Förfarande : 2012/0288(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0279/2013

Ingivna texter :

A7-0279/2013

Debatter :

PV 09/09/2013 - 22
CRE 09/09/2013 - 23

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.8
CRE 11/09/2013 - 5.8

Antagna texter :

P7_TA(2013)0357

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1345kWORD 1946k
29 juli 2013
PE 508.236v03-00 A7-0279/2013

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Corinne Lepage

Rådgivande utskotts föredragande (*): Alejo Vidal-Quadras, utskottet för industrifrågor, forskning och energi

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (*)
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0595),

–   med beaktande av artiklarna 294.2, 192.1 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0337/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 17 april 2013(1),

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel, utskottet för transport och turism, utskottet för regional utveckling och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0279/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG ska varje medlemsstat se till att andelen energi från förnybara energikällor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel i andra bränslen är en av de metoder som medlemsstaterna kan använda för att uppnå detta mål, och det väntas bidra mest till målet.

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG ska varje medlemsstat se till att andelen energi från förnybara energikällor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i medlemsstaten. Behovet att minska energianvändningen inom transportsektorn är synnerligen stort eftersom ett bindande procentmål för energi från förnybara energikällor sannolikt kommer att bli svårare att uppnå på ett hållbart sätt om den totala efterfrågan på energi inom transportsektorn fortsätter att öka. Andra sätt att uppnå detta mål för medlemsstaterna är att använda el från förnybara energikällor och blandningar av biodrivmedel som har ILUC-värde noll eller låg ILUC. Den globala efterfrågan på jordbruksråvaror ökar och marknaden förväntas bli mer instabil i framtiden.

Motivering

Behovet att minska den totala energianvändningen inom transportsektorn och öka energieffektiviteten inom sektorn i syfte att uppnå målet på 10 procent inom transportsektorn har redan lyfts fram i det befintliga direktivet om förnybar energi. I detta ändringsförslag upprepas detta behov och understryks betydelsen av att utveckla förnybar el samt avancerade biodrivmedel för att unionen och medlemsstaterna ska kunna nå det mål som satts upp för transportsektorn på ett hållbart sätt.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Mot bakgrund av unionens mål att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser och drivmedlens stora andel av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG att medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna att så gradvis som möjligt minska växthusgasutsläppen per energienhet (växthusgasintensiteten) från bränslen och energi under hela livscykeln med minst 6 % fram till den 31 december 2020 för drivmedel som används i unionen av fordon, mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, traktorer för jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar som inte används till havs. Blandning av biodrivmedel i fossila bränslen är en av de metoder som leverantörer har tillgång till för att minska växthusgasintensiteten för de fossila bränslen som de tillhandahåller.

(2) Mot bakgrund av unionens mål att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser och drivmedlens stora andel av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG att medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna att så gradvis som möjligt minska växthusgasutsläppen per energienhet (växthusgasintensiteten) från bränslen och energi under hela livscykeln med minst 6 % fram till den 31 december 2020 för drivmedel som används i unionen av fordon, mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, traktorer för jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar som inte används till havs. Blandning av biodrivmedel med nollutsläpp eller låga utsläpp av växthusgaser och andra drivmedel som utvinns ur oundvikliga avgaser genom koldioxidavskiljning i fossila bränslen samt användning för transporter är några av de metoder som leverantörer har tillgång till för att minska växthusgasintensiteten för de fossila bränslen som de tillhandahåller.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I artikel 17 i direktiv 2009/28/EG fastställs hållbarhetskriterier som biodrivmedel och flytande biobränslen måste följa för att räknas in i målen i direktivet och för att kunna tas med i systemen för offentligt stöd. Dessa kriterier inbegriper krav på minimivärdet för minskade växthusgasutsläpp som biodrivmedel och flytande biobränslen måste uppnå jämfört med fossila bränslen. Identiska hållbarhetskriterier för biodrivmedel fastställs i artikel 7b i direktiv 98/70/EG.

(3) I artikel 17 i direktiv 2009/28/EG fastställs hållbarhetskriterier som biodrivmedel och flytande biobränslen måste följa för att räknas in i målen i direktivet och för att kunna tas med i systemen för offentligt stöd. Dessa kriterier inbegriper krav på skydd av områden med stor biologisk mångfald och mark med stora kollager. Dessa kriterier inbegriper även krav på minimivärdet för minskade växthusgasutsläpp som biodrivmedel och flytande biobränslen måste uppnå jämfört med fossila bränslen. Identiska hållbarhetskriterier för biodrivmedel fastställs i artikel 7b i direktiv 98/70/EG. Dessa kriterier bör kompletteras med garantier i syfte att säkerställa kaskadanvändning och respekt för avfallshierarkin.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Även om begreppen ”biodrivmedel och flytande biobränslen” används i direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG är bestämmelserna, inbegripet relevanta hållbarhetskriterier, tillämpliga för alla förnybara bränslen, enligt definitionerna i dessa direktiv.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Det incitamentsbaserade främjandet av produktion av biodrivmedel har inte bara lett till ökad produktion av biodrivmedel inom EU, utan också i tredjeländer. Även om siffrorna över exakt hur mycket mark som har använts och letts om till produktion av biodrivmedel i tredjeländer varierar, har man i vissa rapporter påvisat att 6 miljoner hektar mark användes av europeiska företag till produktion av biodrivmedel mellan 2009 och 2013 enbart i Afrika. I en kommentar från april 2013 understryker FN:s särskilda rapportör om rätten till livsmedel de negativa effekterna av unionens politik för biodrivmedel i förhållande till rätten till livsmedel, mark och vatten. I syfte att motverka dessa negativa effekter bör kommissionen föreslå en ändring och skärpning av hållbarhetskriterierna i artikel 17 i direktiv 2009/98/EG och artikel 7b i direktiv 98/70/EG.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som tidigare var avsedd för livsmedels-, foder- och fibermarknaderna leds om till produktion av biodrivmedel, måste efterfrågan för andra ändamål än bränsleändamål uppfyllas antingen genom intensifiering av den nuvarande produktionen eller genom att icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det sistnämnda fallet utgör indirekta förändringar av markanvändningen och vid omställning av mark med stora kollager kan det leda till betydande utsläpp av växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG bör därför innehålla bestämmelser för att hantera indirekta ändringar av markanvändning med tanke på att de biodrivmedel som finns idag huvudsakligen produceras från grödor som odlas på befintlig jordbruksmark.

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som tidigare var avsedd för livsmedels-, foder- och fibermarknaderna leds om till produktion av biodrivmedel, måste efterfrågan för andra ändamål än bränsleändamål uppfyllas. Detta kan ske antingen genom intensifiering av den nuvarande produktionen med hjälp av ett mera produktivt jordbruk, trots att detta kan bli till skada för miljön och bland annat leda till förlust av biologisk mångfald, vattenbrist, jorderosion och förorening av mark och vatten samt förlust av mycket viktiga ekosystemtjänster, eller genom att icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det sistnämnda fallet utgör indirekta ändringar av markanvändningen och vid omställning av mark med stora kollager kan det leda till betydande utsläpp av växthusgaser samt till förlust av biologisk mångfald, om den biologiska mångfalden är stor på den mark som berörs. Direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG bör därför innehålla bestämmelser för att hantera indirekta ändringar av markanvändning med tanke på att de biodrivmedel som finns idag huvudsakligen produceras från grödor som odlas på befintlig jordbruksmark. Vid en jämförelse av mängden utsläpp över en grödas livscykel uppvisar oljebaserade grödor en mycket högre utsläppsmängd än socker- och stärkelsebaserade. För att så effektivt som möjligt skapa miljönytta bör man inrikta sig på att begränsa biodrivmedel och särskilt dem som ger mest negativa effekter på miljön. Därför är det i första hand av vikt att vidta åtgärder mot oljegrödor.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Enligt artikel 19.6 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7d.6 i direktiv 98/70/EG måste konsekvenserna av indirekta ändringar av markanvändning på växthusgasutsläppen beaktas, tillsammans med möjliga alternativ för att åtgärda dessa konsekvenser, samtidigt som nödvändiga åtgärder vidtas för att skapa säkerhet åt investeringar och redan gjorda investeringar skyddas.

Motivering

EU:s politik bör vara konsekvent.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på biodrivmedel som tillhandahålls av medlemsstaterna och de beräknade utsläppen på grund av ändrad markanvändning för olika typer av råvaror till biodrivmedel är det troligt att utsläppen av växthusgaser till följd av indirekt ändrad markanvändning är betydande, och skulle kunna innebära att de vinster i form av minskade koldioxidutsläpp för enskilda biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. Detta beror på att nästan hela produktionen av biodrivmedel 2020 förväntas komma från grödor som odlats på mark som skulle kunna användas för att försörja livsmedels- och fodermarknaderna. För att minska sådana utsläpp är det lämpligt att skilja mellan olika grupper av grödor, såsom oljeväxter, spannmål, socker och andra grödor som innehåller stärkelse i enlighet med detta.

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på biodrivmedel som tillhandahålls av medlemsstaterna och de beräknade utsläppen på grund av ändrad markanvändning för olika typer av råvaror till biodrivmedel är utsläppen av växthusgaser till följd av indirekt ändrad markanvändning betydande, och kommer att innebära att vinsterna i form av minskade koldioxidutsläpp för enskilda biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. Detta beror på att biodrivmedel som odlas på mark har fått stora offentliga bidrag (10 miljarder euro per år), och därför förväntas nästan hela produktionen av biodrivmedel 2020 komma från grödor som odlats på mark som skulle kunna användas för att försörja livsmedels- och fodermarknaderna. Biodrivmedel som framställs från livsmedelsgrödor leder dessutom till instabila livsmedelspriser och kan få mycket negativa sociala konsekvenser för möjligheterna till försörjning och förverkligande av mänskliga rättigheter, inklusive rätten till mat och tillgången till mark för fattiga lokalsamhällen i länder utanför EU. För att minska sådana utsläpp och mildra sådana negativa sociala konsekvenser för livsmedelstryggheten är det lämpligt att främst lägga tonvikten på att minska den planerade användningen av biodrivmedel som odlas på jordbruksmark samt att ta hänsyn till utsläpp från indirekt ändrad markanvändning vid beräkning av de minskningar av växthusgasutsläppen som krävs enligt hållbarhetskriterierna i direktiv 2009/28/EG och direktiv 98/70/EG. För att hitta lösningar på medellång och lång sikt måste man dessutom uppmuntra forskning om och utveckling av nya sektorer inom avancerade biodrivmedel som inte konkurrerar med livsmedelsgrödor, och fortsätta att undersöka hur olika grupper av grödor påverkar både direkt och indirekt ändrad markanvändning.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Den indirekt ändrade markanvändningen får förutom miljöeffekter även andra indirekta sociala effekter, eftersom den belastar markanvändningen ytterligare, framför allt i utvecklingsländerna, vilket får negativa konsekvenser för lokalbefolkningarnas, i första hand kvinnornas, livsmedelsförsörjning.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att kräva flytande förnybara bränslen för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Avancerade biodrivmedel, till exempel sådana som framställs från avfall och alger, ger stora minskningar av växthusgasutsläpp med låg risk för indirekta ändringar av markanvändningen och de konkurrerar inte direkt med livsmedels- och fodermarknaderna om jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att uppmuntra till ökad produktion av sådana avancerade biodrivmedel eftersom dessa för närvarande inte är kommersiellt tillgängliga i stora mängder, vilket delvis beror på konkurrensen om det offentliga stödet från etablerad livsmedels- och grödobaserad biodrivmedelsteknik. Ytterligare incitament bör tillhandahållas genom att andelen avancerade biodrivmedel i förhållande till konventionella biodrivmedel ökas till det mål på 10 % för transport som fastställs i direktiv 2009/28/EG . I detta sammanhang bör endast avancerade biodrivmedel som beräknas påverka markanvändningen i liten utsträckning och som beräknas ge stora totala minskningar av växthusgasutsläpp få stöd inom strategiramen för energi från förnybara energikällor för perioden efter 2020.

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att kräva flytande förnybara bränslen för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Avancerade biodrivmedel, till exempel sådana som framställs från avfall och restprodukter, alger och bakterier, ger stora minskningar av växthusgasutsläpp med låg risk för indirekta ändringar av markanvändningen och de konkurrerar inte direkt med livsmedels- och fodermarknaderna om jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att uppmuntra till ökad produktion av sådana avancerade biodrivmedel eftersom dessa för närvarande inte är kommersiellt tillgängliga i stora mängder, vilket delvis beror på konkurrensen om det offentliga stödet från etablerad biodrivmedelsteknik baserad på livsmedelsgrödor. Ytterligare incitament bör tillhandahållas genom att det fastställs ett separat delmål för avancerade biodrivmedel inom transportsektorn och andelen av vissa avancerade biodrivmedel i förhållande till konventionella biodrivmedel ökas till det mål på 10 % för transport som fastställs i direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang bör endast tekniskt avancerade biodrivmedel som beräknas påverka markanvändningen i liten utsträckning, som beräknas ge stora totala minskningar av växthusgasutsläpp och som uppfyller lämpliga hållbarhetskriterier få stöd inom strategiramen för energi från förnybara energikällor för perioden efter 2020.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Effektiva incitamentsåtgärder, särskilt för främjande av avancerade biodrivmedel, förutsätter att medlemsstaternas stödåtgärder och stödmekanismer omfattar identifiering, verifiering och kvalitetskontroller av biodrivmedelsvolymerna för att förhindra bedrägliga eller vilseledande uppgifter om drivmedlens ursprung och motverka upprepad registrering av biodrivmedelsvolymer inom två eller fler nationella system eller internationella ackrediteringssystem.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) Trots att biodrivmedel och flytande biobränslen som framställs av avfall och restprodukter har potential att minska växthusgasutsläppen betydligt, samtidigt som de har låg miljömässig, social och ekonomisk negativ inverkan, bör bland annat deras tillgänglighet, fördelar och risker ytterligare utvärderas, bland annat för att skapa underlag för politiken efter 2020. Samtidigt behövs mer information om energitrygghetsfördelarna för både konventionella och avancerade biodrivmedel, i synnerhet då fossila bränslen direkt eller indirekt används vid framställningen av dessa. Kommissionen bör ges i uppdrag att överlämna en rapport och, om så är lämpligt, lägga fram förslag på detta område för Europaparlamentet och rådet. Rapporten bör behandla de miljömässiga, sociala och ekonomiska alternativkostnaderna för att använda råvaror för andra ändamål än biodrivmedel och flytande biobränslen och omfatta övergripande för- och nackdelar.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c) Konventionella och avancerade biodrivmedel av konsekvent hög kvalitet måste finnas tillgängliga på alla medlemsstaters marknader. För att uppnå denna målsättning bör kommissionen inom en snar framtid ge Europeiska standardiseringskommittén (CEN) ett tydligt uppdrag att utarbeta standarder för teknisk prestanda för avancerade biodrivmedel och slutliga drivmedelsblandningar, och, om så är nödvändigt, att se över standarder för konventionella drivmedel för att se till att kvaliteten på det slutgiltiga drivmedlet inte leder till ökade koldioxidutsläpp eller sämre funktion hos fordonen.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att på lång sikt garantera konkurrenskraften för biobaserade industrisektorer och i linje med 2012 års meddelande ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” och färdplanen för ett resurseffektivt Europa, främja integrerade och diversifierade bioraffinaderier i hela Europa, bör förbättrade incitament i enlighet med direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt som ger företräde för användning av biomassa som inte har något högt ekonomiskt värde för annan användning än som biodrivmedel.

(7) För att på lång sikt garantera konkurrenskraften för biobaserade industrisektorer och skapa ett stabilt regelverk för investeringar samt i linje med 2012 års meddelande ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” och färdplanen för ett resurseffektivt Europa, främja integrerade och diversifierade bioraffinaderier i hela Europa, bör förbättrade incitament i enlighet med direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt som ger företräde för avancerade biodrivmedel och för användning av biomassa som inte har något högt ekonomiskt värde för annan användning än som biodrivmedel och flytande biobränslen. Likaså måste man se till att unionens avfallspolitiska mål förblir konsekventa och att avfallet inordnas i avfallshierarkin enligt definitionen i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG. Det bör inte skapas några negativa incitament som hindrar ett korrekt genomförande av detta direktiv.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Användningen av biomassaresurser medför betydande alternativkostnader kopplade till utarmningen eller förlusten av ekosystemtjänster. Medlemsstaterna bör undvika att subventionera eller ge tillstånd till att råvaror används för energiändamål om detta negativt skulle påverka markrättigheter, livsmedelsrättigheter, den biologiska mångfalden, marken eller den övergripande kolbalansen. Strategierna bör också garantera kaskadanvändning av biomassa, med garantier för att resurser inte avleds från tillämpningar med stort socialt mervärde till energianvändning med lågt värde.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Överensstämmelsen mellan direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/28/EG och unionens lagstiftning på andra politikområden bör förbättras för att utnyttja synergieffekter och tydliggöra rättsläget. Definitionerna av avfall och restprodukter i direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG bör harmoniseras med de definitioner som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall¹. Avfallsflödena och flödena av restprodukter som anges i direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG bör fastställas bättre med hjälp av avfallskoderna i Europeiska avfallskatalogen som fastställs i kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall² för att underlätta tillämpningen av dessa direktiv för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Främjandet av biodrivmedel och flytande biobränslen i enlighet med direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG bör överensstämma med målen för och syftet med direktiv 2008/98/EG. För att uppnå unionens mål att bli ett återvinningssamhälle bör avfallshierarkin som fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG genomföras fullt ut. För att underlätta detta bör användningen av avfall och restprodukter för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen ingå i de avfallshanteringsplaner och program för förebyggande av avfall som har upprättats av medlemsstaterna i enlighet med kapitel V i direktiv 2008/98/EG. Tillämpningen av direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG får inte äventyra ett fullständigt genomförande av direktiv 2008/98/EG.

 

_______________

 

¹EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

 

²EGT L 226, 6.9.2000, s. 3.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Vid arbetet med att utveckla marknaderna för förnybara energikällor och bränslen bör man förutom klimatkonsekvenserna också beakta konsekvenser i fråga om utvecklings- och sysselsättningsmöjligheter på det regionala och lokala planet. Produktionen av biodrivmedel av andra generationen och avancerade biodrivmedel har potential att skapa sysselsättning och tillväxt, i synnerhet i landsbygdsområden. Regionernas självförsörjning med energi och deras försörjningstrygghet är också viktiga mål vid främjandet av marknader för förnybara energikällor och bränslen.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till avancerade biodrivmedel och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning under perioden fram till 2020 är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen som erhålls från de livsmedelsgrödor som anges i del A i bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa den totala användningen av sådana biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras från spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker och oljegrödor som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till den andel av sådana biodrivmedel och flytande biobränslen som förbrukas under 2011.

(9) För att förbereda övergången till avancerade biodrivmedel och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning under perioden fram till 2020 är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen som erhålls från de livsmedels- och energigrödor som anges i del A i bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i direktiv 2009/28/EG och direktiv 98/70/EG. Utan att begränsa den totala användningen av sådana biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel och flytande biobränslen som framställs av spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker, oljegrödor och andra energigrödor som odlats på mark som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till 5,5 % av den slutliga energianvändningen i transporter 2020.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i artikel 3.4 d påverkar inte medlemsstaternas frihet att själva planera hur de vill fördela de konventionella biodrivmedlen inom det övergripande målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till marknaden för de biodrivmedel som produceras av anläggningar i drift före utgången av 2013 fortfarande helt öppet. Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte de berättigade förväntningarna hos aktörer som driver sådana anläggningar.

(10) Den gräns på 5,5 % som fastställs i artikel 3.4 d påverkar inte medlemsstaternas frihet att själva planera hur de vill fördela de konventionella biodrivmedlen inom det övergripande målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till marknaden för de biodrivmedel som produceras av anläggningar i drift före utgången av 2013 fortfarande helt öppet. Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte de berättigade förväntningarna hos aktörer som driver sådana anläggningar.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) De beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning bör ingå i rapporteringen av växthusgasutsläpp från biodrivmedel enligt direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG. Biodrivmedel som framställs av råvaror som inte leder till ytterligare efterfrågan på mark, t.ex. avfallsråvaror bör tilldelas en nollutsläppsfaktor.

(11) De beräknade utsläppen som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning bör också räknas in i målet i artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG, för att ge incitament till biodrivmedelsproduktion med låg inverkan på den indirekta ändrade markanvändningen samt för att säkerställa exaktheten och trovärdigheten i målet om minskade växthusgasutsläpp under hela livscykeln. För att se till att unionens mål uppnås på ett meningsfullt och effektivt sätt i fråga om minskade utsläpp av växthusgaser och biodrivmedel, bör de utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning tas med i beräkningen av de minskade utsläpp av växthusgaser som krävs enligt de hållbarhetskriterier som fastställs i direktiven 2009/28/EG och 98/70/EG. Biodrivmedel som framställs av råvaror som inte leder till ytterligare efterfrågan på mark, t.ex. avfallsråvaror bör tilldelas en nollutsläppsfaktor.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) I syfte att uppnå målet för förnybara energikällor i transportsektorn och samtidigt minimera de negativa effekterna av ändrad markanvändning bör man främja el från förnybara energikällor och uppmuntra till energieffektivitet och energibesparingsåtgärder. Incitament bör tillhandahållas för att stimulera användningen av el från förnybara källor inom transportsektorn.

 

Medlemsstaterna bör alltså för transporternas vidkommande vinnlägga sig om ökad energieffektivitet och minskad sammanlagd energianvändning och samtidigt arbeta för att elfordon vinner insteg på marknaden och förnybar energi inom transportsystemen.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Medlemsstaterna bör också få omfördela de anslag som de i dag, helt eller delvis, använder för att uppnå sin andel av energi från biodrivmedel, så att tyngdpunkten förflyttas från stöd till biodrivmedel baserade på spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker och oljegrödor samt övriga odlade energigrödor och i stället läggs vid en ökad andel av förnybar energi, framför allt vindkraft, solenergi, vågenergi och geotermisk energi, vilka påvisats vara förnybara och hållbara.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c) Frivilliga system som erkänns av kommissionen är de viktigaste instrumenten som används av ekonomiska aktörer för att visa att hållbarhetskriterierna i artikel 7b i direktiv 98/70/EG och artikel 17 i direktiv 2009/28/EG uppfylls. Det saknas dock kriterier som de systemen måste uppfylla för att godkännas. Det bör därför fastställas tydligare regler. Endast system med effektiva mekanismer som garanterar oberoende och tillförlitliga granskningar samt lokalsamhällens och inhemska befolkningsgruppers delaktighet bör anses vara förenliga med detta direktiv. Systemen bör dessutom inbegripa tydliga och stränga regler om uteslutande av leveranser av biodrivmedel och flytande biobränslen från systemet om bestämmelserna i direktivet inte följs. För att kunna övervaka och se till att systemen fungerar korrekt bör kommissionen få åtkomst till och kunna offentliggöra alla relevanta handlingar där man misstänker oegentligheter.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 11d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11d) Direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG innehåller inga bestämmelser om godkännandeprocessen för frivilliga system och det går därför inte att garantera att systemen på ett effektivt sätt uppfyller hållbarhetskriterierna och är transparenta. Det är därför lämpligt att kommissionen fastställer minimikrav för dessa system, som ska ses som en förutsättning för hållbarhetskriteriernas uppfyllande.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 11e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11e) Att mark används för odling av råvaror för biodrivmedel får inte leda till att lokala samhällen och inhemska befolkningsgrupper tvingas flytta. Alltså bör deras mark stå under särskilt skydd.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 11f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11f) Skogarna är på många sätt till nytta för miljön, ekonomin och samhället och tillhandahåller tjänster som mänskligheten absolut behöver, såsom att den biologiska mångfalden bevaras, att ekosystemen får fungera och att klimatsystemet skyddas. Efterfrågan på biomassa från skogarna blir allt större och hotar, i kombination med brister hos institutioner och i förvaltningen i många regioner, det hållbara skogsbruket och kan leda till skogsförstörelse, avskogning och förlust av biologisk mångfald. Liknande farhågor finns angående våtmarker. Hållbarhetskriterierna i direktiv 98/70/EG och i direktiv 2009/28/EG är inte utformade för att hantera dessa risker. Det bör därför införas garantier som säkerställer att biodrivmedel och flytande biobränslen som framställs av råvaror från befintliga skogar endast får beaktas för de ändamål som avses i dessa direktiv om de kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Dessa garantier bör införas av medlemsstaterna på grundval av deras nationella behörighet och relevanta instrument och åtgärder inom skogsbruksområdet med beaktande av unionens skogspolitik. Kommissionens planerade förslag om hållbarhetskriterier för fast biomassa kommer också att behandla dessa frågor och bör därför så snabbt som möjligt läggas fram så att det inte råder några oklarheter angående rättsläget. Eftersom skogsplanteringar för produktion av biodrivmedel kan medföra risk för utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning bör också den risken tas upp.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Skäl 11g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11g) I direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG föreskrivs olika behandling av råvaror beroende på om de klassificerats som avfall, restprodukter eller delprodukter. Men eftersom det i dag saknas definitioner av dessa kategorier uppstår det osäkerhet som skulle kunna förhindra en effektiv tillämpning och efterlevnad. Därför bör det fastställas en vägledande förteckning över vilka råvaror som hör till respektive kategori.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden för beräkning av de faktorer som påverkar utsläpp till följd av ändrad markanvändning i bilagorna VIII och V till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. I detta syfte, och om det är motiverat enligt de senast tillgängliga vetenskapliga rönen, bör kommissionen överväga möjligheten att se över de föreslagna faktorerna för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp, införa nya faktorer på nya detaljnivåer och införa nya värden för den händelse att ett nytt biodrivmedel introduceras på marknaden.

(12) Kommissionen bör se över metoden för beräkning av de faktorer som påverkar utsläpp till följd av ändrad markanvändning i bilagorna VIII och V till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och på grundval av de bästa tillgängliga vetenskapliga rönen, och de senast tillgängliga uppgifterna om huvudantaganden. En första sådan översyn bör ske senast 2016. Om det är motiverat enligt de senast tillgängliga vetenskapliga rönen bör kommissionen överväga möjligheten att se över de föreslagna faktorerna för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp, införa nya faktorer på nya detaljnivåer och införa nya värden för den händelse att ett nytt biodrivmedel introduceras på marknaden.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) För att uppnå målet för förnybara energikällor inom transportsektorn och minimera de negativa effekterna av ändrad markanvändning bör förnybar energi, trafikomställningar, ökat kollektivåkande och energieffektivitet uppmuntras. I linje med vitboken om transporter bör medlemsstaterna alltså arbeta för ökad energieffektivitet och minskad sammanlagd energianvändning för transporter och samtidigt verka för att elfordon ska få större marknadsgenomslag samt främja el från förnybara energikällor i transportsystemen.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Eftersom målen för detta direktiv, dvs. att säkerställa en inre marknad för bränsle för vägtransporter och mobila maskiner som inte är avsedda att användas för vägtransporter och säkerställa efterlevnad av minimigränserna för miljöskydd vid användning av sådant bränsle, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(15) Målen för detta direktiv bör vara att säkerställa en inre marknad för bränsle för transportsektorn och säkerställa att minimigränserna för miljöskydd respekteras och negativa konsekvenser för livsmedelstryggheten och rätten till markanvändning undviks vid produktion och användning av sådant bränsle. Eftersom dessa mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Motivering

Beskrivningen av målen i direktivet bör anpassas så att även ändringarna till direktivet återspeglas.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Offentliga stimulansåtgärder för biodrivmedel medför en betydande extra efterfrågan på råvarumarknaden och får därför betydande konsekvenser för prisbildningen, såväl på internationella marknader som på inhemska marknader i länder som är nettoimportörer av livsmedel. Detta är framför allt mycket oroande för fattiga människor som lägger en stor del av hushållsinkomsterna på livsmedel. Unionens biodrivmedelspolitik anses främja storskaliga industrimodeller för jordbruksproduktion som verkar bli till begränsad nytta för lokalbefolkningarna.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 2009/28/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på förteckningen över råvaror för framställning av biodrivmedel som räknas flera gånger med avseende på uppnåendet av det mål som fastställs i artikel 3.4, energiinnehållet för transportdrivmedel, de kriterier och den geografisk räckvidd som beaktas vid fastställandet av gräsområden med stor biologisk mångfald, metoden för beräkning av utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning och de metodologiska principer och värden som krävs för att bedöma om hållbarhetskriterier har uppfyllts när det gäller biodrivmedel och flytande biobränslen.

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 2009/28/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på förteckningen över råvaror för framställning av biodrivmedel som räknas flera gånger med avseende på uppnåendet av det mål som fastställs i artikel 3.4, energiinnehållet för transportdrivmedel, föreskrifterna om respekt för avfallshierarkin, de kriterier och den geografiska räckvidd som beaktas vid fastställandet av gräsområden med stor biologisk mångfald, metoden för beräkning av utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning och de metodologiska principer och värden som krävs för att bedöma om hållbarhetskriterier har uppfyllts när det gäller biodrivmedel och flytande biobränslen.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av de bästa och senast tillgängliga vetenskapliga rönen, göra en översyn av hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläpp som orsakas av indirekt förändrad markanvändning och att hitta möjliga vägar för att minimera effekterna av dessa, vilken skulle kunna omfatta införande av faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning i de hållbarhetskriterier som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av de bästa och senast tillgängliga vetenskapliga rönen, göra en översyn av hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläpp som orsakas av indirekt förändrad markanvändning och att hitta möjliga vägar för att minimera effekterna av dessa, vilken skulle kunna omfatta införande av faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning i de hållbarhetskriterier som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 och införande av åtgärder i hållbarhetskriterierna för att tillförsäkra att de avancerade biodrivmedlen är hållbara.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 2 – led 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

9a. cellulosa från icke-livsmedel: energigrödor från icke-livsmedel som odlas för att producera bioenergi, såsom miskantus, andra slag av energigräs, vissa sorter av durra och industrihampa, med undantag för arter med högt lignininnehåll, såsom träd.”

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 2 – led 9b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

9b. cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin: ligninhaltiga energigrödor som odlas på marker såsom skottskog eller skogsbruk med kort omloppstid.”

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 2 – led 9c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1b. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

9c. direkt ändrad markanvändning: ändring av markanvändningen, så att marken övergår från en av de sex markkategorier som används av IPCC (skogsmark, jordbruksmark, betesmark, våtmark, bebyggd mark eller annan mark) till en annan av dem, med tillägg av en sjunde kategori, nämligen fleråriga grödor som framför allt omfattar fleråriga grödor där stammen i regel inte skördas årligen, såsom skottskog med kort omloppstid och oljepalm.”

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1c (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 2 – led 9d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1c. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

9d. förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung: gasformiga eller flytande bränslen av annat slag än biodrivmedel, vilkas energiinnehåll hämtas från andra förnybara energikällor än biomassa och som används inom transport.”

Motivering

Föredraganden föreslår en klarläggning av statusen för förnybara flytande eller gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung, vilka kommissionen föreslår ska få en uppräkningskoefficient 4. De former för teknik som kallas ”Power to Gas” och ”Power to Liquid” kommer i själva verket att spela en viktig roll för utfasningen av fossila bränslen inom transportsektorn.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1d (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1d. I artikel 3 ska punkt 3 ersättas med följande:

 

3. Medlemsstaterna ska kräva att leverantörerna ser till att det på marknaden släpps ut bensin med en högsta syrehalt på 2,7 % och en högsta etanolhalt på 5 % fram till slutet av 2018, och får kräva att sådan bensin släpps ut på marknaden under längre tid om de anser detta nödvändigt. De ska se till att konsumenterna får lämplig information direkt vid bränslepumpen om andelen biodrivmedel i bensinen och framför allt om lämplig användning av olika bensinblandningar. I detta avseende ska märkningsrekommendationerna för EN228: 2012 följas på alla bränslestationer i EU.”

Motivering

Med hänsyn till bestämmelserna i artikel 3.2 finns det ett behov att se till att den skyddade bensinkategorin finns tillgänglig under en längre tid för fordon som inte kan använda E10-bensin. Man bör också se till att konsumenterna får lämplig information direkt vid bränslepumpen.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1e (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1e. I artikel 4.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

När den procentuella andelen FAME som blandas i diesel överstiger 7 volymprocent ska medlemsstaterna se till att konsumenterna får lämplig information om andelen FAME direkt vid bränslepumpen.”

Motivering

Med hänsyn till den föreslagna strykningen av artikel 21 i direktiv 2009/28/EG, förefaller det nödvändigt att infoga skyldigheten att märka bränslepumpar för biodiesel som innehåller mer än 7 procent FAME i direktiv 98/70/EG ändrat genom direktiv 2009/30/EG.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7a – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) Följande stycke ska läggas till i punkt 1:

 

Medlemsstaterna ska ge leverantörer av biodrivmedel för luftfarten möjlighet att välja om de vill bidra till den minskningsskyldighet som fastställs i punkt 2 genom att leverera biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 7b.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led -aa (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:

 

2. Medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna att så gradvis som möjligt minska växthusgasutsläppen per energienhet från bränslen och energi under hela livscykeln med upp till 13 % fram till den 31 december 2025, jämfört med den lägsta standard för bränslen som avses i punkt 5 b. Minskningen ska utgöras av följande:

 

a) 9 % senast 31 december 2025. Medlemsstaterna ska kräva att leverantörerna för att åstadkomma denna minskning ska uppnå ett etappmål på 4 % senast den 31 december 2017 och på 6 % senast den 31 december 2020.

 

b) Ett vägledande ytterligare mål, om inget annat följer av artikel 9.1 h, på 2 % fram till den 31 december 2020, vilket ska åstadkommas genom en av eller båda följande metoder:

 

i) Leverans av energi avsedd för transportändamål för användning i alla typer av vägfordon, mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg (inklusive fartyg på inre vattenvägar), jord- och skogsbruksmaskiner och fritidsbåtar.

 

ii) Användning av teknik (inklusive avskiljning och lagring av koldioxid eller avskiljning och användning av koldioxid för transportändamål) som kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser per energienhet under hela livscykeln från det bränsle eller den energi som levereras.

 

c) Ett vägledande ytterligare mål, om inget annat följer av artikel 9.1 i, på 2 % fram till den 31 december 2020, vilket ska åstadkommas genom användning av tillgodohavanden som förvärvas genom Kyotoprotokollets mekanism för ren utveckling på de villkor som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, i syfte att få till stånd minskningar i bränsleleveranssektorn.

 

Medlemsstaterna ska se till att det högsta bidraget från biodrivmedel som har framställts från spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor eller särskilda energigrödor i syfte att uppnå det mål som anges i första stycket inte överstiger det högsta bidrag som fastställs i artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG.”

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Drivmedelsleverantörerna ska senast den 31 maj varje år rapportera till den myndighet som utsetts av medlemsstaten om produktionskedjorna för biodrivmedel, aktuella volymer och växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln, inbegripet beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska rapportera vidare uppgifterna till kommissionen.”

6. Från och med 2015 ska drivmedelsleverantörerna senast den 31 maj varje år rapportera till den myndighet som utsetts av medlemsstaten om produktionskedjorna för biodrivmedel, aktuella volymer och växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln, inbegripet beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska rapportera vidare uppgifterna till kommissionen.”

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-aa) I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

 

”En vägledande förteckning över kategorier av avfall, restprodukter och delprodukter återfinns i bilaga Va.”

Motivering

I denna nya bilaga klarläggs status för olika användbara former av avfall, restprodukter och delprodukter.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led a

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % för biodrivmedel som produceras i anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 2014. En anläggning ska anses vara i drift så snart det har förekommit fysisk produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen.

2. Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 2014. En anläggning ska anses vara i drift så snart det har förekommit fysisk produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen.

För de anläggningar som var i drift före den 1 juli 2014 ska den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 vara på minst 35 % fram till den 31 december 2017 och på minst 50 % fram till den 1 januari 2018.

För de anläggningar som var i drift före den 1 juli 2014 ska den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 vara på minst 35 % fram till den 31 december 2017 och på minst 60 % fram till den 1 januari 2018.

Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användning av biodrivmedel ska beräknas i enlighet med artikel 7d.1.”

Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användning av biodrivmedel och flytande biobränslen ska beräknas i enlighet med artikel 7d.1.”

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Följande punkt ska införas:

 

4a. De biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 får inte framställas av andra råvaror från biotiska källor (inklusive avfall, restprodukter och delprodukter, såsom jordbruksavfall) än livsmedelsgrödor eller skogsbruksprodukter, såvida det inte kan påvisas att detta inte kommer att leda till utarmning eller förlust av biologisk mångfald eller ekosystemtjänster och såvida det förhindras att användning för andra ändamål än de nuvarande påverkar den biologiska mångfalden, marken eller den övergripande kolbalansen negativt.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led bb (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) Följande punkt ska införas:

 

4b. Biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de syften som anges i punkt 1 får inte framställas av avfall eller restprodukter, såvida det inte kan påvisas att användningen av dem är förenlig med avfallshierarkin, dvs. att förebyggande, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall ska föregå energiåtervinning, i enlighet med direktiv 2008/98/EG, samt med principen om kaskadanvändning.

 

Framför allt får biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de syften som anges i punkt 1 inte framställas av avfall och restprodukter som omfattas av återanvändnings- och återvinningskraven enligt artikel 11.2 i direktiv 2008/98/EG.

 

De avfallshanteringsplaner och program för förebyggande av avfall som medlemsstaterna tagit fram i enlighet med bestämmelserna i kapitel V i direktiv 2009/98/EG ska beakta användningen av avfall och restprodukter för produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen.”

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led bc (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 4c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bc) Följande punkt ska införas:

 

4c. Biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska inte framställas av råvaror från mark med stora kollager, dvs. mark som utgörs av något av följande:

 

a) Våtmarker, dvs. mark som under hela året, eller en betydande del av året, är täckt eller genomdränkt av vatten, om det inte påvisats att utvinningen av dessa råvaror är till nytta för den biologiska mångfalden.

 

b) Andra skogar som förnyas på naturlig väg, dvs. mark som omfattar mer än ett halvt hektar med träd som är högre än fem meter och ett krontak som täcker mer än 10 % av ytan, eller med befintliga träd som kan uppnå dessa värden och där träden merendels består av inhemska eller introducerade arter och där spåren av mänsklig verksamhet är klart synliga, om det inte kan påvisas att skogsmarken i fråga sköts på ett hållbart sätt och det inte kommer att leda till utarmning eller förlust av biologisk mångfald eller ekosystemtjänster och såvida det förhindras att användning för andra ändamål än de nuvarande påverkar den biologiska mångfalden, marken eller den övergripande kolbalansen negativt.”

 

c) Planterade skogar, dvs. skogar som merendels består av planterade och/eller avsiktligt insådda träd, om det inte påvisats att skogsmarken i fråga sköts på ett hållbart sätt och det inte kommer att leda till utarmning eller förlust av biologisk mångfald eller ekosystemtjänster och såvida det förhindras att användning för andra ändamål än de nuvarande påverkar den biologiska mångfalden, marken eller den övergripande kolbalansen negativt.”

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led bd (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 4d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bd) Följande punkt ska införas:

 

4d. De biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 får inte framställas av råvaror från skogsplanteringar, inte heller från skottskogar eller skogsbruk med kort omloppstid, till dess att ett specifikt värde för indirekt ändrad markanvändning, avsett att användas vid den i artikel 7d föreskrivna beräkningen av hur biodrivmedel och flytande biobränslen påverkar växthusgaserna, har fastställts för material som innehåller både cellulosa och lignin.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led be (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 4e (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

be) Följande punkt ska införas:

 

”4e. De biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 får inte framställas av råvaror från marker i fråga om vilka tredje parts lagliga användnings- och äganderätt inte respekterats, vilket innefattar frivilligt och väl underbyggt förhandssamtycke under medverkan av institutioner som företräder de berörda tredje parterna.”

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led bf (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 7 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bf) I punkt 7 ska den första meningen i andra stycket ersättas med följande:

 

”Kommissionen ska vartannat år rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilken inverkan den ökade efterfrågan på biodrivmedel har haft på den sociala hållbarheten i unionen och i tredjeländer, om hur produktionen av biodrivmedel bidrar till att minska bristen på vegetabiliska proteiner inom unionen och om konsekvenserna av unionens biodrivmedelspolitik för tillgången till livsmedel till överkomliga priser särskilt för människor [...] i utvecklingsländer, samt om bredare utvecklingsfrågor.”

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Artikel 7c ska ändras på följande sätt:

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led a

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a) I punkt 3 ska första stycket ersättas med följande:

 

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att de ekonomiska aktörerna tillhandahåller tillförlitlig information och att de [...] gör de uppgifter som låg till grund för informationen tillgängliga för medlemsstaten. Medlemsstaterna ska kräva att de ekonomiska aktörerna ser till att informationen genomgår en tillfredsställande oberoende granskning och att de tillhandahåller bevis på att detta har gjorts. Granskningen ska kontrollera att de system som de ekonomiska aktörerna använder är korrekta, tillförlitliga och skyddade mot bedrägerier. Granskningen ska också innehålla en utvärdering av provtagningens frekvens och den metod som använts för den samt av uppgifternas tillförlitlighet.”

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led b

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) I punkt 3 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

”Kommissionen ska i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 11.3 upprätta en förteckning över den lämpliga och relevanta information som avses i de första två styckena. Den ska försöka se till att de materiella skyldigheterna i denna punkt uppfylls fullt ut och samtidigt minimera en orimligt tung administrativ börda för aktörerna, särskilt för små aktörer.”

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led c

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 3 – stycke 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

c) I punkt 3 ska femte stycket ersättas med följande:

 

”Medlemsstaterna ska i aggregerad form för kommissionen lägga fram den information som avses i första stycket i denna punkt, inbegripet de rapporter som utarbetas av oberoende granskare. Kommissionen ska offentliggöra denna information på den öppenhetsplattform som avses i artikel 24 i direktiv 2009/28/EG [...].”

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led d

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

d) I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande:

 

”1. Unionen ska sträva efter att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med tredjeländer, vilka ska innehålla bindande åtaganden om bestämmelser om hållbarhetskriterier som motsvarar de kriterier som fastställs i detta direktiv. Dessa avtal bör också innehålla regler i syfte att garantera att tredjeländers tullförfaranden inte leder till bedrägerier i samband med import och export av biodrivmedel och flytande biobränslen, liksom bestämmelser om förenklade handelsprocedurer. Unionen ska också sträva efter att ingå avtal med tredjeländer, där det ska ingå åtaganden om ratificering och genomförande av de ILO-konventioner och multilaterala miljöavtal som avses i artikel 7b.7. När unionen har ingått avtal vilka innehåller bindande åtaganden om bestämmelser i frågor som omfattas av de hållbarhetskriterier som anges i artikel 7b.2–5, får kommissionen besluta att dessa avtal visar att biodrivmedel och flytande biobränslen som framställas av råvaror som odlats i dessa länder uppfyller hållbarhetskriterierna i fråga. Vid ingåendet av dessa avtal ska särskild uppmärksamhet ägnas de åtgärder som vidtagits för att bevara områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten och luft, indirekta ändringar i markanvändning, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt de aspekter som avses i artikel 7b.7 andra stycket.”

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led e

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

e) Punkt 5 ska ersättas med följande:

 

5. Kommissionen ska anta beslut enligt punkt 4 endast om avtalet eller systemet i fråga uppfyller rimliga standarder när det gäller tillförlitlighet, öppenhet och oberoende granskning och om det ger tillräckligt skydd för tredje parters rättigheter.

 

Med ”tredje parter” avses lokala samhällen, inhemska befolkningsgrupper eller andra personer som påverkas av driften i den mån de har ägande- eller användningsrätt till den mark från vilken de råvaror som används för att framställa biodrivmedel och flytande biobränslen härrör.

 

Avtalet eller systemet ska inte anses uppfylla standarderna i första stycket om inte följande kriterier är uppfyllda:

 

a) Skydd av tredje parters rättigheter.

 

i) Innan verksamheter får godkännande av avtalet eller systemet ska tredje parters rättigheter ses över. Översynen ska dokumenteras.

 

ii) Fritt och informerat förhandssamtycke från dessa parter ska inhämtas innan verksamheten inleds.

 

iii) Tredje parters rättigheter respekteras.

 

iv) Tredje parter vars rättigheter påverkas negativt av verksamheten får skälig ersättning.

 

b) Minimistandarder för tillförlitlighet och oberoende granskning ska fastställas.

 

v) Granskare är auktoriserade i enlighet med relevanta internationella standarder.

 

vi) Intressekonflikter mellan granskare och ekonomiska aktörer identifieras och tas itu med i enlighet med tydliga och effektiva förfaranden.

 

vii) Granskningar på fältet utförs åtminstone en gång om året i enlighet med tydliga, dokumenterade och offentliggjorda förfaranden. Granskningarna dokumenteras.

 

viii) Samråd förs med tredje parter under granskningen. Samråden dokumenteras.

 

ix) Bristande efterlevnad ska fastställas och lösas genom tydliga och effektiva förfaranden. Dessa förfaranden inbegriper tidsfrister för efterlevnad och tillåter uteslutande av enskilda verksamheter eller leveranser av biodrivmedel eller flytande biobränslen från avtalet eller systemet om man inte har uppnått efterlevnad innan tidsfristen löper ut.

 

c) Minimistandarder för öppenhet bör fastställas.

 

x) Avtalet eller systemet offentliggörs på en webbplats. Alla delar av avtalet eller systemet samlas i ett enda dokument.

 

xi) En förteckning över ekonomiska aktörer som omfattas av avtalet eller systemet offentliggörs på samma webbplats tillsammans med kopior på relevanta certifikat.

 

xii) Beslut antagna av kommissionen enligt punkt 4 ska offentliggöras på samma webbplats.

 

En översättning av alla de dokument som avses i leden x–xii ska göras tillgänglig, särskilt för tredje parter, på de officiella språken i de länder där råvarorna har sitt ursprung.

 

I de verksamheter som avses i leden i–iii och viii får tredje parter bistås av sina företrädare.

 

De dokument som åsyftas i leden i, vii och viii ska sparas i minst fem år och vara tillgängliga för kommissionen på begäran.

 

Avtalet eller systemet ska inbegripa bestämmelser som gör det möjligt för kommissionen att utöva de befogenheter som avses i artikel 7c.6d första stycket.

 

När det gäller system för att mäta minskningar av växthusgasutsläpp ska dessa system även stämma överens med metodkraven i bilaga V. Förteckningar över de områden av stort värde för den biologiska mångfalden som avses i artikel 7b.3 b ii ska uppfylla lämpliga krav på objektivitet och överensstämmelse med internationellt erkända standarder och innehålla lämpliga förfaranden för överklagande.”

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led f

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

f) Punkt 6 ska ersättas med följande:

 

6. Om inte annat följer av punkt 6a, ska beslut enligt punkt 4 antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 11.3, med beaktande av de synpunkter som har mottagits från allmänheten enligt punkt 6a. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6d, ska sådana beslut vara giltiga i högst fem år.

 

När kommissionen anser att ett beslut enligt punkt 4 får antas ska den offentliggöra avtalet eller systemet på den öppenhetsplattform som avses i artikel 24 i direktiv 2009/28/EG. Alla delar av avtalet eller systemet ska samlas i ett enda dokument. Kommissionen ska offentliggöra ett meddelande där allmänheten uppmanas att lämna synpunkter på avtalet eller systemet. Perioden då synpunkter kan lämnas ska vara minst två månader från den dag då tillkännagivandet offentliggörs.

 

Kommissionen ska offentliggöra en rapport om avtalet eller systemet på öppenhetsplattformen. Vid utarbetandet av rapporten får kommissionen beakta tredje parts expertkunskaper. Alla intressekonflikter som berör personer som är inblandade i utarbetandet av rapporten ska identifieras och lösas.

 

Efter antagandet av beslutet enligt punkt 4 ska avtalet eller systemet offentliggöras på öppenhetsplattformen. Alla delar av avtalet eller systemet ska samlas i ett enda dokument.

 

De beslut som avses i punkt 4 ska ange att alla fysiska eller juridiska personer får överlämna välgrundade frågor till kommissionen om avtalets eller systemets funktion. Kommissionen ska svara inom två månader och ange huruvida den har för avsikt att vidta ytterligare åtgärder.

 

Om man mot bakgrund av den tillgängliga informationen betvivlar att ett avtal eller system för vilket ett beslut enligt punkt 4 har fattats fortfarande uppfyller kraven i punkt 5 ska kommissionen bedöma hur avtalet eller systemet fungerat i praktiken. För detta syfte ska kommissionen ges tillgång till alla relevanta dokument som har utarbetats eller sparats för avtalet eller systemet.

 

När så är motiverat av en preliminär bevisning om allvarliga brister i avtalet eller systemet, ska kommissionen genast upphäva beslutet enligt punkt 4 genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 11.3. Upphävningen ska återkallas på samma sätt när kommissionen bedömer att frågan har lösts.”

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led g

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

g) Följande punkt ska läggas till:

 

”9a. Senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en översyn av de avtal eller frivilliga system för vilka ett beslut enligt punkt 4 har antagits och med ett fastställande av bästa praxis. Rapporten ska utgå ifrån bästa tillgängliga information, inbegripet samråd med berörda parter, och ska baseras på praktiska erfarenheter av tillämpningen av avtalen eller systemen. Rapporten ska beakta utvecklingen av relevanta internationellt godkända normer och riktlinjer, däribland de normer och riktlinjer som har utarbetats av Internationella standardiseringsorganisationen och den internationella alliansen för social och miljömässig ackreditering och märkning (Iseal). Rapporten ska för varje system innehålla en analys av bland annat följande:

 

Granskningarnas oberoende, metod och frekvens.

 

Tillgänglighet samt erfarenhet av tillämpningen av metoder för fastställande och hantering av bristande efterlevnad.

 

Öppenhet, särskilt avseende tillgänglighet när det gäller systemet, översättningar på de officiella språken i de länder och regioner som råvarorna härrör från, förteckningar över godkända aktörer och relaterade intyg samt granskningsrapporter.

 

Berörda parters delaktighet, särskilt samråd med inhemska befolkningsgrupper och lokala samhällen vid utarbetande och översyn av systemet samt vid granskningar.

 

Systemets allmänna tillförlitlighet, särskilt mot bakgrund av bestämmelserna om ackrediteringen av granskare och relevanta systemorgan, samt deras lämplighet och oberoende.

 

Marknadsuppdatering av systemet.

 

Om det är lämpligt mot bakgrund av rapporten ska kommissionen lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av de bestämmelser i direktivet som handlar om frivilliga system för att främja bästa praxis.”

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led h

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 9b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

h) Följande punkt ska läggas till:

 

”9b. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på fastställandet av närmare bestämmelser för oberoende granskning och certifiering avseende efterlevnad av den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG. De delegerade akterna ska antas senast den 30 juni 2016.”

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

1. Med avseende på tillämpningen av artikel 7a och artikel 7b.2 ska växthusgasutsläppen från biodrivmedel under hela livscykeln beräknas enligt följande, nämligen

 

a) genom att använda normalvärdet när ett normalvärde för minskningen av växthusgasutsläppen för en produktionskedja fastställs i del A eller B i bilaga IV och när el -värdet för dessa biobränslen eller flytande biobränslen, som beräknas i enlighet med del C punkt 7 i bilaga IV, är lika med eller mindre än noll och när de beräknade utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning är noll i enlighet med del B i bilaga V,

 

b) genom att använda ett faktiskt värde som beräknas i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga IV, med tillägg av beräknade utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga V.

 

c) genom att använda ett värde beräknat som summan av faktorerna i den formel som avses i del C punkt 1 i bilaga IV, varvid de disaggregerade normalvärdena i del D eller del E i bilaga IV får användas för vissa faktorer, och faktiska värden beräknade i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga IV för alla övriga faktorer, med tillägg av beräknade utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga V.

 

I enlighet med artikel 7a, ska från och med 2020 växthusgasutsläppen från biodrivmedel under hela livscykeln beräknas genom att respektive värde i bilaga V läggs till det resultat som uppnåtts i enlighet med första stycket.

Motivering

Beräkningsmetoden bör anpassas så att den tar hänsyn till uppskattade ILUC-värden enligt förslaget till ny bilaga V till direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led -aa (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 7d – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-aa) Följande punkt ska införas:

 

”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på att i bilaga IV införa ett förfarande för beräkning av växthusgasutsläppen från förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung för att pröva deras förenlighet med artikel 7b. De delegerade akterna ska antas senast den 31 december 2015.”

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led a

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska senast den 31 december 2012 och därefter vartannat år rapportera om de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i delarna B och E i bilaga IV, med särskilt beaktande av utsläpp från transporter och bearbetning.

5. Kommissionen ska senast den 31 december 2012 och därefter vartannat år utarbeta och offentliggöra en rapport om de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i del B och del E i bilaga IV, med särskilt beaktande av utsläpp från transporter och bearbetning.

Motivering

Om kommissionens rapport offentliggörs blir uppgifterna mer tillgängliga, vilket förbättrar det framtida arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led a

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på anpassningen av bilaga V till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, även genom ändring av de föreslagna värdena för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp, införande av nya värden på nya detaljnivåer, eventuellt införande av nya värden för den händelse att ett nytt biodrivmedel introduceras på marknaden, översyn av de kategorier inom vilka biodrivmedel anses ge upphov till nollutsläpp i samband med indirekt ändrad markanvändning och utarbetande av faktorer för bedömning av råvaror i form av cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin.”

6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på anpassningen av bilaga V till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, även genom ändring av de föreslagna värdena för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp. I syfte att utvärdera de ekonomiska modeller som används för att beräkna värdena för indirekt ändrad markanvändning ska kommissionen i sin översyn ta med senast tillgängliga uppgifter om huvudantaganden som påverkar modellernas resultat, däribland tendenser som mätts i fråga om jordbrukets avkastning och produktivitet, tilldelning av delprodukter och observerad global ändrad markanvändning och avskogningstakt. Kommissionen ska se till att berörda parter deltar i detta översynsarbete. En första sådan översyn ska vara slutförd senast den 30 juni 2016.

 

Kommissionen ska vid behov föreslå nya värden för indirekt ändrad markanvändning på nya detaljnivåer, eventuellt införande av nya värden för den händelse att ett nytt biodrivmedel introduceras på marknaden, översyn av de kategorier inom vilka biodrivmedel anses ge upphov till nollutsläpp i samband med indirekt ändrad markanvändning och utarbetande av faktorer för bedömning av råvaror i form av cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a för att i bilaga V införa värden som motsvarar utsläppen till följd av indirekta ändringar av markanvändningen från råvaror i form av cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin och ta med dessa värden i sin beräkning av hur biodrivmedel och flytande biobränslen påverkar växthusgaserna, enligt föreskrifterna i denna artikel. De delegerade akterna ska antas senast den 30 juni 2016.”

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Följande punkt ska införas:

 

”6a. För att skydda redan gjorda investeringar ska till och med den 31 december 2017 de utsläpp i samband med indirekt ändrad markanvändning som avses i bilaga V till detta direktiv inte beaktas vid den beräkning som avses i punkt 1, i fråga om den del av den totala förbrukningen av biodrivmedel som framställts från spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker och oljegrödor eller andra växter som odlas för energiproduktion, varvid denna del ska motsvara respektive förbrukning i varje medlemsstat under 2010, dock på villkor att dessa biodrivmedel gör det möjligt att minska växthusgasutsläppen med minst 45 %. Medlemsstaterna ska besluta om närmare bestämmelser för genomförandet av detta undantag i de anläggningar som producerar biodrivmedel, utgående från anläggningarnas genomsnittliga produktion under perioden 2010–2012. Medlemsstaterna ska varje år rapportera till kommissionen om genomförandet av dessa närmare bestämmelser och vilka volymer av biodrivmedel de hänför sig till.”

Motivering

Det är på sin plats att skydda investeringar som redan gjorts och den faktor för indirekt ändrad markanvändning, vilken föreskrivs i artikel 7d.6 i direktiv 98/70/EG, bör till och med 2017 inte tas med vid beräkningen av den produktion som görs med stöd av dessa investeringar.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Följande punkt ska läggas till:

 

8a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på fastställande av de detaljerade definitioner, inklusive tekniska specifikationer, som behövs för de kategorier som fastställs i del C punkt 9 i bilaga IV.”

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. I artikel 9 ska följande punkt läggas till:

 

”2a. Kommissionen bör ständigt granska biodrivmedlens prestanda under alla årstidsbetingade förhållanden inom hela unionen för att kvaliteten hos de biodrivmedel som används i fordon inte ska resultera i ökade förorenande utsläpp, ökade koldioxidutsläpp eller allmänt försämrad fordonsprestanda.

 

Om så är nödvändigt ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a för att anpassa bilaga I eller II till detta direktiv till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, i syfte att införa särskilda parametrar, testgränsvärden och testmetoder.”

Motivering

Det är lämpligt att konventionella biodrivmedelsstandarder granskas för att garantera att konsumenterna erbjuds högkvalitativa produkter. Om så är nödvändigt bör viktiga parametrar för säkerställande av biodrivmedelskvaliteten fastställas i direktiv 98/70/EG.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 98/70/EG

Artikel 10a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 10a

”Artikel 10a

Delegeringens utövande

Delegeringens utövande

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. De befogenheter som avses i artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska delegeras till kommissionen på obestämd tid från och med dagen för detta direktivs ikraftträdande.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7c.9b, 7d.1a, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 7d.8a, 8a.3, 9.2a och 10.1 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med [dagen för denna ändringsakts ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. De befogenheter som avses i artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. De befogenheter som avses i artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7c.9b, 7d.1a, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 7d.8a, 8a.3, 9.2a och 10.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7c.9b, 7d.1a, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 7d.8a, 8a.3, 9.2a och 10.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Motivering

I enlighet med parlamentets standardordalydelse om delegerade akter.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led p

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”p) avfall: i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv. Ämnen som avsiktligt manipulerats eller kontaminerats för att uppfylla kraven i definitionen omfattas inte av denna kategori.”

”p) avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med, i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, och vars status är föremål för oberoende verifiering och certifiering av dess efterlevnad av avfallshierarkin i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG eller ett jämförbart program för avfallsförebyggande och avfallshantering. Ämnen som avsiktligt manipulerats eller kontaminerats för att uppfylla kraven i definitionen omfattas inte av denna kategori.”

Motivering

Förutom att avfall bör definieras i överensstämmelse med ramdirektivet om avfall bör avfall också omfattas av den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i det direktivet. Dessutom behövs det en oberoende granskning och en certifiering av överensstämmelsen, både i och utanför EU, framför allt med tanke på den oro för bedrägeri som uppstått kring användningen av använd matolja.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led pa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

pa) cellulosa från icke-livsmedel: energigrödor från icke-livsmedel som odlas för att producera bioenergi, såsom miskantus, andra slag av energigräs, vissa sorter av durra och industrihampa, med undantag för arter med högt lignininnehåll, såsom träd.”

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led pb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

pb) cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin: ligninhaltiga energigrödor som odlas på marker såsom skottskog eller skogsbruk med kort omloppstid.”

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led pc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

pc) delprodukter: råvaror med marknadsvärde eller alternativa användningsområden och material som med hänsyn till sitt ekonomiska värde utgör en viktig del av en process, eller om den huvudsakliga processen avsiktligt modifierats för att producera en större mängd eller en annan kvalitet av materialet, till förfång för huvudprodukten.”

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1d (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led pd (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

‘pd) förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung: gasformiga eller flytande bränslen av annat slag än biodrivmedel, som härrör från förnybara energikällor och används inom transportsektorn.

Motivering

Föredraganden föreslår en klarläggning av statusen för förnybara flytande eller gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung, vilka kommissionen föreslår att ska få en uppräkningskoefficient 4. De former för teknik som kallas ”Power to Gas” och ”Power to Liquid” kommer i själva verket att spela en viktig roll för utfasningen av fossila bränslen inom transportsektorn.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1e (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led pe (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1e. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

”pe) förnybara bränslen: biodrivmedel och förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung.”

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led1f (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led pf (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1f. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

‘pf) direkt ändrad markanvändning: ändring av markanvändningen, så att marken övergår från en av de sex markkategorier som används av IPCC (skogsmark, jordbruksmark, betesmark, våtmark, bebyggd mark eller annan mark) till en annan av dem, med tillägg av en sjunde kategori, nämligen fleråriga grödor som framför allt omfattar fleråriga grödor där stammen i regel inte skördas årligen, såsom skottskog med kort omloppstid och oljepalm.”

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1g (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led pg (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1g. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

”pg) avskiljning och användning av koldioxid för transportändamål: en process för att binda avfall och avgaser med ett högt kolinnehåll (kolmonoxid/koldioxid) från ej förnybara energikällor och omvandla dem till drivmedel för användning inom transportsektorn.”

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1h (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led ph (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1h. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

‘ph) restprodukt från bearbetning: ett ämne som inte är den eller de slutprodukter som är det direkta syftet med produktionsprocessen. Den är inte ett huvudsyfte med produktionsprocessen och processen har inte avsiktligt ändrats för att producera den.”

Motivering

Det finns flera definitioner av restprodukter inom EU. En tydlig definition måste därför infogas i texten. Definitionen ovan fastställs i kommissionens meddelande om det praktiska genomförandet av EU:s hållbarhetssystem för biodrivmedel och flytande biobränslen och om beräkningsregler för biodrivmedel (2010/C 160/2).

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led b

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För uppfyllandet av de mål som avses i första stycket får det högsta sammanlagda bidraget från biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats av spannmål, andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor inte vara större än en energikvantitet som motsvarar det största bidraget enligt artikel 3.4 d.”

”För uppfyllandet av de mål som avses i första stycket får det högsta sammanlagda bidraget från biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts från spannmål, andra stärkelserika grödor, oljegrödor och andra energigrödor som odlas på mark inte vara större än en energikvantitet som motsvarar det största bidraget enligt artikel 3.4 d.”

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led -i (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-i) Första stycket ska ersättas med följande:

 

4. Varje medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara energikällor när det gäller alla transportsätt är minst 10 % av den totala energianvändningen inom medlemsstatens transportsektor 2020. En medlemsstat kan avvika från detta mål om följande villkor uppfylls:

 

Medlemsstaten uppnår de mål som fastställs i punkterna 1 och 2.

 

Den totala energianvändningen i medlemsstatens transportsektor överskrider inte prognoserna i den nationella handlingsplanen för energi från förnybara energikällor.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led i

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) I led b ska följande läggas till:

i) Led b ska ersättas med följande:

”Detta led påverkar inte tillämpningen av artiklarna 17.1 a och 3.4 d.”

b) Vid beräkningen av täljaren, dvs. användningen av energi från förnybara energikällor och från koldioxidbindning och koldioxidanvändning (CCU) i transporter och i enlighet med första stycket, ska de typer av avancerad förnybar energi som kommer från de råvaror som anges i bilaga IX, förnybar el och energi från koldioxidbindning och koldioxidanvändning (CCU) för transportändamål beaktas. Detta led påverkar inte tillämpningen av artiklarna 17.1 a och 3.4 d.”

Motivering

Avancerade biodrivmedel, förnybar el och bindning och användning av koldioxid för transportändamål (t.ex. genom att oundvikliga avgaser från industrin genom mikrobiell fermentering används för att producera flytande eller gasformiga drivmedel) skulle bidra till att uppnå målet på 3 procent när det gäller avancerade transportenergikällor.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led ia (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led c – andra meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) I led c ska andra meningen ersättas med följande:

 

Vid beräkningen av användningen av el från förnybara energikällor i eldrivna vägfordon och fordon som inte är avsedda att användas för transporter på väg, ska denna användning dessutom anses ha fyra gånger energiinnehållet från tillförseln av el från förnybara energikällor. Vid beräkningen av bidraget från el från förnybara energikällor som används i elektrifierade järnvägar ska den användningen anses vara två gånger så hög som energiinnehållet från elbidraget från förnybara energikällor.”

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led ii

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i täljaren, ska andelen biodrivmedel som framställts från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker eller oljegrödor högst vara 5 % (beräknad andel i slutet av 2011) av den totala energianvändningen i transporter 2020.

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i täljaren, ska andelen biodrivmedel som framställts från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker, oljegrödor eller andra energigrödor som odlas på mark högst vara 5,5 % av den totala energianvändningen i transporter 2020. Andelen energi från de avancerade biodrivmedel som anges i del A och del C i bilaga IX ska vara minst 2 % av den totala energianvändningen i transporter 2020.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led iii

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Följande ska gälla för bidragen från olika råvaror:

e) Följande ska gälla för bidragen från olika råvaror:

i) Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX del A ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll.

i) Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i del A och del B i bilaga IX ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll.

ii) Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX del B ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll.

 

iii) Bidraget från förnybara flytande och gasformiga biobränslen av icke-biologiskt ursprung ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll.

ii) Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX del C ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll.

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror avsiktligt manipuleras för att omfattas av kategorierna i–iii.

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror avsiktligt manipuleras för att omfattas av kategorierna i–iii.

 

För att minska risken för att det görs fler än ett anspråk på enskilda leveranser i unionen ska medlemsstaterna och kommissionen sträva efter att stärka samverkan mellan nationella system samt mellan nationella system och frivilliga system som inrättas i enlighet med artikel 18, vid behov även utbyte av uppgifter. För att förhindra att råvaror avsiktligt manipuleras för att kunna omfattas av bilaga IX ska medlemsstaterna uppmuntra utvecklingen och användningen av system som spårar råvaror och de biodrivmedel som härrör från dem genom hela värdekedjan. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga åtgärder vidtas om bedrägeri upptäcks.

Förteckningen över råvaror i bilaga IX får anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen för att säkra en korrekt tillämpning av de redovisningsregler som fastställs i detta direkt. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på den förteckning över råvaror som fastställs i bilaga IX.”

Förteckningen över råvaror i bilaga IX får anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen för att säkra en korrekt tillämpning av de redovisningsregler som fastställs i detta direkt. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på den förteckning över råvaror som fastställs i bilaga IX.”

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Följande punkt ska läggas till:

 

4a. För att uppnå det mål som avses i punkt 4 ska medlemsstaterna minska transportsektorns totala energianvändning och således öka energieffektiviteten inom denna sektor med minst 12 % jämfört med sina nuvarande prognoser för transportsektorns totala energianvändning 2020.”

Motivering

Ett mål om 12 procents energieffektivitet inom transportsektorn bör fastställas för att skapa synergieffekter med åtgärderna för att minska fordonens koldioxidutsläpp och för att uppmuntra till att transportpolitiken tas upp till övervägande i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led cb (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) Följande punkt ska läggas till:

 

4b. För att uppnå det mål som avses i punkt 4 ska medlemsstaterna se till att minst 2 % av transportsektorns totala energianvändning 2020 utgörs av förnybar el.”

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

 

”3a. Varje medlemsstat ska senast den [ett år efter dagen för detta direktivs ikraftträdande] offentliggöra och till kommissionen anmäla ett prognosdokument som visar vilka åtgärder medlemsstaten avser att vidta för att uppnå det mål som fastställs i artikel 3.4a.”

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2b (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 4 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

 

”3b. Varje medlemsstat ska senast den [ett år efter dagen för detta direktivs ikraftträdande] offentliggöra och till kommissionen anmäla ett prognosdokument som visar vilka åtgärder medlemsstaten avser att vidta för att uppnå det mål som fastställs i artikel 3.4b.”

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2c (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 4 – punkt 3c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c) I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

 

”3c. Varje medlemsstat ska senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] offentliggöra och till kommissionen anmäla ett prognosdokument som visar vilka åtgärder medlemsstaten tänker vidta för att uppnå det mål som avses i artikel 3.4 första stycket.”

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. I artikel 15.2 ska fjärde stycket ersättas med följande:

 

”Ursprungsgarantin ska inte påverka avgörandet huruvida en medlemsstat uppfyller bestämmelserna i artikel 3.1 eller inte. Överföring av ursprungsgarantier, separat eller tillsammans med den fysiska överföringen av energi, ska inte påverka medlemsstatens beslut att använda statistiska överföringar, gemensamma projekt eller gemensamma stödsystem för måluppfyllelsen eller beräkningen av den slutliga energianvändningen (brutto) från förnybara energikällor i enlighet med artikel 5.”

Motivering

För att det ska kunna påvisas att förnybara flytande eller gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung följer hållbarhetskriterierna, framför allt i fråga om användningen av förnybar energi och minskningarna av växthusgasutsläpp, bör systemet med ursprungsgarantier vara tillgängligt för producenterna.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led -a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) I punkt 1 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

 

1. Oavsett om råvarorna odlats inom eller utanför unionens territorium ska energi från biodrivmedel och flytande biobränslen beaktas för de syften som anges i punkt 1a, b och c endast om de uppfyller hållbarhetskriterierna i punkterna 2–7 och inte överstiger de bidrag som anges i artikel 3.4 d:”

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led -aa (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-aa) I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

 

”En vägledande förteckning över avfallskategorier, restprodukter och delprodukter återfinns i bilaga IXa.”

Motivering

I denna nya bilaga klarläggs status för olika användbara former av avfall, restprodukter och delprodukter.

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led a

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 2014. En anläggning ska anses vara i drift så snart det har förekommit fysisk produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen.

2. Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 2014. En anläggning ska anses vara i drift så snart det har förekommit fysisk produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen.

För de anläggningar som var i drift före den 1 juli 2014 ska den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 vara på minst 35 % fram till den 31 december 2017 och på minst 50 % fram till den 1 januari 2018.

För de anläggningar som var i drift före den 1 juli 2014 ska den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 vara på minst 35 % fram till den 31 december 2017 och på minst 60 % fram till den 1 januari 2018.

Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användning av biodrivmedel och flytande biobränslen ska beräknas i enlighet med artikel 19.1.”

Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användning av biodrivmedel och flytande biobränslen ska beräknas i enlighet med artikel 19.1.”

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Följande punkt ska införas:

 

4a. Biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c får inte framställas av råvaror som härrör från andra biotiska källor (inklusive avfall, restprodukter och delprodukter) än livsmedelsgrödor och skogsbruksprodukter, såvida det inte kan påvisas att detta inte kommer att leda till utarmning eller förlust av biologisk mångfald eller ekosystemtjänster och såvida det förhindras att användning för andra ändamål än de nuvarande påverkar den biologiska mångfalden, marken eller den övergripande kolbalansen negativt.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led bb (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) Följande punkt ska införas:

 

”4b. Biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de syften som anges i punkt 1 får inte framställas av avfall eller restprodukter, såvida det inte kan påvisas att användningen av dem är förenlig med avfallshierarkin, dvs. att förebyggande, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall ska föregå energiåtervinning, i enlighet med direktiv 2008/98/EG, samt med principen om kaskadanvändning.

 

Detta gäller särskilt de biodrivmedel och flytande biobränslen som tas med för syftena i punkt 1 a, b och c och som framställs av avfall och restprodukter som tas upp i målen för återanvändning och materialåtervinning i enlighet med artikel 11.2 i direktiv 2008/98/EG.

 

De avfallshanteringsplaner och program för förebyggande av avfall som medlemsstaterna tagit fram i enlighet med bestämmelserna i kapitel V i direktiv 2009/98/EG ska beakta användningen av avfall och restprodukter för produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen.”

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led bc (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 4c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bc) Följande punkt ska införas:

 

4c. Biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c ska inte framställas av råvaror från mark med stora kollager, dvs. mark som utgörs av något av följande:

 

a) Våtmarker, dvs. mark som under hela året, eller en betydande del av året, är täckt eller genomdränkt av vatten, om det inte påvisats att utvinningen av dessa råvaror är till nytta för den biologiska mångfalden.

 

b) Andra skogar som förnyas på naturlig väg och planterade skogar, dvs. mark som omfattar mer än ett halvt hektar med träd som är högre än fem meter och ett krontak som täcker mer än 10 % av ytan, eller med befintliga träd som kan uppnå dessa värden och där träden merendels består av inhemska eller introducerade arter och där spåren av mänsklig verksamhet är klart synliga, om det inte kan påvisas att skogsmarken i fråga sköts på ett hållbart sätt och det inte kommer att leda till utarmning eller förlust av biologisk mångfald eller ekosystemtjänster och såvida det förhindras att användning för andra ändamål än de nuvarande påverkar den biologiska mångfalden, marken eller den övergripande kolbalansen negativt.

 

c) Planterade skogar, dvs., skogar som merendels består av planterade och/eller avsiktligt insådda träd, om det inte påvisats att skogsmarken i fråga sköts på ett hållbart sätt och det inte kommer att leda till utarmning eller förlust av biologisk mångfald eller ekosystemtjänster och såvida det förhindras att användning för andra ändamål än de nuvarande påverkar den biologiska mångfalden, marken eller den övergripande kolbalansen negativt. ”

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led bd (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 4d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bd) Följande punkt ska införas:

 

‘4d. De biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c får inte framställas av råvaror från skogsplanteringar, inte heller från skottskogar eller skogsbruk med kort omloppstid, till dess att ett specifikt värde för indirekt ändrad markanvändning, avsett att användas vid den i artikel 19 föreskrivna beräkningen av hur biodrivmedel och flytande biobränslen påverkar växthusgaserna, har fastställts för material som innehåller både cellulosa och lignin.”

Ändringsförslag  96

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led be (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 4e (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

be) Följande punkt ska införas:

 

4e. De biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c får inte framställas av råvaror från marker i fråga om vilka tredje parts lagliga användnings- och äganderätt inte respekterats, i vilket ingår frivilligt och väl underbyggt förhandssamtycke under medverkan av institutioner som företräder de berörda tredje parterna.”

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led bf (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bf) Följande punkt ska införas:

 

5a. De råvaror som används för biodrivmedel och flytande biobränslen för de syften som anges i punkt 1 ska framställas med metoder för hållbar markanvändning som bevarar tillväxten av kollager i ekosystem, skyddar den biologiska mångfalden, bevarar markens fruktbarhet och det organiska kolinnehållet i marken, förhindrar erosion och främjar bevarandet av vattenkvaliteten, näringsnivåerna och mineralbalansen.”

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. I artikel 18 ska följande punkt läggas till:

 

2a. Eurostat ska samla in och offentliggöra ingående handelsrelaterad information om biodrivmedel som framställs från livsmedelsgrödor, t.ex. sådana som är baserade på spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor. Tillgänglig information ska vara separata handelsuppgifter för både etanol och biodiesel eftersom uppgifterna för närvarande offentliggörs i ett sammanfört format med import och export av etanol och biodiesel blandat i en enda uppgiftssamling under benämningen biodrivmedel. Uppgifterna om import och export ska innehålla uppgifter om vilka typer och mängder av biodrivmedel som importeras och används av medlemsstaterna. Dessutom ska ursprungslandet eller vilket land som exporterar produkterna till unionen anges. Uppgifterna om import och export av bioråvaror eller halvfabrikat ska förbättras med hjälp av Eurostats insamlade och offentliggjorda uppgifter om import och export av råvaror, typ och ursprungsland, däribland uppgifter om råvaror som köps och säljs eller delvis köps och säljs på den inre marknaden.”

Motivering

Den nya punkten kommer att möjliggöra bättre uppgiftsinsamling och stärka hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5b (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. I artikel 18 ska följande punkt läggas till:

 

2b. Eurostat ska samla in och offentliggöra detaljerade uppgifter om hur många arbetstillfällen som skapats, direkt eller indirekt, eller vilkas uppkomst stimulerats, tillsammans med uppgifter om varaktighet och lönenivåer, i unionens biodrivmedelsindustri. Kommissionen bör ta fram en överenskommen metod för att mäta arbetstillfällen som systematiskt bör undersöka och övervaka sysselsättningsgraden i medlemsstaterna och unionen. Uppgifterna om sysselsättning bör delas in i etanol- och biodieselsektorer och klargöra var i biodrivmedelskedjan arbetstillfället finns. De befintliga uppgifterna om sysselsättning inom biodrivmedelssektorn finns inte med i officiell statistik då de uppskattningar som är tillgängliga för beslutsfattarna varierar beroende på vilka olika definitioner eller metoder som en särskild studie har använt, vilken metod som har använts för att räkna arbetstillfällen och i vilken utsträckning studierna kopplar jordbruksverksamheten till biodrivmedelsindustrin. En formell process som kräver att uppgifterna om sysselsättning stöds av bakomliggande fakta och öppna antaganden skulle förbättra tillgången till information.”

 

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5c (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c. I artikel 18.4 ska första stycket ersättas med följande:

 

4. Unionen ska sträva efter att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med tredjeländer, vilka ska innehålla bindande åtaganden om bestämmelser om hållbarhetskriterier som motsvarar de kriterier som fastställs i detta direktiv. Dessa avtal bör också innehålla regler i syfte att garantera att tredjeländers tullförfaranden inte leder till bedrägeri i samband med import och export av biodrivmedel och flytande biobränslen, liksom bestämmelser om förenklade handelsprocedurer. Unionen ska också sträva efter att ingå avtal med tredjeländer, där det ska ingå åtaganden om ratificering och genomförande av de ILO-konventioner och multilaterala miljöavtal som avses i artikel 17.7. När unionen har ingått avtal vilka innehåller bindande åtaganden om bestämmelser i frågor som omfattas av de hållbarhetskriterier som anges i artikel 17.2–7, får kommissionen besluta att dessa avtal visar att biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras från råvaror som odlats i dessa länder uppfyller hållbarhetskriterierna i fråga. Vid ingåendet av dessa avtal ska särskild uppmärksamhet ägnas de åtgärder som vidtagits för att bevara områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten och luft, indirekta ändringar i markanvändning, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt de aspekter som avses i artikel 17.7 andra stycket.”

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 6

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen får besluta att frivilliga nationella eller internationella system med normer för produktion av biomassaprodukter innehåller de tillförlitliga uppgifter som krävs för de syften som anges i artikel 17.2 eller visar att leveranserna av biodrivmedel eller flytande biobränsle uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 17.3–17.5. Kommissionen får besluta att dessa system innehåller tillförlitliga uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att skydda områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten och luft, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt om de aspekter som avses i artikel 17.7 andra stycket. Kommissionen får också med avseende på tillämpningen av artikel 17.3 b ii erkänna skyddsområden för sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter som erkänts som sådana genom internationella avtal eller ingår i förteckningar som utarbetats av mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsunionen.”

”Kommissionen ska besluta att frivilliga nationella eller internationella system med normer för produktion av biomassaprodukter innehåller tillförlitliga uppgifter för de syften som anges i artikel 17.2 eller visar att leveranserna av biodrivmedel eller biobränslen uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 17.3–17.5a och att inga material avsiktligt har manipulerats för att omfattas av artikel 3.4 e i–iii. Kommissionen får besluta att dessa system innehåller tillförlitliga uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att skydda områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten och luft, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt om de aspekter som avses i artikel 17.7 andra stycket. Kommissionen får också erkänna skyddsområden för sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter som erkänns genom internationella avtal eller ingår i förteckningar som utarbetats av mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsunionen, vid tillämpning av artikel 17.3 b ii.”

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 6a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. I artikel 18.4 ska följande stycke införas efter andra stycket:

 

”Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa ett ömsesidigt erkännande av de kontrollsystem som ser till att hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen uppfylls, om de berörda systemen har upprättats i enlighet med detta direktiv.”

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 6b (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b. I artikel 18 ska följande punkt läggas till:

 

9a. Senast tre år [efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en översyn av frivilliga system för vilka ett beslut enligt punkt 4 har antagits och med ett fastställande av bästa praxis. Rapporten ska utgå ifrån bästa tillgängliga information, inbegripet samråd med berörda parter, och ska baseras på praktiska erfarenheter av tillämpningen av systemen. Rapporten ska beakta utvecklingen av relevanta internationellt godkända normer och riktlinjer, däribland de normer och riktlinjer som har utarbetats av Internationella standardiseringsorganisationen och den internationella alliansen för social och miljömässig ackreditering och märkning (Iseal). Rapporten ska för varje system innehålla en analys av bland annat följande:

 

Granskningarnas oberoende, metod och frekvens.

 

Tillgänglighet samt erfarenhet av tillämpningen av metoder för fastställande och hantering av bristande efterlevnad.

 

Öppenhet, särskilt avseende tillgänglighet när det gäller systemet, översättningar på de officiella språken i de länder och regioner som råvarorna härrör från, förteckningar över godkända aktörer och relaterade intyg samt granskningsrapporter.

 

Berörda parters delaktighet, särskilt avseende samråd med inhemska befolkningsgrupper och lokala samhällen vid utarbetande och översyn av systemet samt vid granskningar.

 

Systemets allmänna tillförlitlighet, särskilt mot bakgrund av bestämmelserna om ackrediteringen av granskare och relevanta systemorgan, samt deras lämplighet och oberoende.

 

Marknadsuppdatering av systemet.

 

Om det är lämpligt mot bakgrund av rapporten ska kommissionen lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av de kriterier som anges i artikel 18.5.”

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 6c (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 9b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6c. I artikel 18 ska följande punkt läggas till:

 

”9b. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på fastställandet av närmare bestämmelser för oberoende granskning och certifiering avseende efterlevnad av den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG. De delegerade akterna ska antas senast den 30 juni 2016.”

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7 – led -a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 19 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

1. Med avseende på tillämpningen av artikel 17.2 ska de minskade växthusgasutsläppen genom användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen beräknas enligt följande, nämligen

 

a) Genom att använda normalvärdet när ett normalvärde för minskningen av växthusgasutsläppen för en produktionskedja fastställs i del A eller B i bilaga V och när el -värdet för dessa biodrivmedel eller flytande biobränslen, som beräknas i enlighet med del C punkt 7 i bilaga V, är lika med eller mindre än noll och när de beräknade utsläppen till följd av ändrad markanvändning är noll i enlighet med del B i bilaga VIII.

 

b) Genom att använda ett faktiskt värde som beräknas i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga V, med tillägg av beräknade utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga VIII.

 

c) Genom att använda ett värde beräknat som summan av faktorerna i den formel som avses i del C punkt 1 i bilaga V, varvid de disaggregerade normalvärdena i del D eller del E i bilaga V får användas för vissa faktorer, och faktiska värden beräknade i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga V för alla övriga faktorer, med tillägg av beräknade utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga VIII.”

Ändringsförslag  106

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7 – led -aa (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-aa) Följande punkt ska införas:

 

‘1a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på att i bilaga V införa ett förfarande för beräkning av växthusgasutsläppen från förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung för att pröva deras förenlighet med artikel 17. De delegerade akterna ska antas senast den 31 december 2015.”

Ändringsförslag  107

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7 – led c

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 19 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. ”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på anpassningen av bilaga VIII till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, däribland översyn av värdena för de föreslagna grödgruppernas påverkan på indirekt ändring av markanvändningen, införande av nya värden på nya detaljnivåer (dvs. på råvarunivå), införande nya värden om nya råvaror för framställning av biodrivmedel skulle komma ut på marknaden samt utarbetande av faktorer för bedömning av råvaror i form av cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin.”

6. ”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på anpassningen av bilaga V till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, även genom ändring av de föreslagna värdena för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp. I syfte att utvärdera de ekonomiska modeller som används för att beräkna värdena för indirekt ändrad markanvändning ska kommissionen i sin översyn ta med senast tillgängliga uppgifter om huvudantaganden som påverkar modellernas resultat, däribland tendenser som mätts i fråga om jordbrukets avkastning och produktivitet, tilldelning av delprodukter och observerad global ändrad markanvändning och avskogningstakt. Kommissionen ska se till att berörda parter deltar i detta översynsarbete. En första sådan översyn ska vara slutförd senast den 30 juni 2016.

 

Kommissionen ska vid behov föreslå nya värden för indirekt ändrad markanvändning på nya detaljnivåer, inbegripande av växthusgasutsläpp som uppstår vid transport av råvaror, införande av nya värden om nya råvaror för framställning av biodrivmedel skulle komma ut på marknaden samt utarbetande av faktorer för bedömning av råvaror i form av cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på att i bilaga VIII införa värden för utsläppen till följd av indirekt ändrad markanvändning för råvaror i form av cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin och ta med dessa värden i sin beräkning av hur biodrivmedel och flytande biobränslen påverkar växthusgaserna, enligt föreskrifterna i denna artikel. De delegerade akterna ska antas senast den 30 juni 2016.

Ändringsförslag  108

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 9

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 22 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

"2. När medlemsstaterna uppskattar hur stor nettominskning av växthusgasutsläppen som användningen av biodrivmedel lett till, får medlemsstaterna, för de rapporter som avses i punkt 1, använda de typiska värden som anges i delarna A och B i bilaga V och till de värdena ska medlemsstaterna lägga de beräknade värdena för utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga VIII.”

”2. När medlemsstaterna uppskattar hur stor nettominskning av växthusgasutsläppen som användningen av biodrivmedel lett till, får medlemsstaterna, för de rapporter som avses i punkt 1, använda de typiska värden som anges i delarna A och B i bilaga V och till de värdena ska medlemsstaterna från och med 2015 lägga de beräknade värdena för utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga VIII.”

Ändringsförslag  109

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 9a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 23 – punkt 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. I artikel 23 ska följande punkt läggas till:

 

”8a. Kommissionen ska senast den 31 december 2015 lägga fram en rapport om positiva och negativa effekter på miljön och ekonomin av biodrivmedel som framställts från avfall, restprodukter, delprodukter eller råvaror som inte innebär markanvändning. Miljöeffekter ska bedömas med hänsyn till växthusgasutsläppen, den biologiska mångfalden, vattnet och markens bördighet. Hänsyn bör tas till den potentiella nyttan med dessa råvaror för andra användningsändamål, framför allt tillverkningen av produkter, eller till hur denna nytta försvinner. Ekonomiska effekter ska bedömas med hänsyn till produktionskostnaderna, alternativkostnaderna om råvarorna används för andra ändamål, samt avkastningen på energiinvesteringarna under hela livscykeln om dessa råvaror används för produktion av avancerade biodrivmedel och flytande biobränslen.”

Ändringsförslag  110

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 11

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 25b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 25 b

”Artikel 25 b

Delegeringens utövande

Delegeringens utövande

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. De befogenheter som avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och artikel 19.7 ska delegeras till kommissionen på obestämd tid från och med [dagen för detta direktivs ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 18.9a och artiklarna 19.1a, 19.5, 19.6 och 19.7 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med [dagen för detta direktivs ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Delegeringen av de befogenheter som avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och artikel 19.7 till kommissionen får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 18.9a och artiklarna 19.1a, 19.5, 19.6 och 19.7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 19.6 och 19.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 18.9a och artiklarna 19.1a, 19.5, 19.6 och 19.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag  111

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 31 december 2017 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet i vilken kommissionen, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläppen i samband med ändrad indirekt markanvändning till följd av produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen. Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag, grundat på bästa tillgängliga vetenskapliga rön, om införande av faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning i de hållbarhetskriterier som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021, samt en översyn av hur ändamålsenliga incitamenten för biodrivmedel som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och icke-livsmedelsgrödor i enlighet med artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har varit.

Kommissionen ska före den 31 december 2017 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet i vilken kommissionen, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläppen i samband med ändrad indirekt markanvändning till följd av produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen. Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag, grundat på bästa tillgängliga vetenskapliga rön, om införande av faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning i de hållbarhetskriterier som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

 

I rapporten ska också ingå en översyn av hur ändamålsenliga incitamenten för biodrivmedel som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och icke-livsmedelsgrödor i enlighet med artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har varit. Den ska också innehålla en uppskattning av tillgången på sådana biodrivmedel samt deras miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter. Den ska bland annat bedöma hur produktionen av biodrivmedel påverkar tillgången på träråvara och de sektorer som använder biomassa.

 

Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag om införande av lämpliga hållbarhetskriterier för biodrivmedel som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och icke-livsmedelsgrödor.

 

Investerare ska beakta att tekniken för biodrivmedelsproduktion fortfarande är under utveckling och att ytterligare åtgärder för att minska negativ påverkan kan komma att genomföras i ett senare skede.

Ändringsförslag  112

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led -a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Bilaga IV – del C – led 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

1. Växthusgasutsläppen från produktion och användning av biodrivmedel beräknas enligt följande:

 

E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee

 

där

 

E = totala utsläpp från användningen av bränslet,

 

eec = utsläpp från utvinning eller odling av råvaror,

 

el = på år fördelade utsläpp från förändringar av kollagret till följd av ändrad markanvändning,

 

eiluc = på år fördelade utsläpp från förändringar av kollagret till följd av indirekt ändrad markanvändning,

 

ep = utsläpp från bearbetning,

 

etd = utsläpp från transport och distribution,

 

eu = utsläpp från bränsle som används,

 

esca = utsläppsminskningar genom beständig inlagring av kol i marken genom förbättrade jordbruksmetoder,

 

eccs = utsläppsminskningar genom avskiljning och geologisk lagring av koldioxid,

 

eccr = utsläppsminskningar genom avskiljning och ersättning av koldioxid, och

 

eee = utsläppsminskningar genom överskottsel vid kraftvärmeproduktion.

 

Utsläpp från tillverkning av maskiner och utrustning ska inte räknas med.”

Ändringsförslag  113

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led ba (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Bilaga IV – del C – led 19a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Följande punkt ska läggas till:

 

19a. Utsläppen till följd av indirekt ändrad markanvändning, eiluc, ska beräknas i enlighet med bilaga V.”

Motivering

En ändring av beräkningsmetoden för att det ska gå att ta hänsyn till faktorn indirekt ändrad markanvändning.

Ändringsförslag  114

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led bb (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga IV – del C – led 19b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) Följande punkt ska läggas till:

 

19b. Utsläpp till följd av utvinning eller odling (eec), direkt ändrad markanvändning (el) och indirekt ändrad markanvändning (eiluc) ska tillräknas delprodukter på grundval av deras energiinnehåll. Utsläpp som tillräknas delprodukter bör betraktas som tillägg till de utsläpp som tillräknas huvudprodukten.”

Ändringsförslag  115

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 2

Direktiv 98/70/EG

Bilaga V – del B – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) råvaror som inte har släppts ut på marknaden och som har producerats för lokal förbrukning för vägfordon eller mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och som främst används för interna jordbrukssyften.

Ändringsförslag  116

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 2a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Bilaga Va (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Följande bilaga Va ska läggas till:

 

”Bilaga Va

 

Avfallskategorier, restprodukter och delprodukter

 

A. Vägledande förteckning över jordbruksrester

 

(a) Halm.

 

(b) Stjälkar, skal och kolvar av majs.

 

(c) Avloppsslam från palmoljeutvinning och tomma palmfruktsklasar.

 

(d) Oljekakor, såsom sojakakor och rapskakor.

 

(e) Press- och jäsningsrester från druvor, oliver eller andra frukter.

 

(f) Bagass.

 

(g) Nötskal.

 

B. Vägledande förteckning över skogsrester

 

(a) Toppar.

 

(b) Grenar.

 

(c) Stubbar.

 

(d) Blad.

 

(e) Spån.

 

(f) Flis.

 

(g) Trämassa.

 

C. Vägledande förteckning över restprodukter från vattenbruk och fiske

 

(a) Alger.

 

(b) Fiskfjäll, fiskrens och fiskavfall.

 

D. Vägledande förteckning över bearbetningsrester

 

(a) Råglycerin.

 

(b) Tallbeck.

 

(c) Animaliska fetter som, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, hänförs till kategori 1 och 2.

 

E. Vägledande förteckning över avfallskategorier

 

(a) Använd matolja.

 

(b) Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall, men inte sådant källsorterat hushållsavfall som omfattas av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall.

 

(c) Biomassafraktioner av industriavfall.

 

(d) Stallgödsel och avloppsslam.

 

F. Vägledande förteckning över avfallskategorier och restprodukter som anses som delprodukter

 

(a) Jordbruksrester.

 

(b) Skogsrester.

 

(c) Animaliska fetter som, i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002, hänförs till kategori 3.

 

(d) Stallgödsel.

 

(e) Råglycerin.”

Motivering

I denna nya bilaga klarläggs status för olika användbara former av avfall, restprodukter och delprodukter som eventuellt kan användas vid produktion av avancerade biodrivmedel.

Ändringsförslag  117

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 1 – led -a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga V – del C – led 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

1. Växthusgasutsläppen från produktion och användning av biodrivmedel beräknas enligt följande:

 

E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee

 

där

 

E = totala utsläpp från användningen av bränslet,

 

eec = utsläpp från utvinning eller odling av råvaror,

 

el = på år fördelade utsläpp från förändringar av kollagret till följd av ändrad markanvändning,

 

eiluc = på år fördelade utsläpp från förändringar av kollagret till följd av indirekt ändrad markanvändning,

 

ep = utsläpp från bearbetning,

 

etd = utsläpp från transport och distribution,

 

eu = utsläpp från bränsle som används,

 

esca = utsläppsminskningar genom beständig inlagring av kol i marken genom förbättrade jordbruksmetoder,

 

eccs = utsläppsminskningar genom avskiljning och geologisk lagring av koldioxid,

 

eccr = utsläppsminskningar genom avskiljning och ersättning av koldioxid, och

 

eee = utsläppsminskningar genom överskottsel vid kraftvärmeproduktion.

 

Utsläpp från tillverkning av maskiner och utrustning ska inte räknas med.”

Ändringsförslag  118

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 1 – led ba (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga V – del C – led 19a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Följande punkt ska läggas till:

 

‘19a. Utsläppen till följd av indirekt ändrad markanvändning, eiluc, ska beräknas i enlighet med bilaga VIII.”

Motivering

En ändring av beräkningsmetoden för att det ska gå att ta hänsyn till faktorn indirekt ändrad markanvändning.

Ändringsförslag  119

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 1 – led bb (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga V – del C – led 19b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) Följande punkt ska läggas till:

 

‘19b. Utsläpp till följd av utvinning eller odling (eec), direkt ändrad markanvändning (el) och indirekt ändrad markanvändning (eiluc) ska tillräknas delprodukter på grundval av deras energiinnehåll. Utsläpp som tillräknas delprodukter bör anses som tillägg till de utsläpp som tillräknas huvudprodukten.”

Ändringsförslag  120

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 2

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga VIII – del B – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) råvaror som inte har släppts ut på marknaden och som har producerats för lokal förbrukning för vägfordon eller mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och som främst används för interna jordbrukssyften.

Ändringsförslag  121

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 3

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga IX

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3) Följande bilaga ska införas:

3) Följande bilaga ska införas:

”Bilaga IX

”Bilaga IX

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll

Del A. Råvaror från avfall och restprodukter vars bidrag till det mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll och som bidrar till uppnåendet av det mål på 2 % som anges i artikel 3 d i.

(a) Alger.

 

(b) Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall, men inte sådant källsorterat hushållsavfall som omfattas av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv.

(b) Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall, men inte sådant källsorterat hushållsavfall som omfattas av återvinningsmålen eller separat insamling enligt artikel 11.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv. Medlemsstaterna får bevilja undantag för separat biologiskt avfall när processerna möjliggör produktion av såväl kompost som biodrivmedel.

(c) Biomassafraktioner av industriavfall.

(c) Den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall samt avfall från detalj- och partihandeln, men inte avfall som är föremål för separat insamling enligt artikel 11.1 i direktiv 2008/98/EG, och under förutsättning att avfallshierarkin och principen om kaskadanvändning respekteras.

(d) Halm.

(d) Halm.

(e) Stallgödsel och avloppsslam.

(e) Stallgödsel och avloppsslam.

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning och tomma palmfruktsklasar.

 

(g) Tallbeck.

(g) Tallbeck.

(h) Råglycerin.

(h) Råglycerin.

(i) Bagass.

(i) Bagass.

(j) Press- och jäsningsrester från vinframställning.

(j) Press- och jäsningsrester från vinframställning.

(k) Nötskal.

(k) Nötskal.

(l) Skal.

(l) Skal.

(m) Kolvar.

(m) Kolvar.

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll

Del B. Råvaror från avfall och restprodukter vars bidrag till det mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll

(a) Använd matolja.

(a) Använd matolja.

(b) Animaliska fetter som klassificeras enligt kategori I och II i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

(b) Animaliska fetter som klassificeras enligt kategori I och II i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

(c) Cellulosa från icke-livsmedel.

 

(d) Material som innehåller lignin, utom stockar och fanér.”

 

 

Del C. Råvaror vars bidrag till det mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll och som bidrar till uppnåendet av det mål på 2 % som anges i artikel 3 d i.

 

(a) Alger (autotrofa).

 

(b) Förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung.

 

(c) Avskiljning av koldioxid och användning för transportsyften.

 

(d) Bakterier.

Ändringsförslag  122

Förslag till direktiv

Annex II – led 3a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga IXa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Följande bilaga ska läggas till:

 

”Bilaga IXa

 

Avfallskategorier, restprodukter och delprodukter

 

A. Vägledande förteckning över jordbruksrester

 

(a) Halm.

 

(b) Stjälkar, skal och kolvar av majs.

 

(c) Avloppsslam från palmoljeutvinning och tomma palmfruktsklasar.

 

(d) Oljekakor, såsom sojakakor och rapskakor.

 

(e) Press- och jäsningsrester från druvor, oliver eller andra frukter.

 

(f) Bagass.

 

(g) Nötskal.

 

B. Vägledande förteckning över skogsrester

 

(a) Toppar.

 

(b) Grenar.

 

(c) Stubbar.

 

(d) Blad.

 

(e) Spån.

 

(f) Flis.

 

(g) Trämassa.

 

C. Vägledande förteckning över restprodukter från vattenbruk och fiske

 

(a) Alger.

 

(b) Fiskfjäll, fiskrens och fiskavfall.

 

D. Vägledande förteckning över bearbetningsrester

 

(a) Råglycerin.

 

(b) Tallbeck.

 

(c) Animaliska fetter som, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, hänförs till kategori 1 och 2.

 

E. Vägledande förteckning över avfallskategorier

 

(a) Använd matolja.

 

(b) Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall, men inte sådant källsorterat hushållsavfall som omfattas av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall.

 

(c) Biomassafraktioner av industriavfall.

 

(d) Stallgödsel och avloppsslam.

 

F. Vägledande förteckning över avfall och restprodukter som anses som delprodukter

 

(a) Jordbruksrester.

 

(b) Skogsrester.

 

(c) Animaliska fetter som, i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 hänförs till kategori 3.

 

(d) Stallgödsel.

 

(e) Råglycerin.”

Motivering

I denna nya bilaga klarläggs status för olika användbara former av avfall, restprodukter och delprodukter som eventuellt kan användas vid produktion av avancerade biodrivmedel.

(1)

EUT C 198, 10.7.2013, s. 56.


MOTIVERING

I direktivet om förnybar energi fastställs målet om att 20 procent av EU:s sammanlagda energiförbrukning 2020 ska komma från förnybar energi och att 10 procent av energin inom transporterna ska göra det. Samtidigt infördes genom direktiv 98/70/EG (direktivet om bränslekvalitet) ett bindande mål om att växthusgasintensiteten för bränslen som används för vägtransporter och mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg ska minskas med 6 procent.

I fråga om biodrivmedlens bidrag till uppnåendet av dessa mål fastställs i de bägge direktiven hållbarhetskriterier där det ingår miniminivåer för minskningarna av växthusgasutsläppen och föreskrifter om att det alltifrån början måste tas hänsyn till indirekt ändrad markanvändning. Parlamentet tog 2008 klart ställning till förmån för att faktorn indirekt ändrad markanvändning ska tas med vid beräkningen av vilka minskningar av växthusgasutsläppen som kan tillräknas biodrivmedlen. Efter förhandlingar med rådet har denna synpunkt fått komma fram i den slutliga texten i form av att kommissionen getts i uppdrag att utveckla metoder för hänsynstagandet till indirekt ändrad markanvändning.

Eftersom indirekt ändrad markanvändning inte kan iakttas direkt måste dess omfattning följaktligen mätas med hjälp av modeller. Olika modeller ger olika resultat, beroende på vilka hypoteser som undersöks, men alla undersökningar visar att fenomenet indirekt ändrad markanvändning verkligen föreligger, att omfattningen varierar, beroende på vilka råvaror som används, och att dessa ändringar kan omintetgöra en avsevärd del av de växthusgasutsläppsminskningar som förknippas med biodrivmedel och flytande biobränslen. Framför allt visar alla undersökningar att indirekt ändrad markanvändning är en viktigare faktor i samband med råvarorna för biodiesel än i samband med råvarorna för etanol.

Rent definitoriskt kan ju resultaten av de olika undersökningarna aldrig ge en perfekt bild av verkligheten, eftersom de utgår från modeller. Det bör framhållas att de värden som framlagts av kommissionen bygger på en undersökning från Internationella institutet för forskning om livsmedelsfrågor (Ifpri) och i den undersökningen har värdena för indirekt ändrad markanvändning utfallit lägre än i någon annan undersökning, framför allt eftersom man i Ifpris undersökning uppställt hypoteser om produktionstillväxten inom jordbruket, vilka ansetts mycket optimistiska. Modellen Mirage, som använts av Ifpri, ger det lägsta värdet för faktorn indirekt ändrad markanvändning (38,4 g koldioxidekvivalenter per megajoule producerat biodrivmedel), medan det högsta värdet var 107. I en undersökning från det franska energi- och miljöverket (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, Ademe) och Frankrikes nationella institut för jordbruksforskning (Institut national de la recherche agronomique, Inra), som utkom 2012 med titeln Revue critique des études évaluant l'effet des changements d'affectation des sols sur les bilans environnementaux des biocarburants (Kritisk översikt över undersökningar om hur indirekt ändrad markanvändning påverkar biodrivmedlens miljöbalans) sammanfördes 49 undersökningar om denna problematik och uppställdes en metamodell, med vars hjälp man kom fram till att faktorn indirekt ändrad markanvändning hade ett genomsnittligt värde på 72 g koldioxidekvivalenter per megajoule producerat biodrivmedel.

Till detta kommer att den europeiska efterfrågan på biodrivmedel sätter ytterligare press på livsmedelspriserna, vilka kan leda till att livsmedel blir mindre åtkomliga för vissa befolkningsgrupper.

Hänsyn måste slutligen tas till de investeringar som eventuellt redan gjorts av företag som framställer biodrivmedel av första generationen, för att trygga lönsamheten och bevarandet av arbetstillfällena och företagens verksamhet.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Kommissionen erkänner att fenomenet indirekt ändrad markanvändning verkligen föreligger, men i stället för att föreslå att faktorn indirekt ändrad markanvändning tas med vid beräkningen av växthusgasutsläppsminskningarna föreslår kommissionen att högst 5 procent av biodrivmedlen ska få komma från livsmedelsgrödor. Detta förslag är välkommet men har en stor nackdel, nämligen att det inte skiljer mellan biodrivmedel som leder till stor indirekt ändrad markanvändning och sådana som ger bättre resultat. För direktivet om bränslekvalitet föreslår kommissionen bara en ”rapportering” av de utsläpp som är förknippade med indirekt ändrad markanvändning, utan att ta hänsyn till dessa utsläpp i samband med arbetet med att uppnå målet om att växthusgasutsläppen ska minskas med 6 procent.

Kommissionen föreslår likaså att man i snabbare tempo ska övergå till avancerade biodrivmedel från avfall och restprodukter, vilka anses ha nollpåverkan i fråga om indirekt markanvändning. För detta ändamål föreslår kommissionen en förteckning över råvaror för vilka en uppräkningskoefficient på 2 eller 4 får användas, något som ytterligare ska sporra till de nödvändiga investeringarna.

Slutligen föreslår kommissionen att tidigarelägga den miniminivå för växthusgasutsläppsminskningar från biodrivmedel som produceras i nya anläggningar, så att den börjar gälla den 1 juli 2014 i stället för den 1 januari 2018.

FÖREDRAGANDENS FÖRSLAG

Föredraganden anser att det inte är förenligt med Europeiska unionens mål i kampen mot klimatförändringarna att inte ta hänsyn till fenomenet indirekt ändrad markanvändning. En politik som avser att minska utsläppen av växthusgaser kan inte bygga på en ofullständig redovisning och inte heller stödja verksamhet som i själva verket ökar dessa utsläpp. Av principskäl är det viktigt att växthusgasutsläppen redovisas korrekt. Därför bör utsläppen i samband med indirekt ändrad markanvändning tas med i hållbarhetskriterierna och därför bör det bli obligatoriskt att beakta växthusgasutsläppen i samband med ändringar av kollagret i marken till följd av indirekt ändrad markanvändning.

Beräkningen av inverkan från indirekt ändrad markanvändning har i själva verket en tillräcklig vetenskaplig underbyggnad för att kunna tas med i lagstiftningen. Det är helt normalt att modellerna ger upphov till viss osäkerhet och detta kan inte tas till förevändning för att förneka problemet och inte göra något åt det.

Att ta med faktorn indirekt ändrad markanvändning har dessutom den nyttan med sig att inte alla biodrivmedel skärs över en kam, utan att det i stället sporras till produktion av sådana biodrivmedel där denna faktor är låg.

Såsom kommissionen föreslår kommer inga utsläpp med stöd av faktorn indirekt ändrad markanvändning att tillräknas biodrivmedel som odlas på nya marker som tidigare inte varit odlade (såsom marginaljordar eller förstörd mark).

I framtiden bör en faktor indirekt ändrad markanvändning också tillräknas energi- och industrigrödor, eftersom dessa medför direkt eller indirekt markanvändning.

För att bevara de investeringar som gjorts för produktion av biodrivmedel av första generationen och de arbetstillfällen som sammanhänger med dem bör man dock, vid hänsynstagandet till faktorn indirekt ändrad markanvändning, undanta en producerad mängd som motsvarar produktionen under 2012, vilket skulle motsvara ungefär 5 procent av målet, varav omkring 80 procent för biodiesel. Föredraganden föreslår likaså att denna industri ska få ytterligare tid fram till 2020 (i stället för till 2017, såsom avsikten ursprungligen var), utgående från produktionsnivåerna under 2008.

Det råder samförstånd om att påskynda övergången till avancerade biodrivmedel och detta är ett av förslagets syften. Industrin måste få klara signaler om att Europeiska unionen går in för avancerade biodrivmedel för att investeringar ska kunna göras på längre sikt. Många berörda parter har således samtyckt till det tillvägagångssätt med uppräkningskoefficienter som kommissionen föreslår.

Dock bör man framför allt inte upprepa de misstag som gjorts med den första generationen. Det finns i själva verket för närvarande inte särskilt många tillförlitliga uppgifter, vare sig om vilka råvaror för produktion av andra generationens biodrivmedel som står till förfogande eller om deras hållbarhet eller om konkurrerande användningsområden för dem. Följaktligen får det inte heller skapas inkonsekvens mellan begreppsapparaten för biodrivmedel respektive för den europeiska avfallspolitiken. Föredraganden föreslår därför att det läggs till en ny bilaga X. Överlag behövs det skyddsmekanismer och hållbarhetskriterier för avancerade biodrivmedel, för att man ska kunna förhindra att de blir till skada för ekonomin och miljön.

Användningen av biomassa från skogen förtjänar särskild uppmärksamhet. Aktuella vetenskapliga uppgifter ger upphov till tvivel om vilka minskningar av växthusgasutsläppen som uppnåtts med hjälp av att trä används för energiproduktion (se den tekniska rapporten från EU:s gemensamma forskningscentrum Carbon accounting of forest bioenergy, 2013). Så länge det saknas hållbarhetskriterier för fast biomassa kan det inte komma på fråga att mark ska omvandlas till planterade energiskogar. Produktion av biodrivmedel utgående från trä är inte berättigad annat än i områden där skogens tillväxttakt är tillräcklig för både den nuvarande användningen och den ytterligare efterfrågan, utan att detta blir till fara för att skogsmarken sköts på ett hållbart sätt.

För att uppmuntra användningen av förnybar el inom transportsektorn föreslår föredraganden att det införs ett delmål om 1,5 procent för el. Det här är ett realistiskt mål eftersom det redan i medlemsstaternas nationella prognoser talas om en nivå på 1,4 procent för 2020.

Föredraganden föreslår likaså en klarläggning av statusen för förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung, vilka kommissionen föreslår ska få en uppräkningskoefficient 4. De former för teknik som kallas ”Power to Gas” och ”Power to Liquid” kommer i själva verket att spela en viktig roll för utfasningen av fossila bränslen inom transportsektorn.

Ett mål om 12 procent energieffektivitet inom transportsektorn bör fastställas för att skapa synergieffekter med åtgärderna för att minska fordonens koldioxidutsläpp och för att uppmuntra till att transportpolitiken tas upp till övervägande i medlemsstaterna.

För att bränsleleverantörerna lättare ska kunna uppnå 6 procent mindre utsläpp av växthusgaser, som det föreskrivs i direktiv 98/70/EG om bränslekvalitet, föreslår föredraganden slutligen att målet senareläggs till 2025 (i stället för 2020).

Föredraganden anser att man med hjälp av de föreslagna ändringarna av kommissionens text kommer att kunna nå målet om 10 procent förnybar energi inom transporterna fram till 2020, utan att detta blir till skada vara sig för den europeiska politiken för bekämpning av klimatförändringarna eller för målen om minskade växthusgasutsläpp.

BILAGA

VÄGLEDANDE FÖRTECKNING

Föredraganden och/eller hennes medarbetare sammanträffade med företrädare från följande berörda parter då detta förslag till betänkande utarbetades:

Ethanol Europe, Neste Oil Abp, Copa-Cogeca, Frankrikes ständiga representation, Europeiska pappersindustriförbundet (Cepi), Europeiska federationen för transport och miljö (T&E), Europeiska miljöbyrån – Birdlife, Oxfam – Peuples Solidaires, Réseau Action Climat (RAC), Association générale des producteurs de maïs (AGPM), Association générale des producteurs de blé (AGPB), Confédération Générale des Planteurs de Betteraves (CGB), Sofiproteol, European Biodiesel Board (EBB), Storbritanniens ständiga representation, Greenpeace, TOTAL, Kanadas ambassad, Brasiliens ambassad, Sveriges ständiga representation, ePure, Internationella institutet för forskning om livsmedelsfrågor (Ifpri), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Action Aid, Exxon Mobil, Irlands ständiga representation, UPM-Kymmene Abp, Client Earth, Carlyle/Ensus, Novozymes, UNICA (förbundet för Brasiliens sockerrörsindustrier), DONG Energy, Dansk Energi, European Panel Federation (EPF), European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), Pangea African Bioenergy Association, Scania Aktiebolag, Världsnaturfonden (WWF), Food Drink Europe, Südzucker, Renault-PSA-Renault Trucks, Shell, European Biomass Association (AEBIOM), st1 1st Biofuel, Europeiska kemiindustrirådet (Cefic), Pannonia Ethanol, Arizona Chemical, Danmarks ständiga representation, Hart Energy, Carbon Recycling International, Solvay, Preem, Europia, Lyondell, Boeing, Confederation of the French Pulp, Paper and Broad (COPACEL), GECAM.


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (*) (25.6.2013)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

Föredragande(*): Alejo Vidal-Quadras

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

I. Inledning

Främjande av biodrivmedel har varit en av de viktigaste delarna i EU:s politik på området för energi och klimatförändringar. Det finns ett antal olika och förnuftiga skäl till detta: biodrivmedlen ökar inte bara transporternas hållbarhet utan leder också till en tryggare energiförsörjning och stöder den ekonomiska utvecklingen genom att nya inkomstkällor skapas i landsbygdsområden.

Den huvudsakliga drivkraften bakom deras utveckling har varit kampen mot klimatförändringarna. Transportsektorn har varit prioriterad bland EU:s insatser för att minska utsläppen av växthusgaser eftersom den ansvarar för nästan 20 % av dem, vilket gör den till den näst största sektorn för utsläpp av växthusgaser, efter energisektorn. Även om biodrivmedel inte är det enda tillgängliga sättet att stegvis minska utsläppen av koldioxid från denna sektor, utgör de i praktiken det viktigaste verktyget för att ställa om från transporter med hjälp av fossila bränslen till transporter med hjälp av förnybar energi och de är den enda tillbuds stående möjligheten när det gäller luft- och sjöfart.

Dessutom utgör biodrivmedlen en möjlighet att både minska EU:s energiberoende, vilket för närvarande uppgår till cirka 50 % och förväntas öka, och främja utvecklingen av EU:s jordbrukssektor.

Mot bakgrund av dessa fördelar har EU antagit direktiv 2003/30/EC om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel (direktivet om biodrivmedel) och direktiv 2009/28/EC om främjande av användning av energi från förnybara energikällor (direktivet om förnybar energi), vilka har stimulerat till investeringar i produktion av biodrivmedel. I direktivet om biodrivmedel fastställdes ett icke bindande mål på 5,75 % andel av biodrivmedel i transporter till 2010. Med direktivet om förnybar energi, som upphävde direktivet om biodrivmedel, inrättades ett bindande mål: andelen energi från förnybara energikällor inom transportsektorn år 2020 ska uppgå till minst 10 % av den slutliga energianvändningen i sektorn 2020. Denna bestämmelse kompletterar det bindande mål som anges i direktiv 98/70/EG (direktivet om bränslekvalitet), nämligen att växthusgasintensiteten för drivmedel som används för vägtransporter och mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg ska minskas med 6 %.

Biodrivmedel har dock, liksom alla andra energikällor, vissa negativa effekter. Kommissionen har insett detta och som en reaktion på påbudet i direktivet om förnybar energi har den föreslagit att detta direktiv, liksom direktivet om bränslekvalitet, ska ändras i syfte att minimera effekterna av indirekt förändrad markanvändning (ILUC)(1) på utsläppen av växthusgaser.

Föredragandens huvudpunkter

Föredraganden är medveten om at ILUC är en företeelse som måste bekämpas eftersom dess effekter skadar miljön och står i strid med EU:s politik för att minska koldioxidutsläppen. Föredraganden anser emellertid att åtgärder avseende biodrivmedel måste grunda sig på en välavvägd strategi som tar hänsyn till alla berörda parters intressen.

a) ILUC-faktorer

Föredraganden instämmer i kommissionens uppfattning att de vetenskapliga kunskaperna bakom ILUC är ofullständiga, eftersom detta fenomen inte kan observeras eller mätas direkt och de uppskattade utsläppsförändringarna på grund av indirekt förändrad markanvändning, trots bättre förståelse och nyligen gjorda vetenskapliga framsteg, är känsliga för brister och begränsningar i de modeller som används för att tilldela ett visst värde på utsläpp orsakade av ILUC till olika typer av grödor. Det finns därför inte tillräckliga vetenskapliga belägg tillgängliga för att införa ILUC-faktorer i EU:s lagstiftning.

Dessutom skulle användning av ILUC-faktorer kunna leda till betydande negativa effekter. Å ena sidan skulle användning av dem sätta stopp för EU:s biodrivmedelindustri, vilket, förutom de uppenbara ekonomiska följderna, inte skulle ta hänsyn till den pågående övergången till diesel av Europas fordonsflotta och göra det omöjligt att nå målen i direktiven om förnybar energi och om bränslekvalitet. Å andra sidan skulle behovet att ständigt uppdatera dessa värden skapa osäkerhet för branschen och förhindra investeringar i någon typ av konventionellt biodrivmedel och därmed begränsa även etanolproduktionen.

Föredraganden anser därför att, till skillnad från kommissionens förslag, ILUC-faktorer inte ska nämnas i direktiven, inte ens som rapporteringsskyldighet.

b) Tak på 5 % för konventionella biodrivmedel

Denna åtgärd skulle utgöra en viktig ändring i lagstiftning som skapat en stabil och förutsägbar lagstiftningsram och vars sista milstolpe, direktivet om förnybar energi, antogs 2009. Ett tak på 5 % skulle skada de som, med utgångspunkt i direktivet om förnybar energi, räknat med biodrivmedel som det enda tekniskt beprövade drivmedel som skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att nå de mål som satts för 2020. Eftersom siffran 5 % hänvisar till den genomsnittliga produktionsnivån i EU finns det flera medlemsstater, exempelvis Tyskland, Spanien och Frankrike, i vilka den aktuella kvoten för konventionella biodrivmedel överstiger 5 % och som därför kommer att drabbas mer än andra.

Om ett tak sätts på biodrivmedel som finns kommersiellt tillgängliga kommer dessutom målet på 10 % förnybar energi och målet med 6 % minskning av växthusgasutläppen inte att kunna nås eftersom de andra alternativen, inbegripet avancerade biodrivmedel, inte räcker för att täppa till bristen för närvarande.

Föredraganden föreslår, av alla dessa skäl, och med beaktande av att biodrivmedel i genomsnitt släpper ut mindre i jämförelse med fossila bränslen, ett mer konstruktivt tillvägagångssätt som skulle bestå av att man inrättar ett delmål för avancerade biodrivmedel. Ett sådant delmål skulle stimulera till produktion av avancerade biodrivmedel och därmed sammanhängande minskade koldioxidutsläpp, och det skulle ge en tydlig signal till stöd för en stegvis övergång från konventionella till avancerade biodrivmedel, i den omfattning som medges av den tekniska utvecklingen, samtidigt som de skadorna på de europeiska företagen minskas.

Föredraganden anser också att kommissionens förslag inte tar hänsyn till åtgärder för att begränsa ILUC, exempelvis produktion på obrukad eller skadad mark, ökat skördeutfall och produktion av delprodukter (särskilt protein för djurfoder, som det råder brist på i Europa). Råvaror som visar att risken för ILUC har begränsats eller undvikits bör främjas.

Slutligen håller föredraganden med kommissionen om att hållbarhetskriterierna för biodrivmedel som produceras i nya anläggningar måste stärkas genom att man ställer krav på minskningar av utsläpp av växthusgaser på 60 % för anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 2014.

c) Dubbelräkning

Den lovvärda avsikten med dubbelräkning av andra och tredje generationens biodrivmedel är att göra det möjligt för medlemsstaterna att uppnå målet på 10 % förnybar energi, eftersom de skulle kunna räkna dem dubbelt eller fyrdubbelt, och därmed fylla den lucka som lämnas på grund av taket på 5 %. Om inget tak tillämpas och ett delmål för avancerade biodrivmedel fastställs behövs det emellertid inte längre någon dubbelräkning.

Dessutom är det i slutändan kontraproduktivt med dubbelräkning eftersom det leder till att färre avancerade biodrivmedel används. För att ett biodrivmedel ska räknas dubbelt eller fyrdubbelt mot kvoten skulle två eller fyra gånger mindre behöva användas, och skillnaden skulle behöva täckas av fossila bränslen. Det skulle också leda till mindre investeringar i produktionskapacitet eftersom den faktiska storleken på marknaden skulle minska med mellan två och fyra gånger.

För att kunna begränsa ILUC-företeelserna skulle vi i praktiken vara tvungna att överge vårt mål att 10 % av energianvändningen inom transportsektorn ska täckas av förnybar energi.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG ska varje medlemsstat se till att andelen energi från förnybara energikällor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel i andra bränslen är en av de metoder som medlemsstaterna kan använda för att uppnå detta mål, och det väntas bidra mest till målet.

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG ska varje medlemsstat se till att andelen energi från förnybara energikällor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel i andra bränslen är en av de metoder som medlemsstaterna kan använda för att uppnå detta mål, och det väntas bidra mest till målet. Andra metoder för att nå målet är att minska energiförbrukningen, vilket är absolut nödvändigt eftersom ett bindande procentmål för energi från förnybara energikällor sannolikt kommer att bli svårare att uppnå på ett hållbart sätt om den totala efterfrågan på energi inom transportsektorn fortsätter att öka, liksom användningen av el från förnybara källor.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som tidigare var avsedd för livsmedels-, foder- och fibermarknaderna leds om till produktion av biodrivmedel, måste efterfrågan för andra ändamål än bränsleändamål uppfyllas antingen genom intensifiering av den nuvarande produktionen eller genom att icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det sistnämnda fallet utgör indirekta förändringar av markanvändningen och vid omställning av mark med stora kollager kan det leda till betydande utsläpp av växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG bör därför innehålla bestämmelser för att hantera indirekta ändringar av markanvändning med tanke på att de biodrivmedel som finns idag huvudsakligen produceras från grödor som odlas på befintlig jordbruksmark.

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som tidigare var avsedd för livsmedels-, foder- och fibermarknaderna leds om till produktion av biodrivmedel, måste efterfrågan för andra ändamål än bränsleändamål uppfyllas antingen genom intensifiering av den nuvarande produktionen eller genom att icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det sistnämnda fallet utgör indirekta förändringar av markanvändningen och vid omställning av mark med stora kollager kan det leda till betydande utsläpp av växthusgaser.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Dessutom får man inte glömma att produktionen av biodrivmedel som framställs av jordbruksgrödor inom EU bidrar till att minska bristen på vegetabiliska proteiner i EU.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Enligt artikel 19.7 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7d.6 i direktiv 98/70/EG ska lämpliga åtgärder vidtas för att bekämpa konsekvenserna av indirekta ändringar av markanvändning på växthusgasutsläppen, och samtidigt beaktas att investeringar som redan gjorts måste skyddas.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på biodrivmedel som tillhandahålls av medlemsstaterna och de beräknade utsläppen på grund av ändrad markanvändning för olika typer av råvaror till biodrivmedel är det troligt att utsläppen av växthusgaser till följd av indirekt ändrad markanvändning är betydande, och skulle kunna innebära att de vinster i form av minskade koldioxidutsläpp för enskilda biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. Detta beror på att nästan hela produktionen av biodrivmedel 2020 förväntas komma från grödor som odlats på mark som skulle kunna användas för att försörja livsmedels- och fodermarknaderna. För att minska sådana utsläpp är det lämpligt att skilja mellan olika grupper av grödor, såsom oljeväxter, spannmål, socker och andra grödor som innehåller stärkelse i enlighet med detta.

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på biodrivmedel som tillhandahålls av medlemsstaterna och de beräknade utsläppen på grund av ändrad markanvändning för olika typer av råvaror till biodrivmedel finns det en risk att utsläppen av växthusgaser till följd av indirekt ändrad markanvändning skulle kunna vara betydande. Detta beror på att nästan hela produktionen av biodrivmedel 2020 förväntas komma från grödor som odlats på mark som skulle kunna användas för att försörja livsmedels- och fodermarknaderna. För att åtgärda denna risk på kort, medellång och lång sikt är det lämpligt att främja forskning och utveckling inom nya sektorer för produktion av avancerade biodrivmedel som inte konkurrerar direkt med livsmedelsgrödor.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att kräva flytande förnybara bränslen för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Avancerade biodrivmedel, till exempel sådana som framställs från avfall och alger, ger stora minskningar av växthusgasutsläpp med låg risk för indirekta ändringar av markanvändningen och de konkurrerar inte direkt med livsmedels- och fodermarknaderna om jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att uppmuntra till ökad produktion av sådana avancerade biodrivmedel eftersom dessa för närvarande inte är kommersiellt tillgängliga i stora mängder, vilket delvis beror på konkurrensen om det offentliga stödet från etablerad livsmedels- och grödobaserad biodrivmedelsteknik. Ytterligare incitament bör tillhandahållas genom att andelen avancerade biodrivmedel i förhållande till konventionella biodrivmedel ökas till det mål på 10 % för transport som fastställs i direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang bör endast avancerade biodrivmedel som beräknas påverka markanvändningen i liten utsträckning och som beräknas ge stora totala minskningar av växthusgasutsläpp få stöd inom strategiramen för energi från förnybara energikällor för perioden efter 2020.

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att kräva flytande förnybara bränslen för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Avancerade biodrivmedel, till exempel sådana som framställs från avfall, rester, alger och biologisk nedbrytning av bakterier och ger stora minskningar av växthusgasutsläpp med låg risk för indirekta ändringar av markanvändningen och de konkurrerar inte direkt med livsmedels- och fodermarknaderna om jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att uppmuntra till ökad produktion av sådana avancerade biodrivmedel eftersom dessa för närvarande inte är kommersiellt tillgängliga i stora mängder. Ytterligare incitament bör tillhandahållas genom att andelen avancerade biodrivmedel i förhållande till konventionella biodrivmedel ökas till det mål på 10 % för transport som fastställs i direktiv 2009/28/EG. Att fastställa stegvist mer ambitiösa bindande mål för avancerade biodrivmedel kommer att sända en tydlig signal om stöd för dem på unionsnivå. I detta sammanhang bör avancerade biodrivmedel som beräknas påverka markanvändningen i liten utsträckning och som beräknas ge stora totala minskningar av växthusgasutsläpp få särskilt stöd inom strategiramen för energi från förnybara energikällor för perioden efter 2020 under förutsättning att detta inte leder till att medlemsstaterna blir ännu mer beroende av utländska energibärare och råvaror. För att undvika snedvridning av marknaden och bedrägerier i samband med produktion av avancerade biodrivmedel bör dock dessa också uppfylla de relevanta hållbarhetskriterierna.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att på lång sikt garantera konkurrenskraften för biobaserade industrisektorer och i linje med 2012 års meddelande ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” och färdplanen för ett resurseffektivt Europa, främja integrerade och diversifierade bioraffinaderier i hela Europa, bör förbättrade incitament i enlighet med direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt som ger företräde för användning av biomassa som inte har något högt ekonomiskt värde för annan användning än som biodrivmedel.

(7) För att på lång sikt garantera konkurrenskraften för biobaserade industrisektorer och i linje med 2012 års meddelande ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” och färdplanen för ett resurseffektivt Europa, främja integrerade och diversifierade bioraffinaderier i hela Europa, bör förbättrade incitament i enlighet med direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt som ger företräde för användning av biomassa som inte har något högt ekonomiskt värde för annan användning än som biodrivmedel eller som inte orsakar miljöpåverkan som kan störa de lokala ekosystemen genom att ta mark och vatten från livsmedelsodlingar.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till avancerade biodrivmedel och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning under perioden fram till 2020 är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen som erhålls från de livsmedelsgrödor som anges i del A i bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa den totala användningen av sådana biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras från spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker och oljegrödor som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till den andel av sådana biodrivmedel och flytande biobränslen som förbrukas under 2011.

(9) För att förbereda övergången till avancerade biodrivmedel och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning under perioden fram till 2020 är det lämpligt att fastställa obligatoriska mål för avancerade biodrivmedel som ska fasas in gradvis och enligt en tidsplan som kommer att ge investerare förutsägbarhet och stabilitet och att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen som erhålls från de livsmedelsgrödor som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa den totala användningen av sådana biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras från spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker och oljegrödor som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av det mål på 10 % för transporter som anges i direktiv 2009/28/EG begränsas genom att införa ett tak på 6,5 % under 2020 för sådana biodrivmedel och flytande biobränslen. 1 % av 10-procentsmålet skulle kunna uppnås genom att användning av förnybar energi inom transporter med eldrivna fordon eller användning av vätgas inom transportsektorn räknas.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Med tanke på att den nuvarande konventionella etanolproduktionskapaciteten som installerats av unionen motsvarar 6 % av den förväntade bensinmarknaden 2020 och att det finns ett berättigat behov att skydda de befintliga investeringarna i konventionell biodrivmedelsproduktion som gjorts i god tro och att det finns ett behov att börja kommersialisera etanol från lignocellulosa, bör ett mål på minst 7,5 % förnybar energi inom transport från bensin 2020 införas, av vilket 8 % bör komma från biobränsle som framställts av socker och stärkelsegrödor.

Motivering

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 7,5% renewable energy in petrol, a market is created for the commercialisation of new production technology that converts lignocellulose into bioethanol.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i artikel 3.4 d påverkar inte medlemsstaternas frihet att själva planera hur de vill fördela de konventionella biodrivmedlen inom det övergripande målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till marknaden för de biodrivmedel som produceras av anläggningar i drift före utgången av 2013 fortfarande helt öppet. Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte de berättigade förväntningarna hos aktörer som driver sådana anläggningar.

(10) Den gräns på 6,5 % som fastställs i artikel 3.4 d påverkar inte medlemsstaternas frihet att själva planera hur de vill fördela de konventionella biodrivmedlen inom det övergripande målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till marknaden för de biodrivmedel som produceras av anläggningar i drift före utgången av 2013 fortfarande helt öppet. Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte de berättigade förväntningarna hos aktörer som driver sådana anläggningar och leder inte till att redan gjorda investeringar ifrågasätts.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Incitament bör tillhandahållas för att stimulera användningen av el från förnybara källor inom transportsektorn. Dessutom bör åtgärder för energieffektivitet och energisparande inom transportsektorn uppmuntras.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) De beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning bör ingå i rapporteringen av växthusgasutsläpp från biodrivmedel enligt direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG. Biodrivmedel som framställs av råvaror som inte leder till ytterligare efterfrågan på mark, t.ex. avfallsråvaror bör tilldelas en nollutsläppsfaktor.

(11) Kommissionens konsekvensbedömning har visat att de modeller som används för att uppskatta utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning från produktion av biodrivmedel tillhandahåller resultat med betydande variationer, begränsningar och osäkerhet. Resultaten av modeller för utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning är därför för osäkra för att kunna inkluderas i lagstiftningen. Kommissionen bör därför, senast den 31 december 2015, lägga fram en rapport för parlamentet, i vilken det bör ingå erfarenheter från ILUC-modeller som genomförts i andra länder och utvecklats i nära samarbete med samtliga berörda intressenter om vilka framsteg som gjorts med avseende på hur solida och tillförlitliga de vetenskapliga beläggen är för användning av faktorer för indirekt ändrad markanvändning. Om lämpligt bör rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om införande av ett krav på drivmedelsleverantörer om att regelbundet rapportera om de beräknade utsläpp på grund av indirekt ändrad markanvändning som orsakas av de biodrivmedel som de introducerar, som grundar sig på ILUC-faktorer och träder i kraft från september 2016.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Att mark används för odling av biodrivmedel bör inte få leda till att lokala samhällen och urbefolkningar tvingas flytta bort. Därför bör endast biodrivmedel och flytande biobränslen vars produktion inte påverkar lokala och inhemska befolkningsgruppers rättigheter anses vara hållbara.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden för beräkning av de faktorer som påverkar utsläpp till följd av ändrad markanvändning i bilagorna VIII och V till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. I detta syfte, och om det är motiverat enligt de senast tillgängliga vetenskapliga rönen, bör kommissionen överväga möjligheten att se över de föreslagna faktorerna för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp, införa nya faktorer på nya detaljnivåer och införa nya värden för den händelse att ett nytt biodrivmedel introduceras på marknaden.

(12) Kommissionen bör periodiskt se över metoden för beräkning av de faktorer som påverkar utsläpp till följd av ändrad markanvändning och förteckningen över tillgängliga avancerade biodrivmedel som anges i bilaga IX och ta i beaktande den konsoliderade, expertgranskade vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt kontinuerligt rapportera kring utvecklingen av de modeller som används för att uppskatta utsläpp från indirekt ändrad markanvändning.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Vid översyn och anpassning av denna metod bör hänsyn tas till att företagen redan gjort mycket stora investeringar med utgångspunkt i gällande lagstiftning.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller bestämmelser för att främja odling av biodrivmedel i allvarligt skadad eller kraftigt förorenad mark som en tillfällig åtgärd för att mildra effekterna av indirekta förändringar av markanvändningen. Dessa bestämmelser är dock inte längre lämpliga i sin nuvarande form och måste integreras med den metod som anges i detta direktiv för att garantera att de övergripande åtgärderna för att minimera utsläppen till följd av indirekt förändrad markanvändning fortsätter att vara konsekventa.

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller bestämmelser för att främja odling av biodrivmedel i allvarligt skadad eller kraftigt förorenad mark som en åtgärd för att mildra effekterna av indirekta förändringar av markanvändningen. Andra åtgärder för att begränsa ILUC, som användning av delprodukter, ökad avkastning, effektivare tillverkning samt odling på ömtålig, övergiven eller obrukad mark, bör utvärderas av kommissionen i syfte att införliva dem i direktiven i form av en bonus i likhet med den som redan fastställts i del C punkt 7 i bilaga IV till direktiv 98/70/EG och i del C punkt 7 i bilaga V till direktiv 2009/28/EG för biomassa som erhållits från återställd skadad mark.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) För att kunna nå målet för förnybara energikällor inom transportsektorn och minimera de negativa effekterna från ändrad markanvändning bör förnybar energi, trafikomställningar, större användning av kollektiva transportmedel och energieffektivitet uppmuntras. I enlighet med vitboken om transporter bör medlemsstaterna alltså för transporternas vidkommande vinnlägga sig om ökad energieffektivitet och minskad samlad energiförbrukning och samtidigt arbeta för att elfordon vinner insteg på marknaden och förnybar energi inom transportsystemen.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 98/70/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på mekanismen för att övervaka och minska utsläppen av växthusgaser, de metodologiska principer och värden som krävs för att bedöma huruvida hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det gäller biodrivmedel, de kriterier och den geografisk räckvidd som beaktas vid fastställandet av gräsområden med stor biologisk mångfald, metoden för beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp under hela livscykeln, metoden för beräkning av utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning, den tillåtna nivån i samband med metalltillsatser i bränsle, tillåtna analysmetoder när det gäller specifikationerna för bränsle och undantaget för ångtryck som tillåts för bensin som innehåller bioetanol.

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 98/70/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på mekanismen för att övervaka och minska utsläppen av växthusgaser, de metodologiska principer och värden som krävs för att bedöma huruvida hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det gäller biodrivmedel, de kriterier och den geografiska räckvidd som beaktas vid fastställandet av gräsområden med stor biologisk mångfald, metoden för beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp under hela livscykeln, den tillåtna nivån i samband med metalltillsatser i bränsle, tillåtna analysmetoder när det gäller specifikationerna för bränsle och undantaget för ångtryck som tillåts för bensin som innehåller bioetanol.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 2009/28/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på förteckningen över råvaror för framställning av biodrivmedel som räknas flera gånger med avseende på uppnåendet av det mål som fastställs i artikel 3.4, energiinnehållet för transportdrivmedel, de kriterier och den geografisk räckvidd som beaktas vid fastställandet av gräsområden med stor biologisk mångfald, metoden för beräkning av utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning och de metodologiska principer och värden som krävs för att bedöma om hållbarhetskriterier har uppfyllts när det gäller biodrivmedel och flytande biobränslen.

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 2009/28/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på förteckningen över avancerade biodrivmedel, energiinnehållet för transportdrivmedel, de kriterier och den geografiska räckvidd som beaktas vid fastställandet av gräsområden med stor biologisk mångfald och de metodologiska principer och värden som krävs för att bedöma om hållbarhetskriterier har uppfyllts när det gäller biodrivmedel och flytande biobränslen.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av de bästa och senast tillgängliga vetenskapliga rönen, göra en översyn av hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläpp som orsakas av indirekt förändrad markanvändning och att hitta möjliga vägar för att minimera effekterna av dessa, vilken skulle kunna omfatta införande av faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning i de hållbarhetskriterier som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av de bästa och senast tillgängliga vetenskapliga rönen, göra en översyn av hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläpp som orsakas av indirekt förändrad markanvändning och att hitta möjliga vägar för att minimera effekterna av dessa, vilken bör omfatta hållbarhetskriterier för avancerade biodrivmedel. Kommissionen bör även undersöka riskreducerande åtgärder såsom användning av delprodukter, ökad avkastning, effektivare tillverkning och odling på övergiven, obrukad eller ömtålig mark. Kommissionen bör dessutom bedöma vilken påverkan på de sektorer som använder biomassa.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Det är särskilt viktigt att kommissionen vid tillämpningen av detta direktiv genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(21) Det är särskilt viktigt att kommissionen vid tillämpningen av detta direktiv genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expert- och intressentnivå inom skogsbruks- och jordbrukssektorn, inklusive berörda industrigrenar. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7a – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Drivmedelsleverantörerna ska senast den 31 maj varje år rapportera till den myndighet som utsetts av medlemsstaten om produktionskedjorna för biodrivmedel, aktuella volymer och växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln, inbegripet beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska rapportera vidare uppgifterna till kommissionen.

6. Drivmedelsleverantörerna ska senast den 31 maj varje år rapportera till den myndighet som utsetts av medlemsstaten, enligt förfaranden som ska utformas för att undvika administrativa bördor, avseende vilka framsteg som gjorts när det gäller att uppnå de bindande mål som avses i artikel 3.4 i direktiv 2009728/EG för avancerade biodrivmedel. Drivmedelleverantörerna ska dokumentera att biodrivmedlen producerats av råvaror i enlighet med definitionen på avancerade biodrivmedel i artikel 2 i direktiv 2009/28/EG vilket särskilt omfattar produktion från råvaror som förtecknats i bilaga IX. Medlemsstaterna ska rapportera vidare uppgifterna till kommissionen.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Följande punkt ska införas:

 

"4a. Biodrivmedel och flytande biobränsle från länder eller regioner där utsläppen från ändrad markanvändning uppgår till mer än 35 % av utsläppen från fossila bränslen (30 gCO2eq/MJ) beräknat för hela landet eller regionen i enlighet med punkt 7 i del C i bilaga IV ska inte beaktas för de syften som anges i punkt 1.”

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Följande punkt 5a ska införas:

 

"5a. Råvaror som används för framställning av biodrivmedel och flytande biobränslen ska inte beaktas för de syften som anges i artikel 7a.2 a, b och c om markanvändningen som avses i punkterna 4 och 5 har ändrats avsevärt under det år som råvarorna utvanns.”

Motivering

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union is permissible under WTO regulations.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 7 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) I punkt 7 ändras första meningen i andra ledet enligt följande:

 

”Kommissionen ska rapportera vartannat år till Europaparlamentet och till rådet om konsekvenserna av den ökade efterfrågan på biodrivmedel för den sociala hållbarheten i unionen och tredjeländer, om hur produktionen av biodrivmedel bidrar till att minska bristen på vegetabiliska proteiner inom unionen och om konsekvenserna av unionens biodrivmedelspolitik för tillgången till livsmedel för befolkningen i utvecklingsländer och för andra utvecklingsfrågor.”

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led a

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på anpassningen av bilaga V till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, även genom ändring av de föreslagna värdena för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp, införande av nya värden på nya detaljnivåer, eventuellt införande av nya värden för den händelse att ett nytt biodrivmedel introduceras på marknaden, översyn av de kategorier inom vilka biodrivmedel anses ge upphov till nollutsläpp i samband med indirekt ändrad markanvändning och utarbetande av faktorer för bedömning av råvaror i form av cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin.”

utgår

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Efter punkt 8 ska följande punkt 8a införas:

 

”8a. Kommissionen ska senast den 31 december 2015 lägga fram ett lagstiftningsförslag om införande av andra ILUC-åtgärder, som användning av delprodukter, ökad avkastning, effektivare tillverkning och odling på övergiven, obrukad eller ömtålig mark, genom en bonus som liknar den för biomassa som erhållits på mark som uppfyller villkoren i del C punkt 8 i bilaga IV.”

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 98/70/EG

Artikel 10a (ny)

Delegeringens utövande

Delegeringens utövande

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. De befogenheter som avses i artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska delegeras till kommissionen på obestämd tid från och med dagen för detta direktivs ikraftträdande.

2. De befogenheter som avses i artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.7, 7d.8b, 8a.3 och 10.1 ska delegeras till kommissionen på obestämd tid från och med dagen för detta direktivs ikraftträdande.

3. De befogenheter som avses i artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. De befogenheter som avses i artikel 7a.5, artikel 7b.3 andra stycket, artiklarna 7d.5, 7d.7, 7d.8b, 8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.7, 7d.8b, 8a.3 och 10.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Artikel 2k ska ändras på följande sätt:

 

”k) stödsystem: varje instrument, system eller mekanism som en medlemsstat eller en grupp av medlemsstater tillämpar och som främjar användning av energi från förnybara energikällor genom att minska kostnaden för denna energi, öka försäljningspriset eller öka försäljningsvolymen av sådan köpt energi, genom införande av kvoter för energi från förnybara energikällor. Detta omfattar, men är inte begränsat till, investeringsstöd, skattebefrielser eller skattelättnader, skatteåterbetalningar, stödsystem med kvoter för energi från förnybara energikällor, inklusive system med gröna certifikat, samt system med direkt prisstöd, däribland inmatningspriser och stödutbetalningar. Stödsystemen får inte snedvrida råvarumarknader som utnyttjas av andra industrisektorer som av tradition använder sig av samma råvara.”

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led oa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. I artikel 2 ska följande led oa läggas till:

 

”oa) avancerade biodrivmedel: drivmedel som produceras från råvaror som inte direkt konkurrerar med grödor för livsmedel och djurfoder, som avfall, restprodukter och alger. En icke uttömmande förteckning över avancerade biodrivmedel fastställs i bilaga IX. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25b i syfte att anpassa denna förteckning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

c) Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

 

-i) I första stycket ska följande mening läggas till:

 

”Medlemsstaterna ska se till att andelen energi från förnybara källor i bensin år 2020 är minst 7,5 % av den slutliga energianvändningen i bensin i medlemsstaten i fråga.”

 

ii) Följande strecksatser ska läggas till efter första stycket:

 

”År 2016 ska minst 0,5 % av den slutliga energianvändningen inom transportsektorn utgöras av energi från avancerade biodrivmedel.

 

År 2020 ska minst 2,5 % av den slutliga energianvändningen inom transportsektorn utgöras av energi från avancerade biodrivmedel.

 

År 2025 ska minst 4 % av den slutliga energianvändningen inom transportsektorn utgöras av energi från avancerade biodrivmedel.”

i) I led b ska följande läggas till:

i) I led b ska följande läggas till:

”Detta led påverkar inte tillämpningen av artiklarna 17.1 a och 3.4 d.”

”Detta led påverkar inte tillämpningen av artiklarna 17.1 a och 3.4 d.”

ii) Följande led ska införas:

ii) Följande led ska införas:

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i täljaren, ska andelen biodrivmedel som framställts från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker eller oljegrödor högst vara 5 % (beräknad andel i slutet av 2011) av den totala energianvändningen i transporter 2020.

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i täljaren, ska andelen biodrivmedel som framställts från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker eller oljegrödor högst vara 6,5 % av den totala energianvändningen i transporter 2020 och andelen avancerade biodrivmedel minst vara 2,5 % av den totala energianvändningen i transporter 2020.”

iii) Följande led ska införas:

iii) Följande led ska införas:

”Följande ska gälla för bidragen från olika råvaror:

Råvaror som avsiktligen manipulerats för att räknas som avfall får inte beaktas för att uppfylla de mål som anges i denna artikel. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga åtgärder vidtas om bedrägeri upptäcks.

i) Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX del A ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll.

 

ii) Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX del B ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll.

 

iii) Bidraget från förnybara flytande och gasformiga biobränslen av icke-biologiskt ursprung ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll.

 

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror avsiktligt manipuleras för att omfattas av kategorierna i–iii. Förteckningen över råvaror i bilaga IX får anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen för att säkra en korrekt tillämpning av de redovisningsregler som fastställs i detta direkt. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på den förteckning över råvaror som fastställs i bilaga IX.”

 

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Följande punkt ska införas:

 

”4a. Senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen lämna rekommendationer om ytterligare åtgärder som medlemsstaterna kan vidta för att främja och stimulera energieffektivitet och energisparande i transportsektorn. Rekommendationerna ska inbegripa uppskattningar av hur mycket energi som kan sparas genom att genomföra var och en av åtgärderna. Den energimängd som motsvarar de åtgärder som genomförts av en medlemsstat ska beaktas för den beräkning som avses i led b.”

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) I artikel 4 ska följande punkt införas:

 

”3a. Varje medlemsstat ska senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] offentliggöra och till kommissionen anmäla ett prognosdokument som visar vilka ytterligare åtgärder medlemsstaten tänker vidta enligt artikel 3.4a.”

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led cb (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 4 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) I artikel 4 ska följande punkt införas:

 

”3b. Varje medlemsstat ska senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] offentliggöra och till kommissionen anmäla ett prognosdokument som visar vilka åtgärder medlemsstaten tänker vidta för att uppnå det mål som avses i artikel 3.4 första stycket.”

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Följande punkt ska införas:

 

”4a. Biodrivmedel och flytande biobränslen från länder eller regioner där utsläpp som orsakas av ändrade markanvändningar överstiger 35 % av utsläppen från fossila bränslen (30 gCO2eq/MJ) beräknat på hela landet eller regionen i enlighet med bilaga V del C led 7 ska inte beaktas för de syften som avses i punkt 1 leden a, b och c.”

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led bb (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) Följande punkt ska införas:

 

”5a. Råvaror som används för att framställa biodrivmedel och flytande biobränslen bör inte beaktas för de syften som avses i punkt 1 leden a, b och c om användningen av sådan mark som omfattas av punkterna 4 och 5 har ändrats betydligt under det år råvarorna har framställts.”

Motivering

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union is permissible under WTO regulations.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 19 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Punkt 6 ska ersättas med följande:

c) Punkt 6 ska utgå.

"6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på anpassningen av bilaga VIII till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, däribland översyn av värdena för de föreslagna grödgruppernas påverkan på indirekt ändring av markanvändningen, införande av nya värden på nya detaljnivåer (dvs. på råvarunivå), införande nya värden om nya råvaror för framställning av biodrivmedel skulle komma ut på marknaden samt utarbetande av faktorer för bedömning av råvaror i form av cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin.

 

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 19 – punkt 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

f) Efter punkt 8 ska följande punkt införas:

 

”8a. Kommissionen ska senast den 31 december 2015 lägga fram ett lagstiftningsförslag om införande av andra ILUC-åtgärder, som användning av delprodukter, ökad avkastning, effektivare tillverkning och odling på övergiven, obrukad eller ömtålig mark, genom en bonus som liknar den för biomassa som erhållits på mark som uppfyller villkoren i del C punkt 8 i bilaga IV.”

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 9

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 22 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. I artikel 22 ska punkt 2 ersättas med följande:

utgår

”2. När medlemsstaterna uppskattar hur stor nettominskning av växthusgasutsläppen som användningen av biodrivmedel lett till, får medlemsstaterna, för de rapporter som avses i punkt 1, använda de typiska värden som anges i delarna A och B i bilaga V och till de värdena ska medlemsstaterna lägga de beräknade värdena för utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga VIII.”

 

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 11

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 25b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11. Följande artikel ska införas:

11. Följande artikel ska införas:

Artikel 25b

Artikel 25b

Delegeringens utövande

Delegeringens utövande

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. De befogenheter som avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och artikel 19.7 ska delegeras till kommissionen på obestämd tid från och med [dagen för detta direktivs ikraftträdande].

2. De befogenheter som avses i artikel 2 oa, artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 19.7 och 19.8 ska delegeras till kommissionen på obestämd tid från och med [dagen för detta direktivs ikraftträdande].

3. Delegeringen av de befogenheter som avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och artikel 19.7 till kommissionen får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Delegeringen av de befogenheter som avses i artikel 2 oa, artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 19.7 och 19.8 till kommissionen får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 19.6 och 19.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 2 oa, artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 19.7 och 19.8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 31 december 2017 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet i vilken kommissionen, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläppen i samband med ändrad indirekt markanvändning till följd av produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen. Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag, grundat på bästa tillgängliga vetenskapliga rön, om införande av faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning i de hållbarhetskriterier som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021, samt en översyn av hur ändamålsenliga incitamenten för biodrivmedel som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och icke-livsmedelsgrödor i enlighet med artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har varit.

Kommissionen ska före den 31 december 2018 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet i vilken kommissionen, på grundval av de bästa rönen i enlighet med den vetenskapliga metoden, analyserar hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläppen i samband med ändrad indirekt markanvändning till följd av produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen. Denna rapport måste innehålla en konsekvensbedömning av biodrivmedelsproduktionen i förhållande till träindustrin och tillgängligheten till trä. Kommissionen ska därför, senast den 31 december 2015, lägga fram en rapport för parlamentet, i vilken det bör ingå erfarenheter från ILUC-modeller som genomförts i andra länder och utvecklats i nära samarbete med samtliga berörda intressenter om vilka framsteg som gjorts med avseende på hur solida och tillförlitliga de vetenskapliga beläggen är för användning av faktorer för indirekt ändrad markanvändning. Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om införande av ett krav på drivmedelsleverantörer om att regelbundet rapportera om de beräknade utsläpp på grund av indirekt ändrad markanvändning som orsakas av de biodrivmedel som de introducerar, som grundar sig på ILUC-faktorer och träder i kraft från september 2016.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Bilaga I

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga I

utgår

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 1

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga V – del C

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Bilaga V del C ska ändras på följande sätt:

utgår

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:

 

"7. De årliga utsläppen från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning, el, beräknas genom att de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. Följande formel ska användas:

 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

 

där

 

el = årligt växthusgasutsläpp från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning (uttryckt som massan (gram) koldioxidekvivalenter per enhet biobränsleenergi (megajoule)),

 

CSR = kollager per ytenhet för referensmarkanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation). Referensmarkanvändningen är den användning som marken hade antingen i januari 2008 eller 20 år innan råvaran erhölls, beroende på vilket som inträffar senare,

 

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska markanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation). om kollagret ackumuleras under mer än ett år ska det värde som tilldelas CSA vara det beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år eller när grödan når mognad, beroende på vilket som inträffar först, och

 

P = grödans produktivitet (uttryckt som mängden energi från biodrivmedel eller flytande biobränsle per ytenhet per år).”

 

b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

 

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 2

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga VIII (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Följande bilaga ska införas:

utgår

”Bilaga VIII

 

Del A. Beräknade utsläpp som orsakas genom de grödor som används för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen

Grödgrupp

Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning (gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika grödor

12

Socker

13

Oljegrödor

55

Del B. Biodrivmedel för vilka utsläppen på grund av indirekt ändrad markanvändning beräknas till noll

Biodrivmedel och flytande biobränslen som beräknas ge upphov till nollutsläpp på grund av indirekt ändrad markanvändning:

a) De råvaror som inte anges i del A i denna bilaga.

b) Råvaror vars produktion har lett till direkt ändrad markanvändning, dvs. en övergång från en av följande markkategorier som används av IPCC, dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, bebyggelse och annan mark till åkermark och jordbruksmark för fleråriga grödor1. I sådana fall ska ett värde för utsläpp till följd av direkt ändrad markanvändning (el) beräknas i enlighet med bilaga V del C punkt 7.”

__________________

 

1 EUT L 273, 10.10.2002, s. 1.

 

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 3

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga IX (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Följande bilaga ska införas:

(3) Följande bilaga ska införas:

Bilaga IX

Bilaga IX

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll

Förteckning över avancerade biodrivmedel

 

Biodrivmedel som härrör från följande råvaror ska anses vara avancerade biodrivmedel

a) Alger.

a) Alger.

b) Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall, men inte sådant källsorterat hushållsavfall som omfattas av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv.

b) Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall, men inte sådant källsorterat hushållsavfall som omfattas av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv.

c) Biomassafraktioner av industriavfall.

c) Biomassafraktioner och biologiskt nedbrytbar fraktion av industriavfall.

d) Halm.

d) Halm.

e) Stallgödsel och avloppsslam.

e) Stallgödsel och avloppsslam.

f) Avloppsslam från palmoljeutvinning och tomma palmfruktsklasar.

f) Avloppsslam från palmoljeutvinning och tomma palmfruktsklasar.

g) Tallbeck.

g) Processrester från massa- och pappersindustrin såsom svartlut, råsulfatsåpa, råtallolja och tallbeck.

h) Råglycerin.

h) Råglycerin.

i) Bagass.

i) Bagass.

j) Press- och jäsningsrester från vinframställning.

j) Press- och jäsningsrester från vinframställning.

k) Nötskal.

k) Nötskal.

l) Skal.

l) Skal.

m) Kolvar.

m) Kolvar.

n) Bark, grenar, blad, spån och flis.

n) Bark, grenar, gallringsvirke, blad, spån och flis.

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll

 

a) Använd matolja.

 

b) Animaliska fetter som klassificeras enligt kategori I och II i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

p) Animaliska fetter som klassificeras enligt kategori I, II och III i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

c) Cellulosa från icke-livsmedel.

q) Cellulosa från icke-livsmedel.

d) Material som innehåller lignin, utom stockar och fanér.”

r) Material som innehåller lignin, utom stockar och fanér.”

 

s) Triglycerider, fria fettsyror och destillat av fetter och oljor som inte uppfyller uppställda krav från företag inom oleokemi, biodiesel, raffinering av vegetabiliska oljor, livsmedelsförädling och konvertering av animaliskt fett.

 

t) Animaliska fetter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

 

u) Teknisk majsolja.

 

w) Avfall i form av fett från fiskberedningsindustrin.

 

y) Förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och av direktivet om förnybara energikällor (indirekta ändringar av markanvändningen)

Referensnummer

COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

19.11.2012

Associerat/associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

14.3.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Alejo Vidal-Quadras

21.11.2012

Behandling i utskott

19.3.2013

24.4.2013

30.5.2013

 

Antagande

20.6.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

8

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Andrzej Grzyb, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Bernd Lange, Hannu Takkula

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pilar Ayuso, Nikos Chrysogelos, Bas Eickhout, Indrek Tarand, Keith Taylor

(1)

När biodrivmedel produceras på befintlig jordbruksmark kvarstår efterfrågan på livsmedel och djurfoder och detta kan leda till att någon producerar mer livsmedel och djurfoder någon annanstans. Detta kan leda till ändrad markanvändning (exempelvis genom att skog omvandlas till jordbruksmark), av vilket följer att en avsevärd mängd koldioxid släpps ut i atmosfären.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (26.6.2013)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

Föredragande: Filip Kaczmarek

KORTFATTAD MOTIVERING

Klimatförändringen kommer antagligen att fortsätta orsaka skador för mänskligheten och vår planet, med förödande effekter för utvecklingsländerna. Utsläppen av växthusgaser måste minskas. EU förband sig 2007 att minska utsläppen med minst 20 % före 2020 jämfört med 1990. Genom att öka användningen av förnybar energi skulle utsläppen minskas kraftigt. Man fastställde ett mål enligt vilket 10 % av den energi som användes i transportsektorn år 2020 skulle komma från förnybar energi. Samtidigt sattes ett mål om att senast 2020 minska växthusgasutsläppen under hela bränslets livscykel med 6 %. Målen var bindande för alla medlemsstater.

I kombination med subventioner har dessa mål lett till en snabb ökning av produktionen och användningen av biodrivmedel. Av olika skäl är denna ökning för tillfället mer negativ än positiv för utvecklingsländerna.

För det första tenderar biodrivmedel att leda till betydligt färre utsläppsminskningar än vad man hade hoppats. En anledning är att kollager försvinner när skog avverkas för att ge plats åt produktion av biomassa för biodrivmedel eller för flytt av livsmedelsproduktion: utsläpp på grund av ändrad markanvändning eller indirekt ändrad markanvändning. Utsläpp från indirekt ändrad markanvändning räknas inte med i växthusgasprestandan för biodrivmedel när det gäller mål och subventioner i EU. Utsläpp sker också vid tillverkning av gödningsmedel, biomassaskörd, omvandling av biomassa till biodrivmedel och i samband med transporter. Vad gäller biodrivmedel betyder ”förnybara” inte nödvändigtvis miljö- och klimatvänliga. Poängen med att stimulera användningen av biodrivmedel går ibland helt förlorad.

För det andra minskas tillgången på livsmedel då livsmedelsgrödor såsom majs och vete blir till drivmedel. Att tvingas välja mellan livsmedel eller bränsle är ett problem som inte försvinner bara för att biodrivmedel produceras från industri- och energigrödor eller etanol. Nästan all biomassa som används kommer nämligen från mark som annars skulle kunna användas till livsmedelsproduktion, så konkurrensen upphör inte.

Den dramatiska livsmedelskrisen 2008 och de volatila och ganska höga livsmedelspriserna, även därefter, har gjort att problemet uppmärksammats. Det är allmänt känt att EU:s politik på området för drivmedel har betydelse, men att den har så stor betydelse är mycket omstritt. Kommissionen hävdar att effekten av EU:s främjande av biodrivmedel på livsmedelspriser är mycket liten(1). Den bild som framträder i utvärderingar av forskning och i vissa uttalanden från organisationer vars ansvarsområden berörs är inte lika betryggande(2).

För det tredje, förutom att produktionen av biomassa för biodrivmedel medför växthusgasutsläpp genom ändrad markanvändning eller indirekt ändrad markanvändning och konkurrerar med livsmedelsproduktionen, innebär den ibland att människor berövas sin rätt till markanvändning som de är beroende av för sin försörjning. Bönder i utvecklingsländerna har vanligtvis ingen rätt till den mark som de odlar eller där de låter sin boskap beta. Avtal som ingås av utländska företag med stater som agerar formella ägare eller med lokala ledare styrda av andra intressen än lokala samhällens intressen kan leda till markrofferi och till att fattiga människor blir tvångsvräkta från sin mark(3).

Normalt sett är inte investerare särskilt intresserade av så kallad marginell jordbruksmark för produktion av biomassa. Om produktionen av biomassa skulle koncentreras till sådan mark skulle det kunna få mycket negativa konsekvenser för lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter. Odlingarna kan göra slut på de knappa vattenresurserna, och användningen av gödningsmedel kan orsaka allvarliga föroreningar. Det kanske inte längre går att samla in ved, byggmaterial och växter för livsmedel och läkemedel. Ekosystemtjänster kan gå förlorade och avskogningen kan förändra det lokala klimatet och samtidigt bidra till den globala klimatförändringen.

Icke statliga organisationer rapporterar att markrofferiet är omfattande i Afrika söder om Sahara, och tillhandahåller dokumentation från en databas kallad Matrix(4). Kommissionen avfärdar denna databas och hävdar att den inte är tillförlitlig, men anstränger sig samtidigt inte för att få ökad kunskap om den pågående utvecklingen.

Översynen av direktivet om förnybara energikällor och biobränsledirektivet måste se till att EU:s politik på biobränsleområdet

–   inte skadar livsmedelstryggheten, utan fullt ut respekterar människors rätt till mat,

–   inte förstör utsatta människors försörjningsmöjligheter genom att beröva dem deras rätt till markanvändning eller annan utveckling,

–   endast stimulerar den utveckling och användning av biodrivmedel som effektivt kan minska växthusgasutsläppen, i överensstämmelse med ovan nämnda krav.

För utskottet för regional utveckling är det naturligt att fokusera på de två första punkterna. Ändringsförslagen i detta förslag till yttrande bör underlätta insatser för att komma till rätta med problemen ”livsmedel eller bränsle” och ”berövandet av människors rätt till markanvändning”. Ändringsförslagen stöder parlamentets ställningstagande i de relevanta resolutionerna(5). Frågan om växthusgasprestandan är mycket viktig för miljöutskottet och ges stort utrymme i detta förslag till yttrande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Det är absolut nödvändigt att minska energiförbrukningen i transportsektorn, eftersom det troligen kommer att bli allt svårare att på ett hållbart sätt uppnå ett procentmål för energi från förnybara energikällor om den totala efterfrågan på energi inom transportsektorn fortsätter att öka. Andra sätt att uppnå detta mål för medlemsstaterna är att använda el från förnybara energikällor och blandningar av biodrivmedel som har ILUC-värde noll eller låg ILUC.

Motivering

Behovet av att minska energiförbrukningen i transportsektorn och öka energieffektiviteten i sektorn har redan lyfts fram i direktivet om förnybar energi. I detta ändringsförslag upprepas detta behov samtidigt som betydelsen av att utveckla förnybar el samt avancerade biodrivmedel för att unionen och medlemsstaterna ska kunna minska utsläppen av koldioxid inom transportsektorn understryks.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Mot bakgrund av unionens mål att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser och drivmedlens stora andel av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG att medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna att så gradvis som möjligt minska växthusgasutsläppen per energienhet (växthusgasintensiteten) från bränslen och energi under hela livscykeln med minst 6 % fram till den 31 december 2020 för drivmedel som används i unionen av fordon, mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, traktorer för jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar som inte används till havs. Blandning av biodrivmedel i fossila bränslen är en av de metoder som leverantörer har tillgång till för att minska växthusgasintensiteten för de fossila bränslen som de tillhandahåller.

(2) Mot bakgrund av unionens mål att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser och drivmedlens stora andel av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG att medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna att så gradvis som möjligt minska växthusgasutsläppen per energienhet (växthusgasintensiteten) från bränslen och energi under hela livscykeln med minst 6 % fram till den 31 december 2020 för drivmedel som används i unionen av fordon, mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, traktorer för jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar som inte används till havs. Blandning av biodrivmedel med inga eller låga direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser är en av de metoder som leverantörer har tillgång till för att minska växthusgasintensiteten för de fossila bränslen som de tillhandahåller.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den övervägande delen av alla storskaliga investeringar för markinköp görs i utvecklingsländerna. Bland dessa utgör Afrika söder om Sahara ett eftersökt mål, framför allt för odling av råvaror för biodrivmedel. Mellan 2009 och 2013 beräknas sex miljoner hektar mark ha förvärvats av europeiska företag för odling av biobränslegrödor för export.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på biodrivmedel som tillhandahålls av medlemsstaterna och de beräknade utsläppen på grund av ändrad markanvändning för olika typer av råvaror till biodrivmedel är det troligt att utsläppen av växthusgaser till följd av indirekt ändrad markanvändning är betydande, och skulle kunna innebära att de vinster i form av minskade koldioxidutsläpp för enskilda biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. Detta beror på att nästan hela produktionen av biodrivmedel 2020 förväntas komma från grödor som odlats på mark som skulle kunna användas för att försörja livsmedels- och fodermarknaderna. För att minska sådana utsläpp är det lämpligt att skilja mellan olika grupper av grödor, såsom oljeväxter, spannmål, socker och andra grödor som innehåller stärkelse i enlighet med detta.

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på biodrivmedel som tillhandahålls av medlemsstaterna och de beräknade utsläppen på grund av ändrad markanvändning för olika typer av råvaror till biodrivmedel är utsläppen av växthusgaser till följd av indirekt ändrad markanvändning betydande, och skulle kunna innebära att de vinster i form av minskade koldioxidutsläpp för enskilda biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. Detta beror på att nästan hela produktionen av biodrivmedel 2020 förväntas komma från grödor som odlats på mark som skulle kunna användas för att försörja livsmedels- och fodermarknaderna. För att förhindra att unionens mål vad gäller förnybar energi och minskade växthusgasutsläpp äventyras till följd av dessa potentiellt nya utsläppskällor måste man ta hänsyn till indirekta ändrade markanvändningar. För att minska indirekt markanvändning och markrofferi är det därför lämpligt att skilja mellan markbaserade energigrödor (oljeväxter, spannmål, socker och andra grödor som innehåller stärkelse) å ena sidan och icke markbaserade biodrivmedel å den andra. En allt större förbrukning av biodrivmedel som framställs från livsmedelsgrödor leder dessutom till instabila livsmedelspriser och kan få mycket negativa sociala konsekvenser för möjligheterna till försörjning och för införandet av mänskliga rättigheter, inklusive rätten till mat och tillgången till mark för fattiga lokalsamhällen i länder utanför EU. För att minska sådana utsläpp och dessa negativa sociala konsekvenser är det lämpligt att framför allt fokusera på att minska den förväntade användningen av markbaserad odling av biobränslen.

 

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Den ändrade markanvändningen får förutom miljöeffekter även andra indirekta sociala effekter, eftersom den belastar markanvändningen ytterligare, framför allt i utvecklingsländerna, vilket får negativa konsekvenser för lokalbefolkningens, i första hand kvinnornas, livsmedelsförsörjning.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att kräva flytande förnybara bränslen för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Avancerade biodrivmedel, till exempel sådana som framställs från avfall och alger, ger stora minskningar av växthusgasutsläpp med låg risk för indirekta ändringar av markanvändningen och de konkurrerar inte direkt med livsmedels- och fodermarknaderna om jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att uppmuntra till ökad produktion av sådana avancerade biodrivmedel eftersom dessa för närvarande inte är kommersiellt tillgängliga i stora mängder, vilket delvis beror på konkurrensen om det offentliga stödet från etablerad livsmedels- och grödobaserad biodrivmedelsteknik. Ytterligare incitament bör tillhandahållas genom att andelen avancerade biodrivmedel i förhållande till konventionella biodrivmedel ökas till det mål på 10 % för transport som fastställs i direktiv 2009/28/EG . I detta sammanhang bör endast avancerade biodrivmedel som beräknas påverka markanvändningen i liten utsträckning och som beräknas ge stora totala minskningar av växthusgasutsläpp få stöd inom strategiramen för energi från förnybara energikällor för perioden efter 2020.

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att kräva flytande förnybara bränslen för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Avancerade biodrivmedel, till exempel sådana som framställs från avfall och alger, ger stora minskningar av växthusgasutsläpp utan risk för indirekta ändringar av markanvändningen och de konkurrerar inte direkt med livsmedels- och fodermarknaderna om jordbruksmarken. Det är det därför lämpligt att uppmuntra till ökad produktion av sådana avancerade biodrivmedel eftersom dessa för närvarande inte är kommersiellt tillgängliga i stora mängder, vilket delvis beror på konkurrensen om det offentliga stödet från etablerad livsmedels- och grödobaserad biodrivmedelsteknik. Ytterligare incitament bör tillhandahållas genom att andelen avancerade biodrivmedel i förhållande till konventionella biodrivmedel ökas till det mål på 10 % för transport som fastställs i direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang bör endast avancerade biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna, som inte konkurrerar med livsmedel om mark, vatten eller andra resurser och som inte beräknas påverka markanvändningen och som beräknas ge stora totala minskningar av växthusgasutsläpp få stöd inom strategiramen för energi från förnybara energikällor för perioden efter 2020.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att på lång sikt garantera konkurrenskraften för biobaserade industrisektorer och i linje med 2012 års meddelande ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” och färdplanen för ett resurseffektivt Europa, främja integrerade och diversifierade bioraffinaderier i hela Europa, bör förbättrade incitament i enlighet med direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt som ger företräde för användning av biomassa som inte har något högt ekonomiskt värde för annan användning än som biodrivmedel.

För att på lång sikt garantera konkurrenskraften för biobaserade industrisektorer och i linje med 2012 års meddelande ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” och färdplanen för ett resurseffektivt Europa, främja integrerade och diversifierade bioraffinaderier i hela Europa, bör förbättrade incitament i enlighet med direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt som ger företräde för användning av biomassa som inte har något högt ekonomiskt värde för annan användning än som biodrivmedel, som använder restmaterial för energisyften endast i enlighet med restavfallshierarkin som fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG, som inte konkurrerar med användningen av mark och vatten, och således skyddar mark- och livsmedelsrättigheter, och som inte minskar organiskt material i marken med negativa miljökonsekvenser för det lokala ekosystemet.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Användningen av biomassaresurser innebär avsevärda alternativkostnader som är kopplade till utarmningen eller förlusten av ekosystemtjänster. Medlemsstaterna bör undvika att subventionera eller ge tillstånd till energianvändning från livsmedelsgrödor om deras avvikelser från befintliga användningsområden skulle påverka markrättigheterna, livsmedelsrättigheterna, den biologiska mångfalden, marken eller den övergripande kolbalansen negativt. Politiken bör också garantera stor användning av biomassa och att inga resurser tas från tillämpningar med stort socialt mervärde till energianvändning med lågt värde.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till avancerade biodrivmedel och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning under perioden fram till 2020 är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen som erhålls från de livsmedelsgrödor som anges i del A i bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa den totala användningen av sådana biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras från spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker och oljegrödor som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till den andel av sådana biodrivmedel och flytande biobränslen som förbrukas under 2011.

(9) För att minska de negativa konsekvenserna vad gäller markrättigheter och markspekulation, rätten till mat och priset på livsmedelsråvaror, biologisk mångfald, mark och de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning under perioden fram till 2020 är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen som erhålls från de livsmedelsgrödor och andra energigrödor som anges i del A i bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG.

 

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Det är viktigt at komma ihåg att det är svårare än man tror att åstadkomma betydande minskningar av växthusgasutsläppen genom användning av biodrivmedel, och att det finns oroväckande bevis för att den ökade produktionen av biodrivmedel hotar livsmedelsförsörjningen och rätten till markanvändning för utsatta människor i utvecklingsländerna. Hänsynen till det 10-procentiga målet i direktiv 2009/28/EG bör därför bero på huruvida betydande minskningar av växthusgasutsläpp kan uppnås och huruvida de negativa konsekvenserna för livsmedelstryggheten och rätten till markanvändning kan undvikas.

Motivering

Det 10-procentiga målet måste inte nödvändigtvis uppnås om det inte på ett effektivt sätt bidrar till minskade växthusgasutsläpp. Det bör inte heller ha företräde framför livsmedelstryggheten och respekten för utsatta människors rätt till markanvändning.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) De beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning bör ingå i rapporteringen av växthusgasutsläpp från biodrivmedel enligt direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG. Biodrivmedel som framställs av råvaror som inte leder till ytterligare efterfrågan på mark, t.ex. avfallsråvaror, bör tilldelas en nollutsläppsfaktor.

(11) För att se till att unionens mål uppnås på ett meningsfullt och effektivt sätt, både i fråga om minskade utsläpp av växthusgaser för biodrivmedel, bör de utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning tas med i beräkningen av de minskade utsläpp av växthusgaser som krävs enligt de hållbarhetskriterier som fastställs i direktiven 2009/28/EG och 98/70/EG. Utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning bör också räknas in i målet i artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG, för att ge incitament till biodrivmedelsproduktion med liten inverkan på den indirekta ändrade markanvändningen. Biodrivmedel som framställs av råvaror som inte leder till ytterligare efterfrågan på mark, t.ex. sådana som framställs av avfalls- och restråvaror bör tilldelas en nollutsläppsfaktor på villkor att de uppfyller lämpliga hållbarhetskriterier.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Användningen av mark för att odla råvaror till biobränsle bör inte resultera i att lokala och ursprungliga befolkningar trängs undan. Därför måste särskilda markskyddsåtgärder införas i unionen och tredjeländer för att förhindra detta. Endast de biodrivmedel och flytande biobränslen vars produktion inte inkräktar på lokala samhällens och urbefolkningars rättigheter bör anses hållbara.

Motivering

Det finns gott om bevis för biobränslens negativa sociala konsekvenser vad gäller mark- och livsmedelsrättigheter, framför allt för kvinnor i utvecklingsländerna. Undandrivning av lokala och ursprungliga befolkningar för att bereda väg för biobränsleodlingar måste förhindras.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Eftersom målen för detta direktiv, dvs. att säkerställa en inre marknad för bränsle för vägtransporter och mobila maskiner som inte är avsedda att användas för vägtransporter och säkerställa efterlevnad av minimigränserna för miljöskydd vid användning av sådant bränsle, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(15) Målen för detta direktiv bör vara att säkerställa en inre marknad för bränsle för transportsektorn och säkerställa att minimigränserna för miljöskydd respekteras och de negativa konsekvenserna för livsmedelstryggheten och rätten till markanvändning undviks vid produktion och användning av sådant bränsle. Eftersom dessa mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Motivering

Beskrivningen av målen i direktivet bör anpassas så att även ändringarna till direktivet återspeglas.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Offentliga stimulansåtgärder för biobränslen medför en betydande extra efterfrågan på råvarumarknaden och får därför betydande konsekvenser för prisbildningen, både på internationella marknader och inhemska marknader i länder som är nettoimportörer av livsmedel. Detta är framför allt mycket oroande för fattiga människor som lägger en stor del av hushållsinkomsterna på livsmedel. EU: s biodrivmedelspolitik anses främja storskaliga industrimodeller för jordbruksproduktion som verkar ge få fördelar för lokalbefolkningarna.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)

Directive 98/70/CE

Artikel 7a – punkt 2 – sista stycket (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) I punkt 2 ska följande stycke införas efter led c:

 

”För att det mål som anges i första stycket ska kunna uppnås ska medlemsstaterna se till att det högsta bidraget från biodrivmedel som framställts från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor eller andra energigrödor inte överstiger en energikvantitet som motsvarar 5 % (beräknad andel i slutet av 2011) av den totala energianvändningen i transporter 2020.”

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)

Directive 98/70/CE

Artikel 7 b – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Följande punkt ska införas:

 

De biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas med avseende på tillämpningen av punkt 1 får inte produceras på mark i unionen eller i tredjeländer där de juridiska eller gemensamma markrättigheterna har bestridits eller kränkts och inget tillbörligt frivilligt och väl underbyggt förhandssamtycke har lämnats med deltagande av institutioner som företräde lokalbefolkningen.

 

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led bb (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7 b – punkt 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Följande punkt ska införas:

 

”5b. De biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas med avseende på tillämpningen av punkt 1 får inte framställas av avfall, såvida det inte finns oberoende belägg för att detta överensstämmer med avfallshierarkin, dvs. förebyggande, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning före energiåtervinning, i enlighet med direktiv 2008/98/EG.”

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

”1. Med avseende på tillämpningen av artikel 7a och artikel 7b.2 ska växthusgasutsläppen från biodrivmedel under hela livscykeln beräknas enligt följande:

 

(a) Genom att använda normalvärdet när ett normalvärde för minskningen av växthusgasutsläppen för en produktionskedja fastställs i del A eller B i bilaga IV och när el -värdet för dessa biodrivmedel eller flytande biobränslen, som beräknas i enlighet med del C punkt 7 i bilaga IV, är lika med eller mindre än noll och när de beräknade utsläppen som orsakas av indirekt ändrad markanvändning är noll i enlighet med del B i bilaga V,

 

(b) Genom att använda ett faktiskt värde som beräknas i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga IV, med tillägg av beräknade utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga V,

 

(c) Genom att använda ett värde beräknat som summan av faktorerna i den formel som avses i del C punkt 1 i bilaga IV, när de disaggregerade normalvärdena i del D eller E i bilaga IV får användas för vissa faktorer, och faktiska värden beräknade i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga IV för alla övriga faktorer, med tillägg av beräknade utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga V.”

Motivering

Beräkningsmetoden bör anpassas så att den tar hänsyn till uppskattade ILUC-värden enligt förslaget till ny bilaga V till direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led b

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För uppfyllandet av de mål som avses i första stycket får det högsta sammanlagda bidraget från biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats av spannmål, andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor inte vara större än en energikvantitet som motsvarar det största bidraget enligt artikel 3.4 d.”

”För uppfyllandet av de mål som avses i första stycket får det högsta sammanlagda bidraget från biodrivmedel och flytande biobränslen från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor eller särskilda energigrödor inte vara större än en energikvantitet som motsvarar det största bidraget enligt artikel 3.4 d.”

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led2 – led c – led -i (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-i) Första stycket ska ändras på följande sätt:

 

Varje medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara energikällor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i medlemsstaten, och undvika både källor som inte leder till betydande minskningar av växthusgasutsläppen och negativa konsekvenser av drivmedelsproduktionen för livsmedelstryggheten och rätten till markanvändning för utsatta människors i utvecklingsländerna.”

Motivering

Genomförande av det som sägs i flera ändringsförslag, särskilt i ändringsförslag 6.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led ii

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i täljaren, ska andelen biodrivmedel som framställts från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker eller oljegrödor högst vara 5 % (beräknad andel i slutet av 2011) av den totala energianvändningen i transporter 2020.

(d) Vid beräkningen av biodrivmedel i täljaren, ska andelen biodrivmedel som framställts från livsmedelsgrödor och särskilt avsedda energigrödor högst vara 5 % (beräknad andel i slutet av 2011) av den totala energianvändningen i transporter 2020.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led iii

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – led e – stycke ii (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii) Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX del B ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll.

(ii) Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll efter en vetenskaplig förhandsbedömning av deras miljömässiga och sociala hållbarhet.

Motivering

Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led iii

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – led e – stycke 2 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror avsiktligt manipuleras för att omfattas av kategorierna i–iii.

Material som avsiktligt har manipulerats för att räknas som avfall ska inte omfattas av kategorierna i–iii. Medlemsstaterna ska se till att råvaran eller biobränslet i fråga inte räknas in i målet som anges i artikel 3.4 när bedrägerier upptäcks, och se till att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra fortsatta bedrägerier.

Motivering

Biobränslen eller råvaror som avsiktligt manipulerats för att utnyttja detta direktiv bör absolut uteslutas från tillämpningen av såväl direktivet om förnybar energi som direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led -a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 3 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) I slutet av punkt 1 ska följande stycke införas:

 

”Energi från biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker, oljegrödor eller energigrödor som beaktas för de syften som anges i leden a, b och c ska vara högst 5 % (beräknad andel i slutet av 2011) av den totala energianvändningen i transporter 2020.”

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Följande punkt ska läggas till:

 

”5a. De biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de syften som anges i punkt 1 leden a, b och c får inte produceras från avfall, såvida de inte oberoende har verifierats och godkänts som förenliga med avfallshierarkin i direktiv 2008/98/EG (förebyggande, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning före energiåtervinning).”

Motivering

Avfall bör omfattas av avfallshierarkin i artikel 4 i ramdirektivet för avfall som kräver förebyggande, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning innan avfallet kan bli föremål för energiåtervinning (dvs. biodrivmedel och flytande biobränslen). Dessutom bör det krävas en oberoende kontroll av att kraven uppfylls.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led bb (nytt)

Directive 2009/28/CE

Artikel 17 – punkt 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Följande punkt ska införas:

 

5b. De biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas med avseende på tillämpningen av led a, b och c i punkt 1 får inte produceras på mark i unionen eller i tredjeländer där de juridiska eller gemensamma markrättigheterna har bestridits eller kränkts och inget tillbörligt frivilligt och väl underbyggt förhandssamtycke har lämnats med deltagande av de berörda representativa institutionerna och efter samråd med de berörda kommunerna.”

Motivering

Med tanke på konsekvenserna av EU:s direktiv om förnybar energi för markrättigheter, särskilt i länder utanför EU, är det viktigt att se till att dessa inte kränks på grund av biodrivmedelsproduktionen för den europeiska marknaden.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 6

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen får besluta att frivilliga nationella eller internationella system med normer för produktion av biomassaprodukter innehåller de tillförlitliga uppgifter som krävs för de syften som anges i artikel 17.2 eller visar att leveranserna av biodrivmedel eller flytande biobränsle uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 17.3–17.5. Kommissionen får besluta att dessa system innehåller tillförlitliga uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att skydda områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten och luft, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt om de aspekter som avses i artikel 17.7 andra stycket. Kommissionen får också med avseende på tillämpningen av artikel 17.3 b ii erkänna skyddsområden för sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter som erkänts som sådana genom internationella avtal eller ingår i förteckningar som utarbetats av mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsunionen.”

Kommissionen ska besluta att frivilliga nationella eller internationella system med normer för produktion av biomassaprodukter innehåller de tillförlitliga uppgifter som krävs för de syften som anges i artikel 17.2 eller visar att leveranserna av biodrivmedel eller flytande biobränsle uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 17.3–17.5a, och att inga material avsiktligt har manipulerats för att omfattas av artikel 3.4 e i–iii. Kommissionen får besluta att dessa system innehåller tillförlitliga uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att skydda områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten och luft, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt om de aspekter som avses i artikel 17.7 andra stycket. Kommissionen får också med avseende på tillämpningen av artikel 17.3 b ii erkänna skyddsområden för sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter som erkänts som sådana genom internationella avtal eller ingår i förteckningar som utarbetats av mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsunionen.”

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7 – led -a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 19 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

"1. Med avseende på tillämpningen av artikel 17.2 ska de minskade växthusgasutsläppen genom användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen beräknas enligt följande:

 

(a) Genom att använda normalvärdet när ett normalvärde för minskningen av växthusgasutsläppen för en produktionskedja fastställs i del A eller B i bilaga V och när el -värdet för dessa biodrivmedel eller flytande biobränslen, som beräknas i enlighet med del C punkt 7 i bilaga V, är lika med eller mindre än noll och när de beräknade utsläppen på grund av indirekt ändrad markanvändning är noll enligt del B i bilaga VIII.

 

(b) Genom att använda ett faktiskt värde som beräknas i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga V, med tillägg av beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga VIII.

 

(c) Genom att använda ett värde beräknat som summan av faktorerna i den formel som avses i del C punkt 1 i bilaga V, när de disaggregerade normalvärdena i del D eller E i bilaga V får användas för vissa faktorer, och faktiska värden beräknade i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga V för alla övriga faktorer, med tillägg av beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga VIII.”

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Bilaga 1 – led 2

Direktiv 98/70/EG

Bilaga V – del A – ny rad i tabellen (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En rad läggs till i tabellen i del A. Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning från råvaror för biodrivmedel och flytande biobränslen:

 

Grödgrupp: Energigrödor för icke-livsmedelsändamål

 

Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning (gCO2eq/MJ): 15

Motivering

Energigrödor för icke-livsmedelsändamål kan bidra till indirekt ändrad markanvändning (ILUC) om de produceras på mark som har använts för livsmedelsproduktion. I konsekvensbedömningen (s. 26) fastställs de genomsnittliga beräknade ILUC-utsläppen för dessa andra markkrävande råvaror till 15 gCO2/MJ.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Bilaga 1 – led 2

Direktiv 98/70/EG

Bilaga V – del B – led b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Råvaror vars produktion har lett till direkt ändrad markanvändning, dvs. en övergång från en av följande markkategorier som används av IPCC, dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, bebyggelse och annan mark till åkermark och jordbruksmark för fleråriga grödor. I sådana fall ska ett värde för utsläpp till följd av direkt ändrad markanvändning (el) beräknas i enlighet med bilaga IV del C punkt 7.”

(b) Råvaror vars produktion inte sker på odlad mark, mark ägnad åt fleråriga odlingsgrödor eller mark som tillhör någon annan av de markkategorier som används av IPCC (skogsmark, gräsmark eller våtmark) och som används för livsmedelsproduktion, antingen de underhålls eller inte, såsom system för jordbruk eller trädjordbruk.”

Motivering

Det är på sin plats att tilldela en faktor för indirekt markanvändning till råvaror vars produktion innebär direkt ändring av markanvändningen, men det bör dock klart anges att direkt och indirekt ändring av markanvändning inte nödvändigtvis utesluter varandra.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Bilaga 2 – led 2

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga VIII – del A – ny rad i tabellen (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En rad läggs till i tabellen i del A. Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning från råvaror för biodrivmedel och flytande biobränslen

 

Grödgrupp: Energigrödor för icke-livsmedelsändamål

 

Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning (gCO2eq/MJ): 15

Motivering

Energigrödor för icke-livsmedelsändamål kan bidra till indirekt ändrad markanvändning (Iluc) om de produceras på mark som har använts för livsmedelsproduktion. I konsekvensbedömningen (s. 26) fastställs de genomsnittliga beräknade Iluc-utsläppen för dessa andra markkrävande råvaror till 15 gCO2/MJ.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Bilaga 2 – led 2

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga VIII – del B – led b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Råvaror vars produktion har lett till direkt ändrad markanvändning, dvs. en övergång från en av följande markkategorier som används av IPCC, dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, bebyggelse och annan mark till åkermark och jordbruksmark för fleråriga grödor. I sådana fall ska ett värde för utsläpp till följd av direkt ändrad markanvändning (el) beräknas i enlighet med bilaga V del C punkt 7.”

(b) Råvaror vars produktion inte sker på odlad mark, mark ägnad åt fleråriga odlingsgrödor eller mark som tillhör någon annan av de markkategorier som används av IPCC (skogsmark, gräsmark eller våtmark) och som används för livsmedelsproduktion, antingen de underhålls eller inte, såsom system för jordbruk eller trädjordbruk.”

Motivering

Det är på sin plats att tilldela råvaror vars produktion innebär direkt ändring av markanvändningen en faktor för indirekt markanvändning, men det bör dock klart anges att direkt och indirekt ändring av markanvändning inte nödvändigtvis utesluter varandra.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och av direktivet om förnybara energikällor (indirekta ändringar av markanvändningen)

Referensnummer

COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

19.11.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Filip Kaczmarek

16.1.2013

Behandling i utskott

28.5.2013

 

 

 

Antagande

24.6.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Thijs Berman, Michael Cashman, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Michał Tomasz Kamiński, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kriton Arsenis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Csaba Őry, Patrizia Toia

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Luigi Berlinguer, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

SWD(2013)0102, Staff working document accompanying a recently published Renewable Energy Progress Report , s. 22–24.

(2)

Se t.ex. studien Production and use of biofuels in developing countries, som beställdes av parlamentet 2009, Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, IFAD, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, Världsbanken, WTO, IFPRI och FN:s högnivågrupp till G20, den 2 juni 2011 (rekommendation 6 på s. 27 rekommenderar att stöd och bindande mål (”mandat”) för produktion och konsumtion av biodrivmedel avskaffas), Q & A: What are the impacts of agrofuels on the right to food? på webbplatsen för FN:s särskilda rapportör för rätten till livsmedel och ActionAid: Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels policy on developing countries, mars 2013, s. 5.

(3)

Studien Impact of EU bioenergy policy on developing countries, förberedd av parlamentets utskott för regional utveckling 2012, nämner på s. 10 Kamerun och Ghana som problematiska i detta sammanhang.

(4)

Se exempelvis GRAIN: Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing communities and starving the planet, februari 2013.

(5)

Även i antagna texter, P7_TA(2011)0320, Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare , 5 juli 2011, punkt 67; P7_TA(2011)0430, Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20) , 29 september 2011, punkterna 51 och 55, P7_TA(2012)0399, EU:s rapport om en konsekvent politik för utveckling 2011, 25 oktober 2012, punkterna 74 och 77 och i P7_TA(2012)0238, Energipolitiskt samarbete med partner utanför våra gränser, 12 juni 2012, punkterna 86 och 87.


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (21.6.2013)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

Föredragande: Josefa Andrés Barea

KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet har insett vikten av att främja förnybar energi som ett medel att bekämpa klimatförändringarna och för att minska EU:s beroende av externa energikällor. Direktivet om förnybar energi 2009/28/EG och direktivet om bränslekvalitet på 98/70/EG syftar just till att uppnå dessa mål genom att fastställa mål för förnybar energi, vilket skapat ytterligare efterfrågan på biodrivmedel. Det huvudsakliga syftet med de två direktiven riskerar emellertid att undergrävas av effekter av indirekta ändringar av markanvändningen (Iluc), vilka kan eliminera enskilda biodrivmedels minskningar av växthusgasutsläpp i förhållande till de fossila bränslen som de ersätter.

I detta yttrande erkänns å ena sidan vikten av att beakta Iluc för att kunna garantera en verklig minskning av utsläpp av växthusgaser och att samtidigt främja användning av avancerade biodrivmedel, som inte är förknippade med någon Iluc-effekt. Å andra sidan syftar det till att skydda de investeringar som unionens företag gjort i konventionella biodrivmedel med hjälp av de incitament som EU gett.

I yttrandet granskas de mål som kommissionen föreslår för konventionella och avancerade biodrivmedel och som ska uppnås senast den 31 december 2020.

Det föreslås att andelen konventionella biodrivmedel inom målet på 10 % för användning av förnybar energi i transporter till 2020 i varje medlemsstat ska öka från 5 % till cirka 6,5 %, och att de kvarstående 3,5 % bör lämnas åt de avancerade biodrivmedlen och el från förnybara källor. Dessa siffror tar dels hänsyn till den planerade produktionskapaciteten i unionen fram till 2020 inom konventionella biodrivmedel och därför till behovet att skydda befintliga investeringar inom sektorn, särskilt mot bakgrund av den höga arbetslöshet och ekonomiska kris som vi genomgår just nu. Dels beaktas den mycket begränsade aktuella produktionskapaciteten för avancerade biodrivmedel i unionens företag, som därför realistiskt sett inte kan uppfylla det mål kommissionen föreslagit, alltså 5 %.

Genom att fastställa en underkvot för etanol inom den slutliga användningen av konventionella biodrivmedel erkänner förslaget också att etanol är miljöeffektivare än biodiesel.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (FEU), särskilt artikel 21, och av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), särskilt artikel 208 jämförd med artikel 17 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7b i direktiv 98/70/EG,

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att kräva flytande förnybara bränslen för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Avancerade biodrivmedel, till exempel sådana som framställs från avfall och alger, ger stora minskningar av växthusgasutsläpp med låg risk för indirekta ändringar av markanvändningen och de konkurrerar inte direkt med livsmedels- och fodermarknaderna om jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att uppmuntra till ökad produktion av sådana avancerade biodrivmedel eftersom dessa för närvarande inte är kommersiellt tillgängliga i stora mängder, vilket delvis beror på konkurrensen om det offentliga stödet från etablerad livsmedels- och grödobaserad biodrivmedelsteknik. Ytterligare incitament bör tillhandahållas genom att andelen avancerade biodrivmedel i förhållande till konventionella biodrivmedel ökas till det mål på 10 % för transport som fastställs i direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang bör endast avancerade biodrivmedel som beräknas påverka markanvändningen i liten utsträckning och som beräknas ge stora totala minskningar av växthusgasutsläpp få stöd inom strategiramen för energi från förnybara energikällor för perioden efter 2020.

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att kräva flytande förnybara bränslen för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Avancerade biodrivmedel, till exempel sådana som framställs från avfall och alger, ger stora minskningar av växthusgasutsläpp med låg risk för indirekta ändringar av markanvändningen och de konkurrerar inte direkt med livsmedels- och fodermarknaderna om jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att uppmuntra till ökad produktion av sådana avancerade biodrivmedel eftersom dessa för närvarande inte är kommersiellt tillgängliga i stora mängder, vilket delvis beror på konkurrensen om det offentliga stödet från etablerad livsmedels- och grödobaserad biodrivmedelsteknik. Ytterligare incitament bör tillhandahållas genom att andelen avancerade biodrivmedel i förhållande till konventionella biodrivmedel för transport som fastställs i direktiv 2009/28/EG ökas genom att införa ett separat mål på minst 2,5 % för avancerade biodrivmedel. I detta sammanhang bör endast biodrivmedel som beräknas ge stora totala minskningar av växthusgasutsläpp få stöd inom strategiramen för energi från förnybara energikällor för perioden efter 2020.

Motivering

Målet på 2,5 % för avancerade biodrivmedel inom det totala mål på 10 % för användning av energi från förnybara energikällor för transport är ett tröskelvärde som unionens industriproduktion realistiskt sett kan uppnå. Företagen i unionen kommer faktiskt inte att kommersialisera avancerade biodrivmedel före 2019.

Dessutom måste de investeringar unionens företag gjort i konventionella biodrivmedel skyddas. Unionens produktionskapacitet är för närvarande över 5 % och importer måste alltså därför beaktas.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att på lång sikt garantera konkurrenskraften för biobaserade industrisektorer och i linje med 2012 års meddelande ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” och färdplanen för ett resurseffektivt Europa, främja integrerade och diversifierade bioraffinaderier i hela Europa, bör förbättrade incitament i enlighet med direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt som ger företräde för användning av biomassa som inte har något högt ekonomiskt värde för annan användning än som biodrivmedel.

(7) För att på lång sikt garantera konkurrenskraften för biobaserade industrisektorer och i linje med 2012 års meddelande ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” och färdplanen för ett resurseffektivt Europa, främja integrerade och diversifierade bioraffinaderier i hela Europa, bör förbättrade incitament i enlighet med direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt som ger företräde för användning av biomassa som inte har något högt ekonomiskt värde för annan användning än som biodrivmedel och flytande biobränslen.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Produktion och import av biodrivmedel i Europeiska unionen bör inte bidra till avskogning och osäker livsmedelsförsörjning i producentländerna.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Kommissionen bör vidta lämpliga åtgärder för att garantera rättvis konkurrens från exportörer i tredjeländer av biodrivmedel till unionen enlighet med unionens bestämmelser om handelspolitiska skyddsåtgärder.

Motivering

Marknaden för biodrivmedel är utsatt för otillbörliga metoder från tredjeländer (exempelvis införde EU antidumpningstull på importer av bioetanol från Förenta staterna den 18 februari 2013 och den 29 augusti 2012 inledde kommissionen en antidumpningsundersökning om importer av biodiesel från Argentina och Indonesien). Det är därför viktigt att betona att rättvis handel på marknaden för biodrivmedel måste garanteras.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till avancerade biodrivmedel och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning under perioden fram till 2020 är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen som erhålls från de livsmedelsgrödor som anges i del A i bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa den totala användningen av sådana biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras från spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker och oljegrödor som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till den andel av sådana biodrivmedel och flytande biobränslen som förbrukas under 2011.

(9) För att förbereda övergången till avancerade och hållbara biodrivmedel och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning under perioden fram till 2020 är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen som erhålls från de livsmedelsgrödor som anges i del A i bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i de direktiven. Andelen biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras från spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker och oljegrödor som kan tillgodoräknas när det gäller att uppfylla målen eller erhålla offentliga medel i enlighet med direktiv 2009/28/EG bör begränsas till den andel av sådana biodrivmedel och flytande biobränslen som förbrukas under 2011. Biodrivmedel och flytande biobränslen som importeras från tredjeländer räknas in i dessa mål. Av samma anledning och för att undvika särbehandling av biodrivmedel och flytande biobränslen från råvaror med liknande konsekvenser, är det lämpligt att behandla avancerade biodrivmedel på samma sätt.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Med tanke på det betydande bidrag som etanol ger till målet att minska utsläppen av växthusgaser särskilt inom vägtransporter, bör ett särskilt mål på minst 30 % av den totala användningen av konventionella biodrivmedel i transporter fastställas.

Motivering

Senaste vetenskapliga belägg bekräftar att etanol ger ett viktigt bidrag till att mindre koldioxid släpps ut från vägtransporterna. En särskild underkvot måste därför fastställas för etanol, så att inte hela andelen konventionella biodrivmedel täcks av huvudsakligen biodiesel.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i artikel 3.4 d påverkar inte medlemsstaternas frihet att själva planera hur de vill fördela de konventionella biodrivmedlen inom det övergripande målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till marknaden för de biodrivmedel som produceras av anläggningar i drift före utgången av 2013 fortfarande helt öppet. Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte de berättigade förväntningarna hos aktörer som driver sådana anläggningar.

(10) Den gräns på 6,5 % som fastställs i artikel 3.4 d gör det möjligt för medlemsstaterna att uppnå det övergripande målet på 10 % utan att skada ett fullständigt tillträde till marknaden för de biodrivmedel som produceras av anläggningar i drift före utgången av 2013. Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte de berättigade förväntningarna hos aktörer som driver sådana anläggningar.

Motivering

En gräns på 6,5 % för konventionella biodrivmedel skadar inte tillträdet till marknaden för biodrivmedel för de anläggningar som är i drift före utgången av 2013.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c) Användning av mark för odling av råvaror till biodrivmedel får inte resultera i att urbefolkningar och lokala samhällen trängs undan. Särskilda åtgärder som syftar till att skydda mark måste därför införas.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden för beräkning av de faktorer som påverkar utsläpp till följd av ändrad markanvändning i bilagorna VIII och V till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. I detta syfte, och om det är motiverat enligt de senast tillgängliga vetenskapliga rönen, bör kommissionen överväga möjligheten att se över de föreslagna faktorerna för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp, införa nya faktorer på nya detaljnivåer och införa nya värden för den händelse att ett nytt biodrivmedel introduceras på marknaden.

(12) Kommissionen bör se över metoden för beräkning av de faktorer som påverkar utsläpp till följd av ändrad markanvändning i bilagorna VIII och V till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. I detta syfte, och om det är motiverat på basis av de senast tillgängliga rönen som grundar sig på den mest tillförlitliga vetenskapliga modellen, bör kommissionen lägga fram lagstiftningsförslag till Europaparlamentet och rådet om den överväger möjligheten att se över de föreslagna faktorerna för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp, införa nya faktorer på nya detaljnivåer och införa nya värden för den händelse att ett nytt biodrivmedel introduceras på marknaden.

Motivering

Det är helt avgörande att den mest tillförlitliga vetenskapliga modellen används för att beräkna Iluc-värden.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) I artikel 7b ska följande punkt 5a införas:

 

”5a. De biodrivmedel som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska inte produceras av råvaror som erhålls från jordbruksavfall såvida det inte kan påvisas att detta inte leder till degraderad jordbruksmark eller försämrar ekosystemets funktion. Mängden jordbruksavfall som måste sparas på marken av ekologiska skäl ska fastställas utifrån lokala biogeografiska förutsättningar, bland annat markens organiska innehåll samt markens bördighet, vattenupptagningsförmåga och förmåga att fungera som en kolsänka. Råvaror som erhålls från jordbruksavfall som produceras vid behandling utanför jordbruksmarken av grödor som ska bli livsmedel eller andra produkter omfattas inte av denna punkt.”

Motivering

Ett nytt stycke införs.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led bb (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) I artikel 7b ska följande punkt 5b införas:

 

”5b. De biodrivmedel som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska inte produceras av råvaror som erhålls från mark vars besittning omtvistas eller som kränker tredje parters rättigheter, särskilt lokala samhällen, när det gäller markens besittning och användning. Fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden ska erhållas från relevanta tredje parter innan produktion eller skörd av råvaror påbörjas. Relevanta tredje parter eller företrädare som godkänts av tredje parter ska vara delaktiga i det fria och väl underbyggda förhandsgodkännandet.”

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led aa (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Artikel 7c ska ändras på följande sätt:

 

aa) I punkt 3 ska första stycket ersättas med följande:

 

”3. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att de ekonomiska aktörerna tillhandahåller tillförlitlig information och att de [...] gör de uppgifter som låg till grund för informationen tillgängliga för medlemsstaten. Medlemsstaterna ska kräva att de ekonomiska aktörerna ser till att informationen genomgår en tillfredsställande oberoende granskning och att de tillhandahåller bevis på att detta har gjorts. Granskningen ska kontrollera att de system som de ekonomiska aktörerna använder är korrekta, tillförlitliga och skyddade mot bedrägerier. Granskningen ska också innehålla en utvärdering av provtagningens frekvens och den metod som använts för den samt av uppgifternas tillförlitlighet.”

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led ab (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab) I punkt 3 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

”Kommissionen ska i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 11.3 upprätta en förteckning över den lämpliga och relevanta information som avses i de första två styckena. Den ska försöka se till att de materiella skyldigheterna i denna punkt uppfylls fullt ut och samtidigt minimera en orimligt tung administrativ börda för aktörerna, särskilt för små aktörer.”

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led ac (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 3 – stycke 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ac) I punkt 3 ska femte stycket ersättas med följande:

 

”Medlemsstaterna ska i aggregerad form lägga fram den information som avses i första stycket i denna punkt för kommissionen, inbegripet de rapporter som utarbetas av oberoende granskare. Kommissionen ska offentliggöra denna information på den öppenhetsplattform som avses i artikel 24 i direktiv 2009/28/EG [...].”

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led ad (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ad) I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande:

 

”4. EU ska sträva efter att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med tredjeländer vilka innehåller bindande åtaganden om bestämmelser om hållbarhetskriterier som motsvarar de kriterier som fastställs i detta direktiv. Dessa avtal bör också innehålla regler i syfte att garantera att tredjeländers tullförfaranden inte leder till bedrägerier i samband med import och export av biodrivmedel och flytande biobränslen, liksom bestämmelser om förenklade handelsprocedurer. EU bör också sträva efter att ingå avtal med tredjeländer innehållande åtaganden om ratificering och genomförande av de ILO-konventioner och multilaterala miljöavtal som avses i artikel 7b.7. När EU har ingått avtal vilka innehåller bindande åtaganden om bestämmelser i ämnen som omfattas av de hållbarhetskriterier som anges i artikel 7b.2–5, får kommissionen besluta att dessa avtal visar att biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras från råvaror som odlats i dessa länder uppfyller hållbarhetskriterierna i fråga. Vid ingåendet av dessa avtal ska särskild uppmärksamhet ägnas de åtgärder som vidtagits för att bevara områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten och luft, indirekta ändringar i markanvändning, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt de aspekter som avses i artikel 7b.7 andra stycket.”

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt) – led ae (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ae) I artikel 7c ska följande punkt 9a införas:

 

”9a. Senast tre år [efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en översyn av frivilliga system för vilka ett beslut enligt punkt 4 har antagits och med ett fastställande av bästa praxis. Rapporten ska utgå ifrån bästa tillgängliga information, inbegripet samråd med berörda parter, och ska baseras på praktiska erfarenheter av tillämpningen av systemen. Rapporten ska beakta utvecklingen av relevanta internationellt godkända normer och riktlinjer, däribland de normer och riktlinjer som har utarbetats av Internationella standardiseringsorganisationen och Iseal Alliance. Rapporten ska för varje system innehålla en analys av bland annat följande:

 

– Granskningarnas oberoende, metod och frekvens.

 

– Tillgänglighet och erfarenhet i tillämpningen av metoder för fastställande och hantering av icke-efterlevnad.

 

– Öppenhet, särskilt avseende tillgängligheten när det gäller systemet, översättningar på de officiella språken i de länder och regioner som råvarorna kommer ifrån, förteckningar över godkända aktörer och relaterade intyg samt granskningsrapporter.

 

– Berörda parters delaktighet, särskilt avseende samråd med urbefolkningar och lokala samhällen vid utarbetande och översyn av systemet såväl som vid granskningar.

 

– Systemets allmänna tillförlitlighet, särskilt mot bakgrund av reglerna om granskarnas och relevanta systemorgans ackreditering, lämplighet och oberoende.

 

– Marknadsuppdatering av systemet.

 

Om det är lämpligt mot bakgrund av rapporten ska kommissionen lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av de kriterier som anges i artikel 7c.5.”

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led b

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) I punkt 1 ska följande införas som andra stycket:

utgår

”För uppfyllandet av de mål som avses i första stycket får det högsta sammanlagda bidraget från biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats av spannmål, andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor inte vara större än en energikvantitet som motsvarar det största bidraget enligt artikel 3.4 d.”

 

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led -1 (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-i) Punkt 4 stycke 1 ska ersättas med följande:

 

4. Varje medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara energikällor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i medlemsstaten, och att, eftersom etanol ger ett betydande bidrag till målet att minska utsläppen av växthusgaser, särskilt inom vägtransporter, andelen etanol utgör minst 30 % av den totala användningen av konventionella biodrivmedel.

Motivering

Senaste vetenskapliga belägg bekräftar att etanol ger ett viktigt bidrag till att mindre koldioxid släpps ut från vägtransporterna. En särskild underkvot måste därför fastställas för etanol, så att inte hela andelen konventionella biodrivmedel täcks av huvudsakligen biodiesel.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led ia (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) I artikel 3.4 ska ett andra stycke införas:

 

”Varje medlemsstat ska se till att andelen el från förnybara energikällor som används i alla former av transporter är minst 2 % av den totala energianvändningen i den medlemsstatens transporter 2020.”

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led ii

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i täljaren, ska andelen biodrivmedel som framställts från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker eller oljegrödor högst vara 5 % (beräknad andel i slutet av 2011) av den totala energianvändningen i transporter 2020.

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i täljaren ska

 

i) andelen energi från biodrivmedel som produceras från de råvaror som anges i bilaga IX vara minst 2,5 % av den totala energianvändningen i transporter 2020, och

 

ii) andelen energi från biodrivmedel som produceras från livsmedelsgrödor vara minst 6,5 % av den totala energianvändningen.”

Motivering

Målet på 2,5 % för avancerade biodrivmedel inom det totala mål på 10 % för användning av energi från förnybara energikällor för transport är ett tröskelvärde som unionens industriproduktion realistiskt sett kan uppnå. Företagen i unionen kommer faktiskt inte att kommersialisera avancerade biodrivmedel före 2019.

Dessutom måste de investeringar unionens företag gjort i konventionella biodrivmedel skyddas. Unionens produktionskapacitet är för närvarande över 5 % och importer måste alltså därför beaktas.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c – led iii

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – led e – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Bidraget från förnybara flytande och gasformiga biobränslen av icke-biologiskt ursprung ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll.

utgår

Motivering

Enligt artikel 1 i direktivet om förnybar energi upprättas det genom det direktivet ”en gemensam ram för främjande av energi från förnybara energikällor”. Det finns därför ingen anledning att detta direktiv ska omfatta bränslen som framställs av icke-förnybara energiråvaror.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led -aa (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-aa) Inledningen till artikel 17.1 ska ändras på följande sätt:

 

”1. Oavsett om råvarorna odlats inom eller utanför gemenskapens territorium ska energi från biodrivmedel och flytande biobränslen beaktas för följande syften i leden a, b och c endast om de uppfyller hållbarhetskriterierna i punkterna 2–7:”

Motivering

Ändringsförslaget inkluderar punkt 7 i hållbarhetskriterierna som ett villkor som ska beaktas för de syften som anges i leden a, b och c.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led -ab (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-ab) I punkt 1 ska andra stycket utgå.

Motivering

Avancerade biodrivmedel mottar samma incitament som konventionella biodrivmedel och för att skapa rättvisa villkor bör de därför, där så är lämpligt, omfattas av samma krav.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) I artikel 17 ska följande punkt införas:

 

”De biodrivmedel som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska inte produceras av råvaror som erhålls från jordbruksavfall såvida det inte kan påvisas att detta inte leder till degraderad jordbruksmark eller försämrar ekosystemets funktion. Mängden jordbruksavfall som måste sparas på marken av ekologiska skäl ska fastställas utifrån lokala biogeografiska förutsättningar, bland annat markens organiska innehåll samt markens bördighet, vattenupptagningsförmåga och förmåga att fungera som en kolsänka. Råvaror som erhålls från jordbruksavfall som produceras vid behandling utanför jordbruksmarken av grödor som ska bli livsmedel eller andra produkter omfattas inte av denna punkt.”

(Detta ändringsförslag gäller även artikel 7b.5 i direktiv 98/70/EG.)

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5 – led bb (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) I artikel 17 ska följande punkt införas:

 

”De biodrivmedel som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska inte produceras av råvaror som erhålls från mark vars besittning omtvistas eller som kränker tredje parters rättigheter, särskilt lokala samhällen, när det gäller markens besittning och användning. Fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden ska erhållas från relevanta tredje parter innan produktion eller skörd av råvaror påbörjas. Relevanta tredje parter eller företrädare som godkänts av tredje parter ska vara delaktiga i det fria och väl underbyggda förhandsgodkännandet.”

(Detta ändringsförslag gäller även artikel 7b.5 i direktiv 98/70/EG.)

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. I artikel 18 ska följande punkt 2a införas:

 

”Eurostat ska samla in och offentliggöra ingående handelsrelaterad information om biodrivmedel som framställs från livsmedelsgrödor som de som är baserade på spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor. Tillgänglig information ska vara disaggregerade handelsuppgifter för både etanol och biodiesel eftersom aktuella uppgifter offentliggörs i ett aggregerat format med import och export av etanol och biodiesel blandat i en enda uppgiftssamling under benämningen biodrivmedel. Uppgifterna om import och export ska innehålla uppgifter om vilka typer och mängder biobränslen som importeras och används av EU-medlemsstaterna. Uppgifterna ska också ange ursprungslandet eller vilket land som exporterar produkterna till EU. Uppgifterna om import och export av bioråvaror eller halvbearbetade produkter ska förbättras med hjälp av Eurostats insamlade och offentliggjorda information om import och export av råvaror, typ och ursprungsland, däribland råvaror som köps och säljs eller delvis köps och säljs på den inre marknaden.”

Motivering

Den nya punkten kommer att möjliggöra bättre uppgiftsinsamling och stärka hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 2 – leden 5b–5c

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkterna 3 och 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. I artikel 18.3 ska första stycket ersättas med följande:

 

”3. Medlemsstaterna ska inrätta rapporteringsmekanismer på nationell nivå för att se till att de ekonomiska aktörerna tillhandahåller tillförlitlig information och att de [...] gör de uppgifter som låg till grund för informationen tillgängliga för medlemsstaten. Medlemsstaterna ska kräva att de ekonomiska aktörerna ser till att informationen genomgår en tillfredsställande oberoende granskning och att de tillhandahåller bevis på att detta har gjorts. Granskningen ska kontrollera att de system som de ekonomiska aktörerna använder är korrekta, tillförlitliga och skyddade mot bedrägerier. Granskningen ska också innehålla en utvärdering av provtagningens frekvens och den metod som använts för den samt av uppgifternas tillförlitlighet.”

 

5c. I artikel 18.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

”Kommissionen ska i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 25.3 upprätta en förteckning över den lämpliga och relevanta information som avses i de första två styckena. Den ska försöka se till att de materiella skyldigheterna i denna punkt uppfylls fullt ut och samtidigt minimera en orimligt tung administrativ börda för aktörerna, särskilt för små aktörer.”

 

5d. I artikel 18.3 ska femte stycket ersättas med följande:

 

”Medlemsstaterna ska i aggregerad form lägga fram den information som avses i första stycket i denna punkt för kommissionen, inbegripet de rapporter som utarbetas av oberoende granskare. Kommissionen ska offentliggöra denna information på den öppenhetsplattform som avses i artikel 24 [...].”

 

5e. I artikel 18 ska följande punkt infogas efter punkt 3:

 

3a. Kommissionen ska se till att skyldigheter och åtgärder i samband med övervakning av uppfyllande av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen genomförs korrekt, särskilt gällande importerade biodrivmedel och flytande biobränslen, genom övergripande övervakning av de rapporterings- och granskningmekanismer som inrättats på nationell nivå. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att garantera rättvis konkurrens från exportörer i tredjeländer av biodrivmedel till unionen i enlighet med unionens bestämmelser om handelspolitiska skyddsåtgärder.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5f (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5f. I artikel 18.4 ska första stycket ersättas med följande:

 

”4. EU ska sträva efter att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med tredjeländer vilka innehåller bindande åtaganden om bestämmelser om hållbarhetskriterier som motsvarar de kriterier som fastställs i detta direktiv. Dessa avtal bör också innehålla regler i syfte att garantera att tredjeländers tullförfaranden inte leder till bedrägeri i samband med import och export av biodrivmedel och flytande biobränslen, liksom bestämmelser om förenklade handelsprocedurer. EU bör också sträva efter att ingå avtal med tredjeländer innehållande åtaganden om ratificering och genomförande av de ILO-konventioner och multilaterala miljöavtal som avses i artikel 17.7. När EU har ingått avtal vilka innehåller bindande åtaganden om bestämmelser i ämnen som omfattas av de hållbarhetskriterier som anges i artikel 17.2–7, får kommissionen besluta att dessa avtal visar att biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras från råvaror som odlats i dessa länder uppfyller hållbarhetskriterierna i fråga. Vid ingåendet av dessa avtal ska särskild uppmärksamhet ägnas de åtgärder som vidtagits för att bevara områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten och luft, indirekta ändringar i markanvändning, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt de aspekter som avses i artikel 17.7 andra stycket.”

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 6a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. I artikel 18.4 ska följande nya tredje stycke införas:

 

”Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa ett ömsesidigt erkännande av de kontrollsystem som ser till att hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen uppfylls, om de berörda systemen har upprättats i enlighet med detta direktiv.”

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artik