Процедура : 2010/0817(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0477/2013

Внесени текстове :

A7-0477/2013

Разисквания :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.2

Приети текстове :

P7_TA(2014)0165

ДОКЛАД     ***I
PDF 550kWORD 427k
20 Декември 2013 г.
PE 478.493v03-00 A7-0477/2013

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската заповед за разследване в наказателноправната област

(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Нуну Мелу

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската заповед за разследване в наказателноправната област

(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид инициативата на група държави членки, представена на Парламента и на Съвета (09288/2010),

–  като взе предвид член 76, буква б) и член 82, параграф 1, буква a) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които проектът на акт е представен на Парламента (C7-0185/2010),

–  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 5 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 44 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0477/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА(1)*

към проекта на група от държави членки

---------------------------------------------------------

Инициатива на Кралство Белгия, Република България,

Република Естония, Кралство Испания, Република Австрия,

Република Словения и Кралство Швеция за директива на Европейския парламент и на Съвета

от

за Европейска заповед за разследване в наказателноправната област

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 82, параграф 1, буква а) от него,

като взеха предвид инициативата на Кралство ▌Белгия, ▌Република България, Република Естония, Кралство Испания, Република Австрия, Република Словения и Кралство Швеция,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският съюз си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

(2)  Съгласно член 82, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Съюза се основава на принципа на взаимното признаване на присъдите и съдебните решения, който след Европейския съвет в Тампере от 15—16 октомври 1999 г. обикновено се разглежда като крайъгълен камък на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Съюза.

(3)  Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства(2) отговори на необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията, целящи да се предотврати унищожаването, промяната, преместването, предаването на доказателства или разпореждането с тях. Същевременно, тъй като инструментът е ограничен само до фазата на обезпечаването, решението за обезпечаване трябва да бъде придружено от отделно искане за предаване на доказателствата в издаващата държава в съответствие с правилата, които се прилагат за взаимопомощта по наказателноправни въпроси. В резултат на това е налице двуетапна процедура, която значително намалява ефикасността на този процес. Освен това този режим съществува паралелно с традиционните инструменти за сътрудничество, поради което рядко се използва на практика от компетентните органи.

(4)  Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета от 18 декември 2008 г. относно Европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на ▌предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер(3), беше прието с оглед прилагането на принципа на взаимно признаване в тази област. Европейската заповед за предаване на доказателства обаче се прилага само за доказателствата, които са налични, и поради това обхваща спектър от съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, който се ограничава до доказателствата. Поради ограничения му обхват компетентните органи могат да избират дали да използват новия режим или процедурите за правна взаимопомощ, които при всички случаи остават приложими за доказателствата, попадащи извън обхвата на Европейската заповед за предаване на доказателства.

(5)  След приемането на рамкови решения 2003/577/ПВР и 2008/978/ПВР стана ясно, че съществуващата рамка за събиране на доказателства е твърде разпокъсана и ▌ усложнена. Ето защо е необходим нов подход.

(6)  В Стокхолмската програма, която беше приета на 11 декември 2009 г., Европейският съвет реши, че следва да продължи работата за установяване на цялостна система за събиране на доказателства при дела с трансгранично измерение на базата на принципа на взаимно признаване. Европейският съвет посочи, че действащите понастоящем инструменти в тази област съставляват фрагментиран режим и е необходим нов подход, който да се основава на принципа на взаимно признаване, но същевременно да е съобразен и с гъвкавостта на традиционната система за правна взаимопомощ. Поради това Европейският съвет призова за цялостна система, която да замени всички действащи в момента в тази област инструменти, включително Рамковото решение относно Европейската заповед за предаване на доказателства, и която да обхваща, доколкото е възможно, всички видове доказателства, да съдържа срокове за изпълнение и да ограничава максимално основанията за отказ.

(7)  Този нов подход се основава на един-единствен инструмент, наречен Европейска заповед за разследване (ЕЗР). ЕЗР се издава с цел в изпълняващата държава да се извършат едно или няколко конкретни процесуално-следствени действия за събиране на доказателства. Това включва получаването на доказателства, с които разполага изпълняващият орган.

(8)  ЕЗР има хоризонтален обхват и поради това се отнася за ▌всички процесуално-следствени действия, насочени към събиране на доказателства. Въпреки това създаването на съвместен екип за разследване и събирането на доказателства в рамките на такъв екип изисква специфични правила, които е по-добре да се уредят отделно▌. Ето защо, без да се засяга прилагането на настоящата директива, съществуващите инструменти следва да продължат да се прилагат за този вид действия.

(9)  Настоящата директива не се прилага за трансграничното наблюдение, посочено в член 40 от Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагане на Шенгенското споразумение(4).

(10)  ЕЗР следва да се съсредоточи върху процесуално-следственото действие, което трябва да бъде извършено. Издаващият орган е в най-подходяща позиция да решава, въз основа на известните му данни относно съответното разследване, кое процесуално-следствено действие да бъде използвано. Изпълняващият орган обаче следва, когато е възможно, да използва друг вид действие, ако поисканото действие не съществува ▌съгласно неговото собствено национално законодателство или не би било използвано при сходен национален случай. Възможността да се използва или не дадено действие се преценява в случаите, когато поисканото действие съществува в законодателството на изпълняващата държава, но може да се използва правомерно само в определени случаи, като например когато действието може да се извършва само по отношение на престъпления с определена степен на тежест; срещу лица, които вече са заподозрени до определена степен; или със съгласието на засегнатото лице. Изпълняващият орган може да прибегне и до друг вид процесуално-следствено действие, когато с него ще бъде постигнат същият резултат, както с действието, предвидено в ЕЗР, но със ▌средства, нарушаващи в по-малка степен основните права на засегнатото лице.

(10а)  ЕЗР следва да бъде предпочетена, когато изпълнението на дадено процесуално-следствено действие изглежда пропорционално, подходящо и приложимо в съответния случай. Следователно издаващият орган следва да се увери, че търсените доказателства са необходими и пропорционални за целта на производството, че избраното процесуално-следствено действие е необходимо и пропорционално с оглед събирането на тези доказателства и че, посредством издаването на ЕЗР, в събирането на тези доказателства следва да участва друга държава членка. Същата преценка следва да се осъществява при процедурата по потвърждаване, когато съгласно настоящата директива се изисква потвърждаване на ЕЗР. Изпълнението на ЕЗР не следва да бъде отказвано на основания, различни от определените в директивата, като изпълняващият орган обаче има право да избере процесуално-следствено действие, което нарушава неприкосновеността в по-малка степен, отколкото посоченото в ЕЗР действие, при условие че с него могат да бъдат постигнати подобни резултати.

(10б) При издаването на ЕЗР издаващият орган следва да обърне специално внимание на осигуряването на пълно зачитане на правата, залегнали в член 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Правото на заподозряното или обвиняемото лице да бъде считано за невинно до доказване на вината му, както и правата на защитата в наказателното производство са крайъгълен камък на основните права, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз в областта на правосъдието. Всяко ограничаване на тези права в резултат на процесуално-следствено действие, разпоредено в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, следва изцяло да отговаря на изискванията, посочени в член 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз, по отношение на необходимостта, пропорционалността и целите, които то би трябвало да си поставя, по-специално защита на правата на други лица.

(10в)  За осигуряване предаването на ЕЗР на компетентния орган на изпълняващата държава, издаващият орган може да използва всички възможни или целесъобразни средства за предаване, включително например защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа, Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи.

(10г)  Когато правят декларация относно езиковия режим, държавите членки се насърчават да включват поне един език, който се използва широко в Европейския съюз и е различен от официалния(те) им език(ци).

(10д)  Настоящата директива следва да се изпълни, като се вземат предвид разпоредбите на Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и на Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство, както и Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане.

(10е)  Непринудителните мерки биха могли да бъдат например такива мерки, които не нарушават правото на неприкосновеност на личния живот и правото на собственост в зависимост от националното право.

(12а)  Принципът ne bis in idem е основополагащ принцип в правото на Европейския съюз, признат в Хартата на основните права на Европейския съюз и развит в съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Поради това изпълняващият орган следва да има правото да откаже изпълнение на ЕЗР, ако изпълнението би било в противоречие с този принцип. Предвид предварителния характер на производството, което е в основата на ЕЗР, изпълнението ѝ не следва да подлежи на отказ, когато има за цел да се установи евентуален конфликт с принципа ne bis in idem или когато издаващият орган е дал гаранции, че доказателствата, прехвърлени в резултат на изпълнението на ЕЗР, няма да бъдат използвани за наказателно преследване или налагане на санкции на лице, срещу което има приключило дело в друга държава членка за същите факти.

(12б)  Както други инструменти за взаимно признаване настоящата директива не води до изменение на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи,залегнали в член 6 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз. За да стане по-ясно това, в текста беше вмъкната специална разпоредба.

(12в)  Създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в рамките на Съюза се основава на взаимното доверие и на презумпцията за спазване от другите държави членки на правото на Европейския съюз, и по-специално на основните права. Тази презумпция обаче е оборима. Следователно, ако има сериозни основания да се счита, че изпълнението на дадено процесуално-следствено действие, съдържащо се в ЕЗР, би довело до нарушаване на основно право на засегнатото лице и че изпълняващата държава членка няма да изпълни задълженията си във връзка със защитата на основните права, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, изпълнението на ЕЗР следва да бъде отказано.

(12г)  Следва да е възможно да се откаже ЕЗР, когато признаването или изпълнението ѝ в изпълняващата държава би довело до нарушаване на имунитет или привилегия в същата държава. Няма общо определение на това какво представлява имунитет или привилегия в Европейския съюз и затова точното определяне на тези понятия е оставено на националното законодателство, като то може да включва защитни механизми, приложими за медицинските и юридическите професии, но не следва да се тълкува по начин, противоречащ на задължението да се премахнат някои основания за отказ по член 7 от Акта на Съвета от 16 октомври 2001 г. за съставяне, в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на Европейския съюз. Това може да включва и правила относно свободата на печата и свободата на изразяване в други медии, макар да не се смятат непременно за привилегия или имунитет.

(13)  Необходимо е да се определят срокове, за да се гарантира бързо, ефективно и последователно сътрудничество между държавите членки по наказателноправни въпроси. Решението за признаване или изпълнение, както и самото изпълнение на процесуално-следственото действие, следва да се извършат със същата бързина и степен на приоритет, както при сходни национални случаи. Следва да се определят крайни срокове, за да се гарантира вземане на решение или съответно изпълнение в разумни срокове или за да се спазят процесуалните изисквания в издаващата държава.

(13а)  Наличните правни средства за защита срещу ЕЗР следва да бъдат най-малкото равностойни на тези, които са на разположение при национално дело срещу съответното процесуално-следствено действие. В съответствие с националното си право държавите членки следва да направят необходимото за приложимостта на тези правни средства за защита, включително като информират своевременно заинтересованите страни за възможностите и реда и условията на използване на правните средства за защита. В случаите, когато възраженията срещу ЕЗР са повдигнати от заинтересована страна в изпълняващата държава по отношение на материалноправните основания за издаване на ЕЗР, е препоръчително информацията за подобен иск да бъде предадена на издаващия орган, а заинтересованата страна да бъде съответно информирана.

(13б)  Разноските, направени на територията на изпълняващата държава членка във връзка с изпълнението на ЕЗР, следва да се поемат изключително от тази държава членка. Тази разпоредба е в съответствие с общия принцип за взаимно признаване. Изпълнението на ЕЗР обаче може да доведе до извънредно високи разходи за изпълняващата държава. Такива извънредно високи разходи могат да бъдат направени например за сложни експертни становища или за мащабна полицейска операция или за свързани с наблюдение дейности, провеждани в рамките на дълъг период. Това не следва да възпрепятства изпълнението на ЕЗР и издаващият и изпълняващият орган следва да се стремят да установят кои разходи следва да бъдат счетени за извънредно високи. Въпросът за разходите може да стане предмет на консултации между засегнатите държави членки и към тях се отправя препоръка да го разрешат по време на етапа на консултации. Като последна възможност, издаващият орган може да реши да оттегли ЕЗР или да продължи нейното действие и частта от разходите, сметната за извънредно висока от изпълняващата държава и абсолютно необходима в хода на производството, следва да бъде поета от издаващата държава. Този механизъм не представлява допълнително основание за отказ и в никакъв случай не следва да се използва неправомерно с цел забавяне или възпрепятстване на изпълнението на ЕЗР.

(14)  ЕЗР предвижда единен режим за събиране на доказателства. За някои видове процесуално-следствени действия обаче са необходими допълнителни правила, които следва да бъдат включени в ЕЗР, например за временното прехвърляне на задържани лица, изслушване по телефона или чрез видеоконферентна връзка, събиране на информация, свързана с банкови сметки или банкови трансакции, контролирани доставки или разследване под прикритие. Процесуално-следствени действия, които са свързани със събиране на доказателства в реално време, непрекъснато в продължение на определен период, са обхванати от ЕЗР, но когато е необходимо, между съответните държави членки следва да се сключат практически договорености, така че да се отчетат съществуващите различия в националните законодателства на държавите членки.

(14а)  Настоящата директива определя правила за провеждане на процесуално-следствено действие за събиране на доказателства на всички етапи от наказателното производство, вкл. на етап съдебен процес, ако е необходимо с участие на лицето. Така например може да бъде постановена ЕЗР за временно прехвърляне на лицето към издаващата държава или за извършване на изслушване чрез видеоконферентна връзка. Когато обаче лицето трябва да бъде прехвърлено на друга държава членка за целите на наказателното преследване, включително за изправяне на лицето пред съд в рамките на започнал съдебен процес, следва да бъде постановена европейска заповед за арест в съответствие с Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета.

(14б)  С оглед на пропорционалното използване на дадена европейска заповед за арест […] издаващите органи следва да преценят дали ЕЗР би била ефективно и пропорционално средство за провеждането на наказателното производство. Издаващите органи следва да преценят по-специално дали издаването на ЕЗР за изслушването на заподозряно или обвиняемо лице чрез видеоконферентна връзка би могло да послужи като ефикасна алтернатива.

(14в)  ЕЗР може да бъде издадена с цел да се получат доказателства за сметките на лицето — обект на наказателно производство, в банка или небанкова финансова институция, независимо от техния характер. Тази възможност следва да се разбира в широк смисъл, като обхващаща не само заподозрените или обвиняемите лица, но и всяко друго лице, по отношение на което компетентните органи считат, че подобна информация е необходима в хода на наказателното производство.

(14г)    Навсякъде в настоящата директива терминът „финансови институции“ следва да се разбира съгласно съответните определения в член 3 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

(14д)  Когато ЕЗР се издава с цел получаване на „данните“ на конкретна сметка, под „данни“ се разбират най-малко името и адресът на титуляра на сметката, данните за правомощия над сметката или всякакви други данни или документи, представени от титуляра на сметката при откриването на сметката и които все още се съхраняват от банката.

(14е)  Възможностите за сътрудничество съгласно разпоредбите за прихващането на далекосъобщения следва да не се ограничават до съдържанието на далекосъобщенията, а биха могли да включват и събирането на данни за трафика и местонахождението, свързани с такива далекосъобщения, което да даде възможност на компетентните органи да издават ЕЗР за целите на получаването на данни за далекосъобщенията, които нарушават неприкосновеността в по-малка степен. ЕЗР, издадена с цел да се получат данни за трафика и местонахождението във връзка с далекосъобщения за минали периоди, следва да се третира съгласно общия режим за изпълнение на ЕЗР и може да се разглежда като принудителна мярка в зависимост от националното право на изпълняващата държава.

(14ж)  Когато няколко държави членки са в състояние да окажат необходимата техническа помощ, ЕЗР следва да се изпрати само на една от тях, като с приоритет следва да се ползва държавата, където се намира лицето. Държавите членки, в които се намира субектът и чиято техническа помощ не е необходима за извършване на прихващането, следва да бъдат уведомени за това в съответствие с член 27г. Обратно, когато не може да бъде получена техническа помощ само от една държава членка, ЕЗР може да бъде предадена на повече от една изпълняваща държава.

(14з)  В ЕЗР, съдържаща искане за прихващане на далекосъобщения, издаващият орган следва да предостави на изпълняващия орган достатъчно информация като подробности за разследваното престъпно поведение, за да даде възможност на изпълняващия орган да прецени дали действието би било разрешено при сходен национален случай.

(14и)  Държавите членки следва да имат предвид, че е важно да създадат условия доставчикът на услуги — оператор на обществено достъпни телекомуникационни мрежи и услуги на територията на въпросната държава членка, да е в състояние да предоставя техническа помощ, за да се улесни сътрудничеството по линия на настоящия правен инструмент във връзка със законното прихващане на далекосъобщения.

(14й)  Поради обхвата си настоящата директива включва временни мерки единствено с цел събиране на доказателства. В това отношение следва да се подчертае, че всичко, включително финансови активи, може да бъде обект на различни временни мерки в хода на наказателното производство, не само с цел събиране на доказателства, но и с цел конфискация. Важно е да се отчете, че разграничаването между двата вида цели на временните мерки невинаги е очевидно и че целта на временната мярка може да се промени в хода на производството. Поради тази причина от решаващо значение за бъдещата работа е да се поддържа безпроблемна взаимовръзка между различните инструменти, приложими в тази област. Освен това по същата причина преценката дали нещо ще се използва като доказателство и съответно обектът на ЕЗР следва да се оставят на издаващия орган.

(15а)  Когато се прави позоваване на взаимна помощ в съответните международни правни инструменти, като например в конвенциите, сключени в рамките на Съвета на Европа, се приема, че настоящата директива се прилага от държавите членки, участващи в приемането ѝ, с предимство пред тези конвенции.

(15б)  Престъпленията, изброени в приложение Х, следва да се тълкуват в съответствие с тълкуването им съгласно вече съществуващите правни инструменти за взаимно признаване.

(15в)  Съгласно Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че прилагането на такива документи е обосновано.

(16)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно взаимното признаване на решения, взети с оглед събирането на доказателства, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради мащаба и последиците от действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, залегнал в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, залегнал в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(17)  Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати с член 6 от Договора за Европейския съюз и залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално в дял VI от нея, в международното право и международните споразумения, по които Съюзът или всички държави членки са страни, включително Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, и в конституциите на държавите членки в съответното им приложно поле. Никоя разпоредба в настоящата директива не може да бъде тълкувана като забраняваща отказа да се изпълни ЕЗР, когато въз основа на обективни елементи има основания да се смята, че ЕЗР е издадена с цел наказателно преследване или наказание на лице поради неговия пол, расова или етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, националност, език или политически убеждения, или когато положението на лицето може да бъде застрашено на някое от тези основания.

(17а)  Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвиждат, че всеки има право на защита на личните си данни.

(17б)  При прилагането на настоящата директива държавите членки следва да предвидят прозрачни политики по отношение на обработката на личните данни и упражняване от субекта на данните на неговите права на средства за правна защита на личните му данни.

(17в)  Личните данни, получени по силата на настоящата директива, следва да бъдат обработвани, когато това е необходимо и пропорционално на целите за предотвратяване, разследване, разкриване или наказателно преследване на престъпления или изпълнение на наказателни санкции и упражняване на правото на защита. Само упълномощени лица следва да имат достъп до информацията, съдържаща лични данни, което може да бъде постигнато чрез процедури на идентификация.

(18)  В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функциониране на Европейския съюз, Обединеното кралство уведоми, че желае да вземе участие в приемането на настоящата директива. Без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане.

(19)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящата директива, не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Глава I

Европейска заповед за разследване

Член 1

Европейска заповед за разследване и задължение за изпълнението ѝ

1.  Европейската заповед за разследване (ЕЗР) е съдебно решение, издадено или потвърдено от съдебен орган на държава членка („издаващата държава“), за извършване на процесуално-следствено(и) действие(я) в друга държава членка („изпълняващата държава“) с оглед получаване на доказателства в съответствие с разпоредбите на настоящата директива. ЕЗР може да бъде издадена и за получаване на доказателства, които вече са на разположение на компетентните органи на изпълняващата държава.

2.  Държавите членки изпълняват всяка ЕЗР въз основа на принципа на взаимното признаване и в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

2а.  Издаването на ЕЗР може да бъде поискано от заподозряното или обвиняемото лице (или от адвокат от негово име) в рамките на приложимите права на защитата в съответствие с националното наказателно-процесуално право.

3.   Настоящата директива не изменя задължението за спазване на основните права и ▌ правни принципи, залегнали в член 6 от Договора за Европейския съюз, включително правото на защита на лицата, които са субекти на наказателни производства, нито засяга задълженията, възложени на съдебните органи в това отношение.▌

Член 2 Определения

За целите на настоящата директива:

аа)  „издаваща държава“ означава държавата членка, в която е издадена ЕЗР;

аб)  „изпълняваща държава“ означава държавата членка, изпълняваща ЕЗР, в която ще се извършва процесуално-следственото действие;

а)  „издаващ орган“ означава:

i)  съдия, съд, разследващ магистрат или прокурор, компетентен по разглеждания случай; или

ii)  друг компетентен орган, определен от издаващата държава, който в конкретния случай действа в качеството си на разследващ орган в наказателните производства и е компетентен ▌ да нарежда събирането на доказателства в съответствие с националното законодателство. Освен това, преди да бъде предадена на изпълняващия орган, ЕЗР се потвърждава след проверка на съответствието ѝ с условията за издаване на ЕЗР, по-специално условията, посочени в член 5a, параграф 1 от настоящата директива, от съдия, съд, разследващ съдия или прокурор в издаващата държава. Когато ЕЗР е потвърдена от съдебен орган, този орган може също да бъде разглеждан като издаващ орган за целите на предаването на ЕЗР;

б)  „изпълняващ орган“ означава орган, който е компетентен да признае ▌ ЕЗР и да осигури нейното изпълнение в съответствие с настоящата директива и процедурите, приложими при сходен национален случай. Такива процедури може да изискват съдебно разрешение в изпълняващата държава, когато това е предвидено в националното ѝ законодателство.

Член 3Обхват на ЕЗР

▌ ЕЗР обхваща всички процесуално-следствени действия с изключение на ▌ създаването на съвместен екип за разследване и събирането на доказателства в рамките на такъв екип, както е предвидено в член 13 от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на Европейския съюз,(5) (наричана по-нататък „Конвенцията“) и в Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно съвместните екипи за разследване(6), освен за целите на прилагането съответно на член 13, параграф 8 от Конвенцията и на член 1, параграф 8 от Рамковото решение.

Член 4Видове производства, за които може да бъде издадена ЕЗР

ЕЗР може да бъде издадена:

а)  по наказателни производства, образувани от съдебен орган или които може да бъдат образувани пред съдебен орган за престъпление съгласно националното право на издаващата държава;

б)  по производства, образувани от административни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, поради факта, че съставляват правонарушения, и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по дела от наказателен характер;

в)  по производства, образувани от съдебни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, поради факта, че съставляват правонарушения и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по дела от наказателен характер, и

г)  във връзка с производства, посочени в букви а), б) и в), отнасящи се до престъпления или нарушения, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена санкция в издаващата държава.

Член 5

Съдържание и форма на ЕЗР

1.  ЕЗР, съдържаща се във формуляра от приложение А, се попълва и подписва, а съдържанието ѝ се заверява като вярно и точно от издаващия орган.

По-специално тя съдържа следната информация:

а)  данни за издаващия орган и, ако е приложимо, на потвърждаващия орган;

аа)  целта и основанията за ЕЗР;

аб)  необходимата налична информация относно засегнатото(ите) лице(а);

ав)  описание на престъпното деяние, което е предмет на разследване или производство, и на приложимите разпоредби на наказателното право;

аг)  описание на исканото(ите) процесуално-следствено(и) действие(я) и доказателствата, които трябва да бъдат събрани.

2.  Всяка държава членка посочва кой(и) от официалните езици на институциите на Съюза, освен официалния(те) език(ци) на съответната държава членка, може(гат) да се използва(т) за съставяне или превод на ЕЗР, когато въпросната държава е изпълняващата държава.

2a.  ЕЗР, изложена във формуляра в приложение А, се превежда от компетентния орган на издаващата държава на официален език на изпълняващата държава или на друг език, посочен от изпълняващата държава, в съответствие с член 5, параграф 2.

Член 5а

Условия за издаване и предаване на ЕЗР

1.  ЕЗР може да бъде издадена единствено когато издаващият орган се увери, че са изпълнени следните условия:

а)  издаването на ЕЗР е необходимо и пропорционално на целта на производствата, посочени в член 4, като се отчитат правата на заподозряното или обвиняемото лице; и

б)    процесуално-следственото(ите) действие(я), посочено(и) в ЕЗР, би(ха) могло(ли) да бъде(ат) разпоредено(и) при същите условия в сходен национален случай.

2.  Тези условия се преценяват от издаващия орган за всеки отделен случай.

3.  Когато изпълняващият орган има основания да счита, че условията в член 5а, параграф 1 не са изпълнени, изпълняващият орган може да се консултира с издаващия орган за важността на изпълнението на ЕЗР. След тази консултация издаващият орган може да реши да оттегли ЕЗР.

Глава II

Процедури и гаранции за издаващата държава

Член 6

Предаване на ЕЗР

1.  ЕЗР се попълва в съответствие с член 5 и се предава от издаващия орган на изпълняващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на изпълняващата държава да установи автентичността.

1а.  Цялата по-нататъшна официална кореспонденция се осъществява пряко между издаващия орган и изпълняващия орган.

2.  Без да се засяга член 2, буква б), всяка държава членка може да определи централен орган или, когато правната ѝ система го предвижда, повече от един централен орган, който да подпомага ▌ компетентните органи. Държавата членка може, ако е необходимо с оглед организацията на нейната съдебна система, да възложи на централния(те) си орган(и) административното предаване и получаване на ЕЗР, както и цялата свързана с тях официална кореспонденция.

3.  По желание на издаващия орган предаването може да се извърши чрез телекомуникационната система на Европейската съдебна мрежа.

4.  Ако изпълняващият орган е неизвестен, издаващият орган прави всички необходими проучвания, включително чрез звената за контакт на Европейската съдебна мрежа, за да получи информацията от изпълняващата държава.

5.  Когато получилият ЕЗР орган в изпълняващата държава не е компетентен да я признае и да предприеме необходимите действия за нейното изпълнение, той изпраща ЕЗР по служебен път до изпълняващия орган и уведомява за това издаващия орган.

6.  Всички трудности, свързани с предаването или автентичността на всеки документ, необходим за изпълнението на ЕЗР, се преодоляват чрез преки контакти между участващите издаващи и изпълняващи органи или, когато е необходимо, със съдействието на централните органи на държавите членки.

Член 7

ЕЗР, свързана с предходна ЕЗР

1.  Когато издаващият орган издава ЕЗР, допълваща предходна ЕЗР, той посочва този факт в ЕЗР в съответствие с формуляра, предвиден в приложение А.

2.  Когато участва в изпълнението на ЕЗР в изпълняващата държава съгласно член 8, параграф 3, издаващият орган ▌ може, без да се засягат уведомленията, направени съгласно член 28, параграф 1, буква в), да адресира ЕЗР, допълваща предходната ЕЗР, пряко до изпълняващия орган, докато се намира в тази държава.

2a.  Всяка допълваща ЕЗР трябва да бъде заверена в съответствие с член 5 и потвърдена в съответствие с член 2.

Глава III

Процедури и гаранции за изпълняващата държава

Член 8

Признаване и изпълнение

1.  Изпълняващият орган признава ЕЗР, предадена в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, без допълнителни формалности и прави необходимото за нейното изпълнение по същия начин и при същите условия и ред, както ако въпросните процесуално-следствени действия са наредени от орган на изпълняващата държава, освен ако този орган не реши да се позове на някое от основанията за непризнаване или неизпълнение или на някое от основанията за отлагане, предвидени в настоящата директива.

2.  Изпълняващият орган спазва формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващия орган, освен ако в настоящата директива не е предвидено друго и ако тези формалности и процедури не противоречат на основните принципи на правото на изпълняващата държава.

2a.  Когато изпълняващ орган получи ЕЗР, която не е била издадена от издаващ орган съгласно член 2, буква а), изпълняващият орган връща тази ЕЗР на издаващата държава.

3.  Издаващият орган може да поиска един или повече органи на издаващата държава да участват в изпълнението на ЕЗР в подкрепа на компетентните органи на изпълняващата държава, така че определените органи на издаващата държава да могат да вземат участие в изпълнението на процесуално-следственото(ите) действие(я), споменато(и) в ЕЗР в сходен национален случай. Изпълняващият орган спазва това изискване, ако това участие не противоречи на основните принципи на правото на изпълняващата държава или не накърнява основните интереси на националната ѝ сигурност.

3а.  Органите на издаващата държава, които се намират в изпълняващата държава, са подчинени на законодателството на изпълняващата държава по време на изпълнението на ЕЗР. На тях не се дават каквито и да било правомощия за правоприлагане на територията на изпълняващата държава, освен ако изпълнението на тези правомощия на територията на изпълняващата държава е в съответствие с правото на изпълняващата държава, доколкото издаващият и изпълняващият орган са се договорили за това.

4.  Издаващите и изпълняващите органи могат да се консултират взаимно по всякакви подходящи начини, с оглед да се улесни ефикасното прилагане на настоящия член.

Член 9

Избор на друг вид процесуално-следствено действие

1.  Изпълняващият орган при възможност прибягва до процесуално-следствено действие, което е различно от предвиденото в ЕЗР, когато:

а)  посоченото в ЕЗР процесуално-следствено действие не съществува според законодателството на изпълняващата държава или;

б)  не би било възможно процесуално-следственото действие, посочено в ЕЗР, да се използва в сходен национален случай;

1а.  Параграф 1 не се прилага за следните процесуално-следствени действия, които трябва винаги да могат да се прилагат съгласно правото на изпълняващата държава, без да се засяга член 10:

а)  получаване на информация или доказателства, които вече са на разположение на изпълняващия орган, и тази информация или доказателства биха могли да са получени в съответствие със законодателството на изпълняващата държава в рамките на наказателно производство или за целите на ЕЗР;

б)  получаване на информация, съдържаща се в базите данни на полицейски или съдебни органи и до която изпълняващият орган има пряк достъп в рамките на наказателно производство;

в)  изслушване на свидетел, експерт, пострадал, заподозряно или обвиняемо лице или трета страна на територията на изпълняващата държава;

г)  всяко непринудително процесуално-следствено действие, определено в правото на изпълняващата държава;

д)  установяване на самоличността на лица, притежаващи абонамент за даден телефонен номер или IP адрес.

1б.  Изпълняващият орган може също така да прибегне до процесуално-следствено действие, различно от посоченото в ЕЗР, когато с процесуално-следственото действие, избрано от изпълняващия орган, ще бъде постигнат същият резултат, както с действието, посочено в ЕЗР, но със средства, нарушаващи в по-малка степен правата на лицето.

2.  Когато изпълняващият орган реши да се възползва от посочената в параграфи 1 и 1а възможност, той най-напред уведомява издаващия орган, който може да реши да оттегли или да допълни ЕЗР.

3.  Когато, в съответствие с параграф 1, посоченото в ЕЗР процесуално-следствено действие не съществува съгласно законодателството на изпълняващата държава или не би било на разположение в сходен национален случай и когато не е налице никакво друго процесуално-следствено действие, с което би бил постигнат същият резултат, както с исканото действие, изпълняващият орган трябва да уведоми издаващия орган, че не е възможно да бъде оказана исканата помощ.

Член 10

Основания за непризнаване или неизпълнение

1.  Без да се засяга член 1, параграф 4, признаването или изпълнението на ЕЗР може да бъде отказано в изпълняващата държава, когато:

а)  ▌ има наличие на имунитет или привилегия съгласно правото на изпълняващата държава, което прави невъзможно изпълнението на ЕЗР, или когато са налице разпоредби относно определянето и ограничаването на наказателната отговорност във връзка със свободата на печата и свободата на изразяване в други медии, които правят невъзможно изпълнението на ЕЗР;

б)  ▌ в конкретен случай изпълнението ѝ би навредило на основните интереси на националната сигурност, би застрашило източника на информацията или би наложило използването на класифицирана информация, свързана със специални разузнавателни дейности;

г)  ▌ ЕЗР е издадена във връзка с производства, посочени в член 4, букви б) и в), и процесуално-следственото действие не би било разрешено съгласно правото на изпълняващата държава при сходен национален случай;

д)  изпълнението на ЕЗР би било в противоречие с принципа ne bis in idem;

е)  ЕЗР се отнася за престъпление, за което се предполага, че е извършено извън територията на издаващата държава и изцяло или частично на територията на изпълняващата държава и деянието, във връзка с което е издадена ЕЗР, не е престъпление в изпълняващата държава;

ж)  съществуват сериозни основания да се смята, че изпълнението на процесуално-следственото действие, което се съдържа в ЕЗР, ще бъде несъвместимо със задълженията на изпълняващата държава членка съгласно член 6 от ДЕС и с Хартата на основните права на Европейския съюз;

з)   деянието, за което е издадена ЕЗР, не представлява престъпление съгласно законодателството на изпълняващата държава, освен ако не се отнася за престъпление, съдържащо се в категориите престъпления, изложени в приложение Х, както е посочено от издаващия орган в ЕЗР, ако е наказуемо в издаващата държава с присъда за лишаване от свобода или заповед за задържане за максимален срок от поне три години; или

  (в приложение Х да се вмъкне списъкът с 32-те престъпления)

и)   прилагането на действието е ограничено съгласно правото на изпълняващата държава до определен списък или категория престъпления или до престъпления, за които са предвидени наказания до определена граница, които не включват посоченото в ЕЗР престъпление.

1а.  Параграф 1, буква з) и параграф 1, буква и) не се прилагат за мерките, изброени в член 9, параграф 1а.

1б.   По отношение на престъпления, свързани с данъци или такси, мита и валутен обмен, признаването или изпълнението не може да се откаже с основанието, че законодателството на изпълняващата държава не предвижда същия вид данък или такса или че то не съдържа разпоредби за същите видове данъци, такси, мита и валутен обмен като законодателството на издаващата държава.

2.  В случаите, посочени в параграф 1, букви а), б), д), е) и ж) , преди изпълняващият орган да вземе решение за цялостен или частичен отказ за признаване или изпълнение на ЕЗР, той провежда по съответния начин консултации с издаващия орган и, когато е уместно, отправя искане за незабавно предоставяне на необходимата допълнителна информация.

3.  В случая, посочен в параграф 1, буква а) и когато отнемането на привилегията или имунитета е от компетентността на орган на изпълняващата държава членка, изпълняващият орган отправя искане към въпросния орган да упражни това правомощие незабавно. Когато отнемането на привилегията или имунитета е от компетентността на орган на друга държава или международна организация, издаващият орган е този, който следва да поиска упражняването на това правомощие.

Член 11

Срокове за признаване или изпълнение

1.  Решението за признаване или изпълнение се взема и процесуално-следственото действие се извършва със същата бързина и степен на приоритет, както в сходни национални случаи, и при всички случаи в предвидените в настоящия член срокове.

2.  Когато издаващият орган е посочил в ЕЗР, че поради определените процесуални срокове, тежестта на престъплението или други особено спешни обстоятелства са необходими по-кратки срокове от предвидените в настоящия член, или ако издаващият орган е заявил в ЕЗР, че процесуално-следственото действие трябва да бъде извършено на конкретна дата, изпълняващият орган се съобразява с това изискване във възможно най-голяма степен.

3.  Решението относно признаването или изпълнението се взема възможно най-бързо и, без да се засягат разпоредбите на параграф 5, не по-късно от 30 дни след получаването на ЕЗР от компетентния изпълняващ орган.

4.  Освен ако е налице някое от основанията за отлагане по член 14 или изпълняващата държава вече разполага с доказателствата, посочени в предвиденото в ЕЗР процесуално-следствено действие, изпълняващият орган извършва процесуално-следственото действие незабавно и без да се засяга параграф 5 не по-късно от 90 дни, след като е взето решението, посочено в параграф 3.

5.  Когато в определен случай компетентният изпълняващ орган не е в състояние да спази посочения в параграф 3 срок или посочената в параграф 2 конкретна дата, той незабавно уведомява компетентния орган на издаващата държава по какъвто и да е начин, като посочва причините за забавянето и приблизителното време, необходимо за вземане на решението. В този случай посоченият в параграф 3 срок може да бъде удължен най-много с 30 дни.

6.  Когато в определен случай компетентният изпълняващ орган не е в състояние да спази посочения в параграф 4 срок, той незабавно уведомява компетентния орган на издаващата държава по какъвто и да е начин, като посочва причините за забавянето и провежда консултации с издаващия орган по необходимото време за изпълнение на действието.

Член 12

Предаване на доказателства

1.  Изпълняващият орган предава на издаващата държава без излишно забавяне доказателствата, събрани в изпълнение на ЕЗР или вече намиращи се на разположение на компетентните органи на изпълняващата държава. Когато в ЕЗР е включено искане за това и ако е възможно съгласно националното право на изпълняващата държава, доказателствата се предават незабавно на компетентните органи на издаващата държава, подпомагащи изпълнението на ЕЗР в съответствие с член 8, параграф 3.

1а.  Предаването на доказателствата може да бъде спряно в изчакване на решението във връзка с правно средство за защита, освен ако в ЕЗР са посочени достатъчно основания, че незабавното им предаване е от първостепенно значение за правилното провеждане на разследването или за защитата на индивидуални права. Предаването на доказателствата обаче се прекратява, ако би довело до сериозни или необратими вреди на засегнатото лице.

2.  При предаването на събраните доказателства изпълняващият орган посочва дали изисква те да бъдат върнати на изпълняващата държава веднага щом престанат да бъдат необходими на издаващата държава.

3.  Когато съответните предмети, документи или данни са от значение и за друго производство, изпълняващият орган може, по изрично искане и след консултации с издаващия орган, да предаде доказателствата за временно ползване, при условие че ще бъдат върнати на изпълняващата държава, веднага щом престанат да бъдат необходими на издаващата държава или по всяко друго време/повод, договорени между компетентните органи.

Член 13

Правни средства за защита

1.  Държавите членки гарантират, че за процесуално-следствените действия, посочени в ЕЗР, се прилагат правни средства за защита, равностойни на предвидените при сходен национален случай.

2.  Материалноправните основания за издаване на ЕЗР могат да се оспорват само чрез иск пред съд на издаващата държава, без да се засягат гаранциите за основните права в изпълняващата държава.

3.  Ако не се нарушава необходимостта от гарантиране поверителността на разследването, както е предвидено в член 18, параграф 1, издаващият и изпълняващият орган вземат необходимите мерки за осигуряване на информация за възможностите в националното законодателство за търсене на средствата за правна защита, когато те станат приложими, и на достатъчно навреме, за да могат да бъдат приложени ефективно.

4.  Държавите членки правят необходимото сроковете за търсене на правна защита да са същите като предвидените в сходни национални случаи и да се прилагат по начин, който да гарантира възможността за ефективно упражняване на тези средства за правна защита от заинтересованите страни.

5.  Издаващият и изпълняващият орган се информират взаимно за правните средства за защита, потърсени срещу издаването, признаването или изпълнението на ЕЗР.

6.Обжалването на процесуално-следственото действие не спира изпълнението му, освен ако това не е предвидено в сходни национални случаи.

7.  Успешното обжалване на признаването или изпълнението на ЕЗР ще бъде взето предвид от издаващата държава в съответствие с националното ѝ законодателство. Без да се засягат националните процедурни правила, държавите членки гарантират, че в хода на наказателното производство в издаващата държава при оценката на получените чрез ЕЗР доказателства се зачитат правата на защитата и правото на справедлив процес.

Член 14

Основания за отлагане на признаването или изпълнението

1.  Признаването или изпълнението на ЕЗР може да бъде отложено в изпълняващата държава, когато:

а)  нейното изпълнение може да попречи на текущо наказателно разследване или преследване, докато изпълняващата държава счита това за разумно; ▌

б)  съответните предмети, документи или данни вече се използват в друго производство, докато необходимостта от тях отпадне;

2.  Веднага след като отпадне основанието за отлагане, изпълняващият орган предприема незабавно необходимите мерки за изпълнение на ЕЗР и уведомява за това издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Член 15

Задължение за информиране

1.  Получилият ЕЗР компетентен орган в изпълняващата държава, без забавяне и при всички случаи в рамките на една седмица след получаването на ЕЗР, потвърждава получаването ѝ, като попълни и изпрати формуляра, предвиден в приложение Б. Когато е определен централен орган в съответствие с член 6, параграф 2, това задължение се отнася както за централния орган, така и за изпълняващия орган, който получава ЕЗР чрез централния орган. В случаите, посочени в член 6, параграф 5, задължението се отнася както за компетентния орган, получил първоначално ЕЗР, така и за изпълняващия орган, на когото в крайна сметка е предадена ЕЗР.

2.  Без да се засяга член 9, параграфи 2 и 3, изпълняващият орган уведомява издаващия орган:

а)  незабавно и независимо по какъв начин, когато:

i)  за изпълняващия орган е невъзможно да вземе решение относно признаването или изпълнението, тъй като информацията във формуляра от приложението е непълна или явно неточна;

ii)  изпълняващият орган, в хода на изпълнение на ЕЗР, счете без по-нататъшни проверки, че може да е уместно да се предприемат процесуално-следствени действия, които не са били първоначално предвидени или не е можело да бъдат уточнени при издаването на ЕЗР, за да се даде възможност на издаващия орган да предприеме по-нататъшни действия в конкретния случай;

iii)  изпълняващият орган установи, че в конкретния случай не може да спази формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващия орган в съответствие с член 8.

По искане на издаващия орган информацията се потвърждава незабавно по начин, даващ възможност за писмено документиране;

б)  незабавно и по начин, даващ възможност за писмено документиране на:

i)  всяко решение в съответствие с членове 9 или 10 ▌;

ii)  отлагането на изпълнението или признаването на ЕЗР, основанията за това и ако е възможно — очакваната продължителност на отлагането.

Член 16

Наказателна отговорност на служителите

Докато се намират на територията на изпълняващата държава в рамките на прилагането на настоящата директива, служителите от издаващата държава се считат за служители на изпълняващата държава по отношение на извършени срещу тях или от тях престъпления.

Член 17

Гражданска отговорност на служителите

1.  Когато в рамките на прилагането на настоящата директива служителите от дадена държава членка се намират на територията на друга държава членка, първата държава членка носи отговорност за всякакви вреди, причинени от тях по време на извършваните от тях действия, в съответствие с правото на държавата членка, на чиято територия те действат.

2.  Държавата членка, на чиято територия е нанесена вредата, посочена в параграф 1, поправя тази вреда съгласно условията, приложими за вреди, причинени от собствените ѝ служители.

3.  Държавата членка, чиито служители са причинили вреди на някое лице на територията на друга държава членка, възстановява ▌ изцяло сумите, които последната е платила на пострадалите или на лицата, които са имали правото да ги получат от тяхно име.

4.  Без да се засяга упражняването на правата ѝ по отношение на трети страни и с изключение на параграф 3, всяка държава членка се въздържа в случая, предвиден в параграф 1, да иска обезщетение за вредите, които е претърпяла от друга държава членка.

Член 18

Поверителност

1.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на ЕЗР издаващите и изпълняващите органи спазват надлежно поверителността на разследването.

2.  Изпълняващият орган гарантира в съответствие с националното си право поверителността на фактите и съдържанието на ЕЗР, с изключение на необходимото за изпълнението на процесуално-следственото действие. Ако изпълняващият орган не е в състояние да спази изискването за поверителност, той незабавно уведомява за това издаващия орган.

3.  В съответствие с националното си право и ако изпълняващият орган не е посочил друго, издаващият орган запазва поверителността на всички доказателства и на информацията, предоставени от изпълняващия орган, с изключение на необходимата степен на разкриване за целите на разследването или производството, описани в ЕЗР.

4.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки за това банките да не разкриват на засегнатите банкови клиенти или на трети лица, че на издаващата държава е предоставена информация в съответствие с членове 23, 24 и 25 или че се извършва разследване.

Член 18a

Защита на личните данни

При изпълнението на настоящата директива държавите членки гарантират, че личните данни са защитени и могат да бъдат обработвани единствено в съответствие с разпоредбите, предвидени в Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, и принципите на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни и Допълнителния протокол към нея.

Достъпът до тези данни се ограничава, без да се засягат правата на субекта на данните. Само упълномощени лица могат да имат достъп до тези данни.

Член 18б

Разходи

1.  Ако в директивата не е предвидено друго, всички свързани с изпълнението на ЕЗР разходи, направени на територията на изпълняващата държава, се поемат от нея.

2.  Ако изпълняващият орган сметне, че разходите за изпълнението на ЕЗР могат да се окажат извънредно високи, той може да се консултира с издаващия орган за това дали и как разходите биха могли да бъдат поделени или ЕЗР — изменена. Издаващият орган бива предварително уведомен в подробности от изпълняващия орган относно частта от разходите, смятана за извънредно висока.

3.  При извънредни обстоятелства, когато въз основа на консултациите не може да се постигне споразумение, издаващият орган може да реши да оттегли частично или изцяло ЕЗР или ако реши да продължи действието на ЕЗР, той ще покрие частта от разходите, смятана за извънредно висока.

Глава IV

Специфични разпоредби във връзка с определени процесуално-следствени действия

Член 19Временно прехвърляне към издаващата държава на

задържани лица с цел

извършване на процесуално-следствено действие

1.  ЕЗР може да бъде издадена за временното прехвърляне на лице, задържано в изпълняващата държава с цел извършване на процесуално-следственото действие, с оглед на събирането на доказателства, за което се изисква присъствието на лицето на територията на издаващата държава, при условие че то бъде върнато обратно в определения от изпълняващата държава срок.

2.  В допълнение към основанията за непризнаване или неизпълнение, посочени в член 10, изпълнението на ЕЗР може да бъде отказано и ако:

а)  задържаното лице не е съгласно; или

б)  срокът за задържането му ще се удължи вследствие на прехвърлянето.

2a.  Без да се засяга параграф 2, буква а), когато изпълняващата държава сметне за необходимо предвид възрастта на лицето или физическото или психическото му състояние, на законен представител на задържаното лице се дава възможност да даде становище по временното предаване.

3.  В случаите съгласно параграф 1, разрешението за транзитно преминаване на задържаното лице през територията на трета държава членка се издава в отговор на подадено заявление, придружено от всички необходими документи.

4.  Практическите договорености във връзка с временното прехвърляне на лицето, включително данните за условията на неговото задържане в издаващата държава, и датите, до които то ▌ трябва да бъде прехвърлено от територията на изпълняващата държава и върнато обратно там, се договарят между съответните държави членки, като се прави необходимото да се вземат предвид физическото и психическото състояние на лицето, както и равнището на сигурност, изисквано в издаващата държава.

5.  Прехвърляното лице остава задържано на територията на издаващата държава и когато е приложимо, на територията на държавата членка, през която се налага да премине транзитно, във връзка с деянията или осъжданията, за които е било задържано в изпълняващата държава, освен ако изпълняващата държава членка не подаде заявление за освобождаването му.

6.  Времето, през което лицето е било задържано на територията на издаващата държава членка, се приспада от срока за задържане, който лицето изтърпява или ще бъде задължено да изтърпи на територията на изпълняващата държава членка.

7.  Без това да засяга параграф 5, прехвърляното лице не може да бъде наказателно преследвано или задържано, нито да му бъдат налагани други мерки за ограничаване на личната му свобода в издаващата държава за деяния или осъждания, постановени преди заминаването му от територията на изпълняващата държава и които не са посочени в ЕЗР.

8.  Имунитетът, предвиден в параграф 7, се преустановява, когато прехвърленото лице, след като в продължение на петнадесетдневен непрекъснат срок от датата, на която присъствието му вече не е било необходимо на издаващите органи, е разполагало с възможността да напусне съответната страна, е останало на нейна територия или след напускането ѝ се е върнало там.

9.  Разходите, свързани с прилагането на настоящия член, се поемат в съответствие с член 18б, с изключение на разходите, произтичащи от прехвърлянето на лицето към и от издаващата държава, които се поемат от тази държава.

Член 20

Временно прехвърляне към изпълняващата държава на лица, задържани с цел извършване на процесуално-следствено действие

1.ЕЗР може да бъде издадена за временното прехвърляне на лице, задържано в издаващата държава с цел извършване на процесуално-следствено действие, с оглед на събирането на доказателства, за което е необходимо присъствието на лицето на територията на изпълняващата държава.

5.  Параграф 2, буква а) и параграфи —8 от член 19 са приложими mutatis mutandis към временното прехвърляне по настоящия член.

6.  Разходите, свързани с прилагането на настоящия член, се поемат в съответствие с член 18б, с изключение на разходите, произтичащи от прехвърлянето на лицето към и от изпълняващата държава, които се поемат от издаващата държава.

Член 21Изслушване чрез видеоконферентна връзка или друго аудио-визуално предаване

1.  Ако лице, което се намира на територията на изпълняващата държава, трябва да бъде изслушано като свидетел или вещо лице от компетентните органи в издаващата държава, издаващият орган може ▌да издаде ЕЗР за изслушване на свидетеля или вещото лице чрез видеоконферентна връзка или друго аудио-визуално предаване съгласно предвиденото в параграфи 6—9.

1а.  ЕЗР може да бъде издадена и за целите на изслушване на заподозряно или обвиняемо лице чрез видеоконферентна връзка или друго аудио-визуално предаване. В допълнение към основанията за непризнаване или неизпълнение, посочени в член 10, изпълнението на ЕЗР може да бъде отказано и ако:

а)  заподозряното или обвиняемото лице не даде съгласието си за това; или

б)  изпълнението на такова действие в конкретен случай би било в противоречие с основните принципи на правото на изпълняващата държава.

1б.  Издаващият и изпълняващият орган договарят помежду си практическите аспекти на изслушването. При договарянето на практическите аспекти изпълняващият орган поема следните задължения:

(a)да връчи призовка на съответния свидетел или вещо лице относно часа и мястото на изслушването, или;

б)  да призове заподозряното или обвиняемо лице да се яви на изслушването по реда, определен от националното му законодателство, и да го информира за правата му съгласно законодателството на издаващата държава, достатъчно своевременно, за да му позволи да упражни ефективно правото си на защита;

в)  да направи необходимото за установяването на самоличността на изслушваното лице.

3.  Ако при обстоятелствата на конкретното дело изпълняващият орган няма достъп до технически средства за видеоконферентна връзка, тези средства могат да му бъдат осигурени от издаващата държава по взаимно съгласие.

6.  При изслушване чрез видеоконферентна връзка или друго аудио-визуално предаване, се прилагат следните правила:

а)  на изслушването присъства компетентен орган на изпълняващата държава, който отговаря както за установяването на самоличността на изслушваното лице, така и за спазването на основните принципи на правото на изпълняващата▌ държава, като компетентният орган се подпомага при необходимост от устен преводач. Ако изпълняващият орган е на мнение, че по време на изслушването се нарушават основните принципи на правото на изпълняващата▌ държава, той незабавно взема необходимите мерки, за да се гарантира, че изслушването продължава в съответствие с посочените принципи;

б)  при необходимост, компетентните органи на издаващата и на изпълняващата държава договарят помежду си мерки за защита на лицето, което ще бъде изслушвано;

в)  изслушването се провежда пряко от компетентния орган на издаващата държава или под негово ръководство съгласно неговото собствено законодателство;

г)  по искане на издаващата държава или на лицето, което ще бъде изслушано, изпълняващата държава осигурява на изслушваното лице съдействие на устен преводач, ако е необходимо;

д)  преди изслушването заподозрените или обвиняемите лица биват информирани за процесуалните им права, включително правото да не дават показания, съгласно законодателството на изпълняващата и издаващата държава. Свидетелите и вещите лица могат да се позоват на правото си да не дават показания съгласно законодателството на изпълняващата или издаващата държава, като биват информирани за това си право преди изслушването.

7.  Без да се засягат договорените мерки за защита на лицата, при приключване на изслушването изпълняващият орган съставя протокол, в който се посочват датата и мястото на изслушването, самоличността на изслушваното лице, самоличността и функциите на всички останали лица в изпълняващата държава, които участват в изслушването, положените клетви и техническите условия, при които се провежда изслушването. Изпълняващият орган изпраща този документ на издаващия орган.

9.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че когато при изслушването на лице на територията ѝ в съответствие с настоящия член, същото откаже да даде показания, въпреки че има задължение за това, или даде неверни показания, националното ѝ право се прилага по същия начин, както ако изслушването се състои в рамките на национална процедура.

Член 22Изслушване по телефона

1.  Ако лице, което се намира на територията на дадена държава членка, трябва да бъде изслушано като свидетел или вещо лице от компетентните органи в друга държава членка, издаващият орган на втората държава членка, когато не е уместно или възможно лицето, което трябва да бъде изслушано, да се яви лично на територията ѝ и след като е разгледал възможността за други подходящи средства, може да издаде ЕЗР за изслушване на свидетеля или вещото лице по телефона съгласно предвиденото в параграф 4.

4.  Ако не е договорено друго, разпоредбите на член 21, параграфи 1б, 6, 7 и 9 се прилагат mutatis mutandis.

Член 23Информация за банкови

и други финансови сметки

1.  ЕЗР може да бъде издадена с цел да се установи дали дадено физическо или юридическо лице, което е обект на наказателно производство, притежава или контролира една или повече сметки, независимо от техния характер, в банка, която се намира на територията на изпълняващата държава, и ако е така, да бъдат предоставени всички данни на установените сметки.

2.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, при определените в настоящия член условия, за да бъде в състояние да предостави информацията, посочена в параграф 1.

3.  Посочената в параграф 1 информация включва, ако това е поискано в ЕЗР, и сметки, с които лицето — обект на производството, е упълномощено да се разпорежда.

4.  Задълженията в настоящия член се прилагат само доколкото информацията е собственост на банката, която поддържа сметката.

6.  Издаващият орган посочва в ЕЗР причините, поради които счита, че е възможно поисканата информация да бъде от съществено значение за целите на наказателното производство и основанията за предположението си, че в банките в изпълняващата държава има сметки, както и доколкото съществува информация — кои са участващите банки. Той също така включва в ЕЗР цялата налична информация, която може да улесни изпълнението ѝ .

7.  ЕЗР може да бъде издадена и за да се определи дали дадено физическо или юридическо лице, което е обект на наказателно производство, притежава една или повече сметки, в небанкова финансова институция, която се намира на територията на изпълняващата държава. Параграфи 3—6 се прилагат mutatis mutandis. В този случай и в допълнение към основанията за непризнаване и неизпълнение, посочени в член 10, изпълнението на ЕЗР може да бъде отказано и ако изпълнението на действието не би било разрешено при сходен национален случай.

Член 24Информация за банкови

и други финансови операции

1.  ЕЗР може да бъде издадена с цел да се съберат данните на конкретни банкови сметки и на банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в ЕЗР, включително данните на всяка сметка на изпращач и на получател.

2.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки при определените в настоящия член условия, за да бъде в състояние да предостави информацията, посочена в параграф 1.

3.  Задълженията в настоящия член се прилагат само доколкото информацията е собственост на банката, която държи сметката.

4.  Издаващият орган посочва в ЕЗР основанията си да смята, че исканата информация е съществена за целта на наказателното производство.

5.  ЕЗР може да бъде издадена и във връзка с информацията, предвидена в параграф 1, с позоваване на финансовите операции, провеждани от небанкови финансови институции. Параграфи 3—4 се прилагат mutatis mutandis. В този случай и в допълнение към основанията за непризнаване и неизпълнение, посочени в член 10, изпълнението на ЕЗР може да бъде отказано и ако изпълнението на действието не би било разрешено при сходен национален случай.

Член 25Наблюдение на банкови трансакции

Член 26Контролирани доставки

Член 27Процесуално-следствени действия, които изискват събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период

1.  Когато ЕЗР се издава с цел изпълнение на действие ▌, което предполага събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период, като например:

а)  наблюдение на банкови или други финансови операции, които се извършват чрез една или повече посочени сметки;

б)  контролирана доставка на територията на изпълняващата държава;

  изпълнението му може ▌ да бъде отказано, в допълнение към основанията за непризнаване и неизпълнение, посочени в член 10, ако изпълнението на съответното действие не би било разрешено при сходен национален случай.

1а.  Практическите договорености във връзка с действието по параграф 1, буква б) и в други случаи според необходимостта, се договарят между съответните държави членки.

1б.  Издаващият орган посочва в ЕЗР основанията си да смята, че исканата информация е съществена за целта на наказателното производство.

4.  Компетентните органи на изпълняващата държава имат правото да действат и да ръководят и контролират операциите, свързани с изпълнението на ЕЗР, посочена в параграф 1.

Член 27а

Разследване под прикритие

1. ЕЗР може да бъде издадена с цел да се отправи искане към изпълняващата държава да съдейства на издаващата държава за провеждане на разследвания на престъплението от длъжностни лица под прикритие или с фалшива самоличност (разследване под прикритие).

2.Издаващият орган посочва в ЕЗР основанията си да смята, че е възможно това конкретно действие да бъде от значение за целта на наказателното производство. Решението за признаване и изпълнение на ЕЗР, издадено при условията, посочени в настоящия член, се взема за всеки отделен случай от компетентните органи на изпълняващата държава при зачитане на националното ѝ право и процедури.

3.Изпълнението на ЕЗР, посочена в параграф 1, може да бъде отказано, в допълнение към основанията за непризнаване и неизпълнение, посочени в член 10, ако изпълнението на съответното действие не би било разрешено при сходен национален случай или ако не е било възможно да се постигне съгласие по договореностите за разследване под прикритие, както е посочено в параграф 4.

4.Разследвания под прикритие се извършват в съответствие с националното право и процедурите на държавата членка, на чиято територия се осъществява разследването под прикритие. Единствено компетентните органи на изпълняващата държава имат правото да действат и да ръководят и контролират операциите, свързани с процесуално-следственото действие, посочено в параграф 1. Продължителността на разследването под прикритие, подробните условия, както и правният статут на съответните длъжностни лица по време на такова разследване се договарят между държавите членки, при зачитане на националното им право и процедури.

ГЛАВА IV (A)

ПРИХВАЩАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

Член 27б

Прихващане на далекосъобщения

с техническата помощ на друга държава членка

1.  ЕЗР може да бъде издадена за прихващане на далекосъобщения в държавата, от която е необходима техническа помощ.

2.  Когато повече от една държава е в състояние да окаже цялата необходима техническа помощ за едно и също прихващане на далекосъобщения, ЕЗР се изпраща само на една от тях, като с приоритет се ползва държавата, където се намира или ще се намира субектът.

3.  Посочената в параграф 1 ЕЗР съдържа и следната информация:

а)  информация с цел идентифициране на субекта на това прихващане;

б)  желаната продължителност на прихващането; и

в)  предоставянето на достатъчно технически данни, по-специално идентификатора на обекта, за да се гарантира изпълнението на ЕЗР.

3а.  Издаващият орган посочва в ЕЗР основанията си да смята, че исканото действие е съществено за целта на наказателното производство.

4.  В допълнение към основанията за отказ, предвидени в член 10, изпълнението на посочената в параграф 1 ЕЗР може да бъде отказано и ако действието не би било разрешено при сходен национален случай. Изпълняващата държава може да обвърже съгласието си с условия, които биха били спазвани при сходен национален случай.

5.  Посочената в параграф 1 ЕЗР може да бъде изпълнена чрез:

а)    предаване на далекосъобщения директно към издаващата държава; или

б)    прихващане, записване и последващо предаване на резултата от прихващането на далекосъобщения към издаващата държава.

  Издаващият и изпълняващият орган провеждат взаимни консултации с оглед на постигане на съгласие за това дали прихващането се извършва в съответствие с параграф 5, букви а) или б).

6.  При издаване на посочената в параграф 1 ЕЗР или по време на прихващането издаващият орган може, в случай че има специално основание за това, да поиска и транскрибиране, декодиране или декриптиране на записа, при условие че има съгласие от страна на изпълняващия орган.

7.  Разходите, свързани с прилагането на настоящия член, се поемат в съответствие с член 18б, с изключение на разходите, произтичащи от транскрибирането, декодирането или декриптирането на прихванатите съобщения, които се поемат от издаващата държава.

Член 27г

Уведомяване на държавата членка, където се намира субектът и от която не е необходима техническа помощ

1.  В случаите, когато за целите на провеждане на процесуално-следствено действие прихващането на далекосъобщения е разрешено от компетентния орган на една държава членка („прихващащата държава членка“) и адресът за съобщения на субекта, посочен в заповедта за прихващане, се използва на територията на друга държава членка („уведомената държава членка“), от която не е необходима техническа помощ за осъществяване на прихващането, прихващащата държава членка информира компетентния орган на уведомената държава членка за прихващането:

а)    преди да бъде извършено прихващането в случаите, когато компетентният орган на държавата членка е наясно, при издаване на заповед за прихващането, че субектът е или ще бъде на територията на уведомената държава членка;

б)    по време на прихващането или след неговото провеждане, веднага след като разбере, че субектът на прихващането се намира или се е намирал на територията на уведомената държава членка по време на прихващането.

2.  Уведомяването по параграф 1 се извършва чрез формуляра, предвиден в приложение В.

3.  Компетентният орган на уведомената държава членка може, в случаите когато прихващането не би било разрешено при сходен национален случай, да уведоми, незабавно и най-късно до 96 часа след приемането на уведомлението по параграф 1, компетентният орган на прихващащата държава, че:

а)  прихващането не може да бъде извършено или се прекратява; и

б)  при необходимост, вече прихванат материал в рамките на пребиваването на субекта на неговата територия не може да бъде използван или може да бъде използван единствено при условия, които компетентният орган ще уточни. Компетентният орган на уведомената държава информира компетентния орган на прихващащата държава за основанията за посочените условия.

4.  Член 5, параграф 2 се прилага mutatis mutandis за уведомяването, посочено в параграф 2.

ГЛАВА IV (Б)

ВРЕМЕННИ МЕРКИ

Член 27д

Временни мерки

1.  ЕЗР може да бъде издадена с цел да се предприеме мярка с оглед на временното предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на материали, които биха могли да се използват като доказателство, или разпореждането с тях.

2.  Изпълняващият орган взема решение относно временната мярка и го съобщава възможно най-скоро и ако е осъществимо, в рамките на 24 часа от получаването на ЕЗР.

3.  Когато е отправено искане за временната мярка по параграф 1, издаващият орган посочва в ЕЗР дали доказателствата се предават на издаващата държава или остават в изпълняващата държава. Изпълняващият орган признава и изпълнява такава ЕЗР и предава доказателствата в съответствие с процедурите, предвидени в директивата.

4.  Когато в съответствие с параграф 3 ЕЗР е съпътствана от инструкция за запазване на доказателствата в изпълняващата държава, издаващият орган посочва датата на прекратяване на временната мярка по параграф 1 или очакваната дата за внасяне на искането за предаване на доказателствата на издаващата държава.

5.  След консултация с издаващия орган, изпълняващият орган може в съответствие с националното си право и практика да определи подходящи условия, с оглед на обстоятелствата по случая, за да ограничи срока, за който временната мярка по параграф 1 ще остане в сила. Ако в съответствие с тези условия изпълняващият орган предвиди прекратяване на временната мярка, той информира издаващия орган, на който се дава възможността да представи своите бележки. Издаващият орган незабавно уведомява изпълняващия орган за прекратяването на мерките по параграф 1.

Глава V

Заключителни разпоредби

Член 28

Нотификации

1.  До ... (7)6 всяка държава членка нотифицира Комисията относно следното:

а)  органът(ите), който(ито) в съответствие с вътрешния ѝ правен ред е(са) компетентни съгласно член 2, букви а) и б), когато държавата членка е издаваща държава или изпълняваща държава;

б)  езиците, които могат да се използват за ЕЗР, съгласно посоченото в член 5, параграф 2;

в)  информацията относно определения(те) централен(ни) орган(и), ако държавата членка желае да се възползва от възможността, предоставена в член 6, параграф 2. Тази информация е обвързваща за органите на издаващата държава;

д)  държавата членка може да осигури и списък на необходимите документи, които ще изисква по член 19, параграф 3.

2.  Държавите членки информират Комисията за всяка следваща промяна в информацията, посочена в параграф 1.

3.  Комисията предоставя достъп до информацията, получена съгласно настоящия член, на всички държави членки▌ и на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ). ЕСМ предоставя информацията на своя уебсайт, посочен в член 9 от Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. относно Европейската съдебна мрежа.

Член 29

Връзки с други споразумения и договорености

1.  Без да се засяга прилагането им между държавите членки и трети държави, както и временното им прилагане по силата на член 30, считано от ...,(8)7 настоящата директива заменя съответните разпоредби на следните конвенции, приложими към отношенията между държавите членки, обвързани от настоящата директива:

▌  Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г., както и двата ѝ допълнителни протокола от 17 март 1978 г. и 8 ноември 2001 г., и двустранните споразумения, сключени по силата на член 26 от същата конвенция;

▌  Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г.;

▌  Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на ЕС, и Протокола към нея от 16 октомври 2001 г.

2.  Рамково решение 2008/978/ПВР се заменя за всички държави членки, които са участвали в приемането на настоящата директива. Разпоредбите на Рамково  решение 2003/577/ПВР се заменят за всички държави членки, които са участвали в приемането на настоящата директива, по отношение на обезпечаването на доказателства.

3.  В допълнение към настоящата директива държавите членки могат да сключват или да продължават да прилагат ▌ двустранни или многостранни споразумения или договорености с други държави членки след ...(9)8 само доколкото те дават възможност за допълнително укрепване на целите на настоящата директива и способстват за опростяването или допълнителното улесняване на процедурите за събиране на доказателства и при условие че се спазва равнището на гаранции, определено в настоящата директива.

5.  В срок до ... (10)9 държавите членки уведомяват Комисията за съществуващите споразумения и договорености, посочени в параграф 3, които те желаят да продължат да прилагат. Държавите членки също така уведомяват Комисията в тримесечен срок от подписването на ▌ нови споразумения или договорености, посочени в параграф 3.

Член 30

Преходни разпоредби

1.  Действащите актове за взаимопомощ по наказателноправни въпроси продължават да се прилагат по отношение на исканията за взаимопомощ, получени преди… (11)10. Решенията за обезпечаване на доказателства, постановени по силата на Рамково решение 2003/577/ПВР и получени до… * , също се уреждат от последните.

2.  Член 7, параграф 1 се прилага mutatis mutandis за ЕЗР, когато е налице решение за обезпечаване, постановено по силата на Рамково решение 2003/577/ПВР.

Член 31

Транспониране

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки за спазване на ▌настоящата директива до ….(12)11.

1а.  Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  До ...(13)12 държавите членки предават на ▌ Комисията текста на разпоредбите, с които въвеждат в националното си право задълженията, наложени им с настоящата директива.

Член 32

Доклад относно прилагането

Не по-късно от пет години след датата на влизане в сила на настоящата директива Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива въз основа на постъпилата качествена и количествена информация, който включва по-специално оценка на въздействието на сътрудничеството по наказателноправни въпроси и защитата на физическите лица, както и изпълнението на разпоредбите относно прихващането на далекосъобщения на фона на техническия прогрес. Докладът се придружава, при необходимост, от предложения за изменение на настоящата директива.

Член 33

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 34Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в […] на […] година.

  За Европейския парламент  За Съвета

  Председател  Председател

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ A

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ (ЕЗР)

Настоящата ЕЗР е издадена от компетентен ▌ орган. Издаващият орган удостоверява, че издаването на настоящата ЕЗР е необходимо и пропорционално на целта на посоченото в заповедта производство при зачитане на правата на заподозряното или обвиняемото лице, както и че поисканите процесуално-следствени действия могат да бъдат разпоредени при същите обстоятелства по сходен случай на национално равнище. Отправям искане за извършване на посоченото(ите) по-долу процесуално-следствено(и) действие(я), при надлежно отчитане на поверителността на разследването, и за предаване на доказателствата, събрани в резултат на изпълнението на ЕЗР.

Раздел A

Издаваща държава:.........................................................................................................................................

Изпълняваща държава: ....................................................................................................................................

Раздел Б: Спешност

Отбележете дали са необходими спешни действия поради:

o укриване или унищожаване на доказателства

o непосредствено предстояща дата на гледане на делото

o друга причина

Моля, уточнете по-долу:

Сроковете за изпълнение на ЕЗР са предвидени в директивата. Независимо от това, ако е необходим по-кратък и специален срок, посочете съответната дата и обяснете причините за този срок:

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Раздел В: Процесуално-следствено(и) действие(я), което(ито) да бъде(ат) извършено(и)

1.  Опишете изискваното(ите) съдействие/процесуално-следствено(и) действие(я) И отбележете, ако е приложимо, дали то е едно от следните процесуално-следствени действия:

................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

oПолучаване на информация или доказателства, с които изпълняващият орган вече разполага

o Получаване на информация от базите данни на полицията или съдебните органи

o Съдебно заседание за изслушване

Свидетел

Вещо лице

Заподозряно или обвиняемо лице

Жертва

Трета страна

oУстановяване на самоличността на лица, притежаващи абонамент на даден телефонен номер или IP адрес

o Временно прехвърляне на задържано лице в издаващата държава

o Временно прехвърляне на задържано лице в изпълняващата държава

o Съдебно заседание за изслушване чрез видеоконферентна връзка или друго аудио-визуално предаване

Свидетел

Вещо лице

Заподозряно или обвиняемо лице

o Изслушване по телефона

Свидетел

Вещо лице

o Информация за банкови и други финансови сметки

o Информация за банкови и други финансови операции

o Процесуално-следствено действие, което изисква събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период

Проследяване на банкови или други финансови операции

Контролирани доставки

Други

o Разследване под прикритие

o Прихващане на далекосъобщения

o Мярка за временно предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на материали, които биха могли да се използват като доказателство, или разпореждането с тях.

Раздел Г: Връзка с предходна ЕЗР

Ако е приложимо, отбележете дали настоящата ЕЗР допълва предходна ЕЗР. Посочете информацията, необходима за идентифициране на предходната ЕЗР (дата на издаване на въпросната ЕЗР, орган, на който е изпратена и, ако е известна, датата на предаване на ЕЗР и референтните номера, дадени от издаващия и изпълняващия орган).

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Ако е приложимо, отбележете дали по същия случай вече е била отправена ЕЗР и към друга държава членка.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Раздел Д: Самоличност на засегнатото лице

 

1.  Посочете цялата известна информация относно самоличността на i) физическото(ите) или ii) юридическото(ите) лице(а), засегнато(и) от процесуално-следственото действие (ако са засегнати повече от едно лице, дайте информация за всяко от тях):

 

i)  За физическите лица

Имена:  

Собствено(и) име/имена:  

Друго(и) име(на) от значение, ако е приложимо:  

Псевдоними, ако е приложимо:  

Пол:  

Гражданство:  

Идентификационен номер или номер на социално осигуряване ...............................................................................................................

Вид и номер на документа(ите) за самоличност (лична карта, паспорт), ако е приложимо: …………………………………………………………………………………………………………

Дата на раждане:  

Място на раждане:  

Местопребиваване и/или известен адрес; ако не са известни, посочете последния известен адрес:.................................

  

Език(езици), които посоченото лице разбира:

  

 

ii)  За юридическите лица

Наименование:  

Правна форма:  

Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо:

  

Седалище по регистрация:  

Регистрационен номер:  

Адрес на юридическото лице:  

Име на представителя на юридическото лице.................................................................

 

Посочете статуса на засегнатото лице към настоящия момент в производството:

Заподозряно или обвиняемо лице

Жертва

Свидетел

Вещо лице

Трета страна

Друг статус (пояснете):........................................................................................................

 

2.  Ако е различен от горепосочения адрес, посочете мястото, на което следва да се проведе процесуално-следственото действие: ……………………………………………………………………………………................................

………………………………………………………………………………………………………….

3.  Посочете друга информация, която би била от полза при изпълнението на ЕЗР, ако разполагате с такава:

……………………………………………………………………………………................................

…………………………………………………………………………………....................................

Раздел Е: Вид производство, за което е издадена ЕЗР:

  а)  по наказателни производства, образувани от съдебен орган или които може да бъдат образувани пред съдебен орган за престъпление съгласно националното право на издаващата държава; или

  б)  по производство, образувано от административни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, защото съставляват правонарушения, и когато решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по дела от наказателен характер; или

  в)  по производство, образувано от съдебни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, защото съставляват правонарушения, и когато решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по дела от наказателен характер.

  г)  във връзка с производства, посочени в букви а), б) и в), отнасящи се до престъпления или нарушения, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена санкция в издаващата държава.

Раздел Ж: Основания за издаване на ЕЗР

1.  Кратко изложение на фактите

Посочете причините за издаване на ЕЗР, включително кратко изложение на подкрепящите факти, описание на правонарушението, по което е повдигнато обвинение или се води разследване, на какъв етап се намира разследването, основание за наличие на рискови фактори и друга информация от значение.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.  Вид и правна квалификация на правонарушението(ята), заради което(ито) е издадена ЕЗР, и приложимата законова разпоредба/кодекс:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3.  Правонарушението, за което е издадена ЕЗР, наказуемо ли е в издаващата държава с лишаване от свобода или заповед за задържане в максимален размер от поне три години по определението от правото на издаващата държава и включено ли е в следния списък от правонарушения: (отбележете в съответната клетка)

□ - участие в престъпна организация,

□ - тероризъм,

□ - трафик на хора,

□ - сексуална експлоатация на деца и детската порнография,

□ - незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества,

□ -  незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,

□ - корупция,

□ - измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности,

□ - изпиране на приходи от престъпления,

□ - подправяне на парични знаци, включително евро,

□ - компютърни престъпления,

□ - престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински и растителни видове и разновидности,

□ - улесняване на незаконно влизане и пребиваване,

□ - умишлено убийство, тежка телесна повреда,

□ - незаконна търговия с човешки органи и тъкани,

□ - отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници,

□ - расизъм и ксенофобия,

□ - организиран или въоръжен грабеж,

□ - незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,

□ - мошеничество,

□ - рекет и изнудване,

□ - подправяне и пиратство на изделия,

□ - подправяне на административни документи и търговия с тях,

□ - подправяне на платежни средства,

□ - незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа,

□ - незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали,

□ - трафик на незаконно отнети превозни средства,

□ - изнасилване,

□ - палеж,

□ - престъпления под юрисдикцията на Международния наказателен съд,

□ - незаконно отвличане на летателни средства или кораби,

□ - саботаж.

Раздел З: Допълнителни искания за определени действия

Попълнете разделите, приложими към поисканото(ите) процесуално-следствено(и) действие(я):

Раздел З1: Прехвърляне на задържано лице

 

(1) Ако се отправя искане за временно прехвърляне към издаващата държава на задържано лице с цел извършване на процесуално-следствено действие, отбележете дали лицето е съгласно с тази мярка:

o Да o Не o Отправям искане за получаване на съгласието на лицето

 

(2) Ако се отправя искане за временно прехвърляне към изпълняващата държава на задържано лице с цел извършване на процесуално-следствено действие, отбележете дали лицето е съгласно с тази мярка:

o Да o Не

Раздел З2: Видеоконферентна или телефонна връзка или друго аудио-визуално предаване

(1)  Ако се отправя искане за изслушване чрез видеоконферентна или телефонна връзка или друго аудио-визуално предаване:

 

Отбележете наименованието на органа, който ще проведе изслушването (координати/език)............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

Посочете основанията за искане на процесуално-следственото действие:.................................................

………………………………………………………………………………………………………...

а)  изслушване чрез видеоконферентна връзка или друго аудио-визуално предаване:

Заподозряното лице е дало съгласието си

 

б)  Изслушване по телефона

 

Раздел З3: Временни мерки

Ако се отправя искане за предварителна мярка за предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на материали, които биха могли да се използват като доказателство, или разпореждането с тях, отбележете дали:

материалите ще бъдат прехвърлени в издаващата държава

материалите ще останат в изпълняващата държава; отбележете очакваната дата:

за прекратяване на временната мярка:…………………………………………….

за внасяне на следващо искане относно материалите ………………..……….

Раздел З4: Банкова информация

 

(1)  Ако се отправя искане за информация за банкови или други финансови сметки, които лицето държи или контролира, посочете за всяка от тях защо считате, че мярката е от значение за целите на наказателното производство и основанията, поради които смятате, че сметката се държи в банки в изпълняващата държава:

 

Информация за банковите сметки, които лицето държи или с които то е упълномощено да се разпорежда.

 

Информация за други финансови сметки, които лицето държи или с които то е упълномощено да се разпорежда

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

(2)  Ако се оправя искане за информация за банкови или други финансови операции,

посочете за всяка от тях защо считате, че мярката е от значение за целите на наказателното

производство:

 

 

Информация за банкови операции

Информация за други финансови операции

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Посочете съответния период от време и свързаните с операциите сметки

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(предишен раздел H5, сега в раздел H6)

Раздел З5: Процесуално-следствени действия, които изискват събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период

 

Ако се отправя искане за процесуално-следствено действие от този вид, посочете защо считате, че исканата информация е от значение за целите на наказателното производство

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(предишен раздел З6, сега в раздел З7)

Раздел З6: Разследване под прикритие

 

Ако се отправя искане за разследване под прикритие, посочете защо считате, че е вероятно това процесуално-следствено действие да е от значение за целите на наказателното производство

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(предишен раздел З7, сега в раздел З5)

Раздел З7: Прихващане на далекосъобщения

 

(1)Ако се отправя искане за прихващане на далекосъобщения, посочете защо считате, че това процесуално-следствено действие е от значение за целите на наказателното производство

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(2)  Посочете следната информация:

а)  информация за идентифициране на субекта на това прихващане:

................................................................................................................................................................

б)  желаната продължителност на прихващането:

................................................................................................................................................................

в)  технически данни (по-специално идентификатор на обекта като мобилен телефон, стационарен телефон, адрес на електронна поща, интернет връзка), които позволяват да бъде изпълнена ЕЗР:

................................................................................................................................................................

(3)  Отбележете предпочитания от вас метод на изпълнение

o незабавно предаване

o запис и последващо предаване

 

Отбележете дали искате да бъде направена транскрипция, декодиране, декриптиране на прихванатия материал*:

................................................................................................................................................................

*Моля да се има предвид, че разходите за всяка транскрипция, декодиране или декриптиране се поемат от издаващата държава.

 

Раздел И: Формалности и процедури по изпълнението

 

1.  Отбележете и попълнете, ако е приложимо

o  От изпълняващия орган се иска да спази следните формалности и

процедури(…):......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

2.  Отбележете и попълнете, ако е приложимо

o  Отправя се искане един или няколко служители на издаващата държава да окажат съдействие при изпълнението на

ЕЗР на компетентните органи на изпълняващата държава.

 

Координати на служителите:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка:............................................................................

Раздел Й: Правни средства за защита

 

1.  Посочете дали са направени постъпки за използване на правно средство за защита срещу издаването на ЕЗР и при наличие на такива дайте повече информация (описание на правното средство за защита, в т.ч. необходимите стъпки, които следва да се предприемат, и срокове):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

2.  Орган в издаващата държава, който може да предостави повече информация за процедурите за прилагане на правни средства за защита в издаващата държава и възможностите за правна помощ и устен и писмен превод:

Наименование: ....................................................................................................................................................

Лице за контакти (ако е приложимо): ..............................................................................................................

Адрес: ................................................................................................................................................

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града) ...............................................................................................

Факс: (код на държавата) (код на областта/града) ...............................................................................................

Адрес на електронна поща: ..................................................................................................................................................

 

Раздел K: Информация за органа, издал ЕЗР

Отбележете вида орган, издал ЕЗР:

 

  съдебен орган

  *друг компетентен орган съгласно определението в правото на изпълняващата държава

  *Попълнете и раздел L

 

Наименование на органа:

................................................................................................................................................................

Име на представителя/точката за контакт:

................................................................................................................................................................

Досие №:..................................................................................................................................................

Адрес: ................................................................................................................................................

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)………………………………………………………………

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)………………………………………...…………………….

Адрес на електронната поща:...........................................................................................................

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с издаващия орган:

................................................................................................................................................................

 

 

Ако са различни от горепосочените — координати на лицето(ата), което(ито) да бъдат търсени за допълнителна информация или за уточняване на практическите подробности по предаването на доказателствата:

 

Име/Длъжност/Организация:  

Адрес:  

Адрес на електронна поща/Телефон:  

Подпис на издаващия орган и/или неговия представител, с който съдържанието на ЕЗР се заверява като вярно и точно:

 

Име:

Заемана длъжност (звание/ранг):  

Дата:  

Официален печат (ако има такъв):

 

Раздел Л: Информация за съдебния орган, потвърдил ЕЗР

 

Отбележете вида на съдебния орган, потвърдил ЕЗР:

  □  а) съдия или съд

  □  б) разследващ магистрат

  □  в) прокурор

 

Официално наименование на потвърждаващия орган:  

................................................................................................................................................................

Име на неговия представител:

................................................................................................................................................................

Заемана длъжност (звание/ранг):

................................................................................................................................................................

Досие № …………………….…………………………………………………………………………..

Адрес: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града) ...............................................................................................

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)...............................................................................................

Адрес на електронна поща:.................................................................................................................

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с потвърждаващия орган:

................................................................................................................................................................

 

Отбележете дали главната точка за контакт за изпълняващия орган следва да бъде:

□ издаващия орган

□ потвърждаващия орган

 

Подпис и данни за издаващия орган

Име:

Заемана длъжност (звание/ранг):

Дата:

Официален печат (ако има такъв):

 

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЕЗР

Този формуляр се попълва от органа на изпълняващата държава, получил посочената по-долу ЕЗР.

(А)  СЪОТВЕТНА ЕЗР

▌Орган, издал ЕЗР:

  

Номер на делото:

  

Дата на издаване:

  

Дата на получаване:

  

(Б)  ОРГАН, ПОУЧИЛ ЕЗР((14)13)

Официално наименование на компетентния орган:

  

Име на неговия представител:

  

Заемана длъжност (звание/ранг):

  

Адрес:

  

  

  

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

  

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

  

Адрес на електронна поща:

  

Номер на делото:

  

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с органа:

  

(В)  (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО) КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН, НА КОЙТО ОРГАНЪТ ПО ТОЧКА (В) Е ИЗПРАТИЛ ЕЗР

Официално наименование на органа:

  

Име на неговия представител:

  

Заемана длъжност (звание/ранг):

  

Адрес:

  

  

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

  

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

  

Адрес на електронна поща:

  

Дата на предаването:

  

Номер на делото:

  

Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка:  

 

(Г)  ДРУГА ИНФОРМЗАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЩИЯ ОРГАН:

 

  

  

  

 

(Д)  ПОДПИС И ДАТА

Подпис:

Дата:  

Официален печат (ако има такъв):

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Нотификация

Настоящият формуляр се използва за уведомяване на държава членка за прихващане на далекосъобщения, което ще бъде проведено, е било проведено или в момента се провежда на нейна територия без нейната техническа помощ. С настоящото уведомявам ………...........................………………..….(нотифицираната държава членка) за прихващането.

(A)(15)14  КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

Официално наименование на компетентния орган на извършаващата прихващането държава членка:

  

Име на неговия представител:

  

Заемана длъжност (звание/ранг):

  

Адрес:

  

  

  

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

  

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

  

Адрес на електронна поща:

  

Номер на досие

  

Дата на издаване:

  

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с органа:

  

(Б)  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИХВАЩАНЕТО

(І)  Информация относно състоянието към момента: Настоящата нотификация се прави (отбележете)

 

преди прихващането

по време на прихващането

след прихващането

 

(II)  (Очаквана) продължителност на прихващането (по информация на издаващия орган):

……………………………………, считано от …………………………………………...

 

(III)  Обект на прихващането: (телефонен номер, IP адрес или адрес на електронна поща)

…………………………………………………………………………………………….………..

 

(IV)  Самоличност на засегнатите лица

Посочете цялата известна информация относно самоличността на i) физическото(ите) или ii)

юридическото(ите) лице(а), срещу които се провежда/може да бъде проведено процесуално-следствено действие:

 

i)  За физическите лица

Имена:  

Собствено име/имена:  

Друго(и) име(на) от значение, ако е приложимо:  

Псевдоними, ако е приложимо:  

Пол:  

Гражданство:  

Идентификационен номер или номер на социално осигуряване ...............................................................................................................

Дата на раждане:  

Място на раждане:  

Местопребиваване и/или известен адрес; ако не са известни, посочете последния известен адрес:

  

Език(езици), които посоченото лице разбира:

  

ii)  За юридическите лица

Име:  

Правна форма:  

Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо:

  

Седалище по регистрация:  

Регистрационен номер:  

Адрес на юридическото лице …………………………………………………………..…

Име и координати на представителя на юридическото лице:………….……

(V)  Информация относно целта на прихващането:

Посочете цялата информация, включително описание на случая, правна квалификация на престъплението(ята) и приложими законови разпоредби/кодекс, необходима за да може компетентният орган да прецени следното:

·дали прихващане би било разрешено при сходен национален случай; и

дали полученият материал може да се използва в рамките на съдебно производство;

·ако прихващането вече е било проведено — дали материалът може да се използва

в рамките на съдебни производства

 

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

 

 

Забележете, че всяко възражение срещу прихващането или използването на вече прихванат материал трябва да се повдигне не по-късно от 96 часа от получаването на настоящата нотификация.

 

(Г)  ПОДПИС И ДАТА

Подпис:

Дата:  

Официален печат (ако има такъв):

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х (във връзка с член 10)

-  участие в престъпна организация,

-  тероризъм,

-  трафик на хора,

-  сексуална експлоатация на деца и детска порнография,

-  незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества,

-  незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,

-  корупция,

-  измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности,

-  изпиране на имущество, придобито от престъпление,

-  подправяне на парични знаци, включително евро,

-  компютърни престъпления,

-  престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени растителни видове и разновидности,

-  улесняване на незаконно влизане и пребиваване,

-  убийство, тежка телесна повреда,

-  незаконна търговия с човешки органи и тъкани,

-  отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници,

-  расизъм и ксенофобия,

-  организиран или въоръжен грабеж,

-  незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,

-  мошеничество,

-  рекет и изнудване,

-  подправяне и пиратство на изделия,

-  подправяне на административни документи и търговия с тях,

-  подправяне на платежни средства,

-  незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа,

-  незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали,

-  трафик на противозаконно отнети превозни средства,

-  изнасилване,

-  палеж,

-  престъпления от компетентността на Международния наказателен съд,

-  незаконно отвличане на летателни средства или кораби,

-  саботаж.

________________

(1)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(2)

  OВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 45.

(3)

  OВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 72.

(4)

  OВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.

(5)

  ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 3.

(6)

  OВ L 162, 20.6.2002 г., стр. 1.

(7)

6   OВ: Моля въведете дата: Три години след влизането в сила на настоящата директива.

(8)

7   OВ: Моля въведете дата: Три години след влизането в сила на настоящата директива.

(9)

8   OВ: Моля въведете дата: Три години след влизането в сила на настоящата директива.

(10)

9   OВ: Моля въведете дата: Три години след влизането в сила на настоящата директива.

(11)

10   OВ: Моля въведете дата: Три години след влизането в сила на настоящата директива.

(12)

11   OВ: Моля въведете дата: Три години след влизането в сила на настоящата директива.

(13)

12   OВ: Моля въведете дата: Три години след влизането в сила на настоящата директива.

(14)

13   Този раздел се попълва от всеки от органите, получили ЕЗР. Това задължение се отнася за органа, компетентен да признае и изпълни ЕЗР, и когато е приложимо — за централния орган или органа, предал ЕЗР на компетентния орган.

(15)

14   Посоченият в настоящата точка орган е органът, с който следва да се контактува при по-нататъшна кореспонденция с издаващата държава членка.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Като се има предвид, че традиционното съдебно сътрудничество не е подходящо понастоящем в европейския контекст, стъпката напред към приемане на тази директива несъмнено представлява положителен фактор, който със сигурност ще спомогне за консолидиране на изграждането на европейско наказателноправно пространство. Това избистря напрежението, като се изразява в напредък към прехвърляне на суверенитет в името на сигурността и защитата на основните права.

Следователно гарантирането на зачитането на основните права представлява предизвикателство по отношение на европейската наказателноправна интеграция. От значение е че, преамбюлът на Хартата на основните права изрично се позовава на пространството на „свобода, сигурност и правосъдие“ поради особено чувствителното Й естество, що се отнася до основните права и свободи. Няма нужда да се подчертава, че гарантирането на свободите трябва да е „действително“ а не „формално“. Следователно едно добре премислено развитие на европейското наказателноправно пространство изисква съдебен контрол на зачитането на основните права в Съюза.

Значението на европейското наказателноправно пространство е очевидно като приоритет в рамките на европейската интеграция, като се има предвид постепенното либерализиране на традиционните механизми за сътрудничество. След като вече популяризира полицейското и съдебното сътрудничество като мярка за компенсиране на изчезването на вътрешните граници, понастоящем Европейският съюз прави крачка напред отвъд това междудържавно сътрудничество с цел постепенно да се изгради хомогенно наказателноправо пространство.

Този напредък трябва да се направи въз основа на следните принципи: взаимно признаване, координиране на разследванията и защита на основните права в наказателноправните дела, като по този начин се съобразява с мерките, определени в член 82 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Така се потвърждава допълнителната връзка между взаимното признаване и хармонизацията, като се подчертава фактът, че взаимно признаване не може да се постигне без хармонизация.

Не е необходимо да се подчертава, че една от целите на процеса на европейската интеграция е именно посредством създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие да се насърчава свободното движение на лица без да се ощетява гарантирането на тяхната безопасност.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска заповед за разследване по дела от наказателен характер

Позовавания

09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

7.9.2010

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Nuno Melo

27.9.2010

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.11.2010

16.3.2011

12.1.2012

28.2.2012

 

26.3.2012

8.5.2012

5.12.2013

 

Дата на приемане

5.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Ioan Enciu, Frank Engel, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Evelyne Gebhardt, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

María Irigoyen Pérez

Дата на внасяне

20.12.2013

Последно осъвременяване: 26 Февруари 2014 г.Правна информация