Postupak : 2012/0361(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0317/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0317/2013

Rasprave :

PV 25/02/2014 - 12
CRE 25/02/2014 - 12

Glasovanja :

PV 26/02/2014 - 9.6

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0153

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 418kWORD 644k
2. listopada 2013.
PE 510.864v02-00 A7-0317/2013

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu kojom se izmjenjuje Uredba (EU) br. 996/2010 i stavljaju izvan snage Direktiva br. 2003/42/EZ, Uredba Komisije (EZ) br. 1321/2007 i Uredba Komisije (EZ) br. 1330/2007

(COM(2012)0776 – C7-0418/2012 – 2012/0361(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Christine De Veyrac

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu kojom se izmjenjuje Uredba (EU) br. 996/2010 i stavljaju izvan snage Direktiva br. 2003/42/EZ, Uredba Komisije (EZ) br. 1321/2007 i Uredba Komisije (EZ) br. 1330/2007

(COM(2012)0776 – C7-0418/2012 – 2012/0361(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0776),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0418/2012),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. travnja 2013(1),

–   nakon savjetovanja s Odborom regija,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A7-0317/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Uredba (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu ima za cilj sprečavanje nesreća olakšavanjem provođenja brzih, učinkovitih i kvalitativnih sigurnosnih istraga. Ova Uredba ne smije ometati postupak istraga nesreća i nezgoda koji vode nacionalna tijela odgovorna za istrage vezane za sigurnost definirana Uredbom (EU) br. 996/2010.

(7) Uredba (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu ima za cilj sprečavanje nesreća olakšavanjem provođenja brzih, učinkovitih i kvalitativnih sigurnosnih istraga. Ova Uredba ne smije ometati postupak istraga nesreća i nezgoda koji vode nacionalna tijela odgovorna za istrage vezane za sigurnost definirana Uredbom (EU) br. 996/2010. Točnije, ova Uredba ne utječe na obvezu izvješćivanja o nesreći ili ozbiljnoj nezgodi u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 996/2010

Justification

It is necessary to make clear that the notification of an accident or a serious incident is still subject to the provisions of Reg.(EU) 996/2010. Without a clear statement, there could be some uncertainty on the coexistence of the obligations to report according to Reg. (EU) 996/2010 and to the regulation on occurrence reporting. Therefore, it seems appropriate to add a new paragraph to recital 3, in order to ensure consistency between art 4 of this proposal concerning the mandatory reporting system and Article 9 of Regulation (EU) No 996/2010 relating to the obligation of notification of accident and serious incident to the competent safety investigation authority of the State of occurrence. This new paragraph is also essential because there are several differences between the list of people who shall report occurrences (accidents, serious incidents and incidents) according to the proposal and the list of “person involved” as defined in Article 2 of the EU Regulation 996/2010 (the “person involved” shall notify without delay an accident or serious incident to the competent safety investigation authority according to article 9 of the EU Regulation 996/2010.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Neke organizacije koje su obuhvaćene ovom Uredbom podliježu drugim obvezama izvješćivanja o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu sukladno drugim pravnim aktima Unije, a posebno Uredbi (EZ) br. 216/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća1 te njezinim provedbenim propisima. Te se obveze međusobno nadopunjuju te ih organizacije na koje se spomenuti pravni akti odnose moraju ispunjavati.

 

__________________

 

1 Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima na području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (SL L 79, 19.3. 2008., str. 1.).

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Treba uspostaviti sustave obveznog i dobrovoljnog izvješćivanja koji pojedincima omogućavaju da izvješćuju o podacima događajima povezanima sa sigurnošću, a kako bi se poboljšala sigurnost civilnog zrakoplovstva, prikupljene informacije treba prenijeti tijelu nadležnom za poduzimanje mjera na temelju prikupljenih informacija o događajima povezanima sa sigurnošću.

(6) Treba uspostaviti sustave obveznog i dobrovoljnog izvješćivanja koji pojedincima omogućavaju da izvješćuju o podacima o događajima u civilnom zrakoplovstvu povezanima sa sigurnošću, a kako bi se poboljšala sigurnost civilnog zrakoplovstva, prikupljene informacije treba analizirati i pratiti u cilju poduzimanja preventivnih i korektivnih mjera na temelju prikupljenih informacija o događajima povezanima sa sigurnošću. Te se informacije trebaju proslijediti nadležnom tijelu kako bi se, po potrebi, poduzele sveobuhvatnije mjere i kako bi spomenuto tijelo moglo ocijeniti jesu li odgovarajuće mjera zbilja i poduzete.

Justification

Where the information collecting entity is an organisation, it must be able, as it does at present, to take preventive or corrective action at its own level. Once the competent authorities have been informed by these organisations, they must assess whether it is appropriate to make corrections or to impose these measures on a larger scale with a view to enhancing air safety throughout their territory.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Ako ovom Uredbom treba obuhvatiti cijelo područje zrakoplovstva, treba također osigurati da obaveze budu razmjerne području djelovanja i složenosti pojedinog zrakoplova. U tom bi se smislu podaci o događajima povezanima sa sigurnosti koji se odnose na jednostavan zrakoplov morali prikupljati u skladu s ovom Uredbom, ali bi morali i podlijegati specifičnim obavezama u vezi s izvješćivanjem prikladnijima toj grani zrakoplovnog sektora.

 

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Različite kategorije osoblja zaposlenog u civilnom zrakoplovstvu prisustvuju događajima koji su važni za sprečavanje nesreća te bi o njima stoga trebale i izvješćivati.

(7) Različite kategorije osoblja zaposlenog u civilnom zrakoplovstvu prisustvuju događajima koji su važni za sprečavanje nesreća te bi toga trebale imati pristup sredstvima koja bi im omogućila izvješćivanje o tim događajima i istodobno jamčila zaštitu. Kako bi se osoblje potaknulo da izvještava o događajima povezanima sa sigurnošću i kako bi mu omogućilo da što bolje shvati pozitivne učinke izvješćivanja o sigurnosti zračnog prometa, ono mora biti redovito informirano o aktivnostima poduzetima u okviru sustava izvješćivanja o spomenutim događajima.

Justification

The entire system of rules proposed by this regulation rests on information passed on by staff who witnessed or caused an occurrence. All the necessary tools should therefore be developed to engender a genuine climate of trust, or ‘just culture’, so as to encourage them to report occurrences.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Potrebno je osigurati da izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću koji predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost zračnog prometa bude redovan postupak koji primjenjuju glavni akteri u okviru obaveznih sustava izvješćivanja. Kako bi se omogućilo prikupljanje svih podataka o događajima povezanima sa sigurnošću zračnog prometa, treba uspostaviti sustave dobrovoljnog izvješćivanja o događajima, namijenjene prikupljanju podataka o kojima su izvijestili drugi zrakoplovni operateri, kao i o događajima koji predstavlju manji rizik od onih u okviru obaveznih sustava izvješćivanja;

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Treba razraditi zajednički europski sustav klasifikacije rizika kako bi se omogućila potpora identifikaciji nužnih brzih radnji kada se razmatraju pojedinačni visokorizični sigurnosni događaji. Također, prilikom razmatranja skupnih informacija treba omogućiti utvrđivanje ključnih područja rizika. Takav sustav treba pružiti potporu državama članicama u njihovoj procjeni događaja povezanih sa sigurnošću i pri utvrđivanju kako na najbolji način usmjeriti svoje napore. Također treba dopustiti identifikaciju ključnih područja rizika unutar Unije i poduprijeti obavljeni rad u području Europskog programa za sigurnost zračnog prometa i Europskog plana za sigurnost zračnog prometa kada se razmatraju skupne informacije s europskog stanovišta. Treba pružiti odgovarajuću potporu osiguravanju dosljedne i ujednačene klasifikacije rizika u državama članicama.

(11) Treba razraditi zajednički europski sustav klasifikacije rizika kako bi se omogućila potpora identifikaciji nužnih brzih radnji kada se razmatraju pojedinačni visokorizični sigurnosni događaji. Također, prilikom razmatranja skupnih informacija treba omogućiti utvrđivanje ključnih područja rizika. Takav sustav treba pružiti potporu relevantnim subjektima u njihovoj procjeni događaja povezanih sa sigurnošću i pri utvrđivanju kako na najbolji način usmjeriti svoje napore. Također treba dopustiti identifikaciju ključnih područja rizika unutar Unije i poduprijeti obavljeni rad u području Europskog programa za sigurnost zračnog prometa i Europskog plana za sigurnost zračnog prometa kada se razmatraju skupne informacije s europskog stanovišta. Komisija treba pružiti odgovarajuću potporu osiguravanju dosljedne i ujednačene klasifikacije rizika u državama članicama.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Izvješća o događajima povezanim sa sigurnošću treba pohranjivati u bazama podataka koje trebaju biti uređene u obliku sustava kompatibilnog s ECCAIRS-om (softverom kojeg koriste države članice i Europski središnji repozitorij za pohranu izvješća o događajima povezanim sa sigurnošću) i klasifikacijom ADREP-a (ICAO klasifikacijom, koja se također koristi za ECCAIRS softver) kako bi se olakšala razmjena informacija.

Ne odnosi se na hrvatsku verziju. Jezični ispravak verzije na francuskom jeziku.

Justification

Jezična izmjena

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Informacije o događajima povezanim sa sigurnošću treba razmjenjivati unutar Unije. To bi trebalo osobito poboljšati u znatnoj mjeri otkrivanje stvarnih ili potencijalnih rizika. Osim toga, to bi trebalo omogućiti državama članicama da dobiju sve nužne informacije o događajima povezanim sa sigurnošću koji se događaju na njihovom državnom području, ali o kojima se dojavi u drugoj državi članici.

(14) Informacije o događajima povezanim sa sigurnošću treba razmjenjivati unutar Unije. To bi trebalo osobito poboljšati u znatnoj mjeri otkrivanje stvarnih ili potencijalnih rizika. Osim toga, to bi trebalo omogućiti državama članicama da dobiju sve nužne informacije o događajima povezanim sa sigurnošću koji se događaju na njihovom državnom području, ali o kojima se dojavi u drugoj državi članici, i na taj način omogućiti nadležnim nacionalnim tijelima da dobiju precizne informacije o događajima povezanim sa sigurnošću u njihovom zračnom prostoru kako bi se, po potrebi, mogle poduzeti korektivne mjere u vezi s rizikom utvrđenim na njihovom državnom području.

Justification

Under current legislation, national aviation safety authorities in one Member State are neither alerted of nor provided exact information on incidents in their national airspace concerning aircraft belonging to an airline certified in another Member State. Since an airline may, for example, become the number one operator in a Member State but have no reporting obligation there, it would seem essential for the authorities of that country to be made aware of events taking place in their airspace.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Informacije koje se odnose na nacionalne događaje povezane sa sigurnošću, pohranjene u nacionalnim bazama podataka, podliježu ovoj Uredbi.

(18) Informacije koje se odnose na događaje povezane sa sigurnošću, pohranjene u bazama podataka organizacija, država članica i EASA-e, podliježu ovoj Uredbi.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Zainteresirane strane mogu zahtijevati pristup određenim informacijama sadržanim u Europskom središnjem repozitoriju.

(20) Zainteresirane strane mogu zahtijevati pristup određenim informacijama sadržanim u Europskom središnjem repozitoriju u skladu s propisima o povjerljivosti takvih informacija i anonimnosti osoba uključenih u događaj povezan sa sigurnošću o kojem je izvješteno.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Treba pratiti djelotvornost usvojenih sigurnosnih mjera i prema potrebi poduzimati dodatne mjere, kako bi se osiguralo da se na ispravan način otklanjaju nedostaci u pogledu sigurnosti. Kako bi se otkrili trendovi, informacije sadržane u izvješćima o događajima povezanim sa sigurnošću treba također koristiti u obliku skupnih podataka.

(23) Treba pratiti djelotvornost usvojenih sigurnosnih mjera i prema potrebi poduzimati dodatne mjere, kako bi se osiguralo da se na ispravan način otklanjaju nedostaci u pogledu sigurnosti. Kako bi se otkrili trendovi i predložile i provele odgovarajuće preventivne i korektivne mjere informacije sadržane u izvješćima o događajima povezanim sa sigurnošću treba također koristiti u obliku skupnih podataka

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Na temelju ove Uredbe na odgovarajući način treba zaštititi osobu koja je izvijestila o događaju povezanom sa sigurnošću. U tom smislu, izvješćivanje o događajima povezanim sa sigurnošću treba biti anonimizirano, a podaci povezani s izvjestiteljem ne smiju biti uneseni u baze podataka.

(29) Na temelju ove Uredbe na odgovarajući način treba zaštititi osobu koja je uključena u događaj povezan sa sigurnošću o kojem je izvješteno na temelju ove Uredbe. U tom smislu, izvješćivanje o događajima povezanim sa sigurnošću treba biti anonimizirano, a podaci povezani s osobama uključenima u događaj povezan sa sigurnošću ne smiju biti uneseni u baze podataka.

Justification

With a view to enhancing staff members’ trust in a ‘just culture’, so as to encourage reporting of events with the sole aim of improving aviation safety, protection for persons reporting an occurrence should be extended to cover anyone involved in the incident rather than merely the individual reporting it.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Okruženje „kulture pravičnosti” treba ohrabrivati pojedince da prijavljuju informacije povezane sa sigurnošću. To ipak ne bi trebalo osloboditi pojedince od njihovih uobičajenih odgovornosti. U tom smislu, zaposlenike ne treba, osim u slučajevima grube nepažnje, kažnjavati na osnovi informacija koje su pružili na temelju ove Uredbe.

(31) Okruženje „kulture pravičnosti” treba ohrabrivati pojedince da prijavljuju informacije povezane sa sigurnošću. To ipak ne bi trebalo osloboditi pojedince od njihovih uobičajenih odgovornosti. U tom smislu, zaposlenike i ugovorno osoblje ne treba, osim u slučajevima grube nepažnje, kažnjavati na osnovi informacija koje su pružili na temelju ove Uredbe.

Justification

With a view to enhancing staff members’ trust in a ‘just culture’, so as to encourage reporting of events with the sole aim of improving aviation safety, protection for persons reporting an occurrence should be extended to cover anyone involved in the incident rather than merely the individual reporting it.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) Važno je jasno odrediti granicu koja omogućava zaštitu izvjestitelja od štete ili pokretanja kaznenog postupka osiguravanjem općeg razumijevanja sintagme gruba nepažnja.

(32) Važno je jasno odrediti granicu koja omogućava zaštitu osoba koje su uključene u događaj povezan sa sigurnošću od štete ili pokretanja kaznenog postupka osiguravanjem općeg razumijevanja sintagme gruba nepažnja.

 

Justification

With a view to enhancing staff members’ trust in a ‘just culture’, so as to encourage reporting of events with the sole aim of improving aviation safety, protection for persons reporting an occurrence should be extended to cover anyone involved in the incident rather than merely the individual reporting it.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) Zaposlenici trebaju imati mogućnost prijaviti kršenja načela koja im pružaju okvir za zaštitu i koja su uspostavljena ovim zakonodavstvom. Države članice trebaju odrediti kakve posljedice trpe oni koji su prekršili načela koja štite izvjestitelja i prema potrebi usvojiti kazne.

(34) Zaposlenici i ugovorno osoblje trebaju imati mogućnost prijaviti kršenja načela koja im pružaju okvir za zaštitu i koja su uspostavljena ovim zakonodavstvom i ne smiju biti sankcionirani zbog prijavljivanja tih povreda. -Države članice trebaju odrediti kakve posljedice trpe oni koji su prekršili načela koja štite osobe uključene u događaj povezan sa sigurnošću i usvojiti prema potrebi i kazne.

 

Justification

To ensure that a genuine, uniform ‘just culture’ is engendered within the Union, efforts should be made to deploy tools for the protection of persons reporting occurrences. A staff member reporting a breach of Article 16 of this regulation must be assured that he cannot be penalised for using this reporting mechanism.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35) Pojedinci se mogu suzdržavati od izvješćivanja o događajima povezanim s opasnošću zbog straha da sami sebe ne okrive i potencijalnih posljedica u smislu pokretanja postupaka pred sudskim tijelima. U tom smislu države članice ne bi trebale pokretati postupke protiv izvjestitelja na temelju njegova izvješća, osim u slučajevima grube nepažnje. Osim toga, treba poboljšati i formalizirati suradnju između sigurnosnih i sudskih tijela putem prethodnih dogovora koji trebaju poštovati ravnotežu između interesa javnosti koji su u igri i osobito urediti pitanje pristupa izvješćima o događajima povezanim s opasnošću i njihovog korištenja u nacionalnim bazama podataka.

Ne odnosi se na hrvatsku verziju. Jezični ispravak verzije na francuskom jeziku.

Justification

Jezična Izmjena

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35a) Kako bi se učinkovito odgovorilo na dodjelu većih ovlasti Europskoj agenciji za zrakoplovnu sigurnosti u skladu s ovom Uredbom, treba osigurati da Agencija raspolaže resursima za provedbu dodatnih zadaća koje su joj povjerene.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36) Ovlast donošenja zakonskih akata sukladno članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba biti prenesena na Komisiju kako bi se osigurala odgovarajuća fleksibilnost i ažuriranje informacija sadržanih u prilozima ove Uredbe te definirao zajednički europski sustav klasifikacije rizika, ažurirale mjere u vezi integriranja u Europski središnji repozitorij i proširilo ili ograničilo širenje informacija u Europskom središnjem repozitoriju. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svog pripremnog rada održava odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(36) Ovlast donošenja zakonskih akata sukladno članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba biti prenesena na Komisiju kako bi se osigurala odgovarajuća fleksibilnost i ažuriranje informacija sadržanih u prilozima ove Uredbe te definirao zajednički europski sustav klasifikacije rizika, ažurirale mjere u vezi integriranja u Europski središnji repozitorij i proširilo ili ograničilo širenje informacija u Europskom središnjem repozitoriju. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svog pripremnog rada održava odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način. Komisija bi trebala dati potpune informacije i dokumentaciju o sastancima sa stručnjacima u okviru svojega rada na pripremi i provedbi delegiranih akata. U tom smislu Komisija bi trebala zajamčiti da je Europski parlament propisno uključen koristeći najbolje prakse iz prijašnjih iskustava na drugim političkim područjima kako bi se stvorili najbolji mogući uvjeti za budući nadzor koji će nad delegiranim aktima provoditi Europski parlament.

 

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39) Kazne bi prije svega trebale omogućiti kažnjavanje svake osobe ili subjekta koji, u suprotnosti s ovom Uredbom, zloupotrebljava podatke koji su njome zaštićeni; djeluje s predrasudom protiv izvjestitelja događaja povezanog sa sigurnošću, osim u slučaju grube nepažnje; ne uspostavi odgovarajuće okruženje za prikupljanje podataka o događajima povezanim sa sigurnošću; ne analizira prikupljene informacije i ne poduzima radnje kako bi otklonio uočene stvarne ili potencijalne nedostatke u sigurnosti; ne dijeli informacije prikupljene primjenom ove Uredbe.

 

(39) Kazne bi prije svega trebale omogućiti kažnjavanje svake osobe ili subjekta koji, u suprotnosti s ovom Uredbom, zloupotrebljava informacije zaštićene ovom Uredbom; djeluje s predrasudom protiv osoba uključenih u događaj o kojem je izvješteno povezan sa sigurnošću, osim u slučaju grube nepažnje; ne uspostavi odgovarajuće okruženje za prikupljanje podtaka o događajima povezanim sa sigurnošću; ne analizira prikupljene informacije i ne poduzima radnje kako bi otklonio uočene stvarne ili potencijalne nedostatke u sigurnosti; ne dijeli informacije prikupljene primjenom ove Uredbe.

Justification

With a view to enhancing staff members’ trust in a ‘just culture’, so as to encourage reporting of events with the sole aim of improving aviation safety, protection for persons reporting an occurrence should be extended to cover anyone involved in the incident rather than merely the individual reporting it.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ova Uredba ima za cilj poboljšati sigurnost zrakoplovstva osiguravajući da će se izvješćivati, prikupljati, pohranjivati, čuvati, razmjenjivati, širiti, analizirati relevantne sigurnosne informacije o civilnom zrakoplovstvu i poduzimati odgovarajuće sigurnosne mjere na temelju prikupljenih informacija. Ona također propisuje pravila u vezi integriranja prikupljenih informacija u Europski središnji repozitorij i u vezi njihovog širenja zainteresiranim strankama s ciljem da se tim strankama daju informacije koje su im potrebne za poboljšanje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

1. Ova Uredba ima za cilj poboljšati sigurnost zrakoplovstva osiguravajući da će se izvješćivati, prikupljati, pohranjivati, čuvati, razmjenjivati, širiti, analizirati relevantne sigurnosne informacije o civilnom zrakoplovstvu i u što kraćem mogućem roku poduzimati odgovarajuće sigurnosne mjere na temelju prikupljenih informacija. Ona također propisuje pravila u vezi integriranja prikupljenih informacija u Europski središnji repozitorij i u vezi njihovog širenja zainteresiranim strankama s ciljem da se tim strankama daju informacije koje su im potrebne za poboljšanje sigurnosti civilnog zrakoplovstva. Ovom se Uredbom također želi osigurati stalnu dostupnost podataka o sigurnosti primjenom pravila o povjerljivosti te primjerenom upotrebom tih informacija, kao i usklađenom i pojačanom zaštitom osoba uključenih u događaj povezan sa sigurnošću o kojem je izvješteno. Ovom se Uredbom osigurava da se sigurnosni rizici uzimaju u obzir te obrađuju i na europskoj razini.

Justification

Since this regulation seeks to engender a genuine 'just culture' in the Union, this objective should be specified in Article 1. It therefore seems necessary and justifiable to refer to the concepts dealt with in Articles 14, 15 and 16.

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) „anonimizacija” znači uklanjanje iz podnesenih izvješća svih osobnih podataka koji se odnose na izvjestitelja, kao i tehničkih pojedinosti na temelju kojih je moguće utvrditi identitet izvjestitelja ili trećih stranaka.

(1) „anonimizacija” znači uklanjanje iz podnesenih izvješća svih osobnih podataka koji se odnose na osobe uključene u događaj povezan sa sigurnošću, kao i tehničkih pojedinosti na temelju kojih je moguće utvrditi identitet tih osoba ili trećih stranaka.

Justification

With a view to enhancing staff members’ trust in a ‘just culture’, so as to encourage reporting of events with the sole aim of improving aviation safety, protection for persons reporting an occurrence should be extended to cover anyone involved in the incident rather than merely the individual reporting it.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) „gruba nepažnja“ znači očita ili voljna povreda dužnosti brige koja izravno uzrokuje predvidljivu štetu osobi ili imovini ili značajno smanjuje razinu zrakoplovne sigurnosti;

(4) „gruba nepažnja“ znači očito ili namjerno ozbiljno zanemarivanje dužnosti brige ili očitog rizika te ozbiljno neispunjavanje tih dužnosti koje se u okolnostima jasno nalaže primjenjivim standardima profesionalne odgovornosti, a uzrokuje predvidljivu štetu osobi ili imovini ili značajno smanjuje razinu zrakoplovne sigurnosti

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba primjenjuje se na događaje povezane sa sigurnošću koji ugrožavaju ili bi, ako se ne otklone, ugrozili zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu. Iscrpan popis nezgoda o kojima treba izvijestiti nalazi se u Prilogu I.

1. Ova Uredba primjenjuje se na događaje povezane sa sigurnošću koji ugrožavaju ili bi, ako se ne otklone, ugrozili zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

Justification

By definition the mandatory reporting system is restricted to the incidents listed in Annex I. However, as the scope of the regulation also covers voluntary reporting, the wording proposed here should be clarified.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2. Iscrpan popis nezgoda o kojima treba izvijestiti u okviru obveznog sustava izvješćivanja iz članka 4. nalazi se u Prilogu I. Tim se popisom utvrđuju obveze izvješćivanja za osobe iz članka 4. stavka 3. točke (a) koje se odnose na podnošenje obavijesti o nezgodama koje uključuju jednostavan zrakoplov. O bilo kojoj drugoj nezgodi za koju uključene strane smatraju da je važna obavijest se podnosi u okviru dobrovoljnog sustava izvješćivanja iz članka 5.

Justification

The reporting requirements applicable to light and leisure aircraft should be proportionate and appropriate to that sector.

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. EASA uspostavlja obvezni sustav izvješćivanja kako bi se olakšalo prikupljanje podataka o događajima, uključujući podatke o događajima koje prikupljaju organizacije koju je ovlastila ili odobrila Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA).

Justification

As a certifying authority, EASA must establish a mechanism parallel to that of the Member States to collect information reported to the organisations it certifies.

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Sljedeće osobe prijavljuju događaje povezane sa sigurnošću putem sustava kojeg uspostavlja organizacija koja zapošljava tu osobu u skladu sa stavkom 1. ili putem sustava kojeg uspostavljaju države članice u skladu sa stavkom 2.:

3. Sljedeće osobe prijavljuju događaje povezane sa sigurnošću putem sustava kojeg uspostavlja organizacija koja zapošljava tu osobu u skladu sa stavkom 1. ili putem sustava kojeg uspostavlja država članica nastana spomenute organizacije ili država koja je toj osobi izdala pilotsku dozvolu, u skladu sa stavkom 2. ili pomoću sustava kojeg je uspostavila EASA u skladu sa stavkom 2.a:

Justification

Clarification. The occurrence reporting system clearly specifies the Member State to which the person reporting the occurrence has to address his report. Member States may subsequently exchange information via the European Central Repository. The wording therefore needs to be clarified to prevent any misinterpretation.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) kapetan zrakoplova registriranog u državi članici ili zrakoplova registriranog izvan Unije, ali koji koristi operator za koji država članica osigurava nadzor operacija ili operator koji ima poslovni nastan u Uniji;

(a) kapetan ili, ako je potrebno, bilo koji drugi član posade zrakoplova registriranog u državi članici ili zrakoplova registriranog izvan Unije, ali koji koristi operator za koji država članica osigurava nadzor operacija ili operator koji ima poslovni nastan u Uniji;

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) osoba koja pod nadzorom države članice ili Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) obavlja djelatnost projektiranja, izrade, održavanja ili mijenjanja zrakoplova s turbinskim motorom ili zrakoplova za javni prijevoz ili bilo koje opreme ili dijela takvog zrakoplova;

(b) osoba koja pod nadzorom države članice ili Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) obavlja djelatnost projektiranja, izrade, održavanja ili mijenjanja zrakoplova ili bilo koje opreme ili dijela takvog zrakoplova;

Justification

In line with the objectives and scope of this regulation, it covers the whole aviation sector, including the general aviation. Therefore the mandatory occurrence reporting requirements should be extended to all types of aircraft and aircraft operations.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) osoba koja pod nadzorom države članice ili Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) potpisuje potvrdu o provjeri plovidbenosti ili potvrdu o puštanju u rad zrakoplova s turbinskim motorom ili zrakoplova za javni prijevoz ili bilo koje opreme ili dijela takvog zrakoplova;

(c) osoba koja pod nadzorom države članice ili Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) potpisuje potvrdu o provjeri plovidbenosti ili potvrdu o puštanju u rad zrakoplova ili bilo koje opreme ili dijela takvog zrakoplova;

Justification

In line with the objectives and scope of this regulation, it covers the whole aviation sector, including the general aviation. Therefore the mandatory occurrence reporting requirements should be extended to all types of aircraft and aircraft operations.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) osoba koja obavlja dužnost za koju mora dobiti ovlaštenje države članice kao kontrolor zračnog prometa ili kao dispečer leta;

(d) osoba koja obavlja dužnost za koju mora dobiti ovlaštenje države članice kao zaposlenik pružatelja usluga u zračnom prometu ili kao dispečer leta;

Justification

The role of aerodrome flight information service (AFIS) staff also needs to be taken into account. The use of this more general term makes it possible to extend reporting requirements to such staff and not merely to air traffic controllers.

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) upravitelj zračne luke na kojeg se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća;

(e) osoba koja obavlja dužnost povezanu s upravljanjem sigurnošću zračne luke na kojeg se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća;

Justification

In practice this task falls to the person in charge of safety management at the airport, who should be clearly identified at this point in the interests of simplification and clarification.

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Svaka osoba navedena u stavku 3. izvješćuje o događajima povezanim sa sigurnošću unutar roka i u skladu sa zahtjevima iz Priloga II. točke 1.

4. Svaka osoba navedena u stavku 3. izvješćuje o događajima u vremenskom roku koji nije duži od 72 sata otkad je postala svjesna događaja, osim ako je u tome nisu spriječile izvanredne okolnosti.

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Svaka organizacija koju je ovlastila ili odobrila država članica podnosi nadležnom tijelu te države članice iz članka 6. stavka 2. podatke o događajima povezanim sa sigurnošću prikupljenim u skladu sa stavkom 1.

5. Svaka organizacija osnovana u državi članici koja nije obuhvaćena stavkom 6. podnosi nadležnom tijelu te države članice iz članka 6. stavka 2. podatke o događajima povezanim sa sigurnošću prikupljenim u skladu sa stavkom 1. To čini što je prije moguće, ali u svakom slučaju najkasnije 72 sata nakon što je postala svjesna događaja.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Svaka organizacija koju je ovlastila ili odobrila EASA podnosi EASA-i podatke o događajima povezanim sa sigurnošću prikupljenim u skladu sa stavkom 1.

6. Svaka organizacija koju je ovlastila ili odobrila EASA podnosi EASA-i podatke o događajima povezanim sa sigurnošću prikupljenim u skladu sa stavkom 1. To čini što je prije moguće, ali u svakom slučaju najkasnije 72 sata nakon što je postala svjesna događaja.

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici uspostavlja dobrovoljni sustav izvješćivanja kako bi se olakšalo prikupljanje podataka o događajima povezanim sa sigurnošću koji možda nisu dohvaćeni obveznim sustavom izvješćivanja, ali koje izvjestitelj smatra stvarnom ili potencijalnom opasnošću.

1. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici uspostavlja dobrovoljni sustav izvješćivanja kako bi se olakšalo prikupljanje podataka o događajima povezanim sa sigurnošću koji možda nisu dohvaćeni obveznim sustavom izvješćivanja, ali koje izvjestitelj smatra stvarnom ili potencijalnom opasnošću za sigurnost zračnog prometa.

Justification

It needs to be clarified that only occurrences linked to aviation safety may be collected under this regulation.

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Svaka država članica uspostavlja dobrovoljni sustav izvješćivanja kako bi se olakšalo prikupljanje podataka o događajima povezanim sa sigurnošću koje možda nije registrirao sustav obveznog izvješćivanja, ali koje prijavitelj smatra stvarnom ili potencijalnom opasnošću, uključujući i podatake o događajima povezanim sa sigurnošću koje su prikupile organizacije primjenom stavka 1.

2. Svaka država članica uspostavlja dobrovoljni sustav izvješćivanja kako bi se olakšalo prikupljanje podataka o događajima povezanim sa sigurnošću koje možda nije registrirao sustav obveznog izvješćivanja, ali koje prijavitelj smatra stvarnom ili potencijalnom opasnošću za sigurnost zračnog prometa, uključujući i podatake o događajima povezanim sa sigurnošću koje su prikupile organizacije primjenom stavka 1.

Justification

It needs to be clarified that only occurrences linked to aviation safety may be collected under this regulation.

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. EASA uspostavlja dobrovoljni sustav izvješćivanja kako bi se olakšalo prikupljanje podataka o događajima povezanim sa sigurnošću koje možda nije registrirao sustav obveznog izvješćivanja, ali koje prijavitelj smatra stvarnom ili potencijalnom opasnošću za sigurnost zračnog prometa, uključujući i podatake o događajima povezanima sa sigurnošću koje su prikupile organizacije koje je ovlastila ili odobrila EASA.

Justification

As a certifying authority, EASA must establish a mechanism parallel to that of the Member States to collect information reported to the organisations it certifies.

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Svaka organizacija koju je ovlastila ili odobrila država članica podnosi nadležnom tijelu te države članice iz članka 6. stavka 2. podatke o događajima povezanim sa sigurnošću prikupljene u skladu sa stavkom 1.

4. Svaka organizacija osnovana u državi članici koja nije obuhvaćena stavkom 5. što je prije moguće podnosi nadležnom tijelu te države članice iz članka 6. stavka 2. podatke o događajima povezanim sa sigurnošću prikupljenim u skladu sa stavkom 1.

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Svaka organizacija koju je ovlastila ili odobrila EASA podnosi EASA-i podatke o događajima povezanim sa sigurnošću prikupljenim u skladu sa stavkom 1.

5. Svaka organizacija koju je ovlastila ili odobrila EASA podnosi EASA-i podatke o događajima povezanim sa sigurnošću prikupljenim u skladu sa stavkom 1. u roku od 72 sata otkad je utvrđen stvarni ili moguć rizik za sigurnost zrakoplovstva.

Amandman  41

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Države članice i organizacije mogu uspostaviti druge sustave prikupljanja i obrade sigurnosnih informacija u svrhu prikupljanja podataka o događajima povezanim sa sigurnošću koje možda nisu registrirali sustavi izvješćivanja iz članka 4. i stavka 1. i 2. ovog članka. Ti sustavi mogu obuhvaćati izvješćivanje tijelima različitim od onih opisanih u članku 6. stavku 2. i mogu uključivati aktivno sudjelovanje gospodarskih subjekata.

6. Države članice, EASA i organizacije mogu uspostaviti druge sustave prikupljanja i obrade sigurnosnih informacija u svrhu prikupljanja podataka o događajima povezanim sa sigurnošću koje možda nisu registrirali sustavi izvješćivanja iz članka 4. i stavaka 1. i 2. ovog članka. Ti sustavi mogu obuhvaćati izvješćivanje tijelima različitim od onih opisanih u članku 6. stavku 2. i mogu uključivati aktivno sudjelovanje gospodarskih subjekata i strukovnih organizacija zrakoplovnog osoblja.

Justification

It seems important to support the establishment of any systems that are likely to increase occurrence reporting with the aim of enhancing air safety in the Union. The tools developed by professional organisations in the aviation sector should therefore also be mentioned in this article.

Amandman  42

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici određuje jednu ili više osoba koje se bave prikupljanjem, procjenom, obradom, analizom i pohranom podataka o događajima povezanim sa sigurnošću o kojima je izviješteno u skladu s člancima 4. i 5. Te osobe rade odvojeno i nezavisno od drugih odjela u organizaciji.

1. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici određuje jednu ili više osoba koje se bave prikupljanjem, procjenom, obradom, analizom i pohranom podataka o događajima povezanim sa sigurnošću o kojima je izviješteno u skladu s člancima 4. i 5. Te osobe rade odvojeno i nezavisno od drugih odjela u organizaciji u cilju odgovarajuće zaštite povjerljivosti izvjestitelja i uključenog osoblja radi poticanja kulture pravičnosti. Tim se postupcima osigurava povjerljivost informacija i anonimnost osobe koja prijavljuje događaj. Male organizacije u dogovoru s nadležnim tijelom mogu s tim u vezi uspostaviti pojednostavljen mehanizam u skladu sa stavkom 1.a.

Amandman  43

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Organizacije iste vrste mogu dijeliti zadaće prikupljanja, procjene, obrade, analize i pohrane podataka o događajima o kojima je izvješćeno u skladu sa člancima 4. i 5., poštujući pritom pravila o nezavisnosti, povjerljivosti i zaštiti iz stavka 1.

Justification

It seems essential to respect the rules of independence and confidentiality with a view to ensuring the effective protection of the information supplied by the person reporting the occurrence. However, the requirement for the department to be independent of the rest of the organisation could represent a serious burden for small organisations. Accordingly flexibility must be shown by allowing organisations of the same kind to share these departments.

Amandman  44

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela koja uspostavljaju mehanizam za prikupljanje, procjenu, obradu i pohranu događaja povezanih sa sigurnošću o kojima je izviješteno u skladu s člancima 4. i 5. Imenovana nadležna tijela pri rukovanju prijavljenim informacijama rade odvojeno i nezavisno od drugih odjela u organizaciji.

Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela koja uspostavljaju mehanizam za prikupljanje, procjenu, obradu i pohranu događaja povezanih sa sigurnošću o kojima je izviješteno u skladu s člancima 4. i 5. Imenovane osobe rade odvojeno i neovisno od drugih odjela organizacije kada se bave prijavljenim podacima kako bi se osigurala povjerljivost informacija i anonimnost osoba uključenih u prijavljeni događaj.

Amandman  45

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. EASA imenuje jednu ili više osoba koje uspostavljaju mehanizam za prikupljanje, procjenu, obradu i pohranu događaja povezanih sa sigurnošću o kojima je izviješteno u skladu s člancima 4. i 5. Imenovane osobe rade odvojeno i neovisno od drugih odjela organizacije kada se bave prijavljenim podacima kako bi se osigurala povjerljivost informacija i anonimnost osoba uključenih u prijavljeni događaj.

Amandman  46

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. EASA-i se dodjeljuju odgovarajuća sredstva kako bi mogla obavljati zadaće koje su joj povjerene ovom Uredbom.

Amandman  47

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. EASA u bazi podataka pohranjuje izvješća o događajima sastavljena na temelju podataka o događajima koji su prikupljeni u skladu s člancima 4. i 5.

Justification

Seeks to take into account the powers of EASA which, in accordance with Articles 4 and 5, is to receive occurrence reports from organisations.

Amandman  48

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Izvješća o događajima povezanim sa sigurnošću iz članka 6. sadrže najmanje informacije navedene u Prilogu II. točki 2.

1. Izvješća o događajima iz članka 6. sadrže barem informacije navedene u Prilogu II.

Justification

In line with Izmjena to Article 4(4).

Amandman  49

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Svako izvješćivanje o događaju povezanom sa sigurnošću iz stavka 4. članka 6. sadrži klasifikaciju sigurnosnog rizika prikupljenog događaja. Klasifikacija se utvrđuje u skladu sa zajedničkim europskim sustavom klasifikacije rizika iz stavka 5.

2. U svakom izvješću o događaju iz članka 6. stavaka 3., 4. i 5.a navodi se klasifikacijska razina sigurnosnog rizika prikupljenog događaja. Nadležna tijela država članica i EASA-e po potrebi izmjenjuju ili potvrđuju klasifikaciju rizika događaja u skladu sa zajedničkim europskim sustavom klasifikacije rizika iz stavka 5.

Justification

All occurrences must be subjected to a risk classification. In order to ensure that this is applied in a clear and uniform manner, it is important that all occurrences collected in the Union are classified using a common risk classification methodology. However, organisations should remain free to use the internal risk classification mechanism they consider most appropriate to them.

Amandman  50

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Organizacije i države članice uspostavljaju postupke kontrole kvalitete podataka u prvom redu kako bi se zajamčila dosljednost između različitih podataka iz izvješća o događaju povezanom sa sigurnošću i početnih podataka o događaju o kojem je izvijestio izvjestitelj.

3. Organizacije, države članice i EASA uspostavljaju postupke kontrole kvalitete podataka u prvom redu kako bi se zajamčila dosljednost između različitih podataka iz izvješća o događaju i početnih podataka o događaju o kojima je izvijestio izvjestitelj.

Justification

Seeks to take into account the powers of EASA which, in accordance with Articles 4 and 5, is to receive occurrence reports from organisations. Like the other competent authorities, the Agency is to put in place procedures seeking to monitor the quality of the data it collects under the above-mentioned articles.

Amandman  51

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Baze podataka iz stavaka 3. i 4. članka 6. koriste standardizirane formate u svrhu olakšavanja razmjene informacija te su kompatibilne s ECCAIRS-om i ADREP-om.

4. Baze podataka iz članka 6. stavaka 3., 4. i 5.a koriste standardizirane formate u svrhu olakšavanja razmjene informacija te su kompatibilne s ECCAIRS-om i ADREP-om.

Justification

Seeks to take into account the powers of EASA which, in accordance with Articles 4 and 5, is to receive occurrence reports from organisations. Like the other competent authorities, the Agency must ensure compatibility with ECCAIRS.

Amandman  52

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Komisija razvija zajednički europski sustav klasifikacije rizika kako bi klasificirala događaje s obzirom na sigurnosni rizik koji predstavljaju. Pritom Komsija pazi na potrebnu usklađenost tog mehanizma s postojećim mehanizmima klasifikacije rizika.

5. Komisija u bliskoj suradnji s Mrežom analitičara zrakoplovne sigurnosti iz članka 14. unutar dvije godine razvija zajednički europski sustav klasifikacije rizika, koji državama članicama i EASA-i služi za klasifikaciju događaja s obzirom na sigurnosni rizik koji predstavljaju. Pritom Komsija u obzir uzima potrebnu usklađenost tog sustava s postojećim sustavima klasifikacije rizika.

Justification

In line with its role as defined in Article 14, the Network of Aviation Safety Analysts needs to be able to participate actively in developing the mechanism. It also seems useful to specify in this article the authorities responsible for using this mechanism. To ensure that the mechanism is developed and deployed within a reasonable time, a time limit should be specified.

Amandman  53

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Komisija daje potporu nadležnim tijelima država članica u njihovoj zadaći integracije podataka, u prvom redu, ali ne i isključivo, u integraciji minimalnih informacija iz stavka 1., klasifikaciji događaja s obzirom na rizik iz stavka 2. i uspostavi postupaka kontrole kvalitete podataka iz stavka 3. Ta potpora, koju Komisija pruža u prvom redu u obliku smjernica, i radionica, doprinosi usklađivanju postupka unošenja podataka u državama članicama.

8. Komisija i EASA daju potporu nadležnim tijelima država članica u njihovoj zadaći integracije podataka, u prvom redu, ali ne i isključivo, u integraciji minimalnih informacija iz stavka 1., klasifikaciji događaja s obzirom na rizik iz stavka 2 . i uspostavi postupaka kontrole kvalitete podataka iz stavka 3. Ta potpora, koju Komisija i EASA pružaju u prvom redu u obliku smjernica, radionica i odgovarajućeg osposobljavanja zaposlenika tijela ili ustanova navedenih u članku 6. stavcima 1., 2. i 2.a, doprinosi usklađivanju postupaka unošenja podataka u državama članicama.

Justification

It seems essential that the staff involved in these tasks should have received training to enable them to operate under the best possible conditions.

Amandman  54

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Svaka se država članica s Komisijom dogovara o tehničkim protokolima za ažuriranje Europskog središnjeg repozitorija prenošenjem svih informacija u vezi sa sigurnošću koje su sadržane u nacionalnim bazama podataka iz članka 6. stavka 4.

2. Komisija se dogovara s državama članicama o zajedničkim tehničkim protokolima za ažuriranje Europskog središnjeg repozitorija prenošenjem svih informacija u vezi sa sigurnošću koje su sadržane u nacionalnim bazama podataka iz članka 6. stavka 4.

Amandman  55

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. EASA s Komisijom dogovara tehničke protokole za prijenos u Europski središnji repozitorij svih izvješća o događajima povezanima sa sigurnošću koji su prikupljeni sukladno Uredbi (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i njezinim provedbenim pravilima, kao i informacija prikupljenih u skladu s člankom 4. stavkom 6. i člankom stavkom 5.

3. EASA s Komisijom dogovara tehničke protokole za prijenos u Europski središnji repozitorij svih izvješća o događajima povezanima sa sigurnošću koji su prikupljeni sukladno Uredbi (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i njezinim provedbenim pravilima, naročitio kada je riječ o podacima o događajima sadržanim u unutarnjem sustavu izvješća (IORS), kao i informacijama prikupljenima u skladu s člankom 4. stavkom 6. i člankom 5. stavkom 5.

Justification

Account should be taken of the IORS data base held by EASA.

Amandman  56

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice i EASA sudjeluju u uzajamnoj razmjeni informacija omogućujući nadležnim tijelima drugih država članica, Europske agencije za zrakoplovnu sigurnosti i Komisije da preko Europskog središnjeg repozitorija pristupe svim informacijama o sigurnosti iz njihovih vlastitih baza izvješća o događajima. Izvješća o događajima povezanim sa sigurnošću prenose se u Europski središnji repozitorij u roku od 30 dana nakon početnog prikupljanja podataka o događaju. Izvješća o događajima ažuriraju se po potrebi dodatnim informacijama o sigurnosti.

1. Države članice i EASA sudjeluju u uzajamnoj razmjeni informacija omogućujući nadležnim tijelima drugih država članica, Europske agencije za zrakoplovnu sigurnosti i Komisije da preko Europskog središnjeg repozitorija pristupe svim informacijama o sigurnosti iz njihovih vlastitih baza izvješća o događajima. Izvješća o događajima povezanim sa sigurnošću prenose se u Europski središnji repozitorij u roku od 15 dana nakon početnog prikupljanja podataka o događaju. Izvješća o događajima ažuriraju se po potrebi dodatnim informacijama o sigurnosti.

Amandman  57

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka ustanova zadužena za regulaciju sigurnosti civilnog zrakoplovstva ili za istrage nesreća ili nezgoda civilnog zrakoplovstva u Uniji ima mrežni pristup informacijama o događajima sadržanima u Europskom središnjem repozitoriju.

1. Svaka ustanova zadužena za regulaciju sigurnosti civilnog zrakoplovstva ili za istrage nesreća ili nezgoda civilnog zrakoplovstva u Uniji ima siguran mrežni pristup informacijama o događajima sadržanima u Europskom središnjem repozitoriju. Te se informacije koriste u skladu s člancima 15. i 16.

Amandman  58

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kontaktna točka koja zaprimi zahtjev provjerava da ga je podnijela zainteresirana strana te da je sama kontaktna točka nadležna za obradu tog zahtjeva.

2. Kontaktna točka koja zaprimi zahtjev provjerava da ga je podnijela zainteresirana strana te da je sama kontaktna točka nadležna za obradu tog zahtjeva. Ako kontaktna točka kojoj je podnesen zahtjev nije nadležna, ona zahtjev prosljeđuje nadležnoj kontaktnoj točki, kako je navedeno u članku 10. stavku 2.

Amandman  59

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ako se zahtjev prihvati, kontaktna točka određuje količinu i razinu informacija koje se prosljeđuju. Informacije moraju biti ograničene na ono što je nužno potrebno za svrhu zahtjeva, ne dovodeći u pitanje članak 15. i članak 16. Informacije koje se ne odnose na opremu, aktivnosti ili područje djelovanja zainteresirane strane dostavljaju se samo u sažetom ili anonimnom obliku. Informacije koje nisu u skupnom obliku mogu se proslijediti zainteresiranoj stranki ako ona detaljno obrazloži svoj zahtjev.

4. Ako se zahtjev prihvati, kontaktna točka određuje količinu i razinu informacija koje se prosljeđuju. Informacije moraju biti ograničene na ono što je nužno potrebno za svrhu zahtjeva, ne dovodeći u pitanje članak 15. i članak 16. Informacije koje se ne odnose na opremu, aktivnosti ili područje djelovanja zainteresirane strane dostavljaju se samo u sažetom ili anonimnom obliku. Informacije koje nisu u skupnom obliku mogu se proslijediti zainteresiranoj stranki ako ona detaljno obrazloži svoj zahtjev. Te se informacije koriste u skladu s člancima 15. i 16.

Amandman  60

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici, nakon utvrđivanja mjera potrebnih za uklanjanje stvarnih ili potencijalnih sigurnosnih nedostataka, provodi pravodobno te mjere i uvodi postupak praćenja provedbe i djelotvornosti danih odgovora.

2. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici, nakon utvrđivanja mjera potrebnih za uklanjanje stvarnih ili potencijalnih sigurnosnih nedostataka, provodi te mjere u najkraćem roku i uvodi postupak praćenja provedbe i djelotvornosti danih odgovora.

Justification

It is important for the corrective action identified to be taken quickly, so a more precise time expression should be used.

Amandman  61

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Svaka organizacija svojim zaposlenicima redovito prosljeđuje informacije o analizi i naknadnim postupanjem u vezi s raznim događajima koji su bili predmet preventivnih ili korektivnih mjera.

Justification

It seems important to allow all stakeholders, including individuals reporting incidents, to be provided with sufficient feedback to enable them to fully appreciate the benefit that their notifying an incident has on both aviation safety and their personal safety.

Amandman  62

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Svaka organizacija koju je ovlastila ili odobrila država članica izvješćuje, po potrebi, nadležno tijelo države članice iz članka 6. stavka 2., o rezultatu analize provedene u skladu sa stavkom 1. i potrebnim mjerama iz stavka 2. u roku od 30 dana.

3. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici, koja nije navedena u ovom stavku, izvješćuje nadležno tijelo te države članice iz članka 6. stavka 2. o prvim rezultatima analize provedene u skladu sa stavkom 1. i potrebnim mjerama iz stavka 2. u roku od 30 dana od dana podnošenja obavijesti o događaju povezanom sa sigurnošću. Konačni rezultati provedene analize moraju se dostaviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 3 mjeseca od dana podnošenja obavijesti o događaju povezanom sa sigurnošću.

Justification

The 30 day deadline proposed here in line with the ICAO recommendations is appropriate and will avoid any divergence in the interpretation of the deadline referred to. However, in the interests of flexibility and proportionality, this requirement should relate to the forwarding of the initial results, to enable the bodies in question to complete a final analysis.

Amandman  63

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Svaka organizacija koju je ovlastila ili odobrila EASA obavještava EASA-u o prvim rezultatima analize provedene u skladu sa stavkom 1. i potrebnim mjerama iz stavka 2. u roku od 30 dana od dana podnošenja obavijesti o događaju povezanom a sigurnoću. Konačni rezultati provedene analize moraju se dostaviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 3 mjeseca od dana podnošenja obavijesti o događaju povezanom a sigurnoću.

Justification

Since powers in this case are shared between the Member States and EASA, the Agency should be mentioned in this paragraph. The 30 day deadline proposed here in line with the ICAO recommendations is appropriate and will avoid any divergence in the interpretation of the deadline referred to. However, in the interests of flexibility and proportionality, this requirement should relate to the forwarding of the initial results, to enable the bodies in question to complete a final analysis.

Amandman  64

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Svaka država članica razvija postupak analize podataka o događajima povezanim sa sigurnošću prikupljenim u skladu s člancima 4. i 5. kako bi se utvrdili sigurnosni rizici povezani s utvrđenim događajima. Na temelju te analize utvrđuje odgovarajuće korektivne i poboljšanje sigurnosti.

4. Svaka država članica i EASA razvijaju postupak analize podataka o događajima povezanim sa sigurnošću o kojima su one izravno izvještene u skladu s člancima 4. i 5. kako bi se utvrdili sigurnosni rizici povezani s utvrđenim događajima. Na temelju te analize utvrđuju odgovarajuće korektivne i preventivne mjere potrebne za poboljšanje sigurnosti.

Justification

Since powers in this case are shared between the Member States and EASA, the Agency should be mentioned in this paragraph.

Amandman  65

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Svaka država članica, nakon utvrđivanja mjera potrebnih za uklanjanje stvarnih ili potencijalnih sigurnosnih nedostataka, pravodobno provodi te mjere i uvodi postupak praćenja provedbe i djelotvornosti danih odgovora.

5. Svaka država članica i EASA, nakon utvrđivanja mjera potrebnih za uklanjanje stvarnih ili potencijalnih sigurnosnih nedostataka, provode te mjere u najkraćem roku i uvode postupak praćenja provedbe i djelotvornosti danih odgovora.

Justification

Since powers in this case are shared between the Member States and EASA, the Agency should be mentioned in this paragraph. The reference added at the end of the paragraph will make it possible to avoid any divergence in the interpretation of the time limit referred to and thus to clarify the text. It will also make it possible to put in place an obligation of the same kind as that imposed on organisations in an identical situation.

Amandman  66

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Svaka država članica također prati provedbu i djelotvornost odgovora organizacija sukladno stavku 2. Ako država članica ocijeni da dani odgovori ne nude pikladna rješenja za uklanjanje stvarnih ili potencijalnih sigurnosnih nepravilnosti, vodi računa o tome da dotična organizacija donese i provede dodatne prikladne mjere.

6. Svaka država članica provodi strogu kontrolu analiza i mjera, koje su provele organizacije za koje je odgovorna, u vezi sa svakim događajem koji se nadgledao u skladu sa stavcima 1. i 2. Ona u prvom redu prati provedbu i djelotvornost danih odgovora. Ako država članica ocijeni da dani odgovori ne nude pikladna rješenja za uklanjanje stvarnih ili potencijalnih sigurnosnih nepravilnosti, vodi računa o tome da dotična organizacija donese i provede dodatne prikladne mjere.

Justification

Clarifies the supervisory obligations of the Member States vis-à-vis organisations for which they are responsible.

Amandman  67

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. EASA provodi strogu kontrolu analize i mjera koje su provele organizacije za koje je odgovorna u vezi sa svakim događajem koji se nadgledao u skladu sa stavcima 1. i 2. Ona u prvom redu prati provedbu i djelotvornost danih odgovora. Ako EASA ocijeni da dani odgovori ne nude prikladna rješenja za uklanjanje stvarnih ili potencijalnih sigurnosnih nedostataka, osigurava da dotična organizacija usvoji i provede dodatne prikladne mjere.

Justification

Since powers in this case are shared between the Member States and EASA, the Agency should be mentioned in this paragraph. It also seems necessary to clarify EASA’s supervisory obligations vis-à-vis the organisations it certifies or approves.

Amandman  68

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Informacije povezene s analizama i naknadnim postupanjima iz ovog članka pohranjuju se u najkraćem mogućem roku u Europskom središnjiem repozitoriju i to najkasnije 2 mjeseca od pohranjivanja u nacionalnu bazu podataka.

7. Informacije povezene s analizama i naknadnim postupanjima iz ovog članka pohranjuju se u najkraćem mogućem roku u Europskom središnjiem repozitoriju i to najkasnije 2 mjeseca nakon njihova pohranjivanja u nacionalnu bazu podataka.

Justification

It seems important that this exchange should take place within a reasonable time to improve the flow of safety information shared between Member States and with EASA.

Amandman  69

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Države članice koriste informacije dobivene analizom izvješća o događajima povezanim sa sigurnošću kako bi odredile mjere ispravljanja koje treba poduzeti u sklopu Državnog programa sigurnosti.

8. Države članice koriste informacije dobivene analizom izvješća o događajima povezanim sa sigurnošću kako bi odredile mjere ispravljanja koje treba poduzeti u sklopu Državnog programa sigurnosti i kazne za predmetne organizacije koje nisu donijele i provele nužne dodatne mjere.

Amandman  70

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. U svrhu informiranja javnosti o razini sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu i mjerama koje su poduzele za rješavanje sigurnosnih pitanja s tim u vezi, države članice barem jedanput godišnje objavljuju izvješće o sigurnosti, koje sadrži informacije o vrstama događaja povezanih sa sigurnošću koje su prikupili njihovi nacionalni sustavi obveznog i dobrovoljnog izvješćivanja o događajima povezanim sa sigurnošću.

9. U svrhu informiranja javnosti o razini sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu i mjerama koje su poduzele za rješavanje sigurnosnih pitanja s tim u vezi, države članice barem jedanput godišnje objavljuju izvješće o sigurnosti, koje sadrži skupne i anonimizirane informacije vrstama događaja povezanih sa sigurnošću koje su prikupili njihovi nacionalni sustavi obveznog i dobrovoljnog izvješćivanja o događajima povezanim sa sigurnošću.

Amandman  71

Prijedlog Uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Suradnju na razini Unije treba provoditi Mreža analitičara zrakoplovne sigurnosti.

2. Suradnju na razini Unije treba provoditi Mreža analitičara zrakoplovne sigurnosti iz svih država članica.

Amandman  72

Prijedlog Uredbe

Članak 14. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ne dovodeći u pitanje obveze o povjerljivosti utvrđene ovom Uredbom, Mreža analitičara zrakoplovne sigurnosti može pozvati jednog ili dva promatrača, ovisno o slučaju, ako to smatra potrebnim.

Justification

In identify safety problems as effectively as possible and carry out appropriate corrective action, exchanges can be organised with representatives of industry or employees on a case-by-case basis, while observing the confidentiality and protection of the persons involved in the reporting of the occurrence under analysis.

Amandman  73

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice i organizacije poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale odgovarajuću razinu povjerljivosti podataka o događajima povezanim sa sigurnošću koje zaprimaju u skladu s člancima 4., 5. i 10.

1. Države članice, EASA i organizacije poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale odgovarajuću razinu povjerljivosti podataka o događajima koje zaprimaju u skladu s člancima 4., 5., i 10.

Justification

Since powers in this case are shared between the organisations, the Member States and EASA, the Agency should be mentioned in this paragraph.

Amandman  74

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Informacije o događajima koriste se samo u svrhe za koje su prikupljene. Države članice i organizacije ne mogu ih staviti na raspolaganje i koristiti ih u druge svrhe osim održavanja ili poboljšavanja zrakoplovne sigurnosti. Te se informacije ne koriste za utvrđivanje krivnje ili odgovornosti.

2. Informacije o događajima koriste se samo u svrhe za koje su prikupljene. Države članice, EASA i organizacije ne mogu ih staviti na raspolaganje i koristiti u druge svrhe osim održavanja ili poboljšanja razine zrakoplovne sigurnosti. Te se informacije ne koristite za utvrđivanje krivnje ili odgovornosti.

Justification

Since powers in this case are shared between the organisations, the Member States and EASA, the Agency should be mentioned in this paragraph.

Amandman  75

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela iz članka 6. stavka 2. i druga nadležna pravosudna tijela surađuju međusobno putem prethodnih dogovora. Njima se nastoji uspostaviti ravnoteža između potrebe za za pravilnim funkcioniranjem pravosuđa i potrebe za daljnjom dostupnosti informacija o sigurnosti.

4. Države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela iz članka 6. stavka 2. i druga nadležna pravosudna tijela surađuju međusobno putem prethodnih dogovora. Oni se moraju sklopiti u roku od 24 mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe. Njima se uspostavlja ravnoteža između potrebe za pravilnim funkcioniranjem pravosuđa i potrebe za daljnjom dostupnosti informacija o sigurnosti.

Justification

To enhance a genuine, uniform ‘just culture’ within the Union, time limits should be set for the conclusion of the advance agreements mentioned here.

Amandman  76

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici osigurava da su svi osobni podaci kao što su imena ili adrese fizičkih osoba dostupni samo osobama iz članka 6. stavka 1. Anonimne informacije dostupne su untar organizacije ako se to pokaže potrebnim. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici obrađuje osobne podatke samo u onoj mjeri koliko je to nužno za potrebe ove Uredbe i ne utječe na nacionalno zakonodavstvo kojim se provodi Direktiva 95/46/EZ.

1. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici osigurava da se svi osobni podaci kao što su imena ili adrese fizičkih osoba stavljaju na raspolaganje zaposlenicima organizacija koje su utvrđene u skladu s člankom 6. stavkom 1. te da nikada nisu zabilježeni u bazi podataka organizacije iz članka 6. stavka 3. Anonimne informacije dostupne su untar organizacije ako se to pokaže potrebnim. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici obrađuje osobne podatke samo u onoj mjeri koliko je to nužno za potrebe ove Uredbe i ne utječe na nacionalno zakonodavstvo kojim se provodi Direktiva 95/46/EZ.

Amandman  77

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Svaka država članica osigurava da osobni podaci kao što su imena ili adrese fizičkih osoba nikada nisu zabilježeni u nacionalnoj bazi podataka iz članka iz članka 6. stavka 4. Anonimne informacije dostupne su svim uključenim stranama kako bi im bilo omogućeno obavljanje dužnosti u vezi s poboljšanjem zrakoplovne sigurnosti. Svaka država članica obrađuje osobne podatke samo u onoj mjeri koliko je to nužno za potrebe ove Uredbe i ne utječe na nacionalno zakonodavstvo kojim se provodi Direktiva 95/46/EZ.

2. Svaka država članica osigurava da se svi osobni podaci kao što su imena ili adrese fizičkih osoba stavljaju na raspolaganje, kada su proslijeđeni, samo zaposlenicima nadležnih tijela navedenih u članku 6. stavku 2. te da nikada nisu zabilježeni u nacionalnoj bazi podataka iz članka 6. stavka 4. Anonimne informacije dostupne su svim uključenim stranama kako bi im bilo omogućeno obavljanje dužnosti u vezi s poboljšanjem zrakoplovne sigurnosti. Svaka država članica obrađuje osobne podatke samo u onoj mjeri koliko je to nužno za potrebe ove Uredbe i ne utječe na nacionalno zakonodavstvo kojim se provodi Direktiva 95/46/EZ.

Amandman  78

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. EASA osigurava da se svi osobni podaci kao što su imena ili adrese fizičkih osoba stavljaju na raspolaganje, kada su proslijeđeni, samo nadležnim zaposlenicima EASA-e, koji su imenovani u skladu s člankom 6. stavkom 2.a, te da nikada nisu zabilježeni u nacionalnoj bazi podataka iz članka 6. stavka 5.a. Anonimizirane informacije stavljaju se na raspolaganje svim relevantnim stranama kako bi im se, u prvom redu, omogućilo da ispune svoje obveze koje se odnose na poboljšanje zrakoplovne sigurnosti . EASA obrađuje osobne podatke u smislu ove Uredbe u granicama u kojima je to potrebno, ne dovodeći u pitanje Direktivu 95/46/EZ.

Amandman  79

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice suzdržat će se od pokretanja postupaka u vezi s kršenjima propisa bez predumišljaja ili nenamjernim kršenjima propisa o kojima su stekle saznanja samo zato što se o njima izvijestilo uslijed primjene članaka 4. i 5. To pravilo ne primjenjuje se u slučajevima grube nepažnje.

3. Države članice i EASA uzdržavaju se od pokretanja postupaka u vezi s nehotičnim i nenamjernim povredama zakona na koje im je pozornost skrenuta jer su o njima bile obavještene u skladu s člancima 4. i 5. Države članice nisu dužne primijeniti to pravilo u slučajevima grube nepažnje. U slučaju da država članica ili EASA pokrenu postupak, one ne mogu iskoristiti informacije sadržane u izvješćima o događajima povezanima sa sigurnošću protiv izvjestitelja ili osoba uključenih u dotični događaj.

Justification

It seems important that the principle of non-incrimination should be reflected here. In addition, national rules affording greater protection than this regulation must not be called into question. Accordingly the principle of non-regression needs to be spelled out in this Article.

Amandman  80

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Države članice mogu usvojiti ili zadržati na snazi nacionalne propise kojima se jamči veća razina zaštite za izvjestitelja ili osobe uključene u događaj povezan sa sigurnošću nego što je predviđeno pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi.

Justification

National rules affording greater protection than this regulation must not be called into question. Accordingly the principle of non-regression needs to be spelled out in this Article.

Amandman  81

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Zaposlenici koji izvješćuju o nezgodama u skladu s člancima 4. i 5. ne smiju trpiti nikakvu štetu od svojeg poslodavca zbog informacija o kojima su izvijestili, osim u slučajevima grube nepažnje.

4. Zaposlenici i ugovorno osoblje koji izvješćuju o nezgodama ili su uključeni u događaje povezane sa sigurnošću o kojima se izvješćuje u skladu s člancima 4. i 5. ne smiju trpiti štetu od svojeg poslodavca ili organizacije koja koristi te usluge, zbog informacija koje je proslijedila osoba koja izvješćuje o događaju, osim u slučaju grube nepažnje.

Justification

To underpin staff members' trust in a ‘just culture’, so as to encourage reporting of events with the sole aim of enhancing air safety, protection for persons reporting an incident should be extended to cover anyone involved in the incident reported. Staff should also be guaranteed the same level of protection whether or not they are directly employed by the organisation for which the service is provided.

Amandman  82

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici donosi interna pravila u kojima je opisano na koji se način u dotičnoj organizaciji jamče i provode načela kulture pravičnosti, a osobito načelo iz stavka 4.

5. Svaka organizacija s poslovnim nastanom u državi članici, nakon savjetovanja s predstavnicima zaposlenika, donosi interna pravila u kojima je opisano na koji se način u dotičnoj organizaciji jamče i provode načela kulture pravičnosti, a osobito načelo iz članka 4. Tijelo navedno u stavku 6. ovog članka odobrava interna pravila organizacija s nastanom u državi članici o kojoj ovisi prije njihova provođenja.

Justification

It seems important that the social partners should be consulted in the drafting of internal rules to engender a ‘just culture’. The competent body should also ensure the conformity of these internal rules with current legislation.

Amandman  83

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Svaka država članica određuje tijelo odgovorno za provedbu ovog članka. Zaposlenici mogu ovom tijelu prijaviti povrede pravila utvrđenih ovim člankom. Prema potrebi, za to određeno tijelo predlaže državi članici donošenje sankcija iz članka 21. kojima se sankcionira poslodavac.

6. Svaka država članica određuje tijelo odgovorno za provedbu ovog članka. Zaposlenici ovom tijelu mogu prijaviti povrede pravila utvrđenih ovim člankom i zbog tih prijava neće biti kažnjeni. Oni mogu poslati primjerak izvješća o povredama Komisiji i/ili o njima izravno izvijestiti Komisiju. Prema potrebi, za to određeno tijelo predlaže državi članici donošenje sankcija iz članka 21. kojima se sankcionira poslodavac.

Justification

To ensure that a genuine, uniform ‘just culture’ is engendered within the Union, tools to protect the person reporting the occurrence should be deployed in an effective manner. A staff member reporting a breach of Article 16 of this regulation must be assured that he cannot be penalised for using this reporting mechanism.

Amandman  84

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. Svaka država članica jednom na godinu Komisiji šalje izvješće o primjeni ovog članka, a posebice o aktivnostima tijela iz stavka 6. To izvješće ne smije sadržavati osobne podatke.

Justification

To ensure that a genuine, uniform ‘just culture’ is engendered within the Union, it is important to ensure more effective checks on deployment of these tools in the Member States and to improve their accountability in this respect.

Amandman  85

Prijedlog Uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. o prilozima ovoj Uredbi radi prilagođavanja priloga tehničkom napretku, usklađivanja priloga s međunarodno priznatom klasifikacijom ADREP, s drugim zakonima koje donosi Unija i s međunarodnim sporazumima, ažuriranja popisa zainteresiranih stranki i zahtjeva za informacijskim obrascom Europskog središnjeg repozitorija te kako bi se osiguralo da opseg nezgoda o kojima se izvješćuje u okviru obveznog sustava izvješćivanja ostane prikladan.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. o prilozima ovoj Uredbi radi prilagođavanja priloga tehničkom napretku, usklađivanja priloga s međunarodno priznatom klasifikacijom ADREP s drugim zakonima koje donosi Unija i s međunarodnim sporazumima te kako bi se osiguralo da popis događaja o kojima se izvješćuje u okviru obveznog sustava izvješćivanja ostane prikladan i sadrži poseban odjeljak o operacijama koje uključuju jednostavne zrakoplove te da posebno odražava pojavu novih rizika za sigurnost i da na odgovarajući način nadopunjuje popis obaveznih polja. Prije usvajanja delegiranog akta u vezi s Prilozima I. i II. Komisija se savjetuje s EASA-om i Mrežom analitičara zrakoplovne sigurnosti.

Justification

The Commission must request the expert advice of the Network of Aviation Safety Analysts when drafting any new revision of the annexes to this regulation.

Amandman  86

Prijedlog Uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 6., članka 8. stavka 5., članka 11. stavka 9. i članka 17. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno vremensko razdoblje.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 6., članka 8. stavka 5. i članka 11. stavka 9. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ne usprotive tom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.

Amandman  87

Prijedlog Uredbe

Članak 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju povrede ove Uredbe. Predviđene kazne su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice obavještavaju Komisiju o usvajanju sankcija u skladu s ovim člankom.

Države članice i EASA utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju povrede ove Uredbe. Predviđene kazne su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice i EASA obajveštavaju Komisiju o usvajanju sankcija u skladu s ovim člankom.

Amandman  88

Prijedlog Uredbe

Članak 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadeset dana nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu dvadeset dana nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije. Članak 7. stavak 2. stupa na snagu nakon usvajanja delegiranih akata i provedbenih akata spomenutih u članku 7. stavku 6. i 7., o uvođenju zajedničkog europskog sustava za klasifikaciju rizika.

Amandman  89

Prijedlog Uredbe

Članak 24.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Preispitivanje

 

1a. Komisija prati i ocjenjuje primjenu ove Uredbe. U roku od pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija objavljuje izvješće o ocjeni provedbe Uredbe i proslijeđuje ga Europskom paralmentu i Vijeću. To izvješće posebno obuhvaća doprinos ove Uredbe smanjenju broja zrakoplovnih nesreća i s njima povezanih nesreća. Na temelju spomenutog izvješća Komisija po potrebi predlaže izmjenu ove Uredbe.

Amandman  90

Prijedlog Uredbe

Prilog I. – Dio A – točka 1.1 – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka) Nedovoljna prekogranična komunikacija između različitih nacionalnih tijela za kontrolu zračne plovidbe.

Amandman  91

Prijedlog Uredbe

Prilog I. – dio A – točka 1.1. – točka wa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(wa) Neuobičajena buka.

Amandman  92

Prijedlog Uredbe

Prilog I. – Dio A – točka 1.2 – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha) Kvar na sustavu za spašavanje ili na opremi.

Amandman  93

Prijedlog Uredbe

Prilog I. – Dio A – točka 1.7 – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) Umor posade za koji se smatra da je ugrozio ili bi mogao ugroziti zrakoplov ili osobe u njemu ili na tlu.

(d) Umor posade za koji se smatra da je ugrozio ili bi mogao ugroziti zrakoplov ili osobe u njemu ili na tlu. U tom slučaju u izvješće se uključuje broj radnih sati, sati leta i odmora predmetne posade dva dana prije nezgode.

Amandman  94

Prijedlog Uredbe

Prilog I. – Dio A – točka 1.7 – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) Neprimjereno rukovanje opasnim ili onečišćujućim tvarima.

Amandman  95

Prijedlog Uredbe

Prilog I. – Dio A – točka 4.4 – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) Neprimjereno rukovanje opasnim ili onečišćujućim tvarima.

Amandman  96

Prijedlog Uredbe

Prilog I. – dodatak Dijelu A – točka 5. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) zagađeni zrak u pilotskoj kabini koji može utjecati na sigurnost leta i/ili zdravlje posade

Amandman  97

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Popis rokova i zahtjeva koji se primjenjuju na sustav obveznog izvješćivanja o događajima povezanim sa sigurnošću

Popis obveznih polja koji se primjenjuju na sustav obaveznog izvješćivanja o događajima povezanim sa sigurnošću

Amandman  98

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Rok za izvješćivanje

Briše se.

1.1. Opće pravilo

 

Maksimalni rok za izvješćivanje o događaju povezanom sa sigurnošću iz članka 4. je 72 sata.

 

1.2. Posebni slučajevi

 

(a) U slučaju „skorog sraza drugom letjelicom; pogrešnih postupaka u zračnom prometu ili u slučajevima kada se služba zračnog prometa ili letačka posada nisu pridržavali postupaka koji se primjenjuju; kvara opreme službe zračnog prometa” prema Uredbi br. 859/200822 (EU-OPS) stavku 1.420. točki d) podstavku 1., izvješće treba napraviti bez odgađanja.

 

(b) U slučaju potencijalne opasnosti od ptica, u skladu s Uredbom br. 859/2008 (EU-OPS) stavkom 1.420. točkom d) podstavkom 3., izvješće treba odmah napraviti.

 

(c) U slučaju udara ptica u kojem je došlo do značajnog oštećenja zrakoplova ili gubitka ili kvara neke bitne funkcije, prema Uredbi br. 859/2008 (EU-OPS) stavku 1.420. točki d) podstavku 3., izvješće treba napraviti nakon slijetanja.

 

(d) U slučaju nezakonitog ometanja na palubi zrakoplova, prema Uredbi br. 859/2008 (EU-OPS) stavku 1.420. točki d) podstavku 5., izvješće treba napraviti čim to bude izvedivo.

 

(e) U slučaju potencijalno opasnih uvjeta kao što su nepravilnosti zemaljske ili navigacijske funkcije, meteorološke pojave ili pojave oblaka vulkanskog pepela tijekom leta, prema Uredbi br. 859/2008 (EU-OPS) stavku 1.420. točki d) podstavku 6., izvješće treba napraviti čim to bude izvedivo.

 

Justification

Covered in Article 7(1) of this Regulation.

Amandman  99

Prijedlog Uredbe

Prilog III. – dio a. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Proizvođači: projektanti i proizvođači zrakoplova, motora, elisa te dijelova i uređaja zrakoplova; projektanti i proizvođači sustava upravljanja zračnim prometom (ATM) i njihovih sastavnih dijelova; projektanti i proizvođači sustava za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (ANS) i njihovih dijelova; projektanti i proizvođači sustava i opreme koji se koriste na zračnoj strani aerodroma

1. Proizvođači: projektanti i proizvođači zrakoplova, motora, propelera i dijelova i uređaja zrakoplova i njihova udruženja; projektanti i proizvođači sustava upravljanja zračnim prometom (ATM) i njihovih sastavnih dijelova; projektanti i proizvođači sustava za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (ANS) i njihovih dijelova; projektanti i proizvođači sustava i opreme koji se koriste na zračnoj strani aerodroma

Justification

Associations can play a valuable role in assisting in the analysis and dissemination of information, where appropriate. This is recognised in the Commission’s original proposal which lists operator associations as interested parties, but neglects to similarly include manufacturer associations.

(1)

SL C 198, 10.7.2013., str. 73.


EXPLANATORY STATEMENT

(1) Background

As forecasts point to an upsurge in air traffic by 2030, it would be wise to tighten up preventive air safety procedures with a view to avoiding a commensurate rise in the number of accidents.

Although the effectiveness of current accident investigation systems in the EU is to be applauded(1), major efforts are required in respect of data collection and the proactive analysis of incidents

While accident investigations involve analysing the causes of a crash, the occurrence reporting system attempts to identify situations that, if not brought to light and rectified, could contribute to a disaster.

Directive 2003/42/EC and its implementing regulations(2) set out the principles of a system for incident data collection, and paved the way for a system for the regional exchange of incident data, as recommended by the ICAO(3). It is now accepted that this EU legislation has proven to be limited, particularly owing to the differences in interpretation and implementation from Member State to Member State.

This regulation seeks to strengthen and enhance the EU’s proactive accident prevention system through the analysis and rapid exchange of information, thus helping achieve the goals set in the 2011 White Paper on Transport(4).

The only way we can tighten up safety is by means of a system that enables us to clearly identify potential vulnerabilities and take prompt preventive or corrective action.

As the entire proactive system is based on aviation sector staff taking it upon themselves to report events, it is essential to ensure that a climate of trust, or ‘just culture’ reigns in the industry.

(2) Engendering a genuine, uniform ‘just culture’

There are still fears among staff in the aviation sector of legal action or punishment by their employers in certain Member States which provide insufficient protection for persons reporting an incident. As reporting systems, whether mandatory or voluntary, are entirely dependent on the trust of employees, the regulation ensures that a genuine climate of trust, or ‘just culture’ is engendered, thus allaying in particular any fears of self-incrimination such individuals may have.

Extending the protection of the person reporting the occurrence to anyone involved in it, rather than merely the individual reporting it, will help underpin this trust.

Members of staff in the aviation sector should in future to be able to count on a uniform interpretation of the key notion of ‘gross negligence’ so as to enjoy the same level of protection throughout the EU.

National provisions affording greater protection than this regulation can be maintained to ensure that the principle of non-regression prevails.

By tightening still further the rules of confidentiality and respect for the anonymity of employees, for example by limiting the number of experts who have access to personal data, your rapporteur is ensuring that the information collected will be used only for the purpose of enhancing aviation safety.

To that end, the regulation provides in particular that staff responsible for the collection, evaluation, processing, analysis and storage of reports will work separately and independently from other departments of the organisation in order to ensure the confidentiality of the information and the anonymity of the person reporting the occurrence. However, organisations of the same nature may share these structures.

Employees who have been penalised on the basis of information supplied will in future be able to rely on an appeal mechanism. Member States will ensure that this mechanism is deployed and will send the Commission an annual report on its activities.

In order to encourage staff to report occurrences and enable them to appreciate more fully the positive effects of reporting on air safety, organisations will in future regularly inform staff about action taken in the context of occurrence reporting systems.

(3) Improving information exchange to permit more targeted action

To prevent new accidents, Member States and EASA will be better able exchange collected information within a disidentified and secure database known as the European Central Repository (ECR). EASA and the Member States will in future be able to freely access this data. Granting these operators unrestricted access to the ECR should ensure in particular that trends observed by organisations or Member States can be verified at European level.

The regulation will enable Member States to be aware of the exact circumstances of an occurrence taking place in their national airspace. Where an airline is the number one operator in a Member State but has no reporting obligation there, it would seem essential for the authorities of that country to be made aware of events taking place in their airspace.

The regulation develops a common European risk classification scheme seeking to improve the quality of data collected and to ensure that such data can be accessed and understood by all competent authorities. Once this mechanism is in place, the Member States and EASA will classify occurrences according to the same yardstick before sharing them via the ECR. Organisations will be free to use the internal risk classification mechanism they consider most appropriate.

Meeting in the Network of Aviation Safety Analysts, experts from the Member States, EASA and the Commission will analyse the data at European level. In order to identify safety problems as accurately as possible and take appropriate corrective action, an exchange with representatives of industry or of employees may be organised on a case-by-case basis. This Network of Aviation Safety Analysts will be consulted in advance of any review of the annexes to this regulation.

The Member States and EASA must ensure that preventive or corrective action taken by the organisations is appropriate and, where necessary, make corrections to or impose such action on a larger scale with a view to enhancing air safety throughout their territory.

(4) Role of the European Aviation Safety Agency

The European Aviation Safety Agency (EASA) will play a key role, alongside the Member States, in coordinating the work of the network in order to detect trends at European level. To that end, the Agency will in future have total and unrestricted access to the data contained in the ECR.

As a certifying authority, the Agency receives occurrence reports from the organisations it certifies or approves, as do the Member States from the other organisations. In the same way, the Agency will now have to allow the collection, processing and analysis of data coming directly from the staff of these organisations for which it is responsible.

By creating a parallel system for the mechanisms in the Member States and in EASA, your rapporteur is ensuring that aviation sector employees will have the same reporting tools and obligations, whichever organisation they work for in Europe. In this way the regulation will take into account the powers of the Agency.

EASA will thus have to comply with the same obligations as the competent authorities of the Member States, particularly by putting in place mandatory and voluntary reporting systems, by ensuring the protection and anonymity of the data in its database (IORS) and taking, where appropriate, the necessary preventive or corrective action, and then by passing on this information in the ECR.

In order to respond more effectively to the increased competences accorded to EASA by this regulation, the agency should be given sufficient resources to complete the additional tasks conferred on it.

(5) Legislation taking into account the specific features of light aviation

While on the one hand the whole aviation sector should be covered by this regulation, its obligations should also be proportionate to the field of activity and complexity of the individual aircraft. Accordingly, occurrences involving a non-complex aircraft will be collected in accordance with this regulation, but will be subject to specific reporting obligations that are more suitable to this kind of aircraft.

(1)

Regulation (EU) No 996/2010.

(2)

Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007.

(3)

Recommendation 8.5, footnote 2 and Recommendation 8.9 of Annex 13 to the Convention on International Civil Aviation.

(4)

Initiative No 17 in COM(2011)144, 28 March 2011.


POSTUPAK

Naslov

Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu (izmjena Uredbe (EU) br. 996/2010 i stavljanje izvan snage Direktive br. 2003/42/EZ, Uredbe (EZ) br. 1321/2007 I Uredbe (EZ) br. 1330/2007)

Referentni dokumenti

COM(2012)0776 – C7-0418/2012 – 2012/0361(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.12.2012

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

17.1.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Christine De Veyrac

21.1.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.4.2013

8.7.2013

16.9.2013

 

Datum usvajanja

17.9.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

Datum podnošenja

2.10.2013

Posljednje ažuriranje: 24. siječnja 2014.Pravna napomena