Postopek : 2011/0411(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0446/2013

Predložena besedila :

A7-0446/2013

Razprave :

PV 10/12/2013 - 15
CRE 10/12/2013 - 15

Glasovanja :

PV 11/12/2013 - 4.18

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0569

POROČILO     ***I
PDF 538kWORD 806k
6. december 2013
PE 489.445v04-00 A7-0446/2013

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami

(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Antonio López-Istúriz White

Pripravljavka mnenja: (*): Laima Liucija Andrikienė, Odbor za mednarodno trgovino

(*) Pridruženi odbor – Člen 50 Poslovnika

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION
 STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SUSPENSION OF ASSISTANCE GRANTED UNDER THE FINANCIAL INSTRUMENTS
 STATEMENT BY THE COMMISSION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT(1)
 MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (*)
 MNENJE Odbora za razvoj
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami

(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0843),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in členov 207(2), 209(1) ter 212(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0495/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

-   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 9. decembra 2012(1),

–   ob upoštevanju namere o odobritvi stališča Parlamenta, ki jo je predstavnik Sveta izrazil s pismom dne 4. decembra 2013, v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenj Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za razvoj, Odbora za proračun ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0446/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri izjavo Parlamenta, priloženo tej resoluciji,

3.  je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji,

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1 (1)

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(2)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBA (EU) št. .../2014EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 207(2), 209(1) in 212(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga ▌Komisije,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

(3)po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)         Unija si prizadeva za vzpostavitev odnosov in partnerstev s tretjimi državami. Ta uredba je nov in dopolnilen instrument, ki zagotavlja neposredno podporo zunanjim politikam Evropske unije, pri čemer partnerstva za sodelovanje in politične dialoge širi na področja in vsebine, ki presegajo razvojno sodelovanje. Nadgrajuje izkušnje, pridobljene z industrializiranimi državami ter ▌državami in ozemlji z visokim dohodkom na podlagi Uredbe Sveta št. 1934/2006(4).

(1b)       Sodelovanje z državami, ozemlji in regijami v razvoju pri geografskih programih, vzpostavljenih v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje, je skoraj v celoti omejeno na financiranje ukrepov, s katerimi naj bi zagotovili izpolnjevanje meril za uradno razvojno pomoč, kot jih je določil Odbor za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

(2)         Unija v tem desetletju nenehno krepi dvostranske odnose s številnimi industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim ali srednjim dohodkom v različnih delih sveta ▌.

(2a)  EU potrebuje zunanjepolitični finančni instrument s svetovnim dometom, ki bi omogočal financiranje ukrepov, ki morda ne veljajo za uradno razvojno pomoč, vendar so bistveni za poglabljanje in utrditev odnosov z zadevnimi partnerskimi državami, zlasti s političnimi dialogi in razvijanjem partnerstev. Ta novi instrument z inovativnim področjem uporabe in cilji bi moral ustvariti pozitivno okolje za poglobitev odnosov med EU in ▌zadevnimi tretjimi državami ter prispevati k uveljavljanju temeljnih interesov EU.

(2b)       Za uresničitev ciljev te uredbe je treba uporabiti diferenciran in prožen pristop glede ključnih partnerskih držav, ki upošteva njihove gospodarske, družbene in politične razmere ter posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije, ob tem pa ohraniti sposobnost posredovanja po vsem svetu, kjer koli je potrebno. Unija bi morala uporabljati celovit pristop k zunanji politiki, tudi glede svojih sektorskih politik.

(2c)       Unija bi morala biti sposobna, da s sprejetjem posebnih ukrepov, ki niso zajeti v večletnih okvirnih programih, zagotovi prožen in pravočasen odziv na spreminjajoče se in/ali nepredvidene potrebe, s čimer bi izboljšala učinkovitost pri uveljavljanju in zaščiti svojih interesov v odnosih s tretjimi državami.

(2d)  V interesu Unije je, da poglobi odnose in dialog z državami, v zvezi s katerimi ima strateški interes za spodbujanje povezav, zlasti razvitimi državami in državami v razvoju, ki imajo vse pomembnejšo vlogo v svetovnih zadevah, vključno z globalnim upravljanjem, zunanjo politiko, mednarodnim gospodarstvom, večstranskimi forumi in organi, kot sta skupini G-8 in G-20, ter za odzivanje na izzive svetovnega pomena.

(2e)       ▌Unija mora vzpostaviti celovita partnerstva z novimi akterji na mednarodnem prizorišču, da bi spodbujala stabilen in vključujoč mednarodni red, si prizadevala za skupne svetovne javne dobrine, uveljavljala svoje temeljne interese in izboljšala poznavanje Unije v teh državah.

(2f)        Področje uporabe te uredbe bi moralo zajemati ves svet, da se lahko zagotovi ustrezna podpora ukrepom sodelovanja za krepitev odnosov s katero koli državo, v zvezi s katero ima Unija strateške interese, v skladu s cilji te uredbe.

(2g)       V interesu Unije je, da še naprej spodbuja dialog in sodelovanje z državami, ki niso več upravičene do dvostranskih programov v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje.

(2h)       V interesu Unije je, da si prizadeva za vključujoče svetovne institucije, ki temeljijo na učinkoviti večstranskosti.

(2i)  Unija bi morala na podlagi te uredbe podpirati izvajanje zunanje razsežnosti strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki združuje tri stebre: gospodarskega, socialnega in okoljskega. Ta uredba bi morala podpirati zlasti uresničevanje ciljev v zvezi z globalnimi vprašanji, kot so podnebne spremembe, energetska varnost in učinkovita raba virov, prehod na bolj zeleno gospodarstvo, znanost, inovativnost in konkurenčnost, mobilnost, trgovina in naložbe, gospodarska partnerstva, sodelovanje s tretjimi državami glede poslovanja, zaposlovanja in zakonodaje, pa tudi boljši dostop evropskih podjetij do trga, vključno z internacionalizacijo malih in srednjih podjetij. Spodbujati bi morala tudi javno diplomacijo, izobraževalno/akademsko sodelovanje in dejavnosti ozaveščanja.

(12)       Eden velikih svetovnih izzivov, s katerimi se soočata Unija ▌in širša mednarodna skupnost, je zlasti boj proti podnebnim spremembam. Na tem področju je nujno takojšnje mednarodno ukrepanje, za uresničitev ciljev Unije pa je potrebno sodelovanje s partnerskimi tretjimi državami. Zato bi EU morala okrepiti prizadevanja za spodbujanje splošnega soglasja v tej zadevi. Ta uredba bi morala prispevati k temu cilju v skladu z namenom, ki ga je Komisija navedla v sporočilu „Proračun za strategijo Evropa 2020“ z dne 29. junija 2011, da se delež proračuna Unije za podnebne ukrepe poveča na najmanj 20 %.

(12a)  Nadnacionalni izzivi, kot so degradacija okolja, dostop do surovin in redkih zemeljskih elementov ter njihova trajnostna raba, zahtevajo vključujoč pristop, temelječ na pravilih.

(13)       Unija se je zavezala, da bo prispevala k uresničevanju svetovnih ciljev za biotsko raznovrstnost za leto 2020 in izvajala s tem povezano strategijo za mobilizacijo sredstev.

(13a)     Unija se je zavezala, da bo v odnosih s partnerji po svetu spodbujala dostojno delo za vse ter se zavzemala za ratifikacijo in učinkovito izvajanje mednarodno priznanih delovnih standardov in večstranskih okoljskih sporazumov.

(13b)     Pomemben strateški interes EU je pospešiti rast in ustvarjanje delovnih mest s spodbujanjem pravične in odprte trgovine in naložb na več- in dvostranski ravni ter s podpiranjem pogajanj za sporazume EU o trgovini in naložbah in njihovega izvajanja. Unija bi morala na podlagi te uredbe prispevati k ustvarjanju varnega okolja za izboljšanje priložnosti evropskih podjetij, nenazadnje malih in srednjih, za trgovanje in naložbe po vsem svetu ter v ta namen med drugim podpirati zakonodajno sodelovanje in konvergenco, spodbujati upoštevanje mednarodnih standardov, izboljšati varstvo pravic intelektualne lastnine in odpraviti neupravičene ovire za dostop do trga.

(13c)  Kot je določeno v členu 21 Pogodbe, bi morala Unijo pri njenem delovanju na mednarodni ravni voditi načela, ki so bila podlaga njenega nastanka, razvoja in širitve in ki jih želi spodbujati v svetu, tj. demokracija, pravna država, univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakost in solidarnost ter spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava.

(13d)     Unija bi si morala prizadevati za čim učinkovitejšo rabo razpoložljivih virov, da bi zagotovila optimalni učinek svojega zunanjega delovanja. V ta namen bi bilo treba zagotoviti skladnost in dopolnjevanje instrumentov za zunanje delovanje ter ustvariti sinergije med tem instrumentom, drugimi instrumenti za zunanje delovanje in drugimi politikami Unije. Prav tako bi se morali vzajemno krepiti tudi programi, zasnovani na podlagi teh instrumentov.

(13e)     Da bi zagotovili prepoznavnost pomoči Unije med državljani držav upravičenk in držav članic Unije, bi bilo treba, kjer je to ustrezno, poskrbeti za ciljno usmerjeno komunikacijo in obveščanje z ustreznimi sredstvi.

(13f)  Kadar koli je ustrezno in mogoče, bi bilo treba cilje te uredbe uresničevati v posvetovanju z zadevnimi partnerji in deležniki, vključno z organizacijami civilne družbe in lokalnimi organi, ob upoštevanju pomembnosti njihovih vlog.

(13g)     Zunanje delovanje Unije na podlagi instrumenta bi moralo prispevati k doseganju jasnih rezultatov (ki vključujejo dosežke, izide in učinke) v državah, ki prejemajo zunanjo finančno pomoč Unije. Kadar koli je ustrezno in mogoče, bi bilo treba rezultate zunanjega delovanja Unije in učinkovitost tega instrumenta spremljati in ocenjevati na podlagi vnaprej določenih, jasnih, preglednih in merljivih kazalnikov, ki so po potrebi prilagojeni posamezni državi ter pri katerih se upoštevajo posebnosti in cilji tega instrumenta.

(13h)     Pri sprejemanju ukrepov v okviru te uredbe bi morali po potrebi upoštevati resolucije in priporočila Evropskega parlamenta.

(19)  Da bi področje uporabe te uredbe prilagodili hitro spreminjajočim se razmeram v tretjih državah, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s prednostnimi nalogami, določenimi v Prilogi. Zlasti je pomembno, da bi Komisija med svojim pripravljalnim delom izvedla ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so zadevni dokumenti hkrati, pravočasno in ustrezno predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu.

(20)       Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 ▌(5). Ob upoštevanju narave teh izvedbenih aktov, zlasti njihove politične naravnanosti ali finančnih posledic, bi bilo treba za njihovo sprejetje načeloma uporabiti postopek pregleda ▌, razen za tehnične izvedbene ukrepe majhnega finančnega obsega.

(20a)     Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe in se ti zaradi obsega ukrepa laže dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev navedenih ciljev.

(21)       Skupna pravila in postopki za izvajanje instrumentov Unije za zunanje delovanje so določeni v Uredbi (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta(6) ▌(v nadaljnjem besedilu: skupna izvedbena uredba).

(22)  Organizacija in delovanje Evropske službe za zunanje delovanje sta opisana v Sklepu Sveta 2010/427/EU ▌.

(22a)     Obdobje veljavnosti te uredbe bi bilo treba uskladiti z obdobjem veljavnosti Uredbe Sveta (EU) št. …/…(7). Zato bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1Vsebina in cilji

1.          Ta uredba vzpostavlja instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami z namenom uveljavljanja in spodbujanja interesov EU in skupnih interesov. Instrument partnerstva podpira ukrepe, ki omogočajo učinkovito in prožno uresničevanje ciljev, zastavljenih v dvostranskih, regionalnih ali večstranskih odnosih Unije s tretjimi državami, in reševanje izzivov svetovnega pomena, ali zagotavlja ustrezno nadaljnje ukrepanje na podlagi odločitev, sprejetih na večstranski ravni.

2.          Ukrepi, ki se financirajo na podlagi tega instrumenta, odražajo naslednje posebne cilje Unije:

(a)    ▌podpiranje strategij Unije za dvostranska, regionalna in medregionalna partnerstva za sodelovanje s spodbujanjem političnega dialoga ter oblikovanjem skupnih pristopov k izzivom svetovnega pomena in odzivov nanje. Doseganje tega cilja se meri med drugim na podlagi napredka, ki ga ključne partnerske države dosežejo pri boju proti podnebnim spremembam ali pri uveljavljanju okoljskih standardov Unije;

(ab)  izvajanje mednarodne razsežnosti strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Doseganje tega cilja se meri se meri s tem, v kolikšni meri ključne partnerske države upoštevajo politike in cilje strategije Evropa 2020;

(b)  izboljšanje ▌dostopa do trgov tretjih držav ter trgovinskih, naložbenih in poslovnih priložnosti za evropska podjetja – ob hkratni odpravi ovir za dostop do trga in naložb – prek gospodarskih partnerstev ter poslovnega in zakonodajnega sodelovanja. Doseganje tega cilja se meri na podlagi deleža Unije v zunanji trgovini s ključnimi partnerskimi državami ter trgovinskih in naložbenih tokov v partnerske države, katerim so izrecno namenjene dejavnosti, programi in ukrepi iz te uredbe;

(c)    krepitev splošnega razumevanja in prepoznavnosti Unije in njene vloge v svetu z javno diplomacijo, stiki med ljudmi, izobraževalnim/akademskim sodelovanjem in sodelovanjem možganskih trustov ter dejavnostmi ozaveščanja za uveljavljanje vrednot in interesov Unije. Doseganje tega cilja se lahko med drugim meri z javnomnenjskimi raziskavami ali ocenami.

Člen 2 Področje uporabe

1.          Ta uredba podpira zlasti ukrepe sodelovanja z državami, v zvezi s katerimi ima Unija strateški interes za spodbujanje povezav, zlasti z razvitimi državami in državami v razvoju, ki imajo vse vidnejšo vlogo v svetovnih zadevah, vključno z zunanjo politiko, mednarodnim gospodarstvom in trgovino, ▌večstranskimi forumi, ▌globalnim upravljanjem in reševanjem izzivov svetovnega pomena, ali v zvezi s katerimi ima Unija druge pomembne interese.

2.          Brez poseganja v odstavek 1 so lahko vse tretje države, regije in ozemlja upravičeni do sodelovanja na podlagi te uredbe.

Člen 3Splošna načela

1.          Unija si prizadeva z dialogom in sodelovanjem s tretjimi državami spodbujati, oblikovati in krepiti načela ▌demokracije, enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter načela pravne države, na katerih temelji.

2.          Za povečanje učinka pomoči Unije se, če je to ustrezno, uporabi diferenciran in prožen pristop pri oblikovanju sodelovanja s tretjimi državami, da bi se upoštevale njihove gospodarske, družbene in politične razmere ▌ter posebni interesi, prednostne naloge politik in strategije Unije.

3.          Unija spodbuja usklajen večstranski pristop k svetovnim izzivom ter krepi sodelovanje z mednarodnimi ali regionalnimi organizacijami in organi, vključno z mednarodnimi finančnimi institucijami ter agencijami, skladi in programi Združenih narodov, ▌pa tudi drugimi dvostranskimi donatorji.

4.  Unija si pri izvajanju te uredbe, kar zadeva oblikovanje politike, strateško načrtovanje ter načrtovanje in izvajanje ukrepov, prizadeva zagotoviti skladnost in doslednost z drugimi področji zunanjega delovanja, zlasti z instrumentom za razvojno sodelovanje za države v razvoju, in z drugimi zadevnimi politikami Unije.

5.          Če je ustrezno, ukrepi, ki se financirajo na podlagi te uredbe, temeljijo na politikah sodelovanja, določenih v instrumentih, kot so sporazumi, deklaracije in akcijski načrti, ki so jih skupaj sprejele Unija, mednarodne organizacije ter zadevne tretje države in regije.

Ti ukrepi zadevajo tudi področja, povezana z uveljavljanjem posebnih interesov, prednostnih nalog politik in strategij Unije.

6.          Podpora Unije v okviru te uredbe se izvaja v skladu s skupno izvedbeno uredbo.

Člen 4

Tematske prednostne naloge

Prednostne naloge, ki naj bi jih uresničevali s pomočjo Unije v okviru te uredbe, so navedene v Prilogi. Komisija je v skladu s členom 7 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za spremembo tematskih prednostnih nalog iz Priloge k tej uredbi. Delegirani akt za spremembo Priloge sprejme zlasti po objavi vmesnega poročila iz člena 16 skupne izvedbene uredbe in na podlagi priporočil iz navedenega poročila, in sicer do 31. marca 2018.

Člen 5Načrtovanje programov in okvirna dodelitev sredstev

1.          Komisija sprejme večletne okvirne programe v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(3) skupne izvedbene uredbe. ▌

2.          V večletnih okvirnih programih se določijo strateški in/ali skupni interesi ter prednostne naloge Unije, pa tudi posebni cilji in pričakovani rezultati. Za države ali regije, za katere je bil sprejet skupni okvirni dokument, ki določa celovito strategijo Unije, se večletni okvirni programi opirajo na ta dokument.

3.  V večletnih okvirnih programih se določijo tudi prednostna področja financiranja Unije ter očrtata okvirna skupna dodelitev finančnih sredstev ter okvirna dodelitev finančnih sredstev po prednostnih področjih in po partnerskih državah ali skupinah partnerskih držav za zadevno obdobje, vključno s sodelovanjem v globalnih pobudah; ti zneski se lahko po potrebi izrazijo v obliki razpona.

3a.        V večletnih okvirnih programih je lahko predviden znesek sredstev, nižji od 5 % skupne vsote, ki ni dodeljen prednostnemu področju ali partnerski državi oziroma skupini držav. Ta sredstva se dodelijo v skladu s členom 2(2) in (3) skupne izvedbene uredbe.

7.  Za spremembo večletnih okvirnih programov se lahko v ustrezno utemeljenih nujnih primerih uporabi postopek iz člena 15(4) skupne izvedbene uredbe.

8.          Komisija lahko v zvezi s členom 1 pri sodelovanju s tretjimi državami upošteva geografsko bližino najbolj oddaljenih regij Unije ter čezmorskih držav in ozemelj.

9.          Pri vsakršnem načrtovanju ali pregledu programov, ki se izvede po objavi vmesnega poročila iz člena 16 skupne izvedbene uredbe, se upoštevajo rezultati, ugotovitve in zaključki iz navedenega poročila.

Člen 6Odbor

Komisiji pomaga odbor instrumenta partnerstva. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 7Izvajanje pooblastila

1.          Pooblastilo iz člena 4 se prenese za obdobje veljavnosti te uredbe.

2.          Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila. S sklepom o preklicu preneha veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem določen. Preklic ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

4.          Sprejeti delegirani akt začne veljati le, če mu ne nasprotuje niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od dne, ko sta bila o njem uradno obveščena, ali če pred iztekom tega roka oba obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 8

Referenčni finančni znesek

1.          Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe v obdobju 2014–2020 je [954 765](8) EUR. Letne odobritve odobri proračunski organ v okviru letnega proračunskega postopka v mejah, ki so določene v večletnem finančnem okviru.

2.  Kot je navedeno v členu 13(2) Uredbe (EU) št. ... Evropskega parlamenta in Sveta(9), bo za spodbujanje mednarodne razsežnosti visokega šolstva ukrepom za učno mobilnost v države zunaj EU ali iz njih ter za sodelovanje in politični dialog z organi/institucijami/organizacijami iz teh držav dodeljenih približno 1 680 000 0002 EUR iz različnih zunanjih instrumentov (instrument za razvojno sodelovanje, evropski instrument sosedstva, instrument za predpristopno pomoč in instrument partnerstva). Za uporabo navedenih sredstev se bodo uporabljale določbe Uredbe (EU) št. .... Sredstva bodo na voljo v obliki dveh večletnih dodelitev, ki bosta zajemali le prva štiri oziroma preostala tri leta. To financiranje se bo odražalo v večletnih okvirnih programih teh instrumentov v skladu z opredeljenimi potrebami in prednostnimi nalogami zadevnih držav. Dodelitev sredstev se lahko v primeru nepredvidenih okoliščin večjih razsežnosti ali pomembnih političnih sprememb revidira v skladu z zunanjimi prednostnimi nalogami EU.

3.          Ukrepi, ki sodijo na področje uporabe programa „Erasmus+“, bodo financirani na podlagi instrumenta partnerstva le, če niso upravičeni do financiranja na podlagi drugih instrumentov za zunanje delovanje ter če dopolnjujejo in krepijo druge pobude v okviru te uredbe.

Člen 9Evropska služba za zunanje delovanje

Ta uredba se uporablja v skladu s Sklepom 2010/427/EU ▌.

Člen 10Začetek veljavnosti

▌Ta uredba začne veljati ▌dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

▌Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. ▌

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                                Za Svet

Predsednik                                                                  Predsednik

PRILOGA

TEMATSKE PREDNOSTNE NALOGE V OKVIRU INSTRUMENTA PARTNERSTVA KOT SPLOŠNI OKVIR ZA NAČRTOVANJE PROGRAMOV

Cilj iz člena 1(2)(a):

Podpiranje strategij Unije za dvostranska, regionalna in medregionalna partnerstva za sodelovanje s spodbujanjem političnega dialoga ter oblikovanjem skupnih pristopov k izzivom svetovnega pomena in odzivov nanje.

· Podpora izvajanju sporazumov o partnerstvu in sodelovanju, akcijskih načrtov ter podobnih dvostranskih instrumentov.

· Poglobitev političnega in gospodarskega dialoga s tretjimi državami, ki imajo posebej pomembno vlogo v svetovnih zadevah, tudi glede zunanje politike.

· Podpora sodelovanju z zadevnimi tretjimi državami pri dvostranskih in svetovnih vprašanjih skupnega interesa.

· Spodbujanje ustreznega ukrepanja na podlagi sklepov mednarodnih forumov, kot je skupina G-20, ali njihovega usklajenega izvajanja.

Okrepitev sodelovanja pri soočanju s svetovnimi izzivi, zlasti glede podnebnih sprememb, energetske varnosti in varstva okolja.

· Spodbujanje prizadevanj v partnerskih državah za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, predvsem s spodbujanjem in podpiranjem ustreznih regulativnih in emisijskih standardov.

· Okrepitev prizadevanj za okolju prijaznejšo proizvodnjo in trgovino.

· Razvijanje sodelovanja na področju energije.

· Spodbujanje obnovljivih in trajnostnih virov energije.

Cilj iz člena 1(2)(b):

Izvajanje mednarodne razsežnosti strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki združuje tri stebre, in sicer gospodarskega, socialnega in okoljskega:

· Krepitev političnega dialoga in sodelovanja z zadevnimi tretjimi državami ob upoštevanju vseh področij, zajetih v strategiji Evropa 2020.

· Uveljavljanje notranjih politik Unije v odnosu s ključnimi partnerskimi državami in podpiranje tozadevnega regulativnega zbliževanja.

Cilj iz člena 1(2)(c):

Omogočanje in podpiranje gospodarskih in trgovinskih odnosov s partnerskimi državami:

· Spodbujanje varnega okolja za naložbe in poslovanje, vključno z varstvom pravic intelektualne lastnine, odpravljanjem ovir pri dostopu do trga in okrepljenim regulativnim sodelovanjem, ter priložnosti za evropsko blago in storitve, zlasti na področjih, kjer ima Evropa konkurenčno prednost, pa tudi mednarodnih standardov.

· Podpora pogajanjem za sporazume EU o trgovini in naložbah ter njihovemu izvajanju in uveljavljanju.

Cilj iz člena 1(2)(d):

Okrepitev sodelovanja na področju visokega šolstva:

· Povečanje mobilnosti študentov in akademskega osebja, da se vzpostavijo partnerstva, katerih namen je izboljšati kakovost visokega šolstva in skupnih diplom, s čimer bi se olajšalo priznavanje akademskih nazivov (Erasmus+).

Krepitev splošnega razumevanja in prepoznavnosti Unije:

· Uveljavljanje vrednot in interesov EU v partnerskih državah s krepitvijo javne diplomacije in dejavnostmi ozaveščanja v podporo ciljem tega instrumenta.

(1)

             UL C 391, 18.12.2012, str. 110

(2)

*              Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani

(3)

1                 Dok. 17855/12.

(4)

                 Uredba Sveta (ES) št. 1934/2006 z dne 21. decembra 2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (UL L 405, 30.12.2006, str. 41).

(5)

                 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(6)

                 Uredba (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za zunanje delovanje (UL …).

(7)

                 Uredba Sveta (EU) št. …/… o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL ...).

(8)

                 Vsi referenčni zneski se bodo vnesli po koncu pogajanj o večletnem finančnem okviru (2014–2020).

(9)

                 Uredba št. ... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o uvedbi programa „Erasmus+“: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL ...).


ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION

STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SUSPENSION OF ASSISTANCE GRANTED UNDER THE FINANCIAL INSTRUMENTS

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights. 

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights. 

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.


STATEMENT BY THE COMMISSION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT(1)

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of [add the name of the corresponding ENI, DCI, IPA II, EIDHR, ISP, PI Regulation] and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

(1)

The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

* Where applicable


MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (*) (22.6.2012)

za Odbor za zunanje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami

(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

Pripravljavka mnenja (*): Laima Liucija Andrikienė

(*) Pridruženi odbor – Člen 50 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta osnutek uredbe je eden od elementov zunanje politike EU. Je inovativen in drugačen od instrumentov EU za zunanji razvoj. Usmerjen je k partnerstvu in sodelovanju med EU in zlasti državami, ki so prerasle razvojno pomoč in postajajo partnerice EU z gospodarskim interesom, kot so Kitajska, Rusija, Latinska Amerika itd. Njegov cilj je uveljaviti in spodbujati interese EU ter obravnavati pomembne svetovne izzive v skladu s strategijo Evropa 2020. Proračun tega instrumenta je omejen, za obdobje 2014–2020 je predvidenih 1,131 milijarde EUR. Zato je treba dobro določiti cilje, ciljne sektorje in države, mehanizme usklajevanja pa predvideti že v tej uredbi.

Instrument partnerstva bo EU omogočal izvajanje agend, ki presegajo razvojno sodelovanje s svetovnimi akterji, za učinkovito spodbujanje interesov EU po vsem svetu in za obravnavo svetovnih vprašanj, kadar bo to potrebno. Instrument partnerstva bo podpiral ukrepe za cilje, ki izhajajo iz dvostranskih, regionalnih ali večstranskih odnosov Unije s tretjimi državami, regijami in ozemlji, ter obravnaval izzive svetovnega pomena. Usmerjen bo k izboljšanju dostopa do trga in razvoju trgovine, odpravi ovir za trgovino in naložbe, ter k boju proti neupravičenim zaščitniškim ukrepom, kar bo evropskim podjetjem po vsem svetu omogočilo nove poslovne priložnosti prek gospodarskih partnerstev ter poslovnega in zakonodajnega sodelovanja.

Jedro te uredbe bodo vrednote demokracije, pravna država, splošnost, nedeljivost in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človeškega dostojanstva in načela mednarodnega prava, kar so ustanovni stebri Unije. To bi bilo treba zagotoviti pri oblikovanju politike sodelovanja Unije ter strateškem načrtovanju programov in izvajanju ukrepov.

Za zagotavljanje doslednosti in ustreznosti ukrepov sta potrebna učinkovitejše sodelovanje ter usklajevanje postopkov med Unijo in njenimi državami članicami, pa tudi v odnosih z drugimi donatorji in akterji. Ta predlog bo usmerjen k prednostnim nalogam in ukrepom, s katerimi se bo lahko Unija na bolj prožen način in pravočasno odzvala na spreminjajoče se razmere, obenem pa bo te naloge in ukrepe bolje usklajeval med državami članicami in zakonodajalci Unije, da bo s tem zaveza Unije k spodbujanju svojih interesov v odnosih s tretjimi državami bolj učinkovita. Za okvirna področja sodelovanja ter okvirne finančne dodelitve in njihove spremembe bo veljal postopek delegiranih aktov.

V zvezi s tem se predlaga, da bodo večletni okvirni programi določili usklajeno strategijo Unije za zadevna geografska območja in področja sodelovanja. Zato se predlaga, naj bo okvirna finančna dodelitev za obdobje 2014–2020 del te uredbe in naj bo določena v prilogi. Komisija bo imela pravico sprejeti delegirane akte za prenos sredstev med programi. Komisija v okviru določanja prednostnih nalog glede strateških geografskih območij in področij sodelovanja izvede temeljito, neodvisno in nepristransko predhodno oceno interesov Unije, preden se odloči o večletnih okvirnih programih.

Predlaga tudi zmanjšanje deleža nebistvenih sprememb večletnih okvirnih programov z 20 na 10 % začetne dodelitve. Ta predlog bi bil dovolj varen, da te spremembe ne bi vplivale na prednostna področja in cilje iz večletnih okvirnih programov. Predlog ureja tudi postopek prilagoditev, ki ga Komisija sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz skupne izvedbene uredbe.

Predvidi se mehanizem pregleda izvajanja uredbe. Zato se predlagajo nove določbe o pregledu. Komisija bo najpozneje do 30. junija 2017 Evropskemu parlamentu in Svetu predložila poročilo o oceni izvajanja te uredbe v prvih treh letih, v katerem bo predstavila potrebne spremembe, vključno z okvirno finančno dodelitvijo iz nove Priloge Ia.

Vsi ti predlogi sprememb bodo pripomogli k boljšemu usmerjevanju in usklajevanju globalnega instrumenta Unije za spodbujanje partnerstva in vidnosti Unije po svetu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Unija je osnovana na vrednotah demokracije, pravne države, splošnosti, nedeljivosti in spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanju človeškega dostojanstva in načelih mednarodnega prava. S pomočjo dialoga in sodelovanja si prizadeva za razvoj in krepitev zavezanosti tem vrednotam v partnerskih državah in regijah. Unija si prizadeva tudi, da bi zagotovila skladnost z drugimi področji zunanjega delovanja. To bi bilo treba zagotoviti pri oblikovanju politike sodelovanja Unije ter strateškem načrtovanju programov in izvajanju ukrepov. Za zagotavljanje doslednosti in ustreznosti ukrepov sta potrebna učinkovitejše sodelovanje ter usklajevanje postopkov med Unijo in njenimi državami članicami, pa tudi v odnosih z drugimi donatorji in akterji. Unija in države članice bi morale povečati skladnost in dopolnjevanje svojih politik o sodelovanju. Da bi zagotovili medsebojno dopolnjevanje in krepitev politik sodelovanja Unije in držav članic, je primerno zagotoviti skupne postopke za načrtovanje programov, ki bi jih bilo treba izvajati, kadar je to mogoče in ustrezno.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Vzpostavljeni so bili pripravljalni ukrepi, kot so poslovni dialogi, spodbujanje trgovine in znanstvene izmenjave, za krepitev in poglobitev sodelovanja na področjih, ki ne spadajo v področje uporabe instrumenta za razvojno sodelovanje, z Indijo in Kitajsko ter s skupino držav s srednjim dohodkom v Aziji in Latinski Ameriki.

(5) Pripravljalni ukrepi, kot so dialogi med javnimi ali zasebnimi gospodarskimi partnerji in znanstvene izmenjave, bi morali okrepiti in poglobiti sodelovanje na področjih, ki ne spadajo v področje uporabe instrumenta za razvojno sodelovanje, z Indijo in Kitajsko ter s skupino držav s srednjim dohodkom v Aziji in Latinski Ameriki.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) V interesu Unije je, da poglablja odnose s partnerji, ki imajo vse pomembnejšo vlogo v mednarodnem gospodarstvu in trgovini, pri trgovini in sodelovanju na ravni jug-jug, v večstranskih forumih, vključno s skupino dvajsetih finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank (G-20), v globalnem upravljanju in pri obravnavi izzivov svetovnega pomena. Unija mora zgraditi celovita partnerstva z novimi akterji na mednarodnem prizorišču, da bi lahko spodbujala stabilen in vključujoč mednarodni red, si prizadevala za skupne svetovne javne dobrine in zagovarjala ključne interese Unije ter povečevala znanje o Uniji v teh državah.

(7) V interesu Unije je, da poglablja odnose s partnerji, ki imajo vse pomembnejšo vlogo v mednarodnem gospodarstvu in trgovini, pri trgovini in sodelovanju na ravni jug-jug, v večstranskih forumih, vključno s Svetovno trgovinsko organizacijo in skupino dvajsetih finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank (G-20), v globalnem upravljanju in pri obravnavi izzivov svetovnega pomena. Unija mora zgraditi celovita partnerstva z novimi akterji na mednarodnem prizorišču, da bi lahko spodbujala stabilen in vključujoč mednarodni red, si prizadevala za skupne svetovne javne dobrine in zagovarjala ključne interese Unije ter povečevala znanje o Uniji v teh državah.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ne glede na poseben poudarek, ki je namenjen globalnim akterjem, bi moralo biti področje uporabe te uredbe globalno omogočanje podpore ukrepom sodelovanja z državami v razvoju, v katerih ima Unija pomembne interese v skladu s cilji te uredbe.

(9) Ne glede na poseben poudarek, ki je namenjen globalnim akterjem, bi moralo biti področje uporabe te uredbe globalno omogočanje podpore ukrepom sodelovanja z razvitimi državami in državami v razvoju, kadar obstajajo pomembni skupni interesi v skladu s cilji te uredbe.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Pri ukrepih sodelovanja, namenjeni izboljšanju dostopa do trga in razvoju trgovinskih, naložbenih in poslovnih priložnosti, bi morali upoštevati interese Unije in z okrepljeno ekonomsko varnostjo in nadaljnjim ustvarjanjem novih konkurenčnih delovnih mest v Uniji zagotoviti dolgoročne koristi za njeno rast, ob tem pa spodbujati napredek in razvoj v partnerskih državah, omogočati boljše regionalno sodelovanje, spodbujati naložbe in izboljšati gospodarsko upravljanje, krepiti gospodarske in trgovinske odnose s strateškimi partnerji ter doseči dejanski vzajemni dostop do trga. Ti ukrepi bi morali bolje obravnavati posebne potrebe mikro ter malih in srednjih podjetjih Unije, da bi povečali njihovo konkurenčnost. Prizadevati bi si bilo treba za večjo skladnost med pravili in praksami Unije ter glavnih partneric, ob tem pa se ne bi smeli znižati standardi Unije in prakse certificiranja, ampak bi bilo treba doseči večje sprejemanje obstoječih večstranskih praks in podpornih ukrepov, usmerjenih k regulativnemu zbliževanju z glavnimi trgovinskimi partnerji in na splošno k regulativnemu sodelovanju, z namenom spodbujanja enakovrednosti in zbliževanja mednarodnih standardov, s tem pa omejevanja sporov in povezanih trgovinskih stroškov.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Unija se je zavezala, da bo v odnosih s partnericami po svetu spodbujala dostojno delo za vse ter se zavzemala za ratifikacijo in učinkovito izvajanje mednarodno priznanih standardov dela in večstranskih okoljskih sporazumov.

(11) Unija se je zavezala, da bo v odnosih s partnericami po svetu spodbujala trajnostni razvoj, svobodno in pravično trgovino ter dostojno delo za vse ter se zavzemala za ratifikacijo in učinkovito izvajanje mednarodno priznanih standardov dela in večstranskih okoljskih sporazumov. Ta uredba bi se morala uporabljati kot orodje za podporo mednarodni konkurenčnosti in za pomoč pri zmanjšanju tveganja protekcionizma, ob tem pa spodbujati evropske vrednote in poslovne interese, pa tudi kot instrument za svobodno in pravično trgovino, s katerim lahko postane učinkovita vključitev in izvajanje socialnih in okoljskih standardov del splošne prakse s partnerskimi državami, vključno s spodbujanjem novih oblik zaposlovalnih politik, ustvarjanja delovnih mest, ki izpolnjujejo standarde Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu, ter priložnosti za rast evropskih sektorjev ter malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Zlasti boj proti podnebnim spremembam je eden velikih izzivov, s katerimi se spopada Unija, in na tem področju je nujno potrebno mednarodno ukrepanje. V skladu z namenom, ki je izražen v sporočilu Komisije „Proračun za strategijo Evropa 2020“, da se delež proračuna Unije za podnebne ukrepe poveča na najmanj 20 %, naj bi ta uredba prispevala k temu cilju.

(12) Zlasti boj proti podnebnim spremembam je eden velikih izzivov, s katerimi se spopadata Unija in mednarodna skupnost, in na tem področju je nujno potrebno mednarodno ukrepanje ob upoštevanju dejstva, da lahko Unija cilje na tem področju izpolni samo s sodelovanjem z glavnimi trgovinskimi partnerji. V skladu z namenom, ki je izražen v sporočilu Komisije „Proračun za strategijo Evropa 2020“, da se delež proračuna Unije za podnebne ukrepe poveča, naj bi ta uredba prispevala k temu cilju.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Spodbujanje raznolikih pobud za sodelovanje in partnerstva v okviru enega samega instrumenta naj bi dalje omogočilo ekonomijo obsega, sinergijske učinke, večjo učinkovitost, bolj racionalizirano sprejemanje odločitev in upravljanje ter visoko stopnjo prepoznavnosti zunanjega ukrepanja Unije.

(15) Spodbujanje raznolikih pobud za sodelovanje in partnerstva v okviru enega samega instrumenta naj bi dalje omogočilo v prihodnost usmerjene in inovativne strategije o trgovini in naložbah, ki bodo upoštevale nove izzive, s katerimi se sooča Unija, ekonomijo obsega, sinergijske učinke, večjo učinkovitost, bolj racionalizirano sprejemanje odločitev in upravljanje ter visoko stopnjo prepoznavnosti zunanjega ukrepanja Unije.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Da bi dosegli cilje te uredbe, bi bilo treba uporabiti diferenciran in prožen pristop na podlagi razvoja modelov za sodelovanje s ključnimi partnerskimi državami, ki upoštevajo njihove gospodarske, družbene in politične razmere ter posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije ter hkrati ohranjajo sposobnost ukrepanja po vsem svetu, kjer koli je potrebno.

(16) Da bi dosegli cilje te uredbe, bi bilo treba uporabiti diferenciran in prožen pristop na podlagi razvoja modelov za sodelovanje s ključnimi partnerskimi državami, ki upoštevajo njihove gospodarske, družbene in politične razmere ter posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije ter hkrati ohranjajo sposobnost ukrepanja po vsem svetu, kjer koli je potrebno. Unija bi morala glede trgovine ter zunanjih, razvojnih, kmetijskih, okoljskih in raziskovalnih politik uporabiti celostni pristop.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Unija mora biti sposobna prilagodljivo in pravočasno odzvati se na razvijajoče se in/ali nepredvidljive potrebe, da bi tako povečala učinkovito zavzemanje za svoje interese v odnosih s tretjimi državami, tako da sprejme posebne ukrepe, ki niso zajeti v večletnih okvirnih programih.

(17) Predvideti bi bilo treba ustrezno določanje in načrtovanje programov, ukrepe za izvrševanje in medinstitucionalno sodelovanje in s tem zagotoviti, da bi bila Unija sposobna prilagodljivo in pravočasno se odzvati na razvijajoče se in/ali nepredvidljive potrebe, da bi se zavezala k spodbujanju skupnih interesov in bi zavarovala svoje naložbe v odnosih s tretjimi državami, ter sprejela posebne ukrepe, ki niso zajeti v večletnih okvirnih programih.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Da bi se področje uporabe te uredbe prilagodilo hitro spreminjajoči se realnosti v tretjih državah, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s podrobno razdelanimi področji sodelovanja iz Priloge. Zlasti je pomembno, da Komisija med svojim pripravljalnim delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(19) Spremembe na podrobno razdelanih področjih sodelovanja, sprejetje večletnih okvirnih programov ter prilagoditve okvirnih finančnih dodelitev so nebistveni elementi te uredbe. Da bi se zaradi tega področje uporabe te uredbe prilagodilo hitro spreminjajoči se realnosti v tretjih državah, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s podrobno razdelanimi področji sodelovanja iz Priloge, sprejetje večletnih okvirnih programov iz člena 5 in okvirnih dodelitev za vsak program, kot določa Priloga Ia. Zlasti je pomembno, da Komisija med svojim pripravljalnim delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. Ob upoštevanju narave navedenih izvedbenih aktov, zlasti njihove naravnanosti v okviru politik ali njihovih finančnih posledic, bi bilo treba za njihovo sprejetje načeloma uporabiti postopek pregleda, razen za tehnične izvedbene ukrepe majhnega finančnega obsega.

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. Ob upoštevanju narave navedenih izvedbenih aktov, zlasti njihovih finančnih posledic, bi bilo treba za njihovo sprejetje načeloma uporabiti svetovalni postopek.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Ta uredba vzpostavlja instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami z namenom uveljavljanja in spodbujanja interesov EU in skupnih interesov. Instrument partnerstva bo podpiral ukrepe, ki se učinkovito in prožno odzivajo na cilje, izhajajoče iz dvostranskih, regionalnih ali večstranskih odnosov Unije s tretjimi državami, in obravnaval izzive svetovnega pomena.

1. Ta uredba vzpostavlja instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami z namenom uveljavljanja in spodbujanja vrednot EU in skupnih interesov. Instrument partnerstva bo podpiral ukrepe, ki se učinkovito in prožno odzivajo na cilje, izhajajoče iz dvostranskih, regionalnih ali večstranskih odnosov Unije s tretjimi državami, regijami in ozemlji, ter obravnaval izzive svetovnega pomena.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti strategije „Evropa 2020“ s podpiranjem dvostranskega, regionalnega in medregionalnega sodelovanja v okviru strategij Unije za partnerstvo, s spodbujanjem dialogov o politiki ter z razvijanjem skupinskih pristopov k izzivom svetovnega pomena, kot so energetska varnost, podnebne spremembe in okolje, ter odzivov nanje. Ta cilj se meri s sprejemanjem politik in ciljev strategije „Evropa 2020“ pri ključnih partnerskih državah;

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti strategije „Evropa 2020“, da se tako okrepi dopolnilnost med notranjimi in zunanjimi politikami Unije, zlasti na področju inovacij, raziskav in konkurenčnosti, s podpiranjem dvostranskega, regionalnega in medregionalnega sodelovanja v okviru strategij Unije za partnerstvo, s spodbujanjem dialogov o politiki ter z razvijanjem skupinskih pristopov k izzivom svetovnega pomena, kot so energetska varnost, podnebne spremembe in okolje, ter odzivov nanje. Ta cilj se meri s sprejemanjem politik in ciljev strategije „Evropa 2020“ pri ključnih partnerskih državah ter z vplivom na oblikovanje politik v teh državah;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) izboljšanje dostopa do trga ter razvijanje trgovinskih, naložbenih in poslovnih priložnosti za evropska podjetja z gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim in zakonodajnim sodelovanjem. Ta cilj se meri z deležem Unije v zunanji trgovini s ključnimi partnerskimi državami ter s trgovinskimi in naložbenimi tokovi v partnerske države, na katere so posebej usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v okviru te uredbe;

(b) izboljšanje dostopa do trgov tretjih držav, pospešitev trgovinskih izmenjav, odpravljanje trgovinskih in naložbenih ovir, da se tako zoperstavimo nepooblaščenim in/ali neupravičenim zaščitniškim ukrepom in zakonskim oviram, tudi s spodbujanjem mednarodnih standardov, izboljšanjem varovanja pravic intelektualne lastnine, kakor tudi z ustvarjanjem varnega okolja za naložbe in nove trgovinske priložnosti za evropska podjetja – zlasti za mala in srednja podjetja (MSP) – na svetovni ravni, z gospodarskimi partnerstvi, poslovnim in zakonodajnim sodelovanjem, programi in instrumenti za podporo internacionalizaciji MSP; ta cilj se meri z deležem Unije v zunanji trgovini s ključnimi partnerskimi državami ter s trgovinskimi in naložbenimi tokovi v vse partnerske države, na katere so posebej usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v okviru te uredbe;

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in prepoznavnosti Unije in njene vloge v svetu z javno diplomacijo, izobraževalnim/akademskim sodelovanjem ter dejavnostmi ozaveščanja za spodbujanje vrednot in interesov Unije. Ta cilj se lahko med drugim meri tudi z raziskavami javnega mnenja ali ocenami.

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in prepoznavnosti Unije in njene vloge v svetu z javno diplomacijo, izobraževalnim/akademskim sodelovanjem ter dejavnostmi ozaveščanja za spodbujanje vrednot in interesov Unije. Ta cilj se lahko meri z boljšim dojemanjem in večjim vzajemnim razumevanjem Unije v ključnih partnerskih državah, med drugim tudi z raziskavami javnega mnenja ali ocenami.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Unija si prizadeva z dialogom in sodelovanjem s tretjimi državami spodbujati, razvijati in krepiti načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavine prava, na katerih je temelji.

1. Unija si prizadeva z dialogom in sodelovanjem s tretjimi državami, regijami in ozemlji spodbujati, razvijati in krepiti načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavine prava, na katerih je temelji.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Da se poveča učinek pomoči Unije se, če je to primerno, uporabi diferenciran in prožen pristop za oblikovanje sodelovanja s partnerskimi državami, da bi upoštevali njihove gospodarske, družbene in politične razmere ter tudi posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije.

2. Da se poveča učinek pomoči Unije se, če je to primerno, uporabi diferenciran in prožen pristop za oblikovanje sodelovanja s partnerskimi državami, regijami in ozemlji, da bi upoštevali njihove gospodarske, družbene in politične razmere ter tudi posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) V okviru svojih pristojnosti Unija in države članice spodbujajo večstranski pristop do svetovnih izzivov in krepijo sodelovanje z mednarodnimi ali regionalnimi organizacijami in organi, vključno z mednarodnimi finančnimi institucijami, agencijami, skladi in programi Združenih narodov, OECD, skupino dvajsetih finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank (G-20) ter z drugimi dvostranskimi donatorji.

3. V okviru svojih pristojnosti Unija in države članice spodbujajo večstranski pristop do svetovnih izzivov in krepijo sodelovanje z mednarodnimi ali regionalnimi organizacijami in organi, vključno z mednarodnimi finančnimi institucijami, Svetovno trgovinsko organizacijo, agencijami, skladi in programi Združenih narodov, OECD, skupino dvajsetih finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank (G-20) ter z drugimi dvostranskimi donatorji.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Pri izvajanju te uredbe si Unija prizadeva zagotoviti skladnost in doslednost z drugimi področji zunanjega ukrepanja, zlasti z instrumentom za razvojno sodelovanje za države v razvoju, ter tudi z drugimi ustreznimi politikami Unije pri oblikovanju politike, strateškem načrtovanju ter načrtovanju in izvajanju ukrepov.

4. Pri izvajanju te uredbe se skladnost in doslednost zagotovita z drugimi področji zunanjega ukrepanja Unije, zlasti z instrumentom za razvojno sodelovanje za države v razvoju, ter tudi z drugimi ustreznimi politikami Unije pri oblikovanju politike, strateškem načrtovanju ter načrtovanju in izvajanju ukrepov. Unija pri načrtovanju programov in izvajanju zagotovi primerno upoštevanje vrednot glede okolja, trajnostne energije, sociale, zaposlovanja in drugih z blaginjo povezanih vrednot.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Kadar je to primerno, ukrepi, ki se financirajo v okviru te uredbe, izhajajo iz politik sodelovanja, določenih v instrumentih, kot so sporazumi, deklaracije in akcijski načrti, ki so jih skupaj sprejele Unija ter zadevne tretje države in regije, ter se povezujejo tudi s področji, ki spadajo med posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije.

5. Kadar je to primerno, ukrepi, ki se financirajo v okviru te uredbe, izhajajo iz politik sodelovanja, določenih v instrumentih, kot so sporazumi, deklaracije in akcijski načrti, ki so jih skupaj sprejele Unija ter zadevne tretje države, regije in ozemlja, ter so usmerjeni k povečanju njihove zmogljivosti za izvajanje, iz sklepov, posebnih interesov, prednostnih nalog politik in strategij Unije. Strategija Unije za spodbujanje trgovine, naložb in gospodarskega sodelovanja temelji na temeljiti analizi sedanjih trendov v svetovni trgovini, na notranjem in zunanjem razvoju Unije ter raznolikosti evropskih podjetij, na njihovem znanju in tehnološkem napredku.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek -1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Komisija v okviru določanja prednostnih nalog glede strateških geografskih območij in področij sodelovanja izvede temeljito, neodvisno in nepristransko predhodno oceno interesov Unije, preden se odloči o večletnih okvirnih programih.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Komisija sprejme večletne okvirne programe v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(3) skupne izvedbene uredbe. Ta postopek se uporablja tudi v primeru temeljitih pregledov, zaradi katerih bi se bistveno spremenila strategija ali načrtovanje programov.

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7, da sprejme večletne okvirne programe. Ta postopek se uporablja tudi v primeru temeljitih pregledov ali znatnih prilagoditev, zaradi katerih bi se bistveno spremenila strategija ali načrtovanje programov.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V večletnih okvirnih programih se določijo strateški in/ali skupni interesi in prednostne naloge Unije, specifični cilji in pričakovani rezultati. Za države ali regije, za katere je bil sprejet skupni okvirni dokument, ki določa celovito strategijo Unije, se večletni okvirni programi opira na ta dokument.

2. V večletnih okvirnih programih se določijo strategija Unije za zadevno geografsko območje ali področje sodelovanja, strateški in/ali skupni interesi in prednostne naloge Unije, specifični cilji, pričakovani rezultati in kazalniki uspešnosti. Za države ali regije, za katere je bil sprejet skupni okvirni dokument, ki določa celovito strategijo Unije, se večletni okvirni programi opira na ta dokument.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. V začetni fazi postopka načrtovanja programov se Komisija in države članice posvetujejo med seboj ter z drugimi donatorji in akterji, vključno z zainteresiranimi stranmi in lokalnimi organi, da bi izboljšali dopolnjevanje med svojimi dejavnostmi sodelovanja. To posvetovanje lahko vodi v skupno načrtovanje programov Unije in njenih držav članic.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) V večletnih okvirnih programih se lahko opredeli rezerva za nerazporejena sredstva. O dodelitvi teh sredstev se odloča v skladu s skupno izvedbeno uredbo.

5. V večletnih okvirnih programih se lahko opredeli rezerva za nerazporejena sredstva, ki ne presega 5 %. O dodelitvi teh sredstev se odloča v skladu s skupno izvedbeno uredbo.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Postopek pregleda iz odstavka 1 se ne uporablja za nebistvene spremembe večletnih okvirnih programov, kot so tehnične prilagoditve, prerazporeditve sredstev znotraj okvirnih dodelitev po posameznih prednostnih področjih ali povečanje oziroma zmanjšanje obsega prvotne skupne dodelitve za manj kot 20 %, če te spremembe ne vplivajo na prednostna področja in cilje, določene v večletnih okvirnih programih. Take prilagoditve se v enem mesecu sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu.

6. Postopek iz odstavka 1 se ne uporablja za nebistvene spremembe večletnih okvirnih programov, kot so tehnične prilagoditve, prerazporeditve sredstev znotraj okvirnih dodelitev po posameznih prednostnih področjih ali povečanje oziroma zmanjšanje obsega prvotne dodelitve za manj kot 10 %, če te spremembe ne vplivajo na prednostna področja in cilje, določene v večletnih okvirnih programih. Komisija sprejme take prilagoditve v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2) skupne izvedbene uredbe, prilagoditve pa se v enem mesecu sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Za spremembe večletnih okvirnih programov se lahko uporablja postopek iz člena 15(4) skupne izvedbene uredbe, kadar je potreben hiter odziv Unije.

7. V izredno nujnih ustrezno utemeljenih primerih se za spremembe večletnih okvirnih programov lahko uporablja postopek iz člena 15(4) skupne izvedbene uredbe, kadar je potreben hiter odziv Unije.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Pooblastilo iz člena 4 se podeli za obdobje veljavnosti te uredbe.

1. Pooblastilo iz členov 4, 5(1) in 8(1) se podeli za obdobje veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe v obdobju 2014–2020 znaša 1 131 000 000 EUR. Letne odobritve odobri proračunski organ v okviru letnega proračunskega postopka v mejah, ki so določene v večletnem finančnem okviru.

1. Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe v obdobju 2014–2020 znaša 1 131 000 000 EUR. Okvirna finančna sredstva za obdobje 2014–2020 so določena v Prilogi Ia. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7 za spreminjanje ali dopolnjevanje Priloge Ia ali za prerazporejanje zneskov med programi. Letne odobritve odobri proračunski organ v okviru letnega proračunskega postopka v mejah, ki so določene v večletnem finančnem okviru.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kakor je navedeno v členu 13(2) uredbe „Erasmus za vse“, bo za spodbujanje mednarodne razsežnosti visokega šolstva ukrepom za učno mobilnost v države zunaj EU ali iz njih ter za sodelovanje in dialog o politikah z organi/institucijami/organizacijami iz teh držav dodeljenih tudi približno 1 812 100 000 EUR iz različnih zunanjih instrumentov (instrument za razvojno sodelovanje, evropski sosedski instrument, instrument za predpristopno pomoč, instrument partnerstva in Evropski razvojni sklad). Za uporabo navedenih sredstev se bodo uporabljale določbe uredbe „Erasmus za vse“.

Kakor je navedeno v členu 13(2) uredbe „Erasmus za vse“, bo za spodbujanje mednarodne razsežnosti visokega šolstva ukrepom za učno mobilnost v države zunaj EU ali iz njih ter za sodelovanje in dialog o politikah z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi/institucijami/organizacijami iz teh držav dodeljenih tudi približno 1 812 100 000 EUR iz različnih zunanjih instrumentov (instrument za razvojno sodelovanje, evropski sosedski instrument, instrument za predpristopno pomoč, instrument partnerstva in Evropski razvojni sklad). Za uporabo navedenih sredstev se bodo uporabljale določbe uredbe „Erasmus za vse“.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Pregled

 

Komisija najpozneje do 30. junija 2017 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni izvajanja te uredbe v prvih treh letih, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom o uvedbi potrebnih sprememb, vključno s spremembami okvirnih finančnih sredstev iz Priloge Ia.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 1. januarja 2014.

1. Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Priloga – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) pospeševanje (in podporo) trgovinskih odnosov in procesov trgovinskega povezovanja, tudi na ravni jug-jug, podporo naložbenim tokom in gospodarskim partnerstvom Unije, vključno s poudarkom na malih in srednjih podjetjih;

(c) pospeševanje (in podporo) gospodarskih in trgovinskih odnosov in procesov trgovinskega povezovanja, tudi na ravni jug-jug in poglobitev trgovinskih odnosov s pojavljajočimi se za Unijo strateškimi makro območji, podporo naložbenim tokom in gospodarskim partnerstvom Unije, vključno s poudarkom na malih in srednjih podjetjih (MSP); ukrepi in instrumenti za podporo internacionalizaciji MSP (med katerimi so programi za usposabljanje in obveščanje, služba za pomoč trgom tretjih držav); izboljšanje varstva pravic intelektualne lastnine, krepitev regulativnega dialoga, omogočanje dostopa do trgov tretjih držav ter najboljše prakse pri gospodarskih, trgovinskih, davčnih in finančnih zadevah;

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Priloga – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spodbujanje dialogov o politiki in sektorskih dialogov, ki vključujejo politične, gospodarske, zakonodajne, okoljske, socialne, raziskovalne in kulturne akterje ter nevladne organizacije iz Unije in zunaj nje;

(d) spodbujanje dialogov o politiki in sektorskih dialogov, ki vključujejo politične, gospodarske, zakonodajne, okoljske, socialne, raziskovalne in kulturne akterje ter nevladne organizacije, regionalne in lokalne organe in njihova združenja iz Unije in zunaj nje;

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Priloga – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) izboljšanje protikorupcijskih orodij in ukrepov za preglednost ter okrepitev njihovega izvajanja;

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Priloga – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) spodbujanje pobud in dejavnosti Unije ali skupnih interesov na področjih, kot so podnebne spremembe, okoljske zadeve, vključno z biotsko raznovrstnostjo, učinkovitost virov, surovine, energetika, promet, znanost, raziskave in inovacije, zaposlovanje in socialna politika, trajnostni razvoj, vključno s spodbujanjem dostojnega dela, in družbena odgovornost podjetij, trgovina in sodelovanje na ravni jug-jug, izobraževanje, kultura, turizem, informacijske in komunikacijske tehnologije, zdravje, pravosodje, carina, obdavčevanje, finančne, statistične in druge vsebine, ki spadajo med posebne interese Unije ali so v skupnem interesu Unije in tretjih držav;

(f) spodbujanje pobud in dejavnosti Unije ali skupnih interesov na področjih, kot so podnebne spremembe, okoljske zadeve, vključno z biotsko raznovrstnostjo, učinkovitost virov, surovine, energetika, promet, znanost, raziskave in inovacije, krepitev regionalnih in lokalnih organov ter civilne družbe, zaposlovanje in socialna politika, trajnostni razvoj, vključno s spodbujanjem dostojnega dela, in družbena odgovornost podjetij, trgovina in sodelovanje na ravni jug-jug in sever-jug, izobraževanje, poklicno usposabljanje, kultura, turizem, lokalni razvoj, informacijske in komunikacijske tehnologije, zdravje, pravosodje, carina, pravice intelektualne lastnine, varstvo podatkov, obdavčevanje, finančne in statistične zadeve, ki spadajo med posebne interese Unije ali so v skupnem interesu Unije in tretjih držav;

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Priloga Ia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

PRILOGA Ia

 

OKVIRNA FINANČNA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2014–2020

 

Razčlenitev skupnih okvirnih finančnih sredstev (1.131.000.000 EUR) glede na specifične cilje je naslednja:

 

cilj št. 1 (izvajanje mednarodne razsežnosti strategije „Evropa 2020“): 48 %;

 

cilj št. 2 (izboljšanje dostopa do trga in razvoj trgovine, naložbenih in poslovnih priložnosti za evropska podjetja): 25 %;

 

cilj št. 3 (krepitev vsesplošnega razumevanja in prepoznavnosti Unije ter njene vloge v svetu): 18 %;

 

nerazporejene rezerve (ki se dodelijo za programe v okviru teh treh ciljev glede na potrebe): 5 %; ter

 

odhodki za upravno podporo: 4 %.

POSTOPEK

Naslov

Vzpostavitev partnerskega instrumenta za sodelovanje s tretjimi državami

Referenčni dokumenti

COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

 

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

24.5.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Laima Liucija Andrikienė

29.2.2012

Obravnava v odboru

27.3.2012

29.5.2012

 

 

Datum sprejetja

21.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (grof) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Françoise Castex, Philip Claeys, Marielle Gallo


MNENJE Odbora za razvoj (5.6.2012)

za Odbor za zunanje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami

(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

Pripravljavec mnenja: Enrique Guerrero Salom

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Novi instrument partnerstva nadomešča instrument za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom. EU bo omogočil razvoj široko zasnovanih sporazumov z gospodarstvi v vzponu, spodbudil prizadevanja teh držav za oblikovanje skupnih pristopov, namenjenih reševanju globalnih izzivov, in izvajal mednarodno razsežnost »Evrope 2020«.

Poročevalec poudarja, da člen 208 Lizbonske pogodbe zahteva, da EU upošteva cilje razvojnega sodelovanja. Ob upoštevanju slednjega pripravljavec mnenja predstavlja naslednje pripombe v zvezi s predlogom uredbe Komisije:

· opozarja, da imajo gospodarstva v vzponu do najmanj razvitih držav in držav v razvoju vse večjo odgovornost;

· meni, da mora EU upoštevati raznolikost držav, klasificiranih kot gospodarstva v vzponu; pripravljavec mnenja opozarja, da več kot 70 % revnih ljudi na svetu zdaj živi v državah s srednjimi prihodki;

· poudarja, da bi moralo imeti učinkovito usklajevanje in skladen pristop z drugimi zunanjimi instrumenti EU, zlasti instrumentom za razvojno sodelovanje, poseben pomen;

· poudarja, da so spodbujanje človekovih pravic, demokracije, pravne države, dobrega upravljanja, vključujoče in trajnostne rasti, kakor tudi izkoreninjenje revščine ter pravična in poštena trgovina, temeljna načela EU, ki bi morala prejeti okrepljeno podporo pri izvajanju novega instrumenta partnerstva;

· poudarja pomen opredeljevanja specifičnih ciljev in poročanja o njihovem doseganju;

· odločno priporoča izvajanje učinkovitih mehanizmov spremljanja, preglednih kazalnikov in meril, ki morajo upoštevati socialno kohezijo in boj proti neenakostim pri sodelovanju z državami s srednjimi prihodki;

· opozarja, da je pomembno vključiti Evropski parlament v vse faze tega procesa;

· poudarja, da je treba podnebnim ukrepom in energetski učinkovitosti slediti z jasno metodologijo;

· meni, da si je treba prizadevati za okrepljeno sodelovanje z zasebnim sektorjem, pri tem pa zagotoviti popolno preglednost in odgovornost, spoštovanje in spodbujanje pravic delavcev ter varstvo okolja; poudarja tudi, da je treba spremljati naložbene projekte, ki jih podpirajo mehanizmi EU za združevanje nepovratnih sredstev in posojil, ter jih obravnavati v študijah učinka mednarodno dogovorjenih socialnih in okoljskih standardov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ne glede na poseben poudarek, ki je namenjen globalnim akterjem, bi moralo biti področje uporabe te uredbe globalno omogočanje podpore ukrepom sodelovanja z državami v razvoju, v katerih ima Unija pomembne interese v skladu s cilji te uredbe.

(9) Ne glede na poseben poudarek, ki je namenjen globalnim akterjem, bi moralo biti področje uporabe te uredbe globalno omogočanje podpore ukrepom sodelovanja z državami v razvoju, v katerih obstajajo pomembni vzajemni interesi v skladu s cilji te uredbe. V zvezi s tem bi bilo treba upoštevati tudi čezmorske države in ozemlja po vsem svetu, ki so pridružena Uniji, zlasti zaradi izboljšanja poznavanja, razumevanja in prepoznavnosti Unije v tretjih državah.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Zlasti boj proti podnebnim spremembam je eden velikih izzivov, s katerimi se spopada Unija, in na tem področju je nujno potrebno mednarodno ukrepanje. V skladu z namenom, ki je izražen v sporočilu Komisije „Proračun za strategijo Evropa 2020“, da se delež proračuna Unije za podnebne ukrepe poveča na najmanj 20 %, naj bi ta uredba prispevala k temu cilju.

(12) Izkoreninjenje revščine in boj proti podnebnim spremembam veljata za velika izziva, s katerima se spopada Unija, in na teh področjih je nujno potrebno mednarodno ukrepanje. V skladu z namenom, ki je izražen v sporočilu Komisije „Proračun za strategijo Evropa 2020“, da se delež proračuna Unije za podnebne ukrepe poveča na najmanj 20 %, naj bi ta uredba med drugim prispevala k temu cilju.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Unija se je zavezala, da bo prispevala k uresničevanju globalnih ciljev 2020 za ohranitev biotske raznovrstnosti in da bo izvajala s tem povezano strategijo za mobilizacijo virov.

(13) Unija se je zavezala, da bo prispevala k uresničevanju globalnih ciljev 2020 za ohranitev biotske raznovrstnosti in da bo izvajala s tem povezano strategijo za mobilizacijo ter trajnostno in celovito upravljanje virov.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Unija naj bi v okviru te uredbe podpirala izvajanje strategije „Evropa 2020“, in sicer predvsem tistih ciljev, ki se nanašajo na podnebne spremembe, prehod na bolj zeleno gospodarstvo in učinkovitost virov, trgovino in naložbe, poslovno in zakonodajno sodelovanje s tretjimi državami, ter spodbujala javno diplomacijo, izobraževalno/akademsko sodelovanje in dejavnosti ozaveščanja.

(14) Unija naj bi v okviru te uredbe podpirala izvajanje strategije „Evropa 2020“, in sicer predvsem tistih ciljev, ki se nanašajo na izkoreninjenje revščine, podnebne spremembe, prehod na bolj zeleno gospodarstvo in učinkovito rabo naravnih virov, trgovino in naložbe, poslovno in zakonodajno sodelovanje s tretjimi državami, skladnost politik za razvoj, ter spodbujala javno diplomacijo, dobro finančno in davčno upravljanje, izobraževalno/akademsko sodelovanje in dejavnosti ozaveščanja, zlasti na področju dostopa žensk in otrok do zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Da bi dosegli cilje te uredbe, bi bilo treba uporabiti diferenciran in prožen pristop na podlagi razvoja modelov za sodelovanje s ključnimi partnerskimi državami, ki upoštevajo njihove gospodarske, družbene in politične razmere ter posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije ter hkrati ohranjajo sposobnost ukrepanja po vsem svetu, kjer koli je potrebno.

(16) Da bi dosegli cilje te uredbe, bi bilo treba uporabiti diferenciran in prožen pristop na podlagi razvoja modelov za sodelovanje s ključnimi partnerskimi državami in načel dobrega upravljanja, ki preprečujejo korupcijo in upoštevajo njihove gospodarske, družbene in politične razmere ter posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije ter hkrati ohranjajo sposobnost ukrepanja po vsem svetu, kjer koli je potrebno.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) EU bi morala zagotoviti večjo preglednost in ustrezni nadzor nad programi sodelovanja, da bi zagotovila stroškovno učinkovitost.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Unija mora biti sposobna prilagodljivo in pravočasno odzvati se na razvijajoče se in/ali nepredvidljive potrebe, da bi tako povečala učinkovito zavzemanje za svoje interese v odnosih s tretjimi državami, tako da sprejme posebne ukrepe, ki niso zajeti v večletnih okvirnih programih.

(17) Unija mora biti sposobna prilagodljivo in pravočasno odzvati se na razvijajoče se in/ali nepredvidljive potrebe, da bi tako povečala učinkovito zavzemanje za vzajemne interese v odnosih s tretjimi državami, tako da sprejme posebne ukrepe, ki niso zajeti v večletnih okvirnih programih.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Ta uredba vzpostavlja instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami z namenom uveljavljanja in spodbujanja interesov EU in skupnih interesov. Instrument partnerstva bo podpiral ukrepe, ki se učinkovito in prožno odzivajo na cilje, izhajajoče iz dvostranskih, regionalnih ali večstranskih odnosov Unije s tretjimi državami, in obravnaval izzive svetovnega pomena.

(1) Ta uredba vzpostavlja instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami z namenom uveljavljanja in spodbujanja skupnih interesov, temelječih na spoštovanju vseh človekovih pravic, spodbujanju skupnih vrednot in interesov ter načelu vzajemne odgovornosti. Instrument partnerstva bo podpiral ukrepe, ki se učinkovito, pregledno in prožno odzivajo na cilje, izhajajoče iz dvostranskih, regionalnih ali večstranskih odnosov Unije s tretjimi državami, in na podlagi vzajemnega spoštovanja obravnaval izzive svetovnega pomena.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti strategije „Evropa 2020“ s podpiranjem dvostranskega, regionalnega in medregionalnega sodelovanja v okviru strategij Unije za partnerstvo, s spodbujanjem dialogov o politiki ter z razvijanjem skupinskih pristopov k izzivom svetovnega pomena, kot so energetska varnost, podnebne spremembe in okolje, ter odzivov nanje. Ta cilj se meri s sprejemanjem politik in ciljev strategije „Evropa 2020“ pri ključnih partnerskih državah;

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti strategije „Evropa 2020“ s podpiranjem dvostranskega, regionalnega in medregionalnega sodelovanja v okviru strategij Unije za partnerstvo, s spodbujanjem dialogov o politiki ter z razvijanjem načel dobrega upravljanja in skupinskih pristopov k izzivom svetovnega pomena, kot so spodbujanje socialne kohezije, varna in trajnostna energija in energetska učinkovitost, podnebne spremembe, ustvarjanje delovnih mest, varna preskrba s hrano, izkoreninjenje revščine in varstvo okolja, pa tudi trajnostno upravljanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ter odzivov nanje; ta cilj se meri s politikami strategije „Evropa 2020“ in prednostnimi nalogami partnerskih držav;

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) izboljšanje dostopa do trga ter razvijanje trgovinskih, naložbenih in poslovnih priložnosti za evropska podjetja z gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim in zakonodajnim sodelovanjem; Ta cilj se meri z deležem Unije v zunanji trgovini s ključnimi partnerskimi državami ter s trgovinskimi in naložbenimi tokovi v partnerske države, na katere so posebej usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v okviru te uredbe;

(b) izboljšanje dostopa do trga ter razvijanje trgovinskih, naložbenih in poslovnih priložnosti za evropska podjetja z gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim, pravnim in davčnim zakonodajnim sodelovanjem, da bi ustvarili primerno podlago za povečanje konkurenčnosti in izboljšanje razvoja, v skladu z mednarodnimi standardi družbene odgovornosti podjetij. Ta cilj se meri z deležem Unije v zunanji trgovini s ključnimi partnerskimi državami ter s trgovinskimi in naložbenimi tokovi v partnerske države, na katere so posebej usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v okviru te uredbe; za instrumente za združevanje veljajo mehanizmi, nadzor in študije učinka, ki zajemajo tudi razsežnost socialne kohezije in boja proti neenakostim;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in prepoznavnosti Unije in njene vloge v svetu z javno diplomacijo, izobraževalnim/akademskim sodelovanjem ter dejavnostmi ozaveščanja za spodbujanje vrednot in interesov Unije. Ta cilj se lahko med drugim meri tudi z raziskavami javnega mnenja ali ocenami.

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in prepoznavnosti Unije in njene vloge v svetu z javno diplomacijo, izobraževalnim/akademskim sodelovanjem ter dejavnostmi ozaveščanja za spodbujanje vrednot in interesov Unije. Projekti na tem področju morajo izpolnjevati merila, ki temeljijo na rezultatih, in jih mora biti med drugim mogoče meriti tudi z raziskavami javnega mnenja ali ocenami.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Vse tretje države, regije in ozemlja so lahko upravičeni do sodelovanja na podlagi te uredbe.

(1) Vse tretje države, regije in ozemlja, vključno s tistimi, ki so pridruženi Uniji, so lahko upravičeni do sodelovanja na podlagi te uredbe. Pri odločanju o upravičenosti držav in sektorjev se upoštevajo ustrezni primeri najboljše prakse in izkušnje, pridobljene v okviru prejšnjih instrumentov.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Kljub temu ta uredba predvsem podpira ukrepe sodelovanja z razvitimi državami in državami v razvoju, ki imajo vse vidnejšo vlogo v mednarodnem gospodarstvu in trgovini, v večstranskih forumih, v globalnem upravljanju in pri obravnavi izzivov svetovnega pomena ter v katerih ima Unija pomembne interese.

(2) Kljub temu ta uredba predvsem podpira ukrepe sodelovanja z razvitimi državami in državami v razvoju, ki imajo vse vidnejšo vlogo v mednarodnem gospodarstvu in trgovini, v večstranskih forumih, v globalnem upravljanju in pri obravnavi izzivov svetovnega pomena ter v katerih ima Unija pomembne interese. Dodana vrednost ukrepov EU mora biti tudi gonilo sodelovanja s strateškimi partnerji.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Unija si prizadeva z dialogom in sodelovanjem s tretjimi državami spodbujati, razvijati in krepiti načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavine prava, na katerih je temelji.

(1) Unija si prizadeva z dialogom in sodelovanjem s tretjimi državami spodbujati, razvijati in krepiti načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vladavine prava ter dobrega upravljanja z vključujočo in trajnostno rastjo, na katerih temelji.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Da se poveča učinek pomoči Unije se, če je to primerno, uporabi diferenciran in prožen pristop za oblikovanje sodelovanja s partnerskimi državami, da bi upoštevali njihove gospodarske, družbene in politične razmere ter tudi posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije.

(2) Da se poveča učinek pomoči Unije se, če je to primerno, uporabi diferenciran, prožen in ciljno usmerjen pristop za oblikovanje sodelovanja s partnerskimi državami, da bi upoštevali njihove gospodarske, družbene in politične razmere, potrebo po dobrem upravljanju na upravnem in davčnem področju ter tudi posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije; pri dvostranskem sodelovanju z državami s srednjim dohodkom je treba posebno pozornost nameniti boju proti neenakostim, in sicer s ciljnim usmerjanjem pomoči glede na sektor, dejavnosti, upravičence ali posebna geografska območja v državi.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) V okviru svojih pristojnosti Unija in države članice spodbujajo večstranski pristop do svetovnih izzivov in krepijo sodelovanje z mednarodnimi ali regionalnimi organizacijami in organi, vključno z mednarodnimi finančnimi institucijami, agencijami, skladi in programi Združenih narodov, OECD, skupino dvajsetih finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank (G-20) ter z drugimi dvostranskimi donatorji.

(3) V okviru svojih pristojnosti Unija in države članice spodbujajo skladen večstranski pristop do svetovnih izzivov in krepijo sodelovanje z mednarodnimi ali regionalnimi organizacijami in organi, vključno z mednarodnimi finančnimi institucijami, agencijami, skladi in programi Združenih narodov, OECD, skupino dvajsetih finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank (G-20) ter z drugimi dvostranskimi donatorji.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Pri izvajanju te uredbe si Unija prizadeva zagotoviti skladnost in doslednost z drugimi področji zunanjega ukrepanja, zlasti z instrumentom za razvojno sodelovanje za države v razvoju, ter tudi z drugimi ustreznimi politikami Unije pri oblikovanju politike, strateškem načrtovanju ter načrtovanju in izvajanju ukrepov.

(4) Pri izvajanju te uredbe si Unija prizadeva zagotoviti skladnost politik za razvoj, dopolnjevanje, večjo učinkovitost in vpliv ter doslednost z drugimi področji zunanjega ukrepanja, zlasti z instrumentom za razvojno sodelovanje za države v razvoju, ter tudi z drugimi ustreznimi politikami Unije pri oblikovanju politike, strateškem načrtovanju ter načrtovanju in izvajanju ukrepov.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Kadar je to primerno, ukrepi, ki se financirajo v okviru te uredbe, izhajajo iz politik sodelovanja, določenih v instrumentih, kot so sporazumi, deklaracije in akcijski načrti, ki so jih skupaj sprejele Unija ter zadevne tretje države in regije, ter se povezujejo tudi s področji, ki spadajo med posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije.

(5) Kadar je to primerno, ukrepi, ki se financirajo v okviru te uredbe, izhajajo iz politik sodelovanja, določenih v instrumentih, kot so sporazumi, deklaracije in akcijski načrti, ki so jih skupaj sprejele Unija ter zadevne tretje države in regije, ter se povezujejo tudi s področji, ki spadajo med vzajemne prednostne naloge politik in strategije, ki so v interesu Unije in zadevne države partnerice.

POSTOPEK

Naslov

Vzpostavitev partnerskega instrumenta za sodelovanje s tretjimi državami

Referenčni dokumenti

COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

17.1.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Enrique Guerrero Salom

25.4.2012

Obravnava v odboru

14.5.2012

 

 

 

Datum sprejetja

4.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marisa Matias


MNENJE Odbora za proračun (11.6.2012)

za Odbor za zunanje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami

(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

Pripravljavec mnenja: Jan Kozłowski

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlagani instrument partnerstva bo nadomestil obstoječi instrument za financiranje sodelovanja z industrializiranimi ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (ICI), ki je bil od leta 2007 glavni mehanizem EU za sodelovanje z razvitimi državami.

Predlog Komisije si prizadeva popraviti nekatere slabe strani ICI s tem, da zagotovi EU resničen instrument za sodelovanje z novimi gospodarstvi v vzponu. Predlog bo sledil naslednjim ciljem:

–   izvajanje zunanje razsežnosti strategije „Evropa 2020“ tako, da ji da svetovni domet; poseben poudarek bo namenjen prihodnosti z nizkimi emisijami ogljika in ciljem trajnostnega razvoja;

–   izboljšanje dostopa do trga ter razvijanje trgovinskih, naložbenih in poslovnih priložnosti za evropska podjetja (zlasti MSP) z gospodarskim partnerstvom ter poslovnim in zakonodajnim sodelovanjem, predvsem v zvezi s strateškimi gospodarskimi partnerji;

–   povečanje javne prepoznavnosti EU in njene vloge na svetovnem prizorišču;

–   dialog in sodelovanje s ključnimi svetovnimi proizvajalci in potrošniki energije, z namenom obravnavanja izzivov zaščite energetske varnosti EU.

Komisija je predlagala dodelitev sredstev v višini ene milijarde EUR za instrument partnerstva za obdobje 2014–2020 v stalnih cenah iz leta 2011. Znesek na voljo za ICI in ICI + v sedanjem večletnem finančnem okviru je znašal 304 milijone EUR v stalnih cenah iz leta 2011.

Čeprav predlog zagotavlja izhodišče za poenostavitev regulativnega sistema in okrepljenega dostopa do pomoči EU za partnerske države in upravičence, bi pripravljavec menja želel poudariti nekaj obstoječih težav:

–   potrebna sta večja skladnost in usklajevanje različnih oblik financiranja, da se preprečijo prekrivanja,

–   popolna vključitev proračunskega organa v sprejemanje in izvajanje odločitev v zvezi s porabo proračuna EU,

–   večje usklajevanje z določbami finančne uredbe,

–   upravičeno dodeljevanje denarnih sredstev EU s pojasnilom, ali je treba ali ne v okviru tega instrumenta vzpostaviti rezerve za uspešnost, in s pravili za njihovo uporabo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. poudarja, da so finančna sredstva, določena v zakonodajnem predlogu, le okvirna za zakonodajni organ in ne morejo biti dokončno določena, dokler ne bo dosežen dogovor o predlogu uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo1; ponovno poudarja, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, s katerimi bi lahko Unija izpolnila svoje obstoječe politične prednostne naloge in nove naloge iz Lizbonske pogodbe ter se odzvala na nepredvidene dogodke; poudarja, da se lahko za doseganje dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in za načelo solidarnosti Unije, kljub povečanju ravni sredstev naslednjega večletnega finančnega okvira za najmanj 5 % v primerjavi z letom 2013, nameni le omejen finančni prispevek; poziva Svet, naj jasno opredeli, katere od njegovih političnih prednostnih nalog ali projektov je mogoče povsem opustiti kljub njihovi dokazani evropski dodani vrednosti, če se ne strinja s tem pristopom;

 

________________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) ker bi morala ta uredba za celotno obdobje trajanja instrumenta določiti finančna sredstva, ki za proračunski organ med letnim proračunskim postopkom predstavljajo prednostni referenčni okvir v smislu točke [] Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/201Z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah ter proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju;

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a) ker bi morala biti boljše izvajanje in večja kakovost porabe vodilni načeli za doseganje ciljev instrumenta ob zagotavljanju optimalne porabe finančnih virov;

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b) ker je pomembno zagotoviti dobro finančno upravljanje instrumenta in njegovo izvajanje na kar najbolj učinkovit in uporabnikom prijazen način ob sočasnem zagotavljanju pravne varnosti in dostopnosti instrumenta za vse udeležence.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) EU potrebuje finančni instrument s svetovnim dometom, da se omogoči financiranje ukrepov, ki morda ne spadajo v okvir uradne razvojne pomoči, vendar so bistveni za poglabljanje in utrditev njenih odnosov z zadevnimi partnerskimi državami, zlasti z dialogi o politiki in razvijanjem partnerstev.

(8) EU potrebuje finančni instrument s svetovnim dometom, da se omogoči financiranje ukrepov, ki morda ne spadajo v okvir uradne razvojne pomoči, vendar so bistveni za poglabljanje in utrditev njenih odnosov z zadevnimi partnerskimi državami, zlasti z dialogi o politiki in razvijanjem strateških partnerstev.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Unija se je zavezala, da bo prispevala k uresničevanju globalnih ciljev 2020 za ohranitev biotske raznovrstnosti in da bo izvajala s tem povezano strategijo za mobilizacijo virov.

(13) Unija se je zavezala, da bo prispevala k uresničevanju globalnih ciljev 2020 za ohranitev biotske raznovrstnosti in da bo uspešno izvajala s tem povezano strategijo za mobilizacijo virov.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Spodbujanje raznolikih pobud za sodelovanje in partnerstva v okviru enega samega instrumenta naj bi dalje omogočilo ekonomijo obsega, sinergijske učinke, večjo učinkovitost, bolj racionalizirano sprejemanje odločitev in upravljanje ter visoko stopnjo prepoznavnosti zunanjega ukrepanja Unije.

(15) Spodbujanje raznolikih pobud za sodelovanje in partnerstva v okviru enega samega instrumenta naj bi dalje omogočilo ekonomijo obsega, zmanjšanje nevarnosti prekrivanja z drugimi zunanjimi in notranjimi instrumenti, sinergijske učinke, večjo učinkovitost, bolj racionalizirano sprejemanje odločitev in upravljanje ter visoko stopnjo prepoznavnosti zunanjega ukrepanja Unije.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Evropski parlament je v resoluciji z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo1 ugotovil, „da živi najvišji delež najrevnejših ljudi na svetu v gospodarstvih v vzponu“, ter vztrajal, „da bi bilo za to, da bi spodbudili te vlade, da bi se bolj zavzele za zmanjševanje revščine v svojih državah, treba postopoma uvesti alternativne sheme za razvojno sodelovanje s temi državami, kot je na primer sofinanciranje“.

 

__________________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Obrazložitev

Dodati je treba sklicevanje na odstavek 118 resolucije z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in prepoznavnosti Unije in njene vloge v svetu z javno diplomacijo, izobraževalnim/akademskim sodelovanjem ter dejavnostmi ozaveščanja za spodbujanje vrednot in interesov Unije. Ta cilj se lahko med drugim meri tudi z raziskavami javnega mnenja ali ocenami.

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in prepoznavnosti Unije in njene vloge v svetu z javno diplomacijo, izobraževalnim/akademskim sodelovanjem, dejavnostmi ozaveščanja za spodbujanje vrednot in interesov Unije ter podporo organizacijam civilne družbe in socialnim partnerjem. Ta cilj se lahko med drugim meri tudi z raziskavami javnega mnenja ali ocenami.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Pri izvajanju te uredbe si Unija prizadeva zagotoviti, da podpora tretjim državam financirala tudi svetovne javne dobrine, izmenjavo primerov najboljše prakse na področjih politike, upravljanja, gospodarstva in družbe, javno diplomacijo in medosebne stike ter ni v škodo ciljem Unije za agendo EU, usmerjeno k rasti. Ti cilji so posodobitev gospodarstva, spodbujanje konkurenčnosti, izboljšanje pogojev za MSP in reševanje brezposelnosti mladih;

 

 

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kadar je to primerno, ukrepi, ki se financirajo v okviru te uredbe, izhajajo iz politik sodelovanja, določenih v instrumentih, kot so sporazumi, deklaracije in akcijski načrti, ki so jih skupaj sprejele Unija ter zadevne tretje države in regije, ter se povezujejo tudi s področji, ki spadajo med posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije.

5. Kadar je to primerno, ukrepi, ki se financirajo v okviru te uredbe, izhajajo iz politik sodelovanja, določenih v instrumentih, kot so sporazumi, deklaracije in akcijski načrti, ki so jih skupaj sprejele Unija, mednarodne organizacije ter zadevne tretje države in regije, ter se povezujejo tudi s področji, ki spadajo med posebne interese, prednostne naloge politik in strategije Unije.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Podpora Unije v okviru te uredbe se izvaja v skladu s skupno izvedbeno uredbo.

6. Podpora Unije v okviru te uredbe se izvaja v skladu s skupno izvedbeno uredbo in finančno uredbo.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V večletnih okvirnih programih se določijo tudi prednostna področja, izbrana za financiranje Unije, ter očrta okvirna finančna dodelitev sredstev – skupna, po prednostnih področjih in po partnerskih državah ali skupinah partnerskih držav – za zadevno obdobje, vključno s sodelovanjem v globalnih pobudah; ti zneski so lahko, kadar je to primerno, izraženi v obliki razpona.

3. V večletnih okvirnih programih se določijo tudi prednostna področja, izbrana za financiranje Unije, ter očrta okvirna finančna dodelitev sredstev – skupna, po prednostnih področjih in po partnerskih državah ali skupinah partnerskih držav – za zadevno obdobje, vključno s sodelovanjem v globalnih pobudah in brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa; ti zneski so lahko, kadar je to primerno, izraženi v obliki razpona.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. V večletnih okvirnih programih se lahko opredeli rezerva za nerazporejena sredstva. O dodelitvi teh sredstev se odloča v skladu s skupno izvedbeno uredbo.

5. V večletnih okvirnih programih se lahko opredeli rezerva za nerazporejena sredstva. O dodelitvi teh sredstev se odloča v skladu s skupno izvedbeno uredbo brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa.

Obrazložitev

Čeprav ta člen govori o "okvirnih" dodeljenih finančnih sredstvih, o katerih se bo odločalo v proračunskem postopku, pripravljavec mnenja meni, da mora Parlament imeti jasnejše stališče o vsebini sredstev, ki še niso bila dodeljena.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7, da se določijo natančna področja sodelovanja za sredstva, ki še niso bila dodeljena, v okviru ciljev in področja uporabe, določenih v členih 1 in 2.

Obrazložitev

Čeprav ta člen govori o "okvirnih" dodeljenih finančnih sredstvih, o katerih se bo odločalo v proračunskem postopku, pripravljavec mnenja meni, da mora Parlament imeti jasnejše stališče o vsebini sredstev, ki še niso bila dodeljena.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Postopek pregleda iz odstavka 1 se ne uporablja za nebistvene spremembe večletnih okvirnih programov, kot so tehnične prilagoditve, prerazporeditve sredstev znotraj okvirnih dodelitev po posameznih prednostnih področjih ali povečanje oziroma zmanjšanje obsega prvotne skupne dodelitve za manj kot 20 %, če te spremembe ne vplivajo na prednostna področja in cilje, določene v večletnih okvirnih programih. Take prilagoditve se v enem mesecu sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu.

6. Postopek pregleda iz odstavka 1 se ne uporablja za nebistvene spremembe večletnih okvirnih programov, kot so tehnične prilagoditve, prerazporeditve sredstev znotraj okvirnih dodelitev po posameznih prednostnih področjih ali povečanje oziroma zmanjšanje obsega prvotne skupne dodelitve v ustrezni omejitvi, izraženi z odstotnim deležem, iz člena 2(2) skupne izvedbene uredbe, če te spremembe ne vplivajo na prednostna področja in cilje, določene v večletnih okvirnih programih. Take prilagoditve se v enem mesecu sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Skladnost in komplementarnost pomoči Unije

 

1. Pri izvajanju te uredbe se zagotovi skladnost z drugimi področji in instrumenti zunanjega delovanja Unije ter drugimi ustreznimi politikami Unije.

 

2. Unija in države članice usklajujejo svoje programe podpore, da bi se povečala uspešnost in učinkovitost njenega izvajanja in okrepil politični dialog v skladu z uveljavljenimi načeli za krepitev operativnega usklajevanja na področju zunanje podpore ter za usklajenost politik in postopkov. Usklajevanje vključuje redna posvetovanja in pogoste izmenjave ustreznih informacij v različnih fazah cikla podpore.

 

3. Unija skupaj z državami članicami sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznega usklajevanja ter sodelovanja z večstranskimi in regionalnimi organizacijami ter subjekti, vključno z evropskimi finančnimi institucijami, vendar ne omejene nanje, z mednarodnimi finančnimi institucijami, agencijami, skladi in programi Združenih narodov, zasebnimi in političnimi fundacijami ter donatorji zunaj EU.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz tega člena.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pooblastilo iz člena 4 se podeli za obdobje veljavnosti te uredbe.

1. Pooblastilo iz členov 4 in 5 se podeli za obdobje veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kakor je navedeno v členu 13(2) uredbe „Erasmus za vse“, bo za spodbujanje mednarodne razsežnosti visokega šolstva ukrepom za učno mobilnost v države zunaj EU ali iz njih ter za sodelovanje in dialog o politikah z organi/institucijami/organizacijami iz teh držav dodeljenih tudi približno 1 812 100 000 EUR iz različnih zunanjih instrumentov (instrument za razvojno sodelovanje, evropski sosedski instrument, instrument za predpristopno pomoč, instrument partnerstva in Evropski razvojni sklad). Za uporabo navedenih sredstev se bodo uporabljale določbe uredbe „Erasmus za vse“.

2. Kakor je navedeno v členu 13(2) uredbe „Erasmus za vse“, bo za spodbujanje mednarodne razsežnosti visokega šolstva ukrepom za učno mobilnost v države zunaj EU ali iz njih ter za sodelovanje in dialog o politikah z organi/institucijami/organizacijami iz teh držav dodeljenih tudi približno 2 % finančnih sredstev, ki so na voljo za sodelujoče instrumente (instrument za razvojno sodelovanje, evropski sosedski instrument, instrument za predpristopno pomoč, instrument partnerstva in Evropski razvojni sklad). Za uporabo navedenih sredstev se bodo uporabljale določbe uredbe „Erasmus za vse“.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Finančne interese Evropske unije bi bilo treba v celotnem odhodkovnem ciklusu zaščititi s sorazmernimi ukrepi, med drugim s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem nepravilnosti, izterjavo izgubljenih, napačno plačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter, po potrebi, s kaznimi. Ti ukrepi se bodo izvajali v skladu z veljavnimi sporazumi, sklenjenimi z mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami.

Opomba: struktura člena v nemški različici (3 odstavki) predloga Komisije odstopa od drugih različic (dva odstavka, pri čemer ima odstavek 2 dva pododstavka).

 

POSTOPEK

Naslov

Vzpostavitev partnerskega instrumenta za sodelovanje s tretjimi državami

Referenčni dokumenti

COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

17.1.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jan Kozłowski

29.2.2012

Obravnava v odboru

29.3.2012

 

 

 

Datum sprejetja

31.5.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Charles Goerens, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (26.6.2012)

za Odbor za zunanje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami

(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

Pripravljavka mnenja: Niki Cavela (Niki Tzavela)

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen instrumenta partnerstva je uresničevati mednarodno razsežnost strategije Evropa 2020 s podpiranjem dvostranskih, regionalnih in medregionalnih partnerstev EU, izboljšati dostop do trga in ustvariti trgovske, naložbene in poslovne priložnosti za evropska podjetja ter povečati prepoznavnost EU po vsem svetu. Ta instrument nadomešča instrument za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami ter državami in ozemlji z visokim dohodkom ter povečuje njegov obseg in geografsko razsežnost na vse tretje države. Instrument partnerstva glede svojih ciljev in obsega velja za element, ki podpira izvajanje notranjih politik EU navzven. Kot tak naj bi prihodnji instrument dopolnjeval dejavnosti, ki potekajo v okviru preostalih programov EU, vključno z okvirnim programom za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programom za konkurenčnost in mala in srednja podjetja, ki sta v pristojnosti Odbora za industrijo, raziskave in energetiko.

Ker bo instrument partnerstva zaradi velike geografske razsežnosti in splošnih političnih ciljev najverjetneje zelo prožen, je treba posebno pozornost nameniti temu, da ne bi ustvarili zmede med morebitnimi kandidati. Pripravljavka mnenja se je seznanila z namero Komisije, da uporabi delegirane akte za uskladitev področij sodelovanja, opredeljenih v prilogi k instrumentu partnerstva. Čeprav se strinja, da se je na ta način mogoče hitro odzvati na prihodnje gospodarske izzive, meni, da je predlagano besedilo priloge izčrpno in splošne narave in da bi ga zato lahko vključili v besedilo uredbe, ne da bi to vplivalo na njegovo prožnost.

Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je namen predlogov sprememb k predlogu uredbe o instrumentu partnerstva podrobneje pojasniti, kako bo lahko instrument dopolnjeval dejavnosti, ki potekajo v okviru preostalih programov EU. Pripravljavka mnenja verjame, da se je treba izogibati podvajanju prizadevanj, da bi finančna podpora instrumenta partnerstva imela čim večje učinke. Prav tako podaja predloge sprememb k prilogi k instrumentu partnerstva, ki opredeljuje področja sodelovanja, saj meni, da je treba nekaterim področjem, ki so v pristojnosti Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, na primer raziskavam in inovacijam, energetski varnosti, industriji in podjetništvu ter informacijskim in komunikacijskim tehnologijam, nameniti večji poudarek.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Poleg tega je Unija od leta 2007 krepila in poglobila sodelovanje in partnerstvo z državami v razvoju in državami z gospodarstvom v prehodu v Aziji, osrednji Aziji, Latinski Ameriki ter z Irakom, Iranom, Jemnom in Južno Afriko na podlagi Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI).

(3) Poleg tega je Unija od leta 2007 krepila in poglobila sodelovanje in partnerstvo z državami v razvoju in državami z gospodarstvom v prehodu v Latinski Ameriki, Aziji, osrednji Aziji, na Bližnjem vzhodu ter z Južno Afriko na podlagi Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI).

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja razen Južne Afrike ne omenja drugih držav. V skladu s sedanjo uredbo se je pomembno izogniti preveliki natančnosti, saj lahko tako k instrumentu za financiranje pristopi široka paleta držav, obenem pa se zagotovi skladnost z zakonodajo.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Poleg tega si Unija prizadeva za okrepitev dvostranskih odnosov z drugimi vse vidnejšimi razvijajočimi se državami s srednjim dohodkom v Aziji in Latinski Ameriki tako, da je partnerstvo za sodelovanje in dialoge o politiki razširila na področja in vsebine, ki presegajo razvojno sodelovanje. Izboljšali so se tudi odnosi z Rusijo, med drugim tudi zaradi partnerstva za modernizacijo med Unijo in Rusijo, kar kaže na pomembnost Rusije kot strateškega partnerja za Unijo pri dvostranskih odnosih in tudi pri globalnih vprašanjih.

(6) Poleg tega si Unija prizadeva za okrepitev dvostranskih odnosov z drugimi vse vidnejšimi razvijajočimi se državami s srednjim dohodkom v Aziji in Latinski Ameriki tako, da je partnerstvo za sodelovanje in dialoge o politiki razširila na področja in vsebine, ki presegajo razvojno sodelovanje. Izboljšali so se tudi odnosi z Rusijo, med drugim tudi zaradi pobud, kot so partnerstvo za modernizacijo med Unijo in Rusijo in dialog med EU in Rusijo o energetiki, kar kaže na pomembnost Rusije kot strateškega partnerja za Unijo pri dvostranskih odnosih in tudi pri globalnih vprašanjih.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) V interesu Unije je, da poglablja odnose s partnerji, ki imajo vse pomembnejšo vlogo v mednarodnem gospodarstvu in trgovini, pri trgovini in sodelovanju na ravni jug-jug, v večstranskih forumih, vključno s skupino dvajsetih finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank (G-20), v globalnem upravljanju in pri obravnavi izzivov svetovnega pomena. Unija mora zgraditi celovita partnerstva z novimi akterji na mednarodnem prizorišču, da bi lahko spodbujala stabilen in vključujoč mednarodni red, si prizadevala za skupne svetovne javne dobrine in zagovarjala ključne interese Unije ter povečevala znanje o Uniji v teh državah.

(7) V interesu Unije je, da poglablja odnose s partnerji, ki imajo vse pomembnejšo vlogo v mednarodnem gospodarstvu in trgovini, pri trgovini in sodelovanju na ravni jug-jug, pri upravljanju virov in energetskih trgov, v večstranskih forumih, vključno s skupino dvajsetih finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank (G-20), v globalnem upravljanju in pri obravnavi izzivov svetovnega pomena. Unija mora zgraditi celovita partnerstva z novimi akterji na mednarodnem prizorišču, da bi lahko spodbujala stabilen in vključujoč mednarodni red, si prizadevala za skupne svetovne javne dobrine in zagovarjala ključne interese Unije ter povečevala znanje o Uniji v teh državah.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) EU potrebuje finančni instrument s svetovnim dometom, da se omogoči financiranje ukrepov, ki morda ne spadajo v okvir uradne razvojne pomoči, vendar so bistveni za poglabljanje in utrditev njenih odnosov z zadevnimi partnerskimi državami, zlasti z dialogi o politiki in razvijanjem partnerstev.

(8) EU potrebuje finančni instrument s svetovnim dometom, da se omogoči financiranje ukrepov, ki morda ne spadajo v okvir uradne razvojne pomoči, vendar so bistveni za poglabljanje in utrditev njenih odnosov z zadevnimi partnerskimi državami, zlasti z dialogi o politiki in partnerstvi ter razvijanjem osrednjih projektov v vzajemnem interesu.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Dejavnosti iz te uredbe lahko dopolnijo zunanjo razsežnost notranjih politik, ki se izvajajo v okviru drugih programov Unije, kot sta okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2012 ter program za konkurenčnost in mala in srednja podjetja, obenem pa zagotovijo, da ne bo prihajalo do podvajanja.

Obrazložitev

Pomembno je doseči medsebojne učinke med EU in tretjimi državami, zlasti ob upoštevanju programov EU, kot so Obzorje 2020 in preostalih programov za mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Zlasti boj proti podnebnim spremembam je eden velikih izzivov, s katerimi se spopada Unija, in na tem področju je nujno potrebno mednarodno ukrepanje. V skladu z namenom, ki je izražen v sporočilu Komisije „Proračun za strategijo Evropa 2020“, da se delež proračuna Unije za podnebne ukrepe poveča na najmanj 20 %, naj bi ta uredba prispevala k temu cilju.

(12) Boj proti podnebnim spremembam je eden svetovnih izzivov in na tem področju je nujno potrebno mednarodno ukrepanje. Zato bi se morala Unija odzvati tako, da bi na področju boja proti podnebnim spremembam dosegla svetovni dogovor.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Unija naj bi v okviru te uredbe podpirala izvajanje strategije „Evropa 2020“, in sicer predvsem tistih ciljev, ki se nanašajo na podnebne spremembe, prehod na bolj zeleno gospodarstvo in učinkovitost virov, trgovino in naložbe, poslovno in zakonodajno sodelovanje s tretjimi državami, ter spodbujala javno diplomacijo, izobraževalno/akademsko sodelovanje in dejavnosti ozaveščanja.

(14) Unija naj bi v okviru te uredbe podpirala izvajanje strategije „Evropa 2020“, in sicer predvsem tistih ciljev, ki se nanašajo na podnebne spremembe, zanesljivost oskrbe z energijo, prehod na bolj zeleno gospodarstvo in učinkovitost virov, znanost, raziskave in inovacije, trgovino in naložbe, poslovno in zakonodajno sodelovanje s tretjimi državami in izboljšanje dostopa do trga za evropska podjetja, ter spodbujala javno diplomacijo, izobraževalno/akademsko sodelovanje in dejavnosti ozaveščanja.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Unija mora biti sposobna prilagodljivo in pravočasno odzvati se na razvijajoče se in/ali nepredvidljive potrebe, da bi tako povečala učinkovito zavzemanje za svoje interese v odnosih s tretjimi državami, tako da sprejme posebne ukrepe, ki niso zajeti v večletnih okvirnih programih.

(17) Unija mora biti sposobna po meri in pravočasno odzvati se na razvijajoče se potrebe in/ali nepredvidljive dogodke, da bi tako povečala učinkovito zavzemanje za svoje interese v odnosih s tretjimi državami, tako da sprejme posebne ukrepe, ki niso zajeti v večletnih okvirnih programih.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) izboljšanje dostopa do trga ter razvijanje trgovinskih, naložbenih in poslovnih priložnosti za evropska podjetja z gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim in zakonodajnim sodelovanjem. Ta cilj se meri z deležem Unije v zunanji trgovini s ključnimi partnerskimi državami ter s trgovinskimi in naložbenimi tokovi v partnerske države, na katere so posebej usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v okviru te uredbe;

(b) izboljšanje dostopa do trga ter razvijanje trgovinskih, naložbenih in poslovnih priložnosti za evropska podjetja, zlasti mala in srednja podjetja, z gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim in zakonodajnim sodelovanjem. Ta cilj se meri z deležem Unije v zunanji trgovini s ključnimi partnerskimi državami ter s trgovinskimi in naložbenimi tokovi v partnerske države, na katere so posebej usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v okviru te uredbe. Posebno pozornost je treba nameniti podpori malih in srednjih podjetij v Uniji ter njihovi internacionalizaciji, pri tem pa upoštevati njihovo vlogo v gospodarstvu Unije;

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Pri izvajanju te uredbe si Unija prizadeva zagotoviti skladnost in doslednost z drugimi področji zunanjega ukrepanja, zlasti z instrumentom za razvojno sodelovanje za države v razvoju, ter tudi z drugimi ustreznimi politikami Unije pri oblikovanju politike, strateškem načrtovanju ter načrtovanju in izvajanju ukrepov.

(4) Pri izvajanju te uredbe in pri oblikovanju politike, strateškem načrtovanju ter načrtovanju in izvajanju ukrepov si Unija prizadeva zagotoviti skladnost in doslednost z drugimi področji zunanjega ukrepanja, zlasti z instrumentom za razvojno sodelovanje za države v razvoju, ter tudi z drugimi ustreznimi politikami in programi Unije.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kakor je navedeno v členu 13(2) uredbe „Erasmus za vse“, bo za spodbujanje mednarodne razsežnosti visokega šolstva ukrepom za učno mobilnost v države zunaj EU ali iz njih ter za sodelovanje in dialog o politikah z organi/institucijami/organizacijami iz teh držav dodeljenih tudi približno 1.812.100.000 EUR iz različnih zunanjih instrumentov (instrument za razvojno sodelovanje, evropski sosedski instrument, instrument za predpristopno pomoč, instrument partnerstva in Evropski razvojni sklad). Za uporabo navedenih sredstev se bodo uporabljale določbe uredbe „Erasmus za vse“.

2. Kakor je navedeno v členu 13(2) uredbe „Erasmus za vse“, bo za spodbujanje mednarodne razsežnosti visokega šolstva ukrepom za učno mobilnost v države zunaj EU ali iz njih, vključno s poslovnim sektorjem, ter za sodelovanje in dialog o politikah z organi/institucijami/organizacijami iz teh držav dodeljenih tudi približno 1.812.100.000 EUR iz različnih zunanjih instrumentov (instrument za razvojno sodelovanje, evropski sosedski instrument, instrument za predpristopno pomoč, instrument partnerstva in Evropski razvojni sklad). Za uporabo navedenih sredstev se bodo uporabljale določbe uredbe „Erasmus za vse“.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Priloga – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) spodbujanje dejavnosti, namenjenih reševanju izzivov energetske varnosti Unije, pospeševanju agende časovnega načrta za energijo 2050 in podpiranju preglednosti in predvidljivosti svetovnih energetskih trgov ter prenosa tehnologij;

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Priloga – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb) spodbujanje partnerstev, pobud in dejavnosti, namenjenih povečanju konkurenčnosti industrijskega sektorja Unije, in pobud, ki bi lahko okrepile uspešnost raziskav in inovacij v Uniji ter napredek digitalne agende;

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Priloga – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec) spodbujanje in podpora pobud in ukrepov, namenjenih oblikovanju dejanskih delujočih trgov, ter odpravljanje birokracije in trgovinskih ovir, da bi pospešili konkurenčno prednost Unije;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Priloga – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) spodbujanje pobud in dejavnosti Unije ali skupnih interesov na področjih, kot so podnebne spremembe, okoljske zadeve, vključno z biotsko raznovrstnostjo, učinkovitost virov, surovine, energetika, promet, znanost, raziskave in inovacije, zaposlovanje in socialna politika, trajnostni razvoj, vključno s spodbujanjem dostojnega dela, in družbena odgovornost podjetij, trgovina in sodelovanje na ravni jug-jug, izobraževanje, kultura, turizem, informacijske in komunikacijske tehnologije, zdravje, pravosodje, carina, obdavčevanje, finančne, statistične in druge vsebine, ki spadajo med posebne interese Unije ali so v skupnem interesu Unije in tretjih držav;

(f) spodbujanje pobud,dejavnosti in projektov Unije ali skupnih interesov na področjih, kot so podnebne spremembe, okoljske zadeve, vključno z biotsko raznovrstnostjo, učinkovitost virov, surovine, promet, zaposlovanje in socialna politika, trajnostni razvoj, vključno s spodbujanjem dostojnega dela, in družbena odgovornost podjetij, trgovina in sodelovanje na ravni jug-jug, izobraževanje, kultura, turizem, zdravje, pravosodje, carina, obdavčevanje, finančne, statistične in druge vsebine, ki spadajo med posebne interese Unije ali so v skupnem interesu Unije in tretjih držav;

POSTOPEK

Naslov

Vzpostavitev partnerskega instrumenta za sodelovanje s tretjimi državami

Referenčni dokumenti

COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

17.1.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Niki Cavela (Niki Tzavela)

7.3.2012

Obravnava v odboru

24.4.2012

 

 

 

Datum sprejetja

19.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Roger Helmer, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Claude Turmes, Niki Cavela (Niki Tzavela), Marita Ulvskog, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

António Fernando Correia de Campos, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Werner Langen, Mario Pirillo, Peter Skinner, Lambert van Nistelrooij

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jorgo Chatzimarkakis


POSTOPEK

Naslov

Vzpostavitev partnerskega instrumenta za sodelovanje s tretjimi državami

Referenčni dokumenti

COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD)

Datum predložitve EP

7.12.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

 

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

17.1.2012

INTA

 

BUDG

17.1.2012

ITRE

17.1.2012

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

24.5.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Antonio López-Istúriz White

14.12.2011

 

 

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

Mario Mauro

 

 

 

Obravnava v odboru

9.7.2012

 

 

 

Datum sprejetja

5.12.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Alexander grof Lambsdorfski, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva), Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marije Cornelissen, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Doris Pack, Ivo Vajgl, Paweł Zalewski

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Hiltrud Breyer

Datum predložitve

6.12.2013

Zadnja posodobitev: 9. december 2013Pravno obvestilo