Procedura : 2012/0180(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0281/2013

Teksty złożone :

A7-0281/2013

Debaty :

PV 04/02/2014 - 3
CRE 04/02/2014 - 3

Głosowanie :

PV 04/02/2014 - 6.10

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0056

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1473kWORD 2515k
4 października 2013
PE 510.562v03-00 A7-0281/2013

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym

(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Marielle Gallo

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań NaukowychEnergii
 OPINIA Komisji Rynku WewnętrznegoOchrony Konsumentów
 OPINIA Komisji KulturyEdukacji
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym

(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2012)0372),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 50 ust. 2 lit. g) oraz art. 53 i 62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0183/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, luksemburską Izbę Deputowanych, polski Sejm i szwedzki Parlament, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego jest niezgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2012 r.(1),

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji Kultury i Edukacji (A7–0281/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Rozpowszechnianie treści chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi oraz związanych z nimi usług, w tym książek, produkcji audiowizualnych oraz nagrań muzycznych, wymaga uzyskania od różnych podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych, takich jak twórcy, artyści wykonawcy, producenci i wydawcy, licencji obejmujących te prawa. Zwykle w gestii podmiotów praw autorskich pozostaje wybór między samodzielnym a zbiorowym zarządzaniem przysługującymi im prawami. Zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi obejmuje udzielanie licencji użytkownikom, kontrolowanie licencjobiorców oraz monitorowanie korzystania z praw, egzekwowanie praw autorskich i praw pokrewnych, pobieranie wynagrodzeń autorskich z tytułu eksploatacji praw i podział kwot między podmiotami praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania umożliwiają podmiotom praw autorskich uzyskanie wynagrodzeniatytułu korzystaniaich utworówprzypadkach,których podmioty te nie byłyby samestanie kontrolować tego wykorzystania lub egzekwować należnych im wynagrodzeń,tym na rynkach zagranicznych. Ponadto organizacje te pełnią ważną rolę społecznąkulturalną jako popularyzatorzy różnorodności ekspresji kulturalnej, umożliwiając wejście na rynek nawet stosunkowo skromnymmniej popularnym repertuarom.art. 167 Traktatufunkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązano Unię do uwzględniania aspektów kulturalnychswoim działaniu, zwłaszczacelu poszanowaniapopierania różnorodności jej kultur.

(2) Rozpowszechnianie treści chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi oraz związanych z nimi usług, w tym książek, produkcji audiowizualnych oraz nagrań muzycznych, wymaga uzyskania od różnych podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych, takich jak twórcy, artyści wykonawcy, producenci i wydawcy, licencji obejmujących te prawa. Zwykle w gestii podmiotów praw autorskich pozostaje wybór między samodzielnym a zbiorowym zarządzaniem przysługującymi im prawami. Zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi obejmuje udzielanie licencji użytkownikom, kontrolowanie licencjobiorców oraz monitorowanie korzystania z praw, egzekwowanie praw autorskich i praw pokrewnych, pobieranie wynagrodzeń autorskich z tytułu eksploatacji praw i podział kwot między podmiotami praw autorskich.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Na mocy art. 167 Traktatufunkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązuje się Unię Europejską do uwzględniania różnorodności kulturowejswoim działaniu oraz przyczyniania się do rozkwitu kultur państw członkowskichposzanowaniu ich różnorodności narodowejregionalnej, przy równoczesnym podkreślaniu znaczenia wspólnego dziedzictwa kulturowego. Organizacje zbiorowego zarządzania pełnią ważną rolęzakresie promocjiochrony różnorodności kulturowej, umożliwiając podmiotom praw autorskich uzyskanie wynagrodzeniatytułu korzystaniaich utworówprzypadkach,których podmioty te nie byłyby samestanie kontrolować tego wykorzystania lub egzekwować należnych im wynagrodzeń,tym na rynkach zagranicznych. Ponadto organizacje te pełnią ważną rolę społecznąkulturalną jako popularyzatorzy różnorodności ekspresji kulturalnej, umożliwiając wejście na rynek nawet stosunkowo skromnymmniej popularnym repertuarom.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Organizacje zbiorowego zarządzaniasiedzibąUnii muszą przestrzegać – jako usługodawcy – krajowych wymogów wynikającychdyrektywy 2006/123/WE Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, która ma na celu stworzenie ram prawnych zapewniających swobodę przedsiębiorczościswobodny przepływ usług między państwami członkowskimi. Oznacza to, że organizacje zbiorowego zarządzania powinny mieć swobodę świadczenia swoich usług za granicą, reprezentowania podmiotów praw autorskich mających miejsce zamieszkania lub siedzibęinnych państwach członkowskich oraz udzielania licencji użytkownikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibęinnych państwach członkowskich.

skreślony

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do ich przejrzystości i odpowiedzialności wobec swoich członków i podmiotów praw autorskich. Oprócz trudności doświadczanych przez zagraniczne podmioty praw autorskich przy wykonywaniu swoich praw oraz zbyt częstych przypadków nieefektywnego zarządzania finansowego pobranymi wynagrodzeniami, problemy związane z funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania prowadzą do niewydolności w eksploatacji praw autorskich i praw pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze szkodą dla członków organizacji zbiorowego zarządzania, podmiotów praw autorskich i użytkowników. Podobne problemy nie występująprzypadku niezależnych podmiotów świadczących usługi zarządzania prawami autorskimi, które działają na rzecz podmiotów praw autorskichcharakterze ich przedstawicieli na potrzeby zarządzania ich prawami na zasadach handlowych, a w których podmiotom praw autorskich nie przysługują żadne prawatytułu członkostwa.

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do ich przejrzystości i odpowiedzialności wobec swoich członków, podmiotów praw autorskich i użytkowników. Oprócz trudności doświadczanych przez zagraniczne podmioty praw autorskich przy wykonywaniu swoich praw oraz zbyt częstych przypadków nieefektywnego zarządzania finansowego pobranymi wynagrodzeniami, problemy związane z funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania prowadzą do niewydolności w eksploatacji praw autorskich i praw pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze szkodą dla członków organizacji zbiorowego zarządzania, podmiotów praw autorskich i użytkowników.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość podjęcia decyzjistosowaniu przepisów tytułów IIIV,wyjątkiem art. 35 ust. 1a40, do organizacji zbiorowego zarządzania, które wprawdzie mają siedziby poza granicami Unii, jednak prowadzą działalność na ich terytorium.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) Organizacje zbiorowego zarządzania powinny mieć możliwość zlecenia prowadzenia niektórych działań podmiotom zależnym lub innym podmiotom, które są ich własnością lub są przez nie kontrolowane.takich przypadkach działania tych podmiotów zależnych lub innych podmiotów powinny podlegać przepisom tytułów IIIV –wyjątkiem art. 35 ust. 1aart. 40 – które miałyby zastosowanie, gdyby dane działanie było prowadzone bezpośrednio przez organizację zbiorowego zarządzania. Odpowiednie przepisy tytułów IIIV powinny mieć zastosowanie również do podmiotów, które na zasadach komercyjnych zarządzająUnii prawami autorskimi lub prawami pokrewnymiimieniu więcej niż jednego podmiotu praw autorskich, co stanowi ich jedyny lub główny cel.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c) Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na przepisy państw członkowskichzakresie zarządzania prawami, takimi jak rozszerzone licencje zbiorowe, domniemania prawne reprezentacji lub transferu, pod warunkiem że przepisy te są zgodneprawem Unii oraz zobowiązaniami międzynarodowymi Uniipaństw członkowskich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7d) Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do wydawania lub przyjmowania,odniesieniu do organizacji zbiorowego zarządzania, przepisów przewidujących poziom dobrego zarządzaniaprzejrzystości wyższy niż poziom zaleconytytule II niniejszej dyrektywy.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7e) Niniejsza dyrektywa nie narusza formy prawnej wybieranej tradycyjnie przez państwa członkowskie dla celów prowadzenia organizacji zbiorowego zarządzania. Państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do zmiany formy prawnej tych organizacji. Przepisy niniejszej dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla wolności zrzeszania sięprawa do organizowania się przysługujących podmiotom praw autorskich. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla wolności zrzeszania się pracodawcówpracowników, ich prawa do tworzenia dowolnych organizacjizwiązków zawodowychcelu obrony interesówdo negocjowania oraz zawierania układów zbiorowych, zgodnieprawem krajowym.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7f) Do celów niniejszej dyrektywy organizacje zbiorowego zarządzania powinny obejmować organizacje nienastawione na zysk, które są upoważnione przez więcej niż jeden podmiot praw autorskich do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, co stanowi ich główną działalność,które są własnością podmiotów praw autorskich lub są przez nie bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane. Przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny dotyczyć indywidualnych przedsiębiorstw, któreramach zwykłej działalności są zaangażowane na zasadach komercyjnychtworzenie treści lub udzielanie licencji dotyczących praw (jak wydawcy muzyczni, wydawcy książek lub firmy fonograficzne).

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)celu dopilnowania, aby podmioty praw autorskichpraw pokrewnych mogłypełni korzystaćrynku wewnętrznegoprzypadku, gdy przysługujące im prawa są przedmiotem zbiorowego zarządu, oraz aby ich swobodawykonywaniu przysługujących im praw nie była bezpodstawnie ograniczona, należy przewidzieć włączenie stosownych gwarancji do dokumentów założycielskich organizacji zbiorowego zarządzania. Ponadto zgodniedyrektywą 2006/123/WE organizacje zbiorowego zarządzania, świadcząc usługi zarządzania, nie powinny dyskryminować, bezpośrednio lub pośrednio, podmiotów praw autorskich ze względu na ich przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa.

skreślony

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Istniejąca swoboda świadczenia usług zbiorowego zarządzania i korzystaniatych usług ponad granicami oznacza, że podmioty praw autorskich mogą swobodnie wybierać organizację zbiorowego zarządzania na potrzeby zarządzania ich prawami, takimi jak prawa do publicznego wykonania lub nadawania, lub kategoriami praw, takimi jak prawo interaktywnego publicznego udostępniania utworu, pod warunkiem że organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi już zarząd tego rodzaju prawami lub kategoriami praw. Oznacza to, że podmioty praw autorskich mogąłatwy sposób wycofać swoje prawa lub kategorie praw spod zarządu prowadzonego przez daną organizację zbiorowego zarządzania i powierzyć lub przekazać całość lub część tych praw innej organizacji zbiorowego zarządzania lub innemu podmiotowi, bez względu na państwo członkowskie siedziby lub zamieszkania lub przynależność państwową organizacji zbiorowego zarządzania lub podmiotu praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania zarządzające różnymi rodzajami utworów oraz innymi przedmiotami prawa autorskiego, takimi jak utwory literackie, muzyczne lub fotograficzne, powinny również zapewnić tego rodzaju elastyczność podmiotom praw autorskichodniesieniu do zarządzania różnymi rodzajami utworówinnych przedmiotów praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny informować podmioty praw autorskichtej możliwości wyboruumożliwiać im jak najłatwiejszeniej korzystanie. Wreszcie, niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawiać podmiotów praw autorskich możliwości samodzielnego zarządzania swoimi prawami, w tym na potrzeby zastosowań niekomercyjnych.

(9) Istniejąca swoboda korzystaniausług zbiorowego zarządzania ponad granicami oznacza, że podmioty praw autorskich mogą swobodnie wybierać organizację zbiorowego zarządzania na potrzeby zarządzania ich prawami, takimi jak prawa do publicznego wykonania lub nadawania, lub kategoriami praw, takimi jak prawo interaktywnego publicznego udostępniania utworu, pod warunkiem że organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi już zarząd tego rodzaju prawami lub kategoriami praw. Walne zgromadzenie członków organizacji zbiorowego zarządzania powinno określić prawa, kategorie praw, rodzaje utworówinne przedmioty prawa autorskiego, które mają podlegać zarządzaniu przezorganizację zbiorowego zarządzania. Decyzje walnego zgromadzenia członków powinny uwzględniać wolność osobistą podmiotów praw autorskichzakresie dysponowania własnymi utworamiswobodnego wyboru organizacji, która będzie zarządzać ich prawami. Walne zgromadzenie członków powinno też uwzględniać szczególny charakter danego sektora kultury, np. sektora audiowizualnego, oraz niezbędne zobowiązania podmiotów praw autorskich umożliwiające organizacji zbiorowego zarządzania skuteczną realizację jej zadań. Wreszcie, niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawiać podmiotów praw autorskich możliwości samodzielnego zarządzania swoimi prawami, w tym na potrzeby zastosowań niekomercyjnych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Upoważnienie przez podmioty praw autorskich nie jest wymagane, jeżeli zarządzanie zbiorowe narzucone zostaje przepisami prawa krajowego.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b) Istniejąca swoboda korzystaniausług zbiorowego zarządzania ponad krajowymi granicami oznacza, że podmioty praw autorskich powinny mócłatwy sposób wycofywać swoje prawa lub kategorie praw lub rodzaje utworówinne przedmioty prawa autorskiego przez siebie wybrane spod zarządu prowadzonego przez daną organizację zbiorowego zarządzaniapowierzać lub przekazywać ich całość lub część innej organizacji zbiorowego zarządzania lub innemu podmiotowi, bez względu na państwo członkowskie siedziby lub przynależność państwową organizacji zbiorowego zarządzania lub podmiotu praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny mieć możliwość ustanawiania przepisów mających uniemożliwiać ich członkom nadużywanie tych praw poprzez określenie racjonalnych limitów liczbowych odnoszących się do wycofywania praw lub kategorii praw lub rodzajów utworówinnych przedmiotów prawa autorskiego spod zarządu danej organizacji zbiorowego zarządzaniado ponownego ich wprowadzania pod jej zarządracjonalnym okresie. Powinno to stworzyć właściwą równowagę,ramach której można by złagodzić zasadne obawy organizacji zbiorowego zarządzania dotyczące obciążenia administracyjnego, jednocześnie gwarantując podmiotom praw autorskich wolność jak najswobodniejszego zarządzanie ich utworami. Organizacje zbiorowego zarządzania zarządzające różnymi rodzajami utworówinnymi przedmiotami prawa autorskiego, takimi jak utwory literackie, muzyczne lub fotograficzne, powinny również zapewnić tego rodzaju elastyczność podmiotom praw autorskichodniesieniu do zarządzania różnymi rodzajami utworówinnymi przedmiotami prawa autorskiego. Takie organizacje zbiorowego zarządzania powinny informować podmioty praw autorskichtej możliwościumożliwiać im jak najłatwiejszeniej korzystanie.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Od organizacji zbiorowego zarządzania oczekuje się działania w interesie swoich członków. Należy zatem przewidzieć system, który umożliwi członkom organizacji zbiorowego zarządzania wykonywanie ich praw członkowskich poprzez udział w procesie decyzyjnym tych organizacji. Poszczególne kategorie członków powinny być reprezentowane w procesie decyzyjnym w sprawiedliwy i wyważony sposób. Skuteczność regulaminu walnego zgromadzenia członków organizacji zbiorowego zarządzania osłabiać może brak przepisów regulujących tryb zwoływania i prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. Konieczne jest zatem dopilnowanie, aby walne zgromadzenie zwoływane było regularnie, przy czym nie rzadziej niż raz do roku, oraz aby najważniejsze decyzje w organizacji zbiorowego zarządzania podejmowane były przez walne zgromadzenie.

(11) Organizacje zbiorowego zarządzania powinny działaćzbiorowym interesie podmiotów praw autorskich, które reprezentują. Należy zatem przewidzieć system, który umożliwi członkom danej organizacji zbiorowego zarządzania wykonywanie ich praw członkowskich poprzez udział w procesie decyzyjnym tej organizacji. Poszczególne kategorie członków, takie jak producenci czy wykonawcy, powinny być reprezentowane w procesie decyzyjnym w sprawiedliwy i wyważony sposób. Skuteczność regulaminu walnego zgromadzenia członków organizacji zbiorowego zarządzania byłaby osłabionasytuacji braku przepisów regulujących tryb zwoływania i prowadzenia obrad walnego zgromadzenia członków. Konieczne jest zatem dopilnowanie, aby walne zgromadzenie członków zwoływane było regularnie, przy czym nie rzadziej niż raz do roku, oraz aby najważniejsze decyzje w organizacji zbiorowego zarządzania podejmowane były przez walne zgromadzenie członków.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Członkowie organizacji zbiorowego zarządzania powinni móc uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i głosować w trakcie jego obrad; wykonywanie tych praw może podlegać wyłącznie zasadnym i współmiernym ograniczeniom. Należy ułatwić członkom wykonywanie praw głosu.

(12) Wszyscy członkowie organizacji zbiorowego zarządzania powinni móc uczestniczyć w walnym zgromadzeniu członków i głosować w trakcie jego obrad; wykonywanie tych praw powinno podlegać wyłącznie zasadnym i współmiernym ograniczeniom. W niektórych wyjątkowych przypadkach organizacje zbiorowego zarządzania ustanowiono, nadając im formę prawną fundacji, przez co nie mają one członkostwa.takich przypadkach uprawnienia walnego zgromadzenia członków powinny być wykonywane prze organ, któremu powierzono funkcję nadzorczą. Walne zgromadzenie członków powinno posiadać przynajmniej uprawnienia do ustanowienia ram działalności zarządczej, szczególnieodniesieniu do korzystaniawynagrodzenia autorskiego przez organizację zbiorowego zarządzania. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny zachęcać swoich członków do aktywnego udziałuwalnym zgromadzeniu. Należy jednak ułatwić wykonywanie praw głosu tym członkom organizacji zbiorowego zarządzania, którzy nie są obecni podczas walnego zgromadzenia. Dlatego członkom należy umożliwić uczestnictwowalnym zgromadzeniugłosowanietrakcie jego obrad poprzez pełnomocnika. Ponadto państwa członkowskie powinny móc zezwalać organizacjom zbiorowego zarządzania na wprowadzenie głosowania drogą elektroniczną.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Członków należy dopuścić do udziału w monitorowaniu zarządzania organizacjami zbiorowego zarządzania. W tym celu organizacje zbiorowego zarządzania powinny ustanowić funkcję nadzorczą, która jest odpowiednia w kontekście ich struktury organizacyjnej, oraz umożliwić przedstawicielom członków zasiadanie w organie sprawującym tę funkcję. Aby uniknąć nakładania nadmiernych obciążeń na mniejsze organizacje zbiorowego zarządzania oraz nadać proporcjonalny charakter obowiązkom wynikającymniniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny móc – jeśli uznają to za konieczne – wyłączać najmniejsze organizacje zbiorowego zarządzania spod obowiązku organizowania takiej funkcji nadzorczej.

(13) Członków należy dopuścić do udziału w ciągłym monitorowaniu zarządzania organizacjami zbiorowego zarządzania. W tym celu takie organizacje powinny mieć funkcję nadzorczą, która jest odpowiednia w kontekście ich struktury organizacyjnej, oraz powinny umożliwić przedstawicielom członków zasiadanie w organie sprawującym tę funkcję. W zależności od struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania funkcję nadzorczą może sprawować osobny organ, taki jak rada nadzorcza, lub dyrektorzy rady administracyjnej, którzy nie kierują działalnością organizacji zbiorowego zarządzania. Wymóg sprawiedliwejwyważonej reprezentacji członków nie powinien uniemożliwiać organizacji zbiorowego zarządzania powierzenia funkcji nadzorczej stronom trzecim.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Przez wzgląd na prawidłowe zarządzanie kadra kierownicza wyższego szczebla organizacji zbiorowego zarządzania musi być niezależna. Kierownicy i dyrektorzy wykonawczy powinni mieć obowiązek składania co roku wobec organizacji zbiorowego zarządzania oświadczeń o występowaniu ewentualnych konfliktów między ich interesami a interesami organizacji.

(14) Przez wzgląd na prawidłowe zarządzanie kadra kierownicza wyższego szczebla organizacji zbiorowego zarządzania musi być niezależna. Przed objęciem funkcji,następnie co roku kierownicy i dyrektorzy wykonawczy powinni mieć obowiązek składania wobec organizacji zbiorowego zarządzania oświadczeń o występowaniu ewentualnych konfliktów między ich interesami a interesami organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Organizacje zbiorowego zarządzania pobierają kwoty należne z tytułu eksploatacji praw powierzonych im przez podmioty praw autorskich, zarządzają nimi oraz dokonują ich podziału. Należności te w ostatecznym rozrachunku przysługują podmiotom praw autorskich, które mogą być członkami danej organizacji lub innej organizacji zbiorowego zarządzania. Dlatego też ważne jest, aby organizacje zbiorowego zarządzania dochowywały jak największej staranności przy pobieraniu tych kwot, zarządzaniu nimi i ich podziale. Dokładny podział jest możliwy tylko wtedy, gdy organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą należytą ewidencję członków, licencji i wykorzystania utworów oraz innych przedmiotów praw autorskich. W stosownych przypadkach dane powinny być również przekazywane przez podmioty praw autorskich i użytkowników oraz weryfikowane przez organizacje zbiorowego zarządzania. Kwoty pobrane i należne podmiotom praw autorskich powinny być zarządzane odrębnie od wszelkich aktywów własnych organizacji zbiorowego zarządzania, a w przypadku ich zainwestowania do czasu ich podziału między podmioty praw autorskich, taka inwestycja powinna być realizowana zgodnie ze strategią inwestycyjną uzgodnioną przez walne zgromadzenie organizacji zbiorowego zarządzania. W celu zachowania wysokiego poziomu ochrony praw przysługujących podmiotom praw autorskich oraz zadbania o to, by wszelkie dochody możliwe do uzyskania z tytułu eksploatacji ich praw były źródłem przysporzenia po stronie tych podmiotów, zarządzanie inwestycjami dokonywanymi i posiadanymi przez organizację zbiorowego zarządzania powinno przebiegać zgodnie z kryteriami zobowiązującymi tę organizację do ostrożnego działania, a jednocześnie umożliwiającymi jej podejmowanie decyzji w sprawie najbezpieczniejszej i najskuteczniejszej strategii inwestycyjnej. Powinno to umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania wybór takiego sposobu alokacji aktywów, który odpowiada dokładnemu charakterowi i okresowi trwania ekspozycji na ryzyko, na które narażona jest jakakolwiek zainwestowana kwota wynagrodzenia autorskiego, i który nie powoduje nieuzasadnionego uszczerbku wynagrodzenia autorskiego należnego podmiotom praw autorskich. Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego i skutecznego podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich konieczne jest zobowiązanie organizacji zbiorowego zarządzania do podejmowania – z zachowaniem staranności i w dobrej wierze – odpowiednich środków mających na celu identyfikację i lokalizację podmiotów praw autorskich. Należy również przewidzieć konieczność zatwierdzania przez członków organizacji zbiorowego zarządzania zasad regulujących wszelkie sytuacje,których – ze względu na nieustalenie tożsamości lub miejsca pobytu podmiotów praw autorskich – nie jest możliwy podział pobranych kwot.

(15) Organizacje zbiorowego zarządzania pobierają kwoty należne z tytułu eksploatacji praw powierzonych im przez podmioty praw autorskich, zarządzają nimi oraz dokonują ich podziału. Należności te w ostatecznym rozrachunku przysługują podmiotom praw autorskich, które mogą być członkami danej organizacji, lub przysługują innej organizacji. Dlatego też ważne jest, aby organizacje zbiorowego zarządzania dochowywały jak największej staranności przy pobieraniu tych kwot, zarządzaniu nimi i ich podziale. Dokładny podział jest możliwy tylko wtedy, gdy organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą należytą ewidencję członków, licencji i wykorzystania utworów oraz innych przedmiotów praw autorskich. W stosownych przypadkach dane powinny być również przekazywane przez podmioty praw autorskich i użytkowników oraz weryfikowane przez organizacje zbiorowego zarządzania. Kwoty pobrane i należne podmiotom praw autorskich powinny być zarządzane odrębnie od wszelkich aktywów własnych organizacji zbiorowego zarządzania, a w przypadku ich zainwestowania do czasu ich podziału między podmioty praw autorskich, taka inwestycja powinna być realizowana zgodnie ze strategią inwestycyjną uzgodnioną przez walne zgromadzenie członków organizacji zbiorowego zarządzania. W celu zachowania wysokiego poziomu ochrony praw przysługujących podmiotom praw autorskich oraz zadbania o to, by wszelkie dochody możliwe do uzyskania z tytułu eksploatacji ich praw były źródłem przysporzenia po stronie tych podmiotów, zarządzanie inwestycjami dokonywanymi i posiadanymi przez organizację zbiorowego zarządzania powinno przebiegać zgodnie z kryteriami zobowiązującymi tę organizację do ostrożnego działania, a jednocześnie umożliwiającymi jej podejmowanie decyzji w sprawie najbezpieczniejszej i najskuteczniejszej strategii inwestycyjnej. Powinno to umożliwić organizacjom zbiorowego zarządzania wybór takiego sposobu alokacji aktywów, który odpowiada dokładnemu charakterowi i okresowi trwania ekspozycji na ryzyko, na które narażona jest jakakolwiek zainwestowana kwota wynagrodzenia autorskiego, i który nie powoduje nieuzasadnionego uszczerbku wynagrodzenia autorskiego należnego podmiotom praw autorskich. Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego i skutecznego podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich konieczne jest zobowiązanie organizacji zbiorowego zarządzania do podejmowania – z zachowaniem staranności i w dobrej wierze – odpowiednich środków mających na celu identyfikację i lokalizację podmiotów praw autorskich. Gdy pomimo starannych poszukiwań nie uda się ustalić tożsamości lub miejsca pobytu podmiotów praw autorskich, państwa członkowskie powinny zapewnić odrębneniezależne zarządzanie tymi kwotami, np. poprzez utworzenie specjalnego funduszu przez państwo członkowskie,którym pieniądze są pobierane,przeznaczeniem na finansowanie usług kulturalnych, socjalnych lub edukacyjnych.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Uczciwe warunki handlowe stosowane przy udzielaniu licencji mają szczególne znaczenie dla zapewnienia użytkownikom możliwości uzyskania licencji na utwory i inne chronione przedmioty prawa autorskiego, do których prawa reprezentowane są przez organizację zbiorowego zarządzania, oraz dla zapewnienia podmiotom praw autorskich należnego im wynagrodzenia. Organizacje zbiorowego zarządzania i użytkownicy powinni zatem prowadzić negocjacje w sprawie udzielenia licencji w dobrej wierze i stosować stawki wynagrodzenia autorskiego ustalone w oparciu o obiektywne kryteria.

(18) Uczciwe i niedyskryminacyjne warunki stosowane przy udzielaniu licencji mają szczególne znaczenie dla zapewnienia użytkownikom możliwości uzyskania licencji na ich prawa i inne przedmioty prawa autorskiego, do których prawa reprezentowane są przez organizację zbiorowego zarządzania, oraz dla zapewnienia podmiotom praw autorskich należnego im wynagrodzenia. Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie wydawał orzeczeniasprawie wynagrodzeniatytułu użytkowania praw, dlatego też należy skodyfikować to orzecznictwo. Organizacje zbiorowego zarządzania i użytkownicy powinni prowadzić negocjacje w sprawie udzielenia licencji w dobrej wierze. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny bezzwłocznie odpowiadać na wnioski użytkowników poprzez wskazanie informacji niezbędnych do zaproponowania warunków udzielenia licencji. Stawki wynagrodzenia autorskiego powinny zapewniać wypłacanie podmiotom praw autorskich odpowiednich wynagrodzeń za użytkowanie ich prawpowinny być obliczane w oparciu o obiektywne kryteria odzwierciedlające m.in. charakterzakres wartości ekonomicznej korzystaniapraw będących przedmiotem negocjacjipowinny pozostawaćniąracjonalnym związku. Dany użytkownik powinien być bezzwłocznie informowanytych kryteriach.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Aby umożliwićułatwić organizacjom zbiorowego zarządzania wykonywanie ich zadania, użytkownicyproducenci powinni mieć obowiązek przekazywaniarozsądnym terminie posiadanych przez siebie informacji dotyczących korzystaniapraw, kategorii praw, kategorii utworów lub innych przedmiotów prawa autorskiego, które są reprezentowane przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b) Organizacje zbiorowego zarządzania powinny mieć prawo do zawierania umówreprezentacjiinnymi organizacjami zbiorowego zarządzaniadziedzinie zarządzania prawami. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny też mieć prawo do zawierania umówwspólnym wystawianiu fakturpobieraniu wynagrodzeń autorskich. Takie umowy powinny być zgodneart. 101 Traktatufunkcjonowaniu Unii Europejskiejpowinny opierać się na równych, niedyskryminacyjnychprzejrzystych warunkach.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) W celu zwiększenia zaufania podmiotów praw autorskich, użytkowników oraz innych organizacji zbiorowego zarządzania do usług zarządzania świadczonych przez organizacje zbiorowego zarządzania, każda organizacja zbiorowego zarządzania powinna mieć obowiązek ustanowienia szczególnych środków w zakresie przejrzystości. Każda organizacja powinna więc informować poszczególne podmioty praw autorskich o wypłaconych im kwotach oraz o dokonanych potrąceniach. Powinny mieć one również obowiązek przekazywania wystarczająco dokładnych informacji,tym informacji finansowych, innym organizacjom zbiorowego zarządzania, których prawami zarządzają na podstawie umówreprezentacji. Każda organizacja zbiorowego zarządzania powinna również udostępniać do publicznej wiadomości wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić podmiotom praw autorskich, użytkownikom i innym organizacjom zbiorowego zarządzania zrozumienie jej struktury i sposobu prowadzenia przez nią działalności. Organizacje zbiorowego zarządzania w szczególności ujawniają podmiotom praw autorskich, użytkownikom oraz innym organizacjom zbiorowego zarządzania zakres swojego repertuaru oraz ich zasady dotyczące opłat, potrąceń i stawek wynagrodzeń autorskich.

(19) W celu zwiększenia zaufania podmiotów praw autorskich, użytkowników oraz innych organizacji zbiorowego zarządzania do usług zarządzania świadczonych przez organizacje zbiorowego zarządzania, każda organizacja zbiorowego zarządzania powinna mieć obowiązek ustanowienia szczególnych środków w zakresie przejrzystości. Każda organizacja zbiorowego zarządzania powinna więc informować poszczególne podmioty praw autorskich o wypłaconych im kwotach oraz o dokonanych potrąceniach. Każda organizacja zbiorowego zarządzania powinna również udostępniać do publicznej wiadomości wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić podmiotom praw autorskich, użytkownikom i innym organizacjom zbiorowego zarządzania zrozumienie jej struktury i sposobu prowadzenia przez nią działalności. Organizacje zbiorowego zarządzania w szczególności ujawniają podmiotom praw autorskich, użytkownikom oraz innym organizacjom zbiorowego zarządzania zakres swojego repertuaru oraz ich zasady dotyczące opłat, potrąceń i stawek wynagrodzeń autorskich.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Aby ułatwić organizacjom zbiorowego zarządzania wykonywanie ich zadania, użytkownicy powinni mieć obowiązek przekazywaniarozsądnym terminie informacji dotyczących korzystaniapraw, kategorii praw, utworów, rodzajów utworów lub innych przedmiotów prawa autorskiego, które są reprezentowane przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Aby zapewnić podmiotom praw autorskich możliwość monitorowania wyników organizacji zbiorowego zarządzania, które ich reprezentują, oraz porównywania wyników poszczególnych organizacji, organizacje zbiorowego zarządzania powinny udostępniać do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie na temat przejrzystości zawierające możliwe do porównania, zbadane informacje finansowe charakterystyczne dla działalności prowadzonej przez organizacje zbiorowego zarządzania. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny również udostępniać do publicznej wiadomości odrębne roczne sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych na usługi o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym. Aby uniknąć nakładania nadmiernych obciążeń na mniejsze organizacje zbiorowego zarządzania oraz nadać proporcjonalny charakter obowiązkom wynikającymniniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny móc – jeśli uznają to za konieczne – wyłączać najmniejsze organizacje zbiorowego zarządzania spod niektórych obowiązkówzakresie przejrzystości.

(20) Aby zapewnić podmiotom praw autorskich możliwość monitorowania wyników organizacji zbiorowego zarządzania, które ich reprezentują, oraz porównywania wyników poszczególnych organizacji, organizacje zbiorowego zarządzania powinny udostępniać do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie na temat przejrzystości zawierające możliwe do porównania, zbadane informacje finansowe charakterystyczne dla działalności prowadzonej przez organizacje zbiorowego zarządzania. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny również udostępniać do publicznej wiadomości odrębne roczne sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych na usługi o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym. Powinna istnieć możliwość publikowania tych sprawozdań jako części składowej jednego dokumentu, np. rocznego sprawozdania finansowego, lub też oddzielnie.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) W zaleceniu Komisji 2005/737/WE zaproponowano nowe środowisko regulacyjne lepiej przystosowane do zarządzania na poziomie Unii prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na potrzeby świadczenia legalnych internetowych usług muzycznych. Stwierdzono w nim, że w dobie internetowego wykorzystywania utworów muzycznych użytkownicy komercyjni potrzebują wieloterytorialnego systemu udzielania licencji, który będzie odpowiadał potrzebom pozbawionego granic środowiska internetowego. Zalecenie to, ze względu na dobrowolny charakter proponowanychnim środków, nie było wystarczająco skuteczne, by zachęcić do powszechnego udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji oraz rozwiązać szczególne problemy związane z udzielaniem licencji tego rodzaju.

(23) W zaleceniu Komisji 2005/737/WE zaproponowano nowe środowisko regulacyjne lepiej przystosowane do zarządzania na poziomie Unii prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na potrzeby świadczenia legalnych internetowych usług muzycznych. Stwierdzono w nim, że w dobie internetowego wykorzystywania utworów muzycznych użytkownicy komercyjni potrzebują wieloterytorialnego systemu udzielania licencji, który będzie odpowiadał potrzebom pozbawionego granic środowiska internetowego. Zalecenie to nie było jednak wystarczająco skuteczne, by zachęcić do powszechnego udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji oraz rozwiązać szczególne problemy związane z udzielaniem licencji tego rodzaju.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) W internetowej branży muzycznej, w której normą jest wciąż zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w granicach poszczególnych terytoriów, konieczne jest stworzenie warunków sprzyjających stosowaniu przez organizacje zbiorowego zarządzania najefektywniejszych praktyk w zakresie udzielania licencji, coraz częściej w kontekście transgranicznym. Należy zatem przewidzieć zbiór przepisów koordynujących podstawowe warunki świadczenia przez organizacje zbiorowego zarządzania usług w zakresie zbiorowego udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Przepisy te powinny zapewnić konieczną minimalną jakość tych usług transgranicznych świadczonych przez organizacje zbiorowego zarządzania, zwłaszcza pod względem przejrzystości reprezentowanego przez nie repertuaru i poprawności przepływów finansowych związanych z korzystaniem z tych praw. Przepisy te powinny również określić ramy ułatwiające dobrowolną konsolidację repertuaru muzycznego, a przez to ograniczenie liczby licencji, których użytkownik potrzebuje, aby móc świadczyć swoją usługę na wielu terytoriach. Przepisy te powinny umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania występowanie z wnioskiem do innej organizacji zbiorowego zarządzania o reprezentowanie jej repertuaru na więcej niż jednym terytorium, w przypadku gdy sama nie jest w stanie wypełnić tych wymogów. Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, powinna być zobowiązana – pod warunkiem że konsoliduje repertuar i udziela licencji wieloterytorialnych lub oferuje usługi w tym zakresie – do przyjęcia zlecenia od wnioskującej organizacji zbiorowego zarządzania. Rozwój legalnych internetowych usług muzycznych w całej Unii powinien również przyczynić się do walki z naruszaniem praw własności intelektualnej w internecie.

(24) W internetowej branży muzycznej, w której normą jest wciąż zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w granicach poszczególnych terytoriów, konieczne jest stworzenie warunków sprzyjających stosowaniu przez organizacje zbiorowego zarządzania najefektywniejszych praktyk w zakresie udzielania licencji, coraz częściej w kontekście transgranicznym. W celu umożliwienia konsolidacji wielu repertuarówprzyznawania licencji wielorepertuarowychwieloterytorialnych organizacje zbiorowego zarządzania powinny mieć możliwość zawierania umówreprezentacjiinnymi organizacjami zbiorowego zarządzaniamyśląkoordynacjiskuteczności takich licencji na równych oraz niedyskryminacyjnych warunkach. Należy przewidzieć zbiór przepisów koordynujących podstawowe warunki świadczenia przez organizacje zbiorowego zarządzania usług w zakresie zbiorowego udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Przepisy te powinny zapewnić konieczną minimalną jakość tych usług transgranicznych świadczonych przez organizacje zbiorowego zarządzania, zwłaszcza pod względem przejrzystości reprezentowanego przez nie repertuaru i poprawności przepływów finansowych związanych z korzystaniem z tych praw. Przepisy te powinny również określić ramy ułatwiające dobrowolną konsolidację repertuaru muzycznego, a przez to ograniczenie liczby licencji, których użytkownik potrzebuje, aby móc świadczyć swoją usługę na wielu terytoriach. Przepisy te powinny umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania występowanie z wnioskiem do innej organizacji zbiorowego zarządzania o reprezentowanie jej repertuaru na więcej niż jednym terytorium, w przypadku gdy sama nie jest w stanie wypełnić tych wymogów. Organizacja, do której zwrócono się z takim wnioskiem, powinna być zobowiązana – pod warunkiem że konsoliduje repertuar i udziela licencji wieloterytorialnych lub oferuje usługi w tym zakresie – do przyjęcia zlecenia od wnioskującej organizacji. Rozwój legalnych internetowych usług muzycznych w całej Unii powinien również przyczynić się do walki z naruszaniem praw własności intelektualnej w internecie.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Cele i skuteczność przepisów regulujących udzielanie licencji wieloterytorialnych przez organizacje zbiorowego zarządzania byłyby w dużym stopniu zagrożone, gdyby podmioty praw autorskich nie były w stanie wykonywać swoich praw i udzielać licencji tego rodzaju, w sytuacji gdy organizacja zbiorowego zarządzania, której powierzyły swoje prawa, nie udziela licencji wieloterytorialnych lub nie oferuje usług w tym zakresie oraz nie chce zlecić tego zadania innej organizacji zbiorowego zarządzania. Z tego względu w takich okolicznościach należy umożliwić podmiotom praw autorskich wykonywanie prawa do udzielania licencji wieloterytorialnych wymaganych przez dostawców usług internetowych albo samodzielnie, albo za pośrednictwem innej osoby lub innych osób, bez konieczności wycofywania swoich praw spod zarządu prowadzonego przez organizację zbiorowego zarządzania.

(32) Cele i skuteczność przepisów regulujących udzielanie licencji wieloterytorialnych przez organizacje zbiorowego zarządzania byłyby w dużym stopniu zagrożone, gdyby podmioty praw autorskich nie były w stanie wykonywać swoich praw i udzielać licencji tego rodzaju, w sytuacji gdy organizacja zbiorowego zarządzania, której powierzyły swoje prawa, nie udziela licencji wieloterytorialnych lub nie oferuje usług w tym zakresie oraz nie chce zlecić tego zadania innej organizacji zbiorowego zarządzania. Z tego względu w takich okolicznościach należy umożliwić podmiotom praw autorskich wykonywanie prawa do udzielania licencji wieloterytorialnych wymaganych przez dostawców usług internetowych albo samodzielnie, albo za pośrednictwem innej osoby lub innych osób, poprzez cofnięcie upoważnienia udzielonego do zarządzania tymi prawami lub wycofanie tych praw spod zarządu prowadzonego przez organizację zbiorowego zarządzania.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W interesie rynku internetowego najważniejsze wymogi w zakresie dostępu do informacji, przetwarzania danych, wystawiania faktur i zdolności płatniczych muszą mieć również zastosowanie do każdego podmiotu, w którym całość lub część udziałów posiada organizacja zbiorowego zarządzania i który udziela wieloterytorialnych licencji dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji lub oferuje usługi w tym zakresie.

(33) W interesie rynku internetowego najważniejsze wymogi w zakresie udzielania licencji wieloterytorialnych, dostępu do informacji, przetwarzania danych, wystawiania faktur i zdolności płatniczych, umów między organizacjami zbiorowego zarządzania dotyczących udzielania licencji wieloterytorialnych, zobowiązań do reprezentowania innej organizacji zbiorowego zarządzania oraz dostępu do udzielania licencji wieloterytorialnych muszą mieć również zastosowanie do każdego podmiotu, w którym całość lub część udziałów posiada, bezpośrednio lub pośrednio, lub też który kontroluje organizacja zbiorowego zarządzania i który udziela wieloterytorialnych licencji dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji lub oferuje usługi w tym zakresie.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Organizacje nadawcze, przy nadawaniu programów telewizyjnych i radiowych zawierających utwory muzyczne, o udzielenie licencji występują na ogół do lokalnej organizacji zbiorowego zarządzania. Licencja ta jest często ograniczona do działalności nadawczej. Aby umożliwić udostępnienie takich audycji telewizyjnych lub radiowych również w internecie, konieczna jest licencja dotycząca praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Aby ułatwić udzielanie licencji dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji do celów jednoczesnego i opóźnionego nadawania w internecie audycji telewizyjnych i radiowych, należy przewidzieć odstępstwo od przepisów, które inaczej miałyby zastosowanie do udzielania licencji wieloterytorialnych na wykorzystanie utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Odstępstwo to powinno być ograniczone do tego, co jest konieczne, aby umożliwić dostęp do programów telewizyjnych i radiowych w internecie oraz do materiałów, które z pierwotną audycją łączy wyraźny i zależny związek, które wyprodukowano w celu m.in. uzupełnienia lub zapowiedzi danego programu telewizyjnego lub radiowego bądź też umożliwienia późniejszego zaznajomienia się z tym programem. Odstępstwo to nie powinno funkcjonować w sposób zakłócający konkurencję z innymi usługami, które zapewniają konsumentom dostęp do poszczególnych utworów muzycznych lub audiowizualnych w internecie, ani też prowadzić do restrykcyjnych praktyk, takich jak podział rynku lub klientów, z naruszeniem art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(35) Organizacje nadawcze, przy nadawaniu programów telewizyjnych i radiowych zawierających utwory muzyczne, o udzielenie kompleksowej licencji występują na ogół do lokalnej organizacji zbiorowego zarządzania. Licencja ta jest często ograniczona do działalności nadawczej. Aby umożliwić udostępnienie takich audycji telewizyjnych lub radiowych również w internecie, konieczna jest licencja dotycząca praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Aby ułatwić udzielanie licencji dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji do celów jednoczesnego i opóźnionego nadawania w internecie audycji telewizyjnych i radiowych, należy przewidzieć odstępstwo od przepisów, które inaczej miałyby zastosowanie do udzielania licencji wieloterytorialnych na wykorzystanie utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Odstępstwo to powinno być ograniczone do tego, co jest konieczne, aby umożliwić dostęp do programów telewizyjnych i radiowych w internecie oraz do materiałów, które z usługami nadawczymi oferowanymi poza internetowym polem eksploatacji łączy wyraźny i zależny związek, które wyprodukowano w celu m.in. uzupełnienia lub zapowiedzi danego programu telewizyjnego lub radiowego bądź też umożliwienia późniejszego zaznajomienia się z tym programem. Odstępstwo to nie powinno funkcjonować w sposób zakłócający konkurencję z innymi usługami, które zapewniają konsumentom dostęp do poszczególnych utworów muzycznych lub audiowizualnych w internecie, ani też prowadzić do restrykcyjnych praktyk, takich jak podział rynku lub klientów, z naruszeniem art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Niezbędne jest zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów prawa krajowego przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny zapewniać swoim członkom możliwość skorzystania ze szczególnych procedur rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów. Możliwość skorzystania z tych procedur należy również udostępnić podmiotom praw autorskich reprezentowanym przez organizację zbiorowego zarządzania. Należy również zapewnić funkcjonowanie w państwach członkowskich niezależnych, bezstronnych i skutecznych podmiotów odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów, będących w stanie rozstrzygać spory handlowe między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami dotyczące istniejących lub proponowanych warunków udzielenia licencji, a także sytuacji, w których odmówiono udzielenia licencji. Ponadto skuteczność przepisów regulujących udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji mogłaby zostać osłabiona w przypadku braku możliwości szybkiego i skutecznego rozstrzygania przez niezależne i bezstronne podmioty sporów między organizacjami zbiorowego zarządzania a innymi podmiotami. W związku z tym należy przewidzieć, bez uszczerbku dla prawa dostępu do sądu, łatwo dostępną, skuteczną i bezstronną procedurę pozasądowego rozwiązywania konfliktów między organizacjami zbiorowego zarządzania, z jednej strony, a dostawcami usług internetowych, podmiotami praw autorskich lub innymi organizacjami zbiorowego zarządzania, z drugiej strony.

(36) Niezbędne jest zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów prawa krajowego przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny zapewniać swoim członkom możliwość skorzystania ze szczególnych procedur rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów. Możliwość skorzystania z tych procedur należy również udostępnić podmiotom praw autorskich reprezentowanym przez organizację zbiorowego zarządzania, jak też organizacjom zbiorowego zarządzania, na rzecz których zarządza ona prawami na podstawie umowyreprezentacji. Należy również zapewnić funkcjonowanie w państwach członkowskich niezależnych, bezstronnych i skutecznych podmiotów odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów, posiadających wiedzę fachowązakresu prawa własności intelektualnej, będących w stanie w rozsądnym terminie rozstrzygać spory handlowe między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami dotyczące istniejących lub proponowanych warunków udzielenia licencji, a także sytuacji, w których odmówiono udzielenia licencji. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby ich właściwe organy odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów otrzymały minimalne przeszkolenieposiadały minimalne doświadczeniedziedzinie własności intelektualnej. Ponadto skuteczność przepisów regulujących udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji mogłaby zostać osłabiona w przypadku braku możliwości szybkiego i skutecznego rozstrzygania przez niezależne i bezstronne podmioty sporów między organizacjami zbiorowego zarządzania a innymi podmiotami. W związku z tym należy przewidzieć, bez uszczerbku dla prawa dostępu do sądu, łatwo dostępną, skuteczną i bezstronną procedurę pozasądowego rozwiązywania konfliktów między organizacjami zbiorowego zarządzania, z jednej strony, a dostawcami usług internetowych, podmiotami praw autorskich lub innymi organizacjami zbiorowego zarządzania, z drugiej strony.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Ponadto państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie procedury, które umożliwią składanie skarg na organizacje zbiorowego zarządzania nieprzestrzegające przepisów, a także zapewnią nakładanie, w stosownych przypadkach, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji. Państwa członkowskie powinny ustalić, które organy powinny być odpowiedzialne za stosowanie procedur rozpatrywania skarg i nakładanie sankcji. W celu zapewnienia przestrzegania wymogów dotyczących udzielania licencji wieloterytorialnych należy określić szczególne przepisy dotyczące monitorowania ich wdrożenia. Właściwe organy państw członkowskich oraz Komisja Europejska powinny ze sobą w tym celu współpracować.

(37) Ponadto państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie procedury, które umożliwią składanie zażaleń na organizacje zbiorowego zarządzania nieprzestrzegające przepisów, kontrolowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania, a także zapewnią nakładanie, w stosownych przypadkach, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji. Państwa członkowskie powinny ustalić, które organy powinny być odpowiedzialne za stosowanie procedur rozpatrywania skarg, kontrolowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania i nakładanie sankcji. Właściwe organy powinny odznaczać się bezstronnością oraz dysponować wiedzą fachową, szczególniezakresie prawa własności intelektualnej,środkami niezbędnymi do skutecznej realizacji powierzonych im zadań. Państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do tworzenia nowych właściwych organów. W celu zapewnienia przestrzegania wymogów dotyczących udzielania licencji wieloterytorialnych należy określić szczególne przepisy dotyczące monitorowania ich wdrożenia. Właściwe organy państw członkowskich oraz Komisja Europejska powinny ze sobą w tym celu współpracować. Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać neutralnakwestii systemów uprzednich zezwoleńnadzorupaństwach członkowskich,ile są one zgodneprawem Uniinie stanowią przeszkodypełnym stosowaniu niniejszej dyrektywy. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na krajowe systemy zezwoleń dotyczące organizacji zbiorowego zarządzania,ile są one zgodneprawem Uniinie stanowią przeszkodypełnym stosowaniu niniejszej dyrektywy.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a) Państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do tworzenia nowych właściwych organów. Ponadto państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustanowienia kontroli ex post lub ex ante. Właściwe organy powinny odznaczać się bezstronnością oraz dysponować wiedzą fachowąśrodkami niezbędnymi do skutecznej realizacji powierzonych im zadań.

Uzasadnienie

Należy respektować różnorodność tradycji i praktyk państw członkowskich w zakresie nadzoru nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania. Jednakże dyrektywa okaże się nieużyteczna, jeżeli właściwe organy nie pozostaną bezstronne i nie będą sprawować skutecznej kontroli nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a)celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszej dyrektywy, szczególnie jej art. 25 ust. 5a, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnierozporządzeniem Parlamentu EuropejskiegoRady (UE) nr 182/2011dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisyzasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję1.

 

__________________

 

1 Dz.U. L 5528.2.2011, s. 13.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40b)trakcie przyjmowania właściwych aktów wykonawczych należy stosować procedurę sprawdzającą, ponieważ akty te mają zasięg ogólny.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszej dyrektywie określono wymogi niezbędne do zapewnienia prawidłowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi przez organizacje zbiorowego zarządzania. Określono w niej również wymogi dotyczące udzielania przez organizacje zbiorowego zarządzania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka                  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzjęstosowaniu przepisów tytułów IIIV,wyjątkiem art. 35 ust. 1a40,odniesieniu do wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania mających siedzibę poza granicami Uniiprowadzących działalność na ich terytorium.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Bez uszczerbku dla art. 31 odpowiednie przepisy tytułu IItytułu IV,wyjątkiem art. 35 ust. 1aart. 40, mają zastosowanie do działań podmiotów, które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez organizacje zbiorowego zarządzania lubktórych organizacje te posiadają całość lub część udziałów, pod warunkiem że podmioty te prowadzą działanie, które podlegałoby przepisom tych tytułów, gdyby było prowadzone przez organizację zbiorowego zarządzania.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Tytuł II art. 10, art. 11 ust. 1, art. 12, art. 16, art. 19art. 20 oraz tytuł IV art. 35 ust. 1art. 37 mają zastosowanie do podmiotów, które na zasadach komercyjnych zarządzająUnii prawami autorskimi lub prawami pokrewnymiimieniu więcej niż jednego podmiotu praw autorskich, co stanowi ich jedyny lub główny cel.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Tytuł III nie ma zastosowania do organizacji zbiorowego zarządzania, gdy udzielają one – na zasadzie dobrowolnej konsolidacji wymaganych praw,zgodzieprzepisami prawa konkurencji na podstawie art. 101102 Traktatufunkcjonowaniu Unii Europejskiej – licencji wieloterytorialnej dotyczącej praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji niezbędnej nadawcy celem publicznego odtworzenia lub udostępnienia swoich programów radiowych lub telewizyjnych równocześnieich pierwotną emisją lub później oraz wszelkich innych treści internetowych,tym zapowiedzi, wyprodukowanych przez nadawcę lub dla niego.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” oznacza każdą organizację, która jest własnością jej członków lub jest przez nich kontrolowanaktóra jest upoważniona z mocy prawa lub w drodze cesji, licencji lub innego uzgodnienia umownego przez więcej niż jeden podmiot praw autorskich do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a zarządzanie tymi prawami stanowi jej jedyną lub główną działalność;

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” oznacza każdą organizację, która jest upoważniona z mocy prawa lub w drodze cesji, licencji lub innego uzgodnienia umownego przez więcej niż jeden podmiot praw autorskich do zarządzania prawami autorskimi w zbiorowym interesie rzeczonych podmiotów praw autorskich, a zarządzanie tymi prawami stanowi jej jedyną lub główną działalność,która spełnia co najmniej jednonastępujących kryteriów;

 

(i) jest własnością jej członków lub jest przez nich kontrolowana; lub

 

(ii) jest organizacją nienastawioną na zysk;

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „podmiot praw autorskich” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, z wyjątkiem organizacji zbiorowego zarządzania, której przysługują prawa autorskie lub prawa pokrewne bądź która jest uprawniona – na podstawie umowy o eksploatacji praw – do części wynagrodzenia autorskiego z tytułu wszelkich praw, którymi zarządza organizacja zbiorowego zarządzania;

b) „podmiot praw autorskich” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, z wyjątkiem organizacji zbiorowego zarządzania, której przysługują prawa autorskie lub prawa pokrewne bądź która jest uprawniona – na podstawie umowy o eksploatacji praw lub na podstawie ustawy – do części wynagrodzenia autorskiego z tytułu wszelkich praw, którymi zarządza organizacja zbiorowego zarządzania;

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) „członek organizacji zbiorowego zarządzania” oznacza podmiot praw autorskich lub podmiot bezpośrednio reprezentujący podmioty praw autorskich, w tym inne organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia podmiotów praw autorskich, który spełnia wymogi członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania;

c) „członek organizacji zbiorowego zarządzania” oznacza podmiot praw autorskich lub podmiot bezpośrednio reprezentujący podmioty praw autorskich, w tym inne organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia podmiotów praw autorskich, spełniający wymogi członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania i przyjęty przez nią;

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) „walne zgromadzenie członków” oznacza organorganizacji zbiorowego zarządzania,którym członkowie uczestnicząwykonują prawa głosu, niezależnie od formy prawnej organizacji;

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) „dyrektor” oznacza dyrektora sprawującego zarząd jednoosobowo bądź członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub rady nadzorczej organizacji zbiorowego zarządzania;

e) „dyrektor” oznacza:

 

(i)przypadkach gdy przepisy prawa krajowego lub statut organizacji zbiorowego zarządzania przewidują radęsystemie monistycznym, członka zarządu;

 

(ii)przypadkach gdy przepisy prawa krajowego lub statut organizacji zbiorowego zarządzania przewidują radęsystemie dualistycznym, członka organu zarządzającego lub rady nadzorczej;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie terminologii odnośnie do zarówno organizacji zbiorowego zarządzania funkcjonujących w systemie monistycznym, jak i organizacji zbiorowego zarządzania funkcjonujących w systemie dualistycznym.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „wynagrodzenie autorskie” oznacza kwoty pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania w imieniu podmiotów praw autorskich, przysługujące z tytułu prawa wyłącznego, prawa do wynagrodzenia lub prawa do kompensaty;

f) „wynagrodzenie autorskie” oznacza kwoty pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania w imieniu podmiotów praw autorskich, przysługujące z tytułu prawa wyłącznego, prawa do wynagrodzenia lub prawa do kompensaty,tym wszelkie przychody osiąganewyniku zainwestowania wynagrodzeń autorskich;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) „opłaty z tytułu zarządzania” oznaczają kwoty pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania w celu pokrycia kosztów usług zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;

g) „opłaty z tytułu zarządzania” oznaczają kwoty pobierane lub potrącane przez organizację zbiorowego zarządzania z wynagrodzenia autorskiego lub przychodów osiąganychwyniku zainwestowania takiego wynagrodzenia w celu pokrycia kosztów usług zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) „potrąceniawynagrodzeń autorskich” oznaczają wszelkie potrąceniawynagrodzeń autorskichpostaci opłattytułu zarządzania lub potrąceń na finansowanie usługcharakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;

Uzasadnienie

Ważne, aby jasno określić terminologię związaną z potrąceniami, aby obejmowała ona zarówno potrącenia na cele kulturalne, jak i potrącenia na opłaty z tytułu zarządzania.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) „użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która nie działa w charakterze konsumenta i która dokonuje czynności wymagających zgody podmiotów praw autorskich oraz zapłaty wynagrodzenia lub kompensaty na rzecz podmiotów praw autorskich;

i) „użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która nie działa w charakterze konsumentaktóra dokonuje czynności wymagających zgody podmiotów praw autorskich oraz zapłaty wynagrodzenia lub kompensaty na rzecz podmiotów praw autorskich, czyli do celów, które nie są częścią jej działalności zawodowej lub handlowej;

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) „repertuar” oznacza zbiór utworów lub innych przedmiotów prawa autorskiego objętych ochroną, prawami do których zarządza organizacja zbiorowego zarządzania;

j) „repertuar” oznacza zbiór utworów, rodzajów utworów lub innych przedmiotów prawa autorskiego, prawami do których zarządza organizacja zbiorowego zarządzania;

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) „internetowa usługa muzyczna” oznacza usługę społeczeństwa informacyjnegorozumieniu art. 1 pkt 2 dyrektywy 98/34/WE, do której świadczenia wymagane jest udzielenie licencji na korzystanie z utworów muzycznych.

m) „internetowa usługa muzyczna” oznacza usługę w rozumieniu art. 1 pkt 2 dyrektywy 98/34/WE, do której świadczenia wymagane jest udzielenie licencji na korzystanie z utworów muzycznych.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacje zbiorowego zarządzania działały w sposób najlepiej zabezpieczający interesy ich członków oraz by nie nakładały na podmioty praw autorskich, których prawami zarządzają, jakichkolwiek obowiązków, które nie są obiektywnie niezbędne do celów ochrony praw i interesów tych podmiotów praw autorskich.

Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacje zbiorowego zarządzania działały w sposób najlepiej zabezpieczający interesy ich członkówpodmiotów praw autorskich, które reprezentują, oraz by nie nakładały na podmioty praw autorskich, których prawami zarządzają, jakichkolwiek obowiązków, które nie są obiektywnie niezbędne do celów ochrony praw i interesów tych podmiotów praw autorskich.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmiot praw autorskich ma prawo upoważnić wybraną przez siebie organizację zbiorowego zarządzania do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych wybranych przez siebie przedmiotów prawa autorskiego, w wybranych przez siebie państwach członkowskich, bez względu na państwo członkowskie miejsca zamieszkania lub siedziby organizacji zbiorowego zarządzania i podmiotu praw autorskich oraz bez względu na przynależność państwową podmiotu praw autorskich i organizacji zbiorowego zarządzania.

2. Podmiot praw autorskich ma prawo upoważnić wybraną przez siebie organizację zbiorowego zarządzania do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych wybranych przez siebie przedmiotów prawa autorskiego, w wybranych przez siebie państwach członkowskich, bez względu na państwo członkowskie miejsca zamieszkania lub siedziby organizacji zbiorowego zarządzania i podmiotu praw autorskich oraz bez względu na przynależność państwową podmiotu praw autorskich i organizacji zbiorowego zarządzania. Zgodnieart. 7 walne zgromadzenie członków organizacji zbiorowego zarządzania decydujeprawach, kategoriach praw lub rodzajach utworówinnych przedmiotach prawa autorskiego, które mogą podlegać zarządzaniu przez tę organizację zbiorowego zarządzania.

 

Decyzja walnego zgromadzenia uwzględnia wolność osobistą podmiotów praw autorskichzakresie dysponowania własnymi utworamiinnymi przedmiotami prawa autorskiego orazzakresie swobodnego wyboru organizacji, która będzie zarządzać ich prawami. Uwzględnia też szczególny charakter danego sektora kultury oraz niezbędne zobowiązania podmiotów praw autorskich umożliwiające organizacji zbiorowego zarządzania skuteczną realizację jej zadań.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Podmioty praw autorskich mają prawo do udzielania licencji na niekomercyjne korzystaniepraw, kategorii praw lub rodzajów utworówinnych przedmiotów prawa autorskiego przez siebie wybranych. Organizacje zbiorowego zarządzania informują swoich członkówtym prawie i o związanychnim warunkach.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Podmiot praw autorskich ma prawo cofnąć udzielone organizacji zbiorowego zarządzania upoważnienie do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać spod zarządu prowadzonego przez organizację zbiorowego zarządzania dowolne prawa lub kategorie praw lub rodzaje utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w odniesieniu do wybranych przez niego państw członkowskich, przy zachowaniu rozsądnego terminu wypowiedzenia nieprzekraczającego sześciu miesięcy. Organizacja zbiorowego zarządzania może postanowić, że tego rodzaju cofnięcie upoważnienia lub wycofanie spod zarządu staje się skuteczne jedynie w połowie lub na koniec roku obrotowego, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej po upływie terminu wypowiedzenia.

3. Podmiot praw autorskich ma prawo cofnąć udzielone organizacji zbiorowego zarządzania upoważnienie do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać spod zarządu prowadzonego przez organizację zbiorowego zarządzania dowolne prawa lub kategorie praw lub rodzaje utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w odniesieniu do wybranych przez niego państw członkowskich, przy zachowaniu rozsądnego terminu wypowiedzenia nieprzekraczającego sześciu miesięcy. Organizacja zbiorowego zarządzania może postanowić, że tego rodzaju cofnięcie upoważnienia lub wycofanie prawodniesieniu do repertuaru staje się skuteczne w połowie lub na koniec roku obrotowego, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej po upływie terminu wypowiedzenia.

 

Decyzją walnego zgromadzenia członków organizacja zbiorowego zarządzania może określić przepisy mające uniemożliwiać jej członkom nadużywanie prawa do cofnięcia upoważnienia lub do wycofania spod zarządu wszelkich praw lub kategorii praw lub rodzajów utworówinnych przedmiotów prawa autorskiego przez nich wybranych poprzez wprowadzenie racjonalnych limitów liczbowych odnoszących się do wycofań praw lub kategorii praw lub rodzajów utworówinnych przedmiotów prawa autorskiego spod zarządu organizacji zbiorowego zarządzania oraz do ponownego ich wprowadzania pod jej zarządracjonalnym okresie.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Organizacja zbiorowego zarządzania może zdecydować, że to cofnięcie upoważnienia lub wycofanie spod zarządu praw lub kategorii praw lub rodzajów utworówinnych przedmiotów prawa autorskiego wybranych przez użytkowników nie będzie miało wpływu na licencje udzielone użytkownikom przed tym cofnięciem upoważnienia lub wycofaniem spod zarządu, jeżeli takie licencje nie przekraczają okresu jednego roku od daty wejściażycie cofnięcia upoważnienia.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, by podmiot praw autorskich udzielał organizacji zbiorowego zarządzania w odniesieniu do każdego prawa lub każdej kategorii praw lub każdego rodzaju utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego wyraźnej zgody na zarządzanie tymi prawami oraz by zgoda ta była udokumentowana w formie pisemnej.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacje zbiorowego zarządzania przyjmują podmioty praw autorskich jako członków, jeżeli spełniają one warunki członkostwa. Wniosek o członkostwo mogą one odrzucić jedynie na podstawie obiektywnych kryteriów. Kryteria te są ujęte w statucie organizacji zbiorowego zarządzania lub warunkach członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania i są podawane do wiadomości publicznej.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania przyjmują podmioty praw autorskich jako członków, jeżeli spełniają one warunki członkostwa. Wniosek o członkostwo mogą one odrzucić jedynie na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów. Kryteria te są ujęte w statucie organizacji zbiorowego zarządzania lub warunkach członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania i są podawane do wiadomości publicznej. W chwili odmowy podmiot praw autorskich musi otrzymać szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego jego wniosekczłonkostwo został odrzucony.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W statucie organizacji zbiorowego zarządzania określa się odpowiednie i skuteczne mechanizmy udziału członków organizacji w jej procesie decyzyjnym. Poszczególne kategorie członków są reprezentowane w procesie decyzyjnym w sprawiedliwy i wyważony sposób.

3. W statucie organizacji zbiorowego zarządzania określa się odpowiednie i skuteczne mechanizmy udziału wszystkich członków organizacji w jej procesie decyzyjnym. Poszczególne kategorie członków są reprezentowane w procesie decyzyjnym w sprawiedliwy i wyważony sposób.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Walne zgromadzenie zatwierdza ewentualne zmiany w statucie organizacji zbiorowego zarządzania oraz warunkach członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania,ile warunki te nie są uregulowanestatucie.

3. Walne zgromadzenie członków zatwierdza ewentualne zmiany w statucie organizacji zbiorowego zarządzania oraz warunkach członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Walne zgromadzenie posiada uprawnienia do mianowania lub odwołania dyrektorów oraz do zatwierdzania ich wynagrodzenia i pozostałych świadczeń na ich rzecz, takich jak świadczenia niepieniężne, świadczenia emerytalne, prawa do innych świadczeń oraz prawa do odpraw.

Walne zgromadzenie członków posiada uprawnienia do mianowania lub odwołania dyrektorów, do monitorowania ogólnych wyników ich pracy oraz do zatwierdzania ich wynagrodzenia i pozostałych świadczeń na ich rzecz, takich jak świadczenia niepieniężne, świadczenia emerytalne, prawa do innych świadczeń oraz prawa do odpraw.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Walne zgromadzenie nie podejmuje decyzji w sprawie mianowania lub odwołania członków zarządu lub dyrektora sprawującego zarząd jednoosobowo, jeżeli uprawnienia do ich mianowania lub odwołania posiada rada nadzorcza.

W organizacji zbiorowego zarządzaniasystemem dualistycznym, walne zgromadzenie członków może postanowićdelegowaniu na radę nadzorczą decyzji w sprawie mianowania lub odwołania członków zarządu lub w sprawie zatwierdzenia ich wynagrodzeniainnych świadczeń.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) sposobu podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich, chyba że walne zgromadzenie postanawia powierzyć podjęcie tej decyzji organowi sprawującemu funkcję nadzorczą;

a) ogólnego sposobu podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich;

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wykorzystania kwot należnych podmiotom praw autorskich, które nie mogą zostać podzielone zgodnieart. 12 ust. 2, chyba że walne zgromadzenie postanawia powierzyć podjęcie tej decyzji organowi sprawującemu funkcję nadzorczą;

b) wykorzystania kwot pobranych, które nie zostały podzielone po trzech latach od zakończenia roku obrotowego, ponieważ nie udało się zidentyfikować lub zlokalizować podmiotów praw autorskich, chyba że państwa członkowskie postanowiły wykorzystać te kwoty na usługi kulturalne, socjalne lub edukacyjnesposób odrębnyniezależny;

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ogólnej strategii inwestycyjnej w odniesieniu do wynagrodzeń autorskich,tymzakresie udzielania pożyczek bądź zabezpieczeń lub gwarancjiodniesieniu do pożyczek;

c) ogólnej strategii inwestycyjnej w odniesieniu do wynagrodzeń autorskich i zarządzania ryzykiem;

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zasad dokonywania potrąceń od wynagrodzeń autorskich.

d) zasad dokonywania potrąceń od wynagrodzeń autorskich oraz przychodów osiąganychwyniku ich zainwestowania;

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) zatwierdzania nabycia wszelkich nieruchomości przez organizację zbiorowego zarządzania;

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) zatwierdzania ustanawiania podmiotów zależnych, nabycia innych podmiotów, nabycia udziałówinnych przedsiębiorstwach lub praw do nich, dokonywania połączeń lub zawierania sojuszy;

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc) zatwierdzania operacji zaciąganiaudzielenia pożyczek oraz udzielenia zabezpieczeń lub gwarancjiodniesieniu do pożyczek.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dd) określania praw, kategorii praw lub rodzajów utworówinnych chronionych przedmiotów prawa autorskiego, które mogą podlegać zarządowi organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Walne zgromadzenie członków może przekazać uprawnienia,których mowa ust. 4 i w ust. 5 lit. da), db)dc), organowi sprawującemu funkcję nadzorczą, doraźnie lub na mocy statutu.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Walne zgromadzenie kontroluje działalność organizacji zbiorowego zarządzania, podejmując co najmniej decyzje w sprawie powołania i odwołania biegłego rewidenta oraz zatwierdzając roczne sprawozdanie na temat przejrzystości i sprawozdanie biegłego rewidenta.

6. Walne zgromadzenie członków kontroluje działalność organizacji zbiorowego zarządzania, podejmując co najmniej decyzje w sprawie powołania i odwołania biegłego rewidenta oraz przedstawiając mu roczne sprawozdanie na temat przejrzystości wrazrachunkami przedsiębiorstwa.

 

Gdy zachodzą poważne wątpliwości co do sposobu zarządzania finansami przez organizację zbiorowego zarządzania, walne zgromadzenie członków może zdecydowaćmianowaniu niezależnego biegłego rewidenta celem przeprowadzenia kontroli. Wyniki tego audytu są przekazywane członkom organizacji zbiorowego zarządzania oraz właściwemu organowi krajowemu.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde ograniczenie prawa członków organizacji zbiorowego zarządzania do udziału w walnym zgromadzeniu i do korzystania na nim z prawa głosu musi być sprawiedliwe i proporcjonalne oraz opierać się na następujących kryteriach:

Wszyscy członkowie organizacji zbiorowego zarządzania mają prawo do udziału walnym zgromadzeniu członkówdo głosowaniatrakcie jego obrad; Każde ograniczenie prawa członków organizacji zbiorowego zarządzania do udziałuwalnym zgromadzeniu członków i do korzystania na nim z prawa głosu musi być sprawiedliwe i proporcjonalne oraz opierać się na okresie trwania członkostwa.

a)        okresie trwania członkostwa;

 

b)        kwotach, któredanym roku obrotowym dany członek otrzymał, lub które są mudanym roku należne.

 

Poprawka  74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Każdy członek organizacji zbiorowego zarządzania ma prawo do udzielenia dowolnej osobie fizycznej lub prawnej pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania podczas walnego zgromadzenia w jego imieniu.

8. Każdy członek organizacji zbiorowego zarządzania ma prawo do udzielenia dowolnemu innemu członkowi tej organizacji zbiorowego zarządzania, należącemu do tej samej kategorii podmiotów praw autorskich, pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu członków i głosowania podczas tego zgromadzenia w jego imieniu. Każdy członek ma także prawo wyznaczyć przedstawiciela zawodowego, np. agenta lub prawnika, na pełnomocnika, pod warunkiem że nie występuje konflikt interesów.

 

Każde pełnomocnictwo jest ważne na jednym walnym zgromadzeniu członków. Państwa członkowskie mogą upoważnić organizacje zbiorowego zarządzania do ograniczenia liczby pełnomocnictw powierzonych tej samej osobie fizycznej lub prawnej.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a. Państwa członkowskie mogą zezwolić organizacjom zbiorowego zarządzania na wprowadzenie głosowania drogą elektroniczną.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b. Gdy organizacja zbiorowego zarządzaniapowodu swojej formy prawnej nie może mieć walnego zgromadzenia członków, państwa członkowskie mogą postanowić, że uprawnienia wymienioneust. 3–6 będą wykonywane przez organ sprawujący funkcję nadzorczą.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8c. Państwa członkowskie mogą postanowić, że uprawnienia walnego zgromadzenia członków mogą być wykonywane przez zgromadzenie delegatów wybieranych co najmniej raz na cztery lata przez członków organizacji zbiorowego zarządzania, pod warunkiem że:

 

a) zapewnia się odpowiedniskuteczny udział członkówprocesie decyzyjnym organizacji zbiorowego zarządzania; oraz

 

b) poszczególne kategorie członków są reprezentowanezgromadzeniu delegatówsprawiedliwywyważony sposób.

 

Zasady określoneust. 2–8a stosuje się odpowiednio do zgromadzenia delegatów.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania ustanowiła funkcję nadzorczą odpowiedzialną za stałe monitorowanie działalności osób, którym powierzono funkcje kierowniczeorganizacji zbiorowego zarządzania, oraz monitorowanie wypełniania przez te osoby swoich obowiązków. W organie sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację członków organizacji zbiorowego zarządzania w celu zapewnienia ich skutecznego udziału.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania posiadała organ sprawujący funkcję nadzorczą, odpowiedzialny za stałe monitorowanie działalności osób, które kierują działalnością organizacji, oraz monitorowanie wypełniania przez te osoby swoich obowiązków. W organie sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację poszczególnych kategorii podmiotów praw autorskich, które są członkami organizacji zbiorowego zarządzania.

 

Każdy członek organu sprawującego funkcję nadzorczą składa co roku osobiste oświadczenie dotyczące konfliktu interesów, zawierające informacje,których mowaart. 9 ust. 2.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zatwierdzania nabycia nieruchomości przez organizację zbiorowego zarządzania;

skreślony

Poprawka  80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zatwierdzania ustanowienia podmiotów zależnych, nabycia innych podmiotów, nabycia udziałówinnych podmiotach lub praw do nich, połączeńsojuszy;

skreślony

Poprawka  81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zatwierdzania zaciągnięciaudzielenia pożyczki oraz udzielenia zabezpieczenia lub gwarancjiodniesieniu do pożyczki.

skreślony

Poprawka  82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) wykonywania uprawnień przekazanych mu przez walne zgromadzenie członków;

Poprawka  83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) monitorowania działalności osób,których mowaart. 9, oraz monitorowania wypełniania przez te osoby obowiązków,tym wykonywania decyzji walnego zgromadzenia członków, a w szczególności ogólnych działań wymienionychart. 7 ust. 5 lit. a)–d).

Poprawka  84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Uprawnienia przewidzianeniniejszym artykule mogą być wykonywane zgodnieprawem krajowym przez zarząd, inny organ zarządzający lub radę nadzorczą.

Uzasadnienie

W Europie istnieją modele jednolite (zarząd) lub podwójne (zarząd i rada nadzorcza). Dyrektywa powinna umożliwić koegzystencję tych dwóch modeli.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Organ, któremu powierzono funkcję nadzorczą, przedkłada walnemu zgromadzeniu członków sprawozdaniewykonania obowiązków.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przepisów ust. 12 nie stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania, która na dzień bilansowy nie przekracza wartości granicznychprzypadku dwóchtrzech następujących kryteriów:

skreślony

a) suma bilansowa: 350.000 EUR;

 

b) obrót netto: 700.000 EUR;

 

c) średnia liczba zatrudnionychroku obrotowym: dziesięć.

 

Poprawka  87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by osoby, które faktycznie kierują działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, oraz jej dyrektorzy,wyjątkiem dyrektorów sprawujących funkcję nadzorczą, kierowały organizacją zbiorowego zarządzaniasposób prawidłowy i ostrożny, z zastosowaniem solidnych procedur administracyjnych i księgowych oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacje zbiorowego zarządzania wprowadziłystosowały procedury zobowiązujące osoby, które kierują działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, do postępowania w sposób prawidłowy i ostrożny, z zastosowaniem solidnych procedur administracyjnych i księgowych oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej.

 

Osoby, które kierują działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, podejmują,rozsądnym terminie, decyzje dotyczące warunków udzielania licencjizawierania umów.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by osoby, które faktycznie kierują działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, oraz jej dyrektorzy,wyjątkiem dyrektorów sprawujących funkcję nadzorczą, ustanawiały procedury tak, by uniknąć konfliktów interesów. Organizacja zbiorowego zarządzania musi posiadać procedury służące rozpoznawaniu konfliktów interesów, zarządzaniu nimi oraz ich monitorowaniu i ujawnianiu, tak by zapobiec sytuacji, w której mają one negatywny wpływ na interesy członków organizacji.

Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacje zbiorowego zarządzania wprowadziłystosowały procedury tak, by uniknąć konfliktów interesów. Organizacja zbiorowego zarządzania musi posiadać procedury służące rozpoznawaniu konfliktów interesów lub potencjalnych konfliktów interesów, zarządzaniu nimi oraz ich monitorowaniu i ujawnianiu, tak by zapobiec sytuacji, w której mają one negatywny wpływ na zbiorowe interesy członków organizacji i podmiotów praw autorskich reprezentowanych przez organizację.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedury te obejmują coroczne składanie organowi, któremu powierzono funkcję nadzorczą, osobistego oświadczenia przez każdą z tych osób i każdegodyrektorów, zawierającego informacje na temat:

Procedury te obejmują coroczne składanie organowi, któremu powierzono funkcję nadzorczą, osobistego oświadczenia przez każdą z tych osób, o których mowaust. 1, zawierającego informacje na temat:

Poprawka  90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Organizacje zbiorowego zarządzania publikują na swoich stronach internetowych coroczne osobiste oświadczenia,których mowaust. 2 akapit drugi.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pobierając wynagrodzenia autorskie i zarządzając nimi, organizacje zbiorowego zarządzania działają z należytą starannością.

1. Pobierając wynagrodzenia autorskie, zarządzając nimi i dokonując ich podziału, organizacje zbiorowego zarządzania działają z należytą starannością.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacja zbiorowego zarządzania zarządza wynagrodzeniami autorskimi oraz przychodami osiąganymi w wyniku zainwestowania tych wynagrodzeń odrębnie od swoich własnych aktywów, przychodów ze świadczonych przez siebie usług zarządzania i przychodów z innej działalności.

2. Organizacja zbiorowego zarządzania zarządza wynagrodzeniami autorskimi oraz przychodami osiąganymi w wyniku zainwestowania tych wynagrodzeń,tym odsetkami,taki sposób, by zachować ich odrębność od swoich własnych aktywów, przychodów ze świadczonych przez siebie usług zarządzania i przychodów z innej działalności.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może wykorzystywać wynagrodzeń autorskichprzychodów osiąganych w wyniku ich zainwestowania na własny rachunekmoże jedynie dokonać potrącenia opłat z tytułu zarządzania.

3. Wynagrodzenia autorskieprzychody osiągane w wyniku ich zainwestowania,tym odsetki, mogą być wykorzystywanecelu potrącenia opłat z tytułu zarządzania tylkowyniku decyzji walnego zgromadzenia członków zgodnieart. 7 ust. 5 lit. d).

Poprawka  94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organizacja zbiorowego zarządzania nie może wykorzystywać wynagrodzeń autorskich lub przychodów osiąganychwyniku ich zainwestowania,tym odsetek, na własny rachunek.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli do chwili podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich organizacja zbiorowego zarządzania inwestuje wynagrodzenia autorskie i przychody osiągane w wyniku ich zainwestowania, dokonuje tego zgodnie z ogólną strategią inwestycyjną, o której mowa w art. 7 ust. 5 lit. c), oraz następującymi zasadami:

4. Jeżeli do chwili podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich organizacja zbiorowego zarządzania inwestuje wynagrodzenia autorskie i przychody osiągane w wyniku ich zainwestowania, dokonuje tego,najlepszym interesie członków, zgodnie z ogólną strategią inwestycyjną, o której mowa w art. 7 ust. 5 lit. c), oraz następującymi zasadami:

Poprawka  96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) aktywa są inwestowane w interesie członków;przypadku potencjalnego konfliktu interesów organizacja zbiorowego zarządzania zapewnia dokonanie inwestycji wyłącznieinteresie członków;

a) aktywa są inwestowane w sposób pozwalający uniknąć potencjalnego konfliktu interesów;

Poprawka  97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by potrącenia z wynagrodzeń autorskich, o których mowa w art. 16 lit. e), były określone w umowach regulujących stosunki między organizacją zbiorowego zarządzania a jej członkami oraz podmiotami praw autorskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by potrącenia z wynagrodzeń autorskich i wszelkich przychodów osiąganychwyniku ich zainwestowania, o których mowa w art. 19 lit. e) i f), były określone w umowach regulujących stosunki między organizacją zbiorowego zarządzania a jej członkami oraz podmiotami praw autorskich.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Potrącenia powinny być rozsądneodniesieniu do usług świadczonych na rzecz podmiotów praw autorskich przez organizację zbiorowego zarządzania –tym,stosownych przypadkach, usług,których mowaust. 2 – oraz ustalone na podstawie obiektywnych kryteriów.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Po otrzymaniu wnioskuczłonkostwo od podmiotu praw autorskich organizacja zbiorowego zarządzania informuje ten podmiot praw autorskichswoich zasadach dokonywania potrąceńwynagrodzeń autorskich oraz wszelkich przychodów osiąganychwyniku ich zainwestowania.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Państwa członkowskie zachęcają organizacje zbiorowego zarządzania do świadczenia na rzecz swoich członków usługcharakterze socjalnym, kulturalnymedukacyjnym.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania regularnie i z należytą starannością dokonywała podziału i wypłaty kwot należnych wszystkim podmiotom praw autorskich, które reprezentuje. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich najpóźniej w 12 miesięcy od końca roku obrotowego, w którym wynagrodzenia autorskie zostały pobrane, chyba że z przyczyn obiektywnych, związanych w szczególności ze zgłoszeniami dokonywanymi przez użytkowników, identyfikacją praw i podmiotów praw autorskich lub przyporządkowaniem utworów i innych przedmiotów praw autorskich do podmiotów praw autorskich, organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich w sposób dokładny, zapewniając równe traktowanie wszystkich kategorii podmiotów praw autorskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania regularnie i z należytą starannością dokonywała podziału i wypłaty kwot należnych wszystkim podmiotom praw autorskich, które reprezentuje. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich jak najszybciej,najpóźniej w trzy miesiące od końca roku obrotowego, w którym wynagrodzenia autorskie zostały pobrane.

 

Organizacje zbiorowego zarządzania mogą dokonać podziałuwypłaty wynagrodzeń autorskich po upływie terminu,którym mowaakapicie pierwszym, jeżeliprzyczyn obiektywnych, związanych w szczególności ze zgłoszeniami dokonywanymi przez użytkowników, identyfikacją praw i podmiotów praw autorskich lub przyporządkowaniem utworów i innych przedmiotów praw autorskich do podmiotów praw autorskich organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich w sposób dokładny, zapewniając równe traktowanie wszystkich kategorii podmiotów praw autorskich.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli w terminie pięciu lat od końca roku obrotowego, w którym nastąpiło pobranie wynagrodzeń autorskich, nie można było dokonać podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich, a organizacja zbiorowego zarządzania zastosowała wszystkie niezbędne środki służące zidentyfikowaniuzlokalizowaniu podmiotów praw autorskich, organizacja zbiorowego zarządzania podejmuje decyzjęwykorzystaniu tych kwot zgodnieart. 7 ust. 5 lit. b), bez uszczerbku dla prawa podmiotów praw autorskich do dochodzenia tych kwot od organizacji zbiorowego zarządzania.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania podejmują wszelkie niezbędne działania mające na celu identyfikacjęlokalizację podmiotów praw autorskich. Państwa członkowskie dopilnowują, aby jeżeli w terminie trzech lat od końca roku obrotowego, w którym nastąpiło pobranie wynagrodzeń autorskich, nie można było dokonać podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich, kwotami tymi zarządzano się odrębnieniezależnie,przeznaczeniem na finansowanie usług kulturalnych, socjalnych lub edukacyjnych, bez uszczerbku dla prawa podmiotów praw autorskich do dochodzenia tych kwot od organizacji zbiorowego zarządzania zgodnieprzepisami państw członkowskich dotyczącymi ograniczenia roszczeń.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów ust. 2 środki służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu podmiotów praw autorskich obejmują weryfikację ewidencji członków oraz udostępnienie członkom organizacji zbiorowego zarządzania i podanie do wiadomości publicznej wykazu utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w przypadku których nie udało się zidentyfikować lub zlokalizować podmiotu lub podmiotów praw autorskich.

3. Do celów ust. 2 organizacja zbiorowego zarządzania wprowadza skuteczne środki służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu podmiotów praw autorskich,jednocześnie zapewnia odpowiednie zabezpieczenia zapobiegające oszustwom. Środki takie obejmują weryfikację ewidencji członków oraz regularne udostępnianie członkom organizacji zbiorowego zarządzania i podanie do wiadomości publicznej wykazu utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w przypadku których nie udało się zidentyfikować lub zlokalizować podmiotu lub podmiotów praw autorskich.

Poprawka  104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacja zbiorowego zarządzania nie dokonywała żadnych rozróżnień między swoimi członkami a podmiotami praw autorskich, których prawami zarządza na podstawie umowy o reprezentacji, w szczególności w odniesieniu do mających zastosowanie stawek wynagrodzeń autorskich, opłat z tytułu zarządzania oraz warunków pobierania wynagrodzeń autorskich i podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich.

Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacja zbiorowego zarządzania nie dokonywała żadnych rozróżnień między swoimi członkami a podmiotami praw autorskich, których prawami zarządza na podstawie umowy o reprezentacji, w szczególności w odniesieniu do mających zastosowanie stawek wynagrodzeń autorskich, opłat z tytułu zarządzania oraz warunków pobierania wynagrodzeń autorskich i podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich,także potrąceń na poczet opłattytułu zarządzania,których mowaart. 16 lit. e).

Poprawka  105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Z wyjątkiem opłattytułu zarządzania organizacja zbiorowego zarządzania nie dokonuje żadnych potrąceń od wynagrodzeń autorskich należnych z tytułu praw, którymi zarządza na podstawie umowy o reprezentacji zawartejinną organizacją zbiorowego zarządzania, chyba że ta inna organizacja zbiorowego zarządzania udzieli wyraźnej zgody na dokonywanie takich potrąceń.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, bywyjątkiem rozsądnych opłat z tytułu zarządzania organizacja zbiorowego zarządzania nie dokonywała żadnych potrąceń od wynagrodzeń autorskich należnych z tytułu praw, którymi zarządza na podstawie umowy o reprezentacji, lubjakichkolwiek przychodów pochodzącychinwestowania wynagrodzeń autorskich.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacja zbiorowego zarządzania regularnie, z należytą starannością i w sposób dokładny dokonuje podziału i wypłaty kwot należnych innym organizacjom zbiorowego zarządzania.

2. Organizacja zbiorowego zarządzania regularnie, z należytą starannością,sposób dokładny i bez zbędnej zwłoki dokonuje podziału i wypłaty kwot należnych innym organizacjom zbiorowego zarządzania.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Udzielanie licencji

Udzielanie licencji i warunki użytkowania praw

Poprawka  108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organizacje zbiorowego zarządzania i użytkownicy prowadzą w dobrej wierze negocjacje w sprawie udzielania licencji dotyczących praw, wymieniając przy tym wszystkie niezbędne informacje na temat świadczonych przez siebie usług.

1. Organizacje zbiorowego zarządzania i użytkownicy prowadzą w dobrej wierze negocjacje w sprawie udzielania licencji dotyczących praw. Dostarczają wszystkich niezbędnych informacji na temat świadczonych przez siebie usług.

Poprawka  109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Warunki udzielenia licencji opierają się na obiektywnych kryteriach, w szczególnościodniesieniu do stawek wynagrodzeń autorskich.

Warunki udzielenia licencji opierają się na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach. Organizacje zbiorowego zarządzania, które udzielają licencji dotyczących praw, nie są zobowiązane,przypadku innego rodzaju usług, w szczególności usług internetowych, opierać się na warunkach udzielania licencji uzgodnionychużytkownikiem,sytuacji gdy ten ostatni świadczy nowy rodzaj usług, które są powszechnie dostępne krócej niż od trzech lat.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stawki wynagrodzeń autorskich za prawa wyłączne odzwierciedlają wartość ekonomiczną praw będących przedmiotem negocjacji oraz usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania.

Podmioty praw autorskich otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za korzystaniepraw. Stawki wynagrodzeń autorskich są obliczane na podstawie obiektywnych kryteriów, które odzwierciedlają m.in. charakterzakres wartości ekonomicznej korzystaniapraw będących przedmiotem negocjacji oraz pozostająniąracjonalnym związku.

Poprawka  111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organizacje zbiorowego zarządzania informują zainteresowanego użytkownika, na podstawie uzasadnionej decyzji,sposobie obliczania stawek,których mowaakapicie drugim,przypadku udzielenia lub przedłużenia licencji.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Organizacje zbiorowego zarządzania niezwłocznie odpowiadają na wnioski użytkowników, wskazując m.in., jakie informacje są potrzebne organizacji zbiorowego zarządzaniacelu zaoferowania licencji. Po otrzymaniu tych informacji organizacja zbiorowego zarządzania niezwłocznie powiadamia użytkownikatym, że otrzymała wszystkie odpowiednie informacje, lub określa, jakie dodatkowe informacje są jej potrzebnecelu zaoferowania licencji. Organizacja zbiorowego zarządzania albo oferuje licencję, albo podaje uzasadnienie odmowy udzielenia licencji na określoną usługęciągu 90 dni od otrzymania wnioskuudzielenie licencji wraz ze wszystkimi odnośnymi informacjami.

Uzasadnienie

Users as well as rightholders should have a right to demand that CMOs are rapid when it comes to responding to demands for licensing and that they deliver a license. A CMO could however not be expected to deliver a proposal for a license without getting the information it needs from the user, which should in turn be entitled to clear information about what information the CMO will need. Also a CMO can not be forced to license a specific service as this would violate the rights of rightholders. The CMO should however have to issue a reasoned statement on why it has refused to license the service for the information of users, and pursuant to a new provision in article 16 rightsholders represented by the CMO.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Obowiązki użytkowników

 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by użytkownicy przestrzegali terminówharmonogramów płatności przewidzianychlicencjachumowach zawartychorganizacjami zbiorowego zarządzania, aby te organizacje mogły dotrzymać swoich własnych terminów podziałustosunku do podmiotów praw autorskich.

 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by użytkownicyproducenci przekazywali organizacjom zbiorowego zarządzania, od których otrzymali licencję lubktórymi zawarli umowę,uzgodnionym terminie i w uzgodnionej formie, regularnieszybko, precyzyjne informacje znajdujące sięich posiadaniu, dotyczące użytkowników praw, aby organizacje zbiorowego zarządzania mogły pobierać wynagrodzenia autorskie należne reprezentowanym przez nie podmiotom praw autorskich.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15b

 

Umowyreprezentacji między organizacjami zbiorowego zarządzania

 

Organizacje zbiorowego zarządzania mają prawo zawierać umowyreprezentacjiinnymi organizacjami zbiorowego zarządzaniazakresie zarządzania prawamimyśląułatwieniu, ulepszeniuuproszczeniu procedur przyznawania licencji użytkownikom –tym do celów jednokrotnego wystawiania faktur – na równych, niedyskryminacyjnychprzejrzystych warunkach, szczególnie licencji wieloterytorialnychinnych dziedzinach niż te,których mowatytule III.

Poprawka  115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje przekazywane podmiotom praw autorskich dotyczące zarządzania ich prawami

Informacje przekazywane członkompodmiotom praw autorskich, reprezentowanym przez organizację zbiorowego zarządzania, dotyczące zarządzania ich prawami

Poprawka  116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania co najmniej raz w roku drogą elektroniczną udostępniała każdemu podmiotowi praw autorskich, który reprezentuje, następujące informacje:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania co najmniej raz w roku drogą elektroniczną udostępniała każdemu podmiotowi praw autorskich, na rzecz którego dokonuje płatnościdanym okresie, oraz każdemu członkowi, którego reprezentuje, następujące informacje:

Poprawka  117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) dokonanedanym okresie potrącenia na poczet opłat z tytułu zarządzania;

e) kwota opłattytułu zarządzaniadanym okresie, potrącenia na poczet opłat z tytułu zarządzania oraz dochodyinwestycji wykorzystane na uregulowanie opłattytułu zarządzania i/lub podzielone między członkówdanym okresie;

Poprawka  118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) wszelkie wydane zgodnieart. 15 ust. 2a uzasadnienie odmowy udzielenia licencji na określoną usługę przez organizację zbiorowego zarządzania;

Poprawka  119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Członkowie organizacji zbiorowego zarządzania zobowiązani są do przekazywania tej organizacji,rozsądnym terminie, dokładnych informacji dotyczących potencjalnego wykorzystania utworówcelu ułatwienia sprawnego funkcjonowania organizacji.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Na żądanie reprezentowanych przez siebie podmiotów praw autorskich organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia im informacje,których mowaust. 1.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 18

skreślony

Informacje przekazywane na żądanie podmiotom praw autorskich, członkom, innym organizacjom zbiorowego zarządzaniaużytkownikom

 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania, bez zbędnej zwłokidrogą elektroniczną, udostępniała na żądanie każdego podmiotu praw autorskich, którego prawa reprezentuje, każdej organizacji zbiorowego zarządzania,imieniu której zarządza prawami na podstawie umowyreprezentacji, lub każdego użytkownika następujące informacje:

 

a) standardowe umowyudzielenie licencjiobowiązujące stawki wynagrodzeń autorskich;

 

b) repertuar oraz prawa, którymi zarządza, jak również państwa członkowskie, których to dotyczy;

 

c) wykaz zawartych przez nią umówreprezentacji,tym informacjeorganizacjach zbiorowego zarządzania,którymi zawarła te umowy, repertuarze objętym zakresem tych umów oraz zakresie terytorialnym każdej takiej umowy.

 

2. Ponadto organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia na żądanie każdego podmiotu praw autorskich lub każdej organizacji zbiorowego zarządzania wszystkie informacje dotyczące utworów,przypadku których nie zidentyfikowano co najmniej jednego podmiotu praw autorskich,tym, jeśli są dostępne: tytuł utworu, nazwisko twórcy, nazwisko lub nazwę wydawcy oraz wszelkie inne istotne informacje, które mogą być niezbędne do zidentyfikowania podmiotów praw autorskich.

 

Poprawka  122

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 ustęp 1 litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wykaz osób,których mowaart. 9;

c) wykaz osób kierujących działalnością organizacji;

Poprawka  123

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zasady podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich;

d) ogólny sposób podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich;

Poprawka  124

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) zasady dotyczące opłat z tytułu zarządzania;

e) zasady dotyczące opłat z tytułu zarządzania i potrąceńprzychodów osiąganychwyniku ich zainwestowania;

Poprawka  125

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń autorskich do celów innych niż opłaty z tytułu zarządzania, w tym potrąceń do celów świadczenia usług o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym;

f) zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń autorskich,tym potrąceń, które mogą być wymagane przepisami krajowymi, do celów innych niż opłaty z tytułu zarządzania, w tym potrąceń do celów świadczenia usług o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym;

Poprawka  126

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) ogólny sposób wykorzystywania kwot,których mowaart. 12 ust. 2;

Poprawka  127

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) standardowe umowyudzielenie licencjiobowiązujące stawki wynagrodzeń autorskich;

Poprawka  128

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb) repertuar oraz prawa, którymi zarządza, jak również państwa członkowskie, których to dotyczy;

Poprawka  129

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gc) wykaz zawartych przez nią umówreprezentacji,tym informacjeorganizacjach zbiorowego zarządzania,którymi zawarła te umowy, repertuarze objętym zakresem tych umów oraz zakresie terytorialnym każdej takiej umowy;

Poprawka  130

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gd) wszelkie informacje dotyczące utworów,przypadku których nie zidentyfikowano co najmniej jednego podmiotu praw autorskich,tym, jeśli są dostępne, tytuł utworu, nazwisko twórcy, nazwisko lub nazwa wydawcy oraz wszelkie inne dostępne istotne informacje, które mogą być niezbędne do zidentyfikowania podmiotów praw autorskich;

Poprawka  131

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przepisów załącznikapkt 1 lit. a), f)g) nie stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania, która na dzień bilansowy nie przekracza wartości granicznychprzypadku dwóchtrzech następujących kryteriów:

skreślony

a) suma bilansowa: 350 000 EUR;

 

b) obrót netto: 700.000 EUR;

 

c) średnia liczba zatrudnionychroku obrotowym: dziesięć.

 

Poprawka  132

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by spełnianie tych wymogów przez organizacje zbiorowego zarządzania mogło być skutecznie weryfikowane przez właściwe organy,których mowaart. 39.

skreślony

Poprawka  133

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) uwzględnianie bez zbędnej zwłoki wszelkich ewentualnych zmian informacji opisanych w lit. a);

d) uwzględnianie bez zbędnej zwłoki wszelkich ewentualnych zmian informacji opisanych w lit. a) i b);

Poprawka  134

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, udziela drogą elektroniczną dostawcom internetowych usług muzycznych, podmiotom praw autorskich oraz innym organizacjom zbiorowego zarządzania aktualnych informacji umożliwiających identyfikację internetowego repertuaru muzycznego, który reprezentuje. Informacje te obejmują reprezentowane utwory muzyczne, reprezentowane w całości lub części prawa oraz reprezentowane państwa członkowskie.

1. Organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, udziela drogą elektroniczną dostawcom internetowych usług muzycznych, członkom oraz innym organizacjom zbiorowego zarządzania aktualnych informacji umożliwiających identyfikację internetowego repertuaru muzycznego, który reprezentuje. Informacje te obejmują:

 

a) reprezentowane utwory muzyczne, szczególnie nazwisko twórcytytuł nagrania;

 

b) reprezentowane w całości lub części prawa; oraz

 

c) reprezentowane państwa członkowskie.

 

(Zakończenie art. 23 ust. 1tekście Komisji stało się lit. a)–c)poprawce Parlamentu).

Poprawka  135

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacja zbiorowego zarządzania może stosować uzasadnione środki służące ochronie dokładnościintegralności danych, kontroli ich dalszego wykorzystywania oraz ochronie danych osobowychszczególnie chronionych informacji handlowych.

skreślony

Poprawka  136

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organizacje zbiorowego zarządzania, które udzielają licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, posiadają procedury, które umożliwiają podmiotom praw autorskich i innym organizacjom zbiorowego zarządzania zgłaszanie zastrzeżeń odnośnie do treści danych, o których mowa w art. 22 ust. 2, lub do informacji udzielanych zgodnie z art. 23, w przypadku gdy podmioty praw autorskich i organizacje zbiorowego zarządzania mają uzasadnione powody by sądzić, że te dane lub informacje są błędne w odniesieniu do ich praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Jeżeli zastrzeżenia te są wystarczająco uzasadnione, organizacja zbiorowego zarządzania zapewnia korektę tych danych lub informacji bez zbędnej zwłoki.

1. Organizacje zbiorowego zarządzania, które udzielają licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, posiadają procedury, które umożliwiają podmiotom praw autorskich, innym organizacjom zbiorowego zarządzania i użytkownikom zgłaszanie zastrzeżeń odnośnie do treści danych, o których mowa w art. 22 ust. 2, lub do informacji udzielanych zgodnie z art. 23, w przypadku gdy podmioty praw autorskich, organizacje zbiorowego zarządzania i użytkownicy mają uzasadnione powody, by sądzić, że te dane lub informacje są błędne w odniesieniu do ich praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Jeżeli zastrzeżenia te są wystarczająco uzasadnione, organizacja zbiorowego zarządzania zapewnia korektę tych danych lub informacji bez zbędnej zwłoki.

Poprawka  137

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja możedrodze aktu wykonawczego określić standardowe formy przekazywania informacji wspomnianeust. 2 oraz standardowe formaty faktur wspomnianeust. 3. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnieprocedurą sprawdzającą,której mowaart. 41b ust. 2.

Poprawka  138

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zlecająca organizacja zbiorowego zarządzania informuje swoich członków o okresie obowiązywania takiej umowy, kosztach usług świadczonych przez inną organizację zbiorowego zarządzania oraz wszelkich innych istotnych warunkach umowy.

2. Zlecająca organizacja zbiorowego zarządzania informuje podmioty praw autorskich o okresie obowiązywania takiej umowy, kosztach usług świadczonych przez inną organizację zbiorowego zarządzania oraz wszelkich innych istotnych warunkach umowy.

Poprawka  139

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Państwa członkowskie wspierają na takich samych warunkachstosownych przypadkach współpracę między organizacjami zbiorowego zarządzaniazakresie zarządzania prawami, administrowania nimiich licencjonowania.

Poprawka  140

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, musi go zaakceptować, jeżeli już udziela lub oferuje udzielanie licencji wieloterytorialnych w odniesieniu do tej samej kategorii praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji należących do repertuaru co najmniej jednej innej organizacji zbiorowego zarządzania.

Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, musi go zaakceptować w terminie jednego miesiąca od jego otrzymania, jeżeli już udziela lub oferuje udzielanie licencji wieloterytorialnych w odniesieniu do tej samej kategorii praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji należących do repertuaru co najmniej jednej innej organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka  141

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono sięwnioskiem, obejmuje swoją ofertą repertuar wnioskującej organizacji zbiorowego zarządzaniazarządza nimcelu udzielania licencji wieloterytorialnych na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do jej własnego repertuaru.

Poprawka  142

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by w sytuacji, gdy po upływie roku od daty transpozycji niniejszej dyrektywy organizacja zbiorowego zarządzania nie udziela ani nie oferuje udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji lub nie zezwala innej organizacji zbiorowego zarządzania na reprezentowanie tych praw w tym celu, podmioty praw autorskich, które udzieliły tej organizacji zbiorowego zarządzania upoważnienia do reprezentowania ich praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, mogą udzielać licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych przysługujących im na internetowym polu eksploatacji samodzielnie lub za pośrednictwem jakiejkolwiek innej organizacji zbiorowego zarządzania, która spełnia wymogi określone w przepisach niniejszego tytułu, lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, której udzieliły upoważnienia. Organizacja zbiorowego zarządzania, która nie udziela ani nie oferuje udzielania licencji wieloterytorialnych, kontynuuje udzielanie lub oferowanie licencji dotyczących przysługujących tym podmiotom praw autorskich praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji na ich wykorzystywanie na terytorium państwa członkowskiego,którym organizacja zbiorowego zarządzania ma siedzibę, chyba że podmioty praw autorskich cofną upoważnienie do zarządzania nimi.

Państwa członkowskie dopilnowują, by w sytuacji, gdy po upływie roku od daty transpozycji niniejszej dyrektywy organizacja zbiorowego zarządzania nie udziela ani nie oferuje udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji lub nie zezwala innej organizacji zbiorowego zarządzania na reprezentowanie tych praw w tym celu, podmioty praw autorskich, które udzieliły tej organizacji zbiorowego zarządzania upoważnienia do reprezentowania ich praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, mogą cofnąć upoważnienie, którego udzieliłyzakresie zarządzania tymi prawami, lub wycofać te prawa spod zarządu, aby udzielać licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych przysługujących im na internetowym polu eksploatacji samodzielnie lub za pośrednictwem jakiejkolwiek innej organizacji zbiorowego zarządzania, która spełnia wymogi określone w przepisach niniejszego tytułu, lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, której udzieliły upoważnienia.

Poprawka  143

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy art. 18 ust. 1 lit. a)c), art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3236 stosuje się również do podmiotów, w których całość lub część udziałów posiada organizacja zbiorowego zarządzania i które udzielają lub oferują udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji.

Przepisy art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3035 ust. 1a stosuje się również do podmiotów, w których całość lub część udziałów posiada lub które bezpośrednio lub pośrednio kontroluje organizacja zbiorowego zarządzania i które udzielają lub oferują udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji.

Poprawka  144

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 34 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedury rozstrzygania sporów dostępne członkom oraz podmiotom praw autorskich

Procedury wnoszenia zażaleń

Poprawka  145

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacje zbiorowego zarządzania udostępniały swoim członkom oraz podmiotom praw autorskich skuteczne procedury szybkiego rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów, w szczególności w odniesieniu do udzielenia upoważnienia do zarządzania prawami i jego cofnięcia, wycofania praw spod zarządu, warunków członkostwa, pobierania kwot należnych podmiotom praw autorskich, dokonywania potrąceń od tych kwot oraz ich podziału i wypłaty.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacje zbiorowego zarządzania udostępniały swoim członkom, podmiotom praw autorskich oraz organizacjom zbiorowego zarządzania,imieniu których zarządzają prawami na podstawie umowyreprezentacji, skuteczne procedury szybkiego rozpatrywania zażaleń i rozstrzygania sporów, w szczególności w odniesieniu do udzielenia upoważnienia do zarządzania prawami i jego cofnięcia, wycofania praw spod zarządu, warunków członkostwa, pobierania kwot należnych podmiotom praw autorskich, dokonywania potrąceń od tych kwot oraz ich podziału i wypłaty.

Poprawka  146

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacje zbiorowego zarządzania udzielają na piśmie odpowiedzi na skargi członków lub podmiotów praw autorskich. Odrzucenie skargi przez organizację zbiorowego zarządzania wymaga uzasadnienia.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania udzielają na piśmie odpowiedzi na zażalenia członków, podmiotów praw autorskich lub organizacji zbiorowego zarządzania,imieniu których zarządzają prawami na podstawie umowyreprezentacji. Odrzucenie skargi przez organizację zbiorowego zarządzania wymaga uzasadnienia.

Poprawka  147

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Strony mają swobodę dochodzeniaobrony swoich prawdrodze wniesienia sprawy do sądu.

skreślony

Poprawka  148

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedury rozstrzygania sporów dostępne użytkownikom

Alternatywne procedury rozstrzygania sporów

Poprawka  149

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by spory między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami dotyczące obowiązujących lub proponowanych warunków udzielenia licencji, stawek wynagrodzeń autorskich oraz przypadków odmowy udzielenia licencji mogły być przekazywane do rozstrzygnięcia przez sąd lub,stosownych przypadkach, przez niezależnybezstronny organ rozstrzygania sporów.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by spory między organizacjami zbiorowego zarządzania, członkami organizacji zbiorowego zarządzania, podmiotami praw autorskich lub użytkownikami dotyczące przepisów prawa krajowego przyjętych zgodniewymogami niniejszej dyrektywy, były przekazywane do rozstrzygnięcia w ramach szybkiej, niezależnejbezstronnej alternatywnej procedury rozstrzygania sporów.

Poprawka  150

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, by do celów tytułu III spory związanewydaniem lub proponowanym wydaniem przez organizację zbiorowego zarządzania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji mogły być poddane niezależnejbezstronnej procedurze alternatywnego rozstrzygania sporównastępujących przypadkach:

 

a) sporyfaktycznym lub potencjalnym dostawcą internetowych usług muzycznych dotyczące stosowania art. 15, 22, 23, 2425;

 

b) sporyjednym podmiotem praw autorskich lub większą ich liczbą dotyczące stosowania art. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2930;

 

c) sporyinną organizacją zbiorowego zarządzania dotyczące stosowania art. 24, 25, 26, 2829.

Poprawka  151

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Równieżprzypadkach, gdy obowiązek określonyust. 1 jest spełniony przez zapewnienie możliwości wniesienia sporu do niezależnegobezstronnego organu rozstrzygania sporów, strony mają swobodę dochodzeniaobrony swoich prawdrodze wniesienia sprawy do sądu.

skreślony

Poprawka  152

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 36

skreślony

Alternatywne procedury rozstrzygania sporów

 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by do celów tytułu III następujące sporyudziałem organizacji zbiorowego zarządzania, która udziela lub oferuje udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, mogły być przedłożone niezależnemubezstronnemu organowi stosującemu alternatywne metody rozstrzygania sporów:

 

a) sporyfaktycznym lub potencjalnym dostawcą internetowych usług muzycznych dotyczące stosowania art. 22, 2325;

 

b) sporyjednym podmiotem praw autorskich lub większą ich liczbą dotyczące stosowania art. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2930.

 

c) sporyinną organizacją zbiorowego zarządzania dotyczące stosowania art. 24, 25, 26, 2829.

 

2. Organizacje zbiorowego zarządzania informują odpowiednie stronyistnieniu alternatywnych procedur rozstrzygania sporów,których mowaust. 1.

 

3. Procedury,których mowaust. 12, nie stanowią dla stron przeszkodydochodzeniuobronie swoich prawdrodze wniesienia sprawy do sądu.

 

Poprawka  153

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 36a

 

Rozstrzyganie sporów

 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by spory między organizacjami zbiorowego zarządzaniaużytkownikami dotyczące m.in. obowiązujących lub proponowanych warunków udzielenia licencji, stawek wynagrodzeń autorskich, obliczania stawek wynagrodzeń autorskich lub przypadków odmowy udzielenia bądź przedłużenia licencji mogły być przekazywane do rozstrzygnięcia przez sąd lub niezależnybezstronny organ rozstrzygania sporów posiadający wiedzę fachowązakresie prawa własności intelektualnej.

Poprawka  154

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 a (nowy) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Państwa członkowskieswoich szczegółowych przepisach dotyczących rozstrzygania sporów przewidują, że użytkownicy muszą wpłacić stawkę okresową na konto powiernicze do czasu podjęcia ostatecznejnieodwołalnej decyzjisprawie spornej stawki przez sąd lub organ rozstrzygania sporów.

Poprawka  155

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 a (nowy) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. Art. 34, art. 35art. 36a ust. 1 nie naruszają prawa stron do dochodzeniaobrony swoich praw na drodze sądowej.

Poprawka  156

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skargi

Zgodnośćniniejszą dyrektywą

Poprawka  157

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by ustanowione zostały procedury, które umożliwiają członkom organizacji zbiorowego zarządzania, podmiotom praw autorskich, użytkownikom oraz innym zainteresowanym stronom składanie skarg do właściwych organów dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania objętej zakresem niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, które dopilnowują, by organizacje zbiorowego zarządzaniasiedzibą na ich terytorium respektowały przepisy prawa krajowego przyjętecelu stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka  158

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, by ustanowione zostały procedury umożliwiające członkom organizacji zbiorowego zarządzania, podmiotom praw autorskich, organizacjom zbiorowego zarządzania objętym zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, użytkownikom oraz innym zainteresowanym stronom składanie do właściwych organów skarg dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania objętych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka  159

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Państwa członkowskie przewidują możliwość nakładania przez swoje właściwe organy stosownych sankcji administracyjnychprzyjmowania właściwych środkówprzypadku nieprzestrzegania przepisów prawa krajowego przyjętychcelu wykonania niniejszej dyrektywy oraz zapewniają stosowanie tych sankcjiśrodków. Te sankcjeśrodki muszą być skuteczne, proporcjonalneodstraszające.

 

Państwa członkowskie powiadomią Komisjęwyżej wspomnianych przepisach najpóźniej do dnia [...] r.będą informować ją bezzwłoczniewszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.

Poprawka  160

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Państwa członkowskie przekażą Komisji nazwy właściwych organów,których mowaart. 15, 21, 3740 najpóźniej do dnia [...] r.

Poprawka  161

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działaniacelu dopilnowania, by procedury dotyczące składania skarg,których mowaust. 1, były zarządzane przez właściwe organy upoważnione do zapewnienia zgodnościprzepisami prawa krajowego przyjętymi zgodniewymogami ustanowionymininiejszej dyrektywie.

skreślony

Poprawka  162

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 38

skreślony

Sankcjeśrodki administracyjne

 

1. Państwa członkowskie zapewniają możliwość nakładania przez swoje odnośne właściwe organy stosownych sankcjiśrodków administracyjnychprzypadku nieprzestrzegania przepisów prawa krajowego przyjętychcelu wykonania niniejszej dyrektywy oraz zapewniają stosowanie tych sankcjiśrodków. Te sankcjeśrodki muszą być skuteczne, proporcjonalneodstraszające.

 

2. Państwa członkowskie powiadomią Komisjęprzepisach,których mowaust. 1, do dnia […] r.powiadamiają ją bezzwłoczniewszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.

 

Poprawka  163

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie powiadomią Komisję o właściwych organach, o których mowa w art. 21, 37, 38 i 40, najpóźniej do dnia […] r.

Państwa członkowskie powiadomią Komisję o właściwych organach, o których mowa w art. 15, 21, 37 i 40 najpóźniej do dnia […] r. Komisja publikuje przekazane informacje na swoich stronach internetowych.

Poprawka  164

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja publikuje przekazane informacje na swoich stronach internetowych.

skreślony

Poprawka  165

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by właściwe organy, o których mowa w art. 39, w sposób ciągły monitorowały przestrzeganie wymogów określonych w przepisach tytułu III niniejszej dyrektywy przez organizacje zbiorowego zarządzania z siedzibą na ich terytorium, które udzielają licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by właściwe organy, o których mowa w art. 39, monitorowały przestrzeganie wymogów określonych w przepisach tytułu III niniejszej dyrektywy przez organizacje zbiorowego zarządzania z siedzibą na ich terytorium, które udzielają licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji.

Poprawka  166

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najpóźniej do dnia [5 lat po upływie okresu transpozycji (data)] r. Komisja dokonuje oceny stosowania niniejszej dyrektywy i składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym na temat jej wpływu na rozwój usług transgranicznych i różnorodność kulturową oraz, w stosownym przypadku, konieczności zmiany dyrektywy.stosownych przypadkach Komisja dołącza do tego sprawozdania wniosek ustawodawczy.

Najpóźniej do dnia [5 lat po upływie okresu transpozycji (data)] r. Komisja dokonuje oceny stosowania niniejszej dyrektywy i składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym na temat jej wpływu na rozwój usług transgranicznych i różnorodność kulturową oraz, w stosownym przypadku, konieczności zmiany dyrektywy. Sprawozdanie to będzie również zawierało ocenę finansowego wpływu wdrożenia niniejszej dyrektywymożliwości zastosowania – jeżeli będzie to konieczne – związanychtym środków finansowania na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania.stosownych przypadkach Komisja dołącza do tego sprawozdania wniosek ustawodawczy.

Poprawka  167

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 41a

 

Ochrona danych osobowych

 

Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych wynikające ze stosowania niniejszej dyrektywy są prowadzone zgodnieprzepisami dyrektywy 95/46/WE Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 24 października 1995 r.sprawie ochrony osób fizycznychzakresie przetwarzania danych osobowychswobodnego przepływu tych danych1.

 

______________

 

1 Dz.U. L 28123.11.95, s. 31.

Poprawka  168

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 41 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 41b

 

Procedura komitetowa

 

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetemrozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka  169

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [18 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

(1)

Dz.U. C 44 z 15.2.2013, s. 104.


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (20.6.2013)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym

(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Helmut Scholz

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek ustawodawczy Komisji dotyczący dyrektywy ma na celu wprowadzenie odpowiednich ram prawnych regulujących zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, którymi administrują organizacje zbiorowego zarządzania w imieniu podmiotów praw autorskich, poprzez określenie przepisów zapewniających skuteczniejsze zarządzanie wszystkimi organizacjami zbiorowego zarządzania oraz ich większą przejrzystość, a także poprzez promowanie i ułatwianie udzielania przez organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące twórców licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych, w szczególności w nowym środowisku cyfrowym.

Przedstawiając wniosek, Komisja reaguje na liczne apele Parlamentu o zaproponowanie wiążącego instrumentu prawnego w tym obszarze, zawarte w szeregu rezolucji z 2004(1), 2007(2) i 2008 r.(3) Należy podkreślić, że nie wszystkie uwagi wyrażone przez Parlament zostały uwzględnione, zwłaszcza te odnoszące się do licencji transgranicznych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji objętych zaleceniem Komisji z 2005 r.(4)

Obecne ramy prawne w zakresie praw autorskich w UE nie nadążają za szybkim rozwojem społeczeństwa cyfrowego. Udzielanie licencji na wykorzystanie utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji powinno ułatwić dostęp do treści muzycznych w internecie w UE (usługi pobierania i transmisji strumieniowej), a organizacje zbiorowego zarządzania z siedzibą w UE będą udzielać licencji na wykorzystywanie utworów muzycznych pochodzących z zagranicy również usługodawcom internetowym posiadającym siedzibę zagranicą. Kwestie te wywierają wpływ na handlowe aspekty własności intelektualnej i konkurencyjności i mają wyraźny wymiar międzynarodowy. Z tego punku widzenia stworzenie organizacjom zbiorowego zarządzania równych warunków działalności przez wprowadzenie norm zarządzania i przejrzystości mających zastosowanie do wszystkich takich organizacji powinno ułatwić dostęp do utworów muzycznych w internecie.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie zapewnić, że zwiększone wymagania wprowadzone na mocy niniejszego aktu ustawodawczego w odniesieniu do przejrzystości i zdolności administracyjnych nie prowadzą do dyskryminacji organizacji zbiorowego zarządzania i agentów handlowych z siedzibą w UE w stosunku do ich konkurentów spoza UE działających na rynku UE, a także pragnie zniechęcić do przenoszenia organizacji zbiorowego zarządzania zagranicę. Jednocześnie sprawozdawca komisji opiniodawczej dąży do tego, aby unijne organizacje zbiorowego zarządzania nadal odgrywały ważną rolę, jeśli chodzi o ochronę różnorodności kulturowej, oraz stały się atrakcyjnym partnerem europejskich i międzynarodowych twórców w zakresie zarządzania prawami, a także aby dbały o terminowe wynagradzanie autorów i utrzymanie najwyższych standardów kontroli nad tym, kto ich reprezentuje w odniesieniu do jakich praw.

Niemniej jednak wkład polityki handlowej ma zasadniczo charakter wspierający – pozwala unikać niepotrzebnych barier i zapewnia konkurencyjność w skali międzynarodowej. Z tego powodu w niniejszej opinii dąży się do przyjęcia umiarkowanego podejścia, ograniczając się do rozpatrzenia tych elementów wniosku Komisji, które są najbardziej istotne dla handlu międzynarodowego.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Celem jest stworzenie zrównoważonego modelu, który zapewnia użytkownikomobywatelom łatwy dostęp do treścidóbr kulturalnych, gwarantuje poszanowanie praw twórcówpodmiotów praw autorskich oraz umożliwia tym, którzy tego pragną, tworzenie własnych treścidzielenie się nimi bez nabywania praw własności intelektualnej. Nowoczesne przepisy UE dostosowane do aktualnych potrzebzakresie egzekwowania praw własności intelektualnejśrodowisku cyfrowym posłużą za podstawę do zawierania umównaszymi partnerami handlowymi.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Rozpowszechnianie treści chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi oraz związanych z nimi usług, w tym książek, produkcji audiowizualnych oraz nagrań muzycznych, wymaga uzyskania od różnych podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych, takich jak twórcy, artyści wykonawcy, producenci i wydawcy, licencji obejmujących te prawa. Zwykle w gestii podmiotów praw autorskich pozostaje wybór między samodzielnym a zbiorowym zarządzaniem przysługującymi im prawami. Zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi obejmuje udzielanie licencji użytkownikom, kontrolowanie licencjobiorców oraz monitorowanie korzystania z praw, egzekwowanie praw autorskich i praw pokrewnych, pobieranie wynagrodzeń autorskich z tytułu eksploatacji praw i podział kwot między podmiotami praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania umożliwiają podmiotom praw autorskich uzyskanie wynagrodzenia z tytułu korzystania z ich utworów w przypadkach, w których podmioty te nie byłyby same w stanie kontrolować tego wykorzystania lub egzekwować należnych im wynagrodzeń, w tym na rynkach zagranicznych. Ponadto organizacje te pełnią ważną rolę społeczną i kulturalną jako popularyzatorzy różnorodności ekspresji kulturalnej, umożliwiając wejście na rynek nawet stosunkowo skromnym i mniej popularnym repertuarom. W art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązano Unię do uwzględniania aspektów kulturalnych w swoim działaniu, zwłaszcza w celu poszanowania i popierania różnorodności jej kultur.

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

 

 

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Organizacje zbiorowego zarządzania z siedzibą w Unii muszą przestrzegać – jako usługodawcy – krajowych wymogów wynikających z dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, która ma na celu stworzenie ram prawnych zapewniających swobodę przedsiębiorczości i swobodny przepływ usług między państwami członkowskimi. Oznacza to, że organizacje zbiorowego zarządzania powinny mieć swobodę świadczenia swoich usług za granicą, reprezentowania podmiotów praw autorskich mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w innych państwach członkowskich oraz udzielania licencji użytkownikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w innych państwach członkowskich.

(3) Organizacje zbiorowego zarządzania z siedzibą w Unii muszą przestrzegać – jako usługodawcy – krajowych wymogów wynikających z dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, która ma na celu stworzenie ram prawnych zapewniających swobodę przedsiębiorczości i swobodny przepływ usług między państwami członkowskimi. W związkutym należy przypomnieć, że przewidzianeart. 17 ust. 11 odstępstwo od zasady swobody świadczenia usług transgranicznych bez nieuzasadnionego ograniczenia, dotyczące praw własności intelektualnej, obejmuje prawa jako takie (istnienie prawa, zakreswyłączenia, czas trwania itd.)nie dotyczy usług związanychzarządzaniem takimi prawami, takich jak usługi świadczone przez organizacje zbiorowego zarządzania. Oznacza to, że organizacje zbiorowego zarządzania powinny mieć swobodę świadczenia swoich usług za granicą, reprezentowania podmiotów praw autorskich mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w innych państwach członkowskich oraz udzielania licencji użytkownikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w innych państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Uzupełnienie przedstawia interpretację Komisji dotyczącą odstępstwa w przypadku praw własności intelektualnej, wyjaśnioną w „Podręczniku wdrażania dyrektywy usługowej” [Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług (2007), s. 42].

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do ich przejrzystości i odpowiedzialności wobec swoich członków i podmiotów praw autorskich. Oprócz trudności doświadczanych przez zagraniczne podmioty praw autorskich przy wykonywaniu swoich praw oraz zbyt częstych przypadków nieefektywnego zarządzania finansowego pobranymi wynagrodzeniami, problemy związane z funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania prowadzą do niewydolności w eksploatacji praw autorskich i praw pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze szkodą dla członków organizacji zbiorowego zarządzania, podmiotów praw autorskich i użytkowników. Podobne problemy nie występująprzypadku niezależnych podmiotów świadczących usługi zarządzania prawami autorskimi, które działają na rzecz podmiotów praw autorskichcharakterze ich przedstawicieli na potrzeby zarządzania ich prawami na zasadach handlowych, a w których podmiotom praw autorskich nie przysługują żadne prawatytułu członkostwa.

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do ich przejrzystości i odpowiedzialności wobec swoich członków, podmiotów praw autorskich i użytkowników. Oprócz trudności doświadczanych przez zagraniczne podmioty praw autorskich przy wykonywaniu swoich praw oraz zbyt częstych przypadków nieefektywnego zarządzania finansowego pobranymi wynagrodzeniami, problemy związane z funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania prowadzą do niewydolności w eksploatacji praw autorskich i praw pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze szkodą dla członków organizacji zbiorowego zarządzania, podmiotów praw autorskich i użytkowników.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Istniejąca swoboda świadczenia usług zbiorowego zarządzania i korzystania z tych usług ponad granicami oznacza, że podmioty praw autorskich mogą swobodnie wybierać organizację zbiorowego zarządzania na potrzeby zarządzania ich prawami, takimi jak prawa do publicznego wykonania lub nadawania, lub kategoriami praw, takimi jak prawo interaktywnego publicznego udostępniania utworu, pod warunkiem że organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi już zarząd tego rodzaju prawami lub kategoriami praw. Oznacza to, że podmioty praw autorskich mogą w łatwy sposób wycofać swoje prawa lub kategorie praw spod zarządu prowadzonego przez daną organizację zbiorowego zarządzania i powierzyć lub przekazać całość lub część tych praw innej organizacji zbiorowego zarządzania lub innemu podmiotowi, bez względu na państwo członkowskie siedziby lub zamieszkania lub przynależność państwową organizacji zbiorowego zarządzania lub podmiotu praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania zarządzające różnymi rodzajami utworów oraz innymi przedmiotami prawa autorskiego, takimi jak utwory literackie, muzyczne lub fotograficzne, powinny również zapewnić tego rodzaju elastyczność podmiotom praw autorskich w odniesieniu do zarządzania różnymi rodzajami utworów i innych przedmiotów praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny informować podmioty praw autorskich o tej możliwości wyboru i umożliwiać im jak najłatwiejsze z niej korzystanie. Wreszcie, niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawiać podmiotów praw autorskich możliwości samodzielnego zarządzania swoimi prawami, w tym na potrzeby zastosowań niekomercyjnych.

(9) Istniejąca swoboda świadczenia usług zbiorowego zarządzania i korzystania z tych usług ponad granicami oznacza, że podmioty praw autorskich mogą swobodnie wybierać organizację zbiorowego zarządzania na potrzeby zarządzania ich prawami, takimi jak prawa do publicznego wykonania lub nadawania, lub kategoriami praw, takimi jak prawo interaktywnego publicznego udostępniania utworu, pod warunkiem że organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi już zarząd tego rodzaju prawami lub kategoriami praw. Oznacza to, że podmioty praw autorskich mogą w łatwy sposób wycofać swoje prawa lub kategorie praw spod zarządu prowadzonego przez daną organizację zbiorowego zarządzania i powierzyć lub przekazać całość lub część tych praw innej organizacji zbiorowego zarządzania lub innemu podmiotowi, bez względu na państwo członkowskie siedziby lub zamieszkania lub przynależność państwową organizacji zbiorowego zarządzania lub podmiotu praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania zarządzające różnymi rodzajami utworów oraz innymi przedmiotami prawa autorskiego, takimi jak utwory literackie, muzyczne lub fotograficzne, powinny również zapewnić tego rodzaju elastyczność podmiotom praw autorskich w odniesieniu do zarządzania utworami, różnymi rodzajami utworów i innych przedmiotów praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny informować podmioty praw autorskich o tej możliwości wyboru i umożliwiać im jak najłatwiejsze z niej korzystanie. Wreszcie, niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawiać podmiotów praw autorskich możliwości samodzielnego zarządzania swoimi prawami, w tym na potrzeby zastosowań niekomercyjnych lub umieszczania utworówdomenie publicznej.

Uzasadnienie

Podmioty praw autorskich powinny zachować prawo do swobodnego decydowania o prawach do własnych utworów, w tym prawie do ich umieszczenia w domenie publicznej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Członków należy dopuścić do udziału w monitorowaniu zarządzania organizacjami zbiorowego zarządzania. W tym celu organizacje zbiorowego zarządzania powinny ustanowić funkcję nadzorczą, która jest odpowiednia w kontekście ich struktury organizacyjnej, oraz umożliwić przedstawicielom członków zasiadanie w organie sprawującym tę funkcję. Aby uniknąć nakładania nadmiernych obciążeń na mniejsze organizacje zbiorowego zarządzania oraz nadać proporcjonalny charakter obowiązkom wynikającymniniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny móc – jeśli uznają to za konieczne – wyłączać najmniejsze organizacje zbiorowego zarządzania spod obowiązku organizowania takiej funkcji nadzorczej.

(13) Członków należy dopuścić do udziału w monitorowaniu zarządzania organizacjami zbiorowego zarządzania. W tym celu organizacje zbiorowego zarządzania powinny ustanowić funkcję nadzorczą, która jest odpowiednia w kontekście ich struktury organizacyjnej, oraz umożliwić przedstawicielom wszystkich kategorii członków zasiadanie w organie sprawującym tę funkcję.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Przez wzgląd na prawidłowe zarządzanie kadra kierownicza wyższego szczebla organizacji zbiorowego zarządzania musi być niezależna. Kierownicy i dyrektorzy wykonawczy powinni mieć obowiązek składania co roku wobec organizacji zbiorowego zarządzania oświadczeń o występowaniu ewentualnych konfliktów między ich interesami a interesami organizacji.

(14) Przez wzgląd na prawidłowe zarządzanie kadra kierownicza wyższego szczebla organizacji zbiorowego zarządzania musi być niezależna. Przed objęciem funkcjiorganizacji zbiorowego zarządzania,następnie co roku, kierownicy i dyrektorzy wykonawczy powinni mieć obowiązek składania wobec organizacji zbiorowego zarządzania oświadczeń o występowaniu ewentualnych konfliktów między ich interesami a interesami organizacji.

Uzasadnienie

Konflikty interesów należy ujawniać przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków przez kierownika lub dyrektora wykonawczego. Poprawka spójna z projektem opinii komisji CULT.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Organizacje zbiorowego zarządzania pobierają kwoty należne z tytułu eksploatacji praw powierzonych im przez podmioty praw autorskich, zarządzają nimi oraz dokonują ich podziału. Należności te w ostatecznym rozrachunku przysługują podmiotom praw autorskich, które mogą być członkami danej organizacji lub innej organizacji zbiorowego zarządzania. Dlatego też ważne jest, aby organizacje zbiorowego zarządzania dochowywały jak największej staranności przy pobieraniu tych kwot, zarządzaniu nimi i ich podziale. Dokładny podział jest możliwy tylko wtedy, gdy organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą należytą ewidencję członków, licencji i wykorzystania utworów oraz innych przedmiotów praw autorskich. W stosownych przypadkach dane powinny być również przekazywane przez podmioty praw autorskich i użytkowników oraz weryfikowane przez organizacje zbiorowego zarządzania. Kwoty pobrane i należne podmiotom praw autorskich powinny być zarządzane odrębnie od wszelkich aktywów własnych organizacji zbiorowego zarządzania, a w przypadku ich zainwestowania do czasu ich podziału między podmioty praw autorskich, taka inwestycja powinna być realizowana zgodnie ze strategią inwestycyjną uzgodnioną przez walne zgromadzenie organizacji zbiorowego zarządzania. W celu zachowania wysokiego poziomu ochrony praw przysługujących podmiotom praw autorskich oraz zadbania o to, by wszelkie dochody możliwe do uzyskania z tytułu eksploatacji ich praw były źródłem przysporzenia po stronie tych podmiotów, zarządzanie inwestycjami dokonywanymi i posiadanymi przez organizację zbiorowego zarządzania powinno przebiegać zgodnie z kryteriami zobowiązującymi tę organizację do ostrożnego działania, a jednocześnie umożliwiającymi jej podejmowanie decyzji w sprawie najbezpieczniejszej i najskuteczniejszej strategii inwestycyjnej. Powinno to umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania wybór takiego sposobu alokacji aktywów, który odpowiada dokładnemu charakterowiokresowi trwania ekspozycji na ryzyko, na które narażona jest jakakolwiek zainwestowana kwota wynagrodzenia autorskiego, i który nie powoduje nieuzasadnionego uszczerbku wynagrodzenia autorskiego należnego podmiotom praw autorskich. Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego i skutecznego podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich konieczne jest zobowiązanie organizacji zbiorowego zarządzania do podejmowania – z zachowaniem staranności i w dobrej wierze – odpowiednich środków mających na celu identyfikację i lokalizację podmiotów praw autorskich. Należy również przewidzieć konieczność zatwierdzania przez członków organizacji zbiorowego zarządzania zasad regulujących wszelkie sytuacje, w których – ze względu na nieustalenie tożsamości lub miejsca pobytu podmiotów praw autorskich – nie jest możliwy podział pobranych kwot.

(15) Organizacje zbiorowego zarządzania pobierają kwoty należne z tytułu eksploatacji praw powierzonych im przez podmioty praw autorskich, zarządzają nimi oraz dokonują ich podziału. Należności te w ostatecznym rozrachunku przysługują podmiotom praw autorskich, które mogą być członkami danej organizacji lub innej organizacji zbiorowego zarządzania. Dlatego też ważne jest, aby organizacje zbiorowego zarządzania dochowywały jak największej staranności przy pobieraniu tych kwot, zarządzaniu nimi i ich podziale. Dokładny podział jest możliwy tylko wtedy, gdy organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą należytą i przejrzystą ewidencję członków, licencji i wykorzystania utworów oraz innych przedmiotów praw autorskich. W stosownych przypadkach dane powinny być również przekazywane przez podmioty praw autorskich i użytkowników oraz weryfikowane przez organizacje zbiorowego zarządzania. Kwoty pobrane i należne podmiotom praw autorskich powinny być zarządzane odrębnie od wszelkich aktywów własnych organizacji zbiorowego zarządzania, a w przypadku ich zainwestowania do czasu ich podziału między podmioty praw autorskich, taka inwestycja powinna być realizowana zgodnie ze strategią inwestycyjną uzgodnioną przez walne zgromadzenie organizacji zbiorowego zarządzania. W celu zachowania wysokiego poziomu ochrony praw przysługujących podmiotom praw autorskich oraz zadbania o to, by wszelkie dochody możliwe do uzyskania z tytułu eksploatacji ich praw były źródłem przysporzenia po stronie tych podmiotów, zarządzanie inwestycjami dokonywanymi i posiadanymi przez organizację zbiorowego zarządzania powinno przebiegać zgodnie z kryteriami zobowiązującymi tę organizację do ostrożnego działania, a jednocześnie umożliwiającymi jej podejmowanie decyzji w sprawie najbezpieczniejszej i najskuteczniejszej strategii inwestycyjnej. Powinno to umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania wybór bezpiecznegoopłacalnego sposobu alokacji aktywów, który zapobiega ekspozycji na ryzyko, na które narażona jest jakakolwiek zainwestowana kwota wynagrodzenia autorskiego, i który nie powoduje nieuzasadnionego uszczerbku wynagrodzenia autorskiego należnego podmiotom praw autorskich. Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego i skutecznego podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich konieczne jest zobowiązanie organizacji zbiorowego zarządzania do podejmowania – z zachowaniem staranności i w dobrej wierze – odpowiednich środków mających na celu identyfikację i lokalizację podmiotów praw autorskich. Należy również przewidzieć konieczność zatwierdzania przez członków organizacji zbiorowego zarządzania zasad regulujących wszelkie sytuacje, w których – ze względu na nieustalenie tożsamości lub miejsca pobytu podmiotów praw autorskich – nie jest możliwy podział pobranych kwot.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Aby zapewnić podmiotom praw autorskich możliwość monitorowania wyników organizacji zbiorowego zarządzania, które ich reprezentują, oraz porównywania wyników poszczególnych organizacji, organizacje zbiorowego zarządzania powinny udostępniać do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie na temat przejrzystości zawierające możliwe do porównania, zbadane informacje finansowe charakterystyczne dla działalności prowadzonej przez organizacje zbiorowego zarządzania. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny również udostępniać do publicznej wiadomości odrębne roczne sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych na usługi o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym. Aby uniknąć nakładania nadmiernych obciążeń na mniejsze organizacje zbiorowego zarządzania oraz nadać proporcjonalny charakter obowiązkom wynikającymniniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny móc – jeśli uznają to za konieczne – wyłączać najmniejsze organizacje zbiorowego zarządzania spod niektórych obowiązkówzakresie przejrzystości.

(20) Aby zapewnić podmiotom praw autorskich możliwość monitorowania wyników organizacji zbiorowego zarządzania, które ich reprezentują, oraz porównywania wyników poszczególnych organizacji, organizacje zbiorowego zarządzania powinny udostępniać do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie na temat przejrzystości zawierające możliwe do porównania, zbadane informacje finansowe charakterystyczne dla działalności prowadzonej przez organizacje zbiorowego zarządzania. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny również udostępniać do publicznej wiadomości odrębne roczne sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych na usługi o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym.

Uzasadnienie

Zwolnienie małych organizacji zbiorowego zarządzania z obowiązków sprawozdawczych jest sprzeczne z celem przedmiotowej dyrektywy. Ponadto powyższy motyw powinien być spójny ze zmianami w art. 8 ust. 3 oraz art. 20 ust. 5. Poprawka spójna z projektem opinii komisji IMCO.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Ponadto państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie procedury, które umożliwią składanie skarg na organizacje zbiorowego zarządzania nieprzestrzegające przepisów, a także zapewnią nakładanie, w stosownych przypadkach, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji. Państwa członkowskie powinny ustalić, które organy powinny być odpowiedzialne za stosowanie procedur rozpatrywania skarg i nakładanie sankcji. W celu zapewnienia przestrzegania wymogów dotyczących udzielania licencji wieloterytorialnych należy określić szczególne przepisy dotyczące monitorowania ich wdrożenia. Właściwe organy państw członkowskich oraz Komisja Europejska powinny ze sobą w tym celu współpracować.

(37) Ponadto państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie procedury, które umożliwią składanie skarg na organizacje zbiorowego zarządzania nieprzestrzegające przepisów, a także zapewnią nakładanie, w stosownych przypadkach, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających środków oraz sankcji. Państwa członkowskie powinny ustalić, które organy powinny być odpowiedzialne za stosowanie procedur rozpatrywania skarg i nakładanie sankcji. W celu zapewnienia przestrzegania wymogów dotyczących udzielania licencji wieloterytorialnych należy określić szczególne przepisy dotyczące monitorowania ich wdrożenia. Właściwe organy państw członkowskich oraz Komisja Europejska powinny ze sobą w tym celu współpracować.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszej dyrektywie określono wymogi niezbędne do zapewnienia prawidłowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi przez organizacje zbiorowego zarządzania. Określono w niej również wymogi dotyczące udzielania przez organizacje zbiorowego zarządzania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji.

W niniejszej dyrektywie określono wymogi niezbędne do zapewnienia prawidłowego, skutecznego, przejrzystegoodpowiedzialnego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi przez organizacje zbiorowego zarządzania. Określono w niej również wymogi dotyczące udzielania przez organizacje zbiorowego zarządzania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy tytułów I, IIIV z wyjątkiem art. 36 i 40 stosuje się do wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania z siedzibąUnii.

Przepisy tytułuart. 13, 14, 15 do 19, 24 ust. 2, art. 31 oraz tytułu IVwyjątkiem art. 36 i 40, stosuje się również do organizacji zbiorowego zarządzania mających siedzibę poza Unią,odniesieniu do ich działalnościUnii orazodniesieniu do podmiotów praw autorskich zamieszkujących lub mających siedzibęUnii.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy tytułu III oraz tytułu IV art. 3640 stosuje się jedynie do tych organizacji zbiorowego zarządzania, które zarządzają prawami autorskimi do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na więcej niż jednym terytorium.

Przepisy tytułu I art. 10, 11 ust. 1, art. 12, 15, 16 do 20, tytułu III oraz art. 34, 35, 3738 stosuje się również do niezależnych podmiotów świadczących usługi zarządzania prawami autorskimi, mających siedzibęUnii lub poza nią, które działają na rzecz podmiotów praw autorskichcharakterze ich przedstawicieli na potrzeby zbiorowego zarządzania ich prawami oraz działająUnii na zasadach handlowych,odniesieniu do ich działalnościUnii orazodniesieniu do podmiotów praw autorskich zamieszkujących lub mających siedzibęUnii.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przepisy tytułu I i II,także art. 34, 3537 do 39, stosuje się również do podmiotów,których całość lub część udziałów, bezpośrednio lub pośrednio, posiada lub kontroluje co najmniej jedna organizacja zbiorowego zarządzania, pod warunkiem że podmioty te prowadzą działalność, która podlegałaby tym przepisom, gdyby prowadziła ją organizacja zbiorowego zarządzania.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” oznacza każdą organizację, która jest własnością jej członków lub jest przez nich kontrolowana i która jest upoważniona z mocy prawa lub w drodze cesji, licencji lub innego uzgodnienia umownego przez więcej niż jeden podmiot praw autorskich do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a zarządzanie tymi prawami stanowi jej jedyną lub główną działalność;

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” oznacza każdą organizację, która jest własnością jej członków lub jest przez nich kontrolowana, lub jestcałości lubczęści własnością co najmniej jednej organizacji zbiorowego zarządzania, pod warunkiem że podmioty te zarządzają prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,która jest upoważniona z mocy prawa lub w drodze cesji, licencji lub innego uzgodnienia umownego przez więcej niż jeden podmiot praw autorskich do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a zarządzanie tymi prawami stanowi jej jedyną lub główną działalność;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) „operator komercyjny” oznacza każdy podmiot upoważniony na mocy porozumienia umownego do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi prawu autorskiemuimieniu podmiotów praw autorskich na zasadach handlowych;

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych szans w ramach zarządzania prawami autorskimi wydawcy i producenci nagrań, którzy zarządzają również prawami podmiotów praw autorskich, powinni podlegać minimalnym zasadom dotyczącym przejrzystości. Poprawka spójna z projektem opinii komisji CULT.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) „członek organizacji zbiorowego zarządzania” oznacza podmiot praw autorskich lub podmiot bezpośrednio reprezentujący podmioty praw autorskich, w tym inne organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia podmiotów praw autorskich, który spełnia wymogi członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania;

c) „członek” oznacza podmiot praw autorskich lub podmiot bezpośrednio reprezentujący podmioty praw autorskich, w tym inne organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia podmiotów praw autorskich, który spełnia wymogi członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania, niezależnie od jej formy prawnej;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie konieczne ze względu na różne formy prawne organizacji zbiorowego zarządzania w poszczególnych państwach członkowskich. Poprawka spójna z projektem opinii komisji CULT.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „wynagrodzenie autorskie” oznacza kwoty pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania w imieniu podmiotów praw autorskich, przysługujące z tytułu prawa wyłącznego, prawa do wynagrodzenia lub prawa do kompensaty;

f) „wynagrodzenie autorskie” oznacza kwoty pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania w imieniu jej członków, przysługujące z tytułu prawa wyłącznego lub prawa do wynagrodzenia,tym wszelkie przychody osiąganewyniku zainwestowania wynagrodzeń autorskich;

Uzasadnienie

Artykuł 10 stanowi, iż organizacja zbiorowego zarządzania zarządza przychodami osiąganymi w wyniku zainwestowania wynagrodzeń autorskich odrębnie od swoich własnych aktywów, natomiast nie powinna wypłacać ich podmiotom praw autorskich. Poprawka spójna z projektem opinii komisji CULT.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmiot praw autorskich ma prawo upoważnić wybraną przez siebie organizację zbiorowego zarządzania do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych wybranych przez siebie przedmiotów prawa autorskiego, w wybranych przez siebie państwach członkowskich, bez względu na państwo członkowskie miejsca zamieszkania lub siedziby organizacji zbiorowego zarządzaniapodmiotu praw autorskich oraz bez względu na przynależność państwową podmiotu praw autorskichorganizacji zbiorowego zarządzania.

2. Podmiot praw autorskich ma prawo upoważnić wybraną przez siebie organizację zbiorowego zarządzania posiadającą siedzibęUnii do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych wybranych przez siebie przedmiotów prawa autorskiego, w wybranych przez siebie państwach członkowskich, bez względu na miejsce zamieszkania, siedzibę lub przynależność państwową podmiotu praw autorskich.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Podmiot praw autorskich ma prawo cofnąć udzielone organizacji zbiorowego zarządzania upoważnienie do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać spod zarządu prowadzonego przez organizację zbiorowego zarządzania dowolne prawa lub kategorie praw lub rodzaje utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w odniesieniu do wybranych przez niego państw członkowskich, przy zachowaniu rozsądnego terminu wypowiedzenia nieprzekraczającego sześciu miesięcy. Organizacja zbiorowego zarządzania może postanowić, że tego rodzaju cofnięcie upoważnienia lub wycofanie spod zarządu staje się skuteczne jedynie w połowie lub na koniec roku obrotowego, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej po upływie terminu wypowiedzenia.

3. Podmiot praw autorskich ma prawo cofnąć udzielone organizacji zbiorowego zarządzania upoważnienie do zarządzania prawami lub kategoriami praw, utworami lub rodzajami utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać spod zarządu prowadzonego przez organizację zbiorowego zarządzania dowolne prawa lub kategorie praw, utwory lub rodzaje utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w dowolnym momencie obowiązywania upoważnienia,odniesieniu do wybranych przez niego państw członkowskich, przy zachowaniu rozsądnego terminu wypowiedzenia nieprzekraczającego sześciu miesięcy. Organizacja zbiorowego zarządzania może postanowić, że tego rodzaju cofnięcie upoważnienia lub wycofanie spod zarządu staje się skuteczne jedynie w połowie lub na koniec roku obrotowego, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej po upływie terminu wypowiedzenia.

Uzasadnienie

Podmioty praw autorskich powinny zachować prawo do swobodnego decydowania o prawach do własnych utworów. W innych krajach – np. w Stanach Zjednoczonych – podmioty praw autorskich mają prawo wycofać poszczególne utwory ze swojej organizacji zbiorowego zarządzania. Poprawka spójna z projektem opinii komisji CULT.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą ewidencję członków, która jest regularnie aktualizowana, tak by umożliwić należyte identyfikowanie i lokalizowanie członków.

5. Organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą ogólnie dostępną ewidencję swoich członków oraz ich praw lub utworów, do których zarządzania są upoważnione przez podmioty praw autorskich. Ewidencja jest regularnie aktualizowana, tak by umożliwić należyte identyfikowanie i lokalizowanie członków oraz ich prawutworów podlegających zarządzaniu.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) kwotach, któredanym roku obrotowym dany członek otrzymał, lub które są mudanym roku należne.

skreślona

Uzasadnienie

Uzależnienie prawa do głosowania od otrzymanych kwot jest niedemokratyczne. Z uwagi na to, że rozkład dochodów posiadaczy praw w organizacjach zbiorowego zarządzania jest bardzo nierówny, ograniczenie prawa do głosowania w zależności od otrzymanych kwot może spowodować nieracjonalnie duże różnice w możliwościach wywierania wpływu.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Każdy członek organizacji zbiorowego zarządzania ma prawo do udzielenia dowolnej osobie fizycznej lub prawnej pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania podczas walnego zgromadzenia w jego imieniu.

8. Każdy członek organizacji zbiorowego zarządzania ma prawo do udzielenia dowolnej osobie fizycznej lub prawnej pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania podczas walnego zgromadzenia w jego imieniu. Aby było ważne, pełnomocnictwo musi być przekazane pełnomocnikowi przez członka organizacji zbiorowego zarządzania nie wcześniej niż trzy miesiące przed wykorzystaniem.

Uzasadnienie

Celem jest uniknięcie sytuacji, w której wydawcy muzyczni lub producenci nagrań standardowo wymagaliby stałego pełnomocnictwa od nowych artystów, z którymi podpisują umowę, co z czasem pozwoliłoby im przejąć kontrolę nad organizacjami zbiorowego zarządzania. Poprawka spójna z projektem opinii komisji CULT.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przepisów ust. 12 nie stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania, która na dzień bilansowy nie przekracza wartości granicznychprzypadku dwóchtrzech następujących kryteriów:

skreślony

a) suma bilansowa: 350 000 EUR;

 

b) obrót netto: 700 000 EUR;

 

c) średnia liczba zatrudnionychroku obrotowym: dziesięć.

 

Uzasadnienie

Wyłączenie małych organizacji zbiorowego zarządzania ze sprawowania jakichkolwiek funkcji nadzorczych jest sprzeczne z celem przedmiotowej dyrektywy. Nawet małym firmom i organizacjom potrzebny jest zazwyczaj zarząd. Poprawka spójna z projektami opinii komisji CULT i IMCO.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pobierając wynagrodzenia autorskie i zarządzając nimi, organizacje zbiorowego zarządzania działają z należytą starannością.

1. Pobierając wynagrodzenia autorskie i zarządzając nimi, organizacje zbiorowego zarządzania działają z należytą starannością, dokładnościąprzejrzystością. Z wyjątkiem państw członkowskich posiadających systemy rozszerzonych zbiorowych licencji organizacja zbiorowego zarządzania dbato, aby pobierać wynagrodzenia autorskie tylkoimieniu podmiotów praw autorskich, których prawa jest upoważniona reprezentować.

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 2, które stanowią, że płatności należy dokonywać z dokładnością. Jeżeli płatności muszą być dokładne, logiczne jest, że ich pobór oraz zarządzanie nimi również muszą być dokładne. Ponadto organizacje zbiorowego zarządzania powinny pobierać wynagrodzenie jedynie w imieniu aktywnych członków i podmiotów praw autorskich, których prawami zarządzają na podstawie umowy o reprezentacji. Poprawka spójna z projektem opinii komisji CULT.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może wykorzystywać wynagrodzeń autorskich i przychodów osiąganych w wyniku ich zainwestowania na własny rachunek i może jedynie dokonać potrącenia opłat z tytułu zarządzania.

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może wykorzystywać wynagrodzeń autorskich i przychodów osiąganych w wyniku ich zainwestowania na własny rachunek i może jedynie dokonać potrącenia opłat z tytułu zarządzania na podstawie przepisów,których mowaart. 7 ust. 5 lit. d).

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zapisu. Poprawka spójna z projektem opinii komisji IMCO.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania regularnie i z należytą starannością dokonywała podziału i wypłaty kwot należnych wszystkim podmiotom praw autorskich, które reprezentuje. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich najpóźniej12 miesięcy od końca roku obrotowego,którym wynagrodzenia autorskie zostały pobrane, chyba że z przyczyn obiektywnych, związanych w szczególności ze zgłoszeniami dokonywanymi przez użytkowników, identyfikacją praw i podmiotów praw autorskich lub przyporządkowaniem utworów i innych przedmiotów praw autorskich do podmiotów praw autorskich, organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich w sposób dokładny, zapewniając równe traktowanie wszystkich kategorii podmiotów praw autorskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacje zbiorowego zarządzania regularnie i z należytą starannością dokonywały podziału i wypłaty kwot należnych wszystkim podmiotom praw autorskich, które reprezentują. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich bez zbędnej zwłokinie później niż sześć miesięcy od pobrania wynagrodzeń autorskich, chyba że z przyczyn obiektywnych, związanych w szczególności ze zgłoszeniami dokonywanymi przez użytkowników, identyfikacją praw i podmiotów praw autorskich lub przyporządkowaniem utworów i innych przedmiotów praw autorskich do podmiotów praw autorskich, organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich w sposób dokładny, zapewniając równe traktowanie wszystkich kategorii podmiotów praw autorskich.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacja zbiorowego zarządzania regularnie, z należytą starannością i w sposób dokładny dokonuje podziału i wypłaty kwot należnych innym organizacjom zbiorowego zarządzania.

2. Organizacja zbiorowego zarządzania regularnie, z należytą starannością,sposób dokładny i bez zbędnej zwłoki dokonuje podziału i wypłaty kwot należnych innym organizacjom zbiorowego zarządzania.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Warunki udzielenia licencji opierają się na obiektywnych kryteriach, w szczególności w odniesieniu do stawek wynagrodzeń autorskich.

2. Warunki udzielenia licencji opierają się na uczciwych, racjonalnychniedyskryminacyjnych kryteriach, w szczególności w odniesieniu do stawek wynagrodzeń autorskich.

Uzasadnienie

Uczciwe, racjonalne i niedyskryminacyjne kryteria to standardowe sformułowanie przy udzielaniu licencji.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stawki wynagrodzeń autorskich za prawa wyłączne odzwierciedlają wartość ekonomiczną praw będących przedmiotem negocjacji oraz usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania.

Stawki wynagrodzeń autorskich za prawa wyłączne odzwierciedlają wartość ekonomiczną praw będących przedmiotem negocjacji oraz są racjonalnestosunku do wartości ekonomicznej usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania.

Uzasadnienie

Zmianę wprowadzono, aby lepiej odzwierciedlić orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Canal 5 przeciwko STIM (C-52/07).

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje przekazywane na żądanie podmiotom praw autorskich, członkom, innym organizacjom zbiorowego zarządzania i użytkownikom

Informacje przekazywane podmiotom praw autorskich, członkom, innym organizacjom zbiorowego zarządzania i użytkownikom

Uzasadnienie

Poprawka wzmacnia wymóg przejrzystości. Zob. poprawki do art. 18 ust. 1 i 2.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania, bez zbędnej zwłoki i drogą elektroniczną, udostępniała na żądanie każdego podmiotu praw autorskich, którego prawa reprezentuje, każdej organizacji zbiorowego zarządzania, w imieniu której zarządza prawami na podstawie umowy o reprezentacji, lub każdego użytkownika następujące informacje:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania, bez zbędnej zwłoki i drogą elektroniczną, udostępniała każdemu podmiotowi praw autorskich, którego prawa reprezentuje, każdej organizacji zbiorowego zarządzania, w imieniu której zarządza prawami na podstawie umowy o reprezentacji, lub każdemu użytkownikowi następujące informacje:

Uzasadnienie

Poprawka wzmacnia wymóg przejrzystości. Zob. poprawki do tytułu art. 18 i jego ust. 2.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wykaz zawartych przez nią umów o reprezentacji, w tym informacje o organizacjach zbiorowego zarządzania, z którymi zawarła te umowy, repertuarze objętym zakresem tych umów oraz zakresie terytorialnym każdej takiej umowy.

c) wykaz zawartych przez nią umów o reprezentacji, w tym informacje o organizacjach zbiorowego zarządzania, z którymi zawarła te umowy, w tymorganizacjach posiadających siedzibę poza terytorium Unii, repertuarze objętym zakresem tych umów oraz zakresie terytorialnym każdej takiej umowy.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ponadto organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia na żądanie każdego podmiotu praw autorskich lub każdej organizacji zbiorowego zarządzania wszystkie informacje dotyczące utworów, w przypadku których nie zidentyfikowano co najmniej jednego podmiotu praw autorskich, w tym, jeśli są dostępne: tytuł utworu, nazwisko twórcy, nazwisko lub nazwę wydawcy oraz wszelkie inne istotne informacje, które mogą być niezbędne do zidentyfikowania podmiotów praw autorskich.

2. Ponadto organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia każdemu podmiotowi praw autorskich lub każdej organizacji zbiorowego zarządzania wszystkie informacje dotyczące utworów, w przypadku których nie zidentyfikowano co najmniej jednego podmiotu praw autorskich, w tym, jeśli są dostępne: tytuł utworu, nazwisko twórcy, nazwisko lub nazwę wydawcy oraz wszelkie inne istotne informacje, które mogą być niezbędne do zidentyfikowania podmiotów praw autorskich.

Uzasadnienie

Poprawka wzmacnia wymóg przejrzystości. Zob. poprawki do tytułu art. 18 i jego ust. 1.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania podawała do wiadomości publicznej następujące informacje:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania podawała do wiadomości publicznej następujące informacje, najlepiej za pośrednictwem ogólnie dostępnych wyszukiwarek:

Uzasadnienie

Poprawa stopnia przejrzystości. Poprawka spójna z projektem opinii komisji CULT.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) repertuar oraz prawa, którymi zarządza, jak również państwa członkowskie, których to dotyczy;

Uzasadnienie

Poprawka wzmacnia wymóg przejrzystości. Poprawka spójna z projektem opinii komisji CULT.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) obowiązujące stawki wynagrodzeń autorskich.

Uzasadnienie

Wymóg przejrzystości powinien obejmować obowiązujące stawki wynagrodzeń autorskich.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) jeśli są dostępne: tytuł utworu, nazwisko twórcy, nazwisko lub nazwę wydawcy oraz wszelkie inne istotne informacje, które mogą być niezbędne do zidentyfikowania podmiotów praw autorskich do utworów,związkuktórymi co najmniej jeden podmiot praw autorskich nie został zidentyfikowany.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Organizacje zbiorowego zarządzania dopilnowują, by zgodnieust. 1 lit. ab) informacje na temat repertuaru były dokładneregularnie aktualizowane.tym względzie dopilnowują oneszczególności, by informacje na temat utworów, których okres ochrony mija, były dokładneregularnie aktualizowane oraz podawane do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Dokładne informacje o tym, kiedy dany utwór trafi do domeny publicznej, są ważne dla społeczeństwa. Tego rodzaju informacje powinny podlegać regularnym aktualizacjom. Poprawka spójna z projektem opinii komisji CULT.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przepisów załącznikapkt 1 lit. a), f)g) nie stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania, która na dzień bilansowy nie przekracza wartości granicznychprzypadku dwóchtrzech następujących kryteriów:

skreślony

a) suma bilansowa: 350 000 EUR;

 

b) obrót netto: 700 000 EUR;

 

c) średnia liczba zatrudnionychroku obrotowym: dziesięć.

 

Uzasadnienie

Aby utrzymać rozliczalność organizacji zbiorowego zarządzania, wszystkie z nich powinny być zobowiązane do publikacji rocznego sprawozdania na temat przejrzystości.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) zdolność do oferowania zarówno prawa do (mechanicznego) zwielokrotniania, jakudostępniania (odtwarzania) utworów muzycznych, na które zamierza udzielać licencji wieloterytorialnych.

Uzasadnienie

Podział licencji na odrębne prawo do mechanicznego zwielokrotniania i odtwarzania nie ma sensu w środowisku internetowym. Tego typu fragmentacja powoduje niepotrzebne koszty dla użytkowników i podnosi koszty transakcji.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacja zbiorowego zarządzania może stosować uzasadnione środki służące ochronie dokładności i integralności danych, kontroli ich dalszego wykorzystywania oraz ochronie danych osobowych i szczególnie chronionych informacji handlowych.

2. Organizacja zbiorowego zarządzania może stosować uzasadnione środki służące ochronie dokładności i integralności danych oraz ochronie danych osobowych i w razie konieczności szczególnie chronionych informacji handlowych.

Uzasadnienie

Organizacje zbiorowego zarządzania nie powinny mieć prawa do ograniczania „dalszego wykorzystywania” informacji, gdyż jest to ważne i podstawowe prawo człowieka.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organizacje zbiorowego zarządzania, które udzielają licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, posiadają procedury, które umożliwiają podmiotom praw autorskich i innym organizacjom zbiorowego zarządzania zgłaszanie zastrzeżeń odnośnie do treści danych, o których mowa w art. 22 ust. 2, lub do informacji udzielanych zgodnie z art. 23, w przypadku gdy podmioty praw autorskichorganizacje zbiorowego zarządzania mają uzasadnione powody by sądzić, że te dane lub informacje są błędne w odniesieniu do ich praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Jeżeli zastrzeżenia te są wystarczająco uzasadnione, organizacja zbiorowego zarządzania zapewnia korektę tych danych lub informacji bez zbędnej zwłoki.

1. Organizacje zbiorowego zarządzania, które udzielają licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, posiadają procedury, które umożliwiają podmiotom praw autorskich i innym organizacjom zbiorowego zarządzania zgłaszanie zastrzeżeń odnośnie do treści danych, o których mowa w art. 22 ust. 2, oraz umożliwiają podmiotom praw autorskich, innym organizacjom zbiorowego zarządzaniadostawcom internetowych usług muzycznych zgłaszanie zastrzeżeń odnośnie do informacji udzielanych zgodnie z art. 23, w przypadku gdy podmioty praw autorskich, organizacje zbiorowego zarządzania i dostawcy internetowych usług muzycznych mają uzasadnione powody by sądzić, że te dane lub informacje są błędne w odniesieniu do ich praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji lub licencji dotyczących tych utworów. Jeżeli zastrzeżenia te są wystarczająco uzasadnione, organizacja zbiorowego zarządzania zapewnia korektę tych danych lub informacji bez zbędnej zwłoki.

Uzasadnienie

Prawo do zgłaszania zastrzeżeń powinno przysługiwać również dostawcom internetowych usług muzycznych.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, musi go zaakceptować, jeżeli już udziela lub oferuje udzielanie licencji wieloterytorialnych w odniesieniu do tej samej kategorii praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji należących do repertuaru co najmniej jednej innej organizacji zbiorowego zarządzania.

Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, musi go zaakceptować w rozsądnym terminie, jeżeli już udziela lub oferuje udzielanie licencji wieloterytorialnych w odniesieniu do tej samej kategorii praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji należących do repertuaru co najmniej jednej innej organizacji zbiorowego zarządzania.

Uzasadnienie

Od organizacji, do której zwrócono się z odpowiednim wnioskiem, należy wymagać akceptacji w rozsądnym terminie. Poprawka spójna z projektami opinii komisji IMCO i ITRE.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy art. 18 ust. 1 lit. a)c), art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3236 stosuje się również do podmiotów, w których całość lub część udziałów posiada organizacja zbiorowego zarządzania i które udzielają lub oferują udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji.

Niniejszy tytuł oraz art. 3640 stosuje się również do podmiotów, w których całość lub część udziałów posiada organizacja zbiorowego zarządzania i które udzielają lub oferują udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) spory z inną organizacją zbiorowego zarządzania dotyczące stosowania art. 24, 25, 26, 28 i 29.

c) spory z inną organizacją zbiorowego zarządzania dotyczące stosowania art. 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29.

Uzasadnienie

Spory między organizacjami zbiorowego zarządzania dotyczące zdolności przetwarzania i przejrzystości repertuaru powinny być objęte procedurą rozstrzygania sporów. Poprawka spójna z projektem opinii komisji IMCO.

PROCEDURA

Tytuł

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym

Odsyłacze

COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

11.9.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

13.12.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Helmut Scholz

26.11.2012

Rozpatrzeniekomisji

20.3.2013

24.4.2013

27.5.2013

 

Data przyjęcia

18.6.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Paul Rübig

(1)

Rezolucja z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz.U. C 92 E, s. 425).

(2)

Rezolucja z dnia 13 marca 2007 r. (Dz.U. C 301 E, s. 64).

(3)

Rezolucja z dnia 25 września 2008 r. (Dz.U. C 8 E, s. 105).

(4)

Dz.U. L 276, s. 54.


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań NaukowychEnergii (24.6.2013)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym

COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Luigi Berlinguer

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski przemysł kreatywny posiada duży potencjał w odniesieniu do tworzenia miejsc pracy i wzrostu. Nasza różnorodność kulturowa oferuje również unikalną przewagę i możliwości na arenie światowej. Niniejsza dyrektywa powinna zatem wspierać witalność naszego przemysłu kreatywnego, jednocześnie umożliwiając organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wspieranie repertuarów lokalnych i niszowych na solidarnych zasadach. Sprawozdawca komisji ITRE wyraża zasadniczo zadowolenie z ogólnego profilu wniosku, który udostępni europejskim organizacjom zbiorowego zarządzania, użytkownikom, beneficjentom i artystom całkowicie nowe narzędzie, dzięki któremu internetowa branża muzyczna w Europie będzie mogła lepiej funkcjonować. Szczególnie ważna jest pierwsza część dyrektywy obejmująca kwestię przejrzystości i dobrego zarządzania: niektóre ze środków zaproponowanych w opinii mają na celu poprawę skuteczności i funkcjonalności tego nowego systemu. Sprawozdawca komisji ITRE pragnie również zapewnić, że przepisy wprowadzone na mocy wniosku nie dyskryminują europejskich organizacji zbiorowego zarządzania (w tym dostawców internetowych usług i agentów) w porównaniu z organizacjami spoza UE.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Organizacje zbiorowego zarządzaniasiedzibąUnii muszą przestrzegać – jako usługodawcy – krajowych wymogów wynikającychdyrektywy 2006/123/WE Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, która ma na celu stworzenie ram prawnych zapewniających swobodę przedsiębiorczościswobodny przepływ usług między państwami członkowskimi. Oznacza to, że organizacje zbiorowego zarządzania powinny mieć swobodę świadczenia swoich usług za granicą, reprezentowania podmiotów praw autorskich mających miejsce zamieszkania lub siedzibęinnych państwach członkowskich oraz udzielania licencji użytkownikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibęinnych państwach członkowskich.

skreślony

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do ich przejrzystości i odpowiedzialności wobec swoich członków i podmiotów praw autorskich. Oprócz trudności doświadczanych przez zagraniczne podmioty praw autorskich przy wykonywaniu swoich praw oraz zbyt częstych przypadków nieefektywnego zarządzania finansowego pobranymi wynagrodzeniami, problemy związane z funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania prowadzą do niewydolności w eksploatacji praw autorskich i praw pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze szkodą dla członków organizacji zbiorowego zarządzania, podmiotów praw autorskich i użytkowników. Podobne problemy nie występują w przypadku niezależnych podmiotów świadczących usługi zarządzania prawami autorskimi, które działają na rzecz podmiotów praw autorskich w charakterze ich przedstawicieli na potrzeby zarządzania ich prawami na zasadach handlowych, a w których podmiotom praw autorskich nie przysługują żadne prawa z tytułu członkostwa.

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do ich przejrzystości i odpowiedzialności wobec swoich członków i podmiotów praw autorskich, które powodują rozdrobnienie rynku wewnętrznegotym sektorze. Oprócz trudności doświadczanych przez zagraniczne podmioty praw autorskich przy wykonywaniu swoich praw oraz zbyt częstych przypadków nieefektywnego zarządzania finansowego pobranymi wynagrodzeniami, problemy związane z funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania prowadzą do niewydolności w eksploatacji praw autorskich i praw pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze szkodą dla członków organizacji zbiorowego zarządzania, podmiotów praw autorskich i użytkowników, dla których realizacja własnych prawinnych państwach członkowskich jest zbyt skomplikowana. Podobne problemy nie występują w przypadku niezależnych podmiotów świadczących usługi zarządzania prawami autorskimi, które działają na rzecz podmiotów praw autorskich w charakterze ich przedstawicieli na potrzeby zarządzania ich prawami na zasadach handlowych, a w których podmiotom praw autorskich nie przysługują żadne prawa z tytułu członkostwa.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6 a) Niniejsza dyrektywa nie narusza obowiązującychpaństwach członkowskich ustaleń dotyczących zarządzania prawami przez organizacje zbiorowego zarządzania, takich jak rozbudowane lub obowiązkowe zbiorowe udzielanie licencji, ustawowe domniemane reprezentacje lub przeniesienia lub połączenia tych elementów.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Celem niniejszej dyrektywy powinna być koordynacja krajowych przepisów dotyczących warunków podejmowania działalnościzakresie zarządzania prawami autorskimiprawami pokrewnymi przez organizacje zbiorowego zarządzania, sposobów zarządzania tymi organizacjami oraz ram nadzoru nad nimi,zatem jej podstawę stanowi również art. 53 ust. 1 Traktatu. Ponadto ponieważ branża ta oferuje usługicałej Unii, podstawę niniejszej dyrektywy stanowi również art. 62 Traktatu.

skreślony

Uzasadnienie

Ten motyw zastąpi nowy motyw 7a.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Niniejsza dyrektywa nie narusza ustaleń dotyczących form prawnych zwyczajowo przyjętych przez państwa członkowskiezwiązkudziałalnością organizacji zbiorowego zarządzania. Na państwa członkowskie nie powinno się nakładać wymogu zmiany formy prawnej tych organizacji. Przepisy dyrektywy nie naruszają wolności zrzeszania się podmiotów praw autorskich ani ich prawa organizowania się.

Uzasadnienie

Niezbędne jest dopilnowanie, aby dyrektywa nie wywierała negatywnego wpływu na ustalone formy zarządzania oraz praktyki wewnętrzne stosowane przez organizacje zbiorowego zarządzania w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe. Ten cel zyskał szerokie poparcie wielu zainteresowanych stron, w tym Komisji Europejskiej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Istniejąca swoboda świadczenia usług zbiorowego zarządzania i korzystania z tych usług ponad granicami oznacza, że podmioty praw autorskich mogą swobodnie wybierać organizację zbiorowego zarządzania na potrzeby zarządzania ich prawami, takimi jak prawa do publicznego wykonania lub nadawania, lub kategoriami praw, takimi jak prawo interaktywnego publicznego udostępniania utworu, pod warunkiem że organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi już zarząd tego rodzaju prawami lub kategoriami praw. Oznacza to, że podmioty praw autorskich mogą w łatwy sposób wycofać swoje prawa lub kategorie praw spod zarządu prowadzonego przez daną organizację zbiorowego zarządzania i powierzyć lub przekazać całość lub część tych praw innej organizacji zbiorowego zarządzania lub innemu podmiotowi, bez względu na państwo członkowskie siedziby lub zamieszkania lub przynależność państwową organizacji zbiorowego zarządzania lub podmiotu praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania zarządzające różnymi rodzajami utworów oraz innymi przedmiotami prawa autorskiego, takimi jak utwory literackie, muzyczne lub fotograficzne, powinny również zapewnić tego rodzaju elastyczność podmiotom praw autorskich w odniesieniu do zarządzania różnymi rodzajami utworów i innych przedmiotów praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny informować podmioty praw autorskich o tej możliwości wyboru i umożliwiać im jak najłatwiejsze z niej korzystanie. Wreszcie, niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawiać podmiotów praw autorskich możliwości samodzielnego zarządzania swoimi prawami, w tym na potrzeby zastosowań niekomercyjnych.

(9) Istniejąca swoboda korzystania z usług zbiorowego zarządzania prawami autorskimiprawami pokrewnymi ponad granicami oznacza, że podmioty praw autorskich mogą swobodnie wybierać organizację zbiorowego zarządzania na potrzeby zarządzania ich prawami, takimi jak prawa do publicznego wykonania lub nadawania, lub kategoriami praw, takimi jak prawo interaktywnego publicznego udostępniania utworu, pod warunkiem że organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi już zarząd tego rodzaju prawami lub kategoriami praw. Oznacza to, że podmioty praw autorskich mogą w łatwy sposób wycofać swoje prawa lub kategorie praw spod zarządu prowadzonego przez daną organizację zbiorowego zarządzania i powierzyć lub przekazać całość lub część tych praw innej organizacji zbiorowego zarządzania lub innemu podmiotowi, bez względu na państwo członkowskie siedziby lub zamieszkania lub przynależność państwową organizacji zbiorowego zarządzania lub podmiotu praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania zarządzające różnymi rodzajami utworów oraz innymi przedmiotami prawa autorskiego, takimi jak utwory literackie, muzyczne lub fotograficzne, powinny również zapewnić tego rodzaju elastyczność podmiotom praw autorskich w odniesieniu do zarządzania różnymi rodzajami utworów i innych przedmiotów praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny informować podmioty praw autorskich o tej możliwości wyboru i umożliwiać im jak najłatwiejsze z niej korzystanie. Wreszcie, niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawiać podmiotów praw autorskich możliwości samodzielnego zarządzania swoimi prawami, w tym na potrzeby zastosowań niekomercyjnych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Indywidualne wykonywanie wyłącznych praw gospodarczych, jak to często ma miejscebranży audiowizualnej, jest także zgodnecelami jednolitego rynkuogranicza ryzyko fragmentacji poprzez konsolidację praw do eksploatacjiproducenta.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Członkowie organizacji zbiorowego zarządzania powinni móc uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i głosować w trakcie jego obrad; wykonywanie tych praw może podlegać wyłącznie zasadnym i współmiernym ograniczeniom. Należy ułatwić członkom wykonywanie praw głosu.

(12) Wszyscy członkowie organizacji zbiorowego zarządzania powinni móc uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i głosować w trakcie jego obrad; wykonywanie tych praw może podlegać wyłącznie zasadnym i współmiernym ograniczeniom. Należy ułatwić członkom wykonywanie praw głosu,miarę możliwości drogą elektroniczną.

Uzasadnienie

Należy zachęcać członków do skutecznego uczestnictwa w duchu integracji. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Członków należy dopuścić do udziału w monitorowaniu zarządzania organizacjami zbiorowego zarządzania. W tym celu organizacje zbiorowego zarządzania powinny ustanowić funkcję nadzorczą, która jest odpowiednia w kontekście ich struktury organizacyjnej, oraz umożliwić przedstawicielom członków zasiadanie w organie sprawującym tę funkcję. Aby uniknąć nakładania nadmiernych obciążeń na mniejsze organizacje zbiorowego zarządzania oraz nadać proporcjonalny charakter obowiązkom wynikającymniniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny móc – jeśli uznają to za konieczne – wyłączać najmniejsze organizacje zbiorowego zarządzania spod obowiązku organizowania takiej funkcji nadzorczej.

(13) Członków należy dopuścić do udziału w monitorowaniu zarządzania organizacjami zbiorowego zarządzania. W tym celu organizacje zbiorowego zarządzania powinny ustanowić funkcję nadzorczą, która jest odpowiednia w kontekście ich struktury organizacyjnej, oraz umożliwić przedstawicielom poszczególnych kategorii członków zasiadanie na sprawiedliwychwyważonych zasadachorganie sprawującym tę funkcję.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Organizacje zbiorowego zarządzania pobierają kwoty należne z tytułu eksploatacji praw powierzonych im przez podmioty praw autorskich, zarządzają nimi oraz dokonują ich podziału. Należności te w ostatecznym rozrachunku przysługują podmiotom praw autorskich, które mogą być członkami danej organizacji lub innej organizacji zbiorowego zarządzania. Dlatego też ważne jest, aby organizacje zbiorowego zarządzania dochowywały jak największej staranności przy pobieraniu tych kwot, zarządzaniu nimi i ich podziale. Dokładny podział jest możliwy tylko wtedy, gdy organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą należytą ewidencję członków, licencji i wykorzystania utworów oraz innych przedmiotów praw autorskich. W stosownych przypadkach dane powinny być również przekazywane przez podmioty praw autorskich i użytkowników oraz weryfikowane przez organizacje zbiorowego zarządzania. Kwoty pobrane i należne podmiotom praw autorskich powinny być zarządzane odrębnie od wszelkich aktywów własnych organizacji zbiorowego zarządzania, a w przypadku ich zainwestowania do czasu ich podziału między podmioty praw autorskich, taka inwestycja powinna być realizowana zgodnie ze strategią inwestycyjną uzgodnioną przez walne zgromadzenie organizacji zbiorowego zarządzania. W celu zachowania wysokiego poziomu ochrony praw przysługujących podmiotom praw autorskich oraz zadbania o to, by wszelkie dochody możliwe do uzyskania z tytułu eksploatacji ich praw były źródłem przysporzenia po stronie tych podmiotów, zarządzanie inwestycjami dokonywanymi i posiadanymi przez organizację zbiorowego zarządzania powinno przebiegać zgodnie z kryteriami zobowiązującymi tę organizację do ostrożnego działania, a jednocześnie umożliwiającymi jej podejmowanie decyzji w sprawie najbezpieczniejszej i najskuteczniejszej strategii inwestycyjnej. Powinno to umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania wybór takiego sposobu alokacji aktywów, który odpowiada dokładnemu charakterowiokresowi trwania ekspozycji na ryzyko, na które narażona jest jakakolwiek zainwestowana kwota wynagrodzenia autorskiego, i który nie powoduje nieuzasadnionego uszczerbku wynagrodzenia autorskiego należnego podmiotom praw autorskich. Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego i skutecznego podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich konieczne jest zobowiązanie organizacji zbiorowego zarządzania do podejmowania – z zachowaniem staranności i w dobrej wierze – odpowiednich środków mających na celu identyfikację i lokalizację podmiotów praw autorskich. Należy również przewidzieć konieczność zatwierdzania przez członków organizacji zbiorowego zarządzania zasad regulujących wszelkie sytuacje, w których – ze względu na nieustalenie tożsamości lub miejsca pobytu podmiotów praw autorskich – nie jest możliwy podział pobranych kwot.

(15) Organizacje zbiorowego zarządzania pobierają kwoty należne z tytułu eksploatacji praw powierzonych im przez podmioty praw autorskich, zarządzają nimi oraz dokonują ich podziału. Należności te w ostatecznym rozrachunku przysługują podmiotom praw autorskich, które mogą być członkami danej organizacji lub innej organizacji zbiorowego zarządzania. Dlatego też ważne jest, aby organizacje zbiorowego zarządzania dochowywały jak największej staranności przy pobieraniu tych kwot, zarządzaniu nimi i ich podziale. Dokładny podział jest możliwy tylko wtedy, gdy organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą należytą ewidencję członków, licencji i wykorzystania utworów oraz innych przedmiotów praw autorskich. W stosownych przypadkach dane powinny być również przekazywane przez podmioty praw autorskich i użytkowników oraz weryfikowane przez organizacje zbiorowego zarządzania. Kwoty pobrane i należne podmiotom praw autorskich powinny być zarządzane odrębnie od wszelkich aktywów własnych organizacji zbiorowego zarządzania, a w przypadku ich zainwestowania do czasu ich podziału między podmioty praw autorskich, taka inwestycja powinna być realizowana zgodnie ze strategią inwestycyjną uzgodnioną przez walne zgromadzenie organizacji zbiorowego zarządzania. W celu zachowania wysokiego poziomu ochrony praw przysługujących podmiotom praw autorskich oraz zadbania o to, by wszelkie dochody możliwe do uzyskania z tytułu eksploatacji ich praw były źródłem przysporzenia po stronie tych podmiotów, zarządzanie inwestycjami dokonywanymi i posiadanymi przez organizację zbiorowego zarządzania powinno przebiegać zgodnie z kryteriami zobowiązującymi tę organizację do ostrożnego działania, a jednocześnie umożliwiającymi jej podejmowanie decyzji w sprawie najbezpieczniejszej i najskuteczniejszej strategii inwestycyjnej. Powinno to umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania wybór bezpiecznegoopłacalnego sposobu alokacji aktywów, który zapobiega ekspozycji na ryzyko, na które narażona jest jakakolwiek zainwestowana kwota wynagrodzenia autorskiego, i który nie powoduje nieuzasadnionego uszczerbku wynagrodzenia autorskiego należnego podmiotom praw autorskich. Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego i skutecznego podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich konieczne jest zobowiązanie organizacji zbiorowego zarządzania do podejmowania – z zachowaniem staranności i w dobrej wierze – odpowiednich środków mających na celu identyfikację i lokalizację podmiotów praw autorskich. Należy również przewidzieć konieczność zatwierdzania przez członków organizacji zbiorowego zarządzania zasad regulujących wszelkie sytuacje, w których – ze względu na nieustalenie tożsamości lub miejsca pobytu podmiotów praw autorskich – nie jest możliwy podział pobranych kwot.

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka w związku z wynagrodzeniem autorskim dla podmiotów praw autorskich, organizacje zbiorowego zarządzania powinny stosować bezpieczną i mało ryzykowną strategię inwestycyjną. (Zgodne z projektem opinii komisji IMCO).

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) W internetowej branży muzycznej,której normą jest wciąż zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w granicach poszczególnych terytoriów, konieczne jest stworzenie warunków sprzyjających stosowaniu przez organizacje zbiorowego zarządzania najefektywniejszych praktyk w zakresie udzielania licencji, coraz częściej w kontekście transgranicznym. Należy zatem przewidzieć zbiór przepisów koordynujących podstawowe warunki świadczenia przez organizacje zbiorowego zarządzania usług w zakresie zbiorowego udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Przepisy te powinny zapewnić konieczną minimalną jakość tych usług transgranicznych świadczonych przez organizacje zbiorowego zarządzania, zwłaszcza pod względem przejrzystości reprezentowanego przez nie repertuaru i poprawności przepływów finansowych związanych z korzystaniem z tych praw. Przepisy te powinny również określić ramy ułatwiające dobrowolną konsolidację repertuaru muzycznego, a przez to ograniczenie liczby licencji, których użytkownik potrzebuje, aby móc świadczyć swoją usługę na wielu terytoriach. Przepisy te powinny umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania występowanie z wnioskiem do innej organizacji zbiorowego zarządzania o reprezentowanie jej repertuaru na więcej niż jednym terytorium, w przypadku gdy sama nie jest w stanie wypełnić tych wymogów. Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, powinna być zobowiązana – pod warunkiem że konsoliduje repertuar i udziela licencji wieloterytorialnych lub oferuje usługi w tym zakresie – do przyjęcia zlecenia od wnioskującej organizacji zbiorowego zarządzania. Rozwój legalnych internetowych usług muzycznych w całej Unii powinien również przyczynić się do walkinaruszaniem praw własności intelektualnejinternecie.

(24) W przeciwieństwie do innych branż kreatywnych,których przeważnie udziela się licencji bezpośrednich,branży muzycznej normą jest wciąż zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w granicach poszczególnych terytoriów.związkutym konieczne jest stworzenie warunków sprzyjających stosowaniu przez organizacje zbiorowego zarządzania najefektywniejszych praktyk w zakresie udzielania licencji, coraz częściej w kontekście transgranicznym. Należy zatem przewidzieć zbiór przepisów koordynujących podstawowe warunki świadczenia przez organizacje zbiorowego zarządzania usług w zakresie zbiorowego udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Przepisy te powinny zapewnić konieczną minimalną jakość tych usług transgranicznych świadczonych przez organizacje zbiorowego zarządzania, zwłaszcza pod względem przejrzystości reprezentowanego przez nie repertuaru i poprawności przepływów finansowych związanych z korzystaniem z tych praw. Przepisy te powinny również określić ramy ułatwiające dobrowolną konsolidację repertuaru muzycznego, a przez to ograniczenie liczby licencji, których użytkownik potrzebuje, aby móc świadczyć swoją usługę na wielu terytoriach. Przepisy te powinny umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania występowanie z wnioskiem do innej organizacji zbiorowego zarządzania o reprezentowanie jej repertuaru na więcej niż jednym terytorium, w przypadku gdy sama nie jest w stanie wypełnić tych wymogów. Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, powinna być zobowiązana – pod warunkiem że konsoliduje repertuar i udziela licencji wieloterytorialnych lub oferuje usługi w tym zakresie – do przyjęcia zlecenia od wnioskującej organizacji zbiorowego zarządzania bez nadużywania swojej władzy rynkowej. Rozwój legalnych internetowych usług muzycznych w całej Unii powinien również przyczynić się do ograniczenia bezprawnego kopiowania muzyki.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Organizacje nadawcze, przy nadawaniu programów telewizyjnychradiowych zawierających utwory muzyczne, o udzielenie licencji występują na ogół do lokalnej organizacji zbiorowego zarządzania. Licencja ta jest często ograniczona do działalności nadawczej. Aby umożliwić udostępnienie takich audycji telewizyjnych lub radiowych równieżinternecie, konieczna jest licencja dotycząca praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Aby ułatwić udzielanie licencji dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji do celów jednoczesnegoopóźnionego nadawaniainternecie audycji telewizyjnychradiowych, należy przewidzieć odstępstwo od przepisów, które inaczej miałyby zastosowanie do udzielania licencji wieloterytorialnych na wykorzystanie utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Odstępstwo to powinno być ograniczone do tego, co jest konieczne, aby umożliwić dostęp do programów telewizyjnychradiowychinternecie oraz do materiałów, którepierwotną audycją łączy wyraźnyzależny związek, które wyprodukowanocelu m.in. uzupełnienia lub zapowiedzi danego programu telewizyjnego lub radiowego bądź też umożliwienia późniejszego zaznajomienia siętym programem. Odstępstwo to nie powinno funkcjonować w sposób zakłócający konkurencję z innymi usługami, które zapewniają konsumentom dostęp do poszczególnych utworów muzycznych lub audiowizualnych w internecie, ani też prowadzić do restrykcyjnych praktyk, takich jak podział rynku lub klientów, z naruszeniem art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(35) Organizacje nadawcze, w związkuprawami do światowego repertuaru utworów muzycznych, o udzielenie kompleksowej licencji występują na ogół do lokalnej organizacji zbiorowego zarządzania celem publicznego odtworzenia lub udostępnienia swoich programów radiowychtelewizyjnych oraz usług internetowych powiązanychnadawanymi programami, takich jak materiały uzupełniające, wzbogacające lubinny sposób rozszerzające ofertę programową nadawcy. Takie kompleksowe licencje dla nadawców są odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowaniesą dobrze opracowanepowszechnie akceptowane przez podmioty praw autorskich, nadawcóworganizacje zbiorowego zarządzania. Na mocy niniejszej dyrektywy powinno się zatem utrzymać tę ugruntowaną praktykę, aby uniknąć stosowania innych zasad udzielania licencji dotyczących usług oferowanych przez nadawców na internetowym polu eksploatacjipoza nim.tego względu niezbędne jest wyłączenie organizacji zbiorowego zarządzaniazakresu stosowania tytułu IIIprzypadku, gdy udzielają nadawcom licencji dotyczących usług oferowanych na internetowym polu eksploatacji, które są powiązaneich usługami oferowanymi poza internetowym polem eksploatacji. Nie powinno to funkcjonować w sposób zakłócający konkurencję z innymi usługami, które zapewniają konsumentom dostęp do poszczególnych utworów muzycznych w internecie, ani też prowadzić do restrykcyjnych praktyk, takich jak podział rynku lub klientów, i powinno odbywać się zgodnieprawem krajowym oraz prawem unijnym,szczególności art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Usługi oferowane przez nadawców na internetowym polu eksploatacji obejmują nie tylko programy lub ich fragmenty, ale także inne materiały związane z programem, udostępniane pod nadzorem redakcyjnym nadawcy i na jego odpowiedzialność, które zazwyczaj powiązane są z działalnością nadawcy poza internetowym polem eksploatacji. Z uwagi na to, że dokładny zakres tych materiałów podlega ustaleniom umownym pomiędzy nadawcami a zainteresowanymi podmiotami praw autorskich do utworów muzycznych lub organizacjami zbiorowego zarządzania, w dyrektywie nie powinno się proponować określonej z góry definicji.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Niezbędne jest zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów prawa krajowego przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny zapewniać swoim członkom możliwość skorzystania ze szczególnych procedur rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów. Możliwość skorzystania z tych procedur należy również udostępnić podmiotom praw autorskich reprezentowanym przez organizację zbiorowego zarządzania. Należy również zapewnić funkcjonowanie w państwach członkowskich niezależnych, bezstronnych i skutecznych podmiotów odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów, będących w stanie rozstrzygać spory handlowe między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami dotyczące istniejących lub proponowanych warunków udzielenia licencji, a także sytuacji, w których odmówiono udzielenia licencji. Ponadto skuteczność przepisów regulujących udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji mogłaby zostać osłabiona w przypadku braku możliwości szybkiego i skutecznego rozstrzygania przez niezależne i bezstronne podmioty sporów między organizacjami zbiorowego zarządzania a innymi podmiotami. W związku z tym należy przewidzieć, bez uszczerbku dla prawa dostępu do sądu, łatwo dostępną, skuteczną i bezstronną procedurę pozasądowego rozwiązywania konfliktów między organizacjami zbiorowego zarządzania, z jednej strony, a dostawcami usług internetowych, podmiotami praw autorskich lub innymi organizacjami zbiorowego zarządzania, z drugiej strony.

(36) Niezbędne jest zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów prawa krajowego przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny zapewniać swoim członkom możliwość skorzystania ze szczególnych procedur rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów. Możliwość skorzystania z tych procedur należy również udostępnić podmiotom praw autorskich reprezentowanym przez organizację zbiorowego zarządzania. Należy również zapewnić funkcjonowanie w państwach członkowskich niezależnych, bezstronnych i skutecznych podmiotów odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów, będących w stanie rozstrzygać spory handlowe między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami dotyczące istniejących lub proponowanych warunków udzielenia licencji, a także sytuacji, w których odmówiono udzielenia licencji. Ponadto skuteczność przepisów regulujących udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji mogłaby zostać osłabiona w przypadku braku możliwości szybkiego i skutecznego rozstrzygania przez niezależne i bezstronne podmioty sporów między organizacjami zbiorowego zarządzania a innymi podmiotami. W związku z tym należy przewidzieć, bez uszczerbku dla prawa dostępu do sądu, łatwo dostępną, skuteczną i bezstronną procedurę pozasądowego rozwiązywania konfliktów między organizacjami zbiorowego zarządzania, z jednej strony, a dostawcami usług internetowych, podmiotami praw autorskich lub innymi organizacjami zbiorowego zarządzania, z drugiej strony. Te podmioty odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów powinny specjalizować siędziedzinie prawa własności intelektualnejpodejmować decyzjeoparciuobiektywne normykryteria, takie jak „wartość godziwa transakcji”, zgodnieustaleniami Trybunału Sprawiedliwości. Aby zabezpieczyć płatności, od użytkowników wymaga się dokonywania płatności na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania podczas gdy proces jesttoku, zgodnieobowiązującą stawką wynagrodzeń autorskich, jeżeli występuje, lub zgodniepostanowieniem tymczasowym wydanym przez sąd,przypadku gdy brak jest ustalonych wcześniej stawek wynagrodzeń autorskich.

Uzasadnienie

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that body.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Ponadto państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie procedury, które umożliwią składanie skarg na organizacje zbiorowego zarządzania nieprzestrzegające przepisów, a także zapewnią nakładanie, w stosownych przypadkach, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji. Państwa członkowskie powinny ustalić, które organy powinny być odpowiedzialne za stosowanie procedur rozpatrywania skarg i nakładanie sankcji. W celu zapewnienia przestrzegania wymogów dotyczących udzielania licencji wieloterytorialnych należy określić szczególne przepisy dotyczące monitorowania ich wdrożenia. Właściwe organy państw członkowskich oraz Komisja Europejska powinny ze sobą w tym celu współpracować.

(37) Ponadto państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie procedury, które umożliwią składanie skarg na organizacje zbiorowego zarządzania nieprzestrzegające przepisów, a także zapewnią nakładanie, w stosownych przypadkach, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji lub środków. Państwa członkowskie powinny ustalić, które organy powinny być odpowiedzialne za stosowanie procedur rozpatrywania skarg i nakładanie sankcji. W celu zapewnienia przestrzegania wymogów dotyczących udzielania licencji wieloterytorialnych należy określić szczególne przepisy dotyczące monitorowania ich wdrożenia. Właściwe organy państw członkowskich oraz Komisja Europejska powinny ze sobą w tym celu współpracować.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie możliwości dostępnych dla państw członkowskich w zakresie egzekwowania przepisów. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) Przepisy niniejszej dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa konkurencji oraz wszelkich innych stosownych przepisów w innych dziedzinach, w tym przepisów w zakresie poufności, tajemnic handlowych, prywatności, dostępu do dokumentów, prawa zobowiązań oraz prawa prywatnego międzynarodowego dotyczących kolizji praw oraz właściwości sądów.

(43) Przepisy niniejszej dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa konkurencji oraz wszelkich innych stosownych przepisów w innych dziedzinach, w tym przepisów w zakresie poufności, w szczególnościzwiązkuposzczególnymi umowamiumowamizachowaniu poufności, tajemnic handlowych, prywatności, dostępu do dokumentów, prawa zobowiązań oraz prawa prywatnego międzynarodowego dotyczących kolizji praw oraz właściwości sądów.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszej dyrektywie określono wymogi niezbędne do zapewnienia prawidłowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi przez organizacje zbiorowego zarządzania. Określono w niej również wymogi dotyczące udzielania przez organizacje zbiorowego zarządzania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

 

 

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy tytułów I, II i IV z wyjątkiem art. 3640 stosuje się do wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania z siedzibą w Unii.

Przepisy tytułów I, II i IV niniejszej dyrektywy stosuje się do wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania z siedzibą w Unii. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć zakres stosowania dyrektywy do tytułu I, tytułu II rozdział 2–5tytułu IVwyjątkiem art. 3640 do organizacji zbiorowego zarządzania spoza UE udzielających licencji na eksploatację praw na ich terytorium.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przepisy tytułu I, art. 10, 11 ust. 1, art.12, 15, 16, 18, 1920tytule II, tytułu III oraz art. 34, 35, 3738tytule IV stosuje się również do niezależnych podmiotów świadczących usługi zarządzania prawami autorskimi, które mają siedzibę na terytorium Unii lub poza nim, działają na rzecz podmiotów praw autorskichcharakterze ich przedstawicieliprowadzą działalnośćUnii na zasadach handlowych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Tytuł III nie ma jednak zastosowaniasytuacji, gdy organizacje zbiorowego zarządzania udzielają nadawcom licencji dotyczących takich utworów muzycznych, zgodnieprawem krajowymprawem wspólnotowym, obejmujących usługi oferowane na internetowym polu eksploatacji, które są związaneich usługami oferowanymi poza internetowym polem eksploatacji.

Uzasadnienie

Dawny art. 33: Usługi oferowane przez nadawców na internetowym polu eksploatacji obejmują nie tylko programy lub ich fragmenty, ale także inne materiały związane z programem, udostępniane pod nadzorem wydawniczym nadawcy i na jego odpowiedzialność, które zazwyczaj powiązane są z działalnością nadawcy poza internetowym polem eksploatacji. Z uwagi na to, że dokładny zakres tych materiałów podlega ustaleniom umownym pomiędzy nadawcami a zainteresowanymi podmiotami praw autorskich do utworów muzycznych lub organizacjami zbiorowego zarządzania, w dyrektywie nie powinno się proponować określonej z góry definicji.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsza dyrektywa nie ingerujeżadne uzgodnienia dotyczące rozbudowanego lub obowiązkowego zbiorowego udzielania licencji na szczeblu krajowym.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsza dyrektywa nie stanowi odstępstwa od europejskich przepisów dotyczących ochrony osób fizycznychodniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” oznacza każdą organizację, która jest własnością jej członków lub jest przez nich kontrolowanaktóra jest upoważniona z mocy prawa lub w drodze cesji, licencji lub innego uzgodnienia umownego przez więcej niż jeden podmiot praw autorskich do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a zarządzanie tymi prawami stanowi jej jedyną lub główną działalność;

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” oznacza każdą organizację, która jest upoważniona z mocy prawa lub w drodze cesji, licencji lub innego uzgodnienia umownego do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymiimieniu więcej niż jednego podmiotu praw autorskich, z myślązbiorowej korzyści tych podmiotów praw autorskich, co stanowi jej jedyną lub jednągłównych działalności, i która:

 

(i) jest własnością podmiotów praw autorskich lub jest przez nie bezpośrednio lub pośrednio kontrolowana, lub

 

(ii) ma formę organizacjicharakterze niezarobkowym.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) „członek organizacji zbiorowego zarządzania” oznacza podmiot praw autorskich lub podmiot bezpośrednio reprezentujący podmioty praw autorskich, w tym inne organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia podmiotów praw autorskich, który spełnia wymogi członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania;

c) „członek” oznacza podmiot praw autorskich lub podmiot bezpośrednio reprezentujący podmioty praw autorskich, w tym inne organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia podmiotów praw autorskich, który spełnia wymogi członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania, niezależnie od jej formy prawnej;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie konieczne w związku z różnorodnością form prawnych organizacji zbiorowego zarządzania w poszczególnych państwach członkowskich. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „wynagrodzenie autorskie” oznacza kwoty pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania w imieniu podmiotów praw autorskich, przysługujące z tytułu prawa wyłącznego, prawa do wynagrodzenia lub prawa do kompensaty;

f) „wynagrodzenie autorskie” oznacza kwoty pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania w imieniu podmiotów praw autorskich, przysługujące z tytułu prawa wyłącznego, prawa do wynagrodzenia lub prawa do kompensaty,tym wszelkie dochody uzyskaneinwestycji wynagrodzenia autorskiego;

Uzasadnienie

Art. 10 ust. 2 stanowi, że dochody uzyskane z inwestycji w wynagrodzenia autorskie powinny być „ujęte oddzielnie", jednak nie określa jednoznacznie, że dochody takie należą do podmiotów praw autorskich i w końcu powinny być im wypłacane. Włączenie tego źródła dochodów do definicji jest najłatwiejszym sposobem na naprawienie tej sytuacji. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) „licencja wieloterytorialna” oznacza licencję, która obejmuje terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego;

k) „licencja wieloterytorialna” na internetowe usługi muzyczne oznacza licencję, która obejmuje terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmiot praw autorskich ma prawo upoważnić wybraną przez siebie organizację zbiorowego zarządzania do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych wybranych przez siebie przedmiotów prawa autorskiego, w wybranych przez siebie państwach członkowskich, bez względu na państwo członkowskie miejsca zamieszkania lub siedziby organizacji zbiorowego zarządzania i podmiotu praw autorskich oraz bez względu na przynależność państwową podmiotu praw autorskich i organizacji zbiorowego zarządzania.

2. Podmiot praw autorskich ma prawo upoważnić wybraną przez siebie organizację zbiorowego zarządzania do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych wybranych przez siebie przedmiotów prawa autorskiego, w wybranych przez siebie państwach członkowskich, bez względu na państwo członkowskie miejsca zamieszkania lub siedziby organizacji zbiorowego zarządzania i podmiotu praw autorskich oraz bez względu na przynależność państwową podmiotu praw autorskich i organizacji zbiorowego zarządzania. Organizacje zbiorowego zarządzania mają prawo do wymagania wyłącznej cesji praw do wszystkich dzieł swoich członków.

Uzasadnienie

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to their collective management organisation. This entails that music writers assign the performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ members. The split of works (some compositions in one society, others in another one) would be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more burdensome and costly.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, by podmiot praw autorskich udzielał organizacji zbiorowego zarządzania w odniesieniu do każdego prawa lub każdej kategorii praw lub każdego rodzaju utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego wyraźnej zgody na zarządzanie tymi prawami oraz by zgoda ta była udokumentowana w formie pisemnej.

6. Państwa członkowskie dopilnowują, by podmiot praw autorskich udzielał organizacji zbiorowego zarządzania w odniesieniu do każdego prawa lub każdej kategorii praw lub każdego rodzaju utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego wyraźnej zgody na zarządzanie tymi prawami oraz by zgoda ta była udokumentowana w formie pisemnej; niniejszy ustęp nie dotyczy ustaleńpaństwach członkowskich dotyczących zarządzania prawami poprzez rozszerzone zbiorowe licencje, ustawowe domniemanie reprezentacji lub przeniesienia, obowiązkowe zbiorowe zarządzanie lub podobne ustalenia lub ich połączenie.

Uzasadnienie

Organizacje zbiorowego zarządzania nie są zobowiązane do uzyskiwania zgody podmiotów praw autorskich, które stanowią element licencji rozszerzonych lub podobnych rozwiązań w państwie członkowskim. Celem poprawki jest zatem zabezpieczenie kontynuacji dobrze funkcjonujących systemów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i zapewnienie podmiotom praw autorskich dochodów, a użytkownikom możliwości uzyskania zwolnień i licencji.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacje zbiorowego zarządzania przyjmują podmioty praw autorskich jako członków, jeżeli spełniają one warunki członkostwa. Wniosek o członkostwo mogą one odrzucić jedynie na podstawie obiektywnych kryteriów. Kryteria te są ujęte w statucie organizacji zbiorowego zarządzania lub warunkach członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania i są podawane do wiadomości publicznej.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania przyjmują podmioty praw autorskich i podmioty reprezentujące podmioty praw autorskich,tym inne organizacje zbiorowego zarządzaniastowarzyszenia podmiotów praw autorskich, jako członków, jeżeli spełniają one warunki członkostwa, które opierają się na obiektywnychniedyskryminujących kryteriach. Kryteria te są ujęte w statucie organizacji zbiorowego zarządzania lub warunkach członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania i są podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W statucie organizacji zbiorowego zarządzania określa się odpowiednie i skuteczne mechanizmy udziału członków organizacji w jej procesie decyzyjnym. Poszczególne kategorie członków są reprezentowane w procesie decyzyjnym w sprawiedliwy i wyważony sposób.

3. W statucie organizacji zbiorowego zarządzania określa się odpowiednie i skuteczne mechanizmy udziału członków organizacji w jej procesie decyzyjnym. Poszczególne kategorie członków są reprezentowane na wszystkich etapach procesu decyzyjnego w sprawiedliwy i wyważony sposób.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Walne zgromadzenie posiada uprawnienia do mianowania lub odwołania dyrektorów oraz do zatwierdzania ich wynagrodzenia i pozostałych świadczeń na ich rzecz, takich jak świadczenia niepieniężne, świadczenia emerytalne, prawa do innych świadczeń oraz prawa do odpraw.

Walne zgromadzenie posiada uprawnienia do mianowania lub odwołania dyrektorów, monitorowania ogólnych wyników ich pracy oraz do zatwierdzania ich wynagrodzenia i pozostałych świadczeń na ich rzecz, takich jak świadczenia niepieniężne, świadczenia emerytalne, prawa do innych świadczeń oraz prawa do odpraw.

Uzasadnienie

Relacja między walnym zgromadzeniem a dyrektorami powinna być jasna. (Zgodne z projektem opinii komisji IMCO).

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania ustanowiła funkcję nadzorczą odpowiedzialną za stałe monitorowanie działalności osób, którym powierzono funkcje kierownicze w organizacji zbiorowego zarządzania, oraz monitorowanie wypełniania przez te osoby swoich obowiązków. W organie sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację członków organizacji zbiorowego zarządzania w celu zapewnienia ich skutecznego udziału.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania ustanowiła funkcję nadzorczą odpowiedzialną za stałe monitorowanie działalności osób, którym powierzono funkcje kierownicze w tej organizacji, oraz monitorowanie wypełniania przez te osoby swoich obowiązków. W organie sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację poszczególnych kategorii członków organizacji zbiorowego zarządzania w celu zapewnienia ich skutecznego udziału.

Uzasadnienie

Utrzymanie równowagi między poszczególnymi kategoriami członków ma duże znaczenie dla artystów i autorów i powinno zostać wyrażone wprost. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Organ, któremu powierzono funkcję nadzorczą, przedkłada walnemu zgromadzeniu,którym mowaart. 7, sprawozdaniewykonania obowiązków.

Uzasadnienie

Informowanie walnego zgromadzenia jest standardową praktyką w dobrym zarządzaniu organizacją. (Zgodne z projektem opinii komisji IMCO).

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przepisów ust. 12 nie stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania, która na dzień bilansowy nie przekracza wartości granicznychprzypadku dwóchtrzech następujących kryteriów:

skreślony

a) suma bilansowa: 350 000 EUR;

 

b) obrót netto: 700.000 EUR;

 

c) średnia liczba zatrudnionychroku obrotowym: dziesięć.

 

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może wykorzystywać wynagrodzeń autorskich i przychodów osiąganych w wyniku ich zainwestowania na własny rachunek i może jedynie dokonać potrącenia opłat z tytułu zarządzania.

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może wykorzystywać wynagrodzeń autorskich i przychodów osiąganych w wyniku ich zainwestowania na własny rachunek i może jedynie dokonać potrącenia opłat z tytułu zarządzania na podstawie przepisów,których mowaart. 7 ust. 5 lit. d).

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że wszelkie potrącenia muszą być zgodne z zasadami przyjętymi przez walne zgromadzenie. (Zgodne z projektem opinii komisji IMCO).

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania regularnie i z należytą starannością dokonywała podziału i wypłaty kwot należnych wszystkim podmiotom praw autorskich, które reprezentuje. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich najpóźniej w 12 miesięcy od końca roku obrotowego, w którym wynagrodzenia autorskie zostały pobrane, chyba że z przyczyn obiektywnych, związanych w szczególności ze zgłoszeniami dokonywanymi przez użytkowników, identyfikacją praw i podmiotów praw autorskich lub przyporządkowaniem utworów i innych przedmiotów praw autorskich do podmiotów praw autorskich, organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich w sposób dokładny, zapewniając równe traktowanie wszystkich kategorii podmiotów praw autorskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania regularnie i z należytą starannością dokonywała podziału i wypłaty kwot należnych podmiotom praw autorskich, które reprezentuje. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje,uwzględnieniem stanu techniki, podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich bez zbędnej zwłokiprzynajmniej co pół roku, lecz najpóźniej w 12 miesięcy od końca roku obrotowego, w którym wynagrodzenia autorskie zostały pobrane, chyba że z przyczyn obiektywnych, związanych w szczególności ze zgłoszeniami dokonywanymi przez użytkowników, identyfikacją praw i podmiotów praw autorskich lub przyporządkowaniem utworów i innych przedmiotów praw autorskich do podmiotów praw autorskich, organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich w sposób dokładny, zapewniając równe traktowanie wszystkich kategorii podmiotów praw autorskich.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli w terminie pięciu lat od końca roku obrotowego, w którym nastąpiło pobranie wynagrodzeń autorskich, nie można było dokonać podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich, a organizacja zbiorowego zarządzania zastosowała wszystkie niezbędne środki służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu podmiotów praw autorskich, organizacja zbiorowego zarządzania podejmuje decyzję o wykorzystaniu tych kwot zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. b), bez uszczerbku dla prawa podmiotów praw autorskich do dochodzenia tych kwot od organizacji zbiorowego zarządzania.

2. Jeżeli w terminie pięciu lat od końca roku obrotowego, w którym nastąpiło pobranie wynagrodzeń autorskich, nie można było dokonać podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich, a organizacja zbiorowego zarządzania zastosowała wszystkie niezbędne środki służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu podmiotów praw autorskich, organizacja zbiorowego zarządzania podejmuje decyzję o wykorzystaniu tych kwot zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. b), bez uszczerbku dla prawa podmiotów praw autorskich do dochodzenia tych kwot od organizacji zbiorowego zarządzania i pod warunkiem że organizacja zbiorowego zarządzania dopilnowuje, by wynagrodzenia autorskie były dzielone proporcjonalnie do wynagrodzeń uzyskanych przez podmioty praw autorskichodnośnym roku obrotowym. Organizacje zbiorowego zarządzania mogą dokonywać podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich, które nie mogą zostać zidentyfikowane, przed upływem okresu trzech lat,ile zezwalają na to przepisy krajowe.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów ust. 2 środki służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu podmiotów praw autorskich obejmują weryfikację ewidencji członków oraz udostępnienie członkom organizacji zbiorowego zarządzania i podanie do wiadomości publicznej wykazu utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w przypadku których nie udało się zidentyfikować lub zlokalizować podmiotu lub podmiotów praw autorskich.

3. Do celów ust. 2 organizacja zbiorowego zarządzania wprowadza skuteczne środki służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu podmiotów praw autorskich, jednocześnie zapewniając odpowiednie zabezpieczenia zapobiegające oszustwom. Środki te obejmują weryfikację ewidencji członków oraz udostępnienie – regularnieprzynajmniej razroku – członkom organizacji zbiorowego zarządzania i podanie do wiadomości publicznej wykazu utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w przypadku których nie udało się zidentyfikować lub zlokalizować podmiotu lub podmiotów praw autorskich.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Warunki udzielenia licencji opierają się na obiektywnych kryteriach, w szczególności w odniesieniu do stawek wynagrodzeń autorskich.

2. Warunki udzielenia licencji opierają się na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach, w szczególności w odniesieniu do stawek wynagrodzeń autorskich.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stawki wynagrodzeń autorskich za prawa wyłączne odzwierciedlają wartość ekonomiczną praw będących przedmiotem negocjacji oraz usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania.

Stawki wynagrodzeń autorskich za prawa wyłączne i prawa do wynagrodzenia sąrozsądnym stosunku szczególnie do wartości ekonomicznej użytkowania praw będących przedmiotem negocjacji z uwzględnieniem rodzajuzakresu użytkowania utworówinnych przedmiotów praw autorskich,także wartości ekonomicznej usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli nie istnieją krajowe przepisy określające wysokość kwot należnych podmiotom praw autorskich z tytułu prawa do wynagrodzeniaprawa do kompensaty, organizacja zbiorowego zarządzania przyjmuje wartość ekonomiczną praw będących przedmiotem negocjacji za podstawę dokonywanego przez siebie określenia wysokości tych kwot.

Jeżeli nie istnieją krajowe przepisy określające wysokość kwot należnych podmiotom praw autorskich z tytułu prawa do kompensaty, organizacja zbiorowego zarządzania przyjmuje wartość ekonomiczną praw będących przedmiotem negocjacji za podstawę dokonywanego przez siebie określenia wysokości tych kwot.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji, nie jest zobowiązana, przy udzielaniu licencji na usługi innego rodzaju, opierać się na warunkach udzielania licencji uzgodnionychdostawcą usług, jeżeli taki dostawca usług świadczy nowy rodzaj usług, które są powszechnie dostępne krócej niż trzy lata.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Użytkownicy przekazują organizacjom zbiorowego zarządzania,przyjętej lub ustalonej formie oraz terminie, informacje niezbędne do umożliwienia dokładnej analizy wykorzystania ich repertuarów. Odbywa się tocelu umożliwienia organizacjom zbiorowego zarządzania ustalenia stosowanych opłatdokonania podziału kwot należnych podmiotom praw autorskichsposób dokładnyzgodny ze zobowiązaniami nałożonymi przez niniejszą dyrektywę.przypadku gdy użytkownicy nie złożą sprawozdania organizacjom zbiorowego zarządzaniasposób umożliwiający organizacjom zbiorowego zarządzania dokonanie terminowegodokładnego podziału kwot między poszczególne podmioty praw autorskich, państwa członkowskie dopilnowują, aby organizacje zbiorowego zarządzania były zwolnioneobowiązków wynikającychniniejszej dyrektywy dotyczących podziału wynagrodzeń autorskich między poszczególne podmioty praw autorskich,organizacje zbiorowego zarządzania mogą nałożyć na takich użytkowników dodatkowe opłaty na pokrycie dodatkowych kosztów administracyjnych poniesionychzwiązkubrakującymi lub niekompletnymi sprawozdaniami dotyczącymi korzystania.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Organizacjom zbiorowego zarządzania zezwala się na włączenie do swych licencji prawa do kontroli,zastrzeżeniem rozsądnych warunków,celu weryfikacji zgodnościwarunkami licencjioświadczeniem dotyczącym kwalifikującego wynagrodzenia.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.przypadku istnienia ogólnie stosowanej lub ustalonej przez sąd stawki wynagrodzeń autorskich użytkownicy powinnisposób terminowy dokonywać opłat licencyjnychwynagrodzeń na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania.przypadku niedokonania przez użytkowników opłat licencyjnych lub niedokonania zapłaty wynagrodzeniaterminie państwa członkowskie dopilnowują, aby organizacje zbiorowego zarządzania mogły naliczać użytkownikom dodatkowe opłaty na pokrycie kosztów administracyjnych spowodowanych niedokonaniemsposób dobrowolny opłat licencyjnych lub niedokonaniem zapłaty wynagrodzeń.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Organizacje zbiorowego zarządzania udzielają odpowiedzi na zgłoszenia od osób ubiegających sięlicencję na usługi internetowerozsądnym terminieoferują licencjęterminie 6 miesięcy od otrzymania wnioskulicencję wrazodnośnymi informacjami. Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania nie stosuje się do tych terminów, osoba ubiegająca sięlicencję jest uprawniona do skorzystaniaprocedury rozstrzygania sporów zgodnieart. 35, 3637.

Uzasadnienie

Wniesienie poprawki zaproponowanej przez sprawozdawcę. Nie można jednak ustalić ścisłych terminów, ponieważ umowy o udzielenie licencji mogą znacznie różnić się stopniem złożoności, zależnie np. od rodzaju i liczby praw, do których się odnoszą.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15b

 

Odmowa udzielenia licencji:

 

1. Organizacja zbiorowego zarządzania nie odmawia udzielenia licencji na wykorzystanie utworów lub innych przedmiotów praw autorskichzakresie repertuaru, jaki reprezentuje, bez ważnychuzasadnionych przyczyn.szczególności organizacje zbiorowego zarządzania nie odmawiają udzielenia licencji,tym licencji wieloterytorialnej,przyczyn związanychrentownością takiej licencji.

 

2. Odmawiając udzielenia licencji, organizacja zbiorowego zarządzania informujeprzyczynach odmowy reprezentowane przez siebie podmioty praw autorskich, inne organizacje zbiorowego zarządzania,imieniu których zarządza prawamiramach umowyreprezentacji, oraz użytkownika.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania, bez zbędnej zwłoki i drogą elektroniczną, udostępniała na żądanie każdego podmiotu praw autorskich, którego prawa reprezentuje, każdej organizacji zbiorowego zarządzania, w imieniu której zarządza prawami na podstawie umowy o reprezentacji, lub każdego użytkownika następujące informacje:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania, bez zbędnej zwłoki i drogą elektroniczną, udostępniała każdemu podmiotowi praw autorskich, którego prawa reprezentuje, każdej organizacji zbiorowego zarządzania, w imieniu której zarządza prawami na podstawie umowy o reprezentacji, lub każdemu użytkownikowi następujące informacje:

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ponadto organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia na żądanie każdego podmiotu praw autorskich lub każdej organizacji zbiorowego zarządzania wszystkie informacje dotyczące utworów, w przypadku których nie zidentyfikowano co najmniej jednego podmiotu praw autorskich, w tym, jeśli są dostępne: tytuł utworu, nazwisko twórcy, nazwisko lub nazwę wydawcy oraz wszelkie inne istotne informacje, które mogą być niezbędne do zidentyfikowania podmiotów praw autorskich.

2. Ponadto organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia każdemu podmiotowi praw autorskich lub każdej organizacji zbiorowego zarządzania wszystkie informacje dotyczące utworów, w przypadku których nie zidentyfikowano co najmniej jednego podmiotu praw autorskich, w tym, jeśli są dostępne: tytuł utworu, nazwisko twórcy, nazwisko lub nazwę wydawcy oraz wszelkie inne istotne informacje, które mogą być niezbędne do zidentyfikowania podmiotów praw autorskich.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania podawała do wiadomości publicznej następujące informacje:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania podawała do wiadomości publicznej następujące informacje, najlepiej za pośrednictwem ogólnie dostępnych wyszukiwarek:

Uzasadnienie

Należy promować interoperacyjność sieci elektronicznych. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przepisów załącznikapkt 1 lit. a), f)g) nie stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania, która na dzień bilansowy nie przekracza wartości granicznychprzypadku dwóchtrzech następujących kryteriów:

skreślony

a) suma bilansowa: 350 000 EUR;

 

b) obrót netto: 700.000 EUR;

 

c) średnia liczba zatrudnionychroku obrotowym: dziesięć.

 

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organizacje zbiorowego zarządzania monitorują wykorzystanie praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, które w całości lub części reprezentują, przez dostawców internetowych usług muzycznych, którym udzieliły licencji wieloterytorialnych dotyczących tych praw.

1. Organizacje zbiorowego zarządzania uzgadniajądostawcą internetowych usług muzycznych kwestię przekazywania informacji dotyczących wykorzystania praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, które w całości lub części reprezentują, przez dostawców internetowych usług muzycznych, którym udzieliły licencji wieloterytorialnych dotyczących tych praw.

Uzasadnienie

Pojęcie „monitorują" może być interpretowane jako monitorowanie techniczne, co nie będzie odpowiadało niektórym usługom internetowym.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każda umowa o reprezentacji między organizacjami zbiorowego zarządzania, na podstawie której jedna organizacja zbiorowego zarządzania upoważnia inną organizację zbiorowego zarządzania do udzielania – w odniesieniu do jej własnego repertuaru muzycznego – licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, musi być zawierana na zasadzie niewyłączności. Organizacja zbiorowego zarządzania, której zlecono udzielanie licencji, zarządza tymi prawami na internetowym polu eksploatacji na niedyskryminujących warunkach.

1. W celu umożliwienia konsolidacji wielu repertuarówprzyznawania licencji na wiele repertuarówlicencji wieloterytorialnych, organizacje zarządzania zbiorowego mają możliwość zawarcia umówreprezentacjiinnymi organizacjami zbiorowego zarządzaniamyśląkoordynacjiskuteczności takich licencji na równych oraz niedyskryminujących warunkach. Każda umowa o reprezentacji między organizacjami zbiorowego zarządzania, na podstawie której jedna organizacja zbiorowego zarządzania upoważnia inną organizację zbiorowego zarządzania do udzielania – w odniesieniu do jej własnego repertuaru muzycznego – licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, powinna umożliwiać zlecającej organizacji zbiorowego zarządzania zlecenie udzielania licencji innej organizacjimusi być zawierana na zasadzie niewyłączności. Organizacja zbiorowego zarządzania, której zlecono udzielanie licencji, zarządza tymi prawami na internetowym polu eksploatacji na niedyskryminujących warunkach.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Państwa członkowskie wspierają na takich samych warunkachstosownych przypadkach współpracę między organizacjami zbiorowego zarządzaniazakresie zarządzania prawami, administrowania nimiich licencjonowania.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Komisja,myśląwdrożeniu art. 101 ust. 3 TFUE, ocenia potrzebę zasad uwzględniających specyfikę branży, obejmujących umowyreprezentacjiprawa na internetowym polu eksploatacji, wymianę informacji,także inne formy współpracy między organizacjami zbiorowego zarządzaniacelu udzielania wieloterytorialnychwielorepertuarowych licencji oraz zarządzania nimi lubcelu ustanowienia jednolitych lub wspólnie uzgodnionych stawek wynagrodzeń autorskich oraz warunków takich licencji,przedstawia Parlamentowi EuropejskiemuRadzie sprawozdanietej sprawie.

Uzasadnienie

Należy promować współpracę organizacji zbiorowego zarządzania, przy czym wymaga to pewności prawnej co do stosowanych reguł konkurencji. Ryzyko postępowania wyjaśniającego dotyczącego praktyk ograniczających konkurencję wygląda na znaczne i kwestia ta wymaga doprecyzowania.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, musi go zaakceptować, jeżeli już udziela lub oferuje udzielanie licencji wieloterytorialnych w odniesieniu do tej samej kategorii praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji należących do repertuaru co najmniej jednej innej organizacji zbiorowego zarządzania.

2. Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, musi go niezwłocznie zaakceptować, jeżeli już udziela lub oferuje udzielanie licencji wieloterytorialnych w odniesieniu do tej samej kategorii praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji należących do repertuaru co najmniej jednej innej organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Opłaty z tytułu zarządzania, które organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, pobiera od wnioskującej organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu świadczonych usług, nie przekraczają rozsądnych kosztów poniesionych przez organizację zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, w związku z zarządzaniem repertuarem wnioskującej organizacji zbiorowego zarządzania, powiększonych o rozsądną marżę zysku.

Opłaty z tytułu zarządzania, które organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, pobiera od wnioskującej organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu świadczonych usług, nie przekraczają rozsądnych kosztów poniesionych przez organizację zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, w związku z zarządzaniem repertuarem wnioskującej organizacji zbiorowego zarządzania, powiększonych o rozsądną marżę zysku, opłacalną dla wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono sięwnioskiem, udziela licencji na repertuar wnioskującej organizacji zbiorowego zarządzania,odniesieniu do jej stosunkówużytkownikami, na takich samych warunkach jakodniesieniu do swojego własnego repertuarunie wyłącza repertuaru wnioskującej organizacjilicencjonowanego repertuaru bez zgody wnioskującej organizacji.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest identyczna jak poprawka 25 sprawozdawcy i polega na zmianie miejsca poprawki przy zachowaniu pierwotnego art. 29 ust. 3. proponowanego przez Komisję. Przywołany artykuł oraz niniejsza poprawka podkreślają, że repertuar małych i średnich organizacji zbiorowego zarządzania powinien być wystarczająco chroniony celem pełnego przyczyniania się do rozwoju i promowania różnorodności kulturowej w Europie i być traktowany na równi w przypadku udzielania licencji na transgraniczne internetowe usługi muzyczne w Europie.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wymogi określone w przepisach niniejszego tytułu nie mają zastosowania do organizacji zbiorowego zarządzania, które udzielają – na zasadzie dobrowolnej konsolidacji wymaganych praw, w zgodzie z zasadami konkurencji na podstawie art. 101 i 102 TFUE – licencji wieloterytorialnej dotyczącej praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji niezbędnej nadawcy celem publicznego odtworzenia lub udostępnienia swoich programów radiowych lub telewizyjnych równocześnie z ich pierwotną emisją lub później oraz wszelkich innych treści internetowych wyprodukowanych przez nadawcę stanowiących uzupełnienie pierwotnej emisji jego programu radiowego lub telewizyjnego.

Wymogi określone w przepisach niniejszego tytułu nie mają zastosowania do organizacji zbiorowego zarządzania, które udzielają – na zasadzie dobrowolnej konsolidacji wymaganych praw, w zgodzie z zasadami konkurencji na podstawie art. 101 i 102 TFUE – licencji wieloterytorialnej dotyczącej praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji niezbędnej nadawcy celem publicznego odtworzenia lub udostępnienia swoich programów radiowych lub telewizyjnych przed ich pierwotną emisją, równocześnie z nią lub później oraz wszelkich innych treści internetowych wyprodukowanych przez nadawcę stanowiących uzupełnienie pierwotnej emisji jego programu radiowego lub telewizyjnego.

Uzasadnienie

Dla zachowania jasności i zgodności z motywem 35 wyjątek dotyczący nadawcy powinien obejmować zapowiedzi. (Zgodne z projektem opinii komisji IMCO).

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedury rozstrzygania sporów dostępne użytkownikom

Procedury rozstrzygania sporów z użytkownikami

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by spory między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami dotyczące obowiązujących lub proponowanych warunków udzielenia licencji, stawek wynagrodzeń autorskich oraz przypadków odmowy udzielenia licencji mogły być przekazywane do rozstrzygnięcia przez sąd lub, w stosownych przypadkach, przez niezależny i bezstronny organ rozstrzygania sporów.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by spory między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami dotyczące obowiązujących lub proponowanych warunków udzielenia licencji, stawek wynagrodzeń autorskich, obliczania stawek wynagrodzeń autorskich oraz przypadków odmowy udzielenia licencji lub odmowy przestrzegania jej warunków mogły być przekazywane do rozstrzygnięcia przez sąd lub, w stosownych przypadkach, przez niezależny i bezstronny organ rozstrzygania sporów. Państwa członkowskie dopilnowują, aby organy rozstrzygania sporów specjalizowały sięsprawach własności intelektualnej,ich orzeczenia były wydawane na podstawie kryteriów zawartychart. 15 ust. 2.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Koszty administracyjne wniesienia sprawyrozstrzygnięcie sporu są rozsądne.

Uzasadnienie

Aby zapewnić równe szanse mniejszym podmiotom zainteresowanym wniesieniem sprawy o rozstrzygnięcie sporu, koszty administracyjne muszą być rozsądne. (Zgodne z projektem opinii komisji IMCO).

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, abyprzypadku wnoszenia sprawyrozstrzygnięcie sporu na mocy niniejszego artykułu użytkownicy podczas trwania postępowania mieli obowiązek dokonywania na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania opłatwysokości:

 

a) wcześniejszych stawek wynagrodzeń autorskich ustalonych za dane wykorzystanie, jeżeli takie stawki istnieją.

 

b) okresowej, niekrzywdzącej miesięcznej opłaty ustalonej przez organ rozstrzygania sporów, jeżeli nie istnieją wcześniejsze stawki wynagrodzeń autorskich za dane wykorzystanie.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Państwa członkowskie dopilnowują, aby – odpowiednio – organizacje zbiorowego zarządzania lub użytkownicy pokryli różnicę między dokonanymi płatnościaminową stawką wynagrodzeń autorskich ustaloną przez właściwy organterminie nie późniejszym niż 30 dni od wydania przez ten organ orzeczenia.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają możliwość nakładania przez swoje odnośne właściwe organy stosownych sankcji i środków administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa krajowego przyjętych w celu wykonania niniejszej dyrektywy oraz zapewniają stosowanie tych sankcji i środków. Te sankcje i środki muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich odnośne właściwe organy miały uprawnienia do nakładania stosownych sankcji administracyjnychdo podejmowania właściwych środków, lub ewentualnie wyznaczały do tego odpowiednie organy,przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa krajowego przyjętych w celu wykonania niniejszej dyrektywy oraz zapewniają stosowanie tych sankcji i środków. Te sankcje i środki muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

PROCEDURA

Tytuł

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym

Odsyłacze

COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

11.9.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

11.9.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Luigi Berlinguer

5.11.2012

Rozpatrzeniekomisji

13.5.2013

 

 

 

Data przyjęcia

20.6.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jerzy Buzek, Ioan Enciu, Andrzej Grzyb, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Bernd Lange, Hannu Takkula

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bas Eickhout, Indrek Tarand, Keith Taylor


OPINIA Komisji Rynku WewnętrznegoOchrony Konsumentów (24.6.2013)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym

(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Toine Manders

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

W lipcu 2012 r. Komisja zaproponowała dyrektywę zawierającą ogólne przepisy dotyczące zbiorowego zarządzania prawami autorskimi we wszystkich sektorach. Ponadto dyrektywa obejmuje szczególne przepisy w zakresie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Niniejszy wniosek należy postrzegać w kontekście komunikatu Komisji z 2010 r. na temat Europejskiej agendy cyfrowej i strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jego celem jest usprawnienie procesu udzielania licencji dotyczących praw oraz, bardziej ogólnie, ułatwienie dostępu do atrakcyjnych treści cyfrowych, zwłaszcza w kontekście transgranicznym, a tym samym umożliwienie konsumentom i przedsiębiorstwom wykorzystywania w pełni możliwości jednolitego rynku cyfrowego.

Jak zauważono w Akcie o jednolitym rynku z kwietnia 2011 r., własność intelektualna należy do głównych obszarów, w których wymagane są działania na szczeblu UE w celu zwalczenia obecnego kryzysu, pobudzenia wzrostu i zwiększenia zaufania do jednolitego rynku. Z analiz wynika, że przemysł kreatywny wnosi znaczny wkład do PKB i daje zatrudnienie w państwach członkowskich. Jednak zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w UE jest nadal nieprzejrzyste. W szczególności od wielu lat przedmiotem dyskusji są obowiązujące systemy pobierania wynagrodzeń autorskich, obliczania stawek i dystrybucji pobranych opłat.

Podmioty praw autorskich często skarżą się, że nie otrzymują tego, do czego są uprawnione. Istnieje ryzyko, że przeciągające się i niejasne procedury płatności i dystrybucji opłat przez organizacje zbiorowego zarządzania spowodują wśród nich nieporozumienia i brak zaufania. Blokuje to kreatywność i prowadzi do mniej przejrzystego rynku wewnętrznego. Zgłaszane są również postulaty w sprawie większej przejrzystości w odniesieniu do wykorzystania kwot, których nie można rozdzielić. Z kolei użytkownikom często jest trudno zrozumieć, jakie opłaty powinni uiszczać i jaka organizacja zbiorowego zarządzania zajmuje się poszczególnymi opłatami.

Ponadto organizacje zbiorowego zarządzania świadczą usługi na rzecz jednej grupy lub większej liczby grup praw i podmiotów praw autorskich w danym państwie członkowskim, i w wielu przypadkach są formalnie lub faktycznie monopolistami. Z tego powodu nie można mówić o rzeczywiście konkurencyjnym jednolitym rynku w tym obszarze.

Uwagi sprawozdawcy komisji opiniodawczej

Wniosek Komisji stanowi ogromny krok naprzód w dziedzinie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i sprawozdawca komisji opiniodawczej podziela zdanie Komisji, że należy wprowadzić w życie ramy prawne w tym obszarze.

Jednak, aby bardziej pobudzić innowacyjność i twórczość intelektualną na jednolitym rynku z korzyścią dla artystów, usługodawców, konsumentów i całej gospodarki europejskiej należy wykazać większą odwagę. Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnąłby, aby dyrektywa przyczyniła się między innymi do większej przejrzystości zarówno dla użytkowników, jak i podmiotów praw autorskich, zmniejszenia obciążeń administracyjnych, a także do lepszej ochrony interesów podmiotów praw autorskich. W niniejszej opinii dąży się do osiągnięcia tych założeń przez podjęcie przedstawionych poniżej głównych zagadnień.

Po pierwsze, aby zapewnić użytkownikom większą przejrzystość i zapobiec wystawianiu podwójnych faktur, organizacje zbiorowego zarządzania powinny współpracować w sposób polegający na stworzeniu centralnego punktu kontaktowego dla użytkowników. Celem tej współpracy powinno być zadbanie o to, aby użytkownik otrzymywał jedną fakturę. Warunkiem wstępnym tego jest dobrze funkcjonujący system wymiany danych między tymi organizacjami.

Po drugie, stawki/opłaty z tytułu licencji powinny być bardziej przejrzyste. Jedna faktura powinna jednoznaczne wskazywać zaangażowaną organizację zbiorowego zarządzania, utwory objęte licencją i ich faktyczne wykorzystanie. W przypadku sporu jego rozwiązaniem powinny zajmować się niezależne i bezstronne organy dysponujące odpowiednią wiedzą fachową. Ponadto wymogi w zakresie przejrzystości powinny mieć zastosowanie do wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania, aby uniknąć fragmentacji. Niniejsza dyrektywa powinna również czynić pełny użytek z aktualnych osiągnięć technologicznych przez zachęcanie użytkowników, podmiotów praw autorskich i organizacji zbiorowego zarządzania do pozyskiwania i wymiany informacji za pośrednictwem indywidualnych kont internetowych.

Po trzecie, należy zachęcać do ostrożnościowego wykorzystywania pobranych wynagrodzeń, należy zatem ograniczyć możliwość ich ryzykownego inwestowania. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny powstrzymywać się od inwestowania aktywów w sposób, który mógłby spowodować straty wynagrodzeń należących do podmiotów praw autorskich.

Po czwarte, należy lepiej chronić prawa i interesy podmiotów praw autorskich, dopilnowując, aby zarządzaniu ich prawami towarzyszyły częstsze i regularne płatności i dystrybucja kwot, a także większa przejrzystość, jeśli chodzi o wykorzystanie ich utworów.

Ponadto sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje tytuł III projektu dyrektywy w sprawie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Swoboda przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług, w tym usług w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, stanowi kamień węgielny jednolitego rynku, jak przewiduje Traktat i dyrektywa usługowa, dlatego należy ją w pełni wdrożyć.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Rozpowszechnianie treści chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi oraz związanych z nimi usług, w tym książek, produkcji audiowizualnych oraz nagrań muzycznych, wymaga uzyskania od różnych podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych, takich jak twórcy, artyści wykonawcy, producenci i wydawcy, licencji obejmujących te prawa. Zwykle w gestii podmiotów praw autorskich pozostaje wybór między samodzielnym a zbiorowym zarządzaniem przysługującymi im prawami. Zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi obejmuje udzielanie licencji użytkownikom, kontrolowanie licencjobiorców oraz monitorowanie korzystania z praw, egzekwowanie praw autorskich i praw pokrewnych, pobieranie wynagrodzeń autorskich z tytułu eksploatacji praw i podział kwot między podmiotami praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania umożliwiają podmiotom praw autorskich uzyskanie wynagrodzenia z tytułu korzystania z ich utworów w przypadkach, w których podmioty te nie byłyby same w stanie kontrolować tego wykorzystania lub egzekwować należnych im wynagrodzeń, w tym na rynkach zagranicznych. Ponadto organizacje te pełnią ważną rolę społeczną i kulturalną jako popularyzatorzy różnorodności ekspresji kulturalnej, umożliwiając wejście na rynek nawet stosunkowo skromnym i mniej popularnym repertuarom. W art. 167 Traktatufunkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązano Unię do uwzględniania aspektów kulturalnychswoim działaniu, zwłaszczacelu poszanowaniapopierania różnorodności jej kultur.

(2) Rozpowszechnianie treści chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi oraz związanych z nimi usług, w tym książek, produkcji audiowizualnych oraz nagrań muzycznych, wymaga uzyskania od różnych podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych, takich jak twórcy, artyści wykonawcy, producenci i wydawcy, licencji obejmujących te prawa. Zwykle w gestii podmiotów praw autorskich pozostaje wybór między samodzielnym a zbiorowym zarządzaniem przysługującymi im prawami. Zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi obejmuje udzielanie licencji użytkownikom, kontrolowanie licencjobiorców oraz monitorowanie korzystania z praw, egzekwowanie praw autorskich i praw pokrewnych, pobieranie wynagrodzeń autorskich z tytułu eksploatacji praw i podział kwot między podmiotami praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania umożliwiają podmiotom praw autorskich uzyskanie wynagrodzenia z tytułu korzystania z ich utworów w przypadkach, w których podmioty te nie byłyby same w stanie kontrolować tego wykorzystania lub egzekwować należnych im wynagrodzeń, w tym na rynkach zagranicznych. Ponadto organizacje te pełnią ważną rolę społeczną i kulturalną jako popularyzatorzy różnorodności ekspresji kulturalnej, umożliwiając wejście na rynek nawet stosunkowo skromnym i mniej popularnym repertuarom.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)art. 167 Traktatufunkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązano Unię do uwzględniania aspektów kulturalnychswoim działaniu, zwłaszczacelu poszanowaniapopierania różnorodności jej kultur. Oznacza to, że państwa członkowskie powinny chronić, szanowaćpromować różnorodność kulturową. Organizacje zbiorowego zarządzania pełniąnadal będą pełnić ważną rolępopularyzowaniu różnorodności kulturowejEuropiezróżnicowanego kulturowo sektora kreatywnego, zarówno poprzez umożliwienie wejścia na rynek najmniejszymmniej popularnym repertuaromnowym twórcom, jakoferowanie usług społecznych, kulturalnychedukacyjnych podmiotom praw autorskich dotyczących takiego repertuarujego odbiorcom.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Organizacje zbiorowego zarządzaniasiedzibąUnii muszą przestrzegać – jako usługodawcy – krajowych wymogów wynikającychdyrektywy 2006/123/WE Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, która ma na celu stworzenie ram prawnych zapewniających swobodę przedsiębiorczościswobodny przepływ usług między państwami członkowskimi. Oznacza to, że organizacje zbiorowego zarządzania powinny mieć swobodę świadczenia swoich usług za granicą, reprezentowania podmiotów praw autorskich mających miejsce zamieszkania lub siedzibęinnych państwach członkowskich oraz udzielania licencji użytkownikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibęinnych państwach członkowskich.

skreślony

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Niniejsza dyrektywa określa minimalne przepisy niezbędne do osiągnięcia swobodnego przepływu usługzakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na jednolitym rynku. Nie wpływa ona na prawo państw członkowskich do wprowadzenia wymogów dotyczących pozwoleń na tworzenie organizacji zbiorowego zarządzanianadzoru nad nimi.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do ich przejrzystości i odpowiedzialności wobec swoich członków i podmiotów praw autorskich. Oprócz trudności doświadczanych przez zagraniczne podmioty praw autorskich przy wykonywaniu swoich praw oraz zbyt częstych przypadków nieefektywnego zarządzania finansowego pobranymi wynagrodzeniami, problemy związane z funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania prowadzą do niewydolności w eksploatacji praw autorskich i praw pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze szkodą dla członków organizacji zbiorowego zarządzania, podmiotów praw autorskich i użytkowników. Podobne problemy nie występująprzypadku niezależnych podmiotów świadczących usługi zarządzania prawami autorskimi, które działają na rzecz podmiotów praw autorskichcharakterze ich przedstawicieli na potrzeby zarządzania ich prawami na zasadach handlowych, a w których podmiotom praw autorskich nie przysługują żadne prawatytułu członkostwa.

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do ich przejrzystości i odpowiedzialności wobec swoich członków i podmiotów praw autorskich. Oprócz trudności doświadczanych przez zagraniczne podmioty praw autorskich przy wykonywaniu swoich praw oraz zbyt częstych przypadków nieefektywnego zarządzania finansowego pobranymi wynagrodzeniami, problemy związane z funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania prowadzą do niewydolności w eksploatacji praw autorskich i praw pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze szkodą dla członków organizacji zbiorowego zarządzania, podmiotów praw autorskich i użytkowników.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W celu dopilnowania, aby podmioty praw autorskich i praw pokrewnych mogły w pełni korzystać z rynku wewnętrznego w przypadku, gdy przysługujące im prawa są przedmiotem zbiorowego zarządu, oraz aby ich swoboda w wykonywaniu przysługujących im praw nie była bezpodstawnie ograniczona, należy przewidzieć włączenie stosownych gwarancji do dokumentów założycielskich organizacji zbiorowego zarządzania. Ponadto zgodniedyrektywą 2006/123/WE organizacje zbiorowego zarządzania, świadcząc usługi zarządzania, nie powinny dyskryminować, bezpośrednio lub pośrednio, podmiotów praw autorskich ze względu na ich przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa.

(8) W celu dopilnowania, aby podmioty praw autorskich i praw pokrewnych mogły w pełni korzystać z rynku wewnętrznego w przypadku, gdy przysługujące im prawa są przedmiotem zbiorowego zarządu, oraz aby ich swoboda w wykonywaniu przysługujących im praw nie była bezpodstawnie ograniczona, należy przewidzieć włączenie stosownych gwarancji do dokumentów założycielskich organizacji zbiorowego zarządzania. Ponadto organizacje zbiorowego zarządzania, świadcząc usługi zarządzania, nie powinny dyskryminować, bezpośrednio lub pośrednio, podmiotów praw autorskich ze względu na ich przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa. Należy zakazać jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej formy dyskryminacji ze względu na istniejące licencje, zakres repertuaru lub przewidywaną sprzedaż.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Istniejąca swoboda świadczenia usług zbiorowego zarządzania i korzystania z tych usług ponad granicami oznacza, że podmioty praw autorskich mogą swobodnie wybierać organizację zbiorowego zarządzania na potrzeby zarządzania ich prawami, takimi jak prawa do publicznego wykonania lub nadawania, lub kategoriami praw, takimi jak prawo interaktywnego publicznego udostępniania utworu, pod warunkiem że organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi już zarząd tego rodzaju prawami lub kategoriami praw. Oznacza to, że podmioty praw autorskich mogą w łatwy sposób wycofać swoje prawa lub kategorie praw spod zarządu prowadzonego przez daną organizację zbiorowego zarządzania i powierzyć lub przekazać całość lub część tych praw innej organizacji zbiorowego zarządzania lub innemu podmiotowi, bez względu na państwo członkowskie siedziby lub zamieszkania lub przynależność państwową organizacji zbiorowego zarządzania lub podmiotu praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania zarządzające różnymi rodzajami utworów oraz innymi przedmiotami prawa autorskiego, takimi jak utwory literackie, muzyczne lub fotograficzne, powinny również zapewnić tego rodzaju elastyczność podmiotom praw autorskich w odniesieniu do zarządzania różnymi rodzajami utworów i innych przedmiotów praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny informować podmioty praw autorskich o tej możliwości wyboru i umożliwiać im jak najłatwiejsze z niej korzystanie. Wreszcie, niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawiać podmiotów praw autorskich możliwości samodzielnego zarządzania swoimi prawami, w tym na potrzeby zastosowań niekomercyjnych.

(9) Istniejąca swoboda świadczenia usług zbiorowego zarządzania i korzystania z tych usług ponad granicami oznacza, że podmioty praw autorskich mogą swobodnie wybierać organizację zbiorowego zarządzania na potrzeby zarządzania ich prawami, takimi jak prawa do publicznego wykonania lub nadawania, lub kategoriami praw, takimi jak prawo interaktywnego publicznego udostępniania utworu, pod warunkiem że organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi już zarząd tego rodzaju prawami lub kategoriami praw. Oznacza to, że podmioty praw autorskich mogą w łatwy sposób wycofać swoje prawa lub kategorie praw spod zarządu prowadzonego przez daną organizację zbiorowego zarządzania i powierzyć lub przekazać całość lub część tych praw innej organizacji zbiorowego zarządzania lub innemu podmiotowi, bez względu na państwo członkowskie siedziby lub zamieszkania lub przynależność państwową organizacji zbiorowego zarządzania lub podmiotu praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania zarządzające różnymi rodzajami utworów oraz innymi przedmiotami prawa autorskiego, takimi jak utwory literackie, muzyczne lub fotograficzne, powinny również zapewnić tego rodzaju elastyczność podmiotom praw autorskich w odniesieniu do zarządzania różnymi rodzajami utworów i innych przedmiotów praw autorskich. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny informować podmioty praw autorskich o tej możliwości wyboru i umożliwiać im jak najłatwiejsze z niej korzystanie. Wreszcie, niniejsza dyrektywa powinna chronićumacniać możliwości podmiotów praw autorskich do samodzielnego zarządzania swoimi prawami, w tym na potrzeby zastosowań niekomercyjnych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania powinno opierać się na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach, w tym w odniesieniu do wydawców, którym na mocy umowy w sprawie eksploatacji praw przysługuje udział w wynagrodzeniu z tytułu praw zarządzanych przez organizacje zbiorowego zarządzania oraz prawo do pobrania tego wynagrodzenia od organizacji zbiorowego zarządzania.

(10) Członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania powinno opierać się na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach, w tym w odniesieniu do stowarzyszeń podmiotów praw autorskich, takich jak inne organizacje zbiorowego zarządzania, związki podmiotów praw autorskich, oraz wydawców, którym na mocy umowy w sprawie eksploatacji praw przysługuje udział w wynagrodzeniu z tytułu praw zarządzanych przez organizacje zbiorowego zarządzania oraz prawo do pobrania tego wynagrodzenia od organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Od organizacji zbiorowego zarządzania oczekuje się działaniainteresie swoich członków. Należy zatem przewidzieć system, który umożliwi członkom organizacji zbiorowego zarządzania wykonywanie ich praw członkowskich poprzez udział w procesie decyzyjnym tych organizacji. Poszczególne kategorie członków powinny być reprezentowane w procesie decyzyjnym w sprawiedliwy i wyważony sposób. Skuteczność regulaminu walnego zgromadzenia członków organizacji zbiorowego zarządzania osłabiać może brak przepisów regulujących tryb zwoływania i prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. Konieczne jest zatem dopilnowanie, aby walne zgromadzenie zwoływane było regularnie, przy czym nie rzadziej niż raz do roku, oraz aby najważniejsze decyzje w organizacji zbiorowego zarządzania podejmowane były przez walne zgromadzenie.

(11) Organizacje zbiorowego zarządzania powinny działaćnajlepszym zbiorowym interesie podmiotów praw autorskich, które reprezentują. Należy zatem przewidzieć system, który umożliwi członkom organizacji zbiorowego zarządzania wykonywanie ich praw członkowskich poprzez udział w procesie decyzyjnym tych organizacji. Poszczególne kategorie członków, takie jak producenci czy wykonawcy, powinny być reprezentowane w procesie decyzyjnym w sprawiedliwy i wyważony sposób. Skuteczność regulaminu walnego zgromadzenia członków organizacji zbiorowego zarządzania osłabiałby brak przepisów regulujących tryb zwoływania i prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. Konieczne jest zatem dopilnowanie, aby walne zgromadzenie zwoływane było regularnie, przy czym nie rzadziej niż raz do roku, oraz aby najważniejsze decyzje w organizacji zbiorowego zarządzania podejmowane były przez walne zgromadzenie.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Członkowie organizacji zbiorowego zarządzania powinni móc uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i głosować w trakcie jego obrad; wykonywanie tych praw może podlegać wyłącznie zasadnym i współmiernym ograniczeniom. Należy ułatwić członkom wykonywanie praw głosu.

(12) Członkowie organizacji zbiorowego zarządzania powinni być uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i głosowania w trakcie jego obrad; wykonywanie tych praw może podlegać wyłącznie zasadnym i współmiernym ograniczeniom. Należy ułatwić wszystkim członkom wykonywanie praw głosu i kandydowaniawyborach,miarę możliwości drogą elektroniczną.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Członków należy dopuścić do udziału w monitorowaniu zarządzania organizacjami zbiorowego zarządzania. W tym celu organizacje zbiorowego zarządzania powinny ustanowić funkcję nadzorczą, która jest odpowiednia w kontekście ich struktury organizacyjnej, oraz umożliwić przedstawicielom członków zasiadanie w organie sprawującym tę funkcję. Aby uniknąć nakładania nadmiernych obciążeń na mniejsze organizacje zbiorowego zarządzania oraz nadać proporcjonalny charakter obowiązkom wynikającym z niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny móc – jeśli uznają to za konieczne – wyłączać najmniejsze organizacje zbiorowego zarządzania spod obowiązku organizowania takiej funkcji nadzorczej.

(13) Członków należy dopuścić do udziału w monitorowaniu zarządzania organizacjami zbiorowego zarządzania. W tym celu organizacje zbiorowego zarządzania powinny ustanowić funkcję nadzorczą, która jest odpowiednia w kontekście ich struktury organizacyjnej, oraz umożliwić przedstawicielom członków, reprezentującymzrównoważony sposób różne kategorie podmiotów praw autorskich, zasiadanie w organie sprawującym tę funkcję. Aby uniknąć nakładania nadmiernych obciążeń na mniejsze organizacje zbiorowego zarządzania oraz nadać proporcjonalny charakter obowiązkom wynikającym z niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny móc – jeśli uznają to za konieczne – wyłączać najmniejsze organizacje zbiorowego zarządzania spod obowiązku organizowania takiej funkcji nadzorczej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Organizacje zbiorowego zarządzania pobierają kwoty należne z tytułu eksploatacji praw powierzonych im przez podmioty praw autorskich, zarządzają nimi oraz dokonują ich podziału. Należności te w ostatecznym rozrachunku przysługują podmiotom praw autorskich, które mogą być członkami danej organizacji lub innej organizacji zbiorowego zarządzania. Dlatego też ważne jest, aby organizacje zbiorowego zarządzania dochowywały jak największej staranności przy pobieraniu tych kwot, zarządzaniu nimi i ich podziale. Dokładny podział jest możliwy tylko wtedy, gdy organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą należytą ewidencję członków, licencji i wykorzystania utworów oraz innych przedmiotów praw autorskich. W stosownych przypadkach dane powinny być również przekazywane przez podmioty praw autorskich i użytkowników oraz weryfikowane przez organizacje zbiorowego zarządzania. Kwoty pobrane i należne podmiotom praw autorskich powinny być zarządzane odrębnie od wszelkich aktywów własnych organizacji zbiorowego zarządzania, a w przypadku ich zainwestowania do czasu ich podziału między podmioty praw autorskich, taka inwestycja powinna być realizowana zgodnie ze strategią inwestycyjną uzgodnioną przez walne zgromadzenie organizacji zbiorowego zarządzania. W celu zachowania wysokiego poziomu ochrony praw przysługujących podmiotom praw autorskich oraz zadbania o to, by wszelkie dochody możliwe do uzyskania z tytułu eksploatacji ich praw były źródłem przysporzenia po stronie tych podmiotów, zarządzanie inwestycjami dokonywanymi i posiadanymi przez organizację zbiorowego zarządzania powinno przebiegać zgodnie z kryteriami zobowiązującymi tę organizację do ostrożnego działania, a jednocześnie umożliwiającymi jej podejmowanie decyzji w sprawie najbezpieczniejszej i najskuteczniejszej strategii inwestycyjnej. Powinno to umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania wybór takiego sposobu alokacji aktywów, który odpowiada dokładnemu charakterowiokresowi trwania ekspozycji na ryzyko, na które narażona jest jakakolwiek zainwestowana kwota wynagrodzenia autorskiego, i który nie powoduje nieuzasadnionego uszczerbku wynagrodzenia autorskiego należnego podmiotom praw autorskich. Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego i skutecznego podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich konieczne jest zobowiązanie organizacji zbiorowego zarządzania do podejmowania – z zachowaniem staranności i w dobrej wierze – odpowiednich środków mających na celu identyfikację i lokalizację podmiotów praw autorskich. Należy również przewidzieć konieczność zatwierdzania przez członków organizacji zbiorowego zarządzania zasad regulujących wszelkie sytuacje, w których – ze względu na nieustalenie tożsamości lub miejsca pobytu podmiotów praw autorskich – nie jest możliwy podział pobranych kwot.

(15) Organizacje zbiorowego zarządzania pobierają kwoty należne z tytułu eksploatacji praw powierzonych im przez podmioty praw autorskich, zarządzają nimi oraz dokonują ich podziału. Należności te w ostatecznym rozrachunku przysługują podmiotom praw autorskich, które mogą być członkami danej organizacji lub innej organizacji zbiorowego zarządzania. Dlatego też ważne jest, aby organizacje zbiorowego zarządzania dochowywały jak największej staranności przy pobieraniu tych kwot, zarządzaniu nimi i ich podziale. Dokładny podział jest możliwy tylko wtedy, gdy organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą należytą ewidencję członków, licencji i wykorzystania utworów oraz innych przedmiotów praw autorskich. W stosownych przypadkach dane powinny być również przekazywane przez podmioty praw autorskich i użytkowników oraz weryfikowane przez organizacje zbiorowego zarządzania. Kwoty pobrane i należne podmiotom praw autorskich powinny być zarządzane odrębnie od wszelkich aktywów własnych organizacji zbiorowego zarządzania, a w przypadku ich zainwestowania do czasu ich podziału między podmioty praw autorskich, taka inwestycja powinna być realizowana zgodnie ze strategią inwestycyjną uzgodnioną przez walne zgromadzenie organizacji zbiorowego zarządzania. W celu zachowania wysokiego poziomu ochrony praw przysługujących podmiotom praw autorskich oraz zadbania o to, by wszelkie dochody możliwe do uzyskania z tytułu eksploatacji ich praw były źródłem przysporzenia po stronie tych podmiotów, zarządzanie inwestycjami dokonywanymi i posiadanymi przez organizację zbiorowego zarządzania powinno przebiegać zgodnie z kryteriami zobowiązującymi tę organizację do ostrożnego działania, a jednocześnie umożliwiającymi jej podejmowanie decyzji w sprawie najbezpieczniejszej i najskuteczniejszej strategii inwestycyjnej. Powinno to umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania wybór bezpiecznegoopłacalnego sposobu alokacji aktywów, który zapobiega ekspozycji na ryzyko, na które narażona jest jakakolwiek zainwestowana kwota wynagrodzenia autorskiego, i który nie powoduje nieuzasadnionego uszczerbku wynagrodzenia autorskiego należnego podmiotom praw autorskich. Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego, terminowegoskutecznego podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich konieczne jest zobowiązanie organizacji zbiorowego zarządzania do podejmowania – z zachowaniem staranności i w dobrej wierze – odpowiednich środków mających na celu identyfikację i lokalizację podmiotów praw autorskich. Należy również przewidzieć konieczność zatwierdzania przez członków organizacji zbiorowego zarządzania zasad regulujących wszelkie sytuacje, w których – ze względu na nieustalenie tożsamości lub miejsca pobytu podmiotów praw autorskich – nie jest możliwy podział pobranych kwot.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Brak podziału kwot należnych podmiotom praw autorskichuwagi na to, że organizacji zbiorowego zarządzania nie udało się zidentyfikowaćzlokalizować odpowiednich podmiotów praw autorskich, stanowiłby czynnik zniechęcający organizacje zbiorowego zarządzania do dołożenia wszelkich starańcelu zlokalizowania właściwego podmiotu praw autorskich, jeśli istniałaby możliwość zatrzymania przez nie pieniędzywykorzystania ich do innych celów. Dlatego też wszelkie kwoty, których nie można wypłacić, należy przekazywać do specjalnego funduszu kulturalnego utworzonegotym celu przez organizację zbiorowego zarządzaniaprzez nią zarządzanego.konkretnych działaniach, które będą finansowanetakiego funduszu, powinno decydować walne zgromadzenie.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Ponieważ podmiotom praw autorskich przysługuje wynagrodzenie z tytułu eksploatacji ich praw, ważne jest, aby o wszelkich potrąceniach innych niż potrącenia na poczet opłat z tytułu zarządzania lub potrącenia wymagane przez prawo krajowe decydowali członkowie organizacji zbiorowego zarządzania; równie ważne jest zapewnienie przez te organizacje wobec podmiotów praw autorskich przejrzystości zasad regulujących te potrącenia. Każdy podmiot praw autorskich powinien mieć, na zasadzie równego traktowania, dostęp do wszelkich usług o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym finansowanych z potrącanych środków. Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak wpływać na przepisy prawa krajowego dotyczące wszelkich aspektów w niej nieuregulowanych.

(16) Ponieważ podmiotom praw autorskich przysługuje wynagrodzenie z tytułu eksploatacji ich praw, ważne jest, aby o wszelkich potrąceniach innych niż potrącenia na poczet opłat z tytułu zarządzania, na przykład potrącenia na cele społeczne, kulturalne lub edukacyjne, lub potrącenia wymagane przez prawo krajowe decydowali wszyscy członkowie organizacji zbiorowego zarządzania; równie ważne jest zapewnienie przez te organizacje wobec podmiotów praw autorskich przejrzystości zasad regulujących te potrącenia. Każdy podmiot praw autorskich powinien mieć, na zasadzie równego traktowania, łatwy dostęp do wszelkich usług o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym finansowanych z potrącanych środków. Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak wpływać na przepisy prawa krajowego dotyczące wszelkich aspektów w niej nieuregulowanych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Uczciwe warunki handlowe stosowane przy udzielaniu licencji mają szczególne znaczenie dla zapewnienia użytkownikom możliwości uzyskania licencji na utwory i inne chronione przedmioty prawa autorskiego, do których prawa reprezentowane są przez organizację zbiorowego zarządzania, oraz dla zapewnienia podmiotom praw autorskich należnego im wynagrodzenia. Organizacje zbiorowego zarządzania i użytkownicy powinni zatem prowadzić negocjacje w sprawie udzielenia licencji w dobrej wierze i stosować stawki wynagrodzenia autorskiego ustalone w oparciu o obiektywne kryteria.

(18) Uczciwe warunki handlowe stosowane przy udzielaniu licencji mają szczególne znaczenie dla zapewnienia użytkownikom możliwości uzyskania licencji na utwory i inne chronione przedmioty prawa autorskiego, do których prawa reprezentowane są przez organizację zbiorowego zarządzania, oraz dla zapewnienia podmiotom praw autorskich należnego im wynagrodzenia. Organizacje zbiorowego zarządzania i użytkownicy powinni zatem prowadzić negocjacje w sprawie udzielenia licencji w dobrej wierze i stosować stawki wynagrodzenia autorskiego ustalone w oparciu o obiektywne i niedyskryminujące kryteria.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Organizacje zbiorowego zarządzaniaużytkownicy powinni również ustanowić procedury komunikacji umożliwiające użytkownikom przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących korzystanialicencji oraz zgłaszanierzetelny sposób i w możliwie najszerszym zakresie faktycznego wykorzystania utworów objętych licencją.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b) Aby zwiększyć przejrzystośćzapobiec sytuacjom,których użytkownicy otrzymują więcej niż jedną fakturę dotyczącą tych samych praw do tych samych utworów, organizacje zbiorowego zarządzania mogą być zobowiązane, zgodnieprawem Unii, do ścisłej wzajemnej współpracy. Taka współpraca mogłaby obejmować gromadzenie we wspólnej bazie danych informacji na temat licencjiwykorzystywania utworów oraz wystawianie każdemu użytkownikowi jednej wspólnej faktury.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Aby zapewnić podmiotom praw autorskich możliwość monitorowania wyników organizacji zbiorowego zarządzania, które ich reprezentują, oraz porównywania wyników poszczególnych organizacji, organizacje zbiorowego zarządzania powinny udostępniać do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie na temat przejrzystości zawierające możliwe do porównania, zbadane informacje finansowe charakterystyczne dla działalności prowadzonej przez organizacje zbiorowego zarządzania. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny również udostępniać do publicznej wiadomości odrębne roczne sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych na usługi o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym. Aby uniknąć nakładania nadmiernych obciążeń na mniejsze organizacje zbiorowego zarządzania oraz nadać proporcjonalny charakter obowiązkom wynikającymniniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny móc – jeśli uznają to za konieczne – wyłączać najmniejsze organizacje zbiorowego zarządzania spod niektórych obowiązkówzakresie przejrzystości.

(20) Aby zapewnić podmiotom praw autorskich możliwość monitorowania wyników organizacji zbiorowego zarządzania, które ich reprezentują, oraz porównywania wyników poszczególnych organizacji, organizacje zbiorowego zarządzania powinny udostępniać do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie na temat przejrzystości zawierające możliwe do porównania, zbadane informacje finansowe charakterystyczne dla działalności prowadzonej przez organizacje zbiorowego zarządzania. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny również udostępniać do publicznej wiadomości odrębne roczne sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych na usługi o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Chociaż internet nie zna granic, internetowy rynek usług muzycznych w UE jest wciąż rozdrobniony; wciąż nie udało się jeszcze stworzyć jednolitego rynku w tym obszarze. Złożoność i trudności związane ze zbiorowym zarządzaniem prawami w Europie w wielu przypadkach potęguje tylko rozdrobnienie europejskiego cyfrowego rynku internetowych usług muzycznych. Sytuacja ta stoi w ostrej sprzeczności z szybko rosnącym popytem ze strony konsumentów na usługi zapewniające dostęp do cyfrowych treści i związane z nimi innowacyjne usługi, w tym w kontekście transgranicznym.

(22) Chociaż internet nie zna granic, internetowy rynek usług muzycznych w UE jest wciąż rozdrobniony; wciąż nie udało się jeszcze stworzyć jednolitego rynku w tym obszarze. Złożoność i trudności związane ze zbiorowym zarządzaniem prawami w Europie w wielu przypadkach potęguje tylko rozdrobnienie europejskiego cyfrowego rynku internetowych usług muzycznych. Sytuacja ta stoi w ostrej sprzeczności z szybko rosnącym popytem ze strony konsumentów na usługi zapewniające dostęp do cyfrowych treści i związane z nimi innowacyjne usługi, w tym w kontekście transgranicznym. W konsekwencji potencjał technologii informacyjnej nadal nie jest wykorzystywany,konsumenci są pozbawiani dostępu do rzeczywiście jednolitego cyfrowego rynku muzycznego bez granic. Należy zatem poczynić postępykierunku zapewniania swobodnego przepływu towarówusług, zarównośrodowisku fizycznym, jakcyfrowym.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Udzielanie licencji wieloterytorialnychwielorepertuarowych na wykorzystywanie praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji oraz zapewnienie sprawiedliwegostosownego wynagrodzenia dla podmiotów praw autorskich przez organizacje zbiorowego zarządzania leżyogólnym interesie gospodarczymkulturalnym Unii Europejskiejjej obywateli. Współpraca transgraniczna organizacji zbiorowego zarządzania lub konsolidacja ich działalnościzakresie udzielania licencjicelu łączenia uzupełniających się repertuarów jest niezbędna do utworzeniafunkcjonowania wydajnego systemu licencji wieloterytorialnychwielorepertuarowych na wykorzystywanie praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) W internetowej branży muzycznej,której normą jest wciąż zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w granicach poszczególnych terytoriów, konieczne jest stworzenie warunków sprzyjających stosowaniu przez organizacje zbiorowego zarządzania najefektywniejszych praktyk w zakresie udzielania licencji, coraz częściej w kontekście transgranicznym. Należy zatem przewidzieć zbiór przepisów koordynujących podstawowe warunki świadczenia przez organizacje zbiorowego zarządzania usług w zakresie zbiorowego udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Przepisy te powinny zapewnić konieczną minimalną jakość tych usług transgranicznych świadczonych przez organizacje zbiorowego zarządzania, zwłaszcza pod względem przejrzystości reprezentowanego przez nie repertuaru i poprawności przepływów finansowych związanych z korzystaniem z tych praw. Przepisy te powinny również określić ramy ułatwiające dobrowolną konsolidację repertuaru muzycznego, a przez to ograniczenie liczby licencji, których użytkownik potrzebuje, aby móc świadczyć swoją usługę na wielu terytoriach. Przepisy te powinny umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania występowanie z wnioskiem do innej organizacji zbiorowego zarządzania o reprezentowanie jej repertuaru na więcej niż jednym terytorium, w przypadku gdy sama nie jest w stanie wypełnić tych wymogów. Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, powinna być zobowiązana – pod warunkiem że konsoliduje repertuar i udziela licencji wieloterytorialnych lub oferuje usługi w tym zakresie – do przyjęcia zlecenia od wnioskującej organizacji zbiorowego zarządzania. Rozwój legalnych internetowych usług muzycznych w całej Unii powinien również przyczynić się do walki z naruszaniem praw własności intelektualnej w internecie.

(24) W przeciwieństwie do innych sektorów kreatywnych,których udzielanie licencji bezpośrednich odgrywa ważniejszą rolę,branży muzycznej normą jest wciąż zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w granicach poszczególnych terytoriów.związkutym konieczne jest stworzenie warunków sprzyjających stosowaniu przez organizacje zbiorowego zarządzania najefektywniejszych praktyk w zakresie udzielania licencji, coraz częściej w kontekście transgranicznym. Należy zatem przewidzieć zbiór przepisów koordynujących podstawowe warunki świadczenia przez organizacje zbiorowego zarządzania usług w zakresie zbiorowego udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji, dając tym samym konsumentom większy wybórczyniąc postępykierunku utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Przepisy te powinny zapewnić konieczną minimalną jakość tych usług transgranicznych świadczonych przez organizacje zbiorowego zarządzania, zwłaszcza pod względem przejrzystości reprezentowanego przez nie repertuaru i poprawności przepływów finansowych związanych z korzystaniem z tych praw. Przepisy te powinny również określić ramy ułatwiające dobrowolną konsolidację repertuaru muzycznego, a przez to ograniczenie liczby licencji, których użytkownik potrzebuje, aby móc świadczyć swoją usługę na wielu terytoriach. Przepisy te powinny umożliwić organizacji zbiorowego zarządzania występowanie z wnioskiem do innej organizacji zbiorowego zarządzania o reprezentowanie jej repertuaru na więcej niż jednym terytorium, w przypadku gdy sama nie jest w stanie wypełnić tych wymogów. Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się z takim wnioskiem, powinna być zobowiązana – pod warunkiem że konsoliduje repertuar i udziela licencji wieloterytorialnych lub oferuje usługi w tym zakresie – do przyjęcia zlecenia od wnioskującej organizacji zbiorowego zarządzania bez nadużywania swojej władzy rynkowej. Rozwój legalnych internetowych usług muzycznych w całej Unii powinien również przyczynić się do walki z naruszaniem praw własności intelektualnej w internecie.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Organizacje nadawcze, przy nadawaniu programów telewizyjnych i radiowych zawierających utwory muzyczne, o udzielenie licencji występują na ogół do lokalnej organizacji zbiorowego zarządzania. Licencja ta jest często ograniczona do działalności nadawczej. Aby umożliwić udostępnienie takich audycji telewizyjnych lub radiowych również w internecie, konieczna jest licencja dotycząca praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Aby ułatwić udzielanie licencji dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji do celów jednoczesnegoopóźnionego nadawaniainternecie audycji telewizyjnychradiowych, należy przewidzieć odstępstwo od przepisów, które inaczej miałyby zastosowanie do udzielania licencji wieloterytorialnych na wykorzystanie utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Odstępstwo to powinno być ograniczone do tego, co jest konieczne, aby umożliwić dostęp do programów telewizyjnych i radiowych w internecie oraz do materiałów, którepierwotną audycją łączy wyraźnyzależny związek, które wyprodukowanocelu m.in. uzupełnienia lub zapowiedzi danego programu telewizyjnego lub radiowego bądź też umożliwienia późniejszego zaznajomienia siętym programem. Odstępstwo to nie powinno funkcjonować w sposób zakłócający konkurencję z innymi usługami, które zapewniają konsumentom dostęp do poszczególnych utworów muzycznych lub audiowizualnych w internecie, ani też prowadzić do restrykcyjnych praktyk, takich jak podział rynku lub klientów, z naruszeniem art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(35) Organizacje nadawcze, przy nadawaniu programów telewizyjnych i radiowych zawierających utwory muzyczne, o udzielenie licencji występują na ogół do lokalnej organizacji zbiorowego zarządzania. Aby umożliwić udostępnienie takich audycji telewizyjnych lub radiowych również w internecie, konieczna jest licencja dotycząca praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Aby ułatwić udzielanie licencji dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji z myślądostępnościinternecie, należy przewidzieć odstępstwo od przepisów, które inaczej miałyby zastosowanie do udzielania licencji wieloterytorialnych na wykorzystanie utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Odstępstwo to powinno być ograniczone do tego, co jest konieczne, aby umożliwić dostęp do programów telewizyjnych i radiowych w internecie oraz umożliwić internetowe oferty związanetransmisją linearną. Odstępstwo to nie powinno funkcjonować w sposób zakłócający konkurencję z innymi usługami, które zapewniają konsumentom dostęp do poszczególnych utworów muzycznych lub audiowizualnych w internecie, ani też prowadzić do restrykcyjnych praktyk, takich jak podział rynku lub klientów, z naruszeniem art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Niezbędne jest zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów prawa krajowego przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny zapewniać swoim członkom możliwość skorzystania ze szczególnych procedur rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów. Możliwość skorzystania z tych procedur należy również udostępnić podmiotom praw autorskich reprezentowanym przez organizację zbiorowego zarządzania. Należy również zapewnić funkcjonowanie w państwach członkowskich niezależnych, bezstronnych i skutecznych podmiotów odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów, będących w stanie rozstrzygać spory handlowe między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami dotyczące istniejących lub proponowanych warunków udzielenia licencji, a także sytuacji, w których odmówiono udzielenia licencji. Ponadto skuteczność przepisów regulujących udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji mogłaby zostać osłabiona w przypadku braku możliwości szybkiego i skutecznego rozstrzygania przez niezależne i bezstronne podmioty sporów między organizacjami zbiorowego zarządzania a innymi podmiotami. W związku z tym należy przewidzieć, bez uszczerbku dla prawa dostępu do sądu, łatwo dostępną, skuteczną i bezstronną procedurę pozasądowego rozwiązywania konfliktów między organizacjami zbiorowego zarządzania, z jednej strony, a dostawcami usług internetowych, podmiotami praw autorskich lub innymi organizacjami zbiorowego zarządzania, z drugiej strony.

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa podstawowe i jest zgodna z zasadami zawartymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Określony w niniejszej dyrektywie wymóg stanowiący, że członkom, podmiotom praw autorskich, użytkownikom i organizacjom zbiorowego zarządzania należy udostępnić mechanizmy rozstrzygania sporów nie powinien uniemożliwiać stronom korzystania z ich prawa dostępu do sądu zagwarantowanego w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszej dyrektywie określono wymogi niezbędne do zapewnienia prawidłowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi przez organizacje zbiorowego zarządzania. Określono w niej również wymogi dotyczące udzielania przez organizacje zbiorowego zarządzania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji.

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” oznacza każdą organizację, która jest własnością jej członków lub jest przez nich kontrolowanaktóra jest upoważniona z mocy prawa lub w drodze cesji, licencji lub innego uzgodnienia umownego przez więcej niż jeden podmiot praw autorskich do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,zarządzanie tymi prawami stanowi jej jedyną lub główną działalność;

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” oznacza każdą organizację, która jest upoważniona z mocy prawa lub w drodze cesji, licencji lub innego uzgodnienia umownego do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi prawu autorskiemuimieniu więcej niż jednego podmiotu praw autorskich, z myślązbiorowej korzyści tych podmiotów praw autorskich, co stanowi jej jedyną lub jednągłównych działalności, i która:

 

(i) jest własnością jej członków lub jest przez nich kontrolowana, i/lub

 

(ii) jest organizacją nienastawioną na zysk;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) „wspólna baza praw na internetowym polu eksploatacji” oznacza każdą formę współpracy organizacji zbiorowego zarządzaniainnymi organizacjami zbiorowego zarządzania i/lubpodmiotamirozumieniu art. 31 niniejszej dyrektywy, która służy udzielaniu licencji na wykorzystywanie praw do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji obejmujących repertuar wszystkich uczestniczących organizacji zbiorowego zarządzaniazaangażowanych podmiotów;

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „wynagrodzenie autorskie” oznacza kwoty pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania w imieniu podmiotów praw autorskich, przysługujące z tytułu prawa wyłącznego, prawa do wynagrodzenia lub prawa do kompensaty;

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l) „prawa do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji” oznaczają prawa do utworu muzycznego, o których mowa w art. 2 i 3 dyrektywy 2001/29/WE i które są wymagane w celu świadczenia internetowej usługi muzycznej;

l) „prawa do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji” oznaczają prawa autorskie do utworu muzycznego, o których mowa w art. 2 i 3 dyrektywy 2001/29/WE i które są wymagane w celu świadczenia internetowej usługi muzycznej;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacje zbiorowego zarządzania działały w sposób najlepiej zabezpieczający interesy ich członków oraz by nie nakładały na podmioty praw autorskich, których prawami zarządzają, jakichkolwiek obowiązków, które nie są obiektywnie niezbędne do celów ochrony praw i interesów tych podmiotów praw autorskich.

Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacje zbiorowego zarządzania działały w sposób najlepiej zabezpieczający interesy podmiotów praw autorskich, których prawami zarządzają jako powiernicy, oraz by nie nakładały na nie jakichkolwiek obowiązków, które nie są obiektywnie niezbędne do celów ochrony praw i interesów tych podmiotów praw autorskich.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie zapewniają podmiotom praw autorskich swobodę powierzania ich praw organizacjom zbiorowego zarządzania,takie postanowienie ze strony podmiotów praw autorskich jest nadrzędne wobec wszelkich domniemań dotyczących przeniesienia praw.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmiot praw autorskich ma prawo upoważnić wybraną przez siebie organizację zbiorowego zarządzania do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych wybranych przez siebie przedmiotów prawa autorskiego, w wybranych przez siebie państwach członkowskich, bez względu na państwo członkowskie miejsca zamieszkania lub siedziby organizacji zbiorowego zarządzania i podmiotu praw autorskich oraz bez względu na przynależność państwową podmiotu praw autorskich i organizacji zbiorowego zarządzania.

2. Podmiot praw autorskich ma prawo upoważnić wybraną przez siebie organizację zbiorowego zarządzania do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych wybranych przez siebie przedmiotów prawa autorskiego, w wybranych przez siebie państwach członkowskich, bez względu na państwo członkowskie miejsca zamieszkania lub siedziby organizacji zbiorowego zarządzania i podmiotu praw autorskich oraz bez względu na przynależność państwową podmiotu praw autorskich i organizacji zbiorowego zarządzania.

 

Bez uszczerbku dla swobody wyboru przez podmiot praw autorskich organizacji zbiorowego zarządzania walne zgromadzenie członków określa prawa, kategorie praw lub rodzaje utworówinne przedmioty prawa autorskiego, którymi zarządza organizacja zbiorowego zarządzania, zgodnieart. 7 ust. 3.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Podmioty praw autorskich mają prawo do udzielania darmowych licencji na wykorzystywanie ich praw.takim przypadku podmioty praw autorskich powiadamiają organizacje zbiorowego zarządzania, na jakie utwory taka licencja zostanie udzielona.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Podmiot praw autorskich ma prawo cofnąć udzielone organizacji zbiorowego zarządzania upoważnienie do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać spod zarządu prowadzonego przez organizację zbiorowego zarządzania dowolne prawa lub kategorie praw lub rodzaje utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w odniesieniu do wybranych przez niego państw członkowskich, przy zachowaniu rozsądnego terminu wypowiedzenia nieprzekraczającego sześciu miesięcy. Organizacja zbiorowego zarządzania może postanowić, że tego rodzaju cofnięcie upoważnienia lub wycofanie spod zarządu staje się skuteczne jedynie w połowie lub na koniec roku obrotowego, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej po upływie terminu wypowiedzenia.

3. Podmiot praw autorskich ma prawo cofnąć udzielone organizacji zbiorowego zarządzania upoważnienie do zarządzania prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać spod zarządu prowadzonego przez organizację zbiorowego zarządzania dowolne prawa lub kategorie praw lub rodzaje utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w dowolnym momencie obowiązywania upoważnienia, w odniesieniu do wybranych przez niego państw członkowskich, przy zachowaniu rozsądnego terminu wypowiedzenia nieprzekraczającego sześciu miesięcy. Organizacja zbiorowego zarządzania może postanowić, że tego rodzaju cofnięcie upoważnienia lub wycofanie spod zarządu staje się skuteczne jedynie w połowie lub na koniec roku obrotowego, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej po upływie terminu wypowiedzenia.

 

Państwa członkowskie mogą, zgodnieart. 101102 TFUE, przewidzieć środki umożliwiające organizacjom zbiorowego zarządzania przyjęcie dostosowanych szczegółowych przepisów mających na celu ograniczenie zakresu nadawaniacofania praw przez podmioty praw autorskichobiektywnie niewłaściwy sposób.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Organizacje zbiorowego zarządzania nie mogą ograniczać korzystania z praw określonych w ust. 3 i 4 poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym zarządzanie prawami lub kategoriami praw lub rodzajami utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, których dotyczy cofnięcie upoważnienia lub wycofanie spod zarządu, musi zostać powierzone innej organizacji zbiorowego zarządzania.

5. Organizacje zbiorowego zarządzania nie mogą ograniczać korzystania z praw określonych w ust. 3 i 4 poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym zarządzanie prawami lub kategoriami praw, utworami lub rodzajami utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, których dotyczy cofnięcie upoważnienia lub wycofanie spod zarządu, musi zostać powierzone innej organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, by podmiot praw autorskich udzielał organizacji zbiorowego zarządzania w odniesieniu do każdego prawa lub każdej kategorii praw lub każdego rodzaju utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego wyraźnej zgody na zarządzanie tymi prawami oraz by zgoda ta była udokumentowana w formie pisemnej.

6. Państwa członkowskie dopilnowują, by podmiot praw autorskich udzielał organizacji zbiorowego zarządzania w odniesieniu do każdego prawa lub każdej kategorii praw, każdego utworu lub każdego rodzaju utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego wyraźnej zgody na zarządzanie tymi prawami oraz by zgoda ta była udokumentowana w formie pisemnej.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Akapit pierwszy niniejszego ustępu pozostaje bez uszczerbku dla ustaleńpaństwach członkowskich dotyczących zarządzania takimi prawami poprzez rozszerzone zbiorowe licencje, obowiązkowe zarządzanie zbiorowe lub podobne ustalenia lub ich połączenie,także ustawowe domniemanie reprezentacji lub przeniesienie praw.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Każdy członek organizacji zbiorowego zarządzaniadowolnym momencietrakcie obowiązywania upoważnienia ma prawo do zażądania zewnętrznej niezależnej kontroli swojej organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizacje zbiorowego zarządzania informują swoich członków o prawach przysługujących im zgodnie z ust. 1–6 w terminie sześciu miesięcy od daty transpozycji niniejszej dyrektywy.

Organizacje zbiorowego zarządzania informują swoich członków o prawach przysługujących im zgodnie z ust. 1–6 w terminie trzech miesięcy od daty transpozycji niniejszej dyrektywy.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacje zbiorowego zarządzania przyjmują podmioty praw autorskich jako członków, jeżeli spełniają one warunki członkostwa. Wniosek o członkostwo mogą one odrzucić jedynie na podstawie obiektywnych kryteriów. Kryteria te są ujęte w statucie organizacji zbiorowego zarządzania lub warunkach członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania i są podawane do wiadomości publicznej.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania przyjmują podmioty praw autorskich lub wszelkich innych członków określonychart. 3 lit. c) jako członków, jeżeli spełniają one warunki członkostwa. Wniosek o członkostwo mogą one odrzucić jedynie na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów. Podmiot praw autorskich musi otrzymać szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego jego wniosekczłonkostwo został odrzucony. Kryteria te są ujęte w statucie organizacji zbiorowego zarządzania lub warunkach członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania i są podawane do wiadomości publicznej. Kryteria muszą być niedyskryminujące oraz nie mogą powodować arbitralnego wykluczania członków ze względu na wielkość ich repertuaru, przewidywaną wysokość przychodówtytułu opłat lub wcześniejsze umowy licencyjne.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W statucie organizacji zbiorowego zarządzania określa się odpowiednie i skuteczne mechanizmy udziału członków organizacji w jej procesie decyzyjnym. Poszczególne kategorie członków są reprezentowane w procesie decyzyjnym w sprawiedliwy i wyważony sposób.

3. W statucie organizacji zbiorowego zarządzania określa się odpowiednie i skuteczne mechanizmy udziału członków organizacji w jej procesie decyzyjnym. Poszczególne kategorie członków są reprezentowane na każdym etapie procesu decyzyjnego w sprawiedliwy i wyważony sposób.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Walne zgromadzenie członków organizacji zbiorowego zarządzania zwołuje się co najmniej raz na rok.

2. Walne zgromadzenie członków organizacji zbiorowego zarządzania zwołuje się co najmniej raz na rok. Walne zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania decyzji strategicznychorganizacji zbiorowego zarządzania. Walne zgromadzenie może powierzyć uprawnienia do podejmowania wszelkich innych decyzji organowi sprawującemu funkcję nadzorczą, zapewniając jednocześnie odpowiednią reprezentacjętakim organie podmiotów praw autorskichniszowym repertuarem.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Walne zgromadzenie zatwierdza ewentualne zmiany w statucie organizacji zbiorowego zarządzania oraz warunkach członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania, o ile warunki te nie są uregulowane w statucie.

3. Walne zgromadzenie zatwierdza statut, warunki członkostwaewentualne zmiany w statucie organizacji zbiorowego zarządzania oraz warunkach członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania, o ile warunki te nie są uregulowane w statucie.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Walne zgromadzenie posiada uprawnienia do mianowania lub odwołania dyrektorów oraz do zatwierdzania ich wynagrodzenia i pozostałych świadczeń na ich rzecz, takich jak świadczenia niepieniężne, świadczenia emerytalne, prawa do innych świadczeń oraz prawa do odpraw.

4. Walne zgromadzenie posiada uprawnienia do mianowania lub odwołania dyrektorów, monitorowania ogólnych wyników ich pracy oraz do zatwierdzania ich wynagrodzenia i pozostałych świadczeń na ich rzecz, takich jak świadczenia niepieniężne, świadczenia emerytalne, prawa do innych świadczeń oraz prawa do odpraw.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) sposobu podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich, chyba że walne zgromadzenie postanawia powierzyć podjęcie tej decyzji organowi sprawującemu funkcję nadzorczą;

a) sposobu podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich;

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wykorzystania kwot należnych podmiotom praw autorskich, które nie mogą zostać podzielone zgodnieart. 12 ust. 2, chyba że walne zgromadzenie postanawia powierzyć podjęcie tej decyzji organowi sprawującemu funkcję nadzorczą;

skreślony

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Walne zgromadzenie kontroluje działalność organizacji zbiorowego zarządzania, podejmując co najmniej decyzje w sprawie powołania i odwołania biegłego rewidenta oraz zatwierdzając roczne sprawozdanie na temat przejrzystości i sprawozdanie biegłego rewidenta.

6. Walne zgromadzenie kontroluje działalność organizacji zbiorowego zarządzania, podejmując co najmniej decyzje w sprawie powołania i odwołania biegłego rewidenta oraz zatwierdzając roczne sprawozdanie na temat przejrzystości i sprawozdanie biegłego rewidenta. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do zarządzania finansami organizacji zbiorowego zarządzania walne zgromadzenie może podjąć decyzjęprzeprowadzeniu kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej. Wyniki takiej kontroli podaje się do wiadomości wszystkich członków i,razie konieczności, właściwego organu krajowego, aby umożliwić wszczęcie odpowiednich procedur.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Każde ograniczenie prawa członków organizacji zbiorowego zarządzania do udziałuwalnym zgromadzeniudo korzystania na nimprawa głosu musi być sprawiedliwe i proporcjonalne oraz opierać się na następujących kryteriach:

7. Każdy członek organizacji zbiorowego zarządzania ma prawo do udziałuwalnym zgromadzeniu oraz do kandydowaniawyborachgłosowania podczas walnego zgromadzenia,odpowiednich przypadkach równieżdrodze głosowania elektronicznego. Każde ograniczenie tego prawa musi być sprawiedliwe i proporcjonalne oraz musi ograniczać się do kryteriów opartych na okresie trwania członkostwa.

a) okresie trwania członkostwa;

 

b) kwotach, któredanym roku obrotowym dany członek otrzymał, lub które są mudanym roku należne.

 

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Każdy członek organizacji zbiorowego zarządzania ma prawo do udzielenia dowolnej osobie fizycznej lub prawnej pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania podczas walnego zgromadzenia w jego imieniu.

8. Każdy członek organizacji zbiorowego zarządzania ma prawo do udzielenia dowolnemu innemu członkowi lub osobie prawnej tej samej kategorii pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania podczas walnego zgromadzenia w jego imieniu. Aby było ważne, pełnomocnictwo musi być przekazane pełnomocnikowi przez członka organizacji zbiorowego zarządzaniawłasnej woli nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego wykorzystaniem. Liczba pełnomocnictw, które może posiadać jeden pełnomocnik, jest ograniczona.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania ustanowiła funkcję nadzorczą odpowiedzialną za stałe monitorowanie działalności osób, którym powierzono funkcje kierownicze w organizacji zbiorowego zarządzania, oraz monitorowanie wypełniania przez te osoby swoich obowiązków. W organie sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację członków organizacji zbiorowego zarządzania w celu zapewnienia ich skutecznego udziału.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania ustanowiła funkcję nadzorczą odpowiedzialną za stałe monitorowanie działalności osób, którym powierzono funkcje kierownicze w tej organizacji, oraz monitorowanie wypełniania przez te osoby swoich obowiązków. W organie sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację członków organizacji zbiorowego zarządzania, reprezentujących różne kategorie podmiotów praw autorskich,tym repertuar niszowy, w celu zapewnienia ich skutecznego udziału.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Organ, któremu powierzono funkcję nadzorczą, przedkłada walnemu zgromadzeniu,którym mowaart. 7, sprawozdaniewykonania obowiązków.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania, która na dzień bilansowy nie przekracza wartości granicznych w przypadku dwóch z trzech następujących kryteriów:

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania, która na dzień bilansowy nie przekracza wartości granicznych w przypadku dwóch z trzech następujących kryteriów:

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by osoby, które faktycznie kierują działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, oraz jej dyrektorzy,wyjątkiem dyrektorów sprawujących funkcję nadzorczą, ustanawiały procedury tak, by uniknąć konfliktów interesów. Organizacja zbiorowego zarządzania musi posiadać procedury służące rozpoznawaniu konfliktów interesów, zarządzaniu nimi oraz ich monitorowaniu i ujawnianiu, tak by zapobiec sytuacji, w której mają one negatywny wpływ na interesy członków organizacji.

Państwa członkowskie dopilnowują, by osoby, które faktycznie kierują działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, oraz jej dyrektorzy ustanawiały procedury tak, by uniknąć konfliktów interesów. Organizacja zbiorowego zarządzania musi posiadać procedury służące rozpoznawaniu konfliktów interesów, zarządzaniu nimi oraz ich monitorowaniu i ujawnianiu, tak by zapobiec sytuacji, w której mają one negatywny wpływ na interesy członków organizacji.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedury te obejmują coroczne składanie organowi, któremu powierzono funkcję nadzorczą, osobistego oświadczenia przez każdą z tych osób i każdego z dyrektorów, zawierającego informacje na temat:

Procedury te obejmują składanie organowi, któremu powierzono funkcję nadzorczą, osobistego oświadczenia przez każdą z tych osób i każdego z dyrektorów, udostępnianego publicznie na stronie internetowej organizacji zbiorowego zarządzania, zgodnieobowiązującymdanym państwie członkowskim prawemochronie prywatności. Każdapowyższych osób składa takie oświadczenie przed objęciem swoich obowiązków,następnie odnawia je każdego roku. Oświadczenie to zawiera następujące informacje:

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pobierając wynagrodzenia autorskie i zarządzając nimi, organizacje zbiorowego zarządzania działają z należytą starannością.

1. Pobierając wynagrodzenia autorskie i zarządzając nimi, organizacje zbiorowego zarządzania działają z należytą starannością, dokładnościąprzejrzystością. Bez uszczerbku dla ustaleń dotyczących rozszerzonych zbiorowych licencji organizacje zbiorowego zarządzania pobierają wynagrodzenia autorskie jedynieimieniu podmiotów praw autorskich, których prawa są upoważnione reprezentować.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może wykorzystywać wynagrodzeń autorskich i przychodów osiąganych w wyniku ich zainwestowania na własny rachunek i może jedynie dokonać potrącenia opłat z tytułu zarządzania.

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może wykorzystywać wynagrodzeń autorskich i przychodów osiąganych w wyniku ich zainwestowania na własny rachunek i może jedynie dokonać potrącenia opłat z tytułu zarządzania na podstawie przepisów,których mowaart. 7 ust. 5 lit. d).

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli do chwili podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich organizacja zbiorowego zarządzania inwestuje wynagrodzenia autorskie i przychody osiągane w wyniku ich zainwestowania, dokonuje tego zgodnie z ogólną strategią inwestycyjną, o której mowa w art. 7 ust. 5 lit. c), oraz następującymi zasadami:

4. Jeżeli do chwili podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich organizacja zbiorowego zarządzania inwestuje wynagrodzenia autorskie i przychody osiągane w wyniku ich zainwestowania, dokonuje tego, działającnajlepszym interesie podmiotów praw autorskich, których prawa reprezentujezgodnie z ogólną strategią inwestycyjną, o której mowa w art. 7 ust. 5 lit. c), oraz następującymi zasadami:

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) aktywa są inwestowaneinteresie członków; w przypadku potencjalnego konfliktu interesów organizacja zbiorowego zarządzania zapewnia dokonanie inwestycji wyłącznie w interesie członków;

a) w przypadku potencjalnego konfliktu interesów organizacja zbiorowego zarządzania zapewnia dokonanie inwestycji wyłącznie w interesie tych podmiotów praw autorskich;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) aktywa są inwestowane bezpośrednio lub pośrednio wyłącznieprodukty inwestycyjne,których kwota główna nie ulega zmniejszeniuterminie zapadalności tych produktów;

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) aktywa są inwestowanetaki sposób, by nie powodowało to jakiegokolwiek uszczerbku dla kwot należnych podmiotom praw autorskich;

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania świadczy usługi o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym finansowane z potrąceń z wynagrodzeń autorskich, państwa członkowskie dopilnowują, by podmioty praw autorskich były uprawnione do:

2. Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania świadczy usługi o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym finansowane z potrąceń z wynagrodzeń autorskich i z wszelkich przychodów osiąganychwyniku zainwestowania wynagrodzeń autorskich, państwa członkowskie dopilnowują, by usługi takie były świadczone na podstawie sprawiedliwych kryteriów,szczególnościodniesieniu do dostępu do tych usług oraz ich zakresu. Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania świadczy takie usługi, podmioty praw autorskich uprawnione do:

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania regularnie i z należytą starannością dokonywała podziału i wypłaty kwot należnych wszystkim podmiotom praw autorskich, które reprezentuje. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich najpóźniej w 12 miesięcy od końca roku obrotowego,którym wynagrodzenia autorskie zostały pobrane, chyba żeprzyczyn obiektywnych, związanychszczególności ze zgłoszeniami dokonywanymi przez użytkowników, identyfikacją prawpodmiotów praw autorskich lub przyporządkowaniem utworówinnych przedmiotów praw autorskich do podmiotów praw autorskich, organizacja zbiorowego zarządzania nie jeststanie dotrzymać tego terminu. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich w sposób dokładny, zapewniając równe traktowanie wszystkich kategorii podmiotów praw autorskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania regularnie,przejrzysty sposób, terminowo i z należytą starannością dokonywała podziału i wypłaty kwot należnych wszystkim podmiotom praw autorskich, które reprezentuje. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich bez zbędnej zwłokinajpóźniej w 12 miesięcy po pobraniu wynagrodzeń autorskich. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń autorskich co najmniej raz na kwartał i w sposób dokładny, zapewniając równe traktowanie wszystkich kategorii podmiotów praw autorskich.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie mogą zezwolić organizacjom zbiorowego zarządzania na odstępstwo od obowiązku dotyczącego podziałuwypłaty wynagrodzeń autorskich,którym mowaust. 1,sytuacji gdy jest to uzasadnioneprzyczyn obiektywnych, związanychszczególności ze zgłoszeniami dokonywanymi przez użytkowników, identyfikacją prawpodmiotów praw autorskich lub przyporządkowaniem utworówinnych przedmiotów praw autorskich do podmiotów praw autorskich, które uniemożliwiają organizacji zbiorowego zarządzania dotrzymanie częstotliwościterminu przewidzianychtym ustępie.takich sytuacjach organizacje zbiorowego zarządzania dokonują podziałuwypłaty należności podmiotom praw autorskich najszybciej jak to możliwe.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Organizacja zbiorowego zarządzania rozpoczyna podział wynagrodzeń podmiotów praw autorskichmomencie, gdy zebrana kwotarozsądnym stopniu pokrywa koszty pobrania. Powyższa minimalna kwota wymagana do rozpoczęcia podziału wynagrodzenia nie może znacznie przekraczać najmniejszej minimalnej kwoty obowiązującejpodobnych organizacjach zbiorowego zarządzania.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli w terminie pięciu lat od końca roku obrotowego, w którym nastąpiło pobranie wynagrodzeń autorskich, nie można było dokonać podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich, a organizacja zbiorowego zarządzania zastosowała wszystkie niezbędne środki służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu podmiotów praw autorskich, organizacja zbiorowego zarządzania podejmuje decyzjęwykorzystaniu tych kwot zgodnieart. 7 ust. 5 lit. b), bez uszczerbku dla prawa podmiotów praw autorskich do dochodzenia tych kwot od organizacji zbiorowego zarządzania.

2. Jeżeli w terminie pięciu lat od końca roku obrotowego, w którym nastąpiło pobranie wynagrodzeń autorskich, nie można było dokonać podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich, a organizacja zbiorowego zarządzania zastosowała wszystkie niezbędne środki służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu podmiotów praw autorskich, organizacja zbiorowego zarządzania przekazuje tę kwotę na własny fundusz kulturalny. Jeżeli taki fundusz nie istnieje, organizacja zbiorowego zarządzania zwraca tę kwotę użytkownikom.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów ust. 2 środki służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu podmiotów praw autorskich obejmują weryfikację ewidencji członków oraz udostępnienie członkom organizacji zbiorowego zarządzania i podanie do wiadomości publicznej wykazu utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w przypadku których nie udało się zidentyfikować lub zlokalizować podmiotu lub podmiotów praw autorskich.

3. Do celów ust. 2 organizacja zbiorowego zarządzania wprowadza skuteczne środki służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu podmiotów praw autorskichjednocześnie zapewnia odpowiednie zabezpieczenia zapobiegające oszustwom. Takie środki obejmują weryfikację ewidencji członków oraz udostępnienie członkom organizacji zbiorowego zarządzania i podanie do wiadomości publicznej wykazu utworów i innych przedmiotów prawa autorskiego, w przypadku których nie udało się zidentyfikować lub zlokalizować podmiotu lub podmiotów praw autorskich, obejmującego, jeśli są dostępne, tytuł utworu, nazwisko autora, nazwisko lub nazwę wydawcywszelkie inne istotne dostępne informacje, które mogą być niezbędne do zidentyfikowania podmiotu praw autorskich.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacja zbiorowego zarządzania nie dokonywała żadnych rozróżnień między swoimi członkamipodmiotami praw autorskich, których prawami zarządza na podstawie umowy o reprezentacji, w szczególności w odniesieniu do mających zastosowanie stawek wynagrodzeń autorskich, opłat z tytułu zarządzania oraz warunków pobierania wynagrodzeń autorskich i podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich.

Państwa członkowskie dopilnowują, by organizacja zbiorowego zarządzania nie dyskryminowała któregokolwiekpodmiotów praw autorskich, których prawami zarządza na podstawie umowy o reprezentacji, w szczególności w odniesieniu do mających zastosowanie stawek wynagrodzeń autorskich, opłat z tytułu zarządzania oraz warunków pobierania wynagrodzeń autorskich i podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacja zbiorowego zarządzania regularnie, z należytą starannością i w sposób dokładny dokonuje podziału i wypłaty kwot należnych innym organizacjom zbiorowego zarządzania.

2. Organizacja zbiorowego zarządzania regularnie, terminowo,należytą starannością i w sposób przejrzystydokładny dokonuje podziału i wypłaty kwot należnych innym organizacjom zbiorowego zarządzania. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje takiego podziałuwypłaty na rzecz innych organizacji zbiorowego zarządzania bez zbędnej zwłokinajpóźniej12 miesięcy po pobraniu wynagrodzeń autorskich. Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje takiego podziałuwypłaty należności co najmniej raz na kwartał.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie mogą zezwolić organizacjom zbiorowego zarządzania na odstępstwo od obowiązku dotyczącego podziałuwypłaty,którym mowaust. 2,sytuacji gdy jest to uzasadnioneprzyczyn obiektywnych, związanychszczególności ze zgłoszeniami dokonywanymi przez użytkowników, identyfikacją prawpodmiotów praw autorskich lub przyporządkowaniem utworówinnych przedmiotów praw autorskich do podmiotów praw autorskich, które uniemożliwiają organizacji zbiorowego zarządzania dotrzymanie częstotliwościterminu przewidzianychtym ustępie.takich sytuacjach organizacje zbiorowego zarządzania dokonują podziałuwypłaty należności innym organizacjom zbiorowego zarządzania najszybciej jak to możliwe.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Warunki udzielenia licencji opierają się na obiektywnych kryteriach, w szczególności w odniesieniu do stawek wynagrodzeń autorskich.

2. Warunki udzielenia licencji opierają się na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach, w szczególności w odniesieniu do stawek wynagrodzeń autorskich.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stawki wynagrodzeń autorskich za prawa wyłączne odzwierciedlają wartość ekonomiczną praw będących przedmiotem negocjacji oraz usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania.

Stawki wynagrodzeń autorskich za prawa wyłączne i prawa do wynagrodzenia prawidłowo odzwierciedlają wartość ekonomiczną wykorzystania praw będących przedmiotem negocjacji oraz charakterzakres wykorzystania utworówinnych chronionych przedmiotów praw autorskich oraz wartość ekonomiczną usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli nie istnieją krajowe przepisy określające wysokość kwot należnych podmiotom praw autorskich z tytułu prawa do wynagrodzeniaprawa do kompensaty, organizacja zbiorowego zarządzania przyjmuje wartość ekonomiczną praw będących przedmiotem negocjacji za podstawę dokonywanego przez siebie określenia wysokości tych kwot.

Jeżeli nie istnieją krajowe przepisy określające wysokość kwot należnych podmiotom praw autorskich z tytułu prawa do kompensaty, organizacja zbiorowego zarządzania przyjmuje niedyskryminujące kryteria, zapewniające uczciwą kompensatę za wykorzystanie utworówinnych przedmiotów praw autorskich podlegających ochronie za podstawę dokonywanego przez siebie określenia wysokości tych kwot.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Obowiązki organizacji zbiorowego zarządzaniaużytkowników

 

1. Do celów efektywnego zarządzania prawami państwa członkowskie dopilnowują, aby organizacje zbiorowego zarządzaniaużytkownicy ustanowili procedury zapewniające dotrzymywanie wspólnie uzgodnionych terminów oraz odpowiadanie na składane wnioskirozsądnych terminach.

 

2. Organizacje zbiorowego zarządzania odpowiadają na zapytania dotyczące licencjiprzedstawiają użytkownikowi ofertę bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zapytania, pod warunkiem że organizacja zbiorowego zarządzania otrzymała wszystkie informacje niezbędne do przedłożenia takiej oferty.

 

3. Użytkownicy przekazują organizacjom zbiorowego zarządzania kompletnedokładne informacje na temat wykorzystania utworówinnych przedmiotów praw autorskich, aby umożliwić organizacjom zbiorowego zarządzania określenie mających zastosowanie opłatdokonanie rzetelnego podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich zgodnieobowiązkami wynikającymininiejszej dyrektywy.

 

4. Użytkownicy terminowo uiszczają na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania opłaty licencyjne lub wynagrodzenia.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15b

 

Współpraca między organizacjami zbiorowego zarządzaniawystawianie faktur

 

1. Państwa członkowskie wspierają współpracę między organizacjami zbiorowego zarządzaniakorzyścią dla ich podmiotów praw autorskich oraz zachęcają do takiej współpracy.

 

2. Państwa członkowskie mogą zobowiązać organizacje zbiorowego zarządzania posiadające siedzibę na ich terytorium, zgodnieart. 101102 Traktatufunkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), do udzielenia ich podmiotom praw autorskich, członkomużytkownikom dostępu do znajdujących się we wspólnej bazie danych informacjiwydanych licencjach oraz wykorzystaniu utworówinnych chronionych przedmiotów praw autorskich.

 

3. Państwa członkowskie mogą zobowiązać organizacje zbiorowego zarządzania posiadające siedzibę na ich terytorium do wystawiania każdemu użytkownikowi jednej wspólnej faktury dotyczącej praw do utworówinnych chronionych przedmiotów praw autorskich objętych licencją, zgodnieart. 101102 TFUE. Pojedyncza faktura musi być przejrzystaokreślać przedmiotowe organizacje zbiorowego zarządzania oraz wykorzystanie repertuaru, za które pobiera się opłatę. Faktura powinna również jasno wskazywać kwoty należne każdej kategorii podmiotów praw autorskichkwoty przeznaczone na pokrycie opłattytułu zarządzania.

 

4. Ust. 23 nie stosuje się do zbiorowego zarządzania prawami do utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji oraz zbiorowego zarządzania prawami do utworówinnych przedmiotów praw autorskich na więcej niż jednym terytorium.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania co najmniej raz w roku drogą elektroniczną udostępniała każdemu podmiotowi praw autorskich, który reprezentuje, następujące informacje:

Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania co najmniej raz w roku drogą elektroniczną,stosownych przypadkach bardziej regularnie, za pośrednictwem indywidualnych kont internetowych, udostępniała każdemu podmiotowi praw autorskich, który bezpośrednio reprezentuje, następujące informacje:

Poprawka  76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) na wniosek, obowiązujące umowy licencyjnestawki wynagrodzeń autorskich;

Poprawka  77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania, bez zbędnej zwłokidrogą elektroniczną, udostępniała na żądanie każdego podmiotu praw autorskich, którego prawa reprezentuje, każdej organizacji zbiorowego zarządzania,imieniu której zarządza prawami na podstawie umowyreprezentacji, lub każdego użytkownika następujące informacje:

skreślony

a) standardowe umowyudzielenie licencjiobowiązujące stawki wynagrodzeń autorskich;

 

b) repertuar oraz prawa, którymi zarządza, jak również państwa członkowskie, których to dotyczy;

 

c) wykaz zawartych przez nią umówreprezentacji,tym informacjeorganizacjach zbiorowego zarządzania,którymi zawarła te umowy, repertuarze objętym zakresem tych umów oraz zakresie terytorialnym każdej takiej umowy.

 

Poprawka  78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ponadto organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia na żądanie każdego podmiotu praw autorskich lub każdej organizacji zbiorowego zarządzania wszystkie informacje dotyczące utworów, w przypadku których nie zidentyfikowano co najmniej jednego podmiotu praw autorskich, w tym, jeśli są dostępne: tytuł utworu, nazwisko twórcy, nazwisko lub nazwę wydawcy oraz wszelkie inne istotne informacje, które mogą być niezbędne do zidentyfikowania podmiotów praw autorskich.

2. Organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia na żądanie każdego podmiotu praw autorskich lub każdej organizacji zbiorowego zarządzania wszystkie informacje dotyczące utworów, w przypadku których nie zidentyfikowano co najmniej jednego podmiotu praw autorskich, zgodnieprzepisami zawartymidyrektywie 2012/28/UEsprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystaniautworów osieroconych,tym, jeśli są dostępne: tytuł utworu, nazwisko twórcy, nazwisko lub nazwę wydawcy oraz wszelkie inne istotne informacje, które mogą być niezbędne do zidentyfikowania podmiotów praw autorskich.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania podawała do wiadomości publicznej następujące informacje:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by każda organizacja zbiorowego zarządzania udostępniała na ogólnie dostępnej stronie internetowej co najmniej następujące informacje:

a) statut;

a) statut;

b) warunki członkostwa oraz warunki cofnięcia upoważnienia do zarządzania prawami, o ile nie są ujęte w statucie;

b) warunki członkostwa oraz warunki cofnięcia upoważnienia do zarządzania prawami, o ile nie są ujęte w statucie;

c) wykaz osób, o których mowa w art. 9;

c) wykaz osób, o których mowa w art. 9;

d) zasady podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich;

d) zasady podziału kwot należnych podmiotom praw autorskich;

e) zasady dotyczące opłat z tytułu zarządzania;

e) zasady dotyczące opłat z tytułu zarządzania;

f) zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń autorskich do celów innych niż opłaty z tytułu zarządzania, w tym potrąceń do celów świadczenia usług o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym;

f) zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń autorskich do celów innych niż opłaty z tytułu zarządzania, w tym potrąceń do celów świadczenia usług o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym;

 

fa) standardowe umowy licencyjneobowiązujące stawki wynagrodzeń autorskich;

 

fb) repertuar oraz prawa, którymi zarządza, jak również państwa członkowskie, których to dotyczy, lub, jeżeli ze względu na zakres działalności organizacji zbiorowego zarządzania repertuaru nie można ustalić, kategorie utworów lub inne przedmioty praw autorskich, które reprezentuje, prawa, którymi zarządza, jak również państwa członkowskie, których to dotyczy;

 

fc) wykaz zawartych przez nią umówreprezentacji,tym informacjeinnych organizacjach zbiorowego zarządzania, których to dotyczy, repertuarze objętym zakresem tych umów oraz zakresie terytorialnym każdej takiej umowy;

g) procedury rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów dostępne zgodnie z art. 34, 35 i 36.

g) procedury rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów dostępne zgodnie z art. 34, 35 i 36.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przepisów załącznikapkt 1 lit. a), f)g) nie stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania, która na dzień bilansowy nie przekracza wartości granicznychprzypadku dwóchtrzech następujących kryteriów:

skreślony

a) suma bilansowa: 350 000 EUR;

 

b) obrót netto: 700.000 EUR;

 

c) średnia liczba zatrudnionychroku obrotowym: dziesięć.

 

Poprawka  81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacja zbiorowego zarządzania może stosować uzasadnione środki służące ochronie dokładności i integralności danych, kontroli ich dalszego wykorzystywania oraz ochronie danych osobowych i szczególnie chronionych informacji handlowych.

2. Organizacja zbiorowego zarządzania może stosować uzasadnione środki służące ochronie dokładności i integralności danych oraz ochronie danych osobowych i,razie potrzeby, szczególnie chronionych informacji handlowych.