Процедура : 2011/0299(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0272/2013

Внесени текстове :

A7-0272/2013

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.10

Приети текстове :

P7_TA(2014)0157

ДОКЛАД     ***I
PDF 670kWORD 813k
18 юли 2013 г.
PE 487.697v02-00 A7-0272/2013

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО

(COM(2013)0329 – C7- 0149/2013– 2011/0299(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Евжен Тошеновски

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО

(COM(2013)0329 – C7-0149/2013– 2011/0299(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0657) и измененото предложение (COM(2013)0329),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0149/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от ДФЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 май 2012 г.(1),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 юли 2012 г.(2),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по регионално развитие и комисията по култура и образование (A7-02720/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО

относно насоки за трансевропейските цифрови мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Телекомуникационните мрежи и услуги все повече се превръщат в инфраструктури на основата на интернет, в които широколентовите мрежи и цифровите услуги са тясно свързани помежду си. Интернет се превръща в доминираща платформа за общуване, услуги и икономическа дейност. Следователно наличието в цяла Европа на високоскоростен достъп до интернет и на цифрови услуги съобразно интересите на обществото е от съществено значение за икономическия растеж и единния пазар.

(1) Цифровите мрежи и услуги все повече се превръщат в инфраструктури на основата на интернет, в които широколентовите мрежи и цифровите услуги са тясно свързани помежду си. Интернет се превръща в доминираща платформа за общуване, услуги, образование, участие в социалния и политическия живот и икономическа дейност. Следователно наличието в цяла Европа на всеобхватен, високоскоростен и безопасен достъп до интернет и на цифрови услуги съобразно интересите на обществото е от съществено значение за социалния и икономическия растеж, конкурентоспособността, социалното приобщаване и единния пазар.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Развитието на широколентовите и високоскоростните широколентови мрежи и цифрови услуги ще затвърди нуждата от европейски технически стандарти. Необходими са програми на Съюза за научни изследвания и развитие и засилен контрол на процедурите по стандартизация, ако Съюзът трябва да играе централна роля в телекомуникационната индустрия.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Мащабните пилотни проекти между държавите членки, съфинансирани от Програмата за конкурентоспособност и иновации, напр. PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX и SPOCS, валидираха основни трансгранични цифрови услуги на вътрешния пазар въз основа на общи основни градивни елементи. Те вече достигнаха степента на зрелост, необходима за масовото им въвеждане, или ще я достигнат в близко бъдеще. Съществуващите проекти от общ интерес вече доказаха несъмнената си добавена стойност на европейско равнище, например в сферата на културното наследство (Europeana), закрилата на децата (програмата „По-безопасен интернет“), социалната сигурност (EESSI), като същевременно се предлагат и други такива проекти, например в сферата на защитата на потребителите (онлайн решаване на спорове).

(5) Мащабните пилотни проекти между държавите членки, съфинансирани от Програмата за конкурентоспособност и иновации, напр. PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX и SPOCS, валидираха основни трансгранични цифрови услуги на вътрешния пазар въз основа на общи основни градивни елементи. Те вече достигнаха степента на зрелост, необходима за масовото им въвеждане, или ще я достигнат в близко бъдеще. Съществуващите проекти от общ интерес вече доказаха несъмнената си добавена стойност на европейско равнище, например в сферата на културното наследство (Europeana), закрилата на децата (програмата „По-безопасен интернет“, включително програмата „По-добър интернет за децата“), социалната сигурност (EESSI), като същевременно се предлагат и други такива проекти, например в сферата на защитата на потребителите (онлайн решаване на спорове).

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Всички действия, имащи за цел установяване или разработване на цифрови трансгранични услуги в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии, следва да включват набор от мерки и инструменти за защита и насърчаване на правата на децата в онлайн средата.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Предвид доказаната важна роля, която изигра за защитата и мобилизирането на потенциала на децата, работата на програмата „По-безопасен интернет“ (бъдеща „По-добър интернет за децата“) — с нейните звена за осведомяване, телефонни линии за съветване и горещи телефонни линии — е гарантирана за периода след 2014 г. и по-нататък.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в) Финансирането на програмата „По-безопасен интернет“, включително на центровете за по-безопасен интернет (SIC) (с техните звена за осведомяване, телефонни линии за съветване и горещи телефонни линии) в държавите членки, както и на програмата „По-добър интернет за децата“, трябва да бъде запазено.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Що се отнася до инфраструктурите за цифрови услуги, основните градивни елементи ще имат приоритет пред останалите инфраструктури за цифрови услуги, тъй като те са предварително необходимо условие за изграждането на такива инфраструктури. Инфраструктурите за цифрови услуги следва, inter alia, да създават европейска добавена стойност и да отговарят на доказани нужди. Те следва да бъдат достатъчно зрели с оглед на тяхното внедряване — както в техническо, така и в оперативно отношение — и това да бъде доказано по-специално чрез успешно изпълнени пилотни проекти. Те следва да почиват върху конкретен план за постигане на устойчивост с цел да се осигури дългосрочната експлоатация на основните платформи за услуги и след МСЕ. Поради това финансовото подпомагане в рамките на настоящия регламент следва, където е възможно, да бъде постепенно оттеглено и да бъде мобилизирано финансиране от източници извън МСЕ.

Що се отнася до инфраструктурите за цифрови услуги, основните градивни елементи и инфраструктурите за цифрови услуги с елементи, които могат да се използват от други доставчици на услуги, ще имат приоритет пред останалите инфраструктури за цифрови услуги, тъй като те са основа за изграждането на такива инфраструктури. Инфраструктурите за цифрови услуги следва, inter alia, да създават европейска добавена стойност и да отговарят на доказани нужди. Те следва да бъдат достатъчно зрели с оглед на тяхното внедряване — както в техническо, така и в оперативно отношение — и това да бъде доказано по-специално чрез успешно изпълнени пилотни проекти. Те следва да почиват върху конкретен план за постигане на устойчивост с цел да се осигури дългосрочната експлоатация на основните платформи за услуги и след МСЕ. Поради това финансовото подпомагане в рамките на настоящия регламент следва, където е възможно, да бъде постепенно оттеглено и да бъде мобилизирано финансиране от източници извън МСЕ.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Инфраструктурите за цифрови услуги, необходими с цел изпълнението на правни задължения съгласно правото на ЕС и/или чрез които се разработват или осигуряват основни градивни елементи с потенциално голямо отражение върху изграждането на паневропейски публични услуги, следва да бъдат определени като приоритетни за финансиране с цел да се окаже подкрепа на множество инфраструктури за цифрови услуги и с течение на времето постепенно да се изгради европейска екосистема за оперативна съвместимост. Правни задължения в този контекст означава конкретни разпоредби, изискващи разработването или използването на инфраструктури за цифрови услуги или резултати, които могат да бъдат постигнати единствено чрез европейски инфраструктури за цифрови услуги.

заличава се

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа се посочва, че до 2020 г. всички европейци следва да имат достъп до интернет със скорост над 30 Mbps и най-малко 50 % от европейските домакинства да ползват достъп до интернет със скорост над 100 Mbps.

(11) В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа се посочва, че до 2020 г. всички европейци следва да имат достъп до интернет със скорост над 30 Mbps и най-малко 50 % от европейските домакинства да ползват достъп до интернет със скорост над 100 Mbps. Въпреки това, предвид бързото развитие на технологиите, което води до още по-бързи интернет връзки, днес е уместно да се цели интернет връзката за всички домакинства в Съюза да надхвърли 100 Mbps, като при 50 % от домакинствата скоростта на достъпа до интернет да достига 1 Gbps.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Европейски пазар, на който близо 500 милиона души са свързани към високоскоростни широколентови комуникации, би действал като движеща сила за развитието на вътрешния пазар, като създава уникална в световен мащаб критична маса от ползватели, отваря нови възможности за всички региони, предоставя повече стойност на всеки отделен ползвател, а на Европа — способността да се превърне във водеща икономика на знанието в световен мащаб. Бързото разпространение на високоскоростните широколентови мрежи е изключително важно за развитието на европейската производителност и за появата на нови и малки предприятия, които могат да бъдат водещи в различни сектори, като например здравеопазването, производството и сектора на услугите.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Комбинацията от нови възможности в инфраструктурата и нови иновативни и оперативно съвместими услуги следва да задвижи един „добродетелен кръг“, като насърчава нарастващо търсене на високоскоростен широколентов достъп, на което би било добре да се откликне от търговска гледна точка.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11в) Докато внедряването на оптични и свръхвисокоскоростни широколентови връзки в Европа остава на незадоволително равнище, други икономики по света поемат водещата роля, като предлагат значително по-висок капацитет и скорости от 1 Gbps и повече. Инвестирането в оптични връзки за бита и за пасивната инфраструктура в мрежите за пренос е много важен елемент, ако Съюзът желае да се превърне в център на иновациите, знанието и услугите.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 11 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11г) Целите за 2020 г. следва да се преразгледат, с оглед на това Съюзът да има най-бързата широколентова скорост в света, като се търсят гаранции, че до 2020 г. всички граждани на Съюза ще имат достъп до скорост от 100 Mbps, а 50 % от домакинствата в ЕС — от или над 1 Gbps.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Общественото финансиране на широколентовия достъп следва да бъде използвано само за инфраструктури, отворени за конкуренция. Само мрежи, отворени за конкуренция чрез задължителен достъп от трети страни, могат да доставят достъпни конкурентоспособни услуги и иновации за потребителите и стопанските субекти.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б) От първостепенно значение за завършването на единния цифров пазар на Съюза е да се гарантира, че потребителите могат да имат лесен достъп до съдържание, услуги и приложения по техен избор и да ги разпространяват чрез единен интернет абонамент. Припомня в този контекст наблюденията на ОЕРЕС от май 2012 г., според които поне 20 % от ползвателите на мобилен интернет в Европа биват ограничени под някаква форма във възможността да ползват VoIP услуги. Въпреки че се очаква конкуренцията да дисциплинира операторите, напредъкът е твърде бавен и затова на телекомуникационните мрежи с публично финансиране, които попадат в обхвата на настоящия регламент, следва да бъде забранено да ограничават законни услуги.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Необходимо е да се съберат информация и статистически данни за строителните работи, които вероятно ще бъдат частично или напълно използвани за инсталиране на мрежи от ново поколение, и да се изгради база данни за надзор на тези работи, както и да се създаде регистър на Съюза на телекомуникационните мрежи, допълнен, където е възможно, с подобна информация относно енергийните и транспортните мрежи.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията следва да се подпомага от експертна група от представители на държавите членки, с която да се провеждат консултации и която да допринася, inter alia, към мониторинга на изпълнението на настоящите насоки, към планирането, оценката и разрешаването на проблемите при изпълнението.

Комисията следва да се подпомага от експертна група от представители на всички държави членки, с която да се провеждат консултации и която да допринася, inter alia, към мониторинга на изпълнението на настоящите насоки, към планирането, оценката и разрешаването на проблемите при изпълнението.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент установява насоки за навременното разгръщане на проекти от общ интерес в сферата на трансевропейските телекомуникационни мрежи и за тяхната оперативна съвместимост .

1. Настоящият регламент установява насоки за навременното разгръщане на проекти от общ интерес в сферата на трансевропейските цифрови мрежи и за тяхната оперативна съвместимост.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Телекомуникационни мрежи“ означава широколентови мрежи и инфраструктури за цифрови услуги.

Цифрови мрежи“ означава широколентови мрежи и инфраструктури за цифрови услуги.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) „Широколентови мрежи“ означава жични и безжични мрежи за достъп, помощна инфраструктура и опорни мрежи, способни да предоставят връзки с много висока скорост, като по този начин допринасят за заложените в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа цели по отношение на широколентовите технологии.

е) „Широколентови мрежи“ означава жични и безжични мрежи за достъп, помощна инфраструктура и опорни мрежи, способни да предоставят връзки с много висока скорост, като по този начин допринасят за заложените цели от 100 Mbps и 1 Gbps, а където е възможно и повече, по отношение на широколентовите технологии.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) икономически растеж и подкрепа за завършването на единния цифров пазар в подкрепа на конкурентоспособността на европейската икономика, включително на малките и средните предприятия (МСП);

a) икономически растеж и подкрепа за завършването и безпроблемното функциониране на единния цифров пазар в подкрепа на конкурентоспособността на европейската икономика, включително на малките и средните предприятия (МСП);

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) подобрения в ежедневието на гражданите, предприятията и органите на държавното управление чрез насърчаване на взаимната свързаност и оперативната съвместимост на националните, регионалните и местните телекомуникационни мрежи и на достъпа до такива мрежи.

б) подобрения в ежедневието на гражданите, предприятията и органите на държавното управление на всяко равнище чрез насърчаване на широколентовите мрежи, взаимната свързаност и на оперативната съвместимост на националните, регионалните и местните телекомуникационни мрежи, както и на отворения и недискриминационен достъп до такива мрежи и цифровото приобщаване, като се отчита необходимостта от включване и свързване на най-слабо населените и най-слабо развити региони. С цел завършването на единния цифров пазар, се гарантира тясно сътрудничество и координация на дейностите по програмата „Механизъм за свързване на Европа“ с националните и регионалните схеми за широколентов достъп.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) да гарантира безопасна и положителна онлайн среда за децата и младите хора

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 4 параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проектите от общ интерес могат да обхващат целия цикъл, включително проучвания за приложимост, изпълнение, непрекъсната работа, координиране и оценка.

Проектите от общ интерес могат да обхващат целия цикъл, включително проучвания за приложимост, изпълнение, непрекъсната работа и развитие, координиране и оценка.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Финансирането се разпределя, като се вземат предвид конкретните нужди на бенефициерите, по-специално чрез балансиране на разделението между субсидии и иновативни финансови инструменти.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 6 параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За да бъдат допустими за финансиране, действията, допринасящи към проекти от общ интерес в сферата на инфраструктурите за цифрови услуги, трябва кумулативно да:

1. За да бъдат допустими за финансиране, действията, допринасящи към проекти от общ интерес в сферата на инфраструктурите за цифрови услуги, трябва да:

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 6 параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. На финансирането на основни градивни елементи, които са от решаващо значение за разработването, внедряването и експлоатацията на други инфраструктури за цифрови услуги, посочени в приложението, или чиито перспективи за използване в тези отношения могат да бъдат доказани, се отдава първостепенен приоритет.

2. На финансирането на основни градивни елементи и завършени цифрови услуги, съдържащи технически модели (като оперативно съвместим модел на данни, стандарти по отношение на правата за достъп или мрежови модел за свързване на всички държави членки), чиито перспективи за използване при разработването, внедряването и експлоатацията на други инфраструктури за цифрови услуги, посочени в приложението, могат да бъдат доказани, се отдава първостепенен приоритет.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 6 параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На инфраструктурите за цифрови услуги в подкрепа на конкретни разпоредби от законодателството на ЕС, които стъпват върху съществуващи основни градивни елементи, се отдава второстепенен приоритет.

3. На други инфраструктури за цифрови услуги, посочени в приложението (раздел 1.2) към настоящия регламент се отдава също така приоритет.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Тъй като основната платформа за услуги е необходимо условие за създаването на инфраструктура за цифрови услуги, подкрепата за основни платформи за услуги и за техните общи основни градивни елементи е с приоритет пред общите услуги.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Въз основа на целите, предвидени в член 3, и в зависимост от наличния бюджет, в работните програми могат да се определят допълнителни критерии за допустимост и приоритетност в сферата на инфраструктурите за цифрови услуги.

4. Въз основа на целите, предвидени в член 3, и в зависимост от наличния бюджет, в работните програми, определени в Регламент (ЕС) № / за създаване на Механизъм за свързване на Европа („работни програми“), могат да се определят допълнителни критерии за допустимост и приоритетност в сферата на инфраструктурите за цифрови услуги.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Въз основа на целите, предвидени в член 3, и в зависимост от наличния бюджет, в работните програми могат да се определят допълнителни критерии за допустимост и приоритетност в сферата на инфраструктурите за цифрови услуги.

4. Въз основа на целите, предвидени в член 3 и в приложението към настоящия регламент, и в зависимост от наличния бюджет, в работните програми могат да се определят допълнителни критерии за допустимост и приоритетност в сферата на инфраструктурите за цифрови услуги.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да имат значителен принос към постигането на целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа;

a) да имат значителен принос към постигането на целите за широколентов достъп от 100 Mbps и 1 Gbps, а когато е възможно и повече;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) да използват технология, която се счита за най-подходяща за удовлетворяване на потребностите на въпросната област, като се отчитат географските, социалните и икономическите фактори въз основа на обективни критерии и в съответствие с принципа за технологичен неутралитет;

заличава се

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) да внедряват технология от последно поколение и/или да почиват върху иновативни бизнес модели и да притежават голям потенциал за последващо възпроизвеждане.

е) да предлагат най-доброто съотношение между авангардните технологии по отношение на капацитет на потока от данни, сигурност на предаване, устойчивост на мрежата и ефективност на разходите.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Критериите, посочени в буква е) от предходния параграф, не се изискват по отношение на проекти, финансирани от допълнителен, специално заделен принос, предоставен в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № xxx/2012 [Регламент за МСЕ].

заличава се

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съюзът може да установява контакти, да участва в дискусии, да обменя информация и да си сътрудничи с публични органи или всякакви други организации в трети държави, за да постигне някоя от целите на настоящите насоки. Наред с останалите цели това сътрудничество трябва да преследва и целта да се спомага за налагането на оперативната съвместимост между телекомуникационните мрежи в Съюза и телекомуникационните мрежи на трети държави.

Съюзът може да установява контакти, да участва в дискусии, да обменя информация и да си сътрудничи с публични органи или всякакви други организации в трети държави, за да постигне някоя от целите на настоящите насоки. Наред с останалите цели това сътрудничество трябва да преследва и целта да се спомага за налагането на оперативната съвместимост между цифровите мрежи в Съюза и цифровите мрежи на трети държави.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на информацията, получена по член 21 от Регламент ХХХ за създаване на МСЕ, държавите членки и Комисията обменят информация за напредъка, постигнат по прилагането на настоящите насоки.

1. Въз основа на информацията, получена по член 21 от Регламент ХХХ за създаване на МСЕ, държавите членки и Комисията обменят информация и най-добри практики за напредъка, постигнат по прилагането на настоящите насоки. Годишен преглед на тази информация се изпраща на Европейския парламент. Държавите членки ангажират в процеса местните и регионалните органи.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията провежда консултации с и се подпомага от експертна група, съставена от по един представител на всяка държава членка. Експертната група подпомага Комисията по-специално в:

2. Комисията провежда консултации с и се подпомага от експертна група, съставена от по един представител на всяка държава членка. Експертната група подпомага Комисията по-специално в:

a) следенето на изпълнението на настоящите насоки;

a) следенето на изпълнението на настоящите насоки;

б) изготвянето на национални планове или стратегии, където е приложимо;

б) координирането на национални планове или стратегии, където е приложимо;

в) предприемането на мерки за оценка на изпълнението на работните програми на финансово и техническо равнище;

в) предприемането на мерки за оценка на изпълнението на работните програми на финансово и техническо равнище;

г) разрешаване на съществуващи или нововъзникващи проблеми в изпълнението на проектите.

г) разрешаване на съществуващи или нововъзникващи проблеми в изпълнението на проектите;

 

 

Експертната група може да обсъжда и всякакви други въпроси, отнасящи се до разработването на трансевропейски телекомуникационни мрежи.

Експертната група може да обсъжда и всякакви други въпроси, отнасящи се до разработването на трансевропейски цифрови мрежи.

 

Експертната група подпомага Комисията по-специално в подготвителната работа преди изготвянето на годишната и многогодишната работна програма и нейното преразглеждане, посочени съответно в член 17, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) хххx/хххx за създаване на Механизъм за свързване на Европа.

 

За тази цел, експертната група започва структурирано сътрудничество със субектите, участващи в планирането, разработването и управлението на цифрови мрежи и услуги от рода на, наред с другото, местни и регионални органи, национални регулаторни органи и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), доставчици на интернет, администратори на публични мрежи и производители на компоненти.

 

Комисията и Европейската инвестиционна банка обръщат специално внимание на становищата на експертната група и публично аргументират всички случаи, в които тези становища не са взети под внимание. Комисията информира експертната група, на всяко свое заседание, за напредъка в изпълнението на работната програма.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Този доклад следва да съдържа оценка по следните въпроси:

 

a) постигнатия напредък при разработването, изграждането и пускането в експлоатация на проекти от общ интерес, и когато е приложимо, закъсненията в изпълнението на проектите и други възникнали затруднения;

 

б) финансовите средства, предназначени и вложени от Съюза за проекти от общ интерес в съответствие с Регламент (ЕС) № xxxx/хххх на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа, в съпоставка с общата стойност на финансираните проекти от общ интерес;

Изменение  41

Предложение за регламент

Приложение – Раздел 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Интервенциите в сферата на инфраструктурите за цифрови услуги като цяло разчитат на подход с две нива: основни платформи за услуги и общи услуги. Тъй като основната платформа за услуги е необходимо условие за създаването на инфраструктура за цифрови услуги, подкрепата за основни платформи за услуги и за техните общи основни градивни елементи е с приоритет пред общите услуги.

Интервенциите в сферата на инфраструктурите за цифрови услуги като цяло разчитат на подход с две нива: основни платформи за услуги и общи услуги.

Изменение  42

Предложение за регламент

Приложение – Раздел 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Основните платформи за услуги и техните общи основни градивни елементи удовлетворяват потребностите на проектите от общ интерес от оперативна съвместимост и сигурност. Предназначението им е да осигурят възможност за взаимодействие с помощта на цифрови технологии между публичните органи и гражданите, публичните органи и предприятията и организациите и между публичните органи на различните държави членки чрез стандартизирани, трансгранични и удобни за използване платформи за взаимодействие. Инфраструктурите за цифрови услуги, които се явяват основни градивни елементи, имат приоритет пред останалите инфраструктури за цифрови услуги, тъй като те са необходимо условие за тяхното изграждане. Общите услуги осигуряват връзката между основните платформи за услуги и дават възможност на услугите с национална добавена стойност да използват основните платформи за услуги. Те осигуряват портали между националните услуги и основните платформи за услуги и дават възможност на националните публични органи и организации, на предприятията и/или на гражданите да имат достъп до основните платформи за услуги за своите трансгранични операции. Осигурява се качеството на услугите и подкрепа за заинтересованите страни, участващи в трансгранични операции. Те подкрепят и стимулират възприемането на основните платформи за услуги.

Основните платформи за услуги удовлетворяват потребностите на проектите от общ интерес от оперативна съвместимост и сигурност. Предназначението им е да осигурят възможност за взаимодействие с помощта на цифрови технологии между публичните органи и гражданите, публичните органи и предприятията и организациите и между публичните органи на различните държави членки чрез стандартизирани, трансгранични и удобни за използване платформи за взаимодействие. Инфраструктурите за цифрови услуги, които представляват неразделна част от други инфраструктури за цифрови услуги или могат да послужат като модел за нови платформи, имат приоритет пред останалите инфраструктури за цифрови услуги. Общите услуги осигуряват връзката между основните платформи за услуги и дават възможност на услугите с национална добавена стойност да използват основните платформи за услуги. Те осигуряват портали между националните услуги и основните платформи за услуги и дават възможност на националните публични органи и организации, на предприятията и/или на гражданите да имат достъп до основните платформи за услуги за своите трансгранични операции. Осигурява се качеството на услугите и подкрепа за заинтересованите страни, участващи в трансгранични операции. Те подкрепят и стимулират възприемането на основните платформи за услуги.

Изменение  43

Предложение за регламент

Приложение – Раздел 1 – точка 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa) Критични мерки за безопасност в интернет: става въпрос за услуги, насочени към гарантиране на безопасността в интернет за деца и млади хора чрез засилване и разработване на подходи, които при едновременно съхраняване на открития характер на интернет използват съответни технически решения, комбинирани с действия, които оправомощават отделните хора, по-специално чрез образование.

Изменение  44

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Други инфраструктури за цифрови услуги, предварително набелязани като допустими в съответствие с член 6, параграф 1:

2. Други инфраструктури за цифрови услуги, предварително набелязани като допустими в съответствие с член 6, параграфи 1 и 3:

Изменение  45

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – точка 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) Достъп до цифрови ресурси за европейското културно наследство: отнася се до основната платформа за услуги, базирана на настоящия портал Europeana. Платформата ще осигурява единна точка за достъп до отделните обекти на европейското културно наследство, набор от спецификации на интерфейси за взаимодействие с инфраструктурата (търсене на данни, изтегляне на данни), подкрепа при адаптирането на метаданните и приемането на ново съдържание, както и информация относно условията за повторната употреба на съдържанието, достъпно посредством инфраструктурата.

е) Достъп до цифрови ресурси за европейското културно наследство: отнася се до основната платформа за услуги, базирана на настоящия портал Europeana. Платформата осигурява централната точка за достъп до отделните обекти на европейското културно наследство, набор от спецификации на интерфейси за взаимодействие с инфраструктурата (търсене на данни, изтегляне на данни), подкрепа при адаптирането на метаданните и приемането на ново съдържание, както и информация относно условията за повторната употреба на съдържанието, достъпно посредством инфраструктурата.

Изменение 46

Предложение за директива

Приложение – раздел 1 – точка 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) Инфраструктура за услуги за по-безопасен интернет: отнася се до платформа за придобиване, експлоатация и поддръжка на споделени компютърни системи, бази данни и софтуерни инструменти за центровете за по-безопасен интернет (SIC) в държавите членки. Включени са също така вътрешните операции по реагирането на съобщения за съдържание, свързано със сексуална злоупотреба, както и връзка с полицейски органи, в това число международни организации като Интерпол, а когато е необходимо, и отстраняване на това съдържание от съответните уебсайтове. Инфраструктурата ще бъда подпомагана от общи бази данни.

ж) Инфраструктура за услуги за по-безопасен интернет: отнася се до платформа за придобиване, експлоатация и поддръжка на споделени компютърни системи, бази данни, софтуерни инструменти и обмен на най-добри практики за центровете за по-безопасен интернет (SIC) в държавите членки. SIC в държавите членки, които гарантират добавена стойност на Съюза, са основните елементи от инфраструктурата за услуги за по-безопасен интернет, като техните национални телефонни линии за съветване, горещи телефонни линии, звена за осведомяване и дейности за повишаване на осведомеността са от особено значение. Включени са също така вътрешните операции по реагирането на съобщения за съдържание, свързано със сексуална злоупотреба, както и връзка с полицейски органи, в това число международни организации като Интерпол, а когато е необходимо, и отстраняване на това съдържание от съответните уебсайтове. Инфраструктурата ще бъде подпомагана от общи бази данни и общи софтуерни системи.

Изменение  47

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – точка 2 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зa) Развитие на инфраструктурите на обществения транспорт, които позволяват използването на сигурни и оперативно съвместими услуги за мобилна близост: развитието на инфраструктурите на обществения транспорт, които позволяват използването на сигурни и оперативно съвместими услуги за мобилна близост, ще даде възможност на гражданите, предприятията и организациите за достъп до различни иновативни услуги за мобилност на територията на Съюза.

Изменение  48

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – точка 2 – буква з б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зб) Европейска платформа за достъп до образователни ресурси. Целта е да се използват предимствата на ИКТ в областта на образованието чрез достъп в целия Съюз до споделени образователни материали. Ефективният по отношение на разходите достъп до учебни материали и подобряването на качеството им чрез партньорски проверки ще укрепи сближаването на територията на Съюза, като осигури възможност за контакти, сътрудничество и дебати между обучаващите се и в рамките на академичната общност. Платформата ще служи като основа за сътрудничество между образователните институции, улеснявайки изпълнението на други програми на Съюза като „Еразъм за всички“. Тя ще подобри достъпа до образование и ще укрепи позицията на Съюза в академичната сфера в световен мащаб.

Изменение  49

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 1– алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)използване при разгръщането на широколентови мрежи на потенциални положителни взаимодействия с други публични мрежи (енергийна и транспортна мрежа, водопроводи и канализация и т.н.), и особено с „интелигентните“ електроразпределителни мрежи.

Когато това е възможно, се използват потенциалните взаимодействия между разгръщането на широколентови и други комунални мрежи (енергийна, транспортна, водопроводна, канализационна и т.н.), и особено на свързаните с „интелигентното“ електроразпределение.

Изменение  50

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) Помощ за намаляване на цифровото разделение.

Изменение  51

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички проекти, получили финансова подкрепа по настоящия регламент, трябва да имат значим принос към постигането целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Всички проекти, получили финансова подкрепа по настоящия регламент, трябва да имат значим принос към постигането на целите от 100 Mbps и 1 Gbps, а където е възможно и повече.

Изменение  52

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички проекти, получили финансова подкрепа по настоящия регламент, трябва да имат значим принос към постигането целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Всички проекти, получили финансова подкрепа по настоящата част, трябва да имат значим принос към постигането на целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Изменение  53

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 2 – буква а) – подточка а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да почиват на технологии последно поколение, били те жични или безжични, които са в състояние да осигуряват действително високоскоростни широколентови услуги, и по този начин да отговарят на търсенето на приложения, които изискват голяма широчина на лентата, или

a) да почиват на технологии последно поколение, били те жични или безжични, които са в състояние да осигуряват действително високоскоростни широколентови услуги със скорости от поне 100 Mbps, и по този начин да отговарят на търсенето на приложения, които изискват голяма широчина на лентата, или

Изменение  54

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 2 – буква а) – подточка в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) да са съобразени с приложимото законодателство, по-специално със законодателството в областта на конкуренцията и със задължението да осигуряват достъп; само мрежи, отворени за конкуренция, следва да имат право на публично финансиране, определено в този регламент.

Изменение  55

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 2 – буква а) – подточка в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) да подкрепят отворения характер на интернет, като гарантират, че блокирането на законни услуги на телекомуникационни мрежи, финансирани чрез настоящия регламент, е забранено, позволявайки разумно управление на трафика в моменти на претоварване на мрежата в пикови часове при спазване на изискванията за качество на услугите, определени в член 22, параграф 3 от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга).

Изменение  56

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Действията, финансирани от допълнителен, специално заделен принос, предоставен в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № xxxx/2012 [Регламента за МСЕ], трябва да създават значителни нови възможности на пазара като наличие на широколентови услуги, скорости и капацитет. Проектите, които осигуряват скорост на пренос на данните под 30 Mbps, следва да осигурят увеличаването с течение на времето на скоростите до поне 30 Mbps.

б) Действията, финансирани от допълнителен, специално заделен принос, предоставен в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № xxxx/2012 [Регламента за МСЕ], трябва да създават значителни нови възможности на пазара като наличие на широколентови услуги, скорости и капацитет. Проектите, които осигуряват скорост на пренос на данните под 100 Mbps, следва да осигурят увеличаването с течение на времето на скоростите до поне 100 Mbps.

Изменение  57

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Част 3. Хоризонтални действия

Част 3. Хоризонтални действия

Въвеждането на трансевропейски телекомуникационни мрежи, които ще спомогнат за отстраняване на пречките пред развитието на единния цифров пазар, се придружава от проучвания и действия в подкрепа на програмата. Тези действия могат да се състоят от:

Въвеждането на трансевропейски цифрови мрежи, които ще спомогнат за отстраняване на пречките пред развитието на единния цифров пазар, се придружава от действия в подкрепа на програмата. Тези действия могат да се състоят от:

(1)

ОВ С 143, 22.5.2012 г., стр. 120.

(2)

ОВ С 225, 27.7.2012 г., стр. 211.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (22.6.2012)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО

(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

Докладчик по становище: Оресте Роси

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение за регламент определя създаването на набор от насоки, обхващащи целите и приоритетите за широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги в областта на телекомуникациите в рамките на механизма за свързване на Европа, който е неразделна част от стратегията „Европа 2020”.

Регламентът идентифицира проекти от общ интерес за разпространяването на широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги, с които се цели подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, насърчаване на взаимосвързаността и взаимодействието между националните мрежи, подпомагане на развитието на единен цифров пазар, наред с приноса за намаляване на емисиите на парникови газове и опазването на околната среда.

Създаването на трансграничен достъп до инфраструктурата за публични цифрови услуги е рамка, в която действията на Европейския съюз могат да внесат значителна добавена стойност. Службите на публичната електронна администрация включват трансграничното електронно здравеопазване, което представлява особен интерес за сферата на компетентност на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Създаването на взаимодействащи трансгранични служби за предоставяне на здравни грижи би позволило взаимодействие между гражданите и медицинските работници, както и обмена на данни между институциите, като се предостави достъп до електронните здравни досиета и до услугите за електронни рецепти, до услугите за дистанционно здравеопазване и дистанционни услуги за създаване на подпомагаща заобикаляща среда. Електронното здравеопазване би допринесло за подобряването на сигурността на пациентите, а наред с това и за намаляване на медицинските разходи, както и за модернизирането и подобряването на ефективността на националните здравни системи.

Докладчикът одобрява и подкрепя предложението на Комисията, като същевременно предлага известни промени, чиято цел е да се подобри ефикасността на проектите от общ интерес в областта на административните електронни услуги.

По-специално, трансграничните оперативно съвместими здравни електронни услуги следва да предвиждат прилагането, посредством здравните и болничните структури, на еднакъв стандарт за представяне на данните и електронните документи, посредством приемането на общи кодове за държавите членки, позволяващи ясно да се идентифицират семантичните параметри на различните здравни услуги. От друга страна, целесъобразно е създаването на общ минимален набор от данни и електронни документи, който да представлява основното досие на пациента за оперативно съвместимите услуги за електронно здравеопазване (например: кръвен фактор, анамнези, епикризи при изписване от болнично заведение и др.).

В по-общ план, е желателно проектите в областта на електроните административни услуги да са насочени към установяването на единен европейски идентификационен код, който гражданите и предприятията да могат да използват в отношенията си с администрациите на всички държави членки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В своето съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж“1, Комисията прави извода, че с оглед на решаващата роля на интернет ползите от него са много по-големи отколкото стимулите за частни инвестиции в по-бързи мрежи. Следователно в тази област е необходимо публично подпомагане, което обаче не трябва да нарушава неправомерно конкуренцията.

(4) В своето съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж“1, Комисията прави извода, че с оглед на решаващата роля на интернет ползите от него са много по-големи отколкото стимулите за частни инвестиции в по-бързи мрежи. Следователно в тази област е необходимо публично подпомагане, което обаче не трябва да нарушава неправомерно конкуренцията. В своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно Европейския широколентов достъп: инвестиране в стимулиран от цифровите технологии растеж, Европейският парламент изтъква, че широколентовите услуги са ключови за конкурентоспособността на промишлеността в ЕС и допринасят сериозно за икономическия растеж в ЕС, социалното сближаване и създаването на качествени работни места, както и за участието на всички регионални и социални групи в свързания с цифровите технологии живот в ЕС; препоръчва насърчаване на конкурентен пазар за инвестиции и използване на фиксирана и безжична широколентова инфраструктура; отбелязва, че един конкурентен пазар е катализатор за допълнителни инвестиции и иновации посредством доставчици на комуникации, приложения и съдържание, както и жизненоважна платформа за цифровата икономика.

 

_____________

 

1 P7_TA-(2011)0322

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Значителни икономически и социални предимства, които инвеститорите не могат нито да оползотворят, нито да превърнат във печалби, са свързани с по-високите скорости на широколентов достъп. Високоскоростните и свръхвисокоскоростните широколентови технологии са инфраструктура от ключово значение за развитието и разгръщането на цифровите услуги, които зависят от достъпността, скоростта, надеждността и устойчивостта на физическите мрежи. Разгръщането и разпространението на по-бързи мрежи дава възможност за новаторски услуги, възползващи се от по-високите скорости. За постигане на максимална синергия и взаимодействие между тези два компонента на цифровите телекомуникационни мрежи са необходими действия на равнище ЕС.

(10) Значителни икономически и социални предимства, които инвеститорите не могат нито да оползотворят, нито да превърнат във печалби, са свързани с по-високите скорости на широколентов достъп. Високоскоростните и свръхвисокоскоростните широколентови технологии са инфраструктура от ключово значение за развитието и разгръщането на цифровите услуги, които зависят от достъпността, скоростта, надеждността и устойчивостта на физическите мрежи. Разгръщането и разпространението на по-бързи мрежи дава възможност за новаторски услуги, възползващи се от по-високите скорости. За постигане на максимална синергия и взаимодействие между тези два компонента на цифровите телекомуникационни мрежи са необходими действия на равнище ЕС. Универсалният достъп да широколентови мрежи е от съществено значение за растежа на съвременните икономики и за благосъстоянието на отделните индивиди, както и за цифровото приобщаване. Разширяването на широколентовите мрежи в селските и икономически и социално най-необлагодетелстваните райони ще даде възможност за подобряване на комуникациите, по-специално на лица с намалена подвижност или живеещи в условия на изолация, за повишаване на достъпа до услуги и за насърчаване на развитието на МСП в селските райони, като в резултат ще способства за създаването на нови работни места и за развитието на нови услуги в тези райони;

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Развитието на широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги ще допринесе за постигането на целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове, като предостави възможности за енергийно ефективни решения в много от секторите на европейската икономика. Този положителен ефект ще бъде ограничен, но само до известна степен, от растящото търсене на енергия и ресурси, свързано основно с изграждането на широколентови мрежи и експлоатацията на инфраструктурите за цифрови услуги.

(13) Използването на информационни технологии и комуникации улеснява структурното приспособяване в посока стоки и услуги, за които са необходими по-малко средства, енергоспестяване в сградите и електрическите мрежи, както и развитие на по-ефективни интелигентни транспортни системи с по-ниско енергопотребление. Развитието на широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги ще допринесе за постигането на целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове, като предостави възможности за енергийно ефективни решения в много от секторите на европейската икономика. Този положителен ефект ще бъде ограничен, но само до известна степен, от растящото търсене на енергия и ресурси, свързано основно с изграждането на широколентови мрежи и експлоатацията на инфраструктурите за цифрови услуги.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a) При прилагането на настоящия регламент обработването на лични данни следва да се извършва в съответствие с правото на Съюза, както е изложено по-специално в Директива 95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и в Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации).

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) допринасят за икономическия растеж и подпомагат развитието на единния пазар, което води до подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, включително конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП);

(1) допринасят за икономическия растеж и подпомагат развитието на единния пазар, което води до подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, по-специално чрез увеличаването на достъпа до пазара на малките и средните предприятия (МСП);

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) допринасят за внасянето на подобрения в живота на гражданите, икономиката и правителствата, чрез насърчаване на взаимосвързаността и на оперативната съвместимост на националните телекомуникационни мрежи, както и на достъпа до такива мрежи;

(2) допринасят за внасянето на подобрения в социалното сближаване и живота на гражданите, икономиката и правителствата, чрез насърчаване на взаимосвързаността и на оперативната съвместимост на националните телекомуникационни мрежи, както и на достъпа до такива мрежи;

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 2 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) допринасят за защитата и опазването на информацията и на информационните системи чрез гарантиране на тяхната наличност, цялост, проверка на оторизацията и поверителност. Подобни мерки следва да включват защита, разпознаване и способност за реагиране на информационните системи, по-специално в случай на кибератаки.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) улесняват устойчивото разгръщане на трансевропейски инфраструктури за цифрови услуги, тяхната оперативна съвместимост и координацията на европейско равнище, тяхната експлоатация, поддръжка и обновяване;

(4) улесняват устойчивото разгръщане на отворени, достъпни и недискриминационни трансевропейски инфраструктури за цифрови услуги, тяхната оперативна съвместимост и координацията на европейско равнище, тяхната експлоатация, поддръжка, обновяване и сигурност;

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи за свързване на островните и периферните райони, както и на районите-анклави с централните райони на Съюза, като се гарантира, че скоростите на предаване на данни в тези райони са достатъчни за осигуряването на широколентов достъп със скорост от 30 Mbps и повече;

б) разгръщане на широколентови мрежи за свързване на островните и периферните райони, районите-анклави, селски райони и такива, които са по-необлагодетелствани от икономическа и социална гледна точка, с централните райони на Съюза, като се гарантира, че скоростите на предаване на данни в тези райони са достатъчни за осигуряването на широколентов достъп със скорост от 30 Mbps и повече;

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Един проект от общ интерес, може да обхваща целия цикъл, включително проучвания за приложимост, изпълнение, непрекъсната работа, координиране и оценка.

2. Един проект от общ интерес, може да обхваща целия цикъл, включително проучвания за приложимост, изпълнение, непрекъсната работа, координиране и оценка.

 

Проектите от общ интерес следва да спазват принципа на неутралност на технологиите, който е заложен в основата на структурата на електронните комуникации на ЕС.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) нови възможности за използване на полезните взаимодействия между различните инфраструктури, включително тези в областта на транспорта и енергетиката.

в) нови възможности за използване на полезните взаимодействия между различните видове инфраструктури.

Обосновка

Целта на предложението за изменение е да се осигури последователност.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) има доказана европейска добавена стойност.

в) има доказана европейска добавена стойност след провеждането на проучване за изпълнимостта и анализ за съотношението между разходите и ползите.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията се подпомага от експертна група, съставена от по един представител на всяка държава-членка, за следните задачи: наблюдение на изпълнението на тези насоки; съдействие при планирането чрез националните стратегии за високоскоростен интернет и картографирането на инфраструктурите; обмен на информация. Експертната група може да разглежда и всякакви други въпроси, свързани с развитието на трансевропейски телекомуникационни мрежи.

2. Комисията се подпомага от експертна група, съставена от по един представител на всяка държава-членка, за следните задачи: наблюдение на изпълнението на тези насоки; съдействие при планирането чрез националните стратегии за високоскоростен интернет и картографирането на инфраструктурите; обмен на информация. Комисията оценява съвместно с експертната група дали обхватът на проектите от общ интерес продължава да отразява социалните, екологични и икономически приоритети, технологичното развитие или състоянието на съответните пазари, както и новите възможности за експлоатация на взаимодействието между различните видове инфраструктури. Експертната група може да разглежда и всякакви други въпроси, свързани с развитието на трансевропейски телекомуникационни мрежи.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В тези доклади Комисията оценява също дали обхватът на проектите от общ интерес продължава да отразява политическите приоритети, технологичното развитие или състоянието на съответните пазари. За големи проекти, тези доклади включват анализ на въздействието върху околната среда, като се вземат предвид нуждите във връзка с адаптацията към изменението на климата и ограничаването на последствията от него, както и устойчивостта на бедствия. Такъв преглед може да бъде проведен и по всяко друго време, когато бъде счетено за уместно.

4. За големи проекти, Комисията извършва анализ на въздействието върху околната среда, като се вземат предвид нуждите във връзка с адаптацията към изменението на климата и ограничаването на последствията от него, както и устойчивостта на бедствия. Такъв преглед може да бъде проведен и по всяко друго време, когато бъде счетено за уместно, с цел да се избегне инвестиране в инфраструктура, която може да остарее в краткосрочен план.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегираните правомощия по член 5, параграф 6 се предоставят на Комисията за неопределен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2. Делегираните правомощия по член 5, параграф 6 се предоставят на Комисията за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Той се прилага се от ...*.

 

___________

 

*ОВ моля въведете дата: две години след влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

С оглед на факта, че настоящият регламент е свързан с Регламента за създаване на Механизъм за свързване на Европа, не е целесъобразно да се посочва определена дата за прилагане, която не отчита времето, необходимо за одобрението на различните регламенти.

Изменение  17

Предложение за регламент

Приложение – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разгръщането и укрепването на трансевропейските телекомуникационни мрежи (широколентови мрежи и инфраструктури за цифрови услуги) ще допринесе за стимулиране на икономическия растеж, създаване на работни места и постигане на динамичен единен цифров пазар. По-специално, тяхното разгръщане ще предостави бърз достъп до интернет, ще допринесе за обусловени от информационните технологии подобрения в ежедневието на гражданите, включително на децата и на младите хора, предприятията и правителствата, ще увеличи оперативната съвместимост и ще улесни съгласуването с общоприети стандарти или доближаването до тях.

Разгръщането и укрепването на трансевропейските телекомуникационни мрежи (широколентови мрежи и инфраструктури за цифрови услуги) ще допринесе за стимулиране на икономическия растеж, създаване на работни места и постигане на динамичен единен цифров пазар. По-специално, тяхното разгръщане ще предостави бърз достъп до интернет, ще допринесе за обусловени от информационните технологии подобрения в ежедневието на гражданите, предприятията и правителствата, ще увеличи оперативната съвместимост и ще улесни съгласуването с общоприети стандарти или доближаването до тях.

Обосновка

Разгръщането на трансевропейските мрежи е от полза за всички граждани; следователно е ненужно да се посочват конкретни категории.

Изменение  18

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички инвестиции в широколентова инфраструктура на територията на Съюза увеличават капацитета на мрежата и носят ползи за всички потенциални потребители, включително и за потребителите в държави-членки, различни от страната, в която се прави инвестицията. Инвестициите в тези мрежи ще доведат до засилване на конкуренцията и повече иновации в икономиката, ще осигурят по-ефикасни и ефективни публични услуги, ще допринесат за постигане на целите на ЕС за икономика с ниски емисии на въглероден диоксид, както и за подобряване на цялостната конкурентоспособност и производителност на ЕС.

Всички инвестиции в широколентова инфраструктура на територията на Съюза увеличават капацитета на мрежата и носят ползи за всички потенциални потребители, включително и за потребителите в държави-членки, различни от страната, в която се прави инвестицията. Инвестициите в тези мрежи ще доведат до засилване на конкуренцията и социалното сближаване, както и повече иновации в икономиката, ще осигурят по-ефикасни и ефективни публични услуги, ще допринесат за постигане на целите на ЕС за икономика с ниски емисии на въглероден диоксид, както и за подобряване на цялостната конкурентоспособност и производителност на ЕС.

Изменение  19

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Инвестициите в инфраструктурата на широколентовите мрежи досега са правени основно от частни инвеститори и се очаква в това отношение да няма промени. Постигането на целите по Програмата в областта на цифровите технологии ще изисква обаче инвестиции в области, чиято възвръщаемост не е ясна или трябва да повишена за периода на валидност на целите. Следните видове райони могат да бъдат определени на основата на вероятните инвестиции.

Инвестициите в инфраструктурата на широколентовите мрежи досега са правени основно от частни инвеститори и се очаква в това отношение да няма промени. В много региони, обаче, инвестирането в широколентова инфраструктура е недостатъчно, поради липсата на конкуренция и високия пазарен риск, като същевременно обществените услуги не са добре развити и не са оперативно съвместими поради фрагментарното естество на техническите решения. Постигането на целите по Програмата в областта на цифровите технологии ще изисква инвестиции в области, чиято възвръщаемост не е ясна или трябва да повишена за периода на валидност на целите. Следните видове райони могат да бъдат определени на основата на вероятните инвестиции.

Изменение  20

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Селските райони и районите с ниска гъстота на населението обикновено се обслужват от връзки с ниска скорост, а в някои случаи дори изобщо не са свързани. Тук е малко вероятно инвестициите да бъдат рентабилни и европейските цели да бъдат постигнати до 2020 г. Инвестирането в тези райони се нуждае от по-сериозно финансово подпомагане посредством безвъзмездни средства, евентуално в комбинация с финансови инструменти. Тук влизат и отдалечените и рядко населените райони, където инвестиционните разходи са много високи или доходите са ниски. Подпомагането чрез механизма за свързване на Европа в тези райони вероятно ще бъде в допълнение към достъпните кохезионни фондове или помощите за развитие на селските райони и други преки публични помощи.

Селските райони и районите с ниска гъстота на населението обикновено се обслужват от връзки с ниска скорост, а в някои случаи дори изобщо не са свързани. Това е приоритетна област, в която широколентовият достъп може да се предоставя със сателитна връзка. Тук е малко вероятно инвестициите да бъдат рентабилни и европейските цели да бъдат постигнати до 2020 г. Инвестирането в тези райони се нуждае от по-сериозно финансово подпомагане посредством безвъзмездни средства, евентуално в комбинация с финансови инструменти. Тук влизат и отдалечените и рядко населените райони, където инвестиционните разходи са много високи или доходите са ниски. Подпомагането чрез механизма за свързване на Европа в тези райони вероятно ще бъде в допълнение към достъпните кохезионни фондове или помощите за развитие на селските райони и други преки публични помощи.

Изменение  21

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Под електронно управление се разбира взаимодействието с помощта на цифрови технологии между публични органи и граждани, публични органи и предприятия и организации, както и между публичните органи от различни страни. Стандартизирани, трансгранични и удобни за използване платформи за взаимодействие ще доведат до подобряване на ефективността както в икономиката, така и в публичния сектор и ще допринесат за осъществяването на единния пазар.

Под електронно управление се разбира взаимодействието с помощта на цифрови технологии между публични органи и граждани, публични органи и предприятия и организации, както и между публичните органи от различни страни. Трансгранични и удобни за използване платформи за взаимодействие ще доведат до подобряване на ефективността както в икономиката, така и в публичния сектор и ще допринесат за осъществяването на единния пазар.

Изменение  22

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оперативно съвместимо електронно идентифициране и удостоверяване в цяла Европа. Ще бъде инсталирана система от свързани помежду си сигурни сървъри и протоколи за удостоверяване, които осигуряват оперативната съвместимост на многообразието от системи за удостоверяване, идентифициране и оправомощаване, съществуващи в Европа. Тази платформа ще даде възможност на гражданите и предприятията да ползват онлайн услуги, когато и където имат нужда от тях, например с цел обучение, работа, пътуване, за ползване на здравни услуги или икономическа дейност в чужбина. Тази платформа ще представлява основата за всички цифрови услуги, които имат нужда от електронно идентифициране и удостоверяване: напр. електронни обществени поръчки, здравни услуги онлайн, стандартизирана икономическа отчетност, стандартизиран електронен обмен на юридическа информация, регистрация на предприятия чрез интернет в цяла Европа, услуги за електронно управление за предприятията, включително и обмен на данни между търговските регистри във връзка с трансграничните сливания и чуждестранни клонове. Тази платформа може също да използва ресурси и инструменти на многоезичната основна платформа.

Оперативно съвместимо електронно идентифициране и удостоверяване в цяла Европа. Ще бъде инсталирана система от свързани помежду си сигурни сървъри и протоколи за удостоверяване, които осигуряват оперативната съвместимост на многообразието от системи за удостоверяване, идентифициране и оправомощаване, съществуващи в Европа, като крайната цел е създаването, с оглед на връзките с администрацията, на единен европейски идентификационен код за физическите и юридическите лица. Тази платформа ще даде възможност на гражданите и предприятията да ползват онлайн услуги, когато и където имат нужда от тях, например с цел обучение, работа, пътуване, за ползване на здравни услуги или икономическа дейност в чужбина. Тази платформа ще представлява основата за всички цифрови услуги, които имат нужда от електронно идентифициране и удостоверяване: напр. електронни обществени поръчки, здравни услуги онлайн, стандартизирана икономическа отчетност, стандартизиран електронен обмен на юридическа информация, регистрация на предприятия чрез интернет в цяла Европа, услуги за електронно управление за предприятията, включително и обмен на данни между търговските регистри във връзка с трансграничните сливания и чуждестранни клонове. Тази платформа може също да използва ресурси и инструменти на многоезичната основна платформа.

Обосновка

Създаването на единен европейски идентификационен код за електронните услуги, който да се използва от всички граждани и предприятия във всяка държава членка, би улеснило до голяма степен отношенията с администрацията и би позволило по-добре да се осигури една истинска оперативна съвместимост.

Изменение  23

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – параграф 2 – алинея 3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) Оперативно съвместими трансгранични услуги в областта на здравеопазването: тези услуги ще позволят взаимодействието между гражданите/пациентите и доставчиците на здравни услуги, предаването на данни между институциите и организациите, или комуникацията между гражданите/пациентите и/или здравните работници и институции. Инфраструктурата, която предстои да бъде изградена, ще бъде съобразена с принципите за защита на данните, посочени конкретно в Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО, както и с международни и национални етични правила, свързани с използването на здравните досиета и други лични данни на пациентите.

г) Оперативно съвместими трансгранични услуги в областта на здравеопазването: тези услуги ще позволят взаимодействието между гражданите/пациентите и доставчиците на здравни услуги, предаването на данни между институциите и организациите, или комуникацията между гражданите/пациентите и/или здравните работници и институции. Инфраструктурата, която предстои да бъде изградена, ще предвижда приемането на единен стандарт за представяне на данните и електронните документи, създадени в рамките на информационните системи на здравните и болничните структури, ще определя минимален общ набор от данни и електронни документи, които ще трябва да представляват основното досие на пациента за оперативно съвместими трансгранични услуги за електронно здравеопазване, и ще бъде съобразена с принципите за защита на данните, посочени конкретно в Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО, както и с международни и национални етични правила, свързани с използването на здравните досиета и други лични данни на пациентите.

Обосновка

За да се осигури доброто функциониране на услугите за електронно здравеопазване, е целесъобразно да се приеме „електронно здравно досие“, което използва единен стандарт за представянето на данните и най-вече – което ясно посочва кои данни трябва да съставят основното досие на клиента (например, кръвен фактор, анамнези, епикризи при изписване от болница, информация за оказвана първа помощ и др.).

Изменение  24

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – параграф 2 – алинея 3 – буква г) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Услугите ще включват трансграничен достъп до електронни здравни досиета и услуги за електронни рецепти, както и услуги за дистанционно здравеопазване или дистанционни услуги за създаване на подпомагаща заобикаляща среда, трансгранични многоезични семантични услуги, свързани с многоезичната основна платформа, достъп до данни в областта на социалното осигуряване на базата на инфраструктурата за EESSI (електронен обмен на данни за социалното осигуряване) и т.н.

Услугите ще включват трансграничен достъп до електронни здравни досиета и услуги за електронни рецепти, както и услуги за дистанционно здравеопазване или дистанционни услуги за създаване на подпомагаща заобикаляща среда, трансгранични многоезични семантични услуги с общи кодове, свързани с многоезичната основна платформа, достъп до данни в областта на социалното осигуряване на базата на инфраструктурата за EESSI (електронен обмен на данни за социалното осигуряване) и т.н.

Обосновка

Важно е да се уточни, че многоезичните трансгранични услуги трябва да приемат кодове, общи за държавите членки, за да се идентифицират ясно семантичните параметри на различните здравни услуги (например, лабораторни изследвания, патологична анатомия, рентгенология).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Трансевропейските телекомуникационни мрежи и отмяна на Решение №1336/97/ЕО

Позовавания

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.11.2011

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.11.2011

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Oreste Rossi

28.11.2011

Разглеждане в комисия

1.3.2012

 

 

 

Дата на приемане

20.6.2012

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Véronique Mathieu


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (12.10.2012)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО

(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

Докладчик по становище: Мариел Гало

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище приветства Комисията, която предложи насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи в подкрепа на ангажиментите на стратегията „Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Настоящото предложение определя насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи. За тази цел то предлага цели и приоритети за проектите от общ интерес, които целят отстраняването на пречките, като осигуряват свързаност към мрежата и достъп, включително и трансграничен, до инфраструктурата за публични цифрови услуги.

В този период на бюджетни ограничения и слаб икономически растеж докладчикът се надява новите инструменти, предложени от Комисията в механизма за свързване на Европа, да внесат нова динамика на пазара, така че единният цифров пазар да придобие конкретен вид.

Икономиката на интернет и нейното значение за заетостта е огромна и ще възлиза на повече от 800 милиарда евро през 2016 г., т.е. повече от 5 % от БВП на Европейския съюз. Интернет промени начина, по който живеем, работим, получаваме информация и взаимодействаме с другите, и има съществен потенциал да промени много други аспекти на нашия живот, например достъпа до знания и образованието. Интернет промени също начина, по който сравняваме, купуваме или продаваме стоки и услуги, търсим или предлагаме информация, извършваме своите плащания или боравим с данни. Електронната търговия и изобщо цифровите услуги са вече неразделна част от живота на потребителите, на предприятията и като цяло на гражданите.

При все това понастоящем някои пречки блокират завършването на единния цифров пазар: липсата на инвестиции в широколентовата инфраструктура и по-конкретно в селските райони на ЕС, както и липсата на европейска стратегия за развитието на инфраструктура за трансгранични цифрови услуги. Цената на тази липса се изчислява на най-малко 4,1 % от БВП до 2020 г., т.е. 500 милиарда евро, или 1 000 EUR за всеки гражданин(1).

Докладчикът по становище счита, че тази ситуация е в частност проблематична за МСП, които поради липсата на връзка с мрежа със задоволително качество и скорост, не се възползват от новите технологии като „изчислителните облаци“, които дават възможност за новаторско търговско предлагане и значителни икономии от мащаба.

Докладчикът по становище се опасява също, че липсата на достъп до свръхвисокоскоростен интернет засяга най-уязвимите потребители. Без свръхвисокоскоростен интернет тези лица са лишени от достъп до цял набор от нови приложения или услуги, като например сравняването на цени онлайн, и попадат в капана на спирала, която ги отдалечава от най-изгодните предложения.

Вследствие на това докладчикът припомня значението на целта на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа: гарантиране на трайни икономически и социални ползи благодарение на единен цифров пазар, който се основава на свръхвисокоскоростен интернет.

Докладчикът би искал да подчертае важността на киберсигурността за гарантирането на защитата на потребителите. Цифровите услуги играят все по-голяма роля в ежедневния ни живот и за тази цел използват все повече лични или публични данни. Ето защо безопасната и сигурна онлайн среда е необходимо условие.

Докладчикът одобрява анализа на Комисията, според който незавършването на единния цифров пазар се дължи на проблем с предлагането, но също така и на проблем с търсенето. Също така една от целите на проектите от общ интерес следва да бъде стимулирането на търсенето на високоскоростни и свръхвисокоскоростни услуги, по-конкретно чрез електронни административни услуги.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В своето съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж“, Комисията прави извода, че с оглед на решаващата роля на интернет ползите от него са много по-големи отколкото стимулите за частни инвестиции в по-бързи мрежи. Следователно в тази област е необходимо публично подпомагане, което обаче не трябва да нарушава неправомерно конкуренцията.

(4) В своето съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж“, Комисията прави извода, че с оглед на решаващата роля на интернет ползите от него са много по-големи отколкото стимулите за частни инвестиции в по-бързи мрежи. Следователно в тази област е необходимо публично подпомагане, особено в селските райони, което обаче не трябва да нарушава неправомерно конкуренцията.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Неутралността на мрежите е от съществено значение за едно отворено интернет пространство.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 a) Проектите от общ интерес, включени в настоящия регламент, също така следва да допринасят за засилването на икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза в съответствие с член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В тази връзка следва да се обърне специално внимание на селските, изолираните и слабо населените райони.

Обосновка

Европейският съюз трябва преди всичко да действа там, където съществуват пазарни недостатъци. За да засили своето териториално сближаване, ЕС трябва да гарантира, че дори най-слабо населените или изолираните райони имат добър достъп до телекомуникационната инфраструктура.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Що се отнася до използването на публично-частни партньорства за предоставяне на високоскоростни широколентови услуги, по-специално в селските райони, желателно е да се използват партньорства между регионални и местни органи и малки и средни предприятия, занимаващи се с информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областта на публичните ИКТ услуги, с европейско финансиране, тъй като те могат да създадат устойчива основа за местното развитие на умения и знание в целия Съюз.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Значителни икономически и социални предимства, които инвеститорите не могат нито да оползотворят, нито да превърнат във печалби, са свързани с по-високите скорости на широколентов достъп. Високоскоростните и свръхвисокоскоростните широколентови технологии са инфраструктура от ключово значение за развитието и разгръщането на цифровите услуги, които зависят от достъпността, скоростта, надеждността и устойчивостта на физическите мрежи. Разгръщането и разпространението на по-бързи мрежи дава възможност за новаторски услуги, възползващи се от по-високите скорости. За постигане на максимална синергия и взаимодействие между тези два компонента на цифровите телекомуникационни мрежи са необходими действия на равнище ЕС.

 

(10) Значителни икономически и социални предимства, които инвеститорите не могат нито да оползотворят, нито да превърнат във печалби, са свързани с по-високите скорости на широколентов достъп. Високоскоростните и свръхвисокоскоростните широколентови технологии са инфраструктура от ключово значение за цялостното развитие и разгръщане на цифровите услуги, които зависят от достъпността, скоростта, надеждността и устойчивостта на физическите мрежи. Разгръщането и разпространението на по-бързи мрежи дава възможност за новаторски услуги, възползващи се от по-високите скорости. За постигане на максимална синергия и взаимодействие между тези два компонента на цифровите телекомуникационни мрежи са необходими действия на равнище ЕС, особено като се има предвид нарастването на броя на преносимите устройства с интернет връзка като смартфоните и таблетите.

Обосновка

Използването на новите устройства засилва необходимостта от ефикасна телекомуникационна инфраструктура.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) От съществено значение за доставката на услуги в селските райони е разширяването на мрежите за достъп, които позволяват свързването на отделните абонати.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Разширяването на достъпа и запазването на богатото разнообразие от културно съдържание и данни, с които разполагат органите от публичния сектор в Европа, и предоставянето на възможности за тяхната повторна употреба, при пълно зачитане на авторското право и сродните му права, ще подхрани изобретателността и ще стимулира новаторството и предприемчивостта. Безпрепятственият достъп до повторно използваеми многоезични ресурси ще спомогне за преодоляване на езиковите бариери, които пречат на развитието на вътрешния пазар за онлайн услуги и ограничават достъпа до знания.

(18) Разширяването на достъпа и запазването на богатото разнообразие от културно съдържание и данни, с които разполагат органите от публичния сектор в Европа, и предоставянето на възможности за тяхната повторна употреба, при пълно зачитане на авторското право и сродните му права, ще подхрани изобретателността и ще стимулира новаторството и предприемчивостта. Безпрепятственият достъп до повторно използваеми многоезични ресурси ще спомогне за преодоляване на езиковите бариери, които пречат на развитието на вътрешния пазар за онлайн услуги и ограничават достъпа до знания. Трябва обаче да остане възможно за националните, регионалните и местните органи, които вземат решения, сами да решат въпросите относно използването на предоставяната от тях информация и да покриват значителна част от разходите си, които възникват в резултат от изпълнението на публичните им задължения.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) На Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на приложението към настоящия регламент с цел съгласуването му с развитието в областта на информационните и комуникационните технологии. От особено значение е Комисията да провежда целесъобразни консултации при подготвителната си работа, включително на експертно ниво. Целта на това делегиране е да бъдат отчетени нови тенденции в развитието на технологията и пазара, нововъзникващи политически приоритети или възможности за полезни взаимодействия между различните инфраструктури, включително тези в областта на транспорта и енергетиката. Обхватът на делегираните правомощия е ограничен до промяната на описанието на проекти от общ интерес, добавянето на проект от общ интерес или заличаването на изгубил актуалност проект от общ интерес в съответствие с предварително определени, ясни и прозрачни критерии.

(21) На Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на приложението към настоящия регламент с цел съгласуването му с развитието в областта на информационните и комуникационните технологии. От особено значение е Комисията да провежда целесъобразни консултации при подготвителната си работа, включително на експертно, както и на регионално и местно равнище. Целта на това делегиране е да бъдат отчетени нови тенденции в развитието на технологията и пазара, нововъзникващи политически приоритети или възможности за полезни взаимодействия между различните инфраструктури, включително тези в областта на транспорта и енергетиката. Обхватът на делегираните правомощия е ограничен до промяната на описанието на проекти от общ интерес, добавянето на проект от общ интерес или заличаването на изгубил актуалност проект от общ интерес в съответствие с предварително определени, ясни и прозрачни критерии.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) допринасят за икономическия растеж и подпомагат развитието на единния пазар, което води до подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, включително конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП);

(1) допринасят за икономическия растеж и подпомагат развитието на единния пазар, и насърчават цифровата интеграция на цели необлагодетелствани в икономическо и културно отношение райони, което води до подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, включително конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП);

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) допринасят за внасянето на подобрения в живота на гражданите, икономиката и правителствата, чрез насърчаване на взаимосвързаността и на оперативната съвместимост на националните телекомуникационни мрежи, както и на достъпа до такива мрежи;

(2) допринасят за внасянето на подобрения в живота на гражданите, икономиката и правителствата, чрез насърчаване на взаимосвързаността и на оперативната съвместимост на националните телекомуникационни мрежи, както и на достъпа до такива мрежи на достъпни цени;

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) стимулират общоевропейското разгръщане на високоскоростни и свръхвисокоскоростни широколентови мрежи, което на свой ред улеснява разработката и ползването на трансевропейски цифрови услуги;

(3) стимулират общоевропейското разгръщане на високоскоростни и свръхвисокоскоростни широколентови мрежи, като се поставя акцент конкретно върху селските и слабо населените райони, в съответствие с принципа за технологична неутралност, което на свой ред улеснява разработката и ползването на трансевропейски цифрови услуги;

Обосновка

Европейският съюз трябва преди всичко да действа там, където съществуват пазарни недостатъци. За да засили своето териториално сближаване, ЕС трябва да гарантира, че дори най-слабо населените или изолираните райони имат добър достъп до телекомуникационната инфраструктура.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) стимулират търсенето на услуги, които изискват високоскоростен интернет, по-конкретно чрез разработването на електронни административни услуги, които ще допринесат за развитието на вътрешния цифров пазар;

Обосновка

Трябва да се стимулира търсенето, което понастоящем е все още твърде недостатъчно, за да се създаде „непорочен“ кръг, където повишеното търсене ще благоприятства разработването на нови услуги за потребителите.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) разгръщане на свръхбързи широколентови мрежи, осигуряващи скорост на предаване на данни от 100 Mbps и повече;

а) цялостно разгръщане на свръхбързи широколентови мрежи, осигуряващи скорост на предаване на данни от 100 Mbps и повече;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи за свързване на островните и периферните райони, както и на районите-анклави с централните райони на Съюза, като се гарантира, че скоростите на предаване на данни в тези райони са достатъчни за осигуряването на широколентов достъп със скорост от 30 Mbps и повече;

б) разгръщане на широколентови мрежи, по-конкретно мрежи за достъп, за свързване на островните и периферните райони, както и на районите-анклави с централните райони на Съюза, като се гарантира, че скоростите на предаване на данни в тези райони са достатъчни за осигуряването на широколентов достъп със скорост от 30 Mbps и повече;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Държавите членки и/или други субекти, които отговарят за изпълнението на проектите от общ интерес или допринасят за тяхното прилагане, предприемат необходимите правни, административни, технически и финансови мерки съгласно съответните разпоредби от настоящия регламент.

(3) Държавите членки и/или други субекти, включително регионалните и местните органи, които отговарят за изпълнението на проектите от общ интерес или допринасят за тяхното прилагане, предприемат по целесъобразност необходимите правни, административни, технически и финансови мерки съгласно съответните разпоредби от настоящия регламент.

Изменение  16

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – буква а) – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато се предприемат инфраструктурни проекти в Съюза върху даден вид мрежа (транспорт, енергетика или телекомуникации), картографирането на другите мрежи може да се извърши по същото време.

Обосновка

Целта е да се създаде взаимодействие, тъй като дейностите по картографиране са много скъпи, и когато се предприемат строителни дейности с цел промяна или модернизиране на дадена мрежа, може да е полезно да се възползваме от тях за картографирането на другите мрежи.

Изменение  17

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действията в рамките на проекта от общ интерес в областта на широколентовите мрежи, трябва независимо от използваната технология да:

Когато е доказуемо, че пазарът не е в състояние да предложи такава инфраструктура с търговски средства, действията в рамките на проекта от общ интерес в областта на широколентовите мрежи, трябва независимо от използваната технология да:

Обосновка

Следва да е много ясно, че подкрепа ще бъде предоставяна само за области, в които пазарът не функционира.

Изменение  18

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – подраздел „Безопасност и сигурност“ – заглавие „Критични информационни инфраструктури“ – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Платформа за онлайн решаване на спорове:

 

Тази услуга ще предостави платформа за извънсъдебно решаване на спорове между потребители и търговци. Тя ще им даде възможност да внасят жалби по спорове онлайн на своя език и да бъдат насочвани към национални структури за алтернативно решаване на спорове, компетентни да разгледат и разрешат спора по прозрачен, ефективен и безпристрастен начин.

Изменение  19

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – подраздел „Безопасност и сигурност“ – заглавие „Критични информационни инфраструктури“ – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ще бъдат разработени и разгърнати канали за комуникация и платформи с цел да се подобри капацитетът на ЕС по отношение на подготвеността, информационния обмен, координацията и реагирането.

Подпомагането на разработването на канали и платформи за комуникация в държавите членки следва да подобри капацитета на ЕС по отношение на подготвеността, информационния обмен, координацията и реагирането, като същевременно се отчитат съществуващите национални капацитети и инициативи.

Обосновка

Комисията следва да изпълнява подпомагаща роля и да отчита съществуващите капацитети и инициативи в държавите членки. Предлаганото изменение би изяснило този въпрос.

Изменение  20

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – подраздел „Безопасност и сигурност“ – заглавие „Критични информационни инфраструктури“ – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Основната платформа за услуги ще се състои от мрежа от национални/правителствени екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs), разполагащи най-малко с набор от базови възможности. Мрежата ще служи като опорна структура за Европейската система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS) за граждани на ЕС и МСП.

Основната платформа за услуги ще се състои от мрежа от национални/правителствени екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs), разполагащи най-малко с набор от базови възможности. Мрежата може да предоставя ограничен обем от информация на Европейската система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS) за граждани на ЕС и МСП.

Обосновка

В доклада на ENISA от октомври 2011 г. относно прилагането на Европейската система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS) се посочва, че „от гледна точка на обхват, насоченост и ресурси оперативните условия на националните/правителствените екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs) поставят под сериозно съмнение идеята, че може да се разчита на тях като централен възел и движеща сила за Европейската система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS) в държавите членки“. Би било неподходящо националните/правителствените екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs) да изграждат опорната структура на Европейската система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS). По-важна роля следва да играят други организации, чиито клиенти са главно МСП и граждани.

Изменение  21

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – подраздел „Безопасност и сигурност“ – заглавие „Критични информационни инфраструктури“ – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) услуги за активно действие — следене на развитието на технологията и разпространение и обмен на информация, свързана със сигурността; оценки на сигурността; предоставяне на насоки за сигурно конфигуриране на системите; предоставяне на услуги за откриване на проникване;

а) Европейската система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS) следва да предоставя на гражданите на ЕС и МСП необходимите знания и умения за защита на техните ИТ системи и информационни активи. Създаването на мрежа от национални/правителствени екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs) следва да улесни обмена на информация и сътрудничеството между държавите членки.

Обосновка

В доклада за прилагането на ENISA се твърди, че подобна подробна информация няма да е толкова ценна за МСП и гражданите. Точните подробности, свързани с услугите, следва да бъдат определени в хода на по-нататъшната работа на ENISA. Дейностите на мрежата от национални/правителствени екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs) вероятно ще бъдат определени допълнително в регламента на Комисията относно сигурността в кибернетичното пространство по-късно тази година и не следва да бъдат разглеждани тук.

Изменение  22

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – подраздел „Безопасност и сигурност“ – заглавие „Критични информационни инфраструктури“ – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) услуги за реагиране — действия при инциденти и реагиране; издаване на сигнали и предупреждения; анализ на уязвимостта и противодействие, реагиране на артефакти (висококачествени предупреждения за нов зловреден софтуер и други артефакти).

заличава се

Обосновка

В доклада за прилагането на ENISA се твърди, че подобна подробна информация няма да е толкова ценна за МСП и гражданите. Точните подробности, свързани с услугите, следва да бъдат определени в хода на по-нататъшната работа на ENISA. Дейностите на мрежата от национални/правителствени екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs) вероятно ще бъдат определени допълнително в регламента на Комисията относно сигурността в кибернетичното пространство по-късно тази година и не следва да бъдат разглеждани тук.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Трансевропейските телекомуникационни мрежи и отмяна на Решение №1336/97/ЕО

Позовавания

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

15.11.2011

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Marielle Gallo

29.2.2012

Разглеждане в комисия

25.4.2012

21.6.2012

18.9.2012

 

Дата на приемане

11.10.2012

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Илиана Иванова, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal

(1)

Copenhagen Economics, Икономическото влияние на европейския единен цифров пазар (The Economic Impact of a European Digital Single Market), март 2010 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (15.10.2012)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО

(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

Докладчик по становище: Рамона Николе Мънеску

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Телекомуникационните мрежи и услуги все повече се превръщат в инфраструктури на основата на интернет, в които широколентовите мрежи и цифровите услуги са тясно свързани помежду си. Интернет се превръща в доминираща платформа за общуване, услуги и икономическа дейност. Следователно наличието в цяла Европа на високоскоростен достъп до интернет и на цифрови услуги съобразно интересите на обществото е от съществено значение за икономическия растеж и единния пазар.

(1) Телекомуникационните мрежи и услуги все повече се превръщат в инфраструктури на основата на интернет, в които широколентовите мрежи и цифровите услуги са тясно свързани помежду си. Интернет се превръща в доминираща платформа за общуване, услуги и икономическа дейност. Следователно наличието в във всички региони на ЕС на високоскоростен достъп до интернет и на цифрови услуги съобразно интересите на обществото е от съществено значение за икономическия растеж, социалното приобщаване и единния пазар.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Телекомуникационните мрежи и услуги все повече се превръщат в инфраструктури на основата на интернет, в които широколентовите мрежи и цифровите услуги са тясно свързани помежду си. Интернет се превръща в доминираща платформа за общуване, услуги и икономическа дейност. Следователно наличието в цяла Европа на високоскоростен достъп до интернет и на цифрови услуги съобразно интересите на обществото е от съществено значение за икономическия растеж и единния пазар.

(1) Телекомуникационните мрежи и услуги все повече се превръщат в инфраструктури на основата на интернет, в които широколентовите мрежи и цифровите услуги са тясно свързани помежду си. Интернет се превръща в доминираща платформа за общуване, услуги и икономическа дейност. Следователно наличието в цяла Европа на високоскоростен достъп до интернет и на цифрови услуги съобразно интересите на обществото е от съществено значение за икономическия растеж, конкурентоспособността и единния пазар.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският съвет одобри Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и призова всички институции да поемат ангажимент за нейното цялостно изпълнение. Програмата в областта на цифровите технологии има за цел да начертае пътя за максимално оползотворяване на социалния и икономическия потенциал на информационните и комуникационните технологии, по-специално чрез разгръщането на високоскоростни широколентови мрежи, за да се гарантира, че към 2020 г. всички европейски граждани ще имат достъп до интернет със скорост над 30 Mbps и най-малко 50 % от европейските домакинства ще ползват достъп до интернет със скорост над 100 Mbps. Други цели на програмата са: създаването на стабилна нормативна рамка с оглед стимулиране на инвестициите в отворена и конкурентноспособна инфраструктура на високоскоростен интернет и в свързани услуги; истински единен пазар за онлайн съдържание и услуги; активна подкрепа за цифровизацията на богатото европейско културно наследство и насърчаване за достъп до интернет и неговото използване от всички, особено чрез насърчаване на цифровата грамотност и достъпност. Освен това държавите членки следва да изпълнят оперативните национални планове за високоскоростен интернет, насочени към публично финансиране в области, в които инфраструктурите на интернет не се финансират изцяло от частни средства, и да насърчават използването на модерни, достъпни онлайн услуги.

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският съвет одобри Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и призова всички институции да поемат ангажимент за нейното цялостно изпълнение. Програмата в областта на цифровите технологии имаше за цел да начертае пътя за максимално оползотворяване на социалния и икономическия потенциал на информационните и комуникационните технологии, по-специално чрез разгръщането на високоскоростни широколентови мрежи, за да се гарантира, че към 2020 г. всички европейски граждани ще имат достъп до интернет със скорост над 30 Mbps и най-малко 50 % от европейските домакинства ще ползват достъп до интернет със скорост над 100 Mbps, който може да се основава на различни технологии. Други цели на програмата са: създаването на стабилна нормативна рамка с оглед стимулиране на инвестициите в отворена и конкурентноспособна инфраструктура на високоскоростен интернет и в свързани услуги; истински единен пазар за онлайн съдържание и услуги; активна подкрепа за цифровизацията на богатото европейско културно наследство и насърчаване за достъп до интернет и неговото използване от всички, особено чрез насърчаване на цифровата грамотност и достъпност. Освен това държавите членки следва да изпълнят оперативните национални планове за високоскоростен интернет, насочени към публично финансиране в области, в които инфраструктурите на интернет не се финансират изцяло от частни средства, и да насърчават използването на модерни, достъпни онлайн услуги.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Призовават се държавите членки да използват също така структурните фондове с оглед постигане на целите на Програмата в областта на цифровите технологии, като в същото време гарантират положителните ефекти от взаимодействието между рамковата програма, структурните фондове и националните политики във връзка с по-широките цели на ЕС относно конкурентоспособността, икономическия растеж и сближаването.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Приоритетните области – като например високоскоростните мрежи, трансграничните публични услуги, достъпът до многоезични услуги, безопасността, сигурността и интелигентните енергийни услуги – представляват специфични области, в които местните и регионите органи са едновременно главни действащи лица, доставчици и бенефициери.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Списъкът на проектите, допустими за финансиране по МСЕ, е гъвкав с оглед отчитане на особеностите, пред които са изправени ЕС като цяло и особено държавите членки, по-конкретно във връзка с инфраструктурните проекти за широколентов достъп.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6b) Прилагането на Механизма за свързване на Европа не следва да бъде в ущърб на целите на политиката на сближаване. Когато прилагат предложените мерки, държавите членки следва да предприемат необходимите действия, за да се избегне допълнителното административно бреме на национално равнище, а също и да се предостави на местните и регионалните органи необходимата техническа помощ за използване на новите финансови инструменти и техния ефект на лоста.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) В рамките на една система на отворени и конкурентни пазари е необходима намесата на Съюза, когато трябва да бъдат преодолени недостатъците на пазара. Като предоставя финансово подпомагане и съдейства за набиране на допълнителни финансови средства за инфраструктурни проекти, Съюзът може да допринесе за създаването и развитието на трансевропейски мрежи в областта на телекомуникациите, като по този начин поражда по-големи ползи по отношение на пазарното въздействие, административната ефективност и използването на ресурсите.

(9) В рамките на една система на отворени и конкурентни пазари е необходима намесата на Съюза, когато трябва да бъдат преодолени недостатъците на пазара, както и да бъдат взети мерки за преодоляване на недостатъчния обем инвестиции в нетърговски проекти. Като предоставя финансово подпомагане и съдейства за набиране на допълнителни финансови средства за инфраструктурни проекти, Съюзът може да допринесе за създаването и развитието на трансевропейски мрежи в областта на телекомуникациите, като по този начин поражда по-големи ползи по отношение на пазарното въздействие, административната ефективност и използването на ресурсите.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Като разкрива нови възможности за икономическа дейност, разгръщането на широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги ще стимулира създаването на нови работни места в Съюза. Изграждането на широколентови мрежи ще има незабавен ефект и върху заетостта, особено в сектора на строителството.

(12) Като разкрива нови възможности за икономическа дейност, разгръщането на широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги ще стимулира създаването на нови работни места в Съюза. Изграждането на широколентови мрежи ще има незабавен ефект и върху заетостта, особено в сектора на строителството и върху достъпа до работни места, например в селските райони.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Предвид възникващите проблеми относно достъпа до честоти, безжичните широколентови мрежи могат да играят ключова роля за покритието на всички области, в т.ч. селските и изолираните области, които не разполагат с други възможности.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) На Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на приложението към настоящия регламент с цел съгласуването му с развитието в областта на информационните и комуникационните технологии. От особено значение е Комисията да провежда целесъобразни консултации при подготвителната си работа, включително на експертно ниво. Целта на това делегиране е да бъдат отчетени нови тенденции в развитието на технологията и пазара, нововъзникващи политически приоритети или възможности за полезни взаимодействия между различните инфраструктури, включително тези в областта на транспорта и енергетиката. Обхватът на делегираните правомощия е ограничен до промяната на описанието на проекти от общ интерес, добавянето на проект от общ интерес или заличаването на изгубил актуалност проект от общ интерес в съответствие с предварително определени, ясни и прозрачни критерии.

(21) На Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на приложението към настоящия регламент с цел съгласуването му с развитието в областта на информационните и комуникационните технологии. От особено значение е Комисията да провежда целесъобразни консултации на регионално и местно равнище при подготвителната си работа, включително на експертно ниво. Целта на това делегиране е да бъдат отчетени нови тенденции в развитието на технологията и пазара, нововъзникващи политически приоритети или възможности за полезни взаимодействия между различните инфраструктури, включително тези в областта на транспорта и енергетиката. Обхватът на делегираните правомощия е ограничен до промяната на описанието на проекти от общ интерес, добавянето на проект от общ интерес или заличаването на изгубил актуалност проект от общ интерес в съответствие с предварително определени, ясни и прозрачни критерии.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) допринасят за икономическия растеж и подпомагат развитието на единния пазар, което води до подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, включително конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП);

(1) допринасят за икономическия растеж, създаването на благосъстояние, работни места, насърчаване на социалното приобщаване и подпомагат развитието на единния пазар, което води до подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, включително конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП);

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 1 - точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) допринасят за внасянето на подобрения в живота на гражданите, икономиката и правителствата, чрез насърчаване на взаимосвързаността и на оперативната съвместимост на националните телекомуникационни мрежи, както и на достъпа до такива мрежи;

(2) допринасят за внасянето на подобрения в живота на гражданите, икономиката и правителствата, чрез насърчаване на взаимосвързаността и на оперативната съвместимост на националните телекомуникационни мрежи, както и на достъпа до такива мрежи, като дават възможност на местните и регионалните органи да въведат най-подходящите решения за своите специфични местни и регионални потребности.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) допринасят за внасянето на подобрения в живота на гражданите, икономиката и правителствата, чрез насърчаване на взаимосвързаността и на оперативната съвместимост на националните телекомуникационни мрежи, както и на достъпа до такива мрежи;

(2) допринасят за внасянето на подобрения в живота на гражданите, икономиката и правителствата на всяко равнище, чрез насърчаване на взаимосвързаността и на оперативната съвместимост на националните телекомуникационни мрежи, както и на достъпа до такива мрежи, като се има предвид, че най-слабо населените и най-слабо развити региони трябва да бъдат включени и обслужвани с връзки.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) стимулират общоевропейското разгръщане на високоскоростни и свръхвисокоскоростни широколентови мрежи, което на свой ред улеснява разработката и ползването на трансевропейски цифрови услуги;

(3) стимулират общоевропейското разгръщане на високоскоростни и свръхвисокоскоростни широколентови мрежи в съответствие с принципа за технологична неутралност, което на свой ред улеснява разработката и ползването на трансевропейски цифрови услуги и гарантира устойчивата конкурентоспособност на европейската промишленост.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 –параграф 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) намаляват разликите между регионите като припомнят, че бързите и оперативно надеждни комуникационни връзки, допълвани от ефикасни безжични мобилни услуги, играят основна роля за насърчаване на регионалната конкурентоспособност, достъпност и равенство между гражданите;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За постигането на тези цели държавите членки трябва да гарантират провеждане на консултации с местните и регионалните органи, които да бъдат включени в процеса на всеки важен етап от него.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 4 - буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) разгръщане на свръхбързи широколентови мрежи, осигуряващи скорост на предаване на данни от 100 Mbps и повече;

а) разгръщане на свръхбързи широколентови мрежи, осигуряващи скорост на предаване на данни от 100 Mbps и повече, отчитайки потребителското търсене на свръхбърз интернет;

Обосновка

Инвестирането в свръхбързи широколентови мрежи е високорисково начинание. Статистиката сочи, че потреблението на високоскоростен интернет значително изостава от реалния обхват на широколентовите мрежи. Във връзка с горното, когато се прави избор кои технологии и проекти да се финансират, трябва да се отчита действителният ръст на потребителско търсене на широколентов достъп.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи за свързване на островните и периферните райони, както и на районите-анклави с централните райони на Съюза, като се гарантира, че скоростите на предаване на данни в тези райони са достатъчни за осигуряването на широколентов достъп със скорост от 30 Mbps и повече;

б) разгръщане на широколентови мрежи, ползвайки всички налични технологии в съответствие с принципа на технологична неутралност, за свързване на островните и периферните райони, както и на районите-анклави с централните райони на Съюза, като се гарантира, че скоростите на предаване на данни в тези райони са достатъчни за осигуряването на широколентов достъп със скорост от 30 Mbps и повече, като се взема предвид търсенето на свръхбърз интернет;

Обосновка

Инвестирането в свръхбързи широколентови мрежи е високорисково начинание. Статистиката сочи, че потреблението на високоскоростен интернет значително изостава от реалния обхват на широколентовите мрежи. Във връзка с горното, когато се прави избор кои технологии и проекти да се финансират, трябва да се отчита действителният ръст на потребителско търсене на широколентов достъп.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) разработването на широколентови мрежи за свързване на училищата в изолираните селски общности в държавите членки с оглед развитието на програми за дистанционно обучение, така че да се избегне обезлюдяването на тези области;

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки и/или други субекти, които отговарят за изпълнението на проектите от общ интерес или допринасят за тяхното прилагане, предприемат необходимите правни, административни, технически и финансови мерки съгласно съответните разпоредби от настоящия регламент.

3. Държавите членки и/или други субекти, включително местните и регионалните органи, които отговарят за изпълнението на проектите от общ интерес или допринасят за тяхното прилагане, предприемат необходимите правни, административни, технически и финансови мерки съгласно съответните разпоредби от настоящия регламент.

Обосновка

Споменаването на местните и регионалните органи би било полезно по същата причина, посочена по-горе.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки вземат всички необходими мерки, които гарантират, че местните и регионалните органи са изцяло и ефективно включени в управлението на инициативите в областта на ИКТ като средство за подобряване на услугите, които предоставят в области като здравеопазване, образование, възлагане на обществени поръчки, сигурност и социални услуги.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Комисията и държавите членки насърчават и подкрепят местните и регионалните органи да използват публично-частни партньорства (ПЧП) за предоставяне на широколентови услуги, по-конкретно в селските райони. Във връзка с това за държавите членки е от съществено значение да консолидират административния капацитет на своите публични институции на местно, регионално и национално равнище и да обновят подобаващо своята инфраструктура, с цел да се гарантира успешно развитие и изпълнение на трансевропейските телекомуникационни мрежи;

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в. Необходимо е по-задълбочено ангажиране на местните и регионалните органи с цел значително допринасяне за насърчаването на повторната употреба на информацията в публичния сектор и в резултат подобряване на конкурентоспособността и създаване на нови работни места.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) включване на селските региони и областите с ниска гъстота на населението, както и на най-отдалечените региони;

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) има доказана европейска добавена стойност.

в) има доказана европейска добавена стойност, установена чрез оценки на осъществимостта и анализи на разходите и ползите, като се взема предвид общия интерес и равнопоставения достъп до мрежата за цялото население, особено в областите, изпитващи по-големи трудности при връзките.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Въз основа на информацията, получена по член 21 на Регламент ХХХ за създаване на механизъм за свързване на Европа, държавите членки и Комисията обменят информация за напредъка, постигнат по прилагането на настоящите насоки.

1. Въз основа на информацията, получена по член 21 на Регламент ХХХ за създаване на механизъм за свързване на Европа, държавите членки и Комисията обменят най-добри практики и информация за напредъка, постигнат по прилагането на настоящите насоки. Държавите членки ангажират местните регионални органи в този процес.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията се подпомага от експертна група, съставена от по един представител на всяка държава членка, за следните задачи: наблюдение на изпълнението на тези насоки; съдействие при планирането чрез националните стратегии за високоскоростен интернет и картографирането на инфраструктурите; обмен на информация. Експертната група може да разглежда и всякакви други въпроси, свързани с развитието на трансевропейски телекомуникационни мрежи.

2. Комисията се подпомага от експертна група, съставена от по един представител на всяка държава членка, един представител на регионалното и един представител на местното управление за следните задачи: наблюдение на изпълнението на тези насоки; съдействие при планирането чрез националните стратегии за високоскоростен интернет и картографирането на инфраструктурите; обмен на информация. Експертната група може да разглежда и всякакви други въпроси, свързани с развитието на трансевропейски телекомуникационни мрежи.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В тези доклади Комисията оценява също дали обхватът на проектите от общ интерес продължава да отразява политическите приоритети, технологичното развитие или състоянието на съответните пазари. За големи проекти, тези доклади включват анализ на въздействието върху околната среда, като се вземат предвид нуждите във връзка с адаптацията към изменението на климата и ограничаването на последствията от него, както и устойчивостта на бедствия. Такъв преглед може да бъде проведен и по всяко друго време, когато бъде счетено за уместно.

4. В тези доклади Комисията оценява също дали обхватът на проектите от общ интерес продължава да отразява политическите приоритети, технологичното развитие и осъществимостта на проекта, имайки предвид състоянието на съответните пазари. За големи проекти, тези доклади включват анализ на въздействието върху околната среда, като се вземат предвид нуждите във връзка с адаптацията към изменението на климата и ограничаването на последствията от него, както и устойчивостта на бедствия. Такъв преглед може да бъде проведен и по всяко друго време, когато бъде счетено за уместно.

Изменение  30

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Селските райони и районите с ниска гъстота на населението обикновено се обслужват от връзки с ниска скорост, а в някои случаи дори изобщо не са свързани. Тук е малко вероятно инвестициите да бъдат рентабилни и европейските цели да бъдат постигнати до 2020 г. Инвестирането в тези райони се нуждае от по-сериозно финансово подпомагане посредством безвъзмездни средства, евентуално в комбинация с финансови инструменти. Тук влизат и отдалечените и рядко населените райони, където инвестиционните разходи са много високи или доходите са ниски. Подпомагането чрез механизма за свързване на Европа в тези райони вероятно ще бъде в допълнение към достъпните кохезионни фондове или помощите за развитие на селските райони и други преки публични помощи.

Селските райони и районите с ниска гъстота на населението обикновено се обслужват от връзки с ниска скорост, а в някои случаи дори изобщо не са свързани. Тук е малко вероятно инвестициите да бъдат рентабилни и европейските цели да бъдат постигнати до 2020 г. Инвестирането в тези райони се нуждае от по-сериозно финансово подпомагане посредством безвъзмездни средства, евентуално в комбинация с финансови инструменти. Тук влизат и отдалечените и рядко населените райони, където инвестиционните разходи са много високи или доходите са ниски. Подпомагането чрез механизма за свързване на Европа в тези райони трябва да бъде в допълнение към достъпните кохезионни фондове или помощите за развитие на селските райони и други преки публични помощи, така че да се осигури равнопоставен достъп до мрежата, което да стимулира растежа и заетостта и по този начин се насърчи установяването в области, които имат демографски проблеми.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Трансевропейските телекомуникационни мрежи и отмяна на Решение №1336/97/ЕО

Позовавания

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

REGI

15.11.2011

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Ramona Nicole Mănescu

23.11.2011

Дата на приемане

10.10.2012

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Филиз Хакъева Хюсменова, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Karima Delli, Jens Geier, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (27.9.2012)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение №1336/97/ЕО

(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

Докладчик по становище: Лоренцо Фонтана

КРАТКА ОБОСНОВКА

Регламентът относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи е част от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Регламентът установява рамка за разработване на широколентови мрежи в съответствие с целите, определени във водещата инициатива Програма в областта на цифровите технологии за Европа и определя съответните цели и приоритети за тази цел.

Посочената водеща инициатива определя някои основателно амбициозни цели за ЕС в областта на дигиталните инфраструктури. Желанието е до 2020 г. да се достигне общо покритие от 30 Mb или свързване най-малко на 50 процента от домакинствата при скорост на връзката, надхвърляща 100 Mb.

Посочените намерения, както е отбелязано в целите на предложението, ще послужат за развитие на икономиката ни и несъмнено ще подобрят конкурентоспособността на предприятията ни и на многобройните МСП в Европа.

Скоростният и свръхскоростният широколентов интернет ще предостави на нашите предприятия и на публичната администрация осезаемо предимство по отношение на нововъзникващите икономики на световно равнище. Превръщането на Европа в модел на технологичен лидер е предизвикателство, което ЕС трябва да посрещне и за да се справи подобаващо и ефикасно е необходимо да се установи координация между държавите членки при разработването на широколентов интернет.

За да постигнем обаче осезаеми и конкретни резултати е необходимо да подчертаем значението на културата като двигател за европейското развитие.

Културата, като се започне от основното образование и се стигне до най-висшата форма на научни изследвания, е основата за всеки процес на развитие. Инвестициите в тази област трябва да постигнат целите на Европа 2020, за да се постигне значително и паралелно развитие между изследванията, иновациите и европейското общество като цяло. Да не се отчете сериозно този аспект би било абсолютно вредно и противоречащо на целите на европейския напредък.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Телекомуникационните мрежи и услуги все повече се превръщат в инфраструктури на основата на интернет, в които широколентовите мрежи и цифровите услуги са тясно свързани помежду си. Интернет се превръща в доминираща платформа за общуване, услуги и икономическа дейност. Следователно наличието в цяла Европа на високоскоростен достъп до интернет и на цифрови услуги съобразно интересите на обществото е от съществено значение за икономическия растеж и единния пазар.

(1) Телекомуникационните мрежи и услуги все повече се превръщат в инфраструктури на основата на интернет, в които широколентовите мрежи и цифровите услуги са тясно свързани помежду си. Интернет се превръща в доминираща платформа за общуване, услуги, образование, културно съдържание и икономическа дейност. Следователно наличието в цяла Европа на високоскоростен достъп до интернет на достъпни услуги и на цифрови услуги съобразно интересите на обществото е от съществено значение за социалното и икономическото развитие, икономическия растеж, единния пазар и цифровата интеграция на хора и на цели райони, необлагодетелствани в икономическо и културно отношение.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) На 26 март 2010 г. Европейският съвет приветства предложението на Комисията за въвеждане в действие на стратегията „Европа 2020“. Един от трите приоритета на стратегията „Европа 2020“ е постигането на интелигентен растеж чрез развитието на икономика, основаваща се на знания и новаторство. Инвестициите в телекомуникациите, по-конкретно в широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги, са необходимо условие за интелигентен, но също устойчив и приобщаващ икономически растеж на Съюза.

(2) На 26 март 2010 г. Европейският съвет приветства предложението на Комисията за въвеждане в действие на стратегията „Европа 2020“. Един от трите приоритета на стратегията „Европа 2020“ е постигането на интелигентен растеж чрез развитието на икономика, основаваща се на знания и новаторство. Инвестициите в телекомуникациите, по-конкретно в широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги, са необходимо условие за интелигентен, но също устойчив и приобщаващ икономически растеж, както и участие на гражданите в Съюза в социалния и културния живот.. „Eвропа 2020“ ще допринесе за нарастване на конкурентоспособността на МСП, увеличаване на оперативната съвместимост и достъпа до взаимосвързаност между националните системи и, в дългосрочен план, развиването на единен цифров пазар.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският съвет одобри Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и призова всички институции да поемат ангажимент за нейното цялостно изпълнение. Програмата в областта на цифровите технологии има за цел да начертае пътя за максимално оползотворяване на социалния и икономическия потенциал на информационните и комуникационните технологии, по-специално чрез разгръщането на високоскоростни широколентови мрежи, за да се гарантира, че към 2020 г. всички европейски граждани ще имат достъп до интернет със скорост над 30 Mbps и най-малко 50 % от европейските домакинства ще ползват достъп до интернет със скорост над 100 Mbps. Други цели на програмата са: създаването на стабилна нормативна рамка с оглед стимулиране на инвестициите в отворена и конкурентноспособна инфраструктура на високоскоростен интернет и в свързани услуги; истински единен пазар за онлайн съдържание и услуги; активна подкрепа за цифровизацията на богатото европейско културно наследство и насърчаване за достъп до интернет и неговото използване от всички, особено чрез насърчаване на цифровата грамотност и достъпност. Освен това държавите членки следва да изпълнят оперативните национални планове за високоскоростен интернет, насочени към публично финансиране в области, в които инфраструктурите на интернет не се финансират изцяло от частни средства, и да насърчават използването на модерни, достъпни онлайн услуги.

(3) На 17 юни 2010 г. Европейският съвет одобри Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и призова всички институции да поемат ангажимент за нейното цялостно изпълнение. Програмата в областта на цифровите технологии има за цел да начертае пътя за максимално оползотворяване на социалния, културния и икономическия потенциал на информационните и комуникационните технологии, по-специално чрез разгръщането на високоскоростни широколентови мрежи, за да се гарантира, че към 2020 г. всички европейски граждани ще имат достъп до интернет със скорост над 30 Mbps и най-малко 50 % от европейските домакинства ще ползват достъп до интернет със скорост над 100 Mbps. Други цели на програмата са: създаването на стабилна нормативна рамка с оглед стимулиране на инвестициите в отворена и конкурентноспособна инфраструктура на високоскоростен интернет и в свързани услуги; истински единен пазар за онлайн съдържание и услуги; активна подкрепа за цифровизацията на богатото европейско културно наследство и насърчаване за достъп до интернет и неговото използване от всички, особено чрез насърчаване на цифровата грамотност и достъпност. Освен това държавите членки следва да изпълнят оперативните национални планове за високоскоростен интернет, насочени към публично финансиране в области, в които инфраструктурите на интернет не се финансират изцяло от частни средства, и да насърчават използването на модерни, достъпни онлайн услуги.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В своето съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж“, Комисията прави извода, че с оглед на решаващата роля на интернет ползите от него са много по-големи отколкото стимулите за частни инвестиции в по-бързи мрежи. Следователно в тази област е необходимо публично подпомагане, което обаче не трябва да нарушава неправомерно конкуренцията.

(4) В своето съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж“ Комисията прави извода, че с оглед на решаващата роля на интернет ползите от него са много по-големи отколкото стимулите за частни инвестиции в по-бързи мрежи. Следователно в тази област е необходимо публично подпомагане, особено в селските райони, което обаче не трябва да нарушава неправомерно конкуренцията.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Следва да се обърне внимание на значимостта на обществената подкрепа за инвестирането в по-бързи мрежи. по-специално, като се има предвид значимостта на този въпрос и равнището на финансиране, Съюзът следва да гарантира, че държавната помощ се използва като стимул за инвестиране в области, където предвидената възвръщаемост е особено ниска.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ се подкрепя създаването на „Механизъм за свързване на Европа“ в контекста на многогодишната финансова рамка, с цел да се отговори на инфраструктурните нужди в областта на транспорта, енергетиката и информационните и комуникационните технологии. Полезните взаимодействия между тези сектори, както и с други инвестиционни програми на Съюза, са от ключово значение, тъй като сходните предизвикателства, възникващи в тези области, изискват решения, които стимулират растежа, премахват раздробеността, засилват сближаването, благоприятстват използването на новаторски финансови инструменти и преодоляването на пазарни недостатъци, както и отстраняването на пречките за завършването на общия пазар.

(5) В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ се подкрепя създаването на „Механизъм за свързване на Европа“ в контекста на многогодишната финансова рамка, с цел да се отговори на инфраструктурните нужди в областта на транспорта, енергетиката и информационните и комуникационните технологии. Полезните взаимодействия между тези сектори, както и с други инвестиционни програми на Съюза, са от ключово значение, тъй като сходните предизвикателства, възникващи в тези области, изискват решения, които стимулират растежа, премахват раздробеността, засилват сближаването, намаляват неравенството в развитието във всички региони на ЕС, благоприятстват използването на новаторски финансови инструменти и преодоляването на пазарни недостатъци, както и отстраняването на пречките за завършването на общия пазар.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Неутралността на мрежата е жизненоважна за едно отворено интернет пространство.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Проектите от общ интерес, изброени в настоящия регламент, следва също да помогнат за проучване на инфраструктурата на европейско, национално и регионално равнище във възможно най-кратък срок с цел идентифициране на слабите места при предоставянето на широколентова връзка и премахването на цифрови ограничения чрез публични и частни инвестиции.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) В рамките на една система на отворени и конкурентни пазари е необходима намесата на Съюза, когато трябва да бъдат преодолени недостатъците на пазара. Като предоставя финансово подпомагане и съдейства за набиране на допълнителни финансови средства за инфраструктурни проекти, Съюзът може да допринесе за създаването и развитието на трансевропейски мрежи в областта на телекомуникациите, като по този начин поражда по-големи ползи по отношение на пазарното въздействие, административната ефективност и използването на ресурсите.

(9) В рамките на една система на отворени и конкурентни пазари е необходима намесата на Съюза, когато трябва да бъдат преодолени недостатъците на пазара. Като предоставя финансово подпомагане и съдейства за набиране на допълнителни финансови средства за инфраструктурни проекти, Съюзът може да допринесе за създаването и развитието на трансевропейски мрежи в областта на телекомуникациите, като по този начин поражда по-големи ползи по отношение на пазарното въздействие, административната ефективност, използването на ресурсите и участието на гражданите в икономическия и социален живот. При проектите, които ще се финансират, следва да се държи сметка за принципа на технологичната неутралност, която е жизненоважна за наличието на отворено интернет пространство.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Що се отнася до използването на публично-частни партньорства за предоставяне на бързи широколентови услуги, по-специално в селските райони, желателно е да се използват партньорства между регионални и местни органи и малки и средни предприятия, занимаващи се с информационни и комуникационни технологии в областта на публичните ИКТ услуги, с европейско финансиране, тъй като те могат да създадат устойчива основа за местното развитие на умения и знание в целия Съюз.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Значителни икономически и социални предимства, които инвеститорите не могат нито да оползотворят, нито да превърнат във печалби, са свързани с по-високите скорости на широколентов достъп. Високоскоростните и свръхвисокоскоростните широколентови технологии са инфраструктура от ключово значение за развитието и разгръщането на цифровите услуги, които зависят от достъпността, скоростта, надеждността и устойчивостта на физическите мрежи. Разгръщането и разпространението на по-бързи мрежи дава възможност за новаторски услуги, възползващи се от по-високите скорости. За постигане на максимална синергия и взаимодействие между тези два компонента на цифровите телекомуникационни мрежи са необходими действия на равнище ЕС.

(10) Значителни икономически, социални и културни предимства, които инвеститорите не могат нито да оползотворят, нито да превърнат във печалби, са свързани с по-високите скорости на широколентов достъп. Високоскоростните и свръхвисокоскоростните широколентови технологии са инфраструктура от ключово значение за развитието и разгръщането на цифровите услуги, които зависят от достъпността, скоростта, надеждността и устойчивостта на физическите мрежи. Цялостното разгръщане и разпространение на по-бързи мрежи дава възможност за новаторски услуги, възползващи се от по-високите скорости. За постигане на максимална синергия и взаимодействие между тези два компонента на цифровите телекомуникационни мрежи са необходими действия на равнище ЕС.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Развитието на високоскоростни широколентови мрежи води до подобряване на електронното управление чрез борба с бюрокрацията и предоставяне на по-лесен достъп до обществени услуги на физически лица и дружества, като така носи значителни икономически и обществени ползи.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Разгръщането на свръхвисокоскоростния широколентов достъп ще бъде от полза особено за малките и средните предприятия, които често не са в състояние да се възползват от услуги като „изчислителните облаци“, които се основават на интернет, поради незадоволителното качество и скорост на съществуващите широколентови връзки. Това ще разгърне потенциала на МСП за значително повишаване на производителността.

(11) Иновативните интернет услуги, съвременните софтуерни и комуникационни приложения и мобилните устройства, свързани с интернет изискват постоянно нарастваща скорост на преноса на данни. Разгръщането на свръхвисокоскоростния широколентов достъп ще бъде от полза особено за малките и средните предприятия (МСП) и културния и творческия сектори, които често не са в състояние да се възползват от услуги като „изчислителните облаци“, които се основават на интернет, поради незадоволителното качество и скорост на съществуващите широколентови връзки. Това ще разгърне потенциала на МСП за значително повишаване на производителността. Като се има предвид тази цел, следва да се обърне специално внимание, по-специално в контекста на настоящата криза, на промишлените зони, които все още не са свързани с широколентова мрежа като резултат от географски или екологични проблеми.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) От съществено значение за доставката на услуги в селските райони е разширяването на мрежите за достъп, които позволяват свързването на отделните абонати.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Развитието на широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги ще допринесе за постигането на целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове, като предостави възможности за енергийно ефективни решения в много от секторите на европейската икономика. Този положителен ефект ще бъде ограничен, но само до известна степен, от растящото търсене на енергия и ресурси, свързано основно с изграждането на широколентови мрежи и експлоатацията на инфраструктурите за цифрови услуги.

(13) Развитието на широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги следва да допринесе за постигането на целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове, като предостави възможности за енергийно ефективни решения в много от секторите на европейската икономика. Този положителен ефект ще бъде ограничен, но само до известна степен, от растящото търсене на енергия и ресурси, свързано основно с изграждането на широколентови мрежи и експлоатацията на инфраструктурите за цифрови услуги.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Разширяването на достъпа и запазването на богатото разнообразие от културно съдържание и данни, с които разполагат органите от публичния сектор в Европа, и предоставянето на възможности за тяхната повторна употреба, при пълно зачитане на авторското право и сродните му права, ще подхрани изобретателността и ще стимулира новаторството и предприемчивостта. Безпрепятственият достъп до повторно използваеми многоезични ресурси ще спомогне за преодоляване на езиковите бариери, които пречат на развитието на вътрешния пазар за онлайн услуги и ограничават достъпа до знания.

(18) Разширяването на достъпа и запазването на богатото разнообразие от културно съдържание и данни, с които разполагат органите от публичния сектор в Европа, и предоставянето на възможности за тяхната повторна употреба, при пълно зачитане на авторското право и сродните му права, ще подхрани изобретателността, ще стимулира новаторството и предприемчивостта и ще увеличи прозрачността. Безпрепятственият достъп до повторно използваеми многоезични ресурси ще спомогне за преодоляване на административните и езиковите бариери, които пречат на развитието на вътрешния пазар за онлайн услуги и ограничават достъпа до знания. В това отношение е целесъобразно да се подчертае значението на европейската платформа като основа за споделяне на съдържание от безкрайното европейско културно наследство. Трябва обаче да остане възможно за националните, регионалните и местните органи, които вземат решения, сами да решат въпросите относно използването на предоставяната от тях информация и да покриват значителна част от разходите си, които възникват в резултат от изпълнението на публичните им задължения.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) Развитието на широколентови мрежи и инфраструктури на цифрови услуги ще помогне за постигането на целта на Съюза за увеличено проникване на новите технологии на всяко равнище на образованието в държавите членки, като в същото време се подобряват цифровите умения на учениците и студентите.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б) В контекста на образованието през целия живот, развитието на широколентови мрежи и проникването на нови технологии ще позволи на всички граждани на Съюза, независимо от възрастта им, да усъвършенстват или придобиват умения в новите технологии.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) В областта на безопасността и сигурността една платформа на равнището на ЕС за споделяне на ресурси, информационни системи и софтуерни инструменти, спомагащи за безопасността в киберпространството, ще допринесе за създаването на по-безопасна онлайн среда за децата. Тя ще позволи трансграничната работа на центрове в цяла Европа, обработващи стотици хиляди запитвания и предупредителни сигнали годишно. Критичните информационни инфраструктури ще подобрят подготвеността, информационния обмен, координацията и капацитета за реагиране на Съюза срещу заплахите за киберсигурността.

(19) В областта на безопасността и сигурността една платформа на равнището на ЕС за споделяне на ресурси, информационни системи и софтуерни инструменти, спомагащи за безопасността в киберпространството, ще допринесе за създаването на по-безопасна онлайн среда. Всички инфраструктури на цифровите услуги и комуникационни инфраструктури в тази област трябва да зачитат отворения характер на интернет и следва да насърчават технологично неутрални решения. Тя ще позволи трансграничната работа на центрове в цяла Европа, обработващи стотици хиляди запитвания и предупредителни сигнали годишно. Критичните информационни инфраструктури ще подобрят подготвеността, информационния обмен, координацията и капацитета за реагиране на Съюза срещу заплахите за киберсигурността.

Обосновка

Ползите от по-безопасна онлайн среда следва да бъдат за всички граждани, като в същото време е необходимо да се зачита принципът за отворено интернет пространство.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) На Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на приложението към настоящия регламент с цел съгласуването му с развитието в областта на информационните и комуникационните технологии. От особено значение е Комисията да провежда целесъобразни консултации при подготвителната си работа, включително на експертно ниво. Целта на това делегиране е да бъдат отчетени нови тенденции в развитието на технологията и пазара, нововъзникващи политически приоритети или възможности за полезни взаимодействия между различните инфраструктури, включително тези в областта на транспорта и енергетиката. Обхватът на делегираните правомощия е ограничен до промяната на описанието на проекти от общ интерес, добавянето на проект от общ интерес или заличаването на изгубил актуалност проект от общ интерес в съответствие с предварително определени, ясни и прозрачни критерии.

(21) На Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на приложението към настоящия регламент с цел съгласуването му с развитието в областта на информационните и комуникационните технологии. От особено значение е Комисията да провежда целесъобразни консултации при подготвителната си работа, включително на експертно, както и на регионално и местно равнище. Целта на това делегиране е да бъдат отчетени нови тенденции в развитието на технологията и пазара, нововъзникващи политически приоритети или възможности за полезни взаимодействия между различните инфраструктури, включително тези в областта на транспорта и енергетиката. Обхватът на делегираните правомощия е ограничен до промяната на описанието на проекти от общ интерес, добавянето на проект от общ интерес или заличаването на изгубил актуалност проект от общ интерес в съответствие с предварително определени, ясни и прозрачни критерии.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) По време на разработването и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета в срок и по подходящ начин.

(22) По време на разработването и изготвянето на делегираните актове Комисията трябва да гарантира едновременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета в срок и по подходящ начин.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) допринасят за икономическия растеж и подпомагат развитието на единния пазар, което води до подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, включително конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП);

(1) допринасят за икономическия, културния и социалния растеж и социалното участие, както и за разпространението на информация и културни произведения, и подпомагат развитието на единния пазар, и насърчават цифровото приобщаване на цели необлагодетелствани в икономическо отношение и ощетени в културно отношение райони, което води до подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, включително конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП);

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) подпомагат държавите членки при постигането на целта на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа всеки гражданин на Съюза да има достъп до свръхскоростен широколентов интернет до 2020  г. и междинната цел всеки гражданин на Съюза да има достъп до основна интернет връзка до 2013  г.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) допринасят за внасянето на подобрения в живота на гражданите, икономиката и правителствата, чрез насърчаване на взаимосвързаността и на оперативната съвместимост на националните телекомуникационни мрежи, както и на достъпа до такива мрежи;

(2) допринасят за внасянето на подобрения в живота на гражданите, икономиката, организациите, публичните и частни институции, и правителствата, чрез насърчаване на взаимосвързаността и на оперативната съвместимост на националните телекомуникационни мрежи, както и на достъпа до такива мрежи на достъпни цени;

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) стимулират общоевропейското разгръщане на високоскоростни и свръхвисокоскоростни широколентови мрежи, което на свой ред улеснява разработката и ползването на трансевропейски цифрови услуги;

(3) стимулират общоевропейско разгръщане на високоскоростни и свръхвисокоскоростни широколентови мрежи в съответствие с принципа за технологична неутралност с акцент върху селските райони, което на свой ред улеснява разработката и ползването на трансевропейски цифрови услуги

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) улесняват устойчивото разгръщане на трансевропейски инфраструктури за цифрови услуги, тяхната оперативна съвместимост и координацията на европейско равнище, тяхната експлоатация, поддръжка и обновяване;

(4) (4) улесняват устойчивото разгръщане на трансевропейски инфраструктури за цифрови услуги, тяхната оперативна съвместимост и координацията на европейско равнище, тяхната експлоатация, поддръжка и обновяване от гледна точка на културата, като се отчете устойчивостта на околната среда;

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 2 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) се ангажират с принципите на мрежовата неутралност.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 2 – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) допринасят за по-широк достъп до културата и националното наследство в интернет.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 2 – точка 5 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в) благодарение на широколентовия интернет достъп представляват важни образователни инструменти, особено в по-слабо развитите региони.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) разгръщане на свръхбързи широколентови мрежи, осигуряващи скорост на предаване на данни от 100 Mbps и повече;

a) разгръщане на всеобхватни свръхбързи широколентови мрежи, осигуряващи скорост на предаване на данни от 100 Mbps и повече;

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи за свързване на островните и периферните райони, както и на районите-анклави с централните райони на Съюза, като се гарантира, че скоростите на предаване на данни в тези райони са достатъчни за осигуряването на широколентов достъп със скорост от 30 Mbps и повече;

б) разгръщане на широколентови мрежи, по-конкретно „мрежи за достъп“ и подобряване на събирателните мрежи за свързване на островните, селските, планинските, трансграничните и периферните райони, както и на районите-анклави с централните райони на Съюза, следва да се подкрепи с подходящо финансиране, като се гарантира, че скоростите на предаване на данни в тези райони са достатъчни за осигуряването на широколентов достъп със скорост от 30 Mbps и повече;

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) подобряване на общата достъпност на широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги в Съюза в слабите в структурно отношение региони, независимо от икономическата привлекателност, с цел да се улесни участието на гражданите в обществения, и в частност културния, живот;

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 4 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) подкрепата на публично-частни партньорства между регионални и местни органи на власт и малки и средни предприятия в областта на ИКТ, предоставящи публични ИКТ услуги;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки и/или други субекти, които отговарят за изпълнението на проектите от общ интерес или допринасят за тяхното прилагане, предприемат необходимите правни, административни, технически и финансови мерки съгласно съответните разпоредби от настоящия регламент.

3. Държавите членки, регионалните и местните органи и/или други субекти, които отговарят за изпълнението на проектите от общ интерес или допринасят за тяхното прилагане, предприемат необходимите правни, административни, технически и финансови мерки съгласно съответните разпоредби от настоящия регламент.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Действията по проекти от общ интерес отговарят на условията за финансово подпомагане от страна на ЕС в рамките на условията и инструментите, достъпни съгласно регламента относно механизма за свързване на Европа [REF]. Финансово подпомагане се предоставя в зависимост от съответните правила и процедури, приети от Съюза, приоритетите за финансиране и наличието на ресурси.

5. Действията по проекти от общ интерес, необходими за гарантираното предоставяне на широколентови услуги, отговарят на условията за финансово подпомагане от страна на ЕС в рамките на условията и инструментите, достъпни съгласно регламента относно механизма за свързване на Европа [REF]. Финансово подпомагане се предоставя в зависимост от съответните правила и процедури, приети от Съюза, приоритетите за финансиране и наличието на ресурси. Това подпомагане допълва помощта, предоставяна по други програми и инициативи на Общността, включително структурните фондове. Комисията гарантира, че мерките за подкрепа на проектите от общ интерес не оказват обезсърчаващо въздействие върху изпълнението на инициативи на публичния и/или частния сектор, които са в ход или в процес на подготовка, и не могат да получават финансиране по други инструменти на Общността и национални инструменти.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съюзът може да установява контакти, участва в дискусии, обменя информация и да си сътрудничи с публични органи или всякакви други организации в трети държави, за да постигне някоя от целите на настоящите насоки, когато такова сътрудничество увеличава европейската добавена стойност. Наред с останалите цели това сътрудничество трябва да преследва и целта да се спомага за налагането на оперативната съвместимост между трансевропейските телекомуникационни мрежи и телекомуникационните мрежи на трети държави.

1. Съюзът може да установява контакти, участва в дискусии, обменя информация и да си сътрудничи с публични органи или всякакви други организации в трети държави, когато това представлява обществен интерес, за да постигне някоя от целите на настоящите насоки, когато такова сътрудничество увеличава европейската добавена стойност. Наред с останалите цели това сътрудничество трябва да преследва и целта да се спомага за налагането на оперативната съвместимост между трансевропейските телекомуникационни мрежи и телекомуникационните мрежи на трети държави. Това сътрудничество се координира със стратегиите, изготвени в контекста на външните политики на Съюза, по-конкретно включените в европейския инструмент за съседство, както и всички макрорегионални стратегии, които вече са в ход или пък в процес на подготовка.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съюзът може допълнително да установява контакти, участва в дискусии, обменя информация и да си сътрудничи с международни организации и юридически лица, установени в трети държави, за да постигне някоя от целите на настоящите насоки.

2. Съюзът може допълнително да установява контакти, участва в дискусии, обменя информация и да си сътрудничи с международни организации и юридически лица, установени в трети държави, за да постигне някоя от целите на настоящите насоки, представляваща обществен интерес.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В тези доклади Комисията оценява също дали обхватът на проектите от общ интерес продължава да отразява политическите приоритети, технологичното развитие или състоянието на съответните пазари. За големи проекти, тези доклади включват анализ на въздействието върху околната среда, като се вземат предвид нуждите във връзка с адаптацията към изменението на климата и ограничаването на последствията от него, както и устойчивостта на бедствия. Такъв преглед може да бъде проведен и по всяко друго време, когато бъде счетено за уместно.

4. В тези доклади Комисията оценява също дали обхватът на проектите от общ интерес продължава да отразява политическите приоритети, регионалните и социалните потребности, технологичното развитие или състоянието на съответните пазари. За големи проекти, тези доклади включват анализ на въздействието върху околната среда, като се вземат предвид нуждите във връзка с адаптацията към изменението на климата и ограничаването на последствията от него, както и устойчивостта на бедствия. Такъв преглед може да бъде проведен и по всяко друго време, когато бъде счетено за уместно.

Изменение  39

Предложение за регламент

Приложение – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разгръщането и укрепването на трансевропейските телекомуникационни мрежи (широколентови мрежи и инфраструктури за цифрови услуги) ще допринесе за стимулиране на икономическия растеж, създаване на работни места и постигане на динамичен единен цифров пазар. По-специално, тяхното разгръщане ще предостави бърз достъп до интернет, ще допринесе за обусловени от информационните технологии подобрения в ежедневието на гражданите, включително на децата и на младите хора, предприятията и правителствата, ще увеличи оперативната съвместимост и ще улесни съгласуването с общоприети стандарти или доближаването до тях.

Разгръщането и укрепването на трансевропейските телекомуникационни мрежи (широколентови мрежи и инфраструктури за цифрови услуги) ще допринесе за стимулиране на икономическия растеж, създаване на работни места, популяризиране на културното наследство на Европа и постигане на динамичен единен цифров пазар. По-специално, тяхното разгръщане ще предостави бърз достъп до интернет, ще допринесе за обусловени от информационните технологии подобрения в ежедневието на гражданите, включително на децата и на младите хора, предприятията и правителствата, ще увеличи оперативната съвместимост и ще улесни съгласуването с общоприети стандарти или доближаването до тях.

Изменение  40

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въвеждането на трансевропейски телекомуникационни мрежи, които ще помогнат за отстраняване на пречките за развитието на единния цифров пазар, се придружава от проучвания и действия в подкрепа на програмата. Те са следните:

Само в случаи, в които не могат да бъдат подходящо финансирани на равнище държава членка, въвеждането на трансевропейски телекомуникационни мрежи, които ще помогнат за отстраняване на пречките за развитието на единния цифров пазар, се придружава от проучвания и действия в подкрепа на програмата. Те са следните:

Обосновка

Картографирането и проучванията за приложимост не са приоритет за субсидирането на равнище ЕС.

Изменение  41

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – параграф 9 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действията в рамките на проекта от общ интерес в областта на широколентовите мрежи, трябва независимо от използваната технология да:

Когато е доказуемо, че пазарът не е в състояние да предложи такава инфраструктура с търговски средства, действията в рамките на проекта от общ интерес в областта на широколентовите мрежи, трябва независимо от използваната технология да:

Изменение  42

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разгръщането на широколентови мрежи за свързване на островните и периферните райони, както и на районите-анклави с централните райони на Съюза, включително полагането при необходимост на подводни кабели, ще бъде подпомагано, когато това е от значение, за да се гарантира достъп със скорост от 30 Mbps и повече за изолирани общности. Подпомагането следва да допълва финансирането, предоставяно за целта от други фондове, независимо дали на равнище ЕС или на национално равнище.

Разгръщането на широколентови мрежи за свързване на островните, планинските и периферните райони, както и на районите-анклави с централните райони на Съюза, включително полагането при необходимост на подводни кабели, ще бъде подпомагано, когато това е от значение, за да се гарантира достъп със скорост от 30 Mbps и повече за изолирани общности. Подпомагането следва да допълва финансирането, предоставяно за целта от други фондове, независимо дали на равнище ЕС или на национално равнище.

Изменение  43

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това се подкрепят и високоскоростните връзки до точки за публичен достъп, по-специално в обществени сгради като училища, болници, сгради на местната администрация и библиотеки.

Освен това се подкрепят и високоскоростните връзки до точки за публичен достъп, по-специално в обществени сгради като училища, университети, изследователски центрове, болници, сгради на местната администрация, библиотеки и музеи.

Изменение  44

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – заглавие в получер шрифт 4 – заглавие в подчертан шрифт 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ще бъдат разработени и разгърнати канали за комуникация и платформи с цел да се подобри капацитетът на ЕС по отношение на подготвеността, информационния обмен, координацията и реагирането.

Улесняване на разработването на канали за комуникация и платформи с цел да се подобри капацитетът на ЕС по отношение на подготвеността, информационния обмен, координацията и реагирането, при отчитане на съществуващите национални възможности и инициативи.

Обосновка

Комисията следва да играе улесняваща роля и да отчита съществуващите възможности и инициативи в държавите членки.

Изменение  45

Предложение за регламент

Приложение – раздел 3 – заглавие в получер шрифт 4 – заглавие в подчертан шрифт 2 – подзаглавие 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Основната платформа за услуги ще се състои от мрежа от национални/правителствени екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs), разполагащи най-малко с набор от базови възможности. Мрежата ще служи като опорна структура за Европейската система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS) за граждани на ЕС и МСП.

Основната платформа за услуги ще се състои от мрежа от национални/правителствени екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs), разполагащи най-малко с набор от базови възможности. Мрежата може да допринася с информация за Европейската система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS) за граждани на ЕС и МСП.

Обосновка

Не е целесъобразно CERTs да служат като опора за EISAS. Други организации, чиито ключови клиенти са МСП и гражданите, следва да играят по-съществена роля.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Трансевропейските телекомуникационни мрежи и отмяна на Решение №1336/97/ЕО

Позовавания

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.11.2011 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

15.11.2011 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Лоренцо Фонтана

25.1.2012 г.

Разглеждане в комисия

29.5.2012 г.

19.6.2012 г.

 

 

Дата на приемане

19.9.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Емил Стоянов, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Трансевропейските телекомуникационни мрежи и отмяна на Решение №1336/97/ЕО

Позовавания

COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.5.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.11.2011

ENVI

15.11.2011

IMCO

15.11.2011

REGI

15.11.2011

 

CULT

15.11.2011

LIBE

15.11.2011

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

17.1.2012

LIBE

23.11.2011

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Evžen Tošenovský

19.1.2012

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2012

19.6.2012

9.10.2012

19.6.2013

Дата на приемане

9.7.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

0

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ioan Enciu, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Bernd Lange

Дата на внасяне

18.7.2013

Последно осъвременяване: 7 ноември 2013 г.Правна информация