Procedura : 2013/0392(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0470/2013

Teksty złożone :

A7-0470/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 7.7

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0137

SPRAWOZDANIE     *
PDF 135kWORD 58k
19 grudnia 2013
PE 524.615v02-00 A7-0470/2013

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

(COM(2013)0803 – C7-0417/2013 – 2013/0392(NLE))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès

(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

(COM(2013)0803 – C7-0417/2013 – 2013/0392(NLE))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0803),

–   uwzględniając art. 148 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0417/2013),

–   uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0470/2013),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Procedura uproszczona – data decyzji

11.9.2013

Data przyjęcia

17.12.2013

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2014Informacja prawna