Процедура : 2012/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0373/2013

Внесени текстове :

A7-0373/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.6
CRE 27/02/2014 - 10.6

Приети текстове :

P7_TA(2014)0169

ДОКЛАД     ***I
PDF 243kWORD 152k
8 ноември 2013 г.
PE 504.389v02-00 A7-0373/2013

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване

(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Мария Габриел

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване

(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0650),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0371/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0373/2013),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Налагането на изискване за притежаване на виза от гражданите на Вануату, Гренада, Доминика, Източен Тимор, Кирибати, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт Лусия, Соломонови острови, Тринидад и Тобаго, Тонга и Тувалу вече не е обосновано. Тези страни не представляват какъвто и да било риск от незаконна имиграция или заплаха за обществения ред в ЕС съгласно критериите, посочени в съображение 5 на Регламент (ЕО) № 539/2001. Следователно гражданите на тези страни следва да бъдат освободени от изискването за притежаване на виза за престой, не по-дълъг от общо три месеца, а вписванията за тези страни следва да се прехвърлят приложение II.

(2) Налагането на изискване за притежаване на виза от гражданите на Вануату, Гренада, Доминика, Източен Тимор, Кирибати, Колумбия, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Обединени арабски емирства, Палау, Перу, Самоа, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт Лусия, Соломонови острови, Тринидад и Тобаго, Тонга и Тувалу вече не е обосновано. Тези страни не представляват какъвто и да било риск от незаконна имиграция или заплаха за обществения ред в ЕС съгласно критериите, посочени в съображение 5 на Регламент (ЕО) № 539/2001. Следователно гражданите на тези страни следва да бъдат освободени от изискването за притежаване на виза за престой, не по-дълъг от общо три месеца, а вписванията за тези страни следва да се прехвърлят приложение II.

Обосновка

Обединените арабски емирства отговарят на условията за отмяна на визовия режим, определени в регламента, в еднаква степен с държавите, вече посочени в текста на регламента. Затова Обединените арабски емирства следва да се добавят към списъка, установен в приложение II.

Предвид критериите, посочени в съображение 5 от Регламент (ЕО) № 539/2001, е очевидно, че Обединените арабски емирства не представляват никакъв риск по отношение на нелегалната имиграция, обществения ред или сигурността. Освен това Обединените арабски емирства имат дългогодишни взаимоотношения с няколко държави — членки на ЕС, които следва да бъдат разширени в рамките на ЕС. Нещо повече — Обединените арабски емирства издават паспорти с биометрични данни на своите граждани и ще предложат пълна реципрочност на ЕС. Обединените арабски емирства следва без съмнение да бъдат включени в актуализацията на този „положителен списък“ по отношение на визите.

Изменение 2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Освобождаването от изискването за притежаване на виза за гражданите на Вануату, Гренада, Доминика, Източен Тимор, Кирибати, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт Лусия, Соломонови острови, Тринидад и Тобаго, Тонга и Тувалу не следва да влиза в сила до сключването на двустранни споразумения за отмяна на визовия режим между Съюза и съответната държава, с които да се осигури пълна реципрочност.

(3) Освобождаването от изискването за притежаване на виза за гражданите на Вануату, Гренада, Доминика, Източен Тимор, Кирибати, Колумбия, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Обединени арабски емирства, Палау, Перу, Самоа, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт Лусия, Соломонови острови, Тринидад и Тобаго, Тонга и Тувалу не следва да влиза в сила до сключването на двустранни споразумения за отмяна на визовия режим между Съюза и съответната държава, с които да се осигури пълна реципрочност.

Обосновка

Обединените арабски емирства отговарят на условията за отмяна на визовия режим, определени в регламента, в еднаква степен с държавите, вече посочени в текста на регламента. Ето защо Обединените арабски емирства следва да се добавят към списъка, установен в приложение II.

Предвид критериите, посочени в съображение 5 от Регламент (ЕО) № 539/2001, е очевидно, че Обединените арабски емирства не представляват никакъв риск по отношение на нелегалната имиграция, обществения ред или сигурността. Освен това Обединените арабски емирства имат дългогодишни взаимоотношения с няколко държави — членки на ЕС, които следва да бъдат разширени в рамките на ЕС. Нещо повече — Обединените арабски емирства издават паспорти с биометрични данни на своите граждани и ще предложат пълна реципрочност на ЕС. Обединените арабски емирства следва без съмнение да бъдат включени в актуализацията на този „положителен списък“ по отношение на визите.

Изменение 3

Предложение за регламент

Член 1 – точка -1 а (нова)

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Създава се следният член:

 

„Член 2a

 

Определянето на третите страни, чиито граждани подлежат на изискването за виза или са освободени от това изискване, се извършва чрез внимателна, индивидуална оценка на множество критерии, които се отнасят, наред с другото, до незаконната имиграция, обществения ред и сигурност и външните отношения на Съюза със съответните трети страни и които включват по-специално зачитането на правата на човека и основните свободи. Отчитат се също така принципите за регионална съгласуваност и реципрочност.“

Изменение 4

Предложение за регламент

Член 1 – точка -1 б (нова)

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1б. Създава се следният член:

 

„Член 7а

 

Комисията редовно информира Европейския парламент относно състоянието на преговорите за сключване на двустранни споразумения за освобождаване от изискването за виза, както и относно това, дали третите страни, чиито граждани се ползват с освобождаване от изискването за виза, продължават да отговарят на критериите, които са обусловили това освобождаване. Поне веднъж годишно Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който обобщава своите дейности и заключения в тази област.“

Изменение 5

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 539/2001

Приложение І – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) в точка 1 се заличават вписванията за Вануату, Доминика, Гренада, Източен Тимор, Кирибати, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Палау, Сейнт Винсент и Гренадини, Сейнт Лучия, Самоа, Соломонови острови, Тринидад и Тобаго, Тонга и Тувалу и се прибавя Южен Судан.

a) в точка 1 се заличават вписванията за Вануату, Доминика, Гренада, Източен Тимор, Кирибати, Колумбия, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Обединени арабски емирства, Палау, Перу, Сейнт Винсент и Гренадини, Сейнт Лучия, Самоа, Соломонови острови, Тринидад и Тобаго, Тонга и Тувалу и се прибавя Южен Судан;

Обосновка

Обединените арабски емирства отговарят на условията за отмяна на визовия режим, определени в регламента, в еднаква степен с държавите, вече посочени в текста на регламента. Ето защо Обединените арабски емирства следва да се добавят към списъка, установен в приложение II.

Предвид критериите, посочени в съображение 5 от Регламент (ЕО) № 539/2001, е очевидно, че Обединените арабски емирства не представляват никакъв риск по отношение на нелегалната имиграция, обществения ред или сигурността. Освен това Обединените арабски емирства имат дългогодишни взаимоотношения с няколко държави — членки на ЕС, които следва да бъдат разширени в рамките на ЕС. Нещо повече — Обединените арабски емирства издават паспорти с биометрични данни на своите граждани и ще предложат пълна реципрочност на ЕС. Обединените арабски емирства следва без съмнение да бъдат включени в актуализацията на този „положителен списък“ по отношение на визите.

Изменение 6

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 539/2001

Приложение ІІ – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) в точка 1 се добавя следното:

a) в точка 1 се добавя следното:

„Вануату*“,

„Вануату*“,

„Доминика*“,

„Доминика*“,

„Гренада*“,

„Гренада*“,

„Кирибати*“,

„Кирибати*“,

„Колумбия*“,

„Източен Тимор*“,

„Източен Тимор*“,

„Маршалови острови*“,

„Маршалови острови*“,

„Микронезия*“,

„Микронезия*“,

„Науру*“,

„Науру*“,

„Обединени арабски емирства*“,

„Палау*“,

„Палау*“,

„Перу*“,

„Сейнт Винсънт и Гренадини*“,

„Сейнт Винсънт и Гренадини*“,

„Сейнт Лусия*“,

„Сейнт Лусия*“,

„Самоа*“,

„Самоа*“,

„Соломонови острови*“,

„Соломонови острови*“,

„Тринидад и Тобаго*“

„Тринидад и Тобаго*“,

„Тонга*“,

„Тонга*“,

„Тувалу*“.

„Тувалу*“.

Обосновка

Обединените арабски емирства отговарят на условията за отмяна на визовия режим, определени в регламента, в еднаква степен с държавите, вече посочени в текста на регламента. Затова Обединените арабски емирства следва да се добавят към списъка, установен в приложение II.

Предвид критериите, посочени в съображение 5 от Регламент (ЕО) № 539/2001, е очевидно, че Обединените арабски емирства не представляват никакъв риск по отношение на нелегалната имиграция, обществения ред или сигурността. Освен това Обединените арабски емирства имат дългогодишни взаимоотношения с няколко държави — членки на ЕС, които следва да бъдат разширени в рамките на ЕС. Нещо повече — ОАЕ издават паспорти с биометрични данни на своите граждани и ще предложат пълна реципрочност на ЕС. Обединените арабски емирства следва без съмнение да бъдат включени в актуализацията на този „положителен списък“ по отношение на визите.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Въведение

В Регламент (EО) № 539/2001(1) са посочени третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки (т.нар. отрицателен списък, приложение I), както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (т.нар. положителен списък, приложение II).

Целта на настоящото предложение на Европейската комисия е да актуализира този регламент. Тъй като критериите, посочени в Регламент (ЕО) № 539/2001, могат да претърпят развитие с течение на времето по отношение на съответните трети страни, съставът на отрицателния и положителния списък следва да се преразглежда редовно.

С представянето на настоящото предложение Европейската комисия отговаря на поканата на Съвета, изразена в Стокхолмската програма, да преразглежда периодично тези два списъка. От влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент има правомощия за съвместно вземане на решения относно общата политика по отношение на визите съгласно член 77, параграф 2, буква a) от ДФЕС.

2. Общ контекст на предложението

В този контекст, на първо място, Европейската комисия предлага премахване на изискването за притежаване на виза за гражданите на следните карибски и тихоокеански островни държави: Доминика, Гренада, Кирибати, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Палау, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини, Соломонови острови, Самоа, Източен Тимор, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу и Вануату.

Освен това, за да се гарантира в бъдеще пълна реципрочност с тези страни и гражданите на всички държави членки за краткосрочен престой от три месеца в рамките на шестмесечен период и за да се осигури съгласуваност с предишни освобождавания от изискването за визи, освобождаването от изискването за притежаване на виза за гражданите на тези страни следва да не се прилага до сключването и влизането в сила на двустранно споразумение за премахване на визите между Европейския съюз и съответните страни.

На второ място, Европейската комисия предлага премахване на изискването за притежаване на виза за всички британски граждани, които не са граждани на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за целите на правото на Съюза.

Европейската комисия е стигнала до заключението, че вече няма основания за налагане на изискване за виза на гражданите на гореспоменатите държави.

На последно място Европейската комисия предлага актуализирането на отрицателния списък и включването на Южен Судан в списъка с трети държави, чиито граждани подлежат на изискването за притежаване на виза.

3. Бележки на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия за изменение на Регламент (EО) № 539/2001 и изразява подкрепа за предложението ѝ относно промените в списъците.

Докладчикът счита, че Европейската комисия е извършила внимателна индивидуална оценка на всяка от гореспоменатите страни. Eвропейската комисия освен това е взела предвид в разумна степен критериите, към които следва да се придържа при изготвянето на предложенията относно съставянето на списъците. Тези критерии, които са предвидени в съображение 5 от Регламент (EО) № 539/2011, са свързани в частност с незаконната имиграция, обществения ред и сигурност, както и с външните отношения на Европейския съюз с трети държави, и отчитат и принципите за регионална съгласуваност и реципрочност.

Предложението има за цел да доразвие общата политика в областта на имиграцията, като в същото време допринесе за укрепване на отношенията между Европейския съюз и държавите, споменати в предложението на Европейската комисия.

Във връзка с това процесът на задълбочаване на отношенията между Европейския съюз и тези страни със сигурност ще допринесе за правораздаването и зачитането на свободите.

**

На първо място, що се отнася до прехвърлянето в положителния списък на определени карибски и тихоокеански островни държави, изискването за виза вече не е оправдано. Тези държави не представляват какъвто и да било риск от незаконна имиграция или за обществения ред и сигурността на държавите — членки на Европейския съюз.

Освен това докладчикът подкрепя прехвърлянето на тези държави, тъй като липсата на достатъчно консулски представителства на държавите членки в съответните трети страни представлява пречка, доколкото гражданите им трябва да кандидатстват за шенгенски визи в чужбина, което предполага значителни разходи и понякога включва и изискването за притежаване на виза за преминаване на външните граници.

По отношение на сигурността на документите за пътуване, издавани от съответните трети страни, тези документи не представляват никакъв риск. Въпреки че издаването на биометрични паспорти беше условие за прехвърлянето на държавите от Западните Балкани от отрицателния в положителния списък, издаването на биометрични паспорти не би трябвало да бъде изискване за прехвърлянето на Гренада, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини или Тринидад и Тобаго. Паспортите на КАРИКОМ, издавани от тези трети държави, са машинночетими и с висока степен на сигурност, като страните възнамеряват да ги заместят с биометрични паспорти в близко бъдеще.

Паспортите, издавани от тихоокеанските островни страни, са машинночeтими и съдържат достатъчен брой характеристики за сигурност.

На второ място, преразглеждането на регламента предполага изясняване на положението на специфични категории британски граждани. Статистическите данни сочат, че групите британски граждани, които понастоящем са включени в точка 3 от приложение I, не представляват риск по отношение на незаконната миграция в Шенгенското пространство и че повечето от тях са жители на острови в Карибския регион, които имат силни връзки и прилики със съседни страни, чиито граждани са освободени от изискването за притежаване на виза.

Сигурността на документите за пътуване на британските граждани е гарантирана, тъй като тези документи се издават в Обединеното кралство съгласно строги технически спецификации. Те са машинночетими и съдържат редица елементи за сигурност.

На трето място, предложението предвижда актуализирането на отрицателния списък чрез включването в него на Южен Судан. На 9 юли 2011 г. Южен Судан официално обяви независимост от Судан, който е включен в отрицателния списък. На 14 юли 2011 г. тази страна стана член на Организацията на обединените нации. Приложение I трябва да бъде изменено, за да се включи в него Южен Судан.

4. Заключение и препоръки на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия.

Карибските островни държави, споменатите тихоокеански островни държави и категориите британски граждани не представляват никаква заплаха за Европейския съюз нито по отношение на незаконната имиграция, нито в областта на обществената сигурност.

Докладчикът се срещна с представители на карибските островни държави, споменатите тихоокеански островни държави и специфичните категории британски граждани. Всички представители многократно изразиха желание за задълбочаване и разширяване на отношенията с Европейския съюз.

Либерализирането на визовия режим има голямо значение за живота на гражданите. То ще съкрати времето и ще намали разходите, свързани с пътуване до Шенгенското пространство. Освен това премахването на изискването за виза улеснява контактите между гражданите, което е предпоставка за развитието на отношенията в сферата на икономиката, културата, науката и др. Визовият режим укрепва също контактите между народите и утвърждава принципа на свободното движение, което представлява едно от основните права в Европейския съюз.

Предложението за изменение на Регламент (ЕО) №° 539/2001 е оправдано от необходимостта Европейският съюз да действа пропорционално и на основата на критерии за реципрочност.

Макар да посреща със задоволство предложението на Европейската комисия, докладчикът счита за необходимо да отправи няколко препоръки и предложения за изменения.

Докладчикът приканва Европейската комисия да преразгледа изискването за притежаване виза на членовете на Парламентарната асамблея АКТБ—EС, когато те участват в заседания на Асамблеята, провеждани в Шенгенското пространство. Понастоящем те често се сблъскват с проблеми и следва да се потърси решение на този въпрос.

Докладчикът изразява силното си желание Европейският парламент да взема участие и да бъде информиран относно актуалното състояние на двустранните споразумения за премахване на визите между Европейския съюз и третите държави, за които се предлага премахване на изискването за виза. Докладчикът приканва Европейската комисия да зачита задължението да предоставя пълна информация на Европейския парламент за всички етапи на процедурата по споразуменията най-малко веднъж на шест месеца. По отношение на действащите споразумения докладчикът приканва Комисията да информира незабавно Парламента за всяка получена информация, която би могла да доведе до спиране на действието на дадено споразумение. За тази цел докладчикът предлага да се включи член, в който се уточняват задълженията съгласно Договора за предоставяне на информация на Парламента (член 218, параграф 10 от ДФЕС). В предложения член също така се отправя призив към Комисията да осигури, че положителният списък продължава да отговаря на критериите за освобождаване от изискването за виза. Докладчикът препоръчва на Европейския парламент да следи за прилагането на тези споразумения.

Докладчикът предлага критериите, които, както е посочено по-горе, фигурират в едно от съображенията, да бъдат включени в член. Това е необходимо, тъй като в един законодателен акт съображенията имат за цел да посочват сбито мотивите за основните разпоредби от постановителната част на акта и те не съдържат разпоредби с нормативен характер(2). Преобразуването на съображението в член не следва да ограничава гъвкавостта, която, разбира се, е необходима в областта на визовата политика, но то би имало предимството да позволи по-голяма прозрачност. Освен това докладчикът предлага да се посочи изрично, че външните отношения на ЕС са свързани в еднаква степен с правата на човека и основните свободи.

Като взема предвид неотдавнашното развитие на събитията в тази област и предстоящото включване на Обединените арабски емирства в положителния списък, докладчикът подкрепя това включване, като същевременно изтъква пред Европейската комисия и органите на Обединените арабски емирства два приоритета, на които следва да се отдели особено внимание успоредно с приемането на настоящия доклад и с преговорите по бъдещото двустранно споразумение за прилагането.

На първо място, като се има предвид, че правата на човека представляват основна ценност на Съюза, докладчикът изразява задоволство от конструктивното предложение на Обединените арабски емирства за създаване на съвместна техническа работна група на ЕС и Обединените арабски емирства по правата на човека и насърчава своевременното ѝ учредяване. Докладчикът подчертава колко е важно тази работна група да работи ефикасно, като служи за пример за добра практика за страните от региона.

От друга страна докладчикът подкрепя пълното зачитане на принципа на реципрочност и призовава настоятелно за равно третиране на всички граждани на Съюза (от ЕС-15 и ЕС-13) от страна на Обединените арабски емирства, включително по време на т.нар. „преходен“ период, който предхожда влизането в сила на двустранното споразумение между ЕС и Обединените арабски емирства.

По отношение на прехвърлянето в положителния списък на Перу и Колумбия докладчикът подчертава по-специално критерия за регионална съгласуваност и посреща със задоволство напредъка в икономически и социален план, които тези страни са постигнали през последните години. Същевременно следва да се осигури пълна реципрочност и да се удовлетворят всички стандартни условия за отмяна на визовия режим, преди да влезе в сила освобождаването от изискването на виза.

(1)

Вж. консолидираната версия:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:BG:PDF

(2)

2 Общ практичен наръчник на Европейския парламент, Съвета и Комисията за лицата, които участват в изготвянето на законодателните текстове на Европейския съюз (2013 г.).


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване

Позовавания

COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.11.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

19.11.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

19.11.2012 г.

JURI

19.11.2012 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

27.11.2012 г.

JURI

26.11.2012 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Мария Габриел

17.12.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

31.1.2013 г.

27.6.2013 г.

5.9.2013 г.

21.10.2013 г.

Дата на приемане

21.10.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Dimitrios Droutsas, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Raül Romeva i Rueda, Marco Scurria

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Francisco José Millán Mon, Britta Reimers, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kay Swinburne, Rafał Trzaskowski, Luis de Grandes Pascual

Дата на внасяне

8.11.2013 г.

Последно осъвременяване: 18 декември 2013 г.Правна информация