Процедура : 2012/0219A(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0463/2013

Внесени текстове :

A7-0463/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.5

Приети текстове :

P7_TA(2014)0135

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 170kWORD 85k
16 Декември 2013 г.
PE 524.703v02-00 A7-0463/2013

относно проекторешението на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна, с изключение на член 49, параграф 3 от споразумението

(12399/2013 – C7-0425/2013 – 2012/0219A(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна, с изключение на член 49, параграф 3 от споразумението

(12399/2013 – C7-0425/2013 – 2012/0219A(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–    като взе предвид проекторешението на Съвета (12399/2013),

–    като взе предвид Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна (13368/2012),

–    като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 209, параграф 2, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7–0425/2013),

–    като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–    като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A7–0463/2013),

1.   дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.   възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Централна Америка (СПДС) беше подписано в Рим на 15 декември 2003 г. В съответствие с приложимата по това време процедура на „консултация“ Съветът се е консултирал с Европейския парламент и Европейският парламент е одобрил сключването на СПДС през 2004 г.(1)

След влизането в сила на Договора от Лисабон и завършването на процедурата по ратификация от държавите членки през декември 2011 г. Комисията е представила ново предложение за решение на Съвета за сключването на СПДС през 2012 г. Въпреки че текстът на СПДС, включен в това предложение, остава непроменен, текстът на предложението не е със същата формулировка както текста на проекторешението на Съвета, което е било представено на Европейския парламент през 2004 г. Тъй като всяка промяна в проекта на предложение, по която е било дадено одобрение, изисква повторение на процедурата на одобрение, Европейският парламент трябва да даде отново своето одобрение.

СПДС има за цел да продължи предишното сътрудничество, установено от Рамковото споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Централна Америка от 1993 г. То обвързва страните да работят за сключване на споразумение за асоцииране, което беше подписано през юни 2012 г. след петгодишни преговори. При все това понастоящем се прилага само търговският стълб от споразумението за асоцииране. Останалата част изисква ратифицирането от страна на всички държави – членки на ЕС, което все още предстои. След влизането в сила на споразумението за асоцииране в неговата цялост, СПДС ще се прилага само доколкото неговите разпоредби са съвместими със споразумението за асоцииране.

Текстът на СПДС има за цел да:

– консолидира политическия диалог и процеса на икономическо сътрудничество, изграден между страните в рамките на диалога от Сан Хосе, започнал през 1984 г. и подновен през 1996 г. във Флоренция и през 2002 г. в Мадрид;

– укрепи програмата за сътрудничество, управлявана от Рамковото споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и съответните републики;

– насърчи устойчивото развитие и в двата региона чрез партньорство за развитие с участието на всички съответни заинтересовани страни, включително гражданското общество и частния сектор, в съответствие с принципите на Консенсуса от Монтерей и Декларацията от Йоханесбург заедно с неговия план за изпълнение;

– установи сътрудничество по въпроси, свързани с миграцията, и да проправи път за нови инициативи за преследване на общи цели и намиране на допирни точки в области като регионалната интеграция, намаляването на бедността и социалното сближаване, устойчивото развитие, регионалната сигурност и стабилност, предотвратяването и разрешаването на конфликти, правата на човека, демокрацията, доброто управление, миграцията и борбата с корупцията, незаконните имигранти, борбата с тероризма, наркотиците и лекото стрелково и малокалибрено оръжие.

Дялът за политическия диалог институционализира и укрепва процеса на диалог от Сан Хосе. Дялът за сътрудничество се основава на настоящото сътрудничество с разширен обхват с цел включване на нови области за сътрудничество като например правата на човека, миграцията и борбата с тероризма.

(1)

ОВ C 103 E, 29.4.2004 г., стр. 542.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivo Vajgl

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Ivari Padar

Последно осъвременяване: 7 Януари 2014 г.Правна информация