Διαδικασία : 2013/2006(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0464/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0464/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 16
CRE 14/01/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.16
CRE 15/01/2014 - 10.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0032

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 618kWORD 541k
18 Δεκεμβρίου 2013
PE 510.843v02-00 A7-0464/2013

σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας

(2013/2006 (INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Reinhard Bütikofer

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας

(2013/2006 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 157 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), το οποίο καλύπτει τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με θέμα «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη - Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική» (COM(2012)0582),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση(1),

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, στις 29 Νοεμβρίου 2012, για την έγκριση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020 με τίτλο «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (COM(2012)0710),

–       έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020) (COM(2011)0834),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2012, με τίτλο «Στρατηγική για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα και των επιχειρήσεών του» (COM(2012)433),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2008, με τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις. Μια “Small Business Act” για την Ευρώπη» (COM(2008)0394),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 – Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» (COM(2011)0642),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» (COM(2012)0060),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2012, με τίτλο «Δράση για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2012)0299),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής – γέφυρα για ανάπτυξη και απασχόληση» (COM(2012)0341),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο «Πράσινη βίβλος – Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας» (COM(2013)0150),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Πράσινη βίβλος – Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» (COM(2013)0169),

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο: «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699) - (SEC(2008)2741),

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών ειδών πολυτελείας» (SWD(2012)0286),

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, που συνοδεύει την ανακοίνωση με θέμα «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη - Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική» (SWD(2012)0297),

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ευρωπαϊκή έκθεση ανταγωνιστικότητας 2012. Δρέποντας τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης» (SWD(2012)0299),

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Βιομηχανικές σχέσεις στην Ευρώπη 2012» (SWD(2013)0126),

–       έχοντας υπόψη τη συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στις 18 Ιουνίου 2013, στη διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ (COM(2013)0446),

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού κλάδου»(2),

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο «Η συμμετοχή και η συμβολή των εργαζομένων ως πυλώνας της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και της ισορροπημένης εξόδου από την κρίση»(3),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τις επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (Σχέδιο ΣΕΤ)(4),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Ιουλίου 2010, σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας(5),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(6),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(7),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη(8),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαΐου 2012, σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους(9),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Πράξη για την Ενιαία Αγορά: Τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη»(10),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες(11),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον(12),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου(13),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια(14),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050(15),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας(16),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση(17),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(18),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Ιουλίου 2013, σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης(19),

–       έχοντας υπόψη τη συζήτησή του, της 4ης Φεβρουαρίου 2013, μετά τη δήλωση της Επιτροπής, σχετικά με την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ενόψει των υφιστάμενων δυσκολιών (2013/2538(RSP)),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3208ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη»,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του 2011 με τίτλο «Βιομηχανική δομή στην ΕΕ το 2011 – Τάσεις και απόδοση», που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση που προέκυψε από μια έρευνα για τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής «ΕΕ 2020», με τίτλο «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», η οποία διεξάχθηκε τον Απρίλιο του 2013 για λογαριασμό της Επιτροπής Περιφερειών,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2013, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη. Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική»(20),

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της 11ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη»(21),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0464/2013),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση, ενώ αντιμετωπίζει επίσης πολλά προβλήματα που βλάπτουν την ανταγωνιστικότητά της·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναμενόμενη αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι σε θέση να διαθέσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, αντί να προβαίνουν σε περιττές δαπάνες που απορρέουν από επαχθείς κανονιστικές ρυθμίσεις·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριθμητικά στοιχεία που παρέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φιλόδοξα, αλλά υπόκεινται σε προϋποθέσεις καθώς σχετίζονται με πολλούς παράγοντες που δεν έχουν ακόμη σαφώς προσδιοριστεί·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία της Ευρώπης διαδραματίζει βασικό ρόλο και αποτελεί σημαντικό μέρος της λύσης όσον αφορά την κρίση·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανταγωνιστές της Ευρώπης στον τομέα της βιομηχανίας έχουν εδώ και χρόνια αναπτύξει ισχυρές βιομηχανικές στρατηγικές·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται μια στρατηγική για να αντιμετωπίσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και να δώσει εναρκτήρια ώθηση σε μια νέα οικονομική δυναμική·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι αξιέπαινη για το γεγονός ότι ξεκινά την εφαρμογή μιας βιομηχανικής πολιτικής μέσα από την ανακοίνωσή της, που έχει ως στόχο να οργανώσει την ανάκαμψη της βιομηχανίας·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό μέλλον της Ευρώπης ως βιομηχανικού τόπου έγκειται σε μια δυναμική επιχείρηση εκσυγχρονισμού, η οποία θα ενισχύσει τα κέντρα καινοτομίας και θα εξαλείψει τα ελλείμματα ανάπτυξης των βιομηχανικά και διαρθρωτικά αδύναμων περιφερειών·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα πιστώσεων περιορίζει τις επενδύσεις, καθώς εμποδίζει την καινοτομία και την εφαρμογή νέων αποδοτικών τεχνολογιών· ως εκ τούτου, η βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη απαιτεί μια εύρωστη χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική που θα προωθεί τις επενδύσεις·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης στη νότια Ευρώπη είναι πιο αυστηρές και απαιτούν εξατομικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εμπνευσθούν από τις μεθόδους βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων που στέφθηκαν με επιτυχία στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισήμανε ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ μπορεί να αποκαταστήσουν την ελκυστικότητά τους λόγω της αναμενόμενης μείωσης των παγκόσμιων μισθολογικών διαφορών·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμόρφωση καλύτερων γενικών συνθηκών για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική συνεπάγεται την επίτευξη και την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης πρέπει να είναι η διασφάλιση των τομέων μεταποίησης και τεχνογνωσίας, η οποία θα της επιτρέψει να ανακτήσει τάχιστα την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της ενέργειας για τη βιομηχανία και οι αυξανόμενες διαφορές όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας ανάμεσα στην Ευρώπη και σε άλλες βιομηχανικές χώρες (ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες) θα διαδραματίσουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι τρέχουσες τάσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, είναι αναγκαίο η ανανέωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να βασιστεί στην αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων, εάν η ευρωπαϊκή βιομηχανία θέλει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται μια προσέγγιση για τη βιομηχανική πολιτική, η οποία να συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την αξιοπρεπή εργασία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της συνεκτικότητας μεταξύ της ενεργειακής, της κλιματικής, της περιβαλλοντικής, της βιομηχανικής και της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ είναι απαραίτητη για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των στόχων της κλιματικής πολιτικής και της προστασίας του περιβάλλοντος και των στόχων της αναγέννησης της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη (RISE)·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύχθηκε πολύ ταχύτερα τις τελευταίες δεκαετίες από ό,τι η παραγωγικότητα των πόρων, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το κόστος εργασίας ανέρχεται σε λιγότερο από 20% ενός προϊόντος και το κόστος για τους πόρους ανέρχεται στο 40%·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ διαθέτει επίσης τεράστιες δυνατότητες καινοτομίας, καθώς έξι κράτη μέλη της βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των 50 πιο καινοτόμων χωρών του κόσμου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική πολιτική διαθέτει σημαντική κοινωνική διάσταση που επηρεάζει όλα τα κοινωνικά στρώματα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική απαιτεί ισχυρό εργατικό δυναμικό, τη στιγμή που κατά μέσο όρο εκπαίδευση έχει λάβει μόνο το 7% του εργατικού δυναμικού με χαμηλή ειδίκευση·

Μια στρατηγική για την «Αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη» (RISE): Αρχές, στόχοι και διακυβέρνηση

1.      επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική (IP), δεδομένου ότι η εν λόγω εστίαση είναι καθοριστική για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, καθώς διασφαλίζει μακρόπνοη ευημερία και λύνει το πρόβλημα της ανεργίας, δεδομένου ότι η βιομηχανία δημιουργεί μία στις τέσσερεις θέσεις απασχόλησης, παρέχοντας απασχόληση σε περίπου 34 εκατομμύρια ανθρώπους· υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσει τις συγκριτικές αδυναμίες στην οικονομία της ΕΕ, είτε πρόκειται για έλλειψη σε επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη είτε για ανάπτυξη των ενεργειακών τιμών είτε για γραφειοκρατία είτε για δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι στη βιομηχανία αναλογεί το 80% των δαπανών στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και ότι περίπου το 75% των ευρωπαϊκών εξαγωγών αποτελείται από βιομηχανικά αγαθά· τονίζει ότι στη βιομηχανία οφείλεται μεγάλο μέρος της δημιουργίας αξίας στην οικονομία, καθώς κάθε θέση απασχόλησης στη βιομηχανία δημιουργεί περίπου δύο επιπλέον θέσεις στους τομείς εφοδιασμού και παροχής υπηρεσιών·

2.        τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική δύναμη και σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται σε μια στρατηγική για την αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη (RISE), η οποία επιδιώκει την τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική καινοτομία προς την κατεύθυνση μιας τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία περιλαμβάνει μια στρατηγική αποτελεσματικότητας που επανεκβιομηχανίζει την Ευρώπη, ενισχύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία στο σύνολό της και λειτουργεί ως απάντηση στις αναδυόμενες κοινωνικές προκλήσεις· υποστηρίζει ότι η RISE θα μπορέσει να δημιουργήσει νέες αγορές, μεταξύ άλλων για νέα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας και αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό δυναμισμό, εμπιστοσύνη και ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η διατήρηση ισχυρών κατασκευαστικών τομέων και τεχνογνωσίας και ότι οι ανοικτές αγορές, η διαθεσιμότητα ενέργειας και πρώτων υλών καθώς και η αποδοτική χρήση της καινοτομίας, της ενέργειας και των πρώτων υλών αποτελούν βασικούς πυλώνες για μια τέτοια στρατηγική ανταγωνιστικότητας· σημειώνει επίσης τη σπουδαιότητα των αξιόπιστων και προσανατολισμένων προς το μέλλον υποδομών για τις μεταφορές, την παραγωγή και διανομή ενέργειας, καθώς και για τις τηλεπικοινωνίες·

3.      θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε μια οικολογική και κοινωνική οικονομία αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές της επιχειρηματικότητας, του θεμιτού ανταγωνισμού, του μακρόπνοου στόχου της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, της χρηστής δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικών κανονισμών-πλαισίων που λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον· δηλώνει ότι η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι συνεκτική, με όραμα που καθοδηγείται από την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, η οποία ενισχύει τους κατασκευαστικούς τομείς και την τεχνογνωσία καθώς και την κυκλική οικονομία· επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν η βιομηχανία και οι εταιρείες ως προαγωγοί της βιωσιμότητας καθώς και τη σημασία της διαφάνειας στις αλυσίδες εφοδιασμού·

4.      τονίζει ότι η RISE απαιτεί μία βραχείας διάρκειας ατζέντα για τη διασφάλιση των μέσων παραγωγής και της τεχνογνωσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες προκλήσεις (πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, αναδιαρθρώσεις, αθέμιτος ανταγωνισμός) σε ορισμένους τομείς καθώς και ένας οδικός χάρτης και ένα χρονοδιάγραμμα μέσα σε μακρόπνοο πλαίσιο βασισμένο σε μια προσέγγιση με σαφείς και σταθερούς στόχους, δείκτες βασισμένους στην επιστήμη καθώς και μια προσέγγιση με βάση την κυκλική οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση η οποία διευκολύνει και ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, προάγει δε τον εκσυγχρονισμό, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα από μια πολιτική που λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα αξίας και καλύπτει επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, δίνει τη δέουσα προσοχή στις βασικές βιομηχανίες και ευνοεί τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στην Ευρώπη· θεωρεί ότι ένας τέτοιος εκσυγχρονισμός πρέπει να βασίζεται τόσο στις βασικές βιομηχανίες όσο και στους νέους τομείς βιομηχανίας και ότι πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να προωθεί τη μεγέθυνση που τηρεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης·

5.      τονίζει ότι η βιομηχανική πολιτική περιλαμβάνει όλους τους τομείς πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στη βιομηχανία· αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κοινωνιακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχει θέσει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στόχους, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών στόχων για την ενέργεια, τους πόρους, την απασχόληση, τη βιομηχανία και το κλίμα, πρέπει δε να ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για επενδύσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ανακοίνωσή της σχετικά με τις δεσμεύσεις της για τη βιομηχανική πολιτική, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, των εργαζομένων και των πολιτών στην ενωσιακή δράση·

6.      διαπιστώνει ότι το μερίδιο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επί του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ έχει μειωθεί από 20% σε 15% μέσα σε 15 έτη·

7.      πιστεύει ότι η RISE πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο πρωταρχικός στόχος, δηλαδή ποσοστό απασχόλησης 20%, θα απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία τουλάχιστον 400.000 νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία· προτείνει ο στόχος του 20% να αντιμετωπιστεί ως κατευθυντήριος στόχος, ευθυγραμμισμένος με τους στόχους 20/20/20 της ΕΕ·

8.      πιστεύει ότι οι στόχοι πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη νέα βιομηχανική πραγματικότητα, όπως την ενοποίηση των τομέων της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών, καθώς και τη στροφή προς µια οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να τεκμηριώσει τις προσπάθειές της ως προς τους στόχους και να επανεξετάσει την κατάταξη των βιομηχανικών τομέων·

9.     υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες των βιομηχανικών τομέων επιτρέπουν την αντιμετώπιση των κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της οικονομίας υπηρεσιών που δημιουργούν γύρω από την παραγωγή τους·

10.    ζητεί από την Επιτροπή να τιμήσει τη δέσμευσή της για την παραγωγή δεικτών με τους οποίους θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται η διαδικασία αναβιομηχάνισης· τονίζει πως οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι όχι μόνο ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί, προκειμένου να εξασφαλιστεί πως η διαδικασία αυτή θα είναι βιώσιμη και συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος·

11.    αναμένει ότι, αν εφαρμοστεί σωστά, η RISE θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη βιομηχανία και να επαναπατρίσει τη βιομηχανική παραγωγή στην ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ειδικές περιφερειακές και τοπικές βιομηχανικές κουλτούρες και τη ζήτηση και ενισχύοντας παράλληλα σημαντικούς για μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία αναδυόμενους τομείς·

12.    τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν στηριχθεί σε ένα επαρκές, σαφές και προβλέψιμο μακροοικονομικό πλαίσιο, που αποφεύγει τις αντικρουόμενες πολιτικές, και στους αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και προώθηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· λυπάται που η επικρατούσα μακροοικονομική πολιτική της ΕΕ δεν εξασφαλίζει επαρκή πρόσβαση στα κεφάλαια που προορίζονται για τις επενδύσεις και την καινοτομία, και συγκεκριμένα για τις ΜΜΕ και, ως εκ τούτου, αντίκειται στην βιομηχανική πολιτική· απαιτεί, στο πλαίσιο αυτό, μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκή στρατηγική πράσινης μεγέθυνσης, και αποδοκιμάζει τις περικοπές του Συμβουλίου στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), τομέας 1Α, ιδίως των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020», COSME και του μέσου «Συνδέοντας την Ευρώπη»· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν ουσιαστικά τη χρηματοδοτική δύναμη των εν λόγω προγραμμάτων·

13.    υπογραμμίζει ότι η δημιουργία ίδιων πόρων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα μπορούσε να ευνοήσει την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης·

14.    τονίζει ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια, καθώς επί του παρόντος κυριαρχούν στην ΕΕ και στα κράτη μέλη πολλές διαφορετικές πρακτικές και τάσεις στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής·

15.    χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική και τονίζει τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία θα είναι και συνεκτική και συντονισμένη σε όλους τους τομείς πολιτικής (όπως του ανταγωνισμού, του εμπορίου, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, των διαρθρωτικών ταμείων, της ενιαίας αγοράς κ.λπ.) που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της RISE· υπενθυμίζει σχετικά το παράδειγμα της ΕΚΑΧ, το οποίο αποδεικνύει ότι η επιτυχημένη, ολοκληρωμένη και καινοτόμα δράση στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής είναι εφικτή και ότι παράγει μεγέθυνση και απασχόληση, προάγει την ολοκλήρωση και έχει χαρακτήρα κοινωνικής εταιρικής σχέσης· υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να βασίζεται σε οριζόντια και όχι σε κάθετη προσέγγιση για τη βιομηχανική πολιτική· πιστεύει ότι, με όλη τη δέουσα προσοχή στις βασικές βιομηχανίες, τα μέτρα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς πρέπει να στηρίζουν τις αλυσίδες αξίας ή σε συνεργατικούς σχηματισμούς με υψηλό δυναμικό μεγέθυνσης και να συνδέονται με την τομεακή εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης προστιθέμενης αξίας καθώς και την καινοτομία, τις δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και τη δημιουργικότητα· επισημαίνει σχετικά τις τομεακές στρατηγικές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (CARS 2020) και της βιομηχανίας χάλυβα (σχέδιο δράσης για τον χάλυβα) και αναμένει από την Επιτροπή να στηρίξει αυτές τις στρατηγικές με τη λήψη κατάλληλων μέτρων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εστιασθούν σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνογνωσία, από μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της Ε&Α και από τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας της διαδικασίας·

16.    προτείνει στην Επιτροπή να μελετήσει εις βάθος και ανά τομέα την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής στις αλυσίδες παγκόσμιας παραγωγής, για να προσδιορίσει το πόσο εδραιωμένοι είναι οι διάφοροι βιομηχανικοί τομείς στα διάφορα κράτη μέλη της Ένωσης, και να θεσπίσει μια πιο αποτελεσματική κοινή στρατηγική για την προστασία των ευρωπαϊκών βιομηχανικών συμφερόντων·

17.    φρονεί ότι η ΕΕ χρειάζεται έναν έξυπνο συνδυασμό μεταξύ ιδιωτικού βιομηχανικού τομέα και δημόσιων οργανισμών προκειμένου να ενισχυθεί ο σχηματισμός αλυσίδων αξιών στην ΕΕ.

18.    τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής θα είναι μία από τις βασικές πολιτικές της ΕΕ που θα ενθαρρύνουν τη βιομηχανική καινοτομία μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης, προκειμένου να δοθεί μια απάντηση στα προβλήματα που συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και την αποδοτική χρήση των πόρων, τόσο υλικών όσο και ανθρώπινων· εκτιμά ως εκ τούτου ότι η ενίσχυση που θα προέλθει από τη μελλοντική πολιτική συνοχής και από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας πραγματικά σύγχρονης, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμης και εξαιρετικά ανταγωνιστικής βιομηχανικής πολιτικής· ζητεί έναν καλύτερο συντονισμό και καλύτερες συνέργειες μεταξύ της πολιτικής της συνοχής και των προγραμμάτων Horizon 2020, προκειμένου να δημιουργηθούν περιφερειακά φυτώρια καινοτομιών και να μεγιστοποιηθούν οι καινοτομίες σε επίπεδο περιφερειών·

19.    συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή διακυβέρνησης, στην οποία να συμπεριλαμβάνονται η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων· υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η οποία θα απαρτίζεται από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις, θα λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων και θα συντονίζει και θα παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τις εξελίξεις της βιομηχανικής πολιτικής και ζητεί από την Επιτροπή να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο ετησίως έκθεση σχετικά με την πρόοδο της RISE και τον βαθμό στον οποίο πληρούνται οι προσδοκίες της με τα διαθέσιμα εργαλεία· προτείνει οι ειδικές ομάδες που ασχολούνται με τους άξονες δράσης προτεραιότητας, να υποβάλλουν επίσης ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί επίσης της Επιτροπή να μελετήσεις και να προσδιορίσει τις προκλήσεις πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και αναδιαρθρώσεων τις οποίες αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία και συγκεκριμένοι τομείς, με σκοπό να προταθούν βραχυπρόθεσμες λύσεις, καλεί δε την Επιτροπή να παρακολουθεί κάθε μεταφορά ευρωπαϊκών παραγωγικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό της ΕΕ· τονίζει ότι για να επιτευχθεί η RISE χρειάζεται η συμμαχία και η συνεργασία των ενδιαφερομένων φορέων από διάφορους τομείς της βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ), τα εργατικά σωματεία, τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών, όπως οργανισμοί προστασίας των καταναλωτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις· καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση του άρθρου 173 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την προώθηση της RISE και να διαχειρίζεται τους πόρους της αποτελεσματικότερα·· τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο η Ένωση προβάλλει τη βιομηχανική πολιτική της στο κοινό και ιδιαίτερα τους νέους, προκειμένου να ενισχυθεί η σημασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, των επαγγελμάτων και της τεχνογνωσίας της·

20.    πιστεύει ότι ο σχεδιασμός της RISE πρέπει να προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, το οποίο ενθαρρύνει επενδυτικές ροές καθ’ όλη την ΕΕ και τις περιφέρειές της, ιδίως στον Νότο της Ευρώπης, για να αναζωογονηθεί η μεγέθυνση, ιδίως μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και της διαμόρφωσης ομίλων, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών και περιφερειακών ομίλων καθώς και τέτοιων επιχειρηματικών δικτύων·

21.    εξαίρει το έργο του αντιπροέδρου Tajani ως προς τον στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας· αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική για τη RISE πρέπει να αποτελεί κοινή βάση για την ΕΕ, αλλά τονίζει ότι πρέπει να λάβει υπόψη τις διαφορετικές εθνικές και περιφερειακές συνθήκες και να συντονιστεί με τη βιομηχανική πολιτική των κρατών μελών· υποστηρίζει την ιδέα να ενισχυθεί το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο, σε συντονισμό με την Επιτροπή, συμβάλλει στον κατακόρυφο συντονισμό των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών· επισημαίνει ότι μεταξύ άλλων η έξυπνη κανονιστική ρύθμιση και η μειωμένη γραφειοκρατία αποτελούν ουσιώδη προϋπόθεση για τη βιομηχανική μεγέθυνση·

22.    πιστεύει ότι οι διάφορες βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συμμετέχουν πλήρως και να ενεργούν συντονισμένα στη διαδικασία αναβιομηχάνισης, στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, του δυναμικού και των ισχυρών σημείων της βιομηχανίας στην επικράτειά τους καθώς και στη ζωογόνηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν στοιχείο ενεργητικού, των οποίων το μέγεθος και η δυνατότητα αντίδρασής τούς επιτρέπει να προσαρμόζονται στις αλλαγές, έχουν όμως πληγεί εντονότερα από την κρίση·· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά προγράμματα υποστήριξης και παρακολούθησης για τις ΜΜΕ και να διευκολύνουν τις ΜΜΕ να γίνουν βιομηχανικοί πρωτοπόροι στον τομέα τους· επιδοκιμάζει το έργο που έχει αναλάβει η Επιτροπή Περιφερειών καθώς και το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης για τον εξορθολογισμό της ενωσιακής χρηματοδότησης, με στόχο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

23.    καλεί τα κράτη μέλη, σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων στις Συνθήκες, να θεσπίσουν μια κοινή βιομηχανική πολιτική με στόχο και μέσα συγκρίσιμα με εκείνα της κοινής γεωργικής πολιτικής, στα οποία θα περιλαμβάνονται ο πραγματικός διακρατικός συντονισμός για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής, τη θέσπιση σημαντικών χρηματοπιστωτικών μέσων και των εργαλείων ρύθμισης των αγορών που διαθέτουν οι άλλες μεγάλες παγκόσμιες εμπορικές ζώνες, όπως το νομισματικό εργαλείο ή κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που να είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της βιομηχανίας της Ένωσης, τηρώντας παράλληλα τη διεθνή νομοθεσία·

24.    επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής στους παραγωγούς, ιδίως στους βιομήχανους, και όχι μόνο στους καταναλωτές·

25.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων κατά του μισθολογικού και του κοινωνικού ντάμπινγκ και σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων και στην αναδιάρθρωση·

Μια «επίθεση» καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και βιώσιμης τεχνολογίας

26.    τονίζει ότι μια στρατηγική καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας για τη βιωσιμότητα, σε συνδυασμό με νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας και προηγμένης βιομηχανικής παραγωγής έχει τη δυνατότητα να αναζωογονήσει και να εκσυγχρονίσει τη βιομηχανική βάση της ΕΕ, διευερύνοντας τον περιφερειακό και παγκόσμιο πυρήνα ανταγωνιστικότητας πιστεύει ότι η καινοτομία πρέπει να προωθηθεί σε όλους τους τομείς, λαμβανομένων υπόψη όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, από τα εργοστάσια και τις μη τεχνολογικής καινοτομίας επιχειρήσεις έως τα υψηλής τεχνολογίας εργαστήρια του τομέα Ε&Α· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, πόση σημασία έχει να συμμετέχουν ενεργά οι εργαζόμενοι στη διαδικασία καινοτομίας, τονώνοντας τις καινοτόμες εταιρείες που έχουν ηγετικό ρόλο από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον και θεωρεί θεμελιώδες να διασφαλιστούν συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λειτουργούν και να είναι ανταγωνιστικές· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η γνωστική βάση της Ευρώπης, να μειωθεί ο κατακερματισμός με την προώθηση της αριστείας στην επιστήμη και την εκπαίδευση, να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέπουν τη μετατροπή των αξιόλογων ιδεών σε εμπορεύσιμα προϊόντα και να ενισχυθεί η πρόσβαση καινοτόμων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση προκειμένου να δημιουργηθεί ένα φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον και να εξαλειφθούν οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες, δημοσιοποιώντας σε όλη την Ευρώπη τα οφέλη της καινοτομίας· τονίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο ότι θα πρέπει να συνεκτιμάται ιδιαίτερα η ετήσια έκθεση καινοτομίας της Επιτροπής (Πίνακας αποτελεσμάτων για την Ένωση καινοτομίας, 2013), η οποία καταδεικνύει τον τρόπο που επιδρούν οι καινοτομίες στην ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας, παρέχει συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και επισημαίνει τα σχετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες των οικείων συστημάτων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας·

27.    πιστεύει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ, που διατίθενται για την έρευνα και την καινοτομία, πρέπει να δρουν ως καταλύτης και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με διάφορα ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά μέσα καθώς και κονδύλια· υπενθυμίζει τον στόχο του 3% για την έρευνα και την ανάπτυξη, με τα δύο τρίτα να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα· στηρίζει τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει την επαρκή μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα·

28.    επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ποσοστό 4% των κεφαλαίων θα διατεθεί με ειδικό μέσο αποκλειστικά για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

29.    επικροτεί την εστίαση της Επιτροπής στον οικολογικό σχεδιασμό, την ανακύκλωση με προσέγγιση «από λίκνο σε λίκνο» , τα νέα κριτήρια βιωσιμότητας για κατασκευαστικά προϊόντα και διαδικασίες, καθώς και την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο αντίληψης της κυκλικής οικονομίας· ζητεί να υπάρξουν νομοθετικές προτάσεις και μελέτες σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων, για να λαμβάνονται υπόψη η βιωσιμότητα μίας επένδυσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της απόσβεσης σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω τη λογική του κύκλου ζωής μέσω μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων (ΟΠΠ) που εξετάζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος (προσέγγιση «από λίκνο σε λίκνο»)·

30.    επιδοκιμάζει τους άξονες δράσης της Επιτροπής καθώς και τις δυνητικές ΣΔΙΤ· ανησυχεί, ωστόσο, επειδή δεν έχουν συμπεριληφθεί επαρκώς τα μαζικά δεδομένα και οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει καταλλήλως αυτές τις εξελίξεις· θεωρεί ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες έχουν καίρια σημασία για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της ΕΕ και ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση στην ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, η προώθηση των επενδύσεων σε ευρυζωνικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να επιτευχθούν ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και η χρήση οπτικών ινών στα δίκτυα πρόσβασης, θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών με βάση τους άξονες δράσης, προωθώντας συνέργειες και διαχύσεις μεταξύ τους·

31.    τονίζει τον βασικό ρόλο της ΤΠΕ στη μετάβαση προς μία βιώσιμη οικονομία, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η η απεξάρτηση από τους υλικούς πόρους, η οικολογική εποπτεία, η αποδοτικότητα στις μεταφορές και τις υλικοτεχνικές υποδομές, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η υγειονομική περίθαλψη επιδοκιμάζει τη νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική για την ηλεκτρονική, η οποία στοχεύει στον διπλασιασμό της ενωσιακής παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (τσιπ) στο 20 % της παγκόσμιας παραγωγής· επιμένει για την περαιτέρω προώθηση της υιοθέτησης ΤΠΕ σε παραδοσιακούς τομείς της βιομηχανίας και για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης·

32.    επικροτεί τον άξονα δράσης για προηγμένη μεταποίηση· πιστεύει ότι μπορεί να αντλήσει οφέλη από ΣΔΙΤ όπως η SPIRE· πιστεύει ότι αποτελεί προτεραιότητα η δημιουργία μιας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας έως το 2016 στον τομέα της μεταποίησης προστιθέμενης αξίας· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις εμπειρίες του κέντρου ευρωπαϊκής εμπειρογνωμοσύνης για τις ΣΔΙΤ της ΕΤΕ στη μελλοντική ΣΔΙΤ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει συνέργειες στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης και μεταξύ των κρατών μελών, της βιομηχανίας και των ερευνητικών ινστιτούτων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό το Εθνικό δίκτυο των ΗΠΑ για την καινοτομία στον τομέα μεταποίησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο·

33.    επιδοκιμάζει τον άξονα δράσης όσον αφορά τα έξυπνα δίκτυα και θεωρεί ότι θα ωφελείτο αν διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής του και προσέθετε περισσότερες προτάσεις· συνιστά το έργο του να περιλαμβάνει επίσης τις πτυχές της επαρκούς ενεργειακής υποδομής, ενεργειακής αποθήκευσης και εφεδρικής ισχύος, οι οποίες αναφέρθηκαν από την Επιτροπή, όπως ένα ηλεκτρικό δίκτυο υψηλής απόδοσης με γραμμές διασύνδεσης, το οποίο συμβάλλει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και μπορεί να διαχειρίζεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια, καθώς και ψηφιακές υποδομές υψηλής τεχνολογίας·

34.    ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια πολιτική σχετικά με τους συνεργατικούς σχηματισμούς, υπό μορφή συνεργασίας, ιδίως στις αλυσίδες αξίας, μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, τα οποία επίσης ενθαρρύνουν την οργανική ανάδυση συνεργατικών σχηματισμών από κάτω προς τα πάνω, εν είδει ανταποκρίσεως στις επιχειρηματικές ή/και ερευνητικές ανάγκες· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών, ιδίως με σκοπό να ενσωματωθούν ασθενέστερες διαρθρωτικά περιφέρειες στην ευρωπαϊκή βιομηχανική αλυσίδα αξίας, βάσει του ανταγωνισμού σε ενωσιακή κλίμακα, που ενθαρρύνει τη συμμετοχή υποεκπροσωπούμενων χωρών/περιφερειών και εξασφαλίζει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητικών κοινοτήτων όλων των κρατών μελών· πιστεύει ότι αυτό συνιστά πτυχή καίριας σημασίας, που πρέπει να ενσωματωθεί στις περιφερειακές βιομηχανικές πολιτικές· επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει επίσης να δώσει αρκετή προσοχή στη στήριξη των υπαρχόντων συνεργατικών σχηματισμών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει συνεργατικούς σχηματισμούς αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω του μελλοντικού πράσινου σχεδίου δράσης για τις ΜΜΕ·

35.    επικροτεί τη στρατηγική για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), όπου η ΕΕ έχει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το δυναμικό να αυξήσει την ισχυρή ερευνητική της βάση, αλλά πιστεύει ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την εξασφάλιση αυτού του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος· στηρίζει τις προτεινόμενες δράσεις για τη βελτίωση του συντονισμού και των συνεργειών μεταξύ πολιτικών και μέσων, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», της ΕΤΕ, των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και λοιπών δημόσιων και ιδιωτικών ταμείων· επικροτεί πρωτοβουλίες που προωθούν δράσεις σχετικά με τις ΒΤΓΕ, ειδικά στο πλαίσιο συνεργατικών σχηματισμών, και ενισχύουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να αποτρέψει τη δημιουργία κλειστών κυκλωμάτων για μεμονωμένες κοινοπραξίες ή μεμονωμένες εταιρείες· σημειώνει ότι η χρηματοδότηση της ερευνητικής υποδομής πρέπει να είναι προς όφελος πολλαπλών φορέων και προς χρήση από πολλαπλούς φορείς·

36.    καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα δίκτυα επικοινωνίας με βάση το παράδειγμα των σχεδίων Smart Cities (Έξυπνες πόλεις), χάρη στη συνεργασία μεταξύ περιφερειών, πόλεων και επικρατειών, για τη διαχείριση των κοινών υπηρεσιών, την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας με αποδοτικό τρόπο, παροτρύνοντας παράλληλα τις προσπάθειες ενεργειακής αναβάθμισης που ευνοούν, για παράδειγμα, την κατασκευή κτηρίων υψηλής τεχνολογίας και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης·

37.    σημειώνει τον κυρίαρχο προσανατολισμό «ώθησης της τεχνολογίας» των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της Επιτροπής· πιστεύει ότι υπάρχει μια γενικότερη ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων και των δραστηριοτήτων που αφορούν τη ζήτηση της αγοράς και μπορούν να εισάγουν αποτελεσματικά τις λύσεις στις αγορές·

38.    καλεί την Επιτροπή να συνδέσει εργαλεία πολιτικής από την πλευρά της προσφοράς με αντίστοιχα εργαλεία από την πλευρά της ζήτησης μέσω της δημιουργίας συμπράξεων καινοτομίας (όπως αυτές που αφορούν ευφυείς πόλεις, ενεργό γήρανση ή πρώτες ύλες) και της ανάπτυξης «πρωτοπόρων αγορών», με στόχο την προώθηση της εμπορίας νέων προϊόντων/υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας·

39.    καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική που διασφαλίζει την προσέλκυση ξένων ταλέντων στην Ευρώπη, διατηρώντας ταυτόχρονα τις σχέσεις με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ταλέντα του εξωτερικού· τονίζει τη σημασία της σύνδεσης με κοινότητες ομογενών της ΕΕ, ενθαρρύνοντάς τες να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις επαφές τους για επιχειρηματικές ευκαιρίες εντός ΕΕ·

40.    φρονεί πως η προώθηση βιώσιμων μορφών τουρισμού σε συνδυασμό με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων μπορεί να στηρίξει την ανάκαμψη αγροτικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και τη διάσπαρτη τοπική ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και ως κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της οικονομίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος, την προστασία των καλλιεργειών και των οικισμών, καθώς την πρόληψη διάβρωσης και κατολισθήσεων·

41.    θεωρεί ότι ο τομέας των βιοεπιστημών είναι ένας στρατηγικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων των δυνατοτήτων του για καινοτομία, της θέσης του στην ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή, της σημασίας του όσον αφορά τη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, της ικανότητάς του για εξαγωγή προϊόντων εκτός της Ένωσης·

42.    θεωρεί ότι για την ανάπτυξη της βιομηχανικής πολιτικής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβεί σε πολιτικές επιλογές και να επικεντρωθεί σε στρατηγικούς τομείς που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές προκλήσεις, ενώ θα αξιοποιείται ως βάση η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία· παροτρύνει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια ατζέντα στρατηγικής για την ευρωπαϊκή βιομηχανία των βιοεπιστημών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη - Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική»·

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και άνοιγμα των εξωτερικών αγορών για την RISE

43.    τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά παίζει κεντρικό ρόλο ως εγχώρια αγορά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική εσωτερικής αγοράς που ενθαρρύνει την καινοτομία με βάση τη ζήτηση, προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να δημιουργούνται νέες αγορές, επιχειρηματικά μοντέλα και βιομηχανικοί τομείς· επισημαίνει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τη διάδοση των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης στην αγορά· τονίζει ότι προβλέψιμοι κανόνες και πρότυπα στην εσωτερική αγορά –που εφαρμόζονται αποτελεσματικά στα κράτη μέλη– θα συμβάλουν στο να αποκτήσουν οι εταιρείες σταθερές προοπτικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν επειγόντως την ενιαία αγορά στους τομείς των αγαθών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, των πράσινων προϊόντων (όπως προβλέπονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της) και των επιχειρηματικών κεφαλαίων και να εξασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών, της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας· επισημαίνει ότι, αν δεν ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά, η μεγέθυνση θα αντιμετωπίσει φραγμούς, καλεί δε την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την εκτίμηση του αντικτύπου της κρίσης στην εσωτερική αγορά και να αντιμετωπίσει την ανισότητα κόστους εντός της ΕΕ, η οποία μπορεί να οδηγήσει στις εταιρείες της ΕΕ σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με ανταγωνιστές από τρίτες χώρες· προειδοποιεί για τους κινδύνους στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών ως αποτέλεσμα του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει στενότερη συνεργασία στους τομείς του εργατικού δικαίου και των φορολογικών πλεονεκτημάτων· παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση του σήματος «Made in Europe» (Παρασκευάζεται στην Ευρώπη) για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και των προϊόντων ευρωπαϊκής προέλευσης·

44.    επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εκπονήσει σχέδιο οριζόντιας δράσης, προκειμένου να δώσει ώθηση στη ζήτηση καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη μελέτη του κύκλου ζωής των προϊόντων, από τις πρώτες ύλες μέχρι το στάδιο ανακύκλωσης, με σκοπό την πορεία προς πρότυπα αποτελεσματικότητας των προϊόντων που λαμβάνουν υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους και το δυναμικό καινοτομίας·

45.    τονίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να αποτελέσουν μοχλό καινοτομίας· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της βιομηχανικής πολιτικής των εμπορικών μας εταίρων· πιστεύει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη και βέλτιστες πρακτικές και δοκιμασμένα παραδείγματα από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, να προωθούν την ευρωπαϊκή συνεργασία και να είναι ανοιχτές σε μέτρα πολιτικής που προωθούν την καινοτομία· πιστεύει ότι η τυποποίηση και η οικολογική σήμανση καθώς και η κοινωνική ευθύνη των εταιρειών, και για τα εισαγόμενα προϊόντα, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε δραστηριότητες για την υποστήριξη της τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας για νέα αναδυόμενα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες ως πυλώνες για τον ευρωπαϊκό εσωτερικό ανταγωνισμό και για ευκαιρίες διεθνούς εμπορίου·

46.    αναγνωρίζει ότι η επιτήρηση της αγοράς συνιστά κρίσιμο πυλώνα για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς· επικροτεί τη δέσμη μέτρων που προτείνει η Επιτροπή για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, τονίζοντας τη σημασία που μπορεί να έχει η ένδειξη προέλευσης, όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και από την άποψη μιας περισσότερο διαφανούς εμπορικής πολιτικής, τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα του διαδικτύου στο έργο της σχετικά με την επιτήρηση της αγοράς, δίνοντας τη δυνατότητα τους ανθρώπους να συμμετέχουν παρέχοντας κατάλληλη ενημέρωση για προϊόντα· τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι τη σημασία της αποτελεσματικής προστασίας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

47.    επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς συνιστά σημαντικό στοιχείο της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει για τις ΜΜΕ η ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι η ψηφιακή αγορά και η αγορά νέων τεχνολογιών της πληροφορίας συνιστούν ευκαιρία βιομηχανικής ανάπτυξης που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως και σε σχέση με την οποία η Ευρώπη διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία· τονίζει την επιτακτική ανάγκη να προσαρμοστεί η ενωσιακή πολιτική τυποποίησης της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις εξελίξεις της αγοράς και της πολιτικής, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων πολιτικής που απαιτούν διαλειτουργικότητα, όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές, τα ευφυή συστήματα μεταφορών κ.λπ.·

48.    επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα πρέπει να συνιστά σημαντικό στοιχείο της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· τονίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί παρόμοιο κανονιστικό πλαίσιο στις αγορές εντός και εκτός διαδικτύου προκειμένου να διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η προστασία των καταναλωτών·

49.    εγκρίνει την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός τομεακού οικονομικού ορισμού για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας που παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, ο οποίος καλύπτει, κατά τρόπο οριζόντιο, τα τμήματα των ειδών πολυτελείας διαφόρων αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και βασίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η πολιτισμική παράμετρος, η παράμετρος της δημιουργίας, η καλή φήμη του προϊόντος, η πνευματική ιδιοκτησία, η ποιότητα κατασκευής, ο σχεδιασμός, η καινοτομία και ο τρόπος με τον οποίο διακινούνται και διαφημίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει την ειδική φύση των επαγγελμάτων με υψηλή εξειδίκευση στους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς κλάδους που αποτελούν πηγές θέσεων απασχόλησης και βασίζονται σε τέσσερα κριτήρια: δημιουργικότητα, αριστεία, τεχνογνωσία και μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

50.    επικροτεί την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα του τομέα των ειδών πολυτελείας, ο οποίος αντιστοιχεί στο 3% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και σε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και της ζητεί να εφαρμόσει μέτρα προκειμένου να ανταποκριθεί στον κίνδυνο έλλειψης δεξιοτήτων στον εν λόγω τομέα, με σκοπό να διαφυλαχθούν οι μέθοδοι παραγωγής και η τεχνογνωσία που είναι κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκές·

51.    διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία χρησιμοποιεί το 50% της παραγωγικής της ικανότητας και ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή χάλυβα έχει μειωθεί κατά 25% από το 2008·

52.    διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία παρήγαγε 16 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2007, δεν θα καταφέρει να παραγάγει 12 εκατομμύρια το 2013·

53.    εκτιμά ότι, λόγω της τρέχουσας δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις είναι ουσιώδους σημασίας στο πλαίσιο μιας γενικής στρατηγικής για μια βιώσιμη μεγέθυνση· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνολική μεταρρύθμιση του καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης θεμελιωμένης σε πιο κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και μέσω πιο ευέλικτης ρυθμίσεως, όπως αυτή που απορρέει από τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ· επαναλαμβάνει τη σημασία του να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.

54.    τονίζει ότι η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα μέσα της πολιτικής ανταγωνισμού προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να ενθαρρυνθούν οι ανταγωνιστικές αγορές·

55.    προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο η άρνηση ενός ομίλου παγκόσμιας εμβέλειας να παραχωρήσει εγκατάσταση, τη λειτουργία της οποίας αποφάσισε να διακόψει, σε άλλον όμιλο που αποτελεί πιθανό αγοραστή ή σε δημόσιο φορέα για προσωρινή δημόσια διαχείριση συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού·

56.    επισημαίνει την έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της εσωτερικής αγοράς βιομηχανικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα αυτά είναι συμβατά με την αγορά·

57.    αναγνωρίζει τον κινητήριο ρόλο της Επιτροπής υπέρ της έξυπνης νομοθεσίας που είναι σχεδιασμένη για να μειώσει τον γραφειοκρατικό φόρτο χωρίς να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, πράγμα που περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις αντικτύπου, τον έλεγχο ανταγωνιστικότητας, τον έλεγχο καταλληλότητας και τον έλεγχο όσον αφορά τις ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τις ανάγκες των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων·, αναγνωρίζει δε την ανάγκη σταθεροποίησης των κανονιστικών ρυθμίσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων· πιστεύει ότι ο γραφειοκρατικός φόρτος και οι αντικρουόμενες πολιτικές αποτελούν συχνά φραγμό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών εταιρειών και θεωρεί ότι οι εργασίες για τη μείωση αυτού του φόρτου πρέπει να έχει προτεραιότητα στον πολιτικό προγραμματισμό, προσδοκεί δε τις προτάσεις της Επιτροπής επ’ αυτού του θέματος με συγκεκριμένους στόχους· στηρίζει την επαλήθευση της συνέπειας των κανονιστικών ρυθμίσεων, την εγκάρσια ρυθμιστική προσέγγιση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων καθώς και τον έλεγχο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, στοιχεία που πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο και αναπόσπαστο μέρος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων· ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την εν λόγω δοκιμασία για τις ΜΜΕ και την επαλήθευση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και σε εθνικό επίπεδο· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να αξιολογήσει τις σωρευτικές επιπτώσεις της νομοθεσίας στον τομέα του χάλυβα και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τη μεθοδολογία και να εντοπίσει τους άλλους τομείς που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τέτοια προσέγγιση·

58.    προτρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες που προσφέρει η διαδικασία κοινοποίησης 98/34 και εισηγείται να καθιερώσουν τα κράτη μέλη ελέγχους ανταγωνιστικότητας στις αξιολογήσεις του αντικτύπου που διενεργούνται στα στάδια κατάρτισης των εθνικών νομοθετικών διαδικασιών, στο ευρύτερο πλαίσιο της «δοκιμασίας της ενιαίας αγοράς» που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013, το οποίο περιλαμβάνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς·

59.    ζητεί την άμεση εφαρμογή της «Small Business Act» για την υποστήριξη των ΜΜΕ της Ευρώπης· σημειώνει τη σημασία του δικτύου «Enterprise Europe Network» για την υποστήριξη των ΜΜΕ στο διασυνοριακό εμπόριο της ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχει η στήριξη μικρών επιχειρήσεων και η βοήθεια ώστε να γίνουν μεσαίες οι δε ΜΜΕ να γίνουν μεγαλύτεροι παράγοντες, ώστε να διευκολυνθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει το οικονομικό όφελος από την ανάπτυξη δεσμών και μεταξύ εταιρειών σε ορισμένους τομείς, όπως η αμυντική βιομηχανία, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να μοιραστούν κοινά βιομηχανικά έργα·

60.    θεωρεί ότι μια καλύτερη, λιγότερο δαπανηρή και ταχύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στις διαδικασίες αντιντάμπινγκ έχει ουσιώδη σημασία για την αποτελεσματικότερη προστασία τους από αθέμιτες πρακτικές από εμπορικούς εταίρους· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη της αυτό το σημείο για τη μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας·

61.    καλεί την ΕΕ να αναδείξει την αξία της βιομηχανικής παραγωγής της παρέχοντας ακριβέστερες πληροφορίες στους καταναλωτές, καθιστώντας υποχρεωτική την αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων της Ένωσης και των εισαγόμενων από τρίτες χώρες προϊόντων και απαιτώντας από τις τρίτες χώρες να σέβονται τις γεωγραφικές ενδείξεις των ευρωπαϊκών τροφίμων·

62.    υπενθυμίζει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη είναι ένας ευαίσθητος και ευάλωτος τομέας· φρονεί ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) αποτελούν απαραίτητη συνιστώσα μιας οικονομίας της γνώσης και μιας ισχυρής βιομηχανικής πολιτικής που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την έρευνα και ενισχύουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία· χαιρετίζει, από αυτή την άποψη, τη δημιουργία ευρωπαϊκού ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και καλεί τα κράτη μέλη να το θέσουν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση· πιστεύει ότι η διαδικασία που οδήγησε στη δημιουργία του θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις καλές πρακτικές που αφορούν την ενίσχυση της ολοκλήρωσης της βιομηχανίας και της εσωτερικής αγοράς· εκφράζει την ανησυχία του που το ισχύον καθεστώς για τα ΔΠΙ δεν εκτελεί πάντα την αποστολή του να προωθεί την καινοτομία· πιστεύει ότι η αυξημένη διαφάνεια, η πρωτοποριακή διαχείριση και οι πρακτικές αδειοδότησης μπορούν να φέρουν γρηγορότερες λύσεις στο πλαίσιο της αγοράς· επικροτεί εν προκειμένω το έργο που έχει δρομολογήσει η Επιτροπή· ζητεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προστασία των ΔΠΙ, κυρίως για την καταπολέμηση της παραποίησης και της βιομηχανικής κατασκοπίας· τονίζει ότι απαιτούνται νέες δομές διακυβέρνησης και φόρουμ για την προστασία των ΔΠΙ σε διεθνές επίπεδο· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει μια στρατηγική προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

63.    τονίζει τη σημασία της επιβολής των ΔΠΙ στα φυσικά και ψηφιακά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την τρέχουσα μεταρρύθμιση του ενωσιακού συστήματος για τα εμπορικά σήματα, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα να ενισχυθεί η προστασία των εμπορικών σημάτων εντός διαδικτύου, εκτός διαδικτύου και σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά·

64.    υποστηρίζει την τρέχουσα μεταρρύθμιση του συστήματος του δικαίου περί σημάτων, που θα ενισχύσει την προστασία του σήματος εντός διαδικτύου, εκτός διαδικτύου, σε όλη την εσωτερική αγορά και στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών·

65.    επικροτεί την αναγνώριση του προβλήματος των δεσμών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των ενεδρών μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· στηρίζει την τροποποίηση του ρυθμιστικού συστήματος προκειμένου να προωθηθούν αφενός ανταγωνιστικές μορφές αδειοδότησης που αφορούν εξαρτημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αφετέρου ρυθμίσεις συγκέντρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

66.    καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία η οποία θα παράσχει τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές εταιρείες να κατασκευάζουν γενόσημα και βιοπαρόμοια φάρμακα στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας, μετά τη λήξη της προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να προετοιμάζονται για άμεση κυκλοφορία μετά τη λήξη του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας ή να εξάγουν σε χώρες όπου δεν υπάρχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας· πιστεύει ότι τέτοιες διατάξεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποτροπή της εξωτερικής ανάθεσης της παραγωγής και στην ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, καθώς και στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών και των ανταγωνιστών τους σε τρίτες χώρες·

67.    υπογραμμίζει ότι οι εξωτερικές σχέσεις δεν διέπονται μόνον από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και ότι, κατά την ανάπτυξη της εξωτερικής διάστασης της βιομηχανικής πολιτικής, η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνούν σε κοινές απόψεις, ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι σε παγκόσμιο επίπεδο·

68.    επισημαίνει το γεγονός ότι στην κοινή ανακοίνωση της 7ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Για έναν ανοικτό, ασφαλή και προστατευμένο κυβερνοχώρο»(22), η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δεσμεύθηκε για την ανάπτυξη πολιτικής και μέσων άμυνας στον κυβερνοχώρο και για την προώθηση της ανάπτυξης βιομηχανικών και τεχνολογικών πόρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· θεωρεί ότι οι εν λόγω πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα και να επεκταθούν, προκειμένου να προστατευθούν οι επιχειρήσεις, και κυρίως οι ΜΜΕ, από το ηλεκτρονικό έγκλημα·

69.    εμμένει στην ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών στην παγκόσμια αγορά· επισημαίνει τη σημασία μιας ενωσιακής εμπορικής στρατηγικής· καλεί την Επιτροπή, ενόψει του αυξανόμενου ανταγωνισμού εκ μέρους των εμπορικών εταίρων της ΕΕ, να αναδιοργανώσει την εμπορική της πολιτική, ώστε να διασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική και η πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης είναι συμβατές με τους στόχους της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής και δεν θέτουν σε κίνδυνο το καινοτόμο και ανταγωνιστικό δυναμικό των ευρωπαϊκών εταιρειών· ζητεί από την Επιτροπή και από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να αναπτύξουν από κοινού μια στρατηγική για τη συμπερίληψη αντιπροσωπειών από τις ΜΜΕ στις αποστολές της ΕΕ· σημειώνει ότι οι εν λόγω αντιπροσωπείες των ΜΜΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το έργο των εμπορικών επιμελητηρίων και θα πρέπει να ενσωματώνουν τα διδάγματα που αντλούνται από τα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης επιχειρήσεων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών στις εξωτερικές αγορές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη χρήση μέσων υπέρ των ΜΜΕ και να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που προορίζονται για τις ΜΜΕ με τη δημιουργία ενιαίων θυρίδων πλήρους εξυπηρέτησης καθ’ όλη την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη δοκιμασία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις εκτιμήσεις επιπτώσεων των εμπορικών συμφωνιών καθώς και στην εκτίμηση των σωρευτικών τους επιπτώσεων·

70.    διαπιστώνει ότι οι περιβαλλοντικές δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία οδηγούν ολοένα και πιο συχνά τους Ευρωπαίους βιομηχάνους σε επενδύσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

71.    τονίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες και στις πολυμερείς εμπορικές σχέσεις για τη δημιουργία θεμιτού και δίκαιου εμπορίου και ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει, κατά τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών ή την αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών, να διασφαλίσει ίσους όρους τόσο για τους φορείς που δραστηριοποιούνται εντός όσο και για τους φορείς που δραστηριοποιούνται εκτός της ΕΕ· επισημαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να αντιμετωπίσει σοβαρά τις συγκεκριμένες και επιβλαβείς για τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά συμφέροντα στρεβλώσεις, να επιβάλει σταδιακά την αρχή της εμπορικής αμοιβαιότητας, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων προμηθειών, και να αυξήσει την ικανότητα αντίδρασης, πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει στο άνοιγμα των αγορών·

72.    υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το χαμηλό επίπεδο μισθών και προστασίας του περιβάλλοντος συνεχίζουν να συνιστούν πολύ σημαντικά στοιχεία διεθνούς ανταγωνισμού και ότι επείγει να επιδιωχθεί μια προς τα άνω ευθυγράμμιση αυτών των πρότυπων για να μπορέσει πραγματικά η ΕΕ να επιτύχει την επαναβιομηχάνισή της καλεί συνεπώς την Επιτροπή να διαπραγματευθεί δεσμευτικές υποχρεώσεις ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τις τρίτες χώρες·

73.    λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στοιχεία κρίσιμης σημασίας της βιομηχανικής πολιτικής· ελπίζει ότι αυτός ο εκσυγχρονισμός μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότητά τους· προτρέπει ως εκ τούτου την Επιτροπή να μην αποδυναμώσει τα μέσα αυτά, εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου, αλλ’ αντιθέτως, να τα ενισχύσει για την αποτελεσματικότερη προστασία, και σε συντομότερο χρονικό διάστημα, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, από τις παράνομες ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

74.    υπενθυμίζει την ανάγκη προσφυγής, οσάκις το επιτάσσουν οι περιστάσεις, στα μέσα εμπορικής άμυνας έναντι των χωρών που δεν τηρούν τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου ή τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που έχουν συνάψει με την ΕΕ και ζητεί να καταστεί τούτο ευκολότερο, ταχύτερο και οικονομικότερο, ώστε να βρίσκουν οι ΜΜΕ πρόσβαση σε διαδικασίες αντιντάμπινγκ και να προστατεύονται έτσι καλύτερα έναντι αθέμιτων πρακτικών·

75.    υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών στις παγκόσμιες αγορές και επιμένει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να προβλέπουν καλύτερα τις ανάγκες των τρίτων αγορών προκειμένου να ανταποκρίνονται στη διεθνή ζήτηση·

76.    κρίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίο, στο πλαίσιο της ανάκαμψης της βιομηχανικής πολιτικής της, η Ένωση να εξοπλιστεί με τα οποία θα της επιτρέψουν:

         – να ασκεί πιο δυναμική πολιτική αντιντάμπινγκ και να αντιδρά, μεταξύ άλλων, στην παράνομη χρηματοδότηση των εξαγωγών στην οποία επιδίδονται ορισμένες τρίτες χώρες,

         – να ασκεί γνήσια συναλλαγματική πολιτική, υπερασπιζόμενη τα ευρωπαϊκά εμπορικά συμφέροντα,

         – να προβάλλει την αρχή της «δίκαιης ανταλλαγής», η οποία ερείδεται στην αμοιβαία τήρηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών προδιαγραφών ή των προδιαγραφών που εμπίπτουν στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών·

77.    όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει σημαντικά την αξιολόγησή της, κυρίως στις μελέτες επιπτώσεων, συμπεριλαμβάνοντας την έννοια της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού τομέα, πραγματοποιώντας εκ των υστέρων μελέτη και προβαίνοντας σε αθροιστική ανάλυση των επιπτώσεων όλων των συμφωνιών που έχουν συναφθεί και αυτών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση επί της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας· αναγνωρίζει τη σημασία της διατλαντικής εταιρικής σχέσης στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων (TTIP) για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων ως προς την αναβιομηχάνιση, τη μεγέθυνση και την απασχόληση, καθώς έχει τη δυνατότητα να απλουστεύσει και να αυξήσει τις εξαγωγές ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αναβαθμίζοντας τα διεθνή πρότυπα παραγωγής και να μειώσει το κόστος εισαγωγής πρώτων και μεταποιημένων υλών για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η ΤΤΙΡ, όπως και άλλες εμπορικές συμφωνίες, πρέπει να συμπεριλάβει κεφάλαιο που θα εστιάζεται σε ενεργειακά ζητήματα όπως αυτά που μπορεί να επηρεάσουν την εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά την επίτευξη των παραπάνω στόχων μέσω της μείωσης των δασμών, της εξασφάλισης μεγαλύτερης πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών και επενδύσεων, της κανονιστικής συνεργασίας καθώς και της βελτίωσης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού και στον τομέα ενέργειας και πρώτων υλών· τονίζει την ανάγκη για εξορθολογισμό των κανονισμών και για μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου, όπως προβλέπεται στην TTIP, πράγματα που πρέπει να εφαρμοστούν ενώ θα λαμβάνονται αυστηρά υπόψη και θα προστατεύονται τα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τα δικαιώματα των εργαζομένων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενδεχόμενη σύσταση της TTIP θα δημιουργήσει την προοπτική ενός ευρύτερου οικονομικού χώρου που, με τη σειρά του, θα ενισχύσει τις σχέσεις της ΕΕ και θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην ΕΕ·

78.    καλεί την Επιτροπή να μελετήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ, που επιτρέπουν στα εργατικά σωματεία να υποβάλουν καταγγελίες εμπορικού περιεχομένου, δεδομένου ότι οι στρεβλώσεις του εμπορίου μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη βιομηχανία άρα και τους εργαζομένους, καθώς και να προτείνει ανάλογα μέτρα για την ΕΕ·

79.    τονίζει πως πρέπει να ενισχυθεί η αλυσίδα της βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη με τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών, νέων επενδυτικών συμφωνιών και νέων συμφωνιών για την πνευματική ιδιοκτησία, ενώ πρέπει παράλληλα να προβλεφθεί ένας στρατηγικός προσανατολισμός προς αυτήν την κατεύθυνση στην εντολή που θα δοθεί·

80.    καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ευρωπαϊκή στρατηγική εξαγωγών για τεχνολογίες που χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους και την ενέργεια και για αντίστοιχες υπηρεσίες, στην οποία να περιλαμβάνεται διπλωματία τυποποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα προωθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο·

81.    επισημαίνει ότι τα τεχνικά πρότυπα και οι τεχνικοί κανονισμοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε καινοτόμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων τεχνολογιών· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να θεσπίζει πρότυπα και διεθνείς τεχνικούς κανόνες σε καινοτόμους τομείς· παροτρύνει, επίσης, την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνεργασία με καίριας σημασίας τρίτες χώρες –συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων χωρών– για τη θέσπιση κοινών προτύπων και τεχνικών κανόνων·

Χρηματοδότηση της βιομηχανικής ανάκαμψης

82.    αναγνωρίζει το γεγονός των περιορισμών που έχουν τεθεί στον τραπεζικό δανεισμό και του αρνητικού αντίκτυπου που έχουν, κυρίως στις ΜΜΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εν λόγω φραγμοί πλήττουν επίσης τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει την κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων από τους υπεύθυνους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα της ΕΕ μέσω της συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ, της δημιουργίας τραπεζικής ένωσης και του ΕΜΣ· τονίζει ωστόσο ότι είναι σημαντικό οι διεθνείς μας εταίροι να εφαρμόσουν επίσης τους κανόνες της συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ· επισημαίνει ότι οι βιομηχανικές επενδύσεις είναι μακρόπνοες επενδύσεις· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το νομοθετικό και το χρηματοδοτικό πλαίσιο, ώστε να καταστούν σαφέστερο και περισσότερο προβλέψιμο, με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι βιομηχανικές επενδύσεις·

83.    πιστεύει ότι πρέπει να διερευνηθούν νέες οδοί εναλλακτικής και δημιουργικής χρηματοδότησης, ιδίως σε σχέση με την ιδιωτική χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου· σημειώνει ότι η προώθηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο εν προκειμένω και ότι οι χρηματοοικονομικές γνώσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σχολικό πρόγραμμα·

84.    τονίζει τη σημασία των χρηματοδοτικών μέσων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, ώστε οι επιχειρηματίες να διαθέτουν τους πόρους για τη διάθεση καινοτόμων ιδεών στην αγορά·

85.    επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει χρηματοδοτικά μέσα από κοινού με την ΕΤΕ και σημειώνει ότι αυτή η πρωτοβουλία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2013· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι η Επιτροπή και η ΕΤΕ προγραμμάτισαν να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πριν από τη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2013, συνολική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω μέσων, προσδιορίζοντας ποσοτικούς στόχους, μέσα, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα·

86.    ζητεί από το Συμβούλιο, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή και την ΕΤΕ, να προσδιορίσει χωρίς καθυστέρηση τις παραμέτρους σχεδιασμού των εν λόγω μέσων, ώστε να επιτευχθεί σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα· τονίζει ότι η λειτουργία των μέσων πρέπει να καταστεί δυνατή πριν από τα τέλη του 2013·

87.    επιδοκιμάζει την κεφαλαιακή αύξηση της ΕΤΕ και τις νεοεκδοθείσες κατευθυντήριες γραμμές περί δανεισμού, οι οποίες τον εξαρτούν από νέο πρότυπο επίδοσης στις εκπομπές με όριο τα 550 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα (g/kWh)· θεωρεί ότι η ΕΤΕ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον κατακερματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ· ζητεί από την ΕΤΕ να συνεχίσει να διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων πιστωτικών μοντέλων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της βιομηχανίας· καλεί την ΕΤΕ να εφαρμόσει το πρόγραμμά της για αύξηση των πιστωτικών της δραστηριοτήτων στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 50% για το διάστημα 2013-2015·

88.    υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας αφήνει περιθώριο για ευρύ φάσμα φορολογικών πολιτικών καθώς και συστήματα χορήγησης δανείων και επιδοτήσεων σε όλη την Ευρώπη·

89.    καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά των διασφαλισμένων χρεογράφων θα μπορούσε να μοχλευθεί καθώς και να αναζητήσει εναλλακτικές μεθόδους τραπεζικής μεσολάβησης υπό κατάλληλο προληπτικό έλεγχο, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των ΜΜΕ· επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τράπεζες ανάπτυξης επιχειρήσεων και υποδομών στην επένδυση σε δομημένα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από τράπεζες, συνδυάζοντας την εν λόγω επένδυση με στόχους αυξημένου δανεισμού προς τις ΜΜΕ· επικροτεί την πρόταση συμπράξεων δανεισμού μεταξύ ιδιωτικών φορέων, όπου μια ασφαλιστική εταιρεία και μια τράπεζα συνεργάζονται για την παροχή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων·

90.    πιστεύει ότι είναι σημαντική η προώθηση νέων καινοτόμων μοντέλων χρηματοδότησης για ΜΜΕ, ιδίως όσες έχουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης· επισημαίνει την άνθιση πρωτοβουλιών συλλογικής χρηματοδότησης και ηλεκτρονικών πλατφορμών για δάνεια στην Ευρώπη, καθώς και τα οικονομικά και μη οικονομικά οφέλη που αποφέρει η χρηματοδότηση αυτή στις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες, όπως η παροχή χρηματοδότησης σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, η επικύρωση προϊόντων, η διατύπωση σχολίων από πελάτες και μια σταθερή και προσηλωμένη δομή μετόχων· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τη συλλογική χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο για συλλογική χρηματοδότηση, με βάση έως και 1 εκατομμύριο ευρώ ανά έργο, το οποίο θα αντιμετωπίζει και ζητήματα που αφορούν την προστασία του επενδυτή· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη διάθεση περιορισμένων κεφαλαίων σε υπηρεσίες συλλογικής χρηματοδότησης, όπως έχουν ήδη πράξει ορισμένα κράτη μέλη·

91.    καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία τοπικών αγορών ομολόγων για ΜΜΕ προκειμένου να παράσχει επαρκή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, ιδίως σε περιφέρειες με πιστωτικό περιορισμό· πιστεύει ότι οι τοπικές αγορές ομολόγων, όπως το χρηματιστήριο της Στουτγάρδης, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πιθανό πρότυπο·

92.    καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη εθνικών τραπεζών επενδύσεων για ΜΜΕ και να δώσει τη δυνατότητα στις υπάρχουσες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη και να συμμετάσχουν σε χρηματοδοτικά έργα εκτός εθνικών συνόρων, καταρτίζοντας κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την καταπολέμηση του διαδεδομένου φαινομένου της επονομαζόμενης «πιστωτικής ασφυξίας» (credit crunch)·

93.    εκτιμά ότι οι καθυστερημένες πληρωμές συνιστούν πηγή αστάθειας και απώλειας ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις και κυρίως τις ΜΜΕ· επικροτεί τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει πλήρως την οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές και ζητεί την πλήρη εφαρμογή της σε όλη την ΕΕ· πιστεύει ότι οι διαθέσιμες ενισχύσεις και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ δεν είναι επαρκώς γνωστά στους οικονομικούς φορείς, και κυρίως στις ΜΜΕ· ζητεί την καθιέρωση ενιαίων θυρίδων εξυπηρέτησης καθ’ όλη την ΕΕ για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που προορίζονται για τις ΜΜΕ και αφορούν τις ευκαιρίες για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση· υπογραμμίζει τη σημασία ανάπτυξης μη κερδοσκοπικών δικτύων ενδιάμεσων ενώσεων επιχειρηματιών για τη δημιουργία, την υποστήριξη, την καθοδήγηση και τον δανεισμό των ΜΜΕ, προκειμένου να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα·

94.    πιστεύει ότι ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών δεν ενδείκνυται για την ανάπτυξη ισχυρής ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής·

95.    τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του συντονισμού στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων στην ΕΕ μέσω της καθιέρωσης εναρμονισμένων φορολογικών βάσεων.

96.    ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει μια μη κοστολογική μελέτη των παραμέτρων της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που ασκούνται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προθεσμία παράδοσης, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ποιότητα προϊόντων, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ποιότητα των δικτύων μεταφοράς, ενέργειας, ψηφιακών δικτύων κ.λπ.), προβαίνοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη σύγκρισή τους με αντίστοιχες παραμέτρους σε άλλες περιοχές του κόσμου· ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει διαρκή ανάλυση της μακροοικονομικής εξέτασης της ανταγωνιστικότητας στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά τα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και τα ψηφιακά δίκτυα, καθώς και μελέτες για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των υποδομών, νέων ή προς ανανέωση, που απαιτούνται ώστε το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμένει διαρκώς ανταγωνιστικό·

97.    τονίζει τη σημασία των επιχειρηματικών κεφαλαίων και των δικτύων επιχειρηματικών αγγέλων, ιδίως για τις γυναίκες· ζητεί την άμεση εφαρμογή της «δικτυακής πύλης για γυναίκες επιχειρηματίες»· επικροτεί τη στήριξη της ΕΕ για τη δημιουργία δικτύων επιχειρηματικών αγγέλων και φυτωρίων επιχειρήσεων· επικροτεί, ιδίως, τη δημιουργία μιας διευκόλυνσης μετοχικού κεφαλαίου βάσει των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020» και COSME για την υποστήριξη της αύξησης της ποιότητας και της ποσότητας της παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη των αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων, ιδίως για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών· πιστεύει ότι η διάκριση, για φορολογικούς λόγους, μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και χρέους, πρέπει να καταργηθεί·

98.    ζητεί από την Επιτροπή την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των κορυφαίων εταιρειών (leading competence units) υπό το πρίσμα των συνολικών οικονομικών δικτύων παραγωγής, προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης· πιστεύει ότι οι κορυφαίες εταιρείες δεν καθορίζονται αναγκαστικά από το μέγεθός τους, αλλά πληρούν μια σειρά κριτηρίων, όπως η διεθνοποίηση, ένα ορισμένο ελάχιστο μερίδιο στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά, η εντατική έρευνα και ανάπτυξη, και η συνεργασία με μεγάλο δίκτυο επιχειρήσεων· φρονεί ότι η εν λόγω μελέτη θα μπορούσε να επισημάνει ιδιαίτερα την αλληλεξάρτηση των βιομηχανιών και των ΜΜΕ, με σκοπό την αναίρεση κάποιων στερεοτύπων που αφορούν τη βιομηχανική βάση της μεταποίησης·

Εξασφάλιση των δεξιοτήτων και του εργατικού δυναμικού για μια βιομηχανική αναγέννηση

99.    πιστεύει ότι από την έναρξη της κρίσης περίπου 5.500 ευρωπαϊκές βιομηχανικές επιχειρήσεις αναδιαρθρώθηκαν, καταργώντας περίπου 2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

100.  τονίζει ότι η RISE αποτελεί ευκαιρία για σταθερή απασχόληση με καλές θέσεις εργασίας και αξιοπρεπή αμοιβή· τονίζει την απαραίτητη εταιρική σχέση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους κοινωνικούς εταίρους, τα επιμελητήρια και τις οργανώσεις νεολαίας, στο πλαίσιο της ένταξης των νέων στο εργατικό δυναμικό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τον κοινωνικό διάλογο τόσο στο πλαίσιο των κλάδων όσο και εντός των επιχειρήσεων· πιστεύει ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων κατά το νωρίτερο δυνατό στάδιο οποιασδήποτε νομοθετικής διαδικασίας θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής· καλεί επίσης την Επιτροπή να προαγάγει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδό της, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να συμμετέχουν σε διάλογο, σε επίπεδο ΕΕ, όπου αυτό είναι δυνατό·

101.  επισημαίνει ότι η RISE απαιτεί περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση με γνώμονα το μέλλον, έμφαση στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM), ιδίως για τις γυναίκες, και στήριξη της επιχειρηματικότητας· υποστηρίζει ότι τέτοιες θεματικές πρέπει να ενσωματωθούν στα σχολικά προγράμματα· υποστηρίζει την ανάπτυξη της κατάρτισης σε σύνδεση με την εργασία, συστημάτων μαθητείας και επαρκούς κοινωνικού μηχανισμού ασφαλείας σε συνδυασμό με μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα και τα μέσα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο·

102.  θεωρεί ότι η προώθηση καταρτισμένου εργατικού δυναμικού αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την Ευρώπη και μια σημαντική κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία πρωτοπόρων ακαδημαϊκών ερευνητικών κέντρων σε ολόκληρο τον κόσμο·

103.  πιστεύει ότι η καινοτομία στον χώρο εργασίας, η ανάπτυξη ικανοτήτων, οι δημιουργικοί και αυτόνομοι εργαζόμενοι και η ομαδική εργασία είναι σημαντικά στοιχεία ενεργητικού τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικονομική απόδοση των εταιρειών· τονίζει ότι ο εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων και των συνδικάτων, πρέπει να επεκταθεί· καλεί τα κράτη μέλη ή τους αρμόδιους περιφερειακούς φορείς να δημιουργήσουν πλαίσιο διαρκούς κατάρτισης, είτε πρόκειται για ατομικό δικαίωμα είτε για άλλα συστήματα, το οποίο θα διασφαλίζει ότι η δεξαμενή δεξιοτήτων τους παραμένει μπροστά από την αυξανόμενη ζήτηση στον χώρο σε αυτό τον τομέα και μπορεί να προσαρμοστεί σε νέα αγορά ή, σε περίπτωση απολύσεων, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο βιομηχανικό τομέα· επισημαίνει ότι αμφότεροι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι έχουν από κοινού ευθύνη όσον αφορά τη διά βίου μάθηση· επισημαίνει επίσης ότι η ενημέρωση και η διαβούλευση στον χώρο εργασίας αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που προβλέπεται στη Συνθήκη

104.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους του τομέα, προκειμένου να προβούν σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας, ιδίως με τη σύσταση ευρωπαϊκών συμβουλίων για βιομηχανικές δεξιότητες·

105.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις σε ηλεκτρονικές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι οι εξελίξεις στις ΤΠΕ μπορούν να έχουν, σε μακροπρόθεσμη βάση, μεγάλο αντίκτυπο στις αναδυόμενες βιομηχανίες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, περιβαλλοντικά σχέδια, στόχους ασφάλειας και άλλες δυνατότητες επικοινωνίας (π.χ. αποτελεσματικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου με άνθρωπο, ανθρώπου με μηχανή και μηχανής με μηχανή)·

106.  επισημαίνει ότι η ισχύς στη μηχανική και την τεχνολογία πληροφοριών βελτιώνουν την αντοχή στην απασχόληση· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν, με την υποστήριξη της Επιτροπής, το ενδεχόμενο καθορισμού εθνικών στόχων για την αύξηση του αριθμού των φοιτητών που σπουδάζουν στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM)· πιστεύει ότι η δημιουργία εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών πλατφορμών STEM για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ περιφερειών, πανεπιστημίων και της βιομηχανίας θα μπορούσε να ωφελήσει τον προσδιορισμό στόχων STEM· θεωρεί επίσης ότι οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες, εφόσον δημιουργηθούν, θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για τον συντονισμό και τη συνεργασία των εθνικών πλατφόρμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ότι θα πρέπει να προαχθούν η εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ στα σχολεία, καθώς και συναφή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης·

107.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το αμερικανικό μοντέλο θέσπισης ταμείων για τη σύνδεση σπουδών-καριέρας με στόχο τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων, ώστε οι νέοι να εκπαιδεύονται για θέσεις εργασίας σε ανερχόμενες βιομηχανίες· επισημαίνει τα σχέδια ίδρυσης «Πανεπιστημιακών Τεχνολογικών Σχολών» με βιομηχανικούς εταίρους, όπως συζητείται στο Ηνωμένο Βασίλειο·

108.  τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της εθελοντικής κινητικότητας των νέων, με την προώθηση του προγράμματος «Erasmus for All» και την κατάργηση των υφιστάμενων εμποδίων ως προς τη διασυνοριακή περίοδο μαθητείας και πρακτικής άσκησης, καθώς και την ενίσχυση της δυνατότητας μεταφοράς των συντάξεων και των δικαιωμάτων εργασιακής και κοινωνικής προστασίας καθ’ όλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι το πρόγραμμα «Erasmus for Young Entrepreneurs», ειδικότερα, πρέπει να διευρυνθεί σημαντικά·

109.  προτείνει την κινητοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών και κανονιστικών μέσων για την προώθηση της επανεγκατάστασης επιχειρήσεων και ζητεί τη δημιουργία κέντρων παροχής πληροφοριών για να ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηματίες όσον αφορά τα πλεονεκτήματα του να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν τις δραστηριότητές τους στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να οδηγούν σε εφοδιασμό με προϊόντα σε τοπικό επίπεδο και σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα για τον τομέα μεταποίησης, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο· προτείνει να βελτιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η χρήση των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΕURES), ώστε να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες των νέων που ζητούν εργασία· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεσματικότερα και να εξαλείψουν το κοινωνικό ντάμπινγκ·

110.  υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασική απαίτηση και ότι πρέπει όλα τα επίπεδα, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να είναι προσιτά σε όλους·

111.  τονίζει την ανάγκη μείωσης του ποσοστού των μαθητών που διακόπτουν τις σπουδές τους, και τονίζει ότι τα άτομα αυτά χρειάζονται ευκαιρίες για πρακτική άσκηση, όπως συμβαίνει με το αυστριακό πρόγραμμα «Εγγύηση Κατάρτισης»·

112.  επικροτεί την απόφαση να εφαρμοστεί η πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη νεολαία» και τους φιλόδοξους στόχους της καθώς και την πρόθεση των κρατών μελών να διαθέσουν χρηματοδοτικά μέσα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· επιδοκιμάζει την προώθηση μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας· τονίζει ότι η μαθητεία σε ορισμένα κράτη δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής για την απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κοινούς δείκτες κοινωνικών επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων· καλεί τη βιομηχανία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη νεολαία» στα αντίστοιχα εθνικά επίπεδα και να προσφέρει, εφόσον είναι δυνατόν, θέσεις ποιοτικής απασχόλησης ή πρακτικής άσκησης σε νέους ανθρώπους, καθώς και να δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής μαθητείας με αξιοπρεπείς αμοιβές· προτρέπει τα κράτη μέλη να καταστήσουν ελκυστικότερη τη μαθητεία για τις επιχειρήσεις με μία σειρά διαφόρων μέτρων·

113.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη με ισχυρό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης διέθεταν σχετικά εύρωστη αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξετάσουν και να θεσπίσουν ανάλογα συστήματα, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και λοιπούς σχετικούς ενδιαφερόμενους, όπως τα επιμελητήρια· επισημαίνει την πρόκληση της αύξησης της συμβατότητας του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS)· επισημαίνει επίσης τη σημασία της συγκρισιμότητας και της αυξημένης συμβατότητας μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα στην αγορά εργασίας στις αντίστοιχες κατηγορίες επαγγελμάτων·

114.  επισημαίνει ότι τα σχολεία δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης και τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στην προώθηση των διασυνοριακών ανταλλαγών μεταξύ των κρατών μελών·

115.  πιστεύει ότι η εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να ενισχυθεί μέσα από την έμφαση στην εγγενή αξία της αλλά και μέσα από τη σύνδεσή της με μια δυνητική μετάβαση στο πανεπιστήμιο ή σε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι αυτό απαιτεί επίσης την εκ μέρους των κρατών μελών κατάταξη σε ανώτερο επίπεδο των προσόντων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας στα εθνικά πλαίσια ποιότητας τονίζει τη σημασία της βελτίωσης των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ανάπτυξης νέων μεθόδων παραγωγής, επίσης μέσω μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την τυποποίηση των πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, αρχής γενομένης από τη βασική κατάρτιση·

116.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους, που προωθούν την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και αειφόρου οικονομίας καθώς και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα οικολογίας και περιβάλλοντος τόσο μέσα από τις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και στα πλαίσια των δράσεων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης·

117.  πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων με τη χρήση μέσων όπως η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και η διά βίου εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά τους ευάλωτους εργαζόμενους, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για τον μετριασμό της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

118.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διευκολύνσεις παροχής μικροπιστώσεων σε νέους ανθρώπους, προκειμένου να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα·

119.  αναμένει ότι τα μέτρα και οι δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο θα εφαρμοστούν σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, βιοτεχνιών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας·

120.  υπογραμμίζει ότι η RISE θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, προκειμένου να εξασφαλίζονται ισότητα μεταξύ των φύλων στον χώρο εργασίας και ισότητα για τους εργαζομένους όσον αφορά τους όρους των διαφόρων τύπων συμβάσεων·

121.  τονίζει ότι κάθε χρόνο περισσότερο από το ήμισυ των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη αποτελείται από γυναίκες· τονίζει τον θετικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών με προσόντα σε επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα στη μεγέθυνση, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από τους παράγοντες της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του κοινωνικού τομέα καθώς και από την Επιτροπή να προωθήσουν και ενισχύσουν τον ρόλο των γυναικών στους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρώπη·

122.  τονίζει τη σπουδαιότητα της αποφυγής παραδοσιακών ανισορροπιών μεταξύ των φύλων εντός του βιομηχανικού τομέα· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αρθούν οι ανισορροπίες ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά εργασίας, ιδίως δεδομένων των δημογραφικών προκλήσεων·

123.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των εργαζόμενων γυναικών στη RISE· υπογραμμίζει ότι η απουσία της διάστασης του φύλου από τις βιομηχανικές πολιτικές εντείνει την ανισότητα των φύλων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αρθούν οι ανισορροπίες ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά εργασίας, με βάση την αρχή της ίσης αμοιβή για ισότιμη εργασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες γυναίκες δεν υποεκπροσωπούνται ή ακόμα και αποκλείονται από τη σχετική κατάρτιση και τα έργα και τα προγράμματα για την οικολογική μετεξέλιξη και τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί σε όλα αυτά η διάσταση της ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει την αναγκαιότητα της εφαρμογής μέτρων που θα επιτρέπουν τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτσι ώστε να διασφαλίζεται το μέγιστο των ευκαιριών για τις γυναίκες για μια συνεχή και ομαλή εξέλιξη σταδιοδρομίας·

124.  επισημαίνει ότι η μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα δεν θα δημιουργήσει μόνο νέες θέσεις εργασίας σε νέους τομείς της οικονομίας αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας σε λιγότερο βιώσιμες δραστηριότητες· ως εκ τούτου πρέπει να θεσπιστούν και να ενισχυθούν μέσα για την έγκαιρη πρόβλεψη των αλλαγών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τη μια θέση εργασίας στην άλλη·

125.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει μια σειρά εργαλείων για βιώσιμη εταιρική πολιτική (που περιλαμβάνει εταιρική κοινωνική ευθύνη, υποβολή εκθέσεων για τη βιωσιμότητα, μέτρα για την προώθηση προτύπων παραγωγής χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή με μικρή ποσότητα αποβλήτων)·

126.  τονίζει τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση μιας εταιρικής πολιτικής που να εφιστά προσοχή στην αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, σε κοινωνικές πτυχές που αφορούν τις σχέσεις με την κοινότητα, τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, καθώς και σε οικονομικές πτυχές που σχετίζονται με τη χρηστή εταιρική διαχείριση·

127.  καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, να εξετάσουν πολιτικές για πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης·

128.  προτείνει να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 152 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα της ένταξης, στην αλυσίδα του κόστους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της σύγκλισης των ελάχιστων κοινωνικών προτύπων·

Πολιτική πόρων και ενέργειας υπέρ της βιομηχανικής αναγέννησης

129.  τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι και η ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της RISE, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα· θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα πρώτων υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ότι, χωρίς ορισμένες σημαντικές πρώτες ύλες, θα ήταν αδύνατη η μελλοντική ανάπτυξη στους περισσότερους στρατηγικούς και προηγμένους βιομηχανικούς κλάδους της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση του υπερβολικού κόστους στους πόρους και στην ενέργεια· υποστηρίζει για τους δύο τομείς την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στο τρίπτυχο «προσιτή τιμή-βιωσιμότητα-προσβασιμότητα», η οποία εμμένει σε όλες τις προαναφερθείσες παραμέτρους και αποσκοπεί στην αποσύνδεση της μεγέθυνσης από την αυξημένη χρήση πόρων· υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς ενέργειας που αποτρέπει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και διευκολύνει την πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη, οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια· επισημαίνει την ανάγκη μιας στρατηγικής που διευκολύνει την ολοκλήρωση και την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών·

130.  χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες (RMI), τη Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες και το στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής τους καθώς και τον Χάρτη Πορείας για την Αποδοτική Χρήση των Πόρων· τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της ανεπάρκειας των πόρων ζωτικής σημασίας όπως του νερού και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της ως προς την τριπυλωνική στρατηγική της για τις πρώτες ύλες που περιλαμβάνει διεθνείς εταιρικές σχέσεις και εμπόριο, εφοδιασμό με πρώτες ύλες στην ΕΕ και αποδοτική χρήση, ανακύκλωση και εκ νέου χρήση πόρων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, στις συστάσεις ανά χώρα και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων τους στόχους της πολιτικής για τα απόβλητα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τα τομεακά πρότυπα αποδοτικής χρήσης των πόρων, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια στρατηγική μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και να εξετάσει προσεκτικά τις προτάσεις να περιορίσει την εξαγωγή σημαντικών πρώτων υλών· τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου συστήματος πιστοποίησης για αρχική επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με ανακύκλωση και για τα απόβλητα υλικών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)· επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης δομικών ομάδων· επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες εξόρυξης πρώτων υλών εμφανίζουν μερικά από τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εντός δύο ετών την πρόταση να ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Γεωλογικό Ινστιτούτο· καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση των κανονισμών και διαδικασιών αδειοδότησης για την εξόρυξη πρώτων υλών εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία, τα γεωλογικά ινστιτούτα και την Επιτροπή να συνεργαστούν στη χαρτογράφηση των υφιστάμενων πηγών πρώτων υλών·

131.  τονίζει τις δυνατότητες για πρόοδο σε μια πιο βιώσιμη βιοοικονομία, όπου οι πρώτες ύλες από τα δάση, για παράδειγμα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στη βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή·

132.  ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο και των εθνικών σχεδίων δράσης, με την υποστήριξη κατάλληλων οικονομικών ενισχύσεων· ζητεί τη θέσπιση μιας απαλλαγής κατά κατηγορία για όλα τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης που έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση των κρατών μελών· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν φιλόδοξες στρατηγικές συγκεκριμένα για την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος σύμφωνα με τα καθιερωμένα κοινά πρότυπα· τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να προωθήσουν περαιτέρω την ατζέντα για την αποτελεσματικότητα· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί προς την κατεύθυνση του καθορισμού κριτηρίων επιλεξιμότητας βάσει του χαμηλού κόστους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει δε ότι η αξιόπιστη, ασφαλής και οικονομικά προσιτή τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· τονίζει τη σημασία της διατύπωσης σαφών, μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επενδύουν ιδίως σε πράσινες βιομηχανίες και προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό και σταθερό πλαίσιο για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή ενεργειακή και κλιματική πολιτική για το 2030 με σκοπό την ενθάρρυνση επενδύσεων στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

133.  διαπιστώνει ότι μόνο η ΕΕ διαθέτει σύστημα εμπορεύσιμων δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων και ότι ο αριθμός των χωρών, εκτός από τις χώρες της ΕΕ, που εξακολουθούν να τηρούν το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι λιγότερες από έξι –δεν εκπέμπουν ούτε καν το 15% των παγκόσμιων εκπομπών CO2, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ·

134.  καλεί την Επιτροπή να χαράξει στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα από την έρευνα ως τη χρηματοδότηση, με σκοπό να διασφαλιστεί η διατήρηση της υπεροχής της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

135.  φρονεί πως η ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και οι μεμονωμένοι καταναλωτές, πρέπει να επωφεληθούν από τις εκσυγχρονισμένες ενεργειακές υποδομές όπως τα έξυπνα δίκτυα, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση του εγχώριου ενεργειακού δυναμικού και να εντάξουν πλήρως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια·

136.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι υφίσταται σταθερό πλαίσιο για την τροφοδοσία ενέργειας στις επόμενες δεκαετίες, το οποίο θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση αφενός των επενδύσεων και αφετέρου των μέτρων για στην ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας·

137.  επισημαίνει τις τελευταίες εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εξερεύνηση και εξόρυξη μη συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει δε ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας αποτελούν σημαντικό παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· τονίζει την ανάγκη να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να το λάβει αυτό υπόψη, όπως κάνει στις εκτιμήσεις επιπτώσεων, όταν διατυπώσει μελλοντικές προτάσεις· τονίζει ότι η RISE απαιτεί συνοχή μεταξύ των βιομηχανικών, ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών· σημειώνει ότι η πτώση των ενεργειακών τιμών στις ΗΠΑ έχουν καταστήσει δυνατές τις νέες βιομηχανικές επενδύσεις· υπενθυμίζει τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τέτοιες επενδύσεις· επισημαίνει τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο των ενεργοβόρων βιομηχανιών που παράγουν βασικές πρώτες ύλες· τονίζει ότι οι εν λόγω βιομηχανίες εκτίθενται σε κίνδυνο «διαρροής άνθρακα» και, ως εκ τούτου, χρειάζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά τους· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε συστάσεις για να αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα·

138.  λυπάται που η Επιτροπή δεν επιβεβαίωσε την προσήλωσή της στην αρχή της προφύλαξης ως προς τους τομείς που χρησιμοποιούν τεχνολογίες για τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί η απουσία κινδύνου·

139.  υπογραμμίζει ότι οι χώρες του Νότου πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι βιομηχανίες, ιδίως οι ενεργοβόρες, να βρίσκονται σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα·

140.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τους όρους για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις ενέργειας και να αναθεωρήσουν τις συμβάσεις φυσικού αερίου που βασίζονται σε μηχανισμούς τιμολόγησης με βάση την τιμή του πετρελαίου με κατεύθυνση προς τον καθορισμό των τιμών που βασίζεται περισσότερο στους ενεργειακούς κόμβους με αύξηση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων αυτών και στη διευκόλυνση της μετάβασης σε πιο ευέλικτες εναλλακτικές λύσεις, εξυπηρετώντας έτσι τους στόχους για καλύτερη πρόσβαση στο αέριο για όλα τα κράτη μέλη·

Μια περιφερειακή στρατηγική της RISE που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον ευρωπαϊκό Νότο

141.  υποστηρίζει μια προσέγγιση πολυ-περιφερειακής βιομηχανικής πολιτικής, η οποία να αναγεννά τη βιώσιμη ανάπτυξη στις συρρικνούμενες οικονομίες ή στις οικονομίες που εκτίθενται περισσότερο σε κινδύνους της βιομηχανικής βάσης τους· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα στήριξης των βιομηχανικών τομέων που έχουν επηρεαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό από την κρίση και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό· υποστηρίζει μια στρατηγική μεγάλης προστιθέμενης αξίας κατά την ένταξη των οικονομιών των περιφερειών, ιδίως των νοτίων, στις παγκόσμιες αλυσίδες αξιών· πιστεύει ότι οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένες στο πλαίσιο αυτό και ότι τα υπάρχοντα βιομηχανικά πλεονεκτήματα πρέπει να προωθηθούν μέσω της αύξησης της καινοτομίας και της εξειδίκευσης· πιστεύει ότι παράλληλα με έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους απαιτείται μια επενδυτική στρατηγική για τον Νότο·

142.  τονίζει ότι ο δανεισμός πρέπει να βελτιωθεί στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν κρίση και θεωρεί ότι θα μπορούσε να δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα μικροπιστώσεων το οποίο να χρηματοδοτείται από την ΕΤΕ ή από εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, με το οποίο θα παρέχεται στις ΜΜΕ η δυνατότητα να διεκπεραιώνουν παραγγελίες·

143.  επισημαίνει ότι ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ επηρεάζονται από την απόκεντρη θέση τους και ότι η έλλειψη επαρκών και καλά συνδεδεμένων υποδομών επηρεάζει την ικανότητά τους να είναι ανταγωνιστικές στην εσωτερική αγορά καθώς και εκτός της Ένωσης· σημειώνει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ορισμένες νότιες περιοχές της Ευρώπης αλλά ότι και άλλες περιοχές, όπως η ευρωπαϊκή Ανατολή και ο ευρωπαϊκός Βορράς - όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος των φυσικών πόρων της Ένωσης – είναι επίσης αναγκαίο να αποκτήσουν καλύτερη σύνδεση με την υπόλοιπη Ένωση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την πλήρη ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών υποδομών, ιδίως των νότιων οικονομιών, ιδίως στους τομείς των σιδηροδρόμων, της ενέργειας και των ΤΠΕ, και τονίζει την ανάγκη να προσαρμοστεί η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον στόχο· ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης και απλοποιημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ενίσχυση των ΣΔΙΤ, τη χρηματοδότηση έργων και τα ομόλογα έργου· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Ιβηρική Χερσόνησος δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας και σιδηροδρόμων και ότι, μαζί με μέρη της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά·

144.  επισημαίνει το σημαντικό δυναμικό των περιοχών του Νότου για την ανάπτυξη του στρατηγικού τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί τη λήψη μέτρων για την τόνωση των αγορών στις περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την ενθάρρυνση της παραγωγής πολύ μικρής κλίμακας από επιχειρήσεις που θέλουν να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια και να πωλούν την ενέργεια που απομένει στο δίκτυο·

145.  τονίζει ότι η αυξημένη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και η αξιοποίηση εγχώριων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση των οικονομιών του Νότου· επισημαίνει ότι οι χώρες του Νότου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις από έναν προμηθευτή·

146.  τονίζει τη σημασία της υποδομής ΤΠΕ, ιδίως των ευέλικτων και φορητών λύσεων, για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και σε περιφερειακές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες·

147.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και των μηχανισμών προσομοίωσης στην αγορά· χαιρετίζει προτάσεις για αύξηση της συνεργασίας, της βιομηχανικής συμβίωσης και για την ανάπτυξη δικτύων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποδοτική χρήση των πόρων· πιστεύει ότι οι προσπάθειες για βιομηχανική συμβίωση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας και αποδοτικότητας· επισημαίνει ότι το μοντέλο βιομηχανικής συμβίωσης του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλα κράτη μέλη·

148.  υπογραμμίζει ότι η μετατροπή των επιχειρήσεων κεφαλαίου σε συνεταιρισμούς υπήρξε επιτυχής σε ορισμένες περιφέρειες, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικά μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση, εντάσσοντάς τις νέες αυτές οντότητες στην τοπική οικονομία και δίνοντάς τους ένα μερίδιο στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής πραγματικότητας στην ΕΕ, εφόσον πάνω από 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανήκουν σε 123 εκατομμύρια μέλη, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 50.000 συνεταιριστικών επιχειρήσεων στη βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών, που παρέχουν θέσεις εργασίας για 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεισφέρουν κατά μέσο όρο περίπου 5% στο ΑΕγχΠ κάθε κράτους μέλους· πιστεύει, σε σχέση με αυτά, ότι πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη τα επιχειρηματικά μοντέλα που υιοθετήθηκαν από συνεταιρισμούς και ότι οι ιδιαιτερότητές τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ·

149.  πιστεύει ότι οι οικονομίες στις χώρες της νότιας Ευρώπης μπορούν να επωφεληθούν από νέες εξαγωγικές αγορές, και συγκεκριμένα έχουν ιδιαίτερα στρατηγική θέση για τις αγορές της νότιας Μεσογείου, ενώ οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης μπορούν ομοίως να επωφεληθούν από νέες εξαγωγικές αγορές των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ)· ζητεί να βρει απήχηση το επιχειρηματικό πνεύμα και να μπορέσουν οι μετανάστες από τη νότια και ανατολική Ευρώπη να δημιουργήσουν επιχειρήσεις που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εξαγωγικές αγορές· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν επιχειρηματικές ανταλλαγές μεταξύ της βόρειας και της νότιας Μεσογείου· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο «Αποστολή για την Ανάπτυξη»· πιστεύει ότι η εντονότερη εστίαση στις περιφερειακές βιομηχανικές δυνάμεις και συνεργατικούς σχηματισμούς μπορεί να φέρει αύξηση της ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τη διαρθρωτική ανάπτυξη της Ευρώπης· ζητεί να συνεκτιμηθεί το γεγονός αυτό στη μελλοντική θεσμική και διαρθρωτική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

150.  πιστεύει ότι η εντονότερη εστίαση στις περιφερειακές βιομηχανικές δυνάμεις και συνεργατικούς σχηματισμούς μπορεί να φέρει αύξηση της ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τη διαρθρωτική ανάπτυξη της Ευρώπης· ζητεί να συνεκτιμηθεί το γεγονός αυτό στη μελλοντική θεσμική και διαρθρωτική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

151.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1

(2)

ΕΕ C 198 της 10.7.2013, σ. 45.

(3)

ΕΕ C 161 της 6.6.2013, σ. 35.

(4)

ΕΕ C 349 Ε της 22.12.2010, σ. 84.

(5)

ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 6.

(6)

ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ.31.

(7)

ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 131.

(8)

ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 21.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0223.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0258.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0387.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0443.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0444.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0088.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0086.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0201.

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0199.

(18)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0246.

(19)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0301.

(20)

ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 82.

(21)

ΕΕ C 139, της 17.5.2013, σ. 11.

(22)

JOIN(2013) 1 τελικό - 7.2.2013


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αιτιολογική έκθεση αποτελείται από τις αιτιολογικές σκέψεις, οι οποίες, λόγω περιορισμών χώρου, θα υποβληθούν με τη μορφή τροπολογιών επί της έκθεσης. Κάθε αιτιολογική σκέψη η οποία αποτελεί βάση για την έκθεση θα επεξηγηθεί λεπτομερέστερα στο εν λόγω τμήμα.

Α.     εκτιμώντας ότι η ΕΕ χρειάζεται μια στρατηγική για να αντιμετωπίσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και να δώσει εναρκτήρια ώθηση σε ένα νέο οικονομικό δυναμικό,

Η κρίση έχει πλήξει σοβαρά τις οικονομίες της Ευρώπης. Έχει επηρεάσει τον βιομηχανικό τομέα, οδηγώντας στην απώλεια 3,8 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται, ιδίως μεταξύ των νέων. Η κρίση και η έλλειψη προοπτικών επηρεάζει την κοινωνική ευημερία και οδηγεί σε αύξηση της φτώχειας. Η ΕΕ χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.

Β.     εκτιμώντας ότι η βιομηχανία της Ευρώπης παίζει βασικό ρόλο και αποτελεί σημαντικό μέρος της λύσης ως προς την παρούσα κρίση,

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί το πλήθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Προσφέρει απασχόληση, αγαθά και υπηρεσίες καθώς και φορολογικά έσοδα και αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Παρόλο που τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε σχετική ύφεση του ρόλου της βιομηχανίας στην οικονομία της ΕΕ, εξακολουθεί να αντιστοιχεί στα 4/5 των εξαγωγών της Ευρώπης και στο 80% των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη (ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας). Η ΕΕ απαιτεί μια στρατηγική η οποία θα αναζωογονήσει την οικονομία και θα οδηγήσει σε αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη.

Γ.     εκτιμώντας ότι οι ανταγωνιστές της Ευρώπης στον τομέα της βιομηχανίας έχουν εδώ και χρόνια αναπτύξει ισχυρές βιομηχανικές στρατηγικές,

Σε διεθνές επίπεδο, πολλές χώρες έχουν αναπτύξει τις δικές τους βιομηχανικές στρατηγικές. Προσφάτως, η Ιαπωνία εκπόνησε ένα νέο βιομηχανικό σχέδιο. Η Κίνα, με τα πενταετή σχέδιά της και το πιο πρόσφατο Σχέδιο για τις Εθνικές Αναδυόμενες Βιομηχανίες Στρατηγικής Σημασίας, έχει επίσης επικεντρωθεί στη βιομηχανική πολιτική. Ακόμα και οι ΗΠΑ εφαρμόζουν ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές – χωρίς να χρησιμοποιούν τον όρο.

Δ.     εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αξιέπαινη για το ότι ξεκινά την εφαρμογή μιας βιομηχανικής πολιτικής μέσα από την ανακοίνωσή της, που ως στόχο έχει να οργανώσει την ανάκαμψη της βιομηχανίας,

Για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ευρώπη αντιμετώπιζε με περιφρόνηση τη βιομηχανική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την έκδοση της ανακοίνωσής της «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη», ανέλαβε ηγετικό ρόλο για τη βιομηχανική ανάκαμψη που έχει καταστεί απαραίτητη.

Ε.     εκτιμώντας ότι το κοινό μέλλον της Ευρώπης ως βιομηχανικής τοποθεσίας έγκειται σε μια δυναμική προσπάθεια εκσυγχρονισμού, η οποία θα ενισχύσει τα κέντρα καινοτομίας και θα εξαλείψει τα ελλείμματα ανάπτυξης των βιομηχανικά και δομικά αδύναμων περιφερειών,

Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει επαρκώς τα δημόσια κεφάλαια και να μοχλεύσει τα κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα με στόχο δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, και να προωθήσει την ευρωπαϊκή διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία μέσω συνεργατικών σχηματισμών που θα αποτελούνται από καινοτόμες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικές οργανώσεις. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη το δυναμικό κάθε περιφέρειας και επικράτειας. Για παράδειγμα, η δημιουργία Βιομηχανικών Ζωνών (Ιταλία) αποσκοπεί στη διασύνδεση και την ανταλλαγή πόρων ατόμων και επιχειρήσεων, με στόχο την υλοποίηση νέων δημιουργικών σχεδίων και την εξάπλωσή τους σε ολόκληρη την περιφέρεια.

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική πρέπει να βρει το σωστό μείγμα πολιτικών ώστε να βελτιώσει το περιβάλλον-πλαίσιο συνυπολογίζοντας τις διαφορετικές εθνικές και περιφερειακές (μεταξύ των οποίων και διασυνοριακές) οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες και συνθήκες· η βιομηχανική πολιτική πρέπει να ενταχθεί σε μια αγορά όπου η κυβέρνηση ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά δεν παρεμβαίνει άμεσα για να επιλέξει νικητές,

Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2013 - Βιομηχανικές πολιτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει», που δημοσιεύτηκε στις 15 Μαΐου 2013, πραγματεύεται τα τρία βασικά συστατικά που είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των βιομηχανικών πολιτικών σήμερα: επενδύσεις στην καινοτομία και τις δεξιότητες, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επάρκεια των υποδομών. Οι βιομηχανικές πολιτικές «παλαιού τύπου», που βασίζονταν κυρίως στις επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις, στην κρατική ιδιοκτησία και στη δασμολογική προστασία φέρουν τον κίνδυνο αποτυχίας της κυβέρνησης, κερδοσκοπικών συμπεριφορών και διαιώνισης των κεκτημένων συμφερόντων, με επιπτώσεις στους παραγωγούς, τους καταναλωτές και την ευρύτερη οικονομία.

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα πιστώσεων περιορίζει τις επενδύσεις, καθώς εμποδίζει την καινοτομία και την εφαρμογή νέων αποδοτικών τεχνολογιών· ως εκ τούτου, η βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη απαιτεί μια εύρωστη χρηματοοικονομική δομή που θα προωθεί τις επενδύσεις,

Σύμφωνα με ένα έγγραφο πολιτικής που συντάχθηκε από την ομάδα προβληματισμού Bruegel για μια ανεπίσημη συνεδρίαση του ECOFIN το 2013, μια από τις γνωστές διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας της ΕΕ είναι οι ανεπαρκείς της επενδύσεις στην έρευνα και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, γεγονός που εμποδίζει την πορεία προς μια οικονομία βασισμένη στην καινοτομία. Λόγω της απομόχλευσης στον τραπεζικό και τον δημόσιο τομέα, διατίθενται λιγότεροι χρηματοοικονομικοί πόροι, αποτρέποντας έτσι τη μετάβαση σε μια καινοτόμο και βιώσιμη οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα πολιτικής ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να ενισχυθούν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην καινοτομία και τις τεχνολογίες.

Η.     εκτιμώντας ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης στη νότια Ευρώπη είναι πιο αυστηρές και απαιτούν προσαρμοσμένες χρηματοδοτικές λύσεις,

Σύμφωνα με παρουσίαση του Guntram Wolff (της ομάδας Bruegel) στην ακρόαση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του ΕΚ (ITRE), στις 29 Μαΐου 2013, το επιτόκιο των δανείων προς τις ΜΜΕ στη Γερμανία προσέγγιζε το 3% τον Μάρτιο 2013, ενώ ήταν 6% για τις ΜΜΕ της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Στην παρουσίαση τονίστηκε επίσης ότι οι γερμανικές ΜΜΕ στο τέλος του προηγούμενου έτους έλαβαν σχεδόν το 90% της χρηματοδότησης που είχαν ζητήσει, ενώ οι ελληνικές ΜΜΕ έλαβαν μόνο το 25%.

Θ.     εκτιμώντας ότι η ΕΕ χρειάζεται μια προσέγγιση για τη βιομηχανική πολιτική, η οποία να συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την αξιοπρεπή εργασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις,

Είναι σαφές ότι η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσανατολιστεί στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνιακών προκλήσεων, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και να συνάδει με το στρατηγικό τρίπτυχο της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπρεπούς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει αναγνωρίσει στο ψήφισμά του, τού 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύχθηκε πολύ ταχύτερα τις τελευταίες δεκαετίες από ό,τι η παραγωγικότητα των πόρων, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το κόστος εργασίας ανέρχεται σε λιγότερο από 20% ενός προϊόντος και το κόστος για τους πόρους ανέρχεται στο 40%,

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, στο πλαίσιο της δομής κόστους του κλάδου της μεταποίησης, το κόστος υλικών αντιπροσωπεύει το 43% και το κόστος προσωπικού μόνο περίπου το 18%, με το κόστος ενέργειας να ανέρχεται στο 2%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχθηκε τα εν λόγω στοιχεία στο ψήφισμά του, τού 2011, σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη.

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι, απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, είναι αναγκαίο η ανανέωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να βασίζεται στην αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων, εάν η ευρωπαϊκή βιομηχανία θέλει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει, στον χάρτη πορείας για την αποδοτική χρήση των πόρων που εξέδωσε, ότι, μόνο στη Γερμανία, τα οφέλη που προκύπτουν για τη μεταποίηση λόγω της αποδοτικής χρήσης των πόρων δημιουργούν εξοικονόμηση κόστους που κυμαίνεται μεταξύ 20% και 30%. Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτιμάται ότι η εξοικονόμηση που προέρχεται από χαμηλού ή μηδενικού κόστους μέτρα αποδοτικής χρήσης των πόρων ανέρχεται σε 23 δισεκατομμύρια λίρες. Εφόσον η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις αναδυόμενες οικονομίες ως προς τους μισθούς, πρέπει να επικεντρωθεί στη μείωση του κόστους ενέργειας και πόρων, αξιοποιώντας την απόδοσή τους. Στην έκθεση ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012, υπογραμμίζεται ο θετικός ρόλος της οικολογικής καινοτομίας και της αποδοτικής χρήσης πόρων και ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Η ΕΕ κατέχει επίσης ηγετική θέση στη διεθνοποίηση και τις διασυνοριακές ροές οικολογικών επενδύσεων και οικολογικών καινοτομιών. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, με δεδομένο το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οικολογικής καινοτομίας είναι στο σύνολό τους πιο επιτυχημένες από τις συμβατικές καινοτόμες επιχειρήσεις.

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια φιλόδοξη, οικολογικά αποδοτική και πράσινη βιομηχανική στρατηγική για να δημιουργήσει νέες παραγωγικές δυνατότητες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για άτομα με υψηλή εξειδίκευση,

Τα προαναφερθέντα στοιχεία έχουν ήδη καταδείξει πώς μια πράσινη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ, βασισμένη στην αποδοτική χρήση ενέργειας και πόρων, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, μειώνοντας σημαντικά το κόστος. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέες παραγωγικές δυνατότητες και νέες θέσεις εργασίας. Μόνο στη Γερμανία, τα οφέλη από την αποδοτική χρήση των πόρων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έως και 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Σε μελέτη που εκπονήθηκε από το γραφείο μελετών Ecofys, επισημάνθηκε επίσης ότι η σωστή εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό θα δημιουργήσει καθαρή ετήσια εξοικονόμηση ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας άνω του 50% την εξάρτηση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Εάν η εν λόγω εξοικονόμηση επενδυθεί εκ νέου στην οικονομία, θα δημιουργήσει 1 εκατομμύριο επιπλέον θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια φιλόδοξη, οικολογικά αποδοτική και πράσινη βιομηχανική στρατηγική για την ΕΕ.

ΙΓ.    εκτιμώντας ότι οι τομείς της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης, δήλωσε σαφώς ότι οι τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων έχουν από μόνοι τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020.

ΙΔ.    εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επίσης τεράστιες δυνατότητες καινοτομίας, με 6 κράτη μέλη της να βρίσκονται μεταξύ των 10 πρώτων από τις 50 πλέον καινοτόμες χώρες του κόσμου,

Σύμφωνα με τον Δείκτη Καινοτομίας Bloomberg, 6 από τις 10 πιο καινοτόμες χώρες του κόσμου είναι κράτη μέλη της ΕΕ (Γερμανία, Φινλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Δανία, Γαλλία). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη σημαντικά πλεονεκτήματα στους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, καταδεικνύει όμως επίσης το χάσμα μεταξύ των συγκεκριμένων κρατών μελών και των υπολοίπων, επαναφέροντας επομένως την ανάγκη για μια φιλόδοξη στρατηγική καινοτομίας, όχι μόνο για να διατηρηθεί το υφιστάμενο πλεονέκτημα αλλά και για να αυξηθούν οι ικανότητες καινοτομίας όλων των κρατών μελών.

ΙΕ.    εκτιμώντας ότι η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εγκάρσιο ζήτημα και, ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εντάξει με σαφήνεια τη βιομηχανική της πολιτική στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στην ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, στις βιομηχανικές πρωτοβουλίες του Σχεδίου SET και στο όραμα του 2050, όπως εκφράζεται στον χάρτη πορείας για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους,

Είναι σαφές ότι η βιομηχανική πολιτική χρειάζεται οριζόντια προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει αναγνωρίσει στην πρόσφατη επικαιροποίηση της ανακοίνωσής της για τη βιομηχανική πολιτική, δηλώνοντας ότι «οι κοινοτικές πολιτικές πρέπει να είναι κατάλληλα συντονισμένες και συγχρονισμένες» και ότι «το μέτρο της επιτυχίας μας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά μας να ενεργούμε με τη μέγιστη μεικτή αποτελεσματικότητα σε όλους αυτούς τους τομείς». Στο ίδιο πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 3ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με μια «Βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» κάλεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει τη βιομηχανική της πολιτική στον χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στο σχέδιο SET και στον χάρτη πορείας για αποδοτική χρήση των πόρων.

ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική απαιτεί ισχυρό εργατικό δυναμικό, τη στιγμή που κατά μέσο όρο έχει εκπαιδευτεί μόνο το 7% του εργατικού δυναμικού με χαμηλή ειδίκευση,

Το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό πρέπει να είναι έτοιμο για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης και για τη μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς. Είναι ιδιαιτέρως επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το εν λόγω ζήτημα σε σχέση με το εργατικό δυναμικό χαμηλής ειδίκευσης που εμφανίζει ελλιπή κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο το δικαίωμα στην κατάρτιση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (20.6.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

“Eπαναβιομηχάνιση της Ευρώπης με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας”

(2013/2006(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marielle de Sarnez

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  διαπιστώνει την παρακμή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η οποία, λόγω της εξέλιξης της βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει χάσει 3 εκατομμύρια θέσεων εργασίας και το 10 % της παραγωγής της από το 2008, ενώ αποτελεί έναν από τους κύριους τομείς ανάπτυξης για την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή, χωρίς καθυστέρηση, μια κοινή και μακροπρόθεσμη βιώσιμη στρατηγική που θα βασίζεται στην προώθηση, την αξιοποίηση και την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και θα στηρίζεται σε συγκεκριμένα όργανα, με σκοπό να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο· υπενθυμίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική είναι καθοριστική για τη βιομηχανία·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του που η Επιτροπή εξέπεμψε ισχυρό πολιτικό μήνυμα ζητώντας την αύξηση του μέρους του τομέα της βιομηχανίας, έως το 2020· υπογραμμίζει ωστόσο ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικός παρά μόνο εάν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μέτρα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να ανταποκριθεί προς την δέσμευσή της για την παραγωγή δεικτών με τους οποίους θα είναι δυνατή η παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας επαναβιομηχάνισης· τονίζει πως οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι όχι μόνο ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί, προκειμένου να εξασφαλισθεί πως η διαδικασία αυτή θα είναι βιώσιμη και συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος·

4.  εκφράζει πάντοτε την δυσαρέσκειά του που η Επιτροπή δεν έχει ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 173 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αφορά το συντονισμό της βιομηχανικής πολιτικής της Ένωσης με αυτήν των κρατών μελών·

5.  ζητεί να στηρίξει η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική τους κλάδους που δημιουργούν ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία, στους οποίους ήδη πρωτοστατεί ή έχει την δυνατότητα να πρωτοστατήσει η Ευρώπη και να μεριμνήσει ώστε τομείς όπως η αεροδιαστημική, η χημεία, η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής, η κλωστοϋφαντουργία και τα είδη ένδυσης, και η μηχανολογία να παραμείνουν ανταγωνιστικοί· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και τους εταίρους του ιδιωτικού τομέα να συντονιστούν μεταξύ τους καλύτερα για να επιταχύνουν τις επενδύσεις στις μεγάλες βιώσιμες υποδομές μεταφορών και κινητικότητας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και στα οικολογικά μεταποιητικά προϊόντα αιχμής, όπως τα οικολογικά οχήματα και σκάφη, ή στις τεχνολογίες που μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των διαδικασιών παραγωγής και να αναπτύξουν καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα· υπενθυμίζει πως είναι σημαντικό να ευνοηθεί η χρήση των τοπικών πόρων προκειμένου μια πραγματική επαναβιομηχάνιση να αποβεί ευεργετική και δημιουργός θέσεων εργασίας·

6.  επιμένει πως η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική χρειάζεται να στηριχθεί σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική συντονισμένη μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου έτσι να ολοκληρωθεί καλύτερα η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και να μειωθούν οι δαπάνες της ευρωπαϊκής ενέργειας καθώς και η εξάρτηση της Ένωσης από τους προμηθευτές ενέργειας τρίτων χωρών·

7.  υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της έρευνας και της τεχνολογίας για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τα κεφάλαια που διαθέτουν στην έρευνα και την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη βιομηχανικών τομέων βασισμένων στις νέες τεχνολογίες, δημιουργών προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας και περιορισμένης κατανάλωσης ενεργειακών πόρων·για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής· ζητεί να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι κλάδοι της δημιουργικότητας, τομείς στους οποίους η Ευρώπη υπερτερεί τεχνολογικά επιμένει πως οι επιχειρήσεις μας χρειάζονται να προβλέπουν καλύτερα τις ανάγκες των τρίτων αγορών προκειμένου να ανταποκρίνονται στη διεθνή ζήτηση·

8.  τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και προειδοποιεί ότι, χωρίς ορισμένες σημαντικές πρώτες ύλες, θα ήταν αδύνατη η μελλοντική ανάπτυξη στους περισσότερους στρατηγικούς βιομηχανικούς κλάδους της Ευρώπης (πυρηνική, διαστημική, αεροναυτική, ιατρική, πληροφορική, νέα υλικά, στρατιωτικό υλικό κ.λπ.)·

9.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή να ενισχύσει την στρατηγική της για την προάσπιση των συμφερόντων της Ένωσης σε ό, τι αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού πρώτων υλών στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών (συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, ΣΟΕΣ κ.λπ.)· θεωρεί ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να θέσει τέρμα στους περιορισμούς που επιβάλλουν ορισμένα κράτη στις εξαγωγές και να καταστήσει δυνατή την κατάλληλη προμήθεια πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών σχέσεων·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του που θα αρχίσει να ισχύει σύντομα το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα εξασφαλίζει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους, ελαφρύνοντας παράλληλα τις προαπαιτούμενες διατυπώσεις για τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές· επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία που ανεκοίνωσε η Επιτροπή το Μάρτιο 2013, στόχος της οποίας είναι να καταστούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ πιο ανταγωνιστικές διεθνώς με την απλοποίηση του συστήματος καταχώρισης των σημάτων στο εξωτερικό·

11. ζητεί να θέσει σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικές κινητικότητας και επαγγελματικής κατάρτισης για τις ευρωπαϊκές αγορές, και συγκεκριμένα στον τομέα των γλωσσών και των τεχνολογιών των πληροφοριών, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η τεχνογνωσία των εργαζομένων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

12. τονίζει πόσο σημαντικό είναι ένα σαφές και σταθερό νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των επενδύσεων στη βιομηχανία· παρακινεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, μειζόνων παραγόντων της βιομηχανικής πολιτικής του αύριο και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις χρηματοδοτήσεις·προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να προβούν σε επενδύσεις και καινοτομίες· υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των δημόσιων συμβάσεων στην στήριξη της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης·των ΜΜΕ· ζητεί να δημιουργηθεί μια ενιαία θυρίδα για τις ΜΜΕ τόσο για τα θέματα που αφορούν την εσωτερική αγορά όσο και τις εξωτερικές αγορές   παρακινεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την χρηματοοικονομική και τεχνολογική αξιοποίηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

13. θεωρεί ότι μια καλύτερη, λιγότερο δαπανηρή και ταχύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στις διαδικασίες αντιντάμπινγκ έχει ουσιώδη σημασία για την καλύτερη προστασία τους από αθέμιτες πρακτικές από εμπορικούς εταίρους· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη της αυτό το σημείο για τη μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας·

14. προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου σύνδεσης των ΜΜΕ και των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν να επωφελούνται από την τεχνογνωσία, την εξαγωγική ικανότητα και την ικανότητα καινοτομίας που διαθέτουν αυτές οι επιχειρήσεις· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ ΜΜΕ, πανεπιστημίων και ερευνητών με σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών·

15. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της ανταγωνιστικής θέσης της Ευρώπης στον κόσμο προκειμένου να επιτύχει η επαναβιομηχάνισή της· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να φροντίσει, σε όλες τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις, να λαμβάνεται υπόψη η διεθνής ανταγωνιστική κατάσταση των υπό εξέταση τομέων και να μην μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους, ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να επιβληθεί στο διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο·

16. καλεί την Επιτροπή να θέσει την εμπορική πολιτική και την πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την περαιτέρω σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών επί φορολογικών, κοινωνικών και δημοσιονομικών θεμάτων για να διευκολυνθεί η ανάδειξη κοινών βιομηχανικών σχεδίων· επιθυμεί να εκπονήσει η Επιτροπή ολοκληρωμένες μελέτες αντίκτυπου, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, σχετικά με τα αποτελέσματα των ήδη συνημμένων ή στο στάδιο της διαπραγμάτευσης συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και να αναλύσει καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής τους, κατά πόσον συνάδουν με τους ευρωπαϊκούς στόχους εκβιομηχάνισης·

17. φρονεί πως η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας περί δημόσιας προσφοράς για την εξαγορά μιας επιχείρησης (ΔΠΕ) είναι αναγκαία για να αποκτήσει η Ευρώπη τα μέσα για να αντικρούει τα σχέδια που θα μπορούσαν να αποβούν επιζήμια για το βιομηχανικό και εμπορικό ιστό της. θεωρεί πως η Ένωση πρέπει να μπορεί να αντιτάσσεται σε ΔΠΑ που προέρχονται από επιχειρήσεις που δεν είναι υπεύθυνες από κοινωνική άποψη και/ή δεν πληρούν τα κριτήρια καλής διακυβέρνησης, καθώς και σε ΔΠΑ που προβλέπονται για δραστηριότητες που κρίνονται στρατηγικής σημασίας για την Ένωση και τα κράτη μέλη της·

18. φρονεί πως η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική πρέπει να ευνοεί τη δημιουργία ευρωπαϊκών βιομηχανικών ομίλων παγκόσμιας εμβέλειας στους τομείς όπου η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρωτοστατεί σήμερα και στους τομείς στους οποίους θα αποφασίσει να επενδύσει στο μέλλον·

19. υπενθυμίζει ότι τα τεχνικά πρότυπα και κανονισμοί διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην εξασφάλιση ηγετικής θέσης στην ΕΕ στους πιο καινοτόμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων τεχνολογιών· ενθαρρύνει συνεπώς την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες κλειδιά – και συγκεκριμένα τις αναδυόμενες χώρες – για να δημιουργηθούν κοινά τεχνικά πρότυπα, σεβόμενη ταυτόχρονα τις διάφορες κοινωνιακές προτιμήσεις που συνδέονται με τα πρότυπα αυτά·

20. προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές· κρίνει πρωταρχικής σημασίας την καθιέρωση αμοιβαιότητας σε θέματα εμπορικών σχέσεων και, ειδικότερα, σε θέματα πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μέσων εμπορικής άμυνας της Ένωσης και της συνέπειάς τους προς τις εμπορικές στρατηγικές και την επαναβιομηχάνιση της Ένωσης.

21. κρίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίο η Ένωση να αποκτήσει μέσα τα οποία θα της επιτρέψουν:

-  να ασκεί πιο δυναμική πολιτική αντιντάμπινγκ, και να αντιδρά, μεταξύ άλλων, στην παράνομη χρηματοδότηση των εξαγωγών στην οποία επιδίδονται ορισμένες τρίτες χώρες,

-  να ασκεί πραγματική συναλλαγματική πολιτική, υπερασπιζόμενη τα ευρωπαϊκά εμπορικά συμφέροντα,

-  να προβάλλει την έννοια της «δίκαιης ανταλλαγής», η οποία ερείδεται στην αμοιβαία τήρηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών προδιαγραφών ή των προδιαγραφών που εμπίπτουν στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών·

22. λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στοιχεία κρίσιμης σημασίας της βιομηχανικής πολιτικής· προσδοκά ο εκσυγχρονισμός αυτός να συμβάλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους· προς τον σκοπό αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να μην αποδυναμώσει τα μέσα αυτά, εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου, αλλ' αντιθέτως, να τα ενισχύσει για την αποτελεσματικότερη προστασία, και σε συντομότερο χρονικό διάστημα, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, από τις παράνομες ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

23. υπενθυμίζει την ανάγκη προσφυγής, οσάκις το επιτάσσουν οι περιστάσεις, στα μέσα εμπορικής άμυνας έναντι των χωρών που δεν τηρούν τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου ή τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που έχουν συνάψει με την ΕΕ·

24. επιδοκιμάζει την πρόταση κανονισμού σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων· φρονεί πως μια μεγαλύτερη ετοιμότητα αντίδρασης σε σχέση με την εφαρμογή των δικαιωμάτων μας μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία μας και την ισορροπία των εμπορικών μας σχέσεων·

25. κρίνει λυπηρή την ανεπαρκή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) στην επικράτεια ορισμένων εμπορικών εταίρων και λυπάται που οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα οι ΜΜΕ, δεν διαθέτουν συγκεκριμένα μέσα για να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την παραβίαση των ΔΠΙ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία εντός της Ένωσης και με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την κατάσχεση εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργασθούν πιο στενά με τρίτες χώρες όσον αφορά τα ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειοδότησης·

26. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το χαμηλό επίπεδο μισθών και προστασίας του περιβάλλοντος συνεχίζουν να συνιστούν πολύ σημαντικά στοιχεία διεθνούς ανταγωνισμού και ότι επείγει να επιδιωχθεί μια προς τα άνω ευθυγράμμιση αυτών των πρότυπων για να μπορέσει πραγματικά η ΕΕ να επιτύχει την επαναβιομηχάνισή της καλεί συνεπώς την Επιτροπή να διαπραγματευθεί δεσμευτικές υποχρεώσεις ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τις τρίτες χώρες· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αναπτύξει υποχρεωτικά συστήματα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που να αποδεικνύουν πως αυτά συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα σε θέματα δικαιωμάτων των εργαζομένων και προστασίας του περιβάλλοντος·

27. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδείξει την αξία της βιομηχανικής παραγωγής της παρέχοντας ακριβέστερες πληροφορίες στους καταναλωτές, καθιστώντας υποχρεωτική την αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων της Ένωσης και των εισαγόμενων από τρίτες χώρες προϊόντων και απαιτώντας από τις τρίτες χώρες να αναφέρουν τις γεωγραφικές ενδείξεις των ευρωπαϊκών τροφίμων·

28. ζητεί όλα τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες να τηρούν τα περιβαλλοντικά, υγειονομικά και κοινωνικά πρότυπα που εφαρμόζονται στην Ένωση και τυγχάνουν προστασίας στη διεθνή αγορά κατά τρόπο ώστε να προστατευθούν οι ευρωπαίοι βιομηχανικοί παραγωγοί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.6.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Salvador Garriga Polledo, Paul Rübig


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (26.9.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας

(2013/2006(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Philippe Boulland

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην οικονομική κρίση έδωσαν προτεραιότητα στον ισχυρό πολιτικό διάλογο και σε ενεργό πολιτική για την απασχόληση που εκπονήθηκε με στόχο τη δημιουργία και τη διατήρηση μεγίστου αριθμού θέσεων εργασίας, καθώς και σε επενδύσεις του μέλλοντος προσαρμοσμένες στην επιδίωξη αυτού του στόχου, όπως για παράδειγμα η επένδυση στον κοινωνικό τομέα και οι επενδύσεις στους τομείς της οικολογικής μετάβασης· έχει την άποψη ότι οι προτεραιότητες αυτές πρέπει να εξεταστούν και να χρησιμεύσουν ως στοιχεία προσανατολισμού για την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης σε στερεή, ανταγωνιστική, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη και ποικίλη βάση· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (και ιδίως των βιομηχανικών συνεταιρισμών της) καθώς και μιας κυκλικής οικονομίας ανακύκλωσης και μετασχηματισμού· εκτιμά ότι προς την κατεύθυνση αυτήν είναι απαραίτητος ο καθορισμός μετρήσιμων στόχων και σαφών χρονοδιαγραμμάτων·

2.  εκτιμά ότι οι επενδύσεις πρέπει να διαφοροποιούνται τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε επίπεδο νέων τεχνολογιών· προσθέτει ότι πρέπει επίσης να αναζωογονήσουμε τη βιομηχανική μας κληρονομιά, όπως τη βιομηχανία του χάλυβα, την αυτοκινητοβιομηχανία, την κλωστοϋφαντουργία και την αεροναυτική, για να βελτιώσουμε τα μέσα παραγωγής μας για να καταστεί δυνατή η κατάκτηση νέων αγορών και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας σε διεθνές επίπεδο·

3.  υπογραμμίζει ότι οι βιομηχανικοί τομείς επιτρέπουν την αντιμετώπιση των κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της οικονομίας υπηρεσιών που δημιουργούν γύρω από την παραγωγή τους·

4.  επισημαίνει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως το οποίο να αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής και οικολογικής διατήρησης και ανασυγκρότησης των βιομηχανικών αλυσίδων που παράγουν αξία και των υπηρεσιών τους, ενισχύοντας έτσι το μέλλον της βιομηχανίας·

5.   συνιστά να γίνουν επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και να βελτιωθούν οι συνθήκες εφαρμογής του δικαιώματος στην επαγγελματική κατάρτιση, στη μαθητεία, συγκεκριμένα βάσει εναλλαγής, στη απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μαθητεία, να ορισθεί ατομικό δικαίωμα στη συμπλήρωση της εκπαίδευσης, με παράλληλη εξασφάλιση διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων συστημάτων κατάρτισης, για να προλαμβάνεται η ικανοποίηση των αναγκών σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, επί παραδείγματι μιας βιομηχανίας προσανατολισμένης προς τις νέες τεχνολογίες, την πράσινη και με μειωμένη κατανάλωση ενεργείας οικονομία, μέσω της στήριξης των προσπαθειών στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και μέσω της αξιοποίησης της καινοτομίας· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να θεσπισθούν κοινές δομές για να μπορούν οι ΜΜΕ και οι μικροεπιχειρήσεις να προτείνουν αυτού του είδους την κατάρτιση· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ανώτερων σχολών· υπογραμμίζει ότι αυτές οι προσπάθειες πρέπει να καταβάλλονται σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, περιλαμβανομένων και των βιομηχανιών χαμηλότερης προστιθεμένης αξίας που όμως είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα των βιομηχανιών υψηλής προστιθεμένης αξίας·

6.  συνιστά στην Ένωση και στα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν επίσης μαζικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ιδίως με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια βιομηχανία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που θα είναι συμβατή με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης, οι οποίοι θα πρέπει να καθοριστούν έτσι ώστε να συνάδουν με τους βιομηχανικούς της στόχους·

7.  ζητεί την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και την πραγματοποίηση επενδύσεων ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό επίπεδο όσον αφορά την κατάρτιση που παρέχεται στο προσωπικό αλλά και τις συνθήκες και τα εργαλεία εργασίας και έρευνας·

8.  καλεί να ενθαρρύνονται στους χώρους εργασίας ένα θετικό κλίμα και ένα σύστημα αναγνώρισης των αξιών έτσι ώστε να συμβάλλουν στην πλήρη αξιοποίηση της εμπειρίας και της δημιουργικότητας που διαθέτει κάθε προσωπικό, με στόχο τον εξορθολογισμό των μεθόδων εργασίας και των διεργασιών παραγωγής και την αποτελεσματικότερη χρήση των διαφόρων εξοπλισμών·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία του τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, προωθώντας την ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και ενός κοινωνικού σήματος επί τη βάσει κοινών κριτηρίων, με στόχο να αισθάνονται οι μισθωτοί ότι τους αφορά το μέλλον της επιχείρησης στην οποία εργάζονται και να καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη μιας ισόρροπης εν ασφαλεία ευελιξίας που να ευνοεί τη δημιουργία αξιοπρεπών, βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας· τονίζει την ανάγκη προώθησης και βελτίωσης της πληροφόρησης, της διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους σε θέματα διαχείρισης, ιδίως κατά την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων· παραπέμπει ιδίως στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων (2012/2061(INI)

10.  υπογραμμίζει ότι η δημιουργία ίδιων πόρων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα μπορούσε να ευνοήσει την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης·

11. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων ευνοϊκών για τη δημιουργία και την υποστήριξη των καινοτόμων βιομηχανιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ στις χρηματοδοτήσεις, περιορίζοντας την φορολογική και τη διοικητική επιβάρυνση που καλούνται να επωμισθούν, αναπτύσσοντας τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών εργαστηρίων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά·

12. υπογραμμίζει ότι ειδικότερα οι ΜΜΕ και οι κλάδοι της παραγωγής, περιλαμβανομένων των βιομηχανιών έντασης ενέργειας, θα πρέπει να τυγχάνουν υποστήριξης χάρις στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και τη δρομολόγηση καινοτομιών που βελτιώνουν την αποδοτική χρήση των ενεργειακών πόρων·

13. συνιστά την καλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία (ΠΕΚ) και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)·

14. εκτιμά ότι η ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος θα επέτρεπε στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες αιχμής να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο και να κατακτήσουν νέες αγορές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης·

15. προτείνει την εξασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ της εμπορικής πολιτικής, της πολιτικής ανταγωνισμού και της βιομηχανικής πολιτικής της Ένωσης, για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να δραστηριοποιηθούν εκτός της χώρας προέλευσής τους και να ευνοείται η πρόσβασή τους στις αγορές·

16. υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η απαίτηση της τήρησης των κοινωνικών προτύπων στο πλαίσιο των προκηρύξεων για την υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις μεγάλης κλίμακας·

17. προτείνει την κινητοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών και κανονιστικών μέσων για την προώθηση της επανεγκατάστασης επιχειρήσεων και ζητεί τη δημιουργία κέντρων παροχής πληροφοριών για να ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηματίες όσον αφορά τα πλεονεκτήματα του να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν τις δραστηριότητές τους στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να οδηγούν σε εφοδιασμό με προϊόντα σε τοπικό επίπεδο και σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα για τον τομέα μεταποίησης, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο· προτείνει να βελτιστοποιηθεί η χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΕURES), για να τεθούν σε χρήση οι ικανότητες των ευρωπαίων νέων που αναζητούν απασχόληση και καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εφαρμογή της οδηγίας "υπηρεσίες" και να εξαλείψουν το κοινωνικό ντάμπινγκ·

18. προτείνει στην Επιτροπή να μελετήσει εις βάθος και ανά τομέα την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής στις αλυσίδες παγκόσμιας παραγωγής, για να προσδιορίσει το πόσο εδραιωμένοι είναι οι διάφοροι βιομηχανικοί τομείς στα διάφορα κράτη μέλη της Ένωσης, και να θεσπίσει μια πιο αποτελεσματική κοινή στρατηγική για την προστασία των ευρωπαϊκών βιομηχανικών συμφερόντων·

19. προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο η άρνηση ενός ομίλου παγκόσμιας εμβέλειας να παραχωρήσει εγκατάσταση, τη λειτουργία της οποίας αποφάσισε να διακόψει, σε άλλον όμιλο που αποτελεί πιθανό αγοραστή ή σε δημόσιο φορέα για προσωρινή δημόσια διαχείριση συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού·

20. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλίζει η Ένωση τα βιομηχανικά της συμφέροντα στο πλαίσιο των εμπορικών της σχέσεων, όσον αφορά τόσο την εκπόνηση των εμπορικών συμφωνιών της ή των νομοθετικών της πράξεων σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρήσεων τρίτων χωρών στις δημόσιες συμβάσεις της όσο και την υπέρμετρα σπάνια χρήση των μέσων που διαθέτει για την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προέρχεται από επιχειρήσεις τρίτων χωρών·

21. συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να θεσπίσουν τους μηχανισμούς που απαιτούνται για τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής που δεν θα αποδυναμώνεται από τον ανταγωνισμό που υφίσταται επί του παρόντος μεταξύ των κρατών μελών· συνιστά προς τούτο την επίτευξη σύγκλισης των εθνικών προτύπων κοινωνικού περιεχομένου προς το βέλτιστο καθώς και εναρμόνισης στον φορολογικό τομέα·

22. καλεί τα κράτη μέλη, σε περίπτωση πιθανών αλλαγών στις Συνθήκες, να θεσπίσουν μια κοινή βιομηχανική πολιτική με στόχο και μέσα συγκρίσιμα με εκείνα της κοινής γεωργικής πολιτικής, δηλαδή την επίτευξη πραγματικού διακρατικού συντονισμού για μια κοινή στρατηγική, τη θέσπιση σημαντικών χρηματοπιστωτικών μέσων και των εργαλείων ρύθμισης των αγορών που διαθέτουν οι άλλες μεγάλες παγκόσμιες εμπορικές ζώνες, όπως το νομισματικό εργαλείο ή κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που να είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της βιομηχανίας της Ένωσης, παραμένοντας παράλληλα εντός της διεθνούς νομιμότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Συλβάνα Ράπτη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (21.6.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας

(2013/2006(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tadeusz Cymański

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM (2012) 582),

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)112) και «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική από πλευράς πόρων Ευρώπη» (COM(2011)571),

–   έχοντας υπόψη τις αρχές που διέπουν την ΕΕ, και συγκεκριμένα την αρχή της προφύλαξης,

–   έχοντας υπόψη τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ενεργειακή έρευνα τις οποίες περιλαμβάνει το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας (ΠΠ7),

–   έχοντας υπόψη τη γραπτή του δήλωση 0016/2007 της 22ας Μαΐου 2007 υπέρ της καθιέρωσης μιας οικολογικής οικονομίας του υδρογόνου και μιας τρίτης βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη, μέσω σύμπραξης με τις ενδιαφερόμενες περιφέρειες και πόλεις, ΜΜΕ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 και της 24ης Μαΐου 2012 για μια αποδοτική από πλευράς πόρων Ευρώπη,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην πράσινη οικονομία,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει χρηματοπιστωτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, και ότι αυτή την περίοδο υπάρχουν κρίσεις με την άνοδο των τιμών της ενέργειας, την εξάντληση των πρώτων υλών, τις μετεγκαταστάσεις, τις απώλειες αγορών και την αύξηση της ανεργίας στην Ευρώπη·

Β.  εκτιμώντας ότι οι μείζονες αναδυόμενες οικονομίες (και συγκεκριμένα η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα) συνεχίζουν να αναπτύσσονται ταχέως και έχουν θέσει σε εφαρμογή φιλόδοξες βιομηχανικές πολιτικές επικεντρωμένες κατά κύριο λόγο στις τεχνολογίες και στη βιομηχανική καινοτομία προκειμένου να «αναρριχηθούν στην κλίμακα της ποιότητας» και να μεταβούν σε μια πιο «πράσινη» παραγωγή·

Γ.  εκτιμώντας ότι η ΕΕ έχει δημιουργήσει κεκτημένα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

Δ.  εκτιμώντας ότι η ΕΕ έχει μια στρατηγική για να προωθήσει την οικολογική καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις και για να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

Ε.  εκτιμώντας ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να τεθούν τα θεμέλια για την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης, χρειάζεται μια προδραστική βιομηχανική πολιτική βασισμένη σε νέο μοντέλο· και εκτιμώντας ότι η σωστή εκτίμηση της αξίας όλων των πόρων, ανθρώπινων και φυσικών, και η βιώσιμη χρήση τους θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της βιομηχανικής πολιτικής·

1.  λυπάται που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις που να αποβλέπουν στη διάσωση βιομηχανικών τομέων που πάσχουν από την κρίση και είτε δημιουργούν χαμηλή προστιθέμενη αξία είτε υφίστανται τις συνέπειες διεθνούς ντάμπιγκ, αλλά οι οποίοι παρουσιάζουν πραγματικό στρατηγικό ενδιαφέρον για την ΕΕ, και συγκεκριμένα με στήριξη μέσω των δημόσιων συμβάσεων όπως πράττουν οι διεθνείς ανταγωνιστές μας·

2.  λυπάται που η Επιτροπή δεν προτείνει επαναπροσανατολισμό της γεωργίας και του τομέα των τροφίμων προς πρακτικές που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές συγκρούσεις σχετικά με τη χρήση των πόρων για παραγωγή τροφίμων ή για βιομηχανική παραγωγή·

3.  λυπάται που δεν υπάρχει αναφορά στο γεγονός ότι η δημόσια και ανεξάρτητη έρευνα για τις επιπτώσεις ορισμένων μορφών βιομηχανικής εξέλιξης, και ιδίως για τον αντίκτυπό τους στην υγεία και το περιβάλλον, αποτελεί αναγκαίο επακόλουθο της ανάπτυξης νέων τομέων·

4.  λυπάται διότι η Επιτροπή δεν επιβεβαίωσε την προσήλωσή της στην αρχή της προφύλαξης για τους τομείς που χρησιμοποιούν τεχνολογίες για τις οποίες δεν έχει αποδειχτεί η απουσία κινδύνου·

5.  ανησυχεί με το γεγονός ότι το διευρύνεται το χάσμα της ανταγωνιστικότητας και της εκβιομηχάνισης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και των συνεργειών ανάμεσα στο Ταμείο Συνοχής και της χρηματοδότησης της ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (τομέας 1Α)·

6.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για προώθηση της Ευρώπης ως υπεύθυνης ηγετικής δύναμης στην καινοτομία, μεταξύ άλλων με αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας χρηματοδότησης για την έρευνα και την ανάπτυξη, μέσω προγραμμάτων όπως το Horizon 2020, και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει ένα ενδεδειγμένο πλαίσιο για την αύξηση του όγκου της ιδιωτικής χρηματοδότησης· ως προς αυτό, ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα υψηλής έντασης εργασίας με τη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου·

7.  επιδοκιμάζει τον στόχο της Επιτροπής για χάραξη μιας φιλόδοξης και βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως σημαντικό μέσο για να αποκατασταθεί η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και να αυξηθεί στο 20% το μερίδιο του ΑΕΠ που παράγεται από το βιομηχανικό τομέα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία να παρέχει κατάλληλες απαντήσεις στις κύριες ευρωπαϊκές προκλήσεις όπως οι δημογραφικές εξελίξεις, η αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων και η κλιματική αλλαγή·

8.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις και τις καινοτομίες σε βασικούς τομείς για αειφόρο και περιβαλλοντικά υγιή δημιουργία ανάπτυξης, ιδίως με την προώθηση τομέων στους οποίους η Ευρώπη ήδη πρωτοστατεί στην έρευνα και την ανάπτυξη, και με ενθάρρυνση καλών συνθηκών εργασίας στις επιχειρήσεις στις οποίες διοχετεύονται οι επενδύσεις·

9.  επικροτεί το ότι η Επιτροπή δίνει έμφαση στη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη θεμελίωση και στήριξη αυτής της ανάπτυξης·

10. δηλώνει πως είναι σημαντικό να τύχουν πλήρους εκμετάλλευσης οι οικονομικές δυνατότητες των επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες και σε αποδοτική από πλευράς πόρων παραγωγή·

11. επικροτεί το θεματολόγιο που αποβλέπει να οδηγήσει την Ευρώπη σε δρόμο βιομηχανικής καινοτομίας βασισμένης σε μια βιώσιμη και αποδοτική από πλευράς πόρων και ενέργειας οικονομία, ζητεί δε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα μεταξύ των οποίων και η μετατόπιση των φόρων από την απασχόληση στη χρήση των πόρων και τη ρύπανση, προκειμένου να επιδιωχθούν αυτοί οι στόχοι·

12. φρονεί πως κύριος στόχος της βιομηχανικής πολιτικής πρέπει να είναι η στροφή της Ευρώπης προς μια κυκλική, βιώσιμη βιοοικονομία που θα σέβεται τη διαδοχική χρήση των πόρων και τα όρια του οικοσυστήματος για τους βιολογικούς πόρους· ζητεί να χαραχθούν μακροπρόθεσμες και συμφέρουσες αναπτυξιακές στρατηγικές και μια πράσινη οικονομία βασισμένη σε πιο βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

13. τονίζει πως τα κράτη μέλη πρέπει να επανεστιάσουν τις πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας· επισημαίνει πως αυτή η αλλαγή πορείας της οικονομίας θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσει σημαντικές πηγές εκπόρευσης θέσεων εργασίας που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί το 75% του στόχου απασχόλησης της ΕΕ έως το 2020·

14. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει λύσεις όπως το πρόγραμμα ULCOS για τις να καταστούν οικολογικές οι παλιές τεχνολογίες·

15. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τις γυναίκες στο βιομηχανικό τομέα·

16. τονίζει πως η ΕΕ πρέπει να παράσχει τις σωστές προϋποθέσεις πλαισίου για να προσελκύσει νέες επενδύσεις, να επιταχύνει την έγκριση των νέων τεχνολογιών και δώσει ώθηση στην αποδοτικότητα των πόρων· υπογραμμίζει ότι η ενωσιακή νομοθεσία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, διατηρώντας παράλληλα μια δίκαιη ισορροπία και ελαχιστοποιώντας τους ενδεχόμενους συμβιβασμούς ανάμεσα στους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους·

17. θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ συμβάλλει την ενίσχυση της καινοτομίας εξασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή αυτονομία των κρατών μελών· πιστεύει ωστόσο ότι η έλλειψη συγκεκριμένων στόχων πολιτικής για το κλίμα και την αποδοτική χρήση των πόρων εμποδίζει τις υφιστάμενες καινοτόμες τεχνολογίες να φτάσουν στην εμπορική υλοποίηση·

18. καλεί την Επιτροπή να χαράξει μια μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική για την ευρωπαϊκή βιομηχανία διευκολύνοντας τη μετάβαση προς τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει υπόψη το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η βιομηχανία στη βελτίωση της ευελιξίας ολόκληρου του ενεργειακού συστήματος συμβάλλοντας στην ενοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

19. φρονεί πως η ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και οι μεμονωμένοι καταναλωτές, πρέπει να επωφεληθούν από τις εκσυγχρονισμένες ενεργειακές υποδομές όπως τα έξυπνα δίκτυα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση του εγχώριου ενεργειακού δυναμικού και να εντάξουν πλήρως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια·

20. τονίζει ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατόν, η εσωτερική αγορά ενέργειας·

21. επικροτεί το φιλόδοξο σχέδιο για ενεργειακή μετάβαση τη συνδυασμένη με τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΝΤΠΕ)·

22. επισημαίνει πως οι δαπάνες για την ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τα ορυκτά αποτελούν σημαντικό μέρος των δαπανών λειτουργίας πολλών βιομηχανικών τομέων· τονίζει σε σχέση με το θέμα αυτό την σπουδαιότητα ενός διαφοροποιημένου και περιβαλλοντικά βιώσιμου ενεργειακού μίγματος, και επισημαίνει ότι η βιομηχανική στρατηγική πρέπει να επικεντρωθεί στις καθοριστικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων· αυτό θα περιλαμβάνει την ανακύκλωση και εκ νέου χρήση των υλικών και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και υλικού της παραγωγής και της κατανάλωσης· τονίζει επίσης πως επίσης σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής μια τέτοια πολιτική θα δημιουργούσε μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας·

23. στηρίζει ανεπιφύλακτα την ανάπτυξη της διπλωματίας πρώτων υλών της Επιτροπής και άλλων πρωτοβουλιών όπως η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις πρώτες ύλες· ζητεί προς τούτο να δημιουργηθεί ένα διεθνές φόρουμ πρώτων υλών, στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να ανταλλάσσονται εμπειρίες, να συνδυάζονται εθνικές στρατηγικές και να τυγχάνουν κοινής διαχείρισης τα αποθέματα, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναχαιτισθεί η σκληρή πάλη για τους πόρους·

24. τονίζει πως επείγει να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της αγοράς άνθρακα της ΕΕ έτσι ώστε προσδοθεί επενδυτική ασφάλεια σε φιλικές για το κλίμα τεχνολογίες·

25. καλεί την Επιτροπή να εντάξει γρήγορα τα «πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες» στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένου και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος·

26. τονίζει πως χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο που να στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα σε παραγωγούς και καταναλωτές για να προάγουν την ενεργειακή απόδοση και την πορεία προς μια ανακαινιστική και κυκλική οικονομία· τονίζει πως, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ο κατακερματισμός και οι περιορισμοί όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου κεκτημένου για την βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή (ΒΚΠ), θα χρειασθεί η ενοποίηση της υφισταμένης νομοθεσίας για τα προϊόντα όπως οι οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) και την οικολογική σήμανση (2010/30/ΕΕ) προκειμένου να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις και η αποδοτικότητα πόρων των προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους·

27. πιστεύει πως η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής εξαρτάται από το εάν η Ευρώπη είναι διεθνώς πρωτοπόρος στα αποδοτικά από οικολογική άποψη αγαθά και στην παραγωγή τους·

28. φρονεί πως το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς μια αποφασιστική στροφή προς τρόπους σχεδιασμού, παραγωγής και μεταφορών που θα λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιταγές·

29. υποστηρίζει την ευρύτερη χρήση του σχεδιασμού καθώς και άλλες μη τεχνολογικές καινοτομίες, ως μια από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων·

30. πιστεύει πως η επιτυχημένη βιομηχανική πολιτική πρέπει να ενσωματώνει ενωσιακές πολιτικές που συνδυάζουν όλες τις πλευρές με αντίκτυπο επί της βιομηχανίας και να στρέφεται στην ανεύρεση λύσεων στις μεγάλες κοινωνιακές προκλήσεις·

31. καλεί την Επιτροπή να λάβει νέα ή να διατηρήσει τα παλαιά μέτρα για τη διασφάλιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) καθ' όλη την αλυσίδα αξίας, από την εξόρυξη των πρώτων υλών, στη συνέχεια τη μεταποίηση και την εμπορία έως την ανακύκλωση, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

32. στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στις δεξιότητες που χρειάζονται για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και αλλαγή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον διάλογο ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους για βελτίωση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει το δικαίωμα της δια βίου μάθησης σε όλους τους πολίτες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα επανεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου, πράγμα πολύ σημαντικό για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα·

33. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, χωρίς καθυστέρηση και έως το 2014, συγκεκριμένα σχέδια για τη σταδιακή εξάλειψη όλων των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων έως το 2020, να αυξήσουν τη χρήση αγορακεντρικών μέσων, στα οποία να συγκαταλέγονται και η μεταστροφή από τη φορολόγηση της εργασίας στην περιβαλλοντική φορολογία, η τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και να επεκτείνουν τις αγορές για περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες·

34. φρονεί πως η προώθηση βιώσιμων μορφών τουρισμού σε συνδυασμό με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων μπορεί να στηρίξει την ανάκαμψη αγροτικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και την τοπική διάδοση μικροεπιχειρήσεων, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και ως κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της οικονομίας εξασφαλίζοντας παράλληλα μια σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος, την προστασία των καλλιεργειών και των οικισμών, καθώς την πρόληψη διάβρωσης και κατολισθήσεων·

35. φρονεί πως οι προτεραιότητες του κατασκευαστικού τομέα πρέπει να εκφρασθούν με την εφαρμογή των γενικών αρχών της βιώσιμης κατασκευής και του οικολογικού σχεδιασμού· προς τούτο, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναβαθμισθούν τα ήδη υπάρχοντα κτήρια· αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την εφαρμογή υποχρεωτικών σχεδίων υποχρεωτικής των παλαιών κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, στα τρέχοντα πρότυπα περιορισμού και απόδοσης της ενέργειας, με στόχο την οικονομία στην κατανάλωση·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

7

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Romana Jordan, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Christel Schaldemose, Renate Sommer, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fabrizio Bertot, Bill Newton Dunn, Konrad Szymański


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (6.5.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας

(2013/2006(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Evelyne Gebhard

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η βιομηχανική πολιτική βρίσκεται και πάλι στο πολιτικό προσκήνιο στην ΕΕ· τονίζει ότι μια ισχυρή πραγματική οικονομία με ισχυρή βιομηχανική βάση είναι αναγκαία για μια πλούσια, ανταγωνιστική και οικονομικά επιτυχημένη Ένωση, καθώς και ότι συνιστά τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης·

2.   εκφράζει την επιφύλαξή του όσον αφορά την προβλεπόμενη από την Επιτροπή επιλεκτική καθιέρωση έξι αγορών με προτεραιότητα για τις επενδύσεις και τις καινοτομίες· τονίζει τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τον κεντρικό ρόλο των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ ως κινητήριων δυνάμεων της ευρωπαϊκής καινοτομίας·

3.   πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

4.   τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης της βιωσιμότητας της οικονομίας μας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «ΕΕ 2020», και ζητεί να αποτελέσει η βιωσιμότητα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής· επισημαίνει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν διαδικασίες παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των καταναλωτικών αγαθών, να προωθηθεί η ανακύκλωση και να βελτιωθεί περαιτέρω η ενεργειακή απόδοση των προϊόντων που παράγονται στην εσωτερική αγορά·

5.   διευκρινίζει ότι η βιομηχανική παραγωγή μειώνεται ραγδαία στην περιφέρεια της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να προωθήσει την ομοιόμορφη κατανομή της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη·

6.   θεωρεί ότι μόνο μια ενεργός και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική, βασισμένη στην έρευνα, την καινοτομία και μια ενιαία αγορά, η οποία να συνδέει διάφορους τομείς πολιτικής και στρατηγικές για την αποδοτική χρήση των πόρων, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής για τους καταναλωτές και της πολιτικής στον τομέα της αγοράς εργασίας, μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην ΕΕ, και προσβλέπει στην εκπόνηση του χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της εσωτερικής αγοράς βιομηχανικών προϊόντων·

7.   εκτιμά ότι, σε καιρούς κρίσης, η προστασία των υφιστάμενων παραγωγικών δυνατοτήτων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε βιομηχανική πολιτική· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με προληπτική δράση και μέτρα αναδιάρθρωσης, με την ευρεία και δραστήρια συμμετοχή των εργαζομένων·

8.   υπενθυμίζει τον ρόλο των επενδύσεων για την τόνωση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης, και υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της βελτίωσης των συνθηκών για τις επιχειρήσεις·

9.   ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις για μια ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με τους συνεργατικούς σχηματισμούς, στο πλαίσιο της συνεργασίας συνδεδεμένων επιχειρήσεων, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και ερευνητικών κέντρων. επισημαίνει ότι οι πολιτικές αυτές, μολονότι υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, και ενώ τα ισχυρά τους σημεία προωθούνται ως τώρα μόνο πολιτικά σε αυτό το επίπεδο, έχουν συμβάλει στον ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομιών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η τα οφέλη από την κοινή χρήση πόρων και τεχνογνωσίας για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις περιφέρειες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα μέσο για την προώθηση μιας περισσότερο ισορροπημένης ανάπτυξης της βιομηχανίας και του εμπορίου·

10. θεωρεί ότι ένα σαφές και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υποβοήθηση της ανάπτυξης, και πρόσθετο σημαντικό λόγο για βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εποπτεία των αγορών, που εγγυάται την ασφάλεια των προϊόντων και εξασφαλίζει δίκαιους όρους στις εμπορικές συναλλαγές·

11. υπογραμμίζει την καθοριστική σημασία που έχει για την επιτυχία της βιομηχανικής πολιτικής η ύπαρξη κατάλληλης νομοθεσίας, καθώς και την ανάγκη για αποφυγή μακροπρόθεσμων μέτρων που οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, ιδίως μέσω της δυσανάλογης άμεσης χρηματοδοτικής παρέμβασης·

12. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά διαθέτει ακόμη τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό όσον αφορά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιοτικής ανάπτυξης στην ΕΕ, και για αυτόν τον λόγο ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους να εξαλείψουν τα υπολειπόμενα εμπόδια, προς όφελος καταναλωτών, εργαζομένων και εταιριών -ιδίως ΜΜΕ- της ΕΕ· υπογραμμίζει επίσης ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν τα υποστηρικτικά μέσα πρόβλεψης και χρηματοδότησης (ασφάλειες, εγγυήσεις πληρωμής κ.τ.λ.), έτσι ώστε να μπορέσουν οι ΜΜΕ να αναπτυχθούν σε διεθνές επίπεδο.

13. επισημαίνει ότι οι διεργασίες της βιομηχανικής παραγωγής βασίζονται ολοένα και περισσότερο στη γνώση και ότι η δύναμη της βιομηχανίας εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από το καλά εκπαιδευμένο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό· ως εκ τούτου ζητεί τον στενό συντονισμό μεταξύ της βιομηχανικής πολιτικής και της κατάρτισης·

14. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη εθνικών τραπεζών επενδύσεων για ΜΜΕ και να αναλάβει δράση για την ενίσχυση των υφισταμένων τραπεζών επενδύσεων για ΜΜΕ ώστε να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε αυτά, ως μέσο για την προώθηση της βιομηχανικής παραγωγής·

15. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή της Νομοθετικής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act), η οποία παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ και θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της νέας, ισχυρής βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16. θεωρεί ότι η επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τη σπανιότητα των πόρων δεν είναι απλώς ζήτημα βιωσιμότητας ,αλλά συνιστά επίσης βασικό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη και τις εταιρίες της· τονίζει τη ζωτική σημασία της επάρκειας των πόρων ως κατευθυντήριας αρχής για το θεματολόγιο της ευρωπαϊκής επανεκβιομηχάνισης· σε αυτό το πλαίσιο ζητεί:

–    την πλήρη και φιλόδοξη εφαρμογή του οδικού χάρτη της Επιτροπής για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη·

–    την ενσωμάτωση της έννοιας της κλιμακωτής χρήσης πόρων σε όλες τις σχετικές πολιτικές, με παράλληλη εξασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των σπάνιων πρώτων υλών·

–    την ανάπτυξη και στη συνέχεια τη χρησιμοποίηση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη μιας μεθόδου λογιστικής για τους φυσικούς πόρους, η οποία να ενταχθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ και των κρατών μελών, και μάλιστα σε όλα τα κεφάλαιά τους (που αντιστοιχούν σε επιμέρους δραστηριότητες), τα οποία μπορούν να υποδιαιρεθούν σε άρθρα, και εκείνα με τη σειρά τους, εφόσον είναι αναγκαίο, σε στοιχεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ενσωμάτωση των προβληματισμών σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων σε επίπεδο πολιτικής·

17. αναγνωρίζει τη σημασία της ιχνηλασιμότητας των παραγωγών προκειμένου οι καταναλωτές να εφοδιαστούν με τα εργαλεία ώστε να μπορούν να επιλέγουν της αγορές τους πιο συνειδητοποιημένα και να αναγνωρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής για την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια αιώνων·

18. εκτιμά ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγικά στοιχεία αποφασιστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, όπως την δημιουργία αποτελεσματικών και διασυνδεόμενων υποδομών μεταφορών, ανεπτυγμένο ψηφιακό δίκτυο και ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική·

19. θεωρεί ότι απαραίτητο στοιχείο της βιομηχανικής πολιτικής είναι η ενθάρρυνση και η προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στην έρευνα για καινοτομία τόσο σε διαρθρωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο προϊόντων·

20. εκτιμά ότι η βιομηχανική ανάπτυξη της Ευρώπης μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω ενός σχεδίου επενδύσεων σε συνδυασμό με δυναμικά μέτρα για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε πίστωση·

21. υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, προκειμένου να εξασφαλίζονται ισότητα μεταξύ των φύλων στον χώρο εργασίας και ισότητα για τους εργαζομένους όσον αφορά τους όρους των διαφόρων τύπων συμβάσεων·

22. πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων μέσω της χρησιμοποίησης μέσων όπως η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της δια βίου εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για τον μετριασμό της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

23. αναγνωρίζει ότι η εναλλασσόμενη εκπαίδευση συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική βιομηχανική παραγωγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να την προωθήσουν και να την καθιερώσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

24. απαιτεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών το συντομότερο δυνατόν στο εθνικό δίκαιο, δεδομένου ότι από αυτές πλήττονται ιδίως οι επιχειρήσεις μεταποίησης·

25. παροτρύνει για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η διαδικασία κοινοποίησης 98/34, και εισηγείται να καθιερώσουν τα κράτη μέλη ελέγχους ανταγωνιστικότητας στις αξιολογήσεις του αντικτύπου που διενεργούνται στα στάδια κατάρτισης των εθνικών νομοθετικών διαδικασιών, στο ευρύτερο πλαίσιο της «δοκιμασίας της ενιαίας αγοράς» που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013, το οποίο περιλαμβάνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς·

26. τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, να ενημερωθούν οι ευρωπαίοι πολίτες σχετικά με τον κεντρικό ρόλο της βιομηχανικής πολιτικής όσον αφορά την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη·

27. υπογραμμίζει ότι μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από δράση για τη βελτιστοποίηση της θέσης των προϊόντων μας στην αγορά και ότι, κατά συνέπεια, είναι ουσιαστικό να δοθεί έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων· υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη να διατηρηθούν, να αναπτυχθούν και να αναβαθμιστούν οι βιοτεχνικές δεξιότητες στην Ευρώπη·

28. τονίζει τη συμβολή των εταιρειών που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες αιχμής στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι ο τομέας αυτός αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕΠ της ΕΕ, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 400 δισ. ευρώ και προσφέρει περίπου 1,5 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών αιχμής, που δημοσιεύθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2012·

29. τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του συντονισμού στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων στην ΕΕ μέσω της καθιέρωσης εναρμονισμένων φορολογικών βάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

3

11

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (12.7.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας

(2013/2006(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: María Irigoyen Pérez

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι, παρόλο που ο βιομηχανικός τομέας έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί αναντίρρητα να αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο και βασικό μοχλό για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής ΕΕ 2020 όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία, την έρευνα, την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα· επισημαίνει ότι η συνολική βιομηχανική παραγωγή είναι κατά 10% χαμηλότερη απ’ ό,τι πριν από την κρίση και ότι χάθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη βιομηχανία· σημειώνει ότι υπάρχει εντούτοις κίνδυνος αυξανόμενων ελλείψεων σε εργαζομένους ειδικά καταρτισμένους για τις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης·

2.       εκφράζει την ανησυχία του για την μαζική αποβιομηχάνιση που πλήττει πολλά παραδοσιακά βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης· εκτιμά πως οι πρώην βιομηχανικές περιφέρειες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επανεκβιομηχάνιση· επισημαίνει εν προκειμένω ότι το δημόσιο έχει χάσει το ενδιαφέρον του για τις πρώην βιομηχανικές περιφέρειες και ότι, με δεδομένα τα συγκεκριμένα προβλήματα, πρέπει να εξευρεθούν επαρκείς επενδυτικές δυνατότητες για συγκεκριμένες στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης· στηρίζει σε αυτό το πλαίσιο τις πρωτοβουλίες "παλιννόστησης" που επιδιώκουν τον επαναπατρισμό παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών από τις τρίτες χώρες·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις συνέπειες της δημοσιονομικής και οικονομικής ύφεσης, για τις μειούμενες επενδύσεις και τις αυξανόμενες ανισότητες στην ΕΕ, ιδίως μεταξύ των περιφερειών της όσον αφορά την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία· επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σπουδαιότητας το να ληφθούν ισχυρά μέτρα και να προβλεφθούν οι δέοντες οικονομικοί πόροι που θα προωθήσουν την αναγέννηση της βιομηχανίας με την προοπτική μιας βιώσιμης Ευρώπης θεμελιωμένης μεταξύ άλλων στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες και στις νέες τεχνολογίες σαν τη νανοτεχνολογία, τη βιοτεχνολογία και τη μικροηλεκτρονική· υπογραμμίζει ότι, εν απουσία μιας τέτοιας προσπάθειας, η οξεία παρακμή της βιομηχανικής παραγωγής θα έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στο προϊόν της ΕΕ, αλλά και στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, ενώ θα αυξηθεί επικίνδυνα το «τεχνολογικό χάσμα» μεταξύ της ΕΕ και των άλλων κέντρων υψηλής τεχνολογίας, ήτοι (ΗΠΑ και χώρες BRICS·

4.  τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής θα είναι μία από τις βασικές πολιτικές της ΕΕ που θα ενθαρρύνουν τη βιομηχανική καινοτομία μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης, προκειμένου να δοθεί μια απάντηση στα προβλήματα που συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και την αποδοτική χρήση των πόρων, τόσο υλικών όσο και ανθρώπινων· εκτιμά ως εκ τούτου ότι η ενίσχυση που θα προέλθει από τη μελλοντική πολιτική συνοχής και από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας πραγματικά σύγχρονης, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμης και εξαιρετικά ανταγωνιστικής βιομηχανικής πολιτικής· ζητεί έναν καλύτερο συντονισμό και καλύτερες συνέργειες μεταξύ της πολιτικής της συνοχής και των προγραμμάτων Horizon 2020, προκειμένου να δημιουργηθούν περιφερειακά "φυτώρια" καινοτομιών και να μεγιστοποιηθούν οι καινοτομίες σε επίπεδο περιφερειών·

5.  υπογραμμίζει ότι τα χαρακτηριστικά των περιφερειών και τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των περιφερειακών στρατηγικών βιομηχανικής ανάπτυξης για κάθε περιφέρεια και κάθε τομέα, ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να αποκτήσει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης·

6.  υπογραμμίζει ότι στις παραμεθόριες περιοχές τα βιομηχανικά προβλήματα είναι συχνά τα ίδια εκατέρωθεν των συνόρων, λόγω των κοινών εδαφικών χαρακτηριστικών αυτών των περιοχών· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να χαράξουν διασυνοριακές στρατηγικές βιομηχανικής αναδιάρθρωσης, με σκοπό τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και κοινές στρατηγικές στον τομέα της κατάρτισης και της απασχόλησης σε κλίμακα ανάλογη των διασυνοριακών πληθυσμιακών κέντρων·

7.  τονίζει την ανάγκη καθορισμού σαφών στρατηγικών για μια ανταγωνιστική βιομηχανική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ καθώς και στο πλαίσιο των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων, μέσω μιας πιο εστιασμένης εδαφικής και στρατηγικής προσέγγισης, η οποία θα περιλαμβάνει τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε σχέση με: διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους και σε μικροπιστώσεις, στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, τη διοικητική απλούστευση και την οικοδόμηση ικανοτήτων για να μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, σαφείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, μείωση της φορολόγησης της εργασίας, μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, βελτίωση των φιλοπεριβαλλοντικών υποδομών, μεγαλύτερη εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και των ενδιαφερόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, και σημαντική υποστήριξη προς τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας· πιστεύει ότι μία πιο συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων κυβερνητικών επιπέδων και των ενδιαφερόμενων φορέων θα επιτευχθεί με την ενσωμάτωση των προτεινόμενων εδαφικών συμφώνων και μηχανισμών στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ώστε αυτοί οι παράγοντες να εστιάσουν και να συντονίσουν τις ενέργειές τους και τους οικονομικούς τους πόρους με τους στόχους και σκοπούς της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

8.  θεωρεί ότι η επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους και γι αυτόν τον λόγο πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης θα ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, θα δρομολογήσουν περιφερειακά και εθνικά προγράμματα για την παροχή τεχνολογικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στους νέους και θα προωθούν την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων μέσω της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κονδύλια και επιχειρηματικές συμβουλές·

9.  υπενθυμίζει ότι οι περιφερειακές οικονομίες είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς όχι μόνο διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις αλλά, επιπλέον, είναι σε θέση να κινητοποιούν τους τοπικούς φορείς σύμφωνα με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες· επαναλαμβάνει την καθοριστική σημασία που έχει η σύνδεση του θεματολογίου της καινοτομίας με το θεματολόγιο της βιωσιμότητας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης ισχυρών περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης (στρατηγικές RIS3)·

10. εκτιμά ότι, προκειμένου τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία να παρέχουν μια πιο στοχοθετημένη υποστήριξη, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης, θα πρέπει να διατηρηθεί η εκπόνηση στρατηγικών RIS3, ως μια μορφή προαπαιτούμενου (ex ante) για τη λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο των στόχων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (R&D&I) της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή· επισημαίνει ότι αυτές οι στρατηγικές RIS3 που βασίζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιφερειών θα ενθαρρύνουν τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της παραγωγικότητας, θα προσελκύσουν δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια χάρη στο υψηλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, και θα βοηθήσουν τις περιφέρειες να εστιάσουν τους πόρους τους σε λίγες βασικές προτεραιότητες, ώστε οι διαθέσιμες πιστώσεις να αξιοποιηθούν καλύτερα·

11. υπογραμμίζει ότι οι εθνικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να θέσουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική καινοτομία στο επίκεντρο των μακροπρόθεσμων στρατηγικών τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κινητήρια δύναμη τα ισχυρά δίκτυα, την ανταλλαγή και διαχείριση γνώσεων και τα οικοσυστήματα καινοτομίας, τα οποία περιλαμβάνουν συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) άκρως εξειδικευμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και βιομηχανιών· στηρίζει την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων μέσω της συνεργασίας μεταξύ εθνικών και τοπικών αρχών, οικονομικών φορέων και οργανισμών έρευνας και ανάπτυξης·

12. συμφωνεί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική αγορά, αλλά επίσης και στο εμπόριο με τις τρίτες χώρες, θα πρέπει να παραμείνουν η απόλυτη προτεραιότητα· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν τις βιομηχανίες, και ειδικά τις ΜΜΕ, στα θέματα των εξαγωγών και της διεθνοποίησής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη και τη σημασία του να εκπονηθούν ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα εφαρμόζονται ευρέως και τα οποία θα υπερασπίζει η ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, ειδικά σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, ώστε τα καινοτόμα μέτρα που εφαρμόζονται από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μην τις φέρνουν σε δυσμενή θέση, αλλά, αντιθέτως, να καταστούν σταδιακά ένα παγκόσμιο πρότυπο, κυρίως βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας·

13. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αρνητική επίδραση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ικανότητα των περιφερειών της ΕΕ να χρηματοδοτούν παραγωγικές επενδύσεις για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

14. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια ελάχιστη οικολογική και κοινωνική φορολογία στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ώστε να καλύπτονται τα ευρωπαϊκά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που οι βιομηχανίες της ΕΕ οφείλουν να τηρούν·

15. εκτιμά πως, εκτός από τις επιχορηγήσεις, απαιτούνται και δάνεια, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, εγγυήσεις και άλλες μορφές χρηματοοικονομικής μηχανικής που θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν σημαντικότερο ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· ζητεί να χρησιμοποιηθούν καταλλήλως τα χρηματοοικονομικά μέσα χάρη στο συνδυασμό των διαφόρων μορφών οικονομικής υποστήριξης, άμεσης και έμμεσης, κυρίως αυτών που προσφέρονται στις ΜΜΕ και στις κοινωνικές επιχειρήσεις, για μια πιο προσαρμοσμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι οι διάφορες πολιτικές της ΕΕ και οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής επανεκβιομηχάνισης πρέπει να συντονίζονται στενότερα, βάσει των κανόνων της νομοθετικής δέσμης του 2014-2020 για την Πολιτική της Συνοχής·

16. εκτιμά ότι, λόγω της τρέχουσας δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις είναι ουσιώδους σημασίας στο πλαίσιο μιας γενικής στρατηγικής για μια βιώσιμη μεγέθυνση· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνολική μεταρρύθμιση του καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης θεμελιωμένης σε πιο κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και μιας μεγαλύτερης ευελιξίας των κανόνων του ανταγωνισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ· επαναλαμβάνει τη σημασία του να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Γεώργιος Σταυρακάκης, Νικος Χρυσόγελος, Филиз Хакъева Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, James Nicholson, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Evžen Tošenovský


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (3.9.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας

(2013/2006 (INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Αντιγόνη Παπαδοπούλου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582)), εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι παραλείπεται εντελώς η διάσταση του φύλου· υπογραμμίζει ότι η απουσία της διάστασης του φύλου από τις βιομηχανικές πολιτικές εντείνει την ανισότητα των φύλων, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις βιομηχανικές πολιτικές σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

2.  επισημαίνει την υποεκπροσώπηση των γυναικών στη βιομηχανία, και, ως εκ τούτου, στις προσπάθειες για την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης, καθώς και την έλλειψη προσεγγίσεων και αιτημάτων που αφορούν τη διάσταση του φύλου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· τονίζει, κατά συνέπεια, και για να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, ότι τα κράτη μέλη καλούνται να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου, ελέγχοντας όλες τις πολιτικές ως προς τις διαφορετικές επιπτώσεις τους επί των γυναικών και των ανδρών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, στο πλαίσιο στενού διαλόγου με τη βιομηχανία, τα θεσμικά όργανα, τις οργανώσεις και φορείς λήψης αποφάσεων·

3.  τονίζει ότι, για την αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της, η ΕΕ δεν έχει πλέον τα περιθώρια να αγνοήσει τον πλούτο του γυναικείου δυναμικού της· υπογραμμίζει συνεπώς πόσο σημαντικό είναι να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας καθώς και να διασφαλιστεί η συνεχής επιμόρφωση των γυναικών και να αξιοποιούνται τα προσόντα τους, τόσο στους τομείς της έρευνας και της επιστήμης όσο και σε πιο παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς·

4.  τονίζει ότι κάθε χρόνο οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη· τονίζει τον θετικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών με προσόντα σε επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και, ως εκ τούτου, καλεί τους οικονομικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και την Επιτροπή, να προωθήσουν και να ενδυναμώσουν τον ρόλο των γυναικών στους βιομηχανικούς τομείς στην Ευρώπη·

5.  ζητεί από τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους να αξιοποιούν πλήρως τα ταλέντα των γυναικών και να προωθείται αποτελεσματικά η στοχευμένη κατάρτιση σε αυτόν τον ραγδαία αναπτυσσόμενο βιομηχανικό τομέα· υπενθυμίζει τη συνεισφορά των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στο πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ιδίως για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

6.  υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο των ίσων ευκαιριών και της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών, σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς της βιομηχανίας, στην παραγωγικότητα και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη καθώς και την ανάγκη να αναγνωρίζεται ότι διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης, προωθώντας μια ισχυρή, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα νέο, φιλικό προς την κοινωνία και το κλίμα δείκτη ανάπτυξης, κατά τη χάραξη νέων βιομηχανικών πολιτικών, που να περιλαμβάνει μη οικονομικές διαστάσεις ευημερίας και να επικεντρώνεται κυρίως σε στόχους που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως την ισότητα των φύλων, τη μείωση της φτώχειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

7.  τονίζει ότι η οικολογική αναδιάρθρωση της οικονομίας και η μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για ειδικευμένους εργαζόμενους· αναφέρεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενες γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην RISE (Αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη)· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες γυναίκες δεν υποεκπροσωπούνται συνεχώς ή ακόμα και αποκλείονται από την σχετική κατάρτιση και τα έργα και τα προγράμματα για την οικολογική μετεξέλιξη·

8.  τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν πολιτικές οι οποίες θα εστιάζουν στην αποδόμηση των στερεοτύπων φύλου από πολύ μικρή ηλικία, καθώς και σε προγράμματα κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών, τα οποία θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίζουν τη διαφοροποίηση των σταδιοδρομιών τόσο για τις νέες κοπέλες όσο και για τους νέους άνδρες·

9.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου και ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και ιδίως του γυναικείου ταλέντου, και να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με την παροχή στοχευμένων και κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης και καθοδήγησης, και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε τεχνικά, επιστημονικά και υποστηρικτικά δίκτυα, τόσο στην αρχική φάση όσο και σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού κύκλου των επιχειρήσεων·

10. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να εκτιμήσουν και να καλλιεργήσουν το ανθρώπινο ταλέντο και να εφαρμόσουν μέτρα για τον συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση επαρκών υποδομών παιδικής μέριμνας, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι ευκαιρίες των γυναικών για συνεχή και ομαλή εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους· ζητεί επίσης να εξασφαλίζεται κατά κανόνα η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους που θα αντικατοπτρίζει το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία ως φορέων λήψης αποφάσεων και καταναλωτών·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να διευκολύνουν, ­-με τη χρήση μέσων της ΕΕ,, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή τα εργαλεία που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)- την πρόσβαση των ΜΜΕ σε παραδοσιακές και καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, και να διευκολύνει την πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών σε άλλες διαθέσιμες μορφές χρηματοδότησης όπως ειδικές επιχορηγήσεις και κεφάλαια κινδύνου·

12. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ανατροπή των υφισταμένων στερεοτύπων σύμφωνα με τα οποία η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) είναι τομείς ανδροκρατούμενοι, καθιστώντας έτσι την οδό των STEM περισσότερο προσβάσιμη για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλα τα στάδια· τονίζει ότι είναι σημαντικό να χειραφετηθούν οι γυναίκες που ήδη συμμετέχουν στους τομείς αυτούς παρέχοντας σε αυτές τις ίδιες ευκαιρίες να ακολουθήσουν ελπιδοφόρους επαγγελματικές σταδιοδρομίες που ήδη διατίθενται σε άνδρες συναδέλφους τους·

13. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνδυάσουν την εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, ιδίως σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς όπως οι δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, με στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης για τις νέες γυναίκες και τους νέους άνδρες, προκειμένου να περιορίσουν τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, κινδυνεύοντας, συνεπώς να εκτεθούν σε κοινωνικό αποκλεισμό, και να εξασφαλίσουν ότι οι αποκτώμενες ικανότητες ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες και να παρέχουν επαρκή αντικειμενική πληροφόρηση για θέματα σχετικά με επιχειρήσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες που αφορούν άμεσα τις γυναίκες επιχειρηματίες·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα προγράμματα διά βίου μάθησης και τις ευκαιρίες επαγγελματικής εκ νέου κατάρτισης που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για άνδρες και γυναίκες σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα και λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ανάγκες των καταρτιζόμενων, ιδιαίτερα τις ιδιαίτερες προσδοκίες των νέων γυναικών· υπογραμμίζει τη σημασία του επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού ως μια δεύτερη ευκαιρία για αλλαγή σταδιοδρομίας για άνδρες και γυναίκες οι οποίοι οδηγήθηκαν σε νεαρή ηλικία σε ορισμένες κατηγορίες θέσεων εργασίας που παραδοσιακά κυριαρχούνταν από το ένα φύλο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Mikael Gustafsson, Astrid Lulling, Joanna Senyszyn, Inês Cristina Zuber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa Estaràs Ferragut, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, Angelika Werthmann, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Мария Габриел


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

5

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carl Schlyter

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου