Postopek : 2011/0412(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0448/2013

Predložena besedila :

A7-0448/2013

Razprave :

PV 10/12/2013 - 15
CRE 10/12/2013 - 15

Glasovanja :

PV 11/12/2013 - 4.19

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0570

POROČILO     ***I
PDF 431kWORD 648k
6. december 2013
PE 483.741v02-00 A7-0448/2013

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

(COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Alexander grof Lambsdorfski

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI
 TRISTRANSKA IZJAVA O OPAZOVANJU VOLITEV
 COMMISSION DECLARATION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT(1)
 MNENJE Odbora za razvoj
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

(COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0844),

–   ob upoštevanju členov 294(2), 209 in 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0496/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

-   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. novembra 2012(1),

-   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 9. decembra 2012(2),

–   ob upoštevanju zaveze, da bo stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije odobreno, ki jo je predstavnik Sveta dal v pismu z dne 4. decembra 2013,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenj Odbora za razvoj, Odbora za proračun ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0448/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji,

3.  je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji,

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1 (1)

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(3)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

[UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o vzpostavitvi instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 209 in 212 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(4),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(5),

ob upoštevanju skupnega sporočila visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije iz decembra 2011 z naslovom Človekove pravice in demokracija v središču zunanjega delovanja EU – za učinkovitejši pristop,

ob upoštevanju sprejetja strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo v Svetu xx. xx. 2012 ter sklepa o imenovanju posebnega predstavnika EU za človekove pravice(6),

po rednem zakonodajnem postopku,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)         Ta uredba je eden od instrumentov, ki zagotavljajo neposredno podporo zunanjim politikam Evropske unije. Nadomešča Uredbo (ES) št. 1889/2006 Evropskega parlamenta in Sveta(7).

(2)         Ta uredba vzpostavlja instrument financiranja za spodbujanje in podpiranje demokracije in človekovih pravic po svetu, ki omogoča pomoč neodvisno od soglasja vlad in drugih javnih organov držav nečlanic.

(3)         V členu 2 Pogodbe o Evropski uniji je določeno, da Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravica, solidarnost ter enakopravnost žensk in moških.

(3a)       V skladu s členom 2 in členom 3(3) Pogodbe o Evropski uniji ter členom 8 PDEU je enakopravnost žensk in moških temeljna vrednota in cilj EU, zato bi morala EU pri vseh dejavnostih spodbujati in vanje vključevati enakost spolov.

(4)         V členu 21 Pogodbe o Evropski uniji je določeno, da Evropsko unijo pri zunanjem delovanju vodijo načela, ki so bila podlaga njenega nastanka, tj. demokracija, pravna država, univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakopravnost in solidarnost ter spoštovanje načel ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava.

(5)  Ta instrument financiranja prispeva k doseganju ciljev zunanjega delovanja Unije, vključno s cilji evropske razvojne politike, zlasti evropskega soglasja o razvoju in agende za spremembe ter evropske politike za človekove pravice, vključno s strateškim okvirom EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskim načrtom za človekove pravice in demokracijo, ki jih je Svet sprejel 25. junija 2012.

(5a)       Spodbujanje človekovih pravic, demokracije, pravne države in dobrega upravljanja ter spodbujanje vključujoče in trajnostne rasti sta dva temeljna stebra razvojne politike EU v okviru načel in ciljev zunanjega delovanja Unije. Zavezanost spoštovanju, spodbujanju in varovanju človekovih pravic ter demokratičnih načel je ključni element pogodbenih razmerij EU z državami nečlanicami.

(5b)       EU bi morala uporabljati pristop, ki temelji na pravicah in zajema vse človekove pravice, tj. državljanske in politične, gospodarske, socialne in kulturne, da bi načela človekovih pravic vključili v izvajanje te uredbe.

(6)         Prispevek Unije k demokraciji in pravni državi ter spodbujanju in varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin temelji na ▌mednarodni listini o človekovih pravicah in drugih instrumentih človekovih pravic ▌, sprejetih v okviru Združenih narodov, pa tudi ustreznih regionalnih instrumentih človekovih pravic.

(7)         Enakost spolov▌, pravice žensk, vključno s krepitvijo njihove vloge in položaja, in nediskriminacija so temeljne človekove pravice, ki so bistvene za socialno pravičnost in odpravljanje neenakosti. Spodbujanje teh pravic je horizontalna prednostna naloga te uredbe.

(8)  Demokracija in človekove pravice so neločljivo povezane in se vzajemno krepijo, kot je navedeno v sklepih Sveta z dne 18. novembra 2009 o podpori demokraciji v zunanjih odnosih EU. Temeljne svoboščine misli, vesti, veroizpovedi ali prepričanja, izražanja ter zbiranja in združevanja so osnovni pogoji za politični pluralizem▌, demokratični proces in odprto družbo, demokratični nadzor, notranja odgovornost in delitev oblasti pa so bistveni za ohranjanje neodvisnega sodstva in pravne države, ki sta potrebna za učinkovito varstvo človekovih pravic.

(9)         Naloga oblikovati in ohranjati kulturo človekovih pravic ter podpirati nastanek neodvisne civilne družbe, vključno s krepitvijo njene vloge v državi in zagotavljanjem, da demokracija deluje za vse, kar je še zlasti nujno in težko v nastajajočih demokracijah, je v bistvu nenehen izziv, s katerim se mora spopadati predvsem prebivalstvo zadevne države, pri čemer pa se zavezanost mednarodne skupnosti ne sme zmanjšati. Zanjo▌ je potrebna tudi vrsta institucij, vključno z demokratičnimi nacionalnimi parlamenti in lokalnimi izvoljenimi skupščinami, ki bi morale zagotavljati udeležbo, zastopanost, odzivnost in odgovornost. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti državam v tranziciji ter nestabilnim ali pokonfliktnim razmeram. Pri izvajanju te uredbe bi bilo treba upoštevati izkušnje v zvezi s tranzicijo ter spoznanja, pridobljena s politiko EU za širitev in sosedsko politiko.

(10)       Za učinkovito, pregledno, pravočasno in prožno obravnavo teh vprašanj po izteku veljavnosti Uredbe (ES) 1889/2006 so še vedno potrebni posebna finančna sredstva in ločen instrument financiranja, ki lahko še naprej neodvisno deluje.

(11)  Pomoč Unije na podlagi te uredbe bi morala biti oblikovana tako, da se bo dopolnjevala ▌z drugimi orodji za izvajanje politik Unije v zvezi z demokracijo in človekovimi pravicami. Ta orodja segajo od političnega dialoga in diplomatskih ukrepov do raznih instrumentov finančnega in tehničnega sodelovanja, vključno z geografskimi in tematskimi programi. Dopolnjevala bo tudi krizne ukrepe instrumenta za stabilnost, vključno z nujnimi ukrepi, potrebnimi v prvih fazah procesa tranzicije.

(11a)     Unija bi si morala prizadevati za najučinkovitejšo uporabo razpoložljivih virov, da bi čim bolj povečala učinek zunanjega delovanja. V ta namen bi bilo treba zagotoviti skladnost in dopolnjevanje instrumentov za zunanje delovanje ter ustvariti sinergije med sedanjim instrumentom, drugimi instrumenti za zunanje delovanje in drugimi politikami Unije. Prav tako bi se morali vzajemno krepiti tudi programi, zasnovani na podlagi teh instrumentov.

(12)       Unija bo v skladu s to uredbo zagotavljala pomoč, s katero se v partnerstvu s civilno družbo obravnavajo vprašanja v zvezi s človekovimi pravicam in demokratizacijo na svetovni, regionalni, nacionalni in lokalni ravni in ki naj bi zajemala vse vrste socialnih ukrepov posameznikov ali skupin, neodvisnih od države, katerih dejavnosti prispevajo k spodbujanju človekovih pravic in demokracije▌, med drugim zagovornikov človekovih pravic, kot so opredeljeni v deklaraciji ZN o pravicah in odgovornosti posameznikov, skupin in družbenih organov za spodbujanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin (deklaracija o zagovornikih človekovih pravic). Pri izvajanju te uredbe bi bilo treba ustrezno pozornost nameniti lokalnim strategijam za človekove pravice v državah EU.

(13)  Medtem ko morajo biti cilji v zvezi z demokracijo in človekovimi pravicami vse bolj vključeni v vse instrumente financiranja zunanje pomoči, bo imela pomoč Unije na podlagi te uredbe posebno dopolnilno in dodatno vlogo zaradi svojega svetovnega značaja in neodvisnosti ukrepanja od soglasja vlad in drugih javnih organov držav nečlanic. To bo omogočilo sodelovanje in partnerstvo s civilno družbo pri občutljivih vprašanjih človekovih pravic in demokracije ▌, vključno z uveljavljanjem človekovih pravic migrantov, pravic prosilcev za azil in notranje razseljenih oseb, ter zagotovilo prožen in nujen odziv na spreminjajoče se okoliščine in/ali potrebe upravičencev ali krizna obdobja. Unija bi tako lahko tudi zagotovila zmogljivosti za oblikovanje in podporo specifičnim ciljem in ukrepom na mednarodni ravni, ki niso niti geografsko povezani niti se ne nanašajo na krizne razmere in pri katerih bi bil lahko potreben nadnacionalni pristop ali bi lahko vključevali dejavnosti znotraj Unije in tudi v več državah nečlanicah. Poleg tega bo tako zagotovljen potrebni okvir za dejavnosti, kot je podpora neodvisnim misijam Evropske unije za opazovanje volitev, ki zahtevajo skladnost politike, enoten sistem upravljanja in skupne standarde izvajanja.

(13a)     Razvoj in krepitev demokracije v skladu s to uredbo lahko vključuje strateško podporo nacionalnim ustavodajnim skupščinam in demokratičnim parlamentom, zlasti pri krepitvi njihovih zmogljivosti za podpiranje in pospeševanje procesov demokratičnih reform.

(14)  Unija bo namenila posebno pozornost državam in nujnim primerom, ko so človekove pravice in temeljne svoboščine najbolj ogrožene in ko je nespoštovanje teh pravic in svoboščin zlasti izrazito in sistematično. V takih primerih bodo politične prednostne naloge spodbujanje spoštovanja ustreznih mednarodnih zakonov, zagotavljanje oprijemljive podpore in sredstev ukrepanja lokalni civilni družbi ter prispevanje k njenemu delu, ki se izvaja v zelo težavnih okoliščinah. V konfliktnih razmerah bo Unija vse sprte strani spodbujala, da izpolnjujejo svoje pravne obveznosti na podlagi mednarodnega humanitarnega prava skladno z ustreznimi smernicami Unije. Zlasti v državah v tranziciji bi ta instrument moral podpirati ugodno okolje, v katerem se bodo lahko pojavili politični akterji, ki se bodo zavzemali za demokratičen pluralističen večstrankarski sistem. Vključuje tudi spodbujanje demokratičnih struktur, delitev pristojnosti in odgovorne državne institucije.

(15)       V takih najbolj problematičnih državah oziroma primerih in za odziv na nujne potrebe po zaščiti zagovornikov človekovih pravic in aktivistov za demokracijo bi se Unija morala biti sposobna prožno in pravočasno odzivati z uporabo hitrejših in prožnejših upravnih postopkov ter vrsto mehanizmov financiranja. To bo zlasti pomembno, ko bi lahko izbira postopka neposredno vplivala na učinkovitost ukrepov ali bi bili lahko upravičenci zaradi te izbire izpostavljeni resnemu ustrahovanju, povračilnim ukrepom ali drugim vrstam tveganj.

(16)       Misije Evropske unije za opazovanje volitev pomembno in uspešno prispevajo k demokratičnim procesom v državah nečlanicah. Vseeno pa je spodbujanje in podpora demokraciji precej več kot zgolj sodelovanje v volilnem postopku, zato bi bilo treba upoštevati celotni volilni cikel. Odhodki za misije za opazovanje volitev zato ne bi smeli predstavljati nesorazmernega zneska glede na celotna razpoložljiva sredstva na podlagi te uredbe.

(16a)  Unija in države članice si prizadevajo za redno izmenjavo informacij in se že v zgodnji fazi postopka načrtovanja programov posvetujejo med seboj zaradi boljšega dopolnjevanja dejavnosti. Unija se posvetuje tudi z drugimi donatorji in zadevnimi akterji.

(16b)     Treba bi bilo poudariti pomen ustanovitve položaja posebnega predstavnika EU za človekove pravice. Ta bi moral prispevati k enotnosti, doslednosti in učinkovitosti delovanja Unije in politike človekovih pravic ter pomagati zagotavljati dosledno uporabo vseh instrumentov Unije in ukrepov držav članic pri uresničevanju političnih ciljev Unije.

(16c)     Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) bi morali po potrebi zagotavljati redno izmenjavo mnenj in informacij z Evropskim parlamentom. Poleg tega bi bilo treba Evropskemu parlamentu in Svetu zagotoviti dostop do dokumentov, da bi lahko pravico do nadzora v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(8) uresničevala ob poznavanju vseh informacij. Ukrepi, sprejeti v okviru te uredbe, bi morali ustrezno upoštevati stališča Evropskega parlamenta in Sveta.

(16d)     Unija bi si morala, po potrebi tudi prek svojih delegacij, prizadevati za redno izmenjavo informacij in posvetovanje s civilno družbo na vseh ravneh, tudi v državah nečlanicah, tako zgodaj v postopku načrtovanja programov, kot je primerno, da bi olajšali njeno udeležbo in ji zagotovili pomembno vlogo v tem procesu.

(16e)  Da bi področje uporabe te uredbe prilagodili hitro spreminjajočim se razmeram v državah nečlanicah, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s prednostnimi nalogami, določenimi v prilogi. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom izvede ustrezne posvete, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu sočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(17)       Izvedbena pooblastila v zvezi z načrtovanjem in financiranjem ukrepov iz te uredbe bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. Ob upoštevanju narave teh izvedbenih aktov, zlasti njihove politične usmeritve ali njihovih finančnih posledic, bi bilo treba za njihovo sprejetje načeloma uporabiti postopek pregleda, razen za tehnične izvedbene ukrepe majhnega finančnega obsega.

(18)       Splošna pravila in postopki za izvajanje instrumentov Unije za zunanje delovanje so določeni v Uredbi (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne …(9) (v nadaljnjem besedilu: skupna izvedbena uredba).

(19)       Organizacija in delovanje Evropske službe za zunanje delovanje sta opisana v Sklepu Sveta 2010/427/EU(10)▌.

(19a)  Ker ciljev te uredbe, in sicer spodbujanja demokracije in človekovih pravic po vsem svetu, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, ampak se ta cilj zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev navedenih ciljev.

(20)       Trajanje te uredbe bi bilo treba uskladiti s trajanjem Uredbe Sveta (EU) št. …/… (11). Zato bi se ta uredba morala uporabljati od 1. januarja 2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1Vsebina in cilji

Ta uredba vzpostavlja Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, na podlagi katerega Unija zagotavlja pomoč za razvoj ter utrjevanje demokracije in pravne države ter spoštovanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Cilji take pomoči so zlasti:

(a)         boljše spoštovanje in upoštevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor so razglašene v splošni deklaraciji o človekovih pravicah in drugih mednarodnih in regionalnih instrumentih človekovih pravic, ter krepitev njihovega varstva, spodbujanja, izvajanja in spremljanja, zlasti s podporo ustreznim organizacijam civilne družbe, zagovornikom človekovih pravic ter žrtvam zatiranja in zlorab;

(b)  podpora, razvoj in utrjevanje demokracije v državah nečlanicah s spodbujanjem participativne in predstavniške demokracije, krepitev celotnega demokratičnega cikla, zlasti z dejavnejšo vlogo civilne družbe v tem ciklu, krepitev pravne države ter izboljšanje zanesljivosti volilnih postopkov, zlasti z misijami za opazovanje volitev.

Člen 2 Področje uporabe

1.          Pomoč Unije se nanaša na naslednja področja:

(a)    podporo in spodbujanje participativne in predstavniške demokracije, v skladu s splošnim pristopom demokratičnega cikla, tudi parlamentarne demokracije, in postopkov demokratizacije, zlasti prek organizacij civilne družbe na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, med drugim pri:

(i)     spodbujanju svobode zbiranja in združevanja, neoviranega gibanja oseb, svobode izražanja mnenja in izražanja, tudi političnega, umetniškega in kulturnega, neoviranega dostopa do informacij, medijske svobode in neodvisnosti pluralnih medijev, tako tradicionalnih kot tistih, ki temeljijo na informacijski in komunikacijski tehnologiji, svobode interneta in ukrepov za odpravljanje upravnih ovir pri uresničevanju teh svoboščin, vključno z bojem proti cenzuri, zlasti s sprejetjem in izvajanjem ustrezne zakonodaje;

(ii)    krepitvi pravne države, spodbujanju neodvisnosti sodstva in zakonodaje, podpiranju in vrednotenju pravnih in institucionalnih reform in njihovemu izvajanju, spodbujanju dostopa do sodnega varstva ter podpori nacionalnim institucijam za človekove pravice;

(iii)    spodbujanju in krepitvi Mednarodnega kazenskega sodišča, priložnostnih mednarodnih kazenskih sodišč in tranzicijskih sodnih postopkov ter mehanizmov za resnico in spravo;

(iv)  podpiranju prehoda v demokracijo in reform za dosego učinkovite ter pregledne demokratične in notranje odgovornosti in nadzora, vključno z nadzorom sektorjev varnosti in sodstva, ter izboljšanju ukrepov za preprečevanje korupcije;

(v)    spodbujanju političnega pluralizma, demokratične politične zastopanosti in politične udeležbe moških in žensk pri demokratičnih reformnih procesih na lokalni, regionalni in državni ravni, tako v vlogi volivcev kot kandidatov, pri čemer je še zlasti pomembna udeležba skupin, odrinjenih na družbenih rob, ter drugih ogroženih skupin;

(va)  krepitvi lokalne demokracije z zagotavljanjem boljšega sodelovanja med organizacijami civilne družbe in lokalnimi organi, torej z boljšim političnim zastopanjem, ki bo bližje državljanom;

(vi)   spodbujanju enakopravne udeležbe moških in žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju, podpori enakosti spolov, sodelovanju žensk v postopkih sprejemanja odločitev in politični zastopanosti žensk, zlasti v postopkih politične tranzicije, demokratizacije in gradnje države;

(via) spodbujanju enakopravne udeležbe invalidov v socialnem, gospodarskem in političnem življenju, vključno s poenostavljenim uresničevanjem povezanih svoboščin, ter spodbujanju enakih možnosti, nediskriminacije in političnega zastopanja;

(vii)  podpori ukrepom za lajšanje mirne sprave med posameznimi segmenti družb, vključno s podporo ukrepom za krepitev zaupanja v zvezi s človekovimi pravicami in demokratizacijo;

(b)    spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor so razglašene v splošni deklaraciji o človekovih pravicah ter drugih mednarodnih in regionalnih instrumentih za državljanske, politične, gospodarske, socialne in kulturne pravice, zlasti prek organizacij civilne družbe, med drugim v zvezi z:

(i)  odpravo smrtne kazni in uvedbo moratorijev z namenom odprave, zavzemanjem za odpravo in spoštovanjem minimalnih mednarodnih standardov tam, kjer smrtna kazen še obstaja;

(ia)   preprečevanjem mučenja, grdega in drugega krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja in prisilnih izginotij ter rehabilitacijo žrtev mučenja;

(ii)    podporo, zaščito in pomočjo zagovornikom človekovih pravic, vključno z obravnavanjem njihovih nujnih potreb po zaščiti, v skladu s členom 1 deklaracije Združenih narodov o zagovornikih človekovih pravic; ti cilji bi bili lahko vključeni v mehanizem zagovornikov človekovih pravic ter zajemali dolgoročno pomoč in dostop do zatočišč;

(iii)    bojem proti rasizmu in ksenofobiji ter diskriminaciji na kakršni koli podlagi, vključno na podlagi spola, rase, barve kože, kaste, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, veroizpovedi ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti▌, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;

(iv)   ▌svobodo misli, vesti in veroizpovedi ali prepričanja, vključno z ukrepi za odpravo vseh oblik sovraštva, nestrpnosti in diskriminacije na podlagi veroizpovedi ali prepričanja ter s krepitvijo strpnosti in spoštovanja verske in kulturne raznolikosti znotraj ene skupnosti in med več različnimi skupnostmi;

(v)    pravicami avtohtonega prebivalstva, kot so določene v deklaraciji Združenih narodov o pravicah avtohtonih prebivalcev, pri čemer je treba poudariti pomen njihovega vključevanja v pripravo projektov, ki se nanašajo nanje, vključno s podporo za poenostavitev interakcije avtohtonih prebivalcev z mednarodnimi mehanizmi in sodelovanje v njih;

(va) pravicami pripadnikov nacionalnih ali etičnih, verskih in jezikovnih manjšin, kot so določene v deklaraciji Združenih narodov o pravicah pripadnikov nacionalnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin;

(vb)  pravicami lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev, vključno z ukrepi za dekriminalizacijo homoseksualnosti ter bojem proti nasilju in pregonu na podlagi homofobije in transfobije, in spodbujanjem svobode zbiranja, združevanja in izražanja za pripadnike te skupine;

(vi)   pravicami žensk, kakor so določene v konvenciji ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in v izbirnih protokolih k tej konvenciji, vključno z ukrepi za preprečevanje vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti, zlasti pohabljanja ženskih spolnih organov, prisilnih in dogovorjenih porok, zločinov iz časti, nasilja v družini in spolnega nasilja ter trgovine z ženskami in dekleti;

(vii)   pravicami otrok, kot so določene v konvenciji ZN o pravicah otrok in izbirnih protokolih k tej konvenciji, vključno▌ s preprečevanjem dela otrok, trgovine z otroki in otroške prostitucije, novačenjem in uporabo otrok vojakov ter zaščito pred diskriminacijo ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugo mnenje, narodnost, etnično ali socialno poreklo, premoženje, invalidnost, rojstvo ali kak drug status;

(viii)  pravicami invalidov, kot so opredeljene v konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov;

(ix)   gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi pravicami▌ vključno s pravico do ustreznega življenjskega standarda ter temeljnimi delovnimi standardi▌;

(ixa) družbeno odgovornostjo podjetij, zlasti z izvajanjem vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter svobodi podjetniške pobude, kot je določena v evropski socialni listini;

(x)    izobraževanjem, usposabljanjem in spremljanjem na področju človekovih pravic in demokracije▌;

(xi)  podporo lokalnim, regionalnim, nacionalnim ali mednarodnim organizacijam civilne družbe, ki sodelujejo pri varstvu, spodbujanju ali zagovarjanju človekovih pravic in ▌ temeljnih svoboščin;

(xia) spodbujanjem boljših razmer in spremljanjem standardov v zaporih, ki morajo upoštevati človekovo dostojanstvo in temeljne pravice;

(c)    utrjevanjem mednarodnega okvira za varstvo človekovih pravic, pravičnosti, enakosti spolov, pravne države in demokracije ter za spodbujanje mednarodnega humanitarnega prava, zlasti z:

(i)     zagotavljanjem podpore mednarodnim in regionalnim instrumentom in organom v zvezi s človekovimi pravicami, pravičnostjo, pravno državo in demokracijo;

(ii)    spodbujanjem sodelovanja civilne družbe z mednarodnimi in regionalnimi medvladnimi organizacijami ter podpiranjem dejavnosti civilne družbe, vključno s krepitvijo zmogljivosti nevladnih organizacij, z namenom spodbujanja in spremljanja izvajanja mednarodnih in regionalnih instrumentov za človekove pravice, pravičnost, pravno državo in demokracijo;

(iii)    usposabljanjem in širjenjem informacij o mednarodnem humanitarnem pravu ter podporo njegovemu izvajanju;

(d)    krepitev zaupanja v demokratične volilne postopke in institucije ter izboljšanje njihove zanesljivosti in preglednosti v celotnem volilnem postopku, zlasti z ▌:

(i)     napotitvijo misij Evropske unije za opazovanje volitev in drugih ukrepov za spremljanje volilnih postopkov;

(iii)    prispevanjem k razvoju zmogljivosti domačih organizacij civilne družbe za opazovanje volitev na regionalni in lokalni ravni ter podpiranjem njihovih pobud za krepitev udeležbe v volilnem postopku, kakor tudi nadaljnjega ukrepanja v zvezi z njim;

(iv)  podpornimi ukrepi, namenjenimi doslednemu vključevanju volilnih postopkov v demokratični cikel ter razširjanju in izvajanju priporočil misij Evropske unije za opazovanje volitev, zlasti v sodelovanju z organizacijami civilne družbe ter ustreznimi državnimi institucijami, tudi parlamenti in vladami, v skladu s to uredbo;

(iva) spodbujanjem mirnega izida volilnih postopkov, zmanjšanjem nasilja v času volitev in sprejetjem verodostojnih rezultatov s strani vseh segmentov družbe.

2.          V zvezi z vsemi ukrepi pomoči iz te uredbe se, kadar je potrebno, upoštevajo načela nediskriminacije iz kakršnih koli razlogov, vključevanja enake zastopanosti spolov, udeležbe in krepitve moči, pa tudi odgovornost, odprtost in preglednost.

3.          Ukrepi pomoči se izvajajo na ozemlju držav nečlanic ali so neposredno povezani z razmerami v državah nečlanicah ali z ukrepi na svetovni ali regionalni ravni.

4.          Pri ukrepih pomoči se upoštevajo značilnosti kriz ali nujnih razmer ter držav ali razmer, v katerih so resno ogrožene temeljne svoboščine, v katerih je varnost ljudi najbolj ogrožena ali v katerih organizacije za človekove pravice in zagovorniki človekovih pravic delujejo v najslabših razmerah.

Člen 2a

Usklajenost, povezanost in dopolnjevanje pomoči Evropske unije

1.          Pomoč Evropske unije po tej uredbi je skladna s splošnim okvirom zunanjega delovanja Evropske unije in dopolnjuje pomoč, ki jo zagotavljajo drugi instrumenti ali sporazumi zunanje pomoči.

2.  Da bi povečali učinkovitost, povezanost in doslednost zunanjega delovanja Unije, si Unija in države članice prizadevajo za redno izmenjavo informacij in se že v zgodnji fazi načrtovanja programov posvetujejo med seboj, da bi spodbudile dopolnjevanje in usklajenost med svojimi dejavnostmi, tako na ravni odločanja kot na terenu. Tako posvetovanje lahko vodi v skupno načrtovanje programov in skupne dejavnosti med Unijo in državami članicami. Unija se posvetuje tudi z drugimi donatorji in akterji.

3.          Komisija in ESZD po potrebi zagotavljata redno izmenjavo mnenj in informacij z Evropskim parlamentom.

4.          Unija si prizadeva za redno izmenjavo informacij s civilno družbo, s katero se tudi posvetuje, in sicer na vseh ravneh, tudi v državah nečlanicah. Unija zlasti zagotovi tehnične smernice in podporo v zvezi s postopki za prijavo, kadar je to mogoče in v skladu z ustreznimi postopki.

Člen 3Splošni okvir za načrtovanje programov in izvajanje

Pomoč Unije iz te uredbe se izvaja v skladu s skupno izvedbeno uredbo z naslednjimi ukrepi:

(a)         strateškimi dokumenti in njihovimi spremembami, kadar je ustrezno;

(b)         letnimi akcijskimi programi, posameznimi ukrepi in podpornimi ukrepi;

(c)         posebnimi ukrepi▌;

(d)         pri vsakršnem načrtovanju ali pregledu programov, ki se izvede po objavi vmesnega poročila iz člena 16 skupne izvedbene uredbe, se upoštevajo rezultati, ugotovitve in zaključki iz navedenega poročila.

Člen 4 Strateški dokumenti

1.          Strateški dokumenti določajo strategijo Evropske unije za pomoč iz te uredbe, ki temelji na prednostnih nalogah Unije, mednarodnih razmerah in dejavnostih glavnih partnerjev. Biti morajo skladni s splošnim namenom, cilji, področjem uporabe in načeli iz te uredbe.

2.          Strateški dokumenti določajo prednostna področja, ki jih je Unija izbrala za financiranje v obdobju veljavnosti te uredbe, specifične cilje, pričakovane rezultate in kazalnike uspešnosti. Navajajo tudi okvirna dodeljena finančna sredstva v celoti in po prednostnih področjih ter po potrebi v obliki razpona.

3.          Strateški dokumenti se odobrijo po postopku iz člena 15(3) skupne izvedbene uredbe. Strateški dokumenti se posodobijo v skladu z enakim postopkom, kadar to zahtevajo pomembne spremembe okoliščin in politike.

Člen 4a

Tematske prednostne naloge in prenos pooblastil

Posebni cilji in prednostne naloge, ki se izvajajo s pomočjo Unije na podlagi te uredbe, so navedeni v prilogi. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za spremembo tematskih prednostnih nalog iz priloge k tej uredbi. Po objavi vmesnega poročila o pregledu, kot je navedeno v členu 16 skupne izvedbene uredbe, in na podlagi priporočil iz tega poročila Komisija do 31. marca 2018 zlasti sprejme delegirani akt za spremembo priloge.

Člen 4b

Izvajanje pooblastil

1.      Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se podeli Komisiji pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4a se Komisiji podeli za obdobje [sedmih] let od 1. januarja 2014. [Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem [sedem]letnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem posameznega obdobja nasprotuje temu podaljšanju.]

3.      Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 4a.

S sklepom o preklicu prenos pooblastila, naveden v tem sklepu, preneha veljati.

Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v njem. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.      Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem takoj sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.      Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4a, začne veljati samo, če mu Evropski parlament ali Svet ne nasprotujeta v roku [dveh mesecev] od uradnega obvestila o aktu ali če pred iztekom omenjenega roka oba seznanita Komisijo, da sprejetju akta ne nameravata nasprotovati. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

Člen 5Odbor

Komisiji pomaga Odbor za demokracijo in človekove pravice (v nadaljnjem besedilu: odbor). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 5a

Dostop do dokumentov

Da bosta lahko Evropski parlament in Svet svoja pooblastila za preglede izvajala na podlagi vseh informacij, se jima zagotovi dostop do vseh dokumentov, ki so bistveni za izvajanje teh pooblastil, v skladu z veljavnimi pravili.

Člen 6

Finančni referenčni znesek

Finančna sredstva za izvajanje te uredbe za obdobje 2014–2020 znašajo [1 332 752 000] EUR. Letna sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira za obdobje 2014–2020.

Člen 7Evropska služba za zunanje delovanje

Ta uredba se uporablja v skladu s Sklepom 2010/427/EU.

Člen 8Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati ▌dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                    Za Svet

Predsednik                                                     Predsednik

Priloga

Posebni cilji in prednostne naloge v okviru EIDHR

Strateški odziv EU za namene EIDHR temelji na petih ciljih, ki so opisani v tej prilogi.

           Cilj 1 – Podpora človekovim pravicam in njihovim zagovornikom v najbolj tveganih razmerah

Ukrepi za uresničevanje tega cilja bodo zagotovili uspešno podporo zagovornikom človekovih pravic, ki so izpostavljeni največjim tveganjem v razmerah, kjer so temeljne svoboščine najbolj ogrožene. Instrument EIDHR bo med drugim prispeval k odzivanju na najnujnejše potrebe zagovornikov človekovih pravic; prav tako bo zagotavljal srednjeročno in dolgoročno podporo, ki bo njim in civilni družbi omogočila opravljanje dela. Pri ukrepih bodo upoštevani sedanji skrb zbujajoči trendi oženja prostora za civilno družbo.

  Cilj 2 – Podpora za druge prednostne naloge EU na področju človekovih pravic

Ukrepi za uresničevanje tega cilja bodo usmerjeni v dejavnosti, kjer EU prinaša dodano vrednost in/ali posebno tematsko zavezo (npr. sedanje in prihodnje smernice EU na področju človekovih pravic, ki jih je sprejel Svet, ali resolucije EP), v skladu s členom 2 uredbe o EIDHR. Ukrepi bodo skladni s prednostnimi nalogami, določenimi v strateškem okviru EU za človekove pravice in demokracijo.

Ukrepi za uresničevanje tega cilja bodo med drugim podpirali človekovo dostojanstvo (zlasti preprečevanje uporabe smrtne kazni, mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja), ekonomske, socialne in kulturne pravice, preprečevanje nekaznovanosti in diskriminacije v vseh oblikah ter pravice žensk in enakost spolov. Pozornost bo namenjena tudi novim vprašanjem, ki se pojavljajo na področju človekovih pravic.

  Cilj 3 – Podpora demokraciji

Ukrepi za uresničevanje tega cilja bodo podpirali miroljubne prodemokratične akterje v državah nečlanicah, da bi izboljšali participativno in reprezentativno demokracijo ter preglednost in odgovornost. Ukrepi bodo usmerjeni v utrditev političnega udejstvovanja in zastopanosti ter zavzemanje za demokracijo.

Obravnavani bodo vsi vidiki demokratizacije, med drugim pravna država, spodbujanje in zaščita civilnih in političnih pravic, kot je svoboda izražanja v spletnem in nespletnem okolju ter svoboda zbiranja in združevanja. To vključuje dejavno sodelovanje v razvijajoči se metodološki razpravi v zvezi s podporo za demokracijo.

Po potrebi bodo pri ukrepih upoštevana priporočila misij Evropske unije za opazovanje volitev.

  Cilj 4 – Misije Evropske unije za opazovanje volitev

Ukrepi za uresničevanje tega cilja bodo usmerjeni v opazovanje volitev, kar bo prispevalo k preglednosti in zaupanju v volilne procese, kar je del širšega spodbujanja in podpore demokratičnim procesom, kot je opisano v cilju 3.

Obsežne misije EU za opazovanje volitev so v splošnem priznane kot vodilni projekti EU na področju zunanjih odnosov in ostajajo najpomembnejša oblika ukrepov za uresničevanje tega cilja.

So najprimernejše za zagotavljanje ocene volilnih procesov na podlagi informacij in priporočil za njihovo izboljšanje v prihodnosti, v okviru sodelovanja in političnega dialoga med EU in partnerskimi državami. Pristop, ki zajema zlasti celoten volilni cikel, vključno z nadaljevalnimi dejavnostmi, bo dodatno razvit z dopolnilnimi ukrepi med dvostranskim načrtovanjem programov in projekti EIDHR.

  Cilj 5 – Podpora določenim ključnim akterjem in procesom, vključno z mednarodnimi in regionalnimi instrumenti in mehanizmi na področju človekovih pravic

Splošni cilj je izboljšanje mednarodnih in regionalnih okvirov za spodbujanje in varstvo človekovih pravic, svobode, pravne države in demokracije v skladu s prednostnimi nalogami politik EU.

Ukrepi za uresničevanje tega cilja bodo zajemali podporo prispevku lokalne civilne družbe k dialogu EU o človekovih pravicah (v skladu z ustreznimi smernicami EU) ter razvoju in izvajanju mednarodnih in regionalnih instrumentov in mehanizmov na področju človekovih pravic ter mednarodnih instrumentov in mehanizmov na področju kazenskega pravosodja, med drugim Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Posebna pozornost bo namenjena spodbujanju in spremljanju teh mehanizmov s strani civilne družbe.

(1)

             UL C 11, 15.1.2013, str. 81.

(2)

             UL C 391, 18.12.2012, str. 110

(3)

*              Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani

(4)

              UL C 11, 15.1.2013, str. 81.

(5)

              UL C 391, 18.12.2012, str. 110.

(6)

              Se posodobi z naslovi in datumi.

(7)

              Uredba (ES) št. 1889/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (UL L 386, 29.12.2006, str. 1).

(8)

              Uredba št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(9)

              Uredba (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za zunanje delovanje (UL….).

(10)

              Sklep Sveta 2010/427/EU z dne 26. julija 2010 o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (UL L 201, 3.8.2010, str. 30).

(11)

            Uredba Sveta (EU) št. …/… o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL ...).


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

TRISTRANSKA IZJAVA O OPAZOVANJU VOLITEV

Parlament, Komisija in Svet poudarjajo, kako pomemben je prispevek misij EU za opazovanje volitev k politiki EU za demokratično podporo v zunanjih odnosih. Misije EU za opazovanje volitev prispevajo k preglednosti in zaupanju v volilne procese in omogočajo oceno volitev na podlagi informacij ter priporočila za njihovo nadaljnje izboljšanje v okviru sodelovanja in političnega dialoga med EU in partnerskimi državami. V tej zvezi so se institucije dogovorile, da bo do 25 % proračuna EIDHR v sedemletnem obdobju namenjenega financiranju teh misij, odvisno od prednostnih nalog na tem področju v posameznem letu.

__________________________


COMMISSION DECLARATION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT(1)

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of the EIDHR and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

(1)

The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

* Where applicable


MNENJE Odbora za razvoj (4.6.2012)

za Odbor za zunanje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

(COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

Pripravljavec mnenja: Filip Kaczmarek

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Ta instrument financiranja prispeva k doseganju ciljev zunanjega ukrepanja Unije, vključno s cilji evropske razvojne politike.

(5) Ta instrument financiranja prispeva k doseganju ciljev zunanjega ukrepanja Unije, vključno s cilji evropske razvojne politike na podlagi Evropskega soglasja za razvoj1, usklajenosti politik za razvoj in pristopa k razvoju, ki temelji na človekovih pravicah.

 

_______________

 

1 UL C 46, 24.2.2006, str. 1.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Demokracija in človekove pravice so neločljivo povezane, kakor je navedeno v sklepih Sveta z dne 18. novembra 2009 o podpori demokraciji v zunanjih odnosih EU. Temeljni svobodi izražanja in združevanja sta osnovna pogoja za politični pluralizem in demokratične procese, demokratični nadzor in delitev oblasti pa sta bistvena za ohranjanje neodvisnega sodstva in pravne države, ki sta potrebna za učinkovito varstvo človekovih pravic.

(8) Demokracija, demokratično upravljanje, razvoj in spoštovanje vseh človekovih pravic so soodvisni in se vzajemno krepijo, kakor je navedeno v sklepih Sveta z dne 18. novembra 2009 o podpori demokraciji v zunanjih odnosih EU. Temeljni svobodi izražanja in združevanja sta osnovna pogoja za politični pluralizem in demokratične procese, demokratični nadzor in delitev oblasti pa sta bistvena za ohranjanje neodvisnega sodstva, zakonodajne oblasti in pravne države, ki so potrebni za učinkovito varstvo človekovih pravic.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Naloga oblikovati in ohranjati kulturo človekovih pravic in poskrbeti, da demokracija deluje za državljane, ki je sicer posebej nujna in težka v nastajajočih demokracijah, je v bistvu nenehen izziv, s katerim se mora spopadati predvsem prebivalstvo zadevne države, pri čemer se zavezanost mednarodne skupnosti ne sme zmanjšati. Zanjo je potrebna tudi vrsta institucij, zlasti demokratični nacionalni parlamenti, ki morajo zagotavljati udeležbo, zastopanost, odzivnost in odgovornost.

(9) Naloga oblikovati in ohranjati kulturo človekovih pravic in načela dobrega finančnega, družbenega, javnega in davčnega upravljanja ter poskrbeti, da demokracija deluje za državljane, ki je sicer posebej nujna in težka v nastajajočih demokracijah, je v bistvu nenehen izziv, s katerim se mora spopadati predvsem prebivalstvo zadevne države, pri čemer se ne sme zmanjšati zavezanost mednarodne skupnosti k spodbujanju pravice do procesa razvoja, v katerem se lahko v celoti uresničijo vse človekove pravice in temeljne svoboščine. Zanjo je potrebna tudi vrsta institucij, zlasti demokratični nacionalni parlamenti, ki morajo zagotavljati udeležbo, zastopanost, odzivnost in odgovornost.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Pomoč Unije na podlagi te uredbe je namenjena dopolnitvi različnih drugih orodij za izvajanje politik Unije v zvezi z demokracijo in človekovimi pravicami, ki segajo od političnega dialoga in diplomatskih ukrepov do raznih instrumentov finančnega in tehničnega sodelovanja, vključno z geografskimi in tematskimi programi. Dopolnjevala bo tudi ukrepe instrumenta za stabilnost, ki so bolj povezani s kriznimi razmerami.

(11) Pomoč Unije na podlagi te uredbe je namenjena dopolnitvi različnih drugih orodij za izvajanje politik Unije v zvezi z demokracijo in človekovimi pravicami, ki segajo od političnega dialoga in diplomatskih ukrepov do raznih instrumentov finančnega in tehničnega sodelovanja, vključno z geografskimi in tematskimi programi. Dopolnjevala bo tudi ukrepe instrumenta za stabilnost in prihodnje evropskega sklada za demokracijo, ki so bolj povezani s kriznimi razmerami, a bo od njih neodvisna.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Unija bo v skladu s to uredbo zagotavljala pomoč za obravnavanje vprašanj v zvezi s človekovimi pravicam in demokratizacijo na globalni, regionalni, nacionalni in lokalni ravni v partnerstvu s civilno družbo, ki naj bi obsegala vse vrste socialnih ukrepov posameznikov ali skupin, neodvisnih od države in dejavnih na področju človekovih pravic in spodbujanja demokracije.

(12) Unija bo v skladu s to uredbo zagotavljala pomoč za obravnavanje izzivov na globalni, regionalni, nacionalni in lokalni ravni, da bi spodbujali demokracijo, demokratično upravljanje, razvoj in spoštovanje vseh človekovih pravic v partnerstvu s civilno družbo, ki naj bi obsegala vse vrste socialnih ukrepov posameznikov ali skupin, neodvisnih od države in dejavnih na področju človekovih pravic in spodbujanja demokracije.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Medtem ko morajo biti cilji v zvezi z demokracijo in človekovimi pravicami vedno bolj vključeni v vse instrumente financiranja zunanje pomoči, bo imela pomoč Unije na podlagi te uredbe posebno dopolnilno in dodatno vlogo zaradi svojega globalnega značaja in neodvisnosti njenega ukrepanja od soglasja vlad in drugih javnih organov tretjih držav. To bo omogočalo sodelovanje s civilno družbo glede občutljivih vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami in demokracijo ter zagotavljalo prožnost odzivanja na spreminjajoče se okoliščine. Poleg tega mora Uniji zagotoviti zmogljivosti za oblikovanje in podporo specifičnih ciljev in ukrepov na mednarodni ravni, ki niso niti geografsko povezani niti se ne nanašajo na krizne razmere in pri katerih bi bil lahko potreben nadnacionalni pristop ali ki bi lahko vključevale dejavnosti znotraj Unije in tudi v vrsti tretjih držav. Poleg tega bo zagotovila potrebni okvir za dejavnosti, kot je podpora neodvisnim misijam Evropske unije za opazovanje volitev, ki zahtevajo skladnost politike, enoten sistem upravljanja in skupne standarde izvajanja.

(13) Medtem ko morajo biti cilji v zvezi z demokracijo in človekovimi pravicami vedno bolj vključeni v vse instrumente financiranja zunanje pomoči, bo imela pomoč Unije na podlagi te uredbe posebno dopolnilno in dodatno vlogo zaradi svojega globalnega značaja in neodvisnosti njenega ukrepanja od soglasja vlad in drugih javnih organov tretjih držav. To bo omogočalo sodelovanje s civilno družbo glede občutljivih vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami in demokracijo, omogočalo bo upoštevanje načel dobrega finančnega, družbenega, javnega in davčnega upravljanja ter tako zagotavljalo prožnost odzivanja na spreminjajoče se okoliščine. Poleg tega mora Uniji zagotoviti zmogljivosti za oblikovanje in podporo specifičnih ciljev in ukrepov na mednarodni ravni, ki niso niti geografsko povezani niti se ne nanašajo na krizne razmere in pri katerih bi bil lahko potreben nadnacionalni pristop ali ki bi lahko vključevale dejavnosti znotraj Unije in tudi v vrsti tretjih držav. Poleg tega bo zagotovila potrebni okvir za dejavnosti, kot je podpora neodvisnim misijam Evropske unije za opazovanje volitev, ki zahtevajo skladnost politike, enoten sistem upravljanja in skupne standarde izvajanja.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) povečanje spoštovanja in upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor so razglašene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in drugih mednarodnih in regionalnih instrumentih človekovih pravic, ter krepitev njihovega varstva, spodbujanja in spremljanja, zlasti s podporo zadevnim organizacijam civilne družbe, zagovornikom človekovih pravic in žrtvam zatiranja in zlorab;

(a) povečanje spoštovanja in upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor so razglašene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in drugih mednarodnih in regionalnih instrumentih človekovih pravic, ter krepitev njihovega varstva, spodbujanja in spremljanja, zlasti s podporo zadevnim organizacijam civilne družbe, zagovornikom človekovih pravic in žrtvam zatiranja in zlorab, da bi izboljšali in dosegli demokratične življenjske standarde ter uskladili človekovo dostojanstvo in demokratizacijo;

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) podpora in utrjevanje demokratičnih reform v tretjih državah s spodbujanjem participativne in predstavniške demokracije, krepitev celotnega demokratičnega ciklusa ter izboljšanje zanesljivosti volilnih postopkov, zlasti z misijami za opazovanje volitev.

(b) podpora in utrjevanje demokratičnih reform ter upravljanja v tretjih državah s spodbujanjem participativne in predstavniške demokracije, zlasti z odločilno vlogo nacionalnih parlamentov, lokalnih oblasti in civilne družbe, ter uporaba načel dobrega finančnega, družbenega, javnega in davčnega upravljanja, s tem pa krepitev celotnega demokratičnega ciklusa ter izboljšanje zanesljivosti volilnih postopkov, zlasti z misijami za opazovanje volitev ter dejavnostmi lokalne civilne družbe v zvezi s spremljanjem volitev.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) uveljavljanju svobode zbiranja in združevanja, neoviranega gibanja oseb, svobode izražanja mnenja in izražanja, tudi umetniškega in kulturnega, medijske svobode in neodvisnosti pluralnih medijev, tako tradicionalnih kot tistih, ki temeljijo na informacijski in komunikacijski tehnologiji, svobode interneta in ukrepov za odpravljanje upravnih ovir pri uresničevanju teh svoboščin, vključno z bojem proti cenzuri;

(i) uveljavljanju in uzakonjenju svobode zbiranja in združevanja, neoviranega gibanja oseb, svobode izražanja mnenja in izražanja, tudi umetniškega in kulturnega, medijske svobode in neodvisnosti pluralnih medijev, tako tradicionalnih kot tistih, ki temeljijo na informacijski in komunikacijski tehnologiji, svobode interneta in ukrepov za odpravljanje upravnih ovir pri uresničevanju teh svoboščin, vključno z bojem proti cenzuri;

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) krepitvi pravne države, uveljavljanju neodvisnosti sodstva, spodbujanju in vrednotenju pravnih in institucionalnih reform ter spodbujanju dostopa do sodnega varstva;

(ii) krepitvi pravne države, uveljavljanju neodvisnosti sodstva in zakonodajne oblasti – zlasti nacionalnih parlamentov, spodbujanju in vrednotenju pravnih in institucionalnih reform ter spodbujanju dostopa do sodnega varstva; spodbujanju vloge civilne družbe pri spremljanju uspešnosti javnega sektorja;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) podpiranju reform za dosego učinkovite ter pregledne demokratične odgovornosti in nadzora, vključno z nadzorom sektorjev varnosti in sodstva, ter spodbujanju ukrepov proti korupciji;

(iv) podpiranju reform za dosego učinkovite ter pregledne demokratične odgovornosti in nadzora, vključno z nadzorom sektorjev varnosti in sodstva, ter spodbujanju ukrepov proti korupciji, zlasti z dobrim finančnim in davčnim upravljanjem;

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) spodbujanju političnega pluralizma, demokratične politične zastopanosti in politične udeležbe državljanov pri demokratičnih reformnih procesih na lokalni, regionalni in državni ravni, pri čemer je še zlasti pomembna udeležba skupin, odrinjenih na družbeni rob;

(v) spodbujanju političnega pluralizma, demokratične politične zastopanosti in politične udeležbe državljanov pri demokratičnih reformnih procesih na lokalni, regionalni in državni ravni, pri čemer je še zlasti pomembna udeležba žensk in skupin, odrinjenih na družbeni rob;

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) bojem proti rasizmu in ksenofobiji ter diskriminaciji na kakršni koli podlagi, vključno na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

(iii) bojem proti rasizmu in ksenofobiji ter diskriminaciji na kakršni koli podlagi, vključno na podlagi spola, rase, barve kože, kaste, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) pravicami avtohtonega prebivalstva ter pravicami pripadnikov manjšin in etničnih skupin;

(v) pravicami avtohtonega prebivalstva, pravicami oseb, ki trpijo zaradi diskriminacije na podlagi kast, ter pravicami pripadnikov manjšin in etničnih skupin;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vi) pravicami žensk, kakor so razglašene v Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in v izbirnih protokolih k tej konvenciji, vključno z ukrepi za boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov, prisilnim porokam, zločinom iz časti, trgovino z ženskami in vsaki drugi obliki nasilja nad ženskami;

(vi) pravicami žensk, kakor so razglašene v Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in v izbirnih protokolih k tej konvenciji, zlasti o dostopu do izobrazbe in zdravstvenega varstva ter pravici do razpolaganja s svojim telesom, vključno z ukrepi za boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov, prisilnim porokam, zločinom iz časti, trgovino z ženskami in vsaki drugi obliki nasilja nad ženskami;

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka x

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(x) izobraževanjem, usposabljanjem in spremljanjem na področju človekovih pravic in demokracije ter področju iz točke (vii);

(x) izobraževanjem, usposabljanjem in spremljanjem na področju človekovih pravic in demokracije;

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) utrjevanje mednarodnega okvira za varstvo človekovih pravic, pravico, pravno državo in demokracijo in za spodbujanje mednarodnega humanitarnega prava, zlasti:

(c) utrjevanje mednarodnega okvira za varstvo človekovih pravic, pravico, pravno državo in demokracijo in za spodbujanje mednarodnega humanitarnega prava ter pravice do procesa razvoja, v katerem se lahko v celoti uresničijo vse človekove pravice in temeljne svoboščine, zlasti:

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iia) z usposabljanjem lokalnih zainteresiranih strani o pravnih in davčnih vprašanjih, da bi se vzpostavili mehanizmi dobrega upravljanja za preprečevanje korupcije.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) krepitev zaupanja v demokratične volilne postopke ter izboljšanje njihove zanesljivosti in preglednosti, obenem pa prispevanje k učinkovitosti in usklajenosti celotnega volilnega ciklusa, zlasti:

(d) krepitev zaupanja v države, kjer bodo volitve ter spodbujanje teh držav, naj zagotovijo zaščito političnih kandidatov, pa tudi njihovih zadevnih človekovih in političnih pravic, ter izboljšajo zanesljivost in preglednost demokratičnih volilnih postopkov, obenem pa prispevajo k učinkovitosti in usklajenosti celotnega volilnega ciklusa, zlasti:

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) z uporabo misij Unije za opazovanje volitev;

(i) z uporabo misij Unije za opazovanje volitev, če se za te misije ne dodeli več kot 25 % celotnega proračuna instrumenta, ustanovljenega v tem okviru;

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) s prispevanjem k razvoju zmogljivosti organizacij civilne družbe za opazovanje volitev na regionalni in lokalni ravni ter podpiranjem njihovih pobud za krepitev udeležbe v volilnem postopku, kakor tudi nadaljnjega ukrepanja v zvezi z njim;

(iii) s prispevanjem k razvoju zmogljivosti organizacij civilne družbe za opazovanje volitev ter podpiranjem njihovih pobud za krepitev udeležbe v volilnem postopku, kakor tudi nadaljnjega ukrepanja v zvezi z njim in usmerjanjem dela demokratične pomoči prek organizacij civilne družbe na regionalni in lokalni ravni;

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) s podpornimi ukrepi, namenjenimi usklajenemu vključevanju volilnih postopkov v demokratični ciklus in izvajanju priporočil misij Unije za opazovanje volitev;

(iv) s podpornimi ukrepi, namenjenimi usklajenemu vključevanju volilnih postopkov v demokratični ciklus in izvajanju priporočil misij Unije za opazovanje volitev ter delegacij Evropskega parlamenta za spremljanje volitev;

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iva) s podporo prizadevanjem zadevnih partnerskih držav pri oblikovanju in razvoju okvira in institucionalne zmogljivosti, ki sta potrebna za ohranjanje demokracije in človekovih pravic po demokratičnih volitvah;

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Spodbujanje in varstvo enakosti spolov, pravic otrok, pravic avtohtonega prebivalstva, pravic invalidov ter načel, kot so krepitev moči, udeležba, nediskriminacija ranljivih skupin in odgovornost, se po potrebi upoštevata pri vseh ukrepih pomoči iz te uredbe.

2. V okviru pristopa k razvoju, ki temelji na človekovih pravicah, se spodbujanje in varstvo enakosti spolov, pravic otrok, pravic avtohtonega prebivalstva, pravic invalidov, pravic manjšin, pravic lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev ter načel, kot so krepitev moči, udeležba, nediskriminacija ranljivih skupin in odgovornost, po potrebi upoštevata pri vseh ukrepih pomoči iz te uredbe.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri ukrepih pomoči se upoštevajo značilnosti kriz ali nujnih razmer ter držav ali razmer, v katerih so resno ogrožene temeljne svoboščine, v katerih je varnost ljudi najbolj ogrožena ali v katerih organizacije za človekove pravice in zagovorniki človekovih pravic delujejo v najtežjih pogojih.

4. Pri ukrepih pomoči se upoštevajo značilnosti kriz ali nujnih razmer ter držav ali razmer, v katerih so resno ogrožene temeljne svoboščine, v katerih je varnost ljudi najbolj ogrožena ali v katerih organizacije za človekove pravice in zagovorniki človekovih pravic delujejo v najtežjih pogojih ali kjer je resno ogroženo okolje, ki omogoča udeležbo državljanov.

POSTOPEK

Naslov

Uvedba instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

Referenčni dokumenti

COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

17.1.2012

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

17.1.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Filip Kaczmarek

14.2.2012

Obravnava v odboru

14.5.2012

 

 

 

Datum sprejetja

4.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marisa Matias


MNENJE Odbora za proračun (11.7.2012)

za Odbor za zunanje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

(COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

Pripravljavka mnenja: María Muñiz De Urquiza

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel sodi med temeljne vrednote Evropske unije (člen 2 Pogodbe o EU). V členu 21 Pogodbe o EU je tudi določeno, da mora Evropska unija pri zunanjem ukrepanju slediti načelom, ki so vodila njen nastanek, kar postavlja spodbujanje demokracije in človekovih pravic v središče zunanjega ukrepanja EU.

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) je horizontalen instrument, namenjen spodbujanju demokracije in človekovih pravic ter okrepitvi vloge civilne družbe, tako da ta postane učinkovit akter v političnih reformah in uspešen zagovornik človekovih pravic. Osrednji element instrumenta EIDHR so tudi misije za opazovanje volitev.

Posebnost instrumenta EIDHR je prav tako dejstvo, da je učinkovito orodje pri dopolnjevanju vseh instrumentov financiranja zunanje pomoči, saj za njegovo ukrepanje ni potrebno soglasje vlad in drugih javnih organov držav nečlanic. Ker je EIDHR horizontalen instrument, bi moral ostati povezan in usklajen s cilji vseh drugih instrumentov zunanjega ukrepanja.

Proračunski vidiki

Komisija je za instrument EIDHR za obdobje 2014–2020 predlagala 1.400 milijonov EUR (stalne cene iz leta 2011). To predstavlja skoraj 20 % realno zvišanje za naslednji večletni finančni okvir v primerjavi z vsoto, razpoložljivo za ta instrument v obdobju 2007–2013 (1.148 milijonov EUR, stalne cene iz leta 2011), vendar je to zvišanje nižje od povprečnega zvišanja, predvidenega za razdelek 4. Omeniti je treba, da je to le okvirni znesek, saj bo končni proračunski znesek, namenjen temu instrumentu, znan šele, ko se bodo zaključila pogajanja o naslednjem večletnem finančnem okviru.

Pripravljavka mnenja želi poudariti, da je treba upravičencem do instrumenta EIDHR zagotoviti lažji dostop do financiranja. To se lahko doseže s poenostavitvijo in pospešitvijo postopka ter z zmanjšanjem upravnega bremena. V tem smislu je sveženj predlogov Komisije za zunanje instrumente korak v pravo smer, saj vsebuje elemente poenostavitve, ker bodo za vse zunanje instrumente Unije veljala pravila splošne izvedbene uredbe, s čimer bodo zagotovljeni prožnejši postopki v nujnih primerih s pomočjo priložnostnih ukrepov z neposrednimi donacijami ali donacijami nizkih vrednosti za kršitve človekovih pravic, poleg elementov skladnosti s finančno uredbo.

Vendar pripravljavka mnenja meni, da ima predlog Komisije nekatere resne pomanjkljivosti, in želi podati nekaj predlogov sprememb, da bi zagotovila dopolnjevanje in skladnost pomoči Evropske unije in držav članic, poleg finančne pomoči regionalnih, lokalnih in mednarodnih donatorjev, da bi preprečila morebitno prekrivanje. Poleg tega želi poudariti, da morebitni dodatni instrumenti, kot je evropski sklad za demokracijo, ne bi smeli črpati virov, namenjenih instrumentu EIDHR, temveč bi morali imeti lastna proračunska sredstva.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a. poudarja, da so finančna sredstva, opredeljena v zakonodajnem predlogu, le okvirna za zakonodajni organ in ne morejo biti dokončno določena, dokler ne bo dosežen dogovor o predlogu uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b. opominja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo1; ponovno poudarja, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, da bo Unija lahko uresničila svoje sedanje politične prednostne naloge in nove naloge iz Lizbonske pogodbe ter se odzvala na nepredvidene dogodke; poziva Svet, naj jasno opredeli, katere od njegovih političnih prednostnih nalog ali projektov bi bilo mogoče povsem opustiti kljub njihovi dokazani evropski dodani vrednosti, če se ne strinja s tem pristopom;

 

_______________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe  3

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1c. obžaluje, da je predlagano zvišanje okvirnega finančnega zneska za EIDHR v večletnem finančnem okviru 2014–2020 pod povprečnim zvišanjem, predlaganim za celoten razdelek 4 (zunanji odnosi);

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Za učinkovito, pregledno, pravočasno in prožno obravnavo navedenih vprašanj po izteku veljavnosti Uredbe (ES) št. 1889/2006 obstaja stalna potreba po posebnih finančnih sredstvih in posebnem instrumentu financiranja, ki lahko še naprej neodvisno deluje.

(10) Za učinkovito, pregledno, pravočasno in prožno obravnavo navedenih vprašanj po izteku veljavnosti Uredbe (ES) št. 1889/2006 obstaja stalna potreba po posebnih finančnih sredstvih in ločenem instrumentu financiranja, ki lahko še naprej neodvisno deluje, ob ohranjanju medsebojnega dopolnjevanja z drugimi instrumenti za zunanje politike Unije.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Novi izzivi v sosedstvu Unije zahtevajo prožnejši, učinkovitejši in bolj usmerjen pristop k financiranju zunanjih politik Unije na področju spodbujanja demokracije in človekovih pravic, skladen z načeli, ki vodijo sedanji pregled zunanjih instrumentov Unije. Za to bo vzpostavitev evropskega sklada za demokracijo Uniji omogočala zagotavljanje prilagojene in pravočasne pomoči od spodaj navzgor za podporo demokraciji. Financiranje in načrtovanje programa sklada bi moralo dopolnjevati druge zunanje instrumente Unije, vključno z evropskim instrumentom za demokracijo in človekove pravice ter instrumentom za stabilnost, kar bi povečalo skupni obseg, usklajenost in trajnostnost politik Unije v prid demokratizaciji.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b) Pomen in obseg pomoči Unije pri spodbujanju demokracije in spoštovanja človekovih pravic zahtevata, da Komisija sistematično obvešča Evropski parlament in Svet ter se z njima posvetuje glede strateških izbir v okviru tega instrumenta, zlasti ko gre za finančne vire Unije. To vključuje vzpostavitev rednega dialoga z Evropskim parlamentom in ustrezno upoštevanje njegovega stališča pred in med izvajanjem strategij.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16c) Pomoč Unije iz te uredbe mora biti za upravičence dovolj dostopna z uporabo hitrejših in prožnejših postopkov, ki morajo zmanjšati upravno breme, zlasti v primerih nujne zaščite človekovih pravic.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Izvedbena pooblastila, povezana z načrtovanjem programov in financiranjem ukrepov iz te uredbe, je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. Ob upoštevanju narave teh izvedbenih aktov, zlasti njihove politične usmeritve ali njihovih finančnih posledic, je treba načeloma za njihovo sprejetje uporabiti postopek pregleda, razen za tehnične izvedbene ukrepe majhnega finančnega obsega.

(17) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Izvedbena pooblastila, povezana z načrtovanjem programov in financiranjem ukrepov iz te uredbe, je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. Ob upoštevanju narave teh izvedbenih aktov, zlasti njihove politične usmeritve ali njihovih finančnih posledic, je treba načeloma za njihovo sprejetje uporabiti postopek pregleda, razen za tehnične izvedbene ukrepe majhnega finančnega obsega.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Skladnost in komplementarnost pomoči Unije

 

1. Pri izvajanju te uredbe se zagotovi skladnost z drugimi področji in instrumenti zunanjega ukrepanja Unije ter drugimi zadevnimi politikami Unije.

 

2. Unija in države članice usklajujejo svoje programe podpore, da bi izboljšale uspešnost in učinkovitost izvajanja podpore in političnega dialoga v skladu z uveljavljenimi načeli za krepitev operativnega usklajevanja na področju zunanje podpore ter za usklajenost politik in postopkov. Usklajevanje vključuje redne posvete in pogosto izmenjavo ustreznih informacij v različnih fazah cikla podpore.

 

3. Unija skupaj z državami članicami sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznega usklajevanja ter sodelovanja z večstranskimi in regionalnimi organizacijami ter subjekti, kar med drugim vključuje evropske finančne institucije, mednarodne finančne institucije, agencije, sklade in programe Združenih narodov, zasebne in politične fundacije ter donatorje zunaj EU.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Strateški dokumenti določajo prednostna področja, ki jih je Unija izbrala za financiranje v obdobju veljavnosti te uredbe, specifične cilje, pričakovane rezultate in kazalce uspešnosti. Navajajo tudi okvirna dodeljena finančna sredstva (v celoti in po prednostnih področjih ter po potrebi v obliki razpona).

2. Strateški dokumenti določajo prednostna področja, ki jih je Unija izbrala za financiranje v obdobju veljavnosti te uredbe, specifične cilje, pričakovane rezultate in kazalce uspešnosti. Navajajo tudi okvirna dodeljena finančna sredstva, brez poseganja v pooblastila proračunskega organa, v celoti in z okvirno razčlenitvijo sredstev po prednostnih področjih; po potrebi so navedena v obliki razpona.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Strateški dokumenti se odobrijo po postopku iz člena 15(3) skupne izvedbene uredbe. Strateški dokumenti se posodobijo v skladu z enakim postopkom, kadar to zahtevajo pomembne spremembe okoliščin in politike.

3. Strateški dokumenti ter njihovi popravki in dopolnitve se sprejmejo po postopku iz člena 15(3) skupne izvedbene uredbe. Strateški dokumenti se posodobijo v skladu z enakim postopkom, kadar to zahtevajo pomembne spremembe okoliščin in politike. Strateški dokumenti se redno pregledujejo, vsaj na tri leta ali po potrebi.

POSTOPEK

Naslov

Uvedba instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

Referenčni dokumenti

COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

17.1.2012

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

17.1.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

María Muñiz De Urquiza

6.2.2012

Obravnava v odboru

21.3.2012

 

 

 

Datum sprejetja

20.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Sergej Kozlík, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Franziska Katharina Brantner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz


MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov (25.6.2012)

za Odbor za zunanje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

(COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

Pripravljavka mnenja: Barbara Matera

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) EU je sprejela akcijski načrt za enakost spolov in večjo vlogo žensk pri razvoju (2010-2015).

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) V skladu s členom 2 in členom 3(3) Pogodbe o EU ter členom 8 PDEU je enakost med ženskami in moškimi temeljna vrednota in cilj EU, zato bi morala EU pri vseh dejavnostih spodbujati enakost spolov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Enakost spolov in pravice žensk so temeljne človekove pravice in vprašanje socialne pravičnosti ter njenega spodbujanja je pomemben sestavni del te uredbe.

(7) Enakost spolov in pravice žensk spadajo med vrednote in načela, ki so temelj zunanje politike EU. Spodbujanje pravic žensk in načel enakosti spolov ter nediskriminacije so temeljni kamen te uredbe ter viden in resničen izraz zavezanosti Unije k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Nasilje nad ženskami v vseh oblikah je strukturni fenomen, povezan z neenakomerno razporeditvijo oblasti v družbi med moškimi in ženskami, ter pomeni kršitev temeljnih pravic. Ukrepanje za boj proti nasilju nad ženskami prispeva k spodbujanju enakosti spolov in je pomembna sestavina te uredbe.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Medtem ko morajo biti cilji v zvezi z demokracijo in človekovimi pravicami vedno bolj vključeni v vse instrumente financiranja zunanje pomoči, bo imela pomoč Unije na podlagi te uredbe posebno dopolnilno in dodatno vlogo zaradi svojega globalnega značaja in neodvisnosti njenega ukrepanja od soglasja vlad in drugih javnih organov tretjih držav. To bo omogočalo sodelovanje s civilno družbo glede občutljivih vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami in demokracijo ter zagotavljalo prožnost odzivanja na spreminjajoče se okoliščine. Poleg tega mora Uniji zagotoviti zmogljivosti za oblikovanje in podporo specifičnih ciljev in ukrepov na mednarodni ravni, ki niso niti geografsko povezani niti se ne nanašajo na krizne razmere in pri katerih bi bil lahko potreben nadnacionalni pristop ali ki bi lahko vključevale dejavnosti znotraj Unije in tudi v vrsti tretjih držav. Poleg tega bo zagotovila potrebni okvir za dejavnosti, kot je podpora neodvisnim misijam Evropske unije za opazovanje volitev, ki zahtevajo skladnost politike, enoten sistem upravljanja in skupne standarde izvajanja.

(13) Medtem ko morajo biti cilji v zvezi z demokracijo, človekovimi pravicami in enakostjo spolov vedno bolj vključeni v vse instrumente financiranja zunanje pomoči, bo imela pomoč Unije na podlagi te uredbe posebno dopolnilno in dodatno vlogo zaradi svojega globalnega značaja in neodvisnosti njenega ukrepanja od soglasja vlad in drugih javnih organov tretjih držav. To bo omogočalo sodelovanje s civilno družbo glede občutljivih vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami, temeljnimi svoboščinami, pravicami žensk, načeli enakosti spolov ter nediskriminacije in demokracijo ter zagotavljalo prožnost odzivanja na spreminjajoče se okoliščine. Poleg tega mora Uniji zagotoviti zmogljivosti za oblikovanje in podporo specifičnih ciljev in ukrepov na mednarodni ravni, ki niso niti geografsko povezani niti se ne nanašajo na krizne razmere in pri katerih bi bil lahko potreben nadnacionalni pristop ali ki bi lahko vključevale dejavnosti znotraj Unije in tudi v vrsti tretjih držav. Poleg tega bo zagotovila potrebni okvir za dejavnosti, kot je podpora neodvisnim misijam Evropske unije za opazovanje volitev, ki zahtevajo skladnost politike, enoten sistem upravljanja in skupne standarde izvajanja.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Unija bo namenila posebno pozornost državam in nujnim primerom, ko so človekove pravice in temeljne svoboščine najbolj ogrožene in ko je nespoštovanje teh pravic in svoboščin zlasti izrazito in sistematično. V takih primerih bodo politične prednostne naloge spodbujanje spoštovanja ustreznih mednarodnih zakonov, zagotavljanje oprijemljive podpore in ukrepov lokalni civilni družbi ter prispevanje k njenemu delu, ki se izvaja v zelo težkih okoliščinah. V konfliktnih razmerah bo Unija vse sprte strani spodbujala, da izpolnjujejo svoje pravne obveznosti na podlagi mednarodnega humanitarnega prava v skladu z ustreznimi smernicami Unije.

(14) Unija bo namenila posebno pozornost državam in nujnim primerom, ko so človekove pravice in temeljne svoboščine najbolj ogrožene in ko je nespoštovanje teh pravic in svoboščin zlasti izrazito in sistematično. Unija in države članice posvečajo posebno pozornost slabemu položaju žensk in deklet v kriznih varnostnih, humanitarnih in/ali prehrambenih razmerah, saj predstavljajo izredno občutljivo skupino. V takih primerih bodo politične prednostne naloge spodbujanje spoštovanja ustreznih mednarodnih zakonov, zagotavljanje oprijemljive podpore in ukrepov lokalni civilni družbi ter prispevanje k njenemu delu, ki se izvaja v zelo težkih okoliščinah. V konfliktnih razmerah bo Unija vse sprte strani spodbujala, da izpolnjujejo svoje pravne obveznosti na podlagi mednarodnega humanitarnega prava v skladu z ustreznimi smernicami Unije.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) povečanje spoštovanja in upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor so razglašene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in drugih mednarodnih in regionalnih instrumentih človekovih pravic, ter krepitev njihovega varstva, spodbujanja in spremljanja, zlasti s podporo zadevnim organizacijam civilne družbe, zagovornikom človekovih pravic in žrtvam zatiranja in zlorab;

(a) povečanje spoštovanja in upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor so razglašene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in drugih mednarodnih in regionalnih instrumentih človekovih pravic, ter krepitev njihovega varstva, spodbujanja in spremljanja, zlasti s podporo zadevnim organizacijam civilne družbe, zagovornikom človekovih pravic in žrtvam zatiranja in zlorab, in predvsem z zaščito najbolj občutljivih skupin, vključno z ženskami in dekleti, ki se nahajajo v kriznih varnostnih, humanitarnih in/ali prehrambenih razmerah;

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) prispevanje k spodbujanju in varstvu načel pravic žensk, enakosti spolov in nediskriminacije.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 2 - odstavek 1 - točka a - točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vi) spodbujanju enakopravne zastopanosti moških in žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju, podpori načelu enakih možnosti ter sodelovanju in politični zastopanosti žensk;

(vi). spodbujanju sodelovanja žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju, spoštovanju pravic žensk, enaki zastopanosti moških in žensk na položajih sprejemanja gospodarskih in političnih odločitev, aktivnemu sodelovanju in udeležbi žensk v procesih politične tranzicije, demokratizacije in državne konsolidacije, pri čemer se posebna pozornost nameni nasilju nad ženskami in njihovi diskriminaciji v tretjih državah.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) bojem proti rasizmu in ksenofobiji ter diskriminaciji na kakršni koli podlagi, vključno na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

(iii) bojem proti rasizmu in ksenofobiji ter diskriminaciji na kakršni koli podlagi, vključno na podlagi spola, spolnega izražanja, spolne identitete, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 2 - odstavek 1 - točka b - točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vi) pravicami žensk, kakor so razglašene v Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in v izbirnih protokolih k tej konvenciji, vključno z ukrepi za boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov, prisilnim porokam, zločinom iz časti, trgovino z ženskami in vsaki drugi obliki nasilja nad ženskami;

(vi) pravicami žensk, kakor so razglašene v Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in v izbirnih protokolih k tej konvenciji, vključno z ukrepi za boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov, prisilnim porokam, zločinom iz časti, trgovini z ženskami, spolnemu nasilju, tudi „korektivnim“ posilstvom, nasilju v družini in vsaki drugi obliki nasilja nad ženskami;

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 2 - odstavek 1 - točka b - točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vi) pravicami žensk, kakor so razglašene v Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in v izbirnih protokolih k tej konvenciji, vključno z ukrepi za boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov, prisilnim porokam, zločinom iz časti, trgovino z ženskami in vsaki drugi obliki nasilja nad ženskami;

(vi) spodbujanjem pravic žensk, kakor so razglašene v Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in v izbirnih protokolih k tej konvenciji ter Pekinških izhodiščih za ukrepanje, vključno z ukrepi za boj proti vsem oblikam nasilja moških nad ženskami za zaščito žensk in deklet pred nasiljem in diskriminacijo, zlasti pred pohabljanjem ženskih spolnih organov, prisilnimi in dogovorjenimi porokami, zločini iz časti, nasiljem, povezanim z doto, trgovino z ženskami in dekleti za komercialno spolno izkoriščanje, nasiljem v družini, spolnim nasiljem, vključno s korektivnim posilstvom, posilstvom partnerja, zlorabami v zakonski zvezi, ter gospodarskim nasiljem ter vsemi drugimi oblikami nasilja;

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 2 - odstavek 1 - točka b - točka vi a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(via) spodbujanjem zdravja mater in posvečanjem večje pozornosti tej problematiki ter poudarjanjem pomembnosti izobraževanja in ozaveščanja o spolnem in reproduktivnem zdravju kot sestavnem delu načrta za varovanje zdravja žensk;

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vii) pravicami otroka, kakor so razglašene v Konvenciji o otrokovih pravicah in v izbirnih protokolih k tej konvenciji, vključno z bojem proti delu otrok, trgovini z njimi, njihovi prostituciji in rekrutiranju otrok za vojake;

(vii) pravicam otroka, kakor so razglašene v Konvenciji o otrokovih pravicah in v izbirnih protokolih k tej konvenciji, vključno z bojem proti delu otrok, seksualizaciji deklic, otroški prostituciji, trgovini z njimi, zlorabi otrok za komercialno spolno izkoriščanje in rekrutiranju otrok za vojake;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka vii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(viia) posvečanjem posebne pozornosti enaki obravnavi deklic in dečkov, zlasti glede enakega dostopa do izobraževanja;

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka x

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(x) izobraževanjem, usposabljanjem in spremljanjem na področju človekovih pravic in demokracije ter področju iz točke (vii);

(x) izobraževanjem, usposabljanjem in spremljanjem na področju človekovih pravic in demokracije ter področju iz točke (vii); ti ukrepi imajo zlasti pomembno vlogo pri spodbujanju aktivnega sodelovanja žensk v političnem, gospodarskem in socialnem življenju prek krepitve njihovega znanja;

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b - točka xi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(xi) podporo lokalnim, regionalnim, nacionalnim ali mednarodnim organizacijam civilne družbe, ki sodelujejo pri varstvu, spodbujanju ali zagovarjanju človekovih pravic in pri ukrepih iz točke (vii);

(xi) podporo lokalnim, regionalnim, nacionalnim ali mednarodnim organizacijam civilne družbe, zlasti organizacijam žensk ali mladinskim organizacijam, ki sodelujejo pri varstvu, spodbujanju ali zagovarjanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter pravic žensk in pri ukrepih iz točke (vii);

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) utrjevanje mednarodnega okvira za varstvo človekovih pravic, pravico, pravno državo in demokracijo in za spodbujanje mednarodnega humanitarnega prava, zlasti:

(c) utrjevanje mednarodnega okvira za varstvo človekovih pravic, pravico, enakost spolov, pravno državo in demokracijo in za spodbujanje mednarodnega humanitarnega prava, zlasti:

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) z uporabo misij Unije za opazovanje volitev;

(i) z uporabo misij Unije za opazovanje volitev, pri čemer se spoštuje enakost spolov pri sestavi ožje skupine in dolgoročnih ter kratkoročnih opazovalcev;

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 2 - odstavek 1 - točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) enakost spolov in krepitev vloge žensk:

 

(i) s podporo programom na regionalni in nacionalni ravni za spodbujanje gospodarske in družbene krepitve vlog, vodstva in političnega udejstvovanja žensk;

 

(ii) s podporo nacionalnih, regionalnih in svetovnih pobud in zavez za spodbujanje vključevanja načela o enakosti spolov ter krepitve vloge žensk in deklet v politike, načrte in proračune;

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Spodbujanje in varstvo enakosti spolov, pravic otrok, pravic avtohtonega prebivalstva, pravic invalidov ter načel, kot so krepitev moči, udeležba, nediskriminacija ranljivih skupin in odgovornost, se po potrebi upoštevata pri vseh ukrepih pomoči iz te uredbe.

2. Spodbujanje in varstvo enakosti spolov, pravic žensk in pravic otrok, pravic avtohtonega prebivalstva, pravic invalidov ter načel, kot so krepitev moči, udeležba, nediskriminacija ranljivih skupin in odgovornost, se upošteva pri vseh ukrepih pomoči iz te uredbe.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri ukrepih pomoči se upoštevajo značilnosti kriz ali nujnih razmer ter držav ali razmer, v katerih so resno ogrožene temeljne svoboščine, v katerih je varnost ljudi najbolj ogrožena ali v katerih organizacije za človekove pravice in zagovorniki človekovih pravic delujejo v najtežjih pogojih.

4. Pri ukrepih pomoči se upoštevajo značilnosti kriz ali nujnih razmer ter držav ali razmer, v katerih so resno ogrožene temeljne svoboščine, v katerih je varnost ljudi najbolj ogrožena ali v katerih organizacije za človekove pravice in zagovorniki človekovih pravic delujejo v najtežjih pogojih. Posebno pozornost je treba nameniti razmeram, v katerih so ženske in dekleta izpostavljene fizičnemu in psihičnemu nasilju, saj so še posebej ranljive.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Strateški dokumenti določajo strategijo Evropske unije za pomoč iz te uredbe, ki temelji na prednostnih nalogah Unije, mednarodnih razmerah in dejavnostih glavnih partnerjev. Strateški dokumenti morajo biti skladni s splošnim namenom, cilji, področjem uporabe in načeli iz te uredbe.

1. Strateški dokumenti določajo strategijo Evropske unije za pomoč iz te uredbe, ki temelji na prednostnih nalogah Unije, mednarodnih razmerah in dejavnostih glavnih partnerjev. Strateški dokumenti morajo biti skladni s splošnim namenom, cilji, področjem uporabe in načeli iz te uredbe, prav tako pa morajo vključevati načelo enakosti spolov.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Strateški dokumenti določajo prednostna področja, ki jih je Unija izbrala za financiranje v obdobju veljavnosti te uredbe, specifične cilje, pričakovane rezultate in kazalce uspešnosti. Navajajo tudi okvirna dodeljena finančna sredstva (v celoti in po prednostnih področjih ter po potrebi v obliki razpona).

2. Strateški dokumenti določajo prednostna področja, ki jih je Unija izbrala za financiranje v obdobju veljavnosti te uredbe, specifične cilje, pričakovane rezultate in kazalnike uspešnosti, vključno s kazalniki uspešnosti enakosti spolov. Navajajo tudi okvirna dodeljena finančna sredstva, v celoti in za prednostno področje; kar se lahko po potrebi poda v obliki razponov vrednosti.

POSTOPEK

Naslov

Uvedba instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

Referenčni dokumenti

COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

17.1.2012

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

FEMM

17.1.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Barbara Matera

25.1.2012

Obravnava v odboru

30.5.2012

21.6.2012

 

 

Datum sprejetja

21.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella, Anna Záborská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Minodora Cliveti, Christa Klaß, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai


POSTOPEK

Naslov

Uvedba instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

Referenčni dokumenti

COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD)

Datum predložitve EP

7.12.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

17.1.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

FEMM

17.1.2012

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Alexander Graf Lambsdorff

5.10.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

10.7.2012

 

 

 

Datum sprejetja

5.12.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Alexander grof Lambsdorfski, Vytautas Landsbergis, Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva), Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marije Cornelissen, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Doris Pack, Ivo Vajgl, Paweł Zalewski

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Hiltrud Breyer

Datum predložitve

6.12.2013

Zadnja posodobitev: 9. december 2013Pravno obvestilo