Postopek : 2013/0062(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0319/2013

Predložena besedila :

A7-0319/2013

Razprave :

PV 03/02/2014 - 15
CRE 03/02/2014 - 15

Glasovanja :

PV 04/02/2014 - 6.9

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0055

POROČILO     ***I
PDF 215kWORD 361k
8. oktober 2013
PE 513.046v02-00 A7-0319/2013

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

(COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalka: Sari Essayah

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

(COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0102),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 153(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0047/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. aprila 2013(1),

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0319/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Člen 153 Pogodbe določa, da lahko Evropski parlament in Svet v obliki direktiv sprejmeta minimalne zahteve za spodbujanje izboljšav, zlasti v delovnem okolju, da se zagotovi višja raven varovanja zdravja in varnosti delavcev. Te direktive se morajo izogibati uvajanju upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij.

(1) Člen 153 Pogodbe določa, da lahko Evropski parlament in Svet v obliki direktiv sprejmeta minimalne zahteve za spodbujanje izboljšav, zlasti v delovnem okolju, da se zagotovi višja raven varovanja zdravja in varnosti delavcev. Te direktive ne zavirajo ustanavljanja in razvoja malih in srednjih podjetij in njihovega potenciala za ustvarjanje delovnih mest. Zato zdravstvenih in varnostnih standardov ne bi smeli obravnavati kot ovire, saj gre za temeljne pravice, in bi jih morali brez izjeme uporabljati na vseh področjih trga dela in v vseh vrstah podjetij, ne glede na velikost.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Te spremembe so nujne, da se zagotovi nadaljnja učinkovitost navedenih direktiv.

(5) Te spremembe so nujne, da se zagotovi nadaljnja učinkovitost petih direktiv, navedenih v uvodni izjavi (4), Ne spreminjajo pa področja uporabe teh direktiv in ne zmanjšujejo stopnje zaščite delavcev, ki jo te zagotavljajo. Zaradi stalnega tehnološkega napredka pa bi bilo treba vseh pet direktiv redno pregledovati, da se zagotovi usklajena zakonodaja in ustrezna raven zaščite zdravja in varnosti, kadar so v delovnem okolju prisotne nevarne kemične snovi in zmesi. Dodatno pozornost bi bilo treba nameniti delavcem v poklicih, kjer so vsak dan izpostavljeni snovem in zmesem, pogosto brez ustrezne zaščite.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) V skladu s členom 154 Pogodbe se je Komisija posvetovala s socialnimi partnerji o možni usmeritvi ukrepov Unije na tem področju.

(7) V skladu s členom 154 Pogodbe se je Komisija posvetovala s socialnimi partnerji o možni usmeritvi ukrepov Unije na tem področju, ti pa so menili, da bi bila koristna pojasnila, predvsem za mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3 – točka a

Direktiva 92/58/EGS

Priloga III – oddelek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Posode, uporabljane pri delu s kemijskimi snovmi ali zmesmi, ki so opredeljene kot nevarne v skladu z merili za kateri koli razred ali kategorijo nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrst A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 iz kategorij 1 in 2, 2.14 iz kategorij 1 in 2, 2.15 vrst A do F, 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (razen narkotičnih učinkov), 3.9 in 3.10 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, ter posode, uporabljane za hranjenje teh nevarnih snovi ali zmesi, skupaj z vidnimi cevmi, ki vsebujejo ali prenašajo nevarne snovi in zmesi, morajo biti označene s primernimi piktogrami v skladu z navedeno uredbo.

1. Posode, uporabljane pri delu s kemijskimi snovmi ali zmesmi, ki so opredeljene kot nevarne v skladu z merili za kateri koli razred ali kategorijo nevarnosti 2.1 do 2.16, 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (razen narkotičnih učinkov), 3.9 in 3.10 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, ter posode, uporabljane za hranjenje teh nevarnih snovi ali zmesi, skupaj z vidnimi cevmi, ki vsebujejo ali prenašajo nevarne snovi in zmesi, morajo biti označene s primernimi piktogrami v skladu z navedeno uredbo.

 

Prvi odstavek ne velja za posode, ki se uporabljajo pri delu za kratko obdobje, ali posode, katerih vsebina se pogosto spreminja, razen če so sprejeti ustrezni alternativni ukrepi, še zlasti glede informiranja in/ali usposabljanja, ki jamčijo enako raven zaščite.

 

 

Označbe, omenjene v odstavku 1, se lahko:

 

– zamenjajo z opozorilnimi znaki v skladu s Prilogo II, ob uporabi enakih piktogramov ali simbolov,

 

– dopolnijo z dodatnimi informacijami, kot so ime in/ali formula nevarne snovi ali zmesi, ter podrobnosti o nevarnosti,

 

– v povezavi s prevažanjem posod na delovišču dopolnijo ali zamenjajo z znaki, ki se po vsej Uniji uporabljajo za prevoz nevarnih snovi ali zmesi.

Obrazložitev

Vključiti je treba vse elemente oznake, na primer piktograme GHS, vključene v Uredbo (ES) št. 1272/2008, za vse razrede in kategorije. Zdi se, kot da sta bila odstavka 2 in 3 nenamerno izpuščena iz predloga Komisije. Predlog spremembe ju ponovno uvaja in popravlja njuno terminologijo: „zmesi“ namesto „pripravkov“ in „Unija“ namesto „Skupnosti“.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 2 – točka 2

Direktiva 92/85/EGS

Priloga I – oddelek A – točka 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) kemični dejavniki, označeni kot rakotvorni iz kategorij 1A, 1B, mutageni za zarodne celice kategorij 1A ali 1B, strupeni za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B ali strupeni za razmnoževanje z učinki na dojenje ali prek dojenja v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, v kolikor še niso navedeni v Prilogi II;“.

(a) kemični dejavniki, razvrščeni kot rakotvorni iz kategorij 1A, 1B, mutageni za zarodne celice kategorij 1A ali 1B, strupeni za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B ali strupeni za razmnoževanje z učinki na dojenje ali prek dojenja v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, v kolikor še niso navedeni v Prilogi II;“.

Obrazložitev

Preden se kemične dejavnike označi, v katero kategorijo spadajo, jih je treba razvrstiti v to kategorijo.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 3 – točka 2 – točka a – druga alinea

Direktiva 94/33/ES

Priloga – oddelek I – točka 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

jedkost za kožo, kategorije 1A, 1B, 1C

jedkost za kožo, podkategorije 1A, 1B, 1C

Obrazložitev

Uredba 1272/2008 uporablja tu delitev na podkategorije.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 3 – točka 2 – točka a – peta alinea

Direktiva 94/33/ES

Priloga – oddelek I – točka 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

eksplozivi, razvrščeni kot „nestabilni eksplozivi“, ali podrazredi 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

eksplozivi, razvrščeni kot „nestabilni eksplozivi“, ali podrazredi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Obrazložitev

Ni razloga za izključitev podrazreda 1.4. V skladu s členom 7(2)(d) Direktive 94/33/ES je treba mlade osebe varovati pred delom, „ki vključuje tveganje glede nesreč, za katerega se lahko sklepa, da ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali pa zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposabljanja“.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 3 – točka 2 – točka a – alinea (novo)

Direktiva 94/33/ES

Priloga – oddelek I – točka 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– samoreaktivne snovi in zmesi, vrsti A, B

Obrazložitev

V skladu s členom 7(2)(d) Direktive 94/33/ES je treba mlade osebe varovati pred delom, „ki vključuje tveganje glede nesreč, za katerega se lahko sklepa, da ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali pa zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposabljanja“. Ob upoštevanju odstavka 3(a) Priloge k Direktivi 94/33/ES v zvezi s strupenimi, korozivnimi ali eksplozivnimi snovmi lahko samoreaktivne snovi vrste A in B povzročijo eksplozijo v skladu z oddelkom 2.8.3 Priloge I k uredbi.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 3 – točka 2 – točka a – alinea (novo)

Direktiva 94/33/ES

Priloga – oddelek I – točka 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– organski peroksidi, vrsti A in B

Obrazložitev

V skladu s členom 7(2)(d) Direktive 94/33/ES je treba mlade osebe varovati pred delom, „ki vključuje tveganje glede nesreč, za katerega se lahko sklepa, da ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali pa zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposabljanja“. Ob upoštevanju odstavka 3(a) Priloge k Direktivi 94/33/ES v zvezi s strupenimi, korozivnimi ali eksplozivnimi snovmi lahko organski peroksidi povzročijo eksplozijo v skladu z oddelkom 2.15.3 Priloge I k uredbi.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 3 – točka 2 – točka a – sedma alinea

Direktiva 94/33/ES

Priloga – oddelek I – točka 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost – kategorija 1

specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča izpostavljenost, kategoriji 1 in 2

Obrazložitev

V skladu s členom 7(2)(d) Direktive 94/33/ES je treba mlade osebe varovati pred delom, „ki vključuje tveganje glede nesreč, za katerega se lahko sklepa, da ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali pa zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposabljanja“. Ob upoštevanju odstavka 3(a) Priloge k Direktivi 94/33/ES v zvezi s strupenimi, korozivnimi ali eksplozivnimi snovmi ima lahko specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost) kategorije 2 precejšnje strupene učinke v skladu z oddelkom 3.9.2 Priloge I k uredbi.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 3 – točka 2 – točka a – osma alinea

Direktiva 94/33/ES

Priloga – oddelek I – točka 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

povzročitelj preobčutljivosti dihal, kategorija 1

povzročitelj preobčutljivosti dihal, kategoriji 1A in 1B

Obrazložitev

Za uskladitev z drugim besedilom, ki ga predlaga Komisija.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 3 – točka 2 – točka a – deveta alinea

Direktiva 94/33/ES

Priloga – oddelek I – točka 3 – podtočka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

povzročitelj preobčutljivosti kože, kategorija 1

povzročitelj preobčutljivosti kože, kategoriji 1A in 1B

Obrazložitev

Za uskladitev z drugim besedilom, ki ga predlaga Komisija.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 4 – točka 1 – točka a

Direktiva 98/24/ES

Člen 2 – točka b – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) katero koli kemično snov, ki ustreza merilom iz Uredbe 1272/2008 za razvrstitev v kateri koli razred ali kategorijo nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrst A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 iz kategorij 1 in 2, 2.14 iz kategorij 1 in 2, 2.15 vrste A do F, 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (razen narkotičnih učinkov), 3.9 in 3.10, ne glede na to, ali je navedena kemična snov razvrščena v navedeni uredbi ali ne;

(i) katero koli kemično snov, ki ustreza merilom iz Uredbe 1272/2008 za razvrstitev v kateri koli razred ali kategorijo nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 do, 2.15 vrste A do F, 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (razen narkotičnih učinkov), 3.9 in 3.10, ne glede na to, ali je navedena kemična snov razvrščena v navedeni uredbi ali ne;

Obrazložitev

V Uredbi št. 1272/2008 lahko segrevanje samoreaktivnih snovi in zmesi (2.8) vrst C in D, E in F povzroči požar, oksidativne tekočine (2.13) kategorije nevarnosti 3 lahko okrepijo požar, oksidativne trdne snovi (2.14) kategorije nevarnosti 3 lahko okrepijo požar, zato bi jih bilo treba uvrstiti na seznam nevarnih kemičnih snovi.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 4 – točka 1 – točka c

Direktiva 98/24/ES

Člen 2 – točka b – točka (iii)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) katero koli kemično snov, ki lahko, čeprav po merilih za razvrščanje ni nevarna snov v skladu s točko (i), zaradi svojih fizikalnih, kemičnih ali toksikoloških lastnosti in načina, kako je uporabljena ali prisotna na delovnem mestu, predstavlja tveganje za varnost in zdravje delavcev, vključno s katero koli kemično snovjo, ki se ji v skladu s členom 3 določi mejna vrednost za poklicno izpostavljenost;“

(iii) katero koli kemično snov, ki lahko, čeprav po merilih za razvrščanje ni nevarna snov v skladu s točko (i), zaradi svojih fizikalno-kemičnih, kemičnih ali toksikoloških lastnosti in načina, kako je uporabljena ali prisotna na delovnem mestu, predstavlja tveganje za varnost in zdravje delavcev, vključno s katero koli kemično snovjo, ki se ji v skladu s členom 3 določi mejna vrednost za poklicno izpostavljenost;“

Obrazložitev

Direktiva 98/24/ES uporablja izraze fizikalno-kemične, kemične ali toksikološke lastnosti.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 5 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2004/37/ES

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) V členu 4(1) se beseda „pripravek“ nadomesti z besedo „zmes“.

Obrazložitev

Uredba 1272/2008 dosledno uporablja „zmesi“ namesto „pripravkov“.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 5 – točka 2 b (novo)

Direktiva 2004/37/ES

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) V členu 5(2) se beseda „pripravek“ nadomesti z besedo „zmes“.

Obrazložitev

Uredba 1272/2008 dosledno uporablja „zmesi“ namesto „pripravkov“.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 5 – točka 2 c (novo)

Direktiva 2004/37/ES

Člen 6 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c) V členu 6(b) se beseda „pripravki“ zamenja z besedo „zmesi“.

Obrazložitev

Uredba 1272/2008 dosledno uporablja „zmesi“ namesto „pripravkov“.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 5 – točka 2 d (novo)

Direktiva 2004/37/ES

Priloga I – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2d) V naslovu Priloge I se beseda „pripravki“ zamenja z besedo „zmesi“.

Obrazložitev

Uredba 1272/2008 dosledno uporablja „zmesi“ namesto „pripravkov“.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice najpozneje do […] sprejmejo zakone, predpise in upravne določbe, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice najpozneje do 1. junija 2015 sprejmejo zakone, predpise in upravne določbe, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Obrazložitev

V skladu s členom 61(1) Uredbe št. 1272/2008 se do „1. junija 2015 [...] zmesi razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu z Direktivo 1999/45/ES“. Najbolj jasna rešitev bo, če se ohrani ta datum.

(1)

UL C 0, 0.0.0000, str. 0. Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (uredba CLP) usklajuje obstoječo zakonodajo EU z globalno usklajenim sistemom za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS), ki je sistem Združenih narodov za identifikacijo nevarnih kemikalij in obveščanje uporabnikov o povezanih tveganjih s standardnimi simboli in stavki na etiketah embalaže in varnostnih listih. Po sprejetju uredbe CLP se je pojavila potreba po tehničnih prilagoditvah petih direktiv (92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES in 2004/37/ES), v katerih so sklicevanja na zakonodajo EU o razvrščanju in označevanju kemikalij.

Uskladitev sklicevanj in terminologije v petih direktivah, da bodo ustrezale uredbi CLP, ne zahteva sprememb glede obsega ali ravni zaščite, ki jo zagotavljajo navedene direktive; poročevalka tudi meni, da v tej fazi ni priporočljivo začeti takega postopka. Zato so predlogi sprememb petih direktiv, ki jih predlaga Komisija, strogo tehnični, tako kot tudi predlogi sprememb v tem osnutku poročila. Vendar je jasno, da bi bilo treba vseh pet direktiv čim hitreje pregledati, da se zagotovi usklajena zakonodaja in ustrezna raven zaščite zdravja in varnosti, kadar so v delovnem okolju nevarne kemične snovi in zmesi.


POSTOPEK

Naslov

Sprememba direktiv 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

Referenčni dokumenti

COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)

Datum predložitve EP

26.2.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

12.3.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

12.3.2013

ITRE

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

21.3.2013

ITRE

18.3.2013

IMCO

24.4.2013

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sari Essayah

17.4.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

19.6.2013

25.9.2013

 

 

Datum sprejetja

26.9.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Castex, Philippe De Backer, Liisa Jaakonsaari, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

Datum predložitve

8.10.2013

Zadnja posodobitev: 29. november 2013Pravno obvestilo