Postupak : 2012/0366(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0276/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0276/2013

Rasprave :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Glasovanja :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1674kWORD 2415k
24. srpanj 2013.
PE 508.085v05-00 A7-0276/2013

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, oglašavanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda

(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Linda McAvan

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 ANNEX
 MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
 OPINION of the Committee on Legal Affairs
 OPINION OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS ON DELEGATED ACTS
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, oglašavanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda

(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0788),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0420/2012),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir obrazložena mišljenja češkog Zastupničkog doma, Danskog parlamenta, Grčkog parlamenta, talijanskog Zastupničkog doma, irskog Senata, portugalske Skupštine, rumunjskog Zastupničkog doma i Švedskog parlamenta podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 4. srpnja 2013.(1),

–   uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 3. srpnja 2013.(2),

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te Odbora za pravna pitanja (A7-0276/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da ponovno uputi predmet Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) Zdravstvena upozorenja dio su organizirane, djelotvorne i dugoročne strategije za borbu protiv pušenja s točno utvrđenim područjem primjene i ciljevima.

Justification

The effectiveness of a health warning is linked to its being part of an organised, anti-smoking strategy, with well defined scope and objectives.

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Veličina unutarnjeg tržišta duhanskih i srodnih proizvoda, rastuća težnja proizvođača duhanskih proizvoda da koncentriraju proizvodnju cijele Unije u samo malom broju proizvodnih pogona u državama članicama i, kao posljedica toga, značajna prekogranična trgovina duhanskim i srodnim proizvodima zahtijevaju zakonodavne mjere na razini Unije umjesto na nacionalnoj razini kako bi se ostvarilo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(6) Veličina unutarnjeg tržišta duhanskih i srodnih proizvoda, rastuća težnja proizvođača duhanskih proizvoda da koncentriraju proizvodnju cijele Unije u samo malom broju proizvodnih pogona u državama članicama i, kao posljedica toga, značajna prekogranična trgovina duhanskim i srodnim proizvodima zahtijevaju pojačane zakonodavne mjere na razini Unije kako bi se ostvarilo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Zakonodavne mjere na razini Unije također su potrebne za provedbu Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (u daljnjem tekstu: „FCTC”) iz svibnja 2003. koju su potpisale Europska unija i njezine države članice. Posebno su važni njezini članci 9. (reguliranje sastava duhanskih proizvoda), 11. (reguliranje davanja informacija o duhanskim proizvodima), 11. (pakiranje i označavanje duhanskih proizvoda), 13. (oglašavanje) i 15. (nezakonita trgovina duhanskim proizvodima). Tijekom različitih konferencija potpisnica FCTC-a uz potporu Unije i država članice konsenzusom su usvojene smjernice za provedbu FCTC-a.

(7) Zakonodavne mjere na razini Unije također su potrebne za provedbu povijesne Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana („FCTC”) iz svibnja 2003. Sve države članice i sama Europska unija potpisale su i ratificirale FCTC te su se stoga obvezale u skladu s međunarodnim pravom primjenjivati njezine odredbe. Posebno su važni njezini članci 9. (reguliranje sastava duhanskih proizvoda), 11. (reguliranje davanja informacija o duhanskim proizvodima), 11. (pakiranje i označavanje duhanskih proizvoda), 13. (oglašavanje) i 15. (nezakonita trgovina duhanskim proizvodima). Tijekom različitih konferencija potpisnica FCTC-a uz potporu Unije i država članice konsenzusom su usvojene smjernice za provedbu FCTC-a.

Justification

The WHO FCTC is the first international treaty on health. Its provisions are legally binding on Member States in the same way as, for example, WTO rules.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) U skladu s člankom 114. stavkom 3. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu „Ugovor”) kao osnovu bi trebalo uzeti visoku razinu zaštite zdravlja, posebice vodeći računa o svakom novom razvoju utemeljenom na znanstvenim činjenicama. Duhanski proizvodi nisu obična roba te bi se s obzirom na osobito štetne učinke duhana velika važnost trebala pridati zaštiti zdravlja, posebno kako bi se smanjila raširenost pušenja među mladima.

(8) U skladu s člankom 114. stavkom 3. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu „Ugovor”) kao osnovu bi trebalo uzeti visoku razinu zaštite zdravlja, posebice vodeći računa o svakom novom razvoju utemeljenom na znanstvenim činjenicama. Duhanski proizvodi nisu obična roba te bi se s obzirom na osobito štetne učinke duhana velika važnost trebala pridati zaštiti zdravlja, posebno kako bi se smanjila raširenost pušenja među mladima. U tu bi svrhu države članice trebale promicati kampanje za sprečavanje pušenja, posebno u školama i u medijima. U skladu s načelom odgovornosti proizvođača proizvođači duhanskih proizvoda trebali bi snositi sve zdravstvene troškove koji nastanu kao posljedica potrošnje duhana.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a) Budući da u mnogim državama članicama veliki dio pušača vjerojatno neće u potpunosti prestati pušiti, zakonodavstvo bi trebalo uzeti u obzir njihovo pravo da budu objektivno informirani o posljedicama potrošnje duhana na njihovo zdravlje, a te su informacije također dostupne pušačima na omotu pakiranja proizvoda koji namjeravaju koristiti.

Justification

Given that there are still large percentages of smokers in the EU, the Directive should also seek to improve the health of those who already smoke and who for whatever reason seek to continue to use tobacco or nicotine products.

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 10.

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Za mjerenje udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida u cigaretama trebalo bi se upućivati na međunarodno priznate standarde ISO 4387, 10315 i 8454. Za druge emisije ne postoje međunarodno dogovoreni standardi ili testovi za određivanje udjela, no trenutačno se radi na njihovom razvoju.

(10) Za mjerenje udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida u cigaretama trebalo bi se upućivati na međunarodno priznate standarde ISO 4387, 10315 i 8454. Za druge emisije ne postoje međunarodno dogovoreni standardi ili testovi za određivanje količine prinosa, ali države članice i Komisija trebale bi aktivno poticati napore na međunarodnoj razini da se razviju takvi standardi ili testovi.

 

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a) Dokazano je da je polonij 210, koji se nalazi u duhanu, u velikoj mjeri kancerogena tvar. Kombinacijom jednostavnih mjera njegovo bi se prisustvo u cigaretama moglo gotovo u potpunosti ukloniti. Zato je primjereno odrediti maksimalnu dopuštenu količinu polonija 210, što će dovesti do smanjenja od 95 % trenutačnog prosječnog sadržaja polonija 210 u cigaretama. Trebao bi se razviti standard ISO za mjerenje polonija 210 u duhanu.

Justification

Polonium 210 is a decay product of uranium that is present in fertilizers made from uranium-rich phosphate rock. It contaminates tobacco leaves through the air via Radon 222 and through the roots via Lead 210. When burnt, Polonium 210 evaporates, and is thus inhaled by smokers. It is an alpha emitter. Alpha radiation is innocuous outside the body, but once inside the human body it is 'the most hazardous form of radiation' (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) U odnosu na utvrđivanje maksimalnih dopuštenih količina možda je potrebno i primjereno naknadno prilagođavanje utvrđenih količina ili utvrđivanje maksimalnih pragova emisija, uzimajući u obzir njihovu toksičnost i svojstvo stvaranja ovisnosti.

(11) U odnosu na utvrđivanje maksimalnih dopuštenih količina možda je potrebno i primjereno naknadno smanjivanje utvrđenih količina ili utvrđivanje maksimalnih pragova emisija, uzimajući u obzir njihovu toksičnost i svojstvo stvaranja ovisnosti.

Justification

The Commission should only need to reduce TNCO yields, and any other levels set for toxic or addictive emissions in the future, in line with the direction of international standards.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Trenutačna uporaba različitih obrazaca za izvješćivanje otežava proizvođačima i uvoznicima ispunjavanje njihovih obveza o izvješćivanju i opterećuje države članice i Komisiju pri usporedbi, analizi i donošenju zaključaka iz primljenih informacija. U tom bi smislu trebao postojati obvezni obrazac za izvješćivanje o sastojcima i emisijama. Treba osigurati najveću moguću transparentnost informacija o proizvodima za opću javnost, istodobno jamčeći da se odgovarajuća pozornost posvećuje pravima trgovačkog i intelektualnog vlasništva proizvođača duhanskih proizvoda.

(13) Trenutačna uporaba različitih obrazaca za izvješćivanje otežava proizvođačima i uvoznicima ispunjavanje njihovih obveza o izvješćivanju i opterećuje države članice i Komisiju pri usporedbi, analizi i donošenju zaključaka iz primljenih informacija. U tom bi smislu trebao postojati obvezni obrazac za izvješćivanje o sastojcima i emisijama. Treba osigurati najveću moguću transparentnost informacija o proizvodima za opću javnost, istodobno jamčeći da se odgovarajuća pozornost posvećuje pravima trgovačkog i intelektualnog vlasništva proizvođača duhanskih proizvoda, osobito malih i srednjih poduzetnika.

Justification

Common electronic format valid for all Member States will make reporting obligations easier. This should be an advantage for SMEs.

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Nedostatak usklađenog pristupa reguliranju sastojaka utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta i na slobodno kretanje robe diljem EU-a. Neke države članice donijele su zakonodavstvo ili su sklopile obvezujuće sporazume sa subjektima iz industrije kojima se određeni sastojci dopuštaju ili zabranjuju. Kao posljedica neki su sastojci regulirani u nekim državama članicama, a u nekima ne. Države članice također imaju različite pristupe u odnosu na aditive koji su dio cigaretnog filtra kao i na aditive koji duhanskom dimu daju boju. Bez usklađivanja se očekuje da će prepreke na unutarnjem tržištu rasti sljedećih godina vodeći računa o provedbi Okvirne konvencije o kontroli duhana i njezinih smjernica i uzimajući u obzir iskustvo stečeno u drugim okvirima nadležnosti izvan Unije. Smjernice za članke 9. i 10. Okvirne konvencije o kontroli duhana prvenstveno pozivaju na uklanjanje sastojaka koji jačaju okus, stvaraju dojam da duhanski proizvodi imaju zdravstvene koristi, povezani su s energijom i vitalnošću ili imaju osobine bojila.

(14) Nedostatak usklađenog pristupa reguliranju sastojaka utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta i na slobodno kretanje robe diljem EU-a. Neke države članice donijele su zakonodavstvo ili su sklopile obvezujuće sporazume sa subjektima iz industrije kojima se određeni sastojci dopuštaju ili zabranjuju. Kao posljedica neki su sastojci regulirani u nekim državama članicama, a u nekima ne. Države članice također imaju različite pristupe u odnosu na aditive koji su dio cigaretnog filtra kao i na aditive koji duhanskom dimu daju boju. Bez usklađivanja se očekuje da će prepreke na unutarnjem tržištu rasti sljedećih godina vodeći računa o provedbi Okvirne konvencije o kontroli duhana i njezinih smjernica i uzimajući u obzir iskustvo stečeno u drugim okvirima nadležnosti izvan Unije. Smjernice za članke 9. i 10. Okvirne konvencije o kontroli duhana prvenstveno pozivaju na uklanjanje sastojaka koji jačaju okus, stvaraju dojam da duhanski proizvodi imaju zdravstvene koristi, povezani su s energijom i vitalnošću ili imaju osobine bojila. Sastojke koji povećavaju ovisnost i toksičnost također treba ukloniti.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a) Za zaštitu ljudskog zdravlja trebalo bi provjeriti sigurnost aditiva koji se koriste u duhanskim proizvodima. Samo aditivi koji se nalaze na popisu EU-a dopuštenih aditiva trebali bi biti dopušteni u duhanskim proizvodima. U tom bi se popisu također trebali navesti uvjeti ili ograničenja za uporabu dopuštenih aditiva. Duhanski proizvodi koji sadrže aditive koji se ne nalaze na popisu Unije ili se koriste na način koji nije u skladu s ovom Direktivom ne bi se trebali stavljati na tržište Unije.

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.b) Važno je uzeti u obzir ne samo svojstva aditiva kao takvih, nego i svojstva proizvoda njihova sagorijevanja. Aditivi i proizvodi njihova sagorijevanja ne bi smjeli zadovoljavati kriterije za kategoriju opasnosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i mješavina1.

 

_____________

 

1SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

Justification

Only additives that are not hazardous - as such or upon combustion - should be allowed.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Vjerojatnost razilaženja propisa dodatno se povećava zabrinutošću oko duhanskih proizvoda, uključujući proizvode od bezdimnog duhana, koji imaju svojstvenu aromu drukčiju od duhana, a koji bi mogli olakšati porast potrošnje duhana ili utjecati na obrasce potrošnje. U mnogim se zemljama, primjerice, prodaja proizvoda s udjelom mentola postupno povećala iako se zastupljenost pušenja sveukupno smanjila. Brojne studije pokazale su da duhanski proizvodi s udjelom mentola pogoduju udisanju i porastu broja pušača među mladim osobama. Mjere kojima se uvode neopravdane razlike u postupanju prema cigaretama s aromom (poput cigareta s udjelom mentola ili klinčića) treba izbjegavati.

(15) Vjerojatnost razilaženja propisa dodatno se povećava zabrinutošću oko duhanskih proizvoda koji imaju svojstvenu aromu drukčiju od duhana, a koji bi mogli olakšati porast potrošnje duhana ili utjecati na obrasce potrošnje. U mnogim se zemljama, primjerice, prodaja proizvoda s udjelom mentola postupno povećala iako se zastupljenost pušenja sveukupno smanjila. Brojne studije pokazale su da duhanski proizvodi s udjelom mentola pogoduju udisanju i porastu broja pušača među mladim osobama. Mjere kojima se uvode neopravdane razlike u postupanju prema cigaretama s aromom (poput cigareta s udjelom mentola ili klinčića) treba izbjegavati.

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Zabranom duhanskih proizvoda koji imaju svojstvenu aromu ne zabranjuje se sasvim upotreba pojedinačnih aditiva, nego se proizvođače obvezuje da ograniče aditive ili kombinaciju aditiva u tolikoj mjeri da aditivi više ne doprinose svojstvenoj aromi. Upotreba aditiva potrebnih za proizvodnju duhanskih proizvoda trebala bi biti dopuštena sve dok oni ne doprinose svojstvenoj aromi. Komisija bi trebala osigurati jedinstvene uvjete za provedbu odredbe o svojstvenoj aromi. Države članice i Komisija trebale bi koristiti neovisne odbore kao pomoć pri donošenju takvih odluka. Pri primjeni ove Direktive ne bi se smjelo praviti razliku između različitih vrsta duhana.

Briše se.

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Određeni aditivi koriste se za stvaranje dojma da su duhanski proizvodi korisni za zdravlje, da predstavljaju manju opasnost za zdravlje ili da povećavaju koncentraciju ili fizičke mogućnosti. Ti bi se aditivi trebali zabraniti kako bi se osigurala jedinstvena pravila i visoka razina zaštite zdravlja.

(17) Određeni aditivi koriste se za stvaranje dojma da su duhanski proizvodi korisni za zdravlje, da predstavljaju manju opasnost za zdravlje ili da povećavaju koncentraciju ili fizičke mogućnosti. Kako bi se osigurala jedinstvena pravila i visoka razina zaštite zdravlja, ti se aditivi ne bi smjeli odobriti. Osim toga, aditivi koji daju svojstvenu aromu ne bi smjeli biti odobreni. To ne bi trebalo dovesti do potpune zabrane upotrebe pojedinačnih aditiva. Međutim, proizvođače bi se trebalo obvezati da ograniče upotrebu aditiva ili kombinacije aditiva u tolikoj mjeri da aditivi više ne doprinose svojstvenoj aromi. Trebalo bi biti moguće odobriti upotrebu aditiva koji su ključni za proizvodnju duhanskih proizvoda, dokle god ti aditivi više ne doprinose svojstvenoj aromi i privlačnosti takvih proizvoda.

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a) Sve veći broj ljudi, od koji je najviše djece, obolijevaju od astme i različitih alergija. Kako navodi Svjetska zdravstvena organizacija, iako svi uzroci astme nisu poznati, potrebno je spriječiti faktore rizika kao što su alergeni, duhan i nadražljive kemikalije kako bi se povećala kvaliteta života ljudi.

Amandman  17

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) S obzirom na naglasak Direktive na mladim osobama, duhanski proizvodi osim cigareta, duhan za motanje i bezdimni duhan, koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebaju biti izuzeti iz određenih zahtjeva o sastojcima ako ne dolazi do znatnije promjene okolnosti u smislu opsega prodaje ili obrazaca potrošnje u odnosu na mlade osobe.

(18) S obzirom na naglasak Direktive na mladim osobama, duhanski proizvodi osim cigareta, duhan za motanje i duhan za vodenu lulu, koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebali bi biti izuzeti iz određenih zahtjeva o sastojcima ako ne dolazi do znatnije promjene okolnosti u smislu opsega prodaje ili uzoraka potrošnje u odnosu na mlade osobe.

Amandman  18

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a) Države članice treba potaknuti, ako to već nisu učinile, da izrade nacionalne zakone o zaštiti mladih kojima se zabranjuje prodaja duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina i konzumacija duhanskih proizvoda od strane njih; Države članice bi također trebale osigurati da se takve zabrane poštuju;

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.b) U članku 16. FCTC-a upozorava se na odgovornost potpisnica Konvencije za razmatranje proizvoda namijenjenih maloljetnim potrošačima, kao što su prehrambeni proizvodi i igračke u obliku duhanskih proizvoda koji mogu biti privlačni maloljetnicima. U proteklim godinama na tržište je stavljeno nekoliko proizvoda kao što su električne cigarete, koje ne sadrže nikotin no imaju oblik cigareta i koje nastoje oponašati proces pušenja uz pomoć raspršivanja tvari čije neštetno djelovanje još nije znanstveno dokazano i uz pomoć električnog svjetla koje oponaša postupak gorenja cigarete. Takvi su proizvodi očito proizvedeni da budu privlačni mladim i maloljetnim potrošačima te su sve popularniji među mladima u više država članica. Izražava se sve veća zabrinutost oko navika koje stječu mladi potrošači i maloljetnici upotrebom takvih imitacija cigareta. Stoga bi se ti proizvodi trebali zabraniti ovom Direktivom.

Amandman  20

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Takva bi razilaženja mogla predstavljati prepreku trgovini i onemogućiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta duhanskih proizvoda te bi ih stoga trebalo ukloniti. Osim toga, potrošači u nekim državama članicama možda su bolje obaviješteni o zdravstvenim rizicima duhanskih proizvoda nego u drugim državama. Bez daljnjih mjera na razini Unije postojeća razilaženja najvjerojatnije će se povećati u nadolazećim godinama.

(20) Takva bi razilaženja mogla predstavljati prepreku trgovini i onemogućiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta duhanskih proizvoda te bi ih stoga trebalo ukloniti. Osim toga, potrošači u nekim državama članicama možda su bolje obaviješteni o zdravstvenim rizicima duhanskih proizvoda nego u drugim državama. Bez daljnjih mjera usklađivanja na razini Unije postojeća razilaženja najvjerojatnije će se povećati u nadolazećim godinama.

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Odredbe o označivanju također treba uskladiti s novim znanstvenim dokazima. Primjerice prikazi udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida na kutijama cigareta pokazuju se obmanjujućima jer potrošače navode na zaključak da su određene cigarete manje štetne od drugih. Dokazi također upućuju na to da su velika kombinirana zdravstvena upozorenja djelotvornija od isključivo tekstualnih upozorenja. U tom smislu kombinirana zdravstvena upozorenja trebaju postati obvezna u cijeloj Uniji i zauzimati znatne i vidljive dijelove površine kutije. Treba odrediti najmanju veličinu svih zdravstvenih upozorenja kako bi se osigurala njihova vidljivost i djelotvornost.

(22) Odredbe o označivanju također treba uskladiti s novim znanstvenim dokazima. Primjerice prikazi udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida na kutijama cigareta pokazuju se obmanjujućima jer potrošače navode na zaključak da su određene cigarete manje štetne od drugih. Dokazi također upućuju na to da su velika zdravstvena upozorenja u kojima se kombiniraju slika i tekst djelotvornija od isključivo tekstualnih upozorenja. U tom smislu kombinirana zdravstvena upozorenja trebaju postati obvezna u cijeloj Uniji i zauzimati znatne i vidljive dijelove površine kutije, koji se nalaze u vidnom polju na svim stranama. Treba odrediti najmanju veličinu svih zdravstvenih upozorenja kako bi se osigurala njihova vidljivost i djelotvornost.

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Kako bi se osigurala cjelovitost i vidljivost zdravstvenih upozorenja i maksimalno povećala njihova djelotvornost, trebalo bi donijeti odredbe o veličini upozorenja i o određenim aspektima izgleda duhanskog pakiranja, uključujući mehanizam za otvaranje. Pakiranje i proizvodi mogu obmanuti potrošače, posebno mlade osobe, upućujući na manju štetnost proizvoda. Primjerice, to je slučaj s određenim tekstovima ili obilježjima kao što su „nizak udio katrana”, „light”, „ultra-light”, „mild”, „prirodan”, „organski”, „bez aditiva”, „bez aroma”, „slim”, nazivi, slike te figurativni i drugi znakovi. Isto tako, veličina i izgled pojedinačnih cigareta mogu obmanuti potrošače stvaranjem dojma da su manje štetne. Nedavna studija pokazala je i da su pušači tankih cigareta bili skloniji vjerovanju da bi njihova marka proizvoda mogla biti manje štetna. Ta se pitanja trebaju riješiti.

(23) Kako bi se osigurala cjelovitost i vidljivost zdravstvenih upozorenja i maksimalno povećala njihova djelotvornost, trebalo bi donijeti odredbe o veličini upozorenja i o određenim aspektima izgleda duhanskog pakiranja. Pakiranje i proizvodi mogu obmanuti potrošače, posebno mlade osobe, upućujući na manju štetnost proizvoda. Primjerice, to je slučaj s određenim tekstovima ili obilježjima kao što su „nizak udio katrana”, „light”, „ultra-light”, „mild”, „prirodan”, „organski”, „bez aditiva”, „bez aroma”, „slim”, nazivi, slike te figurativni i drugi znakovi. Određena pakiranja i proizvodi također mogu obmanuti sugerirajući koristi povezane s društvenim statusom, društvenim životom ili osobinama kao što su ženstvenost, muževnost ili elegancija. Isto tako, veličina i izgled pojedinačnih cigareta mogu obmanuti potrošače stvaranjem dojma da su manje štetne. Nedavna studija pokazala je i da su pušači tankih cigareta bili skloniji vjerovanju da bi njihova marka proizvoda mogla biti manje štetna. Ta se pitanja trebaju riješiti.

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a) Dokazano je da duhanski proizvodi sadrže i ispuštaju mnoge škodljive i kancerogene tvari koje su pri sagorijevanju opasne za ljudsko zdravlje. Znanstvena istraživanja nedvojbeno su dokazala da pasivno pušenje uzrokuje smrt, bolest ili invaliditet i da su njime posebno ugrožena nerođena djecu i dojenčad. Kod osoba koje udišu dim ono može izazvati ili pogoršati probleme dišnog sustava. Zdravstvena upozorenja stoga bi trebala također skrenuti pozornost na opasnost pasivnog pušenja za zdravlje.

Justification

This recital is contained in the current Directive 2001/37/EC. There should be specific text and pictorial warnings drawing attention to the dangers of passive smoking.

Amandman  24

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Duhanskim proizvodima za pušenje, osim cigaretama i duhanu za motanje, koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebalo bi izuzeti iz određenih zahtjeva označavanja sve dok nije nastupila znatna promjena okolnosti u pogledu opsega prodaje ili obrazaca ponašanja vezanih uz mlade. Pri označivanju tih drugih duhanskih proizvoda trebalo bi slijediti posebna pravila. Treba osigurati vidljivost zdravstvenih upozorenja na proizvodima od bezdimnog duhana . Upozorenja bi stoga trebalo staviti na dvije glavne površine pakiranja proizvoda od bezdimnog duhana.

(24) Duhanskim proizvodima za pušenje, osim cigaretama, duhanu za motanje i duhanu za vodenu lulu, koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebalo bi izuzeti iz određenih zahtjeva označavanja sve dok nije nastupila znatna promjena okolnosti u pogledu opsega prodaje ili obrazaca ponašanja vezanih uz mlade. Pri označivanju tih drugih duhanskih proizvoda trebalo bi slijediti posebna pravila. Treba osigurati vidljivost zdravstvenih upozorenja na proizvodima od bezdimnog duhana . Upozorenja bi stoga trebalo staviti na dvije glavne površine pakiranja proizvoda od bezdimnog duhana.

Amandman  25

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Znatne količine nezakonite robe koja ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2001/37/EZ plasiraju se na tržište i pokazatelji upućuju na to da bi se te količine mogle povećati. Ti proizvodi dovode u pitanje slobodno kretanje proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima i zaštitu koju pružaju zakoni o kontroli duhana. Osim toga, Unija se Okvirnom konvencijom o kontroli duhana obvezuje na borbu protiv nezakonite robe, što je dio sveobuhvatne politike kontrole duhana. Stoga bi se trebala donijeti odredba da se jedinične kutije duhanskih proizvoda označuju na jedinstven i siguran način i da se njihovo kretanje bilježi kako bi se ti proizvodi mogli slijediti i pronaći u Uniji i kako bi se njihovo udovoljavanje ovoj Direktivi moglo pratiti i bolje provoditi. Osim toga, trebalo bi donijeti odredbu o uvođenju sigurnosnih obilježja koja će olakšati provjeru autentičnosti proizvoda.

(26) Znatne količine nezakonite robe koja ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2001/37/EZ plasiraju se na tržište i pokazatelji upućuju na to da bi se te količine mogle povećati. Ti proizvodi dovode u pitanje slobodno kretanje proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima i zaštitu koju pružaju zakoni o kontroli duhana. Osim toga, Unija se Okvirnom konvencijom o kontroli duhana obvezuje na borbu protiv nezakonite robe, što je dio sveobuhvatne politike kontrole duhana. Stoga bi se trebala donijeti odredba da se jedinične kutije i vanjsko pakiranje duhanskih proizvoda označuju na jedinstven i siguran način i da se njihovo kretanje bilježi kako bi se ti proizvodi mogli slijediti i pronaći u Uniji i kako bi se njihovo udovoljavanje ovoj Direktivi moglo pratiti i bolje provoditi. Osim toga, trebalo bi donijeti odredbu o uvođenju sigurnosnih obilježja koja će olakšati provjeru autentičnosti proizvoda kako bi se osiguralo da su jedinstveni pokazatelji jediničnih kutija povezani s jedinstvenim pokazateljima na vanjskom pakiranju.

Amandman  26

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Radi osiguravanja neovisnosti i transparentnosti proizvođači duhanskih proizvoda trebali bi sklopiti ugovore o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama pod okriljem vanjskog revizora. Podaci koji se odnose na sustav za praćenje i pronalaženje trebali bi se čuvati odvojeno od drugih podataka koji se odnose na poslovni subjekt te bi trebali biti pod nadzorom nadležnih tijela država članica i Komisije i dostupni tim tijelima u svako doba.

(28) Radi osiguravanja neovisnosti i transparentnosti proizvođači duhanskih proizvoda trebali bi sklopiti ugovore o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama. Primjerenost takvih ugovora trebala bi odobriti i pratiti Komisija uz pomoć neovisnog vanjskog revizora. Podaci koji se odnose na sustav za praćenje i pronalaženje trebali bi se čuvati odvojeno od drugih podataka koji se odnose na poslovni subjekt te bi trebali biti pod nadzorom nadležnih tijela država članica i Komisije i dostupni tim tijelima u svako doba.

Amandman  27

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Direktivom Vijeća 89/622/EEZ od 13. studenog 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o označavanju duhanskih proizvoda i zabrani stavljanja na tržište određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu u državama članicama zabranjena je prodaja određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu. Direktivom 2001/37/EZ ta je zabrana potvrđena. Izuzeće iz ove zabrane odobrava se Kraljevini Švedskoj na temelju članka 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske. Zabrana prodaje duhana za oralnu upotrebu trebala bi i dalje biti na snazi kako bi se spriječio ulazak na unutarnje tržište proizvoda koji izaziva ovisnost, ima štetne učinke na zdravlje i privlačan je mladim osobama. Za druge bezdimne duhanske proizvode koji se ne proizvode za masovno tržište, strogi propisi o označavanju i sastojcima smatraju se dovoljnima da se širenje tržišta ograniči na njihovu tradicionalnu upotrebu.

(29) Direktivom Vijeća 89/622/EEZ od 13. studenog 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o označavanju duhanskih proizvoda i zabrani stavljanja na tržište određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu u državama članicama zabranjena je prodaja određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu. Direktivom 2001/37/EZ ta je zabrana potvrđena. Izuzeće iz ove zabrane odobrava se Kraljevini Švedskoj na temelju članka 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske. Zabrana prodaje duhana za oralnu upotrebu trebala bi i dalje biti na snazi kako bi se spriječio ulazak na unutarnje tržište proizvoda koji izaziva ovisnost, ima štetne učinke na zdravlje i privlačan je mladim osobama.

 

Amandman  28

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.a) S obzirom na opću zabranu prodaje duhana za oralnu upotrebu (proizvod „snus”) u Uniji ne postoji prekogranični interes za reguliranje sadržaja proizvoda snus. Odgovornost za reguliranje sadržaja proizvoda snus stoga preuzima država članica u kojoj je dopuštena prodaja snusa u skladu s člankom 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske. Ti bi se proizvodi stoga trebali izuzeti iz odredbi članka 6. ove Direktive.

Amandman  29

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Prekogranična prodaja duhana na daljinu mladim osobama olakšava pristup duhanskim proizvodima i predstavlja rizik dovođenja u pitanje udovoljavanja zahtjevima koji se uspostavljaju zakonodavstvom o kontroli duhana i posebno ovom Direktivom. Potrebno je uvođenje zajedničkih pravila o sustavu obavješćivanja kako bi se jamčilo da ova Direktiva ostvaruje svoj puni potencijal. Obavješćivanje o prekograničnoj prodaji duhana na daljinu u ovoj Direktivi trebalo bi se primjenjivati neovisno o postupku obavješćivanja utvrđenom u Direktivi 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva. Prodaja duhanskih proizvoda na daljinu između poduzeća i potrošača dodatno se propisuje u Direktivi 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997. o zaštiti potrošača s obzirom na sklapanje ugovora na daljinu, koju će zamijeniti Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, a koja će se primjenjivati od 13. lipnja 2014.

 

(30) Prekogranična prodaja duhana na daljinu trebala bi biti zabranjena jer mladim osobama olakšava pristup duhanskim proizvodima i predstavlja rizik dovođenja u pitanje udovoljavanja zahtjevima ove Direktive.

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30.a) Direktiva 2003/33/EZ o oglašavanju i sponzorstvu duhanskih proizvoda već zabranjuje slobodnu distribuciju takvih proizvoda u kontekstu sponzorstva nad događajima. Ovom Direktivom, kojom se uređuju aspekti vezani uz predstavljanje i prodaju duhana, a cilj joj je postizanje visoke razine zaštite zdravlja i prevencije potrošnje duhana među mladim osobama, proširuje se područje primjene zabrane slobodne distribucije na javnim mjestima i posebno se zabranjuje distribucija tiskanih materijala, kupona s popustima i sličnih posebnih ponuda unutar paketa i ovitaka.

Amandman  31

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 30.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30.b) Komisija i države članice trebale bi se obvezati na učinkovitu provedbu Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC). Trebalo bi poduzeti napore za unapređenje kontrole i sprečavanje nezakonitog trgovanja duhanskim proizvodima proizvedenih u trećim zemljama.

Amandman  32

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Svi duhanski proizvodi potencijalno prouzrokuju smrtnost, obolijevanje i oštećenje te bi njihovu potrošnju trebalo ograničiti. Stoga je važno pratiti razvoj događanja u vezi s novim duhanskim proizvodima. Proizvođače i uvoznike trebalo bi obvezati na obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima ne dovodeći u pitanje ovlasti država članica da ih zabrane ili odobre. Komisija bi trebala pratiti razvoj događaja i podnijeti izvještaj pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.

(31) Svi duhanski proizvodi potencijalno prouzrokuju smrtnost, obolijevanje i oštećenje te bi njihovu proizvodnju, distribuciju i potrošnju trebalo regulirati. Stoga je važno pratiti razvoj događanja u vezi s novim duhanskim proizvodima. Proizvođače i uvoznike trebalo bi obvezati na obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima ne dovodeći u pitanje ovlasti država članica da ih zabrane ili odobre. Komisija bi trebala pratiti razvoj događanja i podnijeti izvještaj tri godine nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.

 

Amandman  33

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33) Proizvodi koji sadrže nikotin prodaju se na tržištu Unije. Različiti regulatorni pristupi država članica za suočavanje s pitanjima zdravlja i sigurnosti koja su povezana s tim proizvodima imaju negativan utjecaj na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, posebno uzevši u obzir da su ti proizvodi predmet znatne prekogranične prodaje na daljinu, uključujući putem interneta.

(33) Proizvodi koji sadrže nikotin, uključujući elektroničke cigarete, prodaju se na tržištu Unije. Međutim, države članice imaju različite regulatorne pristupe za suočavanje s pitanjima zdravlja i sigurnosti koja su povezana s tim proizvodima. Postoji potreba za usklađenim pravilima i sve bi proizvode koji sadrže nikotin trebalo urediti prema propisima o lijekovima kojima se prepoznaje ustaljena upotreba nikotina. S obzirom na potencijal takvih proizvoda koji pomažu odvikavanju od pušenja, države članice trebale bi osigurati da oni postanu dostupni izvan ljekarni.

Amandman  34

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu predviđen je pravni okvir za procjenu kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti lijekova uključujući proizvode koji sadrže nikotin. Znatan broj proizvoda koji sadrže nikotin već je odobren pod tim regulatornim okvirom. Pri odobrenju se uzima u obzir sadržaj nikotina u predmetnom proizvodu. Stavljanjem svih proizvoda koji sadrže nikotin, a čiji je sadržaj nikotina jednak ili veći od sadržaja nikotina proizvoda koji sadrži nikotin koji je prethodno odobren u skladu s Direktivom 2001/83/EZ, pod isti pravni okvir pojašnjava se pravna situacija, uklanjaju se razlike između nacionalnih zakonodavstava, osigurava se jednako postupanje sa svim proizvodima koji sadrže nikotin i koji se mogu koristiti u svrhu odvikavanja od pušenja te se stvaraju poticaji za istraživanje i inovacije na području odvikavanja od pušenja. To ne bi smjelo dovoditi u pitanje primjenu Direktive 2001/83/EZ na druge proizvode obuhvaćene ovom Direktivom ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni Direktivom 2001/83/EZ.

(34) Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu predviđen je pravni okvir za procjenu kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti lijekova uključujući proizvode koji sadrže nikotin. Znatan broj proizvoda koji sadrže nikotin već je odobren pod tim regulatornim okvirom. Pri odobrenju se uzima u obzir sadržaj nikotina u predmetnom proizvodu. Međutim, mjerenje doze nikotina pokazalo se problematičnim jer ovisi o proizvodima i o tome kako se oni koriste. Podlijeganjem svih proizvoda koji sadrže nikotin, neovisno o njihovom sadržaju nikotina, Direktivi 2001/83/EZ s istovremenim prepoznavanjem ustaljene upotrebe nikotina stoga se pojašnjava pravna situacija, uklanjaju se razlike između nacionalnih zakonodavstava, osigurava se jednako postupanje sa svim proizvodima koji sadrže nikotin i koji se mogu koristiti u svrhu odvikavanja od pušenja te se stvaraju poticaji za istraživanje i inovacije na području odvikavanja od pušenja. To ne bi smjelo dovoditi u pitanje primjenu Direktive 2001/83/EZ na druge proizvode obuhvaćene ovom Direktivom ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni Direktivom 2001/83/EZ.

Amandman  35

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35) Potrebno je uvesti odredbe o obilježavanju proizvoda koji sadrže nikotin ispod granične vrijednosti predviđene ovom Direktivom kako bi se privukla pozornost potrošača na moguće zdravstvene rizike.

Briše se.

Amandman  36

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35.a) Države članice bi trebale osigurati da se proizvodi koji sadrže nikotin ne prodaju osobama mlađim od dobi potrebne za kupovinu duhanskih ili sličnih proizvoda.

Amandman  37

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37) Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, posebno u vezi s oblikom navođenja sastojaka, određivanjem proizvoda sa svojstvenom aromom ili s povišenom razinom toksičnosti i svojstvom stvaranja ovisnosti te metodologijom utvrđivanja ima li duhanski proizvod svojstvenu aromu, provedbene ovlasti trebale bi se dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

(37) Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, posebno u vezi s oblikom navođenja sastojaka, provedbene ovlasti trebale bi se dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Amandman  38

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38) Da bi ova Direktiva bila u potpunosti funkcionalna i u skladu s tehničkim, znanstvenim i međunarodnim razvojem događanja u proizvodnji, potrošnji i regulaciji duhana, Komisiji treba delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebno u vezi s donošenjem i prilagodbom najviših dopuštenih količina za emisije i metoda njihovog mjerenja, utvrđivanjem graničnih vrijednosti za sastojke koji povećavaju toksičnost, svojstvo stvaranja ovisnosti ili privlačnost, korištenjem zdravstvenih upozorenja, posebnih identifikacijskih kodova i sigurnosnih elemenata u označavanju i pakiranju, određivanju ključnih elemenata ugovora o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama, revizijom određenih izuzeća za duhanske proizvode koji nisu cigarete, duhan za motanje i bezdimni duhanski proizvodi te revizijom razina nikotina u proizvodima koji sadrže nikotin. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(38) Da bi ova Direktiva bila u potpunosti funkcionalna i u skladu s tehničkim, znanstvenim i međunarodnim razvojima u proizvodnji, potrošnji i regulaciji duhana, Komisiji treba delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebno u vezi s donošenjem i prilagodbom najviših dopuštenih količina za emisije i metoda njihovog mjerenja, odobravanjem aditiva i utvrđivanjem graničnih vrijednosti za aditive po potrebi, korištenjem zdravstvenih upozorenja, posebnih identifikacijskih kodova i sigurnosnih elemenata u označavanju i pakiranju, određivanju ključnih elemenata ugovora o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama, i revizijom određenih izuzeća za duhanske proizvode koji nisu cigarete, duhan za motanje, duhan za lulu. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman  39

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39) Komisija bi trebala pratiti razvoj događanja i podnijeti izvješće pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.

(39) Komisija bi trebala pratiti razvoj događanja i podnijeti izvješće tri godine nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene, posebno po pitanju pakiranja.

Amandman  40

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39.a) Države članice imaju važnu odgovornost zaštite javnog zdravlja i provođenja preventivnih mjera, davanja javnih jamstava, praćenja i savjetovanja za mlade osobe te provođenja preventivnih javnih kampanja protiv pušenja, posebno u školama. Od ključne važnosti smatra se slobodan pristup savjetovanju o odvikavanju od pušenja i odgovarajućim tretmanima.

Amandman  41

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40) Državi članici koja smatra potrebnim da primijeni strože nacionalne odredbe za aspekte koji su u području primjene ove Direktive to bi trebalo i dopustiti, jednako za sve proizvode, na temelju prvenstvenih potreba u vezi sa zaštitom javnog zdravlja. Državi članici također treba dopustiti uvođenje strožih odredbi, jednako za sve proizvode, zbog razloga povezanih s pojedinačnom situacijom te države članice i pod uvjetom da su odredbe opravdane potrebom zaštite javnog zdravlja. Strože nacionalne odredbe trebale bi biti potrebne i razmjerne, ne služiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama. Strože nacionalne odredbe uvjetuju se prethodnim obavješćivanjem i odobrenjem od Komisije uzimajući u obzir visoku razinu zaštite zdravlja ostvarenu ovom Direktivom.

(40) Državi članici koja smatra potrebnim da primijeni ili uvede strože nacionalne odredbe za aspekte koji su u području primjene ove Direktive to bi trebalo i dopustiti, jednako za sve proizvode, ako su takve mjere u skladu s UFEU-om. Strože nacionalne odredbe uvjetuju se prethodnim obavješćivanjem i odobrenjem od Komisije uzimajući u obzir visoku razinu zaštite zdravlja ostvarenu ovom Direktivom.

Amandman  42

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42) Države članice trebale bi osigurati da se osobni podaci obrađuju u skladu s pravilima i zaštitnim mjerama utvrđenima Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka.

(42) Države članice trebale bi osigurati da se osobni podaci obrađuju u skladu s pravilima i zaštitnim mjerama utvrđenima Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka. Od ključne je važnosti da se također vodi računa o nacionalnim propisima o zaštiti podataka.

Amandman  43

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45) Prijedlog utječe na nekoliko temeljnih prava utvrđenih Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, osobito na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), slobodu izražavanja i informiranja (članak 11.), slobodu poduzetništva za gospodarske subjekte (članak 16.) i prava na vlasništvo (članak 17.). Obveze nametnute proizvođačima, uvoznicima i distributerima duhanskih proizvoda nužne su radi boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta istodobno osiguravajući visoku razinu zdravstvene zaštite i zaštite potrošača kako je predviđeno člancima 35. i 38. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Primjena ove Direktive trebala bi biti sukladna pravu EU-a i mjerodavnih međunarodnih obveza.

(45) Prijedlog utječe na nekoliko temeljnih prava utvrđenih Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, osobito na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), slobodu izražavanja i informiranja (članak 11.), slobodu poduzetništva za gospodarske subjekte (članak 16.) i prava na vlasništvo vlasnicima robne marke (članak 17.). Stoga je potrebno osigurati da obveze nametnute proizvođačima, uvoznicima i distributerima duhanskih proizvoda ne jamče samo visoku razinu zdravstvene zaštite i zaštite potrošača već i štite sva druga temeljna prava i proporcionalne su u pogledu funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Primjena ove Direktive trebala bi biti sukladna pravu Unije i mjerodavnih međunarodnih obveza.

Amandman  44

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 45.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(45.a) Države članice trebale bi poštovati pravo na čist zrak u smislu članka 7.b i 12. Međunarodne konvencije o gospodarskim, društvenim i kulturnim pravima osiguravajući prava na sigurne i zdrave radne uvjete te pravo sviju na uživanje najviših mogućih standarda fizičkog i mentalnog zdravlja. To se nalazi u okviru cilja članka 37. Povelje o temeljnim pravima prema kojem se visoka razina zaštite okoliša i unapređenje kvalitete okoliša moraju uključiti u politike Unije.

Amandman  45

Prijedlog Direktive

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je ove Direktive uskladiti zakone i druge propise država članica u vezi s:

Cilj je ove Direktive uskladiti zakone i druge propise država članica u vezi s:

(a) sastojcima i emisijom duhanskih proizvoda i povezanom obvezom izvješćivanja, uključujući o najvišim dopuštenim količinama katrana, nikotina i ugljičnog monoksida za cigarete;

(a) sastojcima i emisijom duhanskih proizvoda i povezanom obvezom izvješćivanja, uključujući o najvišim dopuštenim količinama katrana, nikotina i ugljičnog monoksida za cigarete;

(b) označavanjem i pakiranjem duhanskih proizvoda, uključujući da se zdravstvena upozorenja nalaze na jediničnim paketima duhanskih proizvoda i svakom vanjskom pakiranju te sljedivosti i sigurnosnim obilježjima kako bi se osigurala usklađenost s ovom Direktivom;

(b) označavanjem i pakiranjem duhanskih proizvoda, uključujući da se zdravstvena upozorenja nalaze na jediničnim paketima duhanskih proizvoda i svakom vanjskom pakiranju te sljedivosti i sigurnosnim obilježjima kako bi se osigurala usklađenost s ovom Direktivom;

(c) zabranom stavljanja na tržište duhana za oralnu upotrebu;

(c) zabranom stavljanja na tržište duhana za oralnu upotrebu;

(d) prekograničnom prodajom na daljinu duhanskih proizvoda;

(d) zabranom prekogranične prodaje na daljinu duhanskih proizvoda;

(e) obvezom obavješćivanja o novim duhanskim proizvodima;

(e) obvezom obavješćivanja o novim duhanskim proizvodima;

(f) stavljanjem na tržište i označavanjem određenih proizvoda koji su srodni duhanskim proizvodima, posebno onih proizvoda koji sadrže nikotin i biljnih proizvoda za pušenje;

(f) stavljanjem na tržište i označavanjem određenih proizvoda koji su srodni duhanskim proizvodima, posebno onih proizvoda koji sadrže nikotin i biljnih proizvoda za pušenje;

kako bi se olakšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta duhana i srodnih proizvoda, a osnova je visoka razina zaštite zdravlja.

kako bi se zadovoljile obveze prema Okvirnoj konvenciji za kontrolu duhana Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i kako bi se olakšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta duhana i srodnih proizvoda, a osnova je visoka razina zaštite zdravlja, posebno mladih osoba.

 

Amandman  46

Prijedlog Direktive

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) „svojstvo stvaranja ovisnosti” znači farmakološki potencijal tvari da stvori ovisnost, stanje koje utječe na sposobnost pojedinca da kontrolira ponašanje obično davanjem nagrade ili uklanjanjem simptoma odvikavanja ili oboje;

(1) „svojstvo stvaranja ovisnosti” znači farmakološki potencijal tvari da stvori ovisnost, stanje koje utječe na sposobnost pojedinca da kontrolira ponašanje obično davanjem nagrade ili uklanjanjem simptoma odvikavanja ili oboje;

(2) „aditiv” znači tvar u sastavu duhanskog proizvoda, jediničnog paketa ili bilo kojeg vanjskog pakiranja, uz iznimku listova duhana i drugih prirodnih ili neprerađenih dijelova biljaka duhana;

(2) „aditiv” znači tvar u sastavu duhanskog proizvoda, jediničnog paketa ili bilo kojeg vanjskog pakiranja, uz iznimku listova duhana i drugih prirodnih ili neprerađenih dijelova biljaka duhana;

(3) „sustav provjere dobi” znači sustav računanja kojim se jasno potvrđuje dob potrošača u elektroničkom obliku u skladu s nacionalnim zahtjevima;

(3) „sustav provjere dobi” znači sustav računanja kojim se jasno potvrđuje dob potrošača u elektroničkom obliku u skladu s nacionalnim zahtjevima;

(4) „svojstvena aroma” znači prepoznatljiva aroma ili okus različit od duhana, koji nastaje od aditiva ili kombinacije aditiva, uključujući, ali ne ograničujući se na, voće, začine, začinske trave, alkohol, slatkiše, mentol ili vaniliju opažljiv prije ili poslije namjenske uporabe duhanskog proizvoda;

(4) „svojstvena aroma” znači prepoznatljiva aroma ili okus različit od duhana, koji nastaje od aditiva ili kombinacije aditiva, uključujući, ali se ne ograničujući na, voće, začine, začinske trave, alkohol, slatkiše, mentol ili vaniliju koji je opažljiv prije ili poslije namjenske uporabe duhanskog proizvoda;

(5) „duhan za žvakanje” znači bezdimni duhanski proizvod kojemu je isključiva namjena žvakanje;

(5) „duhan za žvakanje” znači bezdimni duhanski proizvod kojemu je isključiva namjena žvakanje;

(6) „cigara” znači smotuljak duhana koji se konzumira postupkom izgaranja i koji je dodatno definiran u članku 4. stavku 1. Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan;

(6) „cigara” znači smotuljak duhana koji se konzumira postupkom izgaranja i koji je dodatno definiran u članku 4. stavku 1. Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan;

(7) „cigareta” znači smotuljak duhana koji se konzumira postupkom izgaranja i koji je dodatno definiran u članku 3. stavku 1. Odluke Vijeća 2011/64/EU;

(7) „cigareta” znači smotuljak duhana koji se konzumira postupkom izgaranja i koji je dodatno definiran u članku 3. stavku 1. Odluke Vijeća 2011/64/EU;

(8) „cigarilos” znači vrsta male cigare promjera do 8 mm;

(8) „cigarilos” znači vrsta male cigare i dodatno je definiran u članku 8. stavku 1. Direktive Vijeća 2007/74/EZ;

(9) „kombinirano zdravstveno upozorenje” znači zdravstveno upozorenje kako je predviđeno u ovoj Direktivi, a sastoji se od kombinacije tekstualnog upozorenja i odgovarajuće fotografije ili slike;

(9) „kombinirano zdravstveno upozorenje” znači zdravstveno upozorenje kako je predviđeno u ovoj Direktivi, a sastoji se od kombinacije tekstualnog upozorenja i odgovarajuće fotografije ili slike;

(10) „potrošač” znači fizička osoba koja djeluje u svrhe koje nisu povezane s njegovom strukom, zanatom, zanimanjem ili zvanjem;

(10) „potrošač” znači fizička osoba koja djeluje u svrhe koje nisu povezane s njegovom strukom, zanatom, zanimanjem ili zvanjem;

(11) „prekogranična prodaja na daljinu” znači usluga prodaje na daljinu pri kojoj se potrošač za vrijeme narudžbe proizvoda nalazi u državi članici koja nije država članica ili treća zemlja u kojoj se nalazi maloprodajno mjesto; maloprodajno mjesto smatra se osnovanim u državi članici:

(11) „prekogranična prodaja na daljinu” znači usluga prodaje na daljinu pri kojoj se potrošač za vrijeme narudžbe proizvoda nalazi u državi članici koja nije država članica ili treća zemlja u kojoj se nalazi maloprodajno mjesto; maloprodajno mjesto smatra se osnovanim u državi članici:

(a) u slučaju fizičke osobe, ako je njegovo ili njezino mjesto poslovanja u toj državi članici;

(a) u slučaju fizičke osobe, ako je njegovo ili njezino mjesto poslovanja u toj državi članici;

(b) u drugim slučajevima, ako je njegovo sjedište, središnja administracija ili mjesto poslovanja, uključujući podružnice, agencije ili bilo koje druge ispostave u toj državi članici;

(b) u drugim slučajevima, ako je njegovo sjedište, središnja administracija ili mjesto poslovanja, uključujući podružnice, agencije ili bilo koje druge ispostave u toj državi članici;

(12) „emisije” znače tvari koje se ispuštaju kada se duhanski proizvod koristi namjenski, kao što su tvari koje se nalaze u dimu ili tvari koje se ispuštaju tijekom postupka upotrebe bezdimnog duhanskog proizvoda;

(12) „emisije” znače tvari koje se ispuštaju kada se duhanski proizvod koristi namjenski, kao što su tvari koje se nalaze u dimu ili tvari koje se ispuštaju tijekom postupka upotrebe bezdimnog duhanskog proizvoda;

(13) „aromatizator” znači aditiv koji daje aromu i/ili okus;

(13) „aromatizator” znači aditiv koji daje aromu i/ili okus;

(14) „zdravstveno upozorenje” znači upozorenje predviđeno u ovoj Direktivi, uključujući tekstualna upozorenja, opća upozorenja i informativne poruke;

(14) „zdravstveno upozorenje” znači upozorenje predviđeno u ovoj Direktivi, uključujući tekstualna upozorenja, opća upozorenja i informativne poruke;

(15) „biljni proizvod za pušenje” znači proizvod na bazi biljaka ili bilja koji ne sadrži duhan i konzumira se postupkom izgaranja;

(15) „biljni proizvod za pušenje” znači proizvod na bazi biljaka ili bilja koji ne sadrži duhan i konzumira se postupkom izgaranja;

(16) „uvoz duhana i srodnih proizvoda” znači ulazak takvih proizvoda u područje Unije, osim ako proizvodi po ulasku u Uniju podliježu postupku ili dogovoru privremene obustave plaćanja carinskih pristojbi, kao i njihovo puštanje iz postupka ili dogovora privremene obustave plaćanja carinskih pristojbi;

(16) „uvoz duhana i srodnih proizvoda” znači ulazak takvih proizvoda u područje Unije, osim ako proizvodi po ulasku u Uniju podliježu postupku ili dogovoru privremene obustave plaćanja carinskih pristojbi, kao i njihovo puštanje iz postupka ili dogovora privremene obustave plaćanja carinskih pristojbi;

(17) „uvoznik duhana i srodnih proizvoda” znači vlasnik ili osoba koja ima pravo raspolaganja duhanom i srodnim proizvodima koji su uvezeni u područje Unije;

(17) „uvoznik duhana i srodnih proizvoda” znači vlasnik ili osoba koja ima pravo raspolaganja duhanom i srodnim proizvodima koji su uvezeni u područje Unije;

(18) „sastojak” znači aditiv, duhan (listovi i drugi prirodni, prerađeni ili neprerađeni dijelovi biljke duhana što uključuje ekspandirani i rekonstituirani duhan) te svaku tvar prisutnu u krajnjem duhanskom proizvodu uključujući papir, filtar, tintu, kapsule i ljepila;

(18) „sastojak” znači aditiv, duhan kao i svaku tvar prisutnu u krajnjem duhanskom proizvodu uključujući papir, filtar, tintu, kapsule i ljepila;

 

(18.a) „duhan” znači listovi i drugi prirodni, prerađeni ili neprerađeni dijelovi biljke duhana što uključuje ekspandirani i rekonstituirani duhan;

(19) „najviša razina” ili „najviša dopuštena količina” znači maksimalan sadržaj ili emisija, uključujući 0, tvari u duhanskom proizvodu mjeren u gramima;

(19) „najviša razina” ili „najviša dopuštena količina” znači maksimalan sadržaj ili emisija, uključujući 0, tvari u duhanskom proizvodu mjeren u gramima;

(20) „duhan za šmrkanje” znači bezdimni duhanski proizvod koji se konzumira šmrkanjem u nos;

(20) „duhan za šmrkanje” znači bezdimni duhanski proizvod koji se konzumira šmrkanjem u nos;

(21) „nikotin” znači nikotinski alkaloidi;

(21) „nikotin” znači nikotinski alkaloidi;

(22) „proizvod koji sadrži nikotin” znači proizvod koji potrošači mogu konzumirati inhaliranjem, unošenjem u želudac ili drugim načinima i kojemu je nikotin dodan tijekom proizvodnog procesa ili ga je dodao sam korisnik prije ili tijekom konzumiranja;

(22) „proizvod koji sadrži nikotin” znači proizvod koji potrošači mogu konzumirati inhaliranjem, unošenjem u želudac ili drugim načinima i kojemu je nikotin dodan tijekom proizvodnog procesa ili ga je dodao sam korisnik prije ili tijekom konzumiranja;

(23) „novi duhanski proizvod” označava duhanski proizvod osim cigarete, duhana za motanje, duhana za lule, duhana za vodenu lulu, cigare, cigarilosa, duhana za žvakanje, duhana za šmrkanje ili duhana za oralnu upotrebu stavljen na tržište nakon stupanja na snagu ove Direktive;

(23) „novi duhanski proizvod” označava duhanski proizvod osim cigarete, duhana za motanje, duhana za lule, duhana za vodenu lulu, cigare, cigarilosa, duhana za žvakanje, duhana za šmrkanje ili duhana za oralnu upotrebu stavljen na tržište nakon stupanja na snagu ove Direktive;

(24) „vanjsko pakiranje” znači svako pakiranje u kojem je proizvod stavljen na tržište i koji obuhvaća jedinični paket ili više jediničnih paketa; prozirni ovici ne smatraju se vanjskim pakiranjem;

(24) „vanjsko pakiranje” znači svako pakiranje u kojem je proizvod stavljen na tržište i koji obuhvaća jedinični paket ili više jediničnih paketa; prozirni ovici ne smatraju se vanjskim pakiranjem;

 

(24.a) „vanjsko pakiranje za prijevoz” znači svako pakiranje koje se sastoji od više jediničnih paketa u kojima se duhanski proizvodi prevoze od proizvođača do sljedećeg gospodarskog subjekta prije no što se stave na tržište, kao što su kartoni, kutije i palete;

(25) „staviti na tržište” znači učiniti proizvode dostupnima potrošačima koji se nalaze u Uniji, uz naplatu ili bez nje, što obuhvaća i prodaju na daljinu; u slučaju prekogranične prodaje na daljinu, proizvod se smatra stavljenim na tržište u državi članici u kojoj se nalazi potrošač;

(25) „staviti na tržište” znači učiniti proizvode dostupnima potrošačima koji se nalaze u Uniji, uz naplatu ili bez nje, što obuhvaća i prodaju na daljinu; u slučaju prekogranične prodaje na daljinu, proizvod se smatra stavljenim na tržište u državi članici u kojoj se nalazi potrošač;

(26) „duhan za lulu” znači duhan koji pri upotrebi sagorijeva i koji je namijenjen isključivo za lulu;

(26) „duhan za lulu” znači duhan koji pri upotrebi sagorijeva i koji je namijenjen isključivo za lulu;

 

(26.a)„duhan za vodenu lulu” znači duhan koji je namijenjen isključivo za vodenu lulu;

(27) „maloprodajno mjesto” znači bilo koje mjesto na kojem se duhanski proizvodi stave na tržište, uključujući od strane fizičkih osoba;

(27) „maloprodajno mjesto” znači bilo koje mjesto na kojem se duhanski proizvodi stave na tržište, uključujući od strane fizičkih osoba;

(28) „duhan za motanje” znači duhan koji za motanje cigareta mogu koristiti potrošači ili maloprodajna mjesta;

(28) „duhan za motanje” znači duhan koji za motanje cigareta mogu koristiti potrošači ili maloprodajna mjesta;

(29) „bezdimni duhanski proizvod” znači duhanski proizvod koji ne sagorijeva postupkom izgaranja, uključujući duhan za žvakanje, duhan za šmrkanje i duhan za oralnu upotrebu;

(29) „bezdimni duhanski proizvod” znači duhanski proizvod koji ne sagorijeva postupkom izgaranja, uključujući duhan za žvakanje, duhan za šmrkanje i duhan za oralnu upotrebu;

(30) „znatna promjena okolnosti” znači povećanje opsega prodaje po kategoriji proizvoda kao što su duhan za lulu, cigare, cigarilosi, za najmanje 10 % u najmanje deset država članica na temelju podataka o prodaji prenesenih u skladu s člankom 5. stavkom 4. ili povećanje razine zastupljenosti u potrošačkoj skupini ispod 25 godina starosti od najmanje 5 postotnih bodova u najmanje deset država članica za pojedinu kategoriju proizvoda na temelju izvješća Eurobarometra ili istovjetnih studija o zastupljenosti od ____ [ovaj datum utvrđuje se u trenutku donošenja Direktive];

(30) „znatna promjena okolnosti” znači povećanje opsega prodaje po kategoriji proizvoda, kao što su duhan za lulu, cigare, cigarilosi, za najmanje 10 % u najmanje pet država članica na temelju podataka o prodaji prenesenih u skladu s člankom 5. stavkom 4. ili povećanje razine zastupljenosti u potrošačkoj skupini ispod 25 godina starosti od najmanje 5 postotnih poena u najmanje pet država članica za pojedinu kategoriju proizvoda na temelju izvješća Eurobarometra ili istovjetnih studija o zastupljenosti od ____ [ovaj datum utvrđuje se u trenutku donošenja Direktive];

(31) „katran” znači sirovi anhidridni kondenzat dima koji ne sadrži nikotin;

(31) „katran” znači sirovi anhidridni kondenzat dima koji ne sadrži nikotin;

(32) „duhan za oralnu upotrebu” znači svi proizvodi za oralnu upotrebu, osim onih kojima je namjena udisanje ili žvakanje, koji se u potpunosti ili dijelom sastoje od duhana, koji su u prahu ili u određenom obliku ili u bilo kojoj kombinaciji tih oblika, posebno onih koji se nalaze u porcijama vrećica ili u šupljikavim vrećicama;

(32) „duhan za oralnu upotrebu” znači svi proizvodi za oralnu upotrebu, osim onih kojima je namjena udisanje ili žvakanje, koji se u potpunosti ili dijelom sastoje od duhana, koji su u prahu ili u određenom obliku ili u bilo kojoj kombinaciji tih oblika, posebno onih koji se nalaze u porcijama vrećica ili u šupljikavim vrećicama;

(33) „duhan za pušenje” znači duhanski proizvod koji nije bezdimni duhanski proizvod;

(33) „duhan za pušenje” znači duhanski proizvod koji nije bezdimni duhanski proizvod;

(33) „duhan za pušenje” znači duhanski proizvod koji nije bezdimni duhanski proizvod;

(33) „duhan za pušenje” znači duhanski proizvod koji nije bezdimni duhanski proizvod;

(34) „duhanski proizvodi” znači proizvodi koje potrošači mogu koristiti za konzumaciju i koji se, bar djelomično, sastoje od duhana, bilo da je on genetički modificiran ili nije;

(34) „duhanski proizvodi” znači proizvodi koje potrošači mogu koristiti za konzumaciju i koji se, bar djelomično, sastoje od duhana, bilo da je on genetički modificiran ili nije;

(35) „toksičnost” znači stupanj do kojeg tvar može imati štetne učinke na ljudski organizam, uključujući učinke koji nastaju tijekom vremena, obično po ponavljanom ili stalnom konzumiranju ili izloženosti;

(35) „toksičnost” znači stupanj do kojeg tvar može imati štetne učinke na ljudski organizam, uključujući učinke koji nastaju tijekom vremena, obično po ponavljanom ili stalnom konzumiranju ili izloženosti;

(36) „jedinični paket” znači najmanje pojedinačno pakiranje proizvoda koji je stavljen na tržište.

(36) „jedinični paket” znači najmanje pojedinačno pakiranje proizvoda koji je stavljen na tržište.

 

(36.a) „proizvodi koji imitiraju duhan” znači slatkiši, grickalice, igračke ili ostali predmeti u obliku duhanskih proizvoda koji se mogu svidjeti maloljetnicima. Te se proizvode zabranjuje.

 

(36.b) „pasivno pušenje” znači nedobrovoljno udisanje dima od izgaranja cigareta ili cigara ili od izdisaja jednog ili više pušača.

Justification

According to the Article 16 of the WHO FCTC which was ratified by the European Community 30/06/2005 conference of parties shall prohibit the sales of tobacco products to persons under the age by banning imitation tobacco products. The EU legislation shall be adjusted to international obligations.

Amandman  47

Prijedlog Direktive

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Najviša dopuštena količina katrana, nikotina, ugljičnog monoksida i drugih tvari

Najviša dopuštena količina katrana, nikotina, ugljičnog monoksida i drugih tvari

1. Dopuštena količina u cigaretama koje se stavljaju na tržište ili se proizvode u državama članicama ne smije biti veća od:

 

1. Dopuštena količina u cigaretama koje se stavljaju na tržište ili se proizvode u državama članicama ne smije biti veća od:

(a) 10 mg po cigareti za katran,

(a) 10 mg po cigareti za katran,

(b) 1 mg po cigareti za nikotin,

(b) 1 mg po cigareti za nikotin,

(c) 10 mg po cigareti za ugljični monoksid,

(c) 10 mg po cigareti za ugljični monoksid,

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja najviših dopuštenih količina iz stavka 1., uzimajući u obzir znanstveni razvoj i međunarodno dogovorene standarde.

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi smanjenja najviših dopuštenih količina iz stavka 1., po potrebi, kako bi se uzeli u obzir znanstveni trendovi i međunarodno dogovoreni standardi.

3. Države članice obavještavaju Komisiju o najvišim dopuštenim količinama koje odrede za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Uzimajući u obzir međunarodno dogovorene standarde, ako postoje, i na temelju znanstvenih dokaza i najviših dopuštenih količina koje prijave države članice, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi utvrđivanja i prilagođavanja najviših dopuštenih količina za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete koje u značajnoj mjeri povećaju otrovni ili ovisnički učinak duhanskih proizvoda iznad praga toksičnosti i svojstvima koja stvaraju ovisnost, a proizlaze iz najviše dopuštene količine katrana, nikotina i ugljičnog monoksida utvrđene u stavku 1.

3. Države članice obavještavaju Komisiju o najvišim dopuštenim količinama koje odrede za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi u pravo Unije uključila smjernice koje su dogovorile strane FCTC-a ili Svjetske zdravstvene organizacije u vezi s najvišim dopuštenim količinama za druge emisije cigareta i za emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete.

Amandman  48

Prijedlog Direktive

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Količina katrana, nikotina i ugljičnog monoksida u cigaretama mjeri se na temelju normi ISO 4387 za katran, 10315 za nikotin i 8454 za ugljični monoksid.

1. Količina katrana, nikotina i ugljičnog monoksida u cigaretama mjeri se na temelju normi ISO 4387 za katran, 10315 za nikotin i 8454 za ugljični monoksid.

Točnost katranskih i nikotinskih oznaka provjerava se u skladu s normom ISO 8243.

Točnost katranskih i nikotinskih oznaka te oznaka ugljičnog monoksida provjerava se u skladu s normom ISO 8243.

2. Mjerenja iz stavka 1. provode ili potvrđuju laboratoriji za testiranja koje su odobrila i koje nadziru nadležna tijela država članica.

2. Mjerenja iz stavka 1. provode ili potvrđuju neovisni laboratoriji za testiranja koje su odobrila i koje nadziru nadležna tijela država članica.

Države članice šalju Komisiji popis ovlaštenih laboratorija na kojem će navesti kriterije koji se koriste za odobrenje i metode nadzora koje se primjenjuju, te ga ažuriraju kad god se dogodi promjena. Komisija će učiniti popis ovlaštenih laboratorija koje navedu države članice javno dostupnim.

Države članice šalju Komisiji popis ovlaštenih laboratorija na kojem će navesti kriterije koji se koriste za odobrenje i metode nadzora koje se primjenjuju, te ga ažuriraju kad god se dogodi promjena. Komisija će učiniti popis ovlaštenih laboratorija koje navedu države članice javno dostupnim.

 

2.a Komisija će tražiti ISO da razvije normu za mjerenje Polonija 210 u duhanu.

 

2.b Ispitivanja kojima se potvrđuje valjanost rezultata koje su predala duhanska poduzeća redovito provode neovisni laboratoriji za testiranje koje nadziru nadležna tijela država članica.

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja metoda mjerenja količine katrana, nikotina i ugljičnog monoksida, uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj te međunarodno dogovorene standarde.

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi nadopunjavanja ili izmjene metoda mjerenja količine katrana, nikotina i ugljičnog monoksida, uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj te međunarodno dogovorene standarde.

4. Države članice obavještavaju Komisiju o metodama mjerenja kojima se koriste za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Na temelju tih metoda i uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj kao i međunarodno dogovorene standarde Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi utvrđivanja i prilagođavanja metoda mjerenja.

4. Države članice obavještavaju Komisiju o metodama mjerenja kojima se koriste za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi u pravo Unije uključila metode koje su dogovorile strane FCTC-a ili Svjetske zdravstvene organizacije.

 

4.a Točnost oznaka za ostale emisije ostalih duhanskih proizvoda koji sagorijevaju provjerava se u skladu s normom ISO 8243.

Amandman  49

Prijedlog Direktive

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da svojim nadležnim tijelima dostave popis svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu, koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda, kao i njihove emisije i najviše dopuštene količine. Proizvođači ili uvoznici također obavještavaju nadležna tijela dotičnih država članica ako se promijeni sastav proizvoda i to utječe na informacije dostavljene u skladu s ovim člankom. Informacije tražene u ovom članku podnose se prije stavljanja na tržište novog ili modificiranog duhanskog proizvoda.

1. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da svojim nadležnim tijelima dostave popis svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu, koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda, kao i njihove emisije i najviše dopuštene količine. Proizvođači ili uvoznici također obavještavaju nadležna tijela dotičnih država članica ako se promijeni sastav proizvoda i to utječe na informacije dostavljene u skladu s ovim člankom. Informacije tražene u ovom članku podnose se prije stavljanja na tržište novog ili modificiranog duhanskog proizvoda.

Uz popis se dostavlja izjava u kojoj se navode razlozi uključenja takvih sastojaka u te duhanske proizvode. Na popisu se navodi njihov status, uključujući jesu li sastojci registrirani prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) te njihovu klasifikaciju prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa. Uz popis se također dostavljaju toksikološki podaci koji su na raspolaganju proizvođaču ili uvozniku u vezi s tim sastojcima u zapaljenom ili nezapaljenom obliku po potrebi, posebno u vezi s njihovim učinkom na zdravlje potrošača i, među ostalim, uzimajući u obzir sve ovisničke učinke. Popis se sastavlja u opadajućem redoslijedu težine svakog sastojka u proizvodu. Osim katrana, nikotina i ugljičnog monoksida te emisija iz članka 4. stavka 4., proizvođači i uvoznici navode korištene metode mjerenja. Države članice također od proizvođača i uvoznika mogu tražiti provođenje ispitivanja koja su mogla utvrditi nadležna nacionalna tijela kako bi se ocijenio učinak tvari na zdravlje, među ostalim uzimajući u obzir njihovo svojstvo stvaranja ovisnosti i toksičnost.

Uz popis se dostavlja izjava u kojoj se navode razlozi uključenja takvih sastojaka u te duhanske proizvode. Na popisu se navodi njihov status, uključujući jesu li sastojci registrirani prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) te njihovu klasifikaciju prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa. Uz popis se također dostavljaju toksikološki podaci koji su na raspolaganju proizvođaču ili uvozniku u vezi s tim sastojcima u zapaljenom i nezapaljenom obliku te koji su dovoljni barem za klasifikaciju tih tvari prema Uredbi 1272/2008, posebno u vezi s njihovim učinkom na zdravlje potrošača i, među ostalim, uzimajući u obzir sve ovisničke učinke. U vezi s emisijama i najvišim dopuštenim količinama u duhanskim proizvodima popis se sastavlja u opadajućem redoslijedu težine svakog sastojka u proizvodu. Proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda podnose popis sastojaka i sve gore navedene popratne informacije najkasnije do ... *.

 

Osim katrana, nikotina i ugljičnog monoksida te emisija iz članka 4. stavka 4., proizvođači i uvoznici navode korištene metode mjerenja. Države članice također od proizvođača i uvoznika mogu tražiti provođenje ispitivanja koja su mogla utvrditi nadležna nacionalna tijela kako bi se ocijenio učinak tvari na zdravlje, među ostalim uzimajući u obzir njihovo svojstvo stvaranja ovisnosti i toksičnost.

2. Države članice osiguravaju širenje informacija koje su podnesene u skladu sa stavkom 1. na odgovarajućoj internetskoj stranici koja je dostupna široj javnosti. Pritom države članice uzimaju u obzir potrebu za zaštitom informacija koje čine poslovnu tajnu.

2. Države članice osiguravaju širenje informacija koje su podnesene u skladu sa stavkom 1. na internetskoj stranici koja je dostupna široj javnosti. Pritom države članice uzimaju u obzir potrebu za zaštitom informacija koje čine poslovnu tajnu.

3. Komisija provedbenim aktima utvrđuje i, po potrebi, ažurira oblik za podnošenje i dostavu informacija utvrđenih stavcima 1. i 2. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom razmatranja iz članka 21.

3. Komisija provedbenim aktima utvrđuje i, po potrebi, ažurira oblik za podnošenje i dostavu informacija utvrđenih stavcima 1. i 2. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom razmatranja iz članka 21.

4. Države članice od proizvođača i uvoznika traže podnošenje unutarnjih i vanjskih studija koje su im na raspolaganju o istraživanju tržišta i preferencijama raznih skupina potrošača, uključujući mlade osobe, u vezi sa sastojcima i emisijama. Države članice također od proizvođača i uvoznika traže izvješćivanje o podacima o opsegu prodaje po proizvodu u komadima ili kilogramima i po državi članici na godišnjoj osnovi počevši od pune kalendarske godine koja počinje nakon stupanja na snagu ove Direktive. Države članice također, po potrebi, podnose alternativne ili dodatne podatke o prodaji kako bi se osiguralo da su informacije o opsegu prodaje koje se traže ovim stavkom pouzdane i potpune.

4. Države članice od proizvođača i uvoznika traže podnošenje unutarnjih i vanjskih studija koje su im na raspolaganju o istraživanju tržišta i preferencijama raznih skupina potrošača, uključujući mlade osobe i kronične pušače, u vezi sa sastojcima i emisijama, te radnih sažetaka svakog istraživanja tržišta kojeg provode prilikom stavljanja novog proizvoda na tržište. Države članice također od proizvođača i uvoznika traže izvješćivanje o podacima o opsegu prodaje po proizvodu u komadima ili kilogramima i po državi članici na godišnjoj osnovi počevši od pune kalendarske godine koja počinje nakon stupanja na snagu ove Direktive. Države članice također, po potrebi, podnose alternativne ili dodatne podatke o prodaji kako bi se osiguralo da su informacije o opsegu prodaje koje se traže ovim stavkom pouzdane i potpune.

 

4.a Države članice od proizvođača i uvoznika traže da ih obavijeste o svojim rashodima za oglašavanje, promociju i sponzorstva na godišnjoj osnovi po državi članici počevši o prve pune kalendarske godine od ...**.

5. Svi podaci i informacije koje treba podnijeti državama članicama ili koje one trebaju podnijeti prema ovom članku podnose se u elektroničkom obliku. Države članice elektronički čuvaju informacije i osiguravaju da Komisija u svakom trenutku ima pristup informacijama. Druge države članice na opravdan zahtjev imaju pristup tim informacijama. Države članice i Komisija osiguravaju da se s poslovnim tajnama i drugim povjerljivim informacijama postupa na povjerljiv način.

5. Svi podaci i informacije koje treba podnijeti državama članicama ili koje one trebaju podnijeti prema ovom članku podnose se u elektroničkom obliku. Države članice elektronički čuvaju informacije i osiguravaju da Komisija u svakom trenutku ima pristup informacijama. Druge države članice na opravdan zahtjev imaju pristup tim informacijama. Države članice i Komisija osiguravaju da se s poslovnim tajnama i drugim povjerljivim informacijama postupa na povjerljiv način.

 

5.a Komisija analizira informacije koje su joj dane na raspolaganje prema ovom članku (posebno informacije u vezi sa svojstvom stvaranja ovisnosti i toksičnosti sastojaka, istraživanjem tržišta i podacima o prodaji) i izrađuje redovito izvješće za Europski parlament i Vijeće kojim se sažimaju glavna saznanja.

 

5.b Informacije prikupljene prema ovom članku uzimaju se u obzir u svrhu odobrenja aditiva u skladu s člankom 6. stavkom 10.a.

6. Naknade koje naplaćuju države članice za zaprimanje, čuvanje, obradu, analiziranje i objavljivanje informacija koje su im podnesene prema ovom članku, ako postoje, ne bi trebale nadmašiti trošak koji se može pripisati tim aktivnostima.

6. Države članice mogu naplaćivati proporcionalne naknade za zaprimanje, čuvanje, obradu, analiziranje i objavljivanje informacija koje su im podnesene prema ovom članku.

 

_____________

 

* SL: molimo upišite datum: 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive.

 

** SL: molimo upišite godinu stupanja na snagu ove Direktive.

Justification

As per the requirements of Article 13 of the WHO FCTC. This figure is currently not available for the EU.

Amandman  50

Prijedlog Direktive

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice zabranjuju stavljanje na tržište duhanskih proizvoda sa svojstvenim aromama.

1. Aditivi se ne smiju koristiti u duhanskim proizvodima, osim ako nisu odobreni u skladu s ovom Direktivom. Odobreni aditivi uključuju se na popis iz Priloga [-I]. Svi uvjeti ili ograničenja upotrebe odobrenih aditiva također se navode na popisu. Stavljanje na tržište duhanskih proizvoda koji sadrže aditive koji nisu navedeni u Prilogu [-I] ili nisu korišteni u skladu sa svim uvjetima ili ograničenjima utvrđenim u tom Prilogu ove Direktive zabranjuje se.

 

Sljedeći se aditivi ne mogu odobriti:

 

(a) vitamini i drugi aditiv koji stvaraju dojam da je duhanski proizvod koristan za zdravlje ili da predstavlja manju opasnost za zdravlje;

 

(b) kofein, taurin te drugi aditivi i stimulativna sredstva koje se povezuje s energijom i vitalnošću;

 

(c) aditivi od kojih su emisije obojene;

 

(d) aditivi koji zadovoljavaju kriterije za klasifikaciju u opasne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 ili koji se pretvaraju u takve tvari nakon izgaranja;

 

(e) aditivi koji prilikom korištenja mogu dati svojstvenu aromu;

 

(f) aditivi koji tijekom konzumiranja povećavaju toksičan ili ovisnički učinak duhanskog proizvoda.

 

Neovisno o točki (e) prethodnog podstavka, kada određeni aditiv ili kombinacija aditiva obično daje svojstvenu aromu samo kada nadmaši određenu razinu prisutnosti ili koncentracije, dotični aditiv ili aditivi se mogu odobriti pod uvjetom da su utvrđene najviše dopuštene razine.

 

Neovisno o točki (f) drugog podstavka, kada određeni aditiv tijekom konzumiranja pojačava toksičan ili ovisnički učinak duhanskog proizvoda samo kada dosegne određenu razinu prisutnosti ili koncentracije, uključujući standardne sigurnosne gornje granice, dotični aditiv se može odobriti pod uvjetom da su utvrđene najviše dozvoljene razine.

Države članice ne zabranjuju upotrebu aditiva koji su nužni za proizvodnju duhanskih proizvoda, ako zbog tih aditiva proizvod ne dobije svojstvenu aromu.

Aditivi koji su nužni za proizvodnju duhanskih proizvoda mogu se odobriti, ako zbog tih aditiva proizvod ne dobije svojstvenu aromu i ako oni nisu povezani s privlačnošću duhanskog proizvoda. Smatra se da otapanje složenih šećera u duhanskim proizvodima do razina prisutnih u listovima duhana prije rezanja ne daje svojstvenu aromu ili ne povećava privlačnost duhanskog proizvoda.

Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom.

 

2. Na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu Komisija provedbenim aktima utvrđuje pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 1. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom razmatranja iz članka 21.

 

Komisija provedbenim aktima donosi jedinstvena pravila o postupcima utvrđivanja pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 1. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom razmatranja iz članka 21.

 

3. Ako iskustvo stečeno primjenom stavaka 1. i 2. pokazuje da određeni aditiv, sam ili u kombinaciji, obično daje svojstvenu aromu kad prelazi određenu razinu prisutnosti ili koncentracije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi postavljanja najviših razina tih aditiva ili kombinacija aditiva koje uzrokuju svojstvenu aromu.

 

4. Države članice zabranjuju upotrebu sljedećih aditiva u duhanskim proizvodima:

 

(a) vitamina i drugih aditiva koji stvaraju dojam da je duhanski proizvod koristan za zdravlje ili da predstavlja manju opasnost za zdravlje ili

 

(b) kofeina, taurina te drugih aditiva i stimulativnih sredstava koje se povezuje s energijom i vitalnošću ili

 

(c) aditiva od kojih su emisije obojene.

 

5. Države članice zabranjuju upotrebu aroma u sastavnicama duhanskih proizvoda kao što su filtri, papiri, pakiranja, kapsule ili bilo kakvih tehničkih obilježja koja omogućuju promjenu intenziteta arome ili dima. Filtri i kapsule ne sadržavaju duhan.

5. Upotreba aroma u sastavnicama duhanskih proizvoda kao što su filtri, papiri, pakiranja, kapsule ili bilo kakvih tehničkih obilježja koja omogućuju promjenu intenziteta arome ili dima zabranjena je. Filtri i kapsule ne sadržavaju duhan.

6. Države članice osiguravaju da se odredbe ili uvjeti navedeni u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 na odgovarajući način primjenjuju na duhanske proizvode.

 

7. Države članice na temelju znanstvenih dokaza zabranjuju stavljanje na tržište duhanskih proizvoda s aditivima u količinama koje u fazi konzumiranja u značajnoj mjeri povećaju toksični ili ovisnički učinak duhanskog proizvoda.

 

Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom.

 

8. Komisija na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu provedbenim aktima utvrđuje pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 7. Ti provedbeni akti usvajaju se u skladu s postupkom razmatranja iz članka 21. i moraju se temeljiti na najnovijim znanstvenim dokazima.

 

9. Ako znanstveni dokazi i iskustva prikupljena primjenom stavaka 7. i 8. pokažu da određeni aditiv ili određena količina tog aditiva u fazi konzumiranja znatno povećava toksičnost nekog duhanskog proizvoda ili ovisnost o njemu, Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi utvrdila najviše razine za te aditive.

 

10. Duhanski proizvodi koji nisu cigarete, duhan za motanje i bezdimni duhanski proizvodi izuzeti su od zabrana utvrđenih u stavcima 1. i 5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja tog izuzeća ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

10. Duhanski proizvodi koji nisu cigarete, duhan za motanje i duhan za vodenu lulu izuzeti su od primjene točke (e) drugog podstavka stavka 1. i stavka 5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja tog izuzeća ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

 

10.a Proizvođači i uvoznici Komisiji podnose prijavu kako bi dobili odobrenje aditiva. Uz prijavu dostavljaju se sljedeći podaci:

 

(a) ime ili naziv tvrtke i stalna adresa osobe koja podnosi prijavu;

 

(b) kemijski naziv aditiva;

 

(c) funkcija aditiva i najviša količina koja se može koristiti po cigareti;

 

(d) jasni dokazi poduprijeti znanstvenim podacima da se aditiv ne ubraja u jednu od kategorija za isključenje navedenih u ovom članku.

 

Komisija može pitati relevantan znanstveni odbor ubraja li se dotični aditiv u kriterije za isključenje navedene u ovom članku kao takav ili samo počevši od određene koncentracije. Komisija donosi odluku o prijavi najkasnije šest mjeseci nakon primitka prijave.

 

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi odobrenja aditiva, po potrebi s najvišim dozvoljenim razinama, i izmijeniti Prilog [-I] u skladu s time.

 

10.b Ovim se člankom ne dovodi u pitanje primjena relevantnih odredbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili bilo kojih drugih uvjeta utvrđenih prema toj Uredbi na duhanske proizvode.

 

10.c Ovaj se članak primjenjuje od ...*.

 

_______________

 

* SL: molimo upišite datum: 36 mjeseci od stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  51

Prijedlog Direktive

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda i svako vanjsko pakiranje mora imati zdravstvena upozorenja na službenom jeziku ili jezicima države članice u kojoj je proizvod stavljen na tržište.

1. Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda i svako vanjsko pakiranje mora imati zdravstvena upozorenja na službenom jeziku ili jezicima države članice u kojoj je proizvod stavljen na tržište.

2. Zdravstvena upozorenja zauzimaju čitavu površinu koja je za njih predviđena te ih se ne smije komentirati, parafrazirati niti na njih smije biti ikakvih upućivanja.

2. Zdravstvena upozorenja zauzimaju čitavu površinu koja je za njih predviđena te ih se ne smije komentirati, parafrazirati niti na njih smije biti ikakvih upućivanja.

3. Kako bi se osigurala njihova grafička cjelovitost i vidljivost, zdravstvena upozorenja moraju biti otisnuta tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama, oznakama za praćenje i pronalaženje, sigurnosnim obilježjima, ikakvom vrstom omotnice, vrećice, košuljice, kutije ili druge naprave, niti otvaranjem jediničnog paketa.

3. Kako bi se osigurala njihova grafička cjelovitost i vidljivost, zdravstvena upozorenja moraju biti otisnuta tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama, oznakama za praćenje i pronalaženje, sigurnosnim obilježjima, ikakvom vrstom omotnice, vrećice, košuljice, kutije ili druge naprave, niti otvaranjem jediničnog paketa. U slučaju duhanskih proizvoda koji nisu cigarete, duhan za motanje, duhan za vodenu lulu i bezdimni duhanski proizvodi, zdravstvena upozorenja mogu se pričvrstiti naljepnicama, pod uvjetom da se takve naljepnice ne mogu ukloniti.

4. Države članice osiguravaju da zdravstvena upozorenja na glavnoj površini pojedinačnog pakiranja i vanjskog pakiranja budu posve vidljiva, što uključuje da ne budu djelomično ili potpuno prekrivena ili prekinuta omotnicama, vrećicama, ovojnicama, kutijama ili drugim napravama prilikom stavljanja duhanskih proizvoda na tržište.

4. Države članice osiguravaju da zdravstvena upozorenja na svim stranama pojedinačnog pakiranja i vanjskog pakiranja koje se nalaze u vidnom polju budu posve vidljiva, što uključuje da ne budu djelomično ili potpuno prekrivena ili prekinuta omotnicama, vrećicama, ovojnicama, kutijama ili drugim napravama prilikom stavljanja duhanskih proizvoda na tržište.

5. Zdravstvena upozorenja nipošto ne smiju prekriti ili prekinuti porezne biljege, cjenovne oznake, oznake za praćenje i pronalaženje ili sigurnosna obilježja na pojedinačnom pakiranju.

5. Zdravstvena upozorenja nipošto ne smiju prekriti ili prekinuti porezne biljege, cjenovne oznake, oznake za praćenje i pronalaženje ili sigurnosna obilježja na pojedinačnom pakiranju.

6. Države članice ne smiju povećati veličinu zdravstvenih upozorenja niti uvođenjem obveze da se oko njih stavi obrub. Stvarna veličina zdravstvenih upozorenja izračunava se u odnosu na površinu na koju se stavljaju prije otvaranja jediničnog paketa.

6. Države članice ne smiju povećati veličinu zdravstvenih upozorenja niti uvođenjem obveze da se oko njih stavi obrub. Stvarna veličina zdravstvenih upozorenja izračunava se u odnosu na površinu na koju se stavljaju prije otvaranja jediničnog paketa.

7. Slike jediničnih paketa i svih vanjskih pakiranja kojima su ciljna skupina potrošači u Uniji moraju biti u skladu s odredbama ovog poglavlja.

7. Slike jediničnih paketa i svih vanjskih pakiranja kojima su ciljna skupina potrošači u Uniji moraju biti u skladu s odredbama ovog poglavlja.

 

7.a Propisi o drugim aspektima paketa ne nalaze se u području primjene ove Direktive.

 

7.b U jediničnom paketu i ostatku pakiranja ne smiju se nalaziti tiskani kuponi kojima se nude popusti, besplatna distribucija, ponude dva za jedan i slične ponude u kojima se radi o bilo kojoj vrsti duhanskog proizvoda obuhvaćenoj ovom Direktivom...

Amandman  52

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavci 1. do 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose sljedeće opće upozorenje:

1. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose sljedeće opće upozorenje:

Pušenje ubija – prestanite odmah

Pušenje ubija – prestanite odmah

2. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose sljedeću informativnu poruku:

2. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose sljedeću informativnu poruku:

Duhanski dim sadrži preko 70 tvari koje uzrokuju rak

Duhanski dim sadrži preko 70 tvari koje uzrokuju rak

3. Opće upozorenje i informativna poruka na paketima cigareta tiska se na bočnim stranama jediničnih paketa. Ta upozorenja su najmanje širine 20 mm i najmanje dužine 43 mm. Informativna poruka na duhanu za motanje tiska se na površini koja postaje vidljiva pri otvaranju jediničnog paketa. I opće upozorenje i informativna poruka prekrivaju 50 % površine na kojoj su otisnuti.

3. Opće upozorenje i informativna poruka na paketima cigareta tiska se na bočnim stranama jediničnih paketa crnim podebljanim slovima vrste Helvetica na bijeloj površini. Ta upozorenja su najmanje širine 20 mm. Za duhan za motanje u vrećicama informativna poruka tiska se na površini koja postaje vidljiva pri otvaranju jediničnog paketa, za valjkaste spremnike upozorenja se tiskaju na poklopcu, a za kvadratne spremnike upozorenja se tiskaju na bočnim stranama. I opće upozorenje i informativna poruka prekrivaju 50 % površine na kojoj su otisnuti.

Amandman  53

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22.:

4. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22.:

(a) za prilagodbu teksta zdravstvenih upozorenja utvrđenih u stavcima 1. i 2. prema znanstvenim i tržišnim kretanjima;

(a) za prilagodbu teksta informativne poruke utvrđene u stavku 2. prema znanstvenim i tržišnim kretanjima;

(b) za određivanje položaja, formata, prikaza i dizajna zdravstvenih upozorenja utvrđenih ovim člankom, uključujući vrstu slova i boju pozadine.

 

Amandman  54

Prijedlog Direktive

Članak 9. – stavci 1. i 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kombinirana zdravstvena upozorenja za duhan za pušenje

 

Kombinirana zdravstvena upozorenja za duhan za pušenje

1. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose kombinirana zdravstvena upozorenja. Kombinirana zdravstvena upozorenja:

1. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose kombinirana zdravstvena upozorenja sa slikom i tekstom. Kombinirana zdravstvena upozorenja:

(a) sastoje se od tekstualnog upozorenja navedenog u Prilogu I. i odgovarajuće fotografije u boji iz zbirke fotografija;

(a) sastoje se od tekstualnog upozorenja navedenog u Prilogu I. i odgovarajuće fotografije u boji iz zbirke fotografija u Prilogu II.;

(b) uključuju informacije o odvikavanju od pušenja poput telefonskih brojeva, adresa elektroničke pošte i/ili internetskih stranica za informiranje pušača o programima podrške koji postoje za one koji žele prestati pušiti;

(b) uključuju informacije o odvikavanju od pušenja poput telefonskih brojeva, adresa elektroničke pošte i/ili internetskih stranica za informiranje pušača o programima podrške koji postoje za one koji žele prestati pušiti;

(c) prekrivaju 75 % vanjskog područja te prednje i stražnje površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;

(c) prekrivaju 75 % vanjskog područja te prednje i stražnje površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Valjkasti spremnici nose dva podjednako udaljena kombinirana zdravstvena upozorenja koja pokrivaju 75 % odgovarajuće polovice zakrivljene površine;

(d) prikazuju isto tekstualno upozorenje i odgovarajuću fotografiju u boji s obje strane jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;

(d) prikazuju isto tekstualno upozorenje i odgovarajuću fotografiju u boji s obje strane jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;

(e) postavljaju se na gornji rub jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja i u istom smjeru kao i sve druge informacije koje se pojavljuju na pakiranjima;

(e) postavljaju se na gornji rub jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja i u istom smjeru kao i sve druge informacije koje se pojavljuju na pakiranjima;

(f) reproduciraju se u skladu s formatom, prikazom, dizajnom i proporcijama koje odredi Komisija u skladu sa stavkom 3.;

(f) reproduciraju se u skladu s formatom, prikazom, dizajnom i proporcijama koje odredi Komisija u skladu sa stavkom 3.;

(g) za jedinične pakete cigareta poštuju se sljedeće dimenzije:

(g) za jedinične pakete cigareta poštuju se sljedeće dimenzije:

(i) visina: najmanje 64 mm;

(i) visina: najmanje 55 mm;

(ii) širina: najmanje 55 mm;

(ii) širina: najmanje 53 mm;

2. Kombinirana zdravstvena upozorenja podijeljena su u tri skupine koje se svake godine izmjenjuju. Države članice osiguravaju da svako kombinirano zdravstveno upozorenje bude prikazano na što ujednačenijem broju proizvoda svake robne marke.

2. Kombinirana zdravstvena upozorenja podijeljena su u tri skupine koje se svake godine izmjenjuju. Države članice osiguravaju da svako kombinirano zdravstveno upozorenje koje se može koristiti bilo koje godine bude prikazano na što ujednačenijem broju proizvoda svake robne marke.

Amandman  55

Prijedlog Direktive

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. kako bi:

3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. kako bi:

(a) prilagodila tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. ovoj Direktivi uzimajući u obzir znanstveni i tehnički napredak;

(a) prilagodila tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. ovoj Direktivi uzimajući u obzir znanstveni i tehnički napredak;

(b) izradila i prilagodila zbirku fotografija iz točke (a) stavka 1. ovoga članka uzimajući u obzir znanstveni razvoj i tržišna kretanja;

(b) prilagodila zbirku fotografija u Prilogu II. uzimajući u obzir znanstveni razvoj i tržišna kretanja;

(c) odredila položaj, format, prikaz, dizajn, rotaciju i veličinu zdravstvenih upozorenja;

(c) odredila položaj, format, prikaz, dizajn, rotaciju i veličinu zdravstvenih upozorenja;

(d) odstupajući od članka 7. stavka 3. utvrdila uvjete pod kojima se zdravstvena upozorenja pri otvaranju jediničnog paketa mogu prelomiti tako da se osigura grafička cjelovitost i vidljivost teksta, fotografija i informacija o odvikavanju.

 

Amandman  56

Prijedlog Direktive

Članak 10. – stavci 1. do 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Označavanje duhana za pušenje osim cigareta i duhana za motanje

Označavanje duhana za pušenje osim cigareta, duhana za motanje i duhana za vodenu lulu

1. Duhan za pušenje osim cigareta i duhana za motanje izuzet je od obveze nošenja informativne poruke utvrđene u članku 8. stavku 2. i kombiniranih zdravstvenih upozorenja iz članka 9. Osim općeg upozorenja navedenog u članku 8. stavku 1., svaki jedinični paket i vanjsko pakiranje tih proizvoda nosi tekstualno upozorenje navedeno u Prilogu I. Opće upozorenje navedeno u članku 8. stavku 1. obuhvaća upućivanje na službe za odvikavanje od pušenja u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b).

1. Duhan za pušenje osim cigareta, duhana za motanje i duhana za vodenu lulu izuzet je od obveze nošenja informativne poruke utvrđene u članku 8. stavku 2. i kombiniranih zdravstvenih upozorenja iz članka 9. Osim općeg upozorenja navedenog u članku 8. stavku 1., svaki jedinični paket i vanjsko pakiranje tih proizvoda nosi tekstualno upozorenje navedeno u Prilogu I. Opće upozorenje navedeno u članku 8. stavku 1. obuhvaća upućivanje na službe za odvikavanje od pušenja u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b).

Opće upozorenje tiska se na najvidljivijoj površini jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. izmjenjuju se na način kojim se jamči njihovo redovito pojavljivanje. Ta upozorenja tiskaju se na najvidljivijoj površini jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja.

Opće upozorenje tiska se na najvidljivijoj plohi jediničnog paketa i na bilo kojem vanjskom pakiranju. Tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. izmjenjuju se na način kojim se jamči njihovo redovito pojavljivanje. Ta upozorenja tiskaju se na najvidljivijoj površini jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja.

2. Opće upozorenje iz stavka 1. prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

2. Opće upozorenje iz stavka 1. prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.

3. Tekstualno upozorenje iz stavka 1. prekriva 40 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 45 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 50 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

3. Tekstualno upozorenje iz stavka 1. prekriva 40 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 45 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 50 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.

 

 

3.a U slučaju paketa čija najvidljivija strana ima površinu veću od 75 cm2, upozorenja iz stavaka 2. i 3. ipak moraju pokrivati površinu od najmanje 22,5 cm2 na svakoj strani. Taj se udio povećava na 24 cm2 u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 26,25 cm2 u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

4. Opće upozorenje i tekstualno upozorenje iz stavka 1.:

4. Opće upozorenje i tekstualno upozorenje iz stavka 1.:

(a) tiskaju se podebljanim crnim slovima vrste Helvetica na bijeloj podlozi. Kako bi u obzir uzele jezične posebnosti, države članice mogu odrediti veličinu vrste slova pod uvjetom da je veličina vrste slova koju odrede u svojem zakonodavstvu takva da zauzima najveći mogući dio područja koje je predviđeno za traženi tekst;

(a) tiskaju se podebljanim crnim slovima vrste Helvetica na bijeloj podlozi. Upozorenja se mogu pričvrstiti naljepnicama ako se one ne mogu ukloniti. Kako bi u obzir uzele jezične posebnosti, države članice mogu odrediti veličinu vrste slova pod uvjetom da je veličina vrste slova koju odrede u svojem zakonodavstvu takva da zauzima najveći mogući dio područja koje je predviđeno za traženi tekst;

(b) postavljaju se u središte površine na kojoj ih treba tiskati, usporedno s gornjim rubom jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;

(b) postavljaju se u središte površine na kojoj ih treba tiskati, usporedno s gornjim rubom jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;

(c) uokvireni su crnim obrubom od najmanje 3 mm i najviše 4 mm širine unutar površine predviđene za tekst upozorenja.

(c) uokvireni su crnim obrubom od najmanje 3 mm i najviše 4 mm širine unutar površine predviđene za tekst upozorenja.

Justification

For reasons of proportionality, this provision from Directive 2001/37/EC is reincorporated in the proposal for a directive.

Amandman  57

Prijedlog Direktive

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja izuzeća iz stavka 1. ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja izuzeća iz stavka 1. ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman  58

Prijedlog Direktive

članak 11. – stavci 1. do 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje proizvoda od bezdimnog duhana nose sljedeće zdravstveno upozorenje:

1. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje proizvoda od bezdimnog duhana nose sljedeće zdravstveno upozorenje:

Ovaj proizvod može štetiti vašem zdravlju i izaziva ovisnost.

Ovaj proizvod šteti vašem zdravlju i izaziva ovisnost.

2. Zdravstveno upozorenje iz stavka 1. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Osim toga:

2. Zdravstveno upozorenje iz stavka 1. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Osim toga:

(a) ono je tiskano na dvije najveće površine jediničnog paketa i svim vanjskim pakiranjima;

(a) ono je tiskano na dvije najveće površine jediničnog paketa i svim vanjskim pakiranjima;

(b) prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika, a na 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

(b) prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika, a na 35 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.

Amandman  59

Prijedlog Direktive

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja uvjeta iz stavaka 1. i 2., uzimajući u obzir znanstvena i tržišna kretanja.

3. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja uvjeta iz stavka 1., uzimajući u obzir znanstvena i tržišna kretanja.

Amandman  60

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Oznaka jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja te samog duhanskog proizvoda ne smije sadržavati element ili obilježje koje:

1. Oznaka jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja te samog duhanskog proizvoda i/ ili naziva marke proizvoda ne smije sadržavati element ili obilježje koje:

(a) promiče duhanski proizvod lažnim, obmanjujućim, prijevarnim sredstvima ili onima koja mogu stvoriti pogrešan dojam o svojstvima, učincima na zdravlje, opasnostima ili emisijama tog proizvoda;

(a) promiče duhanski proizvod i potiče konzumaciju istoga lažnim, obmanjujućim, prijevarnim sredstvima ili onima koja mogu stvoriti pogrešan dojam o svojstvima, učincima na zdravlje, opasnostima ili emisijama tog proizvoda. Oznake ne smiju obuhvaćati nikakve podatke o sadržaju nikotina, katrana ili ugljičnog monoksida;

(b) ukazuje na činjenicu da je pojedini duhanski proizvod manje štetan od drugih ili da ima revitalizirajuće, energične, iscjeljujuće, pomlađujuće, prirodne, organske ili na neki drugi način pozitivne zdravstvene ili društvene učinke;

(b) ukazuje na činjenicu da je pojedini duhanski proizvod manje štetan od drugih ili da ima revitalizirajuće, energične, iscjeljujuće, pomlađujuće, prirodne, organske ili na neki drugi način pozitivne učinke na zdravlje ili životni stil;

(c) se odnosi na aromu, okus, aromatične tvari ili druge aditive ili nedostatak istih;

(c) se odnosi na aromu, okus, aromatične tvari ili druge aditive ili nedostatak istih;

(d) nalikuje na prehrambeni proizvod.

(d) nalikuje na hranu ili kozmetički proizvod.

 

(da) nastoji smanjiti učinak nekih štetnih sastavnica dima ili povećati biološku razgradivost duhanskih proizvoda

Amandman  61

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a kad je riječ o filter cigaretama, cigaretni papir mora svojom složenošću pružati dostatnu zaštitu od krivotvorenja proizvoda. Zbog toga mora posjedovati sljedeća svojstva:

 

(a) nekoliko vidljivih tiskovnih boja i proizvodnju s tiskanjem gravura;

 

(b) sva bijela područja su lakirana;

 

(c) složeno tiskanje s djelomično tankim strukturama;

 

(d) tiskanje na bijelom temeljnom papiru;

 

(e) prethodnu perforaciju koja je dovoljno udaljena od kraja cigarete.

Justification

Products with many different printed colours and, in part, very thin structures, as well as the pre-perforation technique, are available only to established suppliers. Together with special requirements relating to paper, for example their degree of whiteness, this will effectively obstruct the illegal cigarette market. The location of the perforation zone will ensure that consumers cannot cover the holes, thereby making the smoke stronger.

Amandman  62

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b Cigaretni papir sadržava vodene žigove.

Justification

This is a safeguard against counterfeiting.

Amandman  63

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Različite vrste duhana korištene za proizvodnju proizvoda, zemlja njegovog podrijetla ili oboje mogu biti navedeni na jediničnom paketu.

Amandman  64

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Jedinični paket cigareta ima oblik kvadra. Jedinični paket duhana za motanje ima oblik vrećice, tj. pravokutnog džepa s preklopom kojim se pokriva otvor. Preklop vrećice pokriva najmanje 70 % prednjeg dijela paketa. Jedinični paket cigareta uključuje najmanje 20 cigareta. Jedinični paket duhana za motanje sadrži duhan mase najmanje 40 g.

1. Jedinični paket cigareta sadrži najmanje 20 cigareta. Jedinični paket duhana za motanje sadrži duhan mase najmanje 40 g.

Amandman  65

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavci 1.a i 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Jedinični paket cigareta ima oblik kvadra. Jedinični paket duhana za motanje ima oblik kvadra, valjka ili vrećice, tj. pravokutnog džepa s preklopom kojim se pokriva otvor. Preklop vrećice pokriva najmanje 70 % prednjeg dijela paketa.

2. Paket cigareta može biti od kartona ili mekog materijala i ne sadržava otvor koji se može ponovno zatvoriti ili zapečatiti nakon što je prvi put otvoren, osim poklopca s povlačnim prstenom (flip-top). Poklopac s povlačnim prstenom paketa cigareta spaja se samo sa stražnjom stranom paketa.

2. Paket cigareta može biti od kartona ili mekog materijala i ne sadržava otvor koji se može ponovno zatvoriti ili zapečatiti nakon što je prvi put otvoren osim poklopca s povlačnim prstenom (flip-top) ili zglobnog poklopca. Kod paketa s poklopcem s povlačnim prstenom poklopac se spaja samo sa stražnjom stranom paketa.

Amandman  66

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija ima ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 22. kako bi definirala detaljnija pravila za oblik i veličinu jediničnih paketa u mjeri u kojoj su ta pravila potrebna kako bi se osigurala puna vidljivost i cjelovitost zdravstvenih upozorenja prije prvog otvaranja, za vrijeme dok je jedinični paket otvoren i nakon njegova ponovnog zatvaranja.

Briše se.

Amandman 67

Prijedlog Direktive

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju označavanje svih jediničnih paketa duhanskih proizvoda jedinstvenim identifikatorom. Kako bi se ostvarila njihova cjelovitost, jedinstveni identifikatori tiskaju se ili pričvršćuju tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati, ni na koji način sakriti ili prekinuti, što uključuje upotrebu poreznih biljega i cjenovnih oznaka, kao i otvaranje paketa. U vezi s proizvodima izrađenima izvan Unije, obveze iz ovog članka primjenjuju se samo na one namijenjene tržištu Unije ili plasirane na njemu.

1. Države članice osiguravaju označavanje svih jediničnih paketa i svih vanjskih pakiranja duhanskih proizvoda za prijevoz jedinstvenim identifikatorom. Kako bi se ostvarila njihova cjelovitost, jedinstveni identifikatori sigurni su, tiskaju se ili pričvršćuju tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati, ni na koji način sakriti ili prekinuti, što uključuje upotrebu poreznih biljega i cjenovnih oznaka, kao i otvaranje paketa. U vezi s proizvodima izrađenima izvan Unije, obveze iz ovog članka primjenjuju se samo na one namijenjene tržištu Unije ili plasirane na njemu.

 

1.a Države članice osiguravaju da su jedinstveni identifikatori na jediničnim paketima povezani s jedinstvenim identifikatorima na vanjskom pakiranju za prijevoz. Sve izmjene u poveznicama između jediničnih paketa i vanjskog pakiranja za prijevoz evidentiraju se u bazi podataka spomenutoj u stavku 6.

2. Jedinstveni identifikator omogućava utvrđivanje:

2. Jedinstveni identifikator omogućava utvrđivanje:

(a) datuma i mjesta proizvodnje;

(a) datuma i mjesta proizvodnje;

(b) proizvodnog pogona;

(b) proizvodnog pogona;

(c) stroja korištenog za proizvodnju proizvoda;

(c) stroja korištenog za proizvodnju proizvoda;

(d) proizvodne smjene ili vremena proizvodnje;

(d) proizvodne smjene ili vremena proizvodnje;

(e) naziva proizvoda;

(e) opisa proizvoda;

(f) ciljanog maloprodajnog tržišta;

(f) ciljanog maloprodajnog tržišta;

(g) planirane dostavne rute;

(g) planirane i stvarne dostavne rute od mjesta proizvodnje do prvog prodajnog mjesta, uključujući sva korištena skladišta, datum dostave, odredište dostave, posrednika i polazišnu točku;

(h) ako je primjenjivo, uvoznika za Uniju;

(h) ako je primjenjivo, uvoznika za Uniju;

(i) stvarne dostavne rute od mjesta proizvodnje do prvog prodajnog mjesta, uključujući sva korištena skladišta;

 

(j) identitet svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog prodajnog mjesta;

(j) identitet svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog prodajnog mjesta;

(k) računa, broja narudžbe i evidencije o plaćanju svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog prodajnog mjesta.

(k) računa, broja narudžbe i evidencije o plaćanju svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog prodajnog mjesta.

3. Države članice osiguravaju da svi gospodarski subjekti uključeni u trgovinu duhanskih proizvoda od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta bilježe ulaz svih jediničnih paketa u njihovo posjedovanje te sva posredna kretanja i konačni izlaz iz njihova posjedovanja. Ta obveza može se ispuniti bilježenjem u zbirnom obliku, npr. vanjskog pakiranja pod uvjetom da se jedinični paketi mogu i dalje slijediti i pronaći.

3. Države članice osiguravaju da svi gospodarski subjekti uključeni u trgovinu duhanskih proizvoda od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta bilježe ulaz svih jediničnih i vanjskih paketa u njihovo posjedovanje, sva posredna kretanja i konačni izlaz iz njihova posjedovanja i elektroničkim putem prenose podatke do mjesta za pohranu podataka u skladu s člankom 6. Ta obveza može se ispuniti bilježenjem u zbirnom obliku, npr. vanjskog pakiranja.

 

3.a Tehnologija rabljena za slijeđenje i nalaženje trebala bi pripadati i biti upravljana gospodarskim subjektima koji nemaju nikakvu pravnu ili trgovačku vezu s industrijom duhana.

4. Države članice osiguravaju da proizvođači duhanskih proizvoda svim gospodarskim subjektima uključenima u trgovinu duhanskih proizvoda od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta, uključujući uvoznike, skladišta i prijevoznike, osiguraju opremu potrebnu za vođenje evidencije duhanskih proizvoda koji su kupljeni, prodani, skladišteni, prevezeni ili na neki drugi način tretirani. Oprema podatke može čitati i prenositi elektronički do mjesta za pohranu podataka u skladu sa stavkom 6.

4. Države članice osiguravaju da proizvođači duhanskih proizvoda svim gospodarskim subjektima uključenima u trgovinu duhanskih proizvoda od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta, uključujući uvoznike, skladišta i prijevoznike, kao što su te države članice utvrdile, osiguraju opremu potrebnu za vođenje evidencije duhanskih proizvoda koji su kupljeni, prodani, skladišteni, prevezeni ili na neki drugi način tretirani. Oprema podatke može čitati i prenositi elektronički do mjesta za pohranu podataka u skladu sa stavkom 6.

5. Evidentirane podatke ne može mijenjati ili brisati bilo koji gospodarski subjekt uključen u trgovanje duhanskim proizvodima, nego onaj koji je uveo podatke, a drugi gospodarski subjekti na koje se transakcija izravno odnosi, kao što su dobavljač ili primatelj, mogu komentirati prethodno unesene podatke. Dotični gospodarski subjekt dodaje ispravne podatke i uputu na prethodni unos za koji smatra da zahtijeva ispravak. U iznimnim okolnostima i nakon podnošenja odgovarajućeg dokaza nadležno tijelo države članice u kojoj je izvršena evidencija ili, ako je evidencija izvršena izvan Unije, nadležno tijelo države članice uvoznice može odobriti izmjenu ili brisanje prethodno registriranih podataka.

5. Evidentirane podatke ne može mijenjati ili brisati bilo koji gospodarski subjekt uključen u trgovanje duhanskim proizvodima, nego onaj koji je uveo podatke, a drugi gospodarski subjekti na koje se transakcija izravno odnosi, kao što su dobavljač ili primatelj, mogu komentirati prethodno unesene podatke. Dotični gospodarski subjekt dodaje ispravne podatke i uputu na prethodni unos za koji smatra da zahtijeva ispravak. U iznimnim okolnostima i nakon podnošenja odgovarajućeg dokaza nadležno tijelo države članice u kojoj je izvršena evidencija ili, ako je evidencija izvršena izvan Unije, nadležno tijelo države članice uvoznice može odobriti izmjenu ili brisanje prethodno registriranih podataka.

6. Države članice osiguravaju da proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda sklapaju ugovore o pohrani podataka s neovisnom trećom stranom, koja je domaćin objekta za pohranu podataka povezanih s dotičnim proizvođačem i uvoznikom. Objekt za pohranu podataka fizički je lociran na teritoriju Unije. Prikladnost treće strane, posebno njezine neovisnosti i tehničkih kapaciteta, te ugovora odobrava i nadzire vanjski revizor, kojega predlaže i plaća proizvođač duhana i odobrava Komisija. Države članice osiguravaju punu transparentnost i stalnu dostupnost objekata za pohranu podataka nadležnim tijelima država članica, Komisiji i neovisnoj trećoj strani. U propisno obrazloženim slučajevima države članice ili Komisija omogućavaju proizvođačima ili uvoznicima pristup ovim informacijama, pod uvjetom da komercijalno osjetljive informacije ostaju prikladno zaštićene u skladu s nadležnim nacionalnim i Unijinim zakonodavstvom.

6. Države članice potvrđuju da proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda sklapaju ugovore o pohrani podataka s neovisnom trećom stranom, koja je domaćin objekta za pohranu podataka povezanih s dotičnim proizvođačem i uvoznikom. Objekt za pohranu podataka fizički je lociran na teritoriju Unije. Neovisna treća strana ne ovisi o trgovačkim i ostalim interesnim skupinama industrije duhana i ostalih srodnih industrija. Prikladnost treće strane, posebno njezine neovisnosti i tehničkih kapaciteta, te ugovora odobrava i nadzire Komisija kojoj pomaže neovisni vanjski revizor kojega predlaže i plaća proizvođač duhana i odobrava Komisija. Države članice osiguravaju punu transparentnost i stalnu dostupnost objekata za pohranu podataka nadležnim tijelima država članica, Komisiji i neovisnoj trećoj strani. U propisno obrazloženim slučajevima države članice ili Komisija omogućavaju proizvođačima ili uvoznicima pristup ovim informacijama, pod uvjetom da komercijalno osjetljive informacije ostaju prikladno zaštićene u skladu s nadležnim nacionalnim i Unijinim zakonodavstvom.

7. Države članice osiguravaju da se osobni podaci obrađuju samo u skladu s pravilima i zaštitom predviđenom Direktivom 95/46/EZ.

7. Države članice osiguravaju da se osobni podaci obrađuju samo u skladu s pravilima i zaštitom predviđenom Direktivom 95/46/EZ.

8. Osim jedinstvenog identifikatora države članice zahtijevaju da je na svim jediničnim paketima duhanskih proizvoda koji se stavljaju na tržište vidljivo sigurnosno obilježje zaštićeno od neovlaštenih manipulacija, veličine barem 1 cm2, koje je otisnuto ili pričvršćeno tako da ga se ne može ukloniti, izbrisati i niti na bilo koji drugi način prikriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama ni drugim zakonski propisanim elementima.

8. Osim jedinstvenog identifikatora države članice zahtijevaju da je na svim jediničnim paketima duhanskih proizvoda koji se stavljaju na tržište vidljivo i nevidljivo sigurnosno obilježje zaštićeno od neovlaštenih manipulacija, veličine barem 1 cm2, koje je otisnuto ili pričvršćeno tako da ga se ne može ukloniti, izbrisati i niti na bilo koji drugi način prikriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama ni drugim zakonski propisanim elementima. U onim državama članicama u kojima se porezni biljezi stavljaju na duhanske proizvode i kao takvi su u skladu s uvjetima iz ovog stavka, nije potrebno nikakvo dodatno sigurnosno obilježje.

Amandman  68

Prijedlog Direktive

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Poglavlje IV.: Prekogranična prodaja na daljinu duhanskih proizvoda

Poglavlje IV.: Promotivna distribucija i prodaja na daljinu duhanskih proizvoda

Članak 16.

Članak 16.

Prekogranična prodaja na daljinu duhanskih proizvoda

Prodaja duhanskih proizvoda na daljinu

1. Države članice obvezuju prodajna mjesta koja se namjeravaju baviti prekograničnom prodajom na daljinu potrošačima koji se nalaze u Uniji da se prijave pri nadležnim tijelima u državama članicama u kojima je poslovni nastan prodajnog mjesta i u državi članici u kojoj se stvarni ili potencijalni potrošač nalazi. Prodajna mjesta s poslovnim nastanom izvan Unije moraju se prijaviti pri nadležnim tijelima u državi članici u kojoj se stvarni ili potencijalni potrošač nalazi. Sva prodajna mjesta koja se namjeravaju baviti prekograničnom prodajom na daljinu podnose barem sljedeće informacije nadležnim tijelima:

1. Države članice zabranjuju prodajnim mjestima čiji se poslovni nastan nalazi na njihovom teritoriju bavljenje prekograničnom prodajom na daljinu.

(a) ime ili naziv tvrtke i stalnu adresu mjesta aktivnosti iz kojeg se provodi opskrba duhanskim proizvodima;

 

(b) datum početka djelatnosti ponude duhanskih proizvoda za prekograničnu prodaju na daljinu pomoću informatičkih društvenih usluga;

 

(c) adresu internetske/-ih stranice/-a koje se koriste u tu svrhu i sve relevantne informacije potrebne za identifikaciju internetske stranice.

 

 

1.a Države članice zadržavaju ovlast odlučivanja o proširivanju područja primjene gore navedene zabrane kako bi obuhvatile nacionalnu prodaju na daljinu. Kada države članice dopuštaju nacionalnu prodaju na daljinu, one osiguravaju opremljenost prodajnih mjesta „sustavom provjere dobi”.

 

1.b Pojedina država članica može, kada je to u interesu javnog zdravlja, nametnuti ograničenja na uvoz duhana za osobnu upotrebu. Država članica mora biti u mogućnosti primjenjivati takva ograničenja osobito kada je cijena u državi članici u kojoj se proizvod kupuje znatno niža od cijene u državi članici podrijetla ili ako zdravstvena upozorenja nisu na njegovom/njegovim službenom jeziku/službenim jezicima.

2. Nadležna tijela država članica objavljuju potpuni popis svih prodajnih mjesta koja su pri njima prijavljena u skladu s pravilima i zaštitnim mjerama utvrđenima u Direktivi 95/46/EZ. Prodajna mjesta mogu početi plasirati duhanske proizvode na tržište za prodaju na daljinu tek od trenutka objave naziva prodajnog mjesta u odgovarajućim državama članicama.

2. Države članice koje provode nacionalnu strategiju za borbu protiv pušenja mogu postaviti količinska ograničenja na prekogranična kretanja.

2. Nadležna tijela država članica objavljuju potpuni popis svih prodajnih mjesta koja su pri njima prijavljena u skladu s pravilima i zaštitnim mjerama utvrđenima u Direktivi 95/46/EZ. Prodajna mjesta mogu početi plasirati duhanske proizvode na tržište za prodaju na daljinu tek od trenutka objave naziva prodajnog mjesta u odgovarajućim državama članicama.

Briše se.

3. Ako je to potrebno za osiguravanje usklađenosti i omogućavanje provedbe, države članice odredišta mogu zahtijevati od prodajnog mjesta da odredi fizičku osobu koja je nadležna za to da prije nego što duhanski proizvodi dođu do potrošača provjeri pridržavaju li se ti proizvodi nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom u državi članici odredišta.

 

4. Prodajna mjesta koja se bave prodajom na daljinu opremljena su sustavom provjere dobi, koji u trenutku prodaje provjerava ima li potrošač minimalnu dob predviđenu u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice odredišta. Prodavač ili određena fizička osoba šalje nadležnim tijelima opis pojedinosti i funkcioniranja sustava provjere dobi.

 

5. Osobni podaci potrošača obrađuju se samo u skladu s Direktivom 95/46/EZ i ne otkrivaju se proizvođaču duhanskih proizvoda niti poduzećima koja su dio iste skupine poduzeća niti bilo kojoj trećoj strani. Osobni podaci ne koriste se niti prenose izvan svrhe ove stvarne kupnje. Ovo se također primjenjuje ako je prodajno mjesto dio proizvođača duhanskih proizvoda.

 

Amandman 69

Prijedlog Direktive

Članak 16.a (novi)

 

Članak 16.a

 

države članice zabranjuju prodajnim mjestima s poslovnim nastanom na njihovom teritoriju da distribuiraju besplatne ili snižene duhanske proizvode prekograničnim kanalima na daljinu ili bilo kojim drugim kanalima.

Amandman 70

Prijedlog Direktive

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijava novih duhanskih proizvoda

Prijava novih duhanskih proizvoda

1. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da nadležnim tijelima država članica prijave sve nove duhanske proizvode koje namjeravaju staviti na tržišta tih država članica. Prijava se podnosi u elektroničkom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište i priložen joj je detaljan opis dotičnog proizvoda kao i informacije o sastojcima i emisijama u skladu s člankom 5. Proizvođači i uvoznici koji prijavljuju novi duhanski proizvod nadležnim tijelima također dostavljaju:

1. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da nadležnim tijelima država članica prijave sve nove duhanske proizvode koje namjeravaju staviti na tržišta tih država članica. Prijava se podnosi u elektroničkom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište i priložen joj je detaljan opis dotičnog proizvoda kao i sve predložene oznake, upute za uporabu, pojedinosti o sastavu proizvoda, proizvodni postupak i s njim povezane kontrole te informacije o sastojcima i emisijama u skladu s člankom 5. Proizvođači i uvoznici koji prijavljuju novi duhanski proizvod nadležnim tijelima također dostavljaju:

(a) dostupne znanstvene studije o toksičnosti, stvaranju ovisnosti i privlačnosti proizvoda, a naročito s obzirom na njegove sastojke i emisije;

(a) dostupne znanstvene studije o toksičnosti, stvaranju ovisnosti i privlačnosti proizvoda, a naročito s obzirom na njegove sastojke i emisije;

(b) dostupne studije i istraživanja tržišta o sklonostima raznih potrošačkih skupina, uključujući mlade ljude i

(b) radne sažetke dostupnih studija i istraživanja tržišta o sklonostima raznih potrošačkih skupina , uključujući mlade ljude i kronične pušače;

(c) ostale dostupne i relevantne informacije, uključujući analizu rizika i koristi proizvoda, očekivane učinke na odvikavanje od potrošnje duhana, očekivane učinke na započinjanje potrošnje duhana i ostalu predviđenu percepciju potrošača.

(c) ostale dostupne i relevantne informacije, uključujući analizu rizika i koristi proizvoda, očekivane učinke na odvikavanje od potrošnje duhana, očekivane učinke na započinjanje potrošnje duhana i ostalu predviđenu percepciju potrošača.

2. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da obavijeste svoja nadležna tijela o svim novim ili ažuriranim informacijama iz točaka (a) do (c) stavka 1. Države članice imaju pravo zahtijevati od proizvođača ili uvoznika duhana da provedu dodatne testove ili podnesu dodatne informacije. Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji sve informacije koje zaprime u skladu s ovim člankom. Države članice imaju pravo uvesti sustav izdavanja odobrenja i naplaćivati razmjernu naknadu.

2. Nakon stavljanja duhanskog proizvoda na tržište države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da obavijeste svoja nadležna tijela o svim novim ili ažuriranim informacijama iz točaka (a) do (c) stavka 1. Države članice imaju pravo zahtijevati od proizvođača ili uvoznika duhana da provedu dodatne testove ili podnesu dodatne informacije. Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji sve informacije koje zaprime u skladu s ovim člankom. Države članice imaju pravo uvesti sustav izdavanja odobrenja i naplaćivati razmjernu naknadu.

3. Za nove duhanske proizvode koji se stavljaju na tržište poštuju se zahtjevi iz ove Direktive. Odredbe koje se primjenjuju ovise o tome radi li se o proizvodima koji su u točki 29. stavka 2. definirani kao bezdimni duhanski proizvodi ili u točki 33. članka 2. kao duhan za pušenje.

3. Za nove duhanske proizvode koji se stavljaju na tržište poštuju se zahtjevi iz ove Direktive. Odredbe koje se primjenjuju ovise o tome radi li se o proizvodima koji su u točki 29. stavka 2. definirani kao bezdimni duhanski proizvodi ili u točki 33. članka 2. kao duhan za pušenje.

Amandman 71

Prijedlog Direktive

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sljedeći proizvodi koji sadrže nikotin mogu se staviti na tržište samo ako su bili odobreni u skladu s Direktivom 2001/83/EZ:

1. Proizvodi koji sadrže nikotin mogu se plasirati na tržište samo ako su odobreni u skladu s Direktivom 2001/83/EZ, uzimajući u obzir ustaljenu upotrebu nikotina.

(a) proizvodi s razinom nikotina većom od 2 mg po jedinici ili

 

(b) proizvodi s koncentracijom nikotina većom od 4 mg po ml ili

 

(c) proizvodi čija namjeravana upotreba dovodi do prosječne vršne koncentracije u plazmi koja premašuje 4 ng nikotina po ml.

 

2. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi ažurirala količine nikotina iz stavka 1. uzimajući u obzir znanstveni razvoj i odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže nikotin u skladu s Direktivom 2001/83/EZ.

 

3. Svaki jedinični paket i sva vanjska pakiranja proizvoda koji sadrže nikotin u količinama ispod donje granice utvrđene u stavku 1. sadrže sljedeće zdravstveno upozorenje:

 

ovaj proizvod sadrži nikotin i može štetiti vašem zdravlju.

 

4. Zdravstveno upozorenje iz stavka 3. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Osim toga:

 

(a) ono je tiskano na dvije najveće površine jediničnog paketa i svim vanjskim pakiranjima;

 

(b) prekriva 30 % vanjskog područja i odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se udio povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

 

5. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. kojima se zahtjevi iz stavaka 3. i 4. prilagođuju s obzirom na znanstvena i tržišna kretanja te utvrđivati i prilagođavati mjesto, oblik, izgled, dizajn i rotaciju zdravstvenih upozorenja.

 

Amandman  71

Prijedlog Direktive

Članak 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

biljni proizvodi za pušenje.

biljni proizvodi za pušenje.

1. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje biljnih proizvoda za pušenje nose sljedeće zdravstveno upozorenje:

1. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje biljnih proizvoda za pušenje nose sljedeće zdravstveno upozorenje:

Ovaj proizvod može štetiti vašem zdravlju.

Ovaj proizvod može štetiti vašem zdravlju.

2. Zdravstveno upozorenje tiska se na prednjoj i stražnjoj vanjskoj površini jediničnog paketa i na bilo kojem vanjskom pakiranju.

2. Zdravstveno upozorenje tiska se na prednjoj i stražnjoj vanjskoj površini jediničnog paketa i na bilo kojem vanjskom pakiranju.

3. Zdravstveno upozorenje u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Ono pokriva najmanje 30 % područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svih vanjskih pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

3. Zdravstveno upozorenje u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Ono pokriva najmanje 30 % područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svih vanjskih pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.

Amandman  73

Prijedlog Direktive

Članak 19.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 19.a

 

Proizvodi koji imitiraju duhan

 

 

Zabranjeni su proizvodi koji imitiraju duhan i privlačni su maloljetnicima pa mogu potaknuti korištenje duhanskih proizvoda.

Justification

Imitation tobacco products targeted at minors can encourage the use of tobacco products by children. Most smokers start smoking when they are still minors. We should therefore focus on deterring young people from smoking and avoid the use of imitation tobacco products, such as the shisha-pen or hookah pen, which are particularly attractive to young people and familiarise them with smoking behaviour thereby endangering public health.

Amandman  74

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom i donose sve mjere radi osiguravanja njihove provedbe. Predviđene kazne učinkovite su, razmjerne i odvraćajuće.

3. Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom i donose sve mjere radi osiguravanja njihove provedbe. Predviđene kazne učinkovite su, razmjerne i odvraćajuće. Sve financijske kazne koje se primjenjuju u slučaju namjernih kršenja takve su da poništavaju gospodarsku prednost koju se kršenjem želi ostvariti.

Justification

Financial penalties should be at least equivalent to the profits made. This principle has been included in legislative proposals in other areas, for example ship recycling and the revision of the official control legislation in the context of the horsemeat scandal.

Amandman  75

Prijedlog Direktive

Članak 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovlast usvajanja delegiranih akata dodijeljena Komisiji podliježe uvjetima utvrđenima ovim člankom.

1. Ovlast usvajanja delegiranih akata dodijeljena Komisiji podliježe uvjetima utvrđenima ovim člankom.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 3., članka 6. stavka 9., članka 6. stavka 10., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 9., članka 18. stavka 2. i članka 18. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [Ured za publikacije: upišite datum stupanja na snagu ove Direktive].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 10.a, članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 4. i članka 14. stavka 9. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [Ured za publikacije: upišite datum stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija priprema izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje na razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće takvom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku poništiti delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 3., članka 6. stavka 9., članka 6. stavka 10., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 9., članka 18. stavka 2. i članka 18. stavka 5. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku poništiti delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 10.a, članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 4. i članka 14. stavka 9. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćava Europskom parlamentu i Vijeću.

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćava Europskom parlamentu i Vijeću.

5. Akt delegiran u skladu s člankom 3. stavkom 2., člankom 3. stavkom 3., člankom 4. stavkom 3., člankom 4. stavkom 4., člankom 6. stavkom 3., člankom 6. stavkom 9., člankom 6. stavkom 10., člankom 8. stavkom 4., člankom 9. stavkom 3., člankom 10. stavkom 5., člankom 11. stavkom 3., člankom 13. stavkom 3., člankom 13. stavkom 4., člankom 14. stavkom 9., člankom 18. stavkom 2. i člankom 18. stavkom 5. stupa na snagu samo ako niti Parlament niti Vijeće nisu uložili primjedbe u roku od dva mjeseca nakon što su o aktu obaviješteni Parlament i Vijeće ili ako su, prije isteka toga roka, i Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće ulagati primjedbe. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5. Akt delegiran u skladu s člankom 3. stavkom 2., člankom 3. stavkom 3., člankom 4. stavkom 3., člankom 4. stavkom 4., člankom 6. stavkom 10.a, člankom 8. stavkom 4., člankom 9. stavkom 3., člankom 10. stavkom 5., člankom 11. stavkom 3., člankom 13. stavkom 4. i člankom 14. stavkom 9. stupa na snagu samo ako niti Parlament niti Vijeće nisu uložili primjedbe u roku od dva mjeseca nakon što su o aktu obaviješteni Parlament i Vijeće ili ako su, prije isteka toga roka, i Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće ulagati primjedbe. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman  76

Prijedlog Direktive

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije pet godina od datuma navedenog u članku 25. stavku 1. Europska komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija izvješće o primjeni ove Direktive.

Najkasnije tri godine od datuma navedenog u članku 25. stavku 1. Europska komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija izvješće o primjeni ove Direktive.

Amandman  77

Prijedlog Direktive

Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) procjena ovisničkih učinaka onih sastojaka koji potiču stvaranje ovisnosti;

Justification

Point reinstated from current Directive 2001/37/EC

Amandman  78

Prijedlog Direktive

Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb) razvoj standardiziranih metoda testiranja za mjerenje udjela sastavnih dijelova dima cigarete koji nisu katran, nikotin i ugljični monoksid;

Justification

Point reinstated from current Directive 2001/37/EC

Amandman  78

Prijedlog Direktive

Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1. − točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc) toksikološki podaci koje treba tražiti od proizvođača o sastojcima i načinu na koji bi ih se trebalo ispitati kako bi tijela nadležna za javno zdravlje mogla procijeniti njihovu upotrebu;

Justification

Point reinstated from current Directive 2001/37/EC

Amandman  80

Prijedlog Direktive

Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cd) razvoj standarda za proizvode koji nisu cigarete.

Amandman  81

Prijedlog Direktive

Članak 23. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a Države članice svake dvije godine izvješćuju Komisiju o provedbi mjera donesenih u skladu s Preporukom Vijeća 2003/54/EZ od 2. prosinca 2002. o sprečavanju pušenja i inicijativama za snažnije kontrole duhana, osobito kad je riječ o starosnim granicama utvrđenima u nacionalnom zakonodavstvu, kao i o njihovim planovima za povećanje starosne granice kako bi se stvorio„naraštaj nepušača”.

Justification

According to the Commission, 70% of the smokers start before the age of 18. According to the Council recommendation of 2002, 60 % of smokers start the habit before 13 years of age, and 90 % before 18. The legal buying age is 18 years in 22 Member States and 16 years in the remaining five (AT, BE, IT, LU and NL). There is thus a serious problem of non-enforcement of the age limit in most Member States. The reporting obligation in the Council recommendation should become legally binding.

Amandman  82

Prijedlog Direktive

Članak 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice ne zabranjuju niti ograničavaju uvoz, prodaju ili konzumiranje duhana ili srodnih proizvoda koji su u skladu s ovom Direktivom.

1. U skladu sa stavcima 2. i 3. države članice ne zabranjuju niti ograničavaju uvoz, prodaju ili konzumiranje duhana ili srodnih proizvoda koji su u skladu s ovom Direktivom.

2. Država članica ipak može zadržati strožije nacionalne odredbe koje se primjenjuju na sve proizvode, u područjima obuhvaćenima Direktivom, zbog važnih potreba povezanih sa zaštitom javnog zdravlja. Država članica također može donijeti strože odredbe zbog razloga povezanih s njezinom konkretnom situacijom ako su opravdane potrebom zaštite javnog zdravlja. Takve nacionalne odredbe moraju se dostaviti Komisiji zajedno s obrazloženjem za njihovo zadržavanje ili donošenje. U roku od šest mjeseci od datuma primitka obavijesti, Komisija prihvaća ili odbacuje odredbe nakon što odredi jesu li ili nisu opravdane, potrebne i razmjerne s obzirom na njihov cilj, imajući u vidu visoku razinu zaštite zdravlja koju jamči ova Direktiva te mogu li ili ne poslužiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama. Ukoliko u tom roku Komisija ne donese odluku, te nacionalne odredbe smatraju se odobrenima.

2. Država članica ipak može zadržati ili uvesti strožije nacionalne odredbe u područjima obuhvaćenima Direktivom ako su te mjere u skladu s Ugovorom. Takve nacionalne odredbe jednako se primjenjuju na sve proizvode, uključujući one koji su uvezeni iz druge države članice ili treće zemlje. Njih se dostavlja Komisiji zajedno s obrazloženjem za njihovo zadržavanje ili donošenje. U roku od šest mjeseci od datuma primitka obavijesti, Komisija će prihvatiti ili odbaciti odredbe nakon što odredi jesu li ili nisu opravdane, potrebne i razmjerne s obzirom na njihov cilj, imajući u vidu visoku razinu zaštite zdravlja koju jamči ova Direktiva te mogu li ili ne poslužiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama. Ukoliko u tom roku Komisija ne donese odluku, te nacionalne odredbe smatraju se odobrenima.

3. Ova Direktiva ne utječe na pravo država članica da u skladu s Ugovorom zadrže ili donesu nacionalne odredbe o aspektima koji nisu uređeni ovom Direktivom. Te nacionalne odredbe moraju biti opravdane važnim razlozima od javnog interesa te biti potrebne i razmjerne s obzirom na njihov cilj. Ne smiju biti sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine između država članica te ne smiju ugroziti punu primjenu ove Direktive.

3. Ova Direktiva ne utječe na pravo država članica da zadrže ili donesu nacionalne odredbe o aspektima koji nisu uređeni ovom Direktivom, ako su u skladu s Ugovorom. Jednako se primjenjuju na sve proizvode, uključujući one uvezene iz druge države članice ili treće zemlje, ne smiju poslužiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama niti ugrožavati punu primjenu ove Direktive.

Amandman  83

Prijedlog Direktive

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 18 mjeseca]. Tekst tih propisa odmah dostavljaju Komisiji.

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 18 mjeseci] i u slučaju članka 6. najkasnije do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 36 mjeseci] najkasnije. Tekst tih propisa odmah dostavljaju Komisiji.

Justification

Follow-up justification: this justification is necessary because it takes time to draw up the full list of additives under Articles 6.

Amandman  84

Prijedlog Direktive

Članak 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijelazna odredba

Prijelazna odredba

Države članice mogu omogućiti da se sljedeći proizvodi, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, stavljaju na tržište do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 24 mjeseci]:

Države članice mogu omogućiti da se sljedeći proizvodi, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, stavljaju na tržište do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 24 mjeseci]:

(a) duhanski proizvodi;

(a) duhanski proizvodi;

(b) proizvodi koji sadrže nikotin u količinama ispod donje granice utvrđene u članku 18. stavku 1.;

 

(c) biljni proizvodi za pušenje.

(b) biljni proizvodi za pušenje.

 

Države članice mogu omogućiti da se proizvodi koji sadrže nikotin, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, stavljaju na tržište do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 36 mjeseci]:

Amandman  85

Prijedlog Direktive

Prilog – I. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog – I.

 

Aditivi dopušteni za upotrebu u duhanskim proizvodima

 

Kemijski naziv aditiva ­– funkcija – najviša dopuštena razina

Amandman  86

Prijedlog Direktive

Prilog I.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Popis tekstualnih upozorenja

Popis tekstualnih upozorenja

(iz članka 9. i članka 10. stavka 1.)

(iz članka 9. i članka 10. stavka 1.)

(1) Pušenje uzrokuje 9 od 10 slučajeva raka pluća.

(1) Pušenje uzrokuje 9 od 10 slučajeva raka pluća.

(2) Pušenje uzrokuje rak usne šupljine i grla.

(2) Pušenje uzrokuje rak usne šupljine i grla.

 

(2.a) Pušenje uzrokuje rak mjehura

(3) Pušenje šteti vašim plućima.

(3) Pušenje šteti vašim plućima.

(4) Pušenje uzrokuje srčani udar.

(4) Pušenje uzrokuje srčani udar.

(5) Pušenje uzrokuje moždani udar i invaliditet.

(5) Pušenje uzrokuje moždani udar i invaliditet.

(6) Pušenje uzrokuje začepljenje arterija.

(6) Pušenje uzrokuje začepljenje arterija.

(7) Pušenje povećava rizik sljepoće i invalidnosti.

(7) Pušenje povećava rizik sljepoće i invalidnosti.

(8) Pušenje šteti vašim zubima i zubnom mesu.

(8) Pušenje šteti vašim zubima i zubnom mesu.

(9) Pušenje može ubiti vaše nerođeno dijete.

(9) Pušenje može ubiti vaše nerođeno dijete.

10) Vaš dim štetan je za vašu djecu, obitelj i prijatelje.

10) Vaš dim štetan je za vašu djecu, obitelj i prijatelje.

(11) Djeca pušača imaju veće izglede da počnu pušiti.

(11) Djeca pušača imaju veće izglede da počnu pušiti.

(12) Prestanite pušiti – ostanite živi za svoje najbliže.

(12) Prestanite pušiti – ostanite živi za svoje najbliže.

(13) Pušenje smanjuje plodnost.

(13) Pušenje smanjuje plodnost.

(14) Pušenje povećava rizik impotencije.

(14) Pušenje povećava rizik impotencije.

 

(14.a) Pušenje može uzrokovati iznenadnu smrt dojenčeta.

 

(14.b) Pušenje u trudnoći uzrokuje prijevremeni porođaj.

 

(14.c) Pasivno pušenje može pogoršati astmu ili meningitis kod djece.

(1)

SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.


EXPLANATORY STATEMENT

It is now almost twelve years since the EU adopted the current Tobacco Products Directive. This Directive introduced a range of tobacco control measures including:

•   a prohibition on terms such as “mild” or “light” which could mislead smokers into believing that one product is less harmful than others

•   maximum levels for tar, nicotine and carbon monoxide content (TNCO)

•   reporting requirements on ingredients

•   minimum sized health warnings on all tobacco products except smokeless tobacco products (STP) which must carry a general health warning

•   a common set of pictorial warnings which Member States can opt to use on packages.

The current Directive was the subject of legal challenges by tobacco companies, but the courts upheld the validity of the Directive.

Smoking and health: the challenge of deterring young smokers

Twelve years on, smoking remains the leading cause of preventable death in the EU and kills around 700,000 people per year. Measures taken over the years to cut smoking have had an impact: in the past decade the number of smokers in the EU has fallen from nearly 40% in the EU 15 in 2002 to 28% in the EU 27 in 2012.

However, prevalence rates among young people (15-25) at 29% are higher than for the population as whole. We know that children, not adults, start smoking: 70% of smokers begin before their 18th birthday, many younger still. A recent WHO survey of smoking trends among 15 year olds reveals an even more worrying trend: whereas in the period 2001-2005 smoking trends were down in the overwhelming majority of countries, in the most recent period surveyed, 2005-2010, smoking prevalence for boys was up in 14 countries and up for girls in 9 countries. The European Commission is therefore right to focus much of its attention in the new draft TPD at measures which deter young people from smoking, such as tougher health warnings and bans on packages and flavourings which can be particularly attractive to young people.

The WHO Framework Convention on Tobacco Control – a new international environment

One key international development since the last TPD has been the adoption by the EU as a whole and all its Member States individually of the World Health Organisation (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). This legally binding Convention which came into force in 2005 has 176 signatories and obliges parties to reduce the demand for and supply of tobacco products and to protect tobacco control policies from the influence of industry. It proposes a range of measures including guidelines on minimum health warning size, mandatory picture warnings and restrictions on packaging which enhance the attractiveness of tobacco products. Different Member States have responded with their own proposals to implement the FCTC: 14 Member States have a minimum pack size of 20 (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES), picture warnings are used in ten Member States (BE, RO,UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), quit messages are mandatory in 4 Member States (BE, FR, NL, SI) and voluntary in nine others (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK). These emerging differences in regulation and the need to implement the FCTC have prompted Parliament and Council to call on the Commission to revise the current TPD Directive on several occasions.

The FCTC has led other third countries to tighten up their tobacco regulation. The case of Australia adopting fully standardised (“plain”) packaging in November 2011 – and winning its court case against the tobacco companies in August 2012 is well known. New Zealand has now said it will follow suit and the UK government is consulting on the measure at present. But many other countries are ahead of the EU in terms of tobacco control legislation. Sixty three countries require picture warnings. Brazil has banned all types of flavourings and other additives, as has Canada with an exception for menthol. The USA has banned all characterising flavours except menthol. Smoking rates in Brazil at just under 15% are half those of the EU average. The rates in Canada (17%) and the USA (18.9%) are also much below the EU.

Main changes proposed in the draft Directive

Ingredients: Key to the thinking behind the revision of the TPD is the idea that tobacco products should look and taste like tobacco. The proposal therefore bans all what are termed “characterising flavourings” in cigarettes, roll your own (RYO) and smokeless tobacco. Examples of flavourings include chocolate, fruit flavours and menthol. A ban is also placed on other additives such as vitamins which might give the impression that a product has a health benefit or is less harmful. The proposal does not ban additives seen as essential to production of tobacco and it exempts cigars, cigarillos, pipe tobacco and water pipes from the flavourings ban as long as these continue to be mainly used by older smokers. Your rapporteur supports all these measures but is concerned about recent trends in the use of water-pipes by young people and wants the Commission to monitor this carefully.

Labelling and packaging: The draft law introduces a requirement for combined picture and text warnings covering 75% front and back on all cigarettes and RYO packets. The Commission does not propose fully standardised packaging as in Australia, but does leave Member States free to introduce full standardisation in national law for those parts of the packet not regulated by the Directive. The proposal also prohibits a range of features which could mislead people about the products: slim cigarettes, descriptors such as natural, organic and misleading colours. A unit pack of cigarettes would contain a minimum of 20 cigarettes. These measures would ban lipstick/perfume style cigarettes packets. A minimum of 40g size is proposed in the case of RYO tobacco pouches. Your rapporteur supports all these measures but proposes to go further in the case of cigarettes and RYO by proposing a form of standardisation which removes overt branding from packaging. This does not go as far as the Australian law which has standardised packaging for all tobacco products since it covers only cigarettes and RYO, the products most used to initiate young smokers

This chapter also includes a series of enhanced provisions on traceability and security to tackle illegal trade in cigarettes. Measures include a unique identifier on each packet and a system to track and trace all cigarette sales. Your rapporteur supports all these measures and has added amendments to strengthen the anti-counterfeit security, and ensure that traceability on individual packets also feature on multipacks.

Tobacco for Oral Use

Restrictions on the sale of oral tobacco (snus) are maintained in the new law. Your rapporteur supports this position.

Cross border distance sales of tobacco products

Internet sales of tobacco products are a new phenomenon and therefore not covered by the existing TPD. There seems little incentive to establish legal internet sales of cigarettes because taxes must be paid by the seller in the country of sale. Buyers cannot benefit from tax differences. This leads the Commission to conclude in its Impact Assessment that “typically, tobacco products sold on the internet do not comply with the TPD (eg health warnings and ingredients).” In addition, there are problems with age verification systems and illegal internet advertising. The FCTC calls for a ban on tobacco internet sales and nine Member States already have a ban. The Commission therefore proposes a new regulatory framework, but your rapporteur believes a ban on this business activity would be the best and clearest policy option. Your rapporteur is also concerned at companies giving away free samples of cigarettes via the internet and other channels and proposes a ban on these activities.

Novel tobacco products

The Commission proposes a notification system for any novel tobacco to ensure that any new products comply fully with the Directive, but gives Member States the option of introducing a prior authorisation system. Your rapporteur believes that prior authorisation should be the rule for all novel tobacco products and has tabled amendments accordingly.

E-cigarettes

The existing TPD does not cover nicotine containing products, but their inclusion is now proposed in the scope of the new Directive. The main development since 2001 has been the introduction onto the market of electronic or “e” cigarettes which have a growing market. There is no common approach at EU level on the regulation of e-cigarettes. At present, only 2 Member States have specific laws, but in about half of Member States nicotine is considered a medicine by function so technically e cigarettes cannot be sold unless approved as a medicine- like other smoking cessation products. In other Member States there are no specific regulations, meaning e cigarettes are covered by the General Products Safety Directive. There were nine RAPEX alerts about problems with e-cigarettes last year. E-cigarettes not authorised as medicines cannot make claims that they help smoking cessation. The USA is currently developing its own laws on e cigarette regulation under tobacco control legislation.

The Commission proposes a twin track approach to the regulation of e-cigarettes and other NCP. Products with a nicotine content over a certain level – including most e-cigarettes currently on the market - would have to be authorised as medicines. Those below the threshold would be allowed on the market with health warnings.

Tobacco control experts’ views differ about e-cigarettes. There is a general consensus on the need for better regulation but questions arise on whether e-cigarettes are a useful replacement product for existing smokers assisting with harm reduction or simply a way to allow smokers to stay smokers by getting nicotine in smoke free areas and/or are a gateway product to attract new users to nicotine addiction and potentially to tobacco. There are also concerns that e-cigarettes could renormalize smoking. Your rapporteur has requested a study from the Parliament’s services to look at the evidence on e-cigarettes and will make proposals in this area once the study is available and after consulting colleagues and experts.

Herbal products for smoking

These products are not covered by the current TPD and are subject to different regulatory regimes in different countries. Herbal cigarettes are often perceived as being harmless or certainly less harmful than tobacco. However, evidence shows their use is not without risk and so the Commission proposes a labelling system for these products which your Rapporteur supports.


ANNEX

Legislative footprint

As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies

European Commission DG SANCO and Commissioner Borg

Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU

Lithuanian Health Minister

Czech Agricultural Minister

UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

Dutch Permanent Representation to the EU

World Health Organisation

United States Food and Drugs Agency

Honduran Mission to the European Union

Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España

NGOs

Smoke Free Partnership and the European Heart Network

Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer Group(1).

UK Cancer Research

British Heart Foundation

UK Centre for Tobacco Control Studies

UK Action on Smoking & Health

Smokefree Yorkshire and the Humber

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers (2) (3).

Open meeting with the electronic cigarette industry(4) (5).

Association of the European Self-Medication Industry

(1)

Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html

(2)

Participant list available http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.pdf

(3)

record of the meeting available http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone

(4)

Participant list available http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.pdf

(5)

and record of the meeting available http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone


MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu (19.6.2013)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s proizvodnjom, ponudom i prodajom duhana i duhanskih proizvoda

(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Metin Kazak

AMANDMANI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Trenutačna uporaba različitih obrazaca za izvješćivanje otežava proizvođačima i uvoznicima ispunjavanje njihovih obveza o izvješćivanju i opterećuje države članice i Komisiju pri usporedbi, analizi i donošenju zaključaka iz primljenih informacija. U tom bi smislu trebao postojati obvezni obrazac za izvješćivanje o sastojcima i emisijama. Treba osigurati najveću moguću transparentnost informacija o proizvodima za javnost, istodobno jamčeći da se odgovarajuća pozornost posvećuje pravima trgovačkog i intelektualnog vlasništva proizvođača duhanskih proizvoda.

(13) Trenutačna uporaba različitih obrazaca za izvješćivanje otežava proizvođačima i uvoznicima ispunjavanje njihovih obveza o izvješćivanju i opterećuje države članice i Komisiju pri usporedbi, analizi i donošenju zaključaka iz primljenih informacija. Obvezivanjem na popisivanje opasnih i potencijalno opasnih sastojaka omogućilo bi se jamčenje veće transparentnosti za javnost kad je riječ o štetnim učincima i sastavu duhanskih proizvoda, istodobno jamčeći da se odgovarajuća pozornost posvećuje pravima trgovačkog i intelektualnog vlasništva proizvođača duhanskih proizvoda i ispunjavajući međunarodne obveze Unije sadržane u ugovorima WTO-a, odredbama o tehničkim preprekama u trgovanju i sporazumima o pravima intelektualnog vlasništva koja se odnose na trgovinu.

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Vjerojatnost razilaženja propisa dodatno se povećava zabrinutošću oko duhanskih proizvoda, uključujući proizvode od bezdimnog duhana, koji imaju svojstvenu aromu drukčiju od duhana, a koji bi mogli olakšati porast potrošnje duhana ili utjecati na uzorke potrošnje. U mnogim se zemljama, primjerice, prodaja proizvoda s udjelom mentola postupno povećala iako se zastupljenost pušenja sveukupno smanjila. Brojne studije pokazale su da duhanski proizvodi s udjelom mentola pogoduju udisanju i porastu broja pušača među mladim osobama. Mjere kojima se uvode neopravdane razlike u postupanju prema cigaretama s aromom (poput cigareta s udjelom mentola ili klinčića) treba izbjegavati.

(15) Vjerojatnost razilaženja propisa dodatno se povećava zabrinutošću oko duhanskih proizvoda, uključujući proizvode od bezdimnog duhana, koji imaju prevladavajuću neduhansku aromu drukčiju od duhana ili uobičajene arome poput mentola, a koji bi mogli olakšati porast potrošnje duhana ili utjecati na uzorke potrošnje.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) S obzirom na naglasak Direktive na mladim osobama, duhanski proizvodi osim cigareta, duhan za motanje i bezdimni duhan, koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebaju biti izuzeti iz određenih zahtjeva o sastojcima ako ne dolazi do znatnije promjene okolnosti u smislu opsega prodaje ili uzoraka potrošnje u odnosu na mlade osobe.

(18) S obzirom na naglasak Direktive na mladim osobama, duhanski proizvodi osim cigareta, duhan za motanje i bezdimni duhan osim duhana za ušmrkavanje, koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebaju biti izuzeti iz određenih zahtjeva o sastojcima ako ne dolazi do znatnije promjene okolnosti u smislu opsega prodaje ili uzoraka potrošnje u odnosu na mlade osobe.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Odredbe o označivanju također treba uskladiti s novim znanstvenim dokazima. Primjerice prikazi udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida na kutijama cigareta pokazuju se obmanjujućima jer potrošače navode na zaključak da su određene cigarete manje štetne od drugih. Dokazi također upućuju na to da su velika kombinirana zdravstvena upozorenja djelotvornija od isključivo tekstualnih upozorenja. U tom smislu kombinirana zdravstvena upozorenja trebaju postati obvezna u cijeloj Uniji i pokrivati znatne i vidljive dijelove površine kutije. Treba odrediti najmanju veličinu svih zdravstvenih upozorenja kako bi se osigurala njihova vidljivost i djelotvornost.

(22) Odredbe o označivanju također treba uskladiti s novim znanstvenim dokazima. Primjerice prikazi udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida na kutijama cigareta pokazuju se obmanjujućima jer potrošače navode na zaključak da su određene cigarete manje štetne od drugih. Od presudne je važnosti da se prije provede neovisna studija kako bi se utvrdilo jesu li velika kombinirana zdravstvena upozorenja djelotvornija od isključivo tekstualnih upozorenja. U tom smislu kombinirana zdravstvena upozorenja trebaju postati obvezna u cijeloj Uniji i pokrivati znatne i vidljive dijelove površine kutije. Treba odrediti najmanju veličinu svih zdravstvenih upozorenja kako bi se osigurala njihova vidljivost i djelotvornost.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Kako bi se osigurala cjelovitost i vidljivost zdravstvenih upozorenja i maksimizirala njihova djelotvornost, treba donijeti odredbe o veličini upozorenja i o određenim aspektima izgleda duhanskog pakiranja, uključujući i mehanizam za otvaranje. Pakiranje i proizvodi mogu obmanuti potrošače, posebno mlade osobe, upućujući na manju štetnost proizvoda. Primjerice, to je slučaj s određenim tekstovima ili obilježjima kao što su „nizak udio katrana”, „light”, „ultra-light”, „mild”, „prirodan”, „organski”, „bez aditiva”, „bez aroma”, „slim”, nazivi, slike te figurativni i drugi znakovi. Isto tako, veličina i izgled pojedinih cigareta mogu obmanuti potrošače stvaranjem dojma da su manje štetne. Nedavna studija pokazala je i da su pušači tankih cigareta bili skloniji vjerovanju da bi njihova marka proizvoda mogla biti manje štetna. Tome se treba posvetiti.

(23) Kako bi se osigurala cjelovitost i vidljivost zdravstvenih upozorenja i maksimizirala njihova djelotvornost, treba donijeti odredbe o veličini upozorenja i o određenim aspektima izgleda duhanskog pakiranja, uključujući i mehanizam za otvaranje. Pakiranje i proizvodi mogu obmanuti potrošače, posebno mlade osobe, upućujući na manju štetnost proizvoda. Primjerice, to je slučaj s određenim tekstovima ili obilježjima kao što su „nizak udio katrana”, „light”, „ultra-light”, „mild”, „prirodan” ili „organski”. U slučaju da pakiranje stvara obmanjujući dojam da su cigarete manje štetne, zdravstvena upozorenja moraju se uskladiti na odgovarajući način. Traži se da Komisija provede znanstvenu studiju stvarnog utjecaja tih proizvoda na potrošnju duhana.

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Znatne količine nezakonite robe koja ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2001/37/EZ plasiraju se na tržište i pokazatelji upućuju na to da bi se te količine mogle povećati. Ti proizvodi dovode u pitanje slobodno kretanje proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima i zaštitu koju pružaju zakoni o kontroli duhana. Osim toga, Unija se Okvirnom konvencijom o kontroli duhana obvezuje na borbu protiv nezakonite robe, što je dio sveobuhvatne politike kontrole duhana. Stoga bi se trebala donijeti odredba da se jedinični paketi duhanskih proizvoda označuju na jedinstven i siguran način i da se njihovo kretanje bilježi kako bi se ti proizvodi mogli slijediti i pronaći u Uniji i kako bi se njihovo udovoljavanje ovoj Direktivi moglo pratiti i bolje provoditi. Osim toga, trebalo bi donijeti odredbu o uvođenju sigurnosnih obilježja koja će olakšati provjeru autentičnosti proizvoda.

(26) Znatne količine nezakonite robe koja ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2001/37/EZ plasiraju se na tržište i pokazatelji upućuju na to da bi se te količine mogle povećati. Ti proizvodi dovode u pitanje slobodno kretanje proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima i zaštitu koju pružaju zakoni o kontroli duhana. Osim toga, Unija se Okvirnom konvencijom o kontroli duhana obvezuje na borbu protiv nezakonite robe, što je dio sveobuhvatne politike kontrole duhana. Stoga bi se trebala donijeti odredba da se jedinični paketi i svako vanjsko pakiranje duhanskih proizvoda označuju na jedinstven i siguran način i da se njihovo kretanje bilježi kako bi se ti proizvodi mogli slijediti i pronaći u Uniji i da bi se moglo boriti protiv nezakonitog trgovanja duhanom i duhanskim proizvodima, posebno duž vanjskih granica Unije, ali i iz zemalja izvan EU-a i kako bi se njihovo udovoljavanje ovoj Direktivi moglo pratiti i bolje provoditi. Osim toga, trebalo bi donijeti odredbu o uvođenju sigurnosnih obilježja za pojedinačno utvrđivanje autentičnosti koja će olakšati provjeru autentičnosti proizvoda. EU i države članice moraju poduzeti i ojačati odgovarajuće korake za borbu protiv krijumčarenja i krivotvorenja unapređenjem provjera lanca opskrbe proizvodima i nametanjem kazni zločinačkim mrežama.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Prekogranična prodaja duhana na daljinu olakšava pristup mladih osoba duhanskim proizvodima i predstavlja rizik dovođenja u pitanje udovoljavanja zahtjevima koji se uspostavljaju zakonodavstvom o kontroli duhana i posebno ovom Direktivom. Potrebno je uvođenje zajedničkih pravila o sustavu obavješćivanja kako bi se jamčilo da ova Direktiva ostvaruje svoj puni potencijal. Obavješćivanje o prekograničnoj prodaji duhana na daljinu u ovoj Direktivi treba se primjenjivati neovisno o postupku obavješćivanja utvrđenom u Direktivi 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva. Prodaja duhanskih proizvoda na daljinu između poduzeća i potrošača dodatno se propisuje u Direktivi 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997 o zaštiti potrošača s obzirom na sklapanje ugovora na daljinu, koju će zamijeniti Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, a koja će se primjenjivati od 13. lipnja 2014.

(30) Prekogranična prodaja na daljinu i internetska prodaja duhanskih proizvoda te besplatna promotivna distribucija ili distribucija sniženih duhanskih proizvoda olakšava pristup mladih osoba duhanskim proizvodima i predstavlja rizik dovođenja u pitanje udovoljavanja zahtjevima koji se uspostavljaju zakonodavstvom o kontroli duhana i posebno ovom Direktivom i stoga bi ih trebalo zabraniti u skladu s provedbenim smjernicama Okvirne konvencije o kontroli duhana koje je EU potpisnik. Prodaja duhanskih proizvoda na daljinu između poduzeća i potrošača dodatno se propisuje u Direktivi 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997 o zaštiti potrošača s obzirom na sklapanje ugovora na daljinu, koju će zamijeniti Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, a koja će se primjenjivati od 13. lipnja 2014.

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Svi duhanski proizvodi potencijalno prouzročuju smrtnost, obolijevanje i oštećenje i njihovu potrošnju treba obuzdati. Stoga je važno pratiti razvoj događanja u vezi s novim duhanskim proizvodima. Proizvođače i uvoznike treba obvezati na obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima ne dovodeći u pitanje ovlasti država članica da ih zabrane ili odobre. Komisija treba pratiti razvoj događanja i podnijeti izvještaj pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.

(31) Svi duhanski proizvodi potencijalno prouzročuju smrtnost, obolijevanje i oštećenje i njihovu prodaju i potrošnju treba obuzdati, posebno obrazovanjem i sprečavanjem da se započne navika pušenja. Stoga je važno pratiti razvoj događanja u vezi s novim duhanskim proizvodima, načinom njihove proizvodnje i njihovim prodajnim kanalima. Proizvođače i uvoznike treba obvezati na obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima ne dovodeći u pitanje ovlasti država članica da ih zabrane ili odobre. Komisija treba pratiti razvoj događanja i podnijeti izvještaj pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40) Državi članici koja smatra potrebnim da primijeni strože nacionalne odredbe za aspekte koji su u području primjene ove Direktive to treba i dopustiti, jednako za sve proizvode, na temelju prvenstvenih potreba u vezi sa zaštitom javnog zdravlja. Državi članici također treba dopustiti uvođenje strožih odredbi, jednako za sve proizvode, zbog razloga povezanih s pojedinačnom situacijom te države članice i pod uvjetom da su odredbe opravdane potrebom zaštite javnog zdravlja. Strože nacionalne odredbe trebaju biti potrebne i razmjerne, ne smiju poslužiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama. Strože nacionalne odredbe uvjetuju se prethodnim obavješćivanjem i odobrenjem od Komisije uzimajući u obzir visoku razinu zaštite zdravlja ostvarenu ovom Direktivom.

(40) Državi članici koja smatra potrebnim da primijeni strože nacionalne odredbe za aspekte koji su u području primjene ove Direktive to treba i dopustiti, jednako za sve proizvode, na temelju prvenstvenih potreba u vezi sa zaštitom javnog zdravlja. Državi članici također treba dopustiti uvođenje strožih odredbi, jednako za sve proizvode, zbog razloga povezanih s pojedinačnom situacijom te države članice i pod uvjetom da su odredbe opravdane potrebom zaštite javnog zdravlja. Strože nacionalne odredbe trebaju biti potrebne i razmjerne, ne smiju poslužiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama i trebaju biti u skladu s međunarodnim obvezama Svjetske trgovinske organizacije. Strože nacionalne odredbe uvjetuju se prethodnim obavješćivanjem i odobrenjem od Komisije uzimajući u obzir visoku razinu zaštite zdravlja ostvarenu ovom Direktivom.

Justification

EU treba poštovati međunarodne obveze dogovorene sa svojim trgovinskim partnerima.

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41) Države članice trebale bi moći zadržati ili usvojiti nacionalno zakonodavstvo primjenjivo na sve proizvode kad je riječ o aspektima koji nisu u području primjene ove Direktive, ako je kompatibilno s Ugovorom i ne ugrožava punu primjenu ove Direktive. U skladu s tim, države članice mogle bi, primjerice, zadržati ili usvojiti odredbe kojima se ostvaruje standardizacija pakiranja duhanskih proizvoda ako su te odredbe kompatibilne s Ugovorom, s obvezama WTO-a i ne utječu na punu primjenu ove Direktive. Za tehničke propise potrebno je prethodno priopćenje sukladno Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa u vezi s uslugama informacijskog društva.

(41) Države članice trebale bi moći zadržati ili usvojiti nacionalno zakonodavstvo primjenjivo jednako na domaće i uvezene proizvode kad je riječ o aspektima koji nisu u području primjene ove Direktive, ako je kompatibilno s Ugovorom i odredbama WTO-a i ne ugrožava punu primjenu ove Direktive. U skladu s tim, države članice mogle bi, primjerice, zadržati ili usvojiti odredbe kojima se ostvaruje standardizacija pakiranja duhanskih proizvoda, osim cigareta i duhana za motanje, ako te odredbe ne utječu na punu primjenu ove Direktive i kompatibilne su s Ugovorom. Također moraju biti kompatibilne s obvezama WTO-a, posebno onima utvrđenim u Sporazumu o tehničkim preprekama u trgovanju, sporazumima o pravima intelektualnog vlasništva koja se odnose na trgovinu i obvezama preuzetim pridržavajući se bilateralnih trgovinskih i investicijskih sporazuma koji obično sadržavaju izuzeća koja se primjenjuju na javno zdravlje. Te odredbe moraju činiti instrument kojim će se pomoći borbi protiv krivotvorenja proizvoda na koje se odnosi ova Direktiva. Za tehničke propise potrebno je prethodno priopćenje sukladno Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa u vezi s uslugama informacijskog društva.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 41.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(41.a) U skladu s tim, države članice dopunjuju zakonske odredbe ove Direktive mjerama zaštite zdravlja europskih građana. Države članice koje imaju velike koristi od poreza i pristojbi na proizvodnju i prodaju duhana mogu se, primjerice, potaknuti da tu dobit upotrijebe za financiranje kampanja prevencije i informiranja u medijima kojima su ciljna skupina mlade osobe i škole.

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 43.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43.a) Ova Direktiva ne smije dovesti do pogoršanja životnih uvjeta osoba čija sredstva za život ovise o uzgoju duhana u Europi i koje često žive u nedovoljno razvijenim područjima. Budući da je cilj Direktive isključivo odvratiti od potrošnje duhanskih proizvoda, pri svakoj odluci o sastojcima i aditivima trebaju se uzeti u obzir moguće socioekonomske posljedice na skupine osoba čija sredstva za život ovise o uzgoju duhana. Europski sektor uzgoja duhana treba zaštititi jer čini samo vrlo mali udio potrošnje u EU-u i istodobno doprinosi ekonomskoj stabilnosti određenih europskih regija u kojima je raspon alternativnih usjeva ograničen. Smanjenje ili okončanje uzgoja duhana u EU-u ne bi utjecalo na razine potrošnje, ali bi dovelo do povećanja uvoza iz zemalja izvan EU-a i smanjenja standarda kvalitete.

Obrazloženje

The growing sector is the weakest link in the manufacture chain of tobacco and therefore is necessary to protect them from unnecessary and excessive regulation.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) prekogranična prodaja duhanskih proizvoda na daljinu;

(d) zabrana prekogranične prodaje duhanskih proizvodana daljinu;

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka f.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f.a) zahtjev za provedbu sustava, izvan sustava kotrole duhanske industrije, za praćenje i pronalaženje duhanskih proizvoda kako bi se osigurao lanac opskrbe i pomoglo pri otkrivanju, sprečavanju i kažnjavanju nezakonite trgovine;

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a) „osnovni aditiv” znači sastojak koji je nužan za proizvodnju duhanskog proizvoda;

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) „svojstvena aroma” znači prepoznatljiva aroma ili okus različit od duhana koji nastaje od aditiva ili kombinacije aditiva, uključujući, ali se ne ograničujući na, voće, začine, začinske trave, alkohol, slatkiše, mentol ili vaniliju opažljiv prije ili poslije namjenske uporabe duhanskog proizvoda;

(4) „svojstvena aroma” znači karakterističan voćni ili slastičarski okus koji nastaje od aromatizatora ili kombinacije aromatizatora opažljiv prije ili poslije namjenske uporabe duhanskog proizvoda. Za potrebe ove definicije, duhan i mentol ne smatraju se voćnim ili slastičarskim okusom;

Amandman  17

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) „cigara” znači smotuljak duhana koji se konzumira postupkom izgaranja i koji je dodatno definiran u članku 4. stavku 1. Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan;

(6) „cigara” ili „cigarilos” znači smotuljak duhana koji se konzumira postupkom izgaranja, uključujući i vrstu malih cigara promjera do 8 mm, i koji je dodatno definiran u članku 4. stavku 1. Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan;

Amandman  18

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) „cigarilos” znači vrsta male cigare promjera do 8 mm;

Briše se.

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) „aromatizator” znači aditiv koji daje aromu i/ili okus;

(13) „aromatizator” znači aditiv koji daje aromu i/ili okus uz iznimku mentola;

Obrazloženje

Menthol is mainly consumed by adults of an advanced age and therefore its prohibition is not consistent with the main purpose of the Directive of preventing youth from taking up smoking. Banning menthol could be inconsistent with Article 2.2 TBT agreement as there should be fewer restrictive measures to trade rather than an outright prohibition.

Amandman  20

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) „sastojak” znači aditiv, duhan (listovi i drugi prirodni, prerađeni ili neprerađeni dijelovi biljke duhana što uključuje ekspandirani i rekonstituirani duhan) te svaka tvar prisutna u krajnjem duhanskom proizvodu uključujući papir, filtar, tintu, kapsule i ljepila;

(18) „sastojak” znači svaki aditiv prisutan u krajnjem duhanskom proizvodu uključujući papir, filtar, tintu, kapsule i ljepila;

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a) „rekonstituirani duhan” je proizvod koji nastaje pojačanjem raznih dijelova biljke duhana pri vršidbi i proizvodnji duhanskih proizvoda, bilo da se uporablja kao omot za cigare i cigarilose u obliku plahtice ili pojedinačnih vlakana kao sastavnica duhanske mješavine za cigarete i druge duhanske proizvode.

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) „plasirati na tržište” znači učiniti proizvode dostupnima potrošačima koji se nalaze u Uniji, uz naplatu ili bez nje, što obuhvaća i prodaju na daljinu; u slučaju prekogranične prodaje na daljinu, proizvod se smatra plasiranim na tržište u državi članici u kojoj se potrošač nalazi;

(25) „plasirati na tržište” znači opskrba proizvoda za distribuciju, potrošnju ili uporabu u Uniji, uz naplatu ili bez nje, što obuhvaća i prodaju na daljinu;

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) „znatna promjena okolnosti” znači povećanje opsega prodaje prema kategoriji proizvoda, kao što su duhan za lulu, cigara, cigarilos, za najmanje 10 % u najmanje 10 država članica na temelju podataka o prodaji prenesenih u skladu s člankom 5. stavkom 4.; ili povećanje razine zastupljenosti u potrošačkoj skupini ispod 25 godina starosti od najmanje 5 postotnih poena u najmanje 10 država članica za pojedinu kategoriju proizvoda na temelju izvješća Eurobarometra ili istovjetnih studija o zastupljenosti od ____ [ovaj datum utvrđuje se u trenutku donošenja Direktive];

(30) „znatna promjena okolnosti” znači povećanje opsega prodaje prema kategoriji proizvoda, kao što su duhan za lulu, cigara, cigarilos, za najmanje 20 % u najmanje 10 država članica s najvećim opsegom prodaje na temelju podataka o prodaji prenesenih u skladu s člankom 5. stavkom 4.; ili povećanje razine zastupljenosti u potrošačkoj skupini ispod 25 godina starosti od najmanje 5 postotnih poena u najmanje 10 država članica za pojedinu kategoriju proizvoda na temelju izvješća Eurobarometra ili istovjetnih studija o zastupljenosti od ____ [ovaj datum utvrđuje se u trenutku donošenja Direktive];

Amandman  24

Prijedlog Direktive

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice zabranjuju plasiranje na tržište duhanskih proizvoda sa svojstvenim aromama.

Države članice zabranjuju plasiranje na tržište duhanskih proizvoda s aditivima koji stvaraju ili otpuštaju aromu koja nije prevladavajuća aroma duhana ili mentola, u skladu s odredbama stvaka 2.

Amandman  25

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Opće upozorenje i informativna poruka na paketima cigareta tiska se na bočnim stranama jediničnih paketa. Ta upozorenja su najmanje širine 20 mm i najmanje dužine 43 mm. Informativna poruka na duhanu za motanje tiska se na površini koja postaje vidljiva kad se jedinični paket otvori. I opće upozorenje i informativna poruka prekrivaju 50 % površine na kojoj su otisnuti.

3. Opće upozorenje i informativna poruka na paketima cigareta tiska se na bočnim stranama jediničnih paketa. Informativna poruka na duhanu za motanje tiska se na površini koja postaje vidljiva kad se jedinični paket otvori. I opće upozorenje i informativna poruka prekrivaju 50 % površine na kojoj su otisnuti.

Amandman  26

Prijedlog Direktive

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose kombinirana zdravstvena upozorenja. Kombinirana zdravstvena upozorenja:

1. Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose kombinirana zdravstvena upozorenja kojima se jamči pravo potrošača na pristup dovoljnim i pouzdanim informacijama. Upozorenja:

Amandman  27

Prijedlog Direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) prekrivaju po 75 % vanjskog područja i prednje i stražnje površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;

(c) prekrivaju po 50 % vanjskog područja i prednje i stražnje površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;

Amandman  28

Prijedlog Direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) se postavljaju na gornji rub jediničnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja i u istom smjeru kao i sve druge informacije koje se pojavljuju na pakiranjima;

(e) se postavljaju na donji rub jediničnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja i u istom smjeru kao i sve druge informacije koje se pojavljuju na pakiranjima;

Justification

Health warnings are equally informative at the top or at the bottom of the pack; the placement at the bottom does not interfere with the opening method and therefore can be considered as less trade restrictive (Article 2.2 of the TBT agreement).

Amandman  29

Prijedlog Direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) za jedinične pakete cigareta poštujte sljedeće dimenzije:

briše se

(i) visina: najmanje 64 mm;

 

(ii) širina: najmanje 55 mm;

 

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opće upozorenje tiska se na najvidljivijoj plohi jediničnog paketa i na bilo kojem vanjskom pakiranju. Tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I: izmjenjuju se na način kojim se jamči njihovo redovito pojavljivanje. Opće upozorenje tiska se na najvidljivijoj plohi jediničnog paketa i na bilo kojem vanjskom pakiranju.

Opće upozorenje tiska se ili pričvršćuje fiksnim naljepnicama na najvidljivijoj plohi jediničnog paketa i na bilo kojem vanjskom pakiranju. Tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I: izmjenjuju se na način kojim se jamči njihovo redovito pojavljivanje. Opće upozorenje pojavljuje se na najvidljivijoj plohi jediničnog paketa i na bilo kojem vanjskom pakiranju.

Obrazloženje

The use of non-removable stickers on cigars should remain, as producers use internationally standardised packs which are customised through country specific, non-removable health warning stickers in the last stage of the production process. Banning non-removable stickers would hamper international trade.

Amandman  31

Prijedlog Direktive

Članak 10. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) tiska se crnim podebljanim tiskom u fontu Helvetica na bijeloj pozadini. Kako bi u obzir uzele jezične posebnosti, države članice mogu odrediti veličinu fonta pod uvjetom da je veličina fonta koju odrede u svojem zakonodavstvu takva da zauzima najveći mogući dio područja koje je predviđeno za traženi tekst;

(a) tiska se crnim podebljanim tiskom u fontu Helvetica na bijeloj pozadini. Opće upozorenje može se prikazati na samoljepljivom papiru pod uvjetom da ga nije moguće ukloniti. Kako bi u obzir uzele jezične posebnosti, države članice mogu odrediti veličinu fonta pod uvjetom da je veličina fonta koju odrede u svojem zakonodavstvu takva da zauzima najveći mogući dio područja koje je predviđeno za traženi tekst;

Amandman  32

Prijedlog Direktive

Članak 10. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) postavljen u središte prostora u kojem ga je potrebno tiskati, usporedno s gornjim rubom jediničnog paketa i bilo kojim vanjskim pakiranjem;

(b) postavljen u središte prostora u kojem se treba pojaviti, usporedno s gornjim rubom jediničnog paketa i bilo kojim vanjskim pakiranjem;

Amandman  33

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) odnosi se na aromu, okus, aromatične tvari i druge aditive ili nedostatak istih;

briše se

Justification

Consumers should not be deprived of information about the product but this information must not be misleading. Less trade-restrictive alternative measures (such as banning only misleading descriptors) make this measure inconsistent with Article 2.2 of the TBT Agreement.

Amandman  34

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Zabranjeni elementi i obilježja mogu obuhvaćati, ali nisu ograničeni na tekstove, simbole, imena, žigove, simbolične ili druge oznake, boje koje bi mogle dovesti u zabludu, umetke i slične proizvode kao što su ljepljive etikete, naljepnice, dodaci, „ogrebiˮ srećke i vrećice ili se odnose na oblik samog duhanskog proizvoda. Za cigarete promjera manjeg od 7,5 mm smatra se da mogu dovesti u zabludu.

2. Zabranjeni elementi i obilježja mogu obuhvaćati, ali nisu ograničeni na simbole, imena, simbolične ili druge oznake, umetke i slične proizvode kao što su ljepljive etikete, naljepnice, dodaci, „ogrebiˮ srećke i vrećice.

Amandman  35

Prijedlog Direktive

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

briše se

Izgled i sadržaj jediničnih paketa

 

1. Jedinični paket cigareta mora imati oblik kvadra Jedinični paket duhana za motanje mora imati oblik vrećice, tj. pravokutnog džepa s preklopom kojim se pokriva otvor. Preklop vrećice pokriva najmanje 70 % prednjeg dijela paketa. Jedinični paket cigareta mora sadržavati najmanje 20 cigareta. Jedinični paket duhana za motanje sadrži duhan mase najmanje 40 g.

 

2. Paket cigareta može biti od kartona ili mekog materijala te ne može sadržavati otvor koji se može ponovno zatvoriti ili zapečatiti nakon što je prvi put otvoren osim poklopca s povlačnim prstenom (flip-top). Poklopac s povlačnim prstenom paketa cigareta spaja se samo sa stražnje strane paketa.

 

3. Komisija ima ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 22. kako bi definirala detaljnija pravila za oblik i veličinu jediničnih paketa u mjeri u kojoj su ta pravila potrebna kako bi se osigurala puna vidljivost i cjelovitost zdravstvenih upozorenja prije prvog otvaranja, za vrijeme dok je paket otvoren i nakon njegova zatvaranja.

 

4. Komisija ima ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 22. kako bi uvela obvezu da se jedinični paketi duhanskih proizvoda osim cigareta i duhana za motanje izrađuju u obliku kvadra ili cilindra ako se pojave znatne promjene u okolnostima, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

 

Justification

This Article contains proposals which are technical barriers to trade without being based on any scientific evidence about its effects on smoking initiation by young people. Moreover, the opening mechanism of a pack of cigarettes does not increase or decrease the tendency to smoke.

Amandman  36

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju označavanje svih jediničnih paketa duhanskih proizvoda jedinstvenim identifikatorom. Kako bi se ostvarila njihova cjelovitost, jedinstveni identifikatori tiskaju se ili pričvršćuju tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati, ni na koji način sakriti ili prekinuti, što uključuje upotrebu poreznih biljega i cjenovnih oznaka, kao i otvaranje paketa. U vezi s proizvodima izrađenima izvan Unije, obveze iz ovog članka primjenjuju se samo na one namijenjene tržištu Unije ili plasirane na njemu.

1. Kako bi se omogućio učinkovit nadzor i identifikacija, od država članica se zahtijeva da jedinstvene, sigurne i neuklonjive identifikacijske oznake, u daljnjem tekstu jedinstvene identifikacijske oznake, kao što su šifre i biljezi, sačinjavaju dio svih jediničnih paketa i pakiranja i bilo kojeg vanjskog pakiranja cigareta ili da su na njih pričvršćeni. Kako bi se ostvarila njihova cjelovitost, jedinstveni identifikatori tiskaju se ili pričvršćuju tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati, ni na koji način sakriti ili prekinuti, što uključuje upotrebu poreznih biljega i cjenovnih oznaka, kao i otvaranje paketa. U vezi s proizvodima izrađenima izvan Unije, obveze iz ovog članka primjenjuju se samo na one namijenjene tržištu Unije ili plasirane na njemu.

Amandman  37

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Države članice osiguravaju da su jedinstveni identifikatori na paketima povezani s jedinstvenim identifikatorima na vanjskom pakiranju. Sve promjene poveznice između jediničnih paketa i vanjskog pakiranja moraju se unositi u bazu podataka iz stavka 6.

Amandman  38

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) naziv proizvoda;

(e) naziv proizvoda i opis;

Amandman  39

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) planirana dostavna ruta;

(g) planirana dostavna ruta, datum dostave, polazišna točka, odredište dostave, pošiljatelj, posrednik i primatelj;

Amandman  40

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice osiguravaju da svi gospodarski subjekti uključeni u trgovinu duhanskih proizvoda od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta bilježe ulaz svih jediničnih paketa u njihovo posjedovanje te sva posredna kretanja i konačni izlaz iz njihova posjedovanja. Ta obveza može se ispuniti bilježenjem u zbirnom obliku, npr. vanjskog pakiranja pod uvjetom da se jedinični paketi mogu i dalje slijediti i pronaći.

3. Države članice zahtijevaju da se tehnologija praćenja i pronalaženja kojom se omogućuje elektroničko čitanje i prenošenje podataka objektu za pohranu u skladu sa stavkom 6., čije vlasništvo je izvan kontrole proizvođača duhana i njihovih partnera u lancu opskrbe, daje na raspolaganje svim gospodarskim subjektima uključenima u trgovinu duhanskih proizvoda od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta, uključujući uvoznike, skladišta i prijevozna poduzeća. Takvi gospodarski subjekti bilježe ulaz svih jediničnih paketa i vanjskih pakiranja u njihovo posjedovanje te sva posredna kretanja i konačni izlaz iz njihova posjedovanja. U skladu s člankom 14. stavkom 1. ta se obveza ispunjava bilježenjem u zbirnom obliku, npr. vanjskog pakiranja pod uvjetom da se jedinični paketi mogu i dalje slijediti i pronaći.

Obrazloženje

The amendment aims to clarify that the track and trace obligation falls upon Member States and cannot be performed by or delegated to the tobacco industry. Otherwise the proposed draft, if implemented, would result in the opposite.

Amandman  41

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Države članice u skladu s Protokolom o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima iz Seula osiguravaju da tehnologija za praćenje i pronalaženje treba pripadati gospodarskim subjektima bez ikakve pravne ili komercijalne povezanosti s duhanskom industrijom u lancu opskrbe.

Amandman  42

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Države članice osiguravaju da proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda sklapaju ugovore o pohrani podataka s neovisnom trećom stranom, koja je domaćin objekta za pohranu podataka povezanih s dotičnim proizvođačem i uvoznikom. Objekt za pohranu podataka fizički je smješten na teritoriju Unije. Prikladnost treće strane, posebno njezine neovisnosti i tehničkih kapaciteta, te ugovora odobrava i nadzire vanjski revizor, kojega predlaže i plaća proizvođač duhana i odobrava Komisija. Države članice osiguravaju punu transparentnost i stalnu dostupnost objekata za pohranu podataka nadležnim tijelima država članica, Komisiji i neovisnoj trećoj strani. U propisno obrazloženim slučajevima države članice ili Komisija omogućavaju proizvođačima ili uvoznicima pristup ovim informacijama, pod uvjetom da komercijalno osjetljive informacije ostaju prikladno zaštićene u skladu s nadležnim nacionalnim i Unijinim zakonodavstvom.

6. Države članice sklapaju ugovore o pohrani podataka s trećom stranom, koja može biti agencija države članice i koja je pravno neovisna od duhanskih poduzeća ili njihovih partnera u lancu opskrbe, koja je domaćin objekta za pohranu podataka povezanih s dotičnim proizvođačem i uvoznikom. Objekt za pohranu podataka fizički je lociran na teritoriju Unije. Države članice osiguravaju punu transparentnost. Prikladnost treće strane, posebno njezine neovisnosti i tehničkih kapaciteta, te ugovora odobrava i nadzire vanjski revizor, kojega imenuje Komisija. Troškove koji proizlaze iz ugovora s revizorom i službama za obradu baze podataka pokrivaju proizvođači i uvoznici duhana. Države članice osiguravaju punu transparentnost i stalnu dostupnost objekata za pohranu podataka nadležnim tijelima država članica, Komisiji i neovisnoj trećoj strani. U propisno obrazloženim slučajevima države članice ili Komisija omogućavaju proizvođačima ili uvoznicima pristup ovim informacijama, pod uvjetom da komercijalno osjetljive informacije ostaju prikladno zaštićene u skladu s nadležnim nacionalnim i Unijinim zakonodavstvom.

Amandman  43

Prijedlog Direktive

Title 2 – chapter 3 – title

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Duhan za oralnu upotrebu

Bezdimni duhanski proizvodi

Amandman  44

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice zabranjuju plasiranje na tržište duhana za oralnu upotrebu, ne dovodeći u pitanje članak 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske.

briše se

Justification

The EU ban on oral tobacco products is inconsistent with Article 2.2 of the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), since it is more trade restrictive than necessary to achieve the EU's stated health objectives. The proposal unjustifiably discriminates between like products of different WTO Members [Articles I and III of the GATT Agreement and Article 2.1 of the TBT Agreement] and prohibits products that are less harmful than all other tobacco products allowed to be placed on sale in Europe.

Amandman  45

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice obvezuju prodajna mjesta koja se namjeravaju baviti prekograničnom prodajom na daljinu potrošačima koji se nalaze u Uniji da se prijave pri nadležnim tijelima u državama članicama u kojima je poslovni nastan prodajnog mjesta i u državi članici u kojoj se stvarni ili potencijalni potrošač nalazi. Prodajna mjesta s poslovnim nastanom izvan Unije moraju se prijaviti pri nadležnim tijelima u državi članici u kojoj se stvarni ili potencijalni potrošač nalazi. Sva prodajna mjesta koja se namjeravaju baviti prekograničnom prodajom na daljinu predaju barem sljedeće informacije nadležnim tijelima:

1. Države članice zabranjuju prekograničnu prodaju duhanskih proizvoda na daljinu potrošačima koji se nalaze u Uniji kao i distribuciju besplatnih ili sniženih duhanskih proizvoda, uključujući i prekograničnom prodajom na daljinu.

Amandman  46

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) ime ili tvrtka i stalna adresa mjesta aktivnosti iz kojeg se odvija opskrba duhanskih proizvoda;

briše se

Amandman  47

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) datum početka djelatnosti prekogranične prodaje duhanskih proizvoda na daljinu javnosti pomoću usluga informacijskog društva;

briše se

Amandman  48

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) adresa internetskih stranica koje se koriste u tu svrhu i sve relevantne informacije potrebne za identifikaciju internetskih stranica.

briše se

Amandman  49

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Državama članicama omogućeno je da na temelju važnih razloga povezanih sa zaštitom javnog zdravlja nametnu ograničenja na uvoz duhana za osobno korištenje. Takva su ograničenja moguća posebno ako postoji znatna razlika u cijeni između proizvoda različitog zemljopisnog podrijetla ili ako zdravstvena upozorenja nisu na službenom jeziku ili službenim jezicima države u kojoj se proizvod prodaje.

Amandman  50

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c. Države članice zabranjuju prodajnim mjestima s poslovnim nastanom na njihovom teritoriju da distribuiraju besplatne ili snižene duhanske proizvode, prekograničnim kanalima na daljinu ili bilo kojim drugim kanalima.

Amandman  51

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nadležna tijela država članica objavljuju potpuni popis svih prodajnih mjesta koja su pri njima prijavljena u skladu s pravilima i zaštitinim mjerama utvrđenima u Direktivi 95/46/EZ. Prodajna mjesta mogu tek početi plasirati duhanske proizvode na tržište od trenutka objave naziva prodajnog mjesta u odgovarajućim državama članicama.

briše se

Amandman  52

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ako je to potrebno za osiguravanje usklađenosti i omogućavanje provedbe, države članice mogu zahtijevati od prodajnog mjesta da odredi fizičku osobu koja je nadležna za to da prije nego što duhanski proizvodi dođu do potrošača provjeri pridržavaju li se ti proizvodi nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom u državi članici odredišta.

briše se

Amandman  53

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Prodajna mjesta koja se bave prodajom na daljinu opremljena su sustavom provjere dobi, koji u trenutku prodaje provjerava ima li potrošač minimalnu dob predviđenu u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice odredišta. Prodavač ili određena fizička osoba šalje nadležnim tijelima opis pojedinosti i funkcioniranja sustava provjere dobi.

briše se

Amandman  54

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Osobni podaci potrošača obrađuju se isključivo u skladu s Direktivom 95/46/EZ i ne otkrivaju se proizvođaču duhanskih proizvoda niti poduzećima koje su dio iste skupine poduzeća niti bilo kojoj trećoj strani. Osobni podaci ne koriste se niti prenose izvan svrhe ove stvarne kupnje. Ovo se također primjenjuje ako je prodajno mjesto dio proizvođača duhanskih proizvoda.

briše se

Amandman  55

Prijedlog Direktive

Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sljedeći proizvodi koji sadrže nikotin mogu se plasirati na tržište samo ako su odobreni u skladu s Direktivom 2001/83/EZ:

1. Ako se proizvodi koji sadrže nikotin predstavljaju kao proizvodi sa svojstvima liječenja ili sprečavanja bolesti, oni se mogu plasirati na tržište samo ako su odobreni u skladu s Direktivom 2001/83/EZ:

Justification

Nicotine containing products such as electronic cigarettes make no claims to improve human health and should not be classified as medicinal products. Such a classification would limit their availability on the market, while more harmful tobacco products remain freely available, therefore unnecessarily restricting international trade.

Amandman  56

Prijedlog Direktive

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice mogu međutim zadržati strože nacionalne odredbe koje se primjenjuju na sve slične proizvode, u područjima koja su obuhvaćena Direktivom, zbog važnih razloga povezanih sa zaštitom javnog zdravlja. Države članice također mogu donijeti strože odredbe zbog razloga povezanih s njihovom posebnom situacijom ako su opravdane potrebom zaštite javnog zdravlja. Te nacionalne odredbe moraju se dostaviti Komisiji zajedno s obrazloženjem o njihovom zadržavanju ili donošenju. U roku od šest mjeseci od datuma primitka obavijesti, Komisija prihvaća ili odbacuje odredbe nakon što, imajući u vidu visoku razinu zaštite zdravlja koju jamči sadašnja Direktiva, provjeri jesu li opravdane, potrebne i razmjerne s obzirom na njihov cilj te mogu li poslužiti kao sredstvo za protupropisnu diskriminaciju ili skrivenu restrikciju u trgovini između država članica. Ukoliko u tom roku Komisija ne donese odluku, te nacionalne odredbe smatraju se odobrenima.

2. Države članice mogu međutim zadržati strože nacionalne odredbe koje se primjenjuju na sve slične proizvode, u područjima koja su obuhvaćena Direktivom, zbog važnih razloga povezanih sa zaštitom javnog zdravlja. Države članice također mogu donijeti strože odredbe zbog razloga povezanih s njihovom posebnom situacijom ako su opravdane potrebom zaštite javnog zdravlja. Te nacionalne odredbe moraju se dostaviti Komisiji zajedno s obrazloženjem o njihovom zadržavanju ili donošenju. U roku od šest mjeseci od datuma primitka obavijesti, Komisija prihvaća ili odbacuje odredbe nakon što, imajući u vidu visoku razinu zaštite zdravlja koju jamči sadašnja Direktiva, provjeri jesu li opravdane, potrebne i razmjerne s obzirom na njihov cilj, u skladu s ovom Direktivom, obvezama iz Ugovora i međunarodnim obvezama EU-a, uključujući i obveze prema WTO-u, posebno u vezi sa Sporazumom o tehničkim preprekama u trgovini i Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva, te mogu li poslužiti kao sredstvo za protupropisnu diskriminaciju ili skrivenu restrikciju u trgovini između država članica. Ukoliko u tom roku Komisija ne donese odluku, te nacionalne odredbe smatrat će se odobrenima.

Justification

The EU has to take into account its international obligations when proposing legislation.

Amandman  57

Prijedlog Direktive

Članak 26. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu dopustiti da se sljedeći proizvodi, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, plasiraju na tržište do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 24 mjeseca]:

Države članice mogu dopustiti da se sljedeći proizvodi, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, plasiraju na tržište do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 42 mjeseca]:

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Cilj ovog prijedloga Direktive je osuvremeniti Direktivu 2001/37/EZ o duhanskim proizvodima što se pokazalo potrebnim s obzirom na napredak u znanosti i razvitak tržišta zadnjih deset godina. Ovim prijedlogom Komisija također odgovara na više poziva Europskog parlamenta u raznim rezolucijama iz 2007., 2009. i 2011. godine te se usmjerava prema okvirnoj konvenciji SZO-a o borbi protiv duhana donesenoj 2005. čiji cilj je na odgovarajući način informirati potrošače o opasnosti od duhana.

Ova nova Direktiva trebala bi jamčiti bolju razinu zaštite zdravlja i smanjiti konzumaciju duhana među mladima. Kako bi se ti ciljevi ostvarili, predlaže se određeni broj mjera u vezi s ambalažom (na kutiji bi na 75% površine trebala biti istaknuta poruka u vezi zdravlja), korištenim sastojcima (proizvodi koji koriste arome poput mentola bili bi zabranjeni), veličinom proizvoda (tanke cigarete ne bi više bile dopuštene) te u vezi s obilježavanjem. Te mjere neće se odnositi na cigare niti na duhan za lulu, za koje bi i dalje vrijedila sadašnja Direktiva.

Izvjestitelj se u potpunosti slaže s ciljevima ovog prijedloga o zaštiti javnog zdravlja. Također naglašava da se ti ciljevi moraju slijediti uz poštivanje međunarodnih trgovinskih obaveza Europske unije, osobito u vezi sa Sporazumom o tehničkim preprekama u trgovini (OTC) te onim aspektima prava na intelektualno vlasništvo koji se tiču trgovine (ADPIC). Ako je potrebno, izvjestitelj će se prvo savjetovati s partnerima Europske unije u odborima OTC i ADPIC koji su u tu svrhu oformljeni.

Uostalom, članovi Odbora za tehničke prepreke u trgovini (OTC) razmijenili su, šestog i sedmog ožujka ove godine, gledišta o prijedlogu Komisije. Tom prigodom neki od članova Odbora koji su proizvođači duhana izrazili su rezervu u pogledu teksta i potvrdili da bi ovaj prijedlog mogao kršiti određene obaveze u vezi sa sporazumima OTC, ADPIC i GATT, te doveli u pitanje razmjernost predloženih mjera. (1)

Dominikanska Republika – koja 10% svoje proizvodnje duhana izvozi u Europsku uniju – bila je mišljenja da je određeni broj uredbi iz prijedloga u suprotnosti s člankom 2.2 Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini (OTC) u kojem se navodi da „tehnički propisi neće ograničavati trgovinu više nego što je potrebno kako bi se ostvario legitimni cilj, imajući u vidu rizike koje bi neostvarenje toga cilja proizveloˮ, naglasivši da se procjena rizika treba temeljiti na „znanstvenim podacima.ˮ(2)

Osim toga, uredbe o korištenju generičke ambalaže („plain packagingˮ) koja se odlikuje odsustvom bilo kakvog loga i vizualnog identiteta marke, pokreće brojna pitanja u pogledu njihove pravne usklađenosti s uredbama sporazuma o intelektualnom vlasništvu i zaštiti marki.

Treba podsjetiti da su neke treće zemlje već donijele vrlo stroge zakone o ambalaži, kao na primjer Australija koja je nedavno usvojila zakon o obaveznom korištenju generičke ambalaže kako bi se smanjila konzumacija duhana tako što kutija više nije privlačna a istovremeno naglašavajući poruke o utjecaju pušenja na zdravlje.(3)

Međutim, trenutno su protiv Australije u tijeku četiri tužbena postupka pred tijelima OMC-a za rješavanje sporova.(4) Među uredbama koje navodno nisu kompatibilne s mjerama koje je Australija poduzela je Sporazum ADPIC, osobito članak 20. u kojem se navodi da se „korištenje jedne marke (...) neće na neopravdan način sputavati posebnim propisima, kao na primjer (...) korištenje na način koji šteti mogućnosti razlikovanja proizvoda ili usluga jednog poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzećaˮ.

Usporedo s tim tužbama podnesenim OMC-u, duhanska industrija(5) također je protiv australskih vlasti pokrenula tužbu u okviru međunarodnih arbitražnih mehanizama o zaštiti investicija – kao i protiv Urugvaja koji je također donio restriktivne mjere o ambalaži za cigarete.

Izvjestitelj razumije da je u interesu javnog zdravlja značajan dio površine paketa prekriti porukom o zdravlju, ali smatra da bi bilo korisno i prikladno ostaviti društvima slobodu da istaknu svoj vizualni identitet na preostalom dijelu paketa. Osim toga, generička kutija bez loga i bez stvarnog vizualnog identiteta mogla bi povećati rizik od krivotvorenja što bi za države članice imalo za posljedicu gubitak prihoda te porast konzumacije proizvoda koji su još opasniji jer su krivotvoreni.

Iako se prijedlogom Komisije formalno ne zahtijeva korištenje generičke ambalaže, on je prilično neodređen po tom pitanju i dopušta na primjer državama članicama uvođenje strožijih uredbi o vanjskom izgledu ambalaže. Osim toga, člankom 12. uvodi se zabrana korištenja elemenata koji „sadrže poruke, simbole, nazive, trgovačke marke te oznake, simbolične ili neˮ, dakle sve ono što čini vizualni identitet jedne marke.

Izvjestitelj želi naglasiti da mu se prijedlog Komisije, općenito govoreći, čini prilično uravnoteženim. Što se tiče detalja ovog prijedloga, izvjestitelj će se prije davanja daljnjih preporuka radije upoznati s različitim mišljenjima koja će biti iznesena u Odboru za međunarodnu trgovinu.

POSTUPAK

Naslov

Približavanje zakona i drugih propisa država članica u vezi s proizvodnjom, ponudom i prodajom duhana i duhanskih proizvoda

Referentni dokumenti

COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.1.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

18.4.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Metin Kazak

25.4.2013

Razmatranje u odboru

27.5.2013

 

 

 

Datum usvajanja

18.6.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

12

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju (čl. 187. st. 2.)

Salvador Garriga Polledo, Paul Rübig

(1)

Sljedeći su članovi izrazili rezervu : Dominikanska Republika, Nikaragva, Indonezija, Malavi, Filipini, Honduras, Meksiko, Kuba i Zambija. Nasuprot tome, Uniju su podržali: Norveška, Australija i Novi Zeland.

(2)

Odredbe na koje se poziva dokument Dominikanske Republike uključuju, između ostalog, standardizaciju kutija, zabranu opisnih detalja, zabranu tankih cigareta, generalizaciju generičke ambalaže (plain packaging) i zabranu aromatiziranih sastojaka.

(3)

Australski parlament je 2011. donio Zakon o generičkoj ambalaži za duhanske proizvode (Tobacco Plain Packaging Act) koji je stupio na snagu u prosincu 2012.

(4)

Žalba Ukrajine (ožujak 2012.), Hondurasa (travanj 2012.), Dominikanske Republike ( srpanj 2012.) i Kube (svibanj 2013.).

(5)

Radi se o društvu Philip Morris.


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (8.7.2013)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda

(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Robert Goebbels

SHORT JUSTIFICATION

The adverse effects of smoking on human health are undeniable. Tobacco may be the main risk factor for cancer. The cardiovascular toxicity of nicotine is established. According to the WHO, smoking causes five million premature deaths worldwide every year. The Commission talks of 700 000 early deaths every year in the EU alone. In 1999 the Commission put the number of smoking victims at 500 000 a year.

More than 10 years after the last Community rules on the sale of tobacco products were introduced, there has been no radical reduction in consumption. According to an EP library note, 576 billion cigarettes were consumed in the EU in 2012, which represents a drop in consumption of 100 billion over five years. Despite the near-universal ban on smoking in public places, tobacco consumption among young people and women in particular is on the rise. While fewer than 30% of Europeans remain addicted to smoking, in the 18-35 age group the figure is nearly 50%. And worse still, some 37% of adolescents aged 11 to 15 use tobacco products. Are they attracted by it being illegal?

For reasons of public health, international and national authorities are stepping up the fight against smoking. Yet nowhere is a ban on tobacco consumption being considered because that would immediately result in a huge illegal market, which would be good news for organised crime, already heavily invested in smuggling and counterfeiting.

The tobacco market is a significant sector of the economy, with nearly 50 000 jobs in production and more than 200 000 in distribution. Although European agriculture meets only 5% of the EU’s raw tobacco needs, tobacco is a source of income for nearly 90 000 farmers. The above-mentioned EP study estimates the total value of the European tobacco market in 2012 at some EUR 136.5 billion, including excise duties and tax revenues of around EUR 79 billion for the Member States, which in a way are the main beneficiaries of smoking.

In this context the question arises as to the conflict between individual freedom and social responsibility. The Commission seems to acknowledge the right of adults to smoke cigars, cigarillos and pipe tobacco, which are subject to less strict rules than cigarettes and rolling tobacco, products considered to be more attractive to young people. Since the 16th century and Paracelsus we know that ‘everything is poison’ and that ‘only the dose makes a thing not a poison’. Given that all men are mortal, the dominant philosophy is that of the least risk. Hence the proliferation of warnings against alcohol consumption, sweets, salt, meat, industrial products and junk food. At the same time life expectancy is increasing throughout the EU, where the ultimate goal in society seems to be to die one day in good health!

Nevertheless, the need to protect non-smokers – and your rapporteur is among those who have never smoked – calls for strong action to be taken by the authorities against passive smoking, and a policy providing effective means of quitting smoking. Prevention of smoking, particularly among young people, remains the priority.

The Commission proposal seeks to tackle the appeal of smoking by multiplying and extending health warnings on packaging at the same time as standardising them. However, the Commission has not succeeded in demonstrating how the standardisation of tobacco products could bring about a decline in consumption, particularly among young people. Would it not be the case that such a blanket standardisation would play into the hands of the four major groups who together control 90% of the European market?

The draft directive contains 16 articles giving the Commission the power to adopt delegated acts affecting, in many cases, key elements of the legislation. That seems excessive. The Commission intends to publish within the next five years a report on the implementation of the new directive, ‘accompanied by any proposals for amendments’ deemed necessary. That report, and the proposed amendments could be brought forward, thus avoiding a constant reshaping of the directive through a multiplicity of delegated acts, which are often at the limit of European law.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Veličina unutarnjeg tržišta duhanskih i srodnih proizvoda, rastuća težnja proizvođača duhanskih proizvoda da koncentriraju proizvodnju cijele Unije u malom broju proizvodnih pogona u državama članicama i, kao posljedica toga, značajna prekogranična trgovina duhanskim i srodnim proizvodima zahtijevaju zakonodavne mjere na razini Unije a ne na nacionalnoj razini kako bi se ostvarilo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(6) Veličina unutarnjeg tržišta duhanskih i srodnih proizvoda, rastuća težnja proizvođača duhanskih proizvoda da koncentriraju proizvodnju cijele Unije u samo malom broju proizvodnih pogona u državama članicama i, kao posljedica toga, značajna prekogranična trgovina duhanskim i srodnim proizvodima zahtijevaju pojačane zakonodavne mjere na razini Unije kako bi se ostvarilo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) U skladu s člankom 114. stavkom 3. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu „Ugovor”) kao osnovu bi trebalo uzeti visoku razinu zaštite zdravlja, posebice vodeći računa o svakom novom razvoju utemeljenom na znanstvenim činjenicama. Duhanski proizvodi nisu obična roba te bi se s obzirom na osobito štetne učinke duhana velika važnost trebala pridati zaštiti zdravlja, posebno kako bi se smanjila raširenost pušenja među mladima.

(8) U skladu s člankom 114. stavkom 3. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu „Ugovor”) kao osnovu bi trebalo uzeti visoku razinu zaštite zdravlja, posebice vodeći računa o svakom novom razvoju utemeljenom na znanstvenim činjenicama. Duhanski proizvodi nisu obična roba te bi se s obzirom na osobito štetne učinke duhana velika važnost trebala pridati zaštiti zdravlja, posebno kako bi se smanjila raširenost pušenja među mladima. Pušenje je aktualan i globalan problem s razarajućim posljedicama, s time da većina pušača počinje konzumirati duhan u adolescenciji.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) U odnosu na utvrđivanje maksimalnih prinosa možda je potrebno i primjereno naknadno prilagođavanje utvrđenih prinosa ili utvrđivanje gornjih granica emisija, uzimajući u obzir njihovu toksičnost ili svojstvo stvaranja ovisnosti.

Briše se.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Vjerojatnost razilaženja propisa dodatno se povećava zabrinutošću oko duhanskih proizvoda, uključujući proizvode od bezdimnog duhana, koji imaju svojstvenu aromu različitu od duhana, a koji bi mogli olakšati porast potrošnje duhana ili utjecati na uzorke potrošnje. U mnogim se zemljama, primjerice, prodaja proizvoda s udjelom mentola postupno povećala iako se zastupljenost pušenja sveukupno smanjila. Brojne studije pokazale su da duhanski proizvodi s udjelom mentola pogoduju udisanju i porastu broja pušača među mladim osobama. Mjere kojima se uvode neopravdane razlike u postupanju prema cigaretama s aromom (poput cigareta s udjelom mentola ili klinčića) trebale bi se izbjegavati.

(15) Vjerojatnost razilaženja propisa dodatno se povećava zabrinutošću oko duhanskih proizvoda, uključujući proizvode od bezdimnog duhana, koji imaju svojstvenu aromu drukčiju od duhana i mentola, a koji bi mogli olakšati porast potrošnje duhana ili utjecati na uzorke potrošnje.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Zabranom duhanskih proizvoda koji imaju svojstvenu aromu ne zabranjuje se sasvim upotreba pojedinačnih aditiva, nego se proizvođače obvezuje da ograniče aditive ili kombinaciju aditiva u tolikoj mjeri da aditivi više ne doprinose svojstvenoj aromi. Upotreba aditiva potrebnih za proizvodnju duhanskih proizvoda trebala bi biti dopuštena sve dok oni ne doprinose svojstvenoj aromi. Komisija bi trebala osigurati jedinstvene uvjete za provedbu odredbe o svojstvenoj aromi. Države članice i Komisija trebale bi koristiti neovisne odbore kao pomoć pri donošenju takvih odluka. Pri primjeni ove Direktive ne bi se smjelo praviti razliku između različitih vrsta duhana.

(16) Upotreba aditiva potrebnih za proizvodnju duhanskih proizvoda trebala bi biti dopuštena. Komisija bi trebala osigurati jedinstvene uvjete za provedbu odredbe o svojstvenoj aromi. Države članice i Komisija trebale bi koristiti neovisne odbore kao pomoć pri donošenju takvih odluka. Pri primjeni ove Direktive ne bi se smjelo praviti razliku između različitih vrsta duhana.

Justification

Why seek to limit the choices of adult, informed consumers?

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) S obzirom na naglasak Direktive na mladim osobama, duhanski proizvodi osim cigareta, duhan za motanje i bezdimni duhan, koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebali bi biti izuzeti iz određenih zahtjeva o sastojcima ako ne dolazi do znatnije promjene okolnosti u smislu opsega prodaje ili uzoraka potrošnje u odnosu na mlade osobe.

(18) S obzirom na naglasak Direktive na mladim osobama, duhanski proizvodi osim cigareta, duhan za motanje i duhan za oralnu upotrebu, koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebali bi biti izuzeti iz određenih zahtjeva o sastojcima Komisija bi trebala pažljivo nadzirati korištenje duhana za vodenu lulu među mladima jer je sve više dokaza njegova korištenja izvan tradicionalnog, starijeg tržišta.

Justification

Consumption of traditional nasal and chewing tobacco is confined to very few regions of Europe and is an element in the maintenance of traditions. Moreover, nasal and chewing tobacco are mainly consumed by older persons. The same exemption should therefore apply as to cigars, cigarillos and pipe tobacco.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Još uvijek postoje razilaženja između nacionalnih odredbi o označivanju duhanskih proizvoda, posebno u vezi s korištenjem kombiniranih zdravstvenih upozorenja koja se sastoje od slike i teksta, informacijama o službama za pomoć u odvikavanju te promotivnim elementima u pakiranjima i na njima.

(19) Još uvijek postoje razilaženja između nacionalnih odredbi o označivanju duhanskih proizvoda, posebno u vezi s veličinom zdravstvenih upozorenja, informacijama o službama za pomoć u odvikavanju te promotivnim elementima u pakiranjima i na njima.

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Ova bi razilaženja mogla predstavljati prepreku trgovini i onemogućiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta duhanskih proizvoda te bi ih stoga trebalo ukloniti. Osim toga, potrošači u nekim državama članicama možda su bolje obaviješteni o zdravstvenim rizicima duhanskih proizvoda nego u drugim državama. Bez daljnjih mjera na razini Unije postojeća razilaženja najvjerojatnije će se povećati u nadolazećim godinama.

(20) Ova bi razilaženja mogla predstavljati prepreku trgovini i onemogućiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta duhanskih proizvoda te bi ih stoga trebalo ukloniti. Osim toga, potrošači u nekim državama članicama možda su bolje obaviješteni o zdravstvenim rizicima duhanskih proizvoda nego u drugim državama. Bez daljnjih mjera usklađivanja na razini Unije postojeća razilaženja najvjerojatnije će se povećati u nadolazećim godinama.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Kako bi se osigurala cjelovitost i vidljivost zdravstvenih upozorenja i maksimizirala njihova djelotvornost, trebalo bi donijeti odredbe o veličini upozorenja i o određenim aspektima izgleda duhanskog pakiranja, uključujući i mehanizam za otvaranje. Pakiranje i proizvodi mogu obmanuti potrošače, posebno mlade osobe, upućujući na manju štetnost proizvoda. Primjerice, to je slučaj s određenim tekstovima ili obilježjima kao što su „nizak udio katrana”, „light”, „ultra-light”, „mild”, „prirodan”, „organski”, „bez aditiva”, „bez aroma”, „slim”, nazivi, slike te figurativni i drugi znakovi. Isto tako, veličina i izgled pojedinačnih cigareta mogu obmanuti potrošače stvaranjem dojma da su manje štetne. Nedavna studija pokazala je i da su pušači tankih cigareta bili skloniji vjerovanju da bi njihova marka proizvoda mogla biti manje štetna. Ta se pitanja trebaju riješiti.

(23) Kako bi se osigurala cjelovitost i vidljivost zdravstvenih upozorenja i maksimizirala njihova djelotvornost, trebalo bi donijeti odredbe o veličini upozorenja i o određenim aspektima izgleda duhanskog pakiranja, uključujući i mehanizam za otvaranje. Pakiranje i proizvodi mogu obmanuti potrošače, posebno mlade osobe, upućujući na manju štetnost proizvoda. Primjerice, to je slučaj s određenim tekstovima ili obilježjima kao što su „nizak udio katrana”, „light”, „ultra-light”, „mild”, „prirodan”, „organski”, „bez aditiva”, „bez aroma”, „slim”, nazivi, slike te figurativni i drugi znakovi. Ta se pitanja trebaju riješiti odgovarajućim pakiranjem i označavanjem tih proizvoda te informiranjem potrošača o njihovoj štetnosti, tako da su potpuno svjesni posljedica konzumiranja takvih proizvoda.

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Države članice primjenjuju različita pravila o najmanjem borju cigareta u pakiranju. Ta bi pravila trebala biti usklađena kako bi se omogućilo slobodno kretanje dotičnih proizvoda.

Briše se.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Direktivom Vijeća 89/622/EEZ od 13. studenog 1989. o usklađivanju zakona, uredbi i propisa država članica o označavanju duhanskih proizvoda i zabrani stavljanja na tržište određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu38 u državama članicama zabranjena je prodaja određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu. Direktivom 2001/37/EZ ta je zabrana potvrđena. Izuzeće iz ove zabrane Kraljevini Švedskoj odobrava se na temelju članka 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske39 . Zabrana prodaje duhana za oralnu upotrebu trebala bi i dalje biti na snazi kako bi se spriječio ulazak na unutarnje tržište proizvoda koji izaziva ovisnost, ima štetne učinke na zdravlje i privlačan je mladim osobama. Za druge bezdimne duhanske proizvode koji se ne proizvode za masovno tržište, strogi propisi o označavanju i sastojcima smatraju se dovoljnima da se širenje tržišta ograniči na njihovu tradicionalnu upotrebu.

(29) Direktivom Vijeća 89/622/EEZ od 13. studenog 1989. o usklađivanju zakona, uredbi i propisa država članica o označavanju duhanskih proizvoda i zabrani stavljanja na tržište određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu38 u državama članicama zabranjena je prodaja određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu. Direktivom 2001/37/EZ ta je zabrana potvrđena. Izuzeće iz ove zabrane Kraljevini Švedskoj odobrava se na temelju članka 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske39 . Međutim, zabrana duhanskih proizvoda za oralnu upotrebu ne bi trebala utjecati na povijesno tradicionalne duhanske proizvode za oralnu upotrebu, čije stavljanje na tržište mogu odobriti pojedine države članice. Za druge bezdimne duhanske proizvode koji se ne proizvode za masovno tržište, strogi propisi o označavanju i sastojcima smatraju se dovoljnima da se širenje tržišta ograniči na njihovu tradicionalnu upotrebu.

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Svi duhanski proizvodi potencijalno prouzročuju smrtnost, obolijevanje i oštećenje i njihovu potrošnju trebalo bi ograničiti. Stoga je važno pratiti razvoj događanja u vezi s novim duhanskim proizvodima. Proizvođače i uvoznike trebalo bi obvezati na obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima ne dovodeći u pitanje ovlasti država članica da ih zabrane ili odobre. Komisija bi trebala pratiti razvoj događaja i podnijeti izvještaj pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.

(31) Svi duhanski proizvodi potencijalno prouzročuju smrtnost, obolijevanje i oštećenje i njihovu proizvodnju, distribuciju i potrošnju trebalo bi regulirati. Stoga je važno pratiti razvoj događaja u vezi s novim duhanskim proizvodima. Proizvođače i uvoznike trebalo bi obvezati na obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima ne dovodeći u pitanje ovlasti država članica da ih zabrane ili odobre. Komisija bi trebala pratiti razvoj događaja i podnijeti izvještaj tri godine nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za ljudsku uporabu42 predviđen je pravni okvir za ocjenu kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti lijekova uključujući proizvode koji sadrže nikotin. Znatan broj proizvoda koji sadrže nikotin već je odobren pod tim regulatornim okvirom. Pri odobrenju se uzima u obzir sadržaj nikotina u predmetnom proizvodu. Stavljanjem svih proizvoda koji sadrže nikotin, a čiji je sadržaj nikotina jednak ili veći od sadržaja nikotina proizvoda koji sadrži nikotin, a koji je prethodno odobren u skladu s Direktivom 2001/83/EZ pod isti pravni okvir pojašnjava se pravna situacija, uklanjaju se razlike između nacionalnih zakondavstava, osigurava se jednako postupanje sa svim proizvodima koji sadrže nikotin i koji se mogu koristiti u svrhu odvikavanja od pušenja te se stvaraju poticaji za istraživanje i inovacije na području odvikavanja od pušenja. To ne bi smjelo dovoditi u pitanje primjenu Direktive 2001/83/EZ na druge proizvode obuhvaćene ovom Direktivom ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni Direktivom 2001/83/EZ.

(34) Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za ljudsku uporabu42 predviđen je pravni okvir za ocjenu kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti lijekova. Za proizvode koje sadrže nikotin, a koji nisu duhanski proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom, trebali bi se donijeti propisi u okviru predstojeće revizije farmaceutskog paketa ili posebnim pravnim instrumentom, nakon što se u studijama koje se trenutno provode dođe do valjanih zaključaka. Taj instrument može uključivati odredbe kojima se omogućava stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže manji udio nikotina i koji potrošačima mogu pomoći da prestanu pušiti, pod uvjetom da sadrže odgovarajuća zdravstvena upozorenja.

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35) Potrebno je uvesti odredbe o obilježavanju proizvoda koji sadrže nikotin ispod granične vrijednosti predviđene ovom Direktivom kako bi se privukla pozornost potrošača na moguće zdravstvene rizike.

Briše se.

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37) Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, posebno u vezi s oblikom navođenja sastojaka, određivanjem proizvoda sa svojstvenom aromom ili s povišenom razinom toksičnosti i svojstva stvaranja ovisnosti te metodologijom utvrđivanja ima li duhanski proizvod svojstvenu aromu, provedbene ovlasti trebale bi se dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Briše se.

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38) Da bi ova Direktiva bila u potpunosti funkcionalna i u skladu s tehničkim, znanstvenim i međunarodnim razvojima u proizvodnji, potrošnji i regulaciji duhana, Komisiji treba delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebno u vezi s donošenjem i prilagodbom maksimalnih prinosa za emisije i metoda njihovog mjerenja, utvrđivanjem graničnih vrijednosti za sastojke koji povećavaju toksičnost, ovisnost ili privlačnost, korištenjem zdravstvenih upozorenja, posebnih identifikacijskih kodova i sigurnosnih elemenata u označavanju i pakiranju, određivanju ključnih elemenata ugovora o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama, revizijom određenih izuzeća za duhanske proizvode koji nisu cigarete, duhan za motanje i bezdimni duhanski proizvodi te revizijom razina nikotina u proizvodima koji sadrže nikotin. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih aktivnosti izvrši odgovarajuće konzultacije, uključujući konzultacije na stručnoj razini. Komisija bi u pripremi i izradi delegiranih akata trebala osigurati istovremeno, pravovremeno i odgovarajuće prosljeđivanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(38) Da bi ova Direktiva bila funkcionalna, Komisiji treba delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s dijelovima Direktive koji nisu ključni. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih aktivnosti izvrši odgovarajuće konzultacije, uključujući konzultacije na stručnoj razini. Komisija bi u pripremi i izradi delegiranih akata trebala osigurati istovremeno, pravovremeno i odgovarajuće prosljeđivanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću. Da bi bila u skladu s tehničkim, znanstvenim i međunarodnim razvojima u proizvodnji, potrošnji i regulaciji duhana, Komisija bi trebala podnijeti izvješće tri godine nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.

Amandman  17

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39) Komisija bi trebala pratiti razvoj događaja i podnijeti izvješće pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.

Briše se.

Amandman  18

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Naglasak se stavlja na važnost i odgovornost država članica u zaštiti javnog zdravlja i poduzimanju preventivnih mjera, davanju javnih jamstava, praćenju i savjetovanju mladih te provođenju preventivnih javnih kampanja protiv pušenja, posebno u školama. Od ključne važnosti smatra se slobodan pristup savjetovanju o odvikavanju od pušenja i odgovarajućim tretmanima.

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40) Državi članici koja smatra potrebnim da primijeni strože nacionalne odredbe za aspekte koji su u području primjene ove Direktive to treba i dopustiti, jednako za sve proizvode, na temelju prvenstvenih potreba u vezi sa zaštitom javnog zdravlja. Država članica također bi trebala moći donijeti strože odredbe koje se jednako primjenjuju na sve proizvode zbog razloga povezanih s posebnom situacijom te države članice i ako su opravdane potrebom zaštite javnog zdravlja. Strože nacionalne odredbe trebale bi biti potrebne i razmjerne, ne služiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama. Strože nacionalne odredbe uvjetuju se prethodnim obavješćivanjem i odobrenjem od Komisije uzimajući u obzir visoku razinu zaštite zdravlja ostvarenu ovom Direktivom.

(40) Cilj ove Direktive je uskladiti posebna pravila za proizvodnju, pakiranje i prodaju duhanskih i srodnih proizvoda, čime se osigurava da pojedine države članice ne uvedu nacionalne zakonodavne odredbe koje se odnose na zahtjeve označavanja i pakiranja i koji izlaze izvan područja primjene Direktive. Ako država članica već ima strože odredbe koje se jednako primjenjuju na sve proizvode i odnose na aspekte koji su dio područja primjene ove Direktive, njihova bi se primjena trebala dopustiti na temelju prvenstvenih zahtjeva za zaštitom javnog zdravlja. Te nacionalne odredbe trebale bi, međutim, biti potrebne i razmjerne, a ne služiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama. Strože nacionalne odredbe uvjetuju se prethodnim obavješćivanjem i odobrenjem od Komisije uzimajući u obzir visoku razinu zaštite zdravlja ostvarenu ovom Direktivom.

Amandman  20

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41) Države članice trebale bi moći zadržati ili usvojiti nacionalno zakonodavstvo jednako primjenjivo na sve proizvode što se tiče aspekata koji ne spadaju u područje primjene ove Direktive, ako je kompatibilno sa sporazumom i ne remeti punu primjenu ove Direktive. U skladu s tim, države članice mogle bi, primjerice, zadržati ili usvojiti odredbe kojima se ostvaruje standardizacija pakiranja duhanskih proizvoda ako su te odredbe kompatibilne s Ugovorom, s obvezama WTO-a i ne utječu na punu primjenu ove Direktive. Za tehničke propise potrebna je prethodna obavijest u skladu s Direktivom 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22.lipnja 1998. kojom se predviđa postupak obavješćivanja u području tehničkih normi i propisa u vezi s uslugama informacijskog društva44.

(41) Države članice trebale bi moći prilagoditi strože zakone koji se odnose na duhanske proizvode koje smatraju nužnima za zaštitu ljudskog zdravlja, ako ta pravila ne spadaju u područje primjene ove Direktive. Ako duhanski ili srodni proizvodi ispunjavaju uvjete ove Direktive, države članice ne bi trebale zabraniti ili ograničiti uvoz, prodaju ili potrošnju tih proizvoda.

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42) Države članice trebale bi osigurati da se osobni podaci obrađuju u skladu s pravilima i zaštitnim mjerama utvrđenima Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca kod obrade osobnih podataka i o slobodnom protoku tih podataka45.

(42) Države članice trebale bi osigurati da se osobni podaci obrađuju u skladu s pravilima i zaštitnim mjerama utvrđenima Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca kod obrade osobnih podataka i o slobodnom protoku tih podataka45. U obzir bi se trebali uzeti i nacionalni propisi o zaštiti podataka.

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) „aditiv” znači tvar u sastavu duhanskog proizvoda, jediničnog paketa ili bilo kojeg vanjskog pakiranja, uz iznimku listova duhana i drugih prirodnih ili neprerađenih dijelova biljki duhana;

(2) „aditiv” znači tvar u sastavu duhanskog proizvoda uz iznimku listova duhana i drugih prirodnih ili neprerađenih dijelova biljki duhana;

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) „svojstvena aroma” znači prepoznatljiva aroma ili okus različit od duhana, koji nastaje od aditiva ili kombinacije aditiva, uključujući, ali se ne ograničujući na, voće, začine, začinske trave, alkohol, slatkiše, mentol ili vaniliju opažljiv prije ili poslije namjenske uporabe duhanskog proizvoda;

(4) „svojstvena aroma” znači prepoznatljiva aroma ili okus različit od duhana koji nastaje od aditiva ili kombinacije aditiva, uz iznimku mentola, uključujući, ali se ne ograničujući na, voće, začine, začinske trave, alkohol, slatkiše, mentol ili vaniliju opažljiv prije ili poslije namjenske uporabe duhanskog proizvoda;

Amandman  24

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) „sastojak” znači aditiv, duhan (listovi i drugi prirodni, prerađeni ili neprerađeni dijelovi biljke duhana što uključuje ekspandirani i rekonstituirani duhan) te svaka tvar prisutna u krajnjem duhanskom proizvodu uključujući papir, filtar, tintu, kapsule i ljepila;

(18) „sastojak” znači svaki aditiv prisutan u krajnjem duhanskom proizvodu uključujući papir, filtar, tintu, kapsule i ljepila;

Amandman  25

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a) „duhanski proizvodi s nižim rizikom” znači duhanski proizvod koji je oblikovan i stavljen na tržište kao proizvod koji u usporedbi s uobičajenim duhanskim proizvodima, osobito cigaretama, smanjuje rizike povezane s pušenjem, i koji je stavljen na tržište nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  26

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) „znatna promjena okolnosti” znači povećanje opsega prodaje prema kategoriji proizvoda, kao što su duhan za lulu, cigara, cigarilos, za najmanje 10 % u najmanje 10 država članica na temelju podataka o prodaji prenesenih u skladu s člankom 5. stavkom 4.; ili povećanje razine zastupljenosti u potrošačkoj skupini ispod 25 godina starosti od najmanje 5 postotnih bodova u najmanje 10 država članica za pojedinu kategoriju proizvoda na temelju izvješća Eurobarometra ili istovjetnih studija o zastupljenosti od ____ [ovaj datum utvrđuje se u trenutku donošenja Direktive];

Briše se.

Justification

In many Member States, exceptional circumstances, such as a 10% rise in sales, can occur very quickly, as consumption of cigars and pipe tobacco is very low there.

Amandman  27

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36.a) „rekonstituirani duhan” znači rezultat pojačavanja raznih dijelova biljke duhana pri vršidbi i proizvodnji duhanskih proizvoda, bilo da se upotrebljava kao omot za cigare i cigarilose u obliku listova ili pojedinačnih vlakana kao sastavnica duhanske mješavine za cigarete i druge duhanske proizvode.

Justification

The Directive must take into consideration and define precisely all tobacco products and existing reconstitution techniques in order to implement identical rules across the internal market.

Amandman  28

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Dopuštena količina cigareta koje se stavljaju na tržište ili se proizvode u državama članicama ne smije biti veća od:

1. Dopuštena količina cigareta koje se stavljaju na tržište u državama članicama ne smije biti veća od:

Amandman  29

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja najviših dopuštenih količina iz stavaka 1., uzimajući u obzir znanstveni razvoj i međunarodno dogovorene standarde.

Briše se.

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice obavještavaju Komisiju o najvišim dopuštenim količinama koje odrede za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Uzimajući u obzir međunarodno dogovorene standarde, ako postoje, i na temelju znanstvenih dokaza i najviših dopuštenih količina koje države članice prijave, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi utvrđivanja i prilagođavanja najviših dopuštenih količina za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete koje u značajnoj mjeri povećaju otrovni ili ovisnički učinak duhanskih proizvoda iznad praga toksičnosti i ovisničkih svojstava koja proizlaze iz najviših dopuštenih količina katrana, nikotina i ugljičnog monoksida utvrđenih u stavku 1.

Briše se.

Justification

Under Article 290(1) TFEU, recourse to delegated acts can only be justified in respect of non-essential elements of the directive.

Amandman  31

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja metoda mjerenja količine katrana, nikotina i ugljičnog monoksida, uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj te međunarodno dogovorene standarde.

Briše se.

Amandman  32

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice obavještavaju Komisiju o metodama mjerenja kojima se koriste za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Na temelju tih metoda i uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj, kao i međunarodno dogovorene standarde, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi utvrđivanja i prilagođavanja metoda mjerenja.

Briše se.

Amandman  33

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da nadležnim tijelima dostave popis svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu, koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda, kao i njihove emisije i najviše dopuštene količine. Proizvođači ili uvoznici također obavještavaju nadležna tijela dotičnih država članica ako se promijeni sastav proizvoda i to utječe na informacije dostavljene u skladu s ovim člankom. Informacije tražene u ovom članku podnose se prije stavljanja novog ili modificiranog duhanskog proizvoda na tržište.

Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da nadležnim tijelima dostave popis svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu, koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda, kao i njihove emisije i najviše dopuštene količine koja proizlazi iz predviđene upotrebe. Proizvođači ili uvoznici također obavještavaju nadležna tijela dotičnih država članica ako se promijeni sastav proizvoda i to utječe na informacije dostavljene u skladu s ovim člankom. Informacije tražene u ovom članku podnose se prije stavljanja novog ili modificiranog duhanskog proizvoda na tržište.

Justification

Clarification with the aim not to oblige manufacturers to perform costly test for emissions of parts of the products that under intended use conditions do not get burned as e.g. the filter of cigarettes.

Amandman  34

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice osiguravaju širenje informacija koje su podnesene u skladu sa stavkom 1. na odgovarajućoj internetskoj stranici koja je dostupna široj javnosti. Pritom države članice uzimaju u obzir potrebu za zaštitom informacija koje čine poslovnu tajnu.

2. Države članice osiguravaju širenje informacija koje su podnesene u skladu sa stavkom 1. na internetskoj stranici koja je dostupna široj javnosti. Pritom države članice uzimaju u obzir potrebu za zaštitom informacija koje čine poslovnu tajnu.

Justification

This justification provides clarification that a publicly available website is sufficient for the purpose; there is no need for Member States to construct an entirely new website.

Amandman  35

Prijedlog Direktive

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice zabranjuju stavljanje na tržište duhanskih proizvoda sa svojstvenim aromama.

1. Države članice zabranjuju stavljanje na tržište duhanskih proizvoda sa svojstvenim aromama ako je znanstveno dokazano da aditiv u pitanju u značajnoj mjeri povećava štetni, toksični i ovisnički učinak proizvoda.

Države članice ne zabranjuju upotrebu aditiva koji su nužni za proizvodnju duhanskih proizvoda ako zbog tih aditiva proizvod ne dobije svojstvenu aromu.

Države članice ne ograničavaju niti zabranjuju upotrebu aditiva koji su nužni za proizvodnju duhanskih proizvoda ako zbog tih aditiva proizvod ne dobije svojstvenu aromu.

Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom.

Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom.

2. Komisija utvrđuje na zahtjev države članice ili može na vlastitu inicijativu provedbenim aktima utvrditi pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 21.

 

Briše se.

Komisija donosi provedbenim aktima jedinstvena pravila o postupcima utvrđivanja pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom razmatranja iz članka 21.

 

3. Ako iskustvo stečeno primjenom stavaka 1. i 2. pokaže da određeni aditiv, sam ili u kombinaciji, obično daje svojstvenu aromu kad prelazi određenu razinu prisutnosti ili koncentracije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi postavljanja najviših razina tih aditiva ili kombinacija aditiva koje uzrokuju svojstvenu aromu.

 

4. Države članice zabranjuju upotrebu sljedećih aditiva u duhanskim proizvodima:

4. Države članice zabranjuju upotrebu sljedećih aditiva u duhanskim proizvodima:

(a) vitamina i drugih aditiva koji stvaraju dojam da je duhanski proizvod koristan za zdravlje ili da predstavlja manju opasnost za zdravlje ili

a) vitamina i drugih aditiva koji stvaraju dojam da je duhanski proizvod koristan za zdravlje ili da predstavlja manju opasnost za zdravlje ili

(b) kofeina, taurina te drugih aditiva i stimulativnih sredstava koje se povezuje s energijom i vitalnošću ili

(b) kofeina, taurina te drugih aditiva i stimulativnih sredstava koje se povezuje s energijom i vitalnošću ili

(c) aditiva od kojih su emisije obojene.

(c) aditiva od kojih su emisije obojene.

5. Države članice zabranjuju upotrebu aroma u sastavnicama duhanskih proizvoda kao što su filtri, papiri, pakiranja, kapsule ili bilo kakvih tehničkih obilježja koja omogućuju promjenu intenziteta arome ili dima. Filtri i kapsule ne sadržavaju duhan.

5. Države članice zabranjuju upotrebu aroma u sastavnicama duhanskih proizvoda kao što su filtri, papiri, pakiranja, kapsule ili bilo kakvih tehničkih obilježja koja omogućuju promjenu intenziteta arome ili dima ako oni u značajnoj mjeri povećavaju otrovni ili ovisnički učinak duhanskog proizvoda prilikom njegove uporabe. Filtri i kapsule ne sadržavaju duhan.

6. Države članice osiguravaju da se odredbe ili uvjeti navedeni u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 na odgovarajući način primjenjuju na duhanske proizvode.

6. Države članice osiguravaju da se odredbe ili uvjeti navedeni u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 na odgovarajući način primjenjuju na duhanske proizvode.

7. Države članice zabranjuju na temelju znanstvenih dokaza stavljanje na tržište duhanskih proizvoda s aditivima u količinama koje u značajnoj mjeri u fazi konzumacije povećaju otrovni ili ovisnički učinak duhanskog proizvoda.

7. Države članice zabranjuju na temelju znanstvenih dokaza stavljanje na tržište duhanskih proizvoda s aditivima u količinama koje u značajnoj mjeri u fazi konzumacije povećaju otrovni ili ovisnički učinak duhanskog proizvoda.

8. Komisija utvrđuje na zahtjev države članice ili može na vlastitu inicijativu provedbenim aktima utvrditi pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 7. Ti provedbeni akti usvajaju se u skladu s postupkom razmatranja navedenim u članku 21. i moraju se temeljiti na najnovijim znanstvenim dokazima.

8. Komisija utvrđuje na zahtjev države članice ili može na vlastitu inicijativu provedbenim aktima utvrditi pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 7. Ti provedbeni akti usvajaju se u skladu s postupkom razmatranja navedenim u članku 21. i moraju se temeljiti na najnovijim znanstvenim dokazima.

9. Ako znanstveni dokazi i iskustva prikupljena primjenom stavaka 7. i 8. pokažu da određeni aditiv ili određena količina tog aditiva u fazi konzumiranja znatno povećava toksičnost nekog duhanskog proizvoda ili ovisnost o njemu, Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi utvrdila najveće razine za te aditive.

9. Ako znanstveni dokazi i iskustva prikupljena primjenom stavaka 7. i 8. pokažu da određeni aditiv ili određena količina tog aditiva u fazi konzumiranja znatno povećava toksičnost nekog duhanskog proizvoda ili ovisnost o njemu, Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi utvrdila najveće razine za te aditive.

10. Duhanski proizvodi koji nisu cigarete, duhan za motanje i duhanski proizvodi bez dima izuzeti su od zabrana utvrđenih u stavcima 1. i 5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja izuzeća iz stavka 1. ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

10. Duhanski proizvodi koji nisu cigarete i duhan za motanje izuzeti su od zabrana utvrđenih u stavcima 1. i 5.

Amandman  36

Prijedlog Direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Kako bi se osigurala njihova grafička cjelovitost i vidljivost, zdravstvena upozorenja moraju biti otisnuta tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama, oznakama za praćenje i pronalaženje, sigurnosnim obilježjima, ikakvom vrstom omotnice, vrećice, košuljice, kutije ili druge naprave, niti otvaranjem jediničnog paketa.

 

3. Kako bi se osigurala njihova grafička cjelovitost i vidljivost, ne dovodeći u pitanje odredbe o obilježavanju iz članaka 10. i 11., zdravstvena upozorenja moraju biti otisnuta ili pričvršćena tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama, oznakama za praćenje i pronalaženje, sigurnosnim obilježjima, ikakvom vrstom omotnice, vrećice, košuljice, kutije ili druge naprave, niti otvaranjem jediničnog paketa.

Justification

Health warnings on cigarette packages are already printed on packages. However, on cigar packages and other niche products, a printing on the packaging would pose a disproportionate burden on producers, which are often small and medium sized companies. There have not been any reports on health warning stickers having been removed from packages. Therefore, the added value of printing on the packages is not evident.

Amandman  37

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Opće upozorenje i informativna poruka na paketima cigareta tiska se na bočnim stranama jediničnih paketa. Ta upozorenja su najmanje 20 mm širine i najmanje 43 mm visine. Informativna poruka na duhanu za motanje tiska se na površini koja postaje vidljiva pri otvaranju jediničnog paketa. I opće upozorenje i informativna poruka prekrivaju 50 % površine na kojoj su otisnuti.

3. Opće upozorenje i informativna poruka na paketima cigareta tiska se na bočnim stranama jediničnih paketa. Informativna poruka na duhanu za motanje tiska se na površini koja postaje vidljiva pri otvaranju jediničnog paketa. I opće upozorenje i informativna poruka prekrivaju 50 % površine na kojoj su otisnuti.

Amandman  38

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi:

Briše se.

(a) usvajanja teksta zdravstvenih upozorenja utvrđenih u stavcima 1. i 2. za znanstvena i tržišna kretanja;

 

(b) određivanja položaja, formata, prikaza i dizajna zdravstvenih upozorenja utvrđenih ovim člankom, uključujući vrstu slova i boju pozadine.

 

Amandman  39

Prijedlog Direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) prekrivaju 75 % vanjskog područja i

prednje i stražnje strane jediničnog

paketa i svakog vanjskog pakiranja.

(c) prekrivaju 50 % vanjskog područja i

prednje i stražnje strane jediničnog

paketa i svakog vanjskog pakiranja od čega 50 % pruža informacije o odvikavanju od pušenja.

Amandman  40

Prijedlog Direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

e) postavljaju se na gornji rub jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja i u istom smjeru kao i sve druge informacije koje se pojavljuju na pakiranjima;

e) postavljaju se u istom smjeru kao i sve druge informacije koje se pojavljuju na pakiranjima;

Justification

Requiring the health warnings to appear at the top edge of the unit packet and any outside packaging would make it very difficult for shopkeepers to distinguish between different manufacturers’ brands, in view of the design of news agents’ shops (and mini-supermarkets). In order to replace shop furniture, shopkeepers, whose margins are already shrinking, would have to make substantial investments. Moreover, research shows that news agents are very financially dependent on tobacco sales.

Amandman  41

Prijedlog Direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) za jedinične pakete cigareta poštujte sljedeće dimenzije:

Briše se.

(i) visina: najmanje 64 mm;

 

(ii) širina: najmanje 55 mm.

 

Justification

It is not the form of packaging which creates the dependence. In an effort to ‘harmonise’ the dimensions and shape of tobacco product packaging, the Commission will end up creating a standardised ‘market’ from which small producers will be eliminated, ultimately benefiting the four major groups that already have a 90% share of the European market.

Amandman  42

Prijedlog Direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga) za pakiranja duhana za motanje i pakiranja duhana s površinom većom od 75 cm2 zauzimaju najmanje 22,5 cm2 površine. Taj se udio povećava na 24 cm2 u državama članicama koje imaju dva službena jezika i 26,25 cm2 u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

Amandman  43

Prijedlog Direktive

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi:

 

Briše se.

(a) prilagodbe tekstualnih upozorenja navedenih u Prilogu I. ovoj Direktivi uzimajući u obzir znanstveni i tehnički napredak;

 

(b) izrade i prilagodbe zbirke fotografija iz točke (a) stavka 1. ovoga članka uzimajući u obzir znanstveni razvoj i tržišna kretanja;

 

(c) određivanja položaja, formata, prikaza, dizajna, rotacija i veličina zdravstvenih upozorenja;

 

(d) odstupajući od članka 7. stavka 3. radi utvrđivanja uvjeta pod kojima se zdravstvena upozorenja pri otvaranju jediničnog paketa mogu prelomiti tako da se osigura grafička cjelovitost i vidljivost teksta, fotografija i informacija o odvikavanju.

 

Amandman  44

Prijedlog Direktive

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Duhan za pušenje osim cigareta i duhana za motanje izuzet je od obveze da nosi informativnu poruku utvrđenu u članku 8. stavku 2. i kombinirana zdravstvena upozorenja iz članka 9. Pored općeg upozorenja navedenog u članku 8. stavku 1., svaki jedinični paket i vanjsko pakiranje tih proizvoda nosi tekstualno upozorenje navedeno u Prilogu I. Opće upozorenje navedeno u članku 8. stavku 1. obuhvaća upućivanje na službe za odvikavanje od pušenja u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b).

1. Duhan za pušenje osim cigareta i duhana za motanje izuzet je od obveze da nosi informativnu poruku utvrđenu u članku 8. stavku 2. i kombinirana zdravstvena upozorenja iz članka 9. Pored općeg upozorenja navedenog u članku 8. stavku 1., svaki jedinični paket i vanjsko pakiranje tih proizvoda nosi tekstualno upozorenje navedeno u Prilogu I. Opće upozorenje navedeno u članku 8. stavku 1. obuhvaća upućivanje na službe za odvikavanje od pušenja u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b).

Opće upozorenje tiska se na najvidljivijoj površini jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. izmjenjuju se na način kojim se jamči njihovo redovito pojavljivanje. Ta upozorenja tiskaju se na najvidljivijoj površini jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja.

Opće upozorenje tiska se ili se pričvršćuje tako da se ne može ukloniti na najvidljivijoj površini jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. izmjenjuju se na način kojim se jamči njihovo redovito pojavljivanje. Ta upozorenja tiskaju se ili ih se pričvršćuje tako da ih se ne može ukloniti na najvidljivijoj površini jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja.

2. Opće upozorenje iz stavka 1. prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se udio povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

2. Opće upozorenje iz stavka 1. prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se udio povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

3. Tekstualno upozorenje iz stavka 1. prekriva 40 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se udio povećava na 45 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i 50 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

3. Tekstualno upozorenje iz stavka 1. prekriva 40 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se udio povećava na 45 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i 50 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

4. Opće upozorenje i tekstualno upozorenje iz stavka 1.:

4. Opće upozorenje i tekstualno upozorenje iz stavka 1.:

(a) tiskaju se crnim podebljanim tiskom u fontu Helvetica na bijeloj pozadini. Kako bi u obzir uzele jezične posebnosti, države članice mogu odrediti veličinu fonta pod uvjetom da je veličina fonta koju odrede u svojem zakonodavstvu takva da zauzima najveći mogući dio područja koje je predviđeno za traženi tekst;

(a) tiskaju se crnim podebljanim tiskom na bijeloj pozadini. Upozorenja se mogu pričvrstiti naljepnicama pod uvjetom da se ne mogu ukloniti. Kako bi u obzir uzele jezične posebnosti, države članice mogu odrediti veličinu fonta pod uvjetom da je veličina fonta koju odrede u svojem zakonodavstvu takva da zauzima najveći mogući dio područja koje je predviđeno za traženi tekst;

(b) postavljaju se u središte prostora u kojem ih je potrebno tiskati, usporedno s gornjim rubom jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;

(b) postavljaju u središte prostora u kojem ih je potrebno tiskati ili pričvrstiti tako da ih se ne može ukloniti, usporedno s gornjim rubom jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;

(c) uokvireni su crnim obrubom od najmanje 3 mm i najviše 4 mm širine unutar površine predviđene za tekst upozorenja.

(c) uokvireni su crnim obrubom od najmanje 3 mm i najviše 4 mm širine unutar površine predviđene za tekst upozorenja.

5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja izuzeća iz stavka 1. ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

Briše se.

Amandman  45

Prijedlog Direktive

Članak 11. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) tiska se na dvije najveće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;

(a) tiska se ili pričvršćuje na najvidljivijoj površini jediničnog paketa i dodatno na svakom vanjskom pakiranju koje se koristi u vezi s proizvodom, s izuzetkom dodatnih potpuno prozirnih ovitaka.

Justification

Especially for small and medium sized companies the burden of printing on packages with low production volumes seems disproportionate. A sticker, as it is current practice, should be allowed.

Amandman  46

Prijedlog Direktive

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja uvjeta iz stavaka 1. i 2., uzimajući u obzir znanstveni razvoj i tržišna kretanja.

Briše se.

Amandman  47

Prijedlog Direktive

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Oznaka jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja te samog duhanskog proizvoda ne smije sadržavati element ili obilježje koje:

1. Oznaka jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja te samog duhanskog proizvoda ne smije sadržavati element ili obilježje koje:

(a) promiče duhanski proizvod lažnim, obmanjujućim, prijevarnim sredstvima ili onima koja mogu stvoriti pogrešan dojam o svojstvima, učincima na zdravlje, opasnostima ili emisijama tog proizvoda;

(a) promiče duhanski proizvod lažnim, obmanjujućim, prijevarnim sredstvima ili onima koja mogu stvoriti pogrešan dojam o svojstvima, učincima na zdravlje, opasnostima ili emisijama tog proizvoda;

(b) ukazuje na činjenicu da je pojedini duhanski proizvod manje štetan od drugih ili da ima revitalizirajuće, energične, iscjeljujuće, pomlađujuće, prirodne, organske ili na neki drugi način pozitivne zdravstvene ili društvene učinke;

(b) ukazuje na činjenicu da je pojedini duhanski proizvod manje štetan od drugih ili da ima revitalizirajuće, energične, iscjeljujuće, pomlađujuće, prirodne, organske ili na neki drugi način pozitivne zdravstvene ili društvene učinke;

(c) odnosi se na aromu, okus, aromatične tvari i druge aditive ili nedostatak istih;

Briše se.

(d) nalikuje na prehrambeni proizvod.

(d) nalikuje na prehrambeni proizvod.

2. Zabranjeni elementi i obilježja mogu obuhvaćati, ali nisu ograničeni na tekstove, simbole, imena, žigove, simbolične ili druge oznake, boje koje bi mogle dovesti u zabludu, umetke i druge dodatne materijale kao što su ljepljive etikete, naljepnice, dodaci, srećke grebalice i vrećice ili se odnose na oblik samog duhanskog proizvoda. Za cigarete promjera manjeg od 7,5 mm smatra se da mogu dovesti u zabludu.

2. Zabranjeni elementi i obilježja mogu obuhvaćati, ali nisu ograničeni na tekstove, simbole, imena, žigove, simbolične ili druge oznake, boje koje bi mogle dovesti u zabludu, umetke i druge dodatne materijale kao što su ljepljive etikete, naljepnice, dodaci, srećke grebalice i vrećice ili se odnose na oblik samog duhanskog proizvoda.

Amandman  48

Prijedlog Direktive

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Izgled i sadržaj jediničnih paketa

 

Briše se.

1. Jedinični paket cigareta mora imati oblik kvadra. Jedinični paket duhana za motanje ima oblik vrećice, tj. pravokutnog džepa s preklopom kojim se pokriva otvor. Preklop vrećice pokriva najmanje 70 % prednjeg dijela paketa. Jedinični paket cigareta mora sadržavati najmanje 20 cigareta. Jedinični paket duhana za motanje sadrži duhan mase najmanje 40 g.

 

2. Paket cigareta može biti od kartona ili mekog materijala te ne može sadržavati otvor koji se može ponovno zatvoriti ili zapečatiti nakon što je prvi put otvoren osim poklopca s povlačnim prstenom (flip-top). Poklopac s povlačnim prstenom paketa cigareta spaja se samo sa stražnje strane paketa.

 

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi definiranja detaljnijih pravila za oblik i veličinu jediničnih paketa u mjeri u kojoj su ta pravila potrebna kako bi se osigurala puna vidljivost i cjelovitost zdravstvenih upozorenja prije prvog otvaranja, za vrijeme dok je paket otvoren i nakon njegova zatvaranja.

 

4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi uvođenja obveze da se jedinični paketi duhanskih proizvoda osim cigareta i duhana za motanje izrađuju u obliku kvadra ili cilindra ako se pojave znatne promjene u okolnostima, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

 

Amandman  49

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju označavanje svih jediničnih paketa duhanskih proizvoda jedinstvenim identifikatorom. Kako bi se ostvarila njihova cjelovitost, jedinstveni identifikatori tiskaju se ili se pričvršćuju tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati, ni na koji način sakriti ili prekinuti, što uključuje upotrebu poreznih biljega i cjenovnih oznaka, kao i otvaranje paketa. U vezi s proizvodima izrađenima izvan Unije, obveze iz ovog članka primjenjuju se samo na one namijenjene tržištu Unije ili stavljene na njega.

1. Države članice osiguravaju označavanje svih jediničnih paketa duhanskih proizvoda jedinstvenim i sigurnim identifikatorom kojeg je nemoguće umnožiti. Kako bi se ostvarila njihova cjelovitost, jedinstveni identifikatori tiskaju se ili pričvršćuju tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati, ni na koji način sakriti ili prekinuti, što uključuje upotrebu poreznih biljega i cjenovnih oznaka, kao i otvaranje paketa. U vezi s proizvodima izrađenima izvan Unije, obveze iz ovog članka primjenjuju se samo na one namijenjene tržištu Unije ili stavljene na njega.

Amandman  50

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Jedinstveni identifikator omogućava utvrđivanje:

2. Identifikator iz stavka 1. omogućava utvrđivanje:

Amandman  51

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 2. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j) identitet svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog maloprodajnog mjesta;

(j) identitet svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog kupca;

Justification

The T&T system puts a significant burden on producers. Having a requirement to have even the retail outlet destination added to the information will prove nearly impossible for small producers as they rely on intermediaries. In any case, the intended product market is important to reduce illicit trade but the exact retail outlet appears not relevant. In addition, the original wording would go beyond what was agreed in the framework of the Framework Convention on Tobacco Control.

Amandman  52

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 2. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k) račun, broj narudžbe i evidencija o plaćanju za sve naručitelje od proizvodnje do prvog prodajnog mjesta.

(k) račun, broj narudžbe i evidencija o plaćanju za sve naručitelje od proizvodnje do prvog kupca.

Justification

The T&T system puts a significant burden on producers. Having a requirement to have even the retail outlet destination added to the information will prove nearly impossible for small producers as they rely on intermediaries. In any case, the intended product market is important to reduce illicit trade but the exact retail outlet appears not relevant. In addition, the original wording would go beyond what was agreed in the framework of the Framework Convention on Tobacco Control.

Amandman  53

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice osiguravaju da svi gospodarski subjekti uključeni u trgovinu duhanskim proizvodima od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta bilježe ulaz svih jediničnih paketa u njihovo posjedovanje te sva posredna kretanja i konačni izlaz iz njihova posjedovanja. Ta obveza može se ispuniti bilježenjem u zbirnom obliku, npr. vanjskog pakiranja pod uvjetom da se jedinični paketi mogu i dalje slijediti i pronaći.

3. Države članice osiguravaju da svi gospodarski subjekti uključeni u trgovinu duhanskim proizvodima od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog kupca bilježe ulaz svih jediničnih paketa u njihovo posjedovanje te sva posredna kretanja i konačni izlaz iz njihova posjedovanja. Ta obveza može se ispuniti bilježenjem u zbirnom obliku, npr. vanjskog pakiranja pod uvjetom da se jedinični paketi mogu i dalje slijediti i pronaći.

Justification

The T&T system puts a significant burden on producers. Having a requirement to have even the retail outlet destination added to the information will prove nearly impossible for small producers as they rely on intermediaries. In any case, the intended product market is important to reduce illicit trade but the exact retail outlet appears not relevant. In addition, the original wording would go beyond what was agreed in the framework of the Framework Convention on Tobacco Control.

Amandman  54

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice osiguravaju da proizvođači duhanskih proizvoda svim gospodarskim subjektima od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta, uključujući uvoznike, skladišta i prijevoznike, osiguraju opremu potrebnu za vođenje evidencije duhanskih proizvoda koji su kupljeni, prodani, skladišteni, prevezeni ili na neki drugi način tretirani. Oprema podatke može čitati i prenositi elektronički do mjesta za pohranu podataka u skladu sa stavkom 6.

4. Države članice osiguravaju da proizvođači duhanskih proizvoda svim gospodarskim subjektima od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog kupca, uključujući uvoznike, skladišta i prijevoznike, osiguraju opremu potrebnu za vođenje evidencije duhanskih proizvoda koji su kupljeni, prodani, skladišteni, prevezeni ili na neki drugi način tretirani. Oprema podatke može čitati i prenositi elektronički do mjesta za pohranu podataka u skladu sa stavkom 6.

Justification

The T&T system puts a significant burden on producers. Having a requirement to have even the retail outlet destination added to the information will prove nearly impossible for small producers as they rely on intermediaries. In any case, the intended product market is important to reduce illicit trade but the exact retail outlet appears not relevant. In addition, the original wording would go beyond what was agreed in the framework of the Framework Convention on Tobacco Control.

Amandman  55

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Osim jedinstvenog identifikatora države članice zahtijevaju da je na svim jediničnim paketima duhanskih proizvoda koji se stavljaju na tržište vidljivo sigurnosno obilježje zaštićeno od neovlaštenih manipulacija, veličine barem 1 cm2, koje je otisnuto ili pričvršćeno tako da ga se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama ni drugim zakonski propisanim elementima.

8. Osim identifikatora iz stavka 1. države članice zahtijevaju da je na svim jediničnim paketima duhanskih proizvoda koji se stavljaju na tržište vidljivo sigurnosno obilježje zaštićeno od neovlaštenih manipulacija, veličine barem 1 cm2, koje je otisnuto ili pričvršćeno tako da ga se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama ni drugim zakonski propisanim elementima.

Amandman  56

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10. Duhanski proizvodi osim cigareta i duhan za motanje izuzimaju se iz primjene stavaka 1. do 8. tijekom razdoblja od 5 godina nakon datuma navedenog u stavku 1. članka 25.

10. Duhanski proizvodi osim cigareta i duhan za motanje izuzimaju se iz primjene stavaka 1. do 8. tijekom razdoblja od 10 godina nakon datuma navedenog u stavku 1. članka 25.

Amandman  57

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice zabranjuju stavljanje na tržište duhana za oralnu upotrebu, ne dovodeći u pitanje članak 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske.

Države članice zabranjuju stavljanje na tržište duhana za oralnu upotrebu, ne dovodeći u pitanje članak 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske. Međutim ta zabrana ne odnosi se na tradicionalne duhanske proizvode za oralnu upotrebu koje pojedine države članice mogu dozvoliti.

Amandman  58

Prijedlog Direktive

Članak 17. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima

Odobrenje za stavljanje na tržište i obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima i manje štetnim proizvodima

Amandman  59

Prijedlog Direktive

Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice zahtijevaju da proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda obavijeste nadležna tijela država članica o svakom novom duhanskom proizvodu koji namjeravaju staviti na tržišta dotičnih država članica. Obavijest se podnosi u elektroničkom obliku šest mjeseci prije planiranog stavljanja na tržište i priložen joj je detaljan opis dotičnog proizvoda te informacije o sastojcima i emisijama u skladu s člankom 5. Proizvođači i uvoznici koji obavješćuju o novom duhanskom proizvodu također dotičnim nadležnim tijelima dostavljaju:

1. Države članice vode sustav odobravanja duhanskih proizvoda s manjim rizikom za koji se naplaćuje razumna naknada. Države članice zahtijevaju da proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda obavijeste nadležna tijela država članica o svim novim duhanskim proizvodima i za sve duhanske proizvode s manjim rizikom koje namjeravaju staviti na tržišta dotičnih država članica putem prijave. Ta prijava se podnosi u elektroničkom obliku šest mjeseci prije planiranog stavljanja na tržište i priložen joj je detaljan opis dotičnog proizvoda, sve predložene oznake, uvjeti uporabe, sastav proizvoda, proizvodni i kontrolni postupci te informacije o sastojcima i emisijama u skladu s člankom 5. Proizvođači i uvoznici koji traže odobrenje za stavljanje na tržište duhanskog proizvoda s manjim rizikom također dotičnim nadležnim tijelima dostavljaju:

Amandman  60

Prijedlog Direktive

Članak 17. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) dostupne znanstvene studije o toksičnosti, svojstvu stvaranja ovisnost i privlačnosti proizvoda, posebno u odnosu na sastojke i emisije;

(a) relevantne znanstvene studije o toksičnosti proizvoda, posebno u odnosu na sastojke i emisije;

Amandman  61

Prijedlog Direktive

Članak 17. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) dostupne studije i istraživanja tržišta o sklonostima raznih potrošačkih skupina, uključujući mlade i

(b) dostupne studije i istraživanja tržišta o percepciji potrošača i njihovoj upotrebi proizvoda, uključujući označavanje, te o sklonostima raznih potrošačkih skupina, posebno mladih i

Amandman  62

Prijedlog Direktive

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da obavijeste njihova nadležna tijela o svim novim ili ažuriranim informacijama iz točaka (a) do (c) stavka 1. Države članice imaju pravo zahtijevati od proizvođača ili uvoznika duhana da provedu dodatne testove ili podnesu dodatne informacije. Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji sve informacije koje zaprime u skladu s ovim člankom. Države članice imaju pravo uvesti sustav davanja odobrenja i naplaćivati odgovarajuću naknadu.

2. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da obavijeste njihova nadležna tijela o svim novim ili ažuriranim informacijama iz točaka (a) do (c) stavka 1.

 

Novim postupkom za davanje odobrenja za stavljanje na tržište određuje se sljedeće:

 

1. znanstvena procjena rizika,

 

2. empirijski standardi o dokazanim zdravstvenim rizicima,

 

3. smanjenje štetnih tvari u dimu,

 

4. usklađenost s odredbama točaka (a) do (c) stavka 1.,

 

5. nadzor nakon stavljanja na tržište.

 

Zahtjevi u vezi s označavanjem, tekstualnim zdravstvenim upozorenjima, opisom proizvoda, pakiranjem, mjerenjem, uključujući metode mjerenja katrana, nikotina i ugljičnog monoksida kao i dodatnih sastojaka koji se upotrebljavaju u duhanskim proizvodima smanjenog rizika, također su dio uvjeta za odobrenje za stavljanje na tržište u državama članicama.

 

Države članice imaju pravo zahtijevati od proizvođača ili uvoznika duhana da provedu dodatne testove ili podnesu dodatne informacije. Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji sve informacije koje zaprime u skladu s ovim člankom i obavješćuju je o postupku davanja odobrenja.

Obrazloženje

These Izmjenas facilitate the marketing of tobacco products which are less hazardous than conventional tobacco products and the supply of information regarding their benefits, in so far as this is authorized by the Member State governments.

Amandman  63

Prijedlog Direktive

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Za nove duhanske proizvode koji se stavljaju na tržište poštuju se zahtjevi iz ove Direktive. Odredbe koje se primjenjuju ovise o tome radi li se o proizvodima koji su u točki 29. stavka 2. definirani kao bezdimni duhanski proizvodi ili u točki 33. članka 2. kao duhan za pušenje.

3. Za duhanske proizvode nižeg rizika koji se stavljaju na tržište poštuju se zahtjevi iz ove Direktive. Zbog raznih svojstava tih duhanskih proizvoda za smanjivanje rizika potrebno je u skladu s tim prilagoditi metode mjerenja iz članka 4. pravila o sadržaju iz članka 6. te označavanje i pakiranje iz članaka 7., 8., 9., 10., 12. i 13. Odredbe koje se primjenjuju ovise o tome radi li se o proizvodima koji su u točki 29. stavka 2. definirani kao bezdimni duhanski proizvodi ili u točki 33. članka 2. kao duhan za pušenje.

 

Amandman  64

Prijedlog Direktive

Glava III. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

NEDUHANSKI PROIZVODI

Briše se.

Amandman  65

Prijedlog Direktive

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 18.

Prozivodi koji sadrže nikotin

Briše se.

1. Sljedeći proizvodi koji sadrže nikotin mogu se staviti na tržište samo ako su odobreni u skladu s Direktivom 2001/83/EZ:

 

(a) proizvodi s razinom nikotina većom od 2 mg po jedinici ili

 

(b) proizvodi s koncentracijom nikotina većom od 4 mg po ml ili

 

(c) proizvodi čija namjeravana upotreba dovodi do prosječne vršne koncentracije u plazmi koja premašuje 4 ng nikotina po ml.

 

2. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi ažurirala količine nikotina iz stavka 1. uzimajući u obzir znanstveni razvoj i odobrenja za stavljanje na tržište za proizvode koji sadrže nikotin u skladu s Direktivom 2001/83/EZ.

 

3. Svaki jedinični paket i sva vanjska pakiranja proizvoda koji sadrže nikotin u količinama ispod donje granice utvrđene u stavku 1. sadrže sljedeće zdravstveno upozorenje:

 

Ovaj proizvod sadrži nikotin i može štetiti vašem zdravlju.

 

4. Zdravstveno upozorenje iz stavka 3. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Osim toga:

 

(a) ono je tiskano na dvije najveće površine jediničnog paketa i svim vanjskim pakiranjima;

 

(b) ono pokriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svih vanjskih pakiranja. Taj se udio povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

 

5. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. kojima se zahtjevi iz stavaka 3. i 4. prilagođuju s obzirom na znanstvena i tržišna kretanja te utvrditi i prilagoditi mjesto, oblik, izgled, dizajn i rotaciju zdravstvenih upozorenja.

 

Amandman  66

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 3., članka 6. stavka 9., članka 6. stavka 10., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 9., članka 18. stavka 2. i članka 18. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [Ured za publikacije: upišite datum stupanja na snagu ove Direktive].

2. Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 6. stavka 9. i članka 14. stavka 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [Ured za publikacije: upišite datum stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman  67

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku poništiti delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 3., članka 6. stavka 9., članka 6. stavka 10., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 9., članka 18. stavka 2. i članka 18. stavka 5. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku poništiti delegirane ovlasti iz članka 6. stavka 9. i članka 14. stavka 9. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman  68

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stavkom 2., člankom 3. stavkom 3., člankom 4. stavkom 3., člankom 4. stavkom 4., člankom 6. stavkom 3., člankom 6. stavkom 9., člankom 6. stavkom 10., člankom 8. stavkom 4., člankom 9. stavkom 3., člankom 10. stavkom 5., člankom 11. stavkom 3., člankom 13. stavkom 3., člankom 13. stavkom 4., člankom 14. stavkom 9., člankom 18. stavkom 2. i člankom 18. stavkom 5. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće nisu uložili primjedbe u roku od dva mjeseca nakon što su o aktu obaviješteni Parlament i Vijeće ili ako su, prije isteka toga roka, i Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće ulagati primjedbe. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5. Akt delegiran u skladu s člankom 6. stavkom 9. i člankom 14. stavkom 9. stupa na snagu samo ako ni Parlament ni Vijeće nisu uložili primjedbe u roku od dva mjeseca nakon što su o aktu obaviješteni Parlament i Vijeće ili ako su, prije isteka toga roka, i Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće ulagati primjedbe. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

See ‘Short Justification’.

Amandman  69

Prijedlog Direktive

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije pet godina od datuma navedenog u članku 25. stavku 1. Europska komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija izvješće o primjeni ove Direktive.

Najkasnije tri godine od datuma navedenog u članku 25. stavku 1. Europska komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija izvješće o primjeni ove Direktive.

Amandman  70

Prijedlog Direktive

Članak 23. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Prije objavljivanja ovog izvješća, kojem se prilažu svi prijedlozi amandmana na ovu Direktivu, Komisija može upotrebljavati samo ovlasti koje su joj dodijeljene u okviru prilagodbe Direktive novim znanstvenim dokazima.

Justification

To avoid excessively frequent legislative changes, forcing the Member States to constantly adapt their legislation, the Commission is required only to use the powers conferred on it in cases of absolute necessity, backed by clear scientific evidence.

Amandman  71

Prijedlog Direktive

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice mogu međutim zadržati strože nacionalne odredbe koje se primjenjuju na sve proizvode, na područjima koja su obuhvaćena Direktivom, zbog važnih razloga povezanih sa zaštitom javnog zdravlja. Države članice također mogu donijeti strože odredbe zbog razloga povezanih s njihovom konkretnom situacijom ako su opravdane potrebom zaštite javnog zdravlja. Te nacionalne odredbe moraju se dostaviti Komisiji zajedno s obrazloženjem o njihovom zadržavanju ili donošenju. U roku od šest mjeseci od datuma primitka obavijesti Komisija će prihvatiti ili odbaciti odredbe nakon što odredi jesu li ili nisu opravdane, potrebne i razmjerne s obzirom na njihov cilj, imajući u vidu visoku razinu zaštite zdravlja koju jamči ova Direktiva te mogu li ili ne poslužiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine između država članica. Ako u tom roku Komisija ne donese odluku, te nacionalne odredbe smatraju se odobrenima.

2. Ova Direktiva ne utječe na pravo država članica da zadrže ili donesu, u skladu s Ugovorom, stroža pravila u vezi s proizvodnjom, uvozom, prodajom i uporabom duhanskih proizvoda koje smatraju potrebnima kako bi zaštitile javno zdravlje ako su ta pravila izvan područja primjene odredaba ove Direktive.

Amandman  72

Prijedlog Direktive

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ova Direktiva ne utječe na pravo država članica da u skladu s Ugovorom zadrže ili donesu nacionalne odredbe o aspektima koji nisu uređeni ovom Direktivom. Te nacionalne odredbe moraju biti opravdane važnim razlozima od javnog interesa te biti potrebne i razmjerne s obzirom na njihov cilj. Ne smiju biti sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine između država članica te ne smiju ugroziti punu primjenu ove Direktive.

Briše se.

Amandman  73

Prijedlog Direktive

Članak 26. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) duhanski proizvodi;

(a) cigarete i duhan za motanje;

Amandman  74

Prijedlog Direktive

Članak 26. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) proizvodi koji sadrže nikotin u količinama ispod donje granice utvrđene u članku 18. stavku 1.;

Briše se.

Amandman  75

Prijedlog Direktive

Članak 26. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu omogućiti da se duhanski proizvodi, osim cigareta i duhana za motanje, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, stavljaju na tržište do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 42 mjeseca]:

POSTUPAK

Naslov

Usklađivanje zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, oglašavanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda

Referentni dokumenti

COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.1.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

15.1.2013

Izvjestitelj za mišljenje

Datum imenovanja

Robert Goebbels

6.3.2013

Razmatranje u odboru

25.4.2013

 

 

 

Datum usvajanja

20.6.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

10

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Bernd Lange

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Josefa Andrés Barea, Jerzy Buzek, Bas Eickhout, Philippe Lamberts


MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (20.6.2013)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda

(COM(2012)0788 – C7-0420/2013 – 2012/0366(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Małgorzata Handzlik

KRATKO OBRAZLOŽENJE

The Tobacco Products Directive (2001/37/EC) was adopted in 2001 and aimed at regulating cigarettes and other tobacco products and contributing to the reduction of the number of smokers in the European Union. The main areas regulated are health warnings, measures concerning ingredients and descriptions of tobacco products, maximum tar, nicotine and carbon monoxide yields of cigarettes. However, the developments in science and the market observed over the past ten years since the adoption of this Directive require its updating. Moreover, given the divergent levels of implementation of this Directive in the Member States, it is crucial to update this Directive in order to ensure the smooth functioning of the internal market.

Your Rapporteur welcomes the proposal by the European Commission and supports its overall objectives, i.e. the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States in areas such as labelling and packaging, ingredients, etc. in order to facilitate the functioning of the internal market in tobacco and related products, taking as a basis a high level of health protection.

Your Rapporteur therefore, supports the harmonisation of packaging in the internal market as currently, Member States cannot effectively adapt their legislation to new developments. Therefore, larger health warnings in comparison to the current Directive should be foreseen.

While your Rapporteur strongly supports one of the aims of the Commission proposal, which is to ensure health protection, she proposes some amendments in order to improve the functioning of the internal market. Your Rapporteur introduces the notion of "essential additive" and clarifies the provision on the possibility to use these additives in case they are necessary for the manufacturing process. Without this clarification, European producers could be prevented from producing tobacco products as such, given that the Commission foresaw an overall ban of additives with a characterising flavour even if such additives would be needed for the manufacturing process. Further, your Rapporteur is of the opinion that there should be no exemption from the regulation of ingredients for certain tobacco products. In order to ensure uniform treatment of all tobacco products and avoid fragmentation of the market, certain tobacco products should not be favoured over others.

There is no convincing evidence that the diameter of a cigarette itself, regardless of the specific advertising for cigarettes of a certain diameter, is a decisive factor for starting to smoke at an early age. Your Rapporteur therefore proposes not to regulate the minimum size of cigarettes. Your Rapporteur is of the opinion that the consumers should have the possibility to make informed choices. Therefore, disregarding the size of cigarette, the product should be packaged in a harmonised way, with text and pictorial warnings fully informing about negative health consequences of using tobacco products. Your Rapporteur is of the opinion that the measure to introduce limits with regard to the diameter of cigarettes is not proportionate and that the objective of avoiding misleading conceptions will be better achieved by proper information including pictorial and text warnings on packages.

As 70% of smokers start before the age of 18, the main focus of the proposal is to limit access of tobacco products to children and young adults. Your Rapporteur is of the view that cross-border distance sale of tobacco products should not be allowed, as there is no possibility to effectively verify the age of a potential buyer. Therefore, there is the constant danger that a tobacco product could have been purchased by a minor.

Nicotine-containing products as for example e-cigarettes contain toxic chemicals and tobacco-specific components suspected of being dangerous to consumers. Moreover, analyses in the field show that e-cigarette cartridges labelled as containing no nicotine in many cases do in fact contain low levels of nicotine. For that reason, all nicotine-containing products should be subject to control. Otherwise, products with levels of nicotine concentration just below the proposed thresholds, could reach the market without any authorisation. As indicated above, not only a concentration of nicotine is relevant, but also the mixture of all substances as such. Consumers indicate as well, that they mainly use e-cigarettes to quit smoking, what suggests that e-cigarettes are perceived as a medicinal product. Your Rapporteur proposes therefore, to authorise all nicotine-containing products in accordance with the Directive on the Community code relating to medicinal products for human use (2001/83/EC).

Since some markets might be more affected by the proposed Directive than others your Rapporteur is of the opinion that it is necessary to introduce a longer transitional period for tobacco products, nicotine-containing products and herbal products for smoking.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog Direktive

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 114. i 168.,

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) U skladu s člankom 114. stavkom 3. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: Ugovor) kao osnovu bi trebalo uzeti visoku razinu zaštite zdravlja, posebice vodeći računa o svakom novom razvoju utemeljenom na znanstvenim činjenicama. Duhanski proizvodi nisu obična roba te bi se s obzirom na osobito štetne učinke duhana, velika važnost trebala pridati zaštiti zdravlja, posebno kako bi se smanjila raširenost pušenja među mladima.

(8) U skladu s člankom 114. stavkom 3. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: Ugovor) kao osnovu bi trebalo uzeti visoku razinu zaštite zdravlja, posebice vodeći računa o svakom novom razvoju utemeljenom na znanstvenim činjenicama. Duhanski proizvodi nisu obična roba te bi se s obzirom na osobito štetne učinke duhana, velika važnost trebala pridati zaštiti zdravlja, posebno kako bi se smanjila raširenost pušenja među mladima. Radi toga je također važno nastaviti s edukativnim, informativnim i preventivnim kampanjama i programima kako bi se pomoglo građanima koji se žele odviknuti od pušenja.

Obrazloženje

The objectives of stopping or reducing tobacco use can only be achieved by means of public education and information campaigns and action to help people give up smoking. This directive provides an additional means of achieving those objectives.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) U odnosu na utvrđivanje maksimalnih prinosa možda je potrebno i primjereno naknadno prilagođavanje utvrđenih prinosa ili utvrđivanje gornjih granica emisija, uzimajući u obzir njihovu toksičnost i svojstvo stvaranja ovisnosti.

(11) U odnosu na utvrđivanje maksimalnih prinosa možda je potrebno i primjereno naknadno prilagođavanje utvrđenih prinosa ili utvrđivanje gornjih granica emisija, uzimajući u obzir znanstveni razvoj i međunarodno dogovorene standarde za procjenu njihove toksičnosti i svojstva stvaranja ovisnosti.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Radi vršenja njihovih regulatornih dužnosti državama članicama i Komisiji potrebne su obuhvatne informacije o sastojcima i emisijama kako bi procijenile privlačnost, svojstvo stvaranja ovisnosti i toksičnost duhanskih proizvoda te zdravstvene rizike koji se povezuju s potrošnjom takvih proizvoda. U tu je svrhu potrebno pojačati postojeće obveze izvješćivanja o sastavu i emisijama. To je sukladno s obvezom Unije da osigura visoku razinu zaštite zdravlja ljudi.

(12) Radi vršenja njihovih regulatornih dužnosti državama članicama i Komisiji potrebne su obuhvatne informacije o sastojcima i emisijama kako bi procijenile privlačnost, svojstvo stvaranja ovisnosti i toksičnost duhanskih proizvoda te zdravstvene rizike koji se povezuju s potrošnjom takvih proizvoda. U tu je svrhu potrebno pojačati postojeće obveze izvješćivanja o sastavu i emisijama, no one ne bi smjele predstavljati nepotrebno i neproporcionalno opterećenje,osobito za male i srednje poduzetnike. To je sukladno s obvezom Unije da osigura visoku razinu zaštite zdravlja ljudi.

Obrazloženje

It is very important to reinforce reporting obligations, however they must not only provide comprehensive information to Member States and the Commission and they should not create unnecessary burdens for companies, particularly for SMEs.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Trenutačna uporaba različitih obrazaca za izvješćivanje otežava proizvođačima i uvoznicima ispunjavanje njihovih obveza o izvješćivanju i opterećuje države članice i Komisiju pri usporedbi, analizi i donošenju zaključaka iz primljenih informacija. U tom bi smislu trebao postojati obvezni obrazac za izvješćivanje o sastojcima i emisijama. Treba osigurati najveću moguću transparentnost informacija o proizvodima za opću javnost, istodobno jamčeći da se odgovarajuća pozornost posvećuje pravima trgovačkog i intelektualnog vlasništva proizvođača duhanskih proizvoda.

(13) Trenutačna uporaba različitih obrazaca za izvješćivanje otežava proizvođačima i uvoznicima ispunjavanje njihovih obveza o izvješćivanju i opterećuje države članice i Komisiju pri usporedbi, analizi i donošenju zaključaka iz primljenih informacija. U tom bi smislu trebao postojati obvezni obrazac za izvješćivanje o sastojcima i emisijama. Treba osigurati najveću moguću transparentnost informacija o proizvodima za opću javnost, istodobno jamčeći da se odgovarajuća pozornost posvećuje pravima trgovačkog i intelektualnog vlasništva proizvođača duhanskih proizvoda, osobito malih i srednjih poduzetnika.

Obrazloženje

Common electronic format valid for all Member States will make reporting obligations easier. This should be an advantage for SMEs.

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Nedostatak usklađenog pristupa reguliranju sastojaka utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta i na slobodno kretanje robe diljem EU-a. Neke države članice donijele su zakonodavstvo ili su sklopile obvezujuće sporazume sa subjektima iz industrije kojima se određeni sastojci dopuštaju ili zabranjuju. Kao posljedica neki su sastojci regulirani u nekim državama članicama, a u nekima ne. Države članice također imaju različite pristupe u odnosu na aditive koji su dio cigaretnog filtera kao i na aditive koji duhanskom dimu daju boju. Bez usklađivanja se očekuje da će prepreke na unutarnjem tržištu rasti sljedećih godina vodeći računa o provedbi Okvirne konvencije o kontroli duhana i njezinih smjernica i uzimajući u obzir iskustvo stečeno u drugim okvirima nadležnosti izvan Unije. Smjernice za članke 9. i 10. Okvirne konvencije o kontroli duhana prvenstveno pozivaju na uklanjanje sastojaka koji jačaju okus, stvaraju dojam da duhanski proizvodi imaju zdravstvene koristi, povezani su s energijom i vitalnošću ili imaju osobine bojila.

(14) Nedostatak usklađenog pristupa reguliranju sastojaka utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta i na slobodno kretanje robe diljem EU-a. Neke države članice donijele su zakonodavstvo ili su sklopile obvezujuće sporazume sa subjektima iz industrije kojima se određeni sastojci dopuštaju ili zabranjuju. Kao posljedica neki su sastojci regulirani u nekim državama članicama, a u nekima ne. Države članice također imaju različite pristupe u odnosu na aditive koji su dio cigaretnog filtera kao i na aditive koji duhanskom dimu daju boju. Bez usklađivanja se očekuje da će prepreke na unutarnjem tržištu rasti sljedećih godina vodeći računa o provedbi Okvirne konvencije o kontroli duhana i njezinih smjernica i uzimajući u obzir iskustvo stečeno u drugim okvirima nadležnosti izvan Unije. Smjernice za članke 9. i 10. Okvirne konvencije o kontroli duhana prvenstveno pozivaju na uklanjanje sastojaka koji jačaju okus, stvaraju dojam da duhanski proizvodi imaju zdravstvene koristi, povezani su s energijom i vitalnošću ili imaju osobine bojila. Sastojke koji povećavaju ovisnost i toksičnost također treba ukloniti.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Vjerojatnost razilaženja propisa dodatno se povećava zabrinutošću oko duhanskih proizvoda, uključujući proizvode od bezdimnog duhana, koji imaju svojstvenu aromu drukčiju od duhana, a koji bi mogli olakšati porast potrošnje duhana ili utjecati na uzorke potrošnje. U mnogim se zemljama, primjerice, prodaja proizvoda s udjelom mentola postupno povećala iako se zastupljenost pušenja sveukupno smanjila. Brojne studije pokazale su da duhanski proizvodi s udjelom mentola pogoduju udisanju i porastu broja pušača među mladim osobama. Mjere kojima se uvode neopravdane razlike u postupanju prema cigaretama s aromom (poput cigareta s udjelom mentola ili klinčića) trebale bi se izbjegavati.

(15) Vjerojatnost razilaženja propisa dodatno se povećava zabrinutošću oko duhanskih proizvoda, uključujući proizvode od bezdimnog duhana, koji imaju svojstvenu aromu drukčiju od duhana i mentola, a koji bi mogli olakšati porast potrošnje duhana ili utjecati na uzorke potrošnje. Zahtijeva se da Komisija provede znanstvenu studiju stvarnog utjecaja tih proizvoda na porast potrošnje duhana.

Obrazloženje

Menthol has been used in traditional tobacco products since the 1920's. There is no sufficient evidence that menthol has a bad influence on the smoking behaviour among youngsters.

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Zabranom duhanskih proizvoda koji imaju svojstvenu aromu ne zabranjuje se sasvim upotreba pojedinačnih aditiva, nego se proizvođače obvezuje da ograniče aditive ili kombinaciju aditiva u tolikoj mjeri da aditivi više ne doprinose svojstvenoj aromi. Upotreba aditiva potrebnih za proizvodnju duhanskih proizvoda trebala bi biti dopuštena sve dok oni ne doprinose svojstvenoj aromi. Komisija bi trebala osigurati jedinstvene uvjete za provedbu odredbe o svojstvenoj aromi. Države članice i Komisija trebale bi koristiti neovisne odbore kao pomoć pri donošenju takvih odluka. Pri primjeni ove Direktive ne bi se smjelo praviti razliku između različitih vrsta duhana.

 

(16) Zabranom duhanskih proizvoda koji imaju svojstvenu aromu ne zabranjuje se sasvim upotreba pojedinačnih aditiva, nego se proizvođače obvezuje da ograniče aditive ili kombinaciju aditiva u tolikoj mjeri da aditivi više ne doprinose svojstvenoj aromi. Upotreba aditiva koji su važni za proizvodnju duhanskih proizvoda se dopušta. Komisija bi trebala osigurati jedinstvene uvjete za provedbu odredbe o svojstvenoj aromi. Potrebno je napraviti izuzeće za cigarete s okusom mentola budući da se one smatraju tradicionalnim duhanskim proizvodima s aromom te se ne bi trebale svrstati s drugim aromatiziranim duhanskim proizvodima. Države članice i Komisija trebale bi koristiti neovisne odbore kao pomoć pri donošenju takvih odluka. Pri primjeni ove Direktive ne bi se smjelo praviti razliku između različitih vrsta duhana.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) S obzirom na naglasak Direktive na mladim osobama, duhanski proizvodi osim cigareta, duhan za motanje i bezdimni duhan, koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebaju biti izuzeti iz određenih zahtjeva o sastojcima ako ne dolazi do znatnije promjene okolnosti u smislu opsega prodaje ili obrazaca potrošnje u odnosu na mlade osobe.

Briše se.

Obrazloženje

From the internal market perspective, some tobacco products should not be favoured over the others.

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Odredbe o obilježavanju također treba uskladiti s novim znanstvenim dokazima. Primjerice prikazi udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida na kutijama cigareta pokazuju se obmanjujućima jer potrošače navode na zaključak da su određene cigarete manje štetne od drugih. Dokazi također upućuju na to da su velika kombinirana zdravstvena upozorenja djelotvornija od isključivo tekstualnih upozorenja. U tom smislu kombinirana zdravstvena upozorenja trebaju postati obvezna u cijeloj Uniji i pokrivati znatne i vidljive dijelove površine kutije. Treba odrediti najmanju veličinu svih zdravstvenih upozorenja kako bi se osigurala njihova vidljivost i djelotvornost.

(22) Odredbe o obilježavanju treba uskladiti kako ne bi bile obmanjujuće za potrošače. Prikaze udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida na kutijama cigareta potrošači mogu krivo protumačiti jer potrošače često navode na zaključak da su određene cigarete manje štetne od drugih. Dokazi također upućuju na to da su velika kombinirana zdravstvena upozorenja djelotvornija od isključivo tekstualnih upozorenja. U tom smislu kombinirana zdravstvena upozorenja trebaju postati obvezna u cijeloj Uniji i pokrivati znatne i vidljive dijelove površine kutije. Treba odrediti najmanju veličinu svih zdravstvenih upozorenja kako bi se osigurala njihova vidljivost i djelotvornost.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Kako bi se osigurala cjelovitost i vidljivost zdravstvenih upozorenja i maksimizirala njihova djelotvornost, trebalo bi donijeti odredbe o veličini upozorenja i o određenim aspektima izgleda duhanskog pakiranja, uključujući i mehanizam za otvaranje. Pakiranje i proizvodi mogu obmanuti potrošače, posebno mlade osobe, upućujući na manju štetnost proizvoda. Primjerice, to je slučaj s određenim tekstovima ili obilježjima kao što su „nizak udio katrana”, „light”, „ultra-light”, „mild”, „prirodan”, „organski”, „bez aditiva”, „bez aroma”, „slim”, nazivi, slike te figurativni i drugi znakovi. Isto tako, veličina i izgled pojedinih cigareta mogu obmanuti potrošače stvaranjem dojma da su manje štetne. Nedavna studija pokazala je i da su pušači tankih cigareta bili skloniji vjerovanju da bi njihova marka proizvoda mogla biti manje štetna. Trebalo bi se posvetiti tim pitanjima.

(23) Kako bi se osigurala cjelovitost i vidljivost zdravstvenih upozorenja i maksimizirala njihova djelotvornost, trebalo bi donijeti odredbe o veličini upozorenja i o određenim aspektima izgleda duhanskog pakiranja, uključujući i mehanizam za otvaranje. Pakiranje i proizvodi mogu obmanuti potrošače, posebno mlade osobe, upućujući na manju štetnost proizvoda. Primjerice, to je slučaj s određenim tekstovima ili obilježjima koja se stavljaju na pakiranje kao što su „nizak udio katrana”, „light”, „ultra-light”, „mild”, „prirodan”, „organski”, „bez aditiva”, „bez aroma”, „slim”, nazivi, slike te figurativni i drugi znakovi. Trebalo bi se posvetiti tim pitanjima na način da se utvrdi koji se tekst smije staviti na pakiranje.

Obrazloženje

In conformity with the Izmjena to Article 12 of the proposed Directive.

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Znatne količine nezakonite robe koja ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2001/37/EZ plasiraju se na tržište i pokazatelji upućuju na to da bi se te količine mogle povećati. Ti proizvodi dovode u pitanje slobodno kretanje proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima i zaštitu koju pružaju zakoni o kontroli duhana. Osim toga, Unija se Okvirnom konvencijom o kontroli duhana obvezuje na borbu protiv nezakonite robe, što je dio sveobuhvatne politike kontrole duhana. Stoga bi se trebala donijeti odredba da se jedinični paketi duhanskih proizvoda označuju na jedinstven i siguran način i da se njihovo kretanje bilježi kako bi se ti proizvodi mogli slijediti i pronaći u Uniji i kako bi se njihovo udovoljavanje ovoj Direktivi moglo pratiti i bolje provoditi. Osim toga, trebalo bi donijeti odredbu o uvođenju sigurnosnih obilježja koja će olakšati provjeru autentičnosti proizvoda.

(26) Znatne količine nezakonite robe koja ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2001/37/EZ plasiraju se na tržište i pokazatelji upućuju na to da bi se te količine mogle povećati. Ti proizvodi dovode u pitanje slobodno kretanje proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima i zaštitu koju pružaju zakoni o kontroli duhana. Osim toga, Unija se Okvirnom konvencijom o kontroli duhana obvezuje na borbu protiv nezakonite robe, što je dio sveobuhvatne politike kontrole duhana. Stoga bi se trebala donijeti odredba da se jedinični paketi i vanjsko pakiranje duhanskih proizvoda označuju na jedinstven i siguran način i da se njihovo kretanje bilježi kako bi se ti proizvodi mogli slijediti i pronaći u Uniji i kako bi se njihovo udovoljavanje ovoj Direktivi moglo pratiti i bolje provoditi. Osim toga, trebalo bi donijeti odredbu o uvođenju sigurnosnih obilježja koja će olakšati provjeru autentičnosti proizvoda. Dosljedna provedba carinskog zakonodavstva osnažit će carinska tjela u njihovoj borbi protiv nezakonite trgovine, posebno izgradnjom tehničkih kapaciteta.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Radi osiguravanja neovisnosti i transparentnosti proizvođači duhanskih proizvoda trebali bi sklopiti ugovore o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama pod okriljem vanjskog revizora. Podaci koji se odnose na sustav za praćenje i pronalaženje trebali bi se čuvati odvojeno od drugih podataka koji se odnose na poslovni subjekt te bi trebali biti pod nadzorom nadležnih tijela država članica i Komisije i dostupni tim tijelima u svako doba.

(28) Radi osiguravanja učinkovitosti, neovisnosti i transparentnosti proizvođači duhanskih proizvoda trebali bi sklopiti ugovore o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama pod okriljem vanjskog revizora. Podaci koji se odnose na sustav za praćenje i pronalaženje trebali bi se čuvati odvojeno od drugih podataka koji se odnose na poslovni subjekt te bi trebali biti pod nadzorom nadležnih tijela država članica i Komisije i dostupni tim tijelima u svako doba.

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Prekogranična prodaja duhana na daljinu olakšava pristup mladih osoba duhanskim proizvodima i predstavlja rizik dovođenja u pitanje udovoljavanja zahtjevima koji se uspostavljaju zakonodavstvom o kontroli duhana i posebno ovom Direktivom. Potrebno je uvođenje zajedničkih pravila o sustavu obavješćivanja kako bi se jamčilo da ova Direktiva ostvaruje svoj puni potencijal. Obavješćivanje o prekograničnoj prodaji duhana na daljinu u ovoj Direktivi trebalo bi se primjenjivati neovisno o postupku obavješćivanja utvrđenom u Direktivi 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva. Prodaja duhanskih proizvoda na daljinu između poduzeća i potrošača dodatno se regulira Direktivom 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997 o zaštiti potrošača s obzirom na sklapanje ugovora na daljinu, koju će zamijeniti Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, a koja će se primjenjivati od 13. lipnja 2014.

(30) Prekogranična prodaja duhana na daljinu, i postupci poput besplatne distribucije ili razmjene duhanskih proizvoda na javnim mjestima u promotivne svrhe, olakšava pristup mladih osoba duhanskim proizvodima i predstavlja rizik dovođenja u pitanje udovoljavanja zahtjevima koji se uspostavljaju zakonodavstvom o kontroli duhana i posebno ovom Direktivom. Stoga bi trebali biti zabranjeni.

(See Amendments to Article 16.)

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Svi duhanski proizvodi potencijalno prouzročuju smrtnost, obolijevanje i oštećenje i njihovu potrošnju treba obuzdati. Stoga je važno pratiti razvoj događanja u vezi s novim duhanskim proizvodima. Proizvođače i uvoznike trebalo bi obvezati na obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima ne dovodeći u pitanje ovlasti država članica da ih zabrane ili odobre. Komisija bi trebala pratiti razvoj događanja i podnijeti izviješće pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.

(31) Svi duhanski proizvodi potencijalno prouzročuju smrtnost, obolijevanje i oštećenje i njihovu potrošnju treba obuzdati. Stoga je važno pratiti razvoj događanja u vezi s novim duhanskim proizvodima. Proizvođače i uvoznike trebalo bi obvezati na obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima ne dovodeći u pitanje ovlasti država članica da ih zabrane ili odobre. Komisija bi trebala pratiti razvoj događanja i podnijeti izviješće pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene. Mora se obrazovati djecu i mlade osobe budući da je to najjednostavniji i najdjelotvorniji način da se mlade osobe spriječi da započnu s pušenjem. Također bi trebalo razmotriti osnivanje fonda koji bi financirali proizvođači duhanskih proizvoda i koji bi se koristio za financiranje kampanja protiv pušenja. Države članice trebale bi uskladiti dob s kojom se ostvaruje punoljetnost za kupnju duhanskih proizvoda na navršenih 18 godina.

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu predviđen je pravni okvir za procjenu kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti lijekova uključujući proizvode koji sadrže nikotin. Znatan broj proizvoda koji sadrže nikotin već su odobreni pod tim regulatornim okvirom. Pri odobrenju se uzima u obzir sadržaj nikotina u predmetnom proizvodu. Stavljanjem svih proizvoda koji sadrže nikotin, a čiji je sadržaj nikotina jednak ili veći od sadržaja nikotina proizvoda koji sadrži nikotin, a koji je prethodno odobren u skladu s Direktivom 2001/83/EZ pod isti pravni okvir pojašnjava se pravna situacija, izjednačavaju se razlike između nacionalnih zakonodavstava, osigurava se jednako postupanje sa svim proizvodima koji sadrže nikotin i koji se mogu koristiti u svrhu odvikavanja od pušenja te se stvaraju poticaji za istraživanje i inovacije na području odvikavanja od pušenja. To ne bi smjelo dovoditi u pitanje primjenu Direktive 2001/83/EZ na druge proizvode obuhvaćene ovom Direktivom ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni Direktivom 2001/83/EZ.

(34) Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu predviđen je pravni okvir za procjenu kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti lijekova uključujući proizvode koji sadrže nikotin. Znatan broj proizvoda koji sadrže nikotin već su odobreni pod tim regulatornim okvirom. Pri odobrenju se uzima u obzir sadržaj nikotina u predmetnom proizvodu. Primjenom istog pravnog okvira pojašnjava se pravna situacija, izjednačavaju se razlike između nacionalnih zakonodavstava, osigurava se jednako postupanje sa svim proizvodima koji sadrže nikotin i koji se mogu koristiti u svrhu odvikavanja od pušenja te se stvaraju poticaji za istraživanje i inovacije na području odvikavanja od pušenja. To ne bi smjelo dovoditi u pitanje primjenu Direktive 2001/83/EZ na druge proizvode obuhvaćene ovom Direktivom ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni Direktivom 2001/83/EZ.

Amandman  17

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35) Potrebno je uvesti odredbe o obilježavanju proizvoda koji sadrže nikotin ispod granične vrijednosti predviđene ovom Direktivom kako bi se privukla pozornost potrošača na moguće zdravstvene rizike.

Briše se.

Obrazloženje

In conformity with the Izmjena to relevant Article 18 of the proposed Directive.

Amandman  18

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37) Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, posebno u vezi s oblikom navođenja sastojaka, određivanjem proizvoda sa svojstvenom aromom ili s povišenom razinom toksičnosti i svojstva stvaranja ovisnosti te metodologijom utvrđivanja ima li duhanski proizvod svojstvenu aromu, provedbene ovlasti trebale bi se dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

(37) Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, posebno u vezi s oblikom navođenja sastojaka i određivanjem proizvoda sa svojstvenom aromom ili s povišenom razinom toksičnosti i svojstva stvaranja ovisnosti, provedbene ovlasti trebale bi se dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Obrazloženje

In conformity with the Izmjena to relevant Article of the proposed Directive.

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38) Da bi ova Direktiva bila u potpunosti funkcionalna i u skladu s tehničkim, znanstvenim i međunarodnim napretkom u proizvodnji, potrošnji i regulaciji duhana, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebno u vezi s donošenjem i prilagodbom maksimalnih prinosa za emisije i metode njihova mjerenja, utvrđivanjem graničnih vrijednosti za sastojke koji povećavaju toksičnost, ovisnost ili privlačnost, korištenjem zdravstvenih upozorenja, posebnih identifikacijskih kodova i sigurnosnih elemenata u obilježavanju i pakiranju, određivanjem ključnih elemenata ugovora o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama, revizijom određenih izuzeća za duhanske proizvode osim cigareta, duhana za motanje i bezdimnih duhanskih proizvoda te revizijom razina nikotina u proizvodima koji sadrže nikotin. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(38) Da bi ova Direktiva bila u potpunosti funkcionalna i u skladu s tehničkim, znanstvenim i međunarodnim napretkom u proizvodnji, potrošnji i regulaciji duhana, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebno u vezi s donošenjem i prilagodbom metoda mjerenja prinosa, utvrđivanjem jedinstvenih pravila za postupke kojima se određuje ima li duhanski proizvod svojstvenu aromu, utvrđivanjem graničnih vrijednosti za sastojke koji povećavaju toksičnost, ovisnost ili privlačnost, korištenjem zdravstvenih upozorenja, posebnih identifikacijskih kodova i sigurnosnih elemenata u obilježavanju i pakiranju, određivanjem ključnih elemenata ugovora o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama, revizijom izuzeća za duhanske proizvode osim cigareta, duhana za motanje i duhana za vodenu lulu, prilagodbom sastojaka i graničnih vrijednosnih za bezdimni duhan i utvrđivanjem pravila koja se odnose na različite aspekte novih duhanskih proizvoda koji su u znatnoj mjeri manje štetni od tradicionalnih duhanskih proizvoda. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Obrazloženje

In conformity with the Izmjena to relevant Article 3 of the proposed Directive.

Amandman  20

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39) Komisija treba pratiti razvoj događanja i podnijeti izvješće pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.

(39) Komisija treba pratiti razvoj događanja i podnijeti izvješće tri godine nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene, posebno u pogledu pakiranja.

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41) Države članice trebale bi moći zadržati ili usvojiti nacionalno zakonodavstvo primjenjivo na sve slične proizvode kad je riječ o aspektima koji nisu u području primjene ove Direktive, ako je kompatibilno s Ugovorom i ne ugrožava punu primjenu ove Direktive. U skladu s tim, države članice mogle bi, primjerice, zadržati ili usvojiti odredbe kojima se ostvaruje standardizacija pakiranja duhanskih proizvoda ako su te odredbe kompatibilne s Ugovorom, s obvezama WTO-a i ne utječu na punu primjenu ove Direktive. Za tehničke propise potrebno je prethodno priopćenje sukladno Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa u vezi s uslugama informacijskog društva.

 

(41) Države članice trebale bi moći usvojiti stroža pravila o duhanskim proizvodima koja smatraju nužnima radi zaštite javnog zdravlja, ako su takva pravila izvan područja primjene odredbi ove Direktive. Ako duhanski ili srodni proizvodi ispunjavaju uvjete ove Direktive, države članice ne zabranjuju niti ograničavaju uvoz, prodaju ili potrošnju tih proizvoda.

Obrazloženje

The internal market won't benefit if Member States are allowed to take further steps regarding the aspects which fall under the scope this directive. This will lead to a patchwork of national provisions, which is not in the best interests of the internal market.

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45) Prijedlog utječe na nekoliko temeljnih prava utvrđenih Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, osobito na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), slobodu izražavanja i informiranja (članak 11.), sloboda poduzetništva za gospodarske subjekte (članak 16.) i pravo na vlasništvo (članak 17.). Obveze nametnute proizvođačima, uvoznicima i distributerima duhanskih proizvoda nužne su radi boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta istodobno osiguravajući visoku razinu zdravstvene zaštite i zaštite potrošača kako je predviđeno člancima 35. i 38. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Primjena ove Direktive trebala bi biti sukladna pravu EU-a i mjerodavnih međunarodnih obveza.

(45) Prijedlog utječe na nekoliko temeljnih prava utvrđenih Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, osobito na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), slobodu izražavanja i informiranja (članak 11.), sloboda poduzetništva za gospodarske subjekte (članak 16.), pravo na vlasništvo (članak 17.), i pravo na čisti zrak predviđeno Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (članak 7. stavak (b) i članak 12.). Obveze nametnute proizvođačima, uvoznicima i distributerima duhanskih proizvoda nužne su radi boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta istodobno osiguravajući visoku razinu zdravstvene zaštite i zaštite potrošača kako je predviđeno člancima 35. i 38. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Primjena ove Direktive trebala bi biti sukladna pravu EU-a i mjerodavnih međunarodnih obveza.

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) prekogranična prodaja duhanskih proizvoda na daljinu;

(d) zabrana prekogranične prodaje duhanskih proizvoda na daljinu;

Obrazloženje

In conformity with the Izmjena to Article 16 of the proposed Directive.

Amandman  24

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) „sustav provjere dobi” znači sustav računanja kojim se jasno potvrđuje dob potrošača u elektroničkom obliku u skladu s nacionalnim zahtjevima;

Briše se.

Obrazloženje

In conformity with the Izmjena to Article 16 of the proposed Directive.

Amandman  25

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) „svojstvena aroma” znači prepoznatljiva aroma ili okus različit od duhana koji nastaje od aditiva ili kombinacije aditiva, uključujući, ali se ne ograničujući na, voće, začine, začinske trave, alkohol, slatkiše, mentol ili vaniliju opažljiv prije ili poslije namjenske uporabe duhanskog proizvoda;

 

(4) „svojstvena aroma” znači prepoznatljiva aroma ili okus različit od duhana koji nastaje od aditiva ili kombinacije aditiva, uključujući, ali se ne ograničujući na, voće, začine, začinske trave, alkohol, slatkiše, mentol ili vaniliju opažljiv prije ili poslije namjenske uporabe duhanskog proizvoda. Tradicionalne arome duhanskih proizvoda, poput mentola, ne smatraju se svojstvenim aromama.

Obrazloženje

Menthol has been used in traditional tobacco products since the 1920's. There is no sufficient evidence that menthol has a bad influence on the smoking behaviour among youngsters.

Amandman  26

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) „cigarilos” znači vrsta male cigare promjera do 8 mm;

Briše se.

Obrazloženje

A cigarillo is a cigar model like many other models. No separate definition is required.

Amandman  27

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) „najviša razina“ ili „najviša dopuštena količina” znači najveći dopušteni udio ili emisija, uključujući i vrijednost 0, tvari u duhanskom proizvodu mjerenoj u gramima;

(19) „najviša razina“ ili „najviša dopuštena količina” znači najveći dopušteni udio ili emisija, uključujući i vrijednost 0, tvari u duhanskom proizvodu mjerenoj u gramima;

Amandman  28

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) „novi duhanski proizvod” označava duhanski proizvod osim cigarete, duhana za motanje, duhana za lule, duhana za vodenu lulu, cigare, cigarilosa, duhana za žvakanje, duhana za šmrkanje ili duhana za oralnu upotrebu stavljen na tržište nakon stupanja na snagu ove Direktive;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Obrazloženje

(Does not affect English version.)

Amandman  29

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) „staviti na tržište” znači učiniti proizvode dostupnima potrošačima koji se nalaze u Uniji, uz naplatu ili bez nje, što obuhvaća i prodaju na daljinu; u slučaju prekogranične prodaje na daljinu, proizvod se smatra plasiranim na tržište u državi članici u kojoj se potrošač nalazi;

(25) „staviti na tržište” znači opskrba proizvoda za distribuciju, potrošnju ili uporabu u Uniji, uz naplatu ili bez nje, što obuhvaća i prodaju na daljinu;

Obrazloženje

In conformity with the Izmjena to Article 16 of the proposed Directive.

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) „duhan za lulu” znači duhan koji pri upotrebi sagorijeva i koji je namijenjen isključivo za lulu;

(26) „duha za lulu” znači rezan ili na drugi način usitnjen ili prešani duhan koji se može koristiti bez daljnje industrijske obrade i koji je podrobnije definiran u Direktivi Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011.;

Amandman  31

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) „duhan za motanje” znači duhan koji za motanje cigareta mogu koristiti potrošači ili prodajna mjesta;

(28) „duhan za motanje” ili „duhan za savijanje cigareta” znači rezan ili na drugi način usitnjen ili prešani duhan koji se može koristiti bez daljnje industrijske obrade i koji je podrobnije definiran u Direktivi Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011.;

Amandman  32

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) „znatna promjena okolnosti” znači povećanje opsega prodaje prema kategoriji proizvoda, kao što su duhan za lulu, cigara, cigarilos, za najmanje 10 % u najmanje 10 država članica na temelju podataka o prodaji prenesenih u skladu s člankom 5. stavkom 4.; ili povećanje razine zastupljenosti u potrošačkoj skupini ispod 25 godina starosti od najmanje 5 postotnih poena u najmanje 10 država članica za pojedinu kategoriju proizvoda na temelju izvješća Eurobarometra ili istovjetnih studija o zastupljenosti od ____ [ovaj datum utvrđuje se u trenutku donošenja Direktive];

(30) „znatna promjena okolnosti” znači povećanje opsega prodaje prema kategoriji proizvoda, kao što su duhan za lulu, cigara, cigarilos, za najmanje 20 % u najmanje 10 država članica na temelju podataka o prodaji prenesenih u skladu s člankom 5. stavkom 4.; ili povećanje razine zastupljenosti u potrošačkoj skupini ispod 25 godina starosti od najmanje 5 postotnih poena u najmanje 10 država članica za pojedinu kategoriju proizvoda na temelju izvješća Eurobarometra ili istovjetnih studija o zastupljenosti od ____ [ovaj datum utvrđuje se u trenutku donošenja Direktive];

Obrazloženje

The annual consumption of cigars and pipe tobacco in most of the Member States is very low. A 10% fluctuation in the sales volumes could happen too easily in these Member States.

Amandman  33

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 35. a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35a) „tradicionalna aroma duhana” znači aroma duhana koja se kontinuirano koristi u državi članici ili nekom njezinom dijelu barem od 1980. i koja je definirana kao takva nacionalnim zakonodavstvom države članice;

Obrazloženje

For the purpose of clarifying Article 6 of the proposed Directive it is necessary to provide a definition of 'traditional tobacco flavour'.

Amandman  34

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1.a (novi) – točka 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36a) „proizvod nižeg rizika” znači proizvod koji sadrži duhan i koji, kad se stavlja na tržište, znatno smanjuje rizik od bolesti povezanih s konzumacijom konvencionalnih duhanskih proizvoda. Proizvod koji se koristi za liječenje ovisnosti o konzumiranju duhana, uključujući prekid pušenja, nije proizvod nižeg rizika ako je odobren kao lijek.

Amandman  35

Prijedlog Direktive

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Najviša dopuštena količina katrana, nikotina, ugljičnog monoksida i drugih sastojaka

Najviša dopuštena količina katrana, nikotina, ugljičnog monoksida i drugih sastojaka

1. Količina u cigaretama koje se stavljaju na tržište ili se proizvode u državama članicama ne smije biti veća od:

1. Količina u cigaretama koje se stavljaju na tržište ili se proizvode u državama članicama ne smije biti veća od:

(a) 10 mg po cigareti za katran,

(a) 10 mg po cigareti za katran,

(b) 1 mg po cigareti za nikotin,

(b) 1 mg po cigareti za nikotin,

(c) 10 mg po cigareti za ugljični monoksid,

(c) 10 mg po cigareti za ugljični monoksid,

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja najviših dopuštenih količina iz stavaka 1., uzimajući u obzir znanstvene trendove i međunarodno dogovorene standarde.

 

3. Države članice obavještavaju Komisiju o najvišim dopuštenim količina koje odrede za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Uzimajući u obzir međunarodno dogovorene standarde, ako postoje, i na temelju znanstvenih dokaza i najviših dopuštenih količina koje prijave države članice, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi utvrđivanja i prilagođavanja najviših dopuštenih količina za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete koje u značajnoj mjeri povećaju otrovni ili ovisnički učinak duhanskih proizvoda iznad praga toksičnosti i svojstvima koja stvaraju ovisnost, a proizlaze iz najviše dopuštene količine katrana, nikotina i ugljičnog monoksida utvrđene u stavku 1.

3. Države članice obavještavaju Komisiju o najvišim dopuštenim količina koje odrede za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete.

Amandman  36

Prijedlog Direktive

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Metode mjerenja

Metode mjerenja

1. Količina katrana, nikotina i ugljičnog monoksida u cigaretama mjeri se na temelju normi ISO 4387 za katran, 10315 za nikotin i 8454 za ugljični monoksid.

1. Količina katrana, nikotina i ugljičnog monoksida u cigaretama mjeri se na temelju normi ISO 4387 za katran, 10315 za nikotin i 8454 za ugljični monoksid.

Točnost katranskih i nikotinskih oznaka provjerava se u skladu s normom ISO 8243.

Točnost katranskih, nikotinskih oznaka i oznaka ugljičnog monoksida provjerava se u skladu s normom ISO 8243.

2. Mjerenja iz stavka 1. provode ili potvrđuju laboratoriji za testiranja koje su odobrila i koje nadziru nadležna tijela država članica.

2. Mjerenja iz stavka 1. provode ili potvrđuju laboratoriji za testiranja koje su odobrila i koje nadziru nadležna tijela država članica.

Države članice šalju Komisiji popis ovlaštenih laboratorija na kojem će navesti kriterije koji se koriste za odobrenje i metode nadzora koje se primjenjuju, te ga ažuriraju kad god se dogodi promjena. Komisija će učiniti popis ovlaštenih laboratorija koje navedu države članice javno dostupnim.

Države članice šalju Komisiji popis ovlaštenih laboratorija na kojem će navesti kriterije koji se koriste za odobrenje i metode nadzora koje se primjenjuju, te ga ažuriraju kad god se dogodi promjena. Komisija će učiniti popis ovlaštenih laboratorija koje navedu države članice javno dostupnim.

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja metoda mjerenja količine katrana, nikotina i ugljičnog monoksida, uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj te međunarodno dogovorene standarde.

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja metoda mjerenja količine katrana, nikotina i ugljičnog monoksida, uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj te primjenjujući međunarodno dogovorene standarde sastavljene za određenu svrhu i koje je potvrdila Međunarodna organizacija za normizaciju.

4. Države članice obavještavaju Komisiju o metodama mjerenja kojima se koriste za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Na temelju tih metoda i uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj, kao i međunarodno dogovorene standarde, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi utvrđivanja i prilagođavanja metoda mjerenja.

4. Države članice obavještavaju Komisiju o metodama mjerenja kojima se koriste za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Takve metode temelje se na znanstvenim dokazima. Na temelju tih mjerenja i uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj, kao i međunarodno dogovorene standarde sastavljene za određenu svrhu i koje je potvrdila Međunarodna organizacija za normizaciju, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi utvrđivanja i prilagođavanja metoda mjerenja.

 

4a. Točnost oznaka za ostale emisije ostalih duhanskih proizvoda koji sagorijevaju provjerava se u skladu s normom ISO 8243.

Amandman  37

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da svojim nadležnim tijelima dostave popis svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu, koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda, kao i njihove emisije i najviše dopuštene količine. Proizvođači ili uvoznici također obavještavaju nadležna tijela dotičnih država članica ako se promijeni sastav proizvoda i to utječe na informacije dostavljene u skladu s ovim člankom. Informacije tražene u ovom članku podnose se prije stavljanja na tržište novog ili modificiranog duhanskog proizvoda.

Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda, proizvoda koji sadrže nikotin i biljnih proizvoda za pušenje da svojim nadležnim tijelima dostave popis svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu, koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda, kao i njihove emisije i najviše dopuštene količine, ako su dostupne. Proizvođači ili uvoznici također obavještavaju nadležna tijela dotičnih država članica ako se promijeni sastav proizvoda i to utječe na informacije dostavljene u skladu s ovim člankom. Informacije tražene u ovom članku podnose se prije stavljanja na tržište novog ili modificiranog duhanskog proizvoda.

Amandman  38

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. Duhanski proizvodi, osim cigareta i duhana za motanje, isključeni su iz informacija o emisijama i vrijednostima dok se ne izrade mjerne metode na razini Zajednice.

Obrazloženje

In accordance with Recital 31 of Directive 2001/37/EC, standards and measuring methods for tobacco products other than cigarettes and roll-your-own tobacco must be developed at Community level. The Commission has been called upon to submit appropriate proposals. So far, no such methods have been developed.

Amandman  39

Prijedlog Direktive

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

 

Reguliranje sastojaka

Reguliranje sastojaka

1. Države članice zabranjuju stavljanje na tržište duhanskih proizvoda sa svojstvenim aromama.

1. Ne dovodeći u pitanje članak 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, države članice zabranjuju stavljanje na tržište duhanskih proizvoda sa svojstvenim aromama.

 

Iznimka je moguća za neke tradicionalne arome duhana koji se ne mogu svrstati u istu skupinu s drugim aromama duhana. Mentol se smatra tradicionalnom aromom duhana.

Države članice ne zabranjuju upotrebu dodataka koji su nužni za proizvodnju duhanskih proizvoda ako zbog tih dodataka proizvod ne dobije svojstvenu aromu.

Države članice ne ograničavaju ili zabranjuju upotrebu dodataka koji su nužni za proizvodnju duhanskih proizvoda, čak ni ako zbog nužnih dodataka proizvod dobije svojstvenu aromu.

Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom.

Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom.

2. Komisija utvrđuje na zahtjev države članice ili može na vlastitu inicijativu provedbenim aktima utvrditi pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 1. Ti provedbeni akti usvajaju se u skladu s postupkom razmatranja navedenim u članku 21.

2. Komisija utvrđuje na zahtjev države članice ili može na vlastitu inicijativu provedbenim aktima utvrditi pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 1. Ti provedbeni akti usvajaju se u skladu s postupkom razmatranja navedenim u članku 21.

Komisija donosi provedbenim aktima jedinstvena pravila o postupcima utvrđivanja pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 1. Ti provedbeni akti usvajaju se u skladu s postupkom razmatranja navedenim u članku 21.

2.a Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi utvrđivanja jedinstvenih pravila o postupcima utvrđivanja pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 1.

3. Ako iskustvo stečeno primjenom stavaka 1. i 2. pokazuje da određeni dodatak, sam ili u kombinaciji, obično daje svojstvenu aromu kad prelazi određenu razinu prisutnosti ili koncentracije, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi postavljanja najviših razina tih dodataka ili kombinacija dodataka koje uzrokuju svojstvenu aromu.

3. Ako iskustvo stečeno primjenom stavaka 1. i 2. pokazuje da određeni dodatak, sam ili u kombinaciji, obično daje svojstvenu aromu kad prelazi određenu razinu prisutnosti ili koncentracije, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi postavljanja najviših razina tih dodataka ili kombinacija dodataka koje uzrokuju svojstvenu aromu.

 

4. Države članice zabranjuju upotrebu sljedećih dodataka u duhanskim proizvodima:

4. Države članice zabranjuju upotrebu sljedećih dodataka u duhanskim proizvodima:

 

(a) vitamina i drugih dodataka koji stvaraju dojam da je duhanski proizvod koristan za zdravlje ili da predstavlja manju opasnost za zdravlje ili

(a) vitamina i drugih dodataka koji stvaraju dojam da je duhanski proizvod koristan za zdravlje ili da predstavlja manju opasnost za zdravlje ili

(b) kofeina, taurina te drugih dodataka i stimulativnih sredstava koje se povezuje s energijom i živošću ili

(b) kofeina, taurina te drugih dodataka i stimulativnih sredstava za koje je znanstveno dokazano da povećavaju razinu energije i živosti ili

(c) aditiva od kojih su emisije obojene.

(c) aditiva od kojih su emisije obojene.

5. Države članice zabranjuju upotrebu aroma u sastavnicama duhanskih proizvoda kao što su filtri, papiri, pakiranja, kapsule ili bilo kakvih tehničkih obilježja koja omogućuju promjenu intenziteta arome ili dima. Filtri i kapsule ne sadržavaju duhan.

5. Države članice zabranjuju upotrebu aroma u sastavnicama duhanskih proizvoda kao što su filtri, papiri, pakiranja, kapsule ili bilo kakvih tehničkih obilježja koja omogućuju promjenu intenziteta arome ili dima. Filtri i kapsule ne sadržavaju duhan.

 

To ne utječe na tehničke mjere namijenjene za smanjenje specifičnih štetnih sastavnica dima ili povećanja biološke razgradivosti duhanskih proizvoda.

6. Države članice osiguravaju da se odredbe ili uvjeti navedeni u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 na odgovarajući način primjenjuju na duhanske proizvode.

6. Države članice osiguravaju da se odredbe ili uvjeti navedeni u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 na odgovarajući način primjenjuju na duhanske proizvode.

7. Države članice zabranjuju na temelju znanstvenih dokaza stavljanje na tržište duhanskih proizvoda s dodacima u količinama koje u značajnoj mjeri u fazi konzumacije povećaju otrovni ili ovisnički učinak duhanskog proizvoda.

7. Države članice zabranjuju na temelju znanstvenih dokaza stavljanje na tržište duhanskih proizvoda s dodacima u količinama koje u značajnoj mjeri u fazi konzumacije povećaju otrovni ili ovisnički učinak duhanskog proizvoda.

Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom.

Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom.

8. Komisija utvrđuje na zahtjev države članice ili može na vlastitu inicijativu provedbenim aktom utvrditi pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 7. Ti provedbeni akti usvajaju se u skladu s postupkom razmatranja navedenim u članku 21. i moraju se temeljiti na najnovijim znanstvenim dokazima.

8. Komisija utvrđuje na zahtjev države članice ili može na vlastitu inicijativu provedbenim aktom utvdriti pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 7. Ti provedbeni akti usvajaju se u skladu s postupkom razmatranja navedenim u članku 21. i moraju se temeljiti na najnovijim znanstvenim dokazima.

9. Ako znanstveni dokazi i iskustva prikupljena primjenom stavaka 7. i 8. pokažu da određeni dodatak ili određena količina tog dodatka u fazi konzumiranja znatno povećava toksičnost nekog duhanskog proizvoda ili ovisnost o njemu, Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi utvrdila najveće razine za te dodatke.

9. Ako znanstveni dokazi i iskustva prikupljena primjenom stavaka 7. i 8. pokažu da određeni dodatak ili određena količina tog dodatka u fazi konzumiranja znatno povećava toksičnost nekog duhanskog proizvoda ili ovisnost o njemu, Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi utvrdila najveće razine za te dodatke.

10. Duhanski proizvodi koji nisu cigarete, duhan za motanje i bezdimni duhanski proizvodi izuzeti su od zabrana utvrđenih u stavcima 1. i 5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja tog izuzeća ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

10. Duhanski proizvodi koji nisu cigarete, duhan za motanje i duhan za vodenu lulu izuzeti su od zabrana utvrđenih u stavcima 1. i 5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja tog izuzeća ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

Amandman  40

Prijedlog Direktive

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Opće odredbe

Opće odredbe

1. Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda i svako vanjsko pakiranje mora imati zdravstvena upozorenja na službenom jeziku ili jezicima države članice u kojoj je proizvod stavljen na tržište.

1. Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda i svako vanjsko pakiranje mora imati zdravstvena upozorenja na službenom jeziku ili jezicima države članice u kojoj je proizvod stavljen na tržište, ne dovodeći u pitanje članak 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske.

2. Zdravstvena upozorenja zauzimaju čitavu površinu koja je za njih predviđena te ne smiju biti komentirana, parafrazirana, niti na njih smije biti ikakvih upućivanja.

2. Zdravstvena upozorenja zauzimaju čitavu površinu koja je za njih predviđena te ne smiju biti komentirana, parafrazirana

3. Kako bi se osigurala njihova grafička cjelovitost i vidljivost, zdravstvena upozorenja moraju biti otisnuta tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama, oznakama za praćenje i pronalaženje, sigurnosnim obilježjima, ikakvom vrstom omotnice, vrećice, ovojnice, kutije ili druge naprave, niti otvaranjem jediničnog pakiranja.

3. Zdravstvena upozorenja moraju biti vidljiva i otisnuta tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima koji se stavljaju na otvor pakiranja duhanskog proizvoda, cjenovnim oznakama, oznakama za praćenje i pronalaženje, sigurnosnim obilježjima, ikakvom vrstom omotnice, vrećice, ovojnice, kutije ili druge naprave, niti otvaranjem jediničnog pakiranja.

 

4. Države članice osiguravaju da zdravstvena upozorenja na glavnoj površini pojedinačnog pakiranja i vanjskom pakiranju budu posve vidljiva, što uključuje da ne budu djelomično ili potpuno prekrivena ili prekinuta omotnicama, vrećicama, ovojnicama, kutijama ili drugim napravama prilikom stavljanja duhanskih proizvoda na tržište.

4. Države članice osiguravaju da zdravstvena upozorenja na glavnoj površini pojedinačnog pakiranja i vanjskom pakiranju budu posve vidljiva, što uključuje da ne budu djelomično ili potpuno prekrivena ili prekinuta omotnicama, vrećicama, ovojnicama, kutijama ili drugim napravama prilikom stavljanja duhanskih proizvoda na tržište.

5. Zdravstvena upozorenja nipošto ne smiju prekriti ili prekinuti porezne biljege, cjenovne oznake, oznake za praćenje i pronalaženje ili sigurnosna obilježja na pojedinačnom pakiranju.

5. Zdravstvena upozorenja nipošto ne smiju prekriti ili prekinuti porezne biljege koji se stavljaju na otvor pakiranja duhanskog proizvoda, cjenovne oznake, oznake za praćenje i pronalaženje ili sigurnosna obilježja na pojedinačnom pakiranju.

6. Države članice ne smiju povećati veličinu zdravstvenih upozorenja niti uvođenjem obveze da se oko njih stavi obrub. Stvarna veličina zdravstvenih upozorenja izračunava se u odnosu na površinu na koju se stavljaju prije otvaranja pojedinačnog pakiranja.

6. Stvarna veličina zdravstvenih upozorenja izračunava se u odnosu na površinu na koju se stavljaju prije otvaranja pojedinačnog pakiranja.

Amandman  41

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) odrediti položaj, format, prikaz i dizajn zdravstvenih upozorenja utvrđenih ovim člankom, uključujući vrstu slova i boju pozadine.

 

Briše se.

 

Amandman  42

Prijedlog Direktive

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Kombinirana zdravstvena upozorenja za duhan za pušenje

 

Kombinirana zdravstvena upozorenja za duhan za pušenje

1. Svako pojedinačno pakiranje i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose kombinirana zdravstvena upozorenja. Kombinirana zdravstvena upozorenja:

1. Svako pojedinačno pakiranje i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose kombinirana zdravstvena upozorenja. Kombinirana zdravstvena upozorenja:

(a) sastoje se od tekstualnog upozorenja navedenog u Prilogu I. i odgovarajuće fotografije u boji iz zbirke fotografija;

(a) sastoje se od tekstualnog upozorenja navedenog u Prilogu I. i odgovarajuće fotografije u boji iz zbirke fotografija;

(b) uključuju informacije o odvikavanju od pušenja poput telefonskih brojeva, adresa elektroničke pošte i/ili internetskih stranica za informiranje pušača o programima podrške koji postoje za one koji žele prestati pušiti;

 

(b) uključuju informacije o odvikavanju od pušenja poput telefonskih brojeva, adresa elektroničke pošte i/ili internetskih stranica za informiranje pušača o programima podrške koji postoje za one koji žele prestati pušiti;

(c) prekrivaju 75 % vanjskog područja i prednje i stražnje površine pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja;

(c) prekrivaju 70 % vanjskog područja i prednje i stražnje površine pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja;

(d) prikazuju isto tekstualno upozorenje i odgovarajuću fotografiju u boji s obje strane pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja;

(d) prikazuju isto tekstualno upozorenje i odgovarajuću fotografiju u boji s obje strane pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja;

(e) postavljaju se na gornji rub pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja u istom smjeru kao i sve druge informacije koje se pojavljuju na pakiranju;

(e) postavljaju se na donji rub pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja u istom smjeru kao i sve druge informacije koje se pojavljuju na pakiranju;

(f) reproduciraju se u skladu s formatom, prikazom, dizajnom i proporcijama koje odredi Komisija u skladu sa stavkom 3.;

 

(g) za pojedinačna pakiranja cigareta poštuju sljedeće dimenzije:

(g) za pojedinačna pakiranja cigareta poštuju sljedeće dimenzije:

(i) visina: najmanje 64 mm;

 

(i) visina: najmanje 60 mm;

(i) širina: najmanje 55 mm;

(i) širina: najmanje 51 mm;

 

2. Kombinirana zdravstvena upozorenja podijeljena su u tri skupine koje se svake godine izmjenjuju. Države članice osiguravaju da svako kombinirano zdravstveno upozorenje bude prikazano na što ujednačenijem broju proizvoda svake robne marke.

2. Kombinirana zdravstvena upozorenja podijeljena su u tri skupine koje se svake godine izmjenjuju. Države članice osiguravaju da svako kombinirano zdravstveno upozorenje bude prikazano na što ujednačenijem broju proizvoda svake robne marke.

3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. kako bi:

3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. kako bi:

(a) prilagodila tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. ovoj Direktivi uzimajući u obzir znanstveni i tehnički napredak;

(a) prilagodila tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. ovoj Direktivi uzimajući u obzir znanstveni i tehnički napredak;

 

(b) izradila i prilagodila zbirku fotografija iz točke (a) stavka 1. ovoga članka uzimajući u obzir znanstveni razvoj i tržišna zbivanja;

(b) izradila do …* i po potrebi kasnije prilagodila zbirku fotografija iz točke (a) stavka 1. ovoga članka uzimajući u obzir znanstveni razvoj i tržišna zbivanja;

(c) odredila položaj, format, prikaz, dizajn, rotaciju i veličinu zdravstvenih upozorenja;

(c) odredila prikaz, dizajn i rotaciju zdravstvenih upozorenja uzimajući u obzir jezične posebnosti svake države članice;

(d) odstupajući od članka 7. stavka 3. utvrdila uvjete pod kojima se zdravstvena upozorenja pri otvaranju jediničnog paketa mogu prelomiti tako da se osigura grafička cjelovitost i vidljivost teksta, fotografija i informacija o odvikavanju.

(d) odstupajući od članka 7. stavka 3. utvrdila uvjete pod kojima se zdravstvena upozorenja pri otvaranju jediničnog paketa mogu prelomiti tako da se osigura grafička cjelovitost i vidljivost teksta, fotografija i informacija o odvikavanju.

 

_____________

 

* OJ: please insert date: six months after the entry into force of this Directive.

Amandman  43

Prijedlog Direktive

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Označivanje duhana za pušenje osim cigareta i duhana za motanje

Označivanje duhana za pušenje osim cigareta i duhana za motanje

1. Duhan za pušenje osim cigareta i duhana za motanje izuzet je od obveze da nosi informativnu poruku utvrđenu u članku 8. stavku 2. i kombinirana zdravstvena upozorenja iz članka 9. Pored općeg upozorenja navedenog u članku 8. stavku 1., svako pojedinačno pakiranje i vanjsko pakiranje tih proizvoda nosi tekstualno upozorenje navedeno u Prilogu I. Opće upozorenje navedeno u članku 8. stavku 1. obuhvaća upućivanje na službe za odvikavanje od pušenja u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b).

1. Duhan za pušenje osim cigareta i duhana za motanje izuzet je od obveze da nosi informativnu poruku utvrđenu u članku 8. stavku 2. i kombinirana zdravstvena upozorenja iz članka 9. Pored općeg upozorenja navedenog u članku 8. stavku 1., svako pojedinačno pakiranje i vanjsko pakiranje tih proizvoda nosi tekstualno upozorenje navedeno u Prilogu I. Opće upozorenje navedeno u članku 8. stavku 1. obuhvaća upućivanje na službe za odvikavanje od pušenja u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b).

Opće upozorenje tiska se na najvidljivijoj plohi pojedinačnog pakiranja i na bilo kojem vanjskom pakiranju. Tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. izmjenjuju se na način kojim se jamči njihovo redovito pojavljivanje. Ta upozorenja tiskaju se na najvidljivijoj plohi pojedinačnog pakiranja i na bilo kojem vanjskom pakiranju.

Opće upozorenje tiska se ili pričvršćuje naljepnicama koje se ne mogu ukloniti na najvidljivijoj plohi pojedinačnog pakiranja i na bilo kojem vanjskom pakiranju. Tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. izmjenjuju se na način kojim se jamči njihovo redovito pojavljivanje. Ta upozorenja pojavljuju se na najvidljivijoj plohi pojedinačnog pakiranja i na bilo kojem vanjskom pakiranju.

2. Opće upozorenje iz stavka 1. prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

2. Opće upozorenje iz stavka 1. prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja, osim prozirnog dodatnog ovitka koji se obično koristi u maloprodaji, ako se upozorenje na kutiji ispod tog ovitka jasno vidi kroz njega. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.

3. Tekstualno upozorenje iz stavka 1. prekriva 40 % vanjskog područja odgovarajuće površine pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 45 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 50 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

3. Tekstualno upozorenje iz stavka 1. prekriva 40 % vanjskog područja odgovarajuće površine pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 45 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 50 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.

 

3a. Kod pojedinačnih pakiranja čija najvidljivija površina prelazi 75 cm², upozorenja iz stavaka 2. i 3. pokrivaju površinu od barem 22,5 cm² na svakoj strani pakiranja. Ta se površina povećava na 24 cm² za države članice s dva službena jezika i na 26,25 cm² za države članice s više od dva službena jezika.

4. Opće upozorenje i tekstualno upozorenje iz stavka 1.:

4. Opće upozorenje i tekstualno upozorenje iz stavka 1.:

(a) tiskaju se masnim crnim slovima tipa Helvetica na bijeloj podlozi. Radi udovoljenja jezičnim zahtjevima, države članice mogu utvrditi veličinu slova pod uvjetom da je veličina slova određena u njihovom zakonodavstvu takva da zauzima najveći mogući dio površine određene za potreban tekst;

(a) ispisani su masnim crnim slovima tipa Helvetica na bijeloj pozadini. Upozorenja se mogu pričvrstiti naljepnicama ako se one ne mogu ukloniti. Radi udovoljenja jezičnim zahtjevima, države članice mogu utvrditi veličinu slova pod uvjetom da je veličina slova određena u njihovom zakonodavstvu takva da zauzima najveći mogući dio površine određene za potreban tekst;

(b) postavljaju se na sredinu površine na kojoj se trebaju tiskati, paralelno s gornjim rubom pojedinačnog pakiranja i bilo kojeg vanjskog pakiranja;

(b) Postavljaju se na sredinu površine na kojoj se trebaju pojaviti, paralelno s gornjim rubom pojedinačnog pakiranja i bilo kojeg vanjskog pakiranja;

(c) uokvireni su crnim obrubom najmanje 3 mm i najviše 4 mm u širinu unutar površine predviđene za tekst upozorenja.

(c) uokvireni su crnim obrubom najmanje 3 mm i najviše 4 mm u širinu unutar površine predviđene za tekst upozorenja.

5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja izuzeća iz stavka 1. ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

 

Amandman  44

Prijedlog Direktive

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Članak 11.

Označivanje bezdimnih duhanskih proizvoda

Označivanje bezdimnih duhanskih proizvoda

1. Svako pojedinačno pakiranje i svako vanjsko pakiranje proizvoda od bezdimnog duhana nose sljedeće zdravstveno upozorenje:

1. Svako pojedinačno pakiranje i svako vanjsko pakiranje proizvoda od bezdimnog duhana nose sljedeće zdravstveno upozorenje:

Ovaj duhanski proizvod može štetiti zdravlju i stvara ovisnost.

Ovaj duhanski proizvod šteti zdravlju i stvara ovisnost.

2. Zdravstveno upozorenje iz stavka 1. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Osim toga:

2. Zdravstveno upozorenje iz stavka 1. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Osim toga:

(a) tiskano je na dvije najveće površine jediničnog paket i svim vanjskim pakiranjima;

(a) tiskano je na dvije najveće površine jediničnog paket i svim vanjskim pakiranjima;

(b) pokriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja; Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

(b) pokriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja; Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja uvjeta iz stavaka 1. i 2., uzimajući u obzir znanstvena i tržišna kretanja.

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja uvjeta iz stavaka 1. i 2., uzimajući u obzir znanstvena i tržišna kretanja.

Amandman  45

Prijedlog Direktive

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Opis proizvoda

Opis proizvoda

1. Oznaka pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja te samog duhanskog proizvoda ne smije sadržavati element ili obilježje koje:

1. Oznaka pojedinačnog pakiranja i svakog vanjskog pakiranja te samog duhanskog proizvoda ne smije sadržavati element ili obilježje koje:

(a) promiče duhanski proizvod lažnim, obmanjujućim, prijevarnim sredstvima ili onima koja mogu stvoriti pogrešan dojam o svojstvima, učincima na zdravlje, opasnostima ili emisijama tog proizvoda;

(a) promiče duhanski proizvod lažnim, obmanjujućim, prijevarnim sredstvima ili onima koja mogu stvoriti pogrešan dojam o svojstvima, učincima na zdravlje, opasnostima ili emisijama tog proizvoda;

 

(b) ukazuje na činjenicu da je pojedini duhanski proizvod manje štetan od drugih ili da stvara revitalizirajuće, energične, iscjeljujuće, pomlađujuće, prirodne, organske ili na neki drugi način pozitivne zdravstvene ili društvene učinke;

(b) ukazuje na činjenicu da je pojedini duhanski proizvod manje štetan od drugih ili da stvara revitalizirajuće, energične, iscjeljujuće, pomlađujuće, prirodne, organske ili na neki drugi način pozitivne zdravstvene učinke;

(c) upućuje na aromu, okus, aromatične tvari i druge dodatke ili njihovu odsutnost;

(c) upućuje na aromu, okus, aromatične tvari i druge dodatke ili njihovu odsutnost;

(d) nalikuje na prehrambeni proizvod.

(d) nalikuje na prehrambeni proizvod.

 

(da) nastoji smanjiti učinak nekih štetnih sastavnica dima ili povećati biološku razgradivost duhanskih proizvoda

 

2. Zabranjeni elementi i obilježja mogu obuhvaćati, ali nisu ograničeni na tekstove, simbole, imena, žigove, simbolične ili druge oznake, boje koje bi mogle dovesti u zabludu, umetke ili druge dodatne materijale kao što su ljepljive etikete, naljepnice, dodaci, srećke grebalice i vrećice ili se odnose na oblik samog duhanskog proizvoda. Za cigarete promjera manjeg od 7,5 mm smatra se da mogu dovesti u zabludu.

2. Na pakiranjima duhanskih proizvoda ne koriste se tekstovi, simboli, imena, žigovi, simbolične ili druge oznake, boje koje bi mogle dovesti u zabludu ili drugi dodatni materijali kao što su ljepljive etikete, naljepnice, dodaci, srećke grebalice i vrećice koji mogu ukazivati na činjenicu da je pojedini duhanski proizvod manje štetan od drugih ili mogu dovesti potrošača u zabludu u pogledu štetnosti duhanskih proizvoda.

 

Amandman  46

Prijedlog Direktive

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Izgled i sadržaj jediničnih pakiranja

Izgled i sadržaj jediničnih pakiranja

1. Jedinični paket cigareta mora imati oblik kvadra. Jedinični paket duhana za motanje ima oblik vrećice, tj. pravokutnog džepa s preklopom kojim se pokriva otvor. Preklop vrećice pokriva najmanje 70 % prednjeg dijela paketa. Jedinični paket cigareta mora sadržavati najmanje 20 cigareta. Jedinični paket duhana za motanje sadrži duhan mase najmanje 40 g.

1. Jedinični paket cigareta mora imati oblik kvadra ili nalik kvadru s kosim rubovima. Jedinični paket duhana za motanje ili duhana za savijanje cigareta stavlja se u kvadratnu ili cilindričnu kombiniranu limenku ili ima oblik vrećice, tj. pravokutnog džepa s preklopom kojim se pokriva otvor. Preklop vrećice pokriva najmanje 70 % prednjeg dijela paketa. Jedinični paket cigareta mora sadržavati najmanje 20 cigareta. Jedinični paket duhana za motanje sadrži duhan mase najmanje 40 g.

2. Paket cigareta može biti od kartona ili mekog materijala te ne može sadržavati otvor koji se može ponovno zatvoriti ili zapečatiti nakon što je prvi put otvoren osim poklopca s povlačnim prstenom (flip-top). Poklopac s povlačnim prstenom paketa cigareta spaja se samo sa stražnje strane paketa.

2. Paket cigareta može biti od kartona ili mekog materijala te ne može sadržavati otvor koji se može ponovno zatvoriti ili zapečatiti nakon što je prvi put otvoren osim poklopca s povlačnim prstenom (flip-top). Poklopac s povlačnim prstenom paketa cigareta spaja se samo sa stražnje strane paketa.

3. Komisija ima ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 22. kako bi definirala detaljnija pravila za oblik i veličinu jediničnih paketa u mjeri u kojoj su ta pravila potrebna kako bi se osigurala puna vidljivost i cjelovitost zdravstvenih upozorenja prije prvog otvaranja, tijekom otvaranja jediničnog paketa i nakon njegova zatvaranja.

 

4. Komisija ima ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 22. kako bi uvela obvezu da se jedinični paketi duhanskih proizvoda osim cigareta i duhana za motanje izrađuju u obliku kvadra ili cilindra ako se pojave znatne promjene u okolnostima, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

4. Komisija ima ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 22. kako bi uvela obvezu da se jedinični paketi duhanskih proizvoda osim cigareta i duhana za motanje izrađuju u obliku kvadra ili cilindra ako se pojave znatne promjene u okolnostima, što se utvrđuje u izvješću Komisije.

Amandman  47

Prijedlog Direktive

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Članak 14.

Sljedivost i sigurnosna obilježja

Sljedivost i sigurnosna obilježja

1. Države članice osiguravaju označavanje svih jediničnih paketa duhanskih proizvoda jedinstvenim identifikatorom. Kako bi se ostvarila njihova cjelovitost, jedinstveni identifikatori tiskaju se ili pričvršćuju tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati, ni na koji način sakriti ili prekinuti, što uključuje upotrebu poreznih biljega i cjenovnih oznaka, kao i otvaranje paketa. U vezi s proizvodima izrađenima izvan Unije, obveze iz ovog članka primjenjuju se samo na one namijenjene tržištu Unije ili stavljene na njega.

1. Kako bi se omogućilo učinkovito praćenje i pronalaženje, od država članica se zahtijeva da jedinstvene, sigurne i neuklonjive identifikacijske oznake koje je nemoguće umnoživati (u daljnjem tekstu: jedinstveni identifikator), kao što su šifre i biljezi, budu pričvršćene na sve jedinične pakete i pakiranja i svako vanjsko pakiranje cigareta ili da sačinjavaju njihov dio. Kako bi se ostvarila njihova cjelovitost, jedinstveni identifikatori tiskaju se ili pričvršćuju tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati, ni na koji način sakriti ili prekinuti, što uključuje upotrebu poreznih biljega i cjenovnih oznaka, kao i otvaranje paketa. U vezi s proizvodima izrađenima izvan Unije, obveze iz ovog članka primjenjuju se samo na one namijenjene tržištu Unije ili stavljene na njega. U onim državama članicama gdje se porezni biljezi stavljaju na duhanske proizvode, jedinstveni identifikatori mogu biti ispisani na porezne biljege ili se koristiti zajedno s digitalnim poreznim biljegom izrađenim od nevidljive tinte.

2. Jedinstveni identifikator omogućava utvrđivanje:

2. Jedinstveni identifikator omogućava utvrđivanje:

(a) datuma i mjesta proizvodnje;

(a) datuma i mjesta proizvodnje;

(b) proizvodnog pogona;

(b) proizvodnog pogona;

(c) stroja korištenog za proizvodnju proizvoda;

(c) stroja korištenog za proizvodnju proizvoda;

(d) proizvodne smjene ili vremena proizvodnje;

(d) proizvodne smjene ili vremena proizvodnje;

(e) naziva proizvoda;

(e) opisa proizvoda;

(f) ciljanog maloprodajnog tržišta;

(f) ciljanog maloprodajnog tržišta;

(g) planirane dostavne rute;

 

h) ako je primjenjivo, uvoznika za Uniju;

h) ako je primjenjivo, uvoznika za Uniju;

(i) stvarnu dostavnu rutu od mjesta proizvodnje do prvog maloprodajnog mjesta, uključujući sva korištena skladišta;

(i) planiranu i stvarnu dostavnu rutu, datum dostave, odredište dostave, posrednika i polazišnu točku od mjesta proizvodnje do prvog kupca koji nije povezan s proizvođačem ili uvoznikom, uključujući njegova skladišta i sva korištena porezna skladišta;

(j) identiteta svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog maloprodajnog mjesta;

(j) identiteta svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog maloprodajnog mjesta;

(k) računa, broja narudžbe i evidencije o plaćanju za sve naručitelje od proizvodnje do prvog maloprodajnog mjesta.

(k) računa, broja narudžbe i evidencije o plaćanju za sve naručitelje od proizvodnje do prvog maloprodajnog mjesta.

 

2.a Države članice osiguravaju da jedinstveni identifikatori na jediničnim paketima budu povezani s jedinstvenim identifikatorom na vanjskom pakiranju. Sve izmjene u poveznicama između jediničnih paketa i vanjskog pakiranja evidentiraju se u bazi podataka spomenutoj u stavku 6.

3. Države članice osiguravaju da svi gospodarski subjekti uključeni u trgovinu duhanskim proizvodima, od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta, bilježe ulaz svih jediničnih paketa u njihovo posjedovanje te sva posredna kretanja i konačni izlaz iz njihova posjedovanja. Ta obveza može se ispuniti bilježenjem u zbirnom obliku, npr. vanjskog pakiranja pod uvjetom da se jedinični paketi mogu i dalje slijediti i pronaći.

3. Države članice osiguravaju da svi gospodarski subjekti uključeni u trgovinu duhanskim proizvodima, od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta, bilježe ulaz svih jediničnih paketa i vanjskih pakiranja u njihovo posjedovanje te sva posredna kretanja i konačni izlaz iz njihova posjedovanja. Ta obveza može se ispuniti bilježenjem u zbirnom obliku, npr. vanjskog pakiranja pod uvjetom da se jedinični paketi mogu i dalje slijediti i pronaći.

4. Države članice osiguravaju da proizvođači duhanskih proizvoda svim gospodarskim subjektima uključenima u trgovanje duhanskim proizvodima, od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta, uključujući uvoznike, skladišta i prijevoznike, osiguraju opremu potrebnu za vođenje evidencije duhanskih proizvoda koji su kupljeni, prodani, uskladišteni, prevezeni ili na neki drugi način tretirani. Oprema podatke može čitati i prenositi elektronički do mjesta za pohranu podataka u skladu sa stavkom 6.

4. Države članice osiguravaju da proizvođači duhanskih proizvoda svim gospodarskim subjektima uključenima u trgovanje duhanskim proizvodima, od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta, uključujući uvoznike, skladišta i prijevoznike, osiguraju opremu koju odrede države članice, potrebnu za vođenje evidencije duhanskih proizvoda koji su kupljeni, prodani, uskladišteni, prevezeni ili na neki drugi način tretirani. Oprema podatke može čitati i prenositi elektronički do mjesta za pohranu podataka u skladu sa stavkom 6.

5. Evidentirane podatke ne može mijenjati ili brisati bilo koji gospodarski subjekt uključen u trgovanje duhanskim proizvodima, nego onaj koji je uveo podatke i drugi gospodarski subjekti na koje se transakcija izravno odnosi, kao što su dobavljač ili primatelj, mogu komentirati prethodno unesene podatke. Dotični gospodarski subjekt dodaje ispravne podatke i uputu na prethodni unos za koji smatra da zahtijeva ispravak. U iznimnim okolnostima i nakon podnošenja odgovarajućeg dokaza nadležno tijelo države članice u kojoj je izvršena evidencija ili, ako je evidencija izvršena izvan Unije, nadležno tijelo države članice uvoznice može odobriti izmjenu ili brisanje prethodno registriranih podataka.

5. Evidentirani podaci moraju se pravovremeno prenositi u bazu podataka. Podatke ne može mijenjati ili brisati bilo koji gospodarski subjekt uključen u trgovanje duhanskim proizvodima, nego onaj koji je uveo podatke i drugi gospodarski subjekti na koje se transakcija izravno odnosi, kao što su dobavljač ili primatelj, mogu komentirati prethodno unesene podatke. Dotični gospodarski subjekt dodaje ispravne podatke i uputu na prethodni unos za koji smatra da zahtijeva ispravak. U iznimnim okolnostima i nakon podnošenja odgovarajućeg dokaza nadležno tijelo države članice u kojoj je izvršena evidencija ili, ako je evidencija izvršena izvan Unije, nadležno tijelo države članice uvoznice može odobriti izmjenu ili brisanje prethodno registriranih podataka. Evidentirani podaci moraju se čuvati u razdoblju od četiri godine od proizvodnje, osim ako neka država članica ili Komisija ne zatraže duže razdoblje čuvanja zbog istrage u tijeku.

6. Države članice osiguravaju da proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda sklapaju ugovore o pohrani podataka s neovisnom trećom stranom, koja je domaćin objekta za pohranu podataka povezanih s dotičnim proizvođačem i uvoznikom. Objekt za pohranu podataka fizički je smješten na teritoriju Unije. Prikladnost treće strane, posebno njezinu neovisnost i tehničke kapacitete, te ugovor odobrava i nadzire vanjski revizor, kojega predlaže i plaća proizvođač duhana i odobrava Komisija. Države članice osiguravaju punu transparentnost i stalnu dostupnost objekata za pohranu podataka nadležnim tijelima država članica, Komisiji i neovisnoj trećoj strani. U propisno obrazloženim slučajevima države članice ili Komisija mogu omogućiti proizvođačima ili uvoznicima pristup ovim informacijama, pod uvjetom da komercijalno osjetljive informacije ostaju prikladno zaštićene u skladu s mjerodavnim nacionalnim i Unijinim zakonodavstvom.

6. Države članice potvrđuju da su proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda sklopili ugovore o pohrani podataka s neovisnom trećom stranom, koja je domaćin objekta za pohranu podataka povezanih s dotičnim proizvođačem i uvoznikom. Objekt za pohranu podataka fizički je lociran na teritoriju Unije. Prikladnost treće strane, posebno njezinu neovisnost i tehničke kapacitete, te ugovor odobrava i nadzire vanjski revizor, kojega imenuje Komisija. Troškove nastale kao rezultat ugovora s revizorom i usluga upravljanja bazama podataka snose proizvođači i uvoznici duhana. Države članice osiguravaju punu transparentnost i stalnu internetsku dostupnost potrebnih objekata za pohranu podataka nadležnim tijelima država članica, Komisiji i neovisnoj trećoj strani. Države članice ili Komisija omogućavaju proizvođačima ili uvoznicima pristup ovim informacijama, pod uvjetom da komercijalno osjetljive informacije ostaju prikladno zaštićene u skladu s nadležnim nacionalnim i Unijinim zakonodavstvom. Države članice osiguravaju da se bazi podataka pristupa samo kad je to potrebno radi otkrivanja ili istrage nedozvoljene trgovine te da podaci u bazi podataka budu zaštićeni i povjerljivi. Podatke se posebno ne smije pokazivati osobi ili organizaciji koja nije uključena u istragu ili naknadni sudski postupak.

7. Države članice osiguravaju da se osobni podaci obrađuju samo u skladu s pravilima i zaštitom predviđenom Direktivom 95/46/EZ.

7. Države članice osiguravaju da se osobni podaci obrađuju samo u skladu s pravilima i zaštitom predviđenom Direktivom 95/46/EZ.

8. Osim jedinstvenog identifikatora države članice zahtijevaju da je na svim jediničnim paketima duhanskih proizvoda koji se stavljaju na tržište vidljivo sigurnosno obilježje zaštićeno od neovlaštenih manipulacija, veličine barem 1 cm2, koje je otisnuto ili pričvršćeno tako da ga se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama ni drugim zakonski propisanim elementima.

8. Osim sigurnog jedinstvenog identifikatora koji je nemoguće umnoživati države članice zahtijevaju da je na svim jediničnim paketima duhanskih proizvoda koji se stavljaju na tržište vidljivo sigurnosno obilježje zaštićeno od neovlaštenih manipulacija, veličine barem 1 cm2, koje je otisnuto ili pričvršćeno tako da ga se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama ni drugim zakonski propisanim elementima.

9. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22.:

9. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. do... *, uzimajući u obzir postojeću praksu, tehnologije i komercijalne naputke, kao i globalne standarde za praćenje, pronalaženje i provjeru autentičnosti potrošačkih dobara koja se brzo kreću te relevantne zahtjeve iz Protokola o eliminiranju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom:

(a) radi definiranja ključnih elemenata (kao što su trajanje, mogućnost produženja, potrebno stručno znanje, povjerljivost) ugovora iz stavka 6., uključujući njegovo redovito praćenje i evaluaciju;

 

(a) radi definiranja ključnih elemenata (kao što su trajanje, mogućnost produženja, potrebno stručno znanje, povjerljivost) ugovora iz stavka 6., uključujući njegovo redovito praćenje i evaluaciju;

(b) radi definiranja tehničkih standarda kako bi osigurala potpuna međusobna usklađenost sustava koji se koriste za jedinstvene identifikatore i srodnih funkcija na razini Unije i

(b) radi definiranja tehničkih standarda kako bi osigurala potpuna međusobna usklađenost sustava koji se koriste za jedinstvene identifikatore i srodnih funkcija na razini Unije i

(c) radi definiranja tehničkih standarda za sigurnosno obilježje i njihovu moguću rotaciju i radi njihove prilagode znanstvenim, tržišnim i tehničkim kretanjima.

(c) definiranja tehničkih standarda za sigurnosno obilježje i njihovu moguću rotaciju.

 

9a. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagode tehničkih standarda za sigurnosno obilježje znanstvenim, tržišnim i tehničkim kretanjima.

10. Duhanski proizvodi osim cigareta i duhana za motanje izuzimaju se iz primjene stavaka 1. do 8. tijekom razdoblja od pet godina nakon datuma navedenog u stavku 1. članka 25.

10. Duhanski proizvodi osim cigareta i fino rezanog duhana koji se koristi kao duhan za motanje izuzimaju se iz primjene stavaka 1. do 8. tijekom razdoblja od 10 godina nakon datuma navedenog u stavku 1. članka 25.

 

___________

 

*SL: molimo upišite datum: dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  48

Prijedlog Direktive

Glava 2. – poglavlje 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Duhan za oralnu upotrebu

Bezdimni duhanski proizvodi

Obrazloženje

Tobacco for oral use belongs to smokeless tobacco products category, therefore to reflect this relationship between the two terms the title of the chapter should be changed accordingly.

Amandman  49

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice određuju najviše granice toksičnih i kancerogenih tvari prisutnih u bezdimnim duhanskim proizvodima koji se stavljaju na tržište. Tvari i nužna ograničenja detaljno su opisani u Prilogu II.a.

Obrazloženje

This replaces a ban on oral tobacco with a product quality standard for all smokeless tobacco. Rather than banning the least hazardous smokeless tobacco products, this will have the effect of removing the most hazardous from the market, and it is therefore consistent with the health objectives of the internal market. This section reproduces the regulatory recommendations of the WHO Study Group on Tobacco Product Regulation - Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation, WHO Technical Report Series, no. 955. (2010)

Amandman  50

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi se prilagodile tvari i granične vrijednosti iz stavka 1. točke (a) utvrđene u Prilogu II.a uzimajući u obzir znanstveni napredak i međunarodno dogovorene norme uz uvažavanje načela proporcionalnosti i nediskriminiranja te cilj razvoja unutarnjeg tržišta s visokom razinom zaštite zdravlja.

Obrazloženje

Commission is empowered to adjust the regulatory framework – for example to include heavy metal or other carcinogens, where there is justification for it.

Amandman  51

Prijedlog Direktive

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Članak 16.

Prekogranična prodaja na daljinu duhanskih proizvoda

Prekogranična prodaja na daljinu duhanskih proizvoda

1. Države članice obvezuju prodajna mjesta koja se namjeravaju baviti prekograničnom prodajom na daljinu potrošačima koji se nalaze u Uniji da se prijave pri nadležnim tijelima u državama članicama u kojima je poslovni nastan prodajnog mjesta i u državi članici u kojoj se stvarni ili potencijalni potrošač nalazi. Prodajna mjesta s poslovnim nastanom izvan Unije moraju se prijaviti pri nadležnim tijelima u državi članici u kojoj se stvarni ili potencijalni potrošač nalazi. Sva prodajna mjesta koja se namjeravaju baviti prekograničnom prodajom na daljinu predaju barem sljedeće informacije nadležnim tijelima:

1. Države članice zabranjuju prekograničnu prodaju na daljinu duhanskih proizvoda potrošačima koji se nalaze u Uniji.

(a) ime ili tvrtka i stalna adresa mjesta aktivnosti iz kojeg se odvija opskrba duhanskih proizvoda;

 

(b) datum početka djelatnosti prekogranične prodaje duhanskih proizvoda na daljinu javnosti pomoću usluga informacijskog društva;

 

(c) adresa internetskih stranica koje se koriste u tu svrhu i sve relevantne informacije potrebne za identifikaciju internetskih stranica.

 

 

1a. Države članice zabranjuju na svojem teritoriju distribuciju besplatnih duhanskih proizvoda ili proizvoda po sniženoj cijeni te zamjenu novih, zapečaćenih pakiranja duhanskih proizvoda već otvorenim pakiranjima, bez obzira na to koji se kanali koriste.

2. Nadležna tijela država članica objavljuju potpuni popis svih prodajnih mjesta koja su pri njima prijavljena u skladu s pravilima i zaštitinim mjerama utvrđenima u Direktivi 95/46/EZ. Prodajna mjesta mogu početi stavljati duhanske proizvode na tržište tek od trenutka objave naziva prodajnog mjesta u odgovarajućim državama članicama.

 

3. Ako je to potrebno za osiguravanje usklađenosti i omogućavanje provedbe, države članice mogu zahtijevati od prodajnog mjesta da odredi fizičku osobu koja je nadležna za to da prije nego što duhanski proizvodi dođu do potrošača provjeri pridržavaju li se ti proizvodi nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom u državi članici odredišta.

 

4. Prodajna mjesta koja se bave prodajom na daljinu opremljena su sustavom provjere dobi, koji u trenutku prodaje provjerava ima li potrošač minimalnu dob predviđenu u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice odredišta. Prodavač ili određena fizička osoba šalje nadležnim tijelima opis pojedinosti i funkcioniranja sustava provjere dobi.

 

5. Osobni podaci potrošača obrađuju se samo u skladu s Direktivom 95/46/EZ i ne otkrivaju se proizvođaču duhanskih proizvoda niti poduzećima koja su dio iste skupine poduzeća niti bilo kojoj trećoj strani. Osobni podaci ne koriste se niti prenose izvan svrhe ove stvarne kupnje. Ovo se također primjenjuje ako je prodajno mjesto dio proizvođača duhanskih proizvoda.

 

 

Amandman  52

Prijedlog Direktive

Članak 17. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijava novih duhanskih proizvoda

Prijava novih duhanskih proizvoda i izdavanje odobrenja prije stavljanja na tržište duhanskih proizvoda nižeg rizika

Obrazloženje

Linked to the Izmjena for Article 2(1)(36a). Once the authorities have scientific evidence that some novel tobacco products carry a lower risk, effective rules will need to be laid down which ensure that consumers are properly informed. Any failure to do so would deter investment in research, development and innovation and the production and marketing of such products, which are designed to offer consumers a less harmful alternative to conventional tobacco products.

Amandman  53

Prijedlog Direktive

Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da nadležnim tijelima država članica prijave sve nove duhanske proizvode koje namjeravaju staviti na tržišta tih država članica. Prijava se podnosi u elektroničkom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište i priložen joj je detaljan opis dotičnog proizvoda kao i informacije o sastojcima i emisijama u skladu s člankom 5. Proizvođači i uvoznici koji prijavljuju novi duhanski proizvod nadležnim tijelima također dostavljaju:

1. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da nadležnim tijelima država članica prijave sve nove duhanske proizvode koje namjeravaju staviti na tržišta tih država članica i za koje namjeravaju tvrditi, temeljem pouzdanih znanstvenih dokaza, da su oni manje štetni ili predstavljaju manji rizik u odnosu na konvencionalne duhanske proizvode. Prijava se podnosi u elektroničkom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište i priložen joj je detaljan opis dotičnog proizvoda kao i informacije o sastojcima i emisijama u skladu s člankom 5. Proizvođači i uvoznici koji prijavljuju novi duhanski proizvod nadležnim tijelima također dostavljaju:

Amandman  54

Prijedlog Direktive

Članak 17. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) dostupne znanstvene studije o toksičnosti, stvaranju ovisnosti i privlačnosti proizvoda, a naročito s obzirom na njegove sastojke i emisije;

(a) dostupne znanstvene studije o toksičnosti, učinku na pasivno pušenje, stvaranju ovisnosti i privlačnosti proizvoda, a naročito s obzirom na njegove sastojke i emisije;

Amandman  55

Prijedlog Direktive

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da informacije iz stavka 1. točaka (a) do (c) podnesu njihovim nadležnim agencijama nakon što su sadržaj i zaključke potvrdile neovisne znanstvene ustanove.

Amandman  56

Prijedlog Direktive

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da obavijeste njihova nadležna tijela o svim novim ili ažuriranim informacijama iz točaka (a) do (c) stavka 1. Države članice imaju pravo zahtijevati od proizvođača ili uvoznika duhana da provedu dodatne testove ili podnesu dodatne informacije. Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji sve informacije koje zaprime u skladu s ovim člankom. Države članice imaju pravo uvesti sustav izdavanja odobrenja i naplaćivati razmjernu naknadu.

2. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da obavijeste njihova nadležna tijela o svim novim ili ažuriranim informacijama iz točaka (a) do (c) stavka 1. Države članice imaju pravo zahtijevati od proizvođača ili uvoznika duhana da provedu dodatne testove ili podnesu dodatne informacije. Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji sve informacije koje zaprime u skladu s ovim člankom. U vezi sa stavljanjem na tržište duhanskih proizvoda nižeg rizika, države članice imaju pravo uvesti sustav izdavanja odobrenja i naplaćivati razmjernu naknadu.

 

Države članice imaju pravo utvrditi posebna pravila za proizvode nižeg rizika kojima se uređuju informacije za potrošače, pakiranje i označivanje, sastojci i emisije te metode koje se primjenjuju za mjerenje katrana, nikotina i ugljičnog monoksida. Države članice obavješćuju Komisiju o tim pravilima.

Obrazloženje

Linked to the Izmjena for Article 2(1)(36a). Once the authorities have scientific evidence that some novel tobacco products carry a lower risk, effective rules will need to be laid down which ensure that consumers are properly informed. Any failure to do so would deter investment in research, development and innovation and the production and marketing of such products, which are designed to offer consumers a less harmful alternative to conventional tobacco products.

Amandman  57

Prijedlog Direktive

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Za nove duhanske proizvode koji se stavljaju na tržište poštuju se zahtjevi iz ove Direktive. Odredbe koje se primjenjuju ovise o tome radi li se o proizvodima koji su u točki 29. stavka 2. definirani kao bezdimni duhanski proizvodi ili u točki 33. članka 2. kao duhan za pušenje.

3. Za nove duhanske proizvode i za proizvode nižeg rizika koji se stavljaju na tržište poštuju se zahtjevi iz ove Direktive. Duhanski proizvodi nižeg rizika uređuju se posebnim odredbama koje utvrđuju države članice u skladu sa stavkom 2. Odredbe koje se primjenjuju ovise o tome radi li se o proizvodima koji su u točki 29. stavka 2. definirani kao bezdimni duhanski proizvodi ili u točki 33. članka 2. kao duhan za pušenje.

Obrazloženje

Linked to the Izmjena for Article 2(1)(36a). Once the authorities have scientific evidence that some novel tobacco products carry a lower risk, effective rules will need to be laid down which ensure that consumers are properly informed. Any failure to do so would deter investment in research, development and innovation and the production and marketing of such products, which are designed to offer consumers a less harmful alternative to conventional tobacco products.

Amandman  58

Prijedlog Direktive

Članak 17. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Temeljem neovisnih, pouzdanih i provjerljivih znanstvenih i tehničkih podataka Komisija donosi, u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive i u skladu s člankom 22., delegirane akte kojima se utvrđuju pravila u vezi s evaluacijom, pakiranjem, označivanjem, sastojcima, stavljanjem na tržište, predstavljanjem i prodajom novih duhanskih proizvoda, kao i u vezi s informiranjem potrošača o tim proizvodima, koji su mnogo manje štetni od konvencionalnih duhanskih proizvoda.

Amandman  59

Prijedlog Direktive

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 18.

Članak 18.

Proizvodi koji sadrže nikotin

Proizvodi koji sadrže nikotin

1. Sljedeći proizvodi koji sadrže nikotin mogu se staviti na tržište samo ako su odobreni u skladu s Direktivom 2001/83/EZ:

1. Sljedeći proizvodi koji sadrže nikotin mogu se staviti na tržište samo ako su odobreni u skladu s Direktivom 2001/83/EZ:

(a) proizvodi s razinom nikotina većom od 2 mg po jedinici ili

(a) proizvodi s razinom nikotina većom od 2 mg po jedinici ili

(b) proizvodi s koncentracijom nikotina većom od 4 mg po ml ili

(b) proizvodi s koncentracijom nikotina većom od 4 mg po ml.

(c) proizvodi čija predviđena uporaba dovodi u do prosječne vršne koncentracije u plazmi veće od 4 mg nikotina po ml.

 

 

1a. Ova se Direktiva ne odnosi na proizvode koji sadrže nikotin odobrene u skladu s Direktivom 2001/83/EZ. Ako se ne primjenjuje stavak 1., proizvode je moguće staviti na tržište ako su u skladu s ovom Direktivom.

 

1b. Države članice osiguravaju da su proizvodi koji sadrže nikotin u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti potrošača i sigurnosti te ostalim relevantnim zakonodavstvom na snazi.

 

1c. Najkasnije 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive svaka država članica dostavlja Komisiji izvješće o mjerama koje je poduzela u cilju provedbe i izvršenja zakonodavstva navedenog u Prilogu II.b u dijelu u kojem se ono primjenjuje na proizvode koji sadrže nikotin te o učinkovitosti tih mjera.

 

1d. Države članice uvode zabranu uporabe proizvoda koji sadrže nikotin na javnim mjestima.

 

1e. Države članice uvode minimalnu dob za pristup proizvodima koji sadrže nikotin.

2. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. kojima se ažuriraju količine nikotina utvrđene u stavku 1. uzimajući u obzir znanstveni napredak i izdana odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže nikotin u skladu s Direktivom 2001/83/EZ.

2. Komisija je dužna do 1. travnja 2017. provesti studiju o proizvodima koji sadrže nikotin uz savjetovanje relevantnih zainteresiranih strana i država članica. U studiji će biti razmotrena potreba donošenja posebnog zakonodavstva za proizvode koji sadrže nikotin.

3. Svaki jedinični paket i sva vanjska pakiranja proizvoda koji sadrže nikotin u količinama ispod donje granice utvrđene u stavku 1. sadrže sljedeće zdravstveno upozorenje:

3. Podložno odredbama članaka 5., 6. i 12., svaki jedinični paket i sva vanjska pakiranja proizvoda koji sadrže nikotin koji nisu obuhvaćeni Direktivom 2001/83/EZ nosi sljedeće zdravstveno upozorenje:

Ovaj proizvod sadrži nikotin i može štetiti vašem zdravlju.

Ovaj proizvod sadrži nikotin i šteti vašem zdravlju.

4. Zdravsteveno upozorenje iz stavka 3. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Osim toga:

4. Zdravsteveno upozorenje iz stavka 3. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Osim toga:

(a) tiskano je na dvije najveće površine jediničnog paket i svim vanjskim pakiranjima;

(a) tiskano je na dvije najveće površine jediničnog paket i svim vanjskim pakiranjima;

(b) pokriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svih vanjskih pakiranja; Taj se udio povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

(b) pokriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svih vanjskih pakiranja; Taj se udio povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

 

5. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. kojima se zahtjevi iz stavaka 3. i 4. prilagođuju s obzirom na znanstvena i tržišna kretanja te utvrditi i prilagoditi mjesto, oblik, izgled, dizajn i rotaciju zdravstvenih upozorenja.

5. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. kojima se zahtjevi iz stavaka 3. i 4. prilagođuju s obzirom na znanstvena i tržišna kretanja te utvrditi i prilagoditi mjesto, izgled, dizajn i rotaciju zdravstvenih upozorenja.

Amandman  60

Prijedlog Direktive

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovaj proizvod može štetiti vašem zdravlju.

Ovaj proizvod može štetiti vašem zdravlju i izaziva ovisnost.

Obrazloženje

Plant products should be grouped together with tobacco products and the same rules should apply to them.

Amandman  61

Prijedlog Direktive

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Zdravsteveno upozorenje u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Ono pokriva najmanje 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svih vanjskih pakiranja; Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.

3. Zdravsteveno upozorenje u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Ono pokriva najmanje 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svih vanjskih pakiranja; Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.

Amandman  62

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 3., članka 6. stavka 9., članka 6. stavka 10., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 9., članka 18. stavka 2. i članka 18. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [Ured za publikacije: upišite datum stupanja na snagu ove Direktive].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 2.a, članka 6. stavka 3., članka 6. stavka 9., članka 6. stavka 10., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 9.a, članka 15., članka 17. stavka 3.a i članka 18. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [Ured za publikacije: upišite datum stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman  63

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku poništiti delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 3., članka 6. stavka 9., članka 6. stavka 10., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 3., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 9., članka 18. stavka 2. i članka 18. stavka 5. Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Poništenje proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Ono ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku poništiti delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 2.a, članka 6. stavka 3., članka 6. stavka 9., članka 6. stavka 10., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 9.a, članka 15., članka 17. stavka 3.a i članka 18. stavka 5. Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Poništenje proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Ono ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman  64

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Akt delegiran u skladu s člankom 3. stavkom 2., člankom 3. stavkom 3., člankom 4. stavkom 3., člankom 4. stavkom 4., člankom 6. stavkom 3., člankom 6. stavkom 9., člankom 6. stavkom 10., člankom 8. stavkom 4., člankom 9. stavkom 3., člankom 10. stavkom 5., člankom 11. stavkom 3., člankom 13. stavkom 3., člankom 13. stavkom 4., člankom 14. stavkom 9., člankom 18. stavkom 2. i člankom 18. stavkom 5. stupa na snagu samo ako niti Parlament niti Vijeće nisu uložili primjedbe u roku od dva mjeseca nakon što su o aktu obaviješteni Parlament i Vijeće ili ako su, prije isteka toga roka, i Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće ulagati primjedbe. Taj se rok produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5. Akt delegiran u skladu s člankom 4. stavkom 3., člankom 4. stavkom 4., člankom 6. stavkom 2.a, člankom 6. stavkom 3., člankom 6. stavkom 9., člankom 6. stavkom 10., člankom 8. stavkom 4., člankom 9. stavkom 3., člankom 11. stavkom 3., člankom 13. stavkom 4., člankom 14. stavkom 9.a, člankom 15., člankom 17. stavkom 3.a i člankom 18. stavkom 5. stupa na snagu samo ako niti Parlament niti Vijeće nisu uložili primjedbe u roku od dva mjeseca nakon što su o aktu obaviješteni Parlament i Vijeće ili ako su, prije isteka toga roka, i Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće ulagati primjedbe. Taj se rok produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman  65

Prijedlog Direktive

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe izrade izvješća Komisiji pomažu znanstvenici i tehnički stručnjaci kako bi se pribavile sve neophodne informacije koje su dostupne.

Za potrebe izrade izvješća Komisiji pomažu znanstvenici i tehnički stručnjaci iz država članica kako bi se pribavile sve neophodne informacije koje su dostupne.

Amandman  66

Prijedlog Direktive

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice ipak mogu zadržati strože nacionalne odredbe koje se primjenjuju na sve slične proizvode, u područjima koja su obuhvaćena direktivom, zbog važnih razloga povezanih sa zaštitom javnog zdravlja. Države članice također mogu donijeti strože odredbe zbog razloga povezanih s njihovom konkretnom situacijom ako su opravdane potrebom zaštite javnog zdravlja. Te nacionalne odredbe moraju se dostaviti Komisiji zajedno s obrazloženjem o njihovom zadržavanju ili donošenju. U roku od šest mjeseci od datuma primitka obavijesti, Komisija će prihvatiti ili odbaciti odredbe nakon što odredi jesu li ili nisu opravdane, potrebne i razmjerne s obzirom na njihov cilj, imajući u vidu visoku razinu zaštite zdravlja koju jamči ova Direktiva te mogu li ili ne poslužiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama. Ukoliko u tom roku Komisija ne donese odluku, te nacionalne odredbe smatraju se odobrenima.

2. Ova Direktiva ne utječe na pravo država članica da zadrže ili donesu, u skladu s Ugovorom, stroža pravila u vezi s proizvodnjom, uvozom, prodajom i uporabom duhanskih proizvoda koje smatraju potrebnima kako bi zaštitile javno zdravlje, ako su ta pravila izvan područja primjene odredaba ove Direktive.

Amandman  67

Prijedlog Direktive

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 18 mjeseci]. Tekst tih propisa odmah dostavljaju Komisiji.

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 24 mjeseca]. Tekst tih propisa odmah dostavljaju Komisiji.

Amandman  68

Prijedlog Direktive

Članak 26. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu omogućiti da se sljedeći proizvodi, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, stavljaju na tržište do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 24 mjeseca]:

Države članice mogu omogućiti da se sljedeći proizvodi, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, stavljaju na tržište do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 48 mjeseci]:

Obrazloženje

Member States should have more time to adjust to the new provisions.

Amandman  69

Prijedlog Direktive

Članak 26. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) duhanski proizvodi;

(a) cigarete i duhan za motanje;

Amandman  70

Prijedlog Direktive

Članak 26. – stavak 1. – točka b

Nacrt zakonodavne Rezolucije

Izmjena

(b) proizvodi koji sadrže nikotin u količinama ispod donje granice utvrđene u članku 18. stavku 1.;

(b) proizvodi koji sadrže nikotin;

Obrazloženje

In conformity with the Izmjena to Article 18 of the proposed Directive.

Amandman  71

Prijedlog Direktive

Članak 26. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu omogućiti da se duhanski proizvodi, osim cigareta i duhana za motanje, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, stavljaju na tržište do (Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 42 mjeseca):

Obrazloženje

According to Recital (18) of Directive 2001/37/EC, sufficiently long transitional periods should be provided in order to allow the necessary modifications in production to take place and for disposal of stocks, particularly for products other than cigarettes.

Amandman  72

Prijedlog Direktive

Prilog 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

PRILOG II.a

 

Najveći dopušteni sadržaj u bezdimnom duhanu, toksina po jedinici mase suhog duhana:

 

NNN (N-nitrosonornikotin) plus NNK (4-(metil nitrosamin)-1-(3-piridil)-1-(butanon): 2,0 mg/kg

 

B(a)P (benso[a]piren): 5,0 µg/kg

Obrazloženje

This table reproduces the toxicity recommendations of the WHO Study Group on Tobacco Product Regulation- Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation WHO Technical Report Ser