do not oppose it. This Izmjena takes account of the new standard wording for delegated acts.

Amandman  50

Prijedlog Direktive

Članak 37. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 8., 11., 29. i 36. Odlukom o opozivu prestaje važiti delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum koji je u njoj naveden. Odluka ne utječe na valjanost bilo kojeg delegiranog akta koji je već stupio na snagu.

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 8., 11., 29., 35. i 36. Odlukom o opozivu prestaje važiti delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum koji je u njoj naveden. Odluka ne utječe na valjanost bilo kojeg delegiranog akta koji je već stupio na snagu.

Amandman  51

Prijedlog direktive

Članak 37. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Delegirani akt donesen u skladu s člancima 8., 11., 29. i 36. stupa na snagu samo ako se tome ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od obavještavanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se ne protive. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća taj se rok produžuje za dva mjeseca.

5. Delegirani akt donesen u skladu s člancima 8., 11., 29., 35. i 36. stupa na snagu samo ako se tome ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od obavještavanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se ne protive. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća taj se rok produžuje za dva mjeseca.

Amandman  52

Prijedlog Direktive

Članak 40. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Zahtjevi i standardi testiranja za pomorsku opremu koji se upotrebljavaju od [datum primjene] u skladu s odredbama nacionalnog prava koje su donijele države članice za usklađivanje s Direktivom 96/98/EZ i dalje se primjenjuju do stupanja na snagu provedbenih akata iz članka 35. stavka 2.

2. Zahtjevi i standardi testiranja za pomorsku opremu koji se upotrebljavaju od [datum primjene] u skladu s odredbama nacionalnog prava koje su donijele države članice za usklađivanje s Direktivom 96/98/EZ i dalje se primjenjuju do stupanja na snagu delegiranih akata iz članka 35. stavka 2.

Amandman  53

Prijedlog Direktive

Prilog II. – dio I. – točka 3. – stavak 2. – prva alineja

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– ovjeren primjerak potvrde o patentu, dozvole ili dokumenta kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da ima pravo izrade, uporabe, prodaje ili ponude pomorske opreme za prodaju ili uporabu njezinog robnog žiga koji prijavljeno tijelo bez obzira na Prilog III. točku 16. stavlja na raspolaganje nadležnim sudovima;

Briše se.

Justification

The process is primarily about demonstrating technical compliance of a product. It is not clear why it is relevant to ask for copies of applicable patents as part of this process, particularly as this may lead to a data confidentiality issue.

Amandman  54

Prijedlog Direktive

Prilog III. – dio I. točka 4.2

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.2. provjerava jesu li uzorci proizvedeni u skladu s tehničkom dokumentacijom, utvrđuje elemente oblikovane u skladu s važećim odredbama relevantnih usklađenih standarda i/ili tehničkih specifikacija, kao i one elemente koji su oblikovani bez primjene odgovarajućih odredbi tih standarda;

4.2. provjerava jesu li uzorci proizvedeni u skladu s tehničkom dokumentacijom , utvrđuje elemente oblikovane u skladu s važećim odredbama relevantnih usklađenih standarda i/ili tehničkih specifikacija, važećim zahtjevima i standardima testiranja kao i one elemente koji su oblikovani bez primjene odgovarajućih odredbi tih standarda;

Justification

The Commission has taken over the wording used in Decision 768/2008 (the ‘New Approach’). Our focus has been on adapting that wording to the specific case of marine equipment.

Amandman  55

Prijedlog Direktive

Prilog II. – dio II. – točka 3.1 – stavak 2. – prva alineja

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– ovjeren primjerak potvrde o patentu, dozvole ili dokumenta kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da ima pravo izrade, uporabe, prodaje ili ponude pomorske opreme za prodaju ili uporabu njezinog robnog žiga koji prijavljeno tijelo bez obzira na Prilog III. točku 16. stavlja na raspolaganje nadležnim sudovima,

Briše se.

Justification

The process is primarily about demonstrating technical compliance of a product. It is not clear why it is relevant to ask for copies of applicable patents as part of this process, particularly as this may lead to a data confidentiality issue.

Amandman  56

Prijedlog Direktive

Prilog II. – dio III. – točka 3.1 – stavak 2. – prva alineja

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– ovjeren primjerak potvrde o patentu, dozvole ili dokumenta kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da ima pravo izrade, uporabe, prodaje ili ponude pomorske opreme za prodaju ili uporabu njezinog robnog žiga koji prijavljeno tijelo bez obzira na Prilog III. točku 16. stavlja na raspolaganje nadležnim sudovima,

Briše se.

Justification

The process is primarily about demonstrating technical compliance of a product. It is not clear why it is relevant to ask for copies of applicable patents as part of this process, particularly as this may lead to a data confidentiality issue.

Amandman  57

Prijedlog Direktive

Prilog II. – dio IV. – točka 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač osigurava prijavljenom tijelu ovjeren primjerak potvrde o patentu, dozvole ili dokumenta kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da ima pravo izrade, uporabe, prodaje ili ponude pomorske opreme za prodaju ili uporabu njezinog robnog žiga koji prijavljeno tijelo bez obzira na Prilog III. točku 16. stavlja na raspolaganje nadležnim sudovima;

Briše se.

Justification

The process is primarily about demonstrating technical compliance of a product. It is not clear why it is relevant to ask for copies of applicable patents as part of this process, particularly as this may lead to a data confidentiality issue.

Amandman  58

Prijedlog Direktive

Prilog II. – dio V. – točka 2. – stavak 1. – prva alineja

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– ovjeren primjerak potvrde o patentu, dozvole ili dokumenta kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da ima pravo izrade, uporabe, prodaje ili ponude pomorske opreme za prodaju ili uporabu njezinog robnog žiga koji prijavljeno tijelo bez obzira na Prilog III. točku 16. stavlja na raspolaganje nadležnim sudovima,

Briše se.

Justification

The process is primarily about demonstrating technical compliance of a product. It is not clear why it is relevant to ask for copies of applicable patents as part of this process, particularly as this may lead to a data confidentiality issue.

(1)

SL C 161, 6.6.2013., str.93.


EXPLANATORY STATEMENT

Background

The international maritime safety conventions require flag States to ensure that certain equipment carried on board ships complies with design, construction and performance standards.

The aim is to ensure the safety of ships and their crews and also to prevent maritime accidents and pollution of the marine environment. The products covered include, for example, navigation tools, life-saving equipment and fire-protection systems.

Harmonisation of the way that these standards are applied by the EU Member States is currently provided for in Directive 96/98/EC on marine equipment. Thanks to precise definition of the requirements and to standard certification procedures, the number of potential disparities among the Member States has gradually been reduced.

Problems persist, however, in relation to delayed transposition of the standards into national legal systems (resulting in legal uncertainty for administrative authorities and companies), as well as the performance of marine equipment conformity assessment bodies and the matter of market surveillance.

Moreover, Directive 96/98/EC is not consistent with the new legislative framework for the marketing of products: Regulation (EC) No 765/2008, Decision No 768/2008/EC and Regulation (EC) No 764/2008. These texts contain a set of general principles and reference provisions for the drawing up of all legislation to harmonise conditions for the marketing of products.

To address these various factors, the Commission has produced a proposal to replace the current Directive on marine equipment.

The proposal aims to enhance the Directive’s implementation and enforcement mechanisms, thereby guaranteeing the proper functioning of the internal market for marine equipment while ensuring a high level of safety at sea and prevention of marine pollution. It is also intended to simplify the regulatory environment while guaranteeing that International Maritime Organization (IMO) requirements are applied and implemented in a harmonised way throughout the Union.

The Commission’s proposal for a directive has no implications for the EU budget.

Rapporteur's position

The marine equipment industry is a leading sector, with high value-added, which attracts substantial investment in research and development. It includes an estimated 5 000 to 6 000 companies with a total workforce in Europe of approximately 300 000.

Relevant stakeholders include not only European marine equipment manufacturers, many of them small or medium-sized enterprises (SMEs), and shipyards, but also passengers, ships’ crews and public administrative bodies.

The rapporteur supports the Commission’s approach on the grounds that this proposal for a directive should result in improved safety for ships and their crews while also stimulating the marine equipment industry and boosting job creation. Timely transposition of the IMO standards into EU law should have the effect of reducing companies’ costs and thus making the sector more competitive.

However, the rapporteur wishes to propose a number of amendments intended to improve the proposal.

In order to create greater legal certainty for the Member States and for companies and to avoid differences of interpretation when the Directive comes into force, some of its provisions have been made more detailed. This applies particularly with regard to the length of time for which technical documentation and EU declarations of conformity must be kept (Articles 12 and 13) and to the duration of permission for the placing on board ships of non-compliant equipment in cases of exemption or for testing or assessment purposes (Article 33).

The option of electronic tagging to supplement or replace the wheel mark also needs to be further encouraged both to facilitate the inspection of ships berthing in EU ports and to help combat counterfeiting more effectively (Article 11).

It is important, too, to ensure that market surveillance measures remain proportionate to their objective, notably in relation to the samples required by Member States for testing purposes (Article 27).

Lastly, tighter provisions are proposed for the delegated acts procedure (see Article 37), to which the Commission may have recourse to amend the list of international conventions which require the flag State’s approval of equipment to be placed on board ships flying its flag, and to update the references in Annex III of the Directive to European and international standards.


POSTUPAK

Naslov

Pomorska oprema (stavljanje izvan snage Direktive 96/98/EZ)

Referentni dokumenti

COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.12.2012

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.1.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.1.2013

IMCO

15.1.2013

JURI

15.1.2013

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

16.1.2013

IMCO

23.1.2013

JURI

22.1.2013

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Dominique Riquet

21.1.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.5.2013

8.7.2013

 

 

Datum usvajanja

9.7.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

3

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks

Datum podnošenja

12.7.2013

Posljednje ažuriranje: 10. listopada 2013.Pravna napomena