Процедура : 2012/0366(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0276/2013

Внесени текстове :

A7-0276/2013

Разисквания :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Гласувания :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13

Приети текстове :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

ДОКЛАД     ***I
PDF 2001kWORD 2999k
24 Юли 2013 г.
PE 508.085v04-00 A7-0276/2013

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия

(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Линда Макаван

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия

(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0788),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0420/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, от Камарата на депутатите на Чешката република, Парламента на Кралство Дания, Камарата на депутатите на Република Гърция, Камарата на депутатите на Италианската република, Сената на Италианската република, Събранието на Португалската република, Камарата на депутатите на Румъния, Риксдага на Кралство Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 юли 2013 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 юли 2013 г.(2),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по международна търговия, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по земеделие и развитие на селските райони, както и на комисията по правни въпроси (A7-0276/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Предупрежденията относно здравето са част от организирана, ефективна и дългосрочна стратегия за борба срещу тютюнопушенето с добре дефиниран обхват и цели.

Обосновка

Ефективността на предупрежденията относно здравето зависи от тяхната интеграция в организирана стратегия за борба срещу тютюнопушенето с добре дефиниран обхват и цели.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Размерът на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, нарастващата тенденция производителите на тютюневи изделия да съсредоточават производството за целия Съюз само в малък брой производствени обекти в държавите членки и произтичащата от това значителна трансгранична търговия с тютюневи и свързани с тях изделия налага предприемането на законодателни действия на равнището по-скоро на Съюза, отколкото на национално равнище, за да се осъществи безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

(6) Размерът на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, нарастващата тенденция производителите на тютюневи изделия да съсредоточават производството за целия Съюз само в малък брой производствени обекти в държавите членки и произтичащата от това значителна трансгранична търговия с тютюневи и свързани с тях изделия налага предприемането на засилени законодателни действия на равнището на Съюза, за да се осъществи безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Законодателните действия на равнището на Съюза са необходими и за прилагането на Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (наричана по-нататък „РККТ“) от май 2003 г., по която Европейският съюз и неговите държави членки са страни. От значение по-специално са член 9 (Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия), член 10 (Регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите изделия), член 11 (Опаковка и етикетиране на тютюневите изделия), член 13 (Реклама) и член 15 (Незаконна търговия с тютюневи изделия) от нея. По време на различни конференции на страните по РККТ с подкрепата на Съюза и държавите членки бе приет с консенсус набор от насоки за прилагането на разпоредбите на РККТ.

(7) Законодателните действия на равнището на Съюза са необходими и за прилагането на ключовата Рамкова конвенция на СЗО за контрол на тютюна (наричана по-нататък „РККТ“) от май 2003 г. Всички държави членки и Европейският съюз са подписали и ратифицирали конвенцията, в резултат на което съгласно международното право са обвързани с разпоредбите на РККТ. От особено значение са член 9 (Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия), член 10 (Регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите изделия), член 11 (Опаковка и етикетиране на тютюневите изделия), член 13 (Реклама) и член 15 (Незаконна търговия с тютюневи изделия) от нея. По време на различни конференции на страните по РККТ с подкрепата на Съюза и държавите членки беше приет с консенсус набор от насоки за прилагането на разпоредбите на РККТ.

Обосновка

РККТ на СЗО е първият международен договор, посветен на здравето. Нейните разпоредби имат правнообвързващ характер за държавите членки по същия начин, както например правилата на СТО.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В съответствие с член 114, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договорът“) като основа следва да бъде взето високо равнище на защита на здравето, като се взема под внимание, по-специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. Тютюневите изделия не са обикновени стоки и с оглед на изключително вредните последици от тютюна следва да се отдаде голямо значение на защитата на здравето, по-специално за намаляване на разпространението на тютюнопушенето сред младите хора.

(8) В съответствие с член 114, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договорът“) като основа следва да бъде взето високо равнище на защита на здравето, като се взема под внимание, по-специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. Тютюневите изделия не са обикновени стоки и с оглед на изключително вредните последици от тютюна следва да се отдаде голямо значение на защитата на здравето, по-специално за намаляване на разпространението на тютюнопушенето сред младите хора. За тази цел държавите членки следва да организират кампании по превенция на тютюнопушенето, особено в училищата и чрез медиите. В съответствие с принципа за отговорност на производителите, от производителите на тютюневи изделия следва да се търси отговорност за всички разходи за здравеопазване, свързани с последиците от употребата на тютюн.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Предвид факта, че в много държави членки голям процент от пушачите едва ли ще спрат да пушат, законодателството следва да отчита тяхното право да получават обективна информация относно последици върху здравето им, свързани с възможната употреба на тютюневи изделия – информация, която достига до тях също и посредством опаковката на продуктите, които вероятно ще използват.

Обосновка

Тъй като в ЕС все още съществува голям процент пушачи, директивата трябва да си поставя за цел също и подобряването на здравословното състояние на хората, които вече пушат и които желаят да продължат да употребяват изделия, съдържащи тютюн или никотин, без значение каква е причината за това.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 10

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За измерването на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите следва да се прави позоваване на стандарти ISO 4387, ISO 10315 и ISO 8454, които са международно признати. За другите емисии не съществуват международно приети стандарти или тестове за количествено определяне на съдържанието в емисиите, но усилията за тяхното разработване продължават.

(10) За измерването на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите следва да се прави позоваване на стандарти ISO 4387, ISO 10315 и ISO 8454, които са международно признати. За другите емисии не съществуват международно приети стандарти или тестове за количествено определяне на съдържанието в емисиите, но държавите членки и Комисията следва активно да насърчават продължаващите усилия на международно равнище за тяхното разработване.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Беше доказано, че полоний 210 е сериозен канцероген в тютюна. Неговото наличие в цигарите би могло да бъде премахнато почти напълно чрез съчетание от прости мерки. Във връзка с това е целесъобразно да се определи максимално съдържание в емисиите на полоний 210, което би довело до намаляване с 95 % на средното съдържание на полоний 210 в цигарите в момента. Следва да бъде разработен ISO стандарт за измерване на съдържанието на полоний 210 в тютюна.

Обосновка

Полоний 210 е продукт, който се получава при разпада на урана и се съдържа в торове, произведени на базата на богати на уран фосфатни скали. Той замърсява листата на тютюна по въздуха чрез радон 222 и през корените чрез олово 210. При изгаряне полоний 210 се изпарява и по този начин пушачите го вдишват. При разпад той излъчва алфа частици. Алфа радиацията е безвредна извън тялото, но веднъж попаднала в човешкото тяло, тя представлява „най опасната форма на радиация“ (The Polonium Brief (Накратко за полония), Бриана Рего, Isis, 2009 г.).

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Във връзка с определянето на максималното съдържание в емисиите, на по-късен етап може да бъде необходимо и целесъобразно определеното съдържание в емисиите да бъде адаптирано или да се определят максимални прагове за емисиите, като се вземе предвид тяхната токсичност или предизвикваната опасност от пристрастяване.

(11) Във връзка с определянето на максималното съдържание в емисиите, на по-късен етап може да бъде необходимо и целесъобразно определеното съдържание в емисиите да бъде намалено или да се определят максимални прагове за емисиите, като се вземе предвид тяхната токсичност или предизвикваната опасност от пристрастяване.

Обосновка

В бъдеще Комисията следва само да намали максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид (КНВО) в емисиите, и всички други равнища, определени за токсичните или предизвикващите пристрастяване емисии, в съответствие с посоченото в международните стандарти.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Използването понастоящем на различни формати за уведомяване затруднява производителите и вносителите при изпълнението на техните задължения за уведомяване и прави трудоемко за държавите членки и Комисията извършването на сравнения и анализи и изготвянето на заключения въз основа на получената информация. Ето защо следва да има общ задължителен формат за уведомяване относно съставките и емисиите. На широката общественост следва да се осигури възможно най-голяма прозрачност на информацията относно тези изделия, като се следи за спазването по съответстващ начин на правата върху търговската и интелектуалната собственост на производителите на тютюневи изделия.

(13) Използването понастоящем на различни формати за уведомяване затруднява производителите и вносителите при изпълнението на техните задължения за уведомяване и прави трудоемко за държавите членки и Комисията извършването на сравнения и анализи и изготвянето на заключения въз основа на получената информация. Ето защо следва да има общ задължителен формат за уведомяване относно съставките и емисиите. На широката общественост следва да се осигури възможно най-голяма прозрачност на информацията относно тези изделия, като се следи за спазването по съответстващ начин на правата върху търговската и интелектуалната собственост на производителите на тютюневи изделия, по-специално правата на малките и средните предприятия (МСП).

Обосновка

Общите електронни формати, валидни за всички държави членки, ще улеснят задълженията за докладване. Това следва да бъде предимство за МСП.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Липсата на хармонизиран подход по отношение на регламентирането на съставките се отразява на функционирането на вътрешния пазар и оказва влияние върху свободното движение на стоки в ЕС. Някои държави членки са приели законодателни актове или са сключили обвързващи споразумения с промишлеността, с които се разрешават или забраняват определени съставки. В резултат на това определени съставки в някои държави членки са регламентирани, а в други не са. Държавите членки също така предприемат различни подходи по отношение на добавките, интегрирани във филтъра на цигарите, както и по отношение на добавките, оцветяващи тютюневия дим. Без хармонизиране пречките пред вътрешния пазар се очаква да се увеличат през идните години, като се има предвид прилагането на РККТ и насоките за нейното прилагане и предвид придобития опит в други юрисдикции извън Съюза. В насоките относно членове 9 и 10 от РККТ се призовава по-специално за премахване на съставките, които подобряват вкусовите качества, създават впечатлението, че тютюневите изделия са полезни за здравето, и се свързват с идеята за енергия и жизненост, или тези, които имат оцветяващи свойства.

(14) Липсата на хармонизиран подход по отношение на регламентирането на съставките се отразява на функционирането на вътрешния пазар и оказва влияние върху свободното движение на стоки в ЕС. Някои държави членки са приели законодателни актове или са сключили обвързващи споразумения с промишлеността, с които се разрешават или забраняват определени съставки. В резултат на това определени съставки в някои държави членки са регламентирани, а в други не са. Държавите членки също така предприемат различни подходи по отношение на добавките, интегрирани във филтъра на цигарите, както и по отношение на добавките, оцветяващи тютюневия дим. Без хармонизиране пречките пред вътрешния пазар се очаква да се увеличат през идните години, като се има предвид прилагането на РККТ и насоките за нейното прилагане и предвид придобития опит в други юрисдикции извън Съюза. В насоките относно членове 9 и 10 от РККТ се призовава по-специално за премахване на съставките, които подобряват вкусовите качества, създават впечатлението, че тютюневите изделия са полезни за здравето, и се свързват с идеята за енергия и жизненост, или тези, които имат оцветяващи свойства. Съставките, които увеличават опасността от пристрастяване и токсичността, също следва да бъдат премахнати.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) С цел защита на човешкото здраве добавките за използване в тютюневи изделия следва да бъдат подложени на оценка за безопасността. Използването на добавки в тютюневи изделия следва да се разрешава само ако добавките са включени в списък на Съюза на одобрените добавки. Списъкът следва също така да посочва всички условия или ограничения по отношение на използването на разрешените добавки. Тютюневи изделия, съдържащи добавки, които не са включени в списъка на Съюза или са използвани по начин, несъответстващ на изискванията на настоящата директива, не следва да бъдат пускани на пазара.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б) Важно е да се отчитат не само свойствата на добавките като такива, но също и на продуктите, получени при тяхното горене. Добавките, както и продуктите, получени при тяхното горене, не бива да отговарят на критериите за класифицирането им като опасни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси1.

 

_____________

 

1 ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

Обосновка

Само съставки, които не са опасни — сами по себе си или след изгаряне — следва да бъдат разрешени.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Вероятността от наличие на различаващо се регламентиране се увеличава допълнително от опасения, свързани с тютюневите изделия, включително бездимните тютюневи изделия, притежаващи характерни вкусово-ароматни качества, различни от аромата на тютюн, което би могло да улесни започването на употреба на тютюневи изделия или да окаже влияние върху моделите на тяхната употреба. Така например в много държави продажбите на изделия с ментолов вкус постепенно се увеличават, макар и тютюнопушенето като цяло да намалява. Според редица проучвания тютюневите изделия с ментолов вкус могат да улеснят вдишването на дима, както и да привлекат младите хора към тютюнопушенето. Мерките, въвеждащи неоправдани различия в третирането сред ароматизираните цигари (например цигари с ментол и цигари с карамфил), следва да бъдат избягвани.

(15) Вероятността от наличие на различаващо се регламентиране се увеличава допълнително от опасения, свързани с тютюневите изделия, притежаващи характерни вкусово-ароматни качества, различни от аромата на тютюн, което би могло да улесни започването на употреба на тютюневи изделия или да окаже влияние върху моделите на тяхната употреба Така например в много държави продажбите на изделия с ментолов вкус постепенно се увеличават, макар и тютюнопушенето като цяло да намалява. Според редица проучвания тютюневите изделия с ментолов вкус могат да улеснят вдишването на дима, както и да привлекат младите хора към тютюнопушенето. Мерките, въвеждащи неоправдани различия в третирането сред ароматизираните цигари (например цигари с ментол и цигари с карамфил), следва да бъдат избягвани.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Забраната на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества не означава пълна забрана на използването на добавките поотделно, а задължава производителите да намалят добавката или комбинацията от добавки до такава степен, че те да не водят до получаването на характерни вкусово-ароматни качества. Използването на добавки, необходими за производството на тютюневи изделия, следва да бъде разрешено, стига те да не водят до получаването на характерни вкусово-ароматни качества. Комисията следва да гарантира еднакви условия за прилагането на разпоредбата относно характерните вкусово-ароматни качества. Държавите членки и Комисията следва да използват независими експертни групи, които да оказват съдействие в процеса на вземане на решения. При прилагането на настоящата директива не следва да се прави разлика между различните сортове тютюн.

заличава се

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Някои добавки се използват за създаване на впечатлението, че тютюневите изделия са полезни за здравето, че са опасни за здравето в по-малка степен или че увеличават умствената активност и физическите постижения. Тези добавки следва да бъдат забранени, за да се гарантира наличието на еднакви правила и високо равнище на защита на здравето.

(17) Някои добавки се използват за създаване на впечатлението, че тютюневите изделия са полезни за здравето, че са опасни за здравето в по-малка степен или че увеличават умствената активност и физическите постижения. Тези добавки не следва да бъдат одобрявани, за да се гарантира наличието на еднакви правила и високо равнище на защита на здравето. Освен това не следва да бъдат одобрявани добавки, които при употреба могат да придават характерни вкусово-ароматни качества. Това не следва да води до пълна забрана на използването на добавките поотделно. От производителите обаче следва да се изисква да намалят използването на дадена добавка или комбинация от добавки до такава степен, че те да не водят до получаването на характерни вкусово-ароматни качества. Следва да е възможно да бъде одобрявано използването на добавки, необходими за производството на тютюневи изделия, стига те да не водят до получаването на вкусово-ароматни качества и да не са свързани с привлекателността на подобни изделия.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) Все по-голям брой хора, повечето от които деца, страдат от астма и различни алергии. Както отбелязва СЗО, не всички причини за появата на астма са известни, но е необходимо рисковите фактори, включително алергени, тютюн и химически дразнители, да бъдат обект на превантивни мерки, за да се подобри качеството на живот на хората.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Предвид насочеността на директивата към младите хора, тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на съставките, при положение че не е налице съществена промяна в обстоятелствата по отношение на обема на продажбите или моделите на употреба от страна на младите хора.

(18) Предвид насочеността на директивата към младите хора, тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на съставките, при положение че не е налице съществена промяна в обстоятелствата по отношение на обема на продажбите или моделите на употреба от страна на младите хора.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) Държавите членки следва да бъдат насърчавани, ако вече не са го направили, да променят по такъв начин националните си закони във връзка със защитата на младите хора, че да бъде забранена продажбата на тютюневи изделия, както и употребата на такива продукти, за младежи под 18-годишна възраст. Държавите членки следва също да гарантират спазването на тези забрани.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б) Член 16 от РККТ посочва отговорността на страните по конвенцията по отношение на продукти, предназначени за малолетни или непълнолетни потребители, като хранителни изделия и играчки под формата на тютюневи изделия, които могат да бъдат привлекателни за малолетните или непълнолетните. В последните години на пазара бяха пуснати няколко продукта от рода на електронните цигари, които не съдържат никотин, но имат формата на цигари и се опитват да имитират процеса на пушене, използвайки изпаряващи се вещества, чиято безвредност все още не е научно доказана, а също така излъчват електрическа светлина, за да наподобят изгарянето на цигарата. Тези продукти съвсем очевидно са създадени, за да привличат младите и малолетните потребители, и стават все по-популярни сред непълнолетните лица в редица държави членки. Навикът, който употребата на тези имитиращи цигарите изделия създават у младите потребители и малолетните или непълнолетните лица, предизвиква нарастваща загриженост. Следователно тези изделия следва да бъдат забранени с настоящата директива.

 

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Подобни различия могат да създадат пречки пред търговията и да попречат на функционирането на вътрешния пазар на тютюневи изделия и поради това следва да бъдат премахнати. Също така потребителите в някои държави членки могат да бъдат по-добре информирани за рисковете за здравето, свързани с тютюневите изделия, отколкото в други. Без предприемане на допълнителни действия на равнището на Съюза съществуващите различия вероятно ще се увеличат през идните години.

(20) Подобни различия могат да създадат пречки пред търговията и да попречат на функционирането на вътрешния пазар на тютюневи изделия и поради това следва да бъдат премахнати. Също така потребителите в някои държави членки могат да бъдат по-добре информирани за рисковете за здравето, свързани с тютюневите изделия, отколкото в други. Без предприемане на допълнителни действия за хармонизиране на равнището на Съюза съществуващите различия вероятно ще се увеличат през идните години.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Разпоредбите относно етикетирането също е необходимо да бъдат адаптирани в съответствие с новите научни данни. Например бе доказано, че посочването на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите върху опаковките за цигари е подвеждащо, тъй като то кара потребителите да вярват, че някои цигари са по-малко вредни, отколкото други. Някои факти също така сочат, че големите комбинирани предупреждения относно здравето са по-ефективни, отколкото предупрежденията, състоящи се само от текст. Поради това комбинираните предупреждения относно здравето следва да станат задължителни в рамките на Съюза и да покриват значителни и видими части от повърхността на потребителската опаковка. Следва да бъде определен минимален размер за всички предупреждения относно здравето, за да се гарантира тяхната видимост и ефективност.

(22) Разпоредбите относно етикетирането също е необходимо да бъдат адаптирани в съответствие с новите научни данни. Например бе доказано, че посочването на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите върху опаковките за цигари е подвеждащо, тъй като то кара потребителите да вярват, че някои цигари са по-малко вредни, отколкото други. Някои факти също така сочат, че големите комбинирани предупреждения относно здравето, които съдържат изображение и текст, са по-ефективни, отколкото предупрежденията, състоящи се само от текст. Поради това комбинираните предупреждения относно здравето следва да станат задължителни в рамките на Съюза и да покриват значителни и видими части в полетата на видимост от всички страни на повърхността на потребителската опаковка. Следва да бъде определен минимален размер за всички предупреждения относно здравето, за да се гарантира тяхната видимост и ефективност.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и видимостта на предупрежденията относно здравето и те да бъдат в максимална степен ефективни, следва да се предвидят разпоредби относно размерите на предупрежденията, както и относно някои аспекти на външния вид на опаковката на тютюневото изделие, включително относно механизма за отваряне. Опаковката и изделията могат да въведат в заблуждение потребителите, по-специално младите хора, като внушават, че изделията са по-малко вредни. Например такъв е случаят с някои текстове или елементи, като наименованията „с ниско съдържание на катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, „натурални“, „биологични“, „без добавки“, „без аромати“, „тънки“ и някои наименования, изображения, фигуративни или други знаци. Също така размерът и външният вид на отделните цигари може да бъде подвеждащ за потребителите, като създава впечатление, че те са по-малко вредни. Освен това според наскоро проведено проучване става ясно, че пушачите на тънки цигари е по-вероятно да смятат, че използваната от тях марка е по-малко вредна. Този аспект следва да бъде разгледан.

(23) За да се осигури ненарушимостта и видимостта на предупрежденията относно здравето и те да бъдат в максимална степен ефективни, следва да се предвидят разпоредби относно размерите на предупрежденията, както и относно някои аспекти на външния вид на опаковката на тютюневото изделие. Опаковката и изделията могат да въведат в заблуждение потребителите, по-специално младите хора, като внушават, че изделията са по-малко вредни. Например такъв е случаят с някои текстове или елементи, като наименованията „с ниско съдържание на катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, „натурални“, „биологични“, „без добавки“, „без аромати“, „тънки“ и някои наименования, изображения, фигуративни или други знаци. Определени опаковки и изделия също биха могли да са подвеждащи, внушавайки ползи, свързани със социалното положение, социалния живот или качества като женственост, мъжественост или елегантност. Също така размерът и външният вид на отделните цигари може да бъде подвеждащ за потребителите, като създава впечатление, че те са по-малко вредни. Освен това според наскоро проведено проучване става ясно, че пушачите на тънки цигари е по-вероятно да смятат, че използваната от тях марка е по-малко вредна. Този аспект следва да бъде разгледан.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) Доказано е, че тютюневите изделия съдържат и отделят множество вредни вещества, както и известни канцерогенни агенти, които след изгаряне са опасни за здравето на човека. Научните изследвания ясно доказват, че пасивното тютюнопушене причинява смърт, болести и инвалидност, и че пасивното тютюнопушене е опасно, по-специално за плода у бременните жени и за кърмачетата. То може да предизвика или да усложни дихателни проблеми при лица, които вдишват дима. Поради това предупрежденията относно здравето следва да насочват вниманието и към риска за здравето от пасивното пушене.

Обосновка

Това съображение е част от сегашната Директива 2001/37/ЕО. Следва да има специални предупреждения с текст и изображение, които насочват вниманието върху опасността от пасивното пушене.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Тютюневите изделия за пушене, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на етикетирането, при положение че не е налице съществена промяна в обстоятелствата във връзка с обема на продажбите или моделите на употреба от страна на младите хора. Етикетирането на тези други тютюневи изделия следва да се извършва съгласно специални правила. Необходимо е да бъде гарантирана видимостта на предупрежденията относно здравето, поставени върху бездимните тютюневи изделия. Поради това предупрежденията следва да се поставят върху двете основни повърхности на опаковката на бездимното тютюнево изделие.

(24) Тютюневите изделия за пушене, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на етикетирането, при положение че не е налице съществена промяна в обстоятелствата във връзка с обема на продажбите или моделите на употреба от страна на младите хора. Етикетирането на тези други тютюневи изделия следва да се извършва съгласно специални правила. Необходимо е да бъде гарантирана видимостта на предупрежденията относно здравето, поставени върху бездимните тютюневи изделия. Поради това предупрежденията следва да се поставят върху двете основни повърхности на опаковката на бездимното тютюнево изделие.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) На пазара са пуснати значителни обеми от незаконни изделия, които не са в съответствие с определените в Директива 2001/37/ЕО изисквания, като данните показват, че тези количества могат да се увеличат. Такива изделия накърняват свободното обращение на изделията, които съответстват на изискванията, и защитата, предвидена от законодателството за контрол на тютюна. Освен това РККТ задължава Съюза да води борба с незаконните изделия като част от всеобхватна политика за контрол на тютюна. Поради това следва да се предвиди разпоредба, съгласно която потребителските опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани по уникален и сигурен начин и тяхното движение да бъде записвано, така че да бъде възможно следенето и обратното проследяване на тези изделия в Съюза, а също така да се контролира и подобрява съответствието им с настоящата директива. Освен това следва да се предвидят разпоредби за въвеждането на защитни елементи, които ще направят по-лесна проверката на автентичността на изделията.

(26) На пазара са пуснати значителни обеми от незаконни изделия, които не са в съответствие с определените в Директива 2001/37/ЕО изисквания, като данните показват, че тези количества могат да се увеличат. Такива изделия накърняват свободното обращение на изделията, които съответстват на изискванията, и защитата, предвидена от законодателството за контрол на тютюна. Освен това РККТ задължава Съюза да води борба с незаконните изделия като част от всеобхватна политика за контрол на тютюна. Поради това следва да се предвиди разпоредба, съгласно която потребителските опаковки и всички външни транспортни опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани по уникален и сигурен начин и тяхното движение да бъде записвано, така че да бъде възможно следенето и обратното проследяване на тези изделия в Съюза, а също така да се контролира и подобрява съответствието им с настоящата директива. Освен това следва да се предвидят разпоредби за въвеждането на защитни елементи, които ще направят по-лесна проверката на автентичността на изделията, и за да се гарантира, че уникалните идентификатори на потребителските опаковки са свързани с уникалния идентификатор върху външната транспортна опаковка.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) За да се гарантира независимост и прозрачност, производителите на тютюневи изделия следва да сключат договори за съхранение на данни с независими трети страни под контрола на външен одитор. Данните, свързани със системата за следене и обратно проследяване, следва да бъдат съхранявани отделно от другите свързани с дружествата данни, и следва да бъдат под контрола на компетентните органи на държавите членки и Комисията, които да имат достъп до тях по всяко време.

(28) За да се гарантира независимост и прозрачност, производителите на тютюневи изделия следва да сключат договори за съхранение на данни с независими трети страни. Целесъобразността на подобни договори е предмет на одобрение и наблюдение от Комисията, подпомагана от външен одитор. Данните, свързани със системата за следене и обратно проследяване, следва да бъдат съхранявани отделно от другите свързани с дружествата данни, и следва да бъдат под контрола на компетентните органи на държавите членки и Комисията, които да имат достъп до тях по всяко време.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета от 13 ноември 1989 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно етикетирането на тютюневите изделия и забраната на пускането на пазара на някои видове тютюн за орална употреба бе наложена забрана на продажбата в държавите членки на някои видове тютюн за орална употреба. С Директива 2001/37/EО тази забрана бе потвърдена. С член 151 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция на Кралство Швеция се предоставя дерогация от посочената забрана. Забраната на продажбата на тютюн за орална употреба следва да бъде запазена, за да се предотврати въвеждането на вътрешния пазар на изделие, което предизвиква пристрастяване, има отрицателни последици за здравето и е привлекателно за младите хора. За другите бездимни тютюневи изделия, които не се произвеждат за масовия пазар, наличието на строго регламентиране по отношение на етикетирането и съставките се счита за достатъчно, за да възпрепятства разширяването на пазара извън рамките на традиционната им употреба.

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета от 13 ноември 1989 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно етикетирането на тютюневите изделия и забраната на пускането на пазара на някои видове тютюн за орална употреба бе наложена забрана на продажбата в държавите членки на някои видове тютюн за орална употреба. С Директива 2001/37/EО тази забрана бе потвърдена. С член 151 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция на Кралство Швеция се предоставя дерогация от посочената забрана. Забраната на продажбата на тютюн за орална употреба следва да бъде запазена, за да се предотврати въвеждането на вътрешния пазар на изделие, което предизвиква пристрастяване, има отрицателни последици за здравето и е привлекателно за младите хора.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a) Предвид общата забрана на продажбата на тютюн за орална употреба (снус) в Съюза, не съществува трансграничен интерес по отношение на регламентирането на съдържанието на снуса. Отговорността за регламентирането на съдържанието на снуса следователно се поема от държавата членка, където е разрешена продажбата на снус в съответствие с член 151 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция. Поради това снусът следва да се освободи от задължението за прилагане на разпоредбите на член 6 от настоящата директива.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние улесняват достъпа на младите хора до тютюневите изделия и пораждат риск това да накърни съответствието с изискванията, предвидени от законодателството за контрол на тютюна, и по-специално от настоящата директива. Необходими са общи правила относно система за уведомяване, за да се гарантира, че настоящата директива ще реализира напълно потенциала си. Разпоредбите за уведомяването относно трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние в настоящата директива следва да се прилагат независимо от процедурата за уведомяване, установена в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество. Продажбата на тютюневи изделия от разстояние от търговец на потребител е допълнително регламентирана в Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние, която от 13 юни 2014 г. ще бъде заменена от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите.

(30) Трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние следва да бъдат забранени, тъй като улесняват достъпа на младите хора до тютюневите изделия и пораждат риск това да накърни съответствието с изискванията на настоящата директива.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a) Директива 2003/33/ЕО относно рекламирането и финансирането на тютюневи изделия вече забранява безплатното раздаване на такива изделия в рамките на спонсорирането на събития. Настоящата директива, която урежда въпросите относно представянето и продажбата на тютюн и има за основа постигането на високо равнище на защита на здравето и предотвратяването на тютюнопушенето сред младите хора, разширява забраната за безплатно раздаване на обществените места и изрично забранява разпространяването на печатни материали или талони за отстъпка и подобни промоции в пакетите и опаковките.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 30 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30б) Комисията и държавите членки следва да се ангажират с ефективното изпълнение на Протокола към Рамковата конвенция за контрол на тютюна за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия. Следва да се положат усилия за предотвратяване и подобряване на контрола върху незаконния трафик на тютюневи изделия, произведени в трети държави.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Всички тютюневи изделия са потенциален източник на смъртност, заболеваемост и увреждания и тяхната употреба следва да бъде ограничавана. Поради това е важно да се следи развитието по отношение на новите категории тютюневи изделия. Задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия следва да бъде наложено на производителите и вносителите, без да се засягат правомощията на държавите членки да им налагат забрана или да ги разрешават. Комисията следва да следи развитието и да представи доклад 5 години след крайния срок за транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.

(31) Всички тютюневи изделия са потенциален източник на смъртност, заболеваемост и увреждания и тяхното производство, разпространение и употреба следва да бъдат регламентирани. Поради това е важно да се следи развитието по отношение на новите категории тютюневи изделия. Задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия следва да бъде наложено на производителите и вносителите, без да се засягат правомощията на държавите членки да им налагат забрана или да ги разрешават. Комисията следва да следи развитието и да представи доклад три години след крайния срок за транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Изделията, съдържащи никотин, се продават на пазара на Съюза. Различните регулаторни подходи, предприети от държавите членки за даване отговор на свързаните с тези изделия опасения относно здравето и безопасността, имат отрицателно въздействие върху функционирането на вътрешния пазар, по-специално като се има предвид, че тези изделия са предмет на значителни трансгранични продажби от разстояние, включително по интернет.

(33) Изделията, съдържащи никотин, включително електронните цигари, се продават на пазара на Съюза. Същевременно държавите членки са предприели различни регулаторни подходи по отношение на свързаните с тези изделия опасения относно здравето и безопасността. Необходими са хармонизирани правила, а всички изделия, съдържащи никотин, следва да бъдат регламентирани чрез лекарствен режим, който признава утвърдената употреба на никотина. Като се отчита потенциалът на подобни изделия да помогнат за отказване от тютюнопушенето, държавите членки следва да гарантират възможността за тяхната наличност извън аптеките.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) С Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба се въвежда правна уредба за оценка на качеството, безвредността и ефикасността на лекарствените продукти, включително на изделията, съдържащи никотин. Значителен брой изделия, съдържащи никотин, вече са били разрешени съгласно настоящия регулаторен режим. При разрешението се взема предвид съдържанието на никотин в съответното изделие. Прилагането на една и съща правна уредба спрямо всички изделия, съдържащи никотин, чието съдържание на никотин е равно или надвишава съдържанието му в изделие, съдържащо никотин, което преди това е било разрешено съгласно Директива 2001/83/ЕО, позволява правното положение да бъде по-ясно, изглажда различията между националните законодателства, гарантира равно третиране на всички изделия, съдържащи никотин, които могат да се използват с цел преустановяване на употребата на тютюневи изделия, и създава стимули за научни изследвания и иновации по отношение на преустановяването на употребата на тютюневи изделия. Това не следва да засяга прилагането на Директива 2001/83/ЕО по отношение на другите изделия, попадащи в обхвата на настоящата директива, ако са изпълнени условията, определени в Директива 2001/83/EО.

(34) С Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба се въвежда правна уредба за оценка на качеството, безвредността и ефикасността на лекарствените продукти, включително на изделията, съдържащи никотин. Значителен брой изделия, съдържащи никотин, вече са били разрешени съгласно настоящия регулаторен режим. При разрешението се взема предвид съдържанието на никотин в съответното изделие. Въпреки това измерването на приема на никотин се оказва трудно, тъй като той зависи от изделията и от начина, по който се използват. Поради това включването на всички изделия, съдържащи никотин, независимо от тяхното съдържание на никотин, в обхвата на Директива 2001/83/ЕО, отчитайки утвърдената употреба на никотина, същевременно позволява правното положение да бъде по-ясно, изглажда различията между националните законодателства, гарантира равно третиране на всички изделия, съдържащи никотин, които могат да се използват с цел преустановяване на употребата на тютюневи изделия, и създава стимули за научни изследвания и иновации по отношение на преустановяването на употребата на тютюневи изделия. Това не следва да засяга прилагането на Директива 2001/83/ЕО по отношение на другите изделия, попадащи в обхвата на настоящата директива, ако са изпълнени условията, определени в Директива 2001/83/EО.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Следва да бъдат въведени разпоредби относно етикетирането на изделия, съдържащи никотин под определения в настоящата директива праг, за да бъде привлечено вниманието на потребителите към потенциалните рискове за здравето.

заличава се

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35a) Държавите членки следва да гарантират, че изделията, съдържащи никотин, не се продават на лица на възраст под изискваната за закупуване на тютюневи или свързани с тях изделия.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, по-специално по отношение на формата на уведомяването относно съставките, определянето на изделията с характерни вкусово-ароматни качества или с повишено равнище на токсичност и опасност от пристрастяване, както и на методологията за определяне дали дадено тютюнево изделие притежава характерни вкусово-ароматни качества, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(37) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, по-специално по отношение на формата на уведомяването относно съставките, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) С цел настоящата директива да стане напълно оперативна и да не изостава от техническото и научното развитие, както и от това в международен план в областта на производството, потреблението и регламентирането на тютюна, правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията, по-специално по отношение на приемането и адаптирането на максималното съдържание в емисиите и методите за неговото измерване, на определянето на максималните равнища на съставките, които увеличават токсичността, опасността от пристрастяване или привлекателността, на употребата на предупрежденията относно здравето, уникалните идентификатори и защитните елементи при етикетирането и опаковането, на определянето на основните елементи на договорите за съхранение на данни с независими трети страни, на преразглеждането на освобождаването от някои разпоредби, предоставено на тютюневи изделия, различни от цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари и бездимни тютюневи изделия, и на преразглеждането на равнищата на никотин за изделията, съдържащи никотин. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(38) С цел настоящата директива да стане напълно оперативна и да не изостава от техническото и научното развитие, както и от това в международен план в областта на производството, потреблението и регламентирането на тютюна, правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията, по-специално по отношение на приемането и адаптирането на максималното съдържание в емисиите и методите за неговото измерване, на одобряването на добавки и на определянето на максималните равнища на добавките, при необходимост, на употребата на предупрежденията относно здравето, уникалните идентификатори и защитните елементи при етикетирането и опаковането, на определянето на основните елементи на договорите за съхранение на данни с независими трети страни, както и на преразглеждането на освобождаването от някои разпоредби, предоставено на тютюневи изделия, различни от цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари и тютюн за водна лула. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39) Комисията следва да следи развитието и да представи доклад 5 години след датата на транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.

(39) Комисията следва да следи развитието и да представи доклад три години след датата на транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива, особено по отношение на пакетирането.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39a) Държавите членки носят важна отговорност за защитата на общественото здраве и предприемането на превантивни действия, предоставянето на публични гаранции, мониторинга и консултациите за младите хора и провеждането на превантивни обществени кампании срещу тютюнопушенето, по-специално в училищата. Всеобщият безплатен достъп до консултации за отказване от тютюнопушенето и съответното лечение се считат за изключително важни.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Държава членка, която счита, че е необходимо запазването на по-строги национални разпоредби по отношение на аспекти, попадащи в приложното поле на настоящата директива, следва да има възможност да направи това без разлика за всички изделия поради съображения с императивен характер, свързани с опазването на общественото здраве. Държавите членки следва да имат и правото да въвеждат по-строги разпоредби, прилагани без разлика за всички изделия поради съображения, свързани с конкретното положение в съответната държава членка и при условие че разпоредбите са обосновани с необходимостта от опазване на общественото здраве. По-строгите национални разпоредби следва да бъдат необходими и пропорционални и да не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. При по-стриктни национални разпоредби се изисква предварително уведомяване на Комисията и одобрение от нейна страна, като се взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива.

(40) Държава членка, която счита, че е необходимо запазването или въвеждането на по-строги национални разпоредби по отношение на аспекти, попадащи в приложното поле на настоящата директива, следва да има възможност да направи това без разлика за всички изделия, доколкото подобни мерки са съвместими с ДФЕС. При по-стриктни национални разпоредби се изисква предварително уведомяване на Комисията и одобрение от нейна страна, като се взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива.

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42) Държавите членки следва да гарантират, че личните данни се обработват единствено в съответствие с разпоредбите и гаранциите, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.

(42) Държавите членки следва да гарантират, че личните данни се обработват единствено в съответствие с разпоредбите и гаранциите, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Изключително важно е също така да се вземат предвид националните разпоредби за защита на личните данни.

Изменение    43

Предложение за директива

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45) Предложението засяга няколко от основните права, установени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално защитата на личните данни (член 8), свободата на изразяване на мнение и свободата на информация (член 11), свободата на стопанската инициатива (член 16) и правото на собственост (член 17). Задълженията, налагани на производителите, вносителите и дистрибуторите на тютюневи изделия, са необходими за подобряване на функционирането на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на здравето и потребителите съгласно членове 35 и 38 от Хартата на основните права на Европейския съюз. При прилагането на настоящата директива следва да се зачита правото на ЕС и съответните международни задължения.

(45) Предложението засяга някои от основните права, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално защитата на личните данни (член 8), свободата на изразяване на мнение и свободата на информация (член 11), свободата на стопанска инициатива на стопанските субекти (член 16) и правото на собственост на притежателите на търговски марки (член 17). Следователно трябва да се гарантира, че задълженията, налагани на производителите, вносителите и дистрибуторите на тютюневи изделия, не само осигуряват високо равнище на защита на здравето и потребителите, но че те също така защитават всички останали основни права и са пропорционални с оглед на функционирането на вътрешния пазар. При прилагането на настоящата директива следва да се зачита правото на Съюза и съответните международни задължения.

Изменение    44

Предложение за директива

Съображение 45 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(45a) Държавите членки следва да зачитат правото на чист въздух в духа на член 7, буква б) и член 12 от Международния пакт за икономически, социални и културни права, предвиждащ правото на здравословни и безопасни условия на труд и правото на всеки да се радва на най-високия възможен стандарт в областта на физическото и психичното здраве. Това отговаря на целите на член 37 от Хартата на основните права, според който високото равнище на опазване на околната среда и подобряване на нейното качество трябва да бъдат включени в политиките на Съюза.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на настоящата директива е сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно:

Целта на настоящата директива е сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно:

a) съставките и емисиите от тютюневи изделия и свързаните задължения за уведомяване, в т.ч. максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите;

a) съставките и емисиите от тютюневи изделия и свързаните задължения за уведомяване, в т.ч. максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите;

б) етикетирането и опаковането на тютюневите изделия, включително предупрежденията относно здравето, които трябва да се поставят върху потребителските опаковки на тютюневите изделия и върху всички външни опаковки, както и проследимостта и защитните елементи, за да се гарантира съблюдаването на разпоредбите на настоящата директива;

б) етикетирането и опаковането на тютюневите изделия, включително предупрежденията относно здравето, които трябва да се поставят върху потребителските опаковки на тютюневите изделия и върху всички външни опаковки, както и проследимостта и защитните елементи, за да се гарантира съблюдаването на разпоредбите на настоящата директива;

в) забраната за пускане на пазара на тютюневи изделия за орална употреба;

в) забраната за пускане на пазара на тютюневи изделия за орална употреба;

г) трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние;

г) забраната на трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние;

д) задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия;

д) задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия;

е) пускането на пазара и етикетирането на определени изделия, които са свързани с тютюневи изделия, а именно — изделията, съдържащи никотин, и растителните изделия за пушене,

е) пускането на пазара и етикетирането на определени изделия, които са свързани с тютюневи изделия, а именно — изделията, съдържащи никотин, и растителните изделия за пушене,

за да се улесни функционирането на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, като основното съображение е осигуряването на високо равнище на защита на общественото здраве.

за да се изпълняват задълженията съгласно Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна и с цел да се улесни функционирането на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, като основното съображение е осигуряването на високо равнище на защита на общественото здраве, особено по отношение на младите хора,

Изменение    46

Предложение за директива

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

(1) „опасност от пристрастяване“ означава фармакологичният потенциал на дадено вещество да доведе до пристрастяване — състояние, което засяга способността на човека да контролира поведението си — като обикновено създава усещане за удовлетвореност или за облекчение на симптомите на абстиненция, или и двете;

(1) „опасност от пристрастяване“ означава фармакологичният потенциал на дадено вещество да доведе до пристрастяване — състояние, което засяга способността на човека да контролира поведението си — като обикновено създава усещане за удовлетвореност или за облекчение на симптомите на абстиненция, или и двете;

(2) „добавка“ означава вещество, което се съдържа в тютюнево изделие, неговата потребителска опаковка или всяка външна опаковка с изключение на тютюневи листа и други естествени или непреработени части на тютюневото растение;

(2) „добавка“ означава вещество, което се съдържа в тютюнево изделие, неговата потребителска опаковка или всяка външна опаковка с изключение на тютюневи листа и други естествени или непреработени части на тютюневото растение;

(3) „система за проверка на възрастта“ означава компютърна система, която потвърждава еднозначно възрастта на потребителя по електронен път в съответствие с националните изисквания;

(3) „система за проверка на възрастта“ означава компютърна система, която потвърждава еднозначно възрастта на потребителя по електронен път в съответствие с националните изисквания;

(4) „характерни вкусово-ароматни качества“ означава отличителен аромат или вкус, различен от този на тютюна и получен от добавка или комбинация от добавки, включително, но без да се ограничават до плод, подправка, билка, алкохол, захарно изделие, ментол или ванилия, който се усеща преди или по време на употреба по предназначение на тютюневото изделие;

(4) „характерни вкусово-ароматни качества“ означава отличителен аромат или вкус, различен от този на тютюна и получен от добавка или комбинация от добавки, включително, но без да се ограничават до плод, подправка, билка, алкохол, захарно изделие, ментол или ванилия, който се усеща преди или по време на употреба на тютюневото изделие;

(5) „тютюн за дъвчене“ означава бездимно тютюнево изделие, предназначено изключително за дъвчене;

(5) „тютюн за дъвчене“ означава бездимно тютюнево изделие, предназначено изключително за дъвчене;

(6) „пура“ означава цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в член 4, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн;

(6) „пура“ означава цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в член 4, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн;

(7) „цигара“ означава цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в член 3, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета;

(7) „цигара“ означава цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в член 3, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета;

(8) „пурета“ означава вид малка пура с диаметър, който не надхвърля 8 mm;

(8) „пурета“ означава вид малка пура, която е подробно определена в член 8, параграф 1 от Директива 2007/74/ЕО на Съвета;

(9) „комбинирано предупреждение относно здравето“ означава предупреждение относно здравето, което е предвидено в настоящата директива и се състои от съчетание на текстово предупреждение и съответна снимка или илюстрация;

(9) „комбинирано предупреждение относно здравето“ означава предупреждение относно здравето, което е предвидено в настоящата директива и се състои от съчетание на текстово предупреждение и съответна снимка или илюстрация;

(10) „потребител“ означава физическо лице, което действа за цели извън рамките на своята търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност;

(10) „потребител“ означава физическо лице, което действа за цели извън рамките на своята търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност;

(11) „трансгранична продажба от разстояние“ означава услуга по продажба от разстояние, при която в момента, в който потребителят поръчва изделието, той се намира в държава членка, различна от държавата членка или третата държава, където е установен търговският обект за продажба на дребно. Счита се, че даден търговски обект за продажба на дребно е установен в дадена държава членка:

(11) „трансгранична продажба от разстояние“ означава услуга по продажба от разстояние, при която в момента, в който потребителят поръчва изделието, той се намира в държава членка, различна от държавата членка или третата държава, където е установен търговският обект за продажба на дребно. Счита се, че даден търговски обект за продажба на дребно е установен в дадена държава членка:

a) в случай на физическо лице — ако неговото място на стопанска дейност се намира в същата държава членка;

a) в случай на физическо лице — ако неговото място на стопанска дейност се намира в същата държава членка;

б) в останалите случаи — ако неговото седалище и адрес на управление, централно управление или място на стопанска дейност, включително клон, представителство или друга стопанска единица, се намира в същата държава членка;

б) в останалите случаи — ако неговото седалище и адрес на управление, централно управление или място на стопанска дейност, включително клон, представителство или друга стопанска единица, се намира в същата държава членка;

(12) „емисии“ означава веществата, които се отделят при употреба по предназначение на тютюнево изделие, като например веществата в дима или веществата, отделяни при използването на бездимните тютюневи изделия;

(12) „емисии“ означава веществата, които се отделят при употреба по предназначение на тютюнево изделие, като например веществата в дима или веществата, отделяни при използването на бездимните тютюневи изделия;

(13) „овкусител“ означава добавка, която придава аромат и/или вкус;

(13) „овкусител“ означава добавка, която придава аромат и/или вкус;

(14) „предупреждение относно здравето“ означава предупреждение, предвидено в настоящата директива, което включва текстовите предупреждения, комбинираните предупреждения относно здравето, общите предупреждения и информационните съобщения;

(14) „предупреждение относно здравето“ означава предупреждение, предвидено в настоящата директива, което включва текстовите предупреждения, комбинираните предупреждения относно здравето, общите предупреждения и информационните съобщения;

(15) „растително изделие за пушене“ означава изделие на базата на растения или билки, което не съдържа тютюн и чиято консумация се извършва чрез процес на горене;

(15) „растително изделие за пушене“ означава изделие на базата на растения или билки, което не съдържа тютюн и чиято консумация се извършва чрез процес на горене;

(16) „внос на тютюневи и свързани с тях изделия“ означава въвеждането на територията на Съюза на такива изделия, освен когато при въвеждането им на територията на Съюза продуктите са поставени под митническа процедура с отложено плащане или митнически режим с отложено плащане, както и освобождаването им от митническа процедура с отложено плащане или митнически режим с отложено плащане;

(16) „внос на тютюневи и свързани с тях изделия“ означава въвеждането на територията на Съюза на такива изделия, освен когато при въвеждането им на територията на Съюза продуктите са поставени под митническа процедура с отложено плащане или митнически режим с отложено плащане, както и освобождаването им от митническа процедура с отложено плащане или митнически режим с отложено плащане;

(17) „вносител на тютюневи и свързани с тях изделия“ означава собственикът или лицето, което притежава правото на разпореждане с тютюневи и свързани с тях изделия, които са били въведени на територията на Съюза;

(17) „вносител на тютюневи и свързани с тях изделия“ означава собственикът или лицето, което притежава правото на разпореждане с тютюневи и свързани с тях изделия, които са били въведени на територията на Съюза;

(18) „съставка“ означава добавка, тютюн (тютюневи листа и други естествени, преработени или непреработени части на тютюневото растение, включително раздут и възстановен тютюн) и всякакви вещества, които се съдържат в завършеното тютюнево изделие, включително хартията, филтрите, мастилата, капсулите и лепилата;

(18) „съставка“ означава добавка, тютюн и всякакви вещества, които се съдържат в завършеното тютюнево изделие, включително хартията, филтрите, мастилата, капсулите и лепилата;

 

(18a) „тютюн“ означава тютюневи листа и други естествени, преработени или непреработени части на тютюневото растение, включително раздут и възстановен тютюн;

(19) „максимално равнище“ или „максимално съдържание в емисиите“ означава максималното съдържание или емисии на дадено вещество в тютюнево изделие, включително равно на нула, измерено в грамове;

(19) „максимално равнище“ или „максимално съдържание в емисиите“ означава максималното съдържание или емисии на дадено вещество в тютюнево изделие, включително равно на нула, измерено в грамове;

(20) „тютюн за смъркане“ означава бездимно тютюнево изделие, което се поема през носа;

(20) „тютюн за смъркане“ означава бездимно тютюнево изделие, което се поема през носа;

(21) „никотин“ означава никотинови алкалоиди;

(21) „никотин“ означава никотинови алкалоиди;

(22) „изделие, съдържащо никотин“ означава изделие, което може да се използва за консумация от потребителите чрез вдишване, поглъщане или по друг начин и в което никотинът или е добавен по време на производствения процес, или се добавя от ползвателя преди или по време на консумацията;

(22) „изделие, съдържащо никотин“ означава изделие, което може да се използва за консумация от потребителите чрез вдишване, поглъщане или по друг начин и в което никотинът или е добавен по време на производствения процес, или се добавя от ползвателя преди или по време на консумацията;

(23) „нова категория тютюнево изделие“ означава тютюнево изделие, което е различно от цигара, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за водна лула, пура, пурета, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане или тютюневи изделия за орална употреба, и е пуснато на пазара след влизането в сила на настоящата директива;

(23) „нова категория тютюнево изделие“ означава тютюнево изделие, което е различно от цигара, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за водна лула, пура, пурета, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане или тютюневи изделия за орална употреба, и е пуснато на пазара след влизането в сила на настоящата директива;

(24) „външна опаковка“ означава всяка опаковка, в която изделията се пускат на пазара и която включва една потребителска опаковка или съвкупност от потребителски опаковки; прозрачните обвивки не се считат за външни опаковки;

(24) „външна опаковка“ означава всяка опаковка, в която изделията се пускат на пазара и която включва една потребителска опаковка или съвкупност от потребителски опаковки; прозрачните обвивки не се считат за външни опаковки;

 

(24a) „външна транспортна опаковка“ означава всяка опаковка, състояща се от съвкупност от потребителски опаковки, в която тютюневите изделия се транспортират от производителя до следващите икономически оператори, преди да бъдат пуснати на пазара, като например стекове, мастер боксове и палети;

(25) „пускане на пазара“ означава предоставянето на изделия на потребителите в Съюза срещу заплащане или безплатно, включително чрез продажба от разстояние; в случай на трансгранични продажби от разстояние изделието се счита за пуснато на пазара в държавата членка, в която се намира потребителят;

(25) „пускане на пазара“ означава предоставянето на изделия на потребителите в Съюза срещу заплащане или безплатно, включително чрез продажба от разстояние; в случай на трансгранични продажби от разстояние изделието се счита за пуснато на пазара в държавата членка, в която се намира потребителят;

(26) „тютюн за лула“ означава тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене, и който е предназначен изключително за употреба в лула;

(26) „тютюн за лула“ означава тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене, и който е предназначен изключително за употреба в лула;

 

(26a)„тютюн за водна лула“ означава тютюн, предназначен единствено за употреба във водна лула;

(27) „търговски обект за продажба на дребно“ означава всеки търговски обект, в който се пускат на пазара тютюневи изделия, включително от физически лица;

(27) „търговски обект за продажба на дребно“ означава всеки търговски обект, в който се пускат на пазара тютюневи изделия, включително от физически лица;

(28) „тютюн за ръчно свиване на цигари“ означава тютюн, който потребителите или търговските обекти за продажба на дребно могат да използват за направата на цигари;

(28) „тютюн за ръчно свиване на цигари“ означава тютюн, който потребителите или търговските обекти за продажба на дребно могат да използват за направата на цигари;

(29) „бездимно тютюнево изделие“ означава тютюнево изделие, чиято консумация не се извършва чрез процес на горене, включително тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и тютюневи изделия за орална употреба;

(29) „бездимно тютюнево изделие“ означава тютюнево изделие, чиято консумация не се извършва чрез процес на горене, включително тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и тютюневи изделия за орална употреба;

(30) „съществена промяна в обстоятелствата“ означава увеличение на обема на продажбите на продуктова категория, например тютюн за лула, пури или пурети, с най-малко 10 % в поне 10 държави членки въз основа на данните за продажбите, предоставени в съответствие с член 5, параграф 4, или увеличение на равнището на разпространение сред потребителите под 25-годишна възраст с най-малко 5 процентни пункта в поне 10 държави членки за съответната продуктова категория на базата на доклад от Евробарометър или равностойни проучвания за разпространението от ____ [датата ще се определи в момента на приемане на директивата];

(30) „съществена промяна в обстоятелствата“ означава увеличение на обема на продажбите на продуктова категория, например тютюн за лула, пури или пурети, с най-малко 10 % в поне пет държави членки въз основа на данните за продажбите, предоставени в съответствие с член 5, параграф 4, или увеличение на равнището на разпространение сред потребителите под 25-годишна възраст с най-малко 5 процентни пункта в поне пет държави членки за съответната продуктова категория на базата на доклад от Евробарометър или равностойни проучвания за разпространението от ____ [датата ще се определи в момента на приемане на директивата];

(31) „катран“ означава суровият неводен безникотинов кондензат на дима;

(31) „катран“ означава суровият неводен безникотинов кондензат на дима;

(32) „тютюневи изделия за орална употреба“ означава всички изделия, предназначени за използване през устата, с изключение на предназначените за вдишване или дъвчене, съставени изцяло или частично от тютюн, на прах или на отделни частици или каквато и да е комбинация от тези форми, и по-специално тези, представени в пликчета дози или в порести пликчета;

(32) „тютюневи изделия за орална употреба“ означава всички изделия, предназначени за използване през устата, с изключение на предназначените за вдишване или дъвчене, съставени изцяло или частично от тютюн, на прах или на отделни частици или каквато и да е комбинация от тези форми, и по-специално тези, представени в пликчета дози или в порести пликчета;

(33) „тютюн за пушене“ означава тютюнево изделие, различно от бездимно тютюнево изделие;

(33) „тютюн за пушене“ означава тютюнево изделие, различно от бездимно тютюнево изделие;

(33) „тютюн за пушене“ означава тютюнево изделие, различно от бездимно тютюнево изделие;

(33) „тютюн за пушене“ означава тютюнево изделие, различно от бездимно тютюнево изделие;

(34) „тютюневи изделия“ означава изделия, които могат да бъдат използвани за консумация от потребителите и са съставени, дори частично, от тютюн, независимо дали той е генетично модифициран, или не;

(34) „тютюневи изделия“ означава изделия, които могат да бъдат използвани за консумация от потребителите и са съставени, дори частично, от тютюн, независимо дали той е генетично модифициран, или не;

(35) „токсичност“ означава степента, в която дадено вещество може да окаже неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм, включително последиците, проявяващи се след време, обикновено при многократна или продължителна употреба или излагане на въздействието на съответното вещество;

(35) „токсичност“ означава степента, в която дадено вещество може да окаже неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм, включително последиците, проявяващи се след време, обикновено при многократна или продължителна употреба или излагане на въздействието на съответното вещество;

(36) „потребителска опаковка“ е най-малката самостоятелна опаковка на дадено изделие, което се пуска на пазара.

(36) „потребителска опаковка“ е най-малката самостоятелна опаковка на дадено изделие, което се пуска на пазара;

 

(36a) „продукт, имитиращ тютюнево изделие“ означава бонбони, закуски, играчки и всякакви други предмети под формата на тютюневи изделия, които могат да се харесат на непълнолетни лица. Тези продукти се забраняват.

 

(36б) „пасивно тютюнопушене“ означава недоброволно вдишване на дим от горенето на цигари или пури или от издишване на един или повече пушачи.

Обосновка

Според член 16 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (РККТ), ратифицирана от Европейската общност на 30 юни 2005 г., страните по конвенцията забраняват продажбите на тютюневи изделия на непълнолетни лица, като налагат забрана на продуктите, имитиращи тютюневи изделия. Законодателството на ЕС трябва да се адаптира към международните задължения.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Максимално съдържание на катран, никотин, въглероден оксид и други вещества в емисиите

Максимално съдържание на катран, никотин, въглероден оксид и други вещества в емисиите

1. Съдържанието в емисиите от цигари, пуснати на пазара или произведени в държавите членки, не надвишава:

1. Съдържанието в емисиите от цигари, пуснати на пазара или произведени в държавите членки, не надвишава:

а) за катран — 10 mg в цигара;

a) за катран — 10 mg в цигара;

б) за никотин — 1 mg в цигара;

б) за никотин — 1 mg в цигара;

в) за въглероден оксид — 10 mg в цигара.

в) за въглероден оксид — 10 mg в цигара.

2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира максималното съдържание в емисиите, определено в параграф 1, с оглед на научното развитие и международно приетите стандарти.

2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да намали, при необходимост, максималното съдържание в емисиите, определено в параграф 1, с оглед на научното развитие и международно приетите стандарти.

3. Държавите членки уведомяват Комисията за максималното съдържание в емисиите, което определят за останалите емисии от цигарите и за емисиите от тютюневите изделия, различни от цигарите. Предвид международно приетите стандарти, когато такива съществуват, и въз основа на научни доказателства и на съдържанието в емисиите, за което са уведомили държавите членки, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да приема и адаптира максималното съдържание в емисиите за други емисии от цигари и за емисии от тютюневи изделия, различни от цигарите, които увеличават отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюневите изделия над прага на токсичност и опасност от пристрастяване, произтичащ от съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите, установено в параграф 1.

3. Държавите членки уведомяват Комисията за максималното съдържание в емисиите, което определят за останалите емисии от цигарите и за емисиите от тютюневите изделия, различни от цигарите. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да включи в законодателството на Съюза насоките, договорени от страните по РККТ или СЗО, относно максималното съдържание в емисиите за други емисии от цигари и за емисии от тютюневи изделия, различни от цигарите.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите се измерва въз основа на стандарта ISO 4387 за катрана, ISO 10315 за никотина и ISO 8454 за въглеродния оксид.

1. Съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите се измерва въз основа на стандарта ISO 4387 за катрана, ISO 10315 за никотина и ISO 8454 за въглеродния оксид.

Точността на посоченото съдържание на катран и никотин в емисиите се проверява в съответствие със стандарт ISO 8243.

Точността на посоченото съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите се проверява в съответствие със стандарт ISO 8243.

2. Измерванията, посочени в параграф 1, се извършват или проверяват от изпитвателни лаборатории, които са одобрени и контролирани от компетентните органи на държавите членки.

2. Измерванията, посочени в параграф 1, се извършват или проверяват от независими изпитвателни лаборатории, които са одобрени и контролирани от компетентните органи на държавите членки.

Държавите членки изпращат на Комисията списък на одобрените лаборатории, като посочват прилаганите критерии за одобряване и методи за контрол, като актуализират този списък при всяка промяна. Комисията прави обществено достояние изпратения от държавите членки списък на одобрените лаборатории.

Държавите членки изпращат на Комисията списък на одобрените лаборатории, като посочват прилаганите критерии за одобряване и методи за контрол, като актуализират този списък при всяка промяна. Комисията прави обществено достояние изпратения от държавите членки списък на одобрените лаборатории.

 

2a. Комисията следва да изиска от Международната организация по стандартизация (ISO) да разработи стандарт за измерване на съдържанието на полоний 210 в тютюна.

 

2б. Тестовете за проверка на валидността на резултатите, предоставени от тютюневите дружества, се извършват редовно от независими изпитвателни лаборатории под наблюдението на компетентните органи на държавите членки.

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира методите за измерване на максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите с оглед на научното и техническото развитие и международно приетите стандарти.

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да допълва или изменя методите за измерване на максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите с оглед на научното и техническото развитие и международно приетите стандарти.

4. Държавите членки уведомяват Комисията за методите за измерване, които използват за останалите емисии от цигарите и емисиите от тютюневите изделия, различни от цигарите. Въз основа на тези методи и предвид научното и техническото развитие и международно приетите стандарти, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да приема и адаптира методите за измерване.

4. Държавите членки уведомяват Комисията за методите за измерване, които използват за останалите емисии от цигарите и емисиите от тютюневите изделия, различни от цигарите. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да включи в законодателството на Съюза методите, договорени от страните по РККТ или СЗО.

 

4a. Точността на показателите за останалите емисии от тютюневите изделия, предназначени за горене, се проверява в съответствие със стандарт ISO 8243.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват от производителите и вносителите на тютюневи изделия да представят пред техните компетентни органи списък на всички съставки и количествата им, използвани при производството на тютюневите изделия, по търговска марка и вид, както и на техните емисии и съдържание в емисиите. Също така производителите или вносителите уведомяват компетентните органи на съответните държави членки, ако съставът на дадено изделие е променен по начин, който оказва отражение върху предоставяната съгласно настоящия член информация. Информацията, изисквана съгласно настоящия член, се предоставя преди пускането на пазара на ново или изменено тютюнево изделие.

1. Държавите членки изискват от производителите и вносителите на тютюневи изделия да представят пред техните компетентни органи списък на всички съставки и количествата им, използвани при производството на тютюневите изделия, по търговска марка и вид, както и на техните емисии и съдържание в емисиите. Също така производителите или вносителите уведомяват компетентните органи на съответните държави членки, ако съставът на дадено изделие е променен по начин, който оказва отражение върху предоставяната съгласно настоящия член информация. Информацията, изисквана съгласно настоящия член, се предоставя преди пускането на пазара на ново или изменено тютюнево изделие.

Списъкът се придружава от декларация, в която са изложени основанията за включването на тези съставки в съответните тютюневи изделия. В списъка е посочен техният статус, в т.ч. дали съставките са регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), както и тяхната класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Списъкът се придружава и от токсикологичните данни, с които разполага производителят или вносителят за тези съставки в изгорена или неизгорена форма, в зависимост от случая, и по-специално свързаните с тяхното въздействие върху здравето на потребителите, като се отчитат, inter alia, всички водещи до пристрастяване свойства. Списъкът се съставя в низходящ ред според теглото на всяка включена в изделието съставка. Освен за катрана, никотина и въглеродния оксид и за емисиите, посочени в член 4, параграф 4, производителите и вносителите посочват използваните методи за измерване. Също така държавите членки могат да изискват от производителите или вносителите да извършват други тестове, които може да са определени от компетентните национални органи, за да се оцени въздействието от веществата върху здравето, като се вземат предвид, inter alia, опасността от пристрастяване към тях и тяхната токсичност.

Списъкът се придружава от декларация, в която са изложени основанията за включването на тези съставки в съответните тютюневи изделия. В списъка е посочен техният статус, в т.ч. дали съставките са регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), както и тяхната класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Списъкът се придружава и от токсикологичните данни, с които разполага производителят или вносителят за тези съставки в изгорена и неизгорена форма и които са достатъчни най-малко за класифицирането на посочените вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, и по-специално данните, свързани с тяхното въздействие върху здравето на потребителите, като се отчитат, inter alia, всички водещи до пристрастяване свойства. Що се отнася до емисиите от тютюневите изделия и съдържанието в тези емисии, списъкът се съставя в низходящ ред според теглото на всяка включена в изделието съставка. Производителите и вносителите на тютюневи изделия предават списъка на съставките, както и цялата придружаваща информация, посочена по-горе, не по-късно от …*.

 

Производителите и вносителите посочват използваните методи за измерване, с изключение на методите за катрана, никотина и въглеродния оксид, както и за емисиите, посочени в член 4, параграф 4. Държавите членки могат да изискват от производителите или вносителите да извършват също така други тестове, които може да са определени от компетентните национални органи, за да се оцени въздействието от веществата върху здравето, като се вземат предвид, inter alia, опасността от пристрастяване към тях и тяхната токсичност.

2. Държавите членки следят за разпространението на информацията, представена в съответствие с параграф 1, на специален уебсайт, който е достъпен за широката общественост. Във връзка с това държавите членки надлежно отчитат необходимостта от защита на информацията, представляваща търговска тайна.

2. Държавите членки следят за разпространението на информацията, представена в съответствие с параграф 1, на уебсайт, който е достъпен за широката общественост. Във връзка с това държавите членки надлежно отчитат необходимостта от защита на информацията, представляваща търговска тайна.

3. Чрез актове за изпълнение Комисията определя и ако е необходимо, актуализира формàта за представяне и разпространение на информацията, посочена в параграфи 1 и 2. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21.

3. Чрез актове за изпълнение Комисията определя и ако е необходимо, актуализира формàта за представяне и разпространение на информацията, посочена в параграфи 1 и 2. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21.

4. Държавите членки изискват от производителите и вносителите да представят собствени и външни изследвания, с които разполагат, за проучване на пазара и за предпочитанията на различни потребителски групи, в т.ч. на младежите, по отношение на съставките и емисиите. Държавите членки също така изискват от производителите и вносителите да съобщават данните за обема на продажбите по изделия, в късове или в килограми, и по държава членка на годишна база, като се започне от пълната календарна година след годината на влизане в сила на настоящата директива. Държавите членки осигуряват алтернативни или допълнителни данни за продажбите, според случая, за да се гарантира, че исканата по настоящия параграф информация за обема на продажбите е надеждна и пълна.

4. Държавите членки изискват от производителите и вносителите да представят собствени и външни изследвания, с които разполагат, за проучване на пазара и за предпочитанията на различни потребителски групи, в т.ч. на младежите и на заклетите пушачи, по отношение на съставките и емисиите, както и работни справки от всички пазарни проучвания, които извършват при пускането на нови изделия. Държавите членки също така изискват от производителите и вносителите да съобщават данните за обема на продажбите по изделия, в късове или в килограми, и по държава членка на годишна база, като се започне от пълната календарна година след годината на влизане в сила на настоящата директива. Държавите членки осигуряват алтернативни или допълнителни данни за продажбите, според случая, за да се гарантира, че исканата по настоящия параграф информация за обема на продажбите е надеждна и пълна.

 

4a. Държавите членки изискват от производителите и вносителите да разкриват разходите си за реклама, промоции и спонсорство по държава членка на годишна база, като започнат от пълната календарна година след …**.

5. Всички данни и цялата информация, която трябва да се представя на държавите членки и от тях съгласно настоящия член, се изпраща в електронен формат. Държавите членки съхраняват информацията в електронен вид и следят за това Комисията да има достъп до информацията във всеки един момент. На останалите държави членки се предоставя достъп до тази информация при обосновано искане. Държавите членки и Комисията следят за поверителната обработка на данните, които представляват търговска тайна, и на другата конфиденциална информация.

5. Всички данни и цялата информация, която трябва да се представя на държавите членки и от тях съгласно настоящия член, се изпраща в електронен формат. Държавите членки съхраняват информацията в електронен вид и следят за това Комисията да има достъп до информацията във всеки един момент. На останалите държави членки се предоставя достъп до тази информация при обосновано искане. Държавите членки и Комисията следят за поверителната обработка на данните, които представляват търговска тайна, и на другата конфиденциална информация.

 

5a. Комисията анализира цялата информация, предоставена съгласно настоящия член (по-специално информацията относно опасността от пристрастяване и токсичността на съставките, пазарните проучвания и данните за продажбите), и представя редовно доклад на Европейския парламент и на Съвета, обобщаващ основните констатации.

 

5б. Информацията, събрана съгласно настоящия член, се взема под внимание за целите на одобрението на съставките съгласно член 6, параграф 10а.

6. Ако държавите членки събират такси за получаването, съхранението, обработката, анализа и публикуването на информацията, която им е предоставена съгласно настоящия член, тези такси не надвишават разходите, свързани с посочените дейности.

6. Държавите членки могат да събират съразмерни такси за получаването, съхранението, обработката, анализа и публикуването на информацията, която им е предоставена съгласно настоящия член.

 

_____________

 

* ОВ: Моля, въведете датата: 18 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

 

** ОВ: Моля, въведете датата на влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Съгласно изискванията по член 13 от РККТ на СЗО. Тази цифра понастоящем не е достъпна за ЕС.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки забраняват пускането на пазара на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества.

1. В тютюневите изделия не се използват добавки, освен ако не са одобрени в съответствие с настоящата директива. Одобрените добавки се включват в списъка, определен в приложение [-I]. Всички условия или ограничения по отношение на използването на одобрените добавки също се посочват в списъка. Забранява се пускането на пазара на тютюневи изделия, съдържащи добавки, които не са изброени в приложение [-I] към настоящата директива или които не са използвани в съответствие с предвидените в посоченото приложение условия или ограничения.

 

Следните добавки не могат да бъдат одобрявани:

 

а) витамини и други добавки, създаващи впечатлението, че тютюневото изделие е полезно за здравето или представлява намалена опасност за здравето;

 

б) кофеин, таурин и други добавки и стимулиращи съединения, които са свързвани с идеята за енергия и жизненост;

 

в) добавки с оцветяващи емисиите свойства;

 

г) добавки, които отговарят на критериите за класифициране като опасни вещества в съответствие с Регламент (EО) № 1272/2008 или които образуват такива вещества при горене;

 

д) добавки, които при употреба могат да придават характерни вкусово-ароматни качества;

 

е) добавки, които в момента на консумацията увеличават токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюневото изделие.

 

Независимо от разпоредбите на буква д) от предходната алинея, когато дадена добавка или комбинация от добавки обикновено придава характерни вкусово-ароматни качества само когато надвиши определено равнище на наличие или концентрация, въпросната добавка или добавки могат да бъдат одобрени, при условие че бъдат определени максимално допустими равнища.

 

Независимо от разпоредбите на алинея 2, буква е), когато в момента на консумация дадена добавка увеличава токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюнево изделие само когато надвишава определено равнище на наличие или концентрация, включително стандартните граници на безопасност, въпросната добавка може да бъде одобрена, при условие че бъдат определени максимално допустими равнища.

Държавите членки не забраняват употребата на добавки, които са от основно значение за производството на тютюневи изделия, доколкото тези добавки не водят до създаването на изделие с характерни вкусово-ароматни качества.

Добавки, които са от основно значение за производството на тютюневи изделия, могат да бъдат одобрени, доколкото тези добавки не водят до създаването на изделие с характерни вкусово-ароматни качества и не са свързани с привлекателността на тютюневите изделия. Счита се, че възстановяването на захарните съединения в тютюневите изделия до нивата, налични в тютюневите листа преди тяхното нарязване, не води до характерни вкусово-ароматни качества и не увеличава привлекателността на тютюневите изделия.

Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, които предприемат в съответствие с настоящия параграф.

 

2. По искане на държава членка Комисията определя с актове за изпълнение дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 1, като може да извърши това определяне и по собствена инициатива. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21.

 

Чрез актове за изпълнение Комисията приема хармонизирани правила относно процедурите за определяне на това дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 1. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21.

 

3. В случай че опитът, натрупан при прилагането на параграфи 1 и 2, покаже, че дадена добавка или комбинация от добавки обикновено придава характерни вкусово-ароматни качества, когато надвиши определено равнище на наличие или концентрация, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да определя максималните равнища за тези добавки или комбинация от добавки, които придават характерните вкусово-ароматни качества.

 

4. Държавите членки забраняват употребата на следните добавки в тютюневите изделия:

 

a) витамини и други добавки, създаващи впечатлението, че тютюневото изделие е полезно за здравето или представлява намалена опасност за здравето, или

 

б) кофеин, таурин и други добавки и стимулиращи съединения, които са свързвани с идеята за енергия и жизненост, или

 

в) добавки с оцветяващи свойства за емисиите.

 

5. Държавите членки забраняват употребата на овкусители в съставните части на тютюневите изделия, като например филтри, хартия, опаковки, капсули или в други технически елементи, даващи възможност за промяна на аромата или интензитета на дима. Филтрите и капсулите не съдържат тютюн.

5. Забранява се употребата на овкусители в съставните части на тютюневите изделия, като например филтри, хартия, опаковки, капсули или в други технически елементи, даващи възможност за промяна на аромата или интензитета на дима. Филтрите и капсулите не съдържат тютюн.

6. Държавите членки следят за това разпоредбите или условията, установени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, да се прилагат за тютюневите изделия, ако е целесъобразно.

 

7. Въз основа на научни доказателства държавите членки забраняват пускането на пазара на тютюневи изделия с добавки в количества, които в момента на консумацията увеличават отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюневото изделие.

 

Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, които предприемат в съответствие с настоящия параграф.

 

8. По искане на държава членка Комисията определя с акт за изпълнение дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 7, като може да извърши това определяне и по собствена инициатива. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, и се основават на най-актуалните научни доказателства.

 

9. В случай че научните доказателства и опитът, натрупан при прилагането на параграфи 7 и 8, покажат, че дадена добавка или определено количество от нея при консумацията увеличава отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюнево изделие, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да определя максималните равнища за тези добавки.

 

10. Тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия, се освобождават от забраните, установени в параграфи 1 и 5. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да отменя това освобождаване, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията.

10. Тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула, се освобождават от прилагането на разпоредбите на параграф 1, алинея 2, буква д) и параграф 5. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да отменя това освобождаване, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията.

 

10a. За да получат одобрение за дадена добавка, производителите и вносителите подават заявление до Комисията. Към заявлението се прилагат следните данни:

 

а) име или фирма и постоянен адрес на заявителя;

 

б) химично наименование на добавката;

 

в) функция на добавката и максимално допустимо количество в една цигара;

 

г) ясни доказателства, подкрепени от научни данни, че добавката не попада в обхвата на критериите за изключване, изброени в настоящия член.

 

Комисията може да отправи запитване до съответния научен комитет дали въпросната добавка като такава попада в обхвата на критериите за изключване, изброени в настоящия член, или само когато е в определена концентрация. Комисията взема решение по заявлението не по-късно от шест месеца след неговото получаване.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 във връзка с одобряването на добавката, където е целесъобразно с максимално допустими равнища, и съответно да изменя приложение [-I].

 

10б. Настоящият член не засяга прилагането към тютюневите изделия на приложимите разпоредби на Регламент (ЕО) № 1907/2006 или на всички условия, определени по силата на посочения регламент.

 

10в. Настоящият член се прилага считано от …*.

 

_______________

 

* ОВ: Моля, въведете дата: 36 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. На всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия и на всяка външна опаковка се поставят предупреждения относно здравето на официалния език (официалните езици) на държавата членка, където изделието се пуска на пазара.

1. На всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия и на всяка външна опаковка се поставят предупреждения относно здравето на официалния език (официалните езици) на държавата членка, където изделието се пуска на пазара.

2. Предупрежденията относно здравето заемат цялата повърхност, която е предназначена за тях, не са предмет на коментари, не се преформулират, нито се прави препращане към тях под каквато и да е форма.

2. Предупрежденията относно здравето заемат цялата повърхност, която е предназначена за тях, не са предмет на коментари, не се преформулират, нито се прави препращане към тях под каквато и да е форма.

3. За да се осигури тяхната графичната цялост и видимост, предупрежденията относно здравето са отпечатани по начин, който не позволява те да бъдат отстранени; че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли, етикети с цената, маркировки за следене и обратно проследяване, защитни елементи или чрез какъвто и да е вид обвивка, торбичка, обложка, кутия или друго средство, нито при отваряне на потребителската опаковка.

3. За да се осигури тяхната графичната цялост и видимост, предупрежденията относно здравето са отпечатани по начин, който не позволява те да бъдат отстранени; че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли, етикети с цената, маркировки за следене и обратно проследяване, защитни елементи или чрез какъвто и да е вид обвивка, торбичка, обложка, кутия или друго средство, нито при отваряне на потребителската опаковка. При други тютюневи изделия, различни от цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за водна лула и бездимни тютюневи изделия, предупрежденията относно здравето могат да се поставят посредством стикери, при условие че тези стикери не могат да бъдат отстранени.

4. Държавите членки следят за това предупрежденията относно здравето върху основната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка да са изцяло видими, включително да не се скриват или прекъсват частично или изцяло от обвивки, торбички, обложки, кутии или други средства, когато тютюневите изделия се пускат на пазара.

4. Държавите членки следят за това предупрежденията относно здравето във видимите полета от всички страни на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка да са изцяло видими, включително да не се скриват или прекъсват частично или изцяло от обвивки, торбички, обложки, кутии или други средства, когато тютюневите изделия се пускат на пазара.

5. По никакъв начин предупрежденията относно здравето не скриват или прекъсват бандеролите, етикетите с цената, маркировките за следене и обратно проследяване, нито защитните елементи върху потребителските опаковки.

5. По никакъв начин предупрежденията относно здравето не скриват или прекъсват бандеролите, етикетите с цената, маркировките за следене и обратно проследяване, нито защитните елементи върху потребителските опаковки.

6. Държавите членки не увеличават размера на предупрежденията относно здравето, включително чрез въвеждането на задължение за ограждането им с линия. Действителният размер на предупрежденията относно здравето се изчислява спрямо повърхността, на която се поставят, преди потребителската опаковка да се отвори.

6. Държавите членки не увеличават размера на предупрежденията относно здравето, включително чрез въвеждането на задължение за ограждането им с линия. Действителният размер на предупрежденията относно здравето се изчислява спрямо повърхността, на която се поставят, преди потребителската опаковка да се отвори.

7. Изображенията на потребителските и на всяка външна опаковка, насочени към потребителите в Съюза, отговарят на разпоредбите от настоящата глава.

7. Изображенията на потребителските и на всяка външна опаковка, насочени към потребителите в Съюза, отговарят на разпоредбите от настоящата глава.

 

7a. Уредбата на другите аспекти, свързани с опаковката, не попада в обхвата на настоящата директива.

 

7б. Потребителската опаковка и нейната обвивка не съдържат печатни талони, предлагащи отстъпки, безплатно раздаване, промоции „две за едно“ или други подобни предложения, касаещи всички видове тютюневи изделия, обхванати от настоящата директива.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 8 – параграфи 1 - 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставя следното общо предупреждение:

1. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставя следното общо предупреждение:

Пушенето убива — откажете се сега!

Пушенето убива — откажете се сега!

2. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставя следното информационно съобщение:

2. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставя следното информационно съобщение:

Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, причиняващи рак

Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, причиняващи рак

3. За пакетите цигари общото предупреждение и информационното съобщение се отпечатват на тесните дълги страни на потребителските опаковки. Широчината на тези предупредителни надписи е не по-малка от 20 mm, а височината — не по-малка от 43 mm. За тютюна за ръчно свиване на цигари информационното съобщение се отпечатва на повърхността, която става видима при отваряне на потребителската опаковка. Както общото предупреждение, така и информационното съобщение покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани.

3. За пакетите цигари общото предупреждение и информационното съобщение се отпечатват на тесните дълги страни на потребителските опаковки в черен цвят, шрифт хелветика, получер, на бял фон. Широчината на тези предупредителни надписи е не по-малка от 20 mm. За тютюна за ръчно свиване на цигари в пликове информационното съобщение се отпечатва на повърхността, която става видима при отваряне на потребителската опаковка, за контейнерите с форма на цилиндър предупрежденията се отпечатват върху капака, а за контейнерите с форма на правоъгълен паралелепипед предупрежденията се отпечатват върху тесните дълги страни. Както общото предупреждение, така и информационното съобщение покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани.

Изменение   53

Предложение за директива

Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22:

4. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22:

a) за да адаптира текста на предупрежденията относно здравето, определени в параграфи 1 и 2, с оглед на научното и пазарното развитие;

a) за да адаптира текста на информационното съобщение, посочено в параграф 2, с оглед на научното и пазарното развитие.

б) за да определя мястото, формàта, оформлението и дизайна на предупрежденията относно здравето, определени в настоящия член, включително вида на шрифта и цвета на фона.

 

Изменение    54

Предложение за директива

Член 9 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комбинирани предупреждения относно здравето за тютюна за пушене

Комбинирани предупреждения относно здравето за тютюна за пушене

1. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставят комбинирани предупреждения относно здравето, които:

1. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставят комбинирани предупреждения от изображение и текст относно здравето, които:

a) включват текстово предупреждение от списъка в приложение І и съответстваща цветна снимка от галерията с изображения;

a) включват текстово предупреждение от списъка в приложение І и съответстваща цветна снимка от галерията с изображения в приложение ІІ;

б) включват информация за преустановяване на употребата на тютюневи изделия, като телефонни номера, електронни адреси и/или интернет сайтове за информиране на потребителите за съществуващите програми за подпомагане на лицата, които желаят да се откажат от тютюнопушенето;

б) включват информация за преустановяване на употребата на тютюневи изделия, като телефонни номера, електронни адреси и/или интернет сайтове за информиране на потребителите за съществуващите програми за подпомагане на лицата, които желаят да се откажат от тютюнопушенето;

в) покриват 75 % от външната площ на предната и задната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

в) покриват 75 % от външната площ на предната и задната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. На цилиндричните контейнери се поставят две комбинирани предупреждения относно здравето, които се намират на еднакво разстояние едно от друго и обхващат 75 % от съответната половина на заоблената повърхност;

г) се състоят от едно и също текстово предупреждение и съответстваща цветна снимка на двете страни на потребителските опаковки и на всяка външна опаковка;

г) се състоят от едно и също текстово предупреждение и съответстваща цветна снимка на двете страни на потребителските опаковки и на всяка външна опаковка;

д) се разполагат в горния край на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка и са ориентирани по същия начин, както всяка друга информация върху опаковката;

д) се разполагат в горния край на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка и са ориентирани по същия начин, както всяка друга информация върху опаковката;

е) се възпроизвеждат според формàта, оформлението, дизайна и пропорциите, определени от Комисията в съответствие с параграф 3;

е) се възпроизвеждат според формàта, оформлението, дизайна и пропорциите, определени от Комисията в съответствие с параграф 3;

ж) при потребителските опаковки на цигари са съобразени със следните размери:

ж) при потребителските опаковки на цигари са съобразени със следните размери:

i) височина: не по-малко от 64 mm;

i) височина: не по-малко от 55 mm;

ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

ii) широчина: не по-малко от 53 mm;

2. Комбинираните предупреждения относно здравето се разделят на три групи, които се редуват ежегодно. Държавите членки следят за това всяко комбинирано предупреждение относно здравето да се появява, доколкото е възможно, еднакъв брой пъти за всяка марка.

2. Комбинираните предупреждения относно здравето се разделят на три групи, които се редуват ежегодно. Държавите членки следят за това всяко комбинирано предупреждение относно здравето, което може да се използва в рамките на всяка една година, да се появява, доколкото е възможно, еднакъв брой пъти за всяка марка.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22 с цел:

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22 с цел:

a) да адаптира текстовите предупреждения от списъка в приложение І към настоящата директива с оглед на научното и техническото развитие;

a) да адаптира текстовите предупреждения от списъка в приложение І към настоящата директива с оглед на научното и техническото развитие;

б) да установява и адаптира галерията с изображения, посочена в параграф 1, буква а) от настоящия член, с оглед на научното и пазарното развитие;

б) да адаптира галерията с изображения в приложение ІІ с оглед на научното и пазарното развитие;

в) да определя мястото, формàта, оформлението, дизайна, редуването и пропорциите на предупрежденията относно здравето;

в) да определя мястото, формàта, оформлението, дизайна, редуването и пропорциите на предупрежденията относно здравето;

г) чрез дерогация от член 7, параграф 3, да определя условията, при които предупрежденията относно здравето могат да се прекъсват при отваряне на потребителската опаковка, така че да се осигури графичната цялост и видимостта на текста, снимките и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия.

 

Изменение    56

Предложение за директива

Член 10 – параграфи 1—4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Етикетиране на тютюна за пушене, различен от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари

Етикетиране на тютюна за пушене, различен от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула

1. Тютюнът за пушене, различен от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, се освобождава от задълженията за поставяне на информационното съобщение, определено в член 8, параграф 2, и на комбинираните предупреждения относно здравето по член 9. В допълнение към общото предупреждение по член 8, параграф 1 на всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тези изделия се поставя текстово предупреждение от списъка в приложение І. Общите предупреждения по член 8, параграф 1 включват препратка към услугите за оказване на съдействие за преустановяване на употребата на тютюневи изделия в съответствие с член 9, параграф 1, буква б).

1. Тютюнът за пушене, различен от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула, се освобождава от задълженията за поставяне на информационното съобщение, определено в член 8, параграф 2, и на комбинираните предупреждения относно здравето по член 9. В допълнение към общото предупреждение по член 8, параграф 1 на всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тези изделия се поставя текстово предупреждение от списъка в приложение І. Общите предупреждения по член 8, параграф 1 включват препратка към услугите за оказване на съдействие за преустановяване на употребата на тютюневи изделия в съответствие с член 9, параграф 1, буква б).

Общото предупреждение се отпечатва върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и всички външни опаковки. Посочените в приложение І текстови предупреждения се редуват по такъв начин, че да се гарантира редовното им появяване. Този предупреждения се отпечатват върху другата най-видима повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.

Общото предупреждение се отпечатва върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и всички външни опаковки. Посочените в приложение І текстови предупреждения се редуват по такъв начин, че да се гарантира редовното им появяване. Този предупреждения се отпечатват върху другата най-видима повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.

2. Общото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с три официални езика.

2. Общото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с повече от два официални езика.

3. Текстовото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 40 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 45 % за държавите членки с два официални езика и на 50 % за държавите членки с три официални езика.

3. Текстовото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 40 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 45 % за държавите членки с два официални езика и на 50 % за държавите членки с повече от два официални езика.

 

3a. За опаковките, чиято най-видима страна е с повърхност над 75 cm², площта на посочените в параграфи 2 и 3 предупреждения трябва обаче да обхваща най-малко 22,5 cm² за всяка повърхност. Тази площ се увеличава на 24 cm² за държавите членки с два официални езика и на 26,25 cm² за държавите членки с три официални езика.

4. Общото предупреждение и текстовото предупреждение, посочени в параграф 1:

4. Общото предупреждение и текстовото предупреждение, посочени в параграф 1:

a) се отпечатват в черен цвят, шрифт хелветика, получер, на бял фон. С оглед на езиковите особености държавите членки могат да изберат размера на шрифта, при условие че размерът на шрифта съгласно законодателството им е такъв, че надписът да заеме възможно най-голяма част от площта, предназначена за изисквания текст;

a) се отпечатват в черен цвят, шрифт хелветика, получер, на бял фон. Предупрежденията могат да бъдат нанесени чрез стикери, при условие че тези стикери не могат да бъдат отстранени. С оглед на езиковите особености държавите членки могат да изберат размера на шрифта, при условие че размерът на шрифта съгласно законодателството им е такъв, че надписът да заеме възможно най-голяма част от площта, предназначена за изисквания текст;

б) са центрирани в площта, на която се изисква да бъдат отпечатани, успоредно на горния ръб на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

б) са центрирани в площта, на която се изисква да бъдат отпечатани, успоредно на горния ръб на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

в) са оградени с черна линия, широка не по-малко от 3 mm и не повече от 4 mm, в рамките на повърхността, предназначена за текста на предупреждението.

в) са оградени с черна линия, широка не по-малко от 3 mm и не повече от 4 mm, в рамките на повърхността, предназначена за текста на предупреждението.

Обосновка

От съображения за пропорционалност в предложението за директива отново е възприета тази разпоредба от Директива 2001/37/ЕО.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да отменя освобождаването, определено в параграф 1, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията.

5. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да отменя освобождаването, определено в параграф 1, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 11 – параграфи 1 - 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на бездимните тютюневи изделия се поставя следното предупреждение относно здравето:

1. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на бездимните тютюневи изделия се поставя следното предупреждение относно здравето:

Това тютюнево изделие може да увреди Вашето здраве и води до пристрастяване

Това тютюнево изделие уврежда Вашето здраве и води до пристрастяване.

2. Предупреждението относно здравето, определено в параграф 1, отговаря на изискванията по член 10, параграф 4. Освен това то:

2. Предупреждението относно здравето, определено в параграф 1, отговаря на изискванията по член 10, параграф 4. Освен това то:

a) е отпечатано върху двете най-големи повърхности на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

a) е отпечатано върху двете най-големи повърхности на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

б) покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с три официални езика.

б) покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с повече от два официални езика.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира изискванията по параграфи 1 и 2 с оглед на научното и пазарното развитие.

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира изискванията по параграф 1 с оглед на научното и пазарното развитие.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Етикетите на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка, както и самото тютюнево изделие не включват никакви елементи или отличителни обозначения, които:

1. Етикетите на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка, както и самото тютюнево изделие и/или неговата търговска марка не включват никакви елементи или отличителни обозначения, които:

а) рекламират тютюневото изделие по начин, който е неверен, подвеждащ, заблуждаващ или е вероятно да създаде погрешно впечатление относно характеристиките му, последиците от него за здравето, опасностите, които представлява, или емисиите му;

а) рекламират тютюневото изделие и насърчават употребата му по начин, който е неверен, подвеждащ, заблуждаващ или е вероятно да създаде погрешно впечатление относно характеристиките му, последиците от него за здравето, опасностите, които представлява, или емисиите му. Етикетите не включват никаква информация за съдържанието на никотин, катран и въглероден оксид;

б) внушават, че дадено тютюнево изделие е по-малко вредно от други, че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебно, подмладяващо, природно, биологично или друго положително здравно или социално въздействие;

б) внушават, че дадено тютюнево изделие е по-малко вредно от други, че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебно, подмладяващо, природно, биологично или друго положително въздействие върху здравето или начина на живот;

в) насочват към аромат, вкус, всякакви овкусители или други добавки или тяхната липса;

в) насочват към аромат, вкус, всякакви овкусители или други добавки или тяхната липса;

г) приличат на хранителен продукт.

г) приличат на хранителен или козметичен продукт;

 

га) имат за цел намаляването на въздействието на някои вредни съставки на тютюневия дим или увеличаването на биоразградимостта на тютюневите изделия.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При цигарите с филтър хартията, обвиваща филтъра, чрез своята сложност предоставя достатъчна защита срещу фалшифициране на изделието. За тази цел тя притежава най-малко следните характеристики:

 

а) няколко видими цвята на печат и производство чрез гравюрен печат;

 

б) всички бели площи са с лаково покритие;

 

в) сложни отпечатвания с отчасти тънки структури;

 

г) отпечатване върху бяла основна хартия;

 

д) предварително перфориране на достатъчно разстояние от края на цигарата.

Обосновка

Само утвърдени доставчици разполагат с изделия с много различни цветове на печат и с отчасти много тънки структури, както и с техниката на предварително перфориране. Това, заедно със специалните изисквания към хартиите, например по отношение на белотата, блокира ефективно нелегалния пазар на цигари. Разположението на зоната на перфориране гарантира, че потребителят не може да покрие отворите и по този начин да увеличи дима.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Цигарената хартия е маркирана с водни знаци.

Обосновка

Необходимо е за защита срещу фалшифициране.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Върху потребителската опаковка се допуска индикация относно сорта тютюн, използван за производството на изделието, държавата на неговия произход или и двете.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Потребителската опаковка на цигарите е с форма на правоъгълен паралелепипед. Потребителската опаковка на тютюна за ръчно свиване на цигари е с форма на калъф, т.е. правоъгълен джоб с капаче, което покрива отвора. Капачето на калъфа покрива най-малко 70 % от предната страна на потребителската опаковка. Една потребителска опаковка цигари съдържа най-малко 20 цигари. Една потребителска опаковка тютюн за ръчно свиване на цигари съдържа най-малко 40 g тютюн.

1. Една потребителска опаковка цигари съдържа най-малко 20 цигари. Една потребителска опаковка тютюн за ръчно свиване на цигари съдържа най-малко 40 g тютюн.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 13 – параграфи 1а и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Потребителската опаковка на цигарите е с форма на правоъгълен паралелепипед. Потребителската опаковка на тютюна за ръчно свиване на цигари е с форма на правоъгълен паралелепипед или цилиндър, или с форма на плик, т.е. правоъгълна опаковка с капаче, което покрива отвора. Капачето на плика покрива най-малко 70 % от предната част на опаковката.

2. Опаковката за цигари може да бъде от картон или от мек материал и няма друг отвор, който може да бъде затворен или запечатан повторно след първоначалното отваряне, освен затварящото се капаче. Затварящото се капаче на опаковките за цигари е захванато само към задната страна на опаковката.

2. Опаковката за цигари може да бъде от картон или от мек материал и няма друг отвор, който може да бъде затворен или запечатан повторно след първоначалното отваряне, освен затварящото се капаче или падащото капаче на твърдата кутия. При опаковки с отвор със затварящо се капаче, капачето е захванато само към задната страна на опаковката

Изменение    66

Предложение за директива

Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да определя по-подробни правила за формата и размера на потребителските опаковки, доколкото тези правила са необходими за осигуряване на пълната видимост и цялост на предупрежденията относно здравето преди първото отваряне, по време на отварянето и след затварянето на потребителската опаковка.

заличава се

Изменение   67

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки следят за това всички потребителски опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани с уникален идентификатор. За да се осигури целостта им, уникалните идентификатори се отпечатват/нанасят по такъв начин, че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли и етикети с цената, нито при отваряне на опаковката. Що се отнася до изделия, произведени извън Съюза, определените в настоящия член задължения се прилагат само за онези от тях, които са предназначени за пазара на Съюза или са пуснати на него.

1. Държавите членки следят за това всички потребителски опаковки и всички външни транспортни опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани с уникален идентификатор. За да се осигури целостта им, уникалните идентификатори са защитени, отпечатват/нанасят се по такъв начин, че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли и етикети с цената, нито при отваряне на опаковката. Що се отнася до изделия, произведени извън Съюза, определените в настоящия член задължения се прилагат само за онези от тях, които са предназначени за пазара на Съюза или са пуснати на него.

 

1a. Държавите членки гарантират, че уникалните идентификатори на потребителските опаковки са свързани с уникалния идентификатор върху външната транспортна опаковка. Всяка промяна във връзките между потребителските опаковки и външната транспортна опаковка се регистрира в базата данни, посочена в параграф 6.

2. Уникалният идентификатор дава възможност за определяне на:

2. Уникалният идентификатор дава възможност за определяне на:

а) датата и мястото на производство;

a) датата и мястото на производство;

в) машината, използвана за производство на изделията;

в) машината, използвана за производство на изделията;

г) производствената смяна или часа на производство;

г) производствената смяна или часа на производство;

д) наименованието на изделието;

д) описанието на изделието;

е) целевия пазар за продажба на дребно;

е) целевия пазар за продажба на дребно;

ж) предвидения маршрут за транспортиране;

ж) предвидения и действителния маршрут на транспортиране от мястото на производство до първия търговски обект за продажба на дребно, включително всички използвани складове, датата на транспортиране, местоназначението, получателя и отправната точка;

з) ако е приложимо, вносителя в Съюза;

з) ако е приложимо, вносителя в Съюза;

и) действителния маршрут на транспортиране от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно, включително всички използвани складове;

 

й) самоличността на всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно;

й) самоличността на всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно;

к) фактурата, номера на поръчката и платежните документи за всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно.

к) фактурата, номера на поръчката и платежните документи за всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно.

3. Държавите членки следят за това всички стопански субекти, участващи в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия търговски обект за продажба на дребно — да записват постъпването при тях на всички потребителски опаковки, както и всяко тяхно междинно движение и окончателното им предаване или продажба. Това задължение може да се изпълни чрез записването на по-големи единици, например външните опаковки, при условие че следенето и обратното проследяване на потребителските опаковки остава възможно.

3. Държавите членки следят за това всички стопански субекти, участващи в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия търговски обект за продажба на дребно — да записват постъпването при тях на всички потребителски и външни опаковки, както и всяко тяхно междинно движение и окончателното им предаване или продажба, и да предават данните по електронен път до съоръжение за съхранение на данни съгласно параграф 6. Това задължение може да се изпълни чрез записването на по-големи единици, например външните опаковки.

 

3а. Използваната технология за следене и обратно проследяване следва да принадлежи и да се управлява от икономически субекти без правна или търговска връзка с тютюневата промишленост.

4. Държавите членки следят за това производителите на тютюневи изделия да осигуряват на всички стопански субекти, които участват в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия търговски обект за продажба на дребно, включително вносители, складове и транспортни дружества — необходимото оборудване, даващо възможност за записване на тютюневите изделия, които са закупени, продадени, съхранявани, транспортирани или са предмет на друг вид операции. Оборудването има възможност да чете и предава данните по електронен път до съоръжение за съхранение на данни в съответствие с параграф 6.

4. Държавите членки следят за това производителите на тютюневи изделия да осигуряват на всички стопански субекти, които участват в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия търговски обект за продажба на дребно, включително вносители, складове и транспортни дружества — необходимото оборудване, както е определено от посочените държави членки, даващо възможност за записване на тютюневите изделия, които са закупени, продадени, съхранявани, транспортирани или са предмет на друг вид операции. Оборудването има възможност да чете и предава данните по електронен път до съоръжение за съхранение на данни в съответствие с параграф 6.

5. Записаните данни не могат да се променят или заличават от никой стопански субект, участващ в търговията с тютюневи изделия, но стопанският субект, въвел данните, и останалите стопански субекти, пряко засегнати от трансакцията, като например доставчикът или получателят, могат да правят коментари по вече въведените данни. Съответните стопански субекти добавят верните данни и препратка към предходния запис, за който според тях се изисква поправка. При извънредни обстоятелства и при представяне на подходящи доказателства компетентният орган на държавата членка, където е извършено записването на данните (или компетентният орган на държавата членка на внос, ако записването на данните е извършено извън Съюза) може да разреши промяната или заличаването на вече регистрираните данни.

5. Записаните данни не могат да се променят или заличават от никой стопански субект, участващ в търговията с тютюневи изделия, но стопанският субект, въвел данните, и останалите стопански субекти, пряко засегнати от трансакцията, като например доставчикът или получателят, могат да правят коментари по вече въведените данни. Съответните стопански субекти добавят верните данни и препратка към предходния запис, за който според тях се изисква поправка. При извънредни обстоятелства и при представяне на подходящи доказателства компетентният орган на държавата членка, където е извършено записването на данните (или компетентният орган на държавата членка на внос, ако записването на данните е извършено извън Съюза) може да разреши промяната или заличаването на вече регистрираните данни.

6. Държавите членки следят за това производителите и вносителите на тютюневи изделия да сключат договори за съхраняване на данни с независима трета страна, в която ще бъде разположено съоръжението за съхранение на данни, свързани със съответния производител и вносител. Съоръжението за съхранение на данни физически се намира на територията на Съюза. Доколко третата страна е подходяща, по-специално от гледна точка на нейната независимост и технически способности, както и договорът са предмет на одобрение и наблюдение от външен одитор, който се предлага и получава възнаграждение от производителя на тютюневи изделия и се одобрява от Комисията. Държавите членки следят за пълната прозрачност и осигуряването на постоянен достъп до съоръженията за съхранение на данни за компетентните органи на държавите членки, Комисията и независимата трета страна. В надлежно обосновани случаи държавите членки или Комисията могат да предоставят на производителите или вносителите достъп до тази информация, при условие че чувствителната търговска информация остава подходящо защитена съгласно съответните разпоредби на националното законодателство и законодателството на Съюза.

6. Държавите членки проверяват дали производителите и вносителите на тютюневи изделия сключват договори за съхраняване на данни с независима трета страна, в която ще бъде разположено съоръжението за съхранение на данни, свързани със съответния производител и вносител. Съоръжението за съхранение на данни физически се намира на територията на Съюза. Независимата трета страна не е обвързана с търговски или други икономически интереси на тютюневата промишленост и други свързани отрасли. Доколко третата страна е подходяща, по-специално от гледна точка на нейната независимост и технически способности, както и договорът са предмет на одобрение и наблюдение от Комисията, подпомагана от независим външен одитор, който получава възнаграждение от производителя на тютюневи изделия и се одобрява от Комисията. Държавите членки следят за пълната прозрачност и осигуряването на постоянен достъп до съоръженията за съхранение на данни за компетентните органи на държавите членки, Комисията и независимата трета страна. В надлежно обосновани случаи държавите членки или Комисията могат да предоставят на производителите или вносителите достъп до тази информация, при условие че чувствителната търговска информация остава подходящо защитена съгласно съответните разпоредби на националното законодателство и законодателството на Съюза.

7. Държавите членки следят за това личните данни да се обработват единствено в съответствие с правилата и гаранциите, определени в Директива 95/46/ЕО.

7. Държавите членки следят за това личните данни да се обработват единствено в съответствие с правилата и гаранциите, определени в Директива 95/46/ЕО.

8. В допълнение към уникалния идентификатор държавите членки изискват на всички потребителски опаковки на тютюневите изделия, които са пуснати на пазара, да бъде поставен видим, неподлежащ на фалшифициране защитен елемент с размер най-малко 1 cm², който е отпечатан или нанесен така, че да не може да бъде отстранен; той е незаличим и по никакъв начин не се скрива, нито прекъсва, включително чрез бандероли и етикети с цената или други елементи, изисквани съгласно законодателството.

8. В допълнение към уникалния идентификатор държавите членки изискват на всички потребителски опаковки на тютюневите изделия, които са пуснати на пазара, да бъде поставен видим, както и невидим, неподлежащ на фалшифициране защитен елемент с размер най-малко 1 cm², който е отпечатан или нанесен така, че да не може да бъде отстранен; той е незаличим и по никакъв начин не се скрива, нито прекъсва, включително чрез бандероли и етикети с цената или други елементи, изисквани съгласно законодателството. В държавите членки, в които се поставят бандероли върху тютюневите изделия и поставяните бандероли отговарят на изискванията по настоящия параграф, не се изисква допълнителен защитен елемент.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Глава ІV: Трансгранични продажби на тютюнени изделия от разстояние

Глава ІV: Промоционално разпространение и продажби на тютюнени изделия от разстояние

Член 16

Член 16

Трансгранични продажби на тютюнени изделия от разстояние

Продажби на тютюневи изделия от разстояние

1. Държавите членки задължават търговските обекти за продажба на дребно, които възнамеряват да извършват трансгранични продажби от разстояние на потребители в Съюза, да се регистрират пред компетентните органи в държавата членка, където е установен търговският обект за продажба на дребно, и в държавата членка, където се намира действителният или потенциалният потребител. Търговските обекти за продажба на дребно извън Съюза трябва да се регистрират пред компетентните органи в държавата членка, където се намира действителният или потенциалният потребител. Всички търговски обекти за продажба на дребно, които възнамеряват да извършват трансгранични продажби от разстояние, представят на компетентните органи най-малко следната информация:

1. Държавите членки забраняват на търговските обекти за продажба на дребно, установени на тяхната територия, да участват в трансгранични продажби от разстояние.

a) наименование или дружествено наименование и постоянен адрес на мястото на дейност, откъдето се доставят тютюневите изделия;

 

б) начална дата на дейността по предлагане на тютюневи изделия за трансгранична продажба от разстояние на широката публика чрез услугите на информационното общество;

 

в) адреса на уебсайта или уебсайтовете, използван(и) за тази цел, и цялата свързана информация, необходима за идентифициране на уебсайта.

 

 

1a. Държавите членки запазват правото си да решават дали да се разшири обхватът на горепосочената забрана, така че да включва и националните продажби от разстояние. В случай че държавите членки разрешават националните продажби от разстояние, те гарантират, че търговските обекти за продажба на дребно са оборудвани със система за проверка на възрастта.

 

1б. По причини, свързани с общественото здраве, дадена държава членка може да наложи ограничения върху вноса на тютюн за лична употреба. Такива ограничения следва по-специално да могат да се прилагат, когато цената в държавата членка, в която изделието в закупено, е значително по-ниска от цената в държавата членка по произход или ако предупрежденията относно здравето не са на официалния/официалните й език/езици.

2. Компетентните органи на държавите членки публикуват пълния списък на всички търговски обекти за продажба на дребно, регистрирани пред тях в съответствие с правилата и гаранциите, определени в Директива 95/46/ЕО. Търговските обекти за продажба на дребно могат да започнат да пускат на пазара тютюневи изделия чрез продажби от разстояние едва от момента, в който наименованието на търговския обект за продажба на дребно е публикуван в съответните държави членки.

2. Държавите членки, които прилагат национална стратегия за борба с тютюнопушенето, могат да въведат количествени ограничения за трансграничното движение.

2. Компетентните органи на държавите членки публикуват пълния списък на всички търговски обекти за продажба на дребно, регистрирани пред тях в съответствие с правилата и гаранциите, определени в Директива 95/46/ЕО. Търговските обекти за продажба на дребно могат да започнат да пускат на пазара тютюневи изделия чрез продажби от разстояние едва от момента, в който наименованието на търговския обект за продажба на дребно е публикуван в съответните държави членки.

заличава се

3. Ако е необходимо, за да се осигури съблюдаването и да се улесни правоприлагането, държавите членки по местоназначение могат да изискват от търговските обекти за продажба на дребно да определят физическо лице, което отговаря за извършването на проверка на тютюневите изделия за съответствие с националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива в държавата членка по местоназначение, преди те да достигнат до потребителя.

 

4. Търговските обекти за продажба на дребно, които извършват продажби от разстояние, са снабдени със система за проверка на възрастта, с която в момента на продажбата се проверява дали потребителят, който извършва покупката, отговаря на изискването по отношение на минималната възраст съгласно националното законодателство на държавата членка по местоназначение. Търговецът на дребно или определеното физическо лице изготвят доклад до компетентните органи с описание на характеристиките и функционирането на системата за проверка на възрастта.

 

5. Личните данни на потребителя се обработват единствено в съответствие с Директива 95/46/ЕО и не се предоставят на производителя на тютюневи изделия, нито на дружествата, които са част от същата група дружества, или на други трети страни. Личните данни не се използват, нито се прехвърлят за цели, различни от самата покупка. Това се отнася и за случаите, когато търговският обект за продажба на дребно е част от производител на тютюневи изделия.

 

Изменение    69

Предложение за директива

Член 16 а (нов)

 

Член 16а

 

Държавите членки забраняват на търговските обекти за продажба на дребно, установени на тяхната територия, да разпространяват безплатно или на намалени цени тютюневи изделия чрез канали за трансгранична продажба от разстояние или всякакви други канали.

Изменение   70

Предложение за директива

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Уведомяване за нови категории тютюневи изделия

Уведомяване за нови категории тютюневи изделия

1. Държавите членки изискват производителите и вносителите на тютюневи изделия да уведомяват компетентните органи на държавите членки за всяка нова категория тютюневи изделия, която възнамеряват да пуснат на пазара на съответните държави членки. Уведомлението се представя в електронен вид шест месеца преди планираното пускане на пазара и се придружава от подробно описание на съответното изделие, както и от информация за съставките и емисиите в съответствие с член 5. Също така производителите и вносителите, които уведомяват за нова категория тютюневи изделия, предоставят на съответните компетентни органи:

1. Държавите членки изискват производителите и вносителите на тютюневи изделия да уведомяват компетентните органи на държавите членки за всяка нова категория тютюневи изделия, която възнамеряват да пуснат на пазара на съответните държави членки. Уведомлението се представя в електронен вид шест месеца преди планираното пускане на пазара и се придружава от подробно описание на съответното изделие, от всички предложения за етикетиране, указания за употреба, данни за състава на изделието, производствения процес и свързания контрол, както и от информация за съставките и емисиите в съответствие с член 5. Също така производителите и вносителите, които уведомяват за нова категория тютюневи изделия, предоставят на съответните компетентни органи:

а) наличните научни изследвания за токсичността, опасността от пристрастяване и атрактивността на изделието, по-специално по отношение на съставките и емисиите му;

а) наличните научни изследвания за токсичността, опасността от пристрастяване и атрактивността на изделието, по-специално по отношение на съставките и емисиите му;

б) наличните изследвания и пазарни проучвания за предпочитанията на различни потребителски групи, в т.ч. на младите хора, и

б) работни справки от наличните изследвания и пазарни проучвания за предпочитанията на различни потребителски групи, в т.ч. на младите хора и заклетите пушачи;

в) друга налична и относима информация, включително анализ на риска и ползата от изделието, очакваните последици върху преустановяването на употребата на тютюневи изделия и за други предвиждания, свързани с възприемането от страна на потребителите.

в) друга налична и относима информация, включително анализ на риска и ползата от изделието, очакваните последици върху преустановяването на употребата на тютюневи изделия и за други предвиждания, свързани с възприемането от страна на потребителите.

2. Държавите членки изискват от производителите и вносителите на тютюневи изделия да информират своите компетентни органи за всяка нова или актуализирана информация, посочена в параграф 1, букви а)—в). Държавите членки имат право да изискват от производителите или вносителите на тютюневи изделия да извършват допълнителни тестове или да представят допълнителна информация. Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, получена в съответствие с настоящия член. Държавите членки имат право да въвеждат система за разрешаване и да налагат съразмерна такса.

2. След пускането на пазара на тютюнево изделие държавите членки изискват от производителите и вносителите на тютюневи изделия да информират своите компетентни органи за всяка нова или актуализирана информация, посочена в параграф 1, букви а)—в). Държавите членки имат право да изискват от производителите или вносителите на тютюневи изделия да извършват допълнителни тестове или да представят допълнителна информация. Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, получена в съответствие с настоящия член. Държавите членки имат право да въвеждат система за разрешаване и да налагат съразмерна такса.

3. Новите категории тютюневи изделия, пуснати на пазара, съблюдават изискванията по настоящата директива. Приложимите разпоредби зависят от това дали изделията попадат в категория бездимни тютюневи изделия по смисъла на определението в член 2, точка 29, или тютюн за пушене по смисъла на определението в член 2, точка 33.

3. Новите категории тютюневи изделия, пуснати на пазара, съблюдават изискванията по настоящата директива. Приложимите разпоредби зависят от това дали изделията попадат в категория бездимни тютюневи изделия по смисъла на определението в член 2, точка 29, или тютюн за пушене по смисъла на определението в член 2, точка 33.

Изменение   71

Предложение за директива

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Следните изделия, съдържащи никотин, могат да се пускат на пазара само ако са разрешени съгласно Директива 2001/83/ЕО:

1. Изделия, съдържащи никотин, могат да се пускат на пазара само ако са разрешени съгласно Директива 2001/83/ЕО, като се вземе предвид утвърдената употреба на никотина.

a) изделия с равнище на никотин над 2 mg на единица, или

 

б) изделия с концентрация на никотин над 4 mg на ml, или

 

в) изделия, при чиято употреба по предназначение се достига средна максимална плазмена концентрация във върховия момент над 4 ng никотин на ml.

 

2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да актуализира количествата никотин, посочени в параграф 1, с оглед на научното развитие и разрешенията за търговия, предоставени на изделията, съдържащи никотин, съгласно Директива 2001/83/ЕО.

 

3. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на изделия, съдържащи никотин, под праговете по параграф 1 се поставя следното предупреждение относно здравето:

 

Това изделие съдържа никотин и може да увреди здравето Ви.

 

4. Предупреждението относно здравето, посочено в параграф 3, отговаря на изискванията по член 10, параграф 4. Освен това то:

 

a) е отпечатано върху двете най-големи повърхности на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

 

б) покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с три официални езика.

 

5. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира изискванията по параграфи 3 и 4 с оглед на научното и пазарното развитие и да определя мястото, формàта, оформлението, дизайна и редуването на предупрежденията относно здравето.

 

Изменение    72

Предложение за директива

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Растителни изделия за пушене

Растителни изделия за пушене

1. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на растителни изделия за пушене се поставя следното предупреждение относно здравето:

1. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на растителни изделия за пушене се поставя следното предупреждение относно здравето:

Това изделие може да увреди на здравето Ви.

Това изделие може да увреди на здравето Ви.

2. Предупреждението относно здравето се отпечатва върху предната и задната външна повърхност на потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка.

2. Предупреждението относно здравето се отпечатва върху предната и задната външна повърхност на потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка.

3. Предупреждението относно здравето отговаря на изискванията по член 10, параграф 4. То покрива не по-малко 30 % от площта на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с три официални езика.

3. Предупреждението относно здравето отговаря на изискванията по член 10, параграф 4. То покрива не по-малко 30 % от площта на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с повече от два официални езика.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19а

 

Продукти, имитиращи тютюневи изделия

 

Продуктите, имитиращи тютюневи изделия, които са привлекателни за непълнолетните лица и следователно създават потенциална ниша за използване на тютюневи изделия, се забраняват.

Обосновка

Продуктите, имитиращи тютюневи изделия, насочени към непълнолетните лица, могат да насърчат употребата на тютюневи изделия от деца. Повечето пушачи са започнали да пушат още в непълнолетна възраст. Следователно следва да се съсредоточим върху предотвратяване на тютюнопушенето сред младите хора и избягване на употребата на продукти, имитиращи тютюневи изделия, като електронните наргилета, които са особено привлекателни за младите хора и изграждат у тях поведение на пушачи, като по този начин застрашават общественото здраве.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 20 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.

3. Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи. Всички финансови санкции, приложими в случаите на международни нарушения, са такива, че да неутрализират търсената чрез нарушението икономическа полза.

Обосновка

Финансовите санкции следва да бъдат най-малкото равностойни на реализираните печалби. Този принцип беше включен в законодателните предложения в други области, например рециклирането на кораби и преразглеждането на законодателството за официален контрол в контекста на скандала с конското месо.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3, член 13, параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [Служба за публикации, моля, въведете датата на влизане в сила на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграф 10а, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3 и член 14, параграф 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [Служба за публикации, моля, въведете датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3, член 13, параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграф 10а, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3, член 13, параграф 4 и член 14, параграф 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3, член 13, параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграф 10а, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3, член 13, параграф 4 и член 14, параграф 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от пет години от датата, посочена в член 25, параграф 1, Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящата директива.

Не по-късно от три години от датата, посочена в член 25, параграф 1, Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящата директива.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) оценката на ефекта на пристрастяване, което тези съставки могат да предизвикат;

Обосновка

Повторно въведена буква от действащата Директива 2001/37/ЕО.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) разработването на стандартизирани методи за тестване, позволяващи да се измерят съдържанието на компоненти, различни от катран, никотин и въглероден оксид, в цигарения дим;

Обосновка

Повторно въведена буква от действащата Директива 2001/37/ЕО.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв) токсикологичните данни които следва да бъдат поискани от производителите по отношение на съставките и на начина, по който те следва да бъдат тествани, за да могат органите на общественото здравеопазване да дадат оценка за тяхното използване;

Обосновка

Повторно въведена буква от действащата Директива 2001/37/ЕО.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква в г) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг) разработването на стандарти относно изделията, различни от цигарите.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 23 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки докладват на всеки две години на Комисията относно прилагането на мерките, предприети в съответствие с Препоръка 2003/54/ЕО на Съвета от 2 декември 2002 г. за предпазване от тютюнопушене и за инициативи за подобряване на контрола на тютюна, по-специално във връзка с възрастовите ограничения, определени в националното законодателство, както и плановете им за увеличаване на възрастовото ограничение, за да се постигне целта за „поколение без цигарен дим“.

Обосновка

Според Комисията 70 % от пушачите са започнали да пушат преди навършване на 18 години. Според препоръката на Съвета от 2002 г. 60 % от пушачите придобиват навика преди 13-годишна възраст, а 90 % — преди 18-годишна възраст. Законната възраст за купуване е 18 години в 22 държави членки и 16 години в останалите пет (Австрия, Белгия, Италия, Люксембург и Нидерландия). Това означава, че в повечето държави членки съществува сериозен проблем с прилагането на тази възрастова граница. Задължението за докладване, упоменато в препоръката на Съвета, следва да придобие правно обвързващ характер.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки не забраняват, нито ограничават вноса, продажбата или консумацията на тютюневи или свързани с тях изделия, които отговарят на разпоредбите на настоящата директива.

1. Съгласно параграфи 2 и 3 държавите членки не забраняват, нито ограничават вноса, продажбата или консумацията на тютюневи или свързани с тях изделия, които отговарят на разпоредбите на настоящата директива.

2. Дадена държава членка може обаче да запази по-строги национални разпоредби, приложими без разлика за всички изделия, в областите, които са обхванати от разпоредбите на директивата, въз основа на съображения с императивен характер, свързани с опазването на общественото здраве. Дадена държава членка може също така да въвежда по-строги разпоредби въз основа на съображения, свързани с конкретното положение в съответната държава членка и при условие че разпоредбите са обосновани с потребност от опазване на общественото здраве. Комисията бива уведомявана за тези национални разпоредби заедно с основанията за тяхното запазване или въвеждане. В срок до шест месеца от датата на получаване на уведомлението Комисията одобрява или отхвърля разпоредбите, след като, като взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива, е проверила дали разпоредбите са основателни, необходими и пропорционални предвид техните цели и дали не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. При липса на решение от страна на Комисията в този срок се счита, че националните разпоредби са одобрени.

2. Дадена държава членка може обаче да запази или да въведе по-строги национални разпоредби в областите, които са обхванати от разпоредбите на директивата, доколкото тези мерки са в съответствие с Договора. Тези национални разпоредби се прилагат еднакво за всички изделия, включително вноса от друга държава членка или трета държава. Комисията бива уведомявана за тези национални разпоредби заедно с основанията за тяхното запазване или въвеждане. В срок до шест месеца от датата на получаване на уведомлението Комисията одобрява или отхвърля разпоредбите, след като, като взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива, е проверила дали разпоредбите са основателни, необходими и пропорционални предвид техните цели и дали не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. При липса на решение от страна на Комисията в този срок се счита, че националните разпоредби са одобрени.

3. Настоящата директива не засяга правото на държавите членки да запазят или въведат в съответствие с Договора национални разпоредби по отношение на аспекти, които не са регламентирани с настоящата директива. Тези национални разпоредби трябва да са обосновани със съображения с императивен характер, свързани с обществения интерес, и да са необходими и пропорционални на целта си. Те не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки и не трябва да възпрепятстват пълното прилагане на настоящата директива.

3. Настоящата директива не засяга правото на държавите членки да запазят или въведат национални разпоредби по отношение на аспекти, които не са регламентирани с настоящата директива, при условие че са в съответствие с Договора. Те се прилагат еднакво за всички изделия, включително вноса от друга държава членка или трета държава, не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки и не трябва да възпрепятстват пълното прилагане на настоящата директива

Изменение    83

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от [Служба за публикации, моля, въведете точната дата: влизане в сила + 18 месеца] г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от [Служба за публикации, моля, въведете точната дата: влизане в сила + 18 месеца] г., а в случая на член 6 — не по-късно от [Служба за публикации, моля, въведете точната дата: влизане в сила + 36 месеца] г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Обосновка

Свързано изменение: необходимо е поради това, че съставянето на пълния списък на добавките съгласно член 6 изисква време.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преходна разпоредба

Преходна разпоредба

До [Служба за публикации, моля, въведете точната дата: влизане в сила + 24 месеца] държавите членки позволяват пускането на пазара на следните изделия, които не са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива:

Държавите членки могат да позволяват пускането на пазара на следните изделия, които не са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, до [Служба за публикации, моля, въведете точната дата: влизане в сила + 24 месеца]:

a) тютюневи изделия;

a) тютюневи изделия;

б) изделия, съдържащи никотин под праговете, установени в член 18, параграф 1;

 

в) растителни изделия за пушене.

б) растителни изделия за пушене.

 

Държавите членки могат да позволяват пускането на пазара на изделия, съдържащи никотин, които не са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, до [Служба за публикации, моля, въведете точната дата: влизане в сила + 36 месеца]:

Изменение    85

Предложение за директива

Приложение -І (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение -І

 

Добавки, одобрени за употреба в тютюневи изделия

 

Химично наименование на добавката — функция — максимално разрешено равнище

Изменение    86

Предложение за директива

Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Списък на текстовите предупреждения

Списък на текстовите предупреждения

(посочен в член 9 и член 10, параграф 1)

(посочен в член 9 и член 10, параграф 1)

(1) Тютюнопушенето причинява 9 от всеки 10 случая на рак на белите дробове

(1) Тютюнопушенето причинява 9 от всеки 10 случая на рак на белите дробове

(2) Тютюнопушенето причинява рак на устната кухина и гърлото

(2) Тютюнопушенето причинява рак на устната кухина и гърлото

 

(2a) Тютюнопушенето причинява рак на пикочния мехур

(3) Тютюнопушенето уврежда белите Ви дробове

(3) Тютюнопушенето уврежда белите Ви дробове

(4) Тютюнопушенето причинява сърдечни удари

(4) Тютюнопушенето причинява сърдечни удари

(5) Тютюнопушенето причинява мозъчни удари и увреждания

(5) Тютюнопушенето причинява мозъчни удари и увреждания

(6) Тютюнопушенето запушва артериите Ви

(6) Тютюнопушенето запушва артериите Ви

(7) Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване

(7) Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване

(8) Тютюнопушенето уврежда зъбите и венците Ви

(8) Тютюнопушенето уврежда зъбите и венците Ви

(9) Тютюнопушенето може да убие Вашето неродено дете

(9) Тютюнопушенето може да убие Вашето неродено дете

10) С тютюневия дим вредите на децата, семейството и приятелите си

10) С тютюневия дим вредите на децата, семейството и приятелите си

(11) Децата на пушачите е по-вероятно също да станат пушачи

(11) Децата на пушачите е по-вероятно също да станат пушачи

(12) Откажете тютюнопушенето — останете живи заради близките си

(12) Откажете тютюнопушенето — останете живи заради близките си

(13) Тютюнопушенето намалява репродуктивните способности

(13) Тютюнопушенето намалява репродуктивните способности

(14) Тютюнопушенето увеличава риска от импотентност

(14) Тютюнопушенето увеличава риска от импотентност

 

(14a) Тютюнопушенето може да причини синдром на внезапната детска смърт

 

(14б) Тютюнопушенето по време на бременност причинява преждевременно раждане

 

(14в) Пасивното тютюнопушене може да доведе до задълбочаване на проявите на астма или менингит при децата.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Изминаха почти дванадесет години, откакто ЕС прие действащата Директива за тютюневите изделия. Тази директива въведе набор от мерки за контрол на тютюна, включително:

•  забрана на понятията „мек“ или „лек“, които могат да подведат пушачите да считат, че едно изделие е по-малко вредно от другите

•  максимални равнища на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид (КНВО)

•  изисквания за посочване на съставките

•  минимален размер на предупрежденията относно здравето за всички тютюневи изделия с изключение на бездимните тютюневи изделия, на които трябва да бъде поставено общо предупреждение относно здравето

•  общ набор от предупреждения под формата на изображения, които държавите членки могат да решат да използват на опаковките.

Действащата директива беше оспорвана по правен път от дружества, развиващи дейност в тютюневия сектор, но съдилищата потвърдиха нейната валидност.

Тютюнопушене и здраве: предизвикателство да се откажат младите пушачи

Вече дванадесет години тютюнопушенето продължава да бъде водеща причина за предотвратими смъртни случаи в ЕС и убива 700 000 души годишно. Мерките, предприети през годините за намаляване на тютюнопушенето, оказаха въздействие: през изминалото десетилетие броят на пушачите в ЕС намаля от почти 40 % в ЕС 15 през 2002 г. на 28 % в ЕС 27 през 2012 г.

Процентът сред младите хора (15-25 годишни) обаче е 29 %, което е повече, отколкото при населението като цяло. Знаем, че децата, а не възрастните, започват да пушат: 70 % от пушачите започват, преди да са навършили 18 години, а много и още по-млади. Скорошно проучване на СЗО на тенденциите в тютюнопушенето сред 15-годишните показва още по-притеснителна тенденция: докато през периода 2001–2005 г. тенденциите в тютюнопушенето бяха намаляващи в по-голяма част от страните, през последния период на проучване – 2005–2010 г. разпространението на тютюнопушенето сред момчетата се е увеличило в 14 държави и в 9 държави при момичетата. Европейската комисия съответно има право да насочи голяма част от вниманието си в новата проектодиректива за тютюневите изделия към мерки, които отказват младите хора от тютюнопушене, като по-сериозни предупреждения относно здравето и забрани на опаковки и овкусители, които могат да бъдат особено привлекателни за младите хора.

Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна – нова международна среда

Ключово международно събитие след приемането на последната Директива за тютюневите изделия беше, че ЕС като цяло и всичките му държави членки поотделно приеха Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за контрол на тютюна (РККТ). Тази правнообвързваща конвенция, която влезе в сила през 2005 г., е подписана от 176 държави и задължава страните по нея да намалят търсенето и предлагането на тютюневи изделия и да защитават от въздействието на промишлеността политиките за контрол на тютюна. Тя предлага набор от мерки, включително насоки относно минималния размер на предупрежденията относно здравето, задължителните предупреждения под формата на изображения и ограниченията за опаковките, които засилват привлекателността на тютюневите изделия. Различните държави членки са отговорили със собствени предложения за изпълнението на РККТ: 14 държави членки са въвели минимален размер на опаковката – 20 (Австрия, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Люксембург, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Испания), в десет държави членки се използват предупреждения под формата на изображения (Белгия, Румъния, Обединеното кралство, Латвия, Франция, Малта, Испания, Дания, Ирландия, Унгария), в 4 държави членки са задължителни посланията за отказване от тютюнопушенето (Белгия, Франция, Нидерландия, Словения), а в други девет те имат незадължителен характер (Aвстрия, Дания, Германия, Унгария, Ирландия, Латвия, Полша, Швеция, Обединеното кралство). Тези възникващи разлики в нормативната уредба и необходимостта от прилагане на РККТ, накараха Парламента и Съвета да призоват неколкократно Комисията да преразгледа действащата Директива за тютюневите изделия.

РККТ накара други трети държави да затегнат нормативната си уредба в областта на тютюна. Добре известен е случаят с Австралия, която въведе изцяло стандартизирана („опростена“) опаковка през ноември 2011 г. и през август 2012 г. спечели съдебното дело срещу дружествата, развиващи дейност в сектора на тютюна. Нова Зеландия обяви, че ще последва този пример, а правителството на Обединеното кралство е в процес на разглеждане на мярката. Но редица други държави са изпреварили ЕС, от гледна точка на законодателство в областта на контрола на тютюна. Шестдесет и три държави изискват предупреждения под формата на изображения. Бразилия въведе забрана за всички овкусители и добавки, както и Канада с изключение на ментола. САЩ забрани всички характерни вкусово-ароматни качества с изключение на ментола. Процентът на пушачите в Бразилия е малко под 15 %, което е наполовина средното за ЕС. Процентите в Канада (17 %) и САЩ (18,9 %) също са много под тези в ЕС.

Основни промени, предложени в проектодирективата

Съставки: Ключ за концепцията, която е в основата на преразглеждането на Директивата за тютюневите изделия, е идеята, че тютюневите изделия следва да изглеждат и да имат вкус на тютюн. Предложението следователно забранява всичко, което се нарича „характерни вкусово-ароматни качества“ в цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия. Примери за овкусители включват шоколад, аромат на плодове и ментол. Също така се въвежда забрана за други добавки като витамини, които могат да създадат впечатлението, че дадено изделие е полезно за здравето или представлява намалена опасност за здравето. Предложението не забранява добавки, считани за същностни за производството на тютюн, и изключва пурите, пуретите, тютюна за лула и тютюна за водна лула от забраната за овкусителите, доколкото тези изделия продължават да се използват преди всичко от по-възрастни пушачи. Докладчикът подкрепя всички тези мерки, но изразява загриженост във връзка с последните тенденции в използването на водни лули от страна на младите хора и иска Комисията внимателно да следи този въпрос.

Етикетиране и опаковане: Проектозаконодателството въвежда изискване за комбинирани предупреждения, включващи изображение и текст, заемащи 75 % от повърхността, от двете страни на опаковките с цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари. Комисията не предлага напълно стандартизирано опаковане, както в Австралия, а оставя избор на държавите членки да въведат пълно стандартизиране в националното законодателство за тези части от опаковките, които не се уреждат от директивата. Предложението също така забранява редица елементи, които биха могли да подведат хората във връзка с продуктите: тънки цигари, описания като „натурални“, „биологични“, както и подвеждащите цветове. Една потребителска опаковка цигари съдържа най-малко 20 цигари. Тези мерки ще наложат забрана върху опаковките цигари тип червило/парфюм. За торбичките с тютюн за ръчно свиване на цигари се предлага минимален размер 40 г. Докладчикът подкрепя всички тези мерки, но предлага допълнителни мерки относно цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари посредством форма на стандартизация, която премахва явното присъствие на търговската марка от опаковките. Тази мярка не е толкова крайна като австралийското законодателство, което е стандартизирало опаковките за всички тютюневи изделия, тъй като се обхващат единствено цигарите и тютюнът за ръчно свиване на цигари – продуктите, най-често използвани за привличане на нови млади пушачи.

Тази глава също така включва редица засилени разпоредби относно проследимостта и сигурността с цел борба с незаконната търговия с цигари. Мерките включват уникален идентификатор върху всяка опаковка и система за следене и обратно проследяване на всички продажби на цигари. Докладчикът подкрепя всички тези мерки и е добавил изменения с цел да се засили защитата срещу фалшификация и да се гарантира, че елементите за обратно проследяване върху самостоятелните опаковки фигурират също и върху груповите опаковки.

Тютюневи изделия за орална употреба

В новото законодателство се запазват ограниченията върху продажбата на тютюневи изделия за орална употреба (снус). Докладчикът подкрепя тази позиция.

Трансгранични продажби на тютюнени изделия от разстояние

Продажбите на тютюневи изделия по интернет са ново явление и поради тази причина не са обхванати от съществуващата ДТИ. Изглежда, че няма много стимули за установяването на законни продажби на цигари по интернет, тъй като данъците трябва да се плащат от продавачите в държавата на продажбата. Купувачите не могат да извлекат полза от разликите в данъчното облагане. Това кара Комисията да направи извод в нейната оценка на въздействието, че „обичайно тютюневите изделия, продавани по интернет, не се съобразяват с разпоредбите на ДТИ (например предупрежденията относно здравето и съставките)“. Освен това са налице проблеми със системите за проверка на възрастта и незаконните реклами по интернет. РККТ призовава за забрана на продажбите на тютюневи изделия по интернет и девет държави членки вече прилагат такава забрана. Комисията предлага нова нормативна рамка, но докладчикът счита, че забрана на тази стопанска дейност ще бъде най-добрият и най-ясният политически вариант. Докладчикът също е обезпокоен във връзка с дружествата, раздаващи цигари като безплатни мостри по интернет и други канали, и предлага забрана на тези дейности.

Нови категории тютюневи изделия

Комисията предлага система за уведомление за всяка нова категория тютюневи изделия, за да гарантира, че всички нови продукти изцяло спазват директивата, но предоставя на държавите членки възможността да въведат система за разрешаване. Докладчикът счита, че разрешаването следва да бъде правило за всички нови тютюневи изделия и внася съответните изменения.

Електронни цигари

Съществуващата ДТИ не обхваща изделията, съдържащи никотин, но сега се предлага те да бъдат включени в обхвата на новата директива. Основното събитие от 2001 г. насам е въвеждането на пазара на електронните цигари, които се радват на нарастващ пазар. На равнище ЕС не съществува общ подход относно регулирането на електронните цигари. Понастоящем само две държави членки имат конкретни закони, но в повече от половината държави членки никотинът се счита за лекарствен продукт по начин на действие, така че в технически аспект електронните цигари не могат да бъдат продавани, без да бъдат одобрени като продукти за преустановяване на употребата на тютюневи изделия с подобно на лекарствен продукт действие. В други държави членки няма специфични нормативни уредби, което означава, че електронните цигари са в обхвата на Директивата относно общата безопасност на продуктите. През изминалата година са били подадени девет предупреждения в рамките на RAPEX относно проблеми с електронните цигари. За електронните цигари, за които няма издадено разрешение за употребата им като лекарствен продукт, не може да се правят твърдения, че помагат за преустановяване на употребата на тютюневи изделия. В момента САЩ изготвя собствено законодателство за регулиране на електронните цигари в рамките на законодателството за контрол върху тютюневите изделия.

Комисията предлага двупистов подход към регулирането на електронните цигари и други изделия, съдържащи никотин. Продуктите със съдържание на никотин над определено равнище, включително повечето видове електронни изделия, които се предлагат сега на пазара, ще трябва да получат разрешение за лекарствени продукти. Изделията, съдържащи никотин под прага, ще бъдат разрешени за пускане на пазара без предупреждение относно здравето.

Мненията на специалистите в областта на контрола върху тютюневите изделия са различни по отношение на електронните цигари. Налице е общ консенсус относно необходимостта от по-добро регулиране, но възникват въпроси относно това дали електронните цигари са полезен заместващ продукт за пушачите, който помага за намаляване на вредите, или са просто начин да се позволи на пушачите да останат пушачи, като приемат никотин в зони без тютюнев дим, и/или са свързващ продукт за привличане на нови потребители към никотиновата зависимост и потенциално към тютюневите изделия. Съществуват също и опасения, че електронните цигари биха могли повторно да нормализират пушаческия навик. Докладчикът е поискал проучване от службите на Парламента с цел анализ на фактите относно електронните цигари и ще направи предложения в тази област, веднага щом проучването бъде на разположение и след консултации с колеги и специалисти.

Растителни изделия за пушене

Тези продукти не са обхванати от настоящата ДТИ и се подчиняват на различни регулаторни режими в различни държави. Растителните цигарени изделия често се възприемат като безвредни или по-малко вредни от тютюневите изделия. Фактите сочат обаче, че тяхната употреба не е безопасна и затова Комисията предлага система за етикетиране на тези продукти, която докладчикът подкрепя.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Legislative footprint

As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies

European Commission DG SANCO and Commissioner Borg

Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU

Lithuanian Health Minister

Czech Agricultural Minister

UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

Dutch Permanent Representation to the EU

World Health Organisation

United States Food and Drugs Agency

Honduran Mission to the European Union

Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España

NGOs

Smoke Free Partnership and the European Heart Network

Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer Group(1).

UK Cancer Research

British Heart Foundation

UK Centre for Tobacco Control Studies

UK Action on Smoking & Health

Smokefree Yorkshire and the Humber

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers (2) (3).

Open meeting with the electronic cigarette industry(4) (5).

Association of the European Self-Medication Industry

(1)

Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html

(2)

Participant list available http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.pdf

(3)

record of the meeting available http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone

(4)

Participant list available http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.pdf

(5)

and record of the meeting available http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (19.6.2013)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия

(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Докладчик по становище: Метин Казак

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Използването понастоящем на различни формати за уведомяване затруднява производителите и вносителите при изпълнението на техните задължения за уведомяване и прави трудоемко за държавите членки и Комисията извършването на сравнения и анализи и изготвянето на заключения въз основа на получената информация. Ето защо следва да има общ задължителен формат за уведомяване относно съставките и емисиите. На широката общественост следва да се осигури възможно най-голяма прозрачност на информацията относно тези изделия, като се следи за спазването по съответстващ начин на правата върху търговската и интелектуалната собственост на производителите на тютюневи изделия.

(13) Използването понастоящем на различни формати за уведомяване затруднява производителите и вносителите при изпълнението на техните задължения за уведомяване и прави трудоемко за държавите членки и Комисията извършването на сравнения и анализи и изготвянето на заключения въз основа на получената информация. Задължението за изготвяне на списък на съставките — опасни или потенциално опасни — ще позволи да се осигури на широката общественост по-голяма прозрачност относно вредността и състава на тютюневите изделия, като се следи за спазването по съответстващ начин на правата върху търговската и интелектуалната собственост на производителите на тютюневи изделия и се изпълняват международните задължения на Съюза, съдържащи се в договорите на СТО, разпоредбите относно техническите пречки пред търговията (TПT) и споразуменията за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС).

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Вероятността от наличие на различаващо се регламентиране се увеличава допълнително от опасения, свързани с тютюневите изделия, включително бездимните тютюневи изделия, притежаващи характерни вкусово-ароматни качества, различни от аромата на тютюн, което би могло да улесни започването на употреба на тютюневи изделия или да окаже влияние върху моделите на тяхната употреба. Така например в много държави продажбите на изделия с ментолов вкус постепенно се увеличават, макар и тютюнопушенето като цяло да намалява. Според редица проучвания тютюневите изделия с ментолов вкус могат да улеснят вдишването на дима, както и да привлекат младите хора към тютюнопушенето. Мерките, въвеждащи неоправдани различия в третирането сред ароматизираните цигари (например цигари с ментол и цигари с карамфил), следва да бъдат избягвани.

(15) Вероятността от наличие на различаващо се регламентиране се увеличава допълнително от опасения, свързани с тютюневите изделия, включително бездимните тютюневи изделия, притежаващи вкусово-ароматни качества с преобладаващ нетютюнев аромат, различен от аромата на тютюн или традиционни аромати, като ментол, което би могло да улесни започването на употреба на тютюневи изделия или да окаже влияние върху моделите на тяхната употреба.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Предвид насочеността на директивата към младите хора, тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на съставките, при положение че не е налице съществена промяна в обстоятелствата по отношение на обема на продажбите или моделите на употреба от страна на младите хора.

(18) Предвид насочеността на директивата към младите хора, тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и другите бездимни тютюневи изделия, различни от тютюна за смъркане, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на съставките, при положение че не е налице съществена промяна в обстоятелствата по отношение на обема на продажбите или моделите на употреба от страна на младите хора.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Разпоредбите относно етикетирането също е необходимо да бъдат адаптирани в съответствие с новите научни данни. Например бе доказано, че посочването на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите върху опаковките за цигари е подвеждащо, тъй като то кара потребителите да вярват, че някои цигари са по-малко вредни, отколкото други. Някои факти също така сочат, че големите комбинирани предупреждения относно здравето са по-ефективни, отколкото предупрежденията, състоящи се само от текст. Поради това комбинираните предупреждения относно здравето следва да станат задължителни в рамките на Съюза и да покриват значителни и видими части от повърхността на потребителската опаковка. Следва да бъде определен минимален размер за всички предупреждения относно здравето, за да се гарантира тяхната видимост и ефективност.

(22) Разпоредбите относно етикетирането също е необходимо да бъдат адаптирани в съответствие с новите научни данни. Например бе доказано, че посочването на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите върху опаковките за цигари е подвеждащо, тъй като то кара потребителите да вярват, че някои цигари са по-малко вредни, отколкото други. От съществено значение е да се проведе независимо предварително проучване, за да се установи дали големите комбинирани предупреждения относно здравето са по-ефективни, отколкото предупрежденията, състоящи се само от текст. Поради това комбинираните предупреждения относно здравето следва да станат задължителни в рамките на Съюза и да покриват значителни и видими части от повърхността на потребителската опаковка. Следва да бъде определен минимален размер за всички предупреждения относно здравето, за да се гарантира тяхната видимост и ефективност.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и видимостта на предупрежденията относно здравето и те да бъдат в максимална степен ефективни, следва да се предвидят разпоредби относно размерите на предупрежденията, както и относно някои аспекти на външния вид на опаковката на тютюневото изделие, включително относно механизма за отваряне. Опаковката и изделията могат да въведат в заблуждение потребителите, по-специално младите хора, като внушават, че изделията са по-малко вредни. Например такъв е случаят с някои текстове или елементи, като наименованията „с ниско съдържание на катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, „натурални“, „биологични“, „без добавки“, „без аромати“, „тънки“ и някои наименования, изображения, фигуративни или други знаци. Също така размерът и външният вид на отделните цигари може да бъде подвеждащ за потребителите, като създава впечатление, че те са по-малко вредни. Освен това според наскоро проведено проучване става ясно, че пушачите на тънки цигари е по-вероятно да смятат, че използваната от тях марка е по-малко вредна. Този аспект следва да бъде разгледан.

(23) За да се осигури ненарушимостта и видимостта на предупрежденията относно здравето и те да бъдат в максимална степен ефективни, следва да се предвидят разпоредби относно размерите на предупрежденията, както и относно някои аспекти на външния вид на опаковката на тютюневото изделие, включително относно механизма за отваряне. Опаковката и изделията могат да въведат в заблуждение потребителите, по-специално младите хора, като внушават, че изделията са по-малко вредни. Например такъв е случаят с някои текстове или елементи, като наименованията „с ниско съдържание на катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, „натурални“ или „биологични“. В случай че опаковката създава подвеждащо впечатление, че цигарите са по-малко вредни, предупрежденията относно здравето трябва да бъдат съответно адаптирани. От Комисията се изисква да извърши научно проучване за реалното влияние на тези продукти върху консумацията на тютюн.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) На пазара са пуснати значителни обеми от незаконни изделия, които не са в съответствие с определените в Директива 2001/37/ЕО изисквания, като данните показват, че тези количества могат да се увеличат. Такива изделия накърняват свободното обращение на изделията, които съответстват на изискванията, и защитата, предвидена от законодателството за контрол на тютюна. Освен това РККТ задължава Съюза да води борба с незаконните изделия като част от всеобхватна политика за контрол на тютюна. Поради това следва да се предвиди разпоредба, съгласно която потребителските опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани по уникален и сигурен начин и тяхното движение да бъде записвано, така че да бъде възможно следенето и обратното проследяване на тези изделия в Съюза, а също така да се контролира и подобрява съответствието им с настоящата директива. Освен това следва да се предвидят разпоредби за въвеждането на защитни елементи, които ще направят по-лесна проверката на автентичността на изделията.

(26) На пазара са пуснати значителни обеми от незаконни изделия, които не са в съответствие с определените в Директива 2001/37/ЕО изисквания, като данните показват, че тези количества могат да се увеличат. Такива изделия накърняват свободното обращение на изделията, които съответстват на изискванията, и защитата, предвидена от законодателството за контрол на тютюна. Освен това РККТ задължава Съюза да води борба с незаконните изделия като част от всеобхватна политика за контрол на тютюна. Поради това следва да се предвиди разпоредба, съгласно която потребителските опаковки и външните опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани по уникален и сигурен начин и тяхното движение да бъде записвано, така че да бъде възможно следенето и обратното проследяване на тези изделия в Съюза, както и борбата срещу незаконния трафик на тютюн и тютюневи изделия, най-вече по външните граници на Съюза, но и от трети държави, а също така да се контролира и подобрява съответствието им с настоящата директива. Освен това следва да се предвидят разпоредби за въвеждането на защитни елементи в рамките на установяването на автентичността на единичните изделия, които ще направят по-лесна проверката на автентичността на изделията. Съюзът и неговите държави членки трябва да предприемат и засилят съответните мерки за борба с контрабандата и фалшифицирането, като подобрят контрола на веригата за доставка на изделия и като налагат санкции на престъпните мрежи.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние улесняват достъпа на младите хора до тютюневите изделия и пораждат риск това да накърни съответствието с изискванията, предвидени от законодателството за контрол на тютюна, и по-специално от настоящата директива. Необходими са общи правила относно система за уведомяване, за да се гарантира, че настоящата директива ще реализира напълно потенциала си. Разпоредбите за уведомяването относно трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние в настоящата директива следва да се прилагат независимо от процедурата за уведомяване, установена в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество. Продажбата на тютюневи изделия от разстояние от търговец на потребител е допълнително регламентирана в Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние, която от 13 юни 2014 г. ще бъде заменена от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите.

(30) Трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние и продажбите по интернет, както и разпространението без заплащане или с отстъпка на тютюневи изделия, улесняват достъпа на младите хора до тютюневите изделия и пораждат риск това да накърни съответствието с изискванията, предвидени от законодателството за контрол на тютюна, и по-специално от настоящата директива, и поради това следва да се забранят в съответствие с насоките за прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ), страна по която е ЕС. Продажбата на тютюневи изделия от разстояние от търговец на потребител е допълнително регламентирана в Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние, която от 13 юни 2014 г. ще бъде заменена от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Всички тютюневи изделия са потенциален източник на смъртност, заболеваемост и увреждания и тяхната употреба следва да бъде ограничавана. Поради това е важно да се следи развитието по отношение на новите категории тютюневи изделия. Задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия следва да бъде наложено на производителите и вносителите, без да се засягат правомощията на държавите членки да им налагат забрана или да ги разрешават. Комисията следва да следи развитието и да представи доклад 5 години след крайния срок за транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.

(31) Всички тютюневи изделия са потенциален източник на смъртност, заболеваемост и увреждания и тяхната продажба и употреба следва да бъде ограничавана, по-специално чрез образование и превенция на тютюнопушенето. Поради това е важно да се следи развитието по отношение на новите категории тютюневи изделия, начина на производство и каналите за продажбата им. Задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия следва да бъде наложено на производителите и вносителите, без да се засягат правомощията на държавите членки да им налагат забрана или да ги разрешават. Комисията следва да следи развитието и да представи доклад 5 години след крайния срок за транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Държава членка, която счита, че е необходимо запазването на по-строги национални разпоредби по отношение на аспекти, попадащи в приложното поле на настоящата директива, следва да има възможност да направи това без разлика за всички изделия поради съображения с императивен характер, свързани с опазването на общественото здраве. Държавите членки следва да имат и правото да въвеждат по-строги разпоредби, прилагани без разлика за всички изделия поради съображения, свързани с конкретното положение в съответната държава членка и при условие че разпоредбите са обосновани с необходимостта от опазване на общественото здраве. По-строгите национални разпоредби следва да бъдат необходими и пропорционални и да не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. При по-стриктни национални разпоредби се изисква предварително уведомяване на Комисията и одобрение от нейна страна, като се взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива.

(40) Държава членка, която счита, че е необходимо запазването на по-строги национални разпоредби по отношение на аспекти, попадащи в приложното поле на настоящата директива, следва да има възможност да направи това без разлика за всички изделия поради съображения с императивен характер, свързани с опазването на общественото здраве. Държавите членки следва да имат и правото да въвеждат по-строги разпоредби, прилагани без разлика за всички изделия поради съображения, свързани с конкретното положение в съответната държава членка и при условие че разпоредбите са обосновани с необходимостта от опазване на общественото здраве. По-строгите национални разпоредби следва да бъдат необходими и пропорционални и да не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки, както и да бъдат в съответствие с международните задължения в рамките на СТО. При по-стриктни национални разпоредби се изисква предварително уведомяване на Комисията и одобрение от нейна страна, като се взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива.

Обосновка

ЕС следва да спазва своите международни ангажименти, договорени с търговските партньори.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Държавите членки следва да имат право да запазват или въвеждат национално законодателство, приложимо без разлика за всички изделия по отношение на аспекти, които не попадат в приложното поле на настоящата директива, при условие че те са съвместими с Договора и не възпрепятстват пълното прилагане на настоящата директива. Съответно държавите членки могат например да запазят или въведат разпоредби, с които се предвижда стандартизиране на опаковките на тютюневите изделия, при условие че посочените разпоредби са съвместими с Договора и със задълженията в рамките на СТО и не засягат пълното прилагане на настоящата директива. Предварително уведомление се изисква за технически разпоредби съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

(41) Държавите членки следва да имат право да запазват или въвеждат национално законодателство, приложимо без разлика за националните и вносните изделия по отношение на аспекти, които не попадат в приложното поле на настоящата директива, при условие че те са съвместими с Договора и разпоредбите на СТО и не възпрепятстват пълното прилагане на настоящата директива. Съответно държавите членки могат например да запазят или въведат разпоредби, с които се предвижда стандартизиране на опаковките на тютюневите изделия, различни от цигари и от тютюн за ръчно свиване на цигари, при условие че те не засягат пълното прилагане на настоящата директива и са съвместими с Договора. Също така те следва да бъдат съвместими със задълженията в рамките на СТО, по- специално в рамките на споразумението за техническите пречки пред търговията (ТПТ), споразуменията за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС), както и с ангажиментите, поети в рамките на двустранните търговски и инвестиционни споразумения, които по принцип съдържат изключения по отношение на общественото здраве. Тези разпоредби трябва да представляват допълнителен инструмент за борба срещу фалшифицирането на изделията, които попадат в обхвата на настоящата директива. Предварително уведомление се изисква за технически разпоредби съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(41а) Съответно държавите членки допълват законодателните разпоредби на настоящата директива с действия за защита на здравето на европейските граждани. Държавите членки, които извличат значителна полза от данъци и акцизи върху производството и продажбата на тютюн, могат например да бъдат настоятелно призовани да използват тези приходи за финансирането на превантивни и информационни кампании в медиите, сред младите хора и в учебните заведения.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 43 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(43а) Настоящата директива не следва да води до влошаване на условията на живот на населението, често в необлагодетелствани райони, което зависи от европейското тютюнопроизводство. Предвид факта, че с нея се цели единствено намаляване на стимулите за консумация на тютюневи изделия, всяко решение относно съставките и добавките следва да вземе надлежно предвид възможните съпътстващи социално-икономически последици за населението, зависещо от отглеждането на тютюн. Необходимо е да се запази отглеждането на тютюн в Европа, тъй като то представлява незначителен процент от консумацията в ЕС, като същевременно допринася за икономическата стабилност на някои европейски региони с малко алтернативи за производство. Намаляването на тютюнопроизводството в ЕС или неговото преустановяване не би имало никакво въздействие върху равнището на консумация, като би довело до увеличаване на вноса от трети държави и до снижаване на стандартите за качество.

Обосновка

Тютюнопроизводителите са най-слабото звено в производствената верига на тютюневите изделия и следователно е необходимо да бъдат защитени от ненужно и прекомерно регулиране.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние;

г) забраната на трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние;

Изменение    14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) изискването за въвеждане на система за следене и обратно проследяване на тютюневите изделия извън контрола на тютюневата промишленост, за да се гарантира веригата на доставките и да се помага при разкриването, предотвратяването и наказанието на незаконната търговия.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) „съществена добавка” означава съставка, която е абсолютно необходима за производството на дадено тютюнево изделие;

Изменение    16

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни качества“ означава отличителен аромат или вкус, различен от този на тютюна и получен от добавка или комбинация от добавки, включително, но без да се ограничават до плод, подправка, билка, алкохол, захарно изделие, ментол или ванилия, който се усеща преди или по време на употреба по предназначение на тютюневото изделие;

(4) „характерни вкусово-ароматни качества“ означава отличителен плодов или бонбонен вкус, получен от овкусител или комбинация от овкусители, който се усеща преди или по време на употреба по предназначение на тютюневото изделие; за целите на това определение тютюнът и ментолът не се считат за плодов или бонбонен вкус;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „пура“ означава цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в член 4, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн;

(6) „пура“ или „пурета“ означава цилиндрично тяло от тютюн, включително вид малка пура с диаметър, който не надхвърля 8 mm, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в член 4, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн;

Изменение    18

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) „пурета“ означава вид малка пура с диаметър, който не надхвърля 8 mm;

заличава се

Изменение    19

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) „овкусител“ означава добавка, която придава аромат и/или вкус;

(13) „овкусител“ означава добавка, която придава аромат и/или вкус, с изключение на ментола;

Обосновка

Ментол се употребява предимно от пълнолетни лица в напреднала възраст и поради това забраната му не е съвместима с основната цел на директивата за възпиране на младите хора от започване на тютюнопушене. Да се забранява ментолът може да не е в съответствие с член 2.2 от Споразумението за ТПТ, тъй като следва да има по-малко ограничаващи търговията мерки вместо пълни забрани.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, тютюн (тютюневи листа и други естествени, преработени или непреработени части на тютюневото растение, включително раздут и възстановен тютюн) и всякакви вещества, които се съдържат в завършеното тютюнево изделие, включително хартията, филтрите, мастилата, капсулите и лепилата;

(18) „съставка“ означава всяка добавка, която се съдържа в завършеното тютюнево изделие, включително хартията, филтрите, мастилата, капсулите и лепилата;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 18 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а) „възстановен тютюн“ означава продукт, получен от подобрението на различни части на тютюневото растение от обезжилването и производството на тютюневи изделия, използван като обвивка за пури и пурети или под формата на листове или отделни влакна като компонент от тютюневата смес за цигари и други тютюневи изделия;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) „пускане на пазара“ означава предоставянето на изделия на потребителите в Съюза срещу заплащане или безплатно, включително чрез продажба от разстояние; в случай на трансгранични продажби от разстояние изделието се счита за пуснато на пазара в държавата членка, в която се намира потребителят;

(25) „пускане на пазара“ означава всяка доставка на изделия за разпространение, потребление или употреба в Съюза срещу заплащане или безплатно, включително чрез продажба от разстояние;

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) „съществена промяна в обстоятелствата“ означава увеличение на обема на продажбите на продуктова категория, например тютюн за лула, пури или пурети, с най-малко 10 % в поне 10 държави членки въз основа на данните за продажбите, предоставени в съответствие с член 5, параграф 4, или увеличение на равнището на разпространение сред потребителите под 25-годишна възраст с най-малко 5 процентни пункта в поне 10 държави членки за съответната продуктова категория на базата на доклад от Евробарометър или равностойни проучвания за разпространението от ____ [датата ще се определи в момента на приемане на директивата];

(30) „съществена промяна в обстоятелствата“ означава увеличение на обема на продажбите на продуктова категория, например тютюн за лула, пури или пурети, с най-малко 20 % в десетте държави членки с най-голям обем на продажбите въз основа на данните, предоставени в съответствие с член 5, параграф 4; или увеличение на равнището на разпространение сред потребителите под 25-годишна възраст с най-малко 5 процентни пункта в поне 10 държави членки за съответната продуктова категория на базата на доклад от Евробарометър или равностойни проучвания за разпространението от ____ [датата ще се определи в момента на приемане на директивата];

Изменение    24

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки забраняват пускането на пазара на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества.

Държавите членки забраняват пускането на пазара на тютюневи изделия с добавки, придаващи или излъчващи преобладаващ аромат, който не е на тютюн или ментол, в съответствие с разпоредбите на параграф 2.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За пакетите цигари общото предупреждение и информационното съобщение се отпечатват на тесните дълги страни на потребителските опаковки. Широчината на тези предупредителни надписи е не по-малка от 20 mm, а височината — не по-малка от 43 mm. За тютюна за ръчно свиване на цигари информационното съобщение се отпечатва на повърхността, която става видима при отваряне на потребителската опаковка. Както общото предупреждение, така и информационното съобщение покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани.

3. За пакетите цигари общото предупреждение и информационното съобщение се отпечатват на тесните дълги страни на потребителските опаковки. За тютюна за ръчно свиване на цигари информационното съобщение се отпечатва на повърхността, която става видима при отваряне на потребителската опаковка. Както общото предупреждение, така и информационното съобщение покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставят комбинирани предупреждения относно здравето. Комбинираните предупреждения относно здравето:

1. На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставят комбинирани предупреждения относно здравето, които гарантират правото на потребителите да имат достъп до достатъчна и надеждна информация. Тези предупреждения:

Изменение    27

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) покриват 75 % от външната площ на предната и задната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

в) покриват 50 % от външната площ на предната и задната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) се разполагат в горния край на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка и са ориентирани по същия начин, както всяка друга информация върху опаковката;

д) се разполагат в долния край на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка и са ориентирани по същия начин, както всяка друга информация върху опаковката;

Обосновка

Предупрежденията относно здравето са еднакво информативни в горния или долния край на опаковката. Поставянето им в долната част не пречи на начина на отваряне и следователно може да се счита за по-малко ограничаващо търговията (член 2.2 от Споразумението за ТПТ).

Изменение    29

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) при потребителските опаковки на цигари са съобразени със следните размери:

заличава се

i) височина: не по-малко от 64 mm;

 

ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

 

Изменение    30

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общото предупреждение се отпечатва върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и всички външни опаковки. Посочените в приложение І текстови предупреждения се редуват по такъв начин, че да се гарантира редовното им появяване. Този предупреждения се отпечатват върху другата най-видима повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.

Общото предупреждение се отпечатва или прикрепя чрез неотстраними стикери върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и всички външни опаковки. Посочените в приложение І текстови предупреждения се редуват по такъв начин, че да се гарантира редовното им появяване. Тези предупреждения се намират върху другата най-видима повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.

Обосновка

Използването на неотстраними стикери върху пури следва да остане, тъй като производителите използват международно стандартизирани опаковки, които се индивидуализират посредством специални за отделните страни неотстраними стикери с предупреждения относно здравето в последния етап от производствения процес. Забраната на неотстранимите стикери ще попречи на международната търговия.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) се отпечатват в черен цвят, шрифт хелветика, получер, на бял фон. С оглед на езиковите особености държавите членки могат да изберат размера на шрифта, при условие че размерът на шрифта съгласно законодателството им е такъв, че надписът да заеме възможно най-голяма част от площта, предназначена за изисквания текст;

а) се отпечатват в черен цвят, шрифт „Хелветика“, получер, на бял фон. Общото предупреждение може да се показва чрез използване на самозалепващ хартиен етикет, при условие че той не може да бъде отстранен. С оглед на езиковите особености държавите членки могат да изберат размера на шрифта, при условие че размерът на шрифта съгласно законодателството им е такъв, че надписът да заеме възможно най-голяма част от площта, предназначена за изисквания текст;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 10 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) са центрирани в площта, на която се изисква да бъдат отпечатани, успоредно на горния ръб на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

б) са центрирани в площта, на която се изисква да се разположат, успоредно на горния ръб на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) насочват към аромат, вкус, всякакви овкусители или други добавки или тяхната липса;

заличава се

Обосновка

Потребителите не следва да бъдат лишавани от информация за изделието, но тя не трябва да е подвеждаща. Поради наличието на по-малко ограничаващи търговията алтернативни мерки (като забраната само на подвеждащите описания) тази мярка не е в съответствие с член 2.2 от Споразумението за ТПТ.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Забранените елементи и отличителни обозначения могат да включват текстове, символи, имена, търговски марки, фигуративни или други знаци, подвеждащи цветове, добавени или други допълнителни материали, като залепващи се етикети, стикери, допълнителни реклами, полета за изтриване и обвивки, но не се ограничават само до тях, или да са свързани с формата на самото тютюнево изделие. Цигарите с диаметър под 7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни обозначения могат да включват символи, имена, фигуративни или други знаци, добавени или други допълнителни материали, като залепващи се етикети, стикери, допълнителни реклами, полета за изтриване и обвивки, но не се ограничават само до тях.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

заличава се

Външен вид и съдържание на потребителските опаковки

 

1. Потребителската опаковка на цигарите е с форма на правоъгълен паралелепипед. Потребителската опаковка на тютюна за ръчно свиване на цигари е с форма на калъф, т.е. правоъгълен джоб с капаче, което покрива отвора. Капачето на калъфа покрива най-малко 70 % от предната страна на потребителската опаковка. Една потребителска опаковка цигари съдържа най-малко 20 цигари. Една потребителска опаковка тютюн за ръчно свиване на цигари съдържа най-малко 40 g тютюн.

 

2. Опаковката за цигари може да бъде от картон или от мек материал и няма друг отвор, който може да бъде затворен или запечатан повторно след първоначалното отваряне, освен затварящото се капаче. Затварящото се капаче на опаковките за цигари е захванато само към задната страна на опаковката.

 

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да определя по-подробни правила за формата и размера на потребителските опаковки, доколкото тези правила са необходими за осигуряване на пълната видимост и цялост на предупрежденията относно здравето преди първото отваряне, по време на отварянето и след затварянето на потребителската опаковка.

 

4. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да направи формата на паралелепипед или цилиндър задължителна за потребителските опаковки на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията.

 

Обосновка

В този член са съдържат предложения, които съставляват технически пречки пред търговията, без ефектът от тях върху започването на тютюнопушене сред младите хора да е обоснован с научни доказателства. Освен това механизмът на отваряне на опаковката за цигари не увеличава, нито намалява склонността към тютюнопушене.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки следят за това всички потребителски опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани с уникален идентификатор. За да се осигури целостта им, уникалните идентификатори се отпечатват/нанасят по такъв начин, че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли и етикети с цената, нито при отваряне на опаковката. Що се отнася до изделия, произведени извън Съюза, определените в настоящия член задължения се прилагат само за онези от тях, които са предназначени за пазара на Съюза или са пуснати на него.

1. За да се даде възможност за ефективен мониторинг и ефективна идентификация, държавите членки изискват всички потребителски опаковки и пакети и всички външни опаковки на цигари да включват или върху тях да бъдат поставени уникални, трайни и неотстраними идентификационни маркировки, наричани по-долу „уникални идентификационни маркировки“, като например кодове или отличителни знаци. За да се осигури целостта им, уникалните идентификатори се отпечатват/нанасят по такъв начин, че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли и етикети с цената, нито при отваряне на опаковката. Що се отнася до изделия, произведени извън Съюза, определените в настоящия член задължения се прилагат само за онези от тях, които са предназначени за пазара на Съюза или са пуснати на него.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите членки гарантират, че уникалните идентификатори на потребителските опаковки са свързани с уникалния идентификатор на външната опаковка. Всяка промяна във връзката между потребителските опаковки и външната опаковка следва да се регистрира в базата данни, посочена в параграф 6.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) наименованието на изделието;

д) наименованието и описанието на изделието;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) предвидения маршрут за транспортиране;

ж) предвидения маршрут за транспортиране, датата на транспортиране, отправната точка, местоназначението, изпращача и получателя;

Изменение    40

Предложение за директива

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки следят за това всички стопански субекти, участващи в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия търговски обект за продажба на дребно — да записват постъпването при тях на всички потребителски опаковки, както и всяко тяхно междинно движение и окончателното им предаване или продажба. Това задължение може да се изпълни чрез записването на по-големи единици, например външните опаковки, при условие че следенето и обратното проследяване на потребителските опаковки остава възможно.

3. Държавите членки изискват да се предостави на всички стопански субекти, участващи в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия търговски обект за продажба на дребно, включително вносители, складове и транспортни дружества технология за следене и обратно проследяване, която дава възможност да се четат и предават данните по електронен път до съоръжение за съхранение на данни в съответствие с параграф 6, собствеността на което е извън контрола на производителите на тютюневи изделия и техните партньори по веригата на доставките. Стопанските субекти записват постъпването при тях на всички потребителски и външни опаковки, както и всяко тяхно междинно движение и окончателното им предаване или продажба. В съответствие с член 14, параграф 1 това задължение се изпълнява чрез записването на по-големи единици, например външните опаковки, при условие че следенето и обратното проследяване на потребителските опаковки остава възможно.

Обосновка

Изменението има за цел да поясни, че задължението за следене и обратно проследяване се възлага на държавите членки и не може да бъде изпълнявано или делегирано на тютюневата промишленост. В противен случай, ако се приложи, предложеният проект би довел до обратното.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Държавите членки следят — в съответствие с Протокола от Сеул за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия — използваната технология за следене и обратно проследяване да принадлежи на икономически оператори, които нямат никакви правни или търговски връзки с тютюневата промишленост по веригата за доставка.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Държавите членки следят за това производителите и вносителите на тютюневи изделия да сключат договори за съхраняване на данни с независима трета страна, в която ще бъде разположено съоръжението за съхранение на данни, свързани със съответния производител и вносител. Съоръжението за съхранение на данни физически се намира на територията на Съюза. Доколко третата страна е подходяща, по-специално от гледна точка на нейната независимост и технически способности, както и договорът са предмет на одобрение и наблюдение от външен одитор, който се предлага и получава възнаграждение от производителя на тютюневи изделия и се одобрява от Комисията. Държавите членки следят за пълната прозрачност и осигуряването на постоянен достъп до съоръженията за съхранение на данни за компетентните органи на държавите членки, Комисията и независимата трета страна. В надлежно обосновани случаи държавите членки или Комисията могат да предоставят на производителите или вносителите достъп до тази информация, при условие че чувствителната търговска информация остава подходящо защитена съгласно съответните разпоредби на националното законодателство и законодателството на Съюза.

6. Държавите членки сключват договори за съхраняване на данни с трета страна, която може да бъде агенция на държавата членка и е юридически независима от дружествата — производители на тютюневи изделия, или техните партньори по веригата на доставка и в която ще бъде разположено съоръжението за съхранение на данни, свързани със съответния производител и вносител. Съоръжението за съхранение на данни физически се намира на територията на Съюза. Държавите членки гарантират пълна прозрачност. Доколко третата страна е подходяща, по-специално от гледна точка на нейната независимост и технически способности, както и договорът са предмет на одобрение и наблюдение от външен одитор, който се назначава от Комисията. Разходите, възникнали при сключването на договор с одитора и предоставянето на услуги за управление на базата данни, са за сметка на производителите и вносителите на тютюневи изделия. Държавите членки следят за пълната прозрачност и осигуряването на постоянен достъп до съоръженията за съхранение на данни за компетентните органи на държавите членки, Комисията и независимата трета страна. В надлежно обосновани случаи държавите членки или Комисията могат да предоставят на производителите или вносителите достъп до тази информация, при условие че чувствителната търговска информация остава подходящо защитена съгласно съответните разпоредби на националното законодателство и законодателството на Съюза.

Изменение    43

Предложение за директива

Заглавие 2 – глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тютюневи изделия за орална употреба

Бездимни тютюневи изделия

Изменение    44

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки забраняват пускането на пазара на тютюневи изделия за орална употреба, без да се засягат разпоредбите на член 151 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция.

заличава се

Обосновка

Забраната на тютюневите изделия за орална употреба в ЕС не е в съответствие с член 2.2 от Споразумението на СТО за техническите пречки пред търговията (ТПТ), тъй като тя ограничава търговията повече, отколкото е необходимо за постигането на заявените здравни цели на ЕС. Предложението необосновано прави разграничение между продуктите на различни държави, членуващи в СТО [членове I и III от Споразумението ГАТТ и член 2.1 от Споразумението за ТПТ], и забранява изделия, които са по-малко вредни от другите тютюневи изделия, разрешени за продажба в Европа.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки задължават търговските обекти за продажба на дребно, които възнамеряват да извършват трансгранични продажби от разстояние на потребители в Съюза, да се регистрират пред компетентните органи в държавата членка, където е установен търговският обект за продажба на дребно, и в държавата членка, където се намира действителният или потенциалният потребител. Търговските обекти за продажба на дребно извън Съюза трябва да се регистрират пред компетентните органи в държавата членка, където се намира действителният или потенциалният потребител. Всички търговски обекти за продажба на дребно, които възнамеряват да извършват трансгранични продажби от разстояние, представят на компетентните органи най-малко следната информация:

1. Държавите членки забраняват трансгранични продажби от разстояние на тютюневи изделия на потребители в Съюза, както и разпространението на тютюневи изделия без заплащане или с отстъпка, включително чрез трансгранични продажби от разстояние.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) наименование или дружествено наименование и постоянен адрес на мястото на дейност, откъдето се доставят тютюневите изделия;

заличава се

Изменение    47

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) начална дата на дейността по предлагане на тютюневи изделия за трансгранична продажба от разстояние на широката публика чрез услугите на информационното общество;

заличава се

Изменение    48

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) адреса на уебсайта или уебсайтовете, използван(и) за тази цел, и цялата свързана информация, необходима за идентифициране на уебсайта.

заличава се

Изменение    49

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Държавите членки запазват възможността да ограничат вноса на тютюн за лична употреба въз основа на съображения с императивен характер, свързани с опазването на общественото здраве. Такива ограничения могат да се прилагат по-специално в случай на значителна разлика в цената на продукти с различен географски произход или ако предупрежденията относно здравето не са на официалния език/официалните езици на държавата по придобиване.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Държавите членки забраняват на търговските обекти за продажба на дребно, установени на тяхна територия, да разпространяват безплатно или на намалени цени тютюневи изделия чрез канали за трансгранична продажба от разстояние или всякакви други канали.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентните органи на държавите членки публикуват пълния списък на всички търговски обекти за продажба на дребно, регистрирани пред тях в съответствие с правилата и гаранциите, определени в Директива 95/46/ЕО. Търговските обекти за продажба на дребно могат да започнат да пускат на пазара тютюневи изделия чрез продажби от разстояние едва от момента, в който наименованието на търговския обект за продажба на дребно е публикуван в съответните държави членки.

заличава се

Изменение    52

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако е необходимо, за да се осигури съблюдаването и да се улесни правоприлагането, държавите членки по местоназначение могат да изискват от търговските обекти за продажба на дребно да определят физическо лице, което отговаря за извършването на проверка на тютюневите изделия за съответствие с националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива в държавата членка по местоназначение, преди те да достигнат до потребителя.

заличава се

Изменение    53

Предложение за директива

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Търговските обекти за продажба на дребно, които извършват продажби от разстояние, са снабдени със система за проверка на възрастта, с която в момента на продажбата се проверява дали потребителят, който извършва покупката, отговаря на изискването по отношение на минималната възраст съгласно националното законодателство на държавата членка по местоназначение. Търговецът на дребно или определеното физическо лице изготвят доклад до компетентните органи с описание на характеристиките и функционирането на системата за проверка на възрастта.

заличава се

Изменение    54

Предложение за директива

Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Личните данни на потребителя се обработват единствено в съответствие с Директива 95/46/ЕО и не се предоставят на производителя на тютюневи изделия, нито на дружествата, които са част от същата група дружества, или на други трети страни. Личните данни не се използват, нито се прехвърлят за цели, различни от самата покупка. Това се отнася и за случаите, когато търговският обект за продажба на дребно е част от производител на тютюневи изделия.

заличава се

Изменение    55

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Следните изделия, съдържащи никотин, могат да се пускат на пазара само ако са разрешени съгласно Директива 2001/83/ЕО:

1. Ако изделията, съдържащи никотин, са представени като притежаващи свойства за лекуване или профилактика на болести, те могат да се пускат на пазара само ако са разрешени съгласно Директива 2001/83/ЕО:

Обосновка

Изделията, съдържащи никотин, като електронните цигари, не заявяват претенции за подобряване на здравето на човека и не следва да се класифицират като лекарствени продукти. Подобно класифициране ще ограничи наличието им на пазара, докато по-вредни тютюневи изделия остават свободно достъпни, и следователно ненужно ограничава международната търговия.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Дадена държава членка може обаче да запази по-строги национални разпоредби, приложими без разлика за всички изделия, в областите, които са обхванати от разпоредбите на директивата, въз основа на съображения с императивен характер, свързани с опазването на общественото здраве. Дадена държава членка може също така да въвежда по-строги разпоредби въз основа на съображения, свързани с конкретното положение в съответната държава членка и при условие че разпоредбите са обосновани с потребност от опазване на общественото здраве. Комисията бива уведомявана за тези национални разпоредби заедно с основанията за тяхното запазване или въвеждане. В срок до шест месеца от датата на получаване на уведомлението Комисията одобрява или отхвърля разпоредбите, след като, като взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива, е проверила дали разпоредбите са основателни, необходими и пропорционални предвид техните цели и дали не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. При липса на решение от страна на Комисията в този срок се счита, че националните разпоредби са одобрени.

2. Дадена държава членка може обаче да запази по-строги национални разпоредби, приложими без разлика за всички изделия, в областите, които са обхванати от разпоредбите на директивата, въз основа на съображения с императивен характер, свързани с опазването на общественото здраве. Дадена държава членка може също така да въвежда по-строги разпоредби въз основа на съображения, свързани с конкретното положение в съответната държава членка и при условие че разпоредбите са обосновани с потребност от опазване на общественото здраве. Комисията бива уведомявана за тези национални разпоредби заедно с основанията за тяхното запазване или въвеждане. В срок до шест месеца от датата на получаване на уведомлението Комисията одобрява или отхвърля разпоредбите, след като, като взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива, е проверила дали разпоредбите са основателни, необходими и пропорционални предвид техните цели, дали са съобразени с настоящата директива, Договора и международните задължения на ЕС, включително задълженията в рамките на СТО, и по-специално в рамките на Споразумението за техническите пречки пред търговията (ТПТ) и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС), и дали не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. При липса на решение от страна на Комисията в този срок се счита, че националните разпоредби са одобрени.

Обосновка

ЕС трябва да държи сметка за своите международни задължения, когато предлага законодателни актове.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [Служба за публикации, моля, въведете точната дата: влизане в сила + 24 месеца] държавите членки позволяват пускането на пазара на следните изделия, които не са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива:

До [Служба за публикации, моля, въведете точната дата: влизане в сила + 42 месеца] държавите членки позволяват пускането на пазара на следните изделия, които не са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива:

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение има за цел да актуализира Директива 2001/37/ЕО относно тютюневите изделия предвид научния напредък и развитието на пазара през последните десет години след приемането й. Чрез това предложение Комисията също така отговаря на няколко призива на Парламента, отправени в резолюции от 2007, 2009 и 2011 г., и е в духа на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО, приета през 2005 г., една от целите на която е да се гарантира, че потребителите са подходящо информирани за опасностите от потреблението на тютюневи изделия.

Новата директива следва да гарантира по-добро ниво на защита на здравето и да ограничи потреблението на тютюневи изделия сред младите хора. За постигането на тези цели се предлагат мерки относно опаковката (75 % от предната и задната повърхност на опаковките следва да бъдат заети от съобщение относно здравето), използваните съставки (изделия, съдържащи овкусители, като например ментол, ще бъдат забранени), размера на изделията (тънките цигари ще бъдат забранени) и проследимостта. Тези мерки няма да се прилагат за пурите и тютюна за лула, които ще продължат да се регулират от действащата директива.

Докладчикът изцяло подкрепя целите за защита на общественото здраве, които са застъпени в настоящото предложение. Той подчертава също така, че тези цели трябва да бъдат преследвани в съответствие с международните търговски ангажименти на Европейския съюз, и по-специално във връзка със Споразумението за техническите пречки пред търговията (ТПТ) и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС). В случай на необходимост, докладчикът счита, че следва да се проведат консултации с партньорите на Съюза в създадените за целта комитети по ТПТ и ТРИПС.

На 6 и 7 март 2013 г. членовете на комитета по техническите пречки пред търговията (ТПТ) обмениха мнения по предложението на Комисията. По този повод производителите на тютюн, които членуват в комитета, изразиха резерви относно текста, като посочиха, че настоящото предложение може да наруши някои задължения във връзка със споразуменията TПT, ТРИПС и ГАТТ, и като поставиха под въпрос пропорционалността на предложените мерки(1).

Доминиканската република, 10 % от чието производство на тютюн се изнася за Европейския съюз, счита, че някои разпоредби в предложението противоречат по-специално на член 2.2 от споразумението за ТПТ, съгласно който „техническите регламенти не трябва да бъдат по-ограничителни по отношение на търговията, отколкото е необходимо за постигане на законна цел, като се имат предвид рисковете, които би създало непостигането на такава цел“, като посочва, че оценката на риска трябва да се основава на „научни данни“(2).

В допълнение, разпоредбите относно използването на опростени опаковки (plain packaging), за които е характерна липсата на лого и визуална идентичност на марката, повдигат много въпроси във връзка с тяхната правна съвместимост с разпоредбите на споразуменията в областта на интелектуалната собственост и защитата на търговска марка.

Някои държави вече са въвели строги закони относно опаковката. Австралия, например, наскоро прие закон, съгласно който е задължително използването на опростени опаковки с цел намаляване на потреблението на тютюневи изделия чрез премахване на привлекателността на опаковката, като същевременно се увеличава въздействието на съобщенията относно здравето(3).

Срещу Австралия обаче вече са внесени четири жалби пред органа по уреждане на конфликти на СТО(4). Подалите жалба твърдят, че предприетите от Австралия мерки са несъвместими с редица правила, включително член 20 от споразумението ТРИПС, съгласно който „използването на търговска марка (…) не се обременява неоправдано от специални изисквания, като например (…) използване по начин, накърняващ способността й да разграничава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.

Наред с тези жалби пред СТО, тютюневата промишленост(5) е подала жалби в рамките на международните механизми за арбитраж относно защитата на инвестициите срещу австралийските органи, също както и срещу Уругвай — държава, в която също са въведени ограничителни мерки по отношение на опаковката на цигарите.

Въпреки че докладчикът признава значението, с оглед на общественото здраве, да се покрие значителна част от всяка цигарена опаковка със съобщение относно здравето, той счита, че може да бъде полезно и целесъобразно да се остави на марките възможността да използват собствената си визуална идентичност на свободното пространство. Освен това опростяването на опаковката, като се премахнат логото и характерната визуална идентичност, може да увеличи риска от фалшифициране, което ще доведе до загуба на данъчни приходи за държавите членки и повишено потребление на още по-опасни изделия, тъй като ще са фалшифицирани.

Въпреки че предложението на Комисията формално не изисква използването на опростени опаковки, то е малко неясно по този въпрос, като например дава възможност на държавите членки да въвеждат по-строги разпоредби относно външния вид на опаковките. Освен това в член 12 се въвежда забрана за използването на елементи, „включващи текстове, символи, имена, търговски марки, фигуративни или други знаци“, всеки от които съставлява визуалната идентичност на марката.

Докладчикът би желал да припомни все пак, че като цяло счита предложението на Комисията за относително балансирано. Що се отнася до подробностите във връзка с предложението, докладчикът предпочита да изчака да се запознае с различните становища, които ще бъдат изразени в рамките на комисията по международна търговия, преди да формулира други препоръки.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия

Позовавания

COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.1.2013 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

18.4.2013 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Метин Казак

25.4.2013 г.

Разглеждане в комисия

27.5.2013 г.

 

 

 

Дата на приемане

18.6.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

12

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Метин Казак, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Salvador Garriga Polledo, Paul Rübig

(1)

Членовете, които изразиха резерви, са: Доминиканска република, Замбия, Индонезия, Куба, Малави, Мексико, Никарагуа, Филипините и Хондурас. За сметка на това Съюзът получи подкрепата на Австралия, Нова Зеландия и Норвегия.

(2)

Посочените в документа на Доминиканската република разпоредби включват, наред с другото, стандартизацията на опаковките, забраната на описателни елементи, забраната на тънките цигари, повсеместното прилагане на опростената опаковка (plain packaging) и забраната на овкусителите.

(3)

Закон за опростената опаковка на тютюневите изделия (Tobacco Plain Packaging Act), приет от австралийския парламент през 2011 г. и влязъл в сила през декември 2012 г.

(4)

Жалбите са внесени от Украйна (март 2012 г.), Хондурас (април 2012 г.), Доминиканската република (юли 2012 г.) и Куба (май 2013 г.).

(5)

По-конкретно дружеството Филип Морис.


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (8.7.2013)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия

(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Докладчик по становище: Робер Гьобелс

КРАТКА ОБОСНОВКА

Безспорен е фактът, че тютюнопушенето е вредно за човешкото здраве. Тютюнът може да бъде основният рисков фактор за рака. Установено е токсичното въздействие на никотина върху сърдечно-съдовата система. Според СЗО тютюнопушенето е причина всяка година 5 милиона души по света да умират преждевременно. Комисията споменава за 700 000 случая на преждевременна смърт годишно само в рамките на ЕС. През 1999 г. според Комисията жертвите на тютюнопушенето са наброявали 500 000 годишно.

Повече от 10 години след въвеждането на последната рамка на Общността за продажбата на тютюневи изделия не е налице коренно ограничаване в тяхното потребление. Според информация на библиотеката на ЕП, през 2012 г потреблението на цигари в ЕС се равнява на 576 милиарда, което отбелязва спад в потреблението със 100 милиарда за 5 години. Въпреки почти повсеместната забрана, наложена върху тютюнопушенето на обществени места, потреблението на тютюневи изделия нараства най-вече сред младите хора и жените. Докато по-малко от 30% от европейците продължават да бъдат пристрастени към тютюнопушенето, то във възрастовата група 18–35 цифрите достигат около 50 %. Нещо още по-лошо – 37% от юношите на възраст между 11 и 15 години употребяват тютюневи изделия. Дали са привлечени от това поради факта, че е забранено?

Съображения, свързани с общественото здраве, карат международните и националните органи да засилят борбата срещу тютюнопушенето. Не се мисли обаче в посока забрана на консумацията на тютюневи изделия, тъй като това би довело незабавно до възникването на широкомащабен незаконен пазар, а това би било добра новина за организираната престъпност, която вече е направила значителни инвестиции в контрабанда и фалшифициране.

Пазарът на тютюневи изделия е значителен икономически отрасъл с близо 50 000 работни места в производството и над 200 000 места в разпространението. Макар европейското земеделие да покрива едва 5% от нуждите от суров тютюн в ЕС, тютюнът е източник на доходи за близо 90 000 земеделски производителя. Горепосоченото проучване на ЕП оценява общата стойност на европейският пазар на тютюна през 2012 г. на около 136,5 милиарда евро – в това число приходите от акцизи и данъци от близо 79 милиарда евро за държавите членки, които са в известен смисъл основните бенефициенти от тютюнопушенето.

В този контекст възниква въпросът за противопоставянето на личния избор и отговорността на обществото. Комисията сякаш признава правото на възрастните да пушат пури, пурети и тютюн за лула, които подлежат на не толкова строг режим, колкото цигарите и тютюна за свиване на цигари, които се преценят като атрактивни за младежите. От 16-и век и времето на Парацелз е известно, че „всички вещества са отровни” и че „само дозата разграничава отровата от лекарството”. Тъй като всички хора са смъртни, преобладаващата философия е тази на поемането на най-малкия риск. Така се множат предупрежденията за употребата на алкохол, сладки и солени изделия, месни храни, промишлени изделия и нездравословна храна. Същевременно очакваната продължителност на живота в ЕС нараства, откъдето и върховната амбиция на обществото, която сякаш е тази да умрем един ден в добро здраве!

При все това необходимата закрила на непушачите, при наличието на докладчик, който никога не е пушил, предполага предприемането на сериозни действия от страна на органите срещу пасивното тютюнопушене, както и наличието на политика, предлагаща ефикасни средства за спиране на цигарите. Приоритетът продължава да бъде предотвратяването на тютюнопушенето, по-специално сред подрастващите.

Предложението на Комисията се стреми да провежда борба срещу привлекателността на тютюна чрез увеличаване на броя на здравните предупреждения по опаковките, като същевременно се стреми да ги стандартизира. Независимо от това Комисията не успява да обоснове как стандартизирането на тютюневите изделия би спомогнало за спад на потреблението, по-специално сред най-младите. Дали това крайно стандартизиране не обслужва интересите на четирите големи групи, които си поделят 90% от европейския пазар?

Проекта на директива съдържа 16 члена, с които на Комисията се възлагат правомощия да приема делегирани актове, засягащи често съществени елементи от това законодателство. Това изглежда прекалено. Комисията предлага да публикува най-късно след пет години доклад относно прилагането на новата директива, „придружен от всяко едно предложение за изменение”, което се счете за необходимо. Настоящият доклад и предложенията за изменения могат да бъдат придвижени, като по този начин се избегне постоянното преработване на директивата посредством делегирани актове, които често стоят на ръба на европейското право.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Размерът на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, нарастващата тенденция производителите на тютюневи изделия да съсредоточават производството за целия Съюз само в малък брой производствени обекти в държавите членки и произтичащата от това значителна трансгранична търговия с тютюневи и свързани с тях изделия налага предприемането на законодателни действия на равнището по-скоро на Съюза, отколкото на национално равнище, за да се осъществи безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

(6) Размерът на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, нарастващата тенденция производителите на тютюневи изделия да съсредоточават производството за целия Съюз само в малък брой производствени обекти в държавите членки и произтичащата от това значителна трансгранична търговия с тютюневи и свързани с тях изделия налага предприемането на засилени законодателни действия на равнището на Съюза, за да се осъществи безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В съответствие с член 114, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договорът“) като основа следва да бъде взето високо равнище на защита на здравето, като се взема под внимание, по-специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. Тютюневите изделия не са обикновени стоки и с оглед на изключително вредните последици от тютюна следва да се отдаде голямо значение на защитата на здравето, по-специално за намаляване на разпространението на тютюнопушенето сред младите хора.

(8) В съответствие с член 114, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договорът“) като основа следва да бъде взето високо равнище на защита на здравето, като се взема под внимание, по-специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. Тютюневите изделия не са обикновени стоки и с оглед на изключително вредните последици от тютюна следва да се отдаде голямо значение на защитата на здравето, по-специално за намаляване на разпространението на тютюнопушенето сред младите хора. Тютюнопушенето е настоящ световен проблем с опустошителни последици и повечето пушачи започват да употребяват тютюн през юношеството.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Във връзка с определянето на максималното съдържание в емисиите, на по-късен етап може да бъде необходимо и целесъобразно определеното съдържание в емисиите да бъде адаптирано или да се определят максимални прагове за емисиите, като се вземе предвид тяхната токсичност или предизвикваната опасност от пристрастяване.

заличава се

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Вероятността от наличие на различаващо се регламентиране се увеличава допълнително от опасения, свързани с тютюневите изделия, включително бездимните тютюневи изделия, притежаващи характерни вкусово-ароматни качества, различни от аромата на тютюн, което би могло да улесни започването на употреба на тютюневи изделия или да окаже влияние върху моделите на тяхната употреба. Така например в много държави продажбите на изделия с ментолов вкус постепенно се увеличават, макар и тютюнопушенето като цяло да намалява. Според редица проучвания тютюневите изделия с ментолов вкус могат да улеснят вдишването на дима, както и да привлекат младите хора към тютюнопушенето. Мерките, въвеждащи неоправдани различия в третирането сред ароматизираните цигари (например цигари с ментол и цигари с карамфил), следва да бъдат избягвани.

(15) Вероятността от наличие на различаващо се регламентиране се увеличава допълнително от опасения, свързани с тютюневите изделия, притежаващи характерни вкусово-ароматни качества, различни от аромата на тютюн и ментол, което би могло да улесни започването на употреба на тютюневи изделия или да окаже влияние върху моделите на тяхната употреба.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Забраната на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества не означава пълна забрана на използването на добавките поотделно, а задължава производителите да намалят добавката или комбинацията от добавки до такава степен, че те да не водят до получаването на характерни вкусово-ароматни качества. Използването на добавки, необходими за производството на тютюневи изделия, следва да бъде разрешено, стига те да не водят до получаването на характерни вкусово-ароматни качества. Комисията следва да гарантира еднакви условия за прилагането на разпоредбата относно характерните вкусово-ароматни качества. Държавите членки и Комисията следва да използват независими експертни групи, които да оказват съдействие в процеса на вземане на решения. При прилагането на настоящата директива не следва да се прави разлика между различните сортове тютюн.

(16) Използването на добавки, необходими за производството на тютюневи изделия, следва да бъде разрешено. Комисията следва да гарантира еднакви условия за прилагането на разпоредбата относно характерните вкусово-ароматни качества. Държавите членки и Комисията следва да използват независими експертни групи, които да оказват съдействие в процеса на вземане на решения. При прилагането на настоящата директива не следва да се прави разлика между различните сортове тютюн.

Обосновка

Защо да има стремеж за ограничаване на избора на информираните възрастни потребители?

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Предвид насочеността на директивата към младите хора, тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на съставките, при положение че не е налице съществена промяна в обстоятелствата по отношение на обема на продажбите или моделите на употреба от страна на младите хора.

(18) Предвид насочеността на директивата към младите хора, тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за орална употреба, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на съставките. Комисията следва внимателно да следи употребата на тютюн за водна лула от млади хора, тъй като има все повече доказателства за неговата употреба извън традиционния, по-стар пазар.

Обосновка

Употребата на традиционен тютюн за смъркане и тютюн за дъвчене е ограничена до много малко региони на Европа, като представлява част от съхраняването на обичаите. Освен това тютюнът за смъркане и тютюнът за дъвчене се употребяват предимно от по-възрастни лица. Поради това следва да се прилага същото освобождаване, както по отношение на пурите, пуретите и тютюна за лула.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Все още съществуват различия между националните разпоредби относно етикетирането на тютюневите изделия, по-специално по отношение на използването на комбинирани предупреждения относно здравето, които се състоят от изображение и текст, на информация за услугите за преустановяване на употребата на тютюневи изделия и рекламните елементи в потребителските опаковки и върху тях.

(19) Все още съществуват различия между националните разпоредби относно етикетирането на тютюневите изделия, по-специално по отношение на размера на предупрежденията относно здравето, на информацията за услугите за преустановяване на употребата на тютюневи изделия и рекламните елементи в потребителските опаковки и върху тях.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Подобни различия могат да създадат пречки пред търговията и да попречат на функционирането на вътрешния пазар на тютюневи изделия и поради това следва да бъдат премахнати. Също така потребителите в някои държави членки могат да бъдат по-добре информирани за рисковете за здравето, свързани с тютюневите изделия, отколкото в други. Без предприемане на допълнителни действия на равнището на Съюза съществуващите различия вероятно ще се увеличат през идните години.

(20) Подобни различия могат да създадат пречки пред търговията и да попречат на функционирането на вътрешния пазар на тютюневи изделия и поради това следва да бъдат премахнати. Също така потребителите в някои държави членки могат да бъдат по-добре информирани за рисковете за здравето, свързани с тютюневите изделия, отколкото в други. Без предприемане на допълнителни действия за хармонизиране на равнището на Съюза съществуващите различия вероятно ще се увеличат през идните години.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) За да се осигури ненарушимостта и видимостта на предупрежденията относно здравето и те да бъдат в максимална степен ефективни, следва да се предвидят разпоредби относно размерите на предупрежденията, както и относно някои аспекти на външния вид на опаковката на тютюневото изделие, включително относно механизма за отваряне. Опаковката и изделията могат да въведат в заблуждение потребителите, по-специално младите хора, като внушават, че изделията са по-малко вредни. Например такъв е случаят с някои текстове или елементи, като наименованията „с ниско съдържание на катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, „натурални“, „биологични“, „без добавки“, „без аромати“, „тънки“ и някои наименования, изображения, фигуративни или други знаци. Също така размерът и външният вид на отделните цигари може да бъде подвеждащ за потребителите, като създава впечатление, че те са по-малко вредни. Освен това според наскоро проведено проучване става ясно, че пушачите на тънки цигари е по-вероятно да смятат, че използваната от тях марка е по-малко вредна. Този аспект следва да бъде разгледан.

(23) За да се осигури ненарушимостта и видимостта на предупрежденията относно здравето и те да бъдат в максимална степен ефективни, следва да се предвидят разпоредби относно размерите на предупрежденията, както и относно някои аспекти на външния вид на опаковката на тютюневото изделие, включително относно механизма за отваряне. Опаковката и изделията могат да въведат в заблуждение потребителите, по-специално младите хора, като внушават, че изделията са по-малко вредни. Например такъв е случаят с някои текстове или елементи, като наименованията „с ниско съдържание на катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, „натурални“, „биологични“, „без добавки“, „без аромати“, „тънки“ и някои наименования, изображения, фигуративни или други знаци. Този аспект следва да бъде разгледан чрез подходящо опаковане и етикетиране на такива изделия, както и чрез информиране на потребителите относно вредността им, така че потребителите да бъдат напълно наясно с последствията, свързани с употребата на такива изделия.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Държавите членки прилагат различни правила за минималния брой цигари в потребителска опаковка. Тези правила следва да бъдат съгласувани, за да се гарантира свободното обращение на съответните изделия.

заличава се

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета от 13 ноември 1989 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно етикетирането на тютюневите изделия и забраната на пускането на пазара на някои видове тютюн за орална употреба38 бе наложена забрана на продажбата в държавите членки на някои видове тютюн за орална употреба. С Директива 2001/37/EО тази забрана бе потвърдена. С член 151 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция на Кралство Швеция се предоставя дерогация от посочената забрана39. Забраната на продажбата на тютюн за орална употреба следва да бъде запазена, за да се предотврати въвеждането на вътрешния пазар на изделие, което предизвиква пристрастяване, има отрицателни последици за здравето и е привлекателно за младите хора. За другите бездимни тютюневи изделия, които не се произвеждат за масовия пазар, наличието на строго регламентиране по отношение на етикетирането и съставките се счита за достатъчно, за да възпрепятства разширяването на пазара извън рамките на традиционната им употреба.

(29) С Директива 89/622/ЕИО на Съвета от 13 ноември 1989 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно етикетирането на тютюневите изделия и забраната на пускането на пазара на някои видове тютюн за орална употреба38 бе наложена забрана на продажбата в държавите членки на някои видове тютюн за орална употреба. С Директива 2001/37/EО тази забрана бе потвърдена. С член 151 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция на Кралство Швеция се предоставя дерогация от посочената забрана39. Въпреки това забраната на тютюневите изделия за орална употреба не следва да засяга исторически традиционните тютюневи изделия за орална употреба, пускането на пазара на които може да бъде разрешено от отделни държави членки. За другите бездимни тютюневи изделия, които не се произвеждат за масовия пазар, наличието на строго регламентиране по отношение на етикетирането и съставките се счита за достатъчно, за да възпрепятства разширяването на пазара извън рамките на традиционната им употреба.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Всички тютюневи изделия са потенциален източник на смъртност, заболеваемост и увреждания и тяхната употреба следва да бъде ограничавана. Поради това е важно да се следи развитието по отношение на новите категории тютюневи изделия. Задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия следва да бъде наложено на производителите и вносителите, без да се засягат правомощията на държавите членки да им налагат забрана или да ги разрешават. Комисията следва да следи развитието и да представи докладгодини след крайния срок за транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.

(31) Всички тютюневи изделия са потенциален източник на смъртност, заболеваемост и увреждания и тяхното производство, разпространение и употреба следва да бъдат регламентирани. Поради това е важно да се следи развитието по отношение на новите категории тютюневи изделия. Задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия следва да бъде наложено на производителите и вносителите, без да се засягат правомощията на държавите членки да им налагат забрана или да ги разрешават. Комисията следва да следи развитието и да представи докладгодини след крайния срок за транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) С Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба42 се въвежда правна уредба за оценка на качеството, безвредността и ефикасността на лекарствените продукти, включително на изделията, съдържащи никотин. Значителен брой изделия, съдържащи никотин, вече са били разрешени съгласно настоящия регулаторен режим. При разрешението се взема предвид съдържанието на никотин в съответното изделие. Прилагането на една и съща правна уредба спрямо всички изделия, съдържащи никотин, чието съдържание на никотин е равно или надвишава съдържанието му в изделие, съдържащо никотин, което преди това е било разрешено съгласно Директива 2001/83/ЕО, позволява правното положение да бъде по-ясно, изглажда различията между националните законодателства, гарантира равно третиране на всички изделия, съдържащи никотин, които могат да се използват с цел преустановяване на употребата на тютюневи изделия, и създава стимули за научни изследвания и иновации по отношение на преустановяването на употребата на тютюневи изделия. Това не следва да засяга прилагането на Директива 2001/83/ЕО по отношение на другите изделия, попадащи в обхвата на настоящата директива, ако са изпълнени условията, определени в Директива 2001/83/EО.

(34) С Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба42 се въвежда правна уредба за оценка на качеството, безвредността и ефикасността на лекарствените продукти. Изделията, съдържащи никотин, различни от тютюневите изделия, попадащи в обхвата на настоящата директива, следва да бъдат регулирани или по силата на предстоящия преглед на пакета в областта на фармацевтичните продукти, или по силата на специален правен инструмент, след като провежданите в момента проучвания достигнат валидни заключения. Такъв инструмент може да включва разпоредби, даващи възможност за пускане на пазара на изделия, съдържащи никотин, с по-нисък риск, които могат да помогнат на потребителите да се откажат от тютюнопушенето, при условие че на тях бъде поставено подходящо предупреждение относно здравето.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Следва да бъдат въведени разпоредби относно етикетирането на изделия, съдържащи никотин под определения в настоящата директива праг, за да бъде привлечено вниманието на потребителите към потенциалните рискове за здравето.

заличава се

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, по-специално по отношение на формата на уведомяването относно съставките, определянето на изделията с характерни вкусово-ароматни качества или с повишено равнище на токсичност и опасност от пристрастяване, както и на методологията за определяне дали дадено тютюнево изделие притежава характерни вкусово-ароматни качества, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

заличава се

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) С цел настоящата директива да стане напълно оперативна и да не изостава от техническото и научното развитие, както и от това в международен план в областта на производството, потреблението и регламентирането на тютюна, правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията, по-специално по отношение на приемането и адаптирането на максималното съдържание в емисиите и методите за неговото измерване, на определянето на максималните равнища на съставките, които увеличават токсичността, опасността от пристрастяване или привлекателността, на употребата на предупрежденията относно здравето, уникалните идентификатори и защитните елементи при етикетирането и опаковането, на определянето на основните елементи на договорите за съхранение на данни с независими трети страни, на преразглеждането на освобождаването от някои разпоредби, предоставено на тютюневи изделия, различни от цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари и бездимни тютюневи изделия, и на преразглеждането на равнищата на никотин за изделията, съдържащи никотин. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(38) С цел настоящата директива да стане оперативна, правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията за несъществените елементи от директивата. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. За да не изостава от техническото и научното развитие, както и от това в международен план в областта на производството, потреблението и регламентирането на тютюна, Комисията следва да представи доклад три години след датата на транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39) Комисията следва да следи развитието и да представи доклад 5 години след датата на транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.

заличава се

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39a) Набляга се на значението и отговорността на държавите членки за защитата на общественото здраве и предприемането на превантивни действия, предоставянето на публични гаранции, мониторинга и консултациите за младите хора и провеждането на превантивни обществени кампании срещу тютюнопушенето, по-специално в училищата. Всеобщият безплатен достъп до консултации за отказване от тютюнопушенето и съответното лечение се считат за изключително важни.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Държава членка, която счита, че е необходимо запазването на по-строги национални разпоредби по отношение на аспекти, попадащи в приложното поле на настоящата директива, следва да има възможност да направи това без разлика за всички изделия поради съображения с императивен характер, свързани с опазването на общественото здраве. Държавите членки следва да имат и правото да въвеждат по-строги разпоредби, прилагани без разлика за всички изделия поради съображения, свързани с конкретното положение в съответната държава членка и при условие че разпоредбите са обосновани с необходимостта от опазване на общественото здраве. По-строгите национални разпоредби следва да бъдат необходими и пропорционални и да не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. При по-стриктни национални разпоредби се изисква предварително уведомяване на Комисията и одобрение от нейна страна, като се взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива.

(40) Настоящата директива има за цел хармонизацията на специалните правила относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия, като по този начин се гарантира, че отделните държави членки няма да въвеждат национални законодателни разпоредби във връзка с изискванията относно етикетирането и опаковането, които надхвърлят обхвата на директивата. Ако държава членка вече разполага с по-строги национални разпоредби, прилагани без разлика за всички изделия, по отношение на аспекти, попадащи в приложното поле на настоящата директива, тя следва да има възможност да ги прилага въз основа на изисквания с императивен характер,свързани с опазването на общественото здраве. Тези национални разпоредби обаче следва да бъдат необходими и пропорционални и да не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. При по-стриктни национални разпоредби се изисква предварително уведомяване на Комисията и одобрение от нейна страна, като се взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Държавите членки следва да имат право да запазват или въвеждат национално законодателство, приложимо без разлика за всички изделия по отношение на аспекти, които не попадат в приложното поле на настоящата директива, при условие че те са съвместими с Договора и не възпрепятстват пълното прилагане на настоящата директива. Съответно държавите членки могат например да запазят или въведат разпоредби, с които се предвижда стандартизиране на опаковките на тютюневите изделия, при условие че посочените разпоредби са съвместими с Договора и със задълженията в рамките на СТО и не засягат пълното прилагане на настоящата директива. Предварително уведомление се изисква за технически разпоредби съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество44.

(41) Държавите членки следва да могат да приемат по-строги правила по отношение на тютюневите изделия, ако считат това за необходимо с цел защита на общественото здраве, доколкото тези правила попадат извън приложното поле на разпоредбите на настоящата директива. Ако тютюневите или свързаните с тях изделия отговарят на изискванията на настоящата директива, държавите членки не следва да забраняват, нито ограничават вноса, продажбата или консумацията на тези изделия.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42) Държавите членки следва да гарантират, че личните данни се обработват единствено в съответствие с разпоредбите и гаранциите, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни45.

(42) Държавите членки следва да гарантират, че личните данни се обработват единствено в съответствие с разпоредбите и гаранциите, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни45. Следва също така да се вземат под внимание националните правила за защита на данните.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „добавка“ означава вещество, което се съдържа в тютюнево изделие, неговата потребителска опаковка или всяка външна опаковка с изключение на тютюневи листа и други естествени или непреработени части на тютюневото растение;

(2) „добавка“ означава вещество, което се съдържа в тютюнево изделие, с изключение на тютюневи листа и други естествени или непреработени части на тютюневото растение;

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „характерни вкусово-ароматни качества“ означава отличителен аромат или вкус, различен от този на тютюна и получен от добавка или комбинация от добавки, включително, но без да се ограничават до плод, подправка, билка, алкохол, захарно изделие, ментол или ванилия, който се усеща преди или по време на употреба по предназначение на тютюневото изделие;

(4) „характерни вкусово-ароматни качества“ означава отличителен аромат или вкус, различен от този на тютюна и получен от добавка или комбинация от добавки, с изключение на ментола, включително, но без да се ограничават до плод, подправка, билка, алкохол, захарно изделие, или ванилия, който се усеща преди или по време на употреба по предназначение на тютюневото изделие;

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) „съставка“ означава добавка, тютюн (тютюневи листа и други естествени, преработени или непреработени части на тютюневото растение, включително раздут и възстановен тютюн) и всякакви вещества, които се съдържат в завършеното тютюнево изделие, включително хартията, филтрите, мастилата, капсулите и лепилата;

(18) „съставка“ означава всяка добавка, която се съдържа в завършеното тютюнево изделие, включително хартията, филтрите, мастилата, капсулите и лепилата;

Изменение    25

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 23 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) „тютюневи изделия с по-нисък риск“ означава тютюнево изделие, което е изработено и продавано с цел намаляване на рисковете от тютюнопушенето в сравнение със стандартните тютюневи изделия, особено цигарите, което се пуска на пазара след влизането в сила на настоящата директива.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) „съществена промяна в обстоятелствата“ означава увеличение на обема на продажбите на продуктова категория, например тютюн за лула, пури или пурети, с най-малко 10 % в поне 10 държави членки въз основа на данните за продажбите, предоставени в съответствие с член 5, параграф 4, или увеличение на равнището на разпространение сред потребителите под 25-годишна възраст с най-малко 5 процентни пункта в поне 10 държави членки за съответната продуктова категория на базата на доклад от Евробарометър или равностойни проучвания за разпространението от ____ [датата ще се определи в момента на приемане на директивата];

заличава се

Обосновка

В някои държави членки извънредни обстоятелства, като 10-процентно увеличение на продажбите, могат да настъпят много бързо предвид силно ограничената там употреба на пури и тютюн за лула.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 36 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36a) „възстановен тютюн“ означава резултатът от подобрението на различни части на тютюневото растение, получени чрез вършитба и производство на тютюневи изделия, който се използва като обвивка за пури и пурети или под формата на пластове или отделни нишки като компонент на тютюневата смес за цигари и други тютюневи изделия.

Обосновка

Директивата трябва да вземе предвид и да определи ясно всички тютюневи изделия и съществуващи техники за възстановяване, с цел прилагане на еднакви правила в рамките на вътрешния пазар.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съдържанието в емисиите от цигари, пуснати на пазара или произведени в държавите членки, не надвишава:

1. Съдържанието в емисиите от цигари, пуснати на пазара в държавите членки, не надвишава:

Изменение    29

Предложение за директива

Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира максималното съдържание в емисиите, определено в параграф 1, с оглед на научното развитие и международно приетите стандарти.

заличава се

Изменение    30

Предложение за директива

Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки уведомяват Комисията за максималното съдържание в емисиите, което определят за останалите емисии от цигарите и за емисиите от тютюневите изделия, различни от цигарите. Предвид международно приетите стандарти, когато такива съществуват, и въз основа на научни доказателства и на съдържанието в емисиите, за което са уведомили държавите членки, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да приема и адаптира максималното съдържание в емисиите за други емисии от цигари и за емисии от тютюневи изделия, различни от цигарите, които увеличават отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюневите изделия над прага на токсичност и опасност от пристрастяване, произтичащ от съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите, установено в параграф 1.

заличава се

Обосновка

Съгласно член 290, параграф 1 от ДФЕС използването на делегирани актове може да бъде обосновано единствено по отношение на несъществени елементи от директивата.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира методите за измерване на максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите с оглед на научното и техническото развитие и международно приетите стандарти.

заличава се

Изменение    32

Предложение за директива

Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки уведомяват Комисията за методите за измерване, които използват за останалите емисии от цигарите и емисиите от тютюневите изделия, различни от цигарите. Въз основа на тези методи и предвид научното и техническото развитие и международно приетите стандарти, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да приема и адаптира методите за измерване.

заличава се

Изменение    33

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изискват от производителите и вносителите на тютюневи изделия да представят пред техните компетентни органи списък на всички съставки и количествата им, използвани при производството на тютюневите изделия, по търговска марка и вид, както и на техните емисии и съдържание в емисиите. Също така производителите или вносителите уведомяват компетентните органи на съответните държави членки, ако съставът на дадено изделие е променен по начин, който оказва отражение върху предоставяната съгласно настоящия член информация. Информацията, изисквана съгласно настоящия член, се предоставя преди пускането на пазара на ново или изменено тютюнево изделие.

Държавите членки изискват от производителите и вносителите на тютюневи изделия да представят пред техните компетентни органи списък на всички съставки и количествата им, използвани при производството на тютюневите изделия, по търговска марка и вид, както и на техните емисии и съдържание в емисиите вследствие на употребата им по предназначение. Също така производителите или вносителите уведомяват компетентните органи на съответните държави членки, ако съставът на дадено изделие е променен по начин, който оказва отражение върху предоставяната съгласно настоящия член информация. Информацията, изисквана съгласно настоящия член, се предоставя преди пускането на пазара на ново или изменено тютюнево изделие.

Обосновка

Пояснение, с цел да не се задължават производителите да извършват скъпи тестове за емисии на части от изделията, които при употреба по предназначение не изгарят, напр. филтър на цигарите.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки следят за разпространението на информацията, представена в съответствие с параграф 1, на специален уебсайт, който е достъпен за широката общественост. Във връзка с това държавите членки надлежно отчитат необходимостта от защита на информацията, представляваща търговска тайна.

2. Държавите членки следят за разпространението на информацията, представена в съответствие с параграф 1, на уебсайт, който е достъпен за широката общественост. Във връзка с това държавите членки надлежно отчитат необходимостта от защита на информацията, представляваща търговска тайна.

Обосновка

Това изменение пояснява, че една общодостъпна интернет страница е достатъчна за целта; не е необходимо държавите членки да създават напълно нов уебсайт.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки забраняват пускането на пазара на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества.

1. Държавите членки забраняват пускането на пазара на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества, ако е научно доказано, че съответната добавка в значителна степен засилва вредността, токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на изделието.

Държавите членки не забраняват употребата на добавки, които са от основно значение за производството на тютюневи изделия, доколкото тези добавки не водят до създаването на изделие с характерни вкусово-ароматни качества.

Държавите членки не ограничават или забраняват употребата на добавки, които са от основно значение за производството на тютюневи изделия.

Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, които предприемат в съответствие с настоящия параграф.

Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, които предприемат в съответствие с настоящия параграф.

2. По искане на държава членка Комисията определя с актове за изпълнение дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 1, като може да извърши това определяне и по собствена инициатива. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21.

заличава се

Чрез актове за изпълнение Комисията приема хармонизирани правила относно процедурите за определяне на това дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 1. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21.

 

3. В случай че опитът, натрупан при прилагането на параграфи 1 и 2, покаже, че дадена добавка или комбинация от добавки обикновено придава характерни вкусово-ароматни качества, когато надвиши определено равнище на наличие или концентрация, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да определя максималните равнища за тези добавки или комбинация от добавки, които придават характерните вкусово-ароматни качества.

 

4. Държавите членки забраняват употребата на следните добавки в тютюневите изделия:

4. Държавите членки забраняват употребата на следните добавки в тютюневите изделия:

a) витамини и други добавки, създаващи впечатлението, че тютюневото изделие е полезно за здравето или представлява намалена опасност за здравето, или

a) витамини и други добавки, създаващи впечатлението, че тютюневото изделие е полезно за здравето или представлява намалена опасност за здравето, или

б) кофеин, таурин и други добавки и стимулиращи съединения, които са свързвани с идеята за енергия и жизненост, или

б) кофеин, таурин и други добавки и стимулиращи съединения, които са свързвани с идеята за енергия и жизненост, или

в) добавки с оцветяващи свойства за емисиите.

в) добавки с оцветяващи свойства за емисиите.

5. Държавите членки забраняват употребата на овкусители в съставните части на тютюневите изделия, като например филтри, хартия, опаковки, капсули или в други технически елементи, даващи възможност за промяна на аромата или интензитета на дима. Филтрите и капсулите не съдържат тютюн.

5. Държавите членки забраняват употребата на овкусители в съставните части на тютюневите изделия, като например филтри, хартия, опаковки, капсули или в други технически елементи, даващи възможност за промяна на аромата или интензитета на дима, ако в момента на консумацията увеличават отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюневото изделие. Филтрите и капсулите не съдържат тютюн.

6. Държавите членки следят за това разпоредбите или условията, установени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, да се прилагат за тютюневите изделия, ако е целесъобразно.

6. Държавите членки следят за това разпоредбите или условията, установени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, да се прилагат за тютюневите изделия, ако е целесъобразно.

7. Въз основа на научни доказателства държавите членки забраняват пускането на пазара на тютюневи изделия с добавки в количества, които в момента на консумацията увеличават отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюневото изделие.

7. Въз основа на научни доказателства държавите членки забраняват пускането на пазара на тютюневи изделия с добавки в количества, които в момента на консумацията увеличават отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюневото изделие.

8. По искане на държава членка Комисията определя с акт за изпълнение дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 7, като може да извърши това определяне и по собствена инициатива. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, и се основават на най-актуалните научни доказателства.

8. По искане на държава членка Комисията определя с акт за изпълнение дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 7, като може да извърши това определяне и по собствена инициатива. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, и се основават на най-актуалните научни доказателства.

9. В случай че научните доказателства и опитът, натрупан при прилагането на параграфи 7 и 8, покажат, че дадена добавка или определено количество от нея при консумацията увеличава отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюнево изделие, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да определя максималните равнища за тези добавки.

9. В случай че научните доказателства и опитът, натрупан при прилагането на параграфи 7 и 8, покажат, че дадена добавка или определено количество от нея при консумацията увеличава отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюнево изделие, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да определя максималните равнища за тези добавки.

10. Тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия, се освобождават от забраните, установени в параграфи 1 и 5. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да отменя това освобождаване, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията.

10. Тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, се освобождават от забраните, установени в параграфи 1 и 5.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За да се осигури тяхната графичната цялост и видимост, предупрежденията относно здравето са отпечатани по начин, който не позволява те да бъдат отстранени; че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли, етикети с цената, маркировки за следене и обратно проследяване, защитни елементи или чрез какъвто и да е вид обвивка, торбичка, обложка, кутия или друго средство, нито при отваряне на потребителската опаковка.

3. За да се осигури тяхната графичната цялост и видимост, без да се нарушават разпоредбите за етикетиране в членове 10 и 11, предупрежденията относно здравето са отпечатани или прикрепени по начин, който не позволява те да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли, етикети с цената, маркировки за следене и обратно проследяване, защитни елементи или чрез какъвто и да е вид обвивка, торбичка, обложка, кутия или друго средство, нито при отваряне на потребителската опаковка.

Обосновка

Предупрежденията относно здравето върху цигарените пакети вече се отпечатват върху тях. Въпреки това отпечатването върху опаковките за пури и други подобни продукти би създало непропорционална тежест за производителите, които често са малки и средни фирми. Няма сведения за премахнати от опаковките стикери с предупреждения относно здравето. Ето защо добавената стойност на отпечатването върху опаковките не е очевидна.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За пакетите цигари общото предупреждение и информационното съобщение се отпечатват на тесните дълги страни на потребителските опаковки. Широчината на тези предупредителни надписи е не по-малка от 20 mm, а височината — не по-малка от 43 mm. За тютюна за ръчно свиване на цигари информационното съобщение се отпечатва на повърхността, която става видима при отваряне на потребителската опаковка. Както общото предупреждение, така и информационното съобщение покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани.

3. За пакетите цигари общото предупреждение и информационното съобщение се отпечатват на тесните дълги страни на потребителските опаковки. За тютюна за ръчно свиване на цигари информационното съобщение се отпечатва на повърхността, която става видима при отваряне на потребителската опаковка. Както общото предупреждение, така и информационното съобщение покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22:

заличава се

a) за да адаптира текста на предупрежденията относно здравето, определени в параграфи 1 и 2, с оглед на научното и пазарното развитие;

 

б) за да определя мястото, формàта, оформлението и дизайна на предупрежденията относно здравето, определени в настоящия член, включително вида на шрифта и цвета на фона.

 

Изменение    39

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) покриват 75 % от външната площ на предната и задната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

в) покриват 50 % от външната площ на

предната и задната повърхност на потребителската опаковка

и на всяка външна опаковка като на 50% от площта се посочва информацията, свързана с възможността за преустановяване на употребата на тютюневи изделия;

Изменение    40

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) се разполагат в горния край на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка и са ориентирани по същия начин, както всяка друга информация върху опаковката;

д) са ориентирани по същия начин, както всяка друга информация върху опаковката;

Обосновка

Изискването предупрежденията относно здравето да са в горния край на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка прави много трудно за собствениците на магазини да разграничават различните производствени марки с оглед на конструкцията на будките за вестници (и малките супермаркети). За да заменят оборудването в магазина, собствениците, чиито бюджет вече е намалял, ще трябва да правят значителни инвестиции. Освен това проучванията показват, че продавачите на вестници са силно финансово зависими от продажбата на тютюневи изделия.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) при потребителските опаковки на цигари са съобразени със следните размери:

заличава се

i) височина: не по-малко от 64 mm;

 

ii) широчина: не по-малко от 55 mm.

 

Обосновка

Не формата на опаковката е това, което създава зависимост. В прекаления стремеж за „хармонизиране” на размера и формата на опаковките на тютюневите изделия Комисията ще доведе до създаването на банализиран „пазар”, който елиминира дребните производители, което в края на краищата ще се окаже от полза за 4-те големи групи, които вече си поделят 90% от европейския пазар.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) за потребителски опаковки тютюн за ръчно свиване на цигари и за такива, чиято широка страна е над 75 cm2, предупрежденията относно здравето трябва да съответстват на най-малко 22,5 cm2 от повърхността. Тази площ се увеличава на 24 cm² за държавите членки с два официални езика и на 26,25 cm² за държавите членки с три официални езика.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22 с цел:

заличава се

a) да адаптира текстовите предупреждения от списъка в приложение І към настоящата директива с оглед на научното и техническото развитие;

 

б) да установява и адаптира галерията с изображения, посочена в параграф 1, буква а) от настоящия член, с оглед на научното и пазарното развитие;

 

в) да определя мястото, формàта, оформлението, дизайна, редуването и пропорциите на предупрежденията относно здравето;

 

г) чрез дерогация от член 7, параграф 3, да определя условията, при които предупрежденията относно здравето могат да се прекъсват при отваряне на потребителската опаковка, така че да се осигури графичната цялост и видимостта на текста, снимките и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия.

 

Изменение    44

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Тютюнът за пушене, различен от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, се освобождава от задълженията за поставяне на информационното съобщение, определено в член 8, параграф 2, и на комбинираните предупреждения относно здравето по член 9. В допълнение към общото предупреждение по член 8, параграф 1 на всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тези изделия се поставя текстово предупреждение от списъка в приложение І. Общите предупреждения по член 8, параграф 1 включват препратка към услугите за оказване на съдействие за преустановяване на употребата на тютюневи изделия в съответствие с член 9, параграф 1, буква б).

1. Тютюнът за пушене, различен от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, се освобождава от задълженията за поставяне на информационното съобщение, определено в член 8, параграф 2, и на комбинираните предупреждения относно здравето по член 9. В допълнение към общото предупреждение по член 8, параграф 1 на всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тези изделия се поставя текстово предупреждение от списъка в приложение І. Общите предупреждения по член 8, параграф 1 включват препратка към услугите за оказване на съдействие за преустановяване на употребата на тютюневи изделия в съответствие с член 9, параграф 1, буква б).

Общото предупреждение се отпечатва върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и всички външни опаковки. Посочените в приложение І текстови предупреждения се редуват по такъв начин, че да се гарантира редовното им появяване. Този предупреждения се отпечатват върху другата най-видима повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.

Общото предупреждение се отпечатва или прикрепва по такъв начин, че да не може да бъде отстранено, върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и всички външни опаковки. Посочените в приложение І текстови предупреждения се редуват по такъв начин, че да се гарантира редовното им появяване. Тези предупреждения се отпечатват или прикрепват по такъв начин, че да не могат да бъдат отстранени, върху другата най-видима повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.

2. Общото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с три официални езика.

2. Общото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с три официални езика.

3. Текстовото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 40 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 45 % за държавите членки с два официални езика и на 50 % за държавите членки с три официални езика.

3. Текстовото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 40 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 45 % за държавите членки с два официални езика и на 50 % за държавите членки с три официални езика.

4. Общото предупреждение и текстовото предупреждение, посочени в параграф 1:

4. Общото предупреждение и текстовото предупреждение, посочени в параграф 1:

a) се отпечатват в черен цвят, шрифт хелветика, получер, на бял фон. С оглед на езиковите особености държавите членки могат да изберат размера на шрифта, при условие че размерът на шрифта съгласно законодателството им е такъв, че надписът да заеме възможно най-голяма част от площта, предназначена за изисквания текст;

a) се отпечатват в черен цвят, получер шрифт на бял фон. Предупрежденията могат да се поставят чрез самозалепващи се стикери, при условие че тези стикери не могат да бъдат отстранени. С оглед на езиковите особености държавите членки могат да изберат размера на шрифта, при условие че размерът на шрифта съгласно законодателството им е такъв, че надписът да заеме възможно най-голяма част от площта, предназначена за изисквания текст;

б) са центрирани в площта, на която се изисква да бъдат отпечатани, успоредно на горния ръб на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

б) са центрирани в площта, на която се изисква да бъдат отпечатани или прикрепени, така че да не могат да бъдат отстранени, успоредно на горния ръб на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

в) са оградени с черна линия, широка не по-малко от 3 mm и не повече от 4 mm, в рамките на повърхността, предназначена за текста на предупреждението.

в) са оградени с черна линия, широка не по-малко от 3 mm и не повече от 4 mm, в рамките на повърхността, предназначена за текста на предупреждението.

5. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да отменя освобождаването, определено в параграф 1, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията.

заличава се

Изменение    45

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) е отпечатано върху двете най-големи повърхности на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

а) е отпечатано или прикрепено върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и в допълнение на всяка външна опаковка, която се използва за изделието, с изключение на допълнителната, напълно прозрачна обвивка;

Обосновка

Особено за малките и средните предприятия тежестта на отпечатването върху опаковки с ниски обеми на производство изглежда непропорционална. Следва да бъде разрешено поставянето на стикери, каквато е сегашната практика.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира изискванията по параграфи 1 и 2 с оглед на научното и пазарното развитие.

заличава се

Изменение    47

Предложение за директива

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Етикетите на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка, както и самото тютюнево изделие не включват никакви елементи или отличителни обозначения, които:

1. Етикетите на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка, както и самото тютюнево изделие не включват никакви елементи или отличителни обозначения, които:

а) рекламират тютюневото изделие по начин, който е неверен, подвеждащ, заблуждаващ или е вероятно да създаде погрешно впечатление относно характеристиките му, последиците от него за здравето, опасностите, които представлява, или емисиите му;

а) рекламират тютюневото изделие по начин, който е неверен, подвеждащ, заблуждаващ или е вероятно да създаде погрешно впечатление относно характеристиките му, последиците от него за здравето, опасностите, които представлява, или емисиите му;

б) внушават, че дадено тютюнево изделие е по-малко вредно от други, че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебно, подмладяващо, природно, биологично или друго положително здравно или социално въздействие;

б) внушават, че дадено тютюнево изделие е по-малко вредно от други, че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебно, подмладяващо, природно, биологично или друго положително здравно или социално въздействие;

в) насочват към аромат, вкус, всякакви овкусители или други добавки или тяхната липса;

заличава се

г) приличат на хранителен продукт.

г) приличат на хранителен продукт.

2. Забранените елементи и отличителни обозначения могат да включват текстове, символи, имена, търговски марки, фигуративни или други знаци, подвеждащи цветове, добавени или други допълнителни материали, като залепващи се етикети, стикери, допълнителни реклами, полета за изтриване и обвивки, но не се ограничават само до тях, или да са свързани с формата на самото тютюнево изделие. Цигарите с диаметър под 7,5 mm се считат за подвеждащи.

2. Забранените елементи и отличителни обозначения могат да включват текстове, символи, имена, търговски марки, фигуративни или други знаци, подвеждащи цветове, добавени или други допълнителни материали, като залепващи се етикети, стикери, допълнителни реклами, полета за изтриване и обвивки, но не се ограничават само до тях, или да са свързани с формата на самото тютюнево изделие.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Външен вид и съдържание на потребителските опаковки

 

заличава се

1. Потребителската опаковка на цигарите е с форма на правоъгълен паралелепипед. Потребителската опаковка на тютюна за ръчно свиване на цигари е с форма на калъф, т.е. правоъгълен джоб с капаче, което покрива отвора. Капачето на калъфа покрива най-малко 70 % от предната страна на потребителската опаковка. Една потребителска опаковка цигари съдържа най-малко 20 цигари. Една потребителска опаковка тютюн за ръчно свиване на цигари съдържа най-малко 40 g тютюн.

 

2. Опаковката за цигари може да бъде от картон или от мек материал и няма друг отвор, който може да бъде затворен или запечатан повторно след първоначалното отваряне, освен затварящото се капаче. Затварящото се капаче на опаковките за цигари е захванато само към задната страна на опаковката.

 

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да определя по-подробни правила за формата и размера на потребителските опаковки, доколкото тези правила са необходими за осигуряване на пълната видимост и цялост на предупрежденията относно здравето преди първото отваряне, по време на отварянето и след затварянето на потребителската опаковка.

 

4. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да направи формата на паралелепипед или цилиндър задължителна за потребителските опаковки на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията.

 

Изменение    49

Предложение за директива

Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки следят за това всички потребителски опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани с уникален идентификатор. За да се осигури целостта им, уникалните идентификатори се отпечатват/нанасят по такъв начин, че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли и етикети с цената, нито при отваряне на опаковката. Що се отнася до изделия, произведени извън Съюза, определените в настоящия член задължения се прилагат само за онези от тях, които са предназначени за пазара на Съюза или са пуснати на него.

1. Държавите членки следят за това всички потребителски опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани с уникален, защитен и неподлежащ на дублиране идентификатор. За да се осигури целостта им, уникалните идентификатори се отпечатват/нанасят по такъв начин, че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли и етикети с цената, нито при отваряне на опаковката. Що се отнася до изделия, произведени извън Съюза, определените в настоящия член задължения се прилагат само за онези от тях, които са предназначени за пазара на Съюза или са пуснати на него.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Уникалният идентификатор дава възможност за определяне на:

2. Идентификаторът, посочен в параграф 1, дава възможност за определяне на:

Изменение    51

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) самоличността на всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно;

й) самоличността на всички купувачи от производствения обект до първия клиент;

Обосновка

Системата за следене и обратно проследяване поставя значителна тежест върху производителите. Изискването за добавяне към информацията дори на дестинациите на търговските обект за продажба на дребно ще се окаже почти невъзможно за малките производители, тъй като те разчитат на посредници. Във всеки случай целевият продуктов пазар е важен, за да се намали незаконната търговия, но посочването на точния търговски обект за продажба на дребно не изглежда уместно. Освен това първоначалната формулировка би надхвърлила договореното в рамките на Рамковата конвенция за контрол на тютюна.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) фактурата, номера на поръчката и платежните документи за всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно.

к) фактурата, номера на поръчката и платежните документи за всички купувачи от производствения обект до първия клиент.

Обосновка

Системата за следене и обратно проследяване поставя значителна тежест върху производителите. Изискването за добавяне към информацията дори на дестинациите на търговските обект за продажба на дребно ще се окаже почти невъзможно за малките производители, тъй като те разчитат на посредници. Във всеки случай целевият продуктов пазар е важен, за да се намали незаконната търговия, но посочването на точния търговски обект за продажба на дребно не изглежда уместно. Освен това първоначалната формулировка би надхвърлила договореното в рамките на Рамковата конвенция за контрол на тютюна.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки следят за това всички стопански субекти, участващи в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия търговски обект за продажба на дребно — да записват постъпването при тях на всички потребителски опаковки, както и всяко тяхно междинно движение и окончателното им предаване или продажба. Това задължение може да се изпълни чрез записването на по-големи единици, например външните опаковки, при условие че следенето и обратното проследяване на потребителските опаковки остава възможно.

3. Държавите членки следят за това всички стопански субекти, участващи в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия клиент — да записват постъпването при тях на всички потребителски опаковки, както и всяко тяхно междинно движение