Процедура : 2011/0284(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0301/2013

Внесени текстове :

A7-0301/2013

Разисквания :

PV 26/02/2014 - 4
CRE 26/02/2014 - 4

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.12

Приети текстове :

P7_TA(2014)0159

ДОКЛАД     ***I
PDF 1317kWORD 1892k
25 септември 2013 г.
PE 505.998v03-00 A7-0301/2013

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите

(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчици: Клаус-Хайнер Лене, Луиджи Берлингуер

Докладчици по становище (*):

Евелин Гебхарт, Ханс-Петер Майер, комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

(*) Асоциирана комисия — член 50 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите(*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите

(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0635),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7-0329/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираните становища, представени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Федералния съвет на Република Австрия, Сената на Кралство Белгия, Бундестага на Федерална република Германия и Камарата на лордовете на Обединеното кралство, в които се твърди, че проектът на законодателен акт не е в съответствие с принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 29 март 2012 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по икономически и парични въпроси (А7-0000/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За преодоляването на тези свързани с договорното право пречки страните следва да разполагат с възможността да се договорят, че техните договори ще се уреждат от единен набор от норми на договорното право („общо право за продажбите“), които имат същото значение и се тълкуват еднакво във всички държави членки. Общото европейско право за продажбите следва да представлява допълнително решение, с което се увеличават възможностите за избор на страните и което може да бъде свободно прилагано, когато те съвместно счетат това за полезно, с цел да бъде улеснена трансграничната търговия и да бъдат намалени разходите по сделките и пропуснатите ползи, както и други свързани с договорното право пречки пред трансграничната търговия. То следва да стане основа на договорните взаимоотношения само когато страните съвместно решат да го прилагат.

(8) Свързаните с договорното право пречки не позволяват на потребителите и търговците да се възползват в пълна степен от потенциала на вътрешния пазар и са от особено значение в областта на продажбите от разстояние, които следва да бъдат един от осезаемите резултати на вътрешния пазар. По-специално, цифровото измерение на вътрешния пазар става жизненоважно както за потребителите, така и за търговците, тъй като потребителите все по-често правят покупки в интернет и все по-голям брой търговци продават онлайн. Като се има предвид, че средствата за комуникационни и информационни технологии непрекъснато се развиват и стават все по-достъпни, потенциалът за растеж на продажбите в интернет е много голям. В този контекст и за преодоляването на тези свързани с договорното право пречки страните следва да разполагат с възможността да се договорят, че договорите, които те сключват от разстояние, и по-конкретно онлайн, следва да се уреждат от единен набор от норми на договорното право („общо европейско право за продажбите“), които имат същото значение и се тълкуват еднакво във всички държави членки. Това общо европейско право за продажбите следва да представлява допълнително решение за продажбите от разстояние, и по-конкретно онлайн търговията, с което се увеличават възможностите за избор на страните и което може да бъде свободно прилагано, когато те съвместно счетат това за полезно, с цел да бъде улеснена трансграничната търговия и да бъдат намалени разходите по сделките и пропуснатите ползи, както и други свързани с договорното право пречки пред трансграничната търговия. То следва да стане основа на договорните взаимоотношения само когато страните съвместно решат да го прилагат.

Обосновка

Промените в съображението отразяват предложените промени в материалния обхват на ОЕПП. ОЕПП като набор от норми, валидни за целия ЕС, е идеалният инструмент за търговия от разстояние, по-специално онлайн търговия, която е една бързо развиваща се област в рамките на вътрешния пазар.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С настоящия регламент се създава общо европейско право за продажбите. Чрез него се хармонизират националните системи на договорно право на държавите членки, като не се налагат изменения във вече съществуващото национално договорно право, а се създава в рамките на националното право на всяка държава членка втори режим на договорно право спрямо договорите от неговото приложно поле. Този втори режим следва да е еднакъв за целия Съюз и да съществува наред с вече съществуващите норми на националното договорно право. Общото европейско право за продажбите следва да се прилага на доброволна основа за трансгранични договори при наличието на изрично споразумение на страните.

(9) С настоящия регламент се създава общо европейско право за продажбите относно договорите от разстояние, и по-конкретно онлайн договорите. Чрез него се сближават националните системи на договорно право на държавите членки, като не се налагат изменения в първия режим на национално договорно право, а се създава втори режим на договорно право спрямо договорите от неговото приложно поле. Този пряко приложим втори режим следва да бъде неразделна част от правния ред на територията на държавите членки. Доколкото обхватът му позволява и когато страните надлежно са се съгласили да го прилагат, общото европейско право за продажбите следва да се прилага вместо първия национален режим на договорно право в рамките на този правен ред. То следва да е еднакво за целия Съюз и да съществува наред с вече съществуващите норми на националното договорно право. Общото европейско право за продажбите следва да се прилага на доброволна основа за трансгранични договори при наличието на изрично споразумение на страните.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Съгласието за прилагане на общото европейско право за продажбите следва да бъде избор, направен в рамките на обхвата на съответното национално законодателство, което се прилага съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 или по отношение на задълженията за предоставяне на преддоговорна информация — съгласно Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения (Регламент (ЕО) № 864/2007), или съгласно всяка друга релевантна стълкновителна норма. Следователно съгласието за прилагане на общото европейско право за продажбите не следва да е равнозначно на избор на приложимо право по смисъла на стълкновителните норми и не трябва да се бърка с него, нито да засяга стълкновителните норми. Настоящият регламент следователно няма да засегне никоя от съществуващите стълкновителни норми

(10) Съгласието за прилагане на общото европейско право за продажбите следва да бъде избор, направен в рамките на съответния национален правен ред, който се определя като приложимо право съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008, или по отношение на задълженията за предоставяне на преддоговорна информация — съгласно Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения (Регламент (ЕО) № 864/2007), или съгласно всяка друга релевантна стълкновителна норма. Съгласието за прилагане на общото европейско право за продажбите е резултат от избор между два различни режима в рамките на един и същи национален правен ред. Следователно този избор не е равнозначен на избор между два национални правни реда по смисъла на стълкновителните норми и не следва да се бърка с него, нито да засяга стълкновителните норми. Настоящият регламент следователно няма да засегне никоя от съществуващите стълкновителни норми, като например тези, предвидени в Регламент (ЕО) № 593/2008.

Обосновка

Промени в съображението имат за цел изясняване на връзката между общото европейско право за продажбите и Регламент Рим I.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Общото европейско право за продажбите следва да съдържа пълен набор от напълно хармонизирани повелителни норми за защита на потребителите. В съответствие с член 114, параграф 3 от Договора тези норми следва да гарантират висока степен на защита на потребителите с оглед увеличаване на доверието на потребителите в общото европейско право за продажбите и стимулирането им по този начин да сключват трансгранични договори на това основание. В тези норми следва да се запази или увеличи степента на защита, с която се ползват потребителите по силата на законодателство на Съюза в областта на защитата на потребителите.

(11) Общото европейско право за продажбите следва да съдържа всеобхватен набор от единни повелителни норми за защита на потребителите. В съответствие с член 114, параграф 3 от Договора тези норми следва да гарантират висока степен на защита на потребителите с оглед увеличаване на доверието на потребителите в общото европейско право за продажбите и стимулирането им по този начин да сключват трансгранични договори на това основание. В тези норми следва да се запази или увеличи степента на защита, с която се ползват потребителите по силата на законодателство на Съюза в областта на защитата на потребителите. Освен това приемането на настоящата директива не следва да е пречка за преразглеждането на Директивата относно правата на потребителите с цел осигуряване на пълна хармонизация на високо равнище на защитата на потребителите в държавите членки.

Обосновка

Както непрекъснато се заявява от сдруженията на потребителите, преразглеждането на директивата относно правата на потребителите следва да се запази като безусловна цел, за да може да се осигури възможно най-голяма хармонизация на защитата на потребителите във всички държави членки.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Определението за „потребител“ следва да включва физическите лица, които осъществяват дейност с предмет извън тяхната търговска или стопанска дейност, занятие или професия. Независимо от това, в случай на договори с двойна цел, когато договорът е сключен за цели, отчасти в рамките на търговската дейност на дадено лице и отчасти извън нея, и когато търговската цел е толкова ограничена, че не е преобладаваща в общия контекст на договора, това лице следва също да се счита за потребител. За да се определи дали дадено физическо лице осъществява дейност с предмет извън неговата търговска или стопанска дейност, занятие или професия, следва да се вземе предвид начинът, по който въпросното лице се държи към другата страна по договора.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Тъй като общото европейско право за продажбите съдържа пълен набор от напълно хармонизирани повелителни норми за защита на потребителите, няма да има различия между законодателствата на държавите членки в тази област, когато страните са избрали да прилагат това право. Следователно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 593/2008, който се обуславя от съществуването на различна степен на защита на потребителите в държавите членки, няма да има практическо значение за въпросите, уредени от общото европейско право за продажбите.

(12) След постигането на действително споразумение за прилагане на общото европейско право за продажбите, само това право следва да урежда въпросите, попадащи в неговото приложно поле. Тъй като общото европейско право за продажбите съдържа всеобхватен набор от единни повелителни норми за защита на потребителите, няма да има различия между законодателствата на държавите членки в тази област, когато страните са избрали да прилагат това право. Следователно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 593/2008, който се обуславя от съществуването на различна степен на защита на потребителите в държавите членки, няма да има практическа приложимост за въпросите, уредени от общото европейско право за продажбите, тъй като това би означавало да се прави сравнение между повелителните разпоредби на два еднакви втори режими на договорното право.

Обосновка

Промени в съображението имат за цел изясняване на връзката между общото европейско право за продажбите и Регламент Рим I.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Общото европейско право за продажбите следва да се прилага към трансгранични договори, защото именно в този контекст несъответствията между националните законодателства водят до усложнения и допълнителни разходи и разколебават страните от участие в договорни отношения. При договори между стопански субекти трансграничният характер на даден договор следва да се определя въз основа на обичайното местопребиваване на страните. При договор между стопански субект и потребител трансграничното изискване следва да се счита изпълнено, когато или основният адрес, посочен от потребителя, адресът за доставка на стоките, или адресът на фактуриране, посочен от потребителя, се намира в държава членка, но извън държавата, в която се намира обичайното местопребиваване на търговеца.

(13) Общото европейско право за продажбите следва да се прилага към трансгранични договори, защото именно в този контекст несъответствията между националните законодателства водят до усложнения и допълнителни разходи и разколебават страните от участие в договорни отношения, а тази търговия от разстояние, и по-конкретно онлайн търговия, има голям потенциал. При договори между стопански субекти трансграничният характер на даден договор следва да се определя въз основа на обичайното местопребиваване на страните. При договор между стопански субект и потребител трансграничното изискване следва да се счита изпълнено, когато или основният адрес, посочен от потребителя, адресът за доставка на стоките, или адресът на фактуриране, посочен от потребителя, се намира в държава членка, но извън държавата, в която се намира обичайното местопребиваване на търговеца.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) Т.нар. „изчисления в облак“ (cloud computing) се развиват бързо и имат голям потенциал за растеж. Общото европейско право за продажбите осигурява съгласуван набор от правила, пригодени към доставките от разстояние, и по-специално онлайн доставките на цифрово съдържание и свързаните с тях услуги. Следва да бъде възможно тези правила да се прилагат също така, когато цифровото съдържание или свързаните услуги се предоставят с помощта на „облак“, по-специално когато цифровото съдържание може да бъде изтеглено от „облак“ на продавача или да се съхранява временно в „облака“ на доставчика.

Обосновка

Новото съображение се предлага, за да се изясни кои договори за „изчисления в облак“ са обхванати от ОЕПП. Общото европейско право за продажбите обхваща „подобните на продажби“ договори за „изчисления в облак“, както и някои свързани с тях договори за услуги, по-специално когато цифровото съдържание може да бъде изтеглено от „облак“ на продавача или може временно да се съхранява в „облака“ на доставчика.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Често цифровото съдържание се предоставя не срещу заплащане, а съчетано с отделни платени стоки или услуги, като включва и непарични съображения, като например предоставянето на достъп до лични данни или безплатно в контекста на пазарна стратегия, основана на очакването на един по-късен етап потребителят да закупи продукти с допълнително или по-сложно цифрово съдържание. Предвид тази специфична пазарна структура и факта, че недостатъци в предоставеното цифрово съдържание може да засегнат икономическите интереси на потребителите, независимо от условията, при които е било предоставено, прилагането на общото европейско право за продажбите не следва да зависи от това дали въпросното специфично цифрово съдържание е платено.

(18) Често цифровото съдържание се предоставя не срещу заплащане, а съчетано с отделни платени стоки или услуги, като включва и непарични съображения, като например предоставянето на достъп до лични данни или безплатно в контекста на пазарна стратегия, основана на очакването на един по-късен етап потребителят да закупи продукти с допълнително или по-сложно цифрово съдържание. Предвид тази специфична пазарна структура и факта, че недостатъци в предоставеното цифрово съдържание може да засегнат икономическите интереси на потребителите, независимо от условията, при които е било предоставено, прилагането на общото европейско право за продажбите не следва да зависи от това дали въпросното специфично цифрово съдържание е платено. Въпреки това в такива случаи средствата за правна защита на купувача следва да бъдат ограничени до размера на вредите. От друга страна, купувачът следва да може да прибегне до пълния набор от средства за правна защита, с изключение на намаляване на цената, дори ако той не е длъжен да плати цена за доставка на цифрово съдържание, при условие че неговата насрещна престация, като например предоставянето на лични данни или други облаги, които имат търговска стойност за доставчика, се равнява на плащане на цената, като се има предвид, че в такива случаи цифровото съдържание всъщност не се предоставя безплатно.

Обосновка

Промените в съображението отразяват предложените промени в разпоредбите за доставка на цифрово съдържание, която не е в замяна на плащането на цената. Изглежда целесъобразно да се разреши на купувача, който не плаща пари, но прави друга насрещна престация, като например предоставянето на лични данни или други облаги, да прибегне до пълния набор от средства за правна защита, освен намаляване на цената (което не е приложимо, тъй като не е била платена цена).

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С оглед постигането на максимална добавената стойност на общото европейско право за продажбите в неговото материално приложно поле следва да бъдат включени също и определени предоставяни от продавача услуги, които са в пряка и тясна връзка със специфичните стоки или цифрово съдържание, които са били предоставени на основание общото европейско право за продажбите, и на практика често се предлагат в съчетание едновременно в същия или свързан с основния договор, като най-често това са ремонта, поддръжка и монтаж на стоките или цифровото съдържание.

(19) С оглед постигането на максимална добавената стойност на общото европейско право за продажбите в неговото материално приложно поле следва да бъдат включени също и определени предоставяни от продавача услуги, които са в пряка и тясна връзка със специфичните стоки или цифрово съдържание, които са били предоставени на основание общото европейско право за продажбите, и на практика често се предлагат в съчетание едновременно в същия или свързан с основния договор, като най-често това са ремонт, поддръжка и монтаж на стоките или цифровото съдържание или временно съхраняване на цифровото съдържание в „облака“ на доставчика.

Обосновка

Допълнението към съображението пояснява значението на ОЕПП за „изчисленията в облак“, по-специално че свързаните с тях услуги включват услуги по съхранение.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Общото европейско право за продажбите може да се използва също така за договор, свързан с друг договор между същите страни, който не представлява договор за продажба, договор за доставка на цифрово съдържание или договор за свързани услуги. Свързаният договор се урежда от съответното национално право, приложимо съгласно съответната стълкновителна норма. Общото европейско право за продажбите може да се прилага също така за договор, който включва елементи, различни от продажбата на стоки, предоставянето на цифрово съдържание или предоставянето на свързани услуги, при условие че тези елементи са делими и цената им може да се раздели на части.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Съгласието между страните по договора е необходимо условие, за да се прилага общото европейско право за продажбите. Това съгласие следва да отговаря на строги изисквания при сделките между стопански субекти и потребители. Тъй като на практика в повечето случаи търговецът е този, който предлага да се прилага общото европейско право за продажбите, потребителите трябва да са напълно наясно с факта, че дават съгласието си да се прилагат норми, които са различни от тези в тяхното вече съществуващо национално право. Следователно съгласието на потребителя да се прилага общото европейско право за продажбите следва да бъде допустимо единствено под формата на изрично изявление, отделно от изявлението, с което той дава съгласието си за сключването на договора. Поради това не трябва да е възможно да се предлага прилагането на общото европейско право за продажбите като част от условията по договора, който се сключва, и по-специално като елемент от общите условия на договора на търговеца. Търговецът следва да предостави на потребителя потвърждаване на споразумението да се прилага общото европейско право за продажбите на траен носител.

(22) Съгласието между страните по договора да се прилага общото европейско право за продажбите е необходимо условие, за да се прилага общото европейско право за продажбите. Това съгласие следва да отговаря на строги изисквания при сделките между стопански субекти и потребители. Тъй като на практика в повечето случаи търговецът е този, който предлага да се прилага общото европейско право за продажбите, потребителите трябва да са напълно наясно с факта, че дават съгласието си да се прилагат норми, които са различни от тези в тяхното вече съществуващо национално право. Следователно съгласието на потребителя да се прилага общото европейско право за продажбите следва да бъде допустимо единствено под формата на изрично изявление, отделно от изявлението, с което той дава съгласието си за сключването на договора. Поради това не трябва да е възможно да се предлага прилагането на общото европейско право за продажбите като част от условията по договора, който се сключва, и по-специално като елемент от общите условия на договора на търговеца. Търговецът следва да предостави на потребителя потвърждаване на споразумението да се прилага общото европейско право за продажбите на траен носител.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) Когато споразумението между страните за прилагане на общото европейско право за продажбите е недействително или когато не са изпълнени изискванията за предоставяне на стандартна информационна бележка, въпроси по отношение на това, дали договорът е сключен и при какви условия, следва да се разрешават съгласно съответното национално право, което е приложимо съгласно съответните стълкновителни норми.

Обосновка

Новото съображение служи за яснота, тъй като беше повдигнат въпросът какво се случва, в случай че споразумението между страните за прилагане на общото европейско право за продажбите не е действително или стандартната информационна бележка не е предоставена по адекватен начин.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Всички въпроси от договорен или извъндоговорен характер, които не са уредени в общото европейско право за продажбите, се ръководят от вече съществуващите норми на националното право извън общото европейско право за продажбите, което национално право се прилага съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 и Регламент (ЕО) № 864/2007 или съгласно всяка друга релевантна стълкновителна норма. Тези въпроси включват правосубектност, недействителността на договора поради недееспособност, незаконност или неморалност, определянето на езика на договора, въпроси, свързани с недискриминацията, представителство, множество длъжници и кредитори, промяна на страните по договора, включително прехвърлянето на вземане, прихващане и сливане, вещно право, включително прехвърлянето на собственост, интелектуална собственост и непозволено увреждане. Освен това въпросът дали конкурентни искове за договорна и извъндоговорна отговорност могат да се упражняват едновременно остава извън приложното поле на общото европейско право за продажбите.

(27) Всички въпроси от договорен или извъндоговорен характер, които не са уредени в общото европейско право за продажбите, се ръководят от вече съществуващите норми на националното право извън общото европейско право за продажбите, което национално право се прилага съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 и Регламент (ЕО) № 864/2007 или съгласно всяка друга релевантна стълкновителна норма. Тези въпроси включват правосубектност, недействителността на договора поради недееспособност, незаконност или неморалност, освен ако причините за такава незаконност или неморалност не са уредени в общото европейско право за продажбите, определянето на езика на договора, въпроси, свързани с недискриминацията, представителство, множество длъжници и кредитори, промяна на страните по договора, включително прехвърлянето на вземане, прихващане и сливане, вещно право, включително прехвърлянето на собственост, интелектуална собственост, непозволено увреждане и въпроса дали конкурентни искове за договорна и извъндоговорна отговорност могат да се упражняват едновременно. В интерес на яснотата и правната сигурност общото европейско право за продажбите следва ясно да посочва въпросите, които са уредени в него, и тези, които не са уредени в него.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a) Нелоялните търговски практики, посочени в Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар („Директива относно нелоялните търговски практики“)1, ще бъдат обхванати от общото европейско право за продажбите, доколкото те се припокриват с правилата на договорното право, включително по-специално тези, отнасящи се до нелоялни търговски практики, които могат да доведат до унищожаемост на договора поради грешка, измама, заплахи или непочтено възползване, или до средства за правна защита при нарушение на задълженията за предоставяне на информация. Нелоялните търговски практики, различни от тези, които се припокриват с правилата на договорното право, следва да бъдат извън обхвата на общото европейско право за продажбите.

 

__________________

 

1 ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.

Обосновка

Новото съображение пояснява връзката между Директива 2005/29/ЕО и ОЕПП: Например, нелоялните търговски практики могат да доведат до грешка на потребителя или да дори да представляват измама, заплахи или непочтено възползване, а в други случаи нелоялните търговски практики могат да доведат до нарушение на изискванията за предоставяне на информация, например относно крайната цена. Тези случаи следва да влизат в обхвата на ОЕПП. Други нелоялни търговски практики попадат извън обхвата, особено ако не е сключен договор. Прилага се националното законодателство, което се определя в съответствие с общите правила на международното частно право.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) След постигането на действително споразумение за прилагане на общото европейско право за продажбите, само това право следва да урежда въпросите, попадащи в неговото приложно поле. Нормите на общото европейско право за продажбите следва да се тълкуват самостоятелно в съответствие с установените принципи за тълкуване на законодателството на Съюза. Въпросите, попадащи в приложното поле на общото европейско право за продажбите, които не са изрично уредени от него, следва да се решат само чрез тълкуване на неговите разпоредби, без прилагането на никое друго право. Общото европейско право за продажбите следва да се тълкува въз основа на принципите, на които се основава, и целите си, както и на всички свои разпоредби.

(29) Нормите на общото европейско право за продажбите следва да се тълкуват самостоятелно в съответствие с установените принципи за тълкуване на законодателството на Съюза. Въпросите, попадащи в приложното поле на общото европейско право за продажбите, които не са изрично уредени от него, следва да се решат само чрез тълкуване на неговите разпоредби, без прилагането на никое друго право. Общото европейско право за продажбите следва да се тълкува въз основа на принципите, на които се основава, и целите си, както и на всички свои разпоредби.

Обосновка

Промяна, произтичаща от промените в съображение 12; изречението е преместено там.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Принципът на добросъвестност и почтеност в оборота следва да бъде ръководен в отношенията между страните. Тъй като някои норми представляват специален случай на общия принцип за добросъвестност и почтеност в оборота, те следва да се прилагат с предимство пред общия принцип. Поради това общият принцип не следва да се използва като средство за изменение на специалните права и задължения на страните, така както те са определени в конкретните норми. Конкретните изисквания, които произтичат от принципа на добросъвестност и почтеност в оборота, следва да зависят, наред с останалото, и от относителното ниво на специални знания, с които разполагат страните, и следователно да бъдат различни за сделки между стопански субекти и между стопански субекти и потребители. При сделки между търговци уместен фактор в този контекст следва да бъде добрата търговската практика в съответната ситуация.

(31) Общият принцип на добросъвестност и почтеност в оборота следва да бъде ръководен в отношенията между страните. Тъй като някои норми представляват специален случай на общия принцип за добросъвестност и почтеност в оборота, те следва да се прилагат с предимство пред общия принцип. Поради това общият принцип не следва да се използва като средство за изменение на специалните права и задължения на страните, така както те са определени в конкретните норми. Конкретните изисквания, които произтичат от общия принцип на добросъвестност и почтеност в оборота, следва да зависят, наред с останалото, и от относителното ниво на специални знания, с които разполагат страните, и следователно да бъдат различни за сделки между стопански субекти и между стопански субекти и потребители. При сделки между търговци уместен фактор в този контекст следва да бъде добрата търговската практика в съответната ситуация. Общият принцип на добросъвестност и почтеност в оборота следва да определя стандарт на поведение, който гарантира честни, прозрачни и почтени отношения. Въпреки че възпрепятства дадена страна да упражни или да разчита на право, средство за правна защита или възражение, с които тази страна иначе би разполагала, принципът сам по себе си не следва да води до обща претенция за обезщетение за претърпени вреди. Правилата на общото европейско право за продажбите, представляващи конкретни проявления на общия принцип на добросъвестност и почтеност в оборота, като например предотвратяване на измами или неизпълнение на задължение, създадени от условие по подразбиране, може да доведе до право на обезщетение, но само в много конкретни случаи.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) За да повиши правната сигурност като предостави публичен достъп до съдебната практика на Съда на Европейския съюз и националните съдилища по тълкуването на общото европейско право за продажбите или на всяка друга разпоредба на регламента, Комисията следва да създаде база данни със съответните окончателни съдебни решения. За да стане възможно изпълнението на тази задача, държавите членки следва да осигурят бързото информиране на Комисията за подобни национални съдебни решения.

(34) За да повиши правната сигурност като предостави публичен достъп до съдебната практика на Съда на Европейския съюз и националните съдилища по тълкуването на общото европейско право за продажбите или на всяка друга разпоредба на регламента, Комисията следва да създаде база данни със съответните окончателни съдебни решения. За да стане възможно изпълнението на тази задача, държавите членки следва да осигурят бързото информиране на Комисията за подобни национални съдебни решения. Следва да бъде създадена база данни, която е лесно достъпна, изцяло систематизирана и лесна за консултиране. С цел да се преодолеят проблемите, свързани с различните подходи спрямо съдебни решения в рамките на Съюза и да се даде възможност за ефективно и икономично функциониране на базата данни, съдебните решения следва да бъдат съобщавани въз основа на стандартно резюме на решението, което следва да придружава съдебното решение. То следва да бъде кратко, като по този начин става лесно достъпно. То следва да бъде разделено на пет раздела, които следва да установят основните елементи на съобщеното съдебно решение, а именно: предмета на спора и съответния член от уредбата на общото европейско право за продажбите; кратко изложение на фактическата обстановка; кратко представяне на основните доводи; решението; и мотивите на решението, в които ясно се посочва установеният принцип.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34a) Коментар относно общото европейско право за продажбите може да бъде ценен инструмент, тъй като би дал яснота и насоки по отношение на това право. Такъв коментар следва да предоставя ясно и изчерпателно тълкуване на членовете от общото европейско право за продажбите, наред с обяснение, когато е уместно, на политическите решения, които са в основата на конкретните членове. Ясното обяснение на тези политически решения ще даде възможност на съдилищата в държавите членки да тълкуват и прилагат правилно общото европейска право за продажбите, както и ще им даде възможност да запълнят празнотите. В това си качество то ще допринесе за развитието на последователно и единно прилагане на общото европейско право за продажбите. Комисията следва да проучи възможностите за предоставяне на такъв коментар.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 34 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34б) Допълнителна пречка за трансграничната търговия е липсата на достъп до ефективни и евтини механизми за правна защита. Следователно дадени потребител и търговец, които сключват договор въз основа на общото европейско право за продажбите, следва да разгледат възможността за предаването на спорове, произтичащи от този договор, за разглеждане от съществуваща структура за алтернативно разрешаване на спорове по смисъла на член 4, параграф 1, буква з) от Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1. Това следва да се извършва изцяло без да се засяга възможността на страните да сезират компетентните съдилища, без първо да прибягват до алтернативно разрешаване на спорове.

 

_______________

 

1 Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители), OB L 165, 18.6.2013 г., стр. 63.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 34 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34в) За да се улесни прилагането на общото европейско право за продажбите, Комисията следва да работи за изготвянето на европейски образци на договорни условия с помощта на работна група, състояща се основно от групи, представляващи потребителите и стопанските субекти, и подкрепена от представители на академичните среди и специалисти от практиката. Такива образци на договорни условия могат да бъдат полезни за допълване на правилата на общото право за продажбите, когато се описват конкретните характеристики на даден договор, и следва да вземат предвид особеностите на съответните търговски сектори. Те следва да отговорят на потребностите на заинтересованите лица и да извлекат поуки от първоначалния практически опит от прилагането на общото европейско право за продажбите. Образците на договорни условия следва да бъдат предоставени на обществеността, тъй като те ще осигурят добавена стойност за търговците, които решават да сключат трансгранични договори чрез прилагане на общото европейско право за продажбите. За да могат тези образци на договорни условия ефективно да съпътстват общото европейско право за продажбите, работата на Комисията следва да започне възможно най-скоро.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Уместно е да се направи преглед на действието на общото европейско право за продажбите или на всяка друга разпоредба на настоящия регламент, след като те бъдат прилагани в продължение на пет години. При прегледа следва да се вземат предвид, наред с другото, необходимостта да се разшири допълнително приложното му поле във връзка с договорите между стопански субекти, развитието на пазара и технологиите по отношение на цифровото съдържание и бъдещото развитие на достиженията на правото на Съюза.

(35) Уместно е да се направи преглед на действието на общото европейско право за продажбите или на всяка друга разпоредба на настоящия регламент, след като те бъдат прилагани в продължение на пет години. При прегледа следва да се вземат предвид, наред с другото, необходимостта да се включат допълнителни правила, свързани с клаузите за запазване на собственост, развитието на пазара и технологиите по отношение на цифровото съдържание и бъдещото развитие на достиженията на правото на Съюза. Допълнително следва да се отделя специално внимание на въпроса, дали ограничението до договорите от разстояние, и по-конкретно до онлайн договорите, все още е целесъобразно или дали може да е осъществим по-широк обхват, включващ договорите в търговския обект.

Обосновка

Вещното право е извън обхвата на ОЕПП. Що се отнася до клаузите за запазване на собственост, като се има предвид практическото им значение, се предлага разпоредба, която изяснява задълженията на страните. Предложеното изменение отчита исканията да се оцени, при едно бъдещо преразглеждане на регламента, въпросът дали да се разшири материалният обхват на ОЕПП, за да обхване правилата, отнасящи се до въпроса за клаузите за запазване на собственост. Освен това бъдещият преглед следва да включва съображения за това дали е осъществимо разширяване на обхвата, като се надхвърлят договорите от разстояние, по-специално онлайн договорите.

Изменение  23

Предложение за регламент

Приложение І – Съдържание

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В началото на диспозитивната част се добавя таблица на съдържанието. Тя ще бъде адаптирана, за да отразява съдържанието на инструмента.

(Вж. изменението, което заличава таблицата на съдържанието в началото на приложението).

Обосновка

Предлага се набор от изменения, целящи сливането на основния текст на регламента с приложението. Разделянето на регламент и приложение изглежда е създало объркване и не е необходимо.

Изменение  24

Предложение за регламент

Дял І (нов) – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Дял І

 

Общи разпоредби

Обосновка

Предлага се набор от изменения, целящи сливането на основния текст на регламента с приложението. Разделянето на регламент и приложение изглежда е създало объркване и не е необходимо.

Изменение  25

Предложение за регламент

Част -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Част -1: Прилагане на инструмента

Обосновка

Предлага се набор от изменения, целящи сливането на основния текст на регламента с приложението. Разделянето на регламент и приложение изглежда е създало объркване и не е необходимо.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Целта на настоящия регламент е да подобри условията за изграждането и функционирането на вътрешния пазар чрез предоставянето на единен набор от норми на договорното право, уредени в приложение I („общото европейско право за продажбите“). Тези норми могат да бъдат прилагани при трансгранични сделки за продажба на стоки, за предоставяне на цифрово съдържание и за свързани услуги, когато страните по договор постигнат споразумение за това.

1. Целта на настоящия регламент е да подобри условията за изграждането и функционирането на вътрешния пазар чрез предоставянето в рамките на правния ред на всяка държава членка на единен набор от норми на договорното право, уредени в приложение I („общото европейско право за продажбите“). Тези норми могат да бъдат прилагани при трансгранични сделки за продажба на стоки, за предоставяне на цифрово съдържание и за свързани услуги, които се сключват от разстояние, и по-специално онлайн, когато страните по договор постигнат споразумение за това.

 

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият регламент дава възможност на търговците да разчитат на общ набор от норми и да прилагат едни и същи условия на договора при всички свои трансгранични сделки, намалявайки ненужните разходи, като същевременно се постига висока степен на правна сигурност.

2. Настоящият регламент дава възможност на търговците, по-конкретно на малките и средните предприятия (МСП), да разчитат на общ набор от норми и да прилагат едни и същи условия на договора при всички свои трансгранични сделки, намалявайки ненужните разходи, като същевременно се постига висока степен на правна сигурност.

Обосновка

Изглежда целесъобразно да се формулира ясно целта за защита на МСП в член 1.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „добросъвестност и почтеност в оборота“ означава стандарт на поведение, който се характеризира с честност, откритост и зачитане на интересите на другата страна по съответната сделка или правоотношение;

заличава се

(Вж. изменението на новата буква ед); текстът е изменен)

Обосновка

Поредица от изменения пренарежда определенията, с цел те да се групират по категории: участващи лица, общи условия на договорното право, видове договори, срокове, отнасящи се до конкретните видове договори.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „вреди“ означава имуществени и неимуществени вреди във вид на болка и страдание, като се изключват други видове неимуществени вреди като влошаване на качеството на живота и загуба на удовлетвореност;

заличава се

(Вж. изменението на новата буква еж)

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „общи условия на договора“ означава условия на договора, които са съставени предварително за множество сделки, включващи различни страни, и които не са индивидуално уговорени от страните по смисъла на член 7 от общото европейско право за продажбите;

заличава се

(Вж. изменението на новата буква ее)

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „търговец“ означава всяко физическо или юридическо лице, което осъществява дейност с предмет, свързан с неговата търговска или стопанска дейност, занятие или професия;

д) „търговец“ означава всяко физическо лице или юридическо лице, независимо дали е частна или държавна собственост, което осъществява дейност с предмет, свързан с неговата търговска или стопанска дейност, занятие или професия, по отношение на договори;

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) „потребител“ означава всяко физическо лице, което осъществява дейност с предмет извън неговата търговска или стопанска дейност, занятие или професия;

е) „потребител“ означава всяко физическо лице, което осъществява дейност с предмет извън неговата търговска или стопанска дейност, занятие или професия; когато договорът е сключен за цели, отчасти в рамките на търговската дейност на лицето и отчасти извън нея, и когато търговската цел е толкова ограничена, че не е преобладаваща в общия контекст на договора, това лице също се счита за потребител;

(Вж. формулировката на съображение 17 от Директива 2011/83/EС)

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa) „доставчик на услуги“ означава продавач на стоки или доставчик на цифрово съдържание, който се задължава да предостави на клиент свързана с тези стоки или това цифрово съдържание услуга;

(Вж. изменението на буква н)

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 2 – буква е б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб) „клиент“ означава всяко лице, което закупува свързана услуга;

(Вж. изменението на буква о)

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 2 – буква е в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ев) „кредитор“ означава лице, което има право да получи изпълнението на парично или непарично задължение от страна на друго лице – длъжник;

(Вж. изменението на буква ц)

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 2 – буква е г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ег) „длъжник“ означава лице, което има парично или непарично задължение към друго лице – кредитор;

(Вж. изменението на буква ч)

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 2 – буква е д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ед) „добросъвестност и почтеност в оборота“ означава стандарт на поведение, който се характеризира с честност, откритост и по целесъобразност зачитане на интересите на другата страна по съответната сделка или правоотношение;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 2 – буква е е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ее) „общи условия на договора“ означава условия на договора, които са съставени предварително за множество сделки, включващи различни страни, и които не са индивидуално уговорени от страните по смисъла на член 7 от общото европейско право за продажбите;

(Вж. изменението на буква г)

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 2 – буква е ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еж) „вреди“ означава имуществени и неимуществени вреди във вид на болка и страдание, като се изключват други видове неимуществени вреди като влошаване на качеството на живота и загуба на удовлетвореност;

(Вж. изменението на буква в)

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) „повелителна норма“ означава всяка разпоредба, чието прилагане страните не могат да изключат, нито да се отклонят от нея, нито пък да изменят нейните последици;

(Вж. изменението на буква х)

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 2 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) „задължение“ означава задължение за изпълнение, което едната страна по правоотношение дължи на другата страна и по отношение на което другата страна може да поиска принудително изпълнение;

(Вж. изменението на буква ш)

Обосновка

Допълнението „и по отношение на което другата страна може да поиска принудително изпълнение“ спомага за разграничаването между задължение и (друго) дължимо поведение.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 2 – буква ж в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жв) „изрично“ означава по отношение на изявление или споразумение, че то е направено отделно от други изявления или споразумения и чрез активно и недвусмислено поведение, включително чрез отбелязване в графа или активиране на бутон или подобна функция;

Обосновка

Уместно е да се добави определение на „изрично“, тъй като този термин се използва няколко пъти в предложението.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 2 – буква й – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) „цифрово съдържание“ означава данни, които се произвеждат и предоставят в цифров вид, независимо дали по спецификации на купувача или не, включително видеозапис, аудиозапис, изображение или текстово цифрово съдържание, електронни игри, софтуер и цифрово съдържание, което позволява персонализирането на съществуващ хардуер или софтуер; това изключва:

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 2 – буква м – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м) „свързана услуга“ означава всяка свързана със стоки или цифрово съдържание услуга, като например монтаж, поддръжка, ремонт или всяка друга обработка, която се предоставя от продавача на стоките или доставчика на цифровото съдържание по договора за продажба, по договора за предоставяне на цифрово съдържание или по отделен договор за свързани услуги, сключен едновременно с договора за продажба или с договора за предоставяне на цифрово съдържание; това изключва:

м) „свързана услуга“ означава всяка свързана със стоки или цифрово съдържание услуга, като например съхраняване или всяка друга обработка, включително монтаж, поддръжка или ремонт, която се предоставя от продавача на стоките или доставчика на цифровото съдържание по договора за продажба, по договора за предоставяне на цифрово съдържание или по отделен договор за свързани услуги, сключен едновременно с договора за продажба или с договора за предоставяне на цифрово съдържание, или която се предоставя, дори и само като възможност, в договора за покупка или договора за предоставяне на цифрово съдържание; това изключва:

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 2 – буква м – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) услуги по обучение;

заличава се

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 2 – буква м – точка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv) финансови услуги;

iv) финансови услуги, включително платежни услуги и издаване на електронни пари и всички видове застраховки, независимо дали за стоки или цифрово съдържание или друго;

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 2 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н) „доставчик на услуги“ означава продавач на стоки или доставчик на цифрово съдържание, който се задължава да предостави на клиент свързана с тези стоки или това цифрово съдържание услуга;

заличава се

(Вж. изменението на буква еа)

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 2 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о) „клиент“ означава всяко лице, което закупува свързана услуга;

заличава се

(Вж. изменението на буква еб)

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 2 - буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п) „договор от разстояние“ означава всеки договор между търговец и потребител в рамките на организирана схема за продажба от разстояние, сключен без едновременното физическо присъствие на търговеца, или — в случай че търговецът е юридическо лице — на физическо лице, което представлява търговеца, и потребителя чрез изключителното използване на едно или няколко средства за комуникация от разстояние до момента на сключване на договора, включително и в момента на самото сключване на договора;

п) „договор от разстояние“ означава всеки договор между търговец и потребител или друг търговец в рамките на организирана схема за продажба от разстояние, сключен без едновременното физическо присъствие на търговеца, или — когато търговецът е юридическо лице — на физическо лице, което представлява търговеца, и потребителя или другия търговец чрез изключителното използване на едно или няколко средства за комуникация от разстояние до момента на сключване на договора, включително и в момента на самото сключване на договора;

Обосновка

Промяна, произтичаща от ограничението на прилагането на ОЕПП до договори от разстояние (вж. изменението на член 5, параграф 1). Определението за „договор от разстояние“, което съответства на определението, използвано в достиженията на правото на ЕС, следва да бъде адаптирано по отношение на обхвата спрямо лицата, тъй като ОЕПП следва да бъде на разположение на страните, посочени в член 7. Материалноправните характеристики на „договор от разстояние“ остават непроменени. Ако се предприеме тази промяна, би било препоръчително да се разясни в глава 2 и глава 4, които следват Директивата за правата на потребителите, че определението „договор от разстояние“ в този договор обхваща само договори между търговци и потребители (B2C).

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 2 – буква р

Текст, предложен от Комисията

Изменение

р) „договор извън търговския обект“ означава всеки договор между търговец и потребител:

заличава се

i) сключен при едновременното физическо присъствие на търговеца или — когато търговецът е юридическо лице — на физическото лице, което представлява търговеца, и на потребителя на място, което е различно от стопанския обект на търговеца, или сключен въз основа на предложение, направено от потребителя при същите обстоятелства; или

 

ii) сключен в стопанския обект на търговеца или чрез всяко средство за комуникация от разстояние непосредствено след като с потребителя лично и индивидуално е осъществен контакт на място, което е различно от стопанския обект на търговеца, при едновременното физическо присъствие на търговеца или — когато търговецът е юридическо лице — на физическо лице, което представлява търговеца, и потребителя; или

 

iii) сключен по време на пътуване, организирано от търговеца или — когато търговецът е юридическо лице — на физическото лице, което представлява търговеца, чиято цел или последица е рекламата и продажбата на стоки или предоставянето на цифрово съдържание или на свързани услуги на потребителя;

 

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 2 – буква с

Текст, предложен от Комисията

Изменение

с) „стопански обект“ означава:

заличава се

i) всеки недвижим търговски обект, в който търговецът осъществява постоянно дейността си; или

 

ii) всеки движим търговски обект, в който търговецът осъществява обичайно дейността си;

 

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 2 – буква т

Текст, предложен от Комисията

Изменение

т) „търговска гаранция“ означава всяко задължаване от страна на търговеца или производителя към потребителя, в допълнение към своите правни задължения по член 106, в случай на неточно изпълнение да върне платената цена или да замени или ремонтира стоки или цифрово съдържание, или да предостави сервизно обслужване за тях по всеки друг начин, ако те не отговарят на спецификациите или на каквито и да било други несвързани с точното изпълнение изисквания, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, съществуваща към или преди момента на сключване на договора;

т) „търговска гаранция“ означава всяко задължаване от страна на търговеца или производителя (гаранта) към потребителя, в допълнение към неговите правни задължения, произтичащи от гаранцията за съответствие, да върне платената цена или да замени или ремонтира стоки или цифрово съдържание, или да предостави сервизно обслужване за тях по всеки друг начин, ако те не отговарят на спецификациите или на каквито и да било други несвързани с точното изпълнение изисквания, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, съществуваща към или преди момента на сключване на договора;

Обосновка

Определението следва да бъде приведено в съответствие с определението в директивата за правата на потребителите.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 2 - буква та (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

тa) „поправка“ означава – в случай на липса на съответствие – действие по обработка на несъответстващите стоки или цифрово съдържание с цел привеждането им в съответствие с договора;

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 2 – буква х)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

х) „повелителна норма“ означава всяка разпоредба, чието прилагане страните не могат да изключат, нито да се отклонят от нея, нито пък да изменят нейните последици;

заличава се

(Вж. изменението на буква жа)

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 2 – буква ц)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ц) „кредитор“ означава лице, което има право да получи изпълнението на парично или непарично задължение от страна на друго лице – длъжник;

заличава се

(Вж. изменението на буква ев)

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 2 – буква ч)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ч) „длъжник“ означава лице, което има парично или непарично задължение към друго лице – кредитор;

заличава се

(Вж. изменението на буква ег)

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 2 – буква ш)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ш) „задължение“ означава задължение за изпълнение, което едната страна по правоотношение дължи на другата страна.

заличава се

(Вж. изменението на буква жб)

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 2 - буква ш а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

шa) „безплатно“ означава без да се заплащат необходимите разходи, направени за привеждане на стоките в съответствие с договора, по-специално разходите за пощенски услуги, труд и материали.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Страните могат да се договорят, че общото европейско право за продажбите урежда техните трансгранични договори за продажба на стоки, за предоставяне на цифрово съдържание и за предоставяне на свързани услуги в рамките на териториалното и материалното приложно поле, и това по отношение на лицата, уредени в членове 4—7.

Страните могат да се договорят при спазване на условията на членове 8 и 9, че общото европейско право за продажбите урежда техните трансгранични договори за продажба на стоки, за предоставяне на цифрово съдържание и за предоставяне на свързани услуги в рамките на териториалното и материалното приложно поле, и това по отношение на лицата, уредени в членове 4—7.

Обосновка

Пояснение.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Общото европейско право за продажбите може да бъде прилагано към трансгранични договори.

1. Общото европейско право за продажбите може да бъде прилагано към договори от разстояние, които са трансгранични договори.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общото европейско право за продажбите може да бъде прилагано към:

Общото европейско право за продажбите може да бъде прилагано към договори от разстояние, включително онлайн договори, които са:

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) договори за предоставяне на цифрово съдържание, независимо дали то е предоставено на материален носител или не, което може да бъде съхранявано, обработвано и повторно използвано от ползвателя или до което той има достъп, независимо от това дали цифровото съдържание се предоставя срещу плащането на определена цена или не;

б) договори за предоставяне на цифрово съдържание, независимо дали то е предоставено на материален носител или чрез друго средство, което може да бъде съхранявано, обработвано и повторно използвано от ползвателя или до което той има достъп, независимо от това дали цифровото съдържание се предоставя срещу плащането на определена цена, срещу насрещна престация, различна от заплащане на цената, или без осъществяване на насрещна престация.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изключване на договори със смесена цел и договори, свързани с потребителски кредит

Свързани договори и договори със смесена цел

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Общото европейско право за продажбите не може да се прилага към договори със смесена цел, които включват елементи, различни от продажбата на стоки, предоставянето на цифрово съдържание и на свързани услуги по смисъла на член 5.

1. Общото европейско право за продажбите може да бъде прилагано също така към:

 

a) случаи, при които договор, уреден от общото европейско право за продажбите, е свързан с договор, различен от договор за продажба, договор за предоставяне на цифрово съдържание или договор за свързани услуги, или

 

б) случаи, при които договор включва елементи, различни от продажбата на стоки, предоставянето на цифрово съдържание или на свързани услуги по смисъла на член 5, при условие че тези елементи са делими и тяхната цена може да се раздели на части.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. В случаите, посочени в параграф 1, буква а), свързаният договор се урежда от приложимото иначе право.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 б – уводни думи и буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. В случаите, посочени в параграф 1, буква а), и

 

a) когато в рамките на договор, уреден от общото европейско право за продажбите, всяка от страните упражнява право, средство за правна защита или възражение или този договор е недействителен или не е задължителен, националното право, приложимо към свързания договор, определя последиците по отношение на свързания договор;

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 б – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б) когато в рамките на свързания договор всяка от страните упражнява право, средство за правна защита или възражение или този договор е недействителен или не е задължителен, задълженията на страните по договора, уреден от общото европейско право за продажбите, няма да бъдат засегнати, освен ако дадена страна не би сключила този договор, уреден от общото европейско право за продажбите, а свързания договор, или би направила това само при значително различни договорни условия, като в този случай тази страна има право да прекрати договора, уреден от общото европейско право за продажбите.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. В случаите, посочени в параграф 1, буква б), другите елементи, включени в договора, се счита за договорени съгласно свързан договор.

Обосновка

Предложеният текст изяснява, че когато договор със смесена цел включва елемент, който не попада в обхвата на общото европейско право за продажбите, например транспортни услуги или гореща линия за обслужване, този елемент ще бъде третирани като свързан договор.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Общото европейско право за продажбите не може да се прилага към договори между търговец и потребител, по които търговецът предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит под формата на отсрочено плащане, заем или други подобни финансови улеснения. Общото европейско право за продажбите може да се прилага към договори между търговец и потребител, по които стоки, цифрово съдържание или свързани услуги от един и същи вид се доставят за продължителен период от време и за времето на доставянето им потребителят плаща за тях на вноски.

заличава се

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Страни по договора

Страни по договора

1. Общото европейско право за продажбите може да се прилага само ако продавачът на стоките или доставчикът на цифрово съдържание е търговец. Когато всички страни по договора са търговци, общото европейско право за продажбите може да се прилага, ако поне една от тези страни е малко или средно предприятие („МСП“).

Общото европейско право за продажбите може да се прилага само ако продавачът на стоките или доставчикът на цифрово съдържание е търговец.

2. За целите на настоящия регламент МСП е търговец, който:

 

а) има по-малко от 250 души персонал; и

 

б) който има годишен оборот, непревишаващ 50 млн. EUR, или общ годишен баланс, непревишаващ 43 млн. EUR, или за МСП, чието обичайно местопребиваване е в държава членка, чиято валута не е еврото, или в трета държава — равностойната на тях сума във валутата на тази държава членка или на третата държава.

 

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В отношенията между търговец и потребител споразумението за прилагане на общото европейско право за продажбите е действително само ако съгласието на потребителя е дадено чрез изрично изявление, отделно от изявлението, с което той дава съгласието си за сключване на договора. Търговецът предоставя на потребителя потвърждаване на това споразумение на траен носител.

2. В отношенията между търговец и потребител споразумението за прилагане на общото европейско право за продажбите е действително само ако съгласието на потребителя е дадено чрез изрично изявление, отделно от изявлението, с което той дава съгласието си за сключване на договора, и ако са изпълнени изискванията съгласно член 9. Търговецът предоставя на потребителя потвърждаване на това споразумение на траен носител.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В отношенията между търговец и потребител общото европейско право за продажбите не може да се прилага частично, а само в неговата цялост.

3. В отношенията между търговец и потребител общото европейско право за продажбите не може да се прилага частично, а само в неговата цялост. В отношенията между търговци може да бъде избрано частично общото европейско право за продажбите, при условие че изключването на съответните разпоредби не е забранено от него.

Обосновка

Изглежда необходимо да се поясни, че общото европейско право за продажбите може да бъде избрано частично при договори B2B, но че страните все още не могат да избягат от повелителните правила на ОЕПП.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато страните валидно са се договорили да прилагат общото европейско право за продажбите към даден договор, само това право урежда въпросите, уредени в неговите разпоредби. Ако договорът е бил действително сключен, общото европейско право за продажбите урежда също така съответствието със задълженията за предоставяне на преддоговорна информация, както и средствата за правна защита срещу неспазването на тези задължения.

1. Когато страните валидно са се договорили да прилагат общото европейско право за продажбите към даден договор, само това право урежда въпросите, уредени в неговите разпоредби, вместо режима на договорното право, който, при липсата на такова споразумение, би уреждал договора в рамките на правния ред, определен като приложимо право.

Обосновка

Изменението пояснява, че общото европейско право за продажбите се явява като втори режим в правния ред на всяка държава членка. То е част от набор от изменения, поясняващи връзката между общото европейско право за продажбите с регламента Рим І.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Когато страните започват преговори или вземат други подготвителни мерки за сключване на договор, свързан с общото европейско право за продажбите, общото европейско право за продажбите урежда също така съответствието със задълженията за предоставяне на преддоговорна информация, както и средствата за правна защита срещу неспазването на тези задължения и други въпроси, които са от значение преди сключването на договор.

 

Прилагането на общото европейско право за продажбите, посочено в първата алинея, не засяга приложимото право съгласно съответните стълкновителни норми, когато търговецът е посочил също и други правни режими.

Обосновка

Предложеният тук текст постановява, че общото европейско право за продажбите следва да урежда преддоговорната фаза от момента, в който страните се позовават на неговите разпоредби при преговорите, за разлика от решението, избрано в предложението на Комисията, съгласно което задълженията за предоставяне на преддоговорна информация, съдържаща се в общото европейско право за продажбите, може да се прилага само когато договорът е вече сключен, тоест с обратна сила. Във втората алинея се пояснява, че само когато търговец оставя отворена възможността да е готов да сключи договор съгласно общото европейско право за продажбите или съгласно друго приложимо право, договорът трябва да отговаря и на двата стандарта.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 11 а (нов) - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Въпроси, уредени от общото европейско право за продажбите

 

1. Правилата на общото европейско право за продажбите се отнасят до следните въпроси:

 

a) задълженията за предоставяне на преддоговорна информация;

 

б) сключването на договор, включително формалните изисквания;

 

в) правото на отказ и последиците от него;

 

г) унищожаемостта на договора поради грешки, измами, заплахи или непочтено възползване и последиците от такова унищожаване;

 

д) тълкуването;

 

е) съдържанието и последиците, включително на съответния договор;

 

ж) оценката и последиците на неравноправните условия на договора;

 

з) правата и задълженията на страните;

 

и) средствата за правна защита при неизпълнение;

 

й) връщането след унищожаване, прекратяване или в случай на необвързващ договор;

 

к) прекратяването и погасяването на правата по давност;

 

л) санкциите, които се налагат в случай на неизпълнение на задълженията, които произтичат от неговото прилагане.

 

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 11 а (нов) - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2. Въпросите, които не са уредени в общото европейско право за продажбите, се уреждат от съответните норми на националното право съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 и Регламент (ЕО) № 864/2007 или съгласно всяка друга релевантна стълкновителна норма. Тези въпроси включват:

 

a) правосубектност;

 

б) недействителност на договора поради недееспособност, незаконност или неморалност, освен когато основанията за незаконност или неморалност са предмет на общото европейско право за продажбите;

 

в) определянето на езика на договора;

 

г) въпроси, свързани с недискриминацията;

 

д) представителство;

 

е) множество длъжници и кредитори, промяна на страните по договора, включително прехвърляне на вземане;

 

ж) прихващане и сливане;

 

з) учредяване, придобиване или прехвърляне на недвижимо имущество или на права върху недвижимо имущество ;

 

и) право върху интелектуалната собственост; и

 

й) непозволено увреждане, включително дали конкурентни искове за договорна и извъндоговорна отговорност могат да се предявяват едновременно.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 11 а (нов) - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3. Разпоредбите на настоящия член не засягат повелителните норми на държава, която не е членка на Съюза, които могат да са приложими според разпоредбите, уреждащи стълкновителни норми.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

заличава се

Съобщаване на съдебни решения, прилагащи настоящия регламент

 

1. Държавите-членки гарантират, че окончателните съдебни решения на техните съдилища, в които се прилагат нормите на настоящия регламент, се съобщават своевременно на Комисията.

 

2. Комисията създава система, чрез която се дава достъп до информацията относно съдебните решения, посочени в параграф 1, както и до съответните съдебни решения на Съда на Европейския съюз. Тази система е общодостъпна.

 

(Вж. изменението, с което се добавя нов член 186а; текстът е изменен)

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

заличава се

Преглед

 

1. До … [4 години след началната дата на прилагане на настоящия регламент] държавите-членки предоставят на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент, по-специално относно степента на приемане на общото европейско право за продажбите, доколко неговите разпоредби са породили спорове и актуалното състояние на различията в степента на защита на потребителите между общото европейско право за продажбите и националното право. Тази информация включва цялостен преглед на съдебната практика на националните съдилища, тълкуваща разпоредбите на общото европейско право за продажбите.

 

2. До … [5 години след началната дата на прилагане на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет подробен доклад за преглед на действието на настоящия регламент, като се вземат предвид, наред с другото, необходимостта да се разшири приложното поле на регламента във връзка с договорите между стопански субекти, развитието на пазара и технологиите по отношение на цифровото съдържание и бъдещото развитие на достиженията на правото на Съюза.

 

(Вж. изменението, с което се добавя нов член 186б)

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

заличава се

Влизане в сила и прилагане

 

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

2. Той се прилага от [6 месеца след датата на влизане в сила].

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки.

 

(Вж. изменението, с което се добавя нов член 186е)

Изменение  81

Предложение за регламент

Съдържание

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Таблицата на съдържанието се заличава.

(Вж. изменението, което прехвърля таблицата на съдържанието в началото на разпоредителната част).

Изменение  82

Предложение за регламент

Дял ІІ (нов) - заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дял ІI

 

Разпоредби на общото европейско право за продажбите

Обосновка

Предлага се набор от изменения, целящи сливането на основния текст на регламента с приложението. Разделянето на регламент и приложение изглежда е създало объркване и не е необходимо.

Изменение  83

Предложение за регламент

Приложение I – член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Нарушението на това задължение може да е пречка страната, която е в нарушение, да упражни или да разчита на право, средство за правна защита или възражение, с които тази страна иначе би разполагала, или може да доведе до отговорност на страната за вреди, причинени на другата страна поради нарушението.

2. Нарушението на това задължение може да е пречка страната, която е в нарушение, да упражни или да разчита на право, средство за правна защита или възражение, с които тази страна иначе би разполагала, но не поражда пряко основание за средства за правна защита при неизпълнение на задължение.

Обосновка

Изменението пояснява, че общото европейско право за продажбите се явява като втори режим в правния ред на всяка държава членка. То е част от набор от изменения, поясняващи връзката между общото европейско право за продажбите с регламента Рим І.

Изменение  84

Предложение за регламент

Приложение I – член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Договори със смесена цел

Договори, съдържащи предоставяне на свързани услуги

Обосновка

Заглавието се променя, за да се разграничат по-добре случаите, попадащи в обхвата на тази разпоредба, и случаите по член 6 от предложението за регламент за общото европейско право за продажбите.

Изменение  85

Предложение за регламент

Приложение I – член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият член се прилага по отношение на уведомяването за целите на нормите на общото европейско право за продажбите и на договора. Понятието „уведомяване“ включва съобщаването на всяко изявление, което цели да породи правни последици или да предаде информация с правна цел.

1. Понятието „уведомяване“ включва съобщаването на всяко изявление, което цели да породи правни последици или да предаде информация с правна цел.

Обосновка

Опростяване на формулировката. Първото изречение не изглежда необходимо, тъй като общото прилагане на разпоредбата е вече ясно поради това, че се намира в главата с общите разпоредби.

Изменение  86

Предложение за регламент

Приложение I – член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Разпоредбите на настоящия член се прилагат по отношение на изчисляването на сроковете за целите на общото европейско право за продажбите.

заличава се

Обосновка

С цел опростяване. Параграф 1 не изглежда необходим, тъй като общото прилагане на разпоредбата е вече ясно поради това, че се намира в главата с общите разпоредби.

Изменение  87

Предложение за регламент

Приложение I – член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Когато период, изразен в дни, седмици, месеци или години, трябва да се изчислява от момента, в който възниква едно събитие или се осъществява едно действие или настъпва определен час, денят, през който възниква това събитие или се осъществява това действие, или настъпва определеният час, не се счита за попадащ в рамките на съответния период.

(Вж. изменението на параграф 3)

Обосновка

Предлага се да се промени поредността на параграфите в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 година за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове, който включва общите правила за изчисляване на времето в правото на ЕС.

Изменение  88

Предложение за регламент

Приложение I – член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато срок, който се брои по дни, седмици, месеци или години, трябва да бъде изчислен от конкретно събитие, действие или момент, денят на възникване на събитието, на осъществяване на действието или на случване на момента не попада в рамките на съответния срок.

заличава се

(Вж. изменението, с което се добавя нов параграф 1а.)

Изменение  89

Предложение за регламент

Приложение I – член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Когато лице изпраща на друго лице документ, в който се указва срок, в рамките на който адресатът трябва да отговори или да предприеме друго действие, но не се посочва кога започва да тече срокът, то, при отсъствието на указание за противното, срокът се изчислява от момента, в който документът достигне у адресата.

заличава се

(Вж. изменението, с което се добавя нов параграф 7а.)

Изменение  90

Предложение за регламент

Приложение I – член 11 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. Когато лице изпраща на друго лице документ, в който се указва срок, в рамките на който адресатът трябва да отговори или да предприеме друго действие, но не се посочва откога започва да тече този срок, при отсъствието на указание за противното, срокът се изчислява от момента, в който документът достигне до адресата.

(Вж. изменението на параграф 6; текстът е изменен)

Изменение  91

Предложение за регламент

Приложение I – член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Членове 59—65 се прилагат със съответните изменения към тълкуването на едностранни изявления, които свидетелстват за намерение.

заличава се

(Вж. изменението, с което се добавя член 58, параграф 3а)

Изменение  92

Предложение за регламент

Приложение I – член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Нормите за пороци в съгласието, установени в глава 5, се прилагат със съответните изменения към тълкуването на едностранни изявления, които свидетелстват за намерение.

заличава се

(Вж. изменението на член -48, параграф 2)

Изменение  93

Предложение за регламент

Приложение I – член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължение за предоставяне на информация при сключване на договор от разстояние или договор извън търговския обект

Задължение за предоставяне на информация

Изменение  94

Предложение за регламент

Приложение I – Член 13 – параграф 1 – уводни думи

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Търговец, който сключва договор от разстояние или договор извън търговския обект, е длъжен, по ясен и разбираем начин, да предостави следната информация, преди договорът да бъде сключен или потребителят да бъде обвързан от предложението:

1. Търговец, който сключва договор, е длъжен, по ясен и разбираем начин, да предостави следната информация, преди договорът да бъде сключен или потребителят да бъде обвързан от предложението:

Изменение  95

Предложение за регламент

Приложение I – лен 13 – параграф 3 - уводни думи

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При договор от разстояние информацията, която се предоставя по настоящия член, трябва:

3. информацията, която се предоставя по настоящия член, трябва:

Изменение  96

Предложение за регламент

Приложение I – член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. При договор извън търговския обект информацията, която се предоставя по настоящия член, трябва:

заличава се

а) да се представи на хартиен носител или, ако потребителят е съгласен — на друг траен носител; и

 

б) да бъде четлива и на ясен и разбираем език.

 

Изменение  97

Предложение за регламент

Приложение I – член 13 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) сключен чрез автомати за продажба или автоматизирани търговски обекти;

заличава се

Изменение  98

Предложение за регламент

Приложение I – член 13 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) договор извън търговския обект, ако цената или, в случай на едновременно сключване на няколко договора, общата цена на договорите не надвишава 50 EUR или равностойната на тях сума в съответната валута, уговорена за договорната цена.

заличава се

Изменение  99

Предложение за регламент

Приложение I – член 13 – параграф 5 – буква в a) (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) в съответствие с правото на държавите членки е съставен от лице на публична длъжност, което има законово задължение да бъде независимо и безпристрастно и трябва да гарантира, като предоставя всеобхватна правна информация, че потребителят сключва договора въз основа на внимателен правен анализ и като познава правния му обхват.

Изменение  100

Предложение за регламент

Приложение I – член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информация за правото на отказ при сключване на договор от разстояние или договор извън търговския обект

Информация за правото на отказ при сключване на договор

Изменение  101

Предложение за регламент

Приложение I – член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18

заличава се

Договори извън търговския обект: допълнителни изисквания за информация и потвърждаване

 

1. Търговецът трябва да предостави на потребителя на хартия или, ако потребителят се съгласи, на друг траен носител, екземпляр от подписания договор или потвърждаване на договора, включително, когато е приложимо, потвърждаване на съгласието на потребителя и потвърждаване в съответствие с член 40, параграф 3, буква г).

 

2. Когато потребителят иска предоставянето на свързани услуги да започне по време на срока за отказ, предвиден в член 42, параграф 2, търговецът трябва да изиска от потребителя да направи изрично искане за това на траен носител.

 

Изменение  102

Предложение за регламент

Приложение I – член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Договори от разстояние: допълнителни изисквания за информация и други изисквания

Допълнителни изисквания за информация и други изисквания

Изменение  103

Предложение за регламент

Приложение I – член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 20

заличава се

Задължение за предоставяне на информация при сключване на договори, различни от договори от разстояние и договори извън търговския обект

 

1. Преди сключването на договор, различен от договор от разстояние и договор извън търговския обект, или обвързването на потребител с дадено предложение, търговецът е длъжен да предостави на потребителя следната информация по ясен и разбираем начин, ако тази информация вече не е ясна от контекста:

 

а) основните характеристики на стоките, цифровото съдържание или свързаните услуги, които трябва да бъдат доставени, доколкото това е подходящо предвид средството за комуникация и предвид стоките, цифровото съдържание или свързаните услуги;

 

б) общата цена и допълнителните такси и разходи в съответствие с член 14, параграф 1;

 

в) самоличност на търговеца, например търговското наименование на търговеца, селищния адрес, на който е установен, и неговия телефонен номер;

 

г) условията на договора в съответствие с член 16, букви а) и б);

 

д) когато е приложимо, наличието и условията за ползване на предлаганите от търговеца сервизни услуги след продажбата, търговски гаранции и политика за разглеждане на рекламации;

 

е) когато е приложимо, функционалността, включително приложимите мерки за техническа защита на цифровото съдържание; и

 

ж) когато е приложимо, всяка съответна оперативна съвместимост на цифровото съдържание с хардуер и софтуер, която е известна на търговеца или за която може да се очаква, че му е известна.

 

2. Настоящият член не се прилага, когато договорът се отнася до ежедневни сделки и се изпълнява непосредствено в момента на сключването.

 

Изменение  104

Предложение за регламент

Приложение I – член 24 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) условията на договора.

д) условията, въз основа на които търговецът е готов да сключи договора.

Изменение  105

Предложение за регламент

Приложение I – член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Търговецът трябва да гарантира, че условията на договора, посочени в параграф 3, буква д), са предоставени, изписани с букви или други разбираеми знаци и на траен носител, чрез всякакви средства, които позволяват четенето и записването на съдържащата се в текста информация и нейното възпроизвеждане в материална форма.

4. Без да се засягат по-строги изисквания към търговец в отношенията му с потребител по раздел 1, търговецът трябва да гарантира, че условията на договора, посочени в параграф 3, буква д), са предоставени, изписани с букви или други разбираеми знаци и на траен носител, чрез всякакви средства, които позволяват четенето и записването на съдържащата се в текста информация и нейното възпроизвеждане в материална форма.

Изменение  106

Предложение за регламент

Приложение I – член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Търговецът трябва да потвърди своевременно чрез електронни средства получаването на предложението или приемането, изпратено от другата страна.

5. Търговецът трябва да потвърди своевременно чрез електронни средства получаването на предложението или приемането, изпратено от другата страна. Това потвърждение включва съдържанието на предложението или на приемането.

Изменение  107

Предложение за регламент

Приложение I – член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Страна, която не изпълни някое от задълженията по настоящата глава, отговаря за понесените от другата страна вреди поради неизпълнението на задълженията.

1. Страна, която не изпълни някое от задълженията по настоящата глава, отговаря съгласно глава 16 за понесените от другата страна вреди поради неизпълнението на задълженията.

Изменение  108

Предложение за регламент

Приложение I – член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съгласието се постига чрез приемане на предложение. Приемането може да стане чрез изрично изявление или чрез друго изявление или конклудентни действия.

2. Съгласието се постига чрез приемане на предложение.

Обосновка

Опростяване на формулировката. Член 34, параграф 1 вече посочва, че приемането може да се извърши под всяка форма на изявление или конклудентни действия.

Изменение  109

Предложение за регламент

Приложение I – член 31 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) е достатъчна по съдържание и определеност, за да има договор.

б) е достатъчна по съдържание и определеност, за да има договор. В отношенията между търговец и потребител дадено предложение се счита за достатъчно съдържателно и сигурно, единствено ако съдържа предмет, количество или продължителност, и цена.

Обосновка

За договорите B2C изглежда целесъобразно да се поясни минималното съдържание на предложението.

Изменение  110

Предложение за регламент

Приложение I – член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Мълчанието или бездействието само по себе си не съставлява приемане.

2. Мълчанието или бездействието само по себе си не съставлява приемане. По-конкретно, в случай на непоискани доставки стоки, доставяне на цифрово съдържание или предоставяне на свързани с тях услуги, липсата на отговор от страна на потребителя не съставлява приемане.

Изменение  111

Предложение за регламент

Приложение I – член 38 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В отношенията между търговец и потребител отговор от страна на адресата, който изрично или мълчаливо съдържа допълнителни или различни условия на договора, във всеки случай съставлява отхвърляне и ново предложение.

Изменение  112

Предложение за регламент

Приложение I – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Право на отказ при договори от разстояние и договори извън търговския обект, сключени между търговци и потребители

Право на отказ

Изменение  113

Предложение за регламент

Приложение I – член 40 – параграф 2 – буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(ia) в съответствие с правото на държавите членки договор, съставен от лице на публична длъжност, което има законово задължение да бъде независимо и безпристрастно и трябва да гарантира, като предоставя всеобхватна правна информация, че потребителят сключва договора въз основа на внимателен правен анализ и при познаване на правния му обхват.

Изменение  114

Предложение за регламент

Приложение I – член -48 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -48

 

Обхват

 

1. Настоящата глава се прилага за унищожаването на договор поради пороци в съгласието и подобни пороци.

 

2. Нормите, установени в настоящата глава се прилагат със съответните изменения към унищожаването на предложение, приемане или друго едностранно изявление, което свидетелства за намерение, или други съответни конклудентни действия.

(Вж. изменението на член 12, параграф 4)

Обосновка

Пояснение.

Изменение  115

Предложение за регламент

Приложение I – член 48 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) страната, без тази грешка, е нямало да сключи договора или е щяла да го направи само при значително различни условия на договора и другата страна е знаела или е могло да се очаква да е знаела това; и

a) страната, без тази грешка, е нямало да сключи договора или е щяла да го направи само при значително различни условия на договора; и

Обосновка

Не е подходящо страна да се обвързва с грешките й, например печатни грешки, като се изисква съвместна отговорност от другата страна.

Изменение  116

Предложение за регламент

Приложение I – член 48 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) е причинила грешката;

(i) е причинила грешката; или

Изменение  117

Предложение за регламент

Приложение I – член 48 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) е предизвикала сключването на договора при наличието на грешка, като не е изпълнила някое от задълженията си за предоставяне на преддоговорна информация по глава 2, раздели 1—4;

(ii) е предизвикала сключването на договора при наличието на грешка, като не е изпълнила някое от задълженията си за предоставяне на преддоговорна информация по глава 2, раздели 1—4; или

Изменение  118

Предложение за регламент

Приложение I – член 49 – параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При преценката дали добросъвестността и почтеността в оборота изискват страната да разкрие определена информация, се вземат предвид всички обстоятелства, включително:

3. При преценката дали добросъвестността и почтеността в оборота изискват страната да разкрие определена информация, трябва да се вземат предвид всички обстоятелства, включително:

Обосновка

Формулировката се привежда в съответствие с член 23, параграф 2 (относно информацията относно стоките и свързаните услуги), който съдържа подобен списък.

Изменение  119

Предложение за регламент

Приложение I – член 49 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) явната значимост на информация за другата страна; и

д) вероятната значимост на информация за другата страна; и

Обосновка

Формулировката се привежда в съответствие с член 23, параграф 2 (относно информацията относно стоките и свързаните услуги), който съдържа подобен списък. Няма причина прагът за значимостта на информацията за другата страна тук да бъде по-висок.

Изменение  120

Предложение за регламент

Приложение I – член 50 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 50

 

Трети лица

 

1. Когато трето лице, за чиито действия отговаря дадено лице или която, със съгласието на това лице, участва в изготвянето на договор и:

 

a) причинява грешка или знае, или може да се очаква да знае за грешка, или

 

б) е виновно за измама, заплашване или непочтено възползване,

 

се предвиждат същите средства за правна защита съгласно настоящата глава, както ако поведението или знанието са били на лицето, носещо отговорността или даващо съгласието.

 

2. Когато трето лице, за чиито действия дадено лице не е отговорно и която няма съгласието на това лице да се включи в изготвянето на договор, е виновна за измама или заплашване, се предвиждат същите средства за правна защита, както и ако това лице е знаело или разумно може да се предположи, че е знаело за съответните факти, или в момента на унищожаването не е действало, разчитайки на договора.

Обосновка

Липсваше правило относно грешките, измамите, заплашването и непочтеното възползване, извършвани от трети страни.

Изменение  121

Предложение за регламент

Приложение I – член 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Страната, която има право да унищожи договора по настоящата глава или която е имала такова право, преди то да бъде погасено поради давност или поради потвърждаване, независимо от това дали договорът е бил унищожен или не, има право на обезщетение от другата страна за претърпените поради грешката, измамата, заплашването или непочтеното възползване вреди, при условие че другата страна е знаела или е могло да се очаква да е знаела за съответните обстоятелства.

Страната, която има право да унищожи договора по настоящата глава или която е имала такова право, преди то да бъде погасено поради давност или поради потвърждаване, независимо от това дали договорът е бил унищожен или не, има по силата на глава 16 право на обезщетение от другата страна за претърпените поради грешката, измамата, заплашването или непочтеното възползване вреди, при условие че другата страна е знаела или е могло да се очаква да е знаела за съответните обстоятелства.

Изменение  122

Предложение за регламент

Приложение I – член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато едната страна е влагала в израз, използван в договора, определен смисъл и в момента на сключването на договора другата страна е знаела или е могло да се очаква да е знаела за това намерение, изразът се тълкува според смисъла, влаган в него от първата страна.

2. Когато едната страна е влагала в израз, използван в договора или в съответни конклудентни действия, определен смисъл и в момента на сключването на договора другата страна е знаела или е могло да се очаква да е знаела за това намерение, изразът или съответните конклудентни действия се тълкуват според смисъла, влаган в тях от първата страна.

Изменение  123

Предложение за регламент

Приложение I – член 58 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Използваните в даден договор изрази се тълкуват с оглед на целия договор.

(Вж. изменението на член 60; текстът е изменен)

Обосновка

Внасят се редица изменения, целящи прегрупирането на разпоредбите относно тълкуването, с цел тази глава да стане по-четивна и с нея да се работи по-лесно.

Изменение  124

Предложение за регламент

Приложение I – член 58 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Нормите в настоящата глава се прилагат със съответните изменения към тълкуването на предложение, приемане или друго едностранно изявление, което свидетелства за намерение, или други съответни конклудентни действия.

(Вж. изменението на член 12, параграф 3; текстът е изменен)

Изменение  125

Предложение за регламент

Приложение I – член 59 – буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) обстоятелствата, при които той е бил сключен, включително предшестващите преговори;

a) обстоятелствата, при които той е бил сключен;

Изменение  126

Предложение за регламент

Приложение I – член 59 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) поведението на страните, дори това след сключването на договора;

б) поведението на страните преди, по време на и след сключването на договора;

Обосновка

По-ясна формулировка.

Изменение  127

Предложение за регламент

Приложение I – член 59 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) тълкуването, което вече е било давано от страните на изрази, идентични или подобни на тези, които са използвани в договора;

в) тълкуването, което страните вече са давали по-рано на изрази, идентични или подобни на тези, които са използвани в договора;

Обосновка

По-ясна формулировка.

Изменение  128

Предложение за регламент

Приложение I – член 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 60

заличава се

Позоваване на договора в неговата цялост

 

Използваните в даден договор изрази се тълкуват с оглед на целия договор.

 

(Вж. изменението, с което се добавя член 58, параграф 3а)

Изменение  129

Предложение за регламент

Приложение I – член 61 – втори параграф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато е използван договор, съставен на националния език на потребителя, тази езикова версия се счита за автентична. Страните не могат в тежест на потребителя да изключат прилагането на настоящия параграф, да се отклонят от него или да изменят последиците му.

Изменение  130

Предложение за регламент

Приложение I – член 61 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 61а

 

Предимство на тълкуване в полза на действителността на условията на договора

 

Тълкуването, съгласно което условията на договора са действителни, надделява над онова, според което те не са.

(Вж. изменението на член 63)

Изменение  131

Предложение за регламент

Приложение I – член 61 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 61б

 

Тълкуване в полза на потребителите

 

1. Когато е налице каквото и да е съмнение относно значението на условие на договора между търговец и потребител, надделява най-благоприятното за потребителя тълкуване, освен ако въпросното условие не е било предложено от потребителя.

 

2. Страните не могат, във вреда на потребителя, да изключат прилагането на настоящия член или да дерогират или променят неговото действие.

(Вж. изменението на член 64)

Изменение  132

Предложение за регламент

Приложение I – член 62 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предимство на условията на договора, които са индивидуално уговорени

Условия на договора, които не са индивидуално уговорени

Изменение  133

Предложение за регламент

Приложение I – член 62 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Когато в противоречие с член 61б, е налице съмнение относно значението на условие на договора, което не е било индивидуално уговорено по смисъла на член 7, надделява тълкуване на условието в тежест на страната, която го е предложила.

(Вж. изменението на член 65)

Обосновка

Член 65 се добавя в член 62, тъй като изглежда по-ясно и по-четивно, когато всички разпоредби относно тълкуването на условията на договора, които не са индивидуално уговорени, са групирани в един член. Във формулировката е внесена яснота.

Изменение  134

Предложение за регламент

Приложение I – член 63

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 63

заличава се

Предимство на тълкуване в полза на действителността на условията на договора

 

Тълкуването, съгласно което условията на договора са действителни, надделява над онова, според което те не са.

 

(Вж. изменението, с което се добавя член 61а)

Изменение  135

Предложение за регламент

Приложение I – член 64

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 64

заличава се

Тълкуване в полза на потребителите

 

1. Когато има съмнение относно значението на условие на договора между търговец и потребител, надделява най-благоприятното за потребителя тълкуване, освен ако условието не е било предоставено от потребителя.

 

2. Страните не могат в тежест на потребителя да изключат прилагането на настоящия член, да се отклонят от него или да изменят последиците му.

 

(Вж. изменението, с което се добавя член 61б)

Изменение  136

Предложение за регламент

Приложение I – член 65

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 65

заличава се

Тълкуване в тежест на страната, предоставила условие на договора

 

Когато по договор, който не попада в приложното поле на член 64, има съмнение относно значението на условие на договора, което не е било индивидуално уговорено по смисъла на член 7, надделява тълкуване на условието в тежест на страната, която го е предоставила.

 

(Вж. изменението, с което се добавя член 62, параграф 1а)

Изменение  137

Предложение за регламент

Приложение I – Дял II – Част III – Глава 7 – раздел 1 (нов) – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Раздел 1: Общи разпоредби

Изменение  138

Предложение за регламент

Приложение I – член 67 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Обичаите и практиките не обвързват страните, доколкото противоречат на индивидуално уговорени условия на договора или на повелителните норми на общото европейско право за продажбите.

3. Обичаите и практиките не обвързват страните, доколкото противоречат на споразумението между страните или на повелителните норми на общото европейско право за продажбите.

Обосновка

Пояснение.

Изменение  139

Предложение за регламент

Приложение I – член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяко условие на договора по подразбиране по параграф 1 трябва, доколкото е възможно, да бъде такова, че това, което страните вероятно биха уговорили, ако бяха уредили въпроса, да породи действие.

2. Всяко условие на договора по подразбиране по параграф 1 трябва, доколкото е възможно, да бъде такова, че това, което страните вероятно биха уговорили, да породи действие.

Обосновка

Опростяване на формулировката.

Изменение  140

Предложение за регламент

Приложение I – член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато търговецът преди сключването на договора направи изявление, отправено до другата страна или оповестено публично, относно характеристиките на това, което трябва да бъде изпълнено по договора от търговеца, изявлението се приравнява на условие на договора, освен ако:

1. Когато търговецът или лице, което извършва реклама или маркетинг за сметка на търговеца, преди сключването на договора направи изявление, отправено до другата страна или оповестено публично, относно характеристиките на това, което трябва да бъде изпълнено по договора от търговеца, изявлението се приравнява на условие на договора, освен ако търговецът докаже, че:

а) при сключването на договора другата страна е знаела или е могло да се очаква да е знаела, че изявлението е било невярно или по друга причина не е можело да се разчита на такова условие на договора; или

a) при сключването на договора другата страна е знаела или е могло да се очаква да е знаела, че изявлението е било невярно или по друга причина не е можело да се разчита на такова условие на договора;

 

aa) изявлението е било коригирано до момента на сключването на договора, или

б) решението на другата страна да сключи договора не е можело да бъде повлияно от изявлението.

б) решението на другата страна да сключи договора не е можело да бъде повлияно от изявлението.

Изменение  141

Предложение за регламент

Приложение I – член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на параграф 1 изявление, направено от лице, което извършва реклама или маркетинг за сметка на търговеца, се счита за направено от търговеца.

заличава се

Изменение  142

Предложение за регламент

Приложение I – член 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато другата страна е потребител, тогава за целите на параграф 1 публично изявление, направено от производител или от негово име или от друго лице, намиращо се на предшестващо стъпало от веригата на сделки, водещи до сключването на договор, се счита за направено от търговеца, освен ако в момента на сключване на договора търговецът не е знаел и не е могло да се очаква да е знаел за изявлението.

3. Когато другата страна е потребител, тогава за целите на параграф 1 публично изявление, направено от производител или от негово име или от друго лице, намиращо се на предшестващо стъпало от веригата на сделки, водещи до сключването на договор, се счита за направено от търговеца, освен ако търговецът докаже, че в момента на сключване на договора търговецът не е знаел и не е могло да се очаква да е знаел за изявлението.

Изменение  143

Предложение за регламент

Приложение I – член 70

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 70

заличава се

Задължение за осведомяване относно условия на договора, които не са индивидуално уговорени

 

1. Условия на договора, предоставени от едната страна и които не са били уговорени индивидуално по смисъла на член 7, могат да бъдат противопоставяни на другата страна само ако другата страна е знаела за тях или ако страната, която ги е предоставила, е предприела разумни мерки да насочи вниманието на другата страна към тях преди или по време на сключването на договора.

 

2. За целите на настоящия член в отношенията между търговец и потребител вниманието на потребителя не се счита за насочено в достатъчна степен към условията на договора просто чрез позоваване на тях в договорния документ, дори потребителят да е подписал документа.

 

3. Страните не могат да изключат прилагането на настоящия член, да се отклонят от него или да изменят последиците му.

 

(Вж. изменението, с което се добавя член 76а, текстът е изменен)

Изменение  144

Предложение за регламент

Приложение I – член 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 71

заличава се

Допълнителни плащания по договори между търговец и потребител

 

1. Условие на договора между търговец и потребител, което задължава потребителя да направи допълнително плащане към посоченото възнаграждение за основното задължение по договора на търговеца, по-специално когато това условие на договора е включено посредством използването на варианти по подразбиране, които потребителят е необходимо да отхвърли, за да избегне допълнителното плащане, не обвързва потребителя, освен ако преди потребителят да се обвърже с договора, потребителят е дал своето изрично съгласие за допълнителното плащане. Ако потребителят е направил допълнителното плащане, той може да го получи обратно.

 

2. Страните не могат в тежест на потребителя да изключат прилагането на настоящия член, да се отклонят от него или да изменят последиците му.

 

(Вж. изменението, с което се добавя параграф 76б)

Изменение  145

Предложение за регламент

Приложение I – член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Страните не могат да изключат прилагането на настоящия член, да се отклонят от него или да изменят последиците му.

2. В отношенията между търговец и потребител страните не могат в тежест на потребителя да изключат прилагането на настоящия член, да се отклонят от него или да изменят последиците му.

Обосновка

Член 74 следва да е задължителен само при сделки B2C, така че да не се ограничава прекомерно свободата на договаряне при сделки B2B.

Изменение  146

Предложение за регламент

Приложение I – Дял II – Част III – Глава 7 – раздел 2 (нов)– заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Раздел 2: Специални разпоредби, уреждащи договорите между търговци и потребители

Изменение  147

Предложение за регламент

Приложение I – член 76 a (нов) – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 76а

 

Задължение за осведомяване относно договорните условия, които не са били индивидуално уговорени

Изменение  148

Предложение за регламент

Приложение I – член 76 a – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1. Условия на договора, предоставени от търговеца и неуговорени индивидуално по смисъла на член 7, могат да бъдат противопоставяни на потребител само ако потребителят е знаел за тях или ако търговецът е предприел разумни мерки да насочи вниманието на потребителя към тях преди или по време на сключването на договора.

(Вж. изменението на член 70, параграф 1)

Обосновка

Изглежда достатъчно за договорите В2С да се предвиди само задължение за осведомяване за условия на договора, които не са уговорени индивидуално. Това отчита опасенията във връзка с прилагането на това правило и за договорите В2В.

Изменение  149

Предложение за регламент

Приложение I – член 76 a – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2. За целите на настоящия член вниманието на потребителя не се счита за насочено в достатъчна степен към условията на договора, освен ако те са:

 

a) представени по начин, подходящ за привличане на вниманието на потребителя към тяхното съществуване; и

 

б) дадени или предоставени на потребителя от търговеца по начин, който дава на потребителя възможност да ги разбере, преди договорът да бъде сключен.

(Вж. изменението на член 70, параграф 2, текстът е изменен)

Обосновка

Бяха отправени критики, че член 70, параграф 2 само определя кое поведение не е достатъчно за достатъчното насочване на вниманието на потребителя към условията на договора. Новият текст, който се предлага тук, цели да се опишат необходимите действия за изпълнението на това задължение: търговец, който предоставя договорни условия, които не са уговорени индивидуално, може да ги противопостави на потребителя само ако ги е представил по начин, подходящ за осведомяването на потребителя за тяхното съществуване и позволяващ на потребителя да ги разбере преди сключването на договора.

Изменение  150

Предложение за регламент

Приложение I – член 76 a – параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3. Вниманието на потребителя не се счита за насочено в достатъчна степен към условията на договора просто чрез позоваване на тях в договорния документ, дори потребителят да е подписал посочения документ.

(Вж. изменението на член 70, параграф 2)

Изменение  151

Предложение за регламент

Приложение I – член 76 a – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4. Страните не могат, във вреда на потребителя, да изключат прилагането на настоящия член или да дерогират или променят неговото действие.

Обосновка

Вж. изменението на член 70, параграф 3

Изменение  152

Предложение за регламент

Приложение I – член 76 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 76б

 

Допълнителни плащания по договори между търговец и потребител

 

1. Условие на договора между търговец и потребител, което задължава потребителя да направи допълнително плащане към посоченото възнаграждение за основното задължение по договора на търговеца, по-специално когато това условие на договора е включено посредством използването на варианти по подразбиране, които потребителят е необходимо да отхвърли, за да избегне допълнителното плащане, не обвързва потребителя, освен ако преди да се обвърже с договора, потребителят е дал своето изрично съгласие за допълнителното плащане. Ако потребителят е направил допълнителното плащане, без да е дал изричното си съгласие за това, той може да го получи обратно.

 

2. Страните не могат, във вреда на потребителя, да изключат прилагането на настоящия член или да дерогират или променят неговото действие.

(Вж. изменението на член 71)

Изменение  153

Предложение за регламент

Приложение I – член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Раздел 2 не се прилага към определението на основния предмет на договора или към целесъобразността на дължимата цена, доколкото търговецът е изпълнил задължението за прозрачност по член 82.

заличава се

Обосновка

Целта на заличаването на член 80, параграф 2 е да се засили контролът на справедливостта на „главните условия“. Това е най-същественото подобрение на защитата на потребителите. В повечето държави членки съдилищата не могат да упражняват контрол над справедливостта на главните условия (в т.ч. цената), но в някои могат (вж. „голямата обща клауза“, член 36 от скандинавския закон за правото за продажбите) във всички или в някои положения (вж. договори за ипотечни кредити в Испания, фактите по делото Caja de Madrid в Съда на ЕС).

Изменение  154

Предложение за регламент

Приложение I – член 82

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато търговецът предоставя условия на договора, които не са били уговорени индивидуално с потребителя по смисъла на член 7, търговецът е длъжен да гарантира, че те са изготвени и представени на ясен и разбираем език.

Не се отнася до българския текст.

Изменение  155

Предложение за регламент

Приложение I – член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В договор между търговец и потребител условие на договора, предоставено от търговеца, което не е било индивидуално уговорено по смисъла на член 7, се счита за неравноправно за целите на настоящия раздел, ако в противоречие с добросъвестността и почтеността в оборота причинява значително неравновесие в произтичащите от договора права и задължения на страните в тежест на потребителя.

1. В договор между търговец и потребител условие на договора, предоставено от търговеца, се счита за неравноправно за целите на настоящия раздел, ако причинява значително неравновесие в произтичащите от договора права и задължения на страните в тежест на потребителя.

Изменение  156

Предложение за регламент

Приложение I – член 83 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) когато характерът на предложеното условие е толкова изненадващ, че потребителят не е можел да го очаква;

Изменение  157

Предложение за регламент

Приложение I – член 84 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) неоснователно да изключи или да ограничи средствата за правна защита, които потребителят може да противопостави на търговеца или на трето лице за неизпълнение от търговеца на договорни задължения;

Изменение  158

Предложение за регламент

Приложение I – член 84 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да ограничи средствата за доказване на разположение на потребителя или да му прехвърли доказателствената тежест, която от правна гледна точка се носи от търговеца;

Изменение  159

Предложение за регламент

Приложение I – член 84 – буква е a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa) да даде на търговеца право да изменя едностранно условията на договора без основателна причина, която е посочена в договора; това не засяга условията на договора, съгласно които търговецът си запазва правото едностранно да измени условията на договор с неопределен срок, ако търговецът е длъжен да информира потребителя за промяната в разумен срок, а потребителят може свободно да прекрати договора без да плаща разходи;

Изменение  160

Предложение за регламент

Приложение I – член 84 – буква е б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб) да даде на търговеца право да изменя едностранно и без основателна причина характеристиките на доставяните стоки, предоставяното цифрово съдържание или предоставяните свързани услуги или на които и да било други характеристики на изпълнението;

 

Изменение  161

Предложение за регламент

Приложение I – член 84 – буква е в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ев) да позволи на търговеца да поиска по-висока цена за предлаганите от него услуги от цената, определена при сключването на договора, освен ако в договора също така е предвидена възможност за намаление на цената, ако изискванията за промяна на цените са договорени, обстоятелствата, необходими за промяна на цената, са установени в договора и са обективно обосновани, и промяната на цената не може да се осъществи произволно от търговеца;

Изменение  162

Предложение за регламент

Приложение I – член 84 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa) да задължи потребителя да изпълни всички свои задължения по договора, когато търговецът не изпълнява своите собствени;

Изменение  163

Предложение за регламент

Приложение I – член 84 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб) да допусне търговецът да се откаже от договора или да го прекрати по смисъла на член 8 по собствена преценка, без да предоставя същото право на потребителя, или да допусне търговецът да задържи платена сума за все още непредоставени свързани услуги, в случай че търговецът се откаже от договора или го прекрати;

Изменение  164

Предложение за регламент

Приложение I – член 84 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зa) да наложи прекомерна тежест на потребителя с цел да прекрати договор с неопределен срок;

Изменение  165

Предложение за регламент

Приложение I – член 85 – буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да ограничи средствата за доказване на разположение на потребителя или да му прехвърли доказателствената тежест, която от правна гледна точка следва да се носи от търговеца;

заличава се

Изменение  166

Предложение за регламент

Приложение I – член 85 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) неоснователно да изключи или да ограничи средствата за правна защита, които потребителят може да противопостави на търговеца или на трето лице за неизпълнение от търговеца на договорни задължения;

заличава се

Изменение  167

Предложение за регламент

Приложение I – член 85 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa) да счете специфично поведение на потребителя за равностойно на предоставяне или непредоставяне на изявление, освен ако значението на поведението на потребителя е специално насочено към него в началото на срока, предназначен за тази цел, а потребителят има подходящ срок от време, за да направи изрично изявление;

Изменение  168

Предложение за регламент

Приложение I – член 85 – буква е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) да допусне търговецът да се откаже от договора или да го прекрати по смисъла на член 8 по собствено усмотрение, без да предоставя същото право на потребителя, или да допусне търговецът да задържи платена сума за все още непредоставени свързани услуги, в случай че търговецът се откаже от договора или го прекрати;

заличава се

Изменение  169

Предложение за регламент

Приложение I – член 85 – буква и)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) да даде на търговеца право да изменя едностранно условията на договора без основателна причина, която е посочена в договора; това не засяга условията на договора, съгласно които търговецът си запазва правото едностранно да измени условията на договор с неопределен срок, ако търговецът е длъжен да информира потребителя в разумен срок, а потребителят може свободно да прекрати договора без да плаща разходи;

заличава се

Изменение  170

Предложение за регламент

Приложение I – член 85 – буква й)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) да даде на търговеца право да изменя едностранно и без основателна причина характеристиките на доставяните стоки, предоставяното цифрово съдържание или предоставяните свързани услуги или на които и да било други характеристики на изпълнението;

заличава се

Изменение  171

Предложение за регламент

Приложение I – член 85 – буква к)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) да допусне цената на стоките, цифровото съдържание или свързаните услуги да се определя към датата на доставката или предоставянето им или да допусне търговецът да увеличи цената, без да даде право на потребителя да се откаже от договора, ако смята увеличената цена за твърде висока спрямо цената, уговорена при сключване на договора; това не засяга клаузите за индексиране на цената, когато такива са законосъобразни, при условие че методът за изменяне на цената е описан изрично;

к) да допусне цената на стоките, цифровото съдържание или свързаните услуги да се определя към датата на доставката или предоставянето им;

Изменение  172

Предложение за регламент

Приложение I – член 85 – буква л)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л) да задължи потребителя да изпълни всички свои задължения по договора, когато търговецът не изпълнява своите собствени;

заличава се

Изменение  173

Предложение за регламент

Приложение I – член 85 – буква н)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н) да допусне търговецът, когато поръчаното не е налично, да изпълни равностойна престация, без изрично да е информирал потребителя относно тази възможност и относно факта, че търговецът трябва да плати разходите по връщане на полученото от потребителя по договора, ако потребителят упражни правото си да откаже изпълнението;

н) да допусне търговецът, когато поръчаното не е налично, да изпълни равностойна престация, без изрично да е информирал потребителя относно тази възможност и относно факта, че търговецът трябва да плати разходите по връщане на полученото от потребителя по договора, ако потребителят упражни правото си да откаже изпълнението и без потребителят изрично да е поискал равностойната престация;

Изменение  174

Предложение за регламент

Приложение I – член 85 – буква х)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

х) да наложи прекомерна тежест на потребителя с цел да прекрати договор с неопределен срок;

заличава се

Изменение  175

Предложение за регламент

Приложение I – член 86 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) е от такова естество, че неговото прилагане грубо нарушава добрата търговска практика, противно на добросъвестността и почтеността в оборота.

б) е от такова естество, че неговото прилагане грубо нарушава обичайната търговска практика, противно на добросъвестността и почтеността в оборота.

Изменение  176

Предложение за регламент

Приложение I – член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Страната, която не е в състояние да изпълни задълженията си, е длъжна да стори нужното уведомяването за възпрепятстването и за последиците му върху възможността Й да изпълни да достигне у другата страна своевременно, след като първата страна е узнала или е могло да се очаква да е узнала за тези обстоятелства. Другата страна има право на обезщетение за всички вреди, произтичащи от нарушаването на това задължение.

3. Страната, която не е в състояние да изпълни задълженията си, е длъжна да стори нужното уведомяването за възпрепятстването и за последиците му върху възможността Й да изпълни да достигне у другата страна своевременно, след като първата страна е узнала или е могло да се очаква да е узнала за тези обстоятелства. Другата страна има право на обезщетение по глава 16 за всички вреди, произтичащи от нарушаването на това задължение.

Изменение  177

Предложение за регламент

Приложение I – член 89 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) засегнатата страна не е поела и не може разумно да се счита, че е поела риска за такава промяна на обстоятелствата.

в) засегнатата страна, която разчита на промяната на обстоятелствата, не е поела и не може разумно да се счита, че е поела риска за такава промяна на обстоятелствата.

Изменение  178

Предложение за регламент

Приложение I – член 91 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да прехвърли собствеността на стоките, включително материалния носител, на който се предоставя цифровото съдържание;

б) да прехвърли или да предприеме прехвърлянето на собствеността на стоките, включително материалния носител, на който се предоставя цифровото съдържание;

Обосновка

Това добавяне пояснява, с оглед на добавения по-долу член 91а относно запазването на собственост, че собствеността не трябва да бъде прехвърлена незабавно (което би изключило всяко запазване на собственост).

Изменение  179

Предложение за регламент

Приложение I – член 91 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 91а

 

Запазване на собственост

 

Ако е договорена клауза за запазване на собствеността, продавачът не е задължен да прехвърли собствеността на стоките, докато купувачът не изпълни задължението за заплащане на цената, както е договорено.

Обосновка

Добавянето на клауза за запазване на собствеността се ръководи от практическа необходимост. Предлаганата тук формулировка пояснява, че могат да бъдат уговаряни клаузи за запазване на собственост, когато страните се съгласят общото европейско право за продажбите да се прилага към техния договор. Подобно на член 9 от Директивата за забавянето на плащания, предложеният текст е ограничен до аспекта за задължението в клаузата за запазване на собственост, докато материалното вещно право остава извън нейния обхват.

Изменение  180

Предложение за регламент

Приложение I – член 93 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) в случай на потребителски договор за продажба или на договор за предоставяне на цифрово съдържание, който е договор от разстояние или договор извън търговския обект или по който продавачът се е задължил да осигури превоза до купувача, в местопребиваването на потребителя в момента на сключването на договора;

a) в случай на потребителски договор за продажба или на договор между търговец и потребител за предоставяне на цифрово съдържание местопребиваването на потребителя в момента на сключването на договора;

Изменение  181

Предложение за регламент

Приложение I – член 94 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) в случай на потребителски договор за продажба или на договор за предоставяне на цифрово съдържание, който е договор от разстояние или договор извън търговския обект или по който продавачът се е задължил да осигури превоза до купувача, като прехвърли физическото владение или контрол върху стоките или цифровото съдържание на потребителя;

a) в случай на потребителски договор за продажба или на договор между търговец и потребител за предоставяне на цифрово съдържание, като прехвърли физическото владение или контрол върху стоките или цифровото съдържание на потребителя;

Изменение  182

Предложение за регламент

Приложение I – член 95 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато времето на доставка не може да се определи по друг начин, стоките или цифровото съдържание трябва да бъдат доставени своевременно след сключването на договора.

1. Когато времето на доставка не може да се определи по друг начин, стоките или цифровото съдържание трябва да бъдат доставени в разумен срок след сключването на договора.

Обосновка

Предлаганата тук промяна привежда разпоредбата в съответствие с член 33, буква в) от КМПС. Разпоредбата за договорите В2С в параграф 2, която определя 30-дневен срок за доставка, остава непроменена.

Изменение  183

Предложение за регламент

Приложение I – член 98

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 98

заличава се

Последици за преминаването на риска

 

Последиците от доставката за преминаването на риска се уреждат в глава 14.

 

Обосновка

Разпоредбата се подразбира от само себе си и не е необходима.

Изменение  184

Предложение за регламент

Приложение I – член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В потребителски договор за продажба всяко споразумение, което се отклонява от изискванията на членове 100, 102 и 103 в тежест на потребителя, е действително само ако в момента на сключването на договора потребителят е знаел за особеното състояние на стоките или цифровото съдържание и е приел стоките или цифровото съдържание за съответстващи на договора при сключването му.

3. В договор между търговец и потребител, всяко споразумение, което се отклонява от изискванията на членове 100, 101 и 102 в тежест на потребителя, е действително само ако в момента на сключването на договора потребителят е знаел за особеното състояние на стоките или цифровото съдържание и е приел стоките или цифровото съдържание за съответстващи на договора при сключването му.

Изменение  185

Предложение за регламент

Приложение I – член 100 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) да притежават съответните качества и работни характеристики, които е нормално купувачът да очаква. При преценката какво е нормално потребителят да очаква от цифровото съдържание се взема предвид фактът дали цифровото съдържание е било предоставено срещу плащането на определена цена или не.

ж) да притежават съответните качества и работни характеристики, които е нормално купувачът да очаква, включително външен вид и отсъствие на неизправности. При преценката какво е нормално купувачът да очаква от цифровото съдържание се взема предвид фактът дали цифровото съдържание е било предоставено срещу плащането на определена цена или срещу насрещна престация.

Изменение  186

Предложение за регламент

Приложение I – член 102 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В договори между търговци параграф 2 не се прилага, когато в момента на сключването на договора купувачът е знаел или е можело да се очаква да е знаел за правата или претенциите, основаващи се на интелектуална собственост.

3. Параграф 2 не се прилага, когато:

 

а) в договори между търговци в момента на сключването на договора купувачът е знаел или е можело да се очаква да е знаел за правата или претенциите, основаващи се на интелектуална собственост;

4. В договори между търговец и потребител параграф 2 не се прилага, когато в момента на сключването на договора потребителят е знаел за правата или претенциите, основаващи се на интелектуална собственост.

б) в договори между търговец и потребител, в момента на сключването на договора потребителят е знаел за правата или претенциите, основаващи се на интелектуална собственост.

Обосновка

Опростяване на структурата на този член.

Изменение  187

Предложение за регламент

Приложение I – член 103

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 103

заличава се

Граници на съответствието на цифровото съдържание

 

Не се счита, че цифровото съдържание не съответства на договора единствено поради това, че след сключването на договора се е появило актуализирано цифрово съдържание.

 

Обосновка

Разпоредбата е по-скоро подвеждаща, отколкото изясняваща. Член 100 е общата разпоредба, приложима за определянето на съответствието или несъответствието.

Изменение  188

Предложение за регламент

Приложение I – член 104

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В договор между търговци продавачът не отговаря за несъответствие на стоките, ако в момента на сключването на договора купувачът е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.

Продавачът не отговаря за несъответствие на стоките, ако в момента на сключването на договора купувачът е знаел за несъответствието. В договор между търговци това важи и тогава, когато купувачът не е могъл да не знае за несъответствието.

Обосновка

Ако все пак купувач, който знае за състоянието на продадения предмет, без резерви сключи договор за продажба, впоследствие той не може да претендира за несъответствие на предмета. Тази забрана на противоречивото поведение се прилага както за търговците, така и за потребителите. Приложното поле на член 104 следва да бъде разширено.

Изменение  189

Предложение за регламент

Приложение I – член 105 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В потребителски договор за продажба всяко несъответствие, което бъде установено в срок от шест месеца след преминаването на риска върху купувача, се предполага за съществувало към този момент, освен ако това е несъвместимо с естеството на стоките или цифровото съдържание или с естеството на несъответствието.

2. В договор между търговец и потребител за продажба всяко несъответствие, което бъде установено в срок от шест месеца след преминаването на риска върху купувача, се предполага за съществувало към този момент, освен ако това е несъвместимо с естеството на стоките или цифровото съдържание или с естеството на несъответствието.

Изменение  190

Предложение за регламент

Приложение I – член 105 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато цифровото съдържание впоследствие трябва да бъде актуализирано от търговеца, търговецът трябва да гарантира, че цифровото съдържание продължава да съответства на договора през целия срок на договора.

4. Когато цифровото съдържание впоследствие трябва да бъде актуализирано от търговеца или ако търговецът доставя неговите части отделно, търговецът трябва да гарантира, че цифровото съдържание продължава да съответства на договора през целия срок на договора.

Изменение  191

Предложение за регламент

Приложение I – член 106 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на неизпълнение на задължение от продавача, купувачът може да извърши всяко от следните действия:

1. В случай на неизпълнение на задължение от продавача, купувачът може, при изпълнение на специфичните изисквания за съответните средства за правна защита, да извърши всяко от следните действия:

Изменение  192

Предложение за регламент

Приложение I – член 106 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) правата на купувача не се упражняват в зависимост от правото на продавача да поправи; както и

а) правата на купувача не се упражняват в зависимост от правото на продавача да поправи, освен когато те са свързани със стоки или цифрово съдържание, които са изработени или видоизменени по спецификация на потребителя или са недвусмислено персонализирани; или

Изменение  193

Предложение за регламент

Приложение I – член 107

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ограничаване на средствата за правна защита във връзка с цифрово съдържание, което не се предоставя срещу плащането на определена цена

Ограничаване на средствата за правна защита във връзка с цифрово съдържание, което не се предоставя срещу плащането на определена цена или срещу насрещна престация

 

- 1. Когато цифровото съдържание се предоставя срещу насрещна престация, различна от плащането на цена, купувачът може да упражни средствата за правна защита, уредени в член 106, параграф 1, с изключение на намаляването на цената съгласно буква г) от него.

Когато цифровото съдържание не се предоставя срещу плащането на определена цена, купувачът не може да упражни средствата за правна защита, уредени в член 106, параграф 1, букви а)―г). Купувачът може да търси обезщетение по член 106, параграф 1, буква д) само за загуби или вреди, причинени на имуществото на купувача, включително на хардуер, софтуер и данни, поради несъответствие на предоставеното цифрово съдържание, с изключение на всички ползи, от които е бил лишен купувачът поради вредите.

1. Когато цифровото съдържание не се предоставя срещу насрещна престация, купувачът не може да упражни средствата за правна защита, уредени в член 106, параграф 1, букви а)―г). Купувачът може да търси обезщетение по член 106, параграф 1, буква д) само за загуби или вреди, причинени на имуществото на купувача, включително на хардуер, софтуер и данни, поради несъответствие на предоставеното цифрово съдържание, с изключение на всички ползи, от които е бил лишен купувачът поради вредите.

Обосновка

Общото европейско право за продажбите включва също случаи, в които цифрово съдържание не се предоставя срещу заплащане на цена (член 5, буква б). Предлаганият член 107 обаче ограничава прекомерно средствата за правна защита на купувача и не отчита случаите, в които купувачът не плаща парична сума, но трябва да извърши насрещна престация, като например предоставяне на лични данни. Параграф 1 позволява в тези случаи прибягването до всички средства за правна защита съгласно общото европейско право за продажбите, с изключение на намаляването на цената (тъй като такава не е била платена). Параграф 2 запазва ограничението на средствата за правна защита до обезщетение, но само в случаите, когато цифровото съдържание наистина е било предоставено безплатно.

Изменение  194

Предложение за регламент

Приложение I – член 109 – параграф 4 – буква -a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-a) в случаите, в които купувачът е потребител, неговите средства за правна защита не се упражняват в зависимост от правото на продавача да поправи съгласно член 106, параграф 3, буква а).

Изменение  195

Предложение за регламент

Приложение I – член 109 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Продавачът разполага с разумен срок, за да осъществи поправянето.

5. Продавачът разполага с разумен срок, за да осъществи поправянето. В договори между търговец и потребител разумният срок е не по-дълъг от 30 дни.

Изменение  196

Предложение за регламент

Приложение I – член 109 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Независимо от поправянето, купувачът си запазва правото да търси обезщетение за забава, както и за всяка вреда, причинена или непредотвратена при поправянето.

7. Независимо от поправянето, купувачът си запазва правото да търси обезщетение за забава по глава 16, както и за всяка вреда, причинена или непредотвратена при поправянето.

Изменение  197

Предложение за регламент

Приложение I – член 110 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Купувачът може да търси изпълнение на задълженията на продавача.

1. Купувачът може да търси изпълнение на задълженията на продавача, което включва безвъзмездното отстраняване на несъответствие в изпълнение, което не отговаря на договора.

2. Изпълнението, което може да се търси, включва безвъзмездното отстраняване на несъответствие в изпълнение, което не отговаря на договора.

 

Обосновка

Опростяване на структурата на разпоредбата.

Изменение  198

Предложение за регламент

Приложение I – член 111 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато в потребителски договор за продажба търговецът е длъжен да отстрани несъответствие по член 110, параграф 2, потребителят може да избира между ремонт и замяна, освен ако избраната престация би била противна на закона или невъзможна или ако в сравнение с другата налична възможност би довела до разходи за продавача, които биха били несъразмерни, като се имат предвид:

1. Когато в потребителски договор за продажба търговецът е длъжен да отстрани несъответствие по член 110, потребителят може да избира между ремонт и замяна, освен ако избраната престация би била противна на закона или невъзможна или ако в сравнение с другата налична възможност би довела до разходи за продавача, които биха били несъразмерни, като се имат предвид:

Изменение  199

Предложение за регламент

Приложение I – член 111 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако потребителят е поискал отстраняване на несъответствието чрез ремонт или замяна по параграф 1, потребителят може да упражни други средства за правна защита само ако търговецът не е осъществил ремонта или замяната в разумен срок, не по-дълъг от 30 дни. Потребителят обаче може да задържи изпълнението на собствените си задължения през това време.

2. Ако потребителят е поискал отстраняване на несъответствието чрез ремонт или замяна по параграф 1, потребителят може да упражни други средства за правна защита само ако

 

а) търговецът не е осъществил ремонта или замяната в разумен срок, не по-дълъг от 30 дни;

 

б) търговецът мълчаливо или изрично е отказал да отстрани липсата на съответствие;

 

в) същият дефект се проявява отново след ремонт или замяна.

Изменение  200

Предложение за регламент

Приложение I – член 113 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. В договор между търговец и потребител за продажба може да се задържи цялото изпълнение на собствените задължения, освен ако задържането на цялото изпълнение на собствените задължения е в несъответствие с обхвата на неизпълнението.

Изменение  201

Предложение за регламент

Приложение I – член 119

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Купувачът губи правото да прекрати договора по настоящия раздел, ако уведомяването не бъде отправено в разумен срок след възникването на правото или след като купувачът е узнал или е могло да се очаква да е узнал за неизпълнението, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-късно.

1. Купувачът губи правото да прекрати договора по настоящия раздел, ако уведомяването не бъде отправено в срок от два месеца след възникването на правото или след като купувачът е узнал или, ако купувачът е търговец, за него е могло да се очаква да е узнал за неизпълнението, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-късно.

2. Параграф 1 не се прилага:

2. Параграф 1 не се прилага, когато изобщо не е било извършено изпълнение.

а) когато купувачът е потребител; или

 

б) когато изобщо не е било предложено изпълнение.

 

Изменение  202

Предложение за регламент

Приложение I – член 120 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Купувач, който намали цената, не може заедно с това да получи обезщетение за вредите, обезщетени по този начин, като обаче запазва правото си на обезщетение за всички други вреди, които е понесъл.

3. Купувач, който намали цената, не може заедно с това да получи по глава 16 обезщетение за вредите, обезщетени по този начин, като обаче запазва правото си на обезщетение за всички други вреди, които е понесъл.

Изменение  203

Предложение за регламент

Приложение I – член 121 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В договор между търговци се очаква купувачът да провери стоките или да поръча те да бъдат проверени, във възможно най-кратък срок, който не трябва да е по-дълъг от четиринадесет дни след датата на доставка на стоките, предоставяне на цифровото съдържание или на свързаните услуги.

1. В договор между търговци се очаква купувачът да провери стоките или цифровото съдържание, или да поръча те да бъдат проверени, във възможно най-кратък срок, който не трябва да е по-дълъг от четиринадесет дни след датата на доставка на стоките, предоставяне на цифровото съдържание или на свързаните услуги.

Изменение  204

Предложение за регламент

Приложение I – член 122 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В договор между търговци купувачът не може да се позове на несъответствие, ако не уведоми продавача в разумен срок за наличието му, като посочи естеството на несъответствието.

1. В договор между търговци купувачът не може да се позове на несъответствие, ако не уведоми продавача в разумен срок за наличието му, като посочи естеството на несъответствието. Купувачът обаче може все пак да намали цената или да потърси обезщетение, освен за пропуснати ползи, ако е имал основателна причина да не изпълни изискването за уведомяване на продавача.

Обосновка

Допълнението съответства на член 44 от КМПС.

Изменение  205

Предложение за регламент

Приложение I – член 123 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Параграф 1, буква а) не се прилага към договори за предоставяне на цифрово съдържание, когато цифровото съдържание не се предоставя срещу плащането на определена цена.-{}-

 

2. За договорите за доставка на цифрово съдържание:

 

а) параграф 1, буква а) не се прилага, когато цифровото съдържание не се предоставя срещу плащането на определена цена;

 

б) параграф 1, буква б) не се прилага, когато цифровото съдържание не е доставено на материален носител.

Обосновка

Изглежда уместно да се предвиди изключение от задължението на купувача да получи доставката в случаите, в които цифровото съдържание не е доставено на материален носител. Такова цифрово съдържание може да причини вреди на купувача; същевременно продавачът няма разходи за съхранение. Затова купувачът не следва да бъде задължен да приеме доставката.

Изменение  206

Предложение за регламент

Приложение I – член 127 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ако продавачът приеме плащане от трето лице при обстоятелства, които не са уредени в параграфи 1 или 2, купувачът се освобождава от задължението си към продавача, но продавачът отговаря пред купувача за всички вреди, причинени от приемането.

4. Ако продавачът приеме плащане от трето лице при обстоятелства, които не са уредени в параграфи 1 или 2, купувачът се освобождава от задължението си към продавача, но продавачът отговаря пред купувача съгласно глава 16 за всички вреди, причинени от приемането.

Изменение  207

Предложение за регламент

Приложение I – член 131 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на неизпълнение на задължение от купувача, продавачът може да извърши всяко от следните действия:

1. В случай на неизпълнение на задължение от купувача, продавачът може, при изпълнение на специфичните критерии за съответните средства за правна защита, да извърши всяко от следните действия:

Изменение  208

Предложение за регламент

Приложение I – член 131 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако купувачът не следва да отговаря за неизпълнението, продавачът може да упражни всяко от средствата за правна защита, посочени в параграф 1, с изключение на това да търси изпълнение и обезщетение.

2. Ако купувачът не следва да отговаря за неизпълнението, продавачът може да упражни всяко от средствата за правна защита, посочени в параграф 1, с изключение на това да търси обезщетение.

Обосновка

Изменението отразява корекцията, нанесена в член 106, параграф 4.

Изменение  209

Предложение за регламент

Приложение I – член 142 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Освен когато договорът е договор от разстояние или договор извън търговския обект, параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато потребителят не изпълни задължението си да получи стоките или цифровото съдържание и той не е освободен от отговорност по член 88. В такъв случай рискът преминава в момента, в който потребителят или третото лице, посочено от потребителя, е щяло да влезе във физическо владение на стоките или да получи контрол върху цифровото съдържание, ако задължението за получаването им е било изпълнено.

заличава се

Изменение  210

Предложение за регламент

Приложение I – член 143 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Момент на преминаване на риска

Преминаване на риска при договори между търговци

Изменение  211

Предложение за регламент

Приложение I – член 143 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Параграф 1 се прилага при спазване на условията на членове 144, 145 и 146.

2. Ако стоките или цифровото съдържание са оставени на разположение на купувача и купувачът знае за това, рискът преминава върху него в момента, в който е трябвало стоките или цифровото съдържание да бъдат получени, освен ако купувачът е имал право да откаже получаването на доставката по член 113.

 

Ако стоките или цифровото съдържание са оставени на разположение на купувача на място, различно от мястото на стопанска дейност на продавача, рискът преминава в момента, в който доставката трябва да бъде направена, и купувачът е наясно с факта, че стоките или цифровото съдържание са оставени на негово разположение на това място.

(Вж. изменението на член 144)

Обосновка

Разпоредбите на раздел 3 се сливат в един член с оглед на опростяването им.

Изменение  212

Предложение за регламент

Приложение I – член 143 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В договор за продажба, който включва превоз на стоки, независимо дали продавачът може да задържи документите, чрез които се контролира разполагането със стоките:

 

а) ако продавачът не е длъжен да предаде стоките на конкретно място, рискът преминава върху купувача, когато стоките бъдат предадени на първия превозвач за предаване на купувача в съответствие с договора;

 

б) ако продавачът е длъжен да предаде стоките на превозвач на конкретно място, рискът не преминава върху купувача, докато стоките не бъдат предадени на превозвача на това място.

(Вж. изменението на член 145; променена е структурата)

Изменение  213

Предложение за регламент

Приложение I – член 143 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Когато стоките се продават по време на превоза, рискът преминава върху купувача, считано от момента, в който стоките са предадени на първия превозвач, или от момента на сключване на договора, в зависимост от обстоятелствата. Рискът не преминава върху купувача, ако в момента на сключването на договора продавачът е знаел или е могло да се очаква да е знаел, че стоките са били изгубени или повредени, и не е разкрил този факт на купувача.

(Вж. изменението на член 146; текстът е изменен)

Изменение  214

Предложение за регламент

Приложение I – член 144

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 144

заличава се

Стоки, оставени на разположение на купувача

 

1. Ако стоките или цифровото съдържание са оставени на разположение на купувача и купувачът знае за това, рискът преминава върху него в момента, в който е трябвало стоките или цифровото съдържание да бъдат получени, освен ако купувачът е имал право да откаже получаването на доставката по член 113.

 

2. Ако стоките или цифровото съдържание са оставени на разположение на купувача на място, различно от мястото на стопанска дейност на продавача, рискът преминава в момента, в който доставката трябва да бъде направена, и купувачът е наясно с факта, че стоките или цифровото съдържание са оставени на негово разположение на това място.

 

(Вж. изменението на член 143, параграф 2)

Изменение  215

Предложение за регламент

Приложение I – член 145

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 145

заличава се

Превоз на стоките

 

1. Настоящият член се прилага към договор за продажба, който включва превоз на стоки.

 

2. Ако продавачът не е длъжен да предаде стоките в конкретно място, рискът преминава върху купувача, когато стоките бъдат предадени на първия превозвач за предаване на купувача в съответствие с договора.

 

3. Ако продавачът е длъжен да предаде стоките на превозвач в конкретно място, рискът не преминава върху купувача, докато стоките не бъдат предадени на превозвача в това място.

 

4. Обстоятелството, че продавачът може да задържи документите, чрез които се контролира разполагането със стоките, не засяга преминаването на риска.

 

(Вж. изменението на член 143, параграф 3)

Изменение  216

Предложение за регламент

Приложение I – член 146

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 146

заличава се

Стоки, продадени по време на превоза

 

1. Настоящият член се прилага към договор за продажба, който включва стоки, продадени по време на превоза.

 

2. Рискът преминава върху купувача от момента, в който стоките бъдат предадени на първия превозвач. Когато обаче това е видно от обстоятелствата, рискът преминава върху купувача при сключването на договора.

 

3. Ако в момента на сключването на договора продавачът е знаел или е могло да се очаква да е знаел, че стоките са били изгубени или повредени и не е разкрил този факт на купувача, загубата или повредата са на риск на продавача.

 

(Вж. изменението на член 143, параграф 4)

Изменение  217

Предложение за регламент

Приложение I – член 150 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Доставчикът на услуги може да възложи изпълнението другиму, освен ако се изисква лична престация на доставчика на услуги.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение  218

Предложение за регламент

Приложение I – член 155 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) да търси обезщетение.

д) да търси обезщетение в съответствие с глава 16.

Изменение  219

Предложение за регламент

Приложение I – член 155 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Без да се засяга параграф 3, средствата за правна защита на клиента се упражняват при спазване на правото на доставчика на услуги да поправи, независимо от това дали клиентът е потребител или не.

2. Без да се засяга параграф 3, средствата за правна защита на клиента се упражняват при спазване на правото на доставчика на услуги да поправи.

Изменение  220

Предложение за регламент

Приложение I – член 155 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) в договори между търговец и потребител, по отношение на правото на доставчика на услуги да поправи, разумният срок по член 109, параграф 5 не трябва да е по-дълъг от 30 дни;

заличава се

Изменение  221

Предложение за регламент

Приложение I – член 155 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) по отношение на поправянето на несъответно на договора изпълнение членове 111 и 112 не се прилагат; както и

заличава се

Изменение  222

Предложение за регламент

Приложение I – член 157 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да търси лихва върху цената или обезщетение.

г) да търси лихва върху цената или обезщетение в съответствие с глава 16.

Изменение  223

Предложение за регламент

Приложение I – член 172 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Връщане при унищожаемост или прекратяване

Връщане в случай на унищожаемост, прекратяване или недействителност

Обосновка

Набор от изменения са предназначени да променят формулировката на главата относно връщането, тъй като са установени редица недостатъци. Предложенията целят постигането на по-последователни и балансирани резултати, завършването и изясняването на разпоредбите, както и предвиждането на прагматични решения за доставката на цифрово съдържание, особено когато тя се извършва срещу насрещна престация, различна от заплащането на цена.

Изменение  224

Предложение за регламент

Приложение I – член 172 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато договорът е бил унищожен или прекратен от една от страните, всяка страна е длъжна да върне това, което тази страна („получател“) е получила от другата страна.

1. Когато договорът или част от договора е бил унищожен или прекратен от една от страните или по причини различни от унищожаване или прекратяване е станал недействителен или незадължителен, всяка страна е длъжна да върне това, което тази страна („получател“) е получила от другата страна по силата на съответния договор или част от него.

Обосновка

Изяснения за частично унищожаване или прекратяване (вж. член 117) и за случаи, при които договорът е недействителен или незадължителен поради несъобразяване на продавача с определени задължения или поради неизпълнение на конкретни изисквания (напр. член 19, параграф 4, член 25, параграф 2, член 71, параграф 1, член 72, параграф 3, член 79, параграф 2, член 167, параграф 3 и член 170, параграф 1).

Изменение  225

Предложение за регламент

Приложение I – член 172 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Връщането се извършва своевременно и при всички случаи не по-късно от 14 дни след получаване на известието за унищожаване или прекратяване. Когато получателят е потребител, посоченият срок се счита за изпълнен, ако потребителят предприеме необходимите стъпки преди изтичането на четиринадесетдневния срок.

Обосновка

Пояснение по отношение времето за връщане. Предложеното решение съответства на разпоредбите относно упражняването на правото на отказ (член 44, параграф 1 и член 45, параграф 1 в съответствие с Директивата за правата на потребителя).

Изменение  226

Предложение за регламент

Приложение I – член 172 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Получателят поема разноските по връщането на получената стока.

Обосновка

Пояснение по отношение разноските за връщане. Предложеното решение съответства на разпоредбите относно упражняването на правото на отказ (член 44, параграф 2) в съответствие с Директивата за правата на потребителя).

Изменение  227

Предложение за регламент

Приложение I – член 172 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. Дадена страна може да не изпълни задължение за връщане, когато тази страна има законен интерес от това, например когато това е необходимо, за да се установи наличието на липса на съответствие.

Обосновка

Пояснение.

Изменение  228

Предложение за регламент

Приложение I – член 172 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2г. В случай, че една от страните не изпълни задължението за връщане или плащане по настоящата глава, другата страна може да претендира за обезщетение за вреди в съответствие с членове 159 до 163.

Обосновка

Пояснение.

Изменение  229

Предложение за регламент

Приложение I – член 172 a (нов) – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 172а

 

Връщане на цифрово съдържание и връщане на насрещна престация в случай на доставка на цифрово съдържание

Изменение  230

Предложение за регламент

Приложение I – член 172 a (нов) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1. Счита се, че цифровото съдържание подлежи на връщане единствено в случай, че:

 

a) цифровото съдържание е доставено на материален носител и носителят все още е в продажба или продавачът не го е продал преди доставката; или

 

б) очевидно е, че получателят, който връща материален носител не е могъл да задържи използваемо копие от цифровото съдържание; или

 

в) продавачът може, без значителни усилия или разходи, да предотврати всякаква допълнителна употреба на цифрово съдържание от страна на получателя, например като заличи потребителската сметка на получателя.

Обосновка

Следва да се счита, че цифровото съдържание подлежи на връщане, когато не може да бъде използвано в бъдеще от страна на купувача, включително когато материалният носител все още се продава, когато купувачът не е могъл да задържи използваемо копие (напр. съдържанието остава блокирано чрез технически мерки за защита или е доставено с дефект, който прави невъзможна употребата му), или когато продавачът, без значителни усилия или разходи, може да предотврати всякаква допълнителна употреба на цифрово съдържание от страна на купувача (например като заличи потребителската сметка на получателя). Във всички посочени случаи купувачът не следва да заплаща паричната равностойност.

Изменение  231

Предложение за регламент

Приложение I – член 172 a (нов) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2. Счита се, че получателят на цифрово съдържание, доставено на материален носител, което подлежи на връщане в съответствие с параграф 1, букви а) и б), е изпълнил задължението си за връщане, като изпрати обратно материалния носител.

Обосновка

Пояснение относно действията, които получателят на подлежащо на връщане цифрово съдържание, доставено на материален носител, следва да извърши, за да изпълни задължението си за връщане (например като изпрати обратно компактдиск).

Изменение  232

Предложение за регламент

Приложение I – член 172 a (нов) – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3. Когато цифровото съдържание е доставено при насрещна престация различна от заплащане на цената, като например предоставяне на лични данни, и тази насрещна престация не подлежи на връщане, получателят на насрещната престация се въздържа от по-нататъшно използване на това, което е получил, например като заличи получените лични данни. Потребителят се информира относно заличаването на лични данни.

Изменение  233

Предложение за регламент

Приложение I – член 173 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато полученото по договора, включително плодовете, когато е релевантно, не може да се върне или, в случай на цифрово съдържание, независимо от това дали е било предоставено на материален носител или не, получателят трябва да плати неговата парична равностойност. Когато връщането е възможно, но би изисквало неоправдани усилия или разходи, получателят може да избере да плати паричната равностойност, при условие че това няма да навреди на имуществените интереси на другата страна.

1. Когато полученото по договора, включително плодовете, когато е релевантно, не може да се върне, получателят трябва да плати неговата парична равностойност. Когато връщането е възможно, но би изисквало неоправдани усилия или разходи, получателят може да избере да плати паричната равностойност, при условие че това няма да навреди на имуществените интереси на другата страна.

Обосновка

Заличената част от разпоредбата не е необходима, ако се създаде нов член 172 а.

Изменение  234

Предложение за регламент

Приложение I – член 173 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато получателят е получил заместваща престация в пари или в натура в замяна на стоките или цифровото съдържание и е знаел или е могло да се очаква да е знаел за основанието за унищожаемост или прекратяване, другата страна може да избере да получи заместващата престация или паричната равностойност на заместващата престация. Получател, който е получил заместваща престация в пари или в натура в замяна на стоки или цифрово съдържание и не е знаел или не е могло да се очаква да е знаел за основанието за унищожаемост или прекратяване, може да избере да върне паричната равностойност на заместващата престация или самата заместваща престация.

заличава се

Обосновка

Параграф 5 се заличава, тъй като води до случайни резултати, ако купувачът, който не може да върне стоките (напр. ако те са продадени, подарени или изцяло унищожени) следва да заплати изцяло паричната равностойност на стоките (параграф 1), докато купувач, който е продал стоките под пазарната им стойност следва да върне единствено постъпленията от продажбата В двата случая купувачът следва да заплати паричната равностойност.

Изменение  235

Предложение за регламент

Приложение I – член 173 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. В случай на цифрово съдържание, което не е било предоставено срещу плащането на определена цена, не се извършва връщане.

6. Когато цифровото съдържание не е било предоставено срещу плащането на определена цена, а срещу насрещна престация, различна от заплащането на цената или без насрещна престация, и не може да се счита, че цифровото съдържание подлежи на връщане в съответствие с член 172а, параграф 1, получателят на цифрово съдържание не заплаща паричната му равностойност.

Обосновка

Необходимо пояснение. Ако купувачът е получил цифрово съдържание, без да е заплатил паричната равностойност, в случай на връщане, не следва към този момент да има задължение да заплаща паричната равностойност.

Изменение  236

Предложение за регламент

Приложение I – член 173 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Без да се накърнява член 172а, параграф 3, когато цифровото съдържание е предоставено срещу насрещна престация, различна от заплащането на цената и посочената насрещна престация не подлежи на връщане, получателят на насрещната престация не заплаща паричната му равностойност.

Обосновка

Необходимо пояснение. Много често не е възможно да се върне полученото в замяна на цифрово съдържание, и също така е трудно, понякога невъзможно, да се установи паричната равностойност на насрещната престация. В такъв случай най-подходящото решение за балансиране на правата на страните е да не се задължава нито една от страните да заплаща паричната равностойност на това, което е получила. Това разбира се следва да не засяга произтичащото от член 172 а, параграф 3 задължение на получателя на насрещната престация да се въздържа от допълнителна употреба на това, което е получил (например лични данни).

Изменение  237

Предложение за регламент

Приложение I – член 174 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Плащане за ползване и лихви върху получени парични средства

Плащане за ползване и лихви върху получени парични средства и понижена стойност

Изменение  238

Предложение за регламент

Приложение I – член 174 – параграфи от 1 до 1 б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Получател, използвал дадени стоки, трябва да плати на другата страна паричната равностойност за това ползване, независимо от времетраенето му, когато:

1. Получател, използвал дадени стоки или цифрово съдържание, трябва да плати на другата страна паричната равностойност за това ползване, независимо от времетраенето му, когато:

a) получателят е причинил възникването на основанието за унищожаемост или прекратяване;

a) получателят е причинил възникването на основанието за унищожаемост или прекратяване;

б) преди началото на периода на ползване получателят е знаел за наличието на основание за унищожаемост или прекратяване; или

б) преди началото на периода на ползване получателят е знаел за наличието на основание за унищожаемост или прекратяване; или

в) като се имат предвид естеството на стоките, естеството и мащаба на ползването и наличието на средства за правна защита, различни от прекратяване на договора, би било несправедливо да се позволи на получателя да използва стоките безвъзмездно за този период от време.

в) като се имат предвид естеството на стоките или цифровото съдържание, естеството и мащаба на ползването и наличието на средства за правна защита, различни от прекратяване на договора, би било несправедливо да се позволи на получателя да използва стоките или цифровото съдържание безвъзмездно за този период от време.

Изменение  239

Предложение за регламент

Приложение I – член 174 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на настоящата глава получателят не е длъжен да плати за ползването на получените стоки или лихва върху получени парични средства при никакви други обстоятелства, освен описаните в параграфи 1 и 2.

3. За целите на настоящата глава получателят не е длъжен да плати за ползването на получените стоки или цифрово съдържание, или лихва върху получени парични средства при никакви други обстоятелства, освен описаните в параграфи 1, 1а и 2.

Изменение  240

Предложение за регламент

Приложение I – член 174 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. В съответствие с членове 159-163 получателят носи отговорност за всяко понижение на стойността на стоките, цифровото съдържание или плодовете от тях, доколкото посоченото понижение на стойността надвишава амортизацията, дължаща се на обичайна употреба.

Обосновка

Настоящата разпоредба е предложена, тъй като тя води до случайни резултати, ако купувачът, който не може да върне стоките, например ако последните са откраднати, подарени или изцяло разрушени, трябва да заплати изцяло паричната равностойност на стоките (член 173, параграф 1), докато когато стоките са сериозно увредени и следователно стойността им значително е понижена, но все пак подлежат на връщане, купувачът трябва само да върне повредените стоки (член 172, параграфи 1 и 2)). Купувачът следва да заплати обезщетение и във втория случай.

Изменение  241

Предложение за регламент

Приложение I – член 174 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Плащането за употреба или понижена стойност не надвишава договорената цена за стоките или цифровото съдържание.

Обосновка

Тъй като нито една от страните не следва да се възползва от връщането, плащането за ползване или понижената стойност се ограничават до договорената за стоките или цифровото съдържание цена.

Изменение  242

Предложение за регламент

Приложение I – член 174 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в. Когато цифровото съдържание не е доставено в замяна на заплащане на цената, а срещу насрещна престация различна от заплащане на цената или без насрещна престация, получателят на цифрово съдържание не следва да заплаща за употреба или понижена стойност.

Обосновка

Необходимо пояснение. Когато цифровото съдържание не е доставено в замяна на заплащане на цена, не може да се очаква от получателя да заплаща за ползване или понижена стойност.

Изменение  243

Предложение за регламент

Приложение I – член 174 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г. Без да се накърнява член 172а, параграф 3, когато цифровото съдържание е предоставено срещу насрещна престация различна от заплащане на цената, получателят на насрещната престация не следва да заплаща за употребата или понижената стойност на полученото от него.

Обосновка

Необходимо пояснение. Предложената разпоредба установява баланс между интересите на продавача и купувача. Когато купувачът не е задължен да плаща за ползване или понижена стойност, продавачът също не следва да има такова задължение. Това разбира се не следва да засяга произтичащото от член 172а, параграф 3 задължение на получателя на насрещна престация да се въздържа от допълнителна употреба на това, което е получил (напр. лични данни).

Изменение  244

Предложение за регламент

Приложение I – член 175 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато получател е направил разноски във връзка със стоки или цифрово съдържание, той има право на обезщетение, доколкото другата страна се е възползвала от направените разноски, при условие че разноските са направени, когато получателят не е знаел или не е могло да се очаква да е знаел за основанието за унищожаемост или прекратяване.

1. Когато получател е направил разноски във връзка със стоки или цифрово съдържание, или плодовете от тях, той има право на обезщетение, доколкото другата страна се е възползвала от направените разноски, при условие че разноските са направени, когато получателят не е знаел или не е могло да се очаква да е знаел за основанието за унищожаемост или прекратяване.

Обосновка

Пояснение.

Изменение  245

Предложение за регламент

Приложение I – член 175 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Получател, който е знаел или е могло да се очаква да е знаел за основанието за унищожаемост или прекратяване, има право на обезщетение само за разноските, необходими за опазване на стоките или цифровото съдържание от повреда или от понижаване на тяхната стойност, при условие че получателят не е имал възможност да се допита предварително до другата страна за съвет.

2. Получател, който е знаел или е могло да се очаква да е знаел за основанието за унищожаемост или прекратяване, има право на обезщетение само за разноските, необходими за опазване на стоките или цифровото съдържание, или плодовете от тях от загуба или от понижаване на тяхната стойност, при условие че получателят не е имал възможност да се допита предварително до другата страна за съвет.

Обосновка

Пояснение.

Изменение  246

Предложение за регламент

Приложение I – член 177

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В отношенията между търговец и потребител страните не могат в тежест на потребителя да изключат прилагането на настоящата глава, да се отклонят от нея или да изменят последиците Й.

В отношенията между търговец и потребител страните не могат в тежест на потребителя да изключат прилагането на настоящата глава, да се отклонят от нея или да изменят последиците й, преди представянето на уведомяване за унищожаване или прекратяване.

Обосновка

На страните следва да се разреши да се отклоняват от правилото за връщане, след като е представено уведомяване за унищожаване или прекратяване. Това за тях може да е от значение, за да постигнат уреждане на спора по взаимно съгласие.

Изменение  247

Предложение за регламент

Приложение I – член 177 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 177а

 

Търговски гаранции

 

1. Търговската гаранция е задължителна за гаранта при условията, посочени в заявлението за предоставяне на гаранция. Ако липсва заявление за предоставяне на гаранция или то е по-неблагоприятно в сравнение с направената реклама, търговската гаранция е задължителна при условията, посочени в рекламата за търговската гаранция.

 

2. Заявлението за предоставяне на гаранция се изготвя на ясен, разбираем език и трябва да бъде четливо. То се изготвя на езика на договора, сключен с потребителя, и включва следното:

 

a) заявление на правата на потребителя, съобразно глава 11, и ясно заявление, че търговската гаранция не накърнява тези права,

 

б) условията на търговската гаранция, в частност свързаните с нейния срок, право за прехвърляне и териториален обхват, наименование и адрес на гаранта, и в случай, че е различно от гаранта – лицето, към което да се предявяват претенции и процедурата за тяхното предявяване.

 

3. Ако не е предвидено друго в гаранционния документ, гаранцията има също така обвързващ характер без приемане в полза на всеки собственик на стоките в рамките на времето, в което е валидна.

 

4. При поискване от страна на потребителя, търговецът предоставя заявлението за търговската гаранция на траен носител.

 

5. Несъответствието с параграф 2, 3 или параграф 4 не засяга валидността на гаранцията.

Изменение  248

Предложение за регламент

Приложение I – член 178

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Главното вземане и произтичащите от него допълнителни вземания се погасяват по давност с изтичането на определен срок в съответствие с настоящата глава.

Главното вземане и произтичащите от него допълнителни вземания, включително правото на средства за правна защита при неизпълнение, с изключение на задържане на изпълнението, се погасяват по давност с изтичането на определен срок в съответствие с настоящата глава.

Обосновка

Пояснение, че средствата за правна защита при несъответствие са обвързани с давност. Формулировката е в съответствие с член 185, който все пак урежда единствено последиците от давността. Правилата за давността не се отнасят до установените в член 2, буква с) търговски гаранции.

Изменение  249

Предложение за регламент

Приложение I – член 179 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Дългият давностен срок е десет години или в случай на право на обезщетение за телесна повреда ― тридесет години.

2. Дългият давностен срок е шест години или в случай на право на обезщетение за телесна повреда ― тридесет години.

Изменение  250

Предложение за регламент

Приложение I – член 179 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Давността изтича при изтичането на по-ранния от двата срока.

Изменение  251

Предложение за регламент

Приложение I – член -181

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -181

 

Спиране в случай на ремонт или замяна

 

1. В случаите, когато несъответствие се коригира чрез ремонт или замяна, краткият давностен срок спира да тече от момента, когато кредиторът информира длъжника за несъответствието.

 

2. Спирането продължава до момента, в който е коригирано несъответствието.

Изменение  252

Предложение за регламент

Приложение I – член 183 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 183а

 

Спиране в случаи на непреодолима сила

 

1. Краткият давностен срок спира да тече за срока, през който кредиторът е възпрепятстван от завеждането на дело за установяване на вземането поради пречка, която е извън контрола на кредитора и за която не е могло разумно да се очаква, че кредиторът ще избегне или преодолее.

 

2. Параграф 1 се прилага единствено ако пречката възникне или продължи да е налице в рамките на последните шест месеца преди изтичането на давностния срок.

 

3. Когато продължителността или характерът на пречката са такива, че би било неразумно да се очаква кредиторът да заведе дело за установяване на вземания в рамките на срока на давност, който остава да тече след изтичането на периода на спиране на давността, срокът на давността не изтича преди да са изминали шест месеца след като пречката е била отстранена.

Обосновка

Добавяне на общи правила за непреодолимата сила в съответствие с член ІІ – 7.303 на общата референтна рамка. Член 183 (недееспособност на кредитора) и общото правило за добросъвестност и почтеност в оборота не изглеждат достатъчни, за да се избегнат неразумно трудни резултати от пречки, които не позволяват навременното завеждане на дела в съответствие с член 181. Понеже разпоредбата се прилага единствено по отношение на краткия давностен срок, въздействието върху правната сигурност е ограничено.

Изменение  253

Предложение за регламент

Дял III (нов) – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Дял ІII

 

Съпътстващи мерки

Изменение  254

Предложение за регламент

Приложение I – член 186 a (нов) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 186а

 

Съобщаване на съдебни решения, прилагащи настоящия регламент

 

1. Държавите членки гарантират, че окончателните съдебни решения на техните съдилища, в които се прилагат нормите на настоящия регламент, се съобщават своевременно на Комисията.

Изменение  255

Предложение за регламент

Приложение I – член 186 a (нов) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2. Комисията създава система, чрез която се дава достъп до информацията относно съдебните решения, посочени в параграф 1, както и до съответните съдебни решения на Съда на Европейския съюз. Тази система е общодостъпна. Последната е изцяло систематизирана и лесна за търсене.

Обосновка

Базата данни е важно средство за насърчаване на общо разбиране на прилагането на ОЕПП. Следователно ползването й следва да е лесно и достъпно за потребителите.

Изменение  256

Предложение за регламент

Приложение I – член 186 a (нов) – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3. Решенията, за които се съобщава в съответствие с параграф 1, се придружават от стандартно резюме на решението, което включва следните раздели:

 

a) предмет на спора и релевантния член (членове) от уредбата на общото европейско право за продажбите;

 

б) кратко изложение на фактическата обстановка;

 

в) кратко представяне на основните доводи;

 

г) решението; и

 

д) мотивите на решението, които ясно посочват установеният принцип.

Обосновка

За да се преодолее различният подход към решенията в рамките на ЕС и да се позволи ефикасното и икономично функциониране на базата данни, следва да се въведе образец на резюме на съдебно решение, който да може да се въведе в базата данни с минимална редакция. Посоченото резюме следва да придружава решението. То трябва да е кратко, като по този начин е лесно достъпно и значително намалява разходите за превод и съдържанието му следва да е, както е предложено.

Изменение  257

Предложение за регламент

Приложение I – член 186 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 186б

 

Алтернативно разрешаване на спорове

 

1. При договори между потребител и търговец, страните се насърчават да обмислят възможността да представят спорове, породени от договора, по който са постигнали съгласие, на орган за алтернативно разрешаване на спорове, по смисъла на член 4, параграф 1, буква з) от Директива 2013/11/ЕС.

 

2. Настоящият член не изключва, нито ограничава правото на страните във всеки момент да отнесат спора до съд или трибунал, вместо да го представят пред орган за алтернативно разрешаване на спорове.

Обосновка

Липсата на достъп до ефикасни и нескъпи механизми за правна защита представлява допълнителна пречка за трансграничната търговия. Новата Директива за АРС за потребители за щастие осигурява покритие на АРС за целия ЕС. Когато използват общото европейско право за продажбите, търговците по-специално следва да разгледат възможността да използват съществуващия орган за алтернативно разрешаване на спорове, в съответствие с член 4, буква д) от Директивата за АРС за потребители за разрешаване на възникващи въз основа на договорите спорове. Това не следва да засяга достъпа на страните до правосъдие.

Изменение  258

Предложение за регламент

Приложение I – член 186 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 186в

 

Разработване на „европейски образец на договорни условия”

 

1. Възможно най-рано и не по-късно от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията създава експертна група, която да я подкрепя в разработването на „европейски образец на договорни условия”, основан на и допълващ разпоредбите на общо европейско право за продажбите, както и да укрепи практическото му приложение.

 

2. Комисията полага усилия, с подкрепата на експертната група, да представи първия европейски образец на договорни условия в рамките на [xxx] от влизането в сила на настоящия регламент.

 

3. Експертната група включва членове, които в частност представляват интересите на потребителите на общото право за продажбите в Съюза. Тя може да реши да създаде специализирани подгрупи, които да разглеждат различните области на търговска дейност.

Обосновка

Трябва да се подкрепи необходимостта от създаване на стандартен образец на договори за целия ЕС в съответствие с ОЕПП. Стандартните образци на договори – по-специално във връзка с член 6, параграф 2 от Регламент Рим I — не биха съответствали на настоящата правна среда. Докладчиците са убедени, че подобни образци на договори, предлагани на пазара, ще бъдат от съществено значение за успеха на ОЕПП и настоятелно приканва Комисията да започне да работи по тях възможно най-скоро и успоредно с текущия законодателен процес. Те считат, че е необходимо да се включи изрична позоваване в този смисъл в диспозитивната част на текста.

Изменение  259

Предложение за регламент

Дял IV (нов) – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Дял IV

 

Заключителни разпоредби

Изменение  260

Предложение за регламент

Приложение I – член 186 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 186г

 

Преглед

 

1. В срок до ... [4 години след началната дата на прилагане на настоящия регламент] държавите членки предоставят на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент, по-специално относно степента на приемане на общото европейско право за продажбите, доколко неговите разпоредби са породили спорове и актуалното състояние на различията в степента на защита на потребителите между общото европейско право за продажбите и националното право. Тази информация включва цялостен преглед на съдебната практика на националните съдилища, тълкуваща разпоредбите на общото европейско право за продажбите.

 

2. В срок до ... [5 години след началната дата на прилагане на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет подробен доклад за преразглеждане на действието на настоящия регламент, като се вземат предвид, наред с другото, необходимостта да се разшири приложното поле на общото европейско право за продажбите във връзка с договорите между стопански субекти, развитието на пазара и технологиите по отношение на цифровото съдържание и бъдещото развитие на достиженията на правото на Съюза. Особено внимание следва да се отдаде на това, дали ограничението по отношение на договорите от разстояние, и в частност онлайн договорите, остава целесъобразно, или дали би било възможно разширяване на обхвата му, така че да обхваща, наред с друго, договорите в търговския обект.

(Вж. изменението на член 15; текстът е изменен)

Изменение  261

Предложение за регламент

Приложение I – член 186 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 186д

 

Изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

 

В приложението към Регламент (ЕО) № 2006/20041, се добавя следната точка:

 

'18. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите (ОВ L ***, ***, стp. **).“

 

__________________

 

1Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).

Обосновка

Регламент 2006/2004/ЕО установява система на сътрудничество между националните органи за защита на потребителите с цел да гарантира съответствие с хармонизираното законодателство в областта на защитата на потребителите. Тъй като общото европейско право за продажбите включва пълен списък от изцяло хармонизирани повелителни норми за защита на потребителите, регламентът също следва да бъде обхванат от Регламент 2006/2004/ЕО.

Изменение  262

Предложение за регламент

Приложение I – член 186 е (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 186е

 

Влизане в сила и прилагане

 

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

2. Той се прилага от [6 месеца след датата на влизане в сила].

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки.

(Вж. изменението на член 16)

Изменение  263

Предложение за регламент

Приложение I – Приложение 1 – точка 5 – буква б) – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- Ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява обикновено те да бъдат върнати по пощата и ако те са били доставени на домашния адрес на потребителя в момента на сключването на договора: „Ще приберем стоките за наша сметка.“

заличава се

Изменение  264

Предложение за регламент

Приложение II – Вашите права, преди да подпишете договора

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Търговецът трябва да Ви предостави важната информация по договора, например относно стоката и нейната цена, включително относно всички данъци, такси и разходи, както и своите координати за връзка. Информацията трябва да бъде по-подробна, когато купувате нещо извън магазина на търговеца или ако изобщо не сте се срещали с търговеца лично, например ако купувате онлайн или по телефона. Имате право на обезщетение, ако тази информация е непълна или неточна.

Търговецът трябва да Ви предостави важната информация по договора, например относно стоката и нейната цена, включително относно всички данъци, такси и разходи, както и своите координати за връзка. Имате право на обезщетение, ако тази информация е непълна или неточна.

(1)

OВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 75.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

Предложението на Комисията относно Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите (ОЕПП) (COM(2011) 0635) е новаторска инициатива от ключово значение за потребителите и предприятията на вътрешния пазар. Тя е плод на инициативата в областта на европейското договорно право, насочена към преодоляване на проблемите на вътрешния пазар, предизвикани от различията между националните системи на договорно право, обсъждана от много години, и във връзка с която Парламентът многократно е предоставял насоки и подкрепа(1), като последните са в резолюцията му от 2011 г. относно Зелената книга на Комисията(2).

Вследствие на работния им документ от октомври 2012 г., съдокладчиците в момента внасят съвместно изменения в проектодоклада. Те биха искали да подчертаят, че настоящият документ не е изчерпателен, а посочва елементите, които докладчиците желаят да представят за допълнително обсъждане, и ги представят под формата на изменения.

Докладчиците желаят по-конкретно да благодарят на Института по европейско право за позицията му по проекта(3), както и на експертите и заинтересованите лица, които участваха в събитията, организирани от комисията по правни въпроси и тематичен отдел "В" през 2012 г.(4) , които бяха ценни източници за работата на докладчиците.

Настоящето изложение на мотивите изтъква основните изменения, предложени в проектодокалада. За отделните изменения са предоставени подробни обосновки.

II. Въпроси

Като цяло докладчиците се стремят към подобряване на текста, така че той да бъде по-лесен за ползване от потребителите, по-ясен и съобразен в по-голяма степен с достиженията на правото на ЕС.

1. Структура

Разделянето на предложението на основен регламент и на приложение доведе до голямо объркване. Следователно докладчиците предлагат сливане на регламента и приложението, така че да се получи консолидиран и интегриран инструмент.

Докладчиците са информирани също така, че са формулирани аргументи в полза на по-съществени изменения в структурата на ОЕПП. По-конкретно беше посочено, че евентуално преструктуриране би било от полза за част ІV относно задълженията и средствата за правна защита, с цел да се укрепи удобството за потребителите. В действителност докладчиците можеха да представят структура, която да обхваща най-малко задълженията на купувача и продавача и средствата за правна защита на купувача и продавача. След размисъл, обаче, и с цел да се улесни работата по проектодоклада, както и по измененията, които предстои да бъдат внесени, те се въздържаха от предлагането на толкова мащабно преструктуриране на текста. За областите, за които подобряването на структурата в рамките на по-малки части, било то в рамките на отделна разпоредба или на раздел или глава, изглеждаше постижимо, бяха внесени съответните предложения.

2. Обхват

Дали общата европейска политика за продажбите следва да се ограничи до онлайн сделки или до сделки от разстояние остава труден въпрос. След внимателен анализ докладчиците предлагат на този етап да предложат ОЕПП само за договорите от разстояние. Терминът „договори от разстояние” вече се използва в правото на ЕС (Директива за дистанционни продажби, Директива за дистанционната търговия на финансови продукти, Директива относно правата на потребителите). Основната област на внимание е бързо разрастващия се сектор на продажбите по интернет, където идеята за факултативен инструмент срещна силна подкрепа, дори сред по-резервираните спрямо употребата на подобен инструмент кръгове. Очевидно е, че ОЕПП като набор от норми, валидни за целия ЕС, е идеалното средство за онлайн търговия. Проектодокладът се опитва да лансира дискусия по въпроса. Текстът умишлено не предвижда цялостно адаптиране на ОЕПП към дистанционната търговия. Това би наложило допълнителна работа и анализи, резултатите от които ще могат да се вложат в текущия законодателен процес. Все пак, някои елементи вече бяха добавени на този етап с оглед използването на ОЕПП в договорите от разстояние, например по отношение на цифровото съдържание и изчислителния облак.

Колкото до материалния обхват, докладчиците предложиха по-практично и удобно за потребителите решение за договорите със смесена цел и договорите, включващи кредит.

3. Връзка с Регламент Рим I

Тъй като връзката с Регламент Рим І, по-конкретно с член 6, е от ключово значение за функционирането на ОЕПП, докладчиците се опитаха да изяснят въпроса, като съставиха изменения, както към съображенията, така и към членовете. Целта на първо място е ясно да се квалифицира ОЕПП като втори режим в правната уредба на всяка държава членка (вж. измененията към член 1 и член 11, параграф 11). На второ място, категорично да изясни, че съгласието да се използва ОЕПП не следва да се смесва с избора между две правни уредби, а представлява „избор между два различни режима в рамките на един и същи национален правен ред“ (вж изменението към съображение 10). На трето място докладчиците считат за необходимо да обосноват по-подробно защо член 6, параграф 2 на Регламент Рим І няма практическо значение, тъй като „това би означавало да се прави сравнение между повелителните разпоредби на два еднакви втори режими на договорното право“ (вж. изменението на съображение 12).

4. Позовавания на националното законодателство

Докладчиците считат, че в интерес на яснотата и правната сигурност е важно да се посочи ясно в рамките на диспозитивната част на ОЕПП кои са обхванатите области, както и да се предостави списък на въпросите, които не са обхванати (вж изменението за създаване на нов член 11а). По отношение на обхванатите въпроси, могат да се окажат необходими адаптации в по-нататъшния ход на законодателния процес, особено ако напредъкът на ОЕПП към договори от разстояние, по-конкретно онлайн договори, налага това.

5. Добросъвестност и почтеност в оборота

Докладчиците считат, че принципът на добросъвестност и почтеност в оборота е важно средство за намиране на справедливо решение за всеки отделен случай. Те все пак внимателно разгледаха повдигнатите съображения, включително, но не само от гледна точка на системата на общото право, която не познава посоченият принцип. Следователно те предлагат изменения и поясняване на определението (вж. изменение към член 2, буква б) и на израза на общия принцип като такъв (вж изменение към член 2 от приложение І). Първоначално предложеното изменение се възприе като опит да се възпрепятстват страните да договарят условия в своя изгода, което предизвика притеснения най-вече по отношение на договорите B2B. С цел да се уточни, че това не е умишлено, предложената формулировка посочва, че никоя от страните не следва да злоупотребява с правата си, които следва да се упражняват в дух на „добросъвестност и почтеност в оборота”. Изменението се отнася също до член 86 относно контрола на недобросъвестността при сделките B2B и следва да смекчи притеснението, че на страните по договора може да не се разреши да следват собствените си интереси в хода на преговорите. Освен това докладчиците смитат, че принципът на добросъвестността и почтеността в оборота в рамките на ОЕПП следва да се ограничи единствено до така наречената функция „щит“ на този принцип, тоест да не допуска виновната страна да упражнява или да се позовава на право, средство за правна защита или средство за защита, и така наречената функция „меч“, тоест правото на претендиране на обезщетения за вреди да бъде заличено.

6. Средства за правна защита на купувача

Докладчиците внимателно разгледаха системата на средствата за правна защита на потребителя, предоставени от ОЕПП. Един от основните въпроси е постигането на по-добър баланс по отношение на свободния избор на средства за правна защита, като се има предвид неизвършване на поправка от страна на продавача, липсата на изискване за уведомяване за прекратяване с определен период на предизвестие и общият принцип на липса на плащане за ползване. Те искат да припомнят много високото равнище на защита на потребителите, предлагано от ОЕПП, което надвишава постиженията на правото на ЕС, и по-конкретно Директивата относно продажба на потребителски стоки. Това равнище почти изцяло съвпада или дори надвишава националното право, което е важно, тъй като избягването на прилагането на член 6, параграф 2 от Регламент Рим I (вж. по-горе точка 3) изглежда желателно, само ако целта му — да се гарантира, че потребителят е толкова защитен, колкото би бил и съгласно правото на собствената му държава — е гарантирана по различен начин. От друга страна, разпоредбата на член 174, параграф 1, буква в) от приложението, която, като допуска да се иска заплащане за ползването, когато безвъзмездното използване би било „несправедливо“, изглежда са замислени като коригиращи мерки в случай на злоупотреба по отношение на прекратяване без плащане за ползване, не е ясно и в крайна сметка може да разубеди потребителите да упражнят правата си. Изглежда за предпочитане, включително в интерес на потребителите, да има ясни правила, като същевременно принципно се запази предвиденото равнище на защита на потребителите.

В този контекст докладчиците желаят да поставят на разискване три алтернативи, за да се постигне по-добър баланс между правата на потребителите да прекратят даден договор и правото на продавача на поправка, което е обосновано и с оглед ограничаване на описаната несигурност. Докладчиците желаят да подчертаят, че описаните варианти са предложени за разглеждане алтернативно и в никакъв случай кумулативно.

- Първата алтернатива предвижда възможност за въвеждане на срок от 6 месеца, след преминаването на риска върху купувача, след изтичането на този срок купувачът трябва да приеме поправка (вж. вариант за изменение на член 106, параграф 3, буква а), точка ii)). Докладчиците са наясно, че член 5, параграф 2 от Директивата относно продажбата на потребителски стоки предвижда вариант държавите членки да въведат изискване за уведомяване в срок от два месеца считано от датата на установяване, както и че този вариант не е бил използван от държавите членки. От друга страна, би могло да се приеме вариант, при който да се привилегироват първите шест месеца след доставката, през които при всички случаи купувачът се ползва от прехвърляне на доказателствената тежест по отношение на наличието на несъответствие към момента на доставка. Ограничаване на свободния избор на средства за правна защита за периода след изтичането на тези шест месеца може да се разглежда като ограничение, тъй като при всички положения след изтичане на шест месеца за купувача става по-трудно да докаже несъответствие.

- Като втора алтернатива, би могло да се въведе изискване потребителят да представи уведомяване за прекратяване в рамките на разумен срок след като първоначално е узнал за несъответствието. След това правото да се иска прекратяване се погасява и потребителят ще разполага с други, не толкова обемни права, като замяна или поправка. Вярно е, че това представлява ограничение по отношение на правото на потребителя да иска прекратяване. От друга страна, възможно е да се допусне, че при всички случаи би било в интерес на потребителя да упражни правото си на прекратяване веднага щом узнае за наличие на несъответствие, особено като се има предвид, че възможността му да докаже несъответствие с времето намалява.

- Накрая, като трета алтернатива би могло да се въведе задължение потребителят да плаща за ползване в случаите, при които прекратява договора (за разлика от случаите на унищожаване, когато причината за прекратяване на договора изглежда се отнася в по-малка степен до едната страна, вж изменение на член 174, параграф 1 до параграф 1б)). В рамките на този вариант потребителят все още разполага със свободен избор на средства за правна защита, но продавачът ще има възможност да претендира за плащане за ползване на стоките, ако купувачът реши да прекрати договора вместо да се позове на по-малко обемните си права, тоест замяна или поправка. Това на практика означава, че когато е изтекъл определен срок от доставката на стоките, от икономическа гледна точка е по-разумно за купувача да използва някое от другите средства за защита (напр. поправка или замяна, или намаляване на цената). Трябва да се признае, че изчислението на ползването не винаги е еднозначно.

Те се опитаха открито да обобщят заслугите и недостатъците, които откриха във всеки от вариантите и приканват към дискусия на тази основа. Резултатът от дискусията доведе до приемането на втора алтернатива с важно изменение: замяната на формулировката "разумен срок" с определен срок от два месеца.

7. Връщане

Докладчиците внесоха предложение за преформулиране и преструктуриране на правилата за връщане. Целта е да се постигне решение, което установява правилен баланс между двете страни, така че за потребителите да е ясно и предвидимо какво трябва да платят или върнат, така че да бъдат уверени при упражняване на правата си.

8. Цифрово съдържание

По отношение на цифровото съдържание докладчиците предлагат по-конкретно решение за случаите, при които цифровото съдържание не е заплатено с пари, а например с лични данни. Защитата на купувача се разширява в тези случаи, тъй като той следва да се ползва с целия обем на достъпните му правни средства за защита (с изключение на намаляване на цената, тъй като той не заплаща пари). Освен това за тези случаи се предлагат специални разпоредби за връщане.

9. Давност

Докладчиците съзнават, че 10-годишен давностен срок предизвика критични реакции, докато други, включително Комисията, считат, че практическото му значение е ограничено. С цел да смекчат притесненията и като се съгласяват, че практичният ефект за по-дълъг период е ограничен, докладчиците предлагат шестгодишен период, който считат, че представлява подходящо решение с оглед на съществуващите продължителни давностни срокове в държавите членки. Те предложиха някои допълнителни пояснения към главата за давността.

10. Съпътстващи мерки

Докладчиците предложиха редица допълнителни разпоредби с цел да закрепят съпътстващите мерки в диспозитивната част на текста: те се отнасят до базата данни със съдебни решения, връзката с алтернативното разрешаване на спорове, както и изработването на образец за договори за целия ЕС.

В. Заключение

Мнението на докладчиците по настоящия документ е, че общото европейско право за продажбите съдържа големи потенциални възможности за потребителите и предприятията на вътрешния пазар, по-специално в цифровата ера, и предлага възможност, която не трябва да бъде пропускана. Докладчиците приканват колегите да разгледат допълнително предложените изменения, тъй като според тях тези изменения биха могли да осигурят успеха на този инструмент. Те също така очакват допълнителна дискусия по тези въпроси.

(1)

   Резолюции на Европейския парламент от 26 май 1989 г. (ОВ C 158, 26.6.1989 г., стр. 400), от 6 май 1994 г. (ОВ C 205, 25.7.1994 г., стр. 518), от 15 ноември 2001 г. (ОВ 140 E, 13.6.2002 г., стр. 538), от 2 септември 2003 (ОВ C 76 E, 25.3.2004 г., стр. 95), от 23 март (ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 109), от 7 септември 2006 г. (ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 247), от 12 декември 2007 г. (ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 364), от 3 септември 2008 г. (ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 31).

(2)

   Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно възможни политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (P7_TA-PROV(2011)0262).

(3)

    http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/S-2-2012_Statement_on_the_Proposal_for_a_Regulation_on__a_Common_European_Sales_Law.pdf.

(4)

    http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите(*) (11.7.2013)

на вниманието на комисия по правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите

(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Докладчик по становище (*): Евелин Гебхарт, Ханс-Петер Майер

(*)       Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Въведение

На 11 октомври 2011 г. Европейската комисия представи предложението си за регламент за общо европейско право за продажбите. С него се цели консолидирането на вътрешния пазар и повишаването на неговата ефективност чрез насърчаване на трансграничната търговия между предприятия и потребители. Тази цел се преследва чрез едно общо европейско право за продажбите, т.е. самостоятелен и единен набор от договорни правила, който съдържа както договорноправни разпоредби, така и разпоредби за защита на потребителите във връзка с продажбата на стоки и цифрово съдържание и който може да се разглежда като втори незадължителен набор от договорни правила наред с вътрешнодържавното договорно право на държавите членки.

С оглед на значението на законодателното предложение за защитата на потребителите на вътрешния пазар комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите играе особено важна роля. Поради това комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите не само предоставя становище на водещата комисия по правни въпроси съгласно разпоредбите на член 50 от Правилника за процедура с асоциирани комисии, но и в много области разполага с изключителни компетенции.

И за комисията IMCO бяха номинирани двама съдокладчици по подобие на водещата комисия, които са си сътрудничили тясно при изготвянето на становището (наред с другото чрез обществено допитване и възлагане на изпълнението на проверка на качеството на изготвената от европейската комисия оценка на въздействието).

Даден правен текст, който урежда правата и задълженията на двама партньори по даден договор, следва да бъде максимално ясен и точен. Това важи в особена степен за случаите, когато този текст се отнася до потребителите; доколкото е възможно, следва да бъде избягвана всяка възможност за различно тълкуване. Трябва също така да бъде гарантирана съгласуваност със съществуващите разпоредби, по-конкретно с директивата за правата на потребителите. В този контекст съдокладчиците предложиха поредица от изменения, с които се уточняват допълнително използваните понятия и те се приспособяват към съществуващи определения. Съвместни изменения са предложени също така във връзка с договорното съответствие на цифровото съдържание, на понятието "безплатно", както и във връзка с предложението за поправяне при прекратяване на договора.

2. Обосновка за съществени изменения

Неуместност на незадължителните инструменти в потребителското право

Налице са огромни съмнения по отношение на уместността на предложението на Комисията. В областта на потребителското договорно право потребителят се нуждае от особено високо равнище на защита поради асиметричното разпределение на информацията и при сключването на договорите той трябва да бъде в състояние да разчита на високо равнище на защита на потребителите. Задължение на законодателя от ЕС, особено в областта на трансграничната електронна търговия, е създаването на надеждна регулаторна уредба чрез хармонизация на националното право. В миналото това е било осъществявано в значителна степен, наред с другото, чрез Директива 2011/83/EС. Един допълнителен незадължителен инструмент, при който решението за избора относно прилагането би принадлежало фактически на търговеца, би създало правни усложнения и би довело по-конкретно до влошаване на положението на потребителя. Въвеждането на незадължително право за продажбите би довело до възникване на правна несигурност и до абсолютно предотвратим риск за функционирането на вътрешния пазар. Съдокладчикът споделя съмненията на множество експерти, че поради липса на съдебна практика на Съда на Европейския съюз би отнело много години представянето на задължителни решения във връзка с тълкуването на въпроси, свързани с европейското право за продажби. Освен това един евентуален незадължителен инструмент би попречил на досегашния успешен процес на хармонизация.

Критики по отношение на оценката на въздействието, изготвена от Комисията

Комисията счита, че изчисляването на разходите по сделките и възгледите относно доверието на потребителите са изложени неубедително в оценката на въздействието, изготвена от Комисията. Например не са отчетени нито въздействието върху хармонизацията на неотдавна приетата Директива 2011/83/EС, нито законодателството в областта на алтернативните механизми за разрешаване на спорове (ADR и ОРС). Поради това по предложение на един от съдокладчиците двете комисии JURI и IMCO връчиха на отдела на Европейския парламент за оценка на въздействието списък с въпроси, с което се цели подлагането на проверка на качеството на изготвената от Комисията оценка на въздействието. Резултатите бяха представени на 22 януари в комисията по правни въпроси и те до голяма степен потвърждават изразените от съдокладчика притеснения и съмнения. Установените в анализа системни слабости накърняват убедителността на оценката на въздействието до такава степен, че това не може да се компенсира дори с факта, че до настоящия момент не съществува всеобщо признат модел за изчисляване на разходите по сделките.

Минимално хармонизиране на аспекти на гаранциите, свързаните услуги и цифровото съдържание

Поради горепосочените причини комисията не може да подкрепи предложението на Комисията за незадължително право за продажбите. Но въпреки всичко комисията е убедена в необходимостта от обща нормативна уредба на ЕС в областта на потребителското договорно право. Като алтернатива на незадължителното право за продажбите комисията предлага по-нататъшното разработване и усъвършенстване на успешния процес на хармонизиране на потребителското договорно право на ЕС. След приемането на Директива 2011/83/ЕС остават съвсем малко на брой области от потребителското договорно право, които се модернизират с настоящото предложение за директива. Освен това следва да се отчитат промените в електронната търговия с включването на договори относно цифрово съдържание. В допълнение към това, комисията счита, че следва да бъдат включени и свързаните услуги поради тяхната тясна връзка с договора за продажба.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за общо европейско право за продажбите

за хармонизация на определени аспекти на гарантирането при потребителски договори за продажба на свързани услуги и цифрово съдържание

Обосновка

Предложението на Комисията следва да бъде преобразувано в Директива за минимална хармонизация на определени аспекти на гарантирането при потребителски договори за продажба, на свързани услуги и цифрово съдържание. Настоящата директива е съществено продължение на Директива 2011/83/EС. За целите на правната сигурност в настоящата директива не следва да бъдат обхващани разпоредби, които са вече установени в Директива 2011/83/EС.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Все още съществуват значителни пречки пред трансграничната икономическа дейност, които не позволяват на вътрешния пазар да разгърне целия си потенциал за растеж и създаване на работни места. Понастоящем само един от десет търговци в Съюза извършва износ на стоки в рамките на Съюза, а повечето от тези, които го правят, изнасят само за малко на брой държави членки. От целия набор от пречки пред трансграничната търговия, включително данъчните разпоредби, административните изисквания, трудностите в доставките, езика и културата, търговците смятат трудностите при разбирането на значението на разпоредбите на чуждото договорно право за една от най-големите пречки в сделките между стопански субекти и между стопански субекти и потребители. Това води също така до ощетяване на потребителите поради ограничения достъп до стоките. Различията в националното договорно право следователно възпрепятстват упражняването на основни свободи, като свободата на предоставяне на стоки и услуги, и представляват пречка пред функционирането и непрекъснатото изграждане на вътрешния пазар. Те също имат като последица ограничаването на конкуренцията, особено на пазарите на по-малките държави членки.

(1) Все още съществуват значителни пречки пред трансграничната икономическа дейност, които не позволяват на вътрешния пазар да разгърне целия си потенциал за растеж и създаване на работни места. От целия набор от пречки пред трансграничната търговия като най-големи пречки бяха идентифицирани данъчните разпоредби, административните изисквания, трудностите в доставките, езика и културата. Въпреки че с неотдавна приетата Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите се хармонизират основните аспекти на договорите от разстояние, все пак остават някои различия между националните нормативни уредби в областта на потребителското договорно право. Тези различия могат да бъдат разглеждани като пречки пред функционирането и непрекъснатото изграждане на вътрешния пазар.

 

______________

 

1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.

Обосновка

Директивата следва да бъде структурирана по следния начин:Глава 1: Приложно поле и определения

Глава 2: Съответствие с договора и средства за правна защита на потребителите

Глава 3: Търговски гаранции

Глава 4: Свързани услуги

Глава 5: Общи разпоредби

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Договорите са крайно необходим правен инструмент за всяка икономическа сделка. Необходимостта обаче търговците да определят или да договорят приложимото право, да схванат значението на разпоредбите на дадено чуждо приложимо право, което често е свързано с превод, да ползват правни консултации за запознаване с изискванията на това право и да адаптират своите договори спрямо различните национални закони, които се прилагат при трансгранични сделки, в по-голяма степен усложнява и оскъпява трансграничната търговия в сравнение с вътрешната търговия. Така свързаните с договорното право пречки се явяват значителна спънка за голям брой ориентирани към износа търговци, които се колебаят да започнат трансгранична търговска дейност или да разширят дейността си в повече държави членки. Тяхното възпиращо действие е особено силно за малките и средните предприятия (МСП), за които разходите за навлизане на няколко чужди пазара често са твърде високи спрямо оборота им. Като резултат от това търговците пропускат възможността да реализират икономии, които биха направили, ако беше възможно да предлагат на пазара стоки и услуги въз основа на единно договорно право за всички свои трансгранични сделки, а в условията на онлайн търговия — на един-единствен уебсайт.

(2) Договорите са крайно необходим правен инструмент за всяка икономическа сделка. Поради това е необходимо Директива 2011/83/ЕС да бъде разширена чрез осъвременяването на правните разпоредби за определени аспекти на гарантирането при потребителски договори за продажба на свързани услуги и цифрово съдържание. Този процес на актуализиране следва да вземе предвид потребностите на цифровата икономика и съответните решения на Съда на Европейския съюз.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Свързаните с договорното право разходи по сделките, за които бе доказано, че са значителни, и правните пречки, които произтичат от различията между националните повелителни норми за защита на потребителите, имат пряко въздействие върху функционирането на вътрешния пазар по отношение на сделките между стопански субекти и потребители. По силата на член 6 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Регламент (ЕО) № 593/2008), когато търговец насочва дейността си към потребители в друга държава членка, се прилагат разпоредбите за защита на потребителите на държавата членка по обичайното местопребиваване на потребителя, които предоставят по-висока степен на защита, и страните не могат да се отклонят от тях чрез споразумение съгласно това право, дори когато страните са избрали различно приложимо право. Поради това е необходимо търговците да установят предварително дали потребителското право предоставя по-висока степен на защита и да гарантират, че договорът им е съобразен с изискванията на това право. Освен това, в електронната търговия адаптирането на уебсайтове, които трябва да бъдат съобразени с повелителните изисквания на приложимото чуждо потребителско договорно право, води до допълнителни разходи. Съществуващото хармонизиране в областта на потребителското право на равнище на Съюза доведе до известно сближаване на законодателствата в някои области. Все пак остават съществени различия между законодателствата на държавите членки. Съществуващото хармонизиране дава на държавите членки широк диапазон от възможности за това как да спазят изискванията на законодателството на Съюза и каква степен на защитата на потребителите да определят.

заличава се

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Дадено лице следва да бъде считано за потребител дори тогава, когато договорът се сключва отчасти с търговска и отчасти с нетърговска цел (договори с двойна цел) и когато търговската цел не преобладава в общия контекст на договора.

Обосновка

Използване на съображение 17 от директивата за правата на потребителите.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) В рамките на прегледа на достиженията на правото по отношение на потребителите, който беше въведен през 2004 г. от Зелената книга на Комисията, в наскоро приетата Директива 2011/83/EС става дума за най-важните области на договорното право по отношение на договорите от разстояние и продажбата по домовете. Директива 2011/83/EС влиза в сила от май 2014 г. и предлага хармонизирана рамка за сделки между предприятия и потребители и по-специално за електронната търговия между предприятия и потребители.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) Сближаването на потребителското договорно право чрез хармонизация на правните разпоредби на едно високо равнище на защита, което е приложимо за всички пазарни участници, е най-правилният подход за засилване на доверието на потребителите при трансгранични транзакции и за облекчаване на търговията на територията на Съюза.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3г) Достиженията на правото на Общността по отношение на потребителите трябва да бъдат актуализирани, за да се даде възможност за справяне с предизвикателствата на промените в обществото и икономиката, включително и в цифровата икономика. За потребителите е необходима рамка със солидни права, така че те да могат да извършват покупки без рискове и при справедливи условия на вътрешния пазар. Директива 2011/83/EС осигури преглед на правилата за защита на потребителите преди всичко във връзка с конкретни методи на продажба, като например договорите от разстояние и продажбата по домовете. Областта на правните гаранции е изключително важна за потребителите и предприятията и изисква по-нататъшно сближаване и модернизация, което се осигурява от настоящата директива.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Свързаните с договорното право пречки, които не позволяват на търговците да се възползват в пълна степен от потенциала на вътрешния пазар, ощетяват и потребителите. Слабата трансгранична търговия води до намален обем на вноса и по-слаба конкуренция. Потребителите могат да бъдат ощетени от ограничения избор на стоки на по-високи цени, както поради това, че по-малко чужди търговци предлагат продуктите и услугите си направо на тях, така и косвено в резултат от ограничената трансгранична търговия между стопанските субекти на ниво продажби на едро. Въпреки че пазаруването през граница може да носи значителна икономическа изгода с оглед на по-големия брой и по-добри предложения, много потребители не се решават да пазаруват в друга държава поради неувереността в правата си. Някои от основните притеснения на потребителите са свързани с договорното право, например доколко те биха получили адекватна защита, в случай че закупят дефектен продукт. Вследствие на това значителен брой потребители предпочитат да пазаруват в страната си, дори това да означава, че разполагат с по-ограничен избор или че плащат по-високи цени.

(4) Като се актуализира съществуващото европейско право за защитата на потребителите по отношение на правните задължения, произтичащи от гаранцията за съответствие, във връзка с потребителските договори за продажба, свързаните услуги и цифровото съдържание, ще се гарантира високо равнище на защита на потребителите.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Освен това потребителите, които желаят да спечелят от разликите в цените между различните държави членки като пазаруват от търговци от друга държава членка, често са затруднени поради отказа на търговците да продават. Въпреки че електронната търговия до голяма степен улеснява търсенето на пазарни предложения, както и сравняването на цените и на други условия, независимо от мястото на установяване на търговеца, търговците много често отказват да изпълняват поръчки на потребители от чужбина, защото се въздържат от трансгранични сделки.

заличава се

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Различията в националните системи на договорно право представляват пречка, която не позволява на потребители и търговци да се ползват от предимствата на вътрешния пазар. Тези пречки, свързани с договорното право, биха били значително смекчени, ако договорите биха могли да се основават на единен набор от норми на договорното право, независимо от мястото на установяване на страните по договора. Такъв единен набор от норми на договорното право следва да урежда целия цикъл на съществуване на даден договор, като по този начин обхваща областите, които са най-важни при сключването на договорите. Той трябва да включва също така напълно хармонизирани разпоредби за защита на потребителите.

заличава се

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Тези различия между националните системи на договорно право и тяхното въздействие върху трансграничната търговия водят и до ограничаване на конкуренцията. При ниско равнище на трансгранична търговия има по-малко конкуренция и следователно по-малко стимули за търговците да бъдат по-иновативни и да подобрят качеството на своите продукти или да намалят цените. По-специално в по-малките държави членки с ограничена вътрешна конкуренция, решението на чуждестранните търговци да се въздържат от навлизане на тези пазари поради разходите и усложненията може да ограничи конкуренцията на тези пазари, което ще доведе до значителни последици върху възможностите за избор и равнището на цените на предлаганите продукти. Освен това пречките пред трансграничната търговия могат да застрашат конкуренцията между МСП и по-големите предприятия. С оглед на значително въздействие на разходите по сделките спрямо оборота, за едно МСП е много по-вероятно да се въздържи от навлизане на чужд пазар, отколкото за едно по-голямо и конкурентно предприятие.

заличава се

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За преодоляването на тези свързани с договорното право пречки страните следва да разполагат с възможността да се договорят, че техните договори ще се уреждат от единен набор от норми на договорното право („общо право за продажбите“), които имат същото значение и се тълкуват еднакво във всички държави членки. Общото европейско право за продажбите следва да представлява допълнително решение, с което се увеличават възможностите за избор на страните и което може да бъде свободно прилагано, когато те съвместно счетат това за полезно, с цел да бъде улеснена трансграничната търговия и да бъдат намалени разходите по сделките и пропуснатите ползи, както и други свързани с договорното право пречки пред трансграничната търговия. То следва да стане основа на договорните взаимоотношения само когато страните съвместно решат да го прилагат.

заличава се

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С настоящия регламент се създава общо европейско право за продажбите. Чрез него се хармонизират националните системи на договорно право на държавите членки, като не се налагат изменения във вече съществуващото национално договорно право, а се създава в рамките на националното право на всяка държава членка втори режим на договорно право спрямо договорите от неговото приложно поле. Този втори режим следва да е еднакъв за целия Съюз и да съществува наред с вече съществуващите норми на националното договорно право. Общото европейско право за продажбите следва да се прилага на доброволна основа за трансгранични договори при наличието на изрично споразумение на страните.

(9) С настоящата директива се определя минимален набор отправила, създаващи правната рамка за определени аспекти на продажбата на потребителски стоки и цифрово съдържание, правните задължения, произтичащи от гаранцията за съответствие, и договорите за свързани услуги. Следователно настоящата директива хармонизира договорното право на държавите членки, без да възпрепятства запазването или въвеждането от тяхна страна на национални разпоредби в областите, хармонизирани от настоящата директива, с цел да се гарантира високо равнище на защита на потребителите.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) В случаите на стоки втора употреба държавите членки могат да предвидят съгласно член 7, параграф 1 от Директива 1999/44, че търговците могат да намалят гаранционния срок до една година. В контекста на нарастващото значение на пазара на стоки втора употреба в условията на икономическа криза и на необходимостта от насърчаване на устойчиво потребление намаляването на правната гаранция на една година вече не е обосновано. Гаранционният срок за стоки втора употреба следва по-скоро да бъде определян въз основа на определението за изискванията по отношение на съответствието на стоките или цифровото съдържание, както е предвидено в тази директива.

Обосновка

Държавите членки могат да предвидят съгласно член 7, параграф 1 от Директива 1999/44, че търговците могат да намалят гаранционния срок до една година. Това не е нито необходимо, както може да се установи в държавите членки, които не са използвали тази възможност, нито е желано по отношение на устойчивото потребление. Поради това тази възможност за регулиране не се запазва в тази директива.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) Разпоредбите относно правни гаранции играят важна роля за насърчаването на устойчиви продукти и са от значение в рамките на стратегията на ЕС за интегрираната продуктова политика. За насърчаването на устойчиво потребление, на доверие на потребителите в продуктите, разработени въз основа на установените се в правните разпоредби стандарти за екодизайна, трябва да се гарантира, че потребителят може да разчита на правните гаранции през целия жизнен цикъл на продукта, произведен в съответствие с нормите на екодизайна. Този период от време следва да бъде определен съгласно мерките за изпълнение във връзка с Директива 2009/158/EО, съгласно които трябва да бъде извършена оценка на приблизителната продължителност на живота на продукта.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Съгласието за прилагане на общото европейско право за продажбите следва да бъде избор, направен в рамките на обхвата на съответното национално законодателство, което се прилага съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 или по отношение на задълженията за предоставяне на преддоговорна информация — съгласно Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения (Регламент (ЕО) № 864/2007), или съгласно всяка друга релевантна стълкновителна норма. Следователно съгласието за прилагане на общото европейско право за продажбите не следва да е равнозначно на избор на приложимо право по смисъла на стълкновителните норми и не трябва да се бърка с него, нито да засяга стълкновителните норми. Настоящият регламент следователно няма да засегне никоя от съществуващите стълкновителни норми

заличава се

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Общото европейско право за продажбите следва да съдържа пълен набор от напълно хармонизирани повелителни норми за защита на потребителите. В съответствие с член 114, параграф 3 от Договора тези норми следва да гарантират висока степен на защита на потребителите с оглед увеличаване на доверието на потребителите в общото европейско право за продажбите и стимулирането им по този начин да сключват трансгранични договори на това основание. В тези норми следва да се запази или увеличи степента на защита, с която се ползват потребителите по силата на законодателство на Съюза в областта на защитата на потребителите.

(11) В съответствие с член 114, параграф 3 от Договора тези норми следва да гарантират висока степен на защита на потребителите с оглед увеличаване на доверието на потребителите и стимулирането им по този начин да сключват трансгранични договори. В тези норми следва да се запази или увеличи съществуващата степен на защита, с която се ползват потребителите по силата на законодателство на Съюза в областта на защитата на потребителите.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Тъй като общото европейско право за продажбите съдържа пълен набор от напълно хармонизирани повелителни норми за защита на потребителите, няма да има различия между законодателствата на държавите членки в тази област, когато страните са избрали да прилагат това право. Следователно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 593/2008, който се обуславя от съществуването на различна степен на защита на потребителите в държавите членки, няма да има практическо значение за въпросите, уредени от общото европейско право за продажбите.

заличава се

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Общото европейско право за продажбите следва да се прилага към трансгранични договори, защото именно в този контекст несъответствията между националните законодателства водят до усложнения и допълнителни разходи и разколебават страните от участие в договорни отношения. При договори между стопански субекти трансграничният характер на даден договор следва да се определя въз основа на обичайното местопребиваване на страните. При договор между стопански субект и потребител трансграничното изискване следва да се счита изпълнено, когато или основният адрес, посочен от потребителя, адресът за доставка на стоките, или адресът на фактуриране, посочен от потребителя, се намира в държава членка, но извън държавата, в която се намира обичайното местопребиваване на търговеца.

заличава се

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Прилагането на общото европейско право за продажбите не следва да бъде ограничено само до трансгранични ситуации, включващи държави членки, а да може да се прилага и за улесняване на търговията между държави членки и трети държави. Когато участват потребители от трети държави, съгласието да се прилага общото европейско право за продажбите, което за тях ще е равнозначно на избор на чуждо право, следва да се подчинява на приложимите стълкновителни норми.

заличава се

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Търговците, които сключват както изцяло вътрешнотърговски, така и трансгранични търговски сделки, може също така да счетат за полезно да прилагат един единствен и уеднаквен договор към всички свои сделки. Затова държавите членки следва да имат свободата да решат дали да предоставят общото европейско право за продажбите на разположение и на страните по договори за прилагане във вътрешната търговия.

заличава се

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Общото европейско право за продажбите следва да може да се прилага по-специално при продажбата на движими стоки, включително при изработката или производството на такива стоки, тъй като това е единственият икономически най-важен вид договор, който може да дава конкретни възможности за растеж в трансграничната търговия, особено в електронната търговия.

заличава се

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) За да отразява увеличаващото се значение на цифровата икономика, приложното поле на общото европейско право за продажбите следва да обхваща и договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Преносът на цифрово съдържание с цел съхранение, обработка и достъп, както и за повторна употреба, като например изтеглянето на музика, бързо се увеличава и има голям потенциал за бъдещ растеж, но все още е свързано с твърде много правни различия и несигурност. Следователно общото европейско право за продажбите следва да обхваща и предоставянето на цифрово съдържание, независимо дали това цифрово съдържание се предоставя на материален носител или не.

(17) За да отразява увеличаващото се значение на цифровата икономика, приложното поле на настоящата директива следва да обхваща и договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Преносът на цифрово съдържание с цел съхранение, обработка и достъп, както и за повторна употреба, като например изтеглянето на музика, бързо се увеличава и има голям потенциал за бъдещ растеж, но все още е свързано с твърде много правни различия и несигурност. Следователно настоящата директива следва да обхваща и предоставянето на цифрово съдържание, независимо дали това цифрово съдържание се предоставя на материален носител или не.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Често цифровото съдържание се предоставя не срещу заплащане, а съчетано с отделни платени стоки или услуги, като включва и непарични съображения, като например предоставянето на достъп до лични данни или безплатно в контекста на пазарна стратегия, основана на очакването на един по-късен етап потребителят да закупи продукти с допълнително или по-сложно цифрово съдържание. Предвид тази специфична пазарна структура и факта, че недостатъци в предоставеното цифрово съдържание може да засегнат икономическите интереси на потребителите, независимо от условията, при които е било предоставено, прилагането на общото европейско право за продажбите не следва да зависи от това дали въпросното специфично цифрово съдържание е платено.

(18) Често цифровото съдържание се предоставя не срещу заплащане, а съчетано с отделни платени стоки или услуги, като включва и непарични съображения, като например предоставянето на достъп до лични данни или безплатно в контекста на пазарна стратегия, основана на очакването на един по-късен етап потребителят да закупи продукти с допълнително или по-сложно цифрово съдържание. Предвид тази специфична пазарна структура и факта, че недостатъци в предоставеното цифрово съдържание може да засегнат икономическите интереси на потребителите, независимо от условията, при които е било предоставено, гарантираната с настоящата директива защита за потребителя не следва да зависи от това дали въпросното специфично цифрово съдържание е платено.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) С Директива 2011/83/ЕС се определят правила за преминаването на риска при стоки, но все пак остава необходимостта тези правила да бъдат допълвани с нови правила и за цифрово съдържание и по този начин да се отчита особеното естество на тези продукти.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С оглед постигането на максимална добавена стойност на общото европейско право за продажбите в неговото материално приложно поле следва да бъдат включени също и определени предоставяни от продавача услуги, които са в пряка и тясна връзка със специфичните стоки или цифрово съдържание, които са били предоставени на основание общото европейско право за продажбите, и на практика често се предлагат в съчетание едновременно в същия или свързан с основния договор, като най-често това са ремонта, поддръжка и монтаж на стоките или цифровото съдържание.

(19) С оглед постигането на максимална добавена стойност от актуализирането на съществуващите разпоредби относно правните задължения, произтичащи от гаранцията за съответствие, в материалното приложно поле на настоящата директива следва да бъдат включени също и определени услуги, които са в пряка и тясна връзка със специфичните стоки или цифрово съдържание и на практика често се предлагат в съчетание едновременно в същия или свързан с основния договор.

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Общото европейско право за продажбите не следва да обхваща свързани договори, по силата на които купувачът придобива стоки или получава услуга от трето лице. Това няма да е уместно, тъй като третото лице не е част от споразумението между страните по договора за прилагане на нормите на общото европейско право за продажбите. Свързан договор с трето лице следва да се урежда от съответното национално право, което се прилага съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 и Регламент (ЕО) № 864/2007 или съгласно всяка друга релевантна стълкновителна норма.

(20) В случай че съответните стока, свързана услуга или цифрово съдържание не съответстват на договора, потребителят следва да има възможността да избира от различните средства за правна защита, които се гарантират с настоящата директива. Потребителят следва да има право да може да изисква отстраняването на несъответствието с договора от търговеца чрез предоставянето на определени услуги, които обхващат ремонт или замяна, намаление на продажната цена, право на потребителя да откаже изпълнение, анулиране на договора или обезщетение. Следва да бъде възможно евентуалното акумулиране на някои от тези средства за правна защита.

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Държавите членки могат да предвидят в националното си законодателство, че размерът на възстановената на потребителя сума може да бъде намален, за да се отчете използването от потребителя на стоките или цифровото съдържание, освен ако прекратяването настъпва в срок от шест месеца след преминаването на риска за потребителите и при условие че би било несправедливо да се позволи на потребителя да използва безвъзмездно стоките или цифровото съдържание след този период от време, като се вземат предвид естеството и степента на ползването и наличието на други средства за правна защита, различни от прекратяване на договора.

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) За да бъдат разрешени съществуващите проблеми на вътрешния пазар и конкуренцията по един целенасочен и съгласуван начин, приложното поле по отношение на лицата на общото европейско право за продажбите следва да бъде съсредоточено върху страните, които понастоящем са разколебани да осъществяват икономическа дейност в чужбина поради различията между националните системи на договорно право, което оказва значително отрицателно въздействие върху трансграничната търговия. То следва да обхваща всички сделки межди стопански субекти и потребители и договорите между търговци, по които поне един от тях е МСП, опирайки се на Препоръка на Комисията 2003/361 от 6 май 2003 г. относно определението на микро-, малки и средни предприятия. Това обаче трябва да става, без да се засяга възможността държавите членки да примат законодателство, с което да предоставят общото европейско право за продажбите за прилагане при договори между търговци, нито един от които не е МСП. При всички случаи при сделките между стопански субекти търговците разполагат с пълна свобода на договаряне и се насърчават при съставянето на своите договорни условия да се ръководят от общото европейско право за продажбите.

заличава се

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Съгласието между страните по договора е необходимо условие, за да се прилага общото европейско право за продажбите. Това съгласие следва да отговаря на строги изисквания при сделките между стопански субекти и потребители. Тъй като на практика в повечето случаи търговецът е този, който предлага да се прилага общото европейско право за продажбите, потребителите трябва да са напълно наясно с факта, че дават съгласието си да се прилагат норми, които са различни от тези в тяхното вече съществуващо национално право. Следователно съгласието на потребителя да се прилага общото европейско право за продажбите следва да бъде допустимо единствено под формата на изрично изявление, отделно от изявлението, с което той дава съгласието си за сключването на договора. Поради това не трябва да е възможно да се предлага прилагането на общото европейско право за продажбите като част от условията по договора, който се сключва, и по-специално като елемент от общите условия на договора на търговеца. Търговецът следва да предостави на потребителя потвърждаване на споразумението да се прилага общото европейско право за продажбите на траен носител.

заличава се

Изменение  32

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Освен съзнателен избор, съгласието на потребителя да се прилага общото европейско право за продажбите трябва да бъде и основаващ се на факти избор. Поради това търговецът следва не само да насочи вниманието на потребителя върху факта, че възнамерява да прилага общото европейско право за продажбите, но също и да предостави информация за неговото естество и основните му характеристики. За да се улеснят търговците в изпълнението на тази задача и по този начин да се избегне ненужната административна тежест, и за да се осигури съгласуваност в степента и качеството на информацията, която се дава на потребителите, търговците следва да им предоставят стандартната информационна бележка, предоставена с настоящия регламент и на разположение в превод на всички официални езици на Съюза. Когато не е възможно на потребителите да се предостави информационната бележка, например в контекста на един телефонен разговор или когато търговецът не е предоставил информационната бележка, споразумението да се прилага общото европейско право за продажбите не следва да бъде обвързващо за потребителя, докато не получи информационната бележка заедно с потвърждаване на споразумението и докато впоследствие не изрази съгласие.

заличава се

Изменение  33

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) За да се избегне избирателното прилагане на определени елементи от общото европейско право за продажбите, което би нарушило равновесието между правата и задълженията на страните и би се отразило отрицателно върху степента на защита на потребителите, изборът следва да обхваща общото европейско право за продажбите в неговата цялост, а не само определени части от него.

заличава се

Изменение  34

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Когато за въпросния договор иначе би се прилагала Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки, изборът на общото европейско право за продажбите следва да означава по подразбиране споразумение между страните по договора тази конвенция да бъде изключена.

заличава се

Изменение  35

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Правилата на общото европейско право за продажбите следва да обхващат въпроси от договорното право, които са от практическо значение през цикъла на съществуване на различните видове договори, които попадат в материалното приложно поле и това по отношение на лицата, особено онези, които се сключват онлайн. Следователно освен правата и задълженията на страните и средствата за правна защита при неизпълнение, общото европейско право за продажбите следва да урежда задълженията за предоставяне на преддоговорна информация, сключването на договора, включително формалните изисквания, правото на отказ и последиците му, унищожаемостта на договора в резултат на грешка, измама, заплашване или непочтено възползване и последиците от тази унищожаемост, тълкуването, съдържанието и последиците на договора, оценката и последиците на неравноправните условия на договора, връщането след унищожението и прекратяването, и погасяването на правата по давност. То следва да урежда санкциите, които се налагат в случай на неизпълнение на всички задължения, които произтичат от неговото прилагане.

заличава се

Изменение  36

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Всички въпроси от договорен или извъндоговорен характер, които не са уредени в общото европейско право за продажбите, се ръководят от вече съществуващите норми на националното право извън общото европейско право за продажбите, което национално право се прилага съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 и Регламент (ЕО) № 864/2007 или съгласно всяка друга релевантна стълкновителна норма. Тези въпроси включват правосубектност, недействителността на договора поради недееспособност, незаконност или неморалност, определянето на езика на договора, въпроси, свързани с недискриминацията, представителство, множество длъжници и кредитори, промяна на страните по договора, включително прехвърлянето на вземане, прихващане и сливане, вещно право, включително прехвърлянето на собственост, интелектуална собственост и непозволено увреждане. Освен това въпросът дали конкурентни искове за договорна и извъндоговорна отговорност могат да се упражняват едновременно остава извън приложното поле на общото европейско право за продажбите.

(27) Всички въпроси от договорен или извъндоговорен характер, които не са уредени в настоящата директива, се ръководят от вече съществуващите норми на националното право.

Изменение  37

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Общото европейско право за продажбите не следва да урежда въпроси извън обхвата на договорното право. По отношение на тези въпроси настоящият регламент не следва да засяга правото на Съюза или националното право. Например, задълженията за предоставяне на информация, които са предвидени с цел защита на здравето и безопасността или от съображения, свързани с околната среда, следва да останат извън приложното поле на общото европейско право за продажбите. Освен това настоящият регламент не следва да засяга прилагането на информационните изисквания на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар.

заличава се

Изменение  38

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) След постигането на действително споразумение за прилагане на общото европейско право за продажбите, само това право следва да урежда въпросите, попадащи в неговото приложно поле. Нормите на общото европейско право за продажбите следва да се тълкуват самостоятелно в съответствие с установените принципи за тълкуване на законодателството на Съюза. Въпросите, попадащи в приложното поле на общото европейско право за продажбите, които не са изрично уредени от него, следва да се решат само чрез тълкуване на неговите разпоредби, без прилагането на никое друго право. Общото европейско право за продажбите следва да се тълкува въз основа на принципите, на които се основава, и целите си, както и на всички свои разпоредби.

заличава се

Изменение  39

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Свободата на договаряне следва да бъде водещият принцип в основата на общото европейско право за продажбите. Автономията на страните по договора следва да бъде ограничена единствено когато и доколкото това е неизбежно, и по-специално от съображения за защита на потребителите. Когато такава необходимост съществува, следва ясно да се посочи повелителният характер на въпросните норми.

заличава се

Изменение  40

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Принципът на добросъвестност и почтеност в оборота следва да бъде ръководен в отношенията между страните. Тъй като някои норми представляват специален случай на общия принцип за добросъвестност и почтеност в оборота, те следва да се прилагат с предимство пред общия принцип. Поради това общият принцип не следва да се използва като средство за изменение на специалните права и задължения на страните, така както те са определени в конкретните норми. Конкретните изисквания, които произтичат от принципа на добросъвестност и почтеност в оборота, следва да зависят, наред с останалото, и от относителното ниво на специални знания, с които разполагат страните, и следователно да бъдат различни за сделки между стопански субекти и между стопански субекти и потребители. При сделки между търговци уместен фактор в този контекст следва да бъде добрата търговската практика в съответната ситуация.

заличава се

Изменение  41

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) Целта на общото европейско право за продажбите следва да бъде запазването на действителен договор, когато това е възможно и уместно предвид законните интереси на страните.

заличава се

Изменение  42

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Като се отчитат законните интереси на страните, чрез общото европейско право за продажбите следва да се намират добре балансирани решения за определяне и упражняване на средствата за правна защита в случай на неизпълнение на договора. При договорите между стопански субекти и потребители системата от средства за правна защита следва да отразява факта, че несъответствието на стоките, цифровото съдържание или услугите попада в сферата на отговорност на търговеца.

заличава се

Изменение  43

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) За да повиши правната сигурност като предостави публичен достъп до съдебната практика на Съда на Европейския съюз и националните съдилища по тълкуването на общото европейско право за продажбите или на всяка друга разпоредба на регламента, Комисията следва да създаде база данни със съответните окончателни съдебни решения. За да стане възможно изпълнението на тази задача, държавите членки следва да осигурят бързото информиране на Комисията за подобни национални съдебни решения.

(34) За да повиши правната сигурност като предостави публичен достъп до съдебната практика на Съда на Европейския съюз и националните съдилища по тълкуването на настоящата директива, Комисията следва да създаде база данни със съответните окончателни съдебни решения. За да стане възможно изпълнението на тази задача, държавите членки следва да осигурят бързото информиране на Комисията за подобни национални съдебни решения.

Изменение  44

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Уместно е да се направи преглед на действието на общото европейско право за продажбите или на всяка друга разпоредба на настоящия регламент, след като те бъдат прилагани в продължение на пет години. При прегледа следва да се вземат предвид, наред с другото, необходимостта да се разшири допълнително приложното му поле във връзка с договорите между стопански субекти, развитието на пазара и технологиите по отношение на цифровото съдържание и бъдещото развитие на достиженията на правото на Съюза.

заличава се

Изменение  45

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар като предостави единен набор от норми на договорното право, които да бъдат прилагани за трансгранични сделки в рамките на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може по-успешно да бъде постигната на равнище Европейски съюз, Съюзът може да предприеме мерки, съгласно принципа на субсидиарността, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в горепосочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(36) Тъй като целта на настоящата директива, а именно да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар чрез хармонизиране на определени аспекти от задълженията, произтичащи от гаранцията за съответствие, във връзка с договорите за продажба, свързаните услуги и цифровото съдържание, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може по-успешно да бъде постигната на равнище Европейски съюз, Съюзът може да предприеме мерки, съгласно принципа на субсидиарността, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

Изменение  46

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, утвърдени по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, по-конкретно в членове 16, 38 и 47 от нея,

(37) Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, утвърдени по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз,

Изменение  47

Предложение за регламент

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a) За да се избягва дублирането и за да се допълва приложимото право на Съюза, в настоящата директива следва да се отчитат принципите на Директива 2011/83/EС относно правата на потребителите, в които бяха хармонизирани правилата за договорите от разстояние и договорите извън търговския обект, като например преддоговорна информация, формални изисквания, право на оттегляне от договора, доставка, преминаване на риска и платежни средства. По този начин би било възможно създаването на солидна правна рамка от правила на ЕС за предприятия, които продават на територията на Съюза стоки или цифрово съдържание.

Изменение  48

Предложение за регламент

Съображение 37 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37б) След приемането на настоящата директива Комисията следва да създаде работна група, съставена в основни линии от сдружения на потребителите и предприятията и подкрепяна от членове на академичната общност и ползватели, така че да разработва стандартни условия за сделки, извършени в интернет, въз основа на разпоредбите на тази директива и достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на потребителите, по-специално на Директива 2011/83/EС.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Целта на настоящия регламент е да подобри условията за изграждането и функционирането на вътрешния пазар чрез предоставянето на единен набор от норми на договорното право, уредени в приложение I („общото европейско право за продажбите“). Тези норми могат да бъдат прилагани при трансгранични сделки за продажба на стоки, за предоставяне на цифрово съдържание и за свързани услуги, когато страните по договор постигнат споразумение за това.

1. Целта на настоящата директива е да подобри условията за изграждането и функционирането на вътрешния пазар, като се гарантира високо равнище на защита на потребителите, което също така да отчита новите технологии чрез хармонизиране на някои аспекти на законите, уредбите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на определени аспекти на задълженията, произтичащи от гаранцията за съответствие, свързаните услуги и цифровото съдържание, във връзка с договорите, сключени между потребители и търговци.

Обосновка

Предложението на Комисията следва да бъде преобразувано в Директива за минимална хармонизация на определени аспекти на гарантирането при потребителски договори за продажба, на свързани услуги и цифрово съдържание. Настоящата директива е съществено продължение на Директива 2011/83/EС. За целите на правната сигурност в настоящата директива не следва да бъдат обхващани разпоредби, които са вече установени в Директива 2011/83/EС.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият регламент дава възможност на търговците да разчитат на общ набор от норми и да прилагат едни и същи условия на договора при всички свои трансгранични сделки, намалявайки ненужните разходи, като същевременно се постига висока степен на правна сигурност.

заличава се

Обосновка

Директивата следва да бъде структурирана по следния начин:Глава 1: Приложно поле и определения

Глава 2: Съответствие с договора и средства за правна защита на потребителите

Глава 3: Търговски гаранции

Глава 4: Свързани услуги

Глава 5: Общи разпоредби

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Във връзка с договори между търговци и потребители настоящият регламент съдържа цялостен набор от норми за защита на потребителите, които да гарантират високо ниво на защита на потребителите, да засилят доверието на потребителите във вътрешния пазар и да насърчат потребителите да пазаруват отвъд граница.

3. Настоящата директива съдържа цялостен набор от норми за защита на потребителите, които да гарантират високо ниво на защита на потребителите, да засилят доверието на потребителите във вътрешния пазар и да насърчат потребителите да пазаруват отвъд граница.

 

3a. Освен ако в настоящата директива е предвидено друго, държавите членки могат да запазят или да въведат национални закони, гарантиращи по-високо равнище на защита на потребителите, които се различават от разпоредбите на настоящата директива.

 

3б. Ако една или повече държави членки се възползват от възможността съгласно параграф 3а, те приемат разпоредби, които са в съответствие с Договорите, и уведомяват Комисията за тях. Комисията гарантира, наред с другото чрез специална интернет страница, че тази информация е лесно достъпна за потребители и търговци.

 

3в. Правата на потребителите, хармонизирани чрез настоящата директива, не засягат използването на други национални правни уредби с оглед на договорни или извъндоговорни задължения на търговците.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „добросъвестност и почтеност в оборота“ означава стандарт на поведение, който се характеризира с честност, откритост и зачитане на интересите на другата страна по съответната сделка или правоотношение;

заличава се

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „вреди“ означава имуществени и неимуществени вреди във вид на болка и страдание, като се изключват други видове неимуществени вреди като влошаване на качеството на живота и загуба на удовлетвореност;

заличава се

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „общи условия на договора“ означава условия на договора, които са съставени предварително за множество сделки, включващи различни страни, и които не са индивидуално уговорени от страните по смисъла на член 7 от общото европейско право за продажбите;

заличава се

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „търговец“ означава всяко физическо или юридическо лице, което осъществява дейност с предмет, свързан с неговата търговска или стопанска дейност, занятие или професия;

д) „търговец“ означава всяко физическо лице или юридическо лице, независимо дали то е обект на частното или публичното право, което действа само или чрез друго физическо или юридическо лице, действащо от негово име или за негова сметка, което осъществява дейност с предмет, свързан с неговата търговска или стопанска дейност, занятие или професия;

Обосновка

Това определение съответства на Директива на ЕС 83/2011 относно правата на потребителите, по-конкретно що се отнася до дейността на трети лица от името или за сметка на търговеца.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) „потребител“ означава всяко физическо лице, което осъществява дейност с предмет извън неговата търговска или стопанска дейност, занятие или професия;

е) „потребител“ означава всяко физическо лице, което осъществява дейност с предмет извън неговото занятие, търговска дейност, занаят или професия;

Обосновка

Определението следва да гласи по същия начин, както и определението от директивата за правата на потребителите.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) „стоки“ означава всякакви движими материални вещи; това изключва:

з) „стоки“ означава всички движими материални вещи, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощен от закона орган; вода, газ и електрическа енергия се считат за стоки, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество;

i) електричеството и природния газ; както и

 

ii) водата и другите видове газ, освен ако се предлагат за продажба в ограничен обем или определено количество;

 

Обосновка

Определението следва да гласи по същия начин, както и определението от директивата за правата на потребителите, по-специално с оглед на последователността на изброените стоки.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 2 – буква й) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) „цифрово съдържание“ означава данни, които се произвеждат и предоставят в цифров вид, независимо дали по спецификации на купувача или не, включително видеозапис, аудиозапис, изображение или текстово цифрово съдържание, електронни игри, софтуер и цифрово съдържание, което позволява персонализирането на съществуващ хардуер или софтуер; това изключва:

(не се отнася до българската версия)

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 2 – буква й) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) „цифрово съдържание“ означава данни, които се произвеждат и предоставят в цифров вид, независимо дали по спецификации на купувача или не, включително видеозапис, аудиозапис, изображение или текстово цифрово съдържание, електронни игри, софтуер и цифрово съдържание, което позволява персонализирането на съществуващ хардуер или софтуер; това изключва:

й) цифрово съдържание“ означава данни, които се произвеждат и предоставят в цифров вид, независимо дали по спецификации на купувача или не и независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, посредством материален носител или чрез всякакво друго средство, които се предоставят за определена цена или срещу безвъзмездна услуга, като например чрез предоставяне на лични данни на потребителя, включително видеозапис, аудиозапис, изображение или текстово цифрово съдържание, електронни игри, софтуер и цифрово съдържание, което позволява персонализирането на съществуващ хардуер или софтуер; това изключва:

Обосновка

Определението на цифрово съдържание следва да бъде разширено така, че да включва предоставяно безплатно цифрово съдържание.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 2 – буква й) – точка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv) електронни комуникационни услуги и мрежи и свързани с тях съоръжения и услуги;

заличава се

Обосновка

Това изключение от определението на понятието „цифрово съдържание” не е необходимо и също така не е предвидено в Директива 2011/83/EС. Така че това включване следва да отпадне в смисъла на едно последователно приложно поле и на двете директиви.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) „договор за продажба“ означава всеки договор, по силата на който търговецът („продавачът“) прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността върху стоките на друго лице („купувач“), а купувачът плаща или се задължава да плати цената за тях; това включва договор за доставка на стоки, чиято направа или чието производство предстои, но изключва публичната продан или други прояви на упражняване на властнически правомощия;

заличава се

Обосновка

Вече уредено чрез Директива 2011/83/EС.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 2 – буква м) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м) „свързана услуга“ означава всяка свързана със стоки или цифрово съдържание услуга, като например монтаж, поддръжка, ремонт или всяка друга обработка, която се предоставя от продавача на стоките или доставчика на цифровото съдържание по договора за продажба, по договора за предоставяне на цифрово съдържание или по отделен договор за свързани услуги, сключен едновременно с договора за продажба или с договора за предоставяне на цифрово съдържание; това изключва:

м) „свързана услуга“ означава всяка свързана със стоки или цифрово съдържание услуга, като например монтаж, поддръжка, ремонт или всяка друга обработка, която се предоставя от продавача на стоките или доставчика на цифровото съдържание по договора за продажба, по договора за предоставяне на цифрово съдържание или по отделен договор за свързани услуги, сключен едновременно или във връзка с договора за продажба или с договора за предоставяне на цифрово съдържание; това изключва:

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 2 – буква м) – точка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) услуги по обучение;

заличава се

Обосновка

Услугите по обучение следва да бъдат включени в приложното поле на настоящата директива, тъй като те могат да играят важна роля за потребителя при закупуването на стока или цифрово съдържание, като например при закупуването на компютърна програма.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 2 – буква н)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н) „доставчик на услуги“ означава продавач на стоки или доставчик на цифрово съдържание, който се задължава да предостави на клиент свързана с тези стоки или това цифрово съдържание услуга;

н) „доставчик на услуги“ означава предприемач, който се задължава да предостави свързана услуга;

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 2 – буква o)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

o) „клиент“ означава всяко лице, което закупува свързана услуга;

заличава се

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 2 – буква п)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п) „договор от разстояние“ означава всеки договор между търговец и потребител в рамките на организирана схема за продажба от разстояние, сключен без едновременното физическо присъствие на търговеца, или — в случай че търговецът е юридическо лице — на физическо лице, което представлява търговеца, и потребителя чрез изключителното използване на едно или няколко средства за комуникация от разстояние до момента на сключване на договора, включително и в момента на самото сключване на договора;

заличава се

Обосновка

Вече уредено в Директива 2011/83/EС.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 2 – буква р)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

р) „договор извън търговския обект“ означава всеки договор между търговец и потребител:

заличава се

i) сключен при едновременното физическо присъствие на търговеца или — когато търговецът е юридическо лице — на физическото лице, което представлява търговеца, и на потребителя на място, което е различно от стопанския обект на търговеца, или сключен въз основа на предложение, направено от потребителя при същите обстоятелства; или

 

ii) сключен в стопанския обект на търговеца или чрез всяко средство за комуникация от разстояние непосредствено след като с потребителя лично и индивидуално е осъществен контакт на място, което е различно от стопанския обект на търговеца, при едновременното физическо присъствие на търговеца или — когато търговецът е юридическо лице — на физическо лице, което представлява търговеца, и потребителя; или

 

iii) сключен по време на пътуване, организирано от търговеца или — когато търговецът е юридическо лице — на физическото лице, което представлява търговеца, чиято цел или последица е рекламата и продажбата на стоки или предоставянето на цифрово съдържание или на свързани услуги на потребителя;

 

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 2 – буква с)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

с) „стопански обект“ означава:

заличава се

i) всеки недвижим търговски обект, в който търговецът осъществява постоянно дейността си; или

 

ii) всеки движим търговски обект, в който търговецът осъществява обичайно дейността си;

 

Обосновка

Вече уредено в Директива 2011/83/EС.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 2 – буква т)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

т) „търговска гаранция“ означава всяко задължаване от страна на търговеца или производителя към потребителя, в допълнение към своите правни задължения по член 106, в случай на неточно изпълнение да върне платената цена или да замени или ремонтира стоки или цифрово съдържание, или да предостави сервизно обслужване за тях по всеки друг начин, ако те не отговарят на спецификациите или на каквито и да било други несвързани с точното изпълнение изисквания, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, съществуваща към или преди момента на сключване на договора;

т) „търговска гаранция“ означава всяко задължаване от страна на търговеца или производителя към потребителя, в допълнение към неговите правни задължения, произтичащи от гаранцията за съответствие, да върне платената цена или да замени или ремонтира стоки или цифрово съдържание, или да предостави сервизно обслужване за тях по всеки друг начин, ако те не отговарят на спецификациите или на каквито и да било други несвързани с точното изпълнение изисквания, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, съществуваща към или преди момента на сключване на договора;

Обосновка

Определението следва да бъде приведено в съответствие с определението в директивата за правата на потребителите.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 2 – буква та) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

та) „ремонт” означава възстановяването или привеждането на стоката или на цифровото съдържание в съответствие със състоянието, посочено в договора, в случай на несъответствие;

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 2 – буква тб) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

тб) „производител” означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда стоки или цифрово съдържание или което възлага производството на тези продукти, всеки вносител на стоки или цифрово съдържание на територията на Съюза или всяко лице, което претендира да бъде производител чрез поставяне на своето име, търговска марка или друг отличителен знак върху стоката или цифровото съдържание;

Обосновка

Определението е заето от Директива 1999/44 EО за продажбата на потребителски стоки.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 2 – буква у)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

у) „траен носител“ означава всеки носител, който позволява на страна да съхранява отправената лично до нея информация, по начин, който я прави достъпна за последваща справка за период от време, съобразен с предназначението на информацията и който позволява съхраняваната информация да бъде възпроизвеждана без промени;

у) „траен носител“ означава всеки носител, който позволява на потребителя или на търговеца да съхранява информация, отправена до него, по начин, който я прави достъпна за последваща справка за период от време, съобразен с предназначението на информацията и който позволява съхраняваната информация да бъде възпроизвеждана без промени;

Обосновка

Определението следва да гласи по същия начин, както и определението от директивата за правата на потребителите. Все пак думата „лично” следва да бъде заличена, тъй като в противен случай може да се достигне до заключението, че постоянно става въпрос за информация, изпращана на една от страните.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 2 – буква х)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

х) „повелителна норма“ означава всяка разпоредба, чието прилагане страните не могат да изключат, нито да се отклонят от нея, нито пък да изменят нейните последици;

заличава се

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 2 – буква ц)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ц) „кредитор“ означава лице, което има право да получи изпълнението на парично или непарично задължение от страна на друго лице — длъжник;

заличава се

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 2 – буква ч)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ч) „длъжник“ означава лице, което има парично или непарично задължение към друго лице — кредитор;

заличава се

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 2 – буква ша) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ша) „безплатно привеждане в съответствие” означава необходимите разходи, направени за възстановяване или привеждане на стоката в съответствие с договора, и по-специално разходите за пощенски услуги, труд и материали.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение