Procedure : 2013/0226(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0003/2014

Ingediende teksten :

A7-0003/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0180

VERSLAG     ***I
PDF 207kWORD 254k
6 januari 2014
PE 521.620v02-00 A7-0003/2014

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen

(COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Eva Lichtenberger

PR_COD_1amCom

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen

(COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0484),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0205/2013),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0003/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Wat Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreft, moet, om rekening te houden met economische en technische ontwikkelingen, de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag worden gedelegeerd aan de Commissie voor de aanpassing van de drempel voor de statistische verwerking van de binnenvaart, de bijstelling van de definities en de goedkeuring van aanvullende definities. Voorts moet de Commissie worden gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen met het oog op de wijziging van de reikwijdte van de te verzamelen gegevens en de inhoud van de bijlagen.

(5) Wat Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreft, moet, om rekening te houden met economische en technische ontwikkelingen, de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden gedelegeerd aan de Commissie ten aanzien van de aanpassing van de drempel voor de statistische verwerking van de binnenvaart, de bijstelling van de definities en de goedkeuring van aanvullende definities, alsook aanpassing van de inhoud van de bijlagen.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) De Commissie dient ervoor te zorgen dat deze gedelegeerde handelingen voor de lidstaten en de respondenten geen aanzienlijke extra administratieve lasten met zich meebrengen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Motivering

Linguïstisch amendement op de Engelse versie.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om eenvormige voorwaarden te garanderen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1365/2006 moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend om regels vast te stellen voor toezending van gegevens, met inbegrip van de gegevensuitwisselingnormen, voor de verspreiding van de resultaten door de Commissie (Eurostat) en ook om methodologische eisen en criteria te ontwikkelen en te publiceren die garanderen dat gegevens van goede kwaliteit worden geproduceerd. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

(8) Om eenvormige voorwaarden te garanderen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1365/2006 moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend om regels vast te stellen voor toezending van gegevens, met inbegrip van de gegevensuitwisselingnormen, voor de verspreiding van de resultaten door de Commissie (Eurostat) en ook om methodologische eisen en criteria te ontwikkelen en te publiceren die garanderen dat gegevens van goede kwaliteit worden geproduceerd. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011. Aangezien die handelingen van algemene strekking zijn, moet voor de vaststelling ervan de onderzoeksprocedure worden toegepast.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel is het voor de verwezenlijking van de basisdoelstelling (de aanpassing van de bevoegdheden van de Commissie aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag) noodzakelijk en passend voorschriften vast te stellen voor een dergelijke aanpassing op het gebied van vervoersstatistieken. Deze verordening gaat overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

(9) In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie is het voor de verwezenlijking van de basisdoelstelling (de aanpassing van de bevoegdheden van de Commissie aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) noodzakelijk en passend gemeenschappelijke voorschriften vast te stellen voor een dergelijke aanpassing op het gebied van vervoersstatistieken. Deze verordening gaat overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Artikel 2 – lid 4 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) In artikel 2, lid 4, wordt het bepaalde onder b) geschrapt.

Motivering

Er moeten zowel over goederen als over personen gegevens worden vergaard.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Artikel 2 – lid 4 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) In artikel 2, lid 4, wordt het bepaalde onder c) geschrapt.

Motivering

Er moeten zowel over goederen als over personen gegevens worden vergaard.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Artikel 2 – lid 5 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om, rekening houdend met economische en technische ontwikkelingen, overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde handelingen vast te stellen in verband met de aanpassing van de drempel voor de statistische verwerking van de binnenvaart.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 zo nodig gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanpassing van de drempel voor de statistische verwerking van de binnenvaart, rekening houdend met economische en technische ontwikkelingen.

Motivering

Het is zaak de economische ontwikkelingen in de bedrijfstak in het oog te houden omwille van een consistente besluitvorming inzake de wetgeving.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om, rekening houdend met economische en technische ontwikkelingen, overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde handelingen vast te stellen in verband met de bijstelling van de definities en de goedkeuring van aanvullende definities.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 zo nodig gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de bijstelling van de definities en de goedkeuring van aanvullende definities, rekening houdend met economische en technische ontwikkelingen.

Motivering

Het is zaak de economische ontwikkelingen in de bedrijfstak in het oog te houden omwille van een consistente besluitvorming inzake de wetgeving.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Artikel 4 – lid 4 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om, rekening houdend met economische en technische ontwikkelingen, overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde handelingen vast te stellen in verband met de wijziging van de reikwijdte van de te verzamelen gegevens en de inhoud van de bijlagen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 zo nodig gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de reikwijdte van de te verzamelen gegevens en de inhoud van de bijlagen, rekening houdend met economische en technische ontwikkelingen.

Motivering

Het is zaak de economische ontwikkelingen in de bedrijfstak in het oog te houden omwille van een consistente besluitvorming inzake de wetgeving.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Artikel 7 – leden 3 bis (nieuw) en 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Aan artikel 7 worden de volgende leden toegevoegd:

 

"3 bis. Voor de toepassing van deze verordening zijn op de te verstrekken gegevens de kwaliteitscriteria van artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad* van toepassing.

 

3 ter. De Commissie specificeert door middel van uitvoeringshandelingen de modaliteiten, de structuur, de periodiciteit en de vergelijkbaarheidselementen voor de kwaliteitsverslagen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld."

 

________________

 

* Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 6 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(6 ter) De inleidende zin van artikel 8, lid 1, wordt vervangen door:

 

"De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad uiterlijk op ...+ en vervolgens om de drie jaar, na raadpleging van het Comité statistisch programma, een verslag voor over de uitvoering van de verordening. Dit verslag bevat met name:"

 

________________

 

+ PB: Gelieve de datum in te voegen: drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 7

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Artikel 9 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 7

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Artikel 9 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aan de Commissie wordt onder de in dit artikel vastgestelde voorwaarden de bevoegdheid verleend om gedelegeerde handelingen vast te stellen.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

Motivering

Linguïstisch amendement.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 7

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Artikel 9 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in artikel 2, lid 5, artikel 3 en artikel 4, lid 4, genoemde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend met ingang van (Publicatiebureau: . gelieve de exacte datum van de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in te voegen).

De in artikel 2, lid 5, artikel 3 en artikel 4, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van (Publicatiebureau: gelieve de exacte datum van de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in te voegen). De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 8

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Indien door het comité geen advies wordt uitgebracht, stelt de Commissie de uitvoeringshandeling niet vast en is artikel 5, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1365/2006

Bijlage B – Tabel B1

 

Bestaande tekst

 

 

Tabel B1. Vervoer naar scheepsvlag en soort schip (jaargegevens)

Elementen

Codering

Classificatie

Eenheid

Tabel

2 alfanumerieke tekens

"B1"

 

Rapporterend land

2 letters

NUTS0 (landencode)

 

Jaar

4 cijfers

"yyyy"

 

Land/regio van lading

4 alfanumerieke tekens

NUTS2 (*)

 

Land/regio van lossing

4 alfanumerieke tekens

NUTS2 (*)

 

Soort vervoer

1 cijfer

1 = nationaal

 

 

 

2 = internationaal (m.u.v. doorvaart)

 

 

 

3 = doorvaart

 

Soort schip

1 cijfer

1 = motorschip

 

 

 

2 = schip zonder eigen aandrijving

 

 

 

3 = motortankschip

 

 

 

4 = tankschip zonder eigen aandrijving

 

 

 

5 = ander soort vrachtschip

 

 

 

6 = zeeschip

 

Nationaliteit van het schip

2 letters

NUTS0 (landencode) (**)

 

Vervoerd gewicht

 

 

ton

Tonkilometers

 

 

tonkilometer

(*) Als de regiocode onbekend of niet beschikbaar is, moet de volgende codering worden gebruikt:

— "NUTS0 + ZZ" als het partnerland een NUTS-code heeft;

— "ISO-code + ZZ" als het partnerland geen NUTS-code heeft;

— "ZZZZ" als het partnerland volledig onbekend is.

(**) Als het land van registratie van het schip geen NUTS-code heeft, moet de ISO-landencode worden vermeld. Als de nationaliteit van het schip onbekend is, moet de code "ZZ" worden gebruikt.

 

Amendement

 

(8 bis) In bijlage B wordt tabel B1 als volgt gewijzigd:

"Tabel B1. Personen- en goederenvervoer naar scheepsvlag en soort schip (jaargegevens)

Elementen

Codering

Classificatie

Eenheid

Tabel

2 alfanumerieke tekens

"B1"

 

Rapporterend land

2 letters

NUTS0 (landencode)

 

Jaar

4 cijfers

"yyyy"

 

Land/regio van lading

4 alfanumerieke tekens

NUTS2 (*)

 

Land/regio van lossing

4 alfanumerieke tekens

NUTS2 (*)

 

Soort vervoer

1 cijfer

1 = nationaal

 

 

 

2 = internationaal (m.u.v. doorvaart)

 

 

 

3 = doorvaart

 

Soort schip

1 cijfer

1 = motorschip

 

 

 

2 = schip zonder eigen aandrijving

 

 

 

3 = motortankschip

 

 

 

4 = tankschip zonder eigen aandrijving

 

 

 

5 = ander soort vrachtschip

 

 

 

6 = zeeschip

 

 

 

7 = cruiseschip met meer dan 100 passagiers

 

 

 

8 = personenveerboot met een lengte van meer dan 300 meter

 

Nationaliteit van het schip

2 letters

NUTS0 (landencode) (**)

 

Vervoerd gewicht

 

 

ton

Tonkilometers

 

 

tonkilometer

Vervoerde personen

12 cijfers

 

persoon

Reizigerskilometers

12 cijfers

 

persoon

Beschikbare zitplaatsen

12 cijfers

 

zitplaats

(*) Als de regiocode onbekend of niet beschikbaar is, moet de volgende codering worden gebruikt:

— "NUTS0 + ZZ" als het partnerland een NUTS-code heeft;

— "ISO-code + ZZ" als het partnerland geen NUTS-code heeft;

— "ZZZZ" als het partnerland volledig onbekend is.

(**) Als het land van registratie van het schip geen NUTS-code heeft, moet de ISO-landencode worden vermeld. Als de nationaliteit van het schip onbekend is, moet de code "ZZ" worden gebruikt."

Motivering

Ten behoeve van de ontwikkeling van een verantwoord beleid voor het vervoer over binnenwateren en omwille van de consistentie bij de vergaring van statistische gegevens bij alle vervoerswijzen moeten er zowel over het personenvervoer als over het goederenvervoer gegevens worden verzameld.


TOELICHTING

Achtergrond

Verordening (EG) nr. 1365/2006, die de Commissie wenst te wijzigen, behelst gemeenschappelijke regels voor het opmaken van Europese statistieken inzake de binnenvaart. De in dit kader vergaarde gegevens hebben uitsluitend betrekking op het goederenvervoer.

De Commissie beoogt met haar voorstel de comitologiebepalingen van Verordening (EG) nr. 1365/2006 om te zetten in bepalingen inzake gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen – zulks naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. De Commissie stelt geen andere wijzigingen voor.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur stemt ermee in dat de Commissie de comitologiebepalingen wil omzetten in bepalingen inzake gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Volgens haar is er echter ook een stroomlijning van de aan de Commissie overgedragen bevoegdheden nodig, wil het Parlement zijn prerogatieven kunnen behouden.

Daarnaast wijst de rapporteur erop dat de Commissie met een wijzigingsvoorstel dat niet meer beoogt dan bepalingen inzake bevoegdheidsdelegatie gelijktrekken, een kans voorbij laat gaan om het vergaren van gegevens over de binnenvaart te verbeteren en versterken.

Bij de vaststelling van het programma Naiades II beklemtoonde de Commissie dat er behoefte is aan blijvende structurele veranderingen in de binnenvaart, wil deze bedrijfstak een volwaardige rol spelen in de Europa 2020-strategie. Volgens de Commissie zijn er daartoe verbeteringen nodig in de bedrijfsomstandigheden van de sector, met inbegrip van de infrastructuur, milieuprestaties, markten en innovatie, banen en vaardigheden alsook de integratie in de logistieke keten. Om deze doelen te bereiken wil de Commissie specifieke acties ontplooien voor de uitvoering van het programma tot het jaar 2020.

Het is de stellige overtuiging van de rapporteur dat een succesvol beleid tot versterking van de rol van de binnenvaart in de vervoerssector gestoeld moet zijn op objectieve, vergelijkbare en betrouwbare statistieken waarmee de resultaten van dat beleid kunnen worden aangetoond en waarmee de ontwikkeling in de richting van een goed aangestuurde, veilige, schone, concurrerende (ook in sociaal opzicht) en geïntegreerde vervoerswijze zichtbaar kan worden gemaakt. Zoals de statistieken over de binnenvaart er nu uitzien zijn ze niet toereikend om het EU-beleid op dit gebied te sturen en te evalueren.

De rapporteur wijst er voorts op dat de Commissie op vervoersgebied een inconsistente benadering heeft van het door de statistieken te bestrijken werkterrein. Zo hebben de statistieken inzake zeevervoer(1), luchtvervoer(2) en railvervoer(3) zowel betrekking op goederenvervoer als op personenvervoer, terwijl de statistieken inzake het wegvervoer louter het goederentransport betreffen, waarbij bijvoorbeeld informatie over voertuiggerelateerde parameters zoals de leeftijd van het voertuig opgevraagd wordt. De statistieken over het railvervoer bevatten ook gegevens over ongevallen. Dat soort waardevolle informatie wordt voor de binnenvaart niet verzameld.

De rapporteur is van oordeel dat er een belangrijke rol voor de binnenvaart weggelegd is, niet alleen voor het goederenvervoer maar ook voor het personenvervoer, met name in stedelijke gebieden die door rivieren doorsneden worden. Zij is voorstander van intensiever gebruik van binnenwateren voor het vervoer van goederen en personen, aangezien deze vorm van transport geen last heeft van congestie en de schoonste vervoerswijze is, vooral als er innovatieve schepen met alternatieve brandstoffen worden ingezet. De rapporteur beseft dat binnenschepen veelal oud zijn en dat er dus extra milieuvoordeel te halen is als de vloot vernieuwd of aangepast wordt. Om de toestand van de vloot en de voortgang van vernieuwing en aanpassing beter te kunnen beoordelen zijn er statistieken nodig. De rapporteur meent dat de herziening van de regelgeving die nu loopt een goede gelegenheid is om dit soort gegevens te gaan vergaren.

De binnenvaart wordt soms gehinderd door gebrekkige infrastructuur of financiële belasting (onvoldoende diepgang, lage bruggen, sluizen, kosten voor infrastructuur e.d.). Om de bevaarbaarheid in de Unie goed in kaart te brengen zijn gegevens over de infrastructuur van de waterwegen nodig.

De rapporteur stipt voorts aan dat er ook waardevolle gegevens worden verzameld via vragenlijsten die opgesteld worden door de Intersecretariat Working Group on Transport Statistics, een samenwerkingsverband van Eurostat, ITF en UNECE dat tot taak heeft een bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van een gecoördineerd statistisch systeem voor het vervoer. Sommige van die gegevens worden op vrijwillige basis verzameld. Omwille van de volledigheid van gegevensverzamelingen en tijdreeksen is het volgens de rapporteur zaak de vergaring van cruciale gegevens verplicht te stellen.

(1)

Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (Herschikking) (PB L 141 van 6.6.2009, blz. 29).

(2)

Verordening (EG) nr. 437/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 betreffende de statistische registratie van het passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht (PB L 66 van 11.3.2003, blz. 1).

(3)

Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer (PB L 14 van 21.1.2203, blz. 1).


PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen

Document- en procedurenummers

COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD)

Datum indiening bij EP

28.6.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN –

4.7.2013

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ECON

4.7.2013

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

10.9.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Eva Lichtenberger

10.7.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Datum goedkeuring

17.12.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Ivo Strejček

Datum indiening

6.1.2014

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2014Juridische mededeling