Процедура : 2013/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0010/2014

Внесени текстове :

A7-0010/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2014 - 5.5

Приети текстове :

P7_TA(2014)0114

ДОКЛАД     ***I
PDF 377kWORD 437k
8 януари 2014 г.
PE 526.134v01-00 A7-0010/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

(COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик (по становище): Йожеф Сайер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ - ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА
 ПРИЛОЖЕНИЕ - ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

(COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0451),

–   като взе предвид член 294, параграф 2, член 33, член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 64, параграф 2, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква б), член 172, член 192, параграф 1, член 207 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0198/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 октомври 2013 г.(1),

–   като взе предвид писмото на председателя на Комитета на регионите до председателя на Парламента от 11 октомври 2013 г.,

–   като взе предвид Общото споразумение относно делегираните актове, одобрено на 3 март 2011 г. от Председателския съвет,

–   като взе предвид рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(2), по-специално точка 15 от него и приложение 1 към него,

–   като взе предвид резолюцията си от 5 май 2010 г. относно правото на делегиране на законодателни правомощия(3),

–   като взе предвид доклада относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията, приет от комисията по правни въпроси на 26 ноември 2013 г.(4),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по международна търговия, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по транспорт и туризъм (A7-0010/2014),

А. като има предвид, че Комисията се ангажира да направи до края на 2012 г. оценка на това колко законодателни актове, които съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, са останали в сила, за да подготви съответните законодателни инициативи и по този начин да завърши адаптирането към новата правна рамка; като има предвид, че обявената цел беше да се отстранят до края на седмия мандат на Парламента всички разпоредби, в които се съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, от всички законодателни инструменти; като има предвид, че Комисията представи предложенията, изпълнявайки този ангажимент, макар и много по-късно от очакваното;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията за неопределен период от време.

2. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията за срок от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощие се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез дерогация от първа алинея срокът за подаване на възражения е три месеца и се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета по отношение на делегирани актове, приети съгласно регламентите, посочени в раздел Ж, точки 816a, 826б, 856в, 866г, 90 to 936д и раздел З, точка 956е от приложението.

 

___________________

 

6a Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета.

 

6б Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (преработен).

 

6в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области.

 

6г Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по институционален сектор.

 

6д Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика; Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени; Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността; Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. за установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността.

 

6е Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти.

Обосновка

Поради изключително техническия и сложен характер на делегираните актове в сферата на компетентност на комисията по икономически и парични въпроси, институциите постигнаха неофициално споразумение обичайният период на контрол да бъде три месеца с възможност за удължаване с още три месеца. Необходимо е тази договореност да се отрази в настоящото предложение.

Изменение  3

Предложение за регламент

Приложение – заглавие – бележка под линия 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1 За информация правните актове, упоменаващи съкратения срок по член 2, параграф 6, са посочени в това приложение с *; правните актове, упоменаващи процедурата по спешност по член 3, са посочени в това приложение с **; а правните актове, упоменаващи процедурата по спешност по член 3 и съкратения срок по член 2, параграф 6, са посочени в това приложение с ***.

1 За информация правните актове, упоменаващи съкратения срок по член 2, параграф 6, са посочени в това приложение с *; правните актове, упоменаващи процедурата по спешност по член 3, са посочени в това приложение с **, правните актове, упоменаващи процедурата по спешност по член 3 и съкратения срок по член 2, параграф 6, са посочени в това приложение с ***, а правните актове, упоменати в член 2, параграф 5, втора алинея, са посочени в това приложение с ****.

Обосновка

Вж. предложение за изменение 2.

Изменение  4

Предложение за регламент

Приложение – раздел Е – точка 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

55. Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци

заличава се

Обосновка

Комисията представи отделно предложение за регламент за изменение на Регламент (EО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци (вж. COM(2013)0516), който, наред с другото, предвижда използването на делегирани актове. С оглед на последователността, в предложението за регламент за изменение съответните разпоредби на Регламент (EО) № 1013/2006 следва да бъдат приведени в съответствие в тяхната цялост.

Изменение  5

Предложение за регламент

Приложение – раздел Ж – точка 81

Текст, предложен от Комисията

Изменение

81. Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета

81. Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета****

Обосновка

Вж. изменение 2.

Изменение  6

Предложение за регламент

Приложение – раздел Ж – точка 82

Текст, предложен от Комисията

Изменение

82. Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (преработен)

82. Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (преработен)****

Обосновка

Вж. изменение 2.

Изменение  7

Предложение за регламент

Приложение – раздел Ж – точка 85

Текст, предложен от Комисията

Изменение

85. Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области

85. Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области****

 

Обосновка

Вж. изменение 2.

Изменение  8

Предложение за регламент

Приложение – раздел Ж – точка 86

Текст, предложен от Комисията

Изменение

86. Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по институционален сектор

86. Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по институционален сектор****

Обосновка

Вж. изменение 2.

Изменение  9

Предложение за регламент

Приложение – раздел Ж – точка 90

Текст, предложен от Комисията

Изменение

90. Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика

90. Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 година относно краткосрочната статистика****

Обосновка

Вж. изменение 2.

Изменение  10

Предложение за регламент

Приложение – раздел Ж – точка 91

Текст, предложен от Комисията

Изменение

91. Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени

91. Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени****

Обосновка

Вж. изменение 2.

Изменение  11

Предложение за регламент

Приложение – раздел Ж – точка 92

Текст, предложен от Комисията

Изменение

92. Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността

92. Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността****

Обосновка

Вж. изменение 2.

Изменение  12

Предложение за регламент

Приложение – раздел Ж – точка 93

Текст, предложен от Комисията

Изменение

93. Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността

93. Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността****

Обосновка

Вж. изменение 2.

Изменение  13

Предложение за регламент

Приложение – раздел З – точка 95

Текст, предложен от Комисията

Изменение

95. Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти

95. Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти****

Обосновка

Вж. изменение 2.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

(3)

ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 6.

(4)

A7-0435/2013.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Към момента на приемане на Регламента за процедура на комитет(1) Комисията направи следното изявление:

„Що се отнася до действащите законодателни актове, които понастоящем съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, за всеки инструмент, който има намерение да измени, Комисията ще извърши преглед на разпоредбите, свързани с процедурата, за да може своевременно да ги адаптира в съответствие с критериите, заложени в Договора. В допълнение Европейският парламент и Съветът ще имат право да сигнализират за основни актове, които смятат за важни и които ще се адаптират приоритетно.

Комисията ще направи оценка на резултатите от процеса до края на 2012 г., за да прецени колко законодателни акта, съдържащи позовавания на процедурата по регулиране с контрол, са все още в сила. След това Комисията ще изготви съответните законодателни инициативи, с които да завърши процеса на адаптиране. Крайната цел на Комисията е да отстрани до края на 7-ия мандат на Парламента всички разпоредби, в които се съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, от всички видове законодателни инструменти.“(2)

В съответствие с това изявление и вследствие на обявения преглед на съществуващото законодателство Комисията представи три предложения за регламент за адаптиране към член 290 от ДФЕС на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (ПРК)(3). В действителност определението за делегирани актове, посочено в член 290, параграф 1 от ДФЕС е много сходно с определението за актовете, за които се прилага процедурата по регулиране с контрол съгласно предвиденото в член 5а от Решение 1999/468/ЕО(4), понастоящем отменено от член 12 от Регламента за процедура на комитет. И в двата случая въпросните актове са от общ характер и имат за цел да изменят или допълнят определени несъществени елементи от законодателния акт.

Действия по привеждане в съответствие бяха предприети по-рано – в периода 2007 – 2008 г. – след въвеждането на процедурата по регулиране с контрол. По този повод Председателският съвет определи комисията по правни въпроси за водеща комисия и специализираните комисии – за подпомагащи комисии. Съветът на председателите на комисии, който след това одобри това решение, потвърди своя подход по отношение на новите предложения за привеждане в съответствие и на 19 ноември 2013 г. постигна съгласие относно начините на сътрудничество между комисията по правни въпроси и другите комисии.

Настоящият проектодоклад е свързан с предложение, обхващащо 160 законодателни акта в различни области на политиката. Докладчикът предложи на подпомагащите комисии трите предложения да се разглеждат като пакет, който да подлежи на един и същ график и да бъде приет възможно най-скоро, така че действията по привеждане в съответствие да може да бъдат завършени в идеалния случай до края на настоящия законодателен мандат. Настоящият проектодоклад съдържа ограничен брой изменения, които бяха предложени от специализираните комисии в техните становища.

(1)

Регламент (EС) No 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(2)

Това изявление беше публикувано в Официален вестник заедно с Регламент (ЕС) № 182/2011 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 19).

(3)

Вж. съответно COM (2013) 451, 452 и 751.

(4)

ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (10.12.2013)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

(COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD))

Докладчик по становище: Шарън Боулс

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез дерогация от първа алинея делегиран акт, приет съгласно регламентите, изброени в точки 81, 82, 85, 86, 90 до 93 от раздел Ж, а по отношение на международните стандарти за финансово отчитане – точка 95 от раздел З на приложението6a, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са изразили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

___________________

 

6a 81. Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета

 

82. Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (преработен)

 

85. Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области

 

86. Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по институционален сектор

 

90. Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика

 

91. Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени

 

92. Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността

 

93. Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността

 

95. Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти

Обосновка

Между институциите съществува неформално споразумение, съгласно което поради изключително техническия и сложен характер на делегираните актове в областта на комисията по икономически и парични въпроси обичайният период на контрол е три месеца с възможност за удължаване с още три месеца. Това споразумение трябва да бъде отразено в предложението „омнибус“.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

Позовавания

COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

4.7.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ECON

4.7.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Шарън Боулс

10.9.2013

Дата на приемане

9.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt


ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

EXPO-COM-INTA D (2013)63427

GFC/sp

До г-н Клаус-Хайнер Лене

Председател на комисията по правни въпроси

Относно: Становище под формата на писмо на комисията по международна търговия относно пакета за привеждане в съответствие на процедурата по регулиране с контрол (2013/0218(COD), 2013/0220(COD), 2013/0365(COD))

Уважаеми г-н Лене,

Пиша Ви от името на комисията по международна търговия, за да изразя редица съображения относно пакета от три предложения, приети от Комисията с цел привеждане в съответствие на многобройните законодателни инструменти, които все още съдържат разпоредби, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (ПРК), към режима на Договора от Лисабон относно делегираните актове и актовете за изпълнение.

Комисията по международна търговия приветства този пакет. През юни постигнахме междуинституционално споразумение относно двата пакета за Общите търговски актове, с което голяма част от законодателството в областта на търговската политика беше приведена в съответствие с членове 290 и 291 от ДФЕС. Този пакет относно разпоредбите, предвиждащи процедура по регулиране с контрол, представлява друга важна стъпка към всеобхватното привеждане в съответствие на законодателството на ЕС към новия режим на делегирани актове и актове за изпълнение съгласно изискванията на Договора от Лисабон, в сила вече почти четири години. Това трябваше да бъде извършено отдавна.

Пакетът относно разпоредбите, предвиждащи процедура по регулиране с контрол, не засяга пряко процеса на вземане на решения в областта на търговската политика. Липсата на позовавания на процедурата по регулиране с контрол в законодателството в областта на търговията не е изненадваща, тъй като тази процедура се прилага само към законодателните актове, приети съгласно процедурата на съвместно вземане на решение, която не се прилагаше за общата търговска политика до влизането в сила на Договора от Лисабон. След влизането в сила на Договора от Лисабон ЕП и Съветът не можеха вече да предвиждат нови разпоредби, упоменаващи процедурата по регулиране с контрол, в нови основни актове. Законодателните актове в областта на търговската политика бяха приведени в съответствие чрез „Общия търговски акт I“ (Trade Omnibus I) по отношение на процедури за вземане на решения, които не са предмет на решението относно процедурите на комитети, и „Общия търговски акт IІ“ (Trade Omnibus IІ) по отношение на процедури, които са обект на такова решение.

Като се има предвид това, две са основанията на комисията по международна търговия да изкаже възгледите си относно тази инициатива. Първо, ограничен брой от досиетата, обхванати от това привеждане в съответствие, са свързани с търговията. Такъв е например случаят на законодателни актове в областта на търговията с тюленови продукти, на статистиката относно платежния баланс, на международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции, на дъмпинга и субсидиите в сектора на въздушните превозвачи, на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход, на одобрението на моторни превозни средства, на генетично модифицираните организми и новите храни, на хранителните и здравните претенции за храните, и като цяло на етикетирането и стандартизацията. Второ, комисията по международна търговия следва да сподели натрупания опит и резултатите, постигнати в рамките на преговорите във връзка с пакета за Общите търговски актове (Trade Omnibuses), по отношение на режима на делегираните актове и актовете за изпълнение. Ето защо по-долу е представено становището на комисията по международна търговия по редица хоризонтални въпроси, а не по отделни законодателни досиета.

Първият въпрос е свързан с продължителността на делегирането на правомощия. Трите предложения предвиждат привеждане на разпоредбите на различни законодателни актове, упоменаващи процедурата по регулиране с контрол, в съответствие с член 290 от ДФЕС чрез предоставяне на Комисията на делегирани правомощия „за неопределен период от време“. В резултат на преговорите относно пакета за Общите търговски актове (Trade Omnibuses) обаче се предвижда предоставяне на делегиране на правомощия за приемане на делегирани актове за срок от пет години, който се удължава мълчаливо за същия срок. Това решение е разумно: То засилва законодателния контрол, тъй като Комисията трябва да представи доклад относно упражняването на делегирането девет месеца преди изтичане на предоставянето, но в никакъв случай не натоварва прекомерно законодателите, тъй като удължението подлежи на мълчаливо подновяване.

Вторият въпрос е свързан със срока, който се предоставя на Парламента за повдигане на възражение срещу проект на делегиран акт. Разглежданите предложения определят двумесечен срок, който подлежи на удължаване с още два месеца. По време на преговорите за пакета за Общите търговски актове (Trade Omnibuses) комисията по международна търговия предложи удължаване на контролния период от страна на Европейския парламент от четири месеца (два плюс два) на шест месеца (два плюс четири). Позицията на комисията по международна търговия се наложи по отношение на определени досиета, но не по отношение на всички. Комисията по международна търговия осигури по-продължителен контролен период за тези делегирани актове, които водят до елементи на значителна политическа свобода на действие. Поради това е възможно да се окаже препоръчително вместо да се предлага повсеместен подход „две плюс четири“, да се изберат внимателно тези досиета, които предвиждат делегирани актове, свързани с политическа свобода на действие, а не да се води борба по отношение на разпоредбите, предвиждащи техническо и полуавтоматично адаптиране на основните актове.

Третият въпрос се отнася до ограничените срокове за внасяне на възражения срещу делегирани актове в определени ситуации. Първото и третото предложение предвиждат, че когато са налице съкратени срокове за възражение в съответствие с член 5а, параграф 5, буква б) от решението относно процедурите на комитети, се прилага срок за подаване на възражение от един месец, който подлежи на удължение с още един месец. При оценяването на един такъв аспект от предложението трябва да се има предвид, че при подобни срокове механизмите за вземане на решение на Европейския парламент може да ограничат способността му да разгледа по подходящ начин делегирания акт и в крайна сметка да повдигне възражение срещу него. Докато в определени случаи съкратените срокове може да са оправдани, ограниченото приемане на приложимостта им изглежда оправдано с оглед гарантиране на прерогативите на Европейския парламент по отношение на делегираните актове. Не бива да се забравя, че процедурата по ранно непротивопоставяне вече е на разположение за спешни случаи, и докато такава процедура е сложна и би си заслужавало да бъде опростена чрез изменение на Правилника за дейността, нейното съществуване само по себе си поставя под въпрос необходимостта от съкратени срокове.

Четвъртият и най-важен въпрос е свързан с факта, че в третото предложение от пакета се предлага някои правни актове, предвиждащи разпоредби за процедура по регулиране с контрол, да се приведат в съответствие с член 291 от ДФЕС относно актовете за изпълнение, а не с делегираните актове. Както Комисията сама отбелязва, определението за делегирани актове по член 290 от ДФЕС, е „много близко до“ „и „съответства по принцип на“ определението на актове, за които се прилага процедурата по регулиране с контрол. Като се остави настрана сходният характер на дефинициите що се отнася до съдържание и институционални прерогативи, по-специално по отношение на Европейския парламент, всички мерки, предвиждащи процедура по регулиране с контрол, би следвало да бъдат приведени в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз и да приемат формата на делегирани актове. Всъщност разпоредбите, в които се предвижда процедура по регулиране с контрол, засягат норми и правила, а нормотворчеството не следва да се оставя на актове за изпълнение, при които Парламентът не разполага с никакви правомощия за контрол. В конституционна система, основана на разделение на властите, изпълнителният орган следва да може да определя правила само въз основа на делегиране на съответните правомощия от страна на законодателите. Европейският парламент вече се произнесе по този въпрос в доклада по собствена инициатива на г-н Сайер от 2010 г. относно правото на делегиране на законодателни правомощия, в който той настоя „съзаконодателите да имат правомощия да вземат решения дали въпроси, които вече са одобрени съгласно процедурата по регулиране с контрол, могат да се одобряват или съгласно член 290 ДФЕС, или съгласно обикновената законодателна процедура“, а не чрез изпълнителни актове. Това съвсем наскоро беше потвърдено в доклада по собствена инициатива на г-н Сайер от 2013 г. относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията, единодушно приет на 26 ноември в комисията по правни въпроси, съгласно който „поне всички случаи, разглеждани по-рано в рамките за ПРК, понастоящем следва да бъдат приведени в съответствие с член 290 от ДФЕС, тъй като мерките по ПРК са и мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основния акт, наред с другото като се заличат някои от тези елементи или като се допълни основният акт чрез добавяне на нови несъществени елементи.“ Комисията може да предложи да се приведат в съответствие някои правни актове, предвиждащи разпоредби, в които се упоменава процедурата по регулиране с контрол, с член 291 от ДФЕС относно актовете за изпълнение, с цел да се избегнат тягостни дискусии с Европейския парламент, въпреки че всички условия за делегирани актове са налице. Това изглежда е случаят например по отношение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (тук се предлага съдържанието и периодичността на отчетите за качество да се приемат чрез актове за изпълнение), Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните (тук се предлага разрешение за използване на здравни претенции да се дава чрез актове за изпълнение, като до момента в Европейския парламент са повдигнати редица възражения ), и Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи (тук се предлага посредством актове за изпълнение да се определи дали даден вид храна попада в обхвата на регламента – силно политически въпрос).

Петият въпрос се отнася до заседания на експерти в рамките на подготовката на делегирани актове. Към пакета за Общите търговски актове (Trade Omnibuses) е приложена декларация, в която Комисията припомня задължението, което е поела в параграф 15 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, да предоставя на Парламента изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката на делегирани актове. Това следва да послужи като минимална отправна точка за всички преговори относно делегираните актове, докато всички подобрения по отношение на автоматичното отправяне на покана за такива срещи от експерти на Парламента, разбира се, ще бъдат добре дошли.

Шестият въпрос разглежда факта, че в третото предложение от пакета се предлага определени правни актове да се съгласуват индивидуално и на по-късен етап, без ангажимент по отношение на графика. Например понастоящем регламент относно статистиката за външната търговия със страни извън ЕС, съдържащ позовавания на процедурата по регулиране с контрол, е в процес на съгласуване чрез отделно предложение. Трудно е да се посочи причината, поради която тези предложения се разглеждат изолирано и се подлагат на отделно действие. Поради това е важно поне да се определи срок за тяхното отделно съществено преразглеждане. Не е приемливо мерки, предвиждащи процедура по регулиране с контрол, да продължават да съществуват повече от четири години след влизането в сила на Договора от Лисабон.

Вярвам, че становището на комисията по международна търговия, изразено в настоящото писмо, може да бъде от полза за работата на комисията по правни въпроси. Комисията по международна търговия остава на разположение за споделяне на опита, натрупан в процеса на адаптиране на законодателни актове в областта на търговията във връзка с пакета за Общите търговски актове (Trade Omnibuses).

С уважение,

Витал Мурейра

Копие:           Йожеф Сайер, член на ЕП, докладчик на комисията по правни въпроси (PPE)


ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

MK/ch

D(2013)62115

До г-н Клаус-Хайнер Лене

Председател на комисията по правни въпроси

ASP 10E205

Относно:       Становище под формата на писмо относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол 2013/0218 (COD) - (COM (2013)451 окончателен)

Уважаеми г-н Председател,

На своето заседание от 9 декември 2013 г. комисията по заетост и социални въпроси, като взе предвид Вашето писмо от 20.11.2013 г. относно графика на комисията по правни въпроси за разглеждане на трите предложения „Омнибус“ като пакет, реши да представи становище под формата на писмо до комисията по правни въпроси по горепосоченото предложение „Омнибус I“ и постигна съгласие относно заключенията, изложени по-долу.

Комисията по заетост и социални въпроси постигна наскоро на първо четене споразумение със Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура относно Директивата относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО), която влезе в сила на 1 юли 2013 г. и предвижда режим на делегирани актове. Поради това за тази директива не е необходимо привеждане в съответствие, тъй като тя е включена в изложението на мотивите на Комисията като един от основните правни актове, упоменаващи ПРК, които понастоящем са в процес на преразглеждане.

Комисията по заетост и социални въпроси изразява съгласие с анализа на Комисията, че съгласно критериите, заложени в ДФЕС, законодателните инструменти, упоменаващи процедурата по регулиране с контрол (ПРК), които са изброени в приложението към предложението, предвиждат преобразуване на ПРК в делегирани актове. Комисията по заетост и социални въпроси е съгласна също така със списъка на законодателните актове в приложението на предложението на Комисията, а именно Раздел Б: Заетост, социални въпроси и приобщаване, съдържащ 20 законодателни акта, и раздел Ж: Статистика, съдържащ три законодателни акта, свързани с данни за работната сила.

Комисията по заетост и социални въпроси изразява съгласие с Комисията относно метода на адаптиране на законодателните инструменти, които все още упоменават процедурата по регулиране с контрол (препратка към член 5а от решението за процедура на комитет), а именно прехвърлянето на правомощия на Комисията за приемане на делегирани актове. Въпреки това тя счита, че е важно режимът на делегираните актове да предвижда специфичен период по отношение на делегирането на правомощие, предоставено на Комисията, преди всичко по отношение на правните инструменти в сферата на компетентност на комисията по заетост и социални въпроси.

Във връзка с това бих желал от името на комисията по заетост и социални въпроси да Ви помоля водещата комисия по правни въпроси да предвиди в своя доклад период от пет години по отношение на предоставения на Комисията период за приемане на делегирани актове (член 2, параграф 2).

Комисията по заетост и социални въпроси също така е на мнение, че Комисията следва да изготви доклад относно упражняването на делегирането на правомощие; по тази причина тя предлага следното допълнение към член 2, параграф 2 от предложението на Комисията:

Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощие се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.“

Предложените по-горе измененията са въз основа на споразумението, постигнато на първо четене със Съвета за споменатата по-горе директива за електромагнитните полета.

От името на комисията по заетост и социални въпроси ще Ви бъда благодарен, ако комисията по правни въпроси вземе под внимание тези въпроси в по-нататъшната си работа по предложението за регламент.

Във връзка с това обаче също така бих искал да обърна внимание на комисията по правни въпроси на факта, че поради късното представяне от страна на Комисията на настоящите предложения „Омнибус“ съществува опасността, краят на делегирането на правомощия на Комисията винаги да съвпада с края на парламентарния мандат и Парламентът винаги да трябва да разглежда доклада на Комисията и възможността за продължаване на делегирането в последната година от мандата си. Вследствие на това правомощията на ЕП за контрол върху делегираните актове ще бъдат подкопани. Съответно комисията по заетост и социални въпроси призовава комисията по правни въпроси да определи подходящи възможности за избягване на тази опасност, като определи срок от пет години за делегиране на правомощия на Комисията.

С оглед на евентуалния хоризонтален подход бих искал също така да призова комисията по правни въпроси, в качеството й на компетентна комисия, да ангажира секторните комитети в създаването на общ подход по тези въпроси.

В заключение бих искал да Ви информирам, че предложението „Омнибус III“ все още не е представено официално на комисията по заетост и социални въпроси, както и че комисията ще приеме становището си едва на своята среща на 17 декември.

С уважение,

Перванш Берес

Копие: Г-н Йожеф Сайер


ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Председателят

IPOL-COM.ENVI D (2013) 62886

До г-н Клаус-Хайнер ЛЕНЕ

Председател

Комисия по правни въпроси

ASP 10E205

Европейски парламент

Брюксел

Уважаеми г-н Председател,

Във Вашето писмо от 20 ноември 2013 г. Вие помолихте комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да представи своето становище относно сборните предложения „Омнибус“ за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи процедурата по регулиране.

Във връзка с предложението за регламент за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол – 2013/0218 (COD), координаторите на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните се споразумяха на заседанието си, проведено на 28 ноември 2013 г., да изложат становището на комисията както следва:

1. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните като цяло изразява задоволство от предложението на Комисията относно адаптирането на съществуващите разпоредби, предвиждащи процедурата по регулиране с контрол, към режима на делегирани актове за правните актове, включени в приложението към предложението и попадащи в компетентността на комисията.

2. Комисията посочва, че във връзка с Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци, който е включен в точка 55 от приложението на сборното предложение „Омнибус“, Комисията представи отделно предложение за регламент за изменение (COM(2013)0516 от 11 юли 2013 г. – 2013/0239 (COD)). Това предложение включва, наред с другото, и разпоредби, които предвиждат делегирани актове. Понастоящем комисията е в процес на изготвяне на доклада си по това предложение. В проектодоклада си докладчикът, г-н Барт Стас, счита, че с оглед на последователността разпоредбите относно процедура на комитет в Регламент (ЕО) 1013/2006 следва да бъдат изцяло приведени в съответствие с предложения регламент за изменение на Регламента относно превози на отпадъци(1).

С оглед на гореизложеното Регламент (ЕО) № 1013/2006 следва да бъде заличен от сборното предложение „Омнибус“. Комисията предлага включването на съответно изменение за тази цел в доклада на комисията по правни въпроси, както е посочено в приложението към настоящото писмо.

С уважение,

Матиас ГРОТЕ

Приложение

Приложение

Предложение на комисията по заетост и социални въпроси за доклада на комисията по правни въпроси относно предложението за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол – 2013/0218 (COD)

Изменение 1

Предложение за регламент

Приложение – точка 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

55. Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци

заличава се

(1)

Изменение 29, PR - PE522.903v03-00


ПРИЛОЖЕНИЕ - ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА

КОМИСИЯ ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА

Председател

До г-н Клаус-Хайнер Лене

Председател

Комисия по правни въпроси

Европейски парламент

Ref.: IPOL-COM-ITRE D(2013) 63850

VA/py

Страсбург,

Относно:       Адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол – 2013/0218(COD)

Адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол – 2013/0218(COD)

                            Адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол – 2013/0365(COD)

Уважаеми г-н Председател,

Благодаря Ви за Вашето писмо от 20 ноември, което показва Вашия интерес към получаване на информация от комисията относно сборните предложения „Омнибус“ за адаптиране на значителен брой законодателни актове към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

По принцип се противопоставям на всяко адаптиране на процедурата по регулиране с контрол към член 291 и съжалявам, че Комисията предлага това адаптиране за някои правни актове без подробна и конкретна обосновка.

Що се отнася до предложението за Регламент за адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (2013/0365(COD)), бих предложил следователно заличаването на двете досиета от компетентността на комисията по промишленост, изследвания и енергетика(1) от приложение ІІ (актове за изпълнение) и добавянето им в приложение І (делегирани актове).

Освен това бих желал да насоча вниманието Ви върху факта, че успоредно Комисията представи предложение за изменение на второто досие в контекста на предложението за единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги(2) и понастоящем комисията по промишленост, изследвания и енергетика разработва позицията си, включително и по отношение на делегирането на правомощия.

Поради значението на този пакет ще Ви бъда благодарен, ако предоставяте на моята комисия редовно информация за процеса, в случай че преговорите със Съвета да започнат по време на настоящия парламентарен мандат.

С уважение,

Амалия Сартори

Копие: Координация на законодателната дейност

(1)

1) Решение № 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2008 г. относно подбора и издаването на разрешения за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ)

Член 9, параграф 3*

2) Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива)

Член 9б, параграф 3

Член 10, параграф 4

Член 15, параграф 4

Член 17, параграф 6, буква a)

Член 19, параграф 4, точка 2

(2)

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012


ПРИЛОЖЕНИЕ - ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

JT/gf

D(2013)63959

До г-н Клаус-Хайнер Лене

Председател на комисията по правни въпроси

ASP 10 E 205

Относно:       Адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол – 2013/0218(COD) – COM(2013) 451 окончателен

                       Адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол – 2013/0365(COD) – COM(2013) 751 окончателен

Уважаеми г-н Председател,

В отговор на Вашето писмо от 22 ноември 2013 г., в което Вие помолихте да Ви бъдат предоставени до 12 декември 2013 г. становища от други комисии относно упоменатите по-горе неотдавнашни законодателни предложения, прилагам по-долу съображенията на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите по отношение на правните актове от нейната компетентност.

Първото предложение, прието от Комисията на 27 юни 2013 г. (COM(2013)451) съдържа девет акта от компетентността на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, изброени в приложението в точки 31, 34, 35, 36, 38, 46, 94, 137 и 160. Предложеното адаптиране на съответните разпоредби с цел замяна на процедурата по регулиране с контрол (ПРК) със съответни разпоредби относно делегирани актове, е задоволително и следователно не е необходимо да се представят изменения към това предложение.

Във второто предложение обаче, прието от Комисията на 30 октомври 2013 г. (COM(2013)751), се предлага, наред с другото, три специфични разпоредби, предвиждащи ПРК (две в точка 2, и една в точка 6 от приложение II), да бъдат заменени с делегиране на правомощие на Комисията да приема актове за изпълнение. Това следва да се приеме единствено ако се потвърди, че такива мерки не изпълняват условията на член 290 от ДФЕС.

Правният акт в първия от тези случаи е Директивата за универсалната услуга 2002/22/ЕО, и по-специално, нейните специфични разпоредби, които позволяват на Комисията да приема „технически мерки за изпълнение“, за да се осигури ефективен достъп до услугите на номер „112“ в държавите членки (член 26, параграф 7) и ефективно въвеждане на номерационния обхват със „116“ (член 27а, параграф 5). Тъй като Комисията все още не е използвала тази възможност (което би било необходимо при настоящите разпоредби с процедура по регулиране с контрол), не може да се изключи, че по съдържание тези мерки, независимо от факта, че са наречени „технически мерки за изпълнение“, в действителност по-скоро се квалифицират като делегирани актове.

Другият засегнат акт е Директива 2006/42/ЕО относно машините, в която една единствена мярка „ограничаване на пускането на пазара на машините“, беше приета през 2011 г., и в допълнение към формулировката на член 9 тази мярка изглежда е достатъчно обща, за да се окачестви като делегиран акт.

Предложението на Комисията съдържа и привеждането в съответствие на разпоредби, предвиждащи използването на процедура по регулиране с контрол, към режима на делегираните актове в Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на поръчки в областта на отбраната. В един случай (член 68, параграф 1), това се отнася до ревизиране на прагове, което е в синхрон със съответното ревизиране на праг на друг законодателен акт за обществени поръчки, който вече е приведен в съответствие с режима на делегирани актове. В другия случай (член 69, параграф 2), това се отнася до възможността за прилагането на спешна процедура, която остава непроменена. Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите може да се съгласи с тези предложения.

С оглед на изложените по-горе съображения, ще Ви бъда благодарен ако комисията по правни въпроси би могла да включи изменения в своя проектодоклад относно COM(2013)751 окончателен, които да придвижат съответните препратки от приложение II в приложение I (където другите разпоредби, предвиждащи ПРК, на Директивата за универсалната услуга и Директивата относно машините са изброени в точки 2 и 8, за да могат те да бъдат заменени с делегирани актове), и да държи в течение комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите във връзка с всяко по-нататъшно развитие.

С уважение,

Малкълм Харбър, CBE


ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

TRAN/D/2013/59561

До г-н Клаус-Хайнер Лене

Председател

Комисия по правни въпроси

ASP 10E205

Европейски парламент

Относно:      Адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол – 2013/0218(COD)

Адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол – 2013/0218(COD)

Адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол – 2013/0365(COD)

Уважаеми г-н Председател,

Благодаря Ви за Вашето писмо от 20 ноември, което показва Вашия интерес към получаване на информация от комисията относно предложенията „Омнибус“ за адаптиране на значителен брой законодателни актове към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Във връзка с това ще Ви бъда благодарен, ако комисията по правни въпроси би могла да вземе предвид следните изменения:

· Към предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (2013/0218 (COD)):

Изменение 1

 

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2

 

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията за неопределен период от време.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията за срок от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

 

Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощие се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

Or. [en]

· Към предложението за Регламент за адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол – (2013/0365(COD)):

Изменение 1

 

Предложение за регламент

Съображение 5

 

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Необходимо е да се адаптират към член 291 от ДФЕС редица правни актове, които вече са в сила, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол и изпълняващи критериите в член 291, параграф 2 от ДФЕС.

заличава се

 

 

Or. [en]

Изменение 2

 

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2

 

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията за неопределен период от време.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията за срок от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

 

Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощие се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

Or. [en]

 

 

Изменение 3

 

Предложение за регламент

Приложение ІІ – буква Ж

 

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ж. Мобилност и транспорт

18.        Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения

Член 10, параграф 3**

19.        Директива 97/70/ЕО на Съвета от 11 декември 1997 г. относно установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина, равна или по-голяма от 24 метра

Член 8, буква а), първо тире

 

 

заличава се

 

 

Or. [en]

 

 

Изменение 4

 

Предложение за регламент

Приложение I – буква З – точка 27a (нова)

 

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

27a (нова) Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения

Член 10, параграф 3**

 

 

Or. [en]

 

 

Изменение 5

 

Предложение за регламент

Приложение I – буква З – точка 27б (нова)

 

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

27б (нова) Директива 97/70/ЕО на Съвета от 11 декември 1997 г. относно установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина, равна или по-голяма от 24 метра

Член 8, буква а), първо тире

 

Or. [en]

Поради значението на този пакет ще Ви бъда благодарен, ако предоставяте на моята комисия редовно информация за процеса, в случай че преговорите със Съвета да започнат по време на настоящия парламентарен мандат.

С уважение,

Брайън Симпсън

Копие: Координация на законодателната дейност


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

Позовавания

COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.6.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

4.7.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

ENVI

4.7.2013

ITRE

4.7.2013

 

IMCO

4.7.2013

TRAN

4.7.2013

LIBE

4.7.2013

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

28.11.2013

ITRE

8.7.2013

IMCO

17.10.2013

TRAN

8.7.2013

 

LIBE

9.7.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Йожеф Сайер

1.7.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.11.2013

 

 

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Дата на внасяне

8.1.2014

Последно осъвременяване: 17 февруари 2014 г.Правна информация