Процедура : 2013/0166(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0482/2013

Внесени текстове :

A7-0482/2013

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
PV 15/04/2014 - 8.19

Приети текстове :

P7_TA(2014)0359

ДОКЛАД     ***I
PDF 331kWORD 452k
20 Декември 2013 г.
PE 521.535v02-00 A7-0482/2013

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Филип Де Бакер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0315),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7-0173/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 19 септември 2013 г.(1),

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (А7-0482/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013 на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2012 г. по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС21 се установяват спецификации за модернизиране на инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания, необходима за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на хармонизираната услуга eCall в целия ЕС.

(3) В Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013 на Комисията21 се установяват спецификации за модернизиране на инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания, необходима за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall, използващи номер 112, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на хармонизираната услуга eCall в целия ЕС, и се изисква от държавите членки в срок до 23 октомври 2013 г. да докладват относно състоянието на прилагането, включително график за разгръщането през следващите две години.

__________________

__________________

21 OВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 1.

Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013 на Комисията от 26 ноември 2012 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС (OВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 1).

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Вече съществуват центрове за приемане на повиквания по системата eCall, основани върху стандарт EN 16102. В съответствие с приложение II, буква е) от Директива 2010/40/ЕС, следва да се спазва принципът на обратна съвместимост със съществуващите системи и поради това следва да се отчита дейността на тези центрове.

Обосновка

Тъй като вече съществуват частни системи eCall, следва да се направи уточнението, че настоящото решение се прилага единствено за повикванията от системата eCall на телефонен номер 112 съгласно общоевропейската система eCall.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) С цел да се гарантира оперативната съвместимост и непрекъснатостта на услугата на цялата територия на Европейския съюз и да се намалят разходите по нейното внедряване за ЕС като цяло, е необходимо всички държави членки да изпълнят приоритетното действие за системата eCall в съответствие с общите спецификации, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013. Това не следва да засяга правото на всяка държава членка да въвежда допълнителни технически средства за обработване на други спешни повиквания.

(6) С цел да се гарантира цялостната функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и непрекъснатост на услугата на цялата територия на Европейския съюз и да се намалят разходите по нейното внедряване за ЕС като цяло, е необходимо всички държави членки да изпълнят приоритетното действие за системата eCall в съответствие с общите спецификации, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013. Това не следва да засяга правото на всяка държава членка да въвежда допълнителни технически средства за обработване на други спешни повиквания.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Важно е всички държави членки да подпишат меморандума за разбирателство относно разработването на оперативно съвместима услуга по системата eCall на територията на ЕС.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) За да бъде гарантирано доверието на потребителите в новата система eCall, държавите членки трябва да гарантират целесъобразното използване на предадените данни.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в) Също така е важно държавите членки, операторите на далекосъобщителни мрежи и производителите на превозни средства да бъдат насърчавани да допринасят за разработването и внедряването на общоевропейската система eCall.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) От опита с други системи за спешни повиквания е известно, че ръчно задействаните повиквания от системата eCall може да включват повиквания за пътна помощ. Ако е необходимо, държавите членки могат да прилагат всички подходящи технически и организационни средства, за да филтрират повикванията за пътна помощ, за да се гарантира, че единствено действително спешните повиквания се обработват от центровете за приемане на спешни повиквания на системата eCall.

(7) От опита с други системи за спешни повиквания е известно, че ръчно задействаните повиквания от системата eCall може да включват повиквания за пътна помощ. Държавите членки трябва да прилагат всички подходящи технически и организационни средства, за да филтрират повикванията за пътна помощ, за да се гарантира, че единствено действително спешните повиквания се обработват от центровете за приемане на спешни повиквания на системата eCall. Когато правят това, държавите членки следва да гарантират, че всички повиквания се третират по възможно най-ефективния начин.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Тъй като не всички граждани на съюза са запознати с използването на услугата eCall, нейното внедряване следва да бъде предшествано от кампания за повишаване на осведомеността, предприета от Комисията и държавите членки, с цел разясняване на ползите, функционалните характеристики и гаранциите за защита на данните на новата система за гражданите. Кампанията следва да се провежда в държавите членки в сътрудничество с национални и регионални органи и следва да има за цел да информира ползвателите как да използват правилно системата и по този начин да се избягват фалшиви спешни повиквания.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) В съответствие с препоръките, направени от Работната група за защита на данните по член 29 и съдържащи се в „работния документ относно защитата на данните и последиците за неприкосновеността на личния живот в инициативата eCall“, приет на 26 септември 2006 г.21а, при внедряването на инфраструктурата на центровете за обслужване на повиквания eCall, държавите членки следва да гарантират, че обработката на лични данни в контекста на обработването на повикванията eCall е в пълно съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни21б и в Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21в.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21б Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

21в Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) За да се осигури надежден и равностоен достъп до номер 112 и службите за спешна помощ за всички граждани, степента на точност и надеждност на определяне на местоположението на повикването до номер 112, извършено с оборудван с ГНСС мобилен терминал, следва да бъде равностойна на тази на повикването, извършено с помощта на системата eCall. В член 26 от Директива 2002/22/EО на Европейския парламент и на Съвета21г, изменена с член 1, точка 17 от Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета21д, се предвижда, че критериите за точност и надеждност на определянето на местоположението на повикването трябва да бъдат определяни от съответните регулаторни органи и че Комисията, след като извърши консултации с ОЕРЕС, може да предприема технически мерки за изпълнение.

 

__________________

 

21г Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г.,стр. 51).

 

Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (OJ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11).

Изменение  11

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат не по-късно от 1 октомври 2015 г. необходимата инфраструктура за центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, която се изисква за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall, ако е необходимо с филтър за неспешни повиквания, на своя територия, в съответствие със спецификациите, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС. Това не засяга правото на всяка държава членка да организира своите служби за спешно реагиране икономически най-ефективно и съобразно своите нужди, включително възможността за филтриране на повикванията, които не са спешни повиквания и не могат да бъдат обработени от центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, по-специално в случай на ръчно задействани повиквания от системата eCall.

Държавите членки въвеждат не по-късно от 1 октомври 2015 г. необходимата инфраструктура за центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, която се изисква за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall, с филтър за неспешни и фалшиви повиквания, на своя територия, в съответствие със спецификациите, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на оперативно съвместимата система eCall в целия Европейски Съюз. Това не засяга правото на всяка държава членка да организира своите служби за спешно реагиране икономически най-ефективно и съобразно своите нужди, включително възможността за филтриране на повикванията, които не са спешни повиквания и не могат да бъдат обработени от центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, по-специално в случай на ръчно задействани повиквания от системата eCall и на фалшиви повиквания.

Обосновка

Често пъти е трудно центровете за приемане на спешни повиквания да обработват всички повиквания по най-подходящия начин. Задължителното въвеждане на системата eCall ще увеличи допълнително броя на обажданията, които ще трябва да бъдат обработвани от центровете за приемане на спешни повиквания. За да се облекчи тази тежест, държавите членки следва да разполагат с възможността за филтриране на ръчно задействаните повиквания или на повикванията, които считат за погрешни.

Изменение  12

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки могат да изберат да възлагат обработката на всички или на част от спешните повиквания, основани на телефонен номер 112, чрез възлагане на извършването на обществена услуга на доставчици на услуги, признати от държавата членка.

Обосновка

Следва да се уточни, че държавите членки разполагат с възможността да делегират извършването на услугите от системата eCall на доставчици на услуги, при условие че това се извършва от името на публичния орган.

Изменение  13

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че предаваните чрез услугата eCall данни се използват изключително в спешни случаи и след спешно повикване за спасителни цели и за целите на управление на движението.

Изменение  14

Предложение за решение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Държавите членки гарантират, че услугата eCall се предоставя безплатно за ползвателите на системата eCall.

Обосновка

Системата eCall е обществена услуга за спешна помощ и за нейното ползване не се изисква заплащането на каквито и да било такси.

Изменение  15

Предложение за решение

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

В срок до 1 октомври 2015 г. държавите членки гарантират, че повикванията от системата eCall могат да бъдат осъществявани от всяка точка на тяхната територия.

(1)

OВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 47.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Предложението на Комисията

Комисията работи върху системата eCall от 2005 г. насам и се опита да я въведе на доброволна основа. Тъй като този доброволният подход не даде резултат — понастоящем едва около 0,7 % от превозните средства са оборудвани със система eCall — Комисията започна да приема законодателство, така че да направи задължително въвеждането на системата eCall в новите превозни средства.

Европейският парламент прие на 3 юли 2012 г. с голямо мнозинство доклад по собствена инициатива, озаглавен „eCall — нова услуга на номер 112 за граждани“. В този доклад Парламентът изрази мнението, че системата eCall следва да бъде обхващаща целия ЕС публична система за спешни повиквания, вградена в превозното средство и основаваща се на телефонен номер 112 и на общоевропейските стандарти.

Комисията последва до голяма степен доклада на Парламента с двете предложения, представени за обсъждане в момента.

Комисията избра „регулаторен“ подход. Системата eCall ще се основава на инсталирането във всички автомобили в Европа на типово одобрено оборудване за единния европейски номер за спешни повиквания 112, като се започне с определени категории превозни средства, и на установяването на рамка за обработване на повикванията от системата eCall в далекосъобщителните мрежи и центровете за приемане на спешни повиквания. Този подход ще направи системата за спешни повиквания eCall достъпна за всички граждани в Европа като общоевропейска услуга, ще ускори въвеждането ѝ и ще реализира пълния й потенциал да спасява живота на пострадалите и да намалява степента на нараняванията. В допълнение на или успоредно с посоченото стандартно оборудване за повиквания на номер 112, на крайния потребител могат да бъдат предоставяни още услуги за спешни повиквания и/или услуги с допълнителни предимства в превозните средства, които ще осигуряват допълнителна безопасност и икономически ползи.

На 8 септември 2011 г. Комисията прие препоръка относно подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване от превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 (еCall).

За да завърши изпълнението на своята стратегия за системата eCall и за да се осигури навременно и успоредно прилагане на услугата eCall на основата на телефонен номер 112 от трите участващи групи от заинтересовани страни (оператори на мобилни мрежи, обществени услуги за спешна помощ и автомобилна промишленост) до 2015 г., Комисията предложи следното:

a)  Препоръка до държавите членки, насочена към операторите на мобилни мрежи, за подкрепяне на предаването на повикванията от системата eCall (под отговорността на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, приета на 8 декември 2011 г.).

б)  Предложение за регламент съгласно законодателството за типово одобрение на превозните средства за задължителното въвеждане на вградена в автомобилите система eCall в новите типово одобрени автомобили в Европа от избрани категории (под отговорността на ГД „Предприятия и промишленост“прието на 13 юни 2013 г.).

в)  В рамките на директива 2010/40/ЕС относно интелигентните транспортни системи, делегиран регламент на Комисията относно спецификациите на необходимото оборудване в обществените центрове за приемане на спешни повиквания за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall. Той беше последван от предложение относно внедряването на тази необходима инфраструктура (под отговорността на ГД „Мобилност и транспорт“прието на 13 юни 2013 г.)

Последните предложения, публикувани на 13 юни 2013 г., са следните:

1.  Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за разгръщане на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

2.  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

Как действа системата?

Системата eCall се задейства автоматично веднага след като бордовите сензори засекат тежко произшествие. Веднъж задействана, системата набира Европейския номер за спешни повиквания 112, установява телефонна връзка със съответния център за спешни повиквания и предава данни за произшествието на спасителните служби, включително времето на произшествието, точното положение на претърпялото произшествие превозно средство и посоката на движение. Системата eCall може също така да бъде задействана ръчно чрез натискане на бутон в автомобила, например от свидетел на тежка злополука.

Според Комисията системата eCall за спешни повиквания 112 може да ускори времето за спешно реагиране с 40% в градските райони и с 50% в селските райони(1) (с нетно спестяване на около 10 минути).

Предложение за решение

Адресати на настоящото решение са държавите членки. Настоящото предложение се отнася за частта, свързана с инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания, свързани с обществената безопасност в съответствие със стратегията на Комисията относно системата за спешно повикване от автомобили (eCall), въз основа на тристранен регулаторен подход, включващ бордовата система на автомобилите, далекосъобщителните мрежи и центровете за приемане на спешни повиквания. То е в съответствие със спецификациите, посочени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013. То е съставено от следните правни принципи:

a)  Държавите членки трябва да въведат необходимата инфраструктура за центровете за приемане на повиквания от системата eCall за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall на тяхна територия не по-късно от 1 октомври 2015 г. и

б)  Най-късно 18 месеца след влизане в сила на настоящото решение държавите членки докладват на Комисията относно изпълнението на настоящото решение. Решението ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Разходите за държавите членки зависят до голяма степен от настоящата организация/ниво на оборудване на националните инфраструктури и броя на центровете за обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност (PSAP). Естествено, новаторските решения дават възможност за значително намаляване на разходите.

Становище на докладчика

Пътната безопасност е била винаги важен въпрос за Европейския парламент. Докладчикът подкрепя изцяло предложението на Комисията за задължително въвеждане на системата eCall във всички нови превозни средства от 1 октомври 2015 г. Фактът, че едно автоматично повиквания може да доведе до по-бърза намеса на службите за спешно реагиране, води до по-малко жертви и по-малко тежки наранявания за европейските шофьори и гражданите. Всяка минута е от решаващо значение за спасяването на живота на пострадалите хора и за намаляване на сериозността на нараняванията.

Поради това докладчикът счита, че трябва да се действа бързо по това досие, и призовава останалите държави членки да последват този негов подход.

Днес едва около 0,7 % от превозните средства в ЕС са оборудвани с частни системи eCall, което прави наложително задължителното въвеждане на системата eCall. Системата eCall трябва да бъде свободна и обществена услуга, достъпна за всички шофьори.

Номерът за спешни повиквания 112 вече съществува и съществуват центрове за обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност, и те функционират добре. Това води до факта, че инвестициите от страна на държавите членки ще бъдат минимални. В резултат на пилотния проект HeERO (пилотен проект за хармонизация на системата eCall в ЕС - Harmonised eCall European Pilot) някои държави членки (Чешката република, Хърватия и Румъния) са вече готови за прилагане на услугата eCall 112. Множество държави членки са започнали да се занимават с пилотния проект, така че работата продължава. Поради това докладчикът преценява, че датата 1 октомври 2015 г. е постижима цел за държавите членки, които трябва да осъвременят своята инфраструктура по подобаващ начин.

Тъй като услугата „112“ все още не е добре позната на обществеността, би било уместно държавите членки да извършват дейност за повишаване на осведомеността относно системата за спешни повиквания 112 и функционалните възможности на системата eCall, като стартират кампании за повишаване на осведомеността. За да се осигури съгласуваност между различните държави членки, Комисията следва да координира и да ги подпомага при организирането на тази кампания.

Решението дава на държавите членки възможност за филтриране на постъпващите повиквания, за да се улеснява работата на центровете за обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност (PSAP). Ръчно задействаните повиквания могат да бъдат третирани по различен начин от автоматичните повиквания. Докладчикът изразява съгласие с този подход, но желае, че е важно държавите членки да третират всички повиквания ефективно.

Докладчикът добавя съображение, с което се подчертава, че точното и надеждно установяване на местонахождението на лицата, обаждащи се на телефон 112, също е наложително. Наред със системата еCall и „нормалните“ на повиквания на номер 112 следва да се третират по съответен начин, за да се избегне създаването на необоснована и непоследователна ситуация, при която местоположението на гражданите ще бъде установявано точно от службите за спешно реагиране едва след пътнотранспортни произшествия. Това съображение цели да се гарантира, че всички граждани, а не само тези, които разполагат с оборудвани със системата eCall превозни средства, могат да се възползват от вече широко разгърнатите ГНСС технологии за определяне на местоположението.

(1)

Германско проучване, извършено от "STORM" (Управление на транспорта в Щутгарт чрез регионално управление - Stuttgart Transport Operation by Regional Management)


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (4.12.2013)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

КРАТКА ОБОСНОВКА

Внедряването на оперативно съвместимата в целия ЕС система eCall в превозните средства във всички държави от ЕС е един от основните приоритети за Съюза и е част от програма за действие за безопасност по пътищата през периода 2011-2020 година. През 2012 г. около 28 000 души загинаха и над 1,5 млн. бяха ранени при около 1,1 млн. пътнотранспортни произшествия по пътищата на ЕС.

Целта на бордовата система eCall е да уведомява службите за спешна помощ и да гарантира по-ранно пристигане на квалифицирани и специализирана помощ в случай на тежко пътнотранспортно произшествие, с нетно спестяване на около 10 минути.

Понастоящем едва около 0,7 % от превозните средства в ЕС са оборудвани с частни системи eCall; различните европейски производители на автомобили вече я предлагат наред с други услуги (пътна помощ, динамична навигация,...)..

Докладчикът приветства предложението за решение за разгръщане на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС, което е в съответствие с Европейската програма за действие за безопасност по пътищата 2011-2020 г. и с предишната резолюция на Парламента, приета на 3 юли 2012 г. (P7_TA (2012) 0274).

Въпреки това, за да се даде възможност на държавите членки да въведат съответната инфраструктура на центровете за приемане на спешни повиквания и за да може автомобилната промишленост да прилага техническите адаптации, които следва да бъдат определени в средата на 2014 г. чрез делегирани актове, във всички нови автомобили, целевата дата 1 октомври 2015 г. изглежда твърде амбициозна. Следователно докладчикът препоръчва това да бъде отложено до юни 2016 г.

Освен това докладчикът въвежда задължение за държавите членки също така да гарантират и наличието на еквивалентна степен на точност и надеждност на определянето на местонахождението на лицата, обаждащи се на телефон 112, когато повикването е било задействано от мобилен терминал.

Въвеждането на системата eCall потвърждава, че данните от ГНСС за местоположението могат ефективно да бъдат възстановени и предавани по мобилни мрежи до службите за спешно реагиране 112. Въпреки че значението на eCall не е поставено под въпрос, следва да бъде отбелязано, че системата ще представляват само около 1,7 %(1) от годишния брой на спешните повиквания в ЕС. Настоящото предложение от страна на Комисията би създало необоснована и последваща ситуация, при която местоположението на гражданите ще бъде установявано точно от службите за спешно реагиране едва след пътнотранспортни произшествия.

Това задължение ще даде възможност на гражданите и на службите за спешна помощ да извличат максимални ползи за обществото от използването на ГНСС технологии за определяне на местоположението, тъй като е изчислено, че по системата eCall ще се извършват 5,5 милиона повиквания всяка година в сравнение с очакваните 320 милиона спешни повиквания в ЕС годишно.

Това изменение цели да се гарантира, че всички граждани, а не само тези, които разполагат с оборудвани със системата eCall превозни средства, могат да се възползват от вече широко разгърнатите ГНСС технологии за определяне на местоположението.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение   1

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013 на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2012 г. по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС21 се установяват спецификации за модернизиране на инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания, необходима за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на хармонизираната услуга eCall в целия ЕС.

(3) В Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013 на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2012 г. по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС21 се установяват спецификации за модернизиране на инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания, необходима за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на хармонизираната услуга eCall в целия ЕС и се изисква от държавите членки в срок до 23 октомври 2013 г. да докладват относно състоянието на прилагането, включително график за разгръщането през следващите две години.

__________________

__________________

21 ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 1.

21 ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 1.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) като има предвид, че почти всички държави членки са подписали или са подкрепили Меморандума за разбирателство за разгръщането на оперативно съвместимата бордова система eCall;

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) С цел да се гарантира оперативната съвместимост и непрекъснатостта на услугата на цялата територия на Европейския съюз и да се намалят разходите по нейното внедряване за ЕС като цяло, е необходимо всички държави членки да изпълнят приоритетното действие за системата eCall в съответствие с общите спецификации, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013. Това не следва да засяга правото на всяка държава членка да въвежда допълнителни технически средства за обработване на други спешни повиквания.

(6) С цел да се гарантира цялостната функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и непрекъснатост на услугата на цялата територия на Европейския съюз и да се намалят разходите по нейното внедряване за ЕС като цяло, е необходимо всички държави членки да изпълнят приоритетното действие за системата eCall в съответствие с общите спецификации, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013. Това не следва да засяга правото на всяка държава членка да въвежда допълнителни технически средства за обработване на други спешни повиквания.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) От опита с други системи за спешни повиквания е известно, че ръчно задействаните повиквания от системата eCall може да включват повиквания за пътна помощ. Ако е необходимо, държавите членки могат да прилагат всички подходящи технически и организационни средства, за да филтрират повикванията за пътна помощ, за да се гарантира, че единствено действително спешните повиквания се обработват от центровете за приемане на спешни повиквания на системата eCall.

(7) От опита с други системи за спешни повиквания е известно, че ръчно задействаните повиквания от системата eCall може да включват повиквания за пътна помощ. Ако е необходимо, държавите членки могат да прилагат всички подходящи технически и организационни средства, за да филтрират повикванията за пътна помощ, за да се гарантира, че единствено действително спешните повиквания се обработват от центровете за приемане на спешни повиквания на системата eCall. Когато правят това, държавите членки следва да гарантират, че всички повиквания се третират по възможно най-ефективния начин.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Не всички граждани на Съюза са запознати с използването на услугата eCall. Държавите членки следва да организират в сътрудничество с Комисията кампании за повишаване на осведомеността. Тези кампании следва да информират гражданите за съществуването на свободна и обществено достъпна услуга eCall, като се подчертават ползите и функционалните възможности на системата.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Европейският парламент е изискал предоставянето на точни и надеждни методи за определяне на местонахождението на лицата, обаждащи се на телефон 112, през 2007 г., 2011 г., 2013 г., в писмената си декларация 0044/2007, в своята резолюция P7_TA(2011)0306, парламентарния въпроса с искане за устен отговор от 31 май 2013 г. и до момента е постигнат незначителен напредък;

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Всички компоненти на услугата eCall, свързани с точна и надеждна информация за местоположението, включително мобилните терминали, основаващи се на ГНСС, следва да гарантират съвместимост с услугите, предоставяни от европейските програми за спътникова навигация EGNOS и „Галилео", и да се възползват в пълна степен от тези програми на ЕС, когато започнат да функционират.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8в) За да се осигури равностоен достъп до номер 112 и службите за спешна помощ за всички граждани, степента на точност и надеждност за местоположението на лицето, набиращо номер 112 с основаващ се на ГНСС мобилен терминал, следва да бъде равностойна на тази на повикването, извършено с помощта на системата eCall. Член 26 от Директива 2009/136/ЕО относно единния европейски номер за спешни повиквания 112 предвижда критерии за точност и надеждност за установяване на местоположението на повикващия, установени от компетентните регулаторни органи, докато от Комисията, след като се консултира с ОЕРЕС, може да предприема технически мерки за изпълнение;

Изменение  9

Предложение за решение

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат не по-късно от 1 октомври 2015 г. необходимата инфраструктура за центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, която се изисква за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall, ако е необходимо с филтър за неспешни повиквания, на своя територия, в съответствие със спецификациите, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС. Това не засяга правото на всяка държава членка да организира своите служби за спешно реагиране икономически най-ефективно и съобразно своите нужди, включително възможността за филтриране на повикванията, които не са спешни повиквания и не могат да бъдат обработени от центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, по-специално в случай на ръчно задействани повиквания от системата eCall.

Държавите членки въвеждат не по-късно от 1 юни 2016 г. необходимата инфраструктура за центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, която се изисква за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall, ако е необходимо с филтър за неспешни повиквания, на своя територия, в съответствие със спецификациите, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013, с цел гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС. Държавите членки също така гарантират, че степента на точност и надеждност за установяване на местоположението на лицето, набиращо номер 112 с основаващ се на ГНСС мобилен терминал, е равностойна на тази на повикването, извършено с помощта на системата eCall, в съответствие с Директива 95/46/EО относно защитата на данните. Това не засяга правото на всяка държава членка да организира своите служби за спешно реагиране икономически най-ефективно и съобразно своите нужди, включително възможността за филтриране на повикванията, които не са спешни повиквания и не могат да бъдат обработени от центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, по-специално в случай на ръчно задействани повиквания от системата eCall.

Изменение  10

Предложение за решение

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

В срок до 1 октомври 2015 г. държавите членки гарантират, че повикванията от системата eCall могат да бъдат осъществявани от всяка точка на тяхната територия.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

Позовавания

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

1.7.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

11.9.2013

Разглеждане в комисия

5.11.2013

 

 

 

Дата на приемане

28.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Carl Schlyter

(1)

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (28.11.2013)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

Докладчик по становище: Олга Сехналова

КРАТКА ОБОСНОВКА

Системата еCall принадлежи към приложенията на Форума за електронна безопасност (eSafety Forum), които целят по-специално смекчаването на последиците от пътнотранспортни произшествия. Системата еCall е проектирана по такъв начин, че да задейства автоматично спешно повикване в случай на тежка злополука. Незабавно оповестяване на злополуката и надлежното определяне на точното местоположение намаляват времето, необходимо за предоставяне на ефективна помощ, поради по-бързото пристигане на спасителни екипи на мястото на произшествието.

Докладчикът счита, че основните ползи от системата eCall са в по-лесното и по-бързо установяване на мястото на злополуката, по-бързото предприемане на мерки за отклоняване на потока на движението (намаляване на задръстванията, предизвиквани от произшествия, и избягването на вторични катастрофи), своевременната и потвърдена информация (премахване на сериозни здравни последствия за участниците в движението по пътищата, участвали в произшествие), в основния набор от технически данни (даващ възможност на службите за спешна помощ да се подготвят предварително за интервенция) и оперативно съвместимите съобщения (премахването на езиковите бариери между пътниците и на оператора на центъра за спешни повиквания, което е важно за европейската многоезикова среда).

Докладчикът приветства предложението за решението относно разгръщането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС и нейната цел да се осигури координирано и последователно внедряване на оперативно съвместимата услуга eCall в целия ЕС и да се гарантира оперативната съвместимост и непрекъснатостта на услугата в цяла Европа. Това отразява становището на Европейския парламент, който изрази многократно своята подкрепа за въвеждането на системата eCall, включително подкрепа за нейното задължително внедряване. В своята Резолюция относно eCall: нова услуга на номер 112 за граждани, която бе приета през юли 2012 г. с голямо мнозинство, Европейският парламент изрази съжаление относно закъсненията и липсата на напредък по отношение на доброволното въвеждане на eCall и призова настоятелно Комисията да предложи регулаторни мерки, които са необходими, за да се избегнат допълнителни закъснения.

В предложението се изисква не по-късно от 1 октомври 2015 г. държавите членки да въведат необходимата инфраструктура за центровете за приемане на повиквания от системата eCall за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall на тяхна територия. Докладчикът счита, че забавянето на тази дата може да доведе до отрицателно отношение сред всички участващи заинтересовани страни и би създало объркване и допълнително забавяне на прилагането на тази животоспасяваща технология.

Инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания следва да бъде модернизирана от държавите членки, по най-подходящ за тяхната национална/местна архитектура начин, като така се вземат предвид специфичните проблеми и обстоятелства, които се прилагат във всяка държава членка. Всички държави членки трябва да могат да организират своите службите за спешна помощ по начин, който е най-изгоден в икономическо отношение и който отговаря на техните нужди, включително възможността за филтриране на повиквания. Докладчикът приветства факта, че държавите членки са свободни да включват филтриране по отношение на телефонните центрове или да ги получават в същите центровете за приемане на спешни повиквания от системата eCall, които получават повиквания по номер 112 или всяка друга комбинация, и че държавите членки ще бъдат свободни да разработват приемането на повиквания от системата eCall по предпочитан от тях начин.

ECall е създадена като обществена услуга за спешни повиквания. Поради това докладчикът счита, че системата eCall следва да бъде безплатна, в полза на всички участници в пътното движение в Европа.

Докладчикът е убеден, че кампаниите за повишаване на осведомеността относно системата eCall и ползите от нея, нейното използване и функции следва да се насърчават както от Комисията, така и от държавите членки, за да се увеличи информираността на обществеността относно на системата eCall и за да се разяснява, че искането за такава служба за спешна помощ е от полза за обществото. Събирането на практическа информация чрез целенасочена кампания би могло също така да спомогне за свеждането до минимум на риска от злоупотреби с тази услуга или на риска тя да бъде погрешно разбрана.

Въпреки това извън задълженията на държавите членки, определени в това предложение, системата eCall не може да функционира правилно без участието на други заинтересовани страни, по-конкретно производители на автомобили и операторите на мобилни мрежи. Докладчикът следователно призовава съответните заинтересовани страни и представителите на държавите членки да си сътрудничат тясно, за да се гарантира хармонизираното въвеждане на услугата eCall и извличането на ползи за европейските граждани.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Дял 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС, основана на услуга за номер за спешни повиквания 112

(текст от значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) За да бъде гарантирано доверието на потребителите в новата система eCall, държавите членки полагат грижи за целесъобразното използване на предадените данни.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) От опита с други системи за спешни повиквания е известно, че ръчно задействаните повиквания от системата eCall може да включват повиквания за пътна помощ. Ако е необходимо, държавите членки могат да прилагат всички подходящи технически и организационни средства, за да филтрират повикванията за пътна помощ, за да се гарантира, че единствено действително спешните повиквания се обработват от центровете за приемане на спешни повиквания на системата eCall.

(7) От опита с други системи за спешни повиквания е известно, че ръчно задействаните повиквания от системата eCall може да включват повиквания за пътна помощ. Ако е необходимо, държавите членки могат да прилагат подходящи технически и организационни средства, за да филтрират повикванията за пътна помощ, за да се гарантира, че единствено действително спешните повиквания се обработват от центровете за приемане на спешни повиквания на системата eCall.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Внедряването на оперативно съвместимата система eCall следва да бъде предшествано от кампания за повишаване на осведомеността, предприета от Комисията и държавите членки, с цел разясняване на ползите, функционалните характеристики и гаранциите за защита на данните на новата система за гражданите. Кампанията следва да се провежда в държавите членки в сътрудничество с национални и регионални органи и следва да има за цел да информира ползвателите как да използват правилно системата и по този начин да се избягват фалшиви спешни повиквания.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) За да се осигури равностоен достъп до номер 112 и службите за спешна помощ за всички граждани, степента на точност и надеждност за местоположението на лицето, набиращо номер 112 с основаващ се на ГНСС мобилен терминал, следва да бъде равностойна на тази на повикването, извършено с помощта на системата eCall. Член 26 от Директива 2009/136/ЕО относно единния европейски номер за спешни повиквания 112 предвижда критерии за точност и надеждност за установяване на местоположението на повикващия, установени от компетентните регулаторни органи, докато от Комисията, след като се консултира с ОЕРЕС, може да предприема технически мерки за изпълнение.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в) В съответствие с препоръките, направени от Работната група за защита на данните по член 29 и съдържащи се в „работния документ относно защитата на данните и последиците за неприкосновеността на личния живот в инициативата eCall“, приет на 26 септември 2006 г.21а, при внедряването на инфраструктурата на центровете за обслужване на повиквания eCall, държавите членки следва да гарантират, че обработката на лични данни в контекста на обработването на повикванията eCall е в пълно съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни21б и в Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)21в .

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21бОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

 

21вОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

Изменение  7

Предложение за решение

Член 1 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че предаваните чрез услугата eCall данни се използват изключително в спешни случаи и след спешно повикване за спасителни цели и за целите на управление на движението.

Изменение  8

Предложение за решение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1 а

 

Държавите членки гарантират, че услугата eCall е безплатна за ползвателите на системата eCall.

Обосновка

Системата eCall е обществена услуга за спешна помощ и за нейното ползване не се изисква заплащането на каквито и да било такси.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

Позовавания

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

1.7.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Olga Sehnalová

9.7.2013

Разглеждане в комисия

25.9.2013

5.11.2013

27.11.2013

 

Дата на приемане

28.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Monika Panayotova, Andrés Perelló Rodríguez


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

Позовавания

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.6.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

1.7.2013

IMCO

1.7.2013

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Philippe De Backer

3.9.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

4.11.2013

16.12.2013

 

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivo Strejček

Дата на внасяне

20.12.2013

Последно осъвременяване: 13 Февруари 2014 г.Правна информация