Процедура : 2013/0220(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0480/2013

Внесени текстове :

A7-0480/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2014 - 5.4

Приети текстове :

P7_TA(2014)0113

ДОКЛАД     ***I
PDF 184kWORD 81k
20 декември 2013 г.
PE 526.130v01-00 A7-0480/2013

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

(COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 2013/0220(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Йожеф Сайер

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

(COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 2013/0220(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0452),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0197/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 октомври 2013 г.(1),

–   като взе предвид писмото на председателя на Комитета на регионите до председателя на Парламента от 11 октомври 2013 г.,

–   като взе предвид Общото споразумение относно делегираните актове, одобрено на 3 март 2011 г. от Председателския съвет,

–   като взе предвид Рамковото споразумение относно взаимоотношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(2), по-специално точка 15 от него и приложение 1 към него,

–   като взе предвид резолюцията си от 5 май 2010 г. относно правото на делегиране на законодателни правомощия(3),

–   като взе предвид доклада относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията, приет от комисията по правни въпроси на 26 ноември 2013 г.(4),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0480/2013),

A. като има предвид, че Комисията се ангажира да направи до края на 2012 г. оценка на това колко законодателни актове, които съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, са останали в сила, за да подготви съответните законодателни инициативи и по този начин да завърши адаптирането към новата правна рамка; като има предвид, че обявената цел беше да се отстранят до края на седмия мандат на Парламента всички разпоредби, в които се съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, от всички законодателни инструменти; като има предвид, че Комисията представи предложенията, като изпълни този ангажимент, макар и много по-късно от очакваното;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

ОВ L 304, 20.11.2010 г. стр. 47.

(3)

ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 6.

(4)

A7-0435/2013.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията направи следното изявление към момента на приемане на Регламента за комитологията(1):

„Що се отнася до действащите законодателни актове, които понастоящем съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, за всеки инструмент, който има намерение да измени, Комисията ще извърши преглед на разпоредбите, свързани с процедурата, за да може своевременно да ги адаптира в съответствие с критериите, заложени в Договора. В допълнение Европейският парламент и Съветът ще имат право да сигнализират за основни актове, които смятат за важни и които ще се адаптират приоритетно.

Комисията ще направи оценка на резултатите от процеса до края на 2012 г., за да прецени колко законодателни акта, съдържащи позовавания на процедурата по регулиране с контрол, са все още в сила. След това Комисията ще изготви съответните законодателни инициативи, с които да завърши процеса на адаптиране. Крайната цел на Комисията е да отстрани до края на 7-ия мандат на Парламента всички разпоредби, в които се съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, от всички видове законодателни инструменти.“(2)

В съответствие с това изявление и вследствие на обявения преглед на съществуващото законодателство Комисията представи три предложения за регламент за адаптиране към член 290 от ДФЕС на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (ПРК)(3). В действителност определението за делегирани актове, посочено в член 290, параграф 1 от ДФЕС е много сходно с определението за актовете, за които се прилага ПРК съгласно предвиденото в член 5а от Решение 1999/468/ЕО(4), понастоящем отменен от член 12 от Регламента за комитологията. И в двата случая въпросните актове са от общ характер и имат за цел да изменят или да допълнят определени несъществени елементи от законодателния акт.

Действия по привеждане в съответствие бяха предприети по-рано – в периода 2007 – 2008 г. – след въвеждането на ПРК. По този повод Председателският съвет определи комисията по правни въпроси като водеща комисия и специализираните комисии – като подпомагащи комисии. Съветът на председателите на комисии, който след това одобри това решение, потвърди своя подход по отношение на новите предложения за привеждане в съответствие и на 19 ноември 2013 г. постигна съгласие относно начините на сътрудничество между комисията по правни въпроси и другите комисии.

Настоящият проектодоклад е свързан с предложение, обхващащо пет законодателни акта в областта на правосъдието, които все още се отнасят до ПРК(5). Като се имат предвид особеностите на предмета, който изцяло попада в сферата на компетентност на комисията по правни въпроси, не са налице заинтересовани подпомагащи комисии. Настоящият проектодоклад не съдържа изменения.

(1)

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(2)

Това изявление беше публикувано в Официален вестник заедно с Регламент (ЕС) № 182/2011 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 19).

(3)

Вж. съответно COM (2013) 451, 452 и 751.

(4)

ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)

Тези инструменти трябва да бъдат приведени в съответствие чрез отделно предложение, тъй като бяха приети съгласно правно основание по силата на дял V от част III на ДФЕС и поради това не са задължителни за всички държави членки, вследствие на което са несъвместими с правните основания на останалите основни актове.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

Позовавания

COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 2013/0220(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.6.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

4.7.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

József Szájer

1.7.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.11.2013

 

 

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Дата на внасяне

20.12.2013

Последно осъвременяване: 24 януари 2014 г.Правна информация