Процедура : 2012/0340(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0460/2013

Внесени текстове :

A7-0460/2013

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 17
CRE 25/02/2014 - 17

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.11

Приети текстове :

P7_TA(2014)0158

ДОКЛАД     ***I
PDF 544kWORD 780k
12 Декември 2013 г.
PE 513.011v02-00 A7-0460/2013

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор

(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Йорго Хадзимаркакис

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисия по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор

(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0721),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0394/2012),

-   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 май 2013 г(1),

–   след като се консултира с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по култура и образование (А7-0460/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор и на уебсайтовете, чиито оператори са организации, предоставящи услуги за обществеността

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Тенденцията към изграждане на цифрово общество предоставя на потребителите нови начини за достъп до информация и услуги. Доставчиците на информация и услуги, като например органи от обществения сектор, разчитат все повече на интернет, за да изготвят, събират и предоставят широк спектър от онлайн информация и услуги, които са от съществено значение за обществото.

(1) Тенденцията към изграждане на цифрово общество предоставя на потребителите нови начини за достъп до информация и услуги. Доставчиците на информация и услуги, като например органи от обществения сектор, разчитат все повече на интернет, за да изготвят, събират и предоставят широк спектър от онлайн информация и услуги, които са от съществено значение за обществото. Във връзка с това сигурността на предаването на информация и защитата на личните данни са от огромно значение.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Достъпността на уебсайтовете се осигурява чрез принципи и техники, които трябва да бъдат спазвани при изграждането на уебсайтове, с цел съдържанието на тези уебсайтове да стане достъпно за всички потребители и по-специално за хората с функционални ограничения, включително за лицата с увреждания. В съдържанието на уебсайтовете се включва текстова, както и не-текстова информация, а също и изтегляне на формуляри и двупосочно взаимодействие, напр. обработка на цифрови формуляри, установяване на истинността и извършване на транзакции, като например по разглеждане на случаи и плащания.

заличава се

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Достъпността на уебсайтовете, по-специално ангажиментът всички обществени уебсайтове да бъдат достъпни до 2010 г., е включена в декларацията на министрите на ЕС от Рига от 11 юни 2006 г. за електронното приобщаване.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Независимо от това, че настоящата директива не се прилага за уебсайтовете на институциите на Съюза, тези институции следва да спазват изискванията, които се съдържат в настоящата директива, и да служат за пример за добри практики.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В Плана за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г.19 на Комисията се призовава за действия за разработване на услугите за електронно управление, които да гарантират всеобхватност и достъпност.

(3) В Съобщението на Комисията от 15 декември 2010 г., озаглавено „Европейският план за действие за електронно управление през периода 2011-2015 г. – Оползотворяване на ИКТ за подпомагане на интелигентно, устойчиво и новаторско управление” се призовава за действия за разработване на услугите за електронно управление, които да гарантират всеобхватност и достъпност. Същевременно са необходими повече усилия за ефективното прилагане на политиката за електронно приобщаване, чиято цел е намаляване на различията в използването на информационните и комуникационни технологии и насърчаване на използването на информационните и комуникационни технологии за преодоляване на изключването и подобряване на икономическите резултати, възможностите за заетост, качеството на живот, социалното участие и сближаване, включително демократичните консултации.

________________

 

19 COM(2010)743 окончателен - Все още непубликувано в Официален вестник

 

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В своето съобщение „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“20 Комисията обяви, че уебсайтовете на обществения сектор следва да бъдат напълно достъпни не по-късно от 2015 г.

(4) В своето съобщение от 19 май 2010 г, озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, инициатива на „Европа 2020“, Комисията обяви, че уебсайтовете на обществения сектор (и уебсайтовете, предоставящи на гражданите услуги от общ интерес) следва да бъдат напълно достъпни не по-късно от 2015 г.

__________________

 

20 20/245 COM(2010) окончателен/2

 

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Хората в напреднала възраст са изложени на риск от цифрово изключване поради такива фактори като липсата на умения в областта на информационните и телекомуникационни технологии (ИКТ) и достъпа до интернет. Европейската инициатива i2010 относно „електронно приобщаване“, „за да бъде част от информационното общество” се стреми да гарантира, че всички групи потребители разполагат с възможно най-добрите възможности за използване на интернет и са запознати с информационните и комуникационните технологии. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа предлага серия от мерки за насърчаване на използването на новите ИКТ от групи ползватели в неравностойно положение, като например хора в напреднала възраст.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) В съответствие с Конвенцията на ООН, подходът за универсален дизайн следва да служи за основа за развитието на нови технологии.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.23 се основава на Конвенцията на ООН и включва действия в няколко приоритетни области, включително достъпността на уебсайтовете, с цел „осигуряване на достъпност на стоките, услугите, включително обществените услуги, и спомагателните уреди и пособия за хора с увреждания“.

(7) Съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г., озаглавено „Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.: Подновен ангажимент за Европа без бариери”, чиято цел е да премахне препятствията, които пречат на хората с увреждания да участват равностойно в обществото, се основава на Конвенцията на ООН и включва действия в няколко приоритетни области, включително достъпността на уебсайтовете, с цел „осигуряване на достъпност на стоките, услугите, включително обществените услуги, и спомагателните уреди и пособия за хора с увреждания“.

___________________

 

23 COM( 2010) 636 окончателен - непубликувано в Официален вестник

 

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2011 г. изтъква, че новаторските и основани на знанието икономики не могат да се развиват без достъпно съдържание и представяне на информацията за хората с увреждания в съответствие с обвързващите законодателни актове, например достъпни уебсайтове за слепите и съдържание със субтитри за хората с увреден слух, включително услуги на средствата за масово осведомяване, онлайн услуги, достъпни за хората, използващи жестомимични езици, приложения за мобилни телефони и реагиращи на допир и звукови помощни приспособления в обществените медии.

 

__________________

 

24a Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г., (OВ C 131 E, 8.5.2013 г., стp. 9).

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Програмата в областта на цифровите технологии за Европа подчертава значението на положителните действия, подпомагащи достъпа на хората с увреждания до съдържания с културен характер, като основен елемент на пълноправното европейско гражданство и изразява надежда за цялостното осъществяване на принципите, определени в Меморандума за разбирателство относно цифровия достъп за хората с увреждания. Изготвянето на документи, предоставяни на разположение в публични уебсайтове, като доклади, книги, законодателни актове, отчети и др., при такива условия, че да са напълно достъпни, би могло да допринесе в значителна степен за тази цел и да насърчи развитието на умения и на доставчици на услуги в рамките на Съюза наред с подкрепата за частния сектор, за която бе отправен призив с оглед насърчаване на инвестициите в тази област.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Бързоразвиващият се пазар на достъпност на уебсайтовете обхваща гама от икономически оператори, които разработват уебсайтове или софтуерни инструменти за създаване, управление и тестване на уебстраници, създават т.нар. потребителски агенти (user agents, т.е. съответен софтуер за ползване на уебсайтовете от потребителите), като например уеб браузъри и свързани помощни технологии, изпълняват услуги по сертифициране или предоставят обучение.

(9) Бързоразвиващият се пазар на достъпност на уебсайтовете обхваща гама от икономически оператори, които разработват уебсайтове или софтуерни инструменти за създаване, управление и тестване на уебстраници, създават т.нар. потребителски агенти (user agents, т.е. съответен софтуер за ползване на уебсайтовете от потребителите), като например уеб браузъри и свързани помощни технологии, изпълняват услуги по сертифициране, предоставят обучение и интегрирана информация от социалните медии на уебсайтовете. Във връзка с това голямо значение имат усилията, полагани в рамката на Широката коалиция за цифрови умения, която е продължение на пакета за заетостта, насочена е към специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии и има за цел да отговори на разликите в уменията, включително грамотността и работните умения, в областта на информационните и комуникационни технологии.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Гаранцията за неутралност на мрежата е от съществено значение, за да останат достъпни уебсайтовете на обществения сектор сега и за в бъдеще, както и за да бъде интернет отворен.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Необходимо е сближаване на националните мерки на равнище ЕС, основано на споразумение относно изискванията за достъпност за уебсайтовете на органите от обществения сектор, за да се сложи край на разпокъсването. То би намалило несигурността за създателите на уебсайтове и би спомогнало за оперативната съвместимост. Чрез използването на изисквания за достъпност, които са технологично неутрални, няма да се спъват иновациите, а е възможно дори евентуално те да бъдат стимулирани.

(13) Необходимо е сближаване на националните мерки на равнище ЕС, основано на споразумение относно изискванията за достъпност за уебсайтовете на органите от обществения сектор и за уебсайтовете, чиито оператори са организации, предоставящи услуги за обществеността, за да се сложи край на разпокъсването. То би намалило несигурността за създателите на уебсайтове и би спомогнало за оперативната съвместимост. Държавите членки следва да насърчават използването на адекватни и оперативно съвместими изисквания за достъпност при търгове за съдържанието на уебсайтове. Технологично неутралните изисквания за достъпност няма да спъват иновациите, а е възможно дори евентуално да ги стимулират.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Един хармонизиран подход следва също така да позволи на органите от обществения сектор на Съюза и на предприятията да извлекат икономически и социални ползи от разширеното предоставяне на онлайн услуги за обхващане на повече граждани и клиенти. Това следва да увеличи потенциала на вътрешния пазар за продукти и услуги, свързани с достъпността на уебсайтовете. В резултат на растежа на пазара предприятията следва да допринесат за икономическия растеж и създаването на работни места в рамките на Съюза. Укрепването на вътрешния пазар следва да направи инвестирането в рамките на Съюза по-привлекателно. По-евтиното предоставяне на достъпност на уебсайтове следва да донесе ползи за правителствата.

(14) Един хармонизиран подход следва също така да позволи на органите от обществения сектор на Съюза и на предприятията да извлекат икономически и социални ползи от разширеното предоставяне на онлайн услуги за обхващане на повече граждани и клиенти. Това следва да увеличи потенциала на вътрешния пазар за продукти и услуги, свързани с достъпността на уебсайтовете, и да насърчава изграждането на цифровия единен пазар. В резултат на растежа на пазара предприятията следва да допринесат за икономическия растеж и създаването на работни места в рамките на Съюза. Укрепването на вътрешния пазар следва да направи инвестирането в рамките на Съюза по-привлекателно. По-евтиното предоставяне на достъпност на уебсайтове следва да донесе ползи за правителствата.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Гражданите следва да се облагодетелстват от по-широк достъп до онлайн услуги от обществения сектор и да получават услуги и информация, които ще улеснят упражняването на правата им в целия ЕС, а именно правото им на свободно предвижване и пребиваване на територията на Съюза и свободата им на установяване и предоставяне на услуги.

(15) Гражданите следва да се облагодетелстват от по-широк достъп до онлайн услуги от обществения сектор, да могат да имат достъп до информационни съдържания от културен и развлекателен характер, позволяващи им пълна интеграция на социално и професионално равнище, и да получават услуги и информация, които ще улеснят ежедневния им живот и упражняването на правата им в целия ЕС, а именно правото им на свободно предвижване и пребиваване на територията на Съюза, правото им на достъп до информация и свободата им на установяване и предоставяне на услуги.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Онлайн услугите заемат все по-голямо място в нашето общество. Интернет е важен инструмент за достъп до информация, образование и участие в социалния живот. Поради това следва, за целите на социалното приобщаване, на всички хора да бъде предоставена възможност за безпрепятствен достъп до уебсайтовете на органите от обществения сектор, както и до уебсайтове, които предоставят основни услуги за обществото, например до важни информационни сайтове и библиотеки, банкови услуги(„онлайн банкиране“), информация и услуги на заинтересованите страни.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а) Публичните органи на държавите членки следва да могат да изискват някои уебсайтове да бъдат поставяни на сървъри в рамките на Съюза, за да се предотврати скритото наблюдение от страни извън Съюза или изтичане на информация, както и за да се гарантира, че страните извън Съюза не могат да закрият услуги, които са важни с оглед на сигурността.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С директивата следва да се гарантира достъпността съгласно общи изисквания на уебсайтове на органи от обществения сектор за предоставяне на определени видове услуги, които са от съществено значение за населението. Уебсайтовете за определени видове услуги бяха установени в проведената сравнителна оценка за електронно управление през 2001 г.25 , въз основа на която е изготвен списъкът в приложението.

(19) Настоящата дирекива следва да гарантира, че уебсайтове на всички органи от обществения сектор за предоставяне на услуги и ,уебсайтове, чиито оператори са организации, изпълняващи услуги за обществеността, които са от съществено значение за населението, са напълно достъпни за хората с увреждания, така че те да могат да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота, както се посочва в Конвенцията на ООН. Видовете уебсайтове, чиито оператори са организации, предоставящи услуги за обществеността, които трябва да бъдат обхванати от настоящата директива, са изброени в приложението. Сроковете за изпълнение на изискванията на директивата следва да бъдат поетапни, с цел да може да се разшири обхватът на приложение към всички уебсайтове на обществени органи, които предоставят услуги пряко на гражданите.

_________________

 

25 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope

 

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Настоящата директива определя изисквания за достъпността на предоставящи определени видове услуги уебсайтове на органи от обществения сектор. С оглед да се улесни привеждането в съответствие с тези изисквания на уебсайтовете, засегнати от тях, е необходимо да се предостави презумпция за съответствие на засегнатите уебсайтове, които отговарят на хармонизираните стандарти, изготвени и публикувани съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация, за изменение на Директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета, и на Директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО и Решение № 1673/2006/ЕО, с цел представяне на подробни технически спецификации за тези изисквания. Съгласно посочения регламент държавите членки и Европейският парламент са в състояние да възразят срещу хармонизираните стандарти, за които смятат, че не удовлетворяват напълно предвидените в настоящата директива изисквания за достъпност на уебсайтовете.

(20) Настоящата директива определя изисквания за достъпността на всички уебсайтове на органи от обществения сектор и на уебсайтове, чиито оператори са организации, изпълняващи услуги за обществеността. С оглед да се улесни привеждането в съответствие с тези изисквания на уебсайтовете, засегнати от тях, е необходимо да се предостави презумпция за съответствие на засегнатите уебсайтове, които отговарят на хармонизираните стандарти, изготвени и публикувани съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета25a с цел представяне на подробни технически спецификации на тези изисквания. Съгласно този регламент държавите членки и Европейският парламент са в състояние да възразят срещу хармонизираните стандарти, за които смятат, че не удовлетворяват напълно предвидените в настоящата директива изисквания за достъпност на уебсайтовете.

 

_____________

 

25a Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a) При подготовката и евентуалните бъдещи преразглеждания на съответните европейски и хармонизирани стандарти, отговорните европейски организации по стандартизация следва да бъдат силно насърчавани да гарантират съгласуваност със съответните международни стандарти (в момента ISO/IEC 40500), с цел да се избегне раздробяване и правна несигурност.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Съответствието с изискванията за достъпност на уебсайтовете следва да бъде наблюдавано непрекъснато — от първоначалното изграждане на уебсайтовете на органите от обществения сектор до всички последващи актуализации на тяхното съдържание. Хармонизирана методика за наблюдение следва да обхване начина за унифицирана проверка във всички държави членки на степента на съответствие на уебсайтовете с изискванията за тяхната достъпност, събирането на представителни образци и периодичността на наблюдението. Държавите членки следва да докладват ежегодно за резултата от наблюдението и по-общо за списъка от действия, предприети по прилагането на настоящата директива.

(24) Съответствието с изискванията за достъпност на уебсайтовете следва да бъде наблюдавано непрекъснато — от първоначалното изграждане на съответния уебсайт до всички последващи актуализации на тяхното съдържание. Посочването на компетентен орган във всяка държава членка в качеството на правоприлагащ орган би било адекватен начин за гарантиране , че съответствието с изискванията за достъпност на уебсайтовете се наблюдава и са прилога строго, при тясно участие на заинтересованите страни, чрез установяването на механизъм за подаване на оплаквания при установени случаи на неспазване на изискванията. Хармонизирана методика за наблюдение следва да обхване начина за унифицирана проверка във всички държави членки на степента на съответствие на съответния уебсайт с изискванията за достъпност на уебсайтовете, събирането на представителни образци и периодичността на наблюдението. Държавите членки следва да докладват веднъж на всеки две години за резултата от наблюдението и по-общо за списъка от действия, предприети по прилагането на настоящата директива.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a) Първата методика, използвана за непрекъснато наблюдение на спазването на изискванията за достъпност от съответните уебсайтове следва да бъде приета чрез актове за изпълнение не по-късно от една година след влизането в сила на настоящата директива.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) В хармонизирана рамка секторът на създателите на уебсайтове следва да срещне по-малко пречки за функционирането на вътрешния пазар, докато разходите за правителствата и за други потребители на продукти и услуги, които осигуряват достъпност на уебсайтовете, следва да бъдат намалени.

(25) В хармонизирана рамка секторът за създаване на уебсайтове следва да срещне по-малко пречки за функционирането на вътрешния пазар, докато разходите за правителствата и за други потребители на продукти и услуги, които осигуряват достъпност на уебсайтовете, следва да бъдат намалени, което би допринесло за икономически растеж и заетост.

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) С оглед да се гарантира, че засегнатите уебсайтове са достъпни в съответствие с предвидените в настоящата директива изисквания, в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за актуализиране при необходимост на тези изисквания и да определи Европейския стандарт или части от него, чието спазване от засегнатите уебсайтове, в случай на отсъствие на хармонизирани стандарти, ще им осигурява презумпция за съответствие с изискванията за достъпността на уебсайтовете. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(26) С оглед да се гарантира, че засегнатите уебсайтове са достъпни в съответствие с предвидените в настоящата директива изисквания и да се гарантира, че тези изисквания са ясни и разбираеми за заинтересованите страни, участващи в прилагането на директивата, в това число външните създатели на уебсайтове и вътрешните служители на публичните органи и други организации, предоставящи услуги за обществеността , в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да предоставя допълнителни подробности при необходимост във връзка с тези изисквания и да определи европейските стандарти или части от тях, чието спазване от засегнатите уебсайтове, в случай на отсъствие на хармонизирани стандарти, ще им осигурява презумпция за съответствие с изискванията за достъпността на уебсайтовете или с части от тях. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  27

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Тъй като целта на настоящата директива, а именно създаването на хармонизиран пазар във връзка с достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, защото се изисква хармонизирането на различните правила, които действат понастоящем в съответните им правни системи, и следователно могат да бъдат постигнати по-добре на равнище ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определено в член 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, изложен в същия член, в настоящата директива не се предвижда повече от необходимото за постигането на посочената цел,

(28) Тъй като целта на настоящата директива, а именно създаването на хармонизиран пазар във връзка с достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор и уебсайтовете, чиито оператори са организации, предоставящи услуги за обществеността, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, защото се изисква хармонизирането на различните правила, които действат понастоящем в съответните им правни системи, и по-скоро могат да бъдат постигнати по-добре на равнище ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определено в член 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, съдържащите се в настоящата директива мерки не надхвърлят необходимото за постигане на тази цел. Приемането на хармонизиран подход за достъпността на уебсайтовете в целия ЕС би намалило разходите на предприятията, които разработват уебсайтове, и следователно на обществените органи, които се ползват от техните услуги. В бъдеще ще расте значението на достъпа до информацията и на услугите, предоставяни посредством уебсайтове, с оглед упражняването на основните права на гражданите, включително достъпа до заетост.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива има за цел сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани с достъпността на съдържанието на уебсайтовете на органите от обществения сектор за всички потребители и по-специално за хората с функционални ограничения, включително лицата с увреждания.

1. Настоящата директива има за цел сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани с достъпността за всички потребители на съдържанието на уебсайтовете на органите от обществения сектор и уебсайтовете, чиито оператори са организации, предоставящи услуги за обществеността, и по-специално за лицата с увреждания и възрастните лица.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Съгласно Конвенцията на на ООН, в понятието „хора с увреждания“ се включват лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите.

 

Изменение  30

Предложение за директива

Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В нея се установяват правилата, съгласно които държавите членки правят достъпно съдържанието на уебсайтовете, принадлежащи на органи от обществения сектор, като предоставяните чрез такива уебсайтове видове услуги са определени в приложението.

2. В нея се установяват правилата, съгласно които държавите членки правят достъпни:

 

а) функционалността и съдържанието на уебсайтовете, принадлежащи на органи от обществения сектор; както и

 

б) функционалността и съдържанието на уебсайтовете, чиито оператори са други организации, предоставящи услуги за обществеността, посочени в приложение Іа.

 

Държавите членки могат да разширят списъка за обхвата на прилагане на настоящата директива, за да бъдат обхванати и други видове услуги за обществеността, различни от тези, посочени в приложение Іа.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки могат да разширят списъка за обхвата на прилагане на настоящата директива с предоставящи други видове услуги уебсайтове на обществения сектор, различни от тези, посочени в параграф 2.

3. Държавите членки се насърчават да разширят списъка за обхвата на прилагане на настоящата директива с предоставящи други видове услуги уебсайтове, различни от тези, посочени в параграф 2.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки могат да решат да не прилагат настоящата директива за микропредприятия, съгласно определението от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 27a, ако те предоставят услугите за обществеността, посочени в приложение Іа.

 

_____________

 

27a Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 136).

Изменение  33

Предложение за директива

Член 2 – точка -1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a) „органи от обществения сектор“ означава съгласно член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО държавата, регионалните или местните органи, публичноправните организации или асоциации от един или няколко такива органи или от една или няколко публичноправни организации.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 2 – точка -1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1б) „уебсайтове, принадлежащи на органи от обществения сектор” означава уебсайтове, които са разработени, осигурени, поддържани или съфинансирани от органи от обществения сектор или съфинансирани със средства на Съюза.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 2 – точка -1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1в) „уебсайтове, чиито оператори са организации, предоставящи услуги за обществеността“ означава уебсайтове, чиито оператори са организации, предоставящи видовете услуги за обществеността, посочени в приложение Іа.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „засегнати уебсайтове“ означава уебсайтовете, посочени в член 1, параграф 2 от настоящата директива.

(1) „засегнати уебсайтове“ означава всички версии на тези уебсайтове, посочени в член 1, параграф 2, в това число тези, до които по предназначение има достъп от мобилно устройство или чрез друго средство. Ако дадено приложение, проектирано от собствениците на уебсайта, предоставя услуги, свързани с уебсайта, настоящото определение се прилага също за това приложение.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „съдържание на уебсайтовете“ означава информацията, която се предоставя на потребителя посредством потребителски агент, включително код или конструкция, който определя структурата, представянето и взаимодействията на съдържанието.

(2) „съдържание на уебсайтовете“ означава информацията и компонентите на потребителския интерфейс, които се предоставят на потребителя посредством потребителски агент, включително код или конструкция, който определя структурата, представянето и взаимодействията на съдържанието. В съдържанието на уебсайтовете се включва текстова и не-текстова информация, а също и възможността за изтегляне на документи и формуляри, както и двупосочно взаимодействие като обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания. То включва също така функции, осигурени чрез уебсайтове, които са външни спрямо съответния уебсайт, напр. чрез използване на уеблинкове, при условия че външният уебсайт е единственото средство, чрез което информацията и услугата се предоставят на потребителя. Съдържанието на уебсайтовете включва и създавано от потребителите съдържание и, ако това е технически възможно -социални медии, когато това е интегрирано в рамките на уебсайт. то включва не само частите от съответния уебсайт, предлагащ конкретна услуга, но и целия уебсайт, свързан с нея.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 2 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. „средство за редактиране“ означава всяко интернет приложение или такова, извън интернет, което може да бъде използвано от авторите (самостоятелно или в сътрудничество) за създаването или изменянето на уеб съдържанието с цел използване от други редактори или крайни потребители.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) „потребителски агент“ означава софтуерът, който извлича съдържание от уебсайтове и го представя за ползване от потребителите, като включва уеб браузъри, мултимедийни плейъри, добавки (plug-ins), и други програми, които помагат за извличане и възпроизвеждане на уебсъдържание, както и за взаимодействие с него.

(3) „потребителски агент“ означава софтуерът, който извлича съдържание от уебсайтове и го представя за ползване от потребителите, като включва уеб браузъри, мултимедийни плейъри, добавки (plug-ins), и други програми, които помагат за извличане и възпроизвеждане на уебсъдържание, както и за взаимодействие с него, независимо от вида на устройството, използвано за връзка със съдържанието, в това число мобилни устройства.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 2 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) „достъпност на уебсайтовете” означава принципи и техники, които трябва да бъдат спазвани при изграждането на съответните уебсайтове, с цел съдържанието на тези уебсайтове да стане достъпно за всички потребители, и по-специално за хората с увреждания и в напреднала възраст. Достъпността на уебсайтовете се позовава по-специално на принципите и техниките, които засилват възприемането, навигацията, ползването, взаимодействието и разбирането, и включва използването на помощни технологии или допълващи и алтернативни способи на комуникация.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 2 – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) „помощни технологии” означава всеки хардуер или софтуер, който действа като потребителски агент или заедно с основен потребителски агент за предоставянето на функционалност, за да се отговори на изискванията на потребителите с увреждания, които надхвърлят тези, предлагани от основните потребителски агенти. Това включва алтернативни презентации, алтернативни методи за входящите данни, допълнителни механизми за навигация или ориентация, както и преобразуване на съдържанието.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 2 – точка 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) "универсален дизайн" означава дизайн на продукти, околна среда, програми и услуги по такъв начин, че те да могат да бъдат използвани във възможно най-голяма степен от всички, без да е необходимо приспособяване или специален дизайн, както е определено в Конвенцията на ООН. Понятието „универсален дизайн“ не изключва наличието на спомагателни уреди и пособия за определени групи лица с увреждания, когато това се налага.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) „органи от обществения сектор“ означава съгласно член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО държавата, регионалните или местните органи, публичноправните организации или асоциации от един или няколко такива органи или от една или няколко публичноправни организации.

заличава се

Изменение  44

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) по последователен и задоволителен начин за възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива;

а) по последователен и задоволителен автономен начин за възприемане, навигация, ползване, взаимодействие, четивност и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива;

Изменение  45

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии на равнището на ЕС и на международно равнище.

б) по начин, който гарантира оперативната съвместимост с множество различни потребителски агенти и помощни технологии на равнището на ЕС и на международно равнище.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) посредством подхода за универсален дизайн.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки прилагат разпоредбите на параграф 1 не по-късно от 31 декември 2015 г.

заличава се

Изменение  48

Предложение за директива

Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8, за да доуточнява по целесъобразност изискванията за достъпността на уебсайтовете, посочени в параграф 1.

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8, за да предоставя допълнителни детайли по целесъобразност относно изискванията за достъпността на уебсайтовете, посочени в параграф 1, без да изменя изискванията.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато препратките към Европейските стандарти, посочени в параграф 1, все още не са определени, засегнатите уебсайтове, които отговарят на частите от ISO/IEC 40500:2012, отнасящи се за критериите за успех и изискванията за съответствие на равнище AA, се считат за съответстващи на посочените в член 3 изисквания за достъпност на уебсайтовете.

3. Когато препратките към Европейските стандарти, посочени в параграф 1, все още не са определени, засегнатите уебсайтове, които отговарят на международния технически стандарт WCAG 2.0., отнасящи се за критериите за успех и изискванията за съответствие на равнище AA, се считат за съответстващи на посочените в член 3, параграф 1 изисквания за достъпност на уебсайтовете

Изменение  50

Предложение за директива

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки насърчават предоставянето от засегнатите уебсайтове на изявление относно тяхната достъпност, по-специално относно тяхното съответствие с настоящата директива и с евентуална допълнителна информация за достъпност в помощ на потребителите.

1. Държавите членки гарантират, че предоставянето от засегнатите уебсайтове на ясна и точна информация относно тяхната достъпност, по-специално относно тяхното съответствие с настоящата директива, в това число информация относно степента на съответствие с изискванията за достъпност на уебсайтовете по отношение на аудио съдържанието, и с евентуална допълнителна информация за достъпност в помощ на потребителите при оценяването на степента на достъпност на съответния уебсайт. Тази информация се предоставя в достъпен формат.

 

1a. Комисията съставя модел за изявление относно достъпността посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 9, параграф 2.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки вземат мерки, за да спомогнат за прилагането на определените в член 3 изисквания за достъпност на уебсайтове към всички уебсайтове на обществения сектор извън засегнатите, в частност към уебсайтовете на органи от обществения сектор, попадащи в обхвата на действащото национално законодателство или на съответни мерки за достъпност.

2. Държавите членки вземат мерки, за да спомогнат за прилагането на установените в член 3, параграф 1 изисквания за достъпност на уебсайтове към всички уебсайтове извън засегнатите, в частност към уебсайтовете, попадащи в обхвата на действащото национално законодателство или на съответни мерки за достъпност.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите членки насърчават и подкрепят достъпността на уебсайтовете чрез програми за обучение на съответните заинтересовани страни, в това число служители в държавни органи и организации, които предоставят обществени услуги за създаване, управление и актуализиране на интернет страници, включително на тяхното съдържание.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 6 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Държавите членки вземат необходимите мерки, за да повишат осведомеността за изискванията за достъпност на уебсайтовете, установени в член 3, параграф 1, техните ползи за потребителите и собствениците на уебсайтове, както и възможността за подаване на оплакване в случай на неспазване на изискванията на настоящата директива, както е посочено в член 7а.

Изменение  54

Предложение за директива

Член 6 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да насърчат използването на средства за редактиране, които да подпомагат постигането на целите на настоящата директива.

Изменение  55

Предложение за директива

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки поддържат подходящи механизми за консултации със съответните заинтересовани страни относно достъпността на уебсайтовете и оповестяват публично всяка промяна в политиката за достъпността на уебсайтовете заедно с опита и констатациите по изпълнението на изискванията за достъпност на уебсайтовете.

3. Държавите членки поддържат подходящи механизми за консултации със съответните заинтересовани страни и организации, представляващи интересите на хората с увреждания и възрастните лица, относно достъпността на уебсайтовете и оповестяват публично всяка промяна в политиката за достъпността на уебсайтовете заедно с опита и констатациите по изпълнението на изискванията за достъпност на уебсайтовете.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. За целите на годишния доклад, посочен в член 7, параграф 4, държавите членки си сътрудничат на равнището на ЕС, с помощта на Комисията, със сектора и заинтересованите страни от гражданското общество, с цел да се направи преглед на пазарните и технологичните развития и напредъка по отношение на достъпността на уебсайтовете, както и да се обменят най-добри практики.

4. За целите на доклада, посочен в член , държавите членки си сътрудничат на национално равнище и на равнището на Съюза, с помощта на Комисията, със съответните социални партньори , промишления сектор и заинтересованите страни от гражданското общество, с цел да се направи преглед на пазарните и технологичните развития и напредъка по отношение на достъпността на уебсайтовете, както и да се обменят най-добри практики.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че съответните социални партньори участват в разработването и прилагането на програмите за обучение и схемите за повишаване на осведомеността, посочени съответно в параграфи 2а и 2б.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Наблюдение и докладване

Наблюдение

Изменение  59

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Комисията съставя експертна група, която ще заседава най-малко на всеки две години при покана от страна на Комисията, с цел обсъждане на резултатите от наблюдението и обмен на най-добри практики относно прилагането на настоящата директива, както и за оценяване на необходимостта от допълнителни уточнения по отношение на изизскванията за достъпност на уебсайтовете, както е посочено в член 3, параграф 1. Тази експертна група се състои от правителствени и частни експерти, в това число съответните заинтересовани страни, възрастните лица, хората с увреждания и техните представителни организации.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки докладват ежегодно резултатите от проведеното наблюдение съгласно параграф 4, включително данните от измерванията и при възможност, списъка на уебсайтовете, посочен в член 1, параграф 3.

заличава се

Изменение  61

Предложение за директива

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Докладът обхваща и действията, извършени съгласно член 6.

заличава се

Изменение  62

Предложение за директива

Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията създава, посредством актове за изпълнение, методиката за наблюдение на съответствието на засегнатите уебсайтове с изискванията за тяхната достъпност съгласно член 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 9, параграф 3. Методиката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз.

4. Комисията създава, посредством актове за изпълнение, методиката за наблюдение на съответствието на засегнатите уебсайтове с изискванията за тяхната достъпност съгласно член 3, параграф 1. Тази методика е прозрачна, прехвърлима, съпоставима и възпроизводима и се изготвя при провеждане на тесни консултации със съответните заинтересовани страни от промишления сектор и гражданското общество, в това число по-специално представителни организации на хората с увреждания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 9, параграф 3. Първата методика се приема до ...*. Методиката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз.

 

____________

 

* OВ: моля въведете: една година след датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) съответствие с научноизследователската методика, която съчетава експертен анализ с опита на потребителите, в това число потребителите с увреждания.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Условията и редът за докладване от страна на държавите членки до Комисията се създават от Комисията, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 9, параграф 2.

заличава се

Изменение  65

Предложение за директива

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Правоприлагащ орган

 

1. Държавите членки определят компетентен орган (правоприлагащ орган), който да отговаря за прилагането на съответствието на съответните уебсайтове с изискванията за достъпност на уебсайтовете, както е посочено в член 3, параграф1. Държавите членки гарантират, че посоченият компетентен орган си сътрудничи, в рамките на възможното, със съответните заинтересовани страни, в това число възрастните хора, хората с увреждания и техните представителни организации.

 

2. Държавите членки гарантират, че посоченият компетентен орган разполага с необходимите човешки и финансови ресурси за изпълняването на следните задачи:

 

а) наблюдение на спазването на изискванията за достъпност от съответните уебсайтове, както е посочено в член 7;

 

б) създаване на ефективен механизъм за подаване на жалби, който да позволява на физически или на юридически лица да уведомяват за всяко неспазване на изискванията за достъпност на уебсайтовете за съответния уебсайт; както и

 

в) разглеждане на всяка подадена жалба.

 

3. Държавите членки могат да възложат на правоприлагащия орган отговорността за прилагането на допълнителни мерки, както е посочено в член 6.

 

4. Държавите членки информират Комисията за определените компетентни органи до ...*.

 

_____________

 

* OВ: моля въведете: дата за транспониране.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7б

 

Докладване

 

1. Държавите членки докладват на всеки две години пред Комисията относно резултатите от проведеното наблюдение съгласно член 7, включително във връзка с данните от измерванията и по целесъобразност, списъка на уебсайтовете, посочен в член 1, параграф 3.

 

2. Този доклад обхваща също приетите мерки съгласно член 6, в това число евентуалните общи заключения, изготвени от съответните правоприлагащи органи въз основа на наблюдението.

 

3. До този доклад се предоставя обществен достъп в достъпен за четене формат.

 

4. Условията и редът за докладване от страна на държавите членки до Комисията се установяват чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 9, параграф 2.

Изменение  67

Предложение за директива

Член 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7в

 

Изменение на приложение Iа

 

7в. За да се отчете техническият напредък Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в съответствие с член 8, за изменянето на приложение Іа.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 7 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7г

 

Санкции

 

Държавите-членки установяват правила относно санкциите, които се налагат при нарушения на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

 

Държавите членки нотифицират Комисията за тези разпоредби до 30 юни 2014 г. и незабавно извършват нотификация за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Изменение  69

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държавите членки прилагат мерките, посочени в член 3, параграф 1, за всяко ново съдържание на съответните уебсайтове - до януари 2015 г. и за цялото съществуващо съдържание на съответните уебсайтове - до 1 януари 2017 г.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 10 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Крайните срокове за подаването, посочени в параграф 1, се удължават с две години за изискванията за достъпност на уебсайтовете по отношение на аудио съдържанието

Изменение  71

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията извършва преглед на прилагането на настоящата директива в срок от три години от нейното влизане в сила.

Въз основа на докладите на държавите членки, посочени в член 7б, Комисията извършва преглед на прилагането на настоящата директива, по-специално на приложение Іа от нея, в срок от ...* и прави обществено достъпно установеното от този преглед.

 

_______________

 

* OВ: моля въведете: две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  72

Предложение за директива

Приложение

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Уебсайтове по видове услуги, предоставяни чрез тях от органи от обществения сектор

заличава се

(за които се отнася член 1, параграф 2)

 

(1) По данъци върху дохода: подаване на декларация, уведомяване за дължими данъци

 

(2) За услуги за търсене на работа чрез бюрата по труда

 

(3) По социалноосигурителни обезщетения: обезщетения за безработица, детски надбавки, разходи за медицинско обслужване (възстановяване или директно плащане), студентски стипендии

 

(4) По лични документи: паспорти или свидетелства за управление на МПС

 

(5) За регистрация на автомобили

 

(6) За заявление за разрешение за строеж

 

(7) За декларации до полицията, напр. в случай на кражба

 

(8) От обществени библиотеки, напр. каталози и средства за търсене

 

(9) За искане и предоставяне на актове за раждане или за сключване на граждански брак

 

(10) За записване във висше учебно заведение (университет)

 

(11) За уведомление за промяна на местожителство

 

(12) За услуги, свързани със здравето: интерактивни съвети относно достъпността на услуги, онлайн услуги за пациенти, записване на час

 

Изменение  73

Предложение за директива

Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение Іа

 

Видове услуги за обществеността, посочени в член 1, параграф 2, буква б)

 

(1) За услуги, свързани с мрежите: за газ, отопление, електричество и водоснабдителни услуги; пощенски услуги; за електронни комуникационни мрежи и услуги;

 

(2) за услуги, свързани с транспорта;

 

(3) за основни банкови и застрахователни услуги (включващи най-малко следното: основна разплащателна сметка, застраховка на покъщнина и сгради, застраховка живот и медицинска застраховка);

 

(4) за основно, средно, висше образование и образование за възрастни;

 

(5) за задължителни и допълнителни схеми за социално осигуряване, покриващи основните рискове в живота (включващи поне тези, свързани със здраве, стареене, трудови злополуки, безработица, пенсиониране и увреждания);

 

(6) за услуги, свързани със здравето;

 

(7) за услуги, свързани с грижи за деца;

 

(8) за други съществени услуги, предоставяни директно на обществеността за улесняване на социалното приобщаване и защитата на основните права;

 

(9) културни дейности и туристическа информация.

(1)

ОВ С 19.9.2013 г., стр. 116.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Информацията и услугите се предоставят във все по-голяма степен онлайн в ерата на цифровите технологии. Количеството уебсайтове в публичния и в частния сектор следователно нараства бързо. В наши дни съществуват над 761 000 убсайтове от публичния сектор, предлагащи само достъп да информация и услуги. Независимо от това, понастоящем има достъп до по-малко от 10% от уебсайтовете в ЕС в съответствие със стандартите за достъпност на уебсайтовете.

Пазарът на ЕС за достъпност на уебсайтовете се състои от над 175 000 дружества. Оборотът, генериран от около 1 милион души, заети в индустрията, свързана с разработването на уебсайтове, според прогнозите представлява около 144 милиарда евро. Икономическото отражение върху ЕС, както и големите различия, съществуващи по отношение на недостъпните уебсайтове, превръщат достъпността на уебсайтовете в доходен бизнес в социалната сфера, който има значителен потенциал за растеж и приобщаване. По този начин достъпността до уебсайтовете може да доразвие единния пазар и да предостави по-широк достъп до услугите за всички граждани на ЕС.

Достъпността на уебсайтовете е от съществено значение, тъй като превръща уебсайтовете в използваеми от всички хора, в това число лицата с увреждания. Органите от публичния сектор и всички организации, предоставящи основни услуги на обществеността, трябва да приемат приобщаващи практики за достъпност на уебсайтовете, за да изпълнят своя ангажимент по отношение на всички граждани.

Политически контекст

До този момент са положени много усилия от страна на институциите на ЕС за стимулиране на прогреса и подобряване на достъпността на уебсайтовете: Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.; Планът за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г.; Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, програмите за финансиране от ЕС на научноизследователската и развойна дейност за технологични решения относно достъпността на уебсайтовете. Освен това, преразгледжането на директивите за обществените поръчки съдържа позовавания на достъпността на уебсайтовете. Държавите членки са поели ангажимент да подобрят достъпността на обществените уебсайтове по принцип. По-специално, в декларацията на министрите от Рига се посочва, че всички обществени уебсайтове следва да бъдат достъпни до 2010 г.

Независимо от това, че в държавите членки има влязло в сила законодателство или че те са предприели други мерки относно достъпността на уебсайтовете, съществуват други пречки пред вътрешния пазар, предизвикани от значителните различия между подходите на отделните държави в Европа.

Предложението на Комисията

В тази връзка Комисията представи предложение за директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор (COM (2012) 721). В този проект на директива са заложени конкретни технически разпоредби, съгласно които държавите членки правят достъпно съдържанието на някои видове уебсайтове на органи от обществения сектор (предоставящи информация и услуги, които са от съществено значение за участието на гражданите в икономиката и обществото). С директивата се цели сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор, като се определят хармонизирани изисквания.

Гледна точка на докладчика

Докладчикът приветства предложението за директива на Комисията и признаването от нейна страна на необходимостта от хармонизиране на националните мерки за обществения сектор на равнище ЕС, за да се сложи край на фрагментацията и липсата на доверие в пазара за достъпност до уебсайтовете.

Въпреки че подкрепя целите на проекта на директива докладчикът счита, че мерките, предложени от Комисията, не са нито достатъчни, нито достатъчно далновидни, за да се осъществи напредък в посока осъществяването на единния пазар. Той е също така наясно, че достъпът до информация е едва първата от редица пречки, пред които са изправени лицата с увреждания всеки ден от живота си. Следователно, той заключава в своя проектодоклад, че трябва да се разшири обхватът на директивата и да се приложат допълнителни мерки в областта на наблюдението, докладването и прилагането, които да позволят разрешаването на проблема със съществуващите недостатъците в текста.

Предмет и обхват

В член 1 се определя обхватът на директивата и се прави позоваване на списък от дванадесет вида уебсайтове на органи от обществения сектор, които съгласно проведената сравнителна оценка за електронно управление през 2001 г. са от съществено значение за общественото участие в икономиката и обществото. Независимо от това списъкът на изброените видове уебсайтове не е изчерпателен и не обхваща по-голямата част от обществените услуги и основните услуги за обществеността.

Европейската комисия се позовава на хипотетичен ефект на „ положително въздействие” при предоставянето на обществен достъп до другите уебсайтове от страна на органите от обществения сектор. Докладчикът изразява загриженост във връзка с това, че механизмът за „въздействие” няма да доведе до желания ефект, тъй като разчита на доброволното спазване. Не е доказано, че тази стратегия работи и тя не е подкрепена от никакви доказателства.

Следователно, докладчикът се стреми да сложи край на несъответствията между подхода на Комисията и бързо променящата се информационна и комуникационна действителност в наши дни. Той предлага всички уебсайтове на органи от обществения сектор да бъдат включени в обхвата на директивата и да бъдат постепенно изпълнени на национално, регионално и местно равнище до 2020 г. Освен това, ограничен брой уебсайтове за основни услуги за обществеността, предоставяни от други организации следва също да бъдат включени и изпълнени до 2020 г. Списък на видовете уебсайтове, чиито оператори са организации, предоставящи основни услуги на обществеността, е включен в приложението.

Новият обхват ще отразява обвързващите задължения, установени в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и ангажиментите, поети в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, за насърчаване на цифровото приобщаване и доверието в пазара за получаване на безпрепятствен достъп.

Определения

Определенията, предложени от Комисията, не отразяват значителни технологични постижения. Онлайн информацията и услуги все по-често се получават чрез преносими мобилни устройства, вместо чрез настолни компютри. Мобилните устройства, както и мобилните уеб приложения, разработени от собствениците на уебсайтовете, се превръщат в предпочитани потребителски агенти. Следователно определенията за „съответен уебсайт”, „съдържание на уебсайт” и „потребителски агенти” в член 2 от директивата трябва изрично да отчетат този факт.

Освен това докладчикът предлага определението за „съдържание на уебсайт” да бъде подобрено, за да бъдат включени в него по-специално функции, осигурявани чрез уебсайтове, които са външни за уебсайта на въпросния обществен орган или въпросната организация, които да попадат в обхвата единствено ако външният уебсайт е единственото средство, чрез което информацията и услугата да бъдат предоставяни на потребителя.

Изисквания за достъпност на уебсайтовете

Докладчикът подкрепя амбициозен подход и следователно се стреми да направи възможна оперативната съвместимост на уебсайтовете на органите от обществения сектор и също така на уебсайтовете за общи услуги за обществеността, предоставяни от други организации, с други потребителски агенти. Осъществимостта на оперативната съвместимост е от съществено значение за хората, използващи помощни технологии за достъп до тези уебсайтове.

Наблюдение и докладване

Член 7 дава определение за задължението за наблюдение и докладване от страна на държавите членки във връзка с редовното актуализиране на съдържанието на уебсайтовете. Използваната методика следва да бъде установена от Комисията при провеждане на тесни консултации със съответните заинтересовани страни от промишления сектор и гражданското общество и да се основава на прозрачни, прехвърлими и представителни принципи. Докладчикът предлага два отделни члена относно наблюдението и докладването с оглед гарантиране на ясното разграничение между двете задължения и по-добра разбираемост.

Докладчикът приветства въвеждането от страна на Комисията на непрекъснато наблюдение. Държавите членки определят компетентен орган, който да отговаря за наблюдението и за проследяването на всички подадени жалби от страна на потребителите на уебсайтовете или от други заинтересовани страни във връзка с неспазването на изискванията за достъпност на съответните уебсайтове.

В интерес на прозрачността, механизмът за наблюдение предвижда освен това механизъм с отворени данни, при който държавите членки оповестяват техните доклади относно резултата от проведеното наблюдение. В тази връзка, работна група, състояща се от представители на Комисията и от представители, назначени от държавите членки, заседава редовно, при покана от страна на Комисията, за да обсъжда на резултатите от наблюдението и да извършва обмен на най-добри практики.

Докладчикът отчита принципа на субсидиарност, при който значимите параметри за изпълнение се оставят на преценката на държавите членки. Следователно, държавите членки предприемат всички мерки за установяване на ефективен механизъм за прилагане, който да определя правилата за ефективни и пропорционални санкции, приложими за нарушенията на националните разпоредби. Държавите членки уведомяват Комисията относно тези разпоредби до 30 юни 2014 г.

Делегирани актове

Европейската комисия заявява желание да бъде оправомощена да приема делегирани актове, за да актуализира по целесъобразност хармонизираното изискване за достъпност на уебсайтовете, както е посочено в член 3.

Докладчикът изразява загриженост, че с изменянето на изискванията в член 3 ще бъде изменена същността на директивата. Поради тази причина той препоръчва правомощията за приемане на делегирани актове да бъдат сведени единствено до някои случаи и цели, без самите изисквания да бъдат изменяни.


СТАНОВИЩЕ на комисия по заетост и социални въпроси (14.10.2013)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор

(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

Докладчик: Тамаш Дойч

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните предложения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Тенденцията към изграждане на цифрово общество предоставя на потребителите нови начини за достъп до информация и услуги. Доставчиците на информация и услуги, като например органи от обществения сектор, разчитат все повече на интернет, за да изготвят, събират и предоставят широк спектър от онлайн информация и услуги, които са от съществено значение за обществото.

(1) Тенденцията към изграждане на цифрово общество предоставя на потребителите нови начини за достъп до информация и услуги. Доставчиците на информация и услуги, като например органи от обществения сектор, разчитат все повече на интернет, за да изготвят, събират и предоставят широк спектър от онлайн информация и услуги, които са от съществено значение за обществото. Във връзка с това сигурността на предаването на информация и защитата на личните данни са от огромно значение.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Достъпността на уебсайтовете се осигурява чрез принципи и техники, които трябва да бъдат спазвани при изграждането на уебсайтове, с цел съдържанието на тези уебсайтове да стане достъпно за всички потребители и по-специално за хората с функционални ограничения, включително за лицата с увреждания. В съдържанието на уебсайтовете се включва текстова, както и не-текстова информация, а също и изтегляне на формуляри и двупосочно взаимодействие, напр. обработка на цифрови формуляри, установяване на истинността и извършване на транзакции, като например по разглеждане на случаи и плащания.

заличава се

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В Плана за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г. на Комисията се призовава за действия за разработване на услугите за електронно управление, които да гарантират всеобхватност и достъпност.

(3) В Плана за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г. на Комисията се призовава за действия за разработване на услугите за електронно управление, които да гарантират всеобхватност и достъпност. Същевременно са необходими повече усилия за ефективното прилагане на политиката за електронно приобщаване, чиято цел е намаляване на различията в използването на ИКТ и насърчаване на използването на ИКТ за преодоляване на изключването и показатели, възможностите за заетост, качеството на живот, социалното участие и сближаване, включително демократичните консултации.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В своето съобщение „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ Комисията обяви, че уебсайтовете на обществения сектор следва да бъдат напълно достъпни не по-късно от 2015 г.

(4) За изпълнението на „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, инициатива на „Европа 2020“, Комисията обяви, че уебсайтовете на обществения сектор и уебсайтовете, предоставящи на гражданите услуги от общ интерес следва да бъдат напълно достъпни не по-късно от 2015 г.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Изключително важно е нарастването на полезните взаимодействия между водещи инициативи като „Програма в областта на цифровите технологии в Европа“, „Нови умения и работни места“, „Съюз за иновации“, „Младежта в движение“, „Европа за ефективно използване на ресурсите“ и „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване“.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Рамковата програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и Програмата за конкурентоспособност и иновации подпомагат научните изследвания относно проблеми по достъпността и разработването на технологични решения за тези проблеми.

(5) Рамковата програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и Програмата за конкурентоспособност и иновации подпомагат научните изследвания относно проблеми по достъпността и разработването на технологични решения за тези проблеми, като се има предвид, че по Шеста и Седма рамкова програма Комисията финансира изследвания в областта на безплатния софтуер и софтуера с отворен код.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. се основава на Конвенцията на ООН и включва действия в няколко приоритетни области, включително достъпността на уебсайтовете, с цел „осигуряване на достъпност на стоките, услугите, включително обществените услуги, и спомагателните уреди и пособия за хора с увреждания“.

(7) Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. , чиято цел е да премахне препятствията, които пречат на хората с увреждания да участват равностойно в обществото, се основава на Конвенцията на ООН и включва действия в няколко приоритетни области, включително достъпността на уебсайтовете, с цел „осигуряване на достъпност на стоките, услугите, включително обществените услуги, и спомагателните уреди и пособия за хора с увреждания“.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Бързоразвиващият се пазар на достъпност на уебсайтовете обхваща гама от икономически оператори, които разработват уебсайтове или софтуерни инструменти за създаване, управление и тестване на уебстраници, създават т.нар. потребителски агенти (user agents, т.е. съответен софтуер за ползване на уебсайтовете от потребителите), като например уеб браузъри и свързани помощни технологии, изпълняват услуги по сертифициране или предоставят обучение.

(9) Бързоразвиващият се пазар на достъпност на уебсайтовете обхваща гама от икономически оператори, които разработват уебсайтове или софтуерни инструменти за създаване, управление и тестване на уебстраници, създават т.нар. потребителски агенти (user agents, т.е. съответен софтуер за ползване на уебсайтовете от потребителите), като например уеб браузъри и свързани помощни технологии, изпълняват услуги по сертифициране или предоставят обучение. Във връзка с това голямо значение имат усилията, полагани в рамката на Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии, която е продължение на пакета за заетостта, насочена е към специалисти в областта на ИКТ и има за цел да отговори на разликите в уменията, включително грамотността и работните умения, в областта на ИКТ .

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Купувачите на уебсайтове и на свързани с тях продукти и услуги са изправени пред високи цени за услугите или зависимост от един-единствен доставчик в резултат на ограничената конкуренция. Доставчиците често предпочитат варианти на собствени „стандарти“, които по-късно възпрепятстват оперативната съвместимост на потребителските агенти, както и повсеместния достъп до съдържанието на уебсайтовете в целия ЕС. Разпокъсаността на националните разпоредби намалява ползите, които биха могли да произтекат от обмяната на опит с националните и международните партньори, в отговор на социалните и технологичните развития.

(12) Купувачите на уебсайтове и на свързани с тях продукти и услуги са изправени пред високи цени за услугите или зависимост от един-единствен доставчик в резултат на ограничената конкуренция. Доставчиците често предпочитат варианти на собствени „стандарти“, които по-късно възпрепятстват оперативната съвместимост на потребителските агенти, както и повсеместния достъп до съдържанието на уебсайтовете в целия ЕС. Разпокъсаността на националните разпоредби намалява ползите, които биха могли да произтекат от обмяната на опит с националните и международните партньори, в отговор на социалните и технологичните развития. Зависимостта от доставчик може да се избегне чрез изискване към доставчиците на софтуер да спазват специфични стандарти и чрез препоръка клиентите да използват услугите на доставчици на софтуер, които публикуват изходния код на своя софтуер, като това също ще предотврати скритото наблюдение на системите за обществени услуги. Приемането на употребата на софтуер с отворен код ще позволи услуги и софтуер, поръчани от една държава членка и оценени като добри, да бъдат възпроизведени в други държави членки, както и ще улесни съвместното разработване на софтуер, което от своя страна ще допринесе за оперативната съвместимост на софтуера, ще намали производствените разходи и ще подобри качеството. Освен това, публикуването на изходен код ще насърчи конкуренцията и ще улесни тръжните процедури, тъй като ще бъде възможна смяната на доставчиците на услуги, без да се прекъсва използването на услугите и без да е необходимо цялостно подновяване на услугата. Възпроизвеждането на обществени онлайн услуги ще спомогне за съобразяване с хората с увреждания, както и с други специални категории потребители.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Необходимо е сближаване на националните мерки на равнище ЕС, основано на споразумение относно изискванията за достъпност за уебсайтовете на органите от обществения сектор, за да се сложи край на разпокъсването. То би намалило несигурността за създателите на уебсайтове и би спомогнало за оперативната съвместимост. Чрез използването на изисквания за достъпност, които са технологично неутрални, няма да се спъват иновациите, а е възможно дори евентуално те да бъдат стимулирани.

(13) Необходимо е сближаване на националните мерки на равнище ЕС, основано на споразумение относно изискванията за достъпност за уебсайтовете на органите от обществения сектор, както и за уебсайтовете на органи, предоставящи на гражданите услуги от общ интерес за обществеността, за да се сложи край на разпокъсването. То би намалило несигурността за създателите на уебсайтове и би спомогнало за оперативната съвместимост. Чрез използването на изисквания за достъпност, които са технологично неутрални, няма да се спъват иновациите, а е възможно дори евентуално те да бъдат стимулирани.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Определените в настоящата директива изисквания за достъпност на уебсайтовете са технологично неутрални. Те само посочват какви основни функционални изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да могат потребителите да възприемат даден сайт, да го ползват или да разбират неговото съдържание. Те не определят как трябва да бъде постигнато това или каква технология следва да бъде избрана за конкретен сайт, онлайн информация или приложение. По този начин те не възпрепятстват иновациите.

(16) Определените в настоящата директива изисквания за достъпност на уебсайтовете са технологично неутрални. Те само посочват какви основни функционални изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да могат потребителите да възприемат даден сайт, да го ползват, да разбират и да взаимодействат с неговото съдържание. Те не определят как трябва да бъде постигнато това или каква технология следва да бъде избрана за конкретен сайт, онлайн информация или приложение. По този начин те не възпрепятстват иновациите, а отчитат постоянната технологична и обществена динамика във връзка с използването на уеб съдържание, например разширяване на употребата на джобни устройства.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Оперативната съвместимост, свързана с достъпността на уебсайтовете, следва да бъде основана на всеобщо възприети и използвани спецификации, които осигуряват максимална съвместимост на уебсъдържанието с настоящите и бъдещите потребителски агенти и помощни технологии. По-специално за потребителските агенти съдържанието на уебсайтовете следва да е с общо вътрешно кодиране на естествения език, структурите, връзките и последователностите, както и с данни за всички вградени компоненти на потребителския интерфейс. Така оперативната съвместимост е от полза за потребителите, като тя им позволява да използват повсеместно своите потребителски агенти за достъп до уебсайтове: те могат да се възползват и от по-големия избор и намалените цени в целия Съюз. Оперативната съвместимост би била от полза и за доставчиците и купувачите на продуктите и услугите, свързани с достъпността на уебсайтовете.

(17) Оперативната съвместимост, свързана с достъпността на уебсайтовете, следва да бъде основана на всеобщо възприети и използвани спецификации, които осигуряват максимална съвместимост на уебсъдържанието с настоящите и бъдещите потребителски агенти и помощни технологии. По-специално за потребителските агенти съдържанието на уебсайтовете следва да е с общо вътрешно кодиране на естествения език, структурите, връзките и последователностите, както и с данни за всички вградени компоненти на потребителския интерфейс. Наличната от онлайн услуги информация следва да бъде достъпна и чрез интерфейси за приложно програмиране (API) с отворен код. Интерфейсите за приложно програмиране с отворен код ще насърчат разработването на помощни технологии за намирането на информация, както и иновациите на трети страни. Така оперативната съвместимост е от полза за потребителите, като тя им позволява да използват повсеместно своите потребителски агенти за достъп до уебсайтове: те могат да се възползват и от по-големия избор и намалените цени в целия Съюз. Оперативната съвместимост би била от полза и за доставчиците и купувачите на продуктите и услугите, свързани с достъпността на уебсайтовете.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Органите от обществения сектор следва да играят своята роля в насърчаването на пазарите за онлайн съдържание, както се подчертава в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Правителствата могат да стимулират пазарите на съдържание чрез предоставяне на информация от обществения сектор при прозрачни, ефективни и недискриминационни условия. Това е важен източник за потенциален растеж на иновативни онлайн услуги.

(18) Органите от обществения сектор следва да играят своята роля в насърчаването на пазарите за онлайн съдържание, както се подчертава в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Правителствата могат да стимулират пазарите на съдържание чрез предоставяне на информация от обществения сектор при прозрачни, ефективни и недискриминационни условия. По този начин информацията от публичния сектор ще бъде достъпна независимо от платформата. Следва да се гарантира и че обществените услуги функционират при мобилни устройства, броят на които се увеличава бързо в ЕС, като дялът на терминалните устройства, използващи компютърна мишка, намалява. Равнопоставеността на различни оперативни системи, браузъри и устройства е важен източник за потенциален растеж на иновативни терминални и мрежови технологии.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) Публичните органи на държавите членки следва да могат да изискват съответните уебсайтове да бъдат поставяни на сървъри в ЕС, за да се предотврати скритото наблюдение от страни извън ЕС или изтичане на информация, както и за да се гарантира, че страните извън ЕС не могат да закрият услуги, които са важни с оглед на сигурността.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С директивата следва да се гарантира достъпността съгласно общи изисквания на уебсайтове на органи от обществения сектор за предоставяне на определени видове услуги, които са от съществено значение за населението. Уебсайтовете за определени видове услуги бяха установени в проведената сравнителна оценка за електронно управление през 2001 г.25 , въз основа на която е изготвен списъкът в приложението.

(19) С директивата следва да се гарантира, че уебсайтове на органи от обществения сектор за предоставяне на услуги, които са от съществено значение за населението,са напълно достъпни за хората с увреждания, така че те да могат да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота, както се посочва в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Определянето на тези уебсайтове следва да включва уебсайтове за предоставяне на услуги от общ интерес.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Съответствието с изискванията за достъпност на уебсайтовете следва да бъде наблюдавано непрекъснато — от първоначалното изграждане на уебсайтовете на органите от обществения сектор до всички последващи актуализации на тяхното съдържание. Хармонизирана методика за наблюдение следва да обхване начина за унифицирана проверка във всички държави членки на степента на съответствие на уебсайтовете с изискванията за тяхната достъпност, събирането на представителни образци и периодичността на наблюдението. Държавите членки следва да докладват ежегодно за резултата от наблюдението и по-общо за списъка от действия, предприети по прилагането на настоящата директива.

(24) Съответствието с изискванията за достъпност на уебсайтовете следва да бъде наблюдавано непрекъснато — от първоначалното изграждане на уебсайтовете на органите от обществения сектор до всички последващи актуализации на тяхното съдържание. Хармонизирана методика за наблюдение следва да обхване начина за унифицирана проверка във всички държави членки на степента на съответствие на уебсайтовете с изискванията за тяхната достъпност, събирането на представителни образци и периодичността на наблюдението. Държавите членки следва да докладват ежегодно за резултата от наблюдението и по-общо за списъка от действия, предприети по прилагането на настоящата директива. Тези доклади следва да бъдат обществено достъпни. Комисията следва да прави обобщение на тези доклади, което да представя на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) В хармонизирана рамка секторът на създателите на уебсайтове следва да срещне по-малко пречки за функционирането на вътрешния пазар, докато разходите за правителствата и за други потребители на продукти и услуги, които осигуряват достъпност на уебсайтовете, следва да бъдат намалени.

(25) В хармонизирана рамка секторът на създателите на уебсайтове следва да срещне по-малко пречки за функционирането на вътрешния пазар, докато разходите за правителствата и за други потребители на продукти и услуги, които осигуряват достъпност на уебсайтовете, следва да бъдат намалени, което би допринесло за икономически растеж и заетост.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) С оглед да се осигурят еднакви условия за прилагането на съответните разпоредби на настоящата директива, на Комисията следва да се делегират изпълнителни правомощия. Процедурата за разглеждане следва да се използва за определяне на методиката, която държавите членки да прилагат за наблюдение на съответствието на засегнатите уебсайтове с посочените изисквания. За определяне на реда и условията за докладване от държавите членки на Комисията за резултата от това наблюдение следва да се използва процедура по консултиране. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

(27) С оглед да се осигурят еднакви условия за прилагането на съответните разпоредби на настоящата директива, на Комисията следва да се делегират изпълнителни правомощия. Процедурата за разглеждане следва да се използва за определяне на методиката, която държавите членки да прилагат за наблюдение на съответствието на засегнатите уебсайтове с посочените изисквания. За определяне на реда и условията за докладване от държавите членки на Комисията за резултата от това наблюдение следва да се използва процедура по консултиране. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Следва да се отдели специално внимание на състава на консултативния комитет по отношение на участието на представители на лицата с увреждания и на възрастните хора.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива има за цел сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани с достъпността на съдържанието на уебсайтовете на органите от обществения сектор за всички потребители и по-специално за хората с функционални ограничения, включително лицата с увреждания.

1. Настоящата директива има за цел сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани с достъпността на съдържанието на уебсайтовете на органите от обществения сектор за всички потребители и по-специално за хората с функционални ограничения, включително лицата с увреждания, както и възрастните хора.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания в понятието „хора с увреждания“ се включват лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В нея се установяват правилата, съгласно които държавите членки правят достъпно съдържанието на уебсайтовете, принадлежащи на органи от обществения сектор, като предоставяните чрез такива уебсайтове видове услуги са определени в приложението.

2. В нея се установяват правилата, съгласно които държавите членки правят достъпно съдържанието на уебсайтовете, принадлежащи на органи от обществения сектор, включително уебсайтовете за предоставяне на услуги от общ интерес, както и тези, които са определени в приложението.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 2 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Достъпността на уебсайтовете се осигурява чрез принципи и техники, които трябва да бъдат спазвани при изграждането на уебсайтове, с цел съдържанието им да бъде достъпно за всички потребители, и по-специално за лицата с увреждания, както и за възрастните хора. В съдържанието на уебсайтовете се включва текстова, както и не-текстова информация, а също и изтегляне на формуляри и двупосочно взаимодействие, напр. обработка на цифрови формуляри, автентификация и извършване на трансакции, като например по разглеждане на случаи и плащания.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) „органи от обществения сектор“ означава съгласно член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО държавата, регионалните или местните органи, публичноправните организации или асоциации от един или няколко такива органи или от една или няколко публичноправни организации.

(8) „органи от обществения сектор“ са институциите на Съюза в държавите членки (напр. представителствата на Комисията в държавите членки и информационните бюра на Европейския парламент за държавите членки) и, съгласно член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО, държавата, регионалните или местните органи, публичноправните организации или асоциации от един или няколко такива органи или от една или няколко публичноправни организации, както и органи, предоставящи услуги от общ интерес и/или от общ икономически интерес.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 2 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a) В този контекст „терминално устройство“ означава всяко устройство, с помощта на което е възможно да се използва потребителски агент съгласно посоченото в настоящата директива.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 2 – точка 8 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8б) В този контекст „мобилни устройства“ означава преносими терминални устройства, които могат да се управляват без отделна компютърна мишка.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 2 – точка 8 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8в) „зависимост от доставчик“ означава ситуация, в която е толкова трудно потребителят да смени доставчика на услугата, че той може да се счита за зависим от своя доставчик на услуги, който от своя страна може да се възползва от отношението на зависимост, като завиши много цените, преди потребителят да прецени като целесъобразна смяната на този доставчик на услуги.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 2 – точка 8 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8г) В този контекст „независимост на платформата“ означава — в границите на разумното — възможността да се използва онлайн услуга посредством всяка оперативна система на всяко терминално устройство и с помощта на всеки браузър. Така, на практика, една услуга, която не е зависима от платформа, отговаря на стандартите и не изисква, например, разширения на браузъра, налични само за някои браузъри или оперативни системи.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) по последователен и задоволителен начин за възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива;

а) по последователен и задоволителен начин за възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително хората с увреждания и възрастните хора, както и приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него;

Обосновка

Уебсайтовете следва да са направени по такъв начин, че да са достъпни за всички потребители, за да се гарантира, че всички потребители могат да се позоват на един и същ текст.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии на равнището на ЕС и на международно равнище.

б) по начин, който улеснява оперативната съвместимост с множество различни потребителски агенти, устройства и помощни технологии на равнището на ЕС и на международно равнище. Различните оперативни системи, браузъри и устройства трябва да са равнопоставени; уебсайтовете в обществения сектор следва да са достъпни независимо от платформата, както и чрез мобилни устройства.

Обосновка

Нарастващото използване на джобни устройства поставя под въпрос традиционния компютър с екран, клавиатура и мишка.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8, за да доуточнява по целесъобразност изискванията за достъпността на уебсайтовете, посочени в параграф 1.

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8, за да доуточнява по целесъобразност изискванията за достъпността на уебсайтовете, посочени в параграф 1, което е в съответствие с принципите на технологична неутралност и улеснява използването и разработването на безплатен софтуер и софтуер с отворен код.

Обосновка

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of licensing and not of a certain technology.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки поддържат подходящи механизми за консултации със съответните заинтересовани страни относно достъпността на уебсайтовете и оповестяват публично всяка промяна в политиката за достъпността на уебсайтовете заедно с опита и констатациите по изпълнението на изискванията за достъпност на уебсайтовете.

3. Държавите членки поддържат подходящи механизми за консултации със съответните заинтересовани страни и организации, представляващи интересите на лицата с увреждания и възрастните хора, относно достъпността на уебсайтовете и оповестяват публично всяка промяна в политиката за достъпността на уебсайтовете заедно с опита и констатациите по изпълнението на изискванията за достъпност на уебсайтовете.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. За целите на годишния доклад, посочен в член 7, параграф 4, държавите членки си сътрудничат на равнището на ЕС, с помощта на Комисията, със сектора и заинтересованите страни от гражданското общество, с цел да се направи преглед на пазарните и технологичните развития и напредъка по отношение на достъпността на уебсайтовете, както и да се обменят най-добри практики.

4. За целите на годишния доклад, посочен в член 7, параграф 4, държавите членки си сътрудничат на равнището на ЕС, с помощта на Комисията, със сектора, социалните партньори и заинтересованите страни от гражданското общество, с цел да се направи преглед на пазарните и технологичните развития и напредъка по отношение на достъпността на уебсайтовете, както и да се обменят най-добри практики. Специално внимание следва да бъде отделено на конкурентоспособността на дружествата в сектора, по-специално тази на МСП, така че върху работата им да не бъдат налагани допълнителни тежести.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 6 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Държавите членки могат да изискат съответните уебсайтове да са разположени на сървъри в Съюза поради съображения за сигурност.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки докладват ежегодно резултатите от проведеното наблюдение съгласно параграф 4, включително данните от измерванията и при възможност, списъка на уебсайтовете, посочен в член 1, параграф 3.

2. Държавите членки докладват ежегодно резултатите от проведеното наблюдение съгласно параграф 4, включително данните от измерванията и при възможност, списъка на уебсайтовете, посочен в член 1, параграф 3. Тези доклади са обществено достъпни.

Изменение 35

Предложение за директива

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощията за приемане на делегирани актове, посочени в членове 3 и 5, се предоставят за неопределен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива.

2. Правомощията за приемане на делегирани актове, посочени в членове 3 и 5, се предоставят за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от комитет. Лицата с увреждания, възрастните хора и организациите, които ги представляват, участват в консултативния комитет за разглеждане на всички бъдещи спецификации на изискванията за уеб достъпност. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията извършва преглед на прилагането на настоящата директива в срок от три години от нейното влизане в сила.

Комисията извършва преглед на прилагането на настоящата директива в срок от три години от нейното влизане в сила и предоставя констатациите от този преглед на обществеността.

Изменение  38

Предложение за директива

Приложение 1 – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Уебсайтове по видове услуги, предоставяни чрез тях от органи от обществения сектор

Списък на съответните уебсайтове

Изменение  39

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) По социалноосигурителни обезщетения: обезщетения за безработица, детски надбавки, разходи за медицинско обслужване (възстановяване или директно плащане), студентски стипендии

(3) По социалноосигурителни обезщетения: обезщетения за безработица, детски надбавки, разходи за медицинско обслужване (възстановяване или директно плащане), студентски стипендии, помощи за жилище, помощи за увреждания, помощи за транспорт и др.; социални служби и институции;

Изменение  40

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) По лични документи: паспорти или свидетелства за управление на МПС

(4) По лични документи: паспорти или лични карти, свидетелства за управление на МПС и други документи, издадени от съответните органи, както и документи, удостоверяващи професионално образование или умения

Изменение  41

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) За съобщаване на случаи на пожар на съответните органи

Изменение  42

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 7 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Агенции, занимаващи се със защита на основните права (напр. организации за борба срещу дискриминацията, органи, съдилища, омбудсмани и др.)

Изменение  43

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) От обществени библиотеки, напр. каталози и средства за търсене

(8) От обществени библиотеки, напр. каталози и средства за търсене, национални музеи и галерии

Изменение  44

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За записване във висше учебно заведение (университет)

(10) За записване във висше учебно заведение (университет), субсидирани училища и учебни заведения за професионално обучение, образователни органи и институции

Изменение  45

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За услуги, свързани със здравето: интерактивни съвети относно достъпността на услуги, онлайн услуги за пациенти, записване на час

(12) За услуги, свързани със здравето: спешна медицинска помощ, интерактивни съвети относно достъпността на услуги, онлайн услуги за пациенти, записване на час

Изменение  46

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 12 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Сайтове, предназначени за специфичните категории лица с увреждания и възрастни хора

Изменение  47

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 12 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Покани за представяне на оферти и предложения по съответните фондове на Съюза, по национални и местни схеми за отпускане на безвъзмездни средства

Изменение  48

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 12 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в) За обществен транспорт

Изменение  49

Предложение за директива

Приложение – параграф 13 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13) Обществена информация

Изменение  50

Предложение за директива

Приложение – параграф 14 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) 112 Служби за спешна помощ

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор

Позовавания

COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

10.12.2012

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

10.12.2012

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Tamás Deutsch

17.1.2013

Разглеждане в комисия

19.6.2013

10.10.2013

 

 

Дата на приемане

10.10.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (17.10.2013)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор

(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

Докладчик по становище: Золтан Баго

КРАТКА ОБОСНОВКА

Достъпността на уебсайтовете е от голямо значение за органите от обществения сектор, тъй като им дава възможност да достигнат до гражданите и да изпълняват публичните си задължения. За съжаление, нехармонизираните национални подходи за достъпност на уебсайтовете създават пречки на вътрешния пазар.

Предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор предлага хармонизиран европейски подход, с който да бъдат установени изисквания за определени видове органи от обществения сектор.

Докладчикът приветства и изцяло подкрепя желанието на Комисията да насърчава сближаването на националните мерки и да намали несигурността за създателите на уебсайтове. Той счита, че всички потребители следва да се възползват от по-широк достъп до онлайн услуги – включително аудиовизуално съдържание на уебсайтовете. В този контекст докладчикът смята, че е необходимо да се обърне особено внимание на застаряващото население в Европейския съюз, все по-нарастваща категория граждани, както и на хората с увреждания. По негово мнение следва внимателно да се разгледа избягването на „цифровото изключване“ на тези групи.

Докладчикът приветства факта, че настоящото предложение показва истинска политическа воля за прилагане на практика на ангажиментите по отношение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Докладчикът обаче изразява съжаление за това, че предложението обхваща сайтовете само на 12 вида органи от обществения сектор и че образованието и културните дейности са твърде недостатъчно застъпени в предложението на Комисията въпреки факта, че тези сектори имат голямо значение в живота на гражданите. Поради това докладчикът счита, че е необходимо в приложението да се добавят тези видове уебсайтове.

Докладчикът счита, че все още ще бъдат необходими по-нататъшни действия, за да се разшири обхватът на предложението и да се осигури достъпност на всички уебсайтове и основаващи се на интернет услуги на органите от обществения сектор.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Достъпността на уебсайтовете се осигурява чрез принципи и техники, които трябва да бъдат спазвани при изграждането на уебсайтове, с цел съдържанието на тези уебсайтове да стане достъпно за всички потребители и по-специално за хората с функционални ограничения, включително за лицата с увреждания. В съдържанието на уебсайтовете се включва текстова, както и не-текстова информация, а също и изтегляне на формуляри и двупосочно взаимодействие, напр. обработка на цифрови формуляри, установяване на истинността и извършване на транзакции, като например по разглеждане на случаи и плащания.

(2) Достъпността на уебсайтовете се осигурява чрез принципи и техники, които трябва да бъдат спазвани при изграждането на уебсайтове, с цел съдържанието на тези уебсайтове да стане достъпно за всички потребители, включително за лицата с увреждания и хората в напреднала възраст. В съдържанието на уебсайтовете се включва текстова, както и не-текстова информация, а също и изтегляне на формуляри и двупосочно взаимодействие, напр. обработка на цифрови формуляри, установяване на истинността и извършване на транзакции, като например по разглеждане на случаи и плащания.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Хората в напреднала възраст са изложени на риск от цифрово изключване поради такива фактори като липсата на умения в областта на информационните и телекомуникационни технологии (ИКТ) и достъпа до интернет. Програмата на ЕС „Електронно приобщаване“ се стреми да гарантира, че всички групи потребители разполагат с възможно най-добрите възможности за използване на интернет и са запознати с информационните и комуникационните технологии. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа предлага серия от мерки за насърчаване на използването на новите ИКТ от групи ползватели в неравностойно положение, като например хора в напреднала възраст.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-20201 г. подчертават, че новаторските и основани на знанието икономики не могат да се развиват без достъпно съдържание и представяне на информацията за хората с увреждания в съответствие с обвързващите законодателни актове, например достъпни уебстраници за слепите и съдържание със субтитри за хората с увреден слух, включително услуги на средствата за масово осведомяване, онлайн услуги, достъпни за хората, използващи жестомимични езици, приложения за мобилни телефони и реагиращи на допир и звукови помощни приспособления в публичните медии.

 

______________

 

1 ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 9.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Програмата в областта на цифровите технологии за Европа подчертава значението на положителните действия, подпомагащи достъпа на хората с увреждания до съдържания с културен характер, като основен елемент на пълноправното европейско гражданство и изразява надежда за цялостното осъществяване на принципите, определени в Меморандума за разбирателство относно цифровия достъп за хората с увреждания. Изготвянето на документи, предоставяни на разположение в публични сайтове, като доклади, книги, законодателни текстове, отчети и др., при такива условия, че да са напълно достъпни, може да допринесе в значителна степен за тази цел и да насърчи развитието на умения и на доставчици на услуги в рамките на ЕС наред с подкрепата за частния сектор, за която бе отправен призив с оглед насърчаване на инвестициите в тази област.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) Гаранцията за неутралност на мрежата е от съществено значение, за да останат достъпни уебсайтовете на публичния сектор сега и за в бъдеще, както и за да бъде интернет отворен.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Необходимо е сближаване на националните мерки на равнище ЕС, основано на споразумение относно изискванията за достъпност за уебсайтовете на органите от обществения сектор, за да се сложи край на разпокъсването. То би намалило несигурността за създателите на уебсайтове и би спомогнало за оперативната съвместимост. Чрез използването на изисквания за достъпност, които са технологично неутрални, няма да се спъват иновациите, а е възможно дори евентуално те да бъдат стимулирани.

(13) Необходимо е сближаване на националните мерки на равнище ЕС, основано на споразумение относно изискванията за достъпност за уебсайтовете на органите от обществения сектор, за да се сложи край на разпокъсването. То би намалило несигурността за създателите на уебсайтове и би спомогнало за оперативната съвместимост. Чрез използването на изисквания за достъпност, които са технологично неутрални и основани на отворени стандарти, няма да се спъват иновациите, а е възможно дори евентуално те да бъдат стимулирани. По-специално се препоръчва приемането на международни стандарти, които не са основани на собствеността, както за създаването на съдържание, така и за реда и условията за неговото каталогизиране и идентифициране.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Един хармонизиран подход следва също така да позволи на органите от обществения сектор на Съюза и на предприятията да извлекат икономически и социални ползи от разширеното предоставяне на онлайн услуги за обхващане на повече граждани и клиенти. Това следва да увеличи потенциала на вътрешния пазар за продукти и услуги, свързани с достъпността на уебсайтовете. В резултат на растежа на пазара предприятията следва да допринесат за икономическия растеж и създаването на работни места в рамките на Съюза. Укрепването на вътрешния пазар следва да направи инвестирането в рамките на Съюза по-привлекателно. По-евтиното предоставяне на достъпност на уебсайтове следва да донесе ползи за правителствата.

(14) Един хармонизиран подход следва също така да позволи на органите от обществения сектор на Съюза и на предприятията да извлекат икономически и социални ползи от разширеното предоставяне на онлайн услуги за обхващане на повече граждани и клиенти. Това следва да увеличи потенциала на вътрешния пазар за продукти и услуги, свързани с достъпността на уебсайтовете, и да насърчава изграждането на цифровия единен пазар. В резултат на растежа на пазара предприятията следва да допринесат за икономическия растеж и създаването на работни места в рамките на Съюза. Укрепването на вътрешния пазар следва да направи инвестирането в рамките на Съюза по-привлекателно. По-евтиното предоставяне на достъпност на уебсайтове следва да донесе ползи за правителствата.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Гражданите следва да се облагодетелстват от по-широк достъп до онлайн услуги от обществения сектор и да получават услуги и информация, които ще улеснят упражняването на правата им в целия ЕС, а именно правото им на свободно предвижване и пребиваване на територията на Съюза и свободата им на установяване и предоставяне на услуги.

(15) Гражданите следва да се облагодетелстват от по-широк достъп до онлайн услуги от обществения сектор, да могат да имат достъп до информационни съдържания от културен и развлекателен характер, позволяващи им пълна интеграция на социално и професионално равнище, и да получават услуги и информация, които ще улеснят ежедневния им живот и упражняването на правата им в целия ЕС, а именно правото им на свободно предвижване и пребиваване на територията на Съюза, правото им на достъп до информация и свободата им на установяване и предоставяне на услуги.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива има за цел сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани с достъпността на съдържанието на уебсайтовете на органите от обществения сектор за всички потребители и по-специално за хората с функционални ограничения, включително лицата с увреждания.

1. Настоящата директива има за цел сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани с достъпността на съдържанието, включително на аудиовизуалното съдържание, на уебсайтовете на органите от обществения сектор за всички потребители, включително лицата с увреждания и хората в напреднала възраст.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки могат да разширят списъка за обхвата на прилагане на настоящата директива с предоставящи други видове услуги уебсайтове на обществения сектор, различни от тези, посочени в параграф 2.

3. Държавите членки могат да разширят списъка за обхвата на прилагане на настоящата директива с предоставящи други видове услуги уебсайтове на обществения сектор, различни от тези, посочени в параграф 2, включително уебсайтове, съдържащи културно съдържание или образователна, научна и изследователска информация.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии на равнището на ЕС и на международно равнище.

б) по начин, който улеснява оперативната съвместимост въз основа на отворени стандарти с различни потребителски агенти и помощни технологии на равнището на ЕС и на международно равнище.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите членки осигуряват нови решения в областта на ИКТ, които да са удобни за потребителите и да са предназначени за лица с увреждания и хора в напреднала възраст и които да насърчават обучението и образованието с цел повишаване на техните познания в областта на цифровите технологии.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Държавите членки предвиждат санкции за уебсайтове на органи от обществения сектор, които не спазват прилагането на изискванията за достъпност, посочени в настоящата директива.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки докладват ежегодно резултатите от проведеното наблюдение съгласно параграф 4, включително данните от измерванията и при възможност, списъка на уебсайтовете, посочен в член 1, параграф 3.

2. Държавите членки докладват една година след публикуването на настоящата директива и след това на всеки две години резултатите от проведеното наблюдение съгласно параграф 4, включително данните от измерванията и при възможност, списъка на уебсайтовете, посочен в член 1, параграф 3.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Докладът обхваща и действията, извършени съгласно член 6.

3. Докладът трябва да бъде публикуван и да обхваща и действията, извършени съгласно член 6.

Изменение  16

Предложение за директива

Приложение – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) По социалноосигурителни обезщетения: обезщетения за безработица, детски надбавки, разходи за медицинско обслужване (възстановяване или директно плащане), студентски стипендии

(3) По социалноосигурителни обезщетения: обезщетения за безработица, детски надбавки, разходи за медицинско обслужване (възстановяване или директно плащане), студентски стипендии и пенсии

Изменение  17

Предложение за директива

Приложение – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) По лични документи: паспорти или свидетелства за управление на МПС

(4) По лични документи: паспорти, лични карти или свидетелства за управление на МПС

Изменение  18

Предложение за директива

Приложение – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За заявление за разрешение за строеж

(6) За заявление за разрешение за строеж или декларация за строителни дейности

Изменение  19

Предложение за директива

Приложение – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Публично образование

Изменение  20

Предложение за директива

Приложение – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За записване във висше учебно заведение (университет)

(10) За записване в професионално и висше учебно заведение (университет), както и записване за изпити.

Изменение  21

Предложение за директива

Приложение – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) За записване за конкурси за държавна служба

Изменение  22

Предложение за директива

Приложение – точка 10 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) За записване в учебни заведения за начално и средно образование, както и за изпити за завършване на курса на образование

Изменение  23

Предложение за директива

Приложение – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) За културни дейности

Изменение  24

Предложение за директива

Приложение – точка 12 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Услуги, свързани с обществен транспорт

Изменение  25

Предложение за директива

Приложение – точка 12 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в) Обществени пощенски услуги

Изменение  26

Предложение за директива

Приложение – точка 12 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12г) Обществени услуги за информиране относно изборните процеси

Изменение  27

Предложение за директива

Приложение – точка 12 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12д) Обществени услуги за доставка на енергия

Изменение  28

Предложение за директива

Приложение – точка 12 е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12е) Публични комуникационни услуги

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор

Позовавания

COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

10.12.2012

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

10.12.2012

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Zoltán Bagó

9.1.2013

Дата на приемане

17.10.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zoltán Bagó, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Моника Панайотова, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Sabine Verheyen, Milan Zver

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Iosif Matula, Mitro Repo

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ioan Enciu, Gerben-Jan Gerbrandy


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор

Позовавания

COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)

Дата на представяне на ЕП

3.12.2012

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

10.12.2012

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

10.12.2012

EMPL

10.12.2012

ITRE

10.12.2012

TRAN

10.12.2012

 

REGI

10.12.2012

CULT

10.12.2012

LIBE

10.12.2012

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

14.1.2013

ITRE

17.12.2012

TRAN

17.12.2012

REGI

18.12.2012

 

LIBE

10.1.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jorgo Chatzimarkakis

18.12.2012

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.3.2013

25.4.2013

7.5.2013

26.9.2013

 

27.11.2013

 

 

 

Дата на приемане

28.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Monika Panayotova

Дата на внасяне

12.12.2013

Последно осъвременяване: 18 Февруари 2014 г.Правна информация