Förfarande : 2013/2063(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0353/2013

Ingivna texter :

A7-0353/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/12/2013 - 7.17

Antagna texter :

P7_TA(2013)0535

BETÄNKANDE     
PDF 335kWORD 188k
24 oktober 2013
PE 506.114v02-00 A7-0353/2013

Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa

(2013/2063(INI))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Pilar del Castillo Vera

Rådgivande utskotts föredragande (*):

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, utskottet för rättsliga frågor

Judith Sargentini, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor(*)
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa

(2013/2063(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 september 2012 Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa (COM(2012)0529) och det tillhörande arbetsdokumentet,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 maj 2010 En digital agenda för Europa (COM(2010)0245),

–   med beaktande av sin resolution om en ny digital agenda för Europa: 2015.eu(1),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik,

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 25 januari 2012 till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) (COM(2012)0011),

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 19 oktober 2011 till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (COM(2011)0665),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse,

–   med beaktande av arbetet i Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) med kartläggning av standarder för molntjänster,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier(2),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(3),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden(4),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället(5),

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor samt utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0353/2013), och av följande skäl:

A. Datortjänster på nätet i olika former, i dag allmänt kända som molnbaserade datortjänster, är visserligen ingen ny företeelse, men deras omfattning, kapacitet och innehåll utgör betydande framsteg inom informations- och kommunikationstekniken (IKT).

B.  Molnbaserade datortjänster har emellertid fått stor uppmärksamhet på senare år på grund av utvecklingen av nya och innovativa storskaliga affärsmodeller, ett starkt tryck från molnleverantörer, teknisk innovation och utökad datakapacitet, lägre priser, höghastighetskommunikation samt potentiella fördelar i fråga om ekonomi och effektivitet, däribland energiförbrukning, som molntjänster erbjuder alla typer av användare.

C. Utbyggnad och utveckling av molntjänster i glesbefolkade och avlägsna områden kan bidra till att minska deras isolering men utgör samtidigt verkligt svåra utmaningar på grund av bristande tillgång på nödvändig infrastruktur.

D. Molntjänsternas fördelar för leverantörerna består bland annat i avgifter för tjänsterna, monetarisering av underutnyttjade och överflödiga dataresurser, stordrift och möjlighet att skapa en uppbunden kundbas (så kallad inlåsning) och utnyttja användarinformationen sekundärt, exempelvis för reklamändamål, med hänsyn tagen till krav på integritet och personuppgiftsskydd. Inlåsning kan ha konkurrensnackdelar som dock kan motverkas genom rimliga standardiseringsåtgärder och bättre insyn i licensavtal om immateriella rättigheter.

E.  Molntjänsternas fördelar för användarna består i potentiellt lägre kostnader, tillgång överallt, bekvämlighet, tillförlitlighet, skalbarhet och säkerhet.

F.  Molnbaserade datortjänster innebär även risker för användarna, i synnerhet i samband med känslig information, och användarna behöver vara medvetna om dessa risker. Om molndatabehandlingen görs i ett visst land kan myndigheterna i det landet få tillgång till uppgifterna. Detta bör kommissionen ta hänsyn till när den lägger fram förslag och rekommendationer om molnbaserade datortjänster.

G. Molntjänster tvingar användarna att överlämna information till molntjänstleverantören, en tredje part, vilket väcker frågor om de enskilda användarnas fortsatta kontroll över och tillgång till informationen och om skydd av informationen mot själva leverantören, mot andra användare av samma tjänst och mot andra parter. En del av frågorna kopplade till detta problem skulle kunna lösas med hjälp av tjänster som tillåter användaren, och endast användaren, att inneha nycklar till den lagrade informationen utan att molntjänstleverantörerna har tillgång till denna information.

H. Den ökade användningen av molntjänster som tillhandahålls av ett begränsat antal större leverantörer innebär att alltmer information samlas hos dessa leverantörer, vilket ökar deras effektivitetsvinster men även ökar riskerna för katastrofala informationsförluster, centraliserade felkritiska systemdelar som kan underminera stabiliteten på internet samt tredjepartstillgång till informationen.

I.   Alla molntjänstaktörers skyldigheter och förpliktelser bör klargöras, särskilt som de hänför sig till säkerhet och respekt för dataskyddskrav.

J.   Marknaden för molntjänster framstår som förgrenad i konsument- respektive företagsled.

K. För företagskunder kan standardiserade molntjänster, om de tillgodoser användarens specifika behov, vara ett attraktivt sätt att omvandla kapitalkostnader till driftsutgifter och att snabbt tillgängliggöra och bygga ut extra kapacitet för lagring och databehandling.

L.  För konsumenternas del innebär det faktum att leverantörer av operativsystem för olika typer av främst konsumentenheter alltmer styr sina kunder mot leverantörsspecifika molntjänster, genom användning av förval och dylikt, att leverantörerna skapar en uppbunden konsumentbas och samlar på sig information från sina användare.

M. Användningen av externa molntjänster i offentlig sektor måste noga vägas mot de eventuellt ökade riskerna kopplade till information om privatpersoner och mot säkerställandet av samhällsservicen.

N. Ur ett säkerhetsperspektiv innebär införandet av molntjänster att ansvaret för att bevara informationssäkerheten för uppgifter som tillhör den enskilde användaren flyttas över från den enskilde till leverantören, vilket gör det nödvändigt att se till att tjänsteleverantörer har laglig möjlighet att tillhandahålla säkra och robusta kommunikationslösningar.

O. Utvecklingen av molntjänster kommer att öka mängden data som överförs samt efterfrågan på bandbredd, högre uppladdningshastigheter och mer tillgängligt höghastighetsbredband.

P.  Att målen för Europas digitala agenda uppfylls – särskilt i fråga om bredbandsanvändning och bredbandstillgång för alla, gränsöverskridande offentliga tjänster samt forsknings- och innovationsmål – är en nödvändighet om EU vill dra full nytta av de fördelar som molnbaserade datortjänster erbjuder.

Q. Det har på senare tid inträffat händelser med säkerhetsintrång, i synnerhet spionskandalen med Prism-programmet.

R.  Det råder brist på serverkluster på europeiskt territorium.

S.  Den digitala inre marknaden är en viktig faktor för att målen i Europa 2020-strategin ska kunna uppnås, vilket skulle ge en rejäl skjuts åt insatserna för att förverkliga inremarknadsaktens mål och motverka den ekonomiska och finansiella krisen i EU.

T.  Ett heltäckande bredbandsnät över hela EU, allmän och lika tillgång till internettjänster för alla medborgare och garanterad nätneutralitet är grundläggande förutsättningar för utvecklingen av ett europeiskt system för molnbaserade datortjänster.

U. Syftet med Fonden för ett sammanlänkat Europa är bland annat att öka bredbandsanvändningen i Europa.

V. Molnbaserade datortjänster bör stimulera små och medelstora företags integrering genom färre hinder för marknadstillträde (t.ex. minskade kostnader för it-infrastruktur).

W. Det är mycket viktigt för ett europeiskt system för molnbaserade datortjänster att EU:s rättsliga standarder för dataskydd garanteras.

X. Utvecklingen av molnbaserade datortjänster bör bidra till att främja kreativitet som gynnar både rättighetshavarna och användarna. Dessutom bör man på samma gång undvika en snedvridning av den inre marknaden och stärka konsumenternas och företagens förtroende för molnbaserade datortjänster.

Allmänt

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa och ställer sig bakom kommissionens ambition att ta fram en samstämd strategi för molntjänster. För att strategins ambitiösa målsättningar ska kunna uppnås anser emellertid parlamentet att ett lagstiftningsinstrument hade varit mer lämpligt i vissa avseenden.

2.  Europaparlamentet understryker att en politik som möjliggör en säker infrastruktur för höghastighetskommunikation är avgörande för alla tjänster som är beroende av kommunikation, exempelvis molntjänster. Parlamentet framhåller dock att den begränsade budgeten för Fonden för ett sammanlänkat Europa gör att stödet till bredbandsutbyggnad måste kompletteras med hjälp från andra program och initiativ på EU-nivå, däribland de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

3.  Europaparlamentet understryker att molntjänster måste erbjuda en säkerhet och tillförlitlighet som står i proportion till riskerna med att data och information koncentreras till ett begränsat antal leverantörer.

4.  Europaparlamentet understryker att unionslagstiftningen bör vara neutral och att den – utom av tvingande hänsyn till allmänintresset – inte bör anpassas vare sig för att underlätta eller för att hindra någon typ av lagliga affärsmodeller eller tjänster.

5.  Europaparlamentet betonar att en strategi för molnbaserade datortjänster bör omfatta sidoaspekter såsom datacentrumens energiförbrukning och relaterade miljöfrågor.

6.  Europaparlamentet framhåller de enorma möjligheter det innebär att ha tillgång till data från alla internetanslutna enheter.

7.  Europaparlamentet betonar att EU har ett uppenbart intresse av att ha fler serverkluster på sitt territorium, och detta ur ett dubbelt perspektiv: i fråga om industripolitiken skulle det möjliggöra ökade synergier med de utbyggnadsmål för nästa generations accessnät som anges i den digitala agendan, och i fråga om unionens dataskyddssystem skulle det främja tilliten i och med att servrarna skulle stå under EU-kontroll.

8.  Europaparlamentet understryker vikten av digital kompetens bland alla medborgare och uppmanar medlemsstaterna att utarbeta principer för hur man ska främja säker användning av internet, däribland molnbaserade datortjänster.

Molnet som verktyg för tillväxt och sysselsättning

9.  Europaparlamentet understryker att molntjänsternas ekonomiska potential att stärka Europas globala konkurrenskraft gör att de kan bli ett kraftfullt verktyg för tillväxt och sysselsättning.

10. Europaparlamentet vill därför påminna om att utvecklingen av molntjänster, på grund av avsaknad av eller bristande tillgång på bredbandsinfrastruktur, riskerar att driva på den digitala klyfta som existerar mellan stad och landsbygd, vilket ytterligare skulle försvåra territoriell sammanhållning och regional ekonomisk tillväxt.

11. Europaparlamentet framhåller att unionens BNP-tillväxt är satt under tryck från flera håll samtidigt, och detta vid en tidpunkt då utrymmet för att stimulera tillväxten via offentliga medel är begränsat på grund av stora skulder och underskott. Parlamentet uppmanar de europeiska institutionerna och medlemsstaterna att uppbåda alla tänkbara tillväxtgeneratorer. Parlamentet konstaterar att molnbaserade datortjänster kan medföra en omvälvande utveckling i alla ekonomiska sektorer, med särskild betydelse för områden som vård, energi, offentliga tjänster och utbildning.

12. Europaparlamentet betonar att arbetslösheten, inte minst ungdoms- och långtidsarbetslösheten, har nått oacceptabelt höga nivåer i Europa och lär förbli hög under den närmaste tiden och att det krävs resoluta och brådskande åtgärder på alla politiska nivåer. Parlamentet konstaterar att e-kompetens och digital utbildning i molnbaserade datortjänster därför kan bli utomordentligt viktigt i kampen mot den stigande arbetslösheten, särskilt bland de unga.

13. Europaparlamentet understryker behovet av större e-kompetens bland användarna och utbildning för att visa vilka fördelar molntjänster kan erbjuda. Parlamentet erinrar om behovet av att skapa fler kvalifikationssystem för specialister som hanterar molnbaserade datortjänster.

14. Europaparlamentet framhåller att små och medelstora företag är själva kärnan i EU:s ekonomi och att det behövs fler åtgärder för att främja den globala konkurrenskraften hos EU:s små och medelstora företag och skapa bästa möjliga miljö för spridningen av ny, lovande teknisk utveckling, såsom molnbaserade datortjänster, som kan få stor betydelse för EU-företagens konkurrenskraft.

15. Europaparlamentet vidhåller att molnbaserade datortjänster är viktiga för små och medelstora företag, särskilt för sådana som är etablerade i avlägset belägna områden eller yttersta randområden eller som har ekonomiska problem, eftersom sådana tjänster bidrar till en sänkning av de fasta kostnaderna för små och medelstora företag genom att göra det möjligt att hyra datorkapacitet och lagring. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga ett lämpligt ramverk för att göra det möjligt för små och medelstora företag att öka sin tillväxt och produktivitet, eftersom de då kan dra nytta av minskade initialkostnader och få bättre tillgång till analysverktyg.

16. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att särskilt informera små och medelstora företag om de molnbaserade datortjänsternas ekonomiska potential.

17. Europaparlamentet påpekar att EU måste utnyttja det faktum att denna teknik befinner sig i ett relativt tidigt skede och arbeta för att utveckla den, för att dra nytta av de stordriftsfördelar som den förväntas ge och därmed få igång unionens ekonomi, särskilt inom IKT-sektorn.

EU-marknaden och molnet

18. Europaparlamentet betonar att den inre marknaden bör förbli öppen för alla leverantörer som håller sig till unionslagstiftningen, eftersom ett fritt globalt flöde av tjänster och information stärker konkurrenskraften och möjligheterna för unionens näringsliv och gagnar unionsmedborgarna.

19. Europaparlamentet beklagar indikationerna på omfattande, genomgripande och godtycklig statlig åtkomst till information som rör unionsanvändare och som finns lagrad i moln i tredjeländer. Parlamentet efterfrågar att leverantörer av molntjänster öppet redovisar hur de förvaltar den information som konsumenterna genom utnyttjande av molntjänster tillhandahåller dem.

20. Europaparlamentet hemställer att kommissionen, för att motverka risken för att utländska statsmakter direkt eller indirekt ska komma åt information på ett sätt som strider mot unionslagstiftningen, ska

i)   se till att användarna är medvetna om denna risk, bland annat genom att bistå Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) med att aktivera den plattform för information av allmänintresse som avses i direktivet om samhällsomfattande tjänster, och

ii) sponsra forskning i och kommersiell spridning eller offentlig upphandling av relevant teknik, bland annat krypterings- och anonymiseringsteknik, som gör att användarna enkelt kan säkra sin information,

iii) involvera Enisa för att kontrollera vilka miniminormer för säkerhet och integritet vid molnbaserade datortjänster som erbjuds EU-konsumenterna, i synnerhet den offentliga sektorn.

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att inrätta ett EU-omfattande certifieringssystem som skulle ge utvecklare och leverantörer av molnbaserade datortjänster incitament att investera i bättre integritetsskydd.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med unionens näringsliv och andra berörda parter ringa in områden där en specifik unionsstrategi skulle kunna visa sig särskilt attraktiv på det globala planet.

23. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att säkra en konkurrensutsatt och transparent unionsmarknad för att förse alla unionsanvändare med säkra, hållbara, prismässigt överkomliga och tillförlitliga tjänster. Parlamentet efterlyser en enkel, överblickbar metod för att identifiera säkerhetsbrister på ett sådant sätt att tjänsteleverantörer på den europeiska marknaden får ett tillräckligt och lämpligt incitament att komma till rätta med sådana brister.

24. Europaparlamentet understryker att alla molnleverantörer som verkar i unionen måste konkurrera på lika villkor med samma regler för alla.

Offentlig upphandling, upphandling av innovativa lösningar och molnet

25. Europaparlamentet betonar att den offentliga sektorns användning av molntjänster har potential att minska kostnaderna för den offentliga förvaltningen och skapa effektivare tjänster för allmänheten, samtidigt som den digitala hävstångseffekten för alla ekonomiska sektorer skulle vara ytterst gynnsam. Parlamentet påpekar att även den privata sektorn kan dra nytta av dessa molntjänster för upphandling av innovativa lösningar.

26. Europaparlamentet uppmuntrar offentliga förvaltningar att överväga säkra, tillförlitliga och trygga molntjänster vid offentlig upphandling på it-området, och framhåller samtidigt deras särskilda ansvar för skydd av uppgifter om privatpersoner samt för tjänsternas tillgänglighet och kontinuitet.

27. Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att överväga att där så är lämpligt använda molntjänster för att tjäna som föredöme för andra.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda arbetet i Europeiska partnerskapet för molntjänster.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra molnbaserade datortjänster till ett prioriterat område i forsknings- och utvecklingsprogram och att främja användningen av dem både inom den offentliga förvaltningen, som en innovativ e-förvaltningslösning i allmänhetens intresse, och inom den privata sektorn, som ett innovativt verktyg för affärsutveckling.

30. Europaparlamentet poängterar att myndigheternas, däribland de rättsvårdande myndigheternas och EU-institutionernas, användning av molntjänster kräver särskilda hänsyn och samordning mellan medlemsstaterna. Parlamentet påminner om nödvändigheten av att garantera dataintegriteten och datasäkerheten och att förhindra otillåten åtkomst, bland annat av utländska statsmakter och deras underrättelsetjänster, som saknar lagstöd i unionens eller medlemsstaternas lagstiftning. Parlamentet betonar att detta också gäller specifik uppgiftsbehandling – i synnerhet behandling av specifika kategorier av personuppgifter – som utförs av vissa viktiga icke-offentliga organ som exempelvis banker, försäkringsbolag, pensionsfonder, skolor och sjukhus. Parlamentet betonar dessutom att allt detta är särskilt viktigt om data överförs (utanför Europeiska unionen mellan olika jurisdiktioner). Parlamentet anser därför att myndigheter samt icke-offentliga organ och den privata sektorn i största möjliga utsträckning bör använda sig av molnleverantörer i EU när de behandlar känsliga uppgifter och känslig information, till dess att det har införts tillfredsställande globala dataskyddsbestämmelser som garanterar säkerheten för känsliga uppgifter och för databaser som innehas av offentliga organ.

Standarder och molnet

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå före med att främja standarder och specifikationer till stöd för integritetsvänliga, tillförlitliga, mycket interoperabla, trygga och energieffektiva molntjänster som en integrerad del av en framtida industripolitik för unionen. Parlamentet betonar att tillförlitlighet, trygghet och dataskydd behövs för konsumentförtroendets och konkurrenskraftens skull.

32. Europaparlamentet betonar att standarder bygger på exempel på bästa praxis.

33. Europaparlamentet vidhåller att standarderna bör möjliggöra enkel och fullständig data- och tjänsteportabilitet och en hög grad av interoperabilitet mellan molntjänsterna för att öka snarare än begränsa konkurrenskraften.

34. Europaparlamentet välkomnar den kartläggning av standarder som Etsi fått i uppdrag att göra, och framhåller vikten av att man håller fast vid en öppen och transparent process.

Konsumenterna och molnet

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att konsumentenheter inte använder molntjänster som förval och inte begränsas till någon särskild leverantör av molntjänster.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att kommersiella avtal mellan teleoperatörer och molnleverantörer är i full överensstämmelse med EU:s konkurrenslagstiftning och att dessa gör så att konsumenter kan få full tillgång till valfri molntjänst genom att använda en internetanslutning som erbjuds av valfri teleoperatör.

37. Europaparlamentet erinrar kommissionen om dess hittills outnyttjade befogenhet enligt direktiv 1999/5/EG (om radioutrustning och teleterminalutrustning) att kräva att utrustning omfattas av säkerhetsåtgärder som skyddar användares information.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att höja konsumenternas medvetenhet om alla risker med användningen av molntjänster.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att konsumenter, när de uppmanas att acceptera eller på annat sätt erbjuds en molntjänst, först får den information de behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut, särskilt om vilken jurisdiktion som gäller för de uppgifter som lagras i dessa molntjänster.

40. Europaparlamentet betonar att den information som tillhandahålls på det viset bland annat bör ange vem som ytterst är tjänstens leverantör och hur tjänsten är finansierad. Om tjänsten finansieras genom att information från användarna utnyttjas för att rikta reklam eller göra det möjligt för andra att rikta reklam, bör användarna upplysas om detta.

41. Europaparlamentet betonar att informationen bör lämnas i ett standardiserat, portabelt, lättfattligt och jämförbart format.

42. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda lämpliga åtgärder för att ta fram en lägsta acceptabla nivå för konsumenters rättigheter med avseende på molntjänster där bland annat integritetsskydd, datalagring i tredjeland, ansvarsförhållanden vid dataförluster och annat av betydande konsumentintresse inkluderas.

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta konkreta åtgärder för användning och främjande av molnbaserade datortjänster med avseende på öppen åtkomst och öppna utbildningsresurser.

Immateriella rättigheter, civilrätt m.m. och molnet

44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att ytterligare harmonisera medlemsstaternas lagar i syfte att undvika förvirring och fragmentering i fråga om jurisdiktion och säkerställa öppenheten på den digitala inre marknaden.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över annan EU-lagstiftning för att åtgärda luckor i samband med molnbaserade datortjänster. Parlamentet uppmanar i synnerhet till ett klargörande av immaterialrättssystemet och en översyn av direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal och e-handelsdirektivet, vilka är de mest relevanta EU-rättsakterna för molnbaserade datortjänster.

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa ett tydligt regelverk för upphovsrättsskyddat innehåll i molnet, särskilt vad gäller bestämmelser för licensiering.

47. Europaparlamentet menar att när nu upphovsrättsskyddade verk börjar lagras av molnbaserade datortjänster får europeiska rättighetshavares rätt till skälig ersättning för användningen av deras verk inte äventyras. Parlamentet ifrågasätter om molntjänsterna kan likställas med traditionella och digitala lagringsmedier.

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de olika typerna av molnbaserade datortjänster, hur lagringen av upphovsrättsskyddade verk i molnet påverkar systemen med upphovsrättslig ersättning, samt mer specifikt hur de licensavgifter för privatkopiering som är relevanta för vissa typer av molnbaserade datortjänster tas ut.

49. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med berörda parter främja utvecklingen av decentraliserade tjänster baserade på gratis programvara med öppen källkod, vilket skulle bidra till harmonisering av den praxis som tillämpas av molntjänstleverantörerna och möjliggöra för EU-medborgarna att återta kontrollen över sina personuppgifter och sin kommunikation, exempelvis genom direktkryptering.

50. Europaparlamentet understryker, med tanke på den osäkerhet som råder rörande tillämplig lagstiftning och jurisdiktion, att avtal är de huvudsakliga verktygen för upprättande av förbindelser mellan leverantörerna av molntjänsterna och deras kunder, och att det därför finns ett klart behov av gemensamma EU-riktlinjer på det området.

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att ta fram modeller för bästa EU-praxis för avtal, eller ”avtalsmallar”, som ska säkerställa total öppenhet genom att tillhandahålla samtliga regler och villkor i ett mycket klart och tydligt format.

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med berörda aktörer ta fram frivilliga certifieringssystem för leverantörernas säkerhetssystem, som skulle bidra till harmoniserad praxis bland molnleverantörerna och som skulle göra kunderna mer medvetna om vad de kan förvänta sig från leverantörerna av molntjänster.

53. Europaparlamentet betonar att det, på grund av jurisdiktionsproblem, i praktiken inte är sannolikt att EU-konsumenter har möjlighet att inleda rättslig prövning mot molntjänstleverantörer i andra jurisdiktioner. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att tillhandahålla adekvata möjligheter till rättslig prövning när det gäller kundservice, eftersom det råder stor obalans i maktfördelningen mellan konsumenter och leverantörer av molnbaserade datortjänster.

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alternativ tvistlösning och nätbaserad tvistlösning genomförs snabbt och att konsumenterna får lämpliga möjligheter till kollektiv prövning vid brott mot bestämmelserna om säkerhet och personlig integritet samt vid olagliga avtalsvillkor för molntjänster.

55. Europaparlamentet beklagar att det för närvarande råder brist på verksamma rättsmedel för användare vid kontraktsbrott.

56. Europaparlamentet vill att systematisk konsumentupplysning om behandlingen av personuppgifter ska ingå i avtalsförslag och att användaren ska vara tvungen att ge sitt godkännande innan avtalsvillkoren får ändras.

57. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för diskussionerna i expertgruppen kräva att molnleverantörer i avtal tar med vissa nyckelklausuler som garanterar tjänstens kvalitet, såsom skyldigheter att vid behov uppdatera mjukvara och hårdvara, fastställa vad som händer om data går förlorade samt fastställa hur lång tid det får ta att lösa ett problem eller hur snabbt molntjänsten kan ta bort kränkande material på molnanvändarens eventuella begäran.

58. Europaparlamentet påminner om att molnleverantörer när de använder data i ett annat syfte än det som överenskommits i tjänsteavtalet, eller delger eller använder dem på ett sätt som strider mot avtalsvillkoren, bör anses vara registeransvariga och hållas ansvariga för de överträdelser och brott som begås.

59. Europaparlamentet betonar att avtal om molntjänster på ett tydligt och insynsvänligt sätt måste ange parternas skyldigheter och rättigheter i samband med uppgiftsbehandling som utförs av molnleverantörer. Det får inte var möjligt att avtala bort de säkerhetsgarantier, rättigheter och skyddsåtgärder som föreskrivs i unionens dataskyddslagstiftning. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att återställa balansen mellan molnleverantörer och deras kunder när det gäller villkor och bestämmelser för molntjänster, däribland bestämmelser som

  garanterar skydd mot godtyckligt inställande av tjänsterna och radering av uppgifter,

–  garanterar att kunden ges en rimlig chans att återfå lagrade uppgifter i händelse att tjänsten ställs in och/eller uppgifterna tas bort,

–  ger tydliga riktlinjer för hur molnleverantörerna ska underlätta för kunderna att enkelt migrera till andra tjänster.

60. Europaparlamentet framhåller att molnleverantörernas roll enligt den gällande unionslagstiftningen måste avgöras från fall till fall, eftersom leverantörerna kan vara både registerförare och registeransvariga. Parlamentet begär att villkoren och bestämmelserna för alla användare förbättras genom att det utarbetas internationella modeller för bästa praxis för avtal och genom att det klargörs var och inom vilket rättsområde inom EU tjänsteleverantören lagrar uppgifter.

61. Europaparlamentet framhåller att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt situationer där obalansen i avtalsförhållandet mellan kunden och molnleverantören får kunden att ingå avtalsmässiga överenskommelser som påtvingar standardtjänster och ett avtal som ska undertecknas där leverantören fastställer syftena, villkoren och medlen för behandlingen(6). Parlamentet betonar att molnleverantören i sådana fall bör betraktas som registeransvarig och bli gemensamt ansvarig tillsammans med kunden.

Dataskydd, grundläggande rättigheter, brottsbekämpning och molnet

62. Europaparlamentet anser att tillgång till ett säkert internet är en grundläggande rättighet för varje medborgare och att molnbaserade datortjänster kommer att fortsätta att spela en viktig roll i detta avseende. Parlamentet upprepar därför sin uppmaning till kommissionen och rådet att klart och entydigt erkänna de digitala friheterna som grundläggande rättigheter och som absoluta förutsättningar för åtnjutandet av universella mänskliga rättigheter.

63. Europaparlamentet upprepar att dataskyddsnivån i en molntjänstmiljö som allmän regel inte får vara lägre än vad som krävs i något annat databehandlingssammanhang.

64. Europaparlamentet betonar att unionens dataskyddslagstiftning, eftersom den är teknikneutral, redan i dag fullt ut gäller molnbaserade datortjänster som utförs inom EU och att den därför måste respekteras till fullo. Parlamentet betonar att hänsyn måste tas till artikel 29-gruppens yttrande om molnbaserade datortjänster(7), eftersom det innehåller tydlig vägledning om hur principerna och reglerna i unionens dataskyddslagstiftning ska tillämpas på molntjänster, till exempel begreppen registeransvarig/registerförare, ändamålsbegränsning och proportionalitet, integritet och datasäkerhet, utläggande på underleverantör, ansvarsfördelning, dataintrång och internationella överföringar. Alla skyddsbrister i samband med molnbaserade datortjänster måste täppas till vid den pågående översynen av unionens dataskyddslagstiftning, på grundval av ytterligare riktlinjer från Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-gruppen.

65. Europaparlamentet upprepar sin allvarliga oro över den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s nyligen avslöjade övervakningsprogram, liksom andra liknande program som bedrivs av underrättelsetjänster i olika medlemsstater. Parlamentet påpekar att dessa program, om de hittills tillgängliga uppgifterna bekräftas, innebär en allvarlig kränkning av EU-medborgares och EU-invånares grundläggande rätt till personlig integritet och uppgiftsskydd samt till privat- och familjeliv, konfidentialitet vid kommunikation, oskuldspresumtion, yttrandefrihet, informationsfrihet och näringsfrihet.

66. Europaparlamentet upprepar sin allvarliga oro över det obligatoriska direkta utlämnandet av personuppgifter och information från EU, som behandlats inom ramen för molnavtal, till myndigheter i tredjeländer av molnleverantörer som omfattas av tredjeländers lagstiftning eller använder lagringsservrar i tredjeländer, och över direkt fjärråtkomst till personuppgifter och information för rättsvårdande myndigheter och underrättelsetjänster i tredjeländer.

67. Europaparlamentet beklagar att sådan åtkomst vanligen skaffas genom att myndigheter i tredjeländer direkt verkställer sina egna rättsliga bestämmelser utan att använda sig av internationella instrument som inrättats för rättsligt samarbete, såsom avtal om ömsesidig rättslig hjälp, eller andra former av rättsligt samarbete.

68. Europaparlamentet betonar att sådana metoder väcker frågor om tillit med avseende på moln- och internetleverantörer utanför EU och med avseende på tredjeländer som inte förlitar sig på internationella instrument för rättsligt och judiciellt samarbete.

69. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen och rådet vidtar nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med denna situation och för att garantera att EU-medborgarnas grundläggande rättigheter respekteras.

70. Europaparlamentet påminner om att alla företag som tillhandahåller tjänster inom EU undantagslöst måste följa EU-lagstiftningen och kan hållas ansvariga för överträdelser.

71. Europaparlamentet betonar att molntjänster som omfattas av ett tredjelands jurisdiktion bör ge användare som befinner sig i EU en tydlig och omisskännlig varning om möjligheten att deras personuppgifter kan komma att övervakas av underrättelsetjänster och rättsvårdande myndigheter i tredjeländer på hemliga order eller förelägganden, och denna varning bör i tillämpliga fall följas av en begäran om den registrerades uttryckliga samtycke till behandling av personuppgifter.

72. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att i samband med förhandlingarna om internationella avtal som inbegriper behandling av personuppgifter särskilt beakta de risker och utmaningar som molnbaserade datortjänster innebär för de grundläggande rättigheterna, särskilt – men inte uteslutande – rätten till privatliv och skydd av personuppgifter, i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att notera förhandlingspartnerns nationella bestämmelser om rättsvårdande myndigheters och underrättelsetjänsters åtkomst till personuppgifter som behandlas genom molntjänster, särskilt genom att kräva att rättsvårdande myndigheter och underrättelsetjänster kan beviljas åtkomst till sådana uppgifter enbart med full respekt för vederbörliga rättsliga förfaranden och på en entydig rättslig grund samt att det specificeras exakt vilka villkor som ska gälla för åtkomst, vad syftet är med åtkomsten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas när uppgifterna överlämnas, vilka rättigheter som ska gälla för den enskilda personen samt vilka bestämmelser som ska gälla för tillsyn och en effektiv prövningsmekanism.

73. Europaparlamentet framhåller sin allvarliga oro över det arbete som utförs inom Europarådets kommitté för konventionen om it-relaterad brottslighet i syfte att utarbeta ett tilläggsprotokoll om tolkningen av artikel 32 i konventionen om it-relaterad brottslighet av den 23 november 2001 – om ”gränsöverskridande åtkomst till lagrade datorbehandlingsbara uppgifter med samtycke eller i de fall de är allmänt tillgängliga”(8) – för att ”underlätta dess faktiska användning och tillämpning mot bakgrund av den rättsliga, politiska och tekniska utvecklingen”. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inför den kommande behandlingen i Europarådets ministerkommitté säkerställa att artikel 32 i konventionen om it-relaterad brottslighet, och medlemsstaternas tolkning av den, är förenlig med de grundläggande rättigheterna, inbegripet dataskyddet och, i synnerhet, bestämmelserna om gränsöverskridande flöde av personuppgifter, i enlighet med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, EU:s regelverk om uppgiftsskydd, Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (konvention 108), vilka är rättsligt bindande för medlemsstaterna. Vidare uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att med kraft förkasta alla åtgärder som skulle äventyra tillämpningen av dessa rättigheter. Parlamentet finner det mycket oroande att tillämpningen av ett sådant tilläggsprotokoll, om det godkändes, skulle kunna medföra att rättsvårdande myndigheter fick obegränsad fjärråtkomst till servrar och datorsystem belägna i andra jurisdiktioner, utan att behöva använda sig av avtal om ömsesidig rättslig hjälp eller andra instrument för rättsligt samarbete som inrättats för att trygga den enskildes grundläggande rättigheter, bland annat uppgiftsskydd och vederbörliga förfaranden.

74. Europaparlamentet understryker att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt små och medelstora företag, som i allt större utsträckning förlitar sig på molnbaserad datorteknik när de behandlar personuppgifter och som kanske inte alltid har tillräckliga resurser eller expertkunskaper för att kunna hantera säkerhetsutmaningar på lämpligt sätt.

75. Europaparlamentet betonar att klassificeringen som registeransvarig eller registerförare på lämpligt sätt måste avspeglas i graden av faktisk kontroll över medlen för behandlingen, så att det finns en tydlig fördelning av ansvaret för skydd av personuppgifter i samband med molnbaserade datortjänster.

76. Europaparlamentet betonar att molnleverantörerna i samband med sin behandling av personuppgifter måste ta full hänsyn till alla principer som fastställs i EU:s dataskyddslagstiftning, såsom korrekthet och lagenlighet, ändamålsbegränsning, proportionalitet, riktighet och begränsade lagringsperioder.

77. Europaparlamentet understryker vikten av effektiva, proportionerliga och avskräckande administrativa påföljder som kan tillämpas på molnbaserade datortjänster som inte uppfyller EU:s standarder för uppgiftsskydd.

78. Europaparlamentet betonar att man för att kunna fastställa vilka säkerhetsåtgärder som är lämpligast att vidta måste bedöma varje molntjänsts inverkan på uppgiftsskyddet på ad hoc-basis.

79. Europaparlamentet betonar att en europeisk molnleverantör alltid bör agera i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning, även om detta strider mot instruktioner från en kund eller registeransvarig som är etablerad i ett tredjeland eller när de berörda registrerade är bosatta (enbart) i tredjeländer.

80. Europaparlamentet framhäver behovet av att ta itu med de utmaningar som uppstår genom molnbaserade datortjänster på internationell nivå, särskilt offentlig underrättelseövervakning och nödvändiga säkerhetsgarantier.

81. Europaparlamentet betonar att EU-medborgare som är föremål för övervakning från myndigheter i tredjeländer bör omfattas av åtminstone samma säkerhetsgarantier och rättsmedel som medborgarna i det berörda tredjelandet.

82. Europaparlamentet beklagar den hållning som kommissionen valt i sitt meddelande genom att inte nämna riskerna och utmaningarna kopplade till molnbaserade datortjänster. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att arbeta vidare med frågan genom att utarbeta ett mer heltäckande meddelande om molntjänster, som tar hänsyn till alla parters intressen och som utöver en standardhänvisning till skyddet av grundläggande rättigheter och efterlevnad av dataskyddskraven åtminstone innehåller

–  riktlinjer för att säkerställa efterlevnad av EU:s grundläggande rättigheter och dataskyddskrav,

–  begränsande villkor enligt vilka åtkomst till molndata i brottsbekämpande syfte är tillåten eller inte, i överensstämmelse med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och EU:s lagstiftning,

–  säkerhetsgarantier mot otillåten åtkomst för utländska och inhemska enheter, till exempel genom ändrade upphandlingskrav och tillämpning av rådets förordning (EG) nr 2271/96 för att motverka utländska lagar som kan resultera i omfattande olagliga överföringar av molndata som tillhör EU-medborgare och EU-invånare,

–  förslag om hur ”överföring” av personuppgifter ska definieras och om hur standardiserade avtalsklausuler som är skräddarsydda för molnmiljön ska uppdateras, eftersom molnbaserade datortjänster ofta medför enorma dataflöden från molnkunderna till molnleverantörernas servrar och datacentrum, där många olika parter är involverade och där gränser mellan EU-länder och länder utanför EU korsas.

83. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om Safe Harbour-överenskommelsen mellan EU och USA bör ses över för att anpassa den till den tekniska utvecklingen, särskilt med avseende på aspekter kopplade till molnbaserade datortjänster.

84. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2010)0133.

(2)

EGT L 171, 7.7.1999, s. 12.

(3)

EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)

EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.

(5)

EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.

(6)

Särskilt när det gäller konsumenter och små och medelstora företag som använder molntjänster.

(7)

Yttrande 5/2012, WP 196, se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#h2-1.

(8)

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp


MOTIVERING

Över hela världen börjar företag alltmer inse vilka produktivitetsvinster de kan göra genom att enkelt komma åt de mest högpresterande företagstillämpningarna och/eller genom att dramatiskt förbättra sina infrastrukturresurser till överkomliga priser. Enligt beräkningar från kommissionen kan intäkterna från molntjänster vid 2014 komma att uppgå till 148,8 miljarder och 60 % av all serverbelastning kommer att vara virtuell.

Molnets ekonomiska och kommersiella framtidsutsikter är i sanning lovande, och det finns därför affärsmässiga skäl för dess utveckling. Rent praktiskt innebär det att molnbaserade datortjänster, med eller utan Europas inblandning, kommer att fortsätta att utvecklas på ett eller annat sätt.

Unionens institutioner har tidigare tagit en del välkomna, om än små, steg, exempelvis när kommissionen 2010 offentliggjorde meddelandet Interoperabilitet för europeiska offentliga tjänster eller Enisas rapport om de viktigaste säkerhetsfrågorna för molnbaserade tjänster.

Därför är presentationen av kommissionens strategi för molnbaserade tjänster välkommen. Vi får dock inte glömma att vi när vi utvecklar en strategisk handlingsram, och alldeles särskilt denna framtida strategi för molnbaserade tjänster, måste försöka inta en så övergripande hållning som möjligt, utan att ta för givet omständigheter som kanske inte tycks beröra dess utveckling direkt.

Således är det kolossalt viktigt med en infrastrukturpolitik: Starka nät för fast och mobil kommunikation är en förutsättning för att molnets fulla potential ska kunna utnyttjas. Därför beklagar föredraganden att meddelandet om Fonden för ett sammanlänkat Europa, och närmare bestämt förslaget till förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät – välkomna steg som skulle kunna ge en skjuts åt de så välbehövliga investeringarna i bredbandsnät i Europa – inte kommer att kunna nå tillfredsställande resultat om de inte förses med ordentliga finansiella resurser.

Samtidigt måste den framtida strategin, på grund av molnsystemens starka kommersiella karaktär, hantera en lång rad aspekter, allt från tekniska frågor om molnsystemens utveckling, förvaltning och elastiska skalbarhet – utan att för den skull glömma den flexibilitet som all IKT-utveckling behöver för att inte hämma innovation i samband med standardiseringsfrågor – till icke-tekniska frågor, såsom de rättsliga aspekterna av datasekretess och datasäkerhet, som utgör ett stort hinder för en omfattande användning av molninfrastruktur.

Apropå de sistnämnda aspekterna: Det förslag till dataskyddsregler som just nu debatteras i parlamentet är välkommet med tanke på det brådskande behovet av att anpassa systemet från 1995 till det digitala samhället, vilket också parlamentet krävde i sitt betänkande om en digital agenda för Europa. Det är emellertid av stor vikt att slutresultatet inte hejdar utvecklingen av nya, toppmoderna molntjänster utan i stället främjar deras användning. Därför är det viktigt att dataskyddsreglerna tydligt avgränsar den registeransvariges respektive registerförarens roller och skyldigheter. Vidare välkomnas det nyligen föreslagna direktivet om nät- och informationssäkerhet.

Detta är helt avgörande aspekter. Vi får inte glömma att molnet på grund av sin outsource-karaktär ger ett extra inslag av osäkerhet i vårt sätt att se på säkerhet och dataskydd. Enligt Världsekonomiskt forum anser 90 % av alla leverantörer och användare av molntjänster att integritetsrisker är ett ”mycket allvarligt” hinder för de molnbaserade datortjänsternas möjligheter att anammas på bred front.

Vidare bör Europa stimulera forskning och teknisk utveckling i molnbaserade datortjänster. Europas utmärkta facit inom viktiga aspekter av forskning och utveckling, såsom globala resursinformationsdatabaser (Grid) och tjänsteorienterad arkitektur, kan ge EU en konkurrensfördel. Därför bör Horisont 2020 få en viktig roll.

Vad gäller de konkreta insatsområdena i kommissionens meddelande kan följande framhållas:

1. Bringa reda i standarddjungeln

Detta är en grundläggande aspekt. Till syvende och sist måste användarna kunna byta molnleverantör enkelt och snabbt. Med andra ord behövs fullständig portabilitet, en hög grad av interoperabilitet och öppna specifikationer. Insatser måste göras för att kunderna ska slippa bindas upp. Att Etsi fått i uppdrag att kartlägga befintliga standarder är en bra start. Men det måste finnas garantier för att processen hålls så öppen och transparent som möjligt. Föredraganden anser även att molnstandarder per definition är globala, och ingen region i världen kan handskas med globalt tillämpbara standarder i isolering. Europa måste fokusera på att maximera möjligheterna för sina små och medelstora företag och sina konsumenter på den globala marknaden. Vi behöver standarder som har kapacitet att bli världsomfattande.

Vidare kan även Enisa spela en viktig roll, och föredraganden håller med om att denna byrå bör stödja utvecklingen av EU-omfattande frivilliga certifieringssystem för molntjänster enligt tidsfristen i meddelandet, som innebär att en förteckning över sådana system ska finnas 2014.

2. Säkra och rättvisa avtals- och kontraktsvillkor

Trots att den gemensamma europeiska köplagen tar upp avtal om ”digitalt innehåll” för konsumenter och småföretag kan det behövas ett instrument som tar upp andra aspekter, särskilt datalokalisering och dataöverföring (största hänsyn bör tas till artikel 29-gruppens yttranden) och allmän avtalsterminologi.

Den underliggande principen för denna nyckelåtgärd bör ändå vara att molnet erbjuder olika sorters tjänster och affärsmodeller och att ”en storlek inte passar alla”. Så när det skapas ”säkra och rättvisa avtals- och kontraktsvillkor” är det uppenbart att avtal mellan företag och konsumenter är av ett helt annat slag än avtal mellan företag. På samma sätt är ställningstagandena för förvaltningar som vill börja använda molntjänster helt annorlunda än för vanliga konsumenter Med andra ord, olika moln svarar mot olika behov och olika ställningstaganden. Avtalsrätten bör emellertid kunna tillgodose alla aspekter.

3. Att låta offentliga sektorn visa vägen genom ett europeiskt partnerskap för molntjänster

Föredraganden anser att den offentliga sektorn, inklusive kommissionen själv, måste visa vägen. Inte bara på grund av de produktivitetsvinster som kan göras genom enkel åtkomst till de mest högpresterande tillämpningarna och teknikerna till överkomliga priser, utan även på grund av att medborgarna skulle kunna ta del av en effektivare och mer innovativ samhällsservice. Som exempel kan nämnas de fantastiska framtidsutsikterna inom e-hälsa, utbildning och transporttjänster.

Partnerskapet för molntjänster är ett välkommet verktyg, men vi måste lägga i en högre växel. Det finns ett akut behov av att skapa stor samordning och undvika den allvarliga risken för att den offentliga marknaden inom en nära framtid kommer att bli än mer fragmenterad, som i fallet med e-identifiering, där det inte förekom någon ordentlig samordning när medlemsstaterna började utveckla sina olika nationella system.

För att molnteknikens fördelar ska kunna utnyttjas till fullo och resursanvändningen maximeras, anser föredraganden att den offentliga sektorn bör fungera som motor med tanke på sin storlek och sin närvaro i nästan alla sektorer i Europa. Vi måste hålla hårt på att de offentliga förvaltningarna genomgår en ”digital omställning” och att de på ett framsynt sätt omedelbart börjar samordna sina initiativ.

På samma sätt måste även EU-institutionerna utan dröjsmål börja utvärdera molnteknikens möjligheter och utmaningar. På grund av de många komplexa frågor som måste besvaras (budgetära och strukturella begränsningar, eventuellt bristande marknadsutveckling, klargörande av aspekter rörande intern säkerhet m.m.) måste det tas fram en strategi för institutionerna.

Molntjänster och den digitala inre marknaden

En fullständig utveckling av molnbaserade tjänster är av strategisk betydelse för arbetet med att fullborda den digitala inre marknaden. Molnstrategin rör många aspekter kopplade till behovet av större konvergens och, i slutänden, harmonisering, för att alla befintliga hinder ska kunna avlägsnas, exempelvis i fråga om bredbandsutbyggnad, spektrumtilldelning, konsumentskydd, immaterialrätt, dataskydd, specifika produktregleringar och betalningstransaktioner.

Utvecklingen av molnbaserade tjänster i Europa har därför en utomordentlig potential att avsevärt skynda på fullbordandet av den inre marknaden.


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (23.9.2013)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa

(2013/2063(INI))

Föredragande (*): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens meddelande, men för att säkerställa att kommande lagstiftning blir funktionsduglig ser hon gärna att kommissionen gör vissa bestämmelser strängare och ser över problemet tillsammans med all annan lagstiftning som kan utnyttjas för att undanröja hinder och frigöra dess fulla potential.

Molnbaserade datortjänster har en enorm potential och bör bli gynnsam för företag, medborgare och den offentliga sektorn(1), men den innebär också vissa rättsliga och avtalsmässiga risker, med tanke på att det rör sig om en ny modell för nätbaserade datortjänster. Bland övriga bekymmer, såsom säkerhet och leverantörsinlåsning, finns det en stor oro bland både tjänsteleverantörer och användare rörande avsaknaden av standardisering, vilket borde vara ett krav för en inre marknad över hela Europa, mångfalden av relevant lagstiftning i olika delar av Europa, nuvarande oklara avtalsbestämmelser samt bristen på klara regler om immateriella rättigheter.

Ny forskning visar att 48 procent av direktörer i både den privata och offentliga sektorn är medvetna om att genomförandet av molnbaserade datortjänster kan snabba upp och underlätta deras arbete. Fler än hälften av dem har däremot inte infört några förfaranden för att minimera affärsrisker, såsom identitetsstöld.

Det största hotet i molnet är så kallade ”insiders”, anställda i företag som tillhandahåller molntjänster och som har tillgång till kunduppgifter, följda av andra hyrestagare knutna till molntjänstleverantören, inte minst när isoleringsmekanismerna fallerar.

EU:s digitala inre marknad är fortfarande fragmenterad på grund av skilda rättsordningar i medlemsstaterna, och när det gäller immateriella rättigheter har bara en begränsad harmonisering genomförts i kölvattnet av direktivet om upphovsskydd. Insatser måste därför fokuseras på molntjänster som baserar sig på ett enhetligt system för immateriella rättigheter över gränserna. Förslagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och avgifter för privatkopiering måste beakta utvecklingen av ny teknik, särskilt molntjänster, och klargöra reglerna för att garantera immateriella rättigheter i en digital miljö.

Enligt ett offentligt samråd som nyligen genomfördes av kommissionen om molnbaserade datortjänster var rättsordningen oklar för de svarande i 90 procent av fallen. Det råder allmän förvirring bland aktörer om rättigheter och ansvar när det gäller molnbaserade datortjänster över gränserna, särskilt med hänsyn till ärenden som rör ansvar och rättsbefogenhet. Tillsammans med den fragmenterade inre marknaden kräver denna situation ytterligare harmonisering av lagar i medlemsstaterna, särskilt i fråga om att avlägsna luckor och svagheter i tillämplig unionslagstiftning, inte minst direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal, samt e-handelsdirektivet när det handlar om befrielse från avgifter för privatkopiering.

Konsumenter och små och medelstora företag som vill utnyttja publika molntjänster ställs ofta inför avtal av den typ där kunden bara kan godta eller förkasta det, och som oftast ingås genom ett rutinmässigt godkännande. Kommissionen bör därför tillsammans med medlemsstaterna överväga att införa klarare bestämmelser eller standardavtal. Behov finns för riktlinjer och standardiserade avtalsmallar som fastställer för användarna viktiga centrala termer och villkor, samtidigt som öppenheten ökas.

Användare av molntjänster bör dessutom kunna bedöma vad varje molntjänst med hjälp av standardiserade förfaranden rörande den säkerhet och de garantier som tjänsten omfattar, de så kallade servicenivåavtalen. Ett frivilligt certifieringssystem som gör det möjligt för användare att enkelt bedöma och jämföra hur väl olika molntjänster stämmer överens vad gäller standarder, interoperabilitet och säkerhet bör därför införas på unionsnivå. Systemet bör ta hänsyn till de skillnader som upptäcks i dessa avseenden på de tre olika servicenivåerna: infrastruktur som tjänst (IaaS, Infrastructure as a Service), plattform som tjänst (PaaS, Platform as a Service) och programvara som tjänst (SaaS, Software as a Service). Den första gäller säkerhetsutrustning, ledningar, data osv. I den andra faller ansvaret för säkerheten huvudsakligen på kunden, som själv måste skydda sina data på lämpligt vis. I det tredje fallet ligger ansvaret på leverantören.

Tillhandahållandet av lämpliga möjligheter till rättslig prövning för användare när det handlar om molntjänstleverantörer är nödvändigt, särskilt på området kundservice. På grund av problem med domstols behörighet är det i praktiken inte sannolikt att europeiska konsumenter har möjlighet att inleda rättslig prövning mot molntjänsteleverantörer. Kommissionen bör därför snabba på genomförandet av en nätbaserad alternativ tvistlösningsmekanism och former av kollektiv prövning i syfte att underlätta för användarna att lösa konflikter på detta område, utan att lägga allt för mycket ytterligare börda på nationella domstolar.

FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att ytterligare harmonisera medlemsstaternas lagar i syfte att undvika förvirring och fragmentering av jurisdiktionerna, samt att säkerställa öppenheten på den digitala inre marknaden.

2.  Europaparlamentet noterar det brådskande behovet av en klar och enhetlig europeisk lagstiftning för molnbaserade datortjänster i syfte att säkerställa en konkurrenskraftig europeisk miljö, ökad innovation och ökad tillväxt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över annan unionslagstiftning för att överbrygga luckor i fråga om molnbaserade datortjänster. Parlamentet uppmanar i synnerhet till ett klargörande av ordningen för immateriell äganderätt och en översyn av direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal och e-handelsdirektivet, vilka är de viktigaste delarna av unionslagstiftningen som är tillämplig på molnbaserade datortjänster.

4.  Europaparlamentet noterar betydelsen av att beakta det rättsliga ramverket för molnbaserade datortjänster mot bakgrund av den pågående översynen av unionens dataskyddsregler, och att här säkerställa tydliga regler för behandling av personuppgifter. Parlamentet konstaterar betydelsen av det fria flödet av sådana data inom en säker rättslig ram, vilket leder till större datainteroperabilitet och, än viktigare, större förtroende hos användarna.

5.  Europaparlamentet påminner om att integritetsskyddet är en grundläggande rättighet och att de nya datormolntjänsterna därför kräver en hög skyddsnivå för personuppgifter, i linje med unionens grundläggande rättigheterna och friheter.

6.  Europaparlamentet kräver, när det gäller överföring av unionsmedborgares personuppgifter till tredjeländer, att en ”europeisk märkning” införs som garanterar att berörda företag och de tredjeländer det gäller respekterar unionsrätten och den grundläggande rätten till integritetsskydd.

7.  Europaparlamentet kräver att kommissionen vidtar nödvändiga åtgärder och underlättar samarbetet mellan privata aktörer för att utveckla en europeisk molntjänst som tar hänsyn till unionens principer och värden.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett klart och tydligt rättsligt ramverk på området upphovsrättsskydd i molnet, särskilt vad gäller bestämmelser för licensiering.

9.  Europaparlamentet menar att när nu upphovsrättsskyddade verk börjar lagras i molnet får europeiska upphovsmäns rätt till skälig ersättning för användningen av verken inte äventyras, och undrar om molntjänsterna kan likställas med traditionella och digitala lagringsmedier.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över de olika typerna av molntjänster, hur lagringen av upphovsrättsskyddade verk i molnet påverkar systemen med upphovsrättslig ersättning, samt mer specifikt hur de licensavgifter för privatkopiering som är relevanta för vissa typer av molnbaserade datortjänster tas ut.

11. Europaparlamentet understryker, med tanke på den osäkerhet som råder rörande tillämplig lag och domstols behörighet, att avtalen är de huvudsakliga verktygen för upprättande av förbindelser mellan leverantörerna av molntjänsterna och deras kunder, och att det därför finns ett klart behov för gemensamma europeiska riktlinjer på det området.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att ta fram modeller för europeisk bästa praxis för avtal, eller ”avtalsmallar”, som ska säkerställa total öppenhet genom att tillhandahålla samtliga regler och villkor i ett mycket klart och tydligt format.

13. Europaparlamentet framhåller att molnbaserade datortjänster är viktiga för små och medelstora företag, särskilt för företag som är etablerade i avlägset belägna områden eller randområden eller som har ekonomiska problem, och uppmanar kommissionen att överväga ett lämpligt ramverk för att göra det möjligt för små och medelstora företag att öka sin tillväxt och produktivitet, eftersom de då kan dra nytta av minskade direkta kostnader och få bättre tillgång till analysverktyg.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med berörda aktörer ta fram frivilliga certifieringssystem för leverantörernas säkerhetssystem, vilka skulle bidra till harmoniserad praxis mellan molnleverantörerna och som skulle göra kunderna mer medvetna om vad de kan förvänta sig från leverantörerna av molntjänster.

15. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med berörda parter främja utvecklingen av decentraliserade tjänster baserade på gratis programvara med öppen källkod, vilket skulle bidra till harmonisering av den praxis som tillämpas av molntjänstleverantörerna och möjliggöra för europeiska medborgare att återta kontrollen över sina personuppgifter och sin kommunikation, exempelvis genom direktkryptering.

16. Europaparlamentet betonar att det på grund av problem med domstols jurisdiktion i praktiken inte är sannolikt att europeiska konsumenter har möjlighet att inleda rättslig prövning mot molntjänstleverantörer i andra jurisdiktioner. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att tillhandahålla lämpliga möjligheter till rättslig prövning på området kundservice, eftersom det råder stor obalans i maktfördelningen mellan kunder och leverantörer av molnbaserade datortjänster.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alternativ tvistlösning och nätbaserad tvistlösning genomförs snabbt och att kunder får lämpliga möjligheter till kollektiv prövning vid brott mot bestämmelserna om säkerhet och personlig integritet samt mot olagliga avtalsbestämmelser för molntjänster.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.9.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Olle Schmidt

(1)

Storleken på den globala marknaden beräknas växa markant, från 21,5 miljarder USD 2010 till 73 miljarder 2015. Molnbaserad databehandling förväntas ge en ökning av BNP på mellan 1 och 2 procent i Europas fem största ekonomier. Man räknar med att den kommer att skapa 11,3 miljoner nya arbetstillfällen till den världsekonomin 2014 (uppgifter från International Data Corporation (IDC) worldwide and regional IT cloud services forecast for 2011-2015 och Federico Etro, The Economics of Cloud Computing, 2011).


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor(*) (19.9.2013)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa

(2013/2063(INI))

Föredragande (*): Judith Sargentini

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet upprepar att molnbaserade datortjänster (molntjänster) trots sin potential och sina fördelar för näringslivet, allmänheten, den offentliga sektorn och miljön, särskilt sett till kostnadsminskningar, medför betydande risker och utmaningar, i synnerhet för grundläggande rättigheter (bland annat personlig integritet och uppgiftsskydd) och på grund av ökad påverkan vid avbrott, oavsett om dessa orsakas av funktionsfel, felaktig hantering, brottslig handling eller fientlig handling från ett annat land.

2.  Europaparlamentet anser att tillgång till ett säkert internet är en grundläggande rättighet för varje medborgare och att molntjänster kommer att fortsätta att spela en viktig roll i detta avseende. Parlamentet upprepar därför sin uppmaning till kommissionen och rådet att klart och entydigt erkänna de digitala friheterna som grundläggande rättigheter och absoluta förutsättningar för åtnjutandet av universella mänskliga rättigheter.

3.  Europaparlamentet upprepar att uppgiftsskyddsnivån i en molntjänstmiljö i allmänhet inte får vara lägre än vad som krävs i något annat uppgiftsbehandlingssammanhang.

4.  Europaparlamentet betonar att unionens uppgiftsskyddslagstiftning eftersom den är teknikneutral redan i dag fullt ut omfattar molntjänster som bedrivs inom EU, och måste därför respekteras till fullo. Parlamentet understryker att hänsyn måste tas till artikel 29-gruppens yttrande om molntjänster(1) eftersom det innehåller tydlig vägledning om hur principerna och bestämmelserna i unionens uppgiftsskyddslagstiftning ska tillämpas på molntjänster, till exempel koncepten registeransvarig/registerförare, ändamålsbegränsning och proportionalitet, integritet och datasäkerhet, utläggande på underleverantör, ansvarsfördelning, uppgiftsbrott och internationella överföringar. Alla skyddsbrister i samband med molntjänster måste täppas till vid den pågående översynen av unionens rättsliga ram för uppgiftsskydd, på grundval av ytterligare riktlinjer från Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-gruppen. Parlamentet anser att det finns känslig information som inte är personuppgifter och uppmanar därför kommissionen att föreslå riktlinjer för att skydda känsliga uppgifter som inte är personuppgifter i molnsammanhang, särskilt när det gäller förvaltningsuppgifter och uppgifter från organ såsom banker, försäkringsbolag, pensionsfonder, skolor och sjukhus.

5.  Europaparlamentet påminner om att molnleverantörerna när de använder uppgifter i ett annat syfte än det som överenskommits i tjänsteavtalet, delger dem eller använder dem på ett sätt som strider mot villkoren i avtalet bör anses vara registeransvariga och hållas ansvariga för de överträdelser och brott som begås.

6.  Europaparlamentet betonar att avtal om molntjänster måste innehålla tydliga och insynsvänliga uppgifter om parternas rättigheter och skyldigheter med avseende på uppgiftsbehandling som utförs av molnleverantörer. Det ska inte vara möjligt att avtala bort de säkerhetsgarantier, rättigheter och skyddsåtgärder som föreskrivs i unionens uppgiftsskyddslagstiftning. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att återställa balansen mellan molnleverantörer och deras kunder när det gäller villkor och bestämmelser för molntjänster, däribland bestämmelser som

–   garanterar skydd mot godtyckligt inställande av tjänsterna och radering av uppgifter,

–  garanterar att kunden ges en rimlig chans att återskapa lagrade uppgifter i händelse att tjänsten ställs in och/eller uppgifterna tas bort,

–  ger tydliga riktlinjer för hur molnleverantörerna ska gör det lättare för kunderna att enkelt migrera till andra tjänster.

7.  Europaparlamentet betonar att molnleverantörernas roll enligt den gällande unionslagstiftningen måste avgöras från fall till fall, eftersom leverantörerna kan vara både registerförare och registeransvariga. Parlamentet begär att villkoren och bestämmelserna för alla användare förbättras genom att man utarbetar internationella modeller för bästa praxis för avtal och genom att det klargörs var och inom vilket rättsområde inom EU tjänsteleverantören lagrar uppgifter.

8.  Europaparlamentet betonar att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt situationer där obalansen i avtalsförhållandet mellan kunden och molnleverantören leder till att kunden ingår avtal som påtvingar vederbörande standardtjänster och avtal som ska undertecknas där leverantören fastställer syftena, villkoren och medlen för behandlingen(2). Parlamentet betonar att molnleverantören under sådana omständigheter bör betraktas som ”registeransvarig” och bli gemensamt ansvarig tillsammans med kunden.

9.  Europaparlamentet poängterar att myndigheternas, däribland de rättsvårdande myndigheternas och EU-institutionernas, användning av molntjänster kräver särskilt beaktande och samordning mellan medlemsstaterna. Parlamentet påminner om att dataintegritet och datasäkerhet måste garanteras och att otillåtet tillträde, bland annat av utländska förvaltningar och deras underrättelsetjänster utan rättslig grund i unions- eller medlemsstatslagstiftningen, måste förhindras. Parlamentet betonar att detta också gäller specifik uppgiftsbehandling, i synnerhet behandlingen av specifika kategorier av personuppgifter som utförs av vissa grundläggande icke-offentliga organ som exempelvis banker, försäkringsbolag, pensionsfonder, skolor och sjukhus. Parlamentet uppmanar kommissionen att avge riktlinjer som dessa organisationer ska följa när de använder molntjänster för att behandla, överföra eller lagra uppgifter, däribland antagande standarder för att förebygga beroende av en enda säljare och preferens för programvara med öppen källkod för att förbättra insynen i de tjänster som används och att öka deras ansvarighet. Parlamentet betonar dessutom att allt detta är särskilt viktigt om uppgifter överförs (utanför EU mellan olika jurisdiktionen). Parlamentet anser därför att myndigheter samt icke-offentliga organ och den privata sektorn i största möjliga utsträckning bör använda sig av EU:s molnleverantörer vid behandlingen av känsliga uppgifter och information, till dess att det har införts tillfredsställande internationella uppgiftsskyddsbestämmelser som garanterar säkerheten för känsliga uppgifter och databaser som innehas av offentliga organ.

10. Europaparlamentet upprepar att det finner den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s nyligen avslöjade övervakningsprogram mycket oroande, liksom andra liknande program som bedrivs av underrättelsetjänster i olika medlemsstater, och påpekar att dessa program, om de hittills tillgängliga uppgifterna bekräftas, innebär en allvarlig kränkning av EU-medborgarnas grundläggande rätt till personlig integritet och skydd av personuppgifter samt rätten till privat- och familjeliv, konfidentialitet vid kommunikation, oskuldpresumtion, yttrandefrihet, informationsfrihet och näringsfrihet.

11. Europaparlamentet upprepar sin allvarliga oro över det obligatoriska direkta utlämnandet av EU-medborgares personuppgifter och information som behandlats inom ramen för molnavtal till myndigheter i tredjeländer från molnleverantörer som omfattas av tredjeländers lagstiftning eller använder lagringsservrar i tredjeländer, liksom sin allvarliga oro över direkt fjärrtillträde till personuppgifter och information som behandlas av rättsvårdande myndigheter och underrättelsetjänster i tredjeländer.

12. Europaparlamentet beklagar att sådant tillträde vanligen sker genom att myndigheter i tredjeländer direkt verkställer sina egna rättsliga bestämmelser utan att använda sig av internationella instrument som inrättats för rättsligt samarbete, såsom avtal om ömsesidig rättslig hjälp eller andra former av rättsligt samarbete.

13. Europaparlamentet betonar att sådan praxis ger upphov till frågeställningar kring moln- och internetleverantörer utanför EU och kring tredjeländer som inte förlitar sig på internationella instrument för rättsligt samarbete.

14. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen och rådet vidtar nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med denna situation och för att garantera att EU-medborgarnas grundläggande rättigheter respekteras.

15. Europaparlamentet påminner om att alla företag som tillhandahåller tjänster inom EU alltid, undantagslöst, måste följa EU-lagstiftningen och kan hållas ansvariga för överträdelser av den.

16. Europaparlamentet betonar att molntjänster som omfattas av ett tredjelands jurisdiktion bör ge EU-användarna en tydlig och omisskännlig varning om möjligheten att deras personuppgifter kan komma att övervakas av underrättelsetjänster och rättsvårdande myndigheter i tredjeländer på hemliga order eller förelägganden, och denna varning bör i tillämpliga fall följas av en begäran om den registrerades uttryckliga samtycke till behandling av personuppgifter.

17. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att i samband med förhandlingarna om internationella avtal som inbegriper behandling av personuppgifter särskilt beakta de risker och utmaningar som molntjänster innebär för de grundläggande rättigheterna, särskilt – men inte uteslutande – rätten till privatliv och skydd av personuppgifter, i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att beakta förhandlingspartnerns nationella bestämmelser om rättsvårdande myndigheters och underrättelsetjänsters tillträde till personuppgifter som behandlas genom molntjänster, särskilt genom att kräva att rättsvårdande myndigheter och underrättelsetjänster kan beviljas tillträde till sådana uppgifter enbart med full respekt av vederbörliga rättsliga förfaranden och på en entydig rättslig grund samt att det specificeras exakt vilka villkor som ska gälla för tillträde, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas när uppgifterna överlämnas och vilka rättigheter som ska gälla för den enskilda personen samt vilka bestämmelser som ska gälla för tillsyn och en effektiv prövningsmekanism.

18. Europaparlamentet betonar sin allvarliga oro över det arbete som utförs inom Europarådets kommitté för konventionen om it-relaterad brottslighet i syfte att utarbeta ett tilläggsprotokoll om tolkningen av artikel 32 i konventionen om it-relaterad brottslighet av den 23 november 2001, om gränsöverskridande tillträde till lagrade databehandlade uppgifter med medgivande eller då uppgifterna finns offentligt tillgängliga(3), i syfte att underlätta dess faktiska användning och tillämpning mot bakgrund av den rättsliga, politiska och tekniska utvecklingen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inför den kommande behandlingen i Europarådets ministerkommitté garantera att artikel 32 i konventionen om it-relaterad brottslighet, och medlemsstaternas tolkning av den, är förenlig med grundläggande rättigheter, inbegripet uppgiftsskydd och, i synnerhet, tillhandahållandet av gränsöverskridande flöde av personuppgifter, i enlighet med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd, Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (konvention 108), som är rättsligt bindande för medlemsstaterna. Vidare uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att med kraft förkasta alla åtgärder som skulle äventyra åtnjutandet av dessa rättigheter. Parlamentet finner det mycket oroande att genomförandet av ett sådant tilläggsprotokoll, om ett sådant antogs, skulle kunna medföra att rättsvårdande myndigheter fick obegränsat fjärrtillträde till servrar och datorsystem i andra jurisdiktioner, utan att behöva använda sig av avtal om ömsesidig rättslig hjälp eller andra instrument för rättsligt samarbete som inrättats för att trygga den enskildes grundläggande rättigheter, bland annat uppgiftsskydd och vederbörliga förfaranden.

19. Europaparlamentet understryker att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt små och medelstora företag, som i allt större utsträckning förlitar sig på molnbaserad datorteknik när de behandlar personuppgifter och som kanske inte alltid har tillräckliga resurser eller expertkunskaper för att kunna hantera säkerhetsutmaningar på lämpligt sätt.

20. Europaparlamentet betonar att uppgiften som registeransvarig eller registerförare måste avspeglas korrekt i graden av faktisk kontroll över medlen för behandlingen, så att det finns en tydlig fördelning av ansvaret för skydd av personuppgifter vid användning av datormoln.

21. Europaparlamentet understryker vikten av digital kompetens bland alla medborgare och uppmanar medlemsstaterna att utarbeta riktlinjer för hur man ska främja säker användning av internet, inklusive av datormolnstjänster.

22. Europaparlamentet betonar att molnleverantörerna i samband med sin behandling av personuppgifter måste ta full hänsyn till alla principer som fastställts i EU:s uppgiftsskyddslagstiftning, såsom rättvisa och lagenlighet, ändamålsbegränsning, proportionalitet, riktighet och begränsade uppgiftslagringsperioder.

23. Europaparlamentet understryker vikten av effektiva, proportionerliga och avskräckande administrativa påföljder som kan tillämpas på molntjänster som inte uppfyller EU:s standarder för uppgiftsskydd.

24. Europaparlamentet betonar att man för att kunna fastställa vilka säkerhetsåtgärder som det är lämpligast att vidta måste bedöma varje molntjänsts inverkan på uppgiftsskyddet på ad hoc-basis.

25. Europaparlamentet betonar att en europeisk molnleverantör alltid bör agera i enlighet med EU:s uppgiftsskyddslagstiftning, även om detta strider mot instruktioner från en kund eller registeransvarig som är etablerad i ett tredjeland eller när de berörda registrerade är bosatta (enbart) i tredjeländer.

26. Europaparlamentet framhäver behovet av att ta itu med de utmaningar som uppstår genom molntjänster på internationell nivå, särskilt offentlig underrättelseövervakning och nödvändiga säkerhetsgarantier.

27. Europaparlamentet betonar att EU-medborgare som är föremål för övervakning från myndigheter i tredjeländer bör omfattas av åtminstone samma säkerhetsgarantier och rättsmedel som medborgarna i det berörda tredjelandet.

28. Europaparlamentet beklagar den hållning som kommissionen valt i sitt meddelande genom att inte nämna de risker och utmaningar som är kopplade till molntjänster, och uppmanar eftertryckligen kommissionen att arbeta vidare med frågan om datormoln genom att utarbeta ett mer heltäckande meddelande om datormoln, där man tar hänsyn till alla parters intressen och som utöver en standardhänvisning till skyddet av grundläggande rättigheter och efterlevnad av uppgiftsskyddskraven innehåller åtminstone

–  riktlinjer för att säkerställa efterlevnad av EU:s grundläggande rättigheter och skyldigheter när det gäller uppgiftsskydd,

–  begränsande villkor enligt vilka molndata som i brottsbekämpande syfte får eller inte får tillgås, i enlighet med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och EU:s lagstiftning,

–  skyddsåtgärder mot otillåtet tillträde av utländska och inhemska enheter, till exempel genom ändrade upphandlingskrav och tillämpning av rådets förordning (EG) nr 2271/96(4) för att motarbeta utländska lagar som kan resultera i omfattande olagliga överföringar av molndata som tillhör EU-medborgare och personer som är bosatta i EU,

–  förslag som syftar till att garantera nätneutralitet och tjänsteneutralitet för att förhindra diskriminering på kommersiella grunder mot specifika molntjänster,

–  förslag för att garantera att tillgången till lagligt innehåll inte påverkas negativt av åtgärder mot olagligt innehåll,

–  förslag om hur ”överföring” av personuppgifter ska definieras och om hur standardklausuler i avtal som är skräddarsydda för molnmiljön ska uppdateras, eftersom molntjänster ofta medför mycket stora uppgiftsflöden från molnkunderna till molnleverantörernas servrar och datacenter, vilka inbegriper många olika parter och korsar gränser mellan EU-länder och länder utanför EU,

–  åtgärder för att åtgärda den nuvarande obalansen på marknaden för molntjänster mellan tjänsteleverantörerna och de flesta användarna av deras tjänster,

–  åtgärder för att främja forskning om hur EU:s gällande lagstiftningsramar och internationella avtal passar in i givna molntjänstsscenarion, där man mäter hur datormoln påverkar såväl ekonomin som miljön, eftersom det fortfarande bara har genomförts ett fåtal studier av dessa aspekter.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

18.9.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Marian-Jean Marinescu, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Nuno Teixeira

(1)

Yttrande 5/2012, WP 196, se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#h2-1.

(2)

Särskilt när det gäller konsumenter och små och medelstora företag som använder molntjänster.

(3)

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf. http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp.

(4)

Rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning (EGT L 309, 29.11.1996, s.1–6, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:SV:HTML).


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (4.6.2013)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa

(2013/2063(INI))

Föredragande: Sabine Verheyen

FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

–   med beaktande av parlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och parlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och parlamentets och rådets direktiv 97/7/EG(1),

–   med beaktande av parlamentets och rådets direktiv 99/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier(2),

–   med beaktande av parlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(3),

–   med beaktande av parlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden(4),

–   med beaktande av parlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället(5),

A. Den digitala inre marknaden är en viktig faktor för att uppnå målen i Europa 2020-strategin och ger uppnåendet av målen i inremarknadsakten en rejäl skjuts framåt samt motverkar den ekonomiska och finansiella krisen i EU.

B.  Tillhandahållandet av ett heltäckande bredbandsnät inom EU, allmän och lika tillgång för alla medborgare till internettjänster och säkerställande av nätneutralitet är grundläggande förutsättningar för utvecklingen av ett europeiskt system för molnbaserade datortjänster.

C. Syftet med fonden för ett sammanlänkat Europa är att bland annat öka bredbandsanvändningen i Europa.

D. Molntekniken ger vinster i form av kostnadsbesparningar, nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter, flexibilitet (anpassning av datalagringskapacitet efter behov), rörlighet (för arbetstagare, företag och medborgare), större konkurrenskraft genom stordriftsfördelar och innovationspotential för nya tjänster som i slutändan ger ekonomiska fördelar, särskilt för små och medelstora företag.

E.  Molnbaserade datortjänster bör stimulera små och medelstora företags integrering tack vare färre hinder för marknadstillträde (t.ex. minskade kostnader för it-infrastruktur).

F.  Det mycket viktigt för ett europeiskt system för molnbaserade datortjänster att rättsliga standarder för uppgiftsskydd garanteras.

G. Utvecklingen av molnbaserade datortjänster bör bidra till at främja kreativitet som gynnar både rättighetshavarna och användarna. Dessutom bör man i processen undvika en snedvridning av den inre marknaden och stärka konsumenters och företags förtroende för molnbaserade datortjänster.

1.  Europaparlamentet noterar att de molnbaserade datortjänsterna rymmer en stor ekonomisk, social och kulturell potential och välkomnar att kommissionen tagit initiativ till en omfattande molnstrategi och därmed tagit sig an de rättsliga frågor som hänger samman med detta.

2.  Europaparlamentet betonar de enorma möjligheterna med att ha tillgång till uppgifter från all utrustning som är ansluten till internet.

3.  Europaparlamentet understryker att den långsiktiga strategiska dimensionen av molnbaserade datortjänster bör erkännas fullt ut och stödjas eftersom det innebär en möjlighet till återhämtning för den europeiska ekonomin (där t.ex. forskning och utveckling ingår och användningen av molnteknik i näringslivet).

4.  Europaparlamentet betonar emellertid problemen i samband med användningen av molnbaserade datortjänster, och att företag bör få hjälp med att fastställa, välja och genomföra molnlösningar som är anpassade till deras behov och att utvecklingen mot tillgång till höghastighetsinternet (bredband) bör stödjas.

5.  Europaparlamentet understryker att användarens rädsla för att förlora kontrollen över uppgifterna och beroendet av externa leverantörer till följd av att uppgifter läggs ut kan undergräva användarnas förtroende för molnbaserade datortjänster. Parlamentet insisterar därför på att man måste var noga med att säkerställa uppgiftsskyddet för att skapa och behålla både offentliga och privata användares förtroende för molnbaserade datortjänster.

6.  Europaparlamentet understryker särskilt att det behövs ett fullgott skydd för känsliga uppgifter, som exempelvis hälsorelaterade uppgifter.

7.  Europaparlamentet anser att det innebär en stor utmaning att säkra uppgifternas portabilitet, integritet, sekretess och tillgången till dessa liksom tjänsternas reverserbarhet och driftskompatibilitet, eftersom alla dessa är nödvändiga för att stimulera innovationen och konkurrenskraften. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att molnleverantörer inte låser molnanvändare till just deras tjänster, och att användarna behåller full kontroll över sina uppgifter och kan byta till en annan tjänst på begäran, utan onödigt dröjsmål, kostnadsfritt och utan förlust av uppgifter. Det är mycket viktigt att få bukt med dessa problem för att skapa förtroende bland konsumenter, företag och den offentliga sektorn för molnbaserade tjänster samt frigöra deras full potential.

8.  Europaparlamentet påminner om att EU måste utnyttja det faktum att denna teknik befinner sig på ett relativt tidigt skede och arbeta för att utveckla den, för att dra nytta av de stordriftsfördelar som den förväntas ge och därmed få igång ekonomin, särskilt inom IKT-sektorn.

9.  Europaparlamentet framhåller att molnbaserade datortjänster är viktiga för små och medelstora företag, särskilt för företag som är etablerade i länder med ekonomiska problem eller i avlägset belägna områden eller randområden, som ett sätt att motverka deras isolering och göra dem mer konkurrenskraftiga, liksom för offentliga förvaltningar, som kan öka sin effektivitet och flexibilitet och minska sina utgifter och sin byråkrati.

10. Europaparlamentet beklagar att olika rättsliga bestämmelser på området för molnbaserade datortjänster lett till en splittring av den digitala inre marknaden och till höga transaktionskostnader för leverantörer och användare av molnbaserade datortjänster.

11. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå lagstiftningsåtgärder om krav på insyn och att förhindra otillbörlig och orättvis praxis. Parlamentet uppmanar också kommissionen och medlemsstaterna att se till att konsumentregelverket gäller för molnbaserade datortjänster på ett heltäckande och enhetligt sätt i hela EU.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtgärder för att utveckla EU-omfattande standardavtalsvillkor genom att beakta nationella rekommendationer och bästa praxis, eftersom hög säkerhet för tjänster och rättslig säkerhet är viktigt för molnanvändare och molnleverantörer för att kunna vidareutveckla molntjänster. Parlamentet anser dock att marknaden inte bör hindras från att utveckla molntjänster för att möta konsumenternas, företagens eller myndigheternas behov.

13. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna har föreslagit att anslagen till Fonden för ett sammanlänkat Europa ska skäras ned med 8,2 miljarder euro i kommande fleråriga budgetram.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa teknikneutralitet genom öppna och driftskompatibla standarder för att skapa största möjliga konkurrens och konsumentutbud.

15. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens avsikt att inrätta ett EU-omfattande certifieringssystem vilket skulle ge utvecklare och leverantörer av molnbaserade datortjänster incitament att investera i bättre integritetsskydd.

16. Europaparlamentet understryker att användare inte nödvändigtvis är medvetna om att de tjänster de använder är molnbaserade datortjänster. Användare måste därför få mer information om behandlingen av deras uppgifter, särskilt av vem, var och hur deras uppgifter behandlas.

17. Europaparlamentet understryker att den offentliga sektorn spelar en viktig roll i utvecklingen av molnbaserade datortjänster. Parlamentet välkomnar det europeiska partnerskapet för molntjänster och slutsatserna från det första styrelsemötet. Parlamentet betonar att det behövs EU-omfattande och nationella rekommendationer samt bra metoder för övergången av offentlig it-användning till molntjänster, samtidigt som man bör vara mycket medveten om säkerhetsfrågor, särskilt när det gäller personuppgifter.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom att anta standardavtalsklausuler eller bindande företagsregler se till att alla överföringar från EU av molntjänstanvändares personuppgifter till tredjeland omfattas av strikta skyddsåtgärder och villkor, i enlighet med EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om Safe Harbour-överenskommelsen mellan EU och USA om uppgiftsskydd bör ses över för att anpassa den till den tekniska utvecklingen, särskilt med tanke på frågor med koppling till molnbaserade datortjänster.

20. Europaparlamentet understryker att molnbaserade datortjänster aktualiserar frågan om att fastställa den lagstiftning som ska gälla och ansvaret för alla berörda parter när det gäller att tillämpa EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd, särskilt i fråga om företag som är etablerade i tredjeländer som använder molnteknik för att lagra EU-användares uppgifter. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att se till att överföring och behandling av EU-invånares personuppgifter som görs av en i ett tredjeland etablerad molnoperatör sker i enlighet med EU-lagstiftning om uppgiftsskydd. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas dessutom att se till att EU-baserade molnanvändare underrättas när molnoperatörer vidarebefordrar deras uppgifter till rättsvårdande myndigheter i tredjeland. Parlamentet framhåller framför allt sin oro för framtida handelsavtal om internetleverantörernas ansvar, som omfattar dataskydd.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förenkla den lagliga gränsöverskridande tillgången till innehåll och tjänster i molnen, och att överväga tillhandahållande av flexiblare tillståndssystem. Parlamentet föreslår att kommissionen, under den pågående översynen av upphovsrätten, antar särskilda förslag som garanterar att det system som kommer att användas i framtiden kommer att främja distributionen och spridningen av molnbaserade datortjänster och innovationer.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att kommersiella avtal mellan teleoperatörer och molnleverantörer är helt i överensstämmelse med EU:s konkurrenslagstiftning och att dessa gör så att konsumenter kan få full tillgång till molntjänster genom att använda en internetanslutning som en teleoperatör erbjuder.

23. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på att det är strategiskt betydelsefullt var datacentrumet ligger och på vilka följderna kan bli av att ha sådana centrum utanför EU, särskilt när det gäller lagring av känsliga uppgifter eller av uppgifter från offentliga organ.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att prioritera molnbaserade datortjänster i forsknings- och utvecklingsprogram och att främja användningen av dem inom den offentliga förvaltningen i form av innovativa e-förvaltningslösningar i allmänhetens intresse och inom den privata sektorn som ett innovativt verktyg för näringslivsutveckling.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet samråda med konsumentorganisationer och näringslivet och beakta deras synpunkter, särskilt i fråga om avtalsstandarder för molnbaserade datortjänster, och att regelbundet rapportera till parlamentet om diskussionerna inom expertgruppen och vad den kommit fram till.

26. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att särskilt informera små och medelstora företag om de molnbaserade datortjänsternas ekonomiska potential.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för upphovsrättsavgifter som främjar innovation och kreativitet till gagn för både rättsinnehavre och användare, och se till att det digitala innehåll som omfattas av ett licensavtal mellan tjänsteleverantörer och rättighetshavare och lagligen förvärvats av privatpersoner eller företag (med hänsyn till tillhörande restriktioner om villkor för yrkesmässig användning) inte ska vara förknippat med ytterligare avgifter på grund av det uppladdats till molnet eller lagrats av en tjänsteleverantör, förutsatt att ersättningen till rättighetshavarna har betalats ut.

28. Europaparlamentet noterar det tekniska faktum att om behandlingen i molnet görs i ett visst land har myndigheterna i det landet, inklusive säkerhetstjänsterna, tillgång till uppgifterna. Detta får följder ur ett industrispionageperspektiv. Kommissionen uppmanas att ta detta i beaktande när den lägger fram förslag och rekommendationer om molnbaserade datortjänster.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för diskussionerna i expertgruppen göra det obligatoriskt för molnleverantörer att i avtal ta med vissa nyckelklausuler som garanterar tjänstens kvalitet, såsom skyldigheten att vid behov uppdatera mjukvara och hårdvara, fastställa vad som händer om uppgifter går förlorade, och att bestämma den tid som det får ta att lösa ett problem och hur snabbt molntjänsten kan ta bort kränkande material, på molnanvändarens eventuella begäran.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta konkreta åtgärder för användning och främjande av molnbaserade datortjänster i samband med fri tillgång och öppna utbildningsresurser.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka och fastställa bra metoder inom enskilda medlemsstater om vilka besparingar av offentliga utgifter som kan göras genom användning av molnbaserade datortjänster inom den offentliga sektorn, särskilt genom nya modeller för upphandling.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

30.5.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Stanimir Ilchev, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Verheyen, Josef Weidenholzer

(1)

EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.

(2)

EGT L 171, 07.07.1999, s. 12.

(3)

EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)

EGT L 178, 17.07.2000, s. 1.

(5)

EGT L 167, 22.06.2001, s. 10.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

14.10.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Antonio Cancian, Rachida Dati, Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros

Senaste uppdatering: 2 december 2013Rättsligt meddelande