Förfarande : 2013/2122(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0311/2013

Ingivna texter :

A7-0311/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/10/2013 - 8.9
CRE 22/10/2013 - 8.9

Antagna texter :

P7_TA(2013)0436

BETÄNKANDE     
PDF 179kWORD 95k
30 september 2013
PE 510.678v02-00 A7-0311/2013

om vilseledande reklam

(2013/2122(INI))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Cornelis de Jong

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om vilseledande reklam

(2013/2122(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om att skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva regelverket på ett effektivt sätt (COM(2012)0702),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version)(1),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (direktivet om otillbörliga affärsmetoder)(2),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (förordningen om konsumentskyddssamarbete)(3),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen(4),

–   med beaktande sin resolution av den 9 juni 2011 om oseriösa katalogföretag(5),

–   med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2009 om införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam(6),

–   med beaktande av sin resolution av den 16 december 2008 om oseriösa katalogföretag(7),

–   med beaktande av studien Misleading practices of ’directory companies’ in the context of current and future internal market legislation aimed at the protection of consumers and SMEs, beställd av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd(8),

–   med beaktande av utkastet till yttrande av den 19 april 2013 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om att skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva regelverket på ett effektivt sätt – översyn av direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (COM(2012)0702)(9),

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0311/2013), och av följande skäl:

A.  Vilseledande marknadsföringsmetoder kan ta sig många uttryck. De mest utbredda är bedrägerier med företagskataloger, inbetalningskort, domännamn på internet och varumärkesskydd samt vilseledande budskap av typen ”affärsmöjlighet”, ”arbeta hemifrån” eller ”bli rik snabbt”.

B.  Tillämpningsområdet för direktiv 2006/114/EG är för närvarande inriktat på vilseledande och jämförande reklam och dess konsekvenser för en rättvis konkurrens på den inre marknaden.

C. Det finns en tydlig efterfrågan från näringslivet, särskilt små och medelstora företag och mikroföretag, på bättre skydd och verkningsfulla åtgärder mot vilseledande metoder företag emellan. Detta ligger dock utanför tillämpningsområdet för direktiv 2005/29/EG.

D. Omfattningen av det ekonomiska bortfallet i EU på grund av vilseledande marknadsföringsmetoder är inte känd, men kan på grundval av viss nationell statistik uppskattas till miljarder euro varje år.

E.  Vilseledande marknadsföringsmetoder orsakar marknadsmisslyckanden och snedvriden konkurrens, vilket inverkar negativt på företagens förmåga att göra välgrundade och därigenom ändamålsenliga val.

F.  Små och medelstora företag, i synnerhet små- och mikroföretag, är de främsta offren för vilseledande marknadsföringsmetoder, fastän dessa företag är en viktig drivkraft för tillväxt i Europa. Även skolor, kyrkor, sjukhus, frivilligorganisationer samt kommuner och andra myndigheter är utsatta.

G. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen uttryckt oro över problemet med vilseledande marknadsföringsmetoder, vilka ofta är av gränsöverskridande natur, och har uppmanat kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera sina insatser för att öka medvetenheten, stärka samarbetet, förbättra genomdrivningen av regelverket och skärpa lagstiftningen.

H. Vilseledande marknadsföringsmetoder får en dominoeffekt för konsumenterna, som tvingas betala mer för varor och tjänster.

I.   Mörkertalet för dessa metoder är stort, eftersom offer för vilseledande marknadsföringsmetoder ofta skäms över att ha blivit lurade och avstår från att anmäla metoderna till brottsbekämpande myndigheter eller ger efter för betalningskraven. Med tanke på detta är det ytterst viktigt att dessa myndigheter underlättar anmälandet och prioriterar sådana fall tillräckligt högt.

J.   Medlemsstaterna har genomfört direktiven 2005/29/EG och 2006/114/EG på olika sätt, vilket medfört stora skillnader mellan de nationella bestämmelserna på områdena. Skillnaderna bidrar till en marknadsfragmentering och skapar osäkerhet kring den rättsliga genomdrivningen av EU:s regler om företag, särskilt i en gränsöverskridande kontext.

K. Ohederliga näringsidkare utnyttjar den mycket ojämna skyddsnivån för företag mellan medlemsstaterna. Endast Belgien och Österrike har infört ett specifikt förbud mot upplägg med oseriösa katalogföretag i sin lagstiftning, och Nederländerna håller just nu på att bereda en liknande lag.

L.  Det är mycket viktigt att tillämpa en konsekvent strategi med balans mellan förebyggande arbete och bestraffningsåtgärder. Om det inte finns tydliga rättsliga bestämmelser om problemet kommer de brottsbekämpande myndigheterna att tveka inför att agera.

M. Ohederliga näringsidkare är i nuläget mycket svåra att spåra och åtala, eftersom de ofta skickar fakturor från ett land till ett annat medan de har sitt bankkonto i ett tredje, vilket också gör det svårt att spåra penningöverföringar.

N. Det är ofta omöjligt för små och medelstora företag, i synnerhet mikroföretag, med sin ringa storlek och sina begränsade resurser, att väcka enskild talan mot ohederliga näringsidkare som är etablerade inom en annan jurisdiktion.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande, men betonar att det behövs ytterligare ansträngningar, särskilt när det gäller genomdrivandet av regelverket.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över den negativa inverkan som bedrägliga, vilseledande och illojala marknadsföringsmetoder har på den ekonomiska tillväxten, i synnerhet för små och medelstora företag, liksom på rättvis konkurrens på den inre marknaden, särskilt i de medlemsstater som är mindre utvecklade och hårdast drabbade av finanskrisen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga tillämpningsområdet för direktiv 2006/114/EG för att möjliggöra ett bättre skydd för företag mot vilseledande marknadsföringsmetoder.

Förebyggande arbete och information

4.   Europaparlamentet betonar att det behövs ett bättre informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att inrätta eller utse en nationell kontaktpunkt dit företag och andra som fallit offer för vilseledande metoder kan vända sig för att anmäla detta och få information om rättslig och utomrättslig prövning, liksom hjälp och kunskap för att förhindra och bekämpa olika former av bedrägeri. Varje kontaktpunkt bör ha en databas där alla typer av vilseledande marknadsföringsmetoder registreras, med lättbegripliga exempel. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkra samordningen av ett smidigt utbyte av information från de nationella databaserna, bland annat genom att underlätta inrättandet av ett system för tidig varning där nya metoder kan upptäckas, med hänsyn tagen till budgetbegränsningarna.

5.  Europaparlamentet anser att de nationella kontaktpunkterna bör spela en aktiv roll i delandet av information mellan myndigheter, medborgare och företag, och att de bör samarbeta i syfte att varna varandra för nya vilseledande metoder och bistå små och medelstora företag i lösandet av gränsöverskridande tvister, genom att ge företag som utsatts för bedrägeri information om möjligheterna till rättslig och utomrättslig prövning. Parlamentet anser att de nationella kontaktpunkterna bör ansvara för att regelbundet förmedla sina generella iakttagelser till allmänheten i den berörda medlemsstaten.

6.  Europaparlamentet uppmanar nationella och internationella företagsorganisationer, i synnerhet organisationer för små och medelstora företag, att samarbeta nära med de nationella kontaktpunkterna. I detta avseende välkomnar parlamentet också offentlig-privat samarbete.

7.  Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att undersöka möjligheten att på grundval av erkända kriterier införa en EU-omfattande svart lista över vilseledande marknadsföringsmetoder och, om det är praktiskt möjligt, över företag som upprepade gånger har fällts för sådana metoder. Parlamentet rekommenderar att en sådan svart lista bör vara konsekvent med den som redan finns inom ramen för direktivet om otillbörliga affärsmetoder, vara uttömmande och innehålla tydliga definitioner av vilseledande marknadsföringsmetoder.

8.  Europaparlamentet uppmanar Europol att spela en aktivare roll för att bekämpa dessa former av bedrägeri genom att samla in information om gränsöverskridande former av vilseledande marknadsföringsmetoder och genom att analysera de strukturer som ligger bakom de ohederliga företagen, liksom att tillhandahålla mekanismer för snabbt utbyte av aktuell information om dessa metoder och strukturer mellan nationella brottsbekämpande myndigheter.

9.  Europaparlamentet understryker att de nationella brottsbekämpande myndigheterna behöver ha ett närmare samarbete med tjänsteleverantörer vars tjänster utnyttjas av dem som tillämpar vilseledande marknadsföringsmetoder, såsom banker, telefonbolag, postföretag och inkassobyråer, i synnerhet genom att intensifiera informationsutbytet, i syfte att hjälpa till att förhindra de ohederliga företagens verksamhet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans främja initiativ för utbildning och information till alla företag och att främja utbyte av bästa praxis dem emellan, så att företagen blir medvetna om riskerna.

Genomdrivning av regelverket samt lagföring

11. Europaparlamentet betonar att de olika nivåerna när det gäller skyddet och mekanismerna för genomdrivning av regelverket bland medlemsstaterna är ett hinder för reklamkampanjer över nationsgränserna, och att detta leder till stor rättslig och driftsbetingad osäkerhet för företag.

12. Europaparlamentet konstaterar med oro att de utredande myndigheterna i ett antal medlemsstater ytterst ogärna tar upp fall med vilseledande marknadsföringsmetoder eftersom de befintliga bestämmelserna brister i tydlighet och de ändå inte tror att brott kommer att kunna bevisas. Parlamentet understryker att myndigheterna måste ligga steget före i kampen mot finansiell och ekonomisk brottslighet.

13. Europaparlamentet betonar att utredandet och lagföringen av vilseledande marknadsföringsmetoder behöver bli bättre. Därför uppmanas kommissionen att dra upp riktlinjer för nationella brottsbekämpande organ om bästa praxis för nationella brottsbekämpande organ angående prioriteringar vid utredningar och åtal. Medlemsstaterna uppmanas att öka kapaciteten och höja kunskapsnivån hos de berörda utredande och dömande myndigheterna.

14. Europaparlamentet betonar behovet av effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, med tanke på att påföljder kan ha en förebyggande verkan.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett gemensamt samarbetsnätverk mellan nationella brottsbekämpande organ för att förbättra genomförandet av direktivet i gränsöverskridande fall.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera parlamentets rekommendation om att delvis utvidga tillämpningsområdet för direktivet om otillbörliga affärsmetoder genom att låta bilaga I (den svarta listan) omfatta även avtal mellan företag, och att även överväga en möjlig översyn av direktiv 2006/114/EG, för att bedöma om detta skulle leda till större konsekvens, eftersom det skulle innebära att begreppet otillbörliga affärsmetoder tillsammans med den svarta listan utvidgas så att det omfattar affärsförbindelser mellan företag.

17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att föreslå en tydligare definition av vilseledande marknadsföringsmetoder. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att införa ytterligare definitioner för metoder som omfattar miljöpåståenden.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som en prioriterad fråga undersöka hur fällande domar för allvarliga och upprepade vilseledande marknadsföringsmetoder kan påverka de berörda företagens rätt att delta i EU:s upphandlingsförfaranden och/eller att ta emot EU-medel.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras skattemyndigheter samarbetar nära med de nationella kontaktpunkterna genom att aktivt kontrollera företag som har rapporterats använda vilseledande marknadsföringsmetoder.

20. Europaparlamentet betonar att organisationer som ansvarar för företagsregistrering, såsom handelskammare, måste spela en aktivare roll för att upptäcka misstänkt beteende och förhindra bedrägliga metoder.

21. Europaparlamentet uppmärksammar i synnerhet bedrägliga inkassobyråer som inte drar sig för att utöva påtryckningar på företag, för att dessa ska betala fakturor som inkassobyråerna vet eller borde ha vetat är bedrägliga. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föreslå sätt att bättre kontrollera sådana byråer, både före och efter deras formella företagsbildning, och även att överväga möjligheten att införa ett obligatoriskt krav för inkassobyråer att anmäla vilseledande metoder.

22. Europaparlamentet konstaterar med oro att tvistlösningsförfaranden har visat sig vara ineffektiva, långdragna och kostsamma, och att de inte erbjuder någon garanti för en skälig ersättning inom rimlig tid för den vållade skadan. Denna situation måste åtgärdas, så att offren kan få skälig ersättning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid behov införa nationella lagar som gör det möjligt för offren för vilseledande marknadsföringsmetoder att agera kollektivt i en talan mot ett ohederligt företag, i linje med kommissionens nyligen offentliggjorda rekommendation C(2013)3539 och meddelande COM(2013)0401. Parlamentet betonar att offren bör företrädas av ett behörigt organ, i enlighet med vad som sägs i kommissionens dokument, i syfte att motverka rättegångsmissbruk.

Internationellt samarbete utanför EU

23. Europaparlamentet betonar att vilseledande marknadsföringsmetoder är ett internationellt problem som sträcker sig bortom enskilda medlemsstaters och EU:s gränser. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att bedriva ett internationellt samarbete i frågan, med både tredjeländer och behöriga internationella organisationer.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sin medverkan i den internationella arbetsgruppen om massmarknadsföring, som består av brottsbekämpnings-, tillsyns- och konsumentmyndigheter i USA, Australien, Belgien, Kanada, Nederländerna, Nigeria och Storbritannien och som även omfattar Europol.

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.

(2)

EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

(3)

EUT L 364, 9.12.2004, s. 1.

(4)

EGT L 166, 11.6.1998, s. 51.

(5)

Antagna texter, P7_TA(2011)0269.

(6)

Antagna texter, P6_TA(2009)0008.

(7)

Antagna texter, P6_TA(2008)0608.

(8)

IP/A/IMCO/ST/2008-06.

(9)

INT/675 – CES1233-2013_00_00_TRA_PA.


MOTIVERING

Vilseledande marknadsföringsmetoder kan ta sig många uttryck. Det mest utbredda är upplägg med oseriösa katalogföretag som skickar ut formulär med en uppmaning till företag att fylla i eller uppdatera namnet på sitt företag med kontaktuppgifter, till synes helt gratis. Efteråt upptäcker de som skrivit på att de i själva verket oavsiktligt har undertecknat ett avtal om att listas i en företagskatalog. Avtalet är normalt bindande i minst tre år och årsavgiften ligger på upp till 1 000 euro eller mer.

Andra exempel på vilseledande marknadsföringsmetoder är vilseledande inbetalningskort som maskerats som fakturor för tjänster som näringsidkaren påstås ha beställt trots att så inte är fallet, erbjudanden om utvidgning av domännamn på internet där ett ohederligt företag lämnar falska upplysningar och utövar psykiska påtryckningar i syfte att få igenom ett avtal till ett mycket högre pris än om registreringen skulle ha gått genom de officiella tjänsteleverantörerna, liksom erbjudanden om att utvidga varumärkesskydd till andra länder där sådant skydd kan beviljas endast av officiella organ.

Skyddsnivån för företagen varierar stort mellan medlemsstaterna. Endast Belgien och Österrike har infört ett specifikt förbud mot upplägg med oseriösa katalogföretag i sin lagstiftning. Enligt avsnitt 28a i den österrikiska lagen om otillbörliga affärsmetoder är det förbjudet att i samband med affärsverksamhet och i konkurrenssyfte göra reklam för registrering i kataloger, såsom företagskataloger, telefonkataloger eller liknande förteckningar, med hjälp av inbetalningskort, betalningsordrar, fakturor, erbjudanden om korrigering eller liknande, alternativt erbjuda sådan registrering direkt, utan att entydigt och på ett tydligt och grafiskt sätt framhålla att reklamen innebär endast ett erbjudande om att ingå ett avtal. Enligt artikel 97.1 i den belgiska lagen om marknadsmetoder och konsumentskydd är det förbjudet för varje företag att värva annonsörer, både direkt och med hjälp av inbetalningskort, betalningsordrar, fakturor, erbjudanden, villkor och bestämmelser, erbjudanden om korrigering eller varje annan liknande handling, till registrering i kataloger, adresslistor, telefonkataloger eller liknande förteckningar, utan att uttryckligen ange att reklamen är ett erbjudande om att ingå ett avtal samt att, i fetstil och i det största typsnitt som används i handlingen, i handlingen upplysa om avtalsvillkoren och priset. I Nederländerna håller en liknande lag nu på att utarbetas av parlamentsledamöter från det nederländska socialistpartiet i samarbete med det nederländska liberala partiet.

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd välkomnar kommissionens meddelande om att skydda företag mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva regelverket på ett effektivt sätt, men är övertygat om att det behövs ytterligare ansträngningar. I detta betänkande föreslår därför utskottet tilläggsåtgärder på området för förebyggande arbete och information, genomdrivning av regelverket samt åtal. Vilseledande marknadsföringsmetoder förekommer inte bara i EU. Därför betonar utskottet vikten av internationellt samarbete i kampen mot dessa metoder.


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (19.9.2013)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över vilseledande reklam

(2013/2122(INI))

Föredragande: Raffaele Baldassarre

FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över den negativa inverkan som missvisande, vilseledande och illojala marknadsföringsmetoder har på ekonomisk tillväxt, i synnerhet för små och medelstora företag, samt på rättvis konkurrens på den inre marknaden, särskilt i medlemsstater som är mindre utvecklade och hårdast drabbade av finanskrisen.

2.  Europaparlamentet betonar att olika nivåer av skydd och mekanismer för offentlig tillämpning bland medlemsstaterna är ett hinder för reklamkampanjer över nationella gränser, och att detta leder till stor rättslig och operativ osäkerhet för företag.

3.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att inrätta ett nätverk av nationella myndigheter för att förbättra tillämpningspraxisen och utbyta relevant information. Parlamentet rekommenderar i detta syfte kommissionen att ta fram riktlinjer om åtal och utredning för nationella myndigheter.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa en nationell kontaktpunkt dit företag kan anmäla vilseledande metoder och där de kan få sakkunnig rådgivning om detta problem.

5.  Europaparlamentet är mycket positivt inställt till ett närmare samarbete vid gränsöverskridande fall av vilseledande marknadsföring. Parlamentet betonar därför behovet av att det införs och tillämpas klart definierade särskilda bestämmelser om ömsesidigt bistånd mellan de berörda nationella myndigheterna.

6.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att ta fram en tydligare definition av vilseledande marknadsföringsmetoder. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att införa ytterligare definitioner för gröna metoder.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare överväga att i förslaget om en ändring av direktiv 2006/114/EG inkludera en svart lista över metoder som anses vara vilseledande under alla omständigheter. Parlamentet stöder inte att omfattningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder utvidgas till att också gälla B2B-metoder, eftersom sårbarheten och behovet av skydd skiljer sig mellan B2C- och B2B-förbindelser.

8.  Europaparlamentet anser att i samband med tankarna på att inkludera en svart lista över praxis som anses vara vilseledande bör kommissionen säkerställa att denna lista fokuserar på viss marknadsföringspraxis och inte innehåller en förteckning över bedrägliga företag.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera förhållandet mellan jämförande reklam och vissa immateriella rättigheter, i synnerhet dem som rör jämförelser mellan produkter med ursprungsbeteckning och produkter som saknar sådana beteckningar.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.9.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Olle Schmidt


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

26.9.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Raffaele Baldassarre, Ashley Fox, Marielle Gallo, Roberta Metsola, Claudio Morganti, Olle Schmidt, Sabine Verheyen, Josef Weidenholzer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Ana Gomes, Ingeborg Gräßle, Eduard-Raul Hellvig, Elisabeth Jeggle

Senaste uppdatering: 10 oktober 2013Rättsligt meddelande