Postup : 2012/0297(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0277/2013

Předložené texty :

A7-0277/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Hlasování :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
PV 12/03/2014 - 8.18

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

ZPRÁVA     ***I
PDF 567kWORD 985k
22. července 2013
PE 508.221v02-00 A7-0277/2013

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Andrea Zanoni

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0628),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0367/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. února 2013(1),

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 30. května 2013(2),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Petičního výboru (A7-0277/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Směrnice 2011/92/EU harmonizovala zásady pro posuzování vlivů záměrů na životní prostředí zavedením minimálních požadavků (s ohledem na druh posuzovaných záměrů, základní povinnosti oznamovatelů, obsah posouzení a účast příslušných orgánů a veřejnosti) a přispívá k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

(1) Směrnice 2011/92/EU harmonizovala zásady pro posuzování vlivů záměrů na životní prostředí zavedením minimálních požadavků (s ohledem na druh posuzovaných záměrů, základní povinnosti oznamovatelů, obsah posouzení a účast příslušných orgánů a veřejnosti) a přispívá k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Členské státy by měly mít právo stanovit přísnější pravidla na ochranu životního prostředí a lidského zdraví.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Je nezbytné změnit směrnici 2011/92/EU za účelem posílení kvality posuzování vlivů na životní prostředí, zjednodušení různých fází řízení a zvýšení soudržnosti a synergií s ostatními právními předpisy a politikami Unie, jakož i strategiemi a politikami vypracovanými členskými státy v oblastech spadajících do vnitrostátní pravomoci.

(3) Je nezbytné změnit směrnici 2011/92/EU za účelem posílení kvality posuzování vlivů na životní prostředí, zjednodušení různých fází řízení, zajištění souladu postupu se zásadami inteligentní regulace a zvýšení soudržnosti a synergií s ostatními právními předpisy a politikami Unie, jakož i strategiemi a politikami vypracovanými členskými státy v oblastech spadajících do vnitrostátní pravomoci. Hlavním cílem změny této směrnice je její lepší provádění na úrovni členských států. Správní postupy jsou v mnoha případech příliš složité a zdlouhavé, což způsobuje zpoždění a další rizika z hlediska ochrany životního prostředí. Jedním z cílů této směrnice by tedy mělo být zjednodušit a harmonizovat postupy. Je třeba zvážit, zda by nebylo vhodné vytvořit jedno kontaktní místo, které by umožňovalo koordinované posuzování či společné postupy v případech, kdy je vyžadováno několik posouzení vlivů na životní prostředí (například u přeshraničních záměrů), a také stanovení konkrétnějších kritérií pro povinná posouzení.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Má-li být v celé Unii zajištěno jednotné uplatňování předpisů a rovnoměrná ochrana životního prostředí, měla by Komise coby strážkyně Smluv zajistit kvalitativní i procedurální soulad s ustanoveními směrnice 2011/92/EU, včetně ustanovení o konzultacích s veřejností a o její účasti.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) U záměrů, které mohou mít přeshraniční dopad na životní prostředí, by dotčené členské státy měly na základě rovného zastoupení zřídit společný styčný subjekt, který ponese odpovědnost za všechny fáze postupu. Ke konečnému schválení záměru by měl být vyžadován souhlas všech dotčených členských států.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c) Směrnice 2011/92/EU by také měla být přezkoumána takovým způsobem, aby zajišťovala lepší ochranu životního prostředí, účinnější využívání zdrojů a podporu udržitelného růstu v Evropě. K tomuto účelu je nutné zjednodušit a uvést do souladu postupy, které stanovuje.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V posledním desetiletí otázky životního prostředí, jako je účinné využívání zdrojů, ochrana biologické rozmanitosti, změny klimatu a riziko katastrof, nabyly v tvorbě politik na významu, a měly by se proto rovněž stát důležitou součástí postupů posouzení a rozhodování, zejména u záměrů v oblasti infrastruktury.

(4) V posledním desetiletí otázky životního prostředí, jako je účinné a udržitelné využívání zdrojů, ochrana biologické rozmanitosti, využívání půdy, změna klimatu a předcházení riziku přírodních či člověkem způsobených katastrof, nabyly v tvorbě politik na významu. Měly by se proto rovněž stát podstatnou součástí postupů posouzení a rozhodování u veškerých veřejných i soukromých záměrů, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, zejména u záměrů v oblasti infrastruktury. Jelikož Komise dosud nestanovila pokyny pro provádění směrnice 2011/92/EU o zachování historického a kulturního dědictví, měla by v zájmu jejího účinnějšího provádění navrhnout seznam kritérií a ukazatelů, včetně kritérií souvisejících s vizuálním dopadem.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Stanovení nutnosti důsledněji u všech záměrů zohledňovat vliv na životní prostředí by mohlo být kontraproduktivní, pokud by ještě komplikovalo již tak složité související postupy a prodlužovalo lhůty pro schválení a povolení jednotlivých etap. Zvýšily by se tak potenciálně náklady, a dokonce by mohlo dojít k ohrožení životního prostředí z důvodu příliš dlouhého trvání stavebních prací.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Řešení otázek týkajících se životního prostředí u záměrů v oblasti infrastruktury nesmí odvádět pozornost od skutečnosti, že každý záměr musí mít na životní prostředí nutně nějaký vliv. Je nutno se především zaměřit na poměr mezi užitečností záměru a jeho vlivem na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Ve svém sdělení nazvaném „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“ se Komise zavázala, že se v rámci revize směrnice 2011/92/EU bude zabývat i širšími otázkami účinného využívání zdrojů.

(5) Ve svém sdělení nazvaném „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“ se Komise zavázala, že se v rámci revize směrnice 2011/92/EU bude zabývat i širšími otázkami účinného a udržitelného využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Ochrana a podpora kulturního dědictví a krajiny, které jsou nedílnou součástí kulturní rozmanitosti, již je Unie zavázána uznávat a podporovat ustanovením čl. 167 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, mohou vycházet z definic a zásad stanovených příslušnými úmluvami Rady Evropy, zejména Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy, Evropskou úmluvu o krajině a Rámcové úmluvy o hodnotě kulturního dědictví pro společnost.

(11) Ochrana a podpora kulturního dědictví a krajiny, které jsou nedílnou součástí kulturní rozmanitosti, již je Unie zavázána uznávat a podporovat ustanovením čl. 167 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, mohou vycházet z definic a zásad stanovených příslušnými úmluvami Rady Evropy, zejména Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy, Evropskou úmluvu o krajině, Rámcovou úmluvou o hodnotě kulturního dědictví pro společnost a Mezinárodním doporučením pro zabezpečení a současnou úlohu historických oblastí, které v roce 1976 přijalo v Nairobi UNESCO.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Vizuální dopad je klíčovým kritériem při posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska zachování historického a kulturního dědictví, přírodních krajin a městských oblastí; je to další faktor, který by měl být při posuzování používán.

Odůvodnění

Vizuální dopad coby kritérium je již součástí vnitrostátních právních předpisů členských států, jako je Francie, Itálie a Spojené království.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Při uplatňování směrnice 2011/92/EU je nezbytné zajistit konkurenční podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední podniky, s cílem vytvořit inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v souladu s cíli, které byly stanoveny ve sdělení Komise nazvaném „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“.

(12) Při uplatňování směrnice 2011/92/EU je nezbytné zajistit inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v souladu s cíli, které byly stanoveny ve sdělení Komise nazvaném „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“.

Odůvodnění

Zjednodušení odstavce. Konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků je vždy pozitivní, nikdy však nesmí mít přednost před ekologickými zárukami, které se při realizaci záměrů musí poskytnout.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) V každém členském státě by měl být zřízen ústřední portál, který bude v souvislosti s prováděním této směrnice včas poskytovat údaje o životním prostředí v elektronické podobě, čímž se posílí dostupnost informací pro veřejnost a transparentnost.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b) Má-li se dosáhnout snížení administrativní zátěže, usnadnění rozhodovacího procesu a omezení nákladů na realizaci záměrů, je třeba přijmout kroky nutné k normalizaci kritérií v souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci1, přičemž cílem musí být schopnost podpořit používání nejlepších dostupných technologií, zvýšit konkurenceschopnost a zamezit rozdílnému výkladu norem.

 

_______________

 

1 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c) V zájmu dalšího zjednodušení a usnadnění práce příslušných orgánů by měla být také zavedena orientační kritéria, která zohlední charakteristické rysy různých odvětví hospodářské a průmyslové činnosti. Tato kritéria by měla vycházet z pokynů uvedených v článku 6 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1.

 

_______________

 

1 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12d) V zájmu zajištění co nejlepšího zachování historického a kulturního dědictví by Komise nebo členské státy měly vypracovat orientační kritéria.

Odůvodnění

Orgány si v řadě případů nejsou zcela vědomy, jaká kritéria mají v souvislosti se zachováním historického a kulturního dědictví použít či posuzovat. Toto opatření s sebou přinese větší jistotu.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech mimořádných situací ohrožujících bezpečnost občanů mohlo mít dodržování ustanovení směrnice 2011/92/EU nepříznivé účinky, a proto je nutné dát členským státům možnost uvedenou směrnici ve vhodných případech nepoužít.

(13) Zkušenosti ukázaly, že pokud jde o záměry, jejichž jediným účelem je zajistit reakci v případech mimořádných situací ohrožujících bezpečnost občanů, mohlo by mít dodržování ustanovení směrnice 2011/92/EU z hlediska dosažení tohoto účelu nepříznivé účinky, a proto je nutné dát členským státům možnost uvedenou směrnici v těchto výjimečných případech nepoužít. V tomto ohledu by směrnice měla zohlednit ustanovení úmluvy EHK OSN z Espoo o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, která v případech přeshraničních záměrů ukládá zúčastněným státům povinnost vzájemně se informovat a konzultovat. Je-li to vhodné a možné, měla by Komise v takových přeshraničních záměrech hrát aktivnější podpůrnou úlohu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Čl. 1 odst. 4 směrnice 2011/92/EU stanoví, že se tato směrnice nevztahuje na záměry, které jsou přijímány zvláštními vnitrostátními právními předpisy, čímž umožňuje se od této směrnice jen s omezenými procesními zárukami odchýlit a zásadním způsobem se vyhnout jejímu provádění.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b) Zkušenosti ukázaly, že je nutné zavést přesné normy, kterými by se předcházelo konfliktům zájmů, jež by mohly vzniknout mezi oznamovatelem záměru podrobeného posuzování vlivů na životní prostředí a příslušnými orgány uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. f) směrnice 2011/92/EU. Příslušné orgány by zejména neměly vystupovat v roli oznamovatele ani být vůči oznamovateli v jakémkoli vztahu závislosti, vazby či podřízenosti. Ze stejných důvodů je třeba stanovit, že orgán určený jako orgán příslušný ve smyslu směrnice 2011/92/EU nesmí tuto úlohu vykonávat v souvislosti se záměry podrobenými posuzování vlivů na životní prostředí, jejichž je sám oznamovatelem.

Odůvodnění

Dlouhodobé zkušenosti z některých členských států ukázaly, že má-li se zaručit skutečné dosažení cíle, který proces posuzování vlivů na životní prostředí sleduje, je nutné zavést konkrétní ustanovení, jež zamezí dalšímu výskytu tak závažného jevu, jakým je konflikt zájmů. V rámci tohoto ustanovení nebudou smět příslušné orgány pověřené provedením posouzení v žádném případě být zároveň oznamovatelem daného záměru ani být vůči němu v jakémkoli vztahu závislosti či podřízenosti.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13c) Při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je třeba mít na paměti přiměřenost. Požadavky stanovené v rámci posuzování vlivů záměru na životní prostředí by měly být úměrné jeho velikosti a fázi, v níž se nachází.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Při určování, zda záměr bude mít pravděpodobně významný vliv na životní prostředí, by příslušné orgány měly stanovit nejdůležitější kritéria, která je třeba vzít v úvahu, a využít dodatečné informace, které mohou být případně k dispozici po dalším posuzování požadovaném na základě právních předpisů Unie, aby bylo možné účinně použít zjišťovací řízení. Z tohoto hlediska je vhodné upřesnit obsah závěru zjišťovacího řízení, zejména pokud není požadováno posuzování vlivů na životní prostředí.

(16) Při určování, zda záměr bude mít pravděpodobně významný vliv na životní prostředí, by měly příslušné orgány jasně a přesně stanovit nejdůležitější kritéria, která je třeba vzít v úvahu, a využít dodatečné informace, které mohou být případně k dispozici po dalším posuzování požadovaném na základě právních předpisů Unie, aby bylo možné účinně a transparentně použít zjišťovací řízení. Z tohoto hlediska je vhodné upřesnit obsah závěru zjišťovacího řízení, zejména pokud není požadováno posuzování vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Má-li se předejít zbytečnému vynakládání úsilí a prostředků, měla by dokumentace k záměrům spadajícím do přílohy II obsahovat prohlášení o jeho smyslu v max. rozsahu 30 stran, charakteristiku záměru a informace o umístění záměru, který má být podroben zjišťovacímu řízení, jež by mělo sestávat z počátečního posouzení jeho životaschopnosti. Zjišťovací řízení by mělo být veřejné a mělo by zohledňovat kritéria stanovená v článku 3. Mělo by poukázat na významné přímé a nepřímé dopady záměru.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Je třeba požadovat, aby příslušné orgány určily rozsah a míru podrobnosti informací týkajících se životního prostředí, jež mají být předloženy ve formě zprávy o vlivech na životní prostředí (určení rozsahu posuzování). Aby bylo možné zlepšit kvalitu posuzování a zjednodušit rozhodovací proces, je důležité stanovit na úrovni Unie kategorie informací, z nichž by příslušné orgány při uvedeném určování měly vycházet.

(17) Příslušné orgány by měly, pokud to považují za nutné nebo pokud o to oznamovatel požádá, vydat stanovisko vymezující rozsah a míru podrobnosti informací týkajících se životního prostředí, jež mají být předloženy ve formě zprávy o vlivech na životní prostředí (určení rozsahu posuzování). Aby bylo možné zlepšit kvalitu posuzování a zjednodušit postupy a rozhodovací proces, je důležité stanovit na úrovni Unie kategorie informací, z nichž by příslušné orgány při uvedeném určování měly vycházet.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní prostředí, kterou má oznamovatel poskytnout, by měla obsahovat posouzení vhodných alternativních řešení týkajících se navrhovaného záměru, včetně pravděpodobného vývoje současného stavu životního prostředí bez provedení záměru (základní scénář), jako prostředek ke zlepšení kvality posuzování a způsob, jak umožnit začlenění ohledu na životní prostředí v rané fázi návrhu záměru.

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní prostředí, kterou má oznamovatel poskytnout, by měla obsahovat posouzení vhodných alternativních řešení týkajících se navrhovaného záměru, včetně pravděpodobného vývoje současného stavu životního prostředí bez provedení záměru (základní scénář), jako prostředek ke zlepšení kvality srovnávacího posuzování a způsob, jak umožnit začlenění ohledu na životní prostředí v rané fázi návrhu záměru s cílem umožnit výběr takového řešení, které bude optimální z hlediska udržitelnosti a dopadu na životní prostředí.

Odůvodnění

Cílem posouzení vhodných alternativních řešení týkajících se navrhovaného záměru je umožnit informovaný výběr takového řešení, které bude optimální z hlediska udržitelnosti a dopadu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Měla by být přijata opatření, která zajistí, že údaje a informace, jež jsou v souladu s přílohou IV směrnice 2011/92/EU součástí zprávy o vlivech na životní prostředí, jsou úplné a dostatečně vysoké kvality. Ve snaze vyloučit opakované posuzování by členské státy měly zohlednit skutečnost, že posuzování vlivů na životní prostředí může být prováděno na různých úrovních a různými nástroji.

(19) Měla by být přijata opatření, která zajistí, že údaje a informace, jež jsou v souladu s přílohou IV směrnice 2011/92/EU součástí zprávy o vlivech na životní prostředí, jsou úplné a dostatečně vysoké kvality.

Odůvodnění

Je nutné předejít tomu, aby měl oznamovatel možnost vyhnout se povinnosti uvést ve zprávě o vlivech na životní prostředí alternativní řešení týkající se navrhovaného záměru tím, že bude poukazovat na to, že posouzení těchto alternativ mělo být provedeno na úrovni plánování.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Je třeba zajistit, aby odborníci, kteří zprávy o vlivech na životní prostředí zkoumají, měli dostatečnou kvalifikaci a praxi a odbornou způsobilost k tomu, aby mohli vykonávat úkoly stanovené směrnicí 2011/92/EU vědecky objektivním způsobem a naprosto nezávisle na oznamovateli i samotných příslušných orgánech.

Odůvodnění

Základním předpokladem pro zaručení kvalitního posuzování vlivů na životní prostředí je naprostá nezávislost odborníků pověřených příslušnými orgány zkoumáním informací obsažených ve zprávě o vlivech na životní prostředí. Toto zkoumání musí probíhat vědecky objektivním způsobem a nesmí podléhat žádným zásahům ani vlivům.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) S cílem zajistit transparentnost a odpovědnost je třeba požadovat, aby příslušný orgán své rozhodnutí o vydání povolení pro záměr zdůvodnil a uvedl, že vzal v úvahu výsledky jednání, která vedl, a příslušné získané informace.

(20) S cílem zajistit transparentnost a odpovědnost je třeba požadovat, aby příslušný orgán své rozhodnutí o vydání povolení pro záměr podrobně a v plném rozsahu zdůvodnil a uvedl, že vzal v úvahu výsledky jednání, která vedl s dotčenou veřejností, a všechny příslušné získané informace. V případě, že by tato podmínka nebyla řádně splněna, by měla mít dotčená veřejnost právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Je třeba stanovit společné minimální požadavky pro monitorování významných negativních vlivů výstavby a provozu záměrů, aby bylo možné zajistit společný přístup ve všech členských státech a zajistit, že po zavedení zmírňujících a kompenzačních opatření žádné vlivy nebudou vyšší, než se původně předpokládalo. Toto monitorování by nemělo opakovat nebo rozšiřovat rozsah monitorování podle jiných právních předpisů Unie.

(21) Je třeba stanovit společné minimální požadavky pro monitorování významných negativních vlivů realizace a řízení záměrů, aby bylo možné zajistit společný přístup ve všech členských státech a zajistit, že po zavedení zmírňujících a kompenzačních opatření žádné vlivy nebudou vyšší, než se původně předpokládalo. Toto monitorování by nemělo opakovat nebo rozšiřovat rozsah monitorování podle jiných právních předpisů Unie. Pokud výsledky monitorování odhalí přítomnost nepředpokládaných negativních vlivů, je třeba stanovit vhodné nápravné postupy ve formě dalších zmírňujících a/nebo kompenzačních opatření.

Odůvodnění

Zavedení monitorování v rámci nové směrnice EIA je velmi důležitým krokem. Má-li se však předejít tomu, aby byl tento mechanismus kontroly ex-post samoúčelný, je nutné stanovit, že pokud se zmírňující a kompenzační opatření budou jevit jako neúčinná, bude oznamovatel povinen zajistit další opravná opatření, která poslouží k nápravě případných nepředpokládaných negativních vlivů schváleného záměru.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Měly by být zavedeny lhůty pro jednotlivé kroky posuzování vlivů záměrů v zájmu účinnějšího rozhodování a zvýšení právní jistoty, rovněž s přihlédnutím k povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného projektu. Tyto lhůty by za žádných okolností neměly ohrozit vysokou úroveň ochrany životního prostředí, zejména té, která je dána ostatními právními předpisy Unie týkajícími se životního prostředí, účinnou účast veřejnosti a přístup k právní ochraně.

(22) Měly by být zavedeny přiměřené a předvídatelné lhůty pro jednotlivé kroky posuzování vlivů záměrů v zájmu účinnějšího rozhodování a zvýšení právní jistoty, rovněž s přihlédnutím k povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného projektu. Tyto harmonogramy by za žádných okolností neměly ohrozit vysokou úroveň ochrany životního prostředí, zejména té, která je dána ostatními právními předpisy Unie týkajícími se životního prostředí, účinnou účast veřejnosti a přístup k právní ochraně, a případné delší lhůty by měly být povolovány pouze ve výjimečných případech.

Odůvodnění

Jasné vymezení stanovených lhůt je důležité pro zajištění právní jistoty pro všechny subjekty podílející se na posuzování vlivů na životní prostředí. Je proto třeba specifikovat, že případné prodloužení stanovených lhůt je možno povolit pouze výjimečně.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Jedním z cílů Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, kterou přijala Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) a kterou Unie ratifikovala a provedla v právních předpisech Unie1, je zajistit veřejnosti právo na účast při rozhodování o otázkách týkajících se životního prostředí. Proto je třeba tuto účast i nadále podporovat, včetně účasti sdružení, organizací a skupin, především nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí. Mimo to ustanovení čl. 9 odst. 2 a 4 Aarhuské úmluvy upravují přístup k soudním nebo jiným řízením za účelem napadení hmotné nebo procesní zákonnosti rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti, kdy je stanovena účast veřejnosti. Prvky této směrnice je rovněž třeba posílit v souvislosti s přeshraničními záměry v oblasti dopravy a využít přitom stávajících struktur pro rozvoj dopravních koridorů a vývoj nástrojů k určení možného vlivu na životní prostředí.

______________________

1Rozhodnutí Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 (Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 1).

Odůvodnění

Souhrnným způsobem uvádí obsah bodů odůvodnění 17, 19, 20 a 21 staré směrnice. Zásady Aarhuské úmluvy by měly být i nadále součástí bodů odůvodnění nové směrnice.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a). Prahové hodnoty stanovené pro produkci ropy a zemního plynu v příloze I směrnice 2011/92/EU nezohledňují specifičnost prahových hodnot u denní produkce nekonvenčních uhlovodíků, které jsou často velmi variabilní a nižší. Navzdory svému vlivu na životní prostředí proto záměry týkající se těchto uhlovodíků povinnému posuzování vlivů na životní prostředí nepodléhají. V souladu se zásadou obezřetnosti, jak je požadováno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2012 o dopadech těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí, je třeba nekonveční uhlovodíky (břidličný plyn a břidličnou ropu, plyn ze skalních ložisek a plyn z uhelných ložisek), které jsou definovány na základě svých geologických vlastností, zahrnout do přílohy I směrnice 2011/92/EU, a to nezávisle na vytěženém množství, tak aby záměry týkající se těchto uhlovodíků byly systematicky podrobovány posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění

Stávající směrnice nezohledňuje hodnoty denní produkce nekonvenčních uhlovodíků, v důsledku čehož nepodléhají příslušné záměry navzdory svému ekologickému dopadu povinnému posuzování vlivů na životní prostředí. V souladu se zásadou obezřetnosti a jak je požadováno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2012, se navrhuje zahrnout nekonvenční uhlovodíky do přílohy I (břidličný plyn a břidličnou ropu a plyn ze skalních ložisek pod první bod a plyn z uhelných ložisek pod druhý bod této přílohy), tak aby s nimi související záměry byly systematicky podrobovány posuzování vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Členské státy a jiní předkladatelé záměrů by měli zajistit, aby posouzení přeshraničních záměrů bylo prováděno účinně a bez zbytečných odkladů.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) V souvislosti s přizpůsobením kritérií pro výběr a informací, které mají být poskytnuty ve zprávě o vlivech na životní prostředí, nejnovějšímu technologickému vývoji a vhodným postupům, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přílohy II, III a IV směrnice 2011/92/EU, přenesena na Komisi. Je obzvlášť důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.

(26) V souvislosti s přizpůsobením kritérií pro výběr a informací, které mají být poskytnuty ve zprávě o vlivech na životní prostředí, nejnovějšímu technologickému vývoji a vhodným postupům, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přílohy II, III a IV směrnice 2011/92/EU, přenesena na Komisi. Je obzvlášť důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 27.)

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh, kterým se znění tohoto bodu odůvodnění přizpůsobuje nejnovější praxi.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

(Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 26.)

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. a

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– provádění stavebních nebo demoličních prací nebo výstavba jiných zařízení nebo děl,

– provádění stavebních prací nebo výstavba jiných zařízení nebo děl, včetně demoličních prací přímo spojených s prováděním stavebních prací,

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) V odst. 2 písm. a) se druhá odrážka nahrazuje tímto:

 

„– jiné zásahy do přírodního prostředí a krajiny včetně těch, které se týkají průzkumu a těžby nerostných surovin;“

Odůvodnění

Těžba nerostných zdrojů je již zahrnuta ve významu záměru. Je doplněn průzkum oblastí nerostných surovin, aby byla pokryta i průzkumná činnost.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. a b (nové)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

 

„c) „povolením“ rozhodnutí příslušného orgánu nebo orgánů, které opravňuje oznamovatele k zahájení záměru.“

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

b) v odstavci 2 se doplňují nové definice, které znějí:

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – bod 2 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „posuzováním vlivů na životní prostředí“ proces vypracování zprávy o vlivech na životní prostředí, projednávání (včetně projednávání s dotčenou veřejnosti a orgány působícími v oblasti životního prostředí), posouzení příslušným orgánem zohledňující zprávu o vlivech na životní prostředí a výsledky jednání v povolovacím řízení, jakož i poskytování informací o rozhodnutí v souladu s články 5 až 10.

g) „posuzováním vlivů na životní prostředí“ proces vypracování zprávy o vlivech na životní prostředí oznamovatelem, včetně zvážení vhodných alternativních řešení, projednávání (včetně projednávání s dotčenou veřejnosti a orgány působícími v oblasti životního prostředí), posouzení příslušným orgánem a/nebo orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1 zohledňující zprávu o vlivech na životní prostředí včetně údajů o znečištění emisemi a výsledky jednání v povolovacím řízení, jímž jsou stanovena opatření pro monitorování významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a zmírňující nebo kompenzační opatření, jakož i poskytování informací o rozhodnutí v souladu s články 5 až 10.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. g a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) „nezávislým“ takový odborník, jenž je schopen provést odborné/vědecké posouzení, aniž by se dostal do jakéhokoli střetu zájmů, reálného, jako střet zájmů vnímaného či zjevného ve vztahu k příslušnému orgánu, oznamovateli a/nebo vnitrostátním, regionálním či místním orgánům;

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. g b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb) „přeshraničním úsekem“ úsek zajišťující kontinuitu projektu společného zájmu mezi nejbližšími městskými uzly na obou stranách hranice dvou členských států nebo mezi členským státem a sousední zemí;.

Odůvodnění

V zájmu lepšího souladu této směrnice s úmluvou z Espoo a novým nařízením TEN-T je nezbytné použít tytéž formulace a definice.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. g c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gc) „normou“ technická specifikace přijatá uznávaným normalizačním orgánem k opakovanému nebo trvalému použití, jejíž dodržování není povinné a která je klasifikována jako:

 

i) „mezinárodní norma“, kterou se rozumí norma přijatá mezinárodním normalizačním orgánem; nebo

 

ii) „evropská norma“, kterou se rozumí norma přijatá jednou z evropských normalizačních organizací; nebo

 

iii) „harmonizovaná norma“, kterou se rozumí evropská norma přijatá na žádost Komise za účelem uplatňování harmonizačních právních předpisů Unie; nebo

 

iv) „vnitrostátní norma“, kterou se rozumí norma přijatá vnitrostátním normalizačním orgánem;

Odůvodnění

Definice pochází z nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. g d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gd) „městskou historickou památkou“ součást širšího celku, který zahrnuje přirozené a zastavěné prostředí a každodenní život jeho obyvatel; v tomto širším prostředí, které je dále obohacováno hodnotami dávného či nedávného původu a které stále prochází dynamickým procesem postupných přeměn, lze považovat městské plochy za svědky formujícího se životního prostředí;

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. g e (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ge) „nápravnými opatřeními“ další zmírňující a/nebo kompenzační opatření, která může provádět oznamovatel s cílem napravit nepředvídané nepříznivé účinky nebo jakýkoli čistý úbytek biologické rozmanitosti zjištěný při provádění záměru, např. vyplývající z nedostatků při zmírňování dopadů souvisejících se stavbou nebo provozem projektu, pro který již bylo povolení vydáno;

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. g f (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gf) „posouzením vizuálního dopadu“ pozitivní (zlepšení) či negativní (zhoršení) změna vzhledu zastavěné či přírodní krajiny a městských oblastí v důsledku rozvoje; posouzení vizuálního dopadu se týká také demolic chráněných staveb nebo staveb, které mají strategický vliv na tradiční vzhled určitého místa či krajiny; zabývá se i zjevnou změnou geologické topografie a jakýmikoli dalšími objekty, například budovami či zdmi, které brání ve výhledu do přírody a narušují harmonii krajiny; vizuální dopad se posuzuje zejména z kvalitativního hlediska, s ohledem na člověka a jeho vnímání krajiny a interakci s ní a na atmosféru, kterou toto vnímání a interakce v určitém místě vytvářejí (genius loci);

Odůvodnění

Vizuální dopad je zásadní například v případě pobřeží, větrných elektráren a historických budov.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. g g (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gg) „společným řízením“ řízení, v jehož rámci vydá příslušný orgán jedno posouzení vlivů na životní prostředí, v němž se sloučí posouzení jednoho nebo více orgánů, aniž jsou dotčena jiná ustanovení ostatních příslušných právních předpisů Unie;

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. g h (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gh) „zjednodušením“ snížení počtu formulářů a správních postupů a zavedení společných postupů nebo koordinačních nástrojů s cílem sloučit posouzení vypracovávaná několika orgány; zjednodušení obnáší i zavedení sdílených kritérií, zkrácení lhůt pro podávání zpráv a posílení objektivních a vědeckých hodnocení.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy se mohou případ od případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto směrnici na záměry určené výhradně pro účely národní obrany nebo ochrany občanů v případě mimořádných událostí, pokud se domnívají, že by její uplatnění mohlo uvedené účely nepříznivě ovlivnit.

3. Členské státy se mohou případ od případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto směrnici na záměry určené výhradně pro účely národní obrany, pokud se domnívají, že by její uplatnění mohlo uvedené účely nepříznivě ovlivnit.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nevztahuje na záměry, jejichž jednotlivé části jsou upraveny zvláštními vnitrostátními právními předpisy, pokud je cílů této směrnice, včetně cílů týkajících se poskytování informací, dosaženo prostřednictvím zákonodárného procesu. Každé dva roky ode dne uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice XXX [OPOCE please introduce the n° of this Directive] členské státy oznámí Komisi všechny případy, v nichž bylo uplatněno toto ustanovení.

vypouští se

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. c a (nové)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1. – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

 

„4a. Členské státy určí příslušný orgán nebo příslušné orgány tak, aby se zajistila jejich naprostá nezávislost při plnění úkolů, které jim přisuzuje tato směrnice. Způsob, kterým jsou příslušný orgán nebo příslušné orgány pro výkon těchto úkolů určeny, znemožňuje zejména jakýkoli vztah závislosti, vazby či podřízenosti mezi nimi samotnými či jejich součástmi na straně jedné a oznamovatelem záměru na straně druhé. Příslušný orgán nemůže vykonávat funkce jemu svěřené na základě této směrnice ve vztahu k záměru, jehož je sám oznamovatelem.“

Odůvodnění

Dlouhodobé zkušenosti z některých členských států ukázaly, že má-li se zaručit skutečné dosažení cíle, který proces posuzování vlivů na životní prostředí sleduje, je nutné zavést konkrétní ustanovení, jež zamezí dalšímu výskytu tak závažného jevu, jakým je konflikt zájmů. V rámci tohoto ustanovení nebudou smět příslušné orgány pověřené provedením posouzení v žádném případě být zároveň oznamovatelem daného záměru ani být vůči němu v jakémkoli vztahu závislosti či podřízenosti.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 2 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

1. Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění, aby před vydáním povolení podléhaly záměry, které mohou mít významný vliv na životní prostředí mimo jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo umístění, požadavku získat povolení a posouzení z hlediska jejich vlivů, a to poté, co proběhnou konzultace s veřejností. Případně budou po vydání povolení příslušným orgánem přijata opatření pro monitorování významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a zmírňující nebo kompenzační opatření. Tyto záměry jsou vymezeny v článku 4.“

Odůvodnění

Čl. 2 odst. 1 je uveden do souladu s novým zněním čl. 8 odst. 2, kde jsou stanovena opatření pro monitorování významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a zmírňující nebo kompenzační opatření. Kromě toho je posílena účast veřejnosti.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 2 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí dána současně touto směrnicí i jinými právními předpisy Unie, se uplatní koordinovaná nebo společná řízení, která splňují požadavky příslušných právních předpisů Unie.

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí dána současně touto směrnicí i jinými právními předpisy Unie, se uplatní koordinovaná nebo společná řízení, která splňují požadavky příslušných právních předpisů Unie. Tato řízení se neuplatní v případech, kdy členské státy shledají, že by byl takový postup nepřiměřený.

V rámci koordinovaného řízení příslušný orgán koordinuje různá individuální posouzení vyžadovaná právními předpisy Unie a vydaná několika orgány, aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v jiných příslušných právních předpisech Unie.

U záměrů podléhajících koordinovanému řízení příslušný orgán koordinuje různá individuální posouzení vyžadovaná právními předpisy Unie a vydaná různými orgány, aniž jsou dotčeny jiné příslušné právní předpisy Unie.

V rámci společného řízení příslušný orgán vydá jedno posouzení vlivů na životní prostředí, v němž se sloučí posouzení jednoho nebo více orgánů, aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v jiných příslušných právních předpisech Unie.

U záměrů podléhajících společnému řízení příslušný orgán vydá jedno posouzení vlivů na životní prostředí, v němž se sloučí posouzení jednoho nebo více orgánů, aniž jsou dotčeny jiné příslušné právní předpisy Unie;

Členské státy určí jeden orgán, který bude odpovídat za usnadnění povolovacího řízení u každého záměru.

Členské státy mohou určit jeden orgán, který usnadní povolovací řízení u každého záměru.

 

Bude-li o to Komise některým členským státem požádána, poskytne mu pro stanovení a zavedení koordinovaného a společného řízení podle tohoto článku nutnou podporu.

 

U všech posouzení vlivů na životní prostředí oznamovatel ve zprávě o vlivech na životní prostředí prokáže, že dodržuje veškeré další právní předpisy Unie, které se týkají navrhovaného postupu, u nějž je požadováno individuální posouzení vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 2 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. Aniž je dotčen článek 7, mohou členské státy ve výjimečných případech, a pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy, vyjmout určitý záměr, který je určen výhradně pro účely ochrany občanů v případě mimořádných událostí, zcela nebo zčásti z ustanovení stanovených touto směrnicí, pokud by použití tohoto předpisu mělo na dosažení uvedených účelů nepříznivý vliv.

 

V tom případě mohou členské státy informovat a konzultovat s dotčenou veřejností a:

 

a) zváží, zda by nevyhovovala jiná forma posouzení;

 

b) zpřístupní dotčené veřejnosti informace získané jinými formami posouzení ve smyslu písmene a), informace vztahující se k tomuto rozhodnutí o vynětí a důvody, proč tato výjimka byla udělena;

 

c) uvědomí Komisi před vydáním povolení o důvodech tohoto vynětí a poskytnou jí informace, které dají případně k dispozici vlastním státním příslušníkům.

 

Komise okamžitě předá získané dokumenty ostatním členským státům.

 

Každý rok předá Komise Evropskému parlamentu a  Radě zprávu o použití ustanovení tohoto odstavce.“

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2011/92/EU

Článek 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným způsobem určí, popíše a posoudí v každém jednotlivém případě a v souladu s články 4 až 11 přímé a nepřímé významné vlivy záměru na tyto faktory:

1. Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným způsobem určí, popíše a posoudí v každém jednotlivém případě a v souladu s články 4 až 11 přímé a nepřímé významné vlivy záměru na tyto faktory:

a) obyvatelstvo, lidské zdraví a biologickou rozmanitost, zejména s ohledem na druhy a stanoviště chráněné podle směrnice Rady 92/43/EHS a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES;

a) obyvatelstvo, lidské zdraví a biologickou rozmanitost, včetně flóry a fauny, zejména s ohledem na druhy a stanoviště chráněné podle směrnic 92/43/EHS, 2000/60/ES a 2009/147/ES;

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu;

b) půdu, vodu, půdní podloží, ovzduší a klima;

c) hmotný majetek, kulturní dědictví a krajinu;

c) hmotný majetek, kulturní dědictví a krajinu;

d) vzájemné působení mezi faktory uvedenými v písmenech a), b) a c);

d) vzájemné působení mezi faktory uvedenými v písmenech a), b) a c);

e) možnost vystavení, zranitelnost a odolnost faktorů uvedených v písmenech a), b) a c), vůči rizikům přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem.

e) možnost vystavení, zranitelnost a odolnost faktorů uvedených v písmenech a), b) a c), vůči možným rizikům přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem.

 

1a. Jsou-li postupy u určitého záměru nebo zařízení v souladu s kritérii pro nejlepší dostupné technologie normalizovány, musí příslušný orgán tuto normalizaci zohlednit a posuzování vlivů na životní prostředí zaměřit na umístění tohoto zařízení nebo záměru.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Článek 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Článek 4 se mění takto:

(4) Článek 4 se nahrazuje tímto:

a) Odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

 

 

„Článek 4

 

1. S výhradou čl. 2 odst. 4 podléhají záměry uvedené v příloze I posouzení v souladu s články 5 až 10.

 

2. S výhradou čl. 2 odst. 4 určí členské státy pro záměry uvedené v příloze II, zda záměr podléhá posouzení v souladu s články 5 až 10. Členské státy provedou toto určení po konzultaci s veřejností a na základě:

 

a) přezkoumání každého jednotlivého případu

 

nebo

 

b) prahových hodnot nebo kritérií stanovených členským státem.

 

Členské státy se mohou rozhodnout používat oba postupy uvedené v písmenech a) a b).

"3. Pro záměry uvedené v příloze II oznamovatel poskytne informace o povaze projektu, jeho potenciálním vlivu na životní prostředí a o zamýšlených opatřeních s cílem zamezit a snížit významný vliv. Podrobný seznam informací, jež mají být poskytnuty, je upřesněn v příloze II.A.“

3. Pro záměry uvedené v příloze II oznamovatel poskytne souhrnné informace o povaze projektu, jeho potenciálním vlivu na životní prostředí a o zamýšlených opatřeních s cílem zamezit a snížit významný vliv. Podrobný seznam informací, jež mají být poskytnuty, je upřesněn v příloze II.A. Množství informací, které má oznamovatel poskytnout, se omezí na minimum, a jejich obsah se bude týkat pouze klíčových aspektů, na jejichž základě bude moci příslušný orgán přijmout své rozhodnutí podle odstavce 2. Tyto informace jsou zpřístupněny veřejnosti před provedením určení pro účely odstavce 2, které bude zveřejněno na internetu, čímž se zvýší transparentnost a dostupnost pro veřejnost.

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého případu nebo stanovení prahových hodnot nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr týkající se povahy a umístění záměru a jeho možného vlivu na životní prostředí. Podrobný seznam kritérií výběru, která mají být použita, je upřesněn v příloze III.“

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého případu nebo stanovení prahových hodnot nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme příslušný orgán v úvahu příslušná kritéria pro výběr týkající se povahy a umístění záměru a jeho možného vlivu na životní prostředí. Podrobný seznam kritérií výběru je upřesněn v příloze III.

b) Doplňují se nové odstavce 5 a 6, které znějí:

 

"5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí podle odstavce 2 na základě informací poskytnutých oznamovatelem a případně s ohledem na výsledky studií, předběžného ověřování či posouzení vlivů na životní prostředí, jež vyplývají z jiných právních předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 2:

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí podle odstavce 2 na základě informací poskytnutých oznamovatelem podle odstavce 3 a případně s ohledem na připomínky veřejnosti a místních zainteresovaných orgánů, výsledky studií, předběžného ověřování či posouzení vlivů na životní prostředí, jež vyplývají z jiných právních předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 2:

a) uvede, jak byla zohledněna kritéria stanovená v příloze III;

 

b) zdůvodní, proč se vyžaduje nebo nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle článků 5 až 10;

b) zdůvodní, proč se vyžaduje nebo nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle článků 5 až 10, zejména s ohledem na příslušná kritéria uvedená v příloze III;

c) obsahuje popis zamýšlených opatření k zamezení, prevenci a snížení jakýchkoli významných vlivů na životní prostředí, pokud je rozhodnuto, že není třeba provést posouzení vlivů na životní prostředí podle článků 5 až 10;

c) obsahuje popis zamýšlených opatření k zamezení, prevenci a snížení jakýchkoli významných vlivů na životní prostředí, pokud je rozhodnuto, že není třeba provést posouzení vlivů na životní prostředí podle článků 5 až 10;

d) musí být zveřejněno.

d) musí být zveřejněno.

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o povolení a za předpokladu, že oznamovatel předložil všechny potřebné informace. V závislosti na povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného záměru, může příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě musí příslušný orgán informovat oznamovatele o důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

6. 6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle odstavce 2 vydá ve lhůtě stanovené členským státem, která nepřesáhne 90 dnů od žádosti o povolení a za předpokladu, že oznamovatel předložil všechny potřebné informace podle odstavce 3. V závislosti na povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného záměru, může příslušný orgán výjimečně jednou prodloužit uvedenou lhůtu o období, které stanoví členský stát a které nepřesáhne 60 dnů; v takovém případě musí příslušný orgán písemně informovat oznamovatele o důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat, a zveřejnit informace uvedené v čl. 6 odst. 2.

V případech, kdy záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí v souladu s články 5 až 10, rozhodnutí podle odstavce 2 tohoto článku obsahují informace uvedené v čl. 5 odst. 2.“

V případech, kdy záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí v souladu s články 5 až 10, rozhodnutí podle odstavce 2 tohoto článku obsahují stanovisko uvedené v čl. 5 odst. 2, pokud bylo o toto stanovisko v souladu s daným článkem požádáno.“

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 5

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na životní prostředí provedeno v souladu s články 5 až 10, oznamovatel vypracuje zprávu o vlivech na životní prostředí. Zpráva o vlivech na životní prostředí musí být založena na požadavcích stanovených podle odstavce 2 tohoto článku a musí obsahovat informace, které lze důvodně vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o vlivech navrhovaného záměru na životní prostředí s ohledem na současné poznatky a metody posuzování, povahu, technickou kapacitu a umístění projektu, povahu možného vlivu, alternativní řešení navrhovaného záměru a rozhodnutí, do jaké míry je některé záležitosti (včetně hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na různých úrovních, a to i na úrovni plánování, nebo na základě jiných požadavků na posuzování. Podrobný seznam informací, jež mají být uvedeny ve zprávě o vlivech na životní prostředí, je upřesněn v příloze IV.“

1. Pokud musí být posouzení dopadu na životní prostředí provedeno v souladu s články 5 až 10, oznamovatel předloží zprávu o vlivech na životní prostředí. Zpráva o vlivech na životní prostředí musí být založena na stanovisku podle odstavce 2 tohoto článku, pokud bylo takové stanovisko vypracováno, a musí obsahovat informace, které lze důvodně vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o vlivech navrhovaného záměru na životní prostředí s ohledem na současné poznatky a metody posuzování, povahu, technickou kapacitu a umístění projektu a povahu možného vlivu. Zpráva o vlivech na životní prostředí obsahuje rovněž vhodná alternativní řešení zvažovaná oznamovatelem v souvislosti s navrhovaným záměrem a jeho specifiky. Umožňuje se tak provést srovnávací analýzu udržitelnosti těchto alternativních řešení s ohledem na jejich významné dopady. Podrobný seznam informací, jež mají být uvedeny ve zprávě o vlivech na životní prostředí, je upřesněn v příloze IV. Zpráva o vlivech na životní prostředí obsahuje rovněž všeobecně srozumitelné shrnutí poskytovaných informací.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 5

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s oznamovatelem stanoví rozsah a míru podrobnosti informací, které musí oznamovatel podle odstavce 1 tohoto článku uvést ve zprávě o vlivech na životní prostředí. Zejména stanoví:

2. Pokud o to oznamovatel požádá při předložení žádosti o povolení, nebo pokud to příslušný orgán nebo orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 považují za nutné, vydá příslušný orgán po projednání s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1, s oznamovatelem a dotčenou veřejností stanovisko vymezující rozsah a míru podrobnosti informací, které musí oznamovatel podle odstavce 1 tohoto článku uvést ve zprávě o vlivech na životní prostředí, v němž uvede mimo jiné zejména:

a) rozhodnutí a stanoviska, která je nutno získat;

 

b) orgány a veřejnost, kterých se záměr může týkat;

b) orgány a veřejnost, kterých se záměr může týkat;

c) jednotlivé fáze řízení a jejich trvání;

c) jednotlivé fáze řízení a časové rámce jejich trvání;

d) vhodná alternativní řešení vztahující se k navrhovanému záměru a jeho konkrétní povahu;

d) vhodná alternativní řešení vztahující se k navrhovanému záměru, jeho konkrétní povahu a jeho významný vliv na životní prostředí;

e) environmentální faktory uvedené v článku 3, které mohou být významným způsobem ovlivněny;

 

f) informace, které mají být předloženy s ohledem na zvláštní povahu konkrétního záměru nebo určitého druhu záměru;

f) informace, které mají být předloženy s ohledem na zvláštní povahu konkrétního záměru nebo určitého druhu záměru;

g) dostupné informace a poznatky, které byly získány na jiných úrovních rozhodování nebo na základě jiných právních předpisů Unie, a metody posouzení, které mají být použity.

g) dostupné informace a poznatky, které byly získány na jiných úrovních rozhodování nebo na základě jiných právních předpisů Unie, a metody posouzení, které mají být použity.

Příslušný orgán může rovněž požádat o pomoc akreditované a technicky kvalifikované odborníky uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán může následně požádat oznamovatele o doplňující informace pouze tehdy, je-li tato žádost odůvodněna novými okolnostmi a pokud je příslušným orgánem řádně objasněna.

Příslušný orgán může rovněž požádat o pomoc nezávislé, kompetentní a technicky kvalifikované odborníky uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán může následně požádat oznamovatele o doplňující informace pouze tehdy, je-li tato žádost odůvodněna novými okolnostmi a pokud je příslušným orgánem řádně objasněna.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 5

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. K zajištění úplnosti a dostatečné kvality zpráv o vlivech na životní prostředí uvedených v čl. 5 odst. 1:

3. K zajištění úplnosti a dostatečné kvality zpráv o vlivech na životní prostředí uvedených v čl. 5 odst. 1:

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o vlivech na životní prostředí vypracovali akreditovaní a technicky kvalifikovaní odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o vlivech na životní prostředí vypracovali kompetentní a technicky kvalifikovaní odborníci a

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o vlivech na životní prostředí ověřili akreditovaní a technicky kvalifikovaní odborníci a/nebo výbory odborníků z jednotlivých států.

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o vlivech na životní prostředí ověřili nezávislí, kompetentní a technicky kvalifikovaní odborníci nebo výbory odborníků z jednotlivých států, jejichž jména se zveřejní.

Pokud příslušnému orgánu pomáhali vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 odst. 2 akreditovaní a technicky kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž odborníky použít oznamovatel pro vypracování zprávy o vlivech na životní prostředí.

Pokud příslušnému orgánu pomáhali vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 odst. 2 nezávislí, kompetentní a technicky kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž odborníky použít oznamovatel pro vypracování zprávy o vlivech na životní prostředí.

Podrobné podmínky využití a výběru akreditovaných a technicky kvalifikovaných odborníků (např. požadovanou kvalifikaci, zadání hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu činnosti) určí členské státy.

Podrobné podmínky využití a výběru kompetentních a technicky kvalifikovaných odborníků (např. požadovanou kvalifikaci a zkušenosti, zadání hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu činnosti) určí členské státy. Kompetentní a technicky kvalifikovaní odborníci a výbory vnitrostátních odborníků musí při zkoumání zpráv o vlivech na životní prostředí či dalších informací environmentálního charakteru předkládaných v souladu s touto směrnicí poskytovat přiměřené záruky kvalifikace a nestrannosti, a zajišťovat tak, že jejich posuzování bude vědecky objektivní a že nebude podléhat žádným zásahům ani vlivu ze strany příslušného orgánu, oznamovatele či vnitrostátních orgánů. Tito odborníci nesou zodpovědnost za posouzení vlivů na životní prostředí, které provádějí, nad nímž vykonávají dohled nebo k němuž vydali kladné či záporné stanovisko.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2011/92/EU

Článek 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 5a

 

U přeshraničních projektů by členské státy a sousední země, které jsou do nich zapojeny, měly učinit veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich příslušné odpovědné orgány spolupracovaly s cílem provádět v rané fázi plánování a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími spolufinancování ze zdrojů Unie jediné integrované a komplexní posouzení vlivů na životní prostředí.

 

U dopravních projektů v rámci evropské dopravní sítě se pomocí systému Komise TENtec, softwaru sítě Natura 2000 a případně jiných nástrojů určí možný vliv na síť Natura 2000.“

Odůvodnění

U projektů dopravní infrastruktury je třeba společně využívat transevropské dopravní sítě a nástrojů informačních technologií sítě Natura 2000 s cílem předcházet případným problémům již v rané fázi.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. -a (nové)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 6 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a) Vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„-1. Veřejnost má právo požádat o posouzení vlivů na životní prostředí daného záměru, který u nich vzbuzuje obavy, a k tomu účelu využít ujednání o aktivní účasti obyvatel, místních orgánů, nebo zejména nevládních organizací.

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření a stanoví nezbytné podmínky, které umožní toto právo uplatnit.“

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. a a (nové)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-aa) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby orgány, kterých by se záměr mohl týkat, měly vzhledem ke své zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí nebo na základě místní příslušnosti možnost vyjádřit své stanovisko k informacím poskytnutým oznamovatelem a k žádosti o povolení. Za tímto účelem členské státy určí orgány, s nimiž je třeba záměr projednat, buď obecně, nebo v jednotlivých případech. Těmto orgánům musí být předány informace shromážděné podle článku 5. Podrobné podmínky týkající se projednání stanoví členské státy.“

Odůvodnění

Je třeba podotknout, že k orgánům, jichž se týká záměr podléhající posouzení vlivů na životní prostředí a s nimiž mají proběhnout konzultace, musí patřit rovněž místní orgány, na jejichž území záměr probíhá, za předpokladu, že příslušný orgán nebo příslušné orgány nejsou jedno a totéž.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. a b (nové)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ab) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

 

„2. Následující informace musí být sděleny veřejnosti v počátečním stádiu rozhodovacích řízení pro oblast životního prostředí podle čl. 2 odst. 2 a nejpozději, jakmile je možné tyto informace rozumně poskytnout, a to buď prostřednictvím ústředního portálu, který je veřejnosti dostupný v elektronické podobě v souladu s čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/4/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životní prostředí*, prostřednictvím veřejného oznámení, nebo jinými vhodnými prostředky jako například elektronickými médii, jsou-li k dispozici:

 

a) žádost o povolení;

 

b) skutečnost, že záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí, a případně také skutečnost, že se na něj vztahuje článek 7;

 

c) údaje o příslušných orgánech odpovědných za vydávání rozhodnutí, o orgánech, od kterých je možné obdržet příslušné informace, a o orgánech, na které se lze obracet s připomínkami či dotazy, a také údaje o lhůtách pro podávání připomínek či dotazů;

 

d) povaha možných rozhodnutí nebo návrh rozhodnutí, je-li k dispozici;

 

e) údaj o dostupnosti informací shromážděných podle článku 5;

 

f) informace o tom, kdy, kde a jakým způsobem budou příslušné informace zpřístupněny;

 

g) podrobné podmínky účasti veřejnosti stanovené podle odstavce 5 tohoto článku;

 

ga) skutečnost, že se na záměr vztahuje čl. 8 odst. 2, podrobnosti přezkumu nebo změn zprávy o vlivech na životní prostředí a další zvažovaná zmírňující nebo kompenzační opatření;

 

gb) výsledky monitorování provedeného v souladu s čl. 8 odst. 2.“

 

_________________

1 Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

Odůvodnění

V každém členském státě by měl být zřízen ústřední portál, který bude včas poskytovat informace o životním prostředí v elektronické podobě, čímž se posílí dostupnost informací a transparentnost. Dále jsou přidána písmena ga) a gb), která zajišťují přístup k informacím o přezkumu nebo změně zprávy o vlivech na životní prostředí a o dalších zvažovaných zmírňujících nebo kompenzačních opatřeních, jak stanoví nové znění čl. 8 odst. 2.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. a c (nové)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ac) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

 

3. Členské státy zajistí, aby dotčené veřejnosti byly v přiměřených lhůtách a alespoň prostřednictvím ústředního portálu, který je veřejnosti dostupný v elektronické podobě, zpřístupněny tyto informace:

 

a) veškeré informace shromážděné podle článku 5;

 

b) v souladu s vnitrostátními právními předpisy hlavní zprávy a doporučení adresované příslušnému orgánu nebo orgánům v době, kdy je dotčená veřejnost informována v souladu s odstavcem 2 tohoto článku;

 

c) v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí informace neuvedené v odstavci 2 tohoto článku, které jsou významné pro rozhodnutí podle článku 8 této směrnice  a které jsou dostupné až po informování dotčené veřejnosti podle odstavce 2 tohoto článku.“

Odůvodnění

V každém členském státě by měl být zřízen ústřední portál, který bude včas poskytovat informace o životním prostředí v elektronické podobě, čímž se posílí dostupnost informací a transparentnost.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. -a d (nové)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 6 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ad) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

 

„5. Podrobné podmínky informování veřejnosti (například formou vývěsek v určité oblasti nebo oznámeními v místním tisku) a konzultací se dotčenou veřejností (například písemným vyjádřením nebo veřejnou anketou) stanoví členské státy. Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby byly důležité informace k dispozici prostřednictvím ústředního portálu, který je veřejnosti dostupný v elektronické podobě v souladu s čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/4/ES.“

Odůvodnění

V každém členském státě by měl být zřízen ústřední portál, který bude včas poskytovat informace o životním prostředí v elektronické podobě, čímž se posílí dostupnost informací a transparentnost.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 6 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností o zprávě o vlivech na životní prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve výjimečných případech, pokud to vyžaduje povaha, složitost, umístění nebo velikost navrhovaného záměru, může příslušný orgán tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů; v takovém případě příslušný orgán uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto prodloužení.

7. Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností o zprávě o vlivech na životní prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve výjimečných případech, pokud to vyžaduje povaha, složitost, umístění nebo velikost navrhovaného záměru, může příslušný orgán tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů; v takovém případě příslušný orgán uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto prodloužení.

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b a (nové)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 6. – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

 

„7a. Má-li být zaručena účast dotčené veřejnosti na rozhodovacím procesu, musí členské státy zajistit, aby měla tato veřejnost kontaktní informace na příslušný orgán nebo orgány odpovědné za výkon povinností vyplývajících z této směrnice a aby měla k tomuto orgánu nebo k těmto orgánům snadný a rychlý přístup, a to vždy a bez ohledu na jakékoli probíhající zvláštní záměry podléhající posuzování vlivů na životní prostředí, a aby připomínkám a názorům veřejnosti byla věnována náležitá pozornost.“

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 7. – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a) V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„5a. V případě přeshraničních záměrů společného zájmu v oblasti dopravy, jež jsou zahrnuty do některého koridoru uvedeného v příloze I nařízení...+ , kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy, se členské státy podílejí na koordinaci veřejných konzultací. Koordinátor zajistí, aby se v rámci plánování nové infrastruktury uskutečnil postup rozsáhlých veřejných konzultací, do něhož se zapojí všechny zúčastněné strany a občanská společnost. Koordinátor může v každém případě navrhnout způsob rozvoje plánu koridoru a jeho vyvážené realizace.“

 

________________

+ Úř. věst.: Vložte prosím číslo, datum a název nařízení, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (2011/0302(COD)).

Odůvodnění

S ohledem na další komplikace spojené s přeshraničními projekty je třeba v rámci postupů veřejných konzultací využívat zastřešující koridory transevropské dopravní sítě s cílem určit již v rané fázi případné problémy, které mohou nastat.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 2011/92/EU

Článek 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

 

-1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby byly záměry budovány a provozovány v souladu s těmito zásadami:

 

a) jsou přijata veškerá vhodná preventivní opatření proti znečišťování a nedochází k závažnému znečištění;

 

b) jsou použity nejlepší dostupné techniky a přírodní zdroje a energie jsou využívány účinně;

 

c) předchází se vzniku odpadů, a jestliže k němu dojde, jsou v pořadí podle priority a v souladu se směrnicí 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech* připraveny k opětovnému použití, recyklovány, využívány, anebo, pokud využití není technicky a ekonomicky možné, odstraněny s vyloučením či omezením jakýchkoli dopadů na životní prostředí;

 

d) jsou přijata nezbytná opatření, která mají předcházet haváriím a omezovat jejich následky;

 

e) při úplném ukončení činnosti jsou přijata nezbytná opatření k zabránění jakémukoli riziku znečištění a k navrácení místa provozu do uspokojivého stavu.

 

Pokud určitá norma kvality životního prostředí vyžaduje dodržení přísnějších podmínek, než jakých lze dosáhnout použitím nejlepších dostupných technik, uvedou se v povolení dodatečná opatření, a to aniž jsou dotčena jiná opatření, která mohou být k dosažení souladu s normami kvality životního prostředí učiněna.

1. Výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se berou v úvahu v povolovacím řízení. Za tímto účelem musí rozhodnutí o vydání povolení obsahovat tyto informace:

1. Výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se náležitě zohledňujípodrobně se posuzují v povolovacím řízení. Rozhodnutí o vydání povolení zahrnuje tyto informace:

a) posouzení vlivů na životní prostředí vydané příslušným orgánem uvedené v článku 3 a environmentální podmínky připojené k rozhodnutí, včetně popisu hlavních opatření k vyloučení, snížení a pokud možno vyrovnání významných nepříznivých vlivů;

a) výsledky posouzení vlivů na životní prostředí vydané příslušným orgánem uvedené podle článku 3, včetně shrnutí obdržených připomínek a stanovisek podle článků 6 a 7, a environmentální podmínky připojené k rozhodnutí, včetně popisu hlavních opatření k vyloučení, snížení a pokud možno vyrovnání významných nepříznivých vlivů;

b) hlavní důvody pro rozhodnutí přijmout záměr jako vyhovující s ohledem na jiná zvažovaná alternativní řešení, včetně pravděpodobného vývoje současného stavu životního prostředí bez provedení záměru (základní scénář);

b) shrnutí posouzení vlivů vhodných zvažovaných alternativních řešení, včetně pravděpodobného vývoje současného stavu životního prostředí bez provedení záměru (základní scénář);

c) shrnutí obdržených připomínek podle článků 6 a 7;

 

d) stručné prohlášení o způsobu, jakým byly do povolení zahrnuty ohledy na životní prostředí, a jak byly začleněny nebo jinak zpracovány výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7.

d) stručné prohlášení o způsobu, jakým byly do povolení zahrnuty ohledy na životní prostředí, a jak byla začleněna nebo jinak zpracována zpráva o vlivech na životní prostředí, výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7.

U projektů, které by mohly mít významné negativní vlivy přesahující hranice států, poskytne příslušný orgán informace, proč nebyly vzaty v úvahu připomínky, které obdržel dotčený členský stát během jednání vedených podle článku 7.

U projektů, které by mohly mít významné negativní vlivy přesahující hranice států, poskytne příslušný orgán informace, proč nebyly vzaty v úvahu připomínky, které obdržel dotčený členský stát během jednání vedených podle článku 7.

2. Jestliže jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k závěru, že projekt bude mít významné negativní vlivy na životní prostředí, příslušný orgán co nejdříve a v úzké spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s oznamovatelem posoudí, zda je třeba zprávu o vlivech na životní prostředí uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a projekt změnit tak, aby k těmto nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších zmírňujících nebo kompenzačních opatření.

2. Jestliže příslušný orgán dojde na základě jednání a informací shromážděných podle článků 5, 6 a 7 k závěru, že projekt bude mít významné negativní vlivy na životní prostředí, posoudí tento orgán co nejdříve a po konzultaci s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s oznamovatelem, zda pro uvedený záměr povolení zamítnout nebo zda je třeba zprávu o vlivech na životní prostředí uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a projekt změnit tak, aby k těmto nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby byly omezeny, a zda je v souladu s příslušnými právními předpisy zapotřebí provést další zmírňující nebo kompenzační opatření. Během případné fáze přepracování zprávy o vlivech na životní prostředí je však třeba zaručit, aby byla veřejnost podle čl. 6 odst. 2 informována.

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání povolení, musí zajistit, aby povolení obsahovalo opatření pro monitorování významných nepříznivých vlivů na životní prostředí, aby bylo možné posoudit provádění a očekávanou účinnost zmírňujících nebo kompenzačních opatření a určit všechny nepředvídané nepříznivé vlivy.

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání povolení, musí v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit, aby povolení obsahovalo opatření pro monitorování významných nepříznivých vlivů na životní prostředí během výstavby, řízení, demolice a po uzavření, aby bylo možné posoudit provádění a očekávanou účinnost zmírňujících nebo kompenzačních opatření a určit všechny nepředvídané nepříznivé vlivy.

Druh parametrů, které mají být sledovány, a délka trvání monitorování musí být přiměřené povaze, umístění a velikosti navrhovaného záměru a významu jeho vlivů na životní prostředí.

Druh parametrů, které mají být sledovány, a délka trvání monitorování musí být v souladu s požadavky, které vyplývají z jiných právních předpisů Unie, a přiměřené povaze, umístění a velikosti navrhovaného záměru a významu jeho vlivů na životní prostředí. Výsledky monitorování jsou oznámeny příslušnému orgánu a zpřístupněny veřejnosti ve snadno dostupném formátu.

Pokud je to vhodné, mohou být použita stávající opatření pro monitorování, která vyplývají z jiných právních předpisů Unie.

Pokud je to vhodné, mohou být použita opatření pro monitorování, včetně těch, která vyplývají z jiných právních předpisů Unie nebo z vnitrostátních předpisů.

 

Naznačuje-li monitorování, že zmírňující nebo kompenzační opatření nejsou dostatečná nebo že může dojít k nepředvídaným významným nepříznivým vlivům na životní prostředí, určí příslušný orgán v souladu s příslušnými právními předpisy nápravná zmírňující nebo kompenzační opatření.

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu poskytnuty všechny nezbytné informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a případně i zvláštní posouzení požadovaná podle jiných právních předpisů Unie a jestliže jsou ukončena jednání uvedená v článcích 6 a 7, příslušný orgán do tří měsíců uzavře posuzování vlivů záměru na životní prostředí.

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu poskytnuty všechny nezbytné informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a případně i zvláštní posouzení požadovaná podle jiných právních předpisů Unie a jestliže jsou ukončena jednání uvedená v článcích 6 a 7, příslušný orgán uzavře posuzování vlivů záměru na životní prostředí ve lhůtě stanovené členským státem, která nepřesáhne 90 dnů.

V závislosti na povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného záměru, může příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě musí příslušný orgán informovat oznamovatele o důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

V závislosti na povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného záměru, může příslušný orgán výjimečně prodloužit uvedenou lhůtu o období, které stanoví členský stát a které nepřesáhne 90 dnů; v takovém případě musí příslušný orgán informovat písemně oznamovatele o důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

4. Dříve než příslušný orgán rozhodne o vydání nebo nevydání povolení, ověří, zda informace ve zprávě o vlivech na životní prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 jsou aktuální, zejména pokud jde o opatření k prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání všech významných negativních vlivů.

4. Dříve než příslušný orgán rozhodne o vydání nebo nevydání povolení, ověří, zda informace ve zprávě o vlivech na životní prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 jsou aktuální.

 

__________

* Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9 – písm. a

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 9 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jakmile bylo povolení vydáno nebo zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o tom vhodným postupem uvědomí veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 této směrnice a zveřejnění tyto informace:

1. Jakmile bylo povolení vydáno nebo zamítnuto, nebo bylo vydáno jiné rozhodnutí, jehož cílem je dostát požadavkům této směrnice, příslušný orgán nebo orgány o tom co nejdříve v souladu s vnitrostátním postupem uvědomí veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 této směrnice do deseti pracovních dnů. Příslušný orgán nebo orgány o rozhodnutí uvědomí veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 v souladu se směrnicí 2003/4/ES.

a) obsah rozhodnutí a všechny podmínky k němu připojené;

 

b) po posouzení zprávy o vlivech na životní prostředí a názorů a obav dotčené veřejnosti, hlavní důvody a úvahy, na kterých je rozhodnutí založeno, včetně informací o účasti veřejnosti;

 

c) popis hlavních opatření k vyloučení, snížení a pokud možno vyrovnání významných nepříznivých vlivů;

 

d) popis případných opatření pro monitorování uvedených v čl. 8 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 9 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou rovněž rozhodnout, že zveřejní informace uvedené v odstavci 1, jakmile příslušný orgán uzavře své posuzování vlivu záměru na životní prostředí.

3. Jakmile příslušný orgán uzavře své posuzování vlivu záměru na životní prostředí, zveřejní členské státy informace uvedené v odstavci 1 ještě před přijetím rozhodnutí ohledně vydání nebo zamítnutí povolení.

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9 – písm. b a (nové)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 9 – odstavce 3 a a 3 b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

ba) doplňují se nové odstavce, které znějí:

 

„3a. Veřejnost může věc z právního hlediska zpochybnit, mimo jiné může podat žádost o vydání soudního příkazu, pokud jde o rozhodnutí o vydání povolení, a to tak, že zahájí soudní řízení ve lhůtě tří měsíců od data, kdy příslušný orgán náležitě zveřejnil formální rozhodnutí.“

 

3b. Příslušný orgán či orgány zajistí, aby záměry, k nimž již bylo vydáno povolení, nebyly zahájeny před uplynutím lhůty pro právní zpochybnění.“

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9 a (nový)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a) V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„Ustanoveními této směrnice není dotčena povinnost příslušných orgánů dodržovat omezení uložená vnitrostátními právními a správními předpisy a přijatou právní praxí v oblasti zachovávání obchodního a služebního tajemství, včetně duševního vlastnictví, a ochrany veřejného zájmu za předpokladu, že jsou v souladu se směrnicí 2003/4/ES.“

Odůvodnění

Je nutné koordinovat ustanovení této směrnice, pokud jde o V průběhu přístup k informacím ohledně posouzení vlivů na životní prostředí, s ustanoveními směrnice 2003/4/ES o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9 b (nový)

Směrnice 2011/92/EU

Článek 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9b) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 10a

 

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.“

Odůvodnění

Ze zkušeností vyplývá, že má-li se zaručit harmonizované a účinné uplatňování směrnice, je nezbytné, aby členské státy stanovily účinné odrazující sankce pro případ, že příslušná vnitrostátní opatření budou porušena, zejména v souvislosti s konfliktem zájmů nebo korupcí.

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9 c (nový)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 11 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9c) V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

2. Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být rozhodnutí, akty nebo nečinnost napadeny, a poskytnou možnost napadnout hmotněprávní nebo procesní zákonnost rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti v souladu s odstavcem 1, přičemž mohou použít předběžná opatření, jimiž zajistí, aby záměr nebyl zahájen před dokončením přezkumného postupu.“

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9 d (nový)

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9d) V čl. 11 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Každé takové řízení musí být přiměřené a efektivní, musí umožňovat podání žádosti o vydání soudního příkazu a být spravedlivé, nestranné a včasné a nesmí být nepřiměřeně nákladné.“

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 12 b – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Je-li to vzhledem ke zvláštní povaze daných odvětví hospodářské činnosti a v zájmu řádného posouzení vlivů na životní prostředí pokládáno za vhodné, Komise ve spolupráci s členskými státy a dotčeným odvětvím vypracuje pokyny a kritéria pro dané odvětví, jimiž bude nutné se řídit, s cílem zjednodušit a usnadnit normalizaci posuzování vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [DATE]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a předloží dokument, který vysvětluje vztah mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do ….+ Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a předloží dokument, který vysvětluje vztah mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

 

(3)+ Úř. věst.: vložte prosím datum: 24 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Vzhledem ke složitosti ustanovení obsažených v této směrnici je nutné stanovit přiměřeně dlouhé přechodné období, a to dva roky.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení předložena před datem uvedeným v čl. 2 odst. 1 prvním pododstavci a posuzování vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno před tímto dnem, se vztahují povinnosti uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 2011/92/EU ve znění této směrnice.

U záměrů, u nichž byla žádost o povolení předložena před datem uvedeným v čl. 2 odst. 1 prvním pododstavci a posuzování vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno před tímto dnem, musí být posouzení provedeno do osmi měsíců po schválení nového znění směrnice.

Pozměňovací návrh   79

Návrh směrnice

Příloha – bod -1 (nový)

Směrnice 2011/92/EU

Příloha I

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1) Příloha I se mění takto:

 

a) název se nahrazuje tímto:

 

„ZÁMĚRY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 1 (ZÁMĚRY PODLÉHAJÍCÍ POVINNÉMU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

 

b) vkládá se nový bod, který zní:

 

„4a. Povrchová důlní těžba a podobná odvětví povrchové těžby.

 

c) V bodě 7 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a) Výstavba dálkových železničních tratí a letišť […]

 

d) v bodě 7 se doplňuje nové písmeno, které zní:

‘aa) Vytvoření příletových a odletových tratí propojením se sítí tratí letových provozních služeb.’

 

e) vkládají se nové body 14a) a 14b), které znějí:

 

„14a. Průzkum, posouzení a těžba ropy nebo zemního plynu zachyceného ve vrstvách plynných břidlic či jiných útvarů skalních sedimentů se stejnou či menší prostupností a porézností, bez ohledu na vytěžené množství.

 

14b. Průzkum a těžba zemního plynu z uhelných ložisek, bez ohledu na vytěžené množství.“

 

f) bod 19 se nahrazuje tímto:

 

19. Lomy a povrchová těžba, pokud plocha místa přesahuje 25 hektarů, doly na zlato, jejichž postupy zahrnují nádrže na kyanid, nebo těžba rašeliny, pokud plocha místa přesahuje 150 hektarů.“

 

g) bod 20 se nahrazuje tímto:

 

20. Budování, změna či rozšíření nadzemního, podzemního nebo kombinovaného nadzemního a podzemního vedení elektrické energie o napětí 220 kV a vyšším a o délce nad 15 kilometrů a budování a/nebo změna jeho rozvoden (běžných trafostanic, běžných měníren a běžných distribučních stanic podzemního typu a naopak).

h) Doplňuje se bod 24a, který zní:

 

„24a. Zábavní parky a golfová hřiště plánovaná v oblastech s nedostatkem vody nebo s vysokým rizikem desertifikace či sucha.“

Pozměňovací návrh   80

Návrh směrnice

Příloha – bod -1 a (nový)

Směrnice 2011/92/EU

Příloha II

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a) Příloha II se mění takto:

 

a) název se nahrazuje tímto:

 

„ZÁMĚRY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 2 (ZÁMĚRY PODLÉHAJÍCÍ POVINNÉMU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ZÁVISLOSTI NA ROZHODNUTÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ)

 

b) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„fa) Rybolov volně žijících druhů;“

 

c) v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

 

c) Výzkum a průzkum nerostů a těžba nerostů z mořského nebo říčního dna;“

d) v odstavci 10 se zrušuje písmeno d);

 

e) v odstavci 13 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„aa) Jakákoli demolice záměrů uvedených v příloze I nebo v této příloze, která může mít významný nepříznivý vliv na životní prostředí.“

Pozměňovací návrh   81

Návrh směrnice

Příloha – bod 1

Směrnice 2011/92/EU

Příloha II.A

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„PŘÍLOHA II.A – INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 3

PŘÍLOHA II.A – INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 3 (SOUHRNNÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ OZNAMOVATELEM S OHLEDEM NA ZÁMĚRY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II)

1. Popis záměru zahrnující zejména:

1. Popis záměru zahrnující:

a) popis fyzikální povahy záměru jako celku, včetně případně jeho podzemní části, během výstavby provozu;

a) popis fyzikální povahy záměru jako celku, včetně případně jeho podpovrchové a podzemní části, během výstavby, provozu a demolice;

b) popis umístění projektu, zejména s ohledem na ekologickou citlivost geografických oblastí, které by mohly být zasaženy.

b) popis umístění projektu, zejména s ohledem na ekologickou citlivost geografických oblastí, které by mohly být zasaženy.

2. Popis aspektů životního prostředí, které by mohly být navrhovaným záměrem významně zasaženy.

2. Popis aspektů životního prostředí, které by mohly být navrhovaným záměrem významně zasaženy.

3. Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí v důsledku:

3. Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí, včetně zdravotních rizik pro dotčené obyvatelstvo a vlivy na krajinu a na kulturní dědictví v důsledku:

a) očekávaných reziduí a emisí a produkce odpadu;

a) případně očekávaných reziduí a emisí a produkce odpadu;

b) využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti, včetně hydromorfologických změn.

b) využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti, (včetně hydromorfologických změn).

4. Popis zamýšlených opatření pro vyloučení, prevenci nebo omezení všech významných negativních vlivů na životní prostředí.“

4. Popis zamýšlených opatření pro vyloučení, prevenci nebo omezení významných negativních vlivů na životní prostředí, zejména pokud jsou považovány za nevratné.

Pozměňovací návrh   82

Návrh směrnice

Příloha – bod 2

Směrnice 2011/92/EU

Příloha III

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„PŘÍLOHA III – KRITÉRIA VÝBĚRU UVEDENÁ V ČL. 4 ODST. 4

 

PŘÍLOHA III –KRITÉRIA VÝBĚRU UVEDENÁ V ČL. 4 ODST. 4 (KRITÉRIA PRO URČENÍ TOHO, ZDA MAJÍ BÝT ZÁMĚRY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II PODROBENY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

1. POVAHA ZAMĚRŮ

1. POVAHA ZAMĚRŮ

Povaha záměrů musí být brána v úvahu zejména s ohledem na:

Povaha záměrů musí být brána v úvahu zejména s ohledem na:

a) rozsah záměru, včetně případně jeho podzemní části;

a) rozsah záměru, včetně případně jeho podzemní části;

b) kumulaci s ostatními záměry a činnostmi;

 

c) využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti, včetně hydromorfologických změn.

c) využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, podloží, vody a biologické rozmanitosti (včetně hydromorfologických změn).

d) produkci odpadu;

d) produkci odpadu;

e) znečišťování a rušivé vlivy;

e) znečišťování a rušivé vlivy (emise znečišťujících látek, hluku, vibrací, světla, tepla a záření) a jejich možný dopad na zdraví;

f) rizika přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem a riziko nehod, zejména s ohledem na hydromorfologické změny, použité látky nebo technologie nebo živé organismy, na konkrétní povrchové a podpovrchové podmínky nebo alternativní využití a na pravděpodobnost nehod nebo katastrof a možnost ohrožení záměru těmito riziky;

f) rizika přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem a riziko nehod, zejména s ohledem na hydromorfologické změny, použité látky nebo technologie nebo živé organismy, na konkrétní povrchové a podpovrchové podmínky nebo alternativní využití, na geologické vlastnosti daného místa a na možnost ohrožení záměru riziky nehod nebo katastrof, která lze racionálně považovat za rizika, která s daným projektem s ohledem na jeho povahu souvisejí;

g) vlivy záměru na změnu klimatu (pokud jde o emise skleníkových plynů, včetně emisí z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví), příspěvek záměru ke zlepšení odolnosti a vlivy změny klimatu na záměr (např. v případě, že projekt je v souladu s měnícím se klimatem);

g) vlivy záměru na změnu klimatu (pokud jde o možné emise skleníkových plynů, včetně emisí z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví), příspěvek záměru ke zlepšení odolnosti a vlivy změny klimatu na záměr (např. v případě, že projekt je v souladu s měnícím se klimatem);

h) vlivy záměru na životní prostředí, zejména na půdu (rozšiřování osídlených oblastí – zábor půdy, organickou hmotu, erozi, utužování nebo zakrývání), vodu (množství a jakost), ovzduší a biologickou rozmanitost (kvalitu a množství populace a degradaci a fragmentaci ekosystémů);

h) vlivy záměru na životní prostředí, zejména na půdu (rozšiřování osídlených oblastí – zábor půdy, ztrátu zemědělských a lesních oblastí), půdu (organickou hmotu, erozi, utužování nebo zakrývání), půdní podloží, vodu (množství a jakost), ovzduší (emise látek znečišťujících ovzduší a kvalita ovzduší) a biologickou rozmanitost (kvalitu a množství populace a degradaci a fragmentaci ekosystémů);

i) rizika pro lidské zdraví (např. v důsledku kontaminace vod a znečištění ovzduší);

i) rizika pro lidské zdraví (např. v důsledku kontaminace vod a znečištění ovzduší nebo hluku);

j) vliv záměru na kulturní dědictví a krajinu.

j) vliv záměru na kulturní dědictví a krajinu.

2. Umístění ZAMĚRŮ

2. UMÍSTĚNÍ ZAMĚRŮ

Ekologická citlivost geografických oblastí, které by mohly být záměrem zasaženy, musí být brána v úvahu zejména s ohledem na:

Ekologická citlivost geografických oblastí, které by mohly být záměrem zasaženy, musí být brána v úvahu zejména s ohledem na:

a) stávající a plánovaný způsob využití půdy, včetně záboru a fragmentace půdy;

a) stávající a plánovaný způsob využití půdy, včetně záboru a fragmentace půdy;

b) relativní četnost, dostupnost, kvalitu a regenerační schopnost přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti;

b) relativní četnost, dostupnost, kvalitu a regenerační schopnost přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti;

c) únosné zatížení přírodního prostředí se zvláštním zřetelem na tato území:

c) únosné zatížení přírodního prostředí se zvláštním zřetelem na tato území:

i) mokřady, pobřežní oblasti a ústí řek;

i) mokřady, pobřežní oblasti a ústí řek;

ii) pobřežní zóny;

ii) pobřežní zóny;

iii) horské a zalesněné oblasti;

iii) horské a zalesněné oblasti;

 

iiia) oblasti s potenciálně vysokým rizikem povodní;

iv) přírodní rezervace a parky, stálé pastviny a zemědělské oblasti s vysokou přírodní hodnotou;

iv) přírodní rezervace a parky, stálé pastviny a pastviny, které jsou cenné pro životní prostředí, a zemědělské oblasti s vysokou přírodní hodnotou;

v) oblasti zřízené nebo chráněné předpisy členských států; oblasti Natura 2000 vyhlášené členskými státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/149/ES a směrnice Rady 92/43/EHS; oblasti chráněné mezinárodními úmluvami;

v) oblasti zřízené, vázané nebo chráněné vnitrostátními nebo regionálními právními předpisy; oblasti Natura 2000 vyhlášené členskými státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/149/ES a směrnice Rady 92/43/EHS; oblasti chráněné mezinárodními úmluvami ratifikovanými členskými státy;

vi) oblasti, ve kterých již došlo k nedodržení norem environmentální kvality stanovených v právních předpisech Unie a týkajících se záměru, nebo by mohlo k tomuto selhání dojít;

vi) oblasti, ve kterých již došlo k nedodržení norem environmentální kvality stanovených v právních předpisech Unie a týkajících se záměru, nebo by mohlo k tomuto selhání dojít;

vii) hustě osídlené oblasti;

vii) hustě osídlené oblasti;

 

viia) oblasti osídlené zvláště citlivými nebo zranitelnými skupinami obyvatel (v nichž se nachází nemocnice, školy, domovy důchodců aj.)

viii) krajiny významné z hlediska historického, kulturního nebo archeologického.

viii) krajiny významné z hlediska historického, kulturního nebo archeologického;

 

viiia) seizmické oblasti či oblasti s vysokým rizikem přírodní katastrofy.

 

Veškeré relevantní prahové hodnoty, které stanovují členské státy pro oblasti uvedené v bodech i) až viiia), by měly zohledňovat obzvláště přínos pro životní prostředí, relativní četnost a průměrnou velikost těchto oblastí ve vnitrostátním měřítku.

3. POVAHA MOŽNÉHO VLIVU

3. POVAHA MOŽNÉHO VLIVU

Významný vliv, který by záměr mohl mít, musí být brán v úvahu ve vztahu ke kritériím vyjmenovaným v bodu 1 a 2, zejména s ohledem na:

Významný vliv, který by záměr mohl mít, musí být brán v úvahu ve vztahu ke kritériím vyjmenovaným v bodu 1 a 2, zejména s ohledem na:

a) závažnost a prostorový rozsah vlivu (geografickou oblast a počet obyvatel, jimž hrozí riziko zasažení);

a) závažnost a prostorový rozsah vlivu (geografickou oblast a počet obyvatel, jimž hrozí riziko zasažení);

b) povahu vlivu;

b) povahu vlivu;

c) přeshraniční povahu vlivu;

c) přeshraniční povahu vlivu;

d) rozsah a složitost vlivu;

d) rozsah a složitost vlivu;

e) pravděpodobnost vlivu;

e) pravděpodobnost vlivu;

f) dobu trvání, četnost a vratnost vlivu;

f) dobu trvání, četnost a vratnost vlivu;

g) rychlost působení vlivu;

g) rychlost působení vlivu;

h) kumulaci vlivů s vlivy jiných záměrů (zejména stávajících a/nebo schválených) stejných nebo různých oznamovatelů;

h) kumulace vlivů s vlivy jiných záměrů (zejména stávajících a/nebo schválených) stejných nebo různých oznamovatelů, které se nacházejí v potenciálně ovlivněné geografické oblasti a ještě nejsou dostavěny nebo nejsou v provozu, aniž by bylo povinné zohlednit jiné informace než stávající nebo veřejně dostupné informace;

i) aspekty životního prostředí, které by mohly být významně zasaženy;

i) aspekty životního prostředí, které by mohly být významně zasaženy;

k) informace a poznatky týkající se vlivů na životní prostředí získané z posuzování požadovaných podle jiných právních předpisů EU;

k) informace a poznatky týkající se vlivů na životní prostředí a možných dopadů získané z posuzování požadovaných podle jiných právních předpisů Unie;

l) možnost účinného omezení vlivů.

l) možnost účinného zamezení, prevence či omezení vlivů.

 

3a. HLAVNÍ KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ

 

Pokud to Komise nebo členské státy považují za vhodné, budou vypracována hlavní kritéria pro posuzování vlivů na životní prostředí v různých odvětvích hospodářské činnosti. Cílem je zjednodušit postupy a posílit právní jistotu, co se posuzování vlivů na životní prostředí týče, a zabránit rozdílnému provádění ze strany různých příslušných orgánů.

 

Posuzování vlivů na životní prostředí s ohledem na historické a kulturní dědictví a na krajinu bude probíhat na základě kritérií, která budou stanovena v pokynech uvádějících faktory, které je třeba dodržovat.

Pozměňovací návrh   83

Návrh směrnice

Příloha – bod 2

Směrnice 2011/92/EU

Příloha IV

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IV – INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1

PŘÍLOHA IV – INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1 (INFORMACE, KTERÉ MÁ OZNAMOVATEL POSKYTNOUT VE ZPRÁVĚ O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

1. Popis záměru obsahující zejména:

1. Popis záměru obsahující zejména:

 

-a) popis umístění záměru;

a) popis fyzikální povahy záměru jako celku, včetně případně jeho podzemní části, a požadavky na využívání vody a půdy během výstavby a provozu;

a) popis fyzikální povahy záměru jako celku, včetně případně jeho podzemní části, a požadavky na využívání vody a půdy během výstavby, provozu a případně demolice;

 

aa) popis nákladů na energii, nákladů na recyklaci odpadu z demolice a na využití dalších přírodních zdrojů během realizace záměru demolice;

b) popis hlavních znaků výrobních procesů, například druhu a množství použitého materiálu, zdrojů energie a přírodních zdrojů (včetně vody, půdy a biologické rozmanitosti);

b) popis hlavních znaků výrobních procesů, například druhu a množství použitého materiálu, zdrojů energie a přírodních zdrojů (včetně vody, půdy a biologické rozmanitosti);

c) odhad druhu a množství předpokládaných reziduí a emisí (znečištění vody, ovzduší, půdy a půdního podloží, hluku, vibrací, světla, tepla, záření atd.) vznikajících provozem navrhovaného záměru.

c) odhad druhu a množství předpokládaných reziduí a emisí (znečištění vody, ovzduší, půdy a půdního podloží, hluku, vibrací, světla, tepla, záření atd.) vznikajících provozem navrhovaného záměru.

2. Popis technických, místních nebo jiných aspektů (např. pokud jde o návrh záměru, technickou kapacitu, velikost a rozsah) zvažovaných alternativních řešení, včetně stanovení řešení, které má nejmenší vliv na životní prostředí, a uvedení hlavních důvodů výběru s přihlédnutím k vlivům na životní prostředí.

2. Popis technických, místních nebo jiných aspektů (např. pokud jde o návrh záměru, technickou kapacitu, velikost a rozsah) vhodných, oznamovatelem zvažovaných alternativních řešení týkajících se navrhovaného záměru a jeho konkrétní povahy, která umožní srovnávací posuzování udržitelnosti zvažovaných alternativ s ohledem na jejich významné vlivy na životní prostředí, a uvedení hlavních důvodů výběru.

3. Popis příslušných aspektů současného stavu životního prostředí a jejich pravděpodobný vývoj bez provedení záměru (základní scénář). Tento popis by měl zahrnovat veškeré stávající problémy životního prostředí související se záměrem, zejména ty, které se týkají oblastí se zvláštním významem pro životní prostředí a využívání přírodních zdrojů.

3. Popis příslušných aspektů současného stavu životního prostředí (základní scénář) a jejich pravděpodobný vývoj bez provedení záměru, pokud lze přírodní a sociální změny oproti základnímu scénáři odpovídajícím způsobem předpovědět. Tento popis by měl zahrnovat veškeré stávající problémy životního prostředí související se záměrem, zejména ty, které se týkají oblastí se zvláštním významem pro životní prostředí a využívání přírodních zdrojů.

4. Popis aspektů životního prostředí, které by mohly být navrhovaným záměrem významně zasaženy, zejména obyvatelstva, lidského zdraví, fauny, flóry, biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, které poskytuje, půdy (záboru půdy, organické hmoty, eroze, utužování a zakrývání), vody (množství a jakosti), ovzduší, klimatických faktorů, změny klimatu (emise skleníkových plynů, včetně emisí z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví, potenciálu zmírnění, vlivů souvisejících s přizpůsobením, jestliže projekt bere v úvahu rizika spojená se změnou klimatu), hmotného majetku, kulturního dědictví, včetně architektonického a archeologického, a krajiny; tento popis by měl zahrnovat vzájemné vztahy mezi uvedenými faktory, stejně jako vystavení, zranitelnost a odolnost těchto faktorů vůči rizikům přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem.

4. Popis faktorů životního prostředí, které by mohly být navrhovaným záměrem významně zasaženy, zejména obyvatelstva, lidského zdraví, fauny, flóry, biologické rozmanitosti, půdy (záboru půdy, organické hmoty, eroze, utužování a zakrývání), vody (množství a jakosti), ovzduší, klimatických faktorů, klimatu (emise skleníkových plynů, včetně emisí z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví, potenciálu zmírnění, vlivů souvisejících s přizpůsobením, jestliže projekt bere v úvahu rizika spojená se změnou klimatu), hmotného majetku (včetně nepříznivých dopadů na majetkové hodnoty vyplývající ze zhoršování environmentálních faktorů), kulturního dědictví, včetně architektonického a archeologického, a krajiny; tento popis by měl zahrnovat vzájemné vztahy mezi uvedenými faktory, stejně jako vystavení, zranitelnost a odolnost těchto faktorů vůči rizikům přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem.

5. Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí vyplývajících z:

5. Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí vyplývajících z:

a) existence záměru jako celku;

a) existence záměru jako celku;

b) využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody, biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, které poskytuje, pokud možno s ohledem na dostupnost těchto zdrojů, rovněž v souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami;

b) využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody, biologické rozmanitosti, včetně fauny a flóry, pokud možno s ohledem na dostupnost těchto zdrojů, rovněž v souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami;

c) emisí znečišťujících látek, hluku, vibrací, světla, tepla a záření, vzniku rušivých vlivů a zneškodňování odpadu;

c) emisí znečišťujících látek, hluku, vibrací, světla, tepla a záření, vzniku rušivých vlivů a zneškodňování odpadu;

d) rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví nebo životní prostředí (např. při nehodách nebo katastrofách);

d) rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví nebo životní prostředí (např. při nehodách nebo katastrofách důvodně považovány za charakteristické pro povahu záměru;

e) kumulace vlivů s ostatními záměry a činnostmi;

e) kumulace vlivů s jinými stávajícími nebo schválenými záměry a činnostmi, které se nacházejí v potenciálně ovlivněné geografické oblasti a ještě nejsou dostavěny nebo nejsou v provozu, aniž by bylo povinné zohlednit jiné informace než stávající nebo veřejně dostupné informace;

f) emisí skleníkových plynů, včetně emisí z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví;

f) emisí skleníkových plynů, včetně emisí z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví;

g) použitých technologií a látek;

g) použitých technologií a látek;

h) hydromorfologických změn.

h) hydromorfologických změn.

Popis pravděpodobných významných vlivů by měl zahrnovat přímé a jakékoliv nepřímé, sekundární, kumulativní, přeshraniční, krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé, stálé i dočasné, pozitivní i negativní vlivy záměru. Tento popis by měl brát v úvahu cíle ochrany životního prostředí stanovené na úrovni EU nebo členských států, které se týkají projektu.

Popis pravděpodobných významných vlivů by měl zahrnovat přímé a jakékoliv nepřímé, sekundární, kumulativní, přeshraniční, krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé, stálé i dočasné, pozitivní i negativní vlivy záměru. Tento popis by měl brát v úvahu cíle ochrany životního prostředí stanovené na úrovni EU nebo členských států, které se týkají projektu.

6. Popis prognostických metod použitých k posouzení vlivů na životní prostředí uvedených v bodě 5, jakož i zohlednění hlavních nejistot z nich plynoucích, jejich vliv na odhad účinků a výběr nejvýhodnějšího alternativního řešení.

6. Popis prognostických metod použitých k posouzení vlivů na životní prostředí uvedených v bodě 5, jakož i zohlednění hlavních nejistot z nich plynoucích, jejich vliv na odhad účinků a výběr nejvýhodnějšího alternativního řešení.

7. Popis zamýšlených opatření pro prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání všech významných negativních vlivů na životní prostředí uvedených v bodě 5, popřípadě všech navrhovaných opatření pro monitorování, včetně přípravy projektu a analýzy jeho negativních vlivů na životní prostředí po jeho skončení. Tento popis by měl vysvětlit, do jaké míry jsou významně nepříznivé vlivy omezeny nebo vyváženy a měl by zahrnovat výstavbu i provozní fáze.

7. Popis zamýšlených opatření v první řadě pro prevenci a snížení a v krajním případě pro vyrovnání všech významných negativních vlivů na životní prostředí uvedených v bodě 5, popřípadě všech navrhovaných opatření pro monitorování, včetně přípravy projektu a analýzy jeho negativních vlivů na životní prostředí po jeho skončení. Tento popis by měl vysvětlit, do jaké míry jsou významně nepříznivé vlivy omezeny nebo vyváženy a měl by zahrnovat výstavbu i provozní fáze.

8. Posuzování rizik přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem a rizika nehod, jimiž by záměry mohly být zasaženy, a případně popis zamýšlených opatření pro předcházení těmto rizikům, jakož i opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace a reakce na ně (např. opatření požadovaných podle směrnice 96/82/ES ve znění pozdějších předpisů).

8. Posuzování rizik možných přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem a rizika nehod, jimiž by záměry mohly být zasaženy, a případně popis zamýšlených opatření pro předcházení těmto rizikům, jakož i opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace a reakce na ně (např. opatření požadovaných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek nebo požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů Unie nebo mezinárodních úmluv).

9. Shrnutí informací bez odborných podrobností poskytnutých podle výše uvedených bodů.

9. Shrnutí informací bez odborných podrobností poskytnutých podle výše uvedených bodů.

10. Uvedení všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků v technologickém řešení), s nimiž se oznamovatel potýkal při shromažďování požadovaných informací a zdrojů použitých pro popis a posouzení, jakož i zohlednění hlavních nejistot z nich plynoucích a jejich vliv na odhady účinků a výběr nejvýhodnějšího alternativního řešení.

10. Uvedení všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků v technologickém řešení), s nimiž se oznamovatel potýkal při shromažďování požadovaných informací a zdrojů použitých pro popis a posouzení, jakož i zohlednění hlavních nejistot z nich plynoucích a jejich vliv na odhady účinků a výběr nejvýhodnějšího alternativního řešení.

(1)

Úř. věst. C 133, 9.5.2013, s. 33.

(2)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(3)

+          Úř. věst: vložte prosím datum:jeden rok po vstupu této pozměňující směrnice v platnost.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice EIA) je navzdory své neokázalosti „klenotem v koruně“ environmentální politiky Unie. Do pole její působnosti spadá zhruba 200 typů záměrů, od výstavby mostů, přístavů, dálnic či skládek odpadu až po záměry týkající se zařízení pro intenzivní chov drůbeže či dobytka(1).

Směrnice EIA zavádí jednoduchou, ale nanejvýš důležitou zásadu „informovaného rozhodnutí“, což znamená, že dříve než příslušné orgány členských států schválí realizaci veřejného či soukromého záměru, který by mohl mít environmentální dopad, mají zákonnou povinnost získat informace nutné pro provedení posouzení jeho vlivů na životní prostředí.

Stávající směrnice 2011/92/EU, ačkoli má v zásadě procedurální charakter, usiluje o zajištění environmentální udržitelnosti záměrů, které spadají do pole její působnosti. Tyto záměry se člení do dvou kategorií: záměry, které vzhledem ke svým specifickým vlastnostem podléhají povinnému posouzení vlivů na životní prostředí (příloha I), a záměry, které je nutno podrobit zkoumání, aby se zjistilo, zda je u nich posouzení vlivů na životní prostředí nutné (zjišťovacímu řízení – příloha II).

Za 28 let svého uplatňování dosáhla tato směrnice poměrného úspěchu, pokud jde o harmonizaci zásad pro posuzování vlivů na životní prostředí na úrovni Unie. Přestože v politické, právní a technické oblasti došlo k velkému posunu, ve směrnici byly provedeny pouze tři okrajové změny(2). Navíc se odhalila některá slabá místa, která byla příčinou značného množství právních sporů, jež byly řešeny na úrovni vnitrostátní nebo před Soudním dvorem. V posledních letech ještě Soudní dvůr objasnil, jak mají být interpretována některá ustanovení, když uvedl, že i demolice jsou podle definice této směrnice „záměrem“ (věc C-50/09).

V reakci na kritické ohlasy a v zájmu harmonizace textu směrnice s novými politickými prioritami Unie, jako je strategie pro ochranu půdy, Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje a strategie Evropa 2020, vypracovala Komise tento návrh přezkumu směrnice EIA.

V souladu s prioritami Unie stanovuje návrh další faktory, na jejichž základě je nutno posuzování vlivů záměrů provádět. Jsou jimi biologická rozmanitost, využívání přírodních zdrojů, změna klimatu a riziko přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Návrh dále požaduje, aby byly záměry posuzovány s ohledem na kumulaci vlivů s ostatními záměry a činnostmi, a předešlo se tak škodlivé praxi rozdělování projektů na menší části, které pak mají jednotlivě menší ekologický dopad.

Návrh dále zavádí zjišťovací řízení, kterým se zajistí, že posuzování vlivů na životní prostředí budou podléhat pouze záměry s významným ekologickým dopadem, přičemž příslušný orgán musí k rozhodnutí o nutnosti tohoto posuzování vycházet z konkrétních informací poskytnutých oznamovatelem (příloha II.A). Komise rovněž navrhuje rozšířit seznam kritérií výběru, na jejichž základě se rozhodnutí při zjišťovacím řízení přijímá, a stanovit lhůtu pro přijetí tohoto rozhodnutí na tři měsíce (s možných prodloužením o další tři měsíce).

V souvislosti s kvalitou informací Komise navrhuje, aby příslušné orgány po dohodě s oznamovatelem určily rozsah a míru podrobnosti informací, které mají být ve zprávě o vlivech na životní prostředí obsaženy (fáze určení rozsahu posuzování). Dále se zavádí povinné posouzení vhodných alternativních řešení a povinné monitorování po skončení procesu EIA v případě, že se ukázalo, že daný záměr má významné negativní vlivy na životní prostředí.

Pokud jde o zjednodušení administrativních postupů, Komise za účelem stanovení jasného harmonogramu pro všechny fáze EIA navrhuje určit minimální a maximální lhůty pro konzultaci s veřejností a pro konečné rozhodnutí. Dále navrhuje zřídit v členských státech pro účely EIA jedno kontaktní místo, které umožní koordinaci tohoto postupu s postupy případného posuzování vlivů na životní prostředí vyžadovaného jinými právními předpisy, jako je např. směrnice o průmyslových emisích, rámcová směrnice o vodě nebo směrnice o ochraně přírodních stanovišť.

Zpravodaj je přesvědčen, že je nezbytné uplatňovat v celé Unii model skutečně udržitelného rozvoje, a návrh Komise tedy plně a rozhodně podporuje. Smyslem navrhovaných změn je proto v zásadě tento návrh posílit a začlenit do něj některá ustanovení, která jej ještě zpřísní a zefektivní, zjednoduší jeho provádění ve vnitrostátních předpisech a zajistí jeho větší účinnost z hlediska dosažení cílů ochrany životního prostředí. Přehled hlavních otázek, kterými se pozměňovací návrhy zabývají, je uveden níže.

Zapojení veřejnosti

V souladu s Aarhuskou úmluvou se navrhuje posílit úlohu dotčené veřejnosti ve všech fázích procesu. Řádná správa věcí veřejných vyžaduje dialog se zainteresovanými subjekty a jasný a transparentní postup, který přispěje k tomu, aby byla dotčená veřejnost včas informována o možné realizaci významného záměru. Potenciálně se tím posílí podpora přijatých rozhodnutí a sníží počet a nákladnost soudních sporů, které se v členských státech soustavně vedou v případě, že určitý záměr nemá faktickou podporu.

Střety zájmů

Celý proces EIA naprosto pozbude důvěryhodnosti, pokud nebudou jasně stanoveny normy, které zamezí závažnému jevu, jímž je střet zájmů. Zpravodaj se mohl osobně v několika případech přesvědčit o tom, že i přes to, že jsou od sebe příslušný orgán a oznamovatel formálně odděleni, často – především pokud je oznamovatelem veřejný subjekt – dochází k jejich nestandardnímu prolínání, které narušuje objektivnost rozhodnutí. Proto je nutné zajistit, aby byly příslušné orgány na oznamovatelích zcela nezávislé.

Nápravná opatření

Zpravodaj naprosto souhlasí s návrhem Komise, pokud jde o následné monitorování záměrů, které mají významné negativní vlivy na životní prostředí. Domnívá se ovšem, že je nezbytně nutné spojit toto opatření s povinností učinit přiměřené nápravné kroky, pokud toto monitorování prokáže, že zmírňující a kompenzační opatření stanovená pro daný záměr nejsou účinná.

Vypracování a ověřování zpráv o vlivech na životní prostředí

Zpravodaj se domnívá, že v prvé řadě je nutné zaručit, že zpráva o vlivech na životní prostředí bude ověřována naprosto nezávislými odborníky, kteří budou mít pro oblast životního prostředí přiměřenou odbornou kvalifikaci. Pokud jde o systém akreditace těchto odborníků, který navrhuje Komise, zpravodaj uznává, že je třeba zajistit kvalitativní úroveň těchto kontrol, ovšem domnívá se, že takový systém by zkomplikoval členským státům provádění této směrnice, a proto jej navrhuje zrušit.

Břidlicový plyn

Zpravodaj zastává názor, že v souladu se zásadou obezřetnosti a požadavkem Evropského parlamentu, který vyjádřil ve svém usnesení ze dne 21. listopadu 2012 o dopadech těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí, je nezbytné zahrnout tzv. „nekonvenční uhlovodíky“ do přílohy I, tak aby záměry související s průzkumem a těžbou v této oblasti byly systematicky podrobovány posuzování vlivů na životní prostředí. Prahové hodnoty stanovené v současnosti platnou směrnicí totiž nezohledňují denní objem produkce těchto typů plynu a ropy, což způsobuje, že s nimi související záměry nemusí být povinně podrobeny EIA.

* * *

Vybudovat „zelenou ekonomiku“ neznamená pouze zaručit udržitelnost projektů, které budou na našem území realizovány, ale také je navrhovat a uskutečňovat s ohledem na to, jaký budou mít dopad na účinné využívání zdrojů, změnu klimatu a ztrátu biologické rozmanitosti. To platí především pro velké projekty v oblasti infrastruktury.

Bude-li nová směrnice EIA přijata co nejrychleji, přejde se od slov k činům a Evropská unie získá klíčový nástroj, který jí umožní reagovat na globální výzvy 21. století.

* * *

Zpravodaj oceňuje návrhy a připomínky, které obdržel od stínových zpravodajů a dalších kolegů z Evropského parlamentu. On a jeho tým získali stanoviska od: AK EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC a NEEIP a několikrát se setkali i se zástupci litevské a nizozemské vlády, se zpravodaji Výboru regionů a Hospodářského a sociálního výboru a se zástupci různých organizací, jako např. Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe, či TERNA. Zpravodaj by rád poděkoval především advokátu Matteovi Cerutimu, dr. Stefanovi Lenzimu z WWF Italia a dr. Marcovi Stevaninovi. Zpravodaj sám nese plnou zodpovědnost za návrhy, které se rozhodl do svého návrhu zprávy začlenit.

(1)

Podle posouzení dopadu vypracovaného Komisí, se bude v Unii každoročně provádět 15 000 až 26 000 EIA a 27 000 až 33 800 zjišťovacích řízení, z nichž asi 1 370 až 3 380 bude mít pozitivní výsledek.

(2)

Původní směrnice 85/337/EHS byla pozměněna směrnicemi 97/11/ES, 2003/35/ES a 2009/31/ES a kodifikována ve znění směrnice 2011/92/EU.


STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (18. 6. 2013)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

Navrhovatel: Joseph Cuschieri

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Směrnice 2011/92/EU (směrnice o posuzování vlivu životního prostředí) vyžaduje, aby se provádělo posouzení vlivu na životní prostředí u záměrů, které by pravděpodobně měly environmentální dopady, a to před jejich schválením.

Ačkoli byla směrnice od jejího přijetí v roce 1985 několikrát upravena, nebyly tyto změny natolik významné, aby odrážely probíhající změny politik, právních a technických souvislostí. Za posledních 25 let se Evropská unie rozrostla a spolu s ní i rozsah a závažnost environmentálních otázek, které je třeba řešit, i počet velkých celoevropských projektů v oblasti infrastruktury (např. přeshraničních projektů v oblasti energetiky a dopravy). S cílem reagovat na tyto změny přináší návrh na změnu směrnice nové důležité aktualizace právního rámce tím, že řeší nedostatky v zjišťovacím řízení, kvalitě a analýze posouzení vlivu na životní prostředí a rizika nesouladu v rámci postupu posuzování. V neposlední řadě ponechává možnost, aby tato směrnice nebyla uplatňována na záměry, jejichž jediným cílem je vnitrostátní obrana nebo reakce na mimořádné události.

Stanovisko navrhovatele

Navrhovatel podporuje změny směrnice navržené Komisí, jelikož je toho názoru, že z důvodu přeshraniční povahy otázek ochrany životního prostředí (jako je změna klimatu nebo riziko katastrof) a některých z projektů, je nutné učinit kroky na evropské úrovni s cílem zajistit rovné podmínky a ve srovnání s individuálními kroky jednotlivých států také přidanou hodnotu. Nicméně zastává názor, že některé aspekty směrnice je možné několika malými úpravami dále zlepšit. Ty se týkají mimo jiné zdůraznění vlivu, který může mít posuzování vlivu na životní prostředí na ochranu kulturního dědictví nebo na cestovní ruch, a uznání zvláštní povahy přeshraničních projektů, které jsou důležité pro evropskou dopravní politiku, na rozdíl od projektů, které mají vliv přesahující hranice států. Podle názoru navrhovatele bude pouze díky zavedení tohoto rozlišení možné zajistit maximální koordinací činností s cílem splnit často přísné lhůty a očekávání mnoha zúčastněných stran veřejného i soukromého sektoru. Navrhovatel rovněž navrhuje několik menších změn pro zajištění souladu s právními předpisy o hlavních směrech TEN-T pro zajištění ucelenosti evropského právního rámce.

Tato stanoviska odrážejí následující pozměňovací návrhy:

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) Měla by být přijata veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit, aby záměry byly prováděny v souladu s příslušnými pravidly a postupy Unie a vnitrostátními pravidly a postupy, zejména s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu, bezpečnosti, ochrany, hospodářské soutěže, státní podpory, veřejných zakázek, veřejného zdraví a dostupnosti.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21 b) U přeshraničních projektů by členské státy a sousední země, které jsou do nich zapojeny, měly učinit veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich příslušné odpovědné orgány spolupracovaly s cílem provádět v rané fázi plánování a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími spolufinancování ze zdrojů EU jediné integrované a komplexní posouzení vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Jedním z cílů Aarhuské úmluvy, kterou EU ratifikovala a zavedla do právních předpisů EU, je zajistit veřejnosti právo podílet se na rozhodování v záležitostech týkajících se životního prostředí. Proto je třeba tuto účast i nadále podporovat, včetně účasti sdružení, organizací a skupin, především nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí. Prvky této směrnice je rovněž třeba posílit v souvislosti s přeshraničními záměry v oblasti dopravy a využít přitom stávajících struktur pro rozvoj dopravních koridorů a vývoj nástrojů k určení možného vlivu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Členské státy a jiní předkladatelé záměrů by měli zajistit, aby posouzení příhraničních záměrů bylo prováděno účinně bez zbytečných odkladů.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 2 – písm. g a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) „přeshraničním úsekem“ úsek zajišťující kontinuitu projektu společného zájmu mezi nejbližšími městskými uzly na obou stranách hranice dvou členských států nebo mezi členským státem a sousední zemí;

Odůvodnění

V zájmu lepšího souladu této směrnice s úmluvou z Espoo a novým nařízením TEN-T je nezbytné použít tytéž formulace a definice.

Pozměňovací návrh  6

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 1 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy se mohou případ od případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto směrnici na záměry určené výhradně pro účely národní obrany nebo ochrany občanů v případě mimořádných událostí, pokud se domnívají, že by její uplatnění mohlo uvedené účely nepříznivě ovlivnit.

3. Členské státy se mohou případ od případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto směrnici na záměry určené výhradně pro účely národní obrany nebo ochrany občanů v případě mimořádných událostí nebo pro ochranu historického dědictví, jak určí odpovědné orgány členského státu, pokud se domnívají, že by její uplatnění mohlo uvedené účely nepříznivě ovlivnit.

Odůvodnění

Ochrana historického dědictví je důležitou součástí kolektivní identity a z tohoto důvodu by mělo být možné vyjmout projekty zaměřené na jeho ochranu z oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí dána současně touto směrnicí i jinými právními předpisy Unie, se uplatní koordinovaná nebo společná řízení, která splňují požadavky příslušných právních předpisů Unie.

Na záměry, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí dána současně touto směrnicí i jinými právními předpisy Unie, včetně záměrů s významnými vlivy přesahujícími hranice států, se uplatní koordinovaná nebo společná řízení, která splňují požadavky příslušných právních předpisů Unie.

Odůvodnění

U projektů TEN-T jsou součástí hlavních koridorů i klíčové přeshraniční záměry, u nichž musí být posouzení vlivů na životní prostředí důkladně provedeno a musí splňovat veškeré podmínky platných právních předpisů EU.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2011/92/EU

Článek 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu;

b) půdu, voduovzduší;

Odůvodnění

(Viz pozměňovací návrh k článku 3 – písmeno ea) (nové).)

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 3 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) hmotný majetek, kulturní dědictví a krajinu;

c) hmotný majetek, kulturní a historické dědictví a krajinu;

Odůvodnění

(Viz pozměňovací návrh k článku 1 – odstavec 3.)

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2011/92/EU

Článek 3 – písm. eb (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb. cestovní ruch, pokud mají aktivity v oblasti cestovního ruchu výrazný vliv na místní a regionální hospodářství;

Odůvodnění

Zavedení určitých projektů může mít negativní dopady na aktivity v oblasti cestovního ruchu, což dále může mít negativní vliv na hospodářství členských států, zejména pokud je hospodářství členského státu ve velké míře závislé na cestovním ruchu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4 – písm. a

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro záměry uvedené v příloze II oznamovatel poskytne informace o povaze projektu, jeho potenciálním vlivu na životní prostředí a o zamýšlených opatřeních s cílem zamezit a snížit významný vliv. Podrobný seznam informací, jež mají být poskytnuty, je upřesněn v příloze II.A.

Pro záměry uvedené v příloze II, které jsou předloženy k přezkoumání každého jednotlivého případu podle čl. 4 odst. 2, oznamovatel poskytne informace o povaze projektu, jeho potenciálním vlivu na životní prostředí a o zamýšlených opatřeních s cílem zamezit a snížit významný vliv. Podrobný seznam informací, jež mají být poskytnuty, je upřesněn v příloze II.A.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 5

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) environmentální faktory uvedené v článku 3, které mohou být významným způsobem ovlivněny;

e) faktory uvedené v článku 3, které mohou být významným způsobem ovlivněny;

Odůvodnění

Rozsah a míra podrobnosti informací ve zprávě o vlivech životního prostředí by neměly být omezeny pouze na environmentální faktory.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 5

Směrnice 2011/92/EU

Článek 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vkládá se článek 5a (nový), který zní:

 

(5 a) U přeshraničních projektů by členské státy a sousední země, které jsou do nich zapojeny, měly učinit veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich příslušné odpovědné orgány spolupracovaly s cílem provádět v rané fázi plánování a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími spolufinancování ze zdrojů EU jediné integrované a komplexní posouzení vlivů na životní prostředí.

 

U dopravních projektů v rámci evropské dopravní sítě se pomocí systému Komise TENtec, softwaru sítě Natura 2000 a případně jiných nástrojů určí možný vliv na síť Natura 2000.

Odůvodnění

U projektů dopravní infrastruktury je třeba společně využívat transevropské dopravní sítě a nástrojů informačních technologií sítě Natura 2000 s cílem předcházet případným problémům již v rané fázi.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě přeshraničních projektů společného zájmu v oblasti dopravy, jež jsou zahrnuty do některého koridoru uvedeného v příloze I nařízení, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy, se členské státy podílejí na koordinaci veřejných konzultací. Koordinátor zajistí, aby se v rámci plánování nové infrastruktury uskutečnil postup rozsáhlých veřejných konzultací, do něhož se zapojí všechny zúčastněné strany a občanská společnost. Koordinátor může v každém případě navrhnout způsob rozvoje plánu koridoru a jeho vyvážené realizace.

Odůvodnění

S ohledem na další komplikace spojené s přeshraničními projekty je třeba v rámci postupů veřejných konzultací využívat zastřešující koridory transevropské dopravní sítě s cílem určit již v rané fázi případné problémy, které mohou nastat.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se berou v úvahu v povolovacím řízení. Za tímto účelem musí rozhodnutí o vydání povolení obsahovat tyto informace:

Výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 budou náležitě brány v úvahu v povolovacím řízení. Za tímto účelem musí rozhodnutí o vydání povolení obsahovat tyto informace:

Odůvodnění

Čl. 6 odst. 8 Aarhuské úmluvy požaduje, aby byl „náležitě brán v úvahu“ výsledek účasti veřejnosti na jednání. Nepříliš závazný požadavek vyplývající ze stávající směrnice, který má zajistit, aby rozhodnutí příslušného orgánu „vzalo v úvahu“ postup za účasti veřejnosti, tedy není v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

shrnutí obdržených připomínek podle článků 6 a 7;

shrnutí otázek vznesených podle článků 6 a 7;

Odůvodnění

Písmena c) a d) pro oznamovatele a veřejnost zajistí nezbytné informace o způsobu rozhodnutí příslušného orgán na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí (provedené oznamovatelem), odpovědí na projednávání a dalších relevantních skutečností.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání povolení, musí zajistit, aby povolení obsahovalo opatření pro monitorování významných nepříznivých vlivů na životní prostředí, aby bylo možné posoudit provádění a očekávanou účinnost zmírňujících nebo kompenzačních opatření a určit všechny nepředvídané nepříznivé vlivy.

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání povolení, musí zajistit, aby povolení obsahovalo opatření pro monitorování významných nepříznivých vlivů na životní prostředí během výstavby a provozu, aby bylo možné posoudit provádění a očekávanou účinnost zmírňujících nebo kompenzačních opatření a určit všechny nepředvídané nepříznivé vlivy a usnadnit přijetí nápravných opatření.

Odůvodnění

Účelem PN je zajistit, aby monitorování bylo prováděno během výstavby i provozu, neboť jsou při realizaci projektů v oblasti dopravy velmi důležité.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Druh parametrů, které mají být sledovány, a délka trvání monitorování musí být přiměřené povaze, umístění a velikosti navrhovaného záměru a významu jeho vlivů na životní prostředí.

Druh parametrů, které mají být sledovány, a délka trvání monitorování musí být přiměřené povaze, umístění a velikosti navrhovaného záměru a významu jeho vlivů na životní prostředí. Zjištění se předkládají příslušnému orgánu a zpřístupňují veřejnosti.

Odůvodnění

Účelem PN je zajistit, aby monitorování bylo prováděno během výstavby i provozu, předkládáno příslušnému orgánu a výsledky byly zpřístupněny veřejnosti.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9 – písm. b

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 9 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rovněž rozhodnout, že zveřejní informace uvedené v odstavci 1, jakmile příslušný orgán uzavře své posuzování vlivu záměru na životní prostředí.

Členské státy zveřejní informace uvedené v odstavci 1, jakmile příslušný orgán uzavře své posuzování vlivu záměru na životní prostředí.

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti s čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11

Směrnice 2011/92/EU

Článek 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 12b, pokud jde o kritéria výběru uvedená v příloze III a informace uvedené v přílohách II.A a IV, s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku.

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12b, pokud jde o zpřesnění, nikoli doplnění, kritérií výběru uvedených v příloze III a informací uvedených v přílohách II.A a IV, s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Směrnice 2011/92/EU

Čl. 12 b – odst. 2 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přenesení pravomoci uvedené v článku 12a na Komisi platí na dobu neurčitou ode dne [OPOCE please introduce date of the entry into force of this Directive].

Přenesení pravomoci uvedené v článku 12a na Komisi platí na dobu pěti let ode dne [OPOCE please introduce date of the entry into force of this Directive]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Příloha 1 – bod 1

Směrnice 2011/92/EU

Příloha II a – bod 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti, včetně hydromorfologických změn.

využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody, vzduchu a biologické rozmanitosti, včetně hydromorfologických změn.

Odůvodnění

Mezi přírodní zdroje je třeba zařadit i vzduch.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Příloha 1 – bod 2

Směrnice 2011/92/EU

Čl. III – bod 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti, včetně hydromorfologických změn.

využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody, vzduchu a biologické rozmanitosti, včetně hydromorfologických změn.

Odůvodnění

Mezi přírodní zdroje je třeba zařadit i vzduch.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Příloha 1 – bod 2

Směrnice 2011/92/EU

Čl. III – bod 1 – písm. i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

rizika pro lidské zdraví (např.důsledku kontaminace vod a znečištění ovzduší);

rizika pro lidské zdraví (např. v důsledku kontaminace vod a znečištění ovzduší a hluku, včetně vibrací);

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Příloha 1 – bod 2

Směrnice 2011/92/EU

Čl. III – bod 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

povahu vlivu;

povahu vlivu, včetně počtu vytvořených pracovních míst;

 

POSTUP

Název

Změna směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

Referenční údaje

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

18.4.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Joseph Cuschieri

9.4.2013

Projednání ve výboru

29.5.2013

 

 

 

Datum přijetí

18.6.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils


POSTUP

Název

Změna směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

Referenční údaje

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Datum předložení EP

26.10.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

18.4.2013

REGI

19.11.2012

CULT

19.11.2012

LIBE

19.11.2012

 

PETI

19.11.2012

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

REGI

27.11.2012

CULT

6.11.2012

LIBE

27.11.2012

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Andrea Zanoni

21.11.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

6.5.2013

19.6.2013

 

 

Datum přijetí

11.7.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

13

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, Judith A. Merkies, James Nicholson, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Struan Stevenson, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Fabrizio Bertot, Jean-Paul Besset, Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Ingeborg Gräßle, María Irigoyen Pérez, Csaba Őry

Datum předložení

22.7.2013

Poslední aktualizace: 30. srpna 2013Právní upozornění