Procedūra : 2013/0007(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0468/2013

Pateikti tekstai :

A7-0468/2013

Debatai :

PV 04/02/2014 - 19
CRE 04/02/2014 - 19

Balsavimas :

PV 05/02/2014 - 9.14

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0083

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 217kWORD 350k
2013 m. gruodžio 19 d.
PE 506.171v02-00 A7-0468/2013

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis

(COM(2013) 0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėja: Isabelle Thomas

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis

(COM(2013) 0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0009),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0019/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0468/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamosios dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– tam tikrų kategorijų žvejybos laivų atleidimo nuo pareigos teikti išankstinį pranešimą;

Išbraukta.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) labai svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, surengtų atitinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais. Komisija, ruošdama ir rengdama deleguotuosius teisės aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų tuo pat metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(4) ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, pvz., su regioninėmis patariamosiomis tarybomis. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamosios dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– žvejybos įrankių ženklinimu;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamosios dalies 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– išankstiniu pranešimu;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) kadangi šiuo reglamentu siekiama Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 suderinti su Lisabonos sutartimi, svarbu, kad Komisija, atlikdama būsimą šio reglamento persvarstymą, išnagrinėtų:

 

– Europos Parlamento prašymus, susijusius su pasyviosios žvejybos įrankių ir statinių žvejybos įrankių atskyrimu,

 

– leidžiamo žvejybos žurnale įrašomų kiekių nuokrypio (10 proc.) aktualumą,

 

– pranešimo apie laivų atvykimą į uostus sąlygas,

 

– galimus nukrypimus nuo laikymo sąlygų,

 

– administracinę naštą, susijusią su svėrimo reikalavimais,

 

– taškų už pažeidimus skyrimo ir perkėlimo sąlygas ir

 

– su pažeidimais susijusių duomenų skelbimą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

7 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais būtų nustatomos žvejybos leidimų taikymo nedideliems laivams taisyklės.

6. Komisijai pagal 119a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos įpareigojimo turėti žvejybos leidimus išimčių nedideliems laivams sąlygos.

Pagrindimas

Paaiškinama dalis išsaugant pirminio teksto prasmę.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais būtų nustatomos žvejybos laivų, jų įrankių ir laivelių ženklinimo ir atpažinimo taisyklės, susijusios su:

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus dėl žvejybos laivų, jų įrankių ir laivelių ženklinimo ir atpažinimo, susijusius su:

a) laive laikytinais dokumentais;

a) laive laikytinais dokumentais;

b) motorinių laivelių ženklinimu;

b) motorinių laivelių ženklinimu;

c) pasyviosios žvejybos įrankiais ir sijiniais tralais;

c) pasyviosios žvejybos įrankiais ir sijiniais tralais;

 

d) ženklais;

d) ženklais;

e) plūdurais;

e) plūdurais;

 

f) lynais.

f) lynais.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 119 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad šios taisyklės būtų vertinamos vienodai, todėl reikalingi įgyvendinimo aktai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

9 straipsnio 10 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl:

10. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus dėl:

a) žvejybos laivuose įrengiamų palydovinio sekimo įtaisams keliamų reikalavimų;

a) žvejybos laivuose įrengiamų palydovinio sekimo įtaisams keliamų reikalavimų;

b) palydovinio sekimo įtaisų charakteristikų;

b) palydovinio sekimo įtaisų charakteristikų;

c) kapitonų atsakomybės už palydovinio sekimo įtaisus;

c) kapitonų atsakomybės už palydovinio sekimo įtaisus;

d) vėliavos valstybės narės taikytinų kontrolės priemonių;

d) vėliavos valstybės narės taikytinų kontrolės priemonių;

e) duomenų perdavimo dažnumo;

e) duomenų perdavimo dažnumo;

f) įplaukimo į tam tikrą rajoną ir išplaukimo iš jo stebėjimo;

f) įplaukimo į tam tikrą rajoną ir išplaukimo iš jo stebėjimo;

g) duomenų perdavimo pakrantės valstybei narei;

g) duomenų perdavimo pakrantės valstybei narei;

h) priemonių, taikytinų įvykus techniniam gedimui arba neveikiant palydovinio sekimo įtaisui;

h) priemonių, taikytinų įvykus techniniam gedimui arba neveikiant palydovinio sekimo įtaisui;

i) duomenų negavimo;

i) duomenų negavimo;

j) žvejybos veiklos stebėjimo ir registravimo;

j) žvejybos veiklos stebėjimo ir registravimo;

k) Komisijos galimybės gauti duomenis.

k) Komisijos galimybės gauti duomenis.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 119 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

Pagrindimas

Būtina užtikrinti sprendimų nuoseklumą, todėl šias priemones reikia priimti įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

13 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal Sutartį gali būti priimtas sprendimas diegti kitas naujas žuvininkystės kontrolės technologijas, jeigu jas taikant būtų ekonomiškai veiksmingu būdu užtikrinamas geresnis bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis.

2. Konsultuojantis su suinteresuotomis šalimis pagal Sutartį gali būti priimtas sprendimas diegti kitas naujas žuvininkystės kontrolės technologijas, jeigu jas taikant būtų ekonomiškai veiksmingu būdu užtikrinamas geresnis bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

17 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„6. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti įgaliotuosius teisės aktus, kuriais tam tikrų kategorijų žvejybos laivai tam tikrą laikotarpį, kuris gali būti pratęstas, būtų atleidžiami nuo 1 dalyje nustatytos pareigos, arba kuriais būtų nustatomas kitoks pranešimo laikotarpis atsižvelgiant į žuvininkystės produktų tipą, atstumą tarp žvejybos plotų, iškrovimo vietas ir uostus, kuriuose įregistruoti tie laivai.“

„6. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais tam tikrų kategorijų žvejybos laivai tam tikrą laikotarpį, kuris gali būti pratęstas, būtų atleidžiami nuo 1 dalyje nustatytos pareigos, arba kuriais būtų nustatomas kitoks pranešimo laikotarpis atsižvelgiant į žuvininkystės produktų tipą, atstumą tarp žvejybos plotų, iškrovimo vietas ir uostus, kuriuose įregistruoti tie laivai.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 119 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

Pagrindimas

Išimtys turėtų būti reglamentuojamos laikantis nuoseklių kriterijų, kad būtų užkirstas kelias bet kokiai galimai diskriminacijai, todėl reikalingi įgyvendinimo aktai.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio pirmos pastraipos 14 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

24 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl:

8. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus dėl:

a) priemonių, taikytinų įvykus techniniam gedimui arba neveikiant elektroninėms registravimo ir duomenų perdavimo sistemoms;

a) priemonių, taikytinų įvykus techniniam gedimui arba neveikiant elektroninėms registravimo ir duomenų perdavimo sistemoms;

b) priemonių, taikytinų negavus duomenų;

b) priemonių, taikytinų negavus duomenų;

c) prieigos prie duomenų ir dėl priemonių, taikytinų sutrikus prieigai prie duomenų.

c) prieigos prie duomenų ir dėl priemonių, taikytinų sutrikus prieigai prie duomenų.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 119 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 30 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

52 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais būtų keičiami 1 ir 2 dalyse minimi atstumai, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:

3. Komisijai pagal 119a straipsnį suteikiami įgaliojimai savo iniciatyva arba atitinkamos valstybės narės prašymu priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų keičiami 1 ir 2 dalyse minimi atstumai, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:

Pagrindimas

Valstybės narės gali paprašyti, kad Komisija iš dalies pakeistų šiuo metu galiojančio teksto 1 dalyje nurodytus atstumus. Nebūtina panaikinti šios galimybės.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 32 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

55 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu remiantis moksliniu mėgėjų žvejybos biologinio poveikio vertinimu, atliekamu pagal dalį, nustatoma, kad mėgėjų žvejyba turi didelio poveikio, pagal Sutartį gali būti priimtos valdymo priemonės, pavyzdžiui, žvejybos leidimai ir sugauto kiekio deklaracijos.

4. Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) atlieka biologinio poveikio vertinimą, kaip nurodyta 3 dalyje. Jeigu nustatoma, kad mėgėjų žvejyba turi didelio poveikio, pagal Sutartį gali būti priimtos valdymo priemonės, pavyzdžiui, žvejybos leidimai ir sugauto kiekio deklaracijos.

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinant sugrąžinama nuoroda į pirminiame tekste nurodytą ŽMTEK.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 33 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

58 straipsnio 10 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) informacijos apie vartotojams siūlomus žuvininkystės ir akvakultūros produktus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Vadovaujantis diskusijų, po kurių buvo priimtas BRO reglamentas (2011/0194 COD), rezultatais netikslinga Komisijai suteikti deleguotuosius įgaliojimus, susijusius su vartotojams pateikiama informacija.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 66 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

119 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 7 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 10 dalyje, 14 straipsnio 11 dalyje, 15 straipsnio 9 dalyje, 17 straipsnio 6 dalyje, 21 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 7 dalyje, 49 straipsnio 2 dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 3 dalyje, 58 straipsnio 10 dalyje, 58 straipsnio 11 dalyje, 59 straipsnio 5 dalyje, 60 straipsnio 7 dalyje, 65 straipsnio 1 dalyje, 65 straipsnio 2 dalyje, 73 straipsnio 9 dalyje, 74 straipsnio 6 dalyje, 75 straipsnio 2 dalyje, 95 straipsnio 5a dalyje ir 107 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai suteikiami neribotam laikotarpiui.

2. 7 straipsnio 6 dalyje, 14 straipsnio 11 dalyje, 15 straipsnio 9 dalyje, 21 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 7 dalyje, 49 straipsnio 2 dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 3 dalyje, 58 straipsnio 10 dalyje, 58 straipsnio 11 dalyje, 59 straipsnio 5 dalyje, 60 straipsnio 7 dalyje, 65 straipsnio 1 dalyje, 65 straipsnio 2 dalyje, 73 straipsnio 9 dalyje, 74 straipsnio 6 dalyje, 75 straipsnio 2 dalyje, 92 straipsnio 5a dalyje ir 107 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami trijų metų laikotarpiui nuo...*.

 

Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki trejų metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Toje ataskaitoje Komisija įvertina aktų, priimtų atsižvelgiant į šio reglamento ir bendrosios žuvininkystės politikos tikslus, veiksmingumą, siekdama visų pirma užtikrinti, kad kontrolė būtų vykdoma tinkamai, pvz., taikant lyginamuosius rodiklius.

 

Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

__________________

 

* OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

(1)

OL C 198, 2013 7 10, p. 71.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir pagal ją iš naujo paskirsčius įgaliojimus, ES teisės aktai turi būti teisiškai suderinti, todėl reikia perskirstyti įgaliojimus, kurie Komisijai buvo suteikti pagal buvusią komitologijos procedūrą.

Nors gali atrodyti, kad tai teisinis klausimas, kai kuriais atvejais riba tarp įgyvendinimo aktų (žr. SESV 290 straipsnio 1 dalį), deleguotųjų aktų (žr. SESV 291 straipsnį) ir pagal bendro sprendimo procedūrą priimtų aktų yra labai neaiški. Nors kriterijai, pagal kuriuos pasirenkama kuri nors iš šių priemonių, nustatomi Sutartimi, praktikoje susiduriama su dideliais neaiškumais, o tai reiškia, kad būtina priimti politinį sprendimą ir gerai apgalvoti įgaliojimus, kuriuos reikėtų suteikti Komisijai. Galima nustatyti tam tikrą hierarchiją tarp labiausiai įgyvendinamojo ir labiausiai politinio aktų pobūdžio. Įgyvendinimo aktas yra pats techniškiausias, deleguotuoju aktu Komisijai suteikiama tam tikra veiksmų laisvė (taigi vykdoma ex post kontrolė), o bendro sprendimo procedūra yra politiškiausia procedūra.

Reikia pažymėti, kad vykdant šį suderinimą tikrai nesiekiama perduoti Parlamento bendro sprendimo teisių, priešingai, siekiama jam suteikti naujų ex post kontrolės įgaliojimų, jei pasirenkama deleguotųjų aktų priėmimo procedūra, arba netgi jam suteikti naujų bendro sprendimo teisių. Šiame etape, kai Parlamentas turi paskirstyti įgaliojimus vien tik Komisijai arba paskirstyti juos vykdyti Komisijai, atsižvelgiant į valstybių narių ekspertų nuomonę, reikia gerai apgalvoti Europos Sąjungos institucijų valdymo klausimus.

Be to, nors atsižvelgiant į aplinkybes ir skubą gali reikėti greitai reaguoti ir todėl tai gali pagrįsti įgaliojimų, susijusių su neesminėmis nuostatomis, delegavimą Komisijai, deleguotuoju aktu jokiu būdu negalima pakeisti teisėkūros procedūra priimto akto prasmės, nes tai vis dar gali būti atlikta tik pagal bendro sprendimo procedūrą. Pagal šią logiką reikia, kad Taryba ir Parlamentas būtų dar budresni – jie, vykdydami veiksmingą ir reguliarią kontrolę, privalės riboti galimai reikšmingų įgaliojimų perdavimą.

Pranešėjos nuomonė

Apskritai pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymams. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tai, kad pranešėja šiuos pasiūlymus vertino atsižvelgdama į tai, kad deleguotiesiems įgaliojimams bus taikoma Parlamento ir Tarybos ex post kontrolė, ir kad šiame pranešime būtų pasirinktos kitos priemonės, jeigu nebūtų užtikrinama efektyvi ir veiksminga kontrolė.

Siekiant Komisijai pateikti jos sprendimų priėmimo gaires, pranešime išdėstomi kai kurie principai, kurių reikės laikytis ir į kuriuos turės atsižvelgti Parlamentas, vykdydamas pagal Reglamentą Nr. 1224/2009, kuris bus persvarstomas, numatytų aktų kontrolę. Tokiu būdu Komisija, priimdama aktus, turės užtikrinti jūrininkų saugumą, pasirinkti mažiausiai procedūriniu požiūriu sudėtingą ir ekonominiu požiūriu veiksmingiausią kelią bei atsižvelgti į tris tvaraus vystymosi ramsčius.

Be to, siekiant apriboti Komisijai suteiktus įgaliojimus, pranešėja siūlo deleguotuosius įgaliojimus suteikti trejų metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus Komisija turėtų pateikti ataskaitą, kurioje būtų nurodomi per šį laikotarpį priimti aktai ir būtų įvertintas jų veiksmingumas atsižvelgiant į reglamento ir BŽP tikslus. Tokiu būdu būtų užtikrinama, kad kontrolė vykdoma tinkamai, pvz., valstybėse narėse taikant lyginamuosius rodiklius.

Pranešime taip pat pabrėžiama, kad kai kurie šiuo metu galiojančio reglamento aspektai, atrodo, nedera su Pagrindinių teisių chartija, taigi kai kuriais atvejais nuostatas reikia suderinti.

Galiausiai yra svarbu pažymėti, kad pranešėja stengėsi laikytis Lisabonos sutarties taikymo procedūros, dėmesį kreipdama tik į reikiamus suderinimus, siekiant suderinti tekstą su Sutartimis, kartu užtikrinant veiksmingą Parlamento kontrolę ir pasiūlant apmastyti Komisijai suteiktus įgaliojimus.

Reglamente Nr. 1224/2009 yra aspektų, kurie turės būti peržiūrėti atsižvelgiant į praktines jų pritaikymo problemas. Pvz., dėl atsekamumo ir iškrovimo deklaracijų reikalavimų atsiranda tam tikrų neigiamų padarinių, kurių būtų galima išvengti susijusius straipsnius labiau pritaikius prie kasdienės žuvininkystės praktikos. Per kitą skubiai reikalingą peržiūrą reikės išnagrinėti šiuos klausimus ir spręsti Kontrolės reglamento suderinimo su BŽP reforma klausimą.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, kuriuo nustatoma Bendrijos kontrolės sistema, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2013) 0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.1.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

5.2.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.2.2013

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

19.2.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Isabelle Thomas

27.2.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

20.3.2013

11.7.2013

17.10.2013

 

Priėmimo data

17.12.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

13

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Andrzej Grzyb

Pateikimo data

19.12.2013

Atnaujinta: 2014 m. sausio 23 d.Teisinis pranešimas