Procedura : 2013/0014(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0016/2014

Teksty złożone :

A7-0016/2014

Debaty :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 9.4
CRE 26/02/2014 - 9.4

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0151

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 675kWORD 934k
9 stycznia 2014
PE 513.292v02-00 A7-0016/2014

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2004

(COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Roberts Zīle

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2004

(COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0027),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0029/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2013 r.(1),

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 października 2013 r.(2),

–   uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez parlament Litwy, senat Rumunii i parlament Szwecji w ramach Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zawierające stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego jest niezgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0016/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o przedstawienie oceny skutków finansowych, która w pełni uwzględnia wynik porozumienia legislacyjnego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie wszystkich elementów prawodawstwa czwartego pakietu kolejowego, aby spełnić wymogi budżetowe i kadrowe Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i w razie możliwości służb Komisji;

3.  podkreśla, że jakakolwiek decyzja wydana przez organ prawodawczy w sprawie projektu rozporządzenia nie może naruszać postanowień decyzji władzy budżetowej w ramach rocznej procedury budżetowej;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

5.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Europejska Agencja Kolejowa została pierwotnie powołana do życia rozporządzeniem (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.7, aby wspierać tworzenie europejskiego obszaru kolejowego bez granic oraz rewitalizację sektora kolejowego, przy jednoczesnym wzmocnieniu jego kluczowych zalet związanych z bezpieczeństwem. Ze względu na znaczącą liczbę zmian w zadaniach Agencji i w jej strukturach wewnętrznych rozporządzenie 881/2004 należy zastąpić nowym aktem.

(3) Europejska Agencja Kolejowa została pierwotnie powołana do życia rozporządzeniem (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.7, aby wspierać tworzenie europejskiego obszaru kolejowego bez granic oraz rewitalizację sektora kolejowego, przy jednoczesnym wzmocnieniu jego kluczowych zalet związanych z bezpieczeństwem. Ze względu na znaczne zmiany wymagane w odniesieniu do zadań Agencji i jej struktur wewnętrznych rozporządzenie 881/2004 należy zastąpić nowym aktem.

______________

______________

7 OJ L 164 z 30.4.2004, p. 1.

7 Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W czwartym pakiecie kolejowym zaproponowano znaczące modyfikacje, których celem jest poprawa funkcjonowania jednolitego europejskiego obszaru kolejowego dzięki zmianom wprowadzonym do dyrektywy 2004/49/WE i dyrektywy 2008/57/WE w drodze przekształceń; obie dyrektywy mają bezpośredni związek z zadaniami Agencji. Przedmiotowe dyrektywy wraz z niniejszym rozporządzeniem przewidują w szczególności realizację zadań związanych z wydawaniem zezwoleń dla pojazdów i certyfikatów bezpieczeństwa na szczeblu unijnym. Oznacza to zwiększenie roli Agencji.

(4) W czwartym pakiecie kolejowym zaproponowano znaczące modyfikacje, których celem jest poprawa funkcjonowania jednolitego europejskiego obszaru kolejowego dzięki zmianom wprowadzonym do dyrektywy 2004/49/WE i dyrektywy 2008/57/WE w drodze przekształceń; obie dyrektywy mają bezpośredni związek z zadaniami Agencji. Przedmiotowe dyrektywy wraz z niniejszym rozporządzeniem przewidują w szczególności realizację zadań związanych z wydawaniem zezwoleń dla pojazdów i certyfikatów bezpieczeństwa dotyczących w szczególności ruchu transgranicznego na szczeblu unijnym. Oznacza to zwiększenie roli Agencji.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Agencja powinna wnieść swój wkład w tworzenie i skuteczne funkcjonowanie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego bez granic, gwarantującego wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnej poprawie konkurencyjności sektora kolejowego. Cel ten należy osiągnąć poprzez wkład – obejmujący kwestie techniczne – we wdrażanie prawodawstwa Unii Europejskiej polegający na podnoszeniu poziomu interoperacyjności systemów kolejowych oraz w opracowywanie wspólnego podejścia do bezpieczeństwa europejskiego systemu kolei. Agencja powinna także pełnić rolę europejskiego organu odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych i typów pojazdów, certyfikatów bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych oraz zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów „sterowanie”. Ponadto powinna ona monitorować krajowe przepisy kolejowe oraz funkcjonowanie krajowych organów działających w obszarach interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei.

(5) Agencja powinna wnieść swój wkład w tworzenie i skuteczne funkcjonowanie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego bez granic, gwarantującego wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnej poprawie konkurencyjności sektora kolejowego. Cel ten należy osiągnąć poprzez wkład – obejmujący kwestie techniczne – we wdrażanie prawodawstwa Unii Europejskiej polegający na podnoszeniu poziomu interoperacyjności systemów kolejowych oraz w opracowywanie wspólnego podejścia do bezpieczeństwa europejskiego systemu kolei. Agencja powinna także pełnić rolę europejskiego organu odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleń, na szczeblu unijnym, na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych i typów pojazdów, certyfikatów bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych oraz zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), zlokalizowanych lub działających na terenie całej Unii. Ponadto powinna ona monitorować krajowe przepisy kolejowe oraz funkcjonowanie krajowych organów działających w obszarach interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei.

Uzasadnienie

Do zadań agencji powinno należeć wydawanie zezwoleń dotyczących elementów europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) w celu zapewnienia jednolitego systemu na poziomie europejskim, zamiast wielu systemów krajowych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Realizując swoje cele, Agencja powinna w pełni uwzględnić proces rozszerzenia Unii oraz szczególne ograniczenia dotyczące połączeń kolejowych z państwami trzecimi. Na Agencji powinna spoczywać wyłączna odpowiedzialność z tytułu powierzonych jej funkcji i uprawnień.

(6) Realizując swoje cele, Agencja powinna w pełni uwzględnić proces rozszerzenia Unii, szczególne ograniczenia dotyczące połączeń kolejowych z państwami trzecimi oraz szczególną sytuację sieci kolejowych o odmiennej szerokości toru, w szczególności w przypadku gdy państwa członkowskie są dobrze zintegrowane w ramach tych sieci z państwami trzecimi, lecz są odizolowane od głównej sieci kolejowej Unii. Agencja powinna także dążyć do propagowania zasady wzajemności w zakresie dostępu państw trzecich do rynku unijnego i dostępu przedsiębiorstw z Unii do rynków państw trzecich.

Uzasadnienie

Agencja powinna także dążyć do propagowania dostępu przedsiębiorstw z UE do rynków państw trzecich na zasadzie wzajemności.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Na Agencji powinna spoczywać wyłączna odpowiedzialność z tytułu powierzonych jej funkcji i uprawnień. Na krajowych organach ds. bezpieczeństwa powinna spoczywać wyłączna odpowiedzialność z tytułu podejmowanych przez nie decyzji.

Uzasadnienie

Na poszczególnych agencjach lub organach powinna spoczywać odpowiedzialność z tytułu podejmowanych przez nie decyzji, także z tytułu błędnych decyzji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Realizując swoje zadania, w szczególności w odniesieniu do opracowywania zaleceń, Agencja powinna w najszerszym możliwym stopniu korzystać z zewnętrznej wiedzy eksperckiej w dziedzinie kolei. Źródłem tej wiedzy powinni być głównie przedstawiciele sektora kolejowego i odpowiednich organów krajowych. Powinni oni wejść w skład kompetentnych i reprezentatywnych grup roboczych Agencji.

(7) Realizując swoje zadania, w szczególności w odniesieniu do opracowywania zaleceń, Agencja powinna w najszerszym możliwym stopniu korzystać z zewnętrznej wiedzy eksperckiej w dziedzinie kolei. Źródłem tej wiedzy powinni być głównie eksperci krajowych organów ds. bezpieczeństwa oraz innych odpowiednich organów krajowych, a także przedstawiciele sektora kolejowego, w tym organizacji reprezentatywnych i niezależnych notyfikowanych jednostek oceniających zgodność. Powinni oni wejść w skład kompetentnych i reprezentatywnych grup roboczych Agencji. Agencja powinna uwzględniać potrzeby zachowania równowagi między ryzykiem a korzyściami, w szczególności przy zarządzaniu konfliktami interesów z jednej strony, a celem, jakim jest uzyskanie jak najlepszej porady fachowej z drugiej strony.

Uzasadnienie

Agencja powinna korzystać głównie ze zdobytej na przestrzeni lat przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa wiedzy eksperckiej. Należy skorzystać z wiedzy eksperckiej sektora oraz niezależnych notyfikowanych jednostek oceniających zgodność.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Przedsiębiorstwa kolejowe borykają się z różnymi trudnościami, składając wnioski o certyfikaty bezpieczeństwa we właściwych organach krajowych; do trudności tych należą przedłużające się procedury i zawyżone koszty, a także nierówne traktowanie, szczególnie w odniesieniu do nowych podmiotów. Certyfikaty wydawane w jednym państwie członkowskim nie są uznawane bezwarunkowo w pozostałych państwach członkowskich, co ma negatywne skutki dla jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Aby procedury wydawania przedsiębiorstwom kolejowym certyfikatów bezpieczeństwa stały się efektywniejsze i bezstronne, należy koniecznie doprowadzić do wprowadzenia jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa ważnego w całej Unii i wydawanego przez Agencję. Podstawę dla takiej zmiany stanowi zmieniona dyrektywa … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei].

(10) Przedsiębiorstwa kolejowe borykają się z różnymi trudnościami, składając wnioski o certyfikaty bezpieczeństwa we właściwych organach krajowych; do trudności tych należą przedłużające się procedury i zawyżone koszty, a także nierówne traktowanie, szczególnie w odniesieniu do nowych podmiotów. Certyfikaty wydawane w jednym państwie członkowskim nie są uznawane bezwarunkowo w pozostałych państwach członkowskich, co ma negatywne skutki dla jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Aby procedury wydawania przedsiębiorstwom kolejowym certyfikatów bezpieczeństwa stały się efektywniejsze i bezstronne, należy koniecznie doprowadzić do wprowadzenia jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa ważnego w całej Unii w obrębie wskazanych obszarów użytkowania i wydawanego przez Agencję. Podstawę dla takiej zmiany stanowi zmieniona dyrektywa … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei].

Uzasadnienie

Na jednolitych certyfikatach bezpieczeństwa należy wskazać obszary użytkowania, co pozwoli przedsiębiorstwu kolejowemu prowadzić działalność w obrębie tych wskazanych obszarów.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Na otwartym europejskim rynku kolejowym, na którym prowadzi się coraz więcej działań transgranicznych, przestrzeganie wymogów dotyczących czasu jazdy i czasu odpoczynku ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa kolei oraz dla uczciwej konkurencji, dlatego powinno być ono kontrolowane i egzekwowane. Komisja powinna zaproponować przepisy oraz obowiązkowe regularne kontrole w oparciu o elektroniczne urządzenia pokładowe rejestrujące czas jazdy i czas odpoczynku maszynistów. Agencja powinna zająć się opracowaniem takich pokładowych urządzeń rejestrujących. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny monitorować czas jazdy i czas odpoczynku, w tym w odniesieniu do działań transgranicznych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Personel pokładowy wykonuje w obrębie systemu kolejowego zadania z zakresu bezpieczeństwa eksploatacyjnego, a ponadto jest odpowiedzialny za komfort i bezpieczeństwo pasażerów w pociągach. Agencja powinna ustanowić podobny certyfikat, jaki funkcjonuje już w odniesieniu do maszynistów, co umożliwi zapewnienie wysokiego poziomu kwalifikacji i kompetencji, uznanie znaczenia tej grupy zawodowej dla bezpieczeństwa usług kolejowych, a także ułatwi mobilność pracowników.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Aby kontynuować wdrażanie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, w szczególności pod kątem zapewnienia odpowiednich informacji klientom przewozów towarowych i pasażerom, a przy tym uwzględniając obecny poziom zaangażowania Agencji, należy zwiększyć jej rolę w dziedzinie aplikacji telematycznych. W ten sposób możliwe będzie zapewnienie ich systematycznego rozwoju i sprawnego wdrażania.

(12) Aby kontynuować wdrażanie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, w szczególności pod kątem zapewnienia odpowiednich informacji klientom przewozów towarowych i pasażerom, a przy tym uwzględniając obecny poziom zaangażowania Agencji, należy zwiększyć jej rolę w dziedzinie aplikacji telematycznych w obrębie elastycznych ram zapewniających interoperacyjność i umożliwiających współistnienie innowacyjnych strategii gospodarczych. W ten sposób możliwe będzie zapewnienie ich systematycznego rozwoju i sprawnego wdrażania.

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zapewnienia interoperacyjności aplikacji telematycznych w obrębie ram umożliwiających respektowanie swobody handlowej podmiotów sektora kolejowego i wspierających innowacje z korzyścią dla konsumentów.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Uwzględniając znaczenie europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) dla sprawnego rozwoju jednolitego europejskiego obszaru kolejowego i dla jego bezpieczeństwa, a przy tym uwzględniając jego nierównomierny dotychczas rozwój, należy wzmocnić ogólną koordynację tego procesu na szczeblu unijnym. Dlatego też należy zwiększyć rolę Agencji w przedmiotowej dziedzinie, jako najbardziej kompetentnego organu unijnego, tak aby zapewnić systematyczny rozwój ERTMS, aby przyczynić się do zapewnienia zgodności wyposażenia ERTMS z obowiązującymi specyfikacjami, oraz aby zapewnić koordynowanie europejskich programów badawczych związanych z ERTMS z procesem opracowywania specyfikacji technicznych ERTMS. Ponadto aby zwiększyć efektywność i bezstronność procedur wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów „sterowanie”, należy koniecznie doprowadzić do wprowadzenia jednolitego zezwolenia ważnego w całej Unii i wydawanego przez Agencję. Podstawę dla takiego rozwiązania stanowi zmieniona dyrektywa … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

(13) Uwzględniając znaczenie europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) dla sprawnego rozwoju jednolitego europejskiego obszaru kolejowego i dla jego bezpieczeństwa, a przy tym uwzględniając niepowodzenie jego dotychczasowego rozwoju i wdrażania należy wzmocnić ogólną koordynację tego procesu na szczeblu unijnym. Cel w postaci osiągnięcia interoperacyjności i harmonizacji systemów sterowania ruchem kolejowym na terytorium UE jest obecnie poważnie zagrożony przez wielość różniących się od siebie krajowych wersji ERTMS.

 

Dlatego też należy zwiększyć rolę Agencji w przedmiotowej dziedzinie, jako najbardziej kompetentnego organu unijnego, tak aby zapewnić systematyczny rozwój ERTMS, aby przyczynić się do zapewnienia zgodności wyposażenia ERTMS z obowiązującymi specyfikacjami, oraz aby zapewnić koordynowanie europejskich programów badawczych związanych z ERTMS z procesem opracowywania specyfikacji technicznych ERTMS. Ponadto aby zwiększyć efektywność i bezstronność procedur wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów „sterowanie”, należy koniecznie doprowadzić do wprowadzenia jednolitego zezwolenia ważnego w całej Unii i wydawanego przez Agencję. Podstawę dla takiego rozwiązania stanowi zmieniona dyrektywa … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Uzasadnienie

ERTMS pociąga za sobą wyraźne korzyści jedynie wówczas, gdy jego podstawowy cel – tj. interoperacyjność i harmonizacja – nie jest zagrożony przez poszczególne krajowe wersje, które nie zapewniają interoperacyjności.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Szereg wypadków w sektorze kolejowych przewozów towarowych, które miały miejsce w ostatnich latach, unaocznił potrzebę poprawy na szczeblu Unii przepisów dotyczących utrzymania wagonów towarowych. Agencja powinna pracować nad zharmonizowanymi obowiązkowymi wymaganiami dotyczącymi regularnych interwałów dla przeglądów technicznych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Zwyczajowo opłaty za wystawienie zezwoleń dla pojazdów i certyfikatów bezpieczeństwa pobierają właściwe organy krajowe. Wraz z przekazaniem kompetencji na szczebel Unii, Agencja powinna zostać uprawniona do pobierania opłat od wnioskodawców z tytułu wydawania certyfikatów i zezwoleń, o których mowa w powyższych motywach. Wysokość tych opłat powinna być równa lub niższa od obecnej średniej unijnej i powinna być określona w akcie delegowanym przyjmowanym przez Komisję.

(14) Zwyczajowo opłaty za wystawienie zezwoleń dla pojazdów i certyfikatów bezpieczeństwa pobierają właściwe organy krajowe. Wraz z przekazaniem kompetencji na szczebel Unii, Agencja powinna zostać uprawniona do pobierania opłat od wnioskodawców z tytułu wydawania certyfikatów i zezwoleń, o których mowa w powyższych motywach. Wysokość tych opłat powinna być zróżnicowana w zależności od zakresu operacji i obszarów użytkowania określonych w certyfikacie lub zezwoleniu i powinna być określona w akcie delegowanym przyjmowanym przez Komisję. Stanowiska w planie zatrudnienia finansowane z tych opłat nie powinny podlegać redukcji etatów przewidzianej dla wszystkich instytucji i organów Unii.

Uzasadnienie

Należy zróżnicować wysokość opłat w zależności od zakresu operacji i obszarów użytkowania określonych w certyfikacie lub zezwoleniu. Certyfikat dla niewielkiej linii kolejowej znajdującej się w całości w jednym państwie nie powinien kosztować tyle samo co certyfikat na całą Europę.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Ten akt delegowany powinien gwarantować, że wysokość opłat nie przekroczy kosztów związanych z procedurami wydawania wspomnianych certyfikatów i zezwoleń.

Uzasadnienie

Opłaty powinny być ograniczone do kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów związanych z procesem rozpatrywania wniosków i nie powinny być źródłem zysku z przeznaczeniem na inne działania Agencji.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Celem nadrzędnym jest, aby państwa członkowskie przekazały Agencji swoje funkcje i zadania w sposób efektywny, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla bieżącego wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Agencja powinna dysponować wystarczającymi zasobami do realizacji swoich nowych zadań, a harmonogram przydziału tych nowych zasobów powinien opierać się na wyraźnie określonym zapotrzebowaniu. Uwzględniając wiedzę ekspercką posiadaną przez organy krajowe, w szczególności krajowe organy ds. bezpieczeństwa, Agencji należy umożliwić właściwe wykorzystywanie tej wiedzy w procesie przyznawania stosownych zezwoleń i certyfikatów. W tym celu należy wspierać delegowanie ekspertów krajowych do Agencji.

(15) Celem nadrzędnym jest, aby państwa członkowskie przekazały Agencji swoje funkcje i zadania w sposób efektywny, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla bieżącego wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Agencja powinna dysponować wystarczającymi zasobami do realizacji swoich nowych zadań, a harmonogram przydziału tych nowych zasobów powinien opierać się na wyraźnie określonym zapotrzebowaniu. Uwzględniając wiedzę ekspercką posiadaną przez organy krajowe, w szczególności krajowe organy ds. bezpieczeństwa, Agencji należy umożliwić właściwe wykorzystywanie tej wiedzy w tym z zastosowaniem porozumień umownych – w procesie przyznawania stosownych zezwoleń i certyfikatów. W tym celu należy usilnie wspierać, promować i ułatwiać delegowanie ekspertów krajowych do Agencji.

Uzasadnienie

Do zapewnienia funkcjonowania Agencji konieczne jest jak najlepsze wykorzystanie krajowych organów ds. bezpieczeństwa i ich personelu.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Dyrektywa … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei] i dyrektywa … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei] przewidują badanie środków krajowych pod kątem bezpieczeństwa i interoperacyjności oraz zgodności z regułami konkurencji. Ograniczają one także możliwość przyjmowania nowych przepisów krajowych przez państwa członkowskie. Obecny system, w ramach którego nadal obowiązuje znacząca liczba przepisów krajowych, może prowadzić do konfliktów z przepisami unijnymi i grozi brakiem wystarczającej przejrzystości oraz ukrytą dyskryminacją zagranicznych przedsiębiorstw, w szczególności małych i nowych. Aby doprowadzić do stworzenia systemu opartego na prawdziwie przejrzystych i bezstronnych zasadach na szczeblu unijnym, należy zintensyfikować stopniowy proces redukcji liczby przepisów krajowych. Na szczeblu unijnym niezbędna jest wykładnia oparta o niezależną i neutralną wiedzę ekspercką. W tym celu należy wzmocnić rolę Agencji.

(16) Dyrektywa … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei] i dyrektywa … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei] przewidują badanie środków krajowych pod kątem bezpieczeństwa i interoperacyjności oraz zgodności z regułami konkurencji. Ograniczają one także możliwość przyjmowania nowych przepisów krajowych przez państwa członkowskie. Obecny system, w ramach którego nadal obowiązuje znacząca liczba przepisów krajowych, może prowadzić do zagrożeń dla bezpieczeństwa i konfliktów z przepisami unijnymi i grozi brakiem wystarczającej przejrzystości oraz ukrytą dyskryminacją zagranicznych przedsiębiorstw, w szczególności małych i nowych. Aby doprowadzić do stworzenia systemu opartego na prawdziwie przejrzystych i bezstronnych zasadach na szczeblu unijnym, należy zintensyfikować stopniowy proces redukcji liczby przepisów krajowych, w tym przepisów operacyjnych. Na szczeblu unijnym niezbędna jest wykładnia oparta o niezależną i neutralną wiedzę ekspercką. W tym celu należy wzmocnić rolę Agencji.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Procedury krajowych organów ds. bezpieczeństwa oraz notyfikowanych jednostek oceniających zgodność dotyczące funkcjonowania, organizacji i podejmowania decyzji w obszarze interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei różnią się znacząco, co wpływa negatywnie na sprawne funkcjonowanie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Negatywne skutki bywają szczególnie odczuwalne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wejść na rynek kolejowy w innym państwie członkowskim. Dlatego też kluczowe jest wzmocnienie koordynacji z myślą o zwiększeniu harmonizacji na szczeblu unijnym. W tym celu Agencja powinna monitorować krajowe organy ds. bezpieczeństwa oraz notyfikowane jednostki oceniające zgodność poprzez kontrole i inspekcje.

(17) Procedury krajowych organów ds. bezpieczeństwa oraz notyfikowanych jednostek oceniających zgodność dotyczące funkcjonowania, organizacji i podejmowania decyzji w obszarze interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei różnią się znacząco, co wpływa negatywnie na sprawne funkcjonowanie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Negatywne skutki bywają szczególnie odczuwalne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wejść na rynek kolejowy w innym państwie członkowskim. Dlatego też kluczowe jest wzmocnienie koordynacji z myślą o zwiększeniu harmonizacji na szczeblu unijnym. W tym celu Agencja powinna monitorować krajowe organy ds. bezpieczeństwa poprzez kontrole i inspekcje. Monitorowaniem notyfikowanych jednostek oceniających zgodność zajmują się krajowe jednostki akredytujące, zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 765/2008. Wymagany jest także ten sam poziom monitorowania funkcjonowania Agencji.

Uzasadnienie

Funkcjonowanie krajowych organów ds. bezpieczeństwa, notyfikowanych jednostek oceniających zgodność, a także Agencji ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Należy podnieść poziom interoperacyjności sieci transeuropejskiej, a nowe projekty inwestycyjne wybierane do współfinansowania przez Unię powinny być zgodne z celem interoperacyjności określonym w decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Agencja jest właściwą instytucją, aby uczestniczyć w realizacji tych celów.

(20) Należy podnieść poziom interoperacyjności sieci transeuropejskiej, a realizowane obecnie oraz nowe projekty inwestycyjne wybierane do współfinansowania przez Unię powinny być zgodne z celem interoperacyjności określonym w decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Agencja jest właściwą instytucją, aby uczestniczyć w realizacji tych celów.

Uzasadnienie

Przewiduje się, że niektóre spośród realizowanych obecnie projektów będą nadal znajdować się w fazie realizacji w nadchodzących latach, w związku z czym te wymogi w zakresie interoperacyjności powinny dotyczyć zarówno realizowanych obecnie, jak i nowych projektów.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Aby zapewnić maksymalną przejrzystość i równy dostęp dla wszystkich do odpowiednich informacji, dokumenty przewidziane dla procesów interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei powinny być udostępniane publicznie. To samo dotyczy licencji, certyfikatów bezpieczeństwa i innych stosownych dokumentów kolejowych. Agencja powinna zapewnić efektywne środki wymiany i publikowania tego rodzaju informacji.

(24) Aby zapewnić maksymalną przejrzystość i równy dostęp dla wszystkich do odpowiednich informacji, dokumenty przewidziane dla procesów interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei powinny być udostępniane publicznie. To samo dotyczy licencji, certyfikatów bezpieczeństwa i innych stosownych dokumentów kolejowych. Agencja powinna zapewnić efektywne, przyjazne użytkownikowi i łatwo dostępne środki wymiany i publikowania tego rodzaju informacji.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Aby zwiększyć efektywność unijnego wsparcia finansowego, jego jakość i zgodność z odpowiednimi przepisami technicznymi, Agencja – jako jedyny unijny organ o uznanych kompetencjach w dziedzinie kolei – powinna odgrywać aktywną rolę w ocenie projektów kolejowych.

(26) Aby zwiększyć efektywność unijnego wsparcia finansowego, jego jakość i zgodność z odpowiednimi przepisami technicznymi, Agencja powinna odgrywać aktywną rolę w ocenie projektów kolejowych o europejskiej wartości dodanej, w ścisłej współpracy z krajowymi zarządcami infrastruktury.

Uzasadnienie

Z uwagi na ograniczone zasoby Agencji zakres oceny projektów kolejowych powinien być ograniczony do projektów o europejskiej wartości dodanej.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Prawodawstwo dotyczące interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei oraz wytyczne wykonawcze lub zalecenia Agencji mogą być czasami trudne do zinterpretowania dla zainteresowanych stron lub powodować inne problemy. Właściwe i jednolite rozumienie tych aktów stanowi podstawowy warunek skutecznego wdrożenia prawodawstwa kolejowego oraz sprawnego funkcjonowania rynku kolejowego. Dlatego też Agencja powinna czynnie uczestniczyć w szkoleniach i działaniach objaśniających w tym zakresie.

(27) Prawodawstwo dotyczące interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei oraz wytyczne wykonawcze lub zalecenia Agencji mogą być czasami trudne do zinterpretowania dla zainteresowanych stron lub powodować inne problemy. Właściwe i jednolite rozumienie tych aktów stanowi podstawowy warunek skutecznego wdrożenia prawodawstwa kolejowego oraz sprawnego funkcjonowania rynku kolejowego. Dlatego też Agencja powinna czynnie uczestniczyć w szkoleniach i działaniach objaśniających w tym zakresie, zwracając szczególną uwagę na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie

Aby wzmocnić konkurencję i ułatwić powstawanie nowych i małych podmiotów, należy zwrócić szczególną uwagę na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a) Agencja powinna w pełni współpracować z organami prowadzącymi postępowania cywilne lub karne oraz udzielać im pomocy w największym możliwym zakresie, w przypadku gdy te postępowania dotyczą kwestii należących do zakresu kompetencji Agencji.

Uzasadnienie

Zastosowanie Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, także w odniesieniu do personelu Agencji, nie powinno prowadzić do niepotrzebnych opóźnień lub nieuzasadnionych ograniczeń w związku z prowadzeniem dochodzeń na szczeblu krajowym. Jeżeli Agencja lub którykolwiek z pracowników Agencji ma występować w charakterze uczestnika postępowania sądowego, Agencja powinna w pełni współpracować z właściwymi organami danego państwa członkowskiego.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) W celu właściwego wykonywania swoich zadań Agencja powinna posiadać osobowość prawną i autonomiczny budżet, finansowany głównie przez wkład unijny i przez honoraria i opłaty wnoszone przez wnioskodawców. Aby zapewnić niezależność Agencji pod kątem jej zarządzania i w wydawanych przez nią opiniach, zaleceniach i decyzjach, struktura Agencji powinna być przejrzysta, a pełna odpowiedzialność powinna spocząć na dyrektorze wykonawczym. Personel Agencji powinien być niezależny, a w strukturze zatrudnienia należy zachować właściwą równowagę między krótko- i długoterminowymi umowami, tak aby utrzymać strukturę merytoryczną organizacji i ciągłość jej działalności, prowadząc jednocześnie stałą niezbędną wymianę wiedzy eksperckiej z sektorem kolejowym.

(28) W celu właściwego wykonywania swoich zadań Agencja powinna posiadać osobowość prawną i autonomiczny budżet, finansowany głównie przez wkład unijny i przez honoraria i opłaty wnoszone przez wnioskodawców. Wkład unijny powinien podlegać ocenie i zmianie przy każdorazowym nadaniu nowych kompetencji nieobjętych honorariami lub opłatami wnoszonymi przez wnioskodawców. Wszelkie wkłady finansowe wnoszone przez państwa członkowskie, państwa trzecie lub inne podmioty nie powinny naruszać niezależności i bezstronności Agencji. Aby zapewnić niezależność Agencji pod kątem jej zarządzania i w wydawanych przez nią opiniach, zaleceniach i decyzjach, struktura Agencji powinna być przejrzysta, a pełna odpowiedzialność powinna spocząć na dyrektorze wykonawczym. Personel Agencji powinien być niezależny, a w strukturze zatrudnienia należy zachować właściwą równowagę między krótko- i długoterminowymi umowami oraz między oddelegowanymi ekspertami krajowymi i zatrudnionymi na stałe urzędnikami, tak aby utrzymać strukturę merytoryczną organizacji i ciągłość jej działalności, prowadząc jednocześnie stałą niezbędną wymianę wiedzy eksperckiej z sektorem kolejowym.

Uzasadnienie

Wykorzystanie w pełni wiedzy eksperckiej personelu krajowych organów ds. bezpieczeństwa wymaga utrzymania odpowiedniej równowagi między oddelegowanymi ekspertami krajowymi i zatrudnionymi na stałe urzędnikami. Poprawka ma również na celu dostosowanie motywu do art. 58.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Aby zagwarantować przejrzystość decyzji Zarządu, w jego posiedzeniach powinni uczestniczyć przedstawiciele zainteresowanych sektorów, ale bez prawa głosu, zastrzeżonego dla przedstawicieli organów publicznych, którzy podlegają instytucjom kontroli demokratycznej. Przedstawiciele sektora powinni być powoływani przez Komisję na podstawie ich reprezentatywności na szczeblu unijnym dla przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury, przemysłu kolejowego, związków zawodowych, klientów przewozów towarowych i pasażerów.

(30) Aby zagwarantować przejrzystość decyzji Zarządu, w jego posiedzeniach powinni uczestniczyć przedstawiciele zainteresowanych sektorów, ale bez prawa głosu, zastrzeżonego dla przedstawicieli organów publicznych, którzy podlegają instytucjom kontroli demokratycznej. Przedstawiciele sektora powinni być powoływani przez Komisję na podstawie ich reprezentatywności na szczeblu unijnym dla przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury, przemysłu kolejowego, notyfikowanych jednostek, podmiotów wyznaczonych, związków zawodowych, klientów przewozów towarowych i pasażerów, w szczególności pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Stronom, których dotyczą decyzje podejmowane przez Agencję, należy zapewnić niezbędne, niezależne i bezstronne środki odwoławcze. Należy stworzyć właściwy mechanizm odwoławczy, aby możliwe było odwoływanie się od decyzji dyrektora wykonawczego do wyspecjalizowanej Komisji Odwoławczej, której decyzje mogą być z kolei zaskarżane do Trybunału Sprawiedliwości.

(32) Stronom, których dotyczą decyzje podejmowane przez Agencję, należy zapewnić niezbędne, niezależne i bezstronne środki odwoławcze. Należy stworzyć właściwy mechanizm odwoławczy, aby możliwe było odwoływanie się od decyzji dyrektora wykonawczego do wyspecjalizowanej Komisji Odwoławczej, działającej całkowicie niezależnie od Komisji, Agencji, krajowych organów ds. bezpieczeństwa i innych podmiotów sektora kolejowego, której decyzje mogą być z kolei zaskarżane do Trybunału Sprawiedliwości.

Uzasadnienie

Bezstronność procedury odwoławczej wymaga zagwarantowania pełnej niezależności Komisji Odwoławczej.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a) Personel Agencji pełniący funkcje doradcze w związku z pracami Komisji Odwoławczej nie powinien być uprzednio zaangażowany w proces podejmowania decyzji, której dotyczy odwołanie.

Uzasadnienie

Aby dopilnować, że decyzje w ramach procedury odwoławczej podejmowane są w sposób niezależny i jako takie były postrzegane, zarówno członkowie Komisji Odwoławczych, jak i personel pomagający im w pracy, nie powinni być zaangażowani w proces podejmowania decyzji, której dotyczy odwołanie.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Działania Agencji powinny być przejrzyste. Należy zapewnić sprawowanie skutecznej kontroli przez Parlament Europejski. W tym celu powinna istnieć możliwość przesłuchiwania dyrektora wykonawczego Agencji przez Parlament Europejski oraz konsultowania się z Parlamentem w sprawie wieloletniego programu prac. Agencja powinna także stosować odpowiednie przepisy unijne dotyczące publicznego dostępu do dokumentów.

(34) Działania Agencji powinny być przejrzyste. Należy zapewnić sprawowanie skutecznej kontroli przez Parlament Europejski. W tym celu powinna istnieć możliwość przesłuchiwania dyrektora wykonawczego Agencji przez Parlament Europejski oraz konsultowania się z Parlamentem w sprawie wieloletniego i rocznego programu prac. Agencja powinna także stosować odpowiednie przepisy unijne dotyczące publicznego dostępu do dokumentów.

Uzasadnienie

Z uwagi na obowiązki Parlamentu jako organu władzy budżetowej, powinna istnieć możliwość konsultowania z nim rocznego programu prac.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Na przestrzeni minionych lat utworzono szereg nowych zdecentralizowanych agencji, w związku z czym władza budżetowa podjęła starania mające na celu zwiększenie przejrzystości i poziomu kontroli nad sposobem dysponowania funduszami Unii przyznawanymi tym agencjom, w szczególności w zakresie budżetowania pobieranych opłat, kontroli finansowej, uprawnień do udzielania absolutorium, składek emerytalnych i wewnętrznej procedury budżetowej (kodeks postępowania). W podobny sposób rozporządzenie nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)9 powinno być stosowane bez ograniczeń w stosunku do Agencji, która powinna przystąpić do międzyinstytucjonalnego porozumienia z dnia 25 maja 1999 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich, dotyczącego wewnętrznych dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych10.

(35) Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)9 powinno być stosowane bez ograniczeń w stosunku do Agencji, która powinna przystąpić do międzyinstytucjonalnego porozumienia z dnia 25 maja 1999 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich, dotyczącego wewnętrznych dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych10.

__________________

_______________

9 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.

9 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.

10 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

10 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Aby należycie określić wysokość honorariów i opłat, które ma prawo pobierać Agencja, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do artykułów dotyczących wydawania i przedłużania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów „sterowanie”, zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów i typów pojazdów, oraz certyfikatów bezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.

(37) Aby należycie określić wysokość honorariów i opłat, które ma prawo pobierać Agencja, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do artykułów dotyczących wydawania i przedłużania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów ERTMS, zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów i typów pojazdów, oraz certyfikatów bezpieczeństwa. Należy zróżnicować wysokość stosowanych opłat w zależności od obszarów użytkowania i zakresu operacji określonych w certyfikatach bezpieczeństwa i zezwoleniach. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Opłaty powinny zostać określone w sposób przejrzysty, uczciwy i jednolity i nie powinny zagrażać konkurencyjności odnośnych sektorów przemysłu europejskiego.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37 a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a) W celu należytego zachęcenia do normalizacji kolejowych części zamiennych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do normalizacji części zamiennych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) przyznawania uprawnień maszynistom, o którym mowa w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty [dyrektywa w sprawie maszynistów].

c) przyznawania uprawnień maszynistom, o którym mowa w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty, a także przyznawania uprawnień wszystkim pracownikom istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego nie jest wystarczające przyznawanie uprawnień tylko jednej grupie zawodowej (maszynistom). Systemem przyznawania uprawnień muszą być objęci wszyscy pracownicy kluczowi dla bezpieczeństwa.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Celem Agencji jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa kolei oraz udział w tworzeniu jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Cele te są realizowane przez:

 

a) techniczny udział we wdrażaniu prawodawstwa unijnego mającego na celu zwiększenie stopnia interoperacyjności systemów kolei i opracowanie wspólnego podejścia do bezpieczeństwa unijnego systemu kolei;

 

b) pełnienie funkcji organu europejskiego we współpracy z krajowymi organami bezpieczeństwa w dziedzinie zezwalania na wprowadzanie pojazdów do obrotu i wydawania certyfikatów bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych;

 

c) harmonizację przepisów krajowych i optymalizację procedur;

 

d) monitorowanie działań podejmowanych przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa kolejowego.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyraźne wskazanie w tekście realizowanych przez Agencję celów dzięki zastosowaniu, po pierwsze, terminów z obowiązującego rozporządzenia ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową (WE/881/2004) oraz, po drugie, określeniu nowych zadań nadanych na mocy przekształconej dyrektywy, dyrektywy w sprawie interoperacyjności kolei oraz dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wydawać zalecenia dla państw członkowskich dotyczące stosowania art. 21, 22 i 30;

b) wydawać zalecenia dla państw członkowskich dotyczące stosowania art. 21, 22 i 30 oraz dla krajowych organów ds. bezpieczeństwa dotyczące stosowania art. 29 ust. 4;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja powołuje określoną liczbę grup roboczych, których zadaniem jest opracowywanie zaleceń, dotyczących w szczególności technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI), wspólnych wymagań bezpieczeństwa (CST) oraz wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM).

Agencja powołuje określoną liczbę grup roboczych, których zadaniem jest opracowywanie zaleceń, dotyczących w szczególności technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI), wspólnych wymagań bezpieczeństwa (CST) oraz wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM), wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), rejestrów, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz dokumentów, o których mowa w art. 15, a także przepisów dotyczących minimalnych kwalifikacji personelu kolejowego odpowiedzialnego za zadania kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres zadań grup roboczych utworzonych przez Agencję, gdyż rezultaty ich prac mają istotny wpływ na sektor kolejowy.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja powołuje do grup roboczych przedstawicieli sektora kolejowego z wykazu, o którym mowa w ust. 3. Zapewnia ona należyty poziom reprezentacji tych sektorów branży oraz tych użytkowników, których mogą dotyczyć ewentualne środki proponowane przez Komisję na podstawie zaleceń skierowanych do niej przez Agencję.

Agencja powołuje do grup roboczych przedstawicieli sektora kolejowego z wykazu, o którym mowa w ust. 3. Zapewnia ona należyty poziom reprezentacji wszystkich państw członkowskich w tych sektorach branży oraz tych użytkowników, których mogą dotyczyć ewentualne środki proponowane przez Komisję na podstawie zaleceń skierowanych do niej przez Agencję.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja może, jeśli to konieczne, powołać do grup roboczych niezależnych specjalistów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych uważanych za osoby kompetentne w przedmiotowej dziedzinie. Pracownicy Agencji nie mogą być powoływani do grup roboczych.

Agencja może, jeśli to konieczne, powołać do grup roboczych niezależnych specjalistów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych uważanych za osoby kompetentne w przedmiotowej dziedzinie. Pracownicy Agencji nie mogą być powoływani do grup roboczych z wyjątkiem przewodniczenia grupom roboczym, które zapewnia przedstawiciel Agencji.

Uzasadnienie

Skorygowanie niespójności między pierwotnym sformułowaniem art. 4 ust. 2 a ust. 6 tego artykułu.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Każda z organizacji reprezentatywnych, o których mowa w art. 34, przekazuje Agencji wykaz najbardziej wykwalifikowanych ekspertów mianowanych jako ich przedstawiciele w poszczególnych grupach roboczych.

3. Każda z organizacji reprezentatywnych, o których mowa w art. 34, przekazuje Agencji raz na rok wykaz najbardziej wykwalifikowanych ekspertów mianowanych jako ich przedstawiciele w poszczególnych grupach roboczych.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować częstotliwość aktualizacji wykazów ekspertów.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli prace tych grup roboczych mają bezpośredni wpływ na warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników branży, w pracach stosownych grup roboczych muszą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pracowniczych na zasadzie pełnego członkostwa.

4. Jeżeli prace tych grup roboczych mają wpływ na warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników branży, w pracach stosownych grup roboczych muszą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pracowniczych ze wszystkich państw członkowskich, na zasadzie pełnego członkostwa.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Grupom roboczym przewodniczy przedstawiciel Agencji.

skreślony

Uzasadnienie

Skorygowanie niespójności redakcyjnej z ust. 2 tego artykułu.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli prace przewidziane w art. 11, 12, 15 i 32 mają bezpośredni wpływ na kwestie społeczne lub warunki pracy pracowników branży, Agencja prowadzi konsultacje z partnerami społecznymi w ramach komitetu dialogu sektorowego ustanowionego na podstawie decyzji 98/500/WE11.

Jeżeli prace przewidziane w art. 11, 12, 15 i 32 mają bezpośredni wpływ na kwestie społeczne lub warunki pracy pracowników branży, Agencja prowadzi konsultacje z partnerami społecznymi ze wszystkich państw członkowskich w ramach komitetu dialogu sektorowego ustanowionego na podstawie decyzji 98/500/WE11.

_____________

______________

11 Decyzja Komisji 98/500/WE z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia Komitetów Dialogu Sektorowego promujących dialog między partnerami społecznymi na szczeblu europejskim. (Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 27).

11 Decyzja Komisji 98/500/WE z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia Komitetów Dialogu Sektorowego promujących dialog między partnerami społecznymi na szczeblu europejskim. (Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 27).

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Konsultacje te muszą zostać przeprowadzone zanim Agencja przedłoży swoje zalecenia Komisji. Agencja uwzględnia w należyty sposób wyniki tych konsultacji i jest każdorazowo gotowa do wyjaśnienia swych zaleceń. Opinie sformułowane przez komitet dialogu sektorowego zostają przekazane przez Agencję Komisji, a następnie przekazane przez Komisję komitetowi, o którym mowa w art. 75.

Konsultacje te muszą zostać przeprowadzone zanim Agencja przedłoży swoje zalecenia Komisji. Agencja uwzględnia w należyty sposób wyniki tych konsultacji i jest każdorazowo gotowa do wyjaśnienia swych zaleceń. Opinie sformułowane przez komitet dialogu sektorowego zostają przekazane w terminie dwóch miesięcy przez Agencję Komisji, a następnie przekazane przez Komisję komitetowi, o którym mowa w art. 75.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli prace przewidziane w art. 11 i 15 mają bezpośredni wpływ na klientów transportu kolejowego towarów i na pasażerów, Agencja prowadzi konsultacje z ich organizacjami przedstawicielskimi. Wykaz organizacji, z którymi należy się skonsultować, zostaje sporządzony przez Komisję z pomocą komitetu, o którym mowa w art. 75.

Jeżeli prace przewidziane w art. 11 i 15 mają bezpośredni wpływ na klientów transportu kolejowego towarów i na pasażerów, Agencja prowadzi konsultacje z ich organizacjami przedstawicielskimi, w tym w szczególności z przedstawicielami pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się. Wykaz organizacji, z którymi należy się skonsultować, zostaje sporządzony przez Komisję z pomocą komitetu, o którym mowa w art. 75.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Konsultacje te muszą zostać przeprowadzone zanim Agencja przedłoży swoje wnioski Komisji. Agencja uwzględnia w należyty sposób wyniki tych konsultacji i jest każdorazowo gotowa do wyjaśnienia swoich wniosków. Opinie sformułowane przez przedmiotowe organizacje zostają przekazane przez Agencję Komisji, a następnie przekazane przez Komisję komitetowi, o którym mowa w art. 75.

Konsultacje te muszą zostać przeprowadzone zanim Agencja przedłoży swoje wnioski Komisji. Agencja uwzględnia w należyty sposób wyniki tych konsultacji i jest każdorazowo gotowa do wyjaśnienia swoich wniosków. Opinie sformułowane przez przedmiotowe organizacje zostają przekazane, w terminie dwóch miesięcy, przez Agencję Komisji, a następnie przekazane przez Komisję komitetowi, o którym mowa w art. 75.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Agencja przeprowadza ocenę skutków w odniesieniu do swoich zaleceń i opinii. Zarząd przyjmuje metodykę prowadzenia oceny skutków w oparciu o metodykę Komisji. Agencja jest w stałym kontakcie z Komisją, aby upewnić się, czy uwzględnia ona w należytym stopniu stosowne prace prowadzone przez Komisję.

1. Agencja przeprowadza ocenę skutków w odniesieniu do swoich zaleceń i opinii. Zarząd przyjmuje metodykę prowadzenia oceny skutków w oparciu o metodykę Komisji, z uwzględnieniem wymogów dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei]. Agencja jest w stałym kontakcie z Komisją, aby upewnić się, czy uwzględnia ona w należytym stopniu stosowne prace prowadzone przez Komisję. W sprawozdaniu dołączonym do każdego zalecenia należy jasno wskazać hipotezy, na których oparta jest ocena skutków, jak również wykorzystane źródła danych.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie przekazują Agencji dane niezbędne do przeprowadzenia oceny skutków.

4. Państwa członkowskie oraz zainteresowane strony przekazują Agencji, w razie potrzeby i na jej wniosek, dane niezbędne do przeprowadzenia oceny skutków.

Uzasadnienie

Agencja powinna mieć możliwość wystąpienia do państw członkowskich o przekazanie danych, podobnie jak do innych zainteresowanych stron.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek krajowych organów regulacyjnych, o których mowa w art. 55 dyrektywy 2012/34/UE [dyrektywa w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona)], Agencja wydaje opinie dotyczące aspektów bezpieczeństwa i interoperacyjności w tych kwestiach, na które zwrócono jej uwagę.

1. Na wniosek jednego krajowego organu regulacyjnego lub kilku krajowych organów regulacyjnych, o których mowa w art. 55 dyrektywy 2012/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego11a, Agencja wydaje opinie dotyczące aspektów bezpieczeństwa i interoperacyjności w tych kwestiach, na które zwrócono jej uwagę.

 

_________________

 

11a Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 32.

Uzasadnienie

Każdy z krajowych organów regulacyjnych powinien mieć możliwość wystąpienia do Agencji o wydanie opinii.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu realizacji swoich zadań, w szczególności tych, o których mowa w art. 12, 21, 22, 16, 17, 27, 29, 30, 31 i 38, Agencja może – zgodnie ze strategią określoną przez Zarząd – przeprowadzać wizytacje w państwach członkowskich.

1. W celu realizacji swoich zadań, w szczególności tych, o których mowa w art. 12, 21, 22, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 33 i 38, Agencja może – zgodnie ze strategią określoną przez Zarząd – przeprowadzać wizytacje w państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Dodanie tych punktów (zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów ERTMS, akredytacja laboratoriów, jak również rejestry i ich dostępność) do wykazu zadań jest niezbędne. Agencja powinna być także uprawniona do przeprowadzania wizytacji w odniesieniu do przytorowych podsystemów „sterowanie” ERTMS (art. 18) i akredytowanych laboratoriów (art. 28) oraz rejestrów (art. 33).

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Agencja wydaje zalecenia dla Komisji dotyczące wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM) oraz wspólnych wymagań bezpieczeństwa (CST) przewidzianych w art. 6 i 7 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei]. Agencja wydaje także zalecenia dla Komisji w sprawie okresowego przeglądu CSM i CST.

1. Agencja wydaje zalecenia dla Komisji dotyczące wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM), wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) oraz wspólnych wymagań bezpieczeństwa (CST) przewidzianych w art. 6 i 7 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei]. Agencja wydaje także zalecenia dla Komisji w sprawie okresowego przeglądu CSM i CST.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja wystawia jednolite certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 10 i 11 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei].

Bez uszczerbku dla art. 10 ust. 2a dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei] Agencja wystawia, odnawia, zawiesza, zmienia lub cofa jednolite certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 10 i 11 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei].

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Spontaniczne zgłaszanie zdarzeń

 

Agencja ustanawia system umożliwiający spontaniczne i anonimowe zgłaszanie wszelkich zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu systemu. Wprowadza ona mechanizm automatycznego informowania właściwych pracowników. Agencja koordynuje także przekazywanie zgłoszeń organom krajowym, w szczególności w przypadku gdy mają one wpływ na bezpieczeństwo więcej niż jednego państwa.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) wydaje Komisji zalecenia dotyczące elementów i konstrukcji technicznego pokładowego urządzenia rejestrującego i monitorującego czas jazdy i czas odpoczynku maszynistów;

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb) wydaje Komisji zalecenia dotyczące europejskich norm, jakie mają opracować odpowiednie europejskie organy normalizacyjne, szczególnie w odniesieniu do części zamiennych.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gc) kieruje szczegółowe wnioski dotyczące norm do odpowiednich europejskich organów normalizacyjnych w celu wykonania mandatu nadanego jej przez Komisję;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gd) wydaje Komisji zalecenia odnośnie do szkolenia i certyfikacji personelu pokładowego wykonującego zadania z zakresu bezpieczeństwa;

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ge) wydaje Komisji zalecenia w celu harmonizacji przepisów krajowych zgodnie z art. 22 ust. 1, szczególnie w przypadku gdy jeden przepis dotyczy kilku państw członkowskich. Działania te są podejmowane we współpracy z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gf) na wniosek Komisji wydaje opinie dotyczące składników interoperacyjności niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi w myśl art. 11 dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gg) wydaje Komisji zalecenia w sprawie jednolitych minimalnych interwałów dla badań technicznych (ustalonych w jednostkach czasu lub kilometrach) taboru kolejowego (wagonów towarowych, wagonów osobowych, lokomotyw).

Uzasadnienie

Minimalne interwały dla badań technicznych to norma we wszystkich innych rodzajach transportu. W transporcie kolejowym wynika ona wyłącznie z danych producenta lub (dwustronnych) umów między przedsiębiorstwami kolejowymi. Powoduje to zakłócenia konkurencji preferujące podmioty stosujące najniższe dopuszczalne standardy. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz realizacji rynku wewnętrznego na pewnym wspólnym poziomie konieczne jest ustalenie minimalnych interwałów dla badań technicznych.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W celu opracowania zaleceń, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), Agencja:

2. W celu opracowania zaleceń, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), Agencja:

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zapewnia dostosowanie TSI i specyfikacji rejestrów do postępu w dziedzinie techniki oraz do tendencji rynkowych i uwarunkowań społecznych;

a) zapewnia dostosowanie TSI i specyfikacji rejestrów do postępu w dziedzinie techniki oraz do tendencji rynkowych i uwarunkowań społecznych, z myślą o poprawie efektywności systemu kolejowego, z uwzględnieniem jego opłacalności;

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) uczestniczy w roli obserwatora w pracach odpowiednich grup roboczych ds. normalizacji;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przypomnienie, że Agencja powinna uwzględnić opłacalność przewidywanych działań w opracowywanych tekstach, jak również utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w państwach członkowskich oraz zaangażowania w działania normalizacyjne na szczeblu europejskim.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Agencja musi angażować grupy robocze w przypadkach przewidzianych w art. 4.

Uzasadnienie

W poprawce przypomniano, że Agencja nie powinna uchylać się od tworzenia grup roboczych w dziedzinie interoperacyjności zgodnie z art. 4, aby zapewnić pełny udział sektora.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja wydaje zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych zgodnie z art. 20 dyrektywy …[dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Bez uszczerbku dla art. 20 ust. 9a dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei] Agencja wydaje, odnawia, zawiesza, zmienia lub cofa zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych zgodnie z art. 20 dyrektywy[dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja wydaje zezwolenia na wprowadzenie do obrotu typów pojazdów zgodnie z art. 22 dyrektywy …[dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Agencja wydaje, odnawia, zawiesza, zmienia lub cofa zezwolenia na wprowadzenie do obrotu typów pojazdów zgodnie z art. 22 dyrektywy[dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów „sterowanie”

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych ERTMS

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja wydaje zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów „sterowanie” zlokalizowanych lub eksploatowanych na terytorium Unii, zgodnie z art. 18 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Agencja wydaje, odnawia, zawiesza, zmienia lub cofa zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów ERTMS zlokalizowanych lub eksploatowanych na terytorium Unii, zgodnie z art. 18 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Agencja może odgrywać rolę w propagowaniu otwartego i pełnego dostępu do danych, w tym do zestawów danych zawierających międzynarodowy rozkład jazdy.

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba propagowania pełnego dostępu do danych, w szczególności do zestawu danych zwanego MERITS, tak aby przedsiębiorstwa mogły rozwijać takie narzędzia dla pasażerów, jak na przykład ogólnoeuropejskie planery podróży.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Agencja opracowuje i utrzymuje narzędzia techniczne służące do zarządzania poszczególnymi wersjami specyfikacji aplikacji telematycznych.

3. Agencja opracowuje i utrzymuje narzędzia techniczne służące do zarządzania poszczególnymi wersjami specyfikacji aplikacji telematycznych oraz egzekwuje kompatybilność tych poszczególnych wersji zarówno wstecz, jak i w przód.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli po przeprowadzeniu badania, o którym mowa w ust. 1, Agencja uzna, że przepisy krajowe umożliwiają spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności, przestrzeganie CSM oraz realizację CST, a także, iż nie prowadzą one do arbitralnej dyskryminacji ani do ukrytych ograniczeń w funkcjonowaniu transportu kolejowego między państwami członkowskimi, Agencja informuje Komisję i zainteresowane państwo członkowskie o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania. Komisja może zatwierdzić dany przepis w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 23.

2. Jeżeli po przeprowadzeniu badania i w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja uzna, że przepisy krajowe umożliwiają spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności, przestrzeganie CSM oraz realizację CST, a także, iż nie prowadzą one do arbitralnej dyskryminacji ani do ukrytych ograniczeń w funkcjonowaniu transportu kolejowego, Agencja informuje Komisję i zainteresowane państwo członkowskie o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania. Komisja może zatwierdzić dany przepis w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 23.

Uzasadnienie

Przepisy krajowe nie powinny już powodować arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w transporcie kolejowym na terenie któregokolwiek z państw członkowskich.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do wymogów w zakresie kwalifikacji i szkoleń personelu kolejowego wykonującego zadania istotne dla bezpieczeństwa.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. W przypadku pilnych środków zapobiegawczych, o których mowa w art. 8 dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei] i art. 14 ust. 4 dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei], w szczególności po wypadku lub incydencie, Agencja prowadzi harmonizację uregulowania na szczeblu unijnym w powiązaniu z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa. W razie potrzeby Agencja wydaje zalecenie lub opinię dla Komisji.

Uzasadnienie

Jeżeli zajdzie potrzeba przyjęcia nowych przepisów krajowych, procedura ta powinna zostać zharmonizowana przez Agencję na szczeblu unijnym w jak największym stopniu.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Agencja bada przepisy krajowe obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W tym celu Agencja przedstawia Zarządowi plan pracy dotyczący przeprowadzenia tego badania w ramach rocznego programu prac i wieloletniego programu prac, o których mowa w art. 48. Agencja przedstawia Zarządowi co roku sprawozdanie na temat stanu zaawansowania swoich prac i uzyskanych wyników zgodnie z art. 50.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest określenie jasnego celu w zakresie analizy obowiązujących przepisów krajowych i zobowiązania Agencji do zdawania relacji z postępów osiągniętych w tym zakresie.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli po przeprowadzeniu badania, o którym mowa w ust. 1, Agencja uzna, że przepisy krajowe umożliwiają spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności, przestrzeganie CSM oraz realizację CST, a także, iż nie prowadzą one do arbitralnej dyskryminacji ani do ukrytych ograniczeń w funkcjonowaniu transportu kolejowego między państwami członkowskimi, Agencja informuje Komisję i zainteresowane państwo członkowskie o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania. Komisja może zatwierdzić dany przepis w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 23.

2. Jeżeli po przeprowadzeniu badania, o którym mowa w ust. 1, Agencja uzna, że przepisy krajowe umożliwiają spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności, przestrzeganie CSM oraz realizację CST, a także, iż nie prowadzą one do arbitralnej dyskryminacji ani do ukrytych ograniczeń w funkcjonowaniu transportu kolejowego, Agencja informuje Komisję i zainteresowane państwo członkowskie o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania. Komisja może zatwierdzić dany przepis w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 23.

Uzasadnienie

Przepisy krajowe nie powinny już powodować arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w transporcie kolejowym na terenie któregokolwiek z państw członkowskich.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wydaje zalecenie skierowane do zainteresowanego państwa członkowskiego, w którym uzasadnia, dlaczego dany przepis powinien zostać zmieniony lub uchylony;

a) wydaje zalecenie skierowane do zainteresowanego państwa członkowskiego dotyczące natychmiastowego uchylenia lub zmiany przepisu, który uzyskał negatywną ocenę, i uzasadnia, dlaczego dany przepis powinien zostać zmieniony lub uchylony;

Uzasadnienie

W celu szybszego i bardziej efektywnego reagowania lepiej, aby Agencja informowała bezpośrednio państwo członkowskie o żądaniu zmiany lub uchylenia problematycznego przepisu.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) informuje Komisję o negatywnym wyniku przeprowadzonego badania.

b) informuje Komisję o negatywnym wyniku przeprowadzonego badania i przekazuje jej zalecenie skierowane do zainteresowanego państwa członkowskiego.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Procedurę opisaną w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadkach, gdy Agencja dowiaduje się o jakichkolwiek przepisach krajowych, zgłoszonych lub nie, które są zbędne lub sprzeczne z CSM, CST, TSI lub wszelkim innym prawodawstwem unijnym w dziedzinie kolei.

5. Procedurę opisaną w ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio w przypadkach, gdy Agencja dowiaduje się lub zostaje poinformowana o jakichkolwiek przepisach krajowych, zgłoszonych lub nie, które są zbędne lub sprzeczne z CSM, CST, TSI lub wszelkim innym prawodawstwem unijnym w dziedzinie kolei, lub tworzą nieuzasadnioną przeszkodę na jednolitym rynku kolejowym. W takim przypadku obowiązuje termin określony w ust. 1.

Uzasadnienie

Podmiot działający w sektorze kolejowym powinien mieć możliwość wystąpienia do Agencji, jeśli natrafi na przepis, który wykazuje brak zgodności.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do wymogów w zakresie kwalifikacji i szkoleń personelu kolejowego wykonującego zadania istotne dla bezpieczeństwa.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 22a

 

Wykorzystanie bazy danych

 

Agencja przeprowadza badanie techniczne obowiązujących przepisów krajowych wchodzących w zakres krajowych ram prawnych, wymienionych w bazie danych dokumentów referencyjnych opublikowanych przez Agencję w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Agencja tworzy specjalny system informatyczny zawierający przepisy krajowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, oraz zarządza nim; Agencja udostępnia ten system zainteresowanym stronom i opinii publicznej.

1. Agencja tworzy specjalny system informatyczny zawierający przepisy krajowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i krajowe akceptowalne sposoby spełniania wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 28a dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei], oraz zarządza tym systemem. Agencja udostępnia ten system zainteresowanym stronom i opinii publicznej.

Uzasadnienie

„Krajowe akceptowalne sposoby spełniania wymagań” zyskały dostępny i przejrzysty charakter, ponieważ stanowią one najłatwiejszy sposób wykazania zgodności z przepisami krajowymi. Agencję należy poinformować o wspomnianych krajowych akceptowalnych sposobach spełniania wymagań.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W ciągu jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie zgłaszają Komisji wszelkie obowiązujące przepisy krajowe, które nie zostały zgłoszone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zgłaszają przepisy krajowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, Agencji oraz Komisji poprzez system informatyczny, o którym mowa w ust. 1. Agencja publikuje te przepisy w przedmiotowym systemie, a sam system wykorzystuje do przekazywania informacji Komisji zgodnie z art. 21 i art. 22.

2. Państwa członkowskie zgłaszają przepisy krajowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, Agencji oraz Komisji poprzez system informatyczny, o którym mowa w ust. 1. Agencja publikuje te przepisy w przedmiotowym systemie, a sam system wykorzystuje do przekazywania informacji Komisji zgodnie z art. 21 i art. 22. Agencja wykorzystuje ten system informatyczny do informowania Komisji o wszelkich negatywnych zaleceniach przekazanych państwu członkowskiemu zgodnie z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 3 lit. b).

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Agencja podaje także status oceny tych zasad oraz wyniki przeprowadzonej oceny do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie możliwie największej przejrzystości procesu rozpatrywania wniosków.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Agencja zaleca przyjęcie nowej wersji specyfikacji technicznych ERTMS. Czyni tak jednak tylko, jeżeli wcześniejsza ich wersja została wdrożona w wystarczającym stopniu. Opracowywanie nowych wersji nie może wpływać negatywnie na stopień wdrożenia ERTMS, stabilność specyfikacji konieczną dla optymalizacji produkcji wyposażenia ERTMS, zwrot z inwestycji przedsiębiorstw kolejowych oraz efektywne planowanie wdrożenia ERTMS.

3. Agencja zaleca przyjęcie nowej wersji specyfikacji technicznych ERTMS. Czyni tak jednak tylko, jeżeli wcześniejsza ich wersja została wdrożona w wystarczającym stopniu. Opracowywanie nowych wersji nie może wpływać negatywnie na stopień wdrożenia ERTMS, stabilność specyfikacji konieczną dla optymalizacji produkcji wyposażenia ERTMS, zwrot z inwestycji przedsiębiorstw kolejowych i posiadaczy oraz efektywne planowanie wdrożenia ERTMS.

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł ma również zastosowanie do posiadaczy pojazdów.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek przedsiębiorstw kolejowych Agencja może służyć im pomocą przy sprawdzaniu technicznej i operacyjnej kompatybilności między pokładowymi i przytorowymi podsystemami ERTMS przed dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji.

1. Na wniosek przedsiębiorstw kolejowych Agencja służy im pomocą przy sprawdzaniu technicznej i operacyjnej kompatybilności między pokładowymi i przytorowymi podsystemami ERTMS przed dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji.

Uzasadnienie

Na wniosek przedsiębiorstwa kolejowego Agencja ma obowiązek służenia mu pomocą przy sprawdzaniu technicznej i operacyjnej kompatybilności między pokładowymi i przytorowymi podsystemami ERTMS przed dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli Agencja uzna, że istnieje ryzyko wystąpienia technicznej i operacyjnej niekompatybilności między sieciami i pojazdami wyposażonymi w wyposażenie ERTMS w ramach konkretnego projektu ERTMS, może ona zwrócić się do właściwych podmiotów, w szczególności producentów, notyfikowanych jednostek oceniających zgodność, przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury i krajowych organów ds. bezpieczeństwa, o dostarczenie wszelkich informacji dotyczących procedur zastosowanych do celów weryfikacji WE i dopuszczenia do eksploatacji, oraz warunków eksploatacji. Agencja informuje Komisję o istniejącym ryzyku, a w razie potrzeby zaleca Komisji właściwe środki.

2. Jeżeli Agencja uzna, że istnieje ryzyko wystąpienia technicznej i operacyjnej niekompatybilności między sieciami i pojazdami wyposażonymi w wyposażenie ERTMS, może ona zwrócić się do właściwych podmiotów, w szczególności producentów, notyfikowanych jednostek oceniających zgodność, przedsiębiorstw kolejowych, posiadaczy, zarządców infrastruktury i krajowych organów ds. bezpieczeństwa, o dostarczenie wszelkich informacji dotyczących procedur zastosowanych do celów weryfikacji WE i dopuszczenia do eksploatacji, oraz warunków eksploatacji. Agencja bezzwłocznie informuje Komisję o istniejącym ryzyku, a w razie potrzeby zaleca Komisji właściwe środki.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa kolejowe nie są jednymi możliwymi kandydatami do stosowania systemów ERTMS (posiadacze mogą również być takimi kandydatami). Zarządcy infrastruktury mogą być również zainteresowani pomocą Agencji w zakresie ERTMS.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Agencja tworzy tor eksperymentalny i laboratorium do przeprowadzania scentralizowanych badań przytorowych i pokładowych urządzeń ERTMS.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli Agencja ma wątpliwości co do działania laboratorium akredytowanego, sygnalizuje to właściwym jednostkom akredytującym, jak również danemu państwu i krajowym organom ds. bezpieczeństwa. Agencja jest zapraszana jako obserwator podczas oceny przeprowadzanej przez podmioty działające w tej samej branży. Po rozstrzygnięciu wątpliwości Agencja informuje o tym dane państwo członkowskie i krajowe organy ds. bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza procedurę eskalacji stosowaną, jeżeli Agencja uzna, że laboratorium akredytowane nie pełni swojej funkcji w satysfakcjonujący sposób.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli Agencja uzna, że braki, o których mowa w ust. 3, uniemożliwiają zainteresowanemu krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa skuteczną realizację jego zadań w odniesieniu do bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei, zaleca ona takiemu krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa podjęcie właściwych kroków w terminie, którego długość określa się stosownie do wagi danego braku.

4. Jeżeli Agencja uzna, że braki, o których mowa w ust. 3, uniemożliwiają zainteresowanemu krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa skuteczną realizację jego zadań w odniesieniu do bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei, zaleca ona takiemu krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa podjęcie właściwych kroków w terminie, którego długość określa ona stosownie do wagi danego braku.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. W przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 2a dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei] i art. 20 ust. 9a dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei], jeżeli krajowe organy ds. bezpieczeństwa podejmą sprzeczne decyzje i nie zostanie wypracowana decyzja możliwa do zaakceptowania dla obu stron, wnioskodawca, którego dotyczą te decyzje, lub uczestniczący krajowy organ ds. bezpieczeństwa może przekazać te decyzje Agencji, która podejmie decyzję.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Agencja wspiera zharmonizowaną akredytację notyfikowanych jednostek oceniających zgodność, w szczególności poprzez wydawanie jednostkom akredytującym odpowiednich wytycznych w sprawie kryteriów oceny i procedur pozwalających ustalić, czy jednostki notyfikowane spełniają wymagania, o których mowa w art. 27 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei], za pośrednictwem europejskiej infrastruktury akredytacji uznanej zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93.

2. Agencja wspiera zharmonizowaną akredytację notyfikowanych jednostek oceniających zgodność, w szczególności poprzez wydawanie jednostkom akredytującym odpowiednich wytycznych w sprawie kryteriów oceny i procedur pozwalających ustalić, czy jednostki notyfikowane spełniają wymagania, o których mowa w rozdziale 6 dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei], za pośrednictwem europejskiej infrastruktury akredytacji uznanej zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93.

Uzasadnienie

Proponowane jest usunięcie odniesienia do art. 27 i zastąpienie go przez odniesienie do rozdziału 6 dyrektywy w sprawie interoperacyjności kolei, który definiuje wymogi mające zastosowanie do jednostek oceniających zgodność.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Agencja wydaje sprawozdania z kontroli obejmujące czynności, o których mowa w ust. 3, i przesyła je zainteresowanej notyfikowanej jednostce oceniającej zgodność oraz Komisji. Każde sprawozdanie z kontroli zawiera w szczególności opis wszelkich braków stwierdzonych przez Agencję oraz zalecenia zmian. Jeżeli Agencja uzna, że braki te uniemożliwiają zainteresowanej jednostce notyfikowanej skuteczną realizację jej zadań w odniesieniu do bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei, przyjmuje ona zalecenie, w którym domaga się, aby państwo członkowskie, w którym dana jednostka notyfikowana ma siedzibę, podjęło właściwe kroki w określonym terminie.

4. Agencja wydaje sprawozdania z kontroli obejmujące czynności, o których mowa w ust. 3, i przesyła je zainteresowanej notyfikowanej jednostce oceniającej zgodność oraz Komisji. Każde sprawozdanie z kontroli zawiera w szczególności opis wszelkich braków stwierdzonych przez Agencję oraz zalecenia zmian. Jeżeli Agencja uzna, że braki te uniemożliwiają zainteresowanej jednostce notyfikowanej skuteczną realizację jej zadań w odniesieniu do bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei, przyjmuje ona zalecenie, w którym domaga się, aby państwo członkowskie, w którym dana jednostka notyfikowana ma siedzibę, podjęło właściwe kroki w określonym przez Agencję terminie.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Agencja monitoruje ogólne wyniki systemu kolejowego pod kątem bezpieczeństwa. Agencja może w szczególności zwrócić się o pomoc sieci, o których mowa w art. 34, w tym w zakresie zbierania danych. Agencja wykorzystuje także dane zebrane przez Eurostat i współpracuje z tą instytucją w celu uniknięcia powielania pracy i aby zapewnić spójność metodyczną między wspólnymi wskaźnikami bezpieczeństwa a wskaźnikami stosowanymi w odniesieniu do innych rodzajów transportu.

2. Agencja monitoruje ogólne wyniki systemu kolejowego pod kątem bezpieczeństwa oraz ramy regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Agencja może w szczególności zwrócić się o pomoc sieci, o których mowa w art. 34, w tym w zakresie zbierania danych. Agencja wykorzystuje także dane zebrane przez Eurostat i współpracuje z tą instytucją w celu uniknięcia powielania pracy i aby zapewnić spójność metodyczną między wspólnymi wskaźnikami bezpieczeństwa a wskaźnikami stosowanymi w odniesieniu do innych rodzajów transportu.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na wniosek Komisji Agencja wydaje zalecenia na temat sposobu zwiększenia interoperacyjności systemów kolejowych, w szczególności poprzez usprawnienie koordynacji między przedsiębiorstwami kolejowymi i zarządcami infrastruktury lub między samymi zarządcami infrastruktury.

3. Agencja opracowuje wspólny system zgłaszania zdarzeń i monitoringu.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Agencja monitoruje postęp prac w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa systemów kolejowych. Co dwa lata przekazuje ona Komisji i publikuje sprawozdanie z postępu prac w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa w jednolitym europejskim obszarze kolejowym.

4. Agencja monitoruje i ocenia postęp prac w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa systemów kolejowych oraz związane z nimi koszty i korzyści. Co dwa lata przekazuje ona Komisji i publikuje sprawozdanie z postępu prac w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa w jednolitym europejskim obszarze kolejowym.

Uzasadnienie

Interoperacyjność i bezpieczeństwo stanowią dwa nieodłącznie powiązane aspekty, dlatego należy uwzględnić obydwa z nich. Należy dodać również kompleksową analizę, aby umożliwić dokonanie jasnej oceny osiągniętych korzyści i poniesionych kosztów.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja może zwrócić się do Agencji o wykonanie innych zadań dotyczących personelu kolejowego zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE.

2. Komisja może zwrócić się do Agencji o wykonanie innych zadań dotyczących personelu kolejowego zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE oraz dotyczących personelu kolejowego odpowiedzialnego za zadania kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, który nie jest objęty zakresem dyrektywy 2007/59/WE.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Agencja ustanawia i prowadzi europejskie rejestry przewidziane w art. 43, 44, i 45 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei]. Agencja pełni rolę organu systemowego w odniesieniu do wszystkich rejestrów i baz danych, o których mowa w dyrektywach w sprawie bezpieczeństwa, interoperacyjności i maszynistów. Do jej obowiązków w tym zakresie należy w szczególności:

1. Agencja określa europejskie rejestry przewidziane w art. 43, 44, i 45 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei] w praktycznym, wydajnym i przyjaznym użytkownikowi formacie w celu pełnego wsparcia przy realizacji potrzeb gospodarczych i operacyjnych. Agencja pełni rolę organu systemowego w odniesieniu do wszystkich rejestrów i baz danych, o których mowa w dyrektywach w sprawie bezpieczeństwa, interoperacyjności i maszynistów. Do jej obowiązków w tym zakresie należy w szczególności:

Uzasadnienie

Agencja powinna określić właściwości europejskich rejestrów.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) tworzenie i prowadzenie rejestrów, o których mowa w lit. g), i) i ma).

Uzasadnienie

Agencja powinna określić właściwości europejskich rejestrów.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) utworzenie europejskiego rejestru pojazdów.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Europejski rejestr pojazdów:

 

a) jest prowadzony przez Agencję;

 

b) jest jawny;

 

c) jest włączany do europejskiego rejestru pojazdów nie później niż w przeciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, standardowy format dokumentu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 75;

 

d) dla każdego typu pojazdu zawiera co najmniej następujące informacje:

 

(i) charakterystykę techniczną danego typu pojazdu określoną w stosownej TSI;

 

(ii) nazwę producenta;

 

(iii) daty oraz odniesienia do kolejnych zezwoleń dla danego typu pojazdu, w tym wszelkie ograniczenia lub cofnięcia oraz informacje o państwach członkowskich wydających te zezwolenia;

 

(iv) cechy konstrukcyjne istotne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się i osób niepełnosprawnych.

 

Jeżeli Agencja wydaje, odnawia, zawiesza, zmienia lub cofa zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typów pojazdów, niezwłocznie dokonuje ona aktualizacji rejestru.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Agencja udostępnia publicznie następujące dokumenty i rejestry przewidziane w dyrektywie … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei] i dyrektywie … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei]:

2. Agencja udostępnia publicznie następujące dokumenty i rejestry przewidziane w dyrektywie … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei] i dyrektywie … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei] za pośrednictwem zaimplementowanego, przyjaznego użytkownikowi i łatwo dostępnego rozwiązania informatycznego:

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) przepisy krajowe zgłaszane Komisji zgodnie z art. 8 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei] oraz art. 14 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei];

f) przepisy krajowe zgłaszane Komisji zgodnie z art. 8 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei] oraz art. 14 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei], jak również ich ocenę dokonaną przez Agencję;

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) rejestry pojazdów, w tym w postaci linków do odpowiednich krajowych rejestrów;

g) Europejski rejestr pojazdów;

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma) rejestr certyfikowanych podmiotów zajmujących się konserwacją, zgodnie z art. 14 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei].

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Krajowe organy odpowiedzialne za wydawanie licencji i certyfikatów, o których mowa w ust. 2 lit. c) i d), powiadamiają Agencję w terminie jednego miesiąca o każdej decyzji dotyczącej wydania, odnowienia, zmiany lub cofnięcia tych licencji i certyfikatów.

5. Krajowe organy odpowiedzialne za wydawanie licencji i certyfikatów, o których mowa w ust. 2 lit. c) i d), powiadamiają Agencję w terminie dziesięciu dni o każdej decyzji dotyczącej wydania, odnowienia, zmiany lub cofnięcia tych licencji i certyfikatów.

Uzasadnienie

W erze nowoczesnych technologii informacyjnych trudno zrozumieć, dlaczego przekazanie już podjętych decyzji miałoby zająć krajowym organom miesiąc.

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sieci krajowych organów ds. bezpieczeństwa, organów dochodzeniowych i organizacji reprezentatywnych

Sieci krajowych organów ds. bezpieczeństwa i organizacji reprezentatywnych

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę nowe uprawnienia Agencji, może ona stanowić przedmiot śledztwa organów dochodzeniowych. Z tego względu niezbędne jest zapewnienie ich niezależności wobec Agencji. Dlatego też zaproponowano usunięcie wyrażenia „organów dochodzeniowych” w tym artykule oraz utworzenie nowego art. 34a określającego stosunki między Agencją a organami dochodzeniowymi, które można utrzymać.

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja ustanawia sieć krajowych organów ds. bezpieczeństwa oraz sieć organów dochodzeniowych, o których mowa w art. 21 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei]. Agencja zapewnia tym sieciom obsługę sekretariatu. Do zadań sieci należy w szczególności:

Agencja ustanawia sieć krajowych organów ds. bezpieczeństwa, o których mowa w art. 17 ust. 4 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei]. Agencja zapewnia tym sieciom obsługę sekretariatu. Do zadań sieci należy w szczególności:

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma zapewnić spójność z art. 17 ust. 4 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa, w której przewiduje się działanie sieci krajowych organów ds. bezpieczeństwa.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) informowanie Agencji, w razie potrzeby, o wadliwych przepisach prawa wtórnego opartych na dyrektywie ... [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei] i na dyrektywie ... [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi uzupełnienie zobowiązań sieci krajowych organów ds. bezpieczeństwa i wzywa je do informowania Agencji w razie stwierdzenia wadliwych przepisów prawa wtórnego opartych na dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa kolei i na dyrektywie w sprawie interoperacyjności kolei.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Agencja ustanawia sieć organizacji reprezentatywnych z sektora kolejowego działających na szczeblu unijnym. Wykaz tych organów zostaje określony w akcie wykonawczym przyjętym przez Komisję zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 75. Agencja zapewnia sieci obsługę sekretariatu. Do zadań sieci należy w szczególności:

2. Agencja ustanawia sieć organizacji reprezentatywnych z sektora kolejowego, w tym między innymi przedstawicieli pasażerów, pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się i pracowników, działających na szczeblu unijnym. Wykaz tych organów zostaje określony w akcie wykonawczym przyjętym przez Komisję zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 75. Agencja zapewnia sieci obsługę sekretariatu. Do zadań sieci należy w szczególności:

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla odstępstw przewidzianych w art. 9 dyrektywy […] [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei], Agencja – na wniosek Komisji – analizuje, pod kątem interoperacyjności i bezpieczeństwa, każdy projekt obejmujący projekt, budowę, odnowienie lub modernizację podsystemu, w sprawie którego złożono wniosek o finansowanie ze środków unijnych.

Bez uszczerbku dla odstępstw przewidzianych w art. 9 dyrektywy […] [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei], Agencja – na wniosek Komisji – analizuje, pod kątem interoperacyjności i bezpieczeństwa, każdy projekt obejmujący projekt, budowę, odnowienie lub modernizację podsystemu, w sprawie którego złożono wniosek o finansowanie ze środków unijnych. W przypadku projektów finansowanych z programu transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), Agencja powinna ściśle współpracować z Agencją Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zarząd przyjmuje strategię w zakresie stosunków z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w kwestiach podlegających kompetencjom Agencji. Strategia ta zostaje uwzględniona w rocznym i wieloletnim programie prac Agencji, wraz z przeznaczonymi na nią zasobami.

3. Zarząd przyjmuje strategię w zakresie stosunków z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w kwestiach podlegających kompetencjom Agencji. Strategia ta zostaje uwzględniona w rocznym i wieloletnim programie prac Agencji, wraz z przeznaczonymi na nią zasobami. Strategia jest wyrazem dążenia do propagowania w ramach działań Agencji zasady wzajemności w zakresie dostępu przedsiębiorstw kolejowych z Unii do rynków państw trzecich.

Uzasadnienie

Strategia w zakresie stosunków z państwami trzecimi powinna w szczególności koncentrować się na propagowaniu sprawiedliwego dostępu przedsiębiorstw kolejowych z Unii Europejskiej do rynków państw trzecich na zasadzie wzajemności.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja uczestniczy w identyfikacji kolejowych części zamiennych, które potencjalnie mogą wymagać standardyzacji. W tym celu Agencja może ustanowić grupę roboczą, której celem jest koordynowanie działań zainteresowanych stron, i może nawiązać kontakty z europejskimi organami normalizacyjnymi. Agencja przedstawia Komisji odpowiednie zalecenia.

Agencja uczestniczy w identyfikacji kolejowych części zamiennych, które potencjalnie mogą wymagać standaryzacji. W tym celu Agencja ustanawia grupę roboczą, której celem jest koordynowanie działań zainteresowanych stron, i nawiązuje kontakty z europejskimi organami normalizacyjnymi. Agencja przedstawia Komisji odpowiednie zalecenia nie później niż w dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Stymulacja rynku taboru i obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa kolejowe wymagają opracowania homologacji typu dla części zamiennych.

Poprawka  111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W skład Zarządu wchodzi jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego oraz czterech przedstawicieli Komisji; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu.

1. W skład Zarządu wchodzi jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Kadencja członków trwa cztery lata i może zostać odnowiona.

4. Kadencja członków trwa pięć lat i może zostać jednokrotnie odnowiona.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Kadencja przewodniczącego i jego zastępcy trwa cztery lata i może zostać odnowiona. Jeżeli jednak w którymkolwiek momencie swojej kadencji tracą oni status członków Zarządu, ich kadencja także kończy się automatycznie w tym samym dniu.

2. Kadencja przewodniczącego i jego zastępcy trwa pięć lat i może zostać jednokrotnie odnowiona. Jeżeli jednak w którymkolwiek momencie swojej kadencji tracą oni status członków Zarządu, ich kadencja także kończy się automatycznie w tym samym dniu.

Uzasadnienie

Zmiana spowodowana przez zmianę art. 43 ust. 4.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Przewodniczący Zarządu wypowiada się na temat zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku o wyłączenie członka Komisji Odwoławczej zgodnie z art. 53 ust. 3a i w razie potrzeby powołuje tymczasowego członka Komisji Odwoławczej zgodnie z art. 53 ust. 3b.

Uzasadnienie

Jeżeli członek Komisji Odwoławczej odrzuci wniosek o wyłączenie, decyzję o tym, czy taki wniosek jest uzasadniony powinna podjąć neutralna strona trzecia. Ponadto, jeżeli żaden z członków mianowanych przez Zarząd nie może zasiadać w składzie dla danej sprawy, należy doraźnie i pilnie uzupełnić skład Zarządu. Niniejsza poprawka jest spójna z poprawką proponowaną do art. 53 i powoduje włączenie takich decyzji w zakres kompetencji przewodniczącego Zarządu.

Poprawka  115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego Zarządu. W posiedzeniach tych udział bierze dyrektor wykonawczy Agencji.

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego Zarządu. W posiedzeniach tych udział bierze dyrektor wykonawczy Agencji, chyba że Zarząd musi wydać decyzję w związku z art. 64.

Uzasadnienie

Osoba, wobec której prowadzone jest dochodzenie lub której uchylono immunitet, nie może być zaangażowana w proces podejmowania decyzji w takich sprawach. Wniosek, który w niniejszej poprawce wyciągnięto z tej zasady, polega na zakazaniu dyrektorowi wykonawczemu udziału lub asystowania w posiedzeniach Zarządu dotyczących kwestii związanych z art. 64.

Poprawka  116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l) przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, która jest proporcjonalna do istniejących zagrożeń i uwzględnia koszty i korzyści wynikające z podejmowanych środków;

l) przyjmuje strategię przejrzystości i zwalczania nadużyć finansowych, która jest proporcjonalna do istniejących zagrożeń i uwzględnia koszty i korzyści wynikające z podejmowanych środków;

Poprawka  117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n) przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do członków Zarządu i Komisji Odwoławczej.

n) przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w obrębie Agencji w sposób określony w art. 68a oraz w odniesieniu do członków Zarządu i Komisji Odwoławczej.

Uzasadnienie

Zarząd powinien opracować strategię w zakresie konfliktu interesów nie tylko w odniesieniu do członków Zarządu i Komisji Odwoławczej, lecz także jako ogólną strategię dla całej Agencji. Zob.: propozycja dodania nowego art. 68a wprowadzającego pełen zestaw przepisów w zakresie zarządzania konfliktem interesów i zapobiegania mu.

Poprawka  118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego Zarząd przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego Zarząd przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień. Takie przekazanie uprawnień nie ma wpływu na jego odpowiedzialność. Dyrektor wykonawczy informuje Zarząd o przekazaniu uprawnień.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykonując przepisy powyższego akapitu, jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Zarząd może – w drodze decyzji – zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i uprawnienia przekazane przez niego oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż dyrektor wykonawczy.

Wykonując przepisy powyższego akapitu, jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Zarząd może – w drodze decyzji – zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i uprawnienia przekazane przez niego oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż dyrektor wykonawczy. Osoba, której przekazano uprawnienia, informuje Zarząd o tym fakcie.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Zarząd uchyla immunitet Agencji lub jej pracowników zatrudnionych obecnie lub dawniej, w myśl postanowień art. 64.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z art. 64 w niniejszej poprawce wprowadza się kompetencje w zakresie uchylenia immunitetu Agencji lub pracowników Zarządu.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Program prac jest przyjmowany bez naruszenia rocznej procedury budżetowej Unii. Jeżeli w terminie 15 dni od daty przyjęcia programu prac Komisja wyrazi swoją dezaprobatę wobec programu, Zarząd ponownie analizuje program i przyjmuje go, z ewentualnymi zmianami, w terminie dwóch miesięcy w drugim czytaniu większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, w tym wszystkich przedstawicieli Komisji, albo jednogłośnie głosami przedstawicieli państw członkowskich.

2. Program prac jest przyjmowany bez naruszenia rocznej procedury budżetowej Unii. Jeżeli w terminie 15 dni od daty przyjęcia programu prac Komisja wyrazi swoją dezaprobatę wobec programu, Zarząd ponownie analizuje program i przyjmuje go, z ewentualnymi zmianami, w terminie dwóch miesięcy w drugim czytaniu większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, w tym wszystkich przedstawicieli Komisji.

Uzasadnienie

Obecność przedstawicieli państw członkowskich zapewnia już teraz większość dwóch trzecich w przypadku zgodności stanowisk.

Poprawka  122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Agencja ustanawia co najmniej jedną Komisję Odwoławczą.

1. Agencja ustanawia co najmniej jedną niezależną Komisję Odwoławczą.

Uzasadnienie

Pomimo iż z przyczyn praktycznych Komisje Odwoławcze nie mogą być zupełnie oddzielone od Agencji, powinny być niezależne jeżeli chodzi o procesy decyzyjne. W tym celu powinny odróżniać się od pozostałych struktur Agencji pod względem funkcjonalnym i organizacyjnym.

Poprawka  123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Kwalifikacje wymagane od każdego członka Komisji Odwoławczej, uprawnienia każdego członka na etapie przygotowania decyzji i warunki głosowania są określane przez Komisję przy wsparciu komitetu, o którym mowa w art. 48 ust. 3 dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Uzasadnienie

Proponowane jest, aby w akcie przyjętym przez Komitet ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei zdefiniowane były kwalifikacje wymagane od każdego członka Komisji Odwoławczej, uprawnienia każdego z członków w fazie przygotowywania decyzji i opinii oraz warunki głosowania.

Poprawka  124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Kadencja członków Komisji Odwoławczej i ich zastępców trwa cztery lata i może zostać odnowiona.

1. Kadencja członków Komisji Odwoławczej i ich zastępców trwa pięć lat i może zostać jednokrotnie odnowiona.

Uzasadnienie

Dostosowanie do zmian wprowadzonych do art. 43 i art. 44.

Poprawka  125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Członkowie Komisji Odwoławczej są niezależni i nie mogą pełnić żadnych innych obowiązków w Agencji. Przy podejmowaniu swoich decyzji nie są oni związani żadnymi instrukcjami.

2. Członkowie Komisji Odwoławczej są niezależni od wszystkich stron, których dotyczy odwołanie. Nie mogą oni pełnić żadnych innych obowiązków w Agencji ani w Komisji. Przy podejmowaniu swoich decyzji lub wydawaniu opinii nie są oni związani żadnymi instrukcjami.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uściśla i nadaje odpowiednie proporcje wymogowi niezależności członków Komisji, który powinien mieć zastosowanie wyłącznie do stron rozpatrywanego odwołania. Wymóg ten powinien jednak istnieć zarówno w odniesieniu do odwołania, którego celem jest uzyskanie opinii, jak i do odwołań, które wymagają decyzji Komisji.

Poprawka  126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Członkowie Komisji Odwoławczej nie mogą brać udziału w postępowaniu odwoławczym, jeżeli mają w nim jakikolwiek interes osobisty, jeżeli wcześniej byli zaangażowani jako przedstawiciele jednej ze stron postępowania, lub jeżeli uczestniczyli w podejmowaniu decyzji stanowiącej przedmiot postępowania odwoławczego.

1. Członkowie Komisji Odwoławczej nie mogą brać udziału w postępowaniu odwoławczym, jeżeli mają w nim jakikolwiek interes osobisty, jeżeli wcześniej byli zaangażowani jako przedstawiciele jednej ze stron postępowania, lub jeżeli uczestniczyli w podejmowaniu decyzji stanowiącej przedmiot postępowania odwoławczego, w tym w przypadku odwołania wniesionego na podstawie art. 54 ust. 1, wydawania opinii zgodnie z art. 54 ust. 4 dotyczącej tego samego zezwolenia lub tego samego certyfikatu.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pełnego poszanowania zasady bezstronności zakaz zaangażowania członków Komisji Odwoławczej w procedurę odwoławczą należy rozszerzyć na opinie wydawane w ramach postępowania polubownego przy rozstrzyganiu sporów między Agencją a krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, w których dany członek Komisji Odwoławczej wziął udział i które dotyczyły tego samego zezwolenia lub certyfikatu.

Poprawka  127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Członkowie Komisji Odwoławczej, którzy uznają, że nie powinni brać udziału w postępowaniu odwoławczym ze względów, o których mowa w ust. 1 lub z innego powodu, informują Komisję Odwoławczą, która podejmuje odpowiednio decyzję o ich wykluczeniu.

2. Członkowie Komisji Odwoławczej, którzy uznają, że nie powinni brać udziału w postępowaniu odwoławczym ze względów, o których mowa w ust. 1 lub z innego powodu, informują Komisję Odwoławczą o swojej decyzji o nieuczestniczeniu w tym postępowaniu.

Uzasadnienie

Jeżeli jeden z członków Komisji Odwoławczej uzna, że znajduje się w sytuacji konfliktu interesów, decyzja o wyłączeniu należy do niego, a Komisja nie może się sprzeciwić takiej decyzji. Artykuł 53a

Poprawka  128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Strona może zażądać wyłączenia członka Komisji Odwoławczej, kierując wniosek pisemny do przewodniczącego Zarządu. Wniosek o wyłączenie motywowany jest jedną z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub ryzykiem stronniczości. Do wniosku należy załączyć właściwe dokumenty stanowiące uzasadnienie. Wniosek składa się, pod rygorem niedopuszczalności, przed wszczęciem postępowania Komisji Odwoławczej lub, jeżeli informacja uzasadniająca wniosek o wyłączenie zostanie pozyskana po wszczęciu postępowania, w ciągu pięciu dni od uzyskania takiej informacji przez stronę składającą wniosek o wyłączenie.

 

Członek Komisji Odwoławczej, którego wniosek dotyczy, jest o nim informowany. Członek Komisji Odwoławczej, którego dotyczy wniosek, informuje, czy wyraża zgodę na wyłączenie w terminie pięciu dni od momentu otrzymania informacji o wniosku o wyłączenie. W przypadku niewyrażenia zgody przewodniczący Zarządu podejmuje decyzję w ciągu siedmiu dni roboczych po otrzymaniu odpowiedzi członka, którego dotyczy wniosek, lub, w przypadku braku takiej odpowiedzi, po upływie terminu na udzielenie odpowiedzi.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce zdefiniowano procedurę, która umożliwia stronom zwrócenie się o wyłączenie członka Komisji Odwoławczej, w celu zapewnienia wszelkich gwarancji bezstronności, a jednocześnie uniknięcia wszelkich działań spowalniających.

Poprawka  129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 3 b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Komisja Odwoławcza wydaje opinię lub decyzję bez udziału członka, który podjął decyzję o swoim wyłączeniu lub został wyłączony zgodnie z ust. 2 i 3. W celu podjęcia decyzji lub wydania opinii dany członek zostaje zastąpiony w Komisji Odwoławczej przez swojego zastępcę.

 

Jeżeli zastępca nie może z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w obradach, przewodniczący Zarządu powołuje tymczasowego członka Komisji z listy, o której mowa w art. 51 ust. 3, jako zastępcę w danej sprawie.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce przewidziano konsekwencje wstrzymania się od udziału jednego lub kilku członków Komisji Odwoławczej.

Poprawka  130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do Komisji Odwoławczej można wnieść odwołanie od decyzji podjętych przez Agencję zgodnie z art. 12, 16, 17 i 18.

1. Do Komisji Odwoławczej można wnieść odwołanie od decyzji podjętych przez Agencję zgodnie z art. 12, 16, 17 i 18, od zaleceń wydanych zgodnie z art. 21 i 22 lub w przypadku braku odpowiedzi Agencji w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie

Jeżeli Agencja nie podejmie działania lub nie wyda decyzji w wyznaczonym terminie, osoby, które mogą wnieść odwołanie (zgodnie z art. 55), są uprawnione do wniesienia odwołania.

Poprawka  131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Odwołanie wniesione zgodnie z ust. 1 nie ma skutku zawieszającego. Agencja może jednakże zawiesić stosowanie decyzji, której dotyczy odwołanie, jeżeli uzna, że pozwalają na to okoliczności.

2. Odwołanie wniesione zgodnie z ust. 1 nie ma skutku zawieszającego. Agencja może jednakże zawiesić stosowanie decyzji, której dotyczy odwołanie, jeżeli uzna, że pozwalają na to okoliczności i jeżeli zawieszenie takiej decyzji nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo kolei.

Uzasadnienie

Zawieszenie decyzji w trakcie trwania procedury nie powinno zagrażać bezpieczeństwu. Niniejsza poprawka wprowadza zakaz zawieszania decyzji, jeżeli może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Poprawka  132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osoby upoważnione do wniesienia odwołania, termin i wymagania formalne

Osoby upoważnione do wniesienia odwołania, terminy i wymagania formalne

1. Każda osoba fizyczna lub prawna może złożyć odwołanie od decyzji wydanej wobec tej osoby przez Agencję zgodnie z art. 12, 16, 17 i 18.

1. Każda osoba fizyczna lub prawna może złożyć odwołanie od decyzji wydanej wobec tej osoby przez Agencję zgodnie z art. 12, 16, 17 i 18 lub jeżeli decyzja nie zostanie wydana w terminie. Takie prawo do odwołania przysługuje również podmiotom reprezentującym osoby, o których mowa w art. 34 ust. 2, należycie uprawnionym zgodnie z ich statutem.

2. Odwołanie, wraz z jego uzasadnieniem, jest składane do Agencji w formie pisemnej w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia osoby zainteresowanej o podjętej decyzji lub, w razie braku takiego powiadomienia, w terminie dwóch miesięcy od chwili, w której osoba ta dowiedziała się o tej decyzji.

2. Odwołanie, wraz z jego uzasadnieniem, jest składane do Agencji w formie pisemnej w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia osoby zainteresowanej o podjętej decyzji lub, w razie braku takiego powiadomienia, w terminie dwóch miesięcy od chwili, w której osoba ta dowiedziała się o tej decyzji.

 

2a. Odwołania dotyczące braku decyzji należy składać na piśmie w Agencji w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu określonego w stosownym artykule.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce nadaje się prawo odwołania osobom trzecim, które uznają, że zostały poszkodowane przez dyskryminującą decyzję Agencji.

Poprawka  133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Badając odwołanie, Komisja Odwoławcza działa szybko i sprawnie. Tak często, jak to jest niezbędne, wzywa ona strony postępowania odwoławczego do wnoszenia – w określonym terminie – uwag do powiadomień, które do nich skierowała, lub do informacji pochodzących od innych stron postępowania odwoławczego. Strony postępowania odwoławczego są uprawnione do ustnego zgłaszania swoich uwag.

1. Komisja Odwoławcza podejmuje decyzję o uznaniu lub odrzuceniu odwołania w terminie trzech miesięcy od złożenia tego odwołania. W razie konieczności Komisja Odwoławcza zwraca się o dodatkowe informacje w terminie jednego miesiąca od złożenia odwołania. Te istotne informacje należy dostarczyć w rozsądnym terminie określonym przez Komisję Odwoławczą, który nie może jednak przekraczać jednego miesiąca. Tak często, jak to jest niezbędne, Komisja Odwoławcza wzywa strony postępowania odwoławczego do wnoszenia – w określonym terminie, który nie może przekraczać jednego miesiąca – uwag do powiadomień, które do nich skierowała, lub do informacji pochodzących od innych stron postępowania odwoławczego. Strony postępowania odwoławczego są uprawnione do ustnego zgłaszania swoich uwag.

Uzasadnienie

Aby procedura była jasna, przejrzysta i pewna dla wszystkich zaangażowanych podmiotów, należy wprowadzić wyraźne terminy.

Poprawka  134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Struktura dochodów Agencji jest następująca:

2. Dochody Agencji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:

Uzasadnienie

Ponieważ zadania Agencji mogą ulegać zmianie, należy przewidzieć możliwość dywersyfikacji dochodów, aby Agencja mogła sprostać swoim nowym zadaniom.

Poprawka  135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) opłaty wnoszone przez wnioskodawców ubiegających się o certyfikaty i zezwolenia wydawane przez Agencję zgodnie z art. 12, 16, 17 i 18 oraz przez posiadaczy tych certyfikatów i zezwoleń;

c) opłaty wnoszone przez wnioskodawców ubiegających się o certyfikaty i zezwolenia wydawane przez Agencję zgodnie z art. 12, 16, 17 i 18 oraz przez posiadaczy tych certyfikatów i zezwoleń. Akt delegowany, o którym mowa w art. 73, określa opłaty w różnej wysokości w zależności od obszarów wykorzystania certyfikatów i zezwoleń oraz rodzaju i zakresu operacji kolejowych;

Uzasadnienie

Należy zróżnicować wysokość opłat w zależności od zakresu operacji i określonych obszarów użytkowania. Certyfikat dla niewielkiej linii kolejowej znajdującej się w całości w jednym państwie nie powinien kosztować tyle samo co certyfikat na całą Europę.

Poprawka  136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Każde zadanie lub zobowiązanie wykraczające poza zadania wynikające z unijnych przepisów prawnych, które nie jest dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 58 ust. 2 lit. b), c), d) i e), musi zostać poddane ocenie i uzyskać dofinansowanie z budżetu unijnego.

Uzasadnienie

Agencja będzie się musiała zmierzyć ze znacznym zwiększeniem swoich zadań, a z nadaniem nowych zadań musi się wiązać odpowiednie zwiększenie budżetu.

Poprawka  137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących wstępnego sprawozdania rachunkowego Agencji, na podstawie art. 148 ogólnego rozporządzenia finansowego, dyrektor wykonawczy sporządza na własną odpowiedzialność końcowe sprawozdanie rachunkowe i przedkłada je Zarządowi do zaopiniowania.

4. Opierając się – w stosownych przypadkach – na uwagach Trybunału Obrachunkowego dotyczących wstępnego sprawozdania rachunkowego Agencji, na podstawie art. 148 ogólnego rozporządzenia finansowego, dyrektor wykonawczy sporządza na własną odpowiedzialność końcowe sprawozdanie rachunkowe i przedkłada je Zarządowi do zatwierdzenia wraz z poświadczeniem wiarygodności.

Uzasadnienie

Opracowanie sprawozdań finansowych i procedury ich zatwierdzania przez Zarząd nie powinno być uwarunkowane otrzymaniem uwag Trybunału Obrachunkowego. Dyrektor wykonawczy powinien dołączyć do sprawozdań oświadczenie opatrzone swoim podpisem, w ten sposób poświadczając ich wiarygodność.

Poprawka  138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Agencja, organizując swoje służby, podejmuje odpowiednie środki administracyjne, aby uniknąć wszelkich konfliktów interesów.

3. Agencja, organizując swoje służby, podejmuje odpowiednie środki administracyjne, m.in. przez szkolenia i strategie prewencyjne, aby uniknąć konfliktów interesów, w tym w odniesieniu do sytuacji po ustaniu stosunku pracy, np zjawiska „drzwi obrotowych” czy wykorzystywania poufnych informacji.

Poprawka  139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustępy 3 a i 3 b(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Agencja i jej pracownicy wykonują zadania określone w niniejszym rozporządzeniu z najwyższą rzetelnością i posiadają niezbędne kwalifikacje techniczne w danej dziedzinie. Nie mogą oni podlegać żadnym naciskom ani zachętom, zwłaszcza finansowym, mogącym wpływać na ich osąd lub wyniki ich działań, w szczególności ze strony osób lub grup osób mających interes w wynikach danej działalności. Agencja ma do swojej dyspozycji pracowników w liczbie pozwalającej zapewnić należyte wykonanie zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu.

 

3b. Pracownicy muszą posiadać następujące kompetencje:

 

a) należyte wykształcenie techniczne i zawodowe w zakresie wszystkich działań Agencji;

 

b) dostateczną znajomość wymogów, które mają zastosowanie do ocen dokonywanych przez Agencję oraz uprawnienia wystarczające do przeprowadzania takich ocen;

 

c) należytą znajomość i zrozumienie wymogów niezbędnych do podejmowania decyzji przez Agencję;

 

d) zdolność dokonywania przeglądu opinii i decyzji podejmowanych przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa, jak również przepisów krajowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z proponowanym przez Komisję Europejską określeniem ram kompetencji i rzetelności pracowników organów, zgodnie z art. 29 dyrektywy w sprawie interoperacyjności kolei, takie same wymagania powinny mieć zastosowanie do personelu Agencji.

Poprawka  140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja może także korzystać z usług oddelegowanych ekspertów krajowych lub innego personelu niezatrudnionego przez Agencję na mocy regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników.

Agencja korzysta także z usług oddelegowanych ekspertów krajowych, w szczególności personelu krajowych organów ds. bezpieczeństwa, lub innego personelu niezatrudnionego przez Agencję na mocy regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników. Agencja przyjmuje i wdraża strategię analizowania potencjalnych konfliktów interesów oraz zarządzania nimi w odniesieniu do oddelegowanych ekspertów krajowych, w tym zabrania im uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych, jeżeli mogłoby to doprowadzić do narażenia ich niezależności i bezstronności.

Poprawka  141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do Agencji i jej personelu stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Do Agencji i jej personelu stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla procedur sądowych lub pozasądowych w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności Agencji.

Uzasadnienie

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej pozwala na uchylenie immunitetu pracowników Agencji w razie błędu popełnionego w ramach pełnienia obowiązków służbowych.

Poprawka  142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Agencja ponosi pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność umowną i pozaumowną, z tytułu wszelkich wydawanych zezwoleń i certyfikatów.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że pomimo tego, że Agencja zawiera porozumienia z krajowymi organami, nadal zachowuje pełną odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji.

Poprawka  143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek porozumienia między Agencją a wnioskodawcą w odniesieniu do wymogów w zakresie tłumaczenia, dokumenty dostarczane przez wnioskodawców oraz posiadaczy certyfikatów i zezwoleń zgodnie z art. 12, 16, 17 i 18 w celu poinformowania Agencji i krajowych organów ds. bezpieczeństwa o tych certyfikatach i zezwoleniach są tłumaczone na wszystkie języki urzędowe państw, w których wykorzystywany jest dany tabor kolejowy i na których terenie działa dane przedsiębiorstwo kolejowe. Każde tłumaczenie stanowi wersję autentyczną dla danego państwa, w tym w odniesieniu do postępowania zgodnie z art. 56. Zezwolenie i certyfikat wydaje się we wszystkich urzędowych językach danych państw.

Poprawka  144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W odniesieniu do Agencji stosuje się przepisy rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej18.

1. W przypadku gdy art. 67 ust. -1 nie ma zastosowania, w odniesieniu do Agencji stosuje się przepisy rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej18.

______________

_______________

18 Dz.U. L 17 z 6.10.1958, s. 385.

18 Dz.U. L 17 z 6.10.1958, s. 385.

Poprawka  145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 40, Agencja jest otwarta na udział państw trzecich, w szczególności państw objętych zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, państw objętych polityką rozszerzenia oraz państw EFTA, które zawarły z Unią porozumienia, na mocy których państwa te przyjęły i stosują prawodawstwo unijne, lub równoważne z nim środki krajowe, w dziedzinie objętej niniejszym rozporządzeniem.

1. Nie naruszając przepisów art. 40, Agencja jest otwarta na udział państw trzecich, które zawarły z Unią porozumienia, na mocy których państwa te przyjęły i stosują prawo unijne, lub równoważne z nim środki krajowe, w dziedzinie objętej niniejszym rozporządzeniem. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się w szczególności w odniesieniu do państw objętych europejską polityką sąsiedztwa, państw objętych polityką rozszerzenia oraz państw EFTA.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że kwalifikują się jedynie kraje, które przyjęły i stosują prawodawstwo unijne lub równoważne z nim środki krajowe.

Poprawka  146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 68a

 

Konflikt interesów

 

1. Dyrektor wykonawczy oraz urzędnicy oddelegowani czasowo przez państwa członkowskie i Komisję składają deklaracje zobowiązań i interesów, wykazujące na brak bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby być uważane za szkodliwe dla ich niezależności. Deklaracje te składa się na piśmie w momencie obejmowania stanowiska i odnawia w przypadku zmiany sytuacji osobistej. Członkowie Rady Administracyjnej, Zarządu i Komisji Odwoławczej również podają również te deklaracje do wiadomości publicznej, łącznie z ich życiorysami. Agencja publikuje na swojej stronie internetowej listę członków organów opisanych w art. 42 oraz ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych.

 

2. Rada Administracyjna realizuje politykę zarządzania konfliktami interesów i unikania ich, obejmującą co najmniej:

 

a) zasady postępowania i weryfikacji w zakresie deklaracji interesów, obejmujące reguły podawania ich do wiadomości publicznej, z uwzględnieniem art. 77;

 

b) obowiązkowe wymogi dotyczące szkoleń w zakresie konfliktów interesów dla personelu Agencji oraz oddelegowanych ekspertów krajowych;

 

c) zasady dotyczące upominków i zaproszeń;

 

d) szczegółowe przepisy dla pracowników i członków Agencji zabraniające pełnienia określonych funkcji po ustaniu stosunku pracy z Agencją;

 

e) przepisy dotyczące przejrzystości decyzji Agencji, w tym protokołów posiedzeń organów Agencji, które podaje się do wiadomości publicznej, z uwzględnieniem danych szczególnie chronionych, informacji niejawnych i danych handlowych; oraz

 

f) sankcje i mechanizmy zagwarantowania autonomii i niezależności Agencji.

 

Agencja musi mieć na uwadze konieczność utrzymania równowagi pomiędzy ryzykiem a korzyściami, szczególnie jeżeli chodzi o cel uzyskania najlepszych porad technicznych i najlepszej wiedzy fachowej, a także zarządzanie konfliktami interesów. Dyrektor wykonawczy uwzględnia informacje odnoszące się do realizacji tej polityki, składając sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi podstawę prawną dla Agencji umożliwiającą jej wdrożenie pełnego zbioru zasad dotyczących unikania konfliktów interesów oraz postępowania w przypadku pojawienia się ich. Organy zarządzające Agencji są odpowiedzialne za rozwój i wdrażanie tej polityki, z uwzględnieniem specyfiki Agencji pod względem uzyskiwania jak najlepszej wiedzy technicznej, a także informacji szczególnie chronionych, poufnych i mających znaczenie handlowe.

Poprawka  147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Współpraca z krajowymi organami i podmiotami

Współpraca z krajowymi organami

Uzasadnienie

Nie jest jasne, do jakich podmiotów odnosi się sformułowanie „inne właściwe podmioty”. Jeśli Europejska Agencja Kolejowa nie współpracowałaby z niezależnymi organizacjami lub ekspertami, jej niezależność mogłaby stanąć pod znakiem zapytania.

Poprawka  148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Agencja może zawierać porozumienia z odpowiednimi organami krajowymi, w szczególności z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, oraz z innymi właściwymi podmiotami, w związku z wdrażaniem art. 12, 16, 17 i 18.

1. Agencja może zawierać porozumienia z odpowiednimi organami krajowymi, w szczególności z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, oraz z innymi właściwymi podmiotami, w związku z wdrażaniem art. 12, 16, 17 i 18. Porozumienia tego rodzaju mogą dotyczyć jednego lub wielu krajowych organów ds. bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że Agencja nie ogranicza się jedynie do porozumień zawieranych z poszczególnymi organami krajowymi, ale może zawierać porozumienia z grupami takich organów. Może to być szczególnie cenne w sytuacji, gdy z uwagi na specyfikacje techniczne krajowych sieci wskazana jest współpraca pomiędzy organami krajowymi.

Poprawka  149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Porozumienia te mogą obejmować zlecenia realizacji części zadań Agencji przez organy krajowe, takich jak sprawdzanie i przygotowywanie dokumentacji, weryfikacja zgodności technicznej, przeprowadzanie wizytacji i opracowywanie badań technicznych.

2. Porozumienia te mogą obejmować delegowanie organom krajowym zadań i obowiązków Agencji, takich jak sprawdzanie i przygotowywanie dokumentacji, weryfikacja zgodności technicznej, przeprowadzanie wizytacji i opracowywanie badań technicznych.

Poprawka  150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Na zasadzie wzajemności krajowy organ ds. bezpieczeństwa może podzlecać Agencji wykonanie zadań innych niż te, które mu powierzono na mocy art. 20 dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei] oraz art. 16 ust. 2 dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei].

Uzasadnienie

Poprawka umożliwia wzajemne podzlecanie między Agencją a określonymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa zadań innych niż te, które powierzono każdemu z organów na mocy dyrektyw.

Poprawka  151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Porozumienia opisane w ust. 1, 2 i 3 nie naruszają ogólnej odpowiedzialności Agencji za realizację swoich zadań przewidzianych w art. 12, 16, 17 i 18.

4. Porozumienia opisane w ust. 1, 2 i 3 wyraźnie określają zakresy odpowiedzialności Agencji oraz krajowych organów ds. bezpieczeństwa w odniesieniu do zadań realizowanych przez każdą ze stron porozumień zgodnie z tymi porozumieniami. Nie narusza to ogólnej odpowiedzialności Agencji za realizację swoich zadań przewidzianych w art. 12, 16, 17 i 18.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie niejasności co do tego, który podmiot ponosi odpowiedzialność, w sytuacji gdy organy krajowe działają w imieniu Agencji.

Poprawka  152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zwalczanie nadużyć finansowych

Zwalczanie nadużyć finansowych i monitorowanie wyników działalności

Poprawka  153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Europejski Trybunał Obrachunkowy monitoruje wyniki działalności oraz proces podejmowania decyzji Agencji poprzez kontrole i inspekcje.

Poprawka  154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akty delegowane dotyczące art. 12, 16, 17 i 18

Akty delegowane dotyczące art. 12, 16, 17, 18 i 41

Poprawka  155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Kwoty honorariów i opłat ustala się na takim poziomie, by związane z nimi dochody były wystarczające do pokrycia pełnego kosztu wykonanych usług. W koszcie tym uwzględnia się w szczególności wszelkie wydatki Agencji związane z personelem zaangażowanym w realizację czynności, o których mowa w ust. 3, w tym proporcjonalne składki wnoszone przez pracodawcę na rzecz systemu emerytalnego. Jeżeli w wyniku świadczenia usług, z tytułu których pobierane są honoraria i opłaty, regularnie generowane jest dodatnie lub ujemne saldo środków, wysokość tych honorariów i opłat musi zostać obowiązkowo poddana weryfikacji.

4. Kwoty honorariów i opłat w odniesieniu do Agencji ustala się na takim poziomie, by związane z nimi dochody były wystarczające do pokrycia pełnego kosztu wykonanych usług. W koszcie tym uwzględnia się w szczególności wszelkie wydatki Agencji związane z personelem zaangażowanym w realizację czynności, o których mowa w ust. 3, w tym proporcjonalne składki wnoszone przez pracodawcę na rzecz systemu emerytalnego. Jeżeli w wyniku świadczenia usług, z tytułu których pobierane są honoraria i opłaty, regularnie generowane jest dodatnie lub ujemne saldo środków, wysokość tych honorariów i opłat musi zostać obowiązkowo poddana weryfikacji.

Poprawka  156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja jest również uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 74 dotyczących normalizacji kolejowych części zamiennych w ramach zastosowania art. 41.

Poprawka  157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 73, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 73, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Pod warunkiem złożenia tego sprawozdania, przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla zwyczajowe stanowisko Parlamentu, że uprawnień nie powinno przekazywać się na czas nieokreślony oraz że w celu zapewnienia kontroli demokratycznej przed przedłużeniem okresu przekazania uprawnień Komisja powinna składać Parlamentowi sprawozdanie z tego, jak korzystała z tych uprawnień.

Poprawka  158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przed upływem pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia a następnie co pięć lat Komisja zleca przeprowadzenie oceny skupiającej się w szczególności na skutkach, skuteczności i efektywności działań Agencji oraz jej praktyk roboczych. W ocenie tej uwzględnia się w szczególności wszelkie potrzeby dokonania zmian w mandacie Agencji oraz skutki finansowe takich zmian.

1. Przed upływem pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia a następnie co pięć lat Komisja zleca przeprowadzenie oceny skupiającej się w szczególności na skutkach, skuteczności i efektywności działań Agencji oraz jej praktyk roboczych. Ocena ta uwzględnia stanowisko przedstawicieli sektora kolei, partnerów społecznych oraz stowarzyszeń konsumentów. W ocenie tej uwzględnia się w szczególności wszelkie potrzeby dokonania zmian w mandacie Agencji oraz skutki finansowe takich zmian.

Uzasadnienie

W poprawce wnioskuje się, by Komisja zbierała informacje na temat stanowiska przedstawicieli sektora kolei, partnerów społecznych oraz organizacji konsumenckich, aby sporządzić ocenę skuteczności i efektywności działań Agencji z myślą o przygotowaniu kompleksowej analizy służącej wprowadzeniu korzystnych zmian w mandacie Agencji.

Poprawka  159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Agencja rozpocznie realizację zadań związanych z wydawaniem certyfikatów i zezwoleń zgodnie z art. 12, 16, 17 i 18 w ciągu roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Do tego czasu państwa członkowskie w dalszym ciągu stosują przepisy krajowe.

Uzasadnienie

Konieczne jest wyznaczenie okresu przejściowego, aby pozwolić Agencji przygotować się do wykonywania nowych zadań.

Poprawka  160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 3 b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Przez dodatkowy okres trzech lat po okresie jednego roku określonym w art. 77 ust. 3a wnioskodawcy mogą składać wnioski albo do Agencji, albo do krajowego organu ds. bezpieczeństwa. W tym okresie krajowe organy ds. bezpieczeństwa mogą nadal wydawać certyfikaty i zezwolenia w drodze odstępstwa od art. 12, 16, 17 i 18, zgodnie z dyrektywami 2008/57 i 2004/49.

Poprawka  161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c. W przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 2a dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei] i art. 20 ust. 9a dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei], krajowe organy ds. bezpieczeństwa mogą nadal wydawać certyfikaty i zezwolenia po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3b niniejszego artykułu, na warunkach określonych w tych artykułach.

(1)

Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s.122.

(2)

Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s.92.


UZASADNIENIE

1. Kontekst

W ciągu ostatnich dziesięciu lat na unijnym rynku kolejowym zaszły potężne zmiany, wprowadzane stopniowo za pomocą trzech ustawodawczych „pakietów kolejowych”, których celem było otwarcie rynków krajowych oraz zwiększenie konkurencyjności i interoperacyjności kolei na szczeblu UE, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jednak udział kolei w transporcie wewnątrzunijnym pozostał skromny. Pomimo wprowadzenia trzech pakietów ustawodawczych, europejski sektor kolejowy nadal boryka się z problemami, takimi jak przeszkody ograniczające konkurencyjność, dyskryminacja i brak zliberalizowanego, dynamicznego i sprzyjającego przedsiębiorczości środowiska. Obecnie zastosowanie ma zbyt duża liczba krajowych przepisów, procedur i standardów, którym brakuje przejrzystości.

Czwarty pakiet kolejowy

Warto podkreślić, że już w 2004 r., kiedy proces tworzenia zintegrowanego europejskiego obszaru kolejowego nabrał rozmachu wraz z przyjęciem drugiego pakietu kolejowego, wskazano na potrzebę wprowadzenia bardziej jednolitych zasad i poprawę kompatybilności technicznej infrastruktury, taboru, podsystemu „sterowanie” oraz innych elementów systemu kolejowego, jak również uproszczenia procedur dopuszczania taboru do eksploatacji w ramach europejskiej sieci kolejowej.

W celu przyspieszenia działań niezbędnych w celu poprawy wyników i konkurencyjności sektora kolejowego i tym samym poprawy jakości i efektywności usług kolejowych, Komisja przedstawiła czwarty pakiet kolejowy.

Projekt rozporządzenia w sprawie Europejskiej Agencji Kolejowej wraz z wnioskiem o przekształcenie dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei oraz wnioskiem o przekształcenie dyrektywy 2008/57/WE (w sprawie interoperacyjności) stanowi techniczną część czwartego pakietu, w której kładzie się nacisk na usunięcie nadal istniejących przeszkód administracyjnych i technicznych, takich jak fragmentacja i dyskryminacja, tym samym prowadzi do opracowania bardziej jednolitych zasad poprzez:

•   ustanowienie wspólnego podejścia do zasad bezpieczeństwa i interoperacyjności w celu zwiększenia korzyści skali dla przedsiębiorstw kolejowych w całej UE,

•   obniżenie kosztów administracyjnych,

•   przyspieszenie procedur administracyjnych oraz zapobieganie ukrytej dyskryminacji,

•   powierzenie nowych zadań Europejskiej Agencji Kolejowej.

Przyczyni się to do utworzenia wspólnego systemu kolejowego, zarządzanego przez wiele podmiotów, przypominającego system transportu drogowego i lotniczego. Każdy podmiot miałby obowiązek dopilnowania, by część systemu, za którą ponosi odpowiedzialność, spełniała podstawowe wymogi (w tym w zakresie kompatybilności technicznej, niezawodności i dostępności) oraz by zadania realizowane były w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Zarządzanie bezpieczeństwem osiągnięto by poprzez dokonanie oceny i kontrolę ryzyka. Planowane jest wprowadzenie zasad w odniesieniu do sytuacji, w których kontrola ryzyka jest najbardziej skuteczna poprzez realizację takich samych zadań przez wszystkie zainteresowane strony. W innych sytuacjach zarządzanie ryzykiem odbywałoby się w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem funkcjonujących w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Europejska Agencja Kolejowa (Agencja)

Siedem lat po utworzeniu Agencja funkcjonuje już w pełnym zakresie i odgrywa istotną rolę w ujednolicaniu krajowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności, stopniowo zastępując je wspólnymi specyfikacjami technicznymi oraz wspólnymi celami i metodami w zakresie bezpieczeństwa.

Aby usprawnić obecnie bardzo zdecentralizowany system, w którym funkcje poszczególnych podmiotów często są niejasne, a także aby zagwarantować europejski wymiar usług kolejowych, Komisja zaproponowała powierzenie Agencji szeregu dodatkowych zadań o charakterze wykonawczym. W ramach tych zadań Agencja wydawałaby zezwolenia i certyfikaty, którymi obecnie zajmują się krajowe organy ds. bezpieczeństwa, jednak nie zastąpiłaby tych organów. Agencja nadal opierałaby się na personelu i kompetencjach krajowych organów w związku z realizacją istotnych działań w państwach członkowskich. Takie działania realizowane byłyby na wniosek Agencji i pod jej kierownictwem i nadzorem.

2. Uwagi i propozycje sprawozdawcy

W świetle powodów wskazanych powyżej, w szczególności w celu utworzenia bardziej konkurencyjnego, dynamicznego i sprzyjającego przedsiębiorczości rynku kolejowego należy zmienić istniejące prawodawstwo.

Sprawozdawca jest zdania, że lepszy, bardziej scentralizowany system wydawania zezwoleń i certyfikatów przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. W ramach systemu powinno się zapewnić lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość udziału w rynku na zasadach konkurencyjności dla wszystkich uczestników tego rynku, zapewniając tym samym lepszą jakość i niższe koszty usług dla użytkowników końcowych, zarówno w odniesieniu do transportu towarów, jak i osób.

Swobodne świadczenie przez przedsiębiorstwa kolejowe usług przewozowych na terenie całej Europy wymagałoby zapewnienia skutecznych i przyjaznych klientowi procedur wydawania zezwoleń i certyfikatów przez Agencję, która działałaby w charakterze punktu kompleksowej obsługi.

Jednak mimo że bardziej jednolite procedury na szczeblu UE, które wdrażałaby Agencja, mają na celu zmniejszenie formalności administracyjnych i obniżenie kosztów nakładanych na przedsiębiorstwa kolejowe oraz pomoc nowym uczestnikom rynku, należy dopilnować, aby nie przyniosło to przeciwnych, negatywnych skutków. Wprowadzenie nowych procedur obowiązujących w całej UE ma zapewnić maksymalną poprawę bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskich sieci kolejowych, przy czym istotne jest zagwarantowanie konkurencyjnego środowiska, sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej, dla uczestników rynku funkcjonujących w dowolnej jego części, zarówno na szczeblu krajowym, jak i w systemie transgranicznym.

Zgodnie z oceną skutków opracowaną przez Komisję, opłaty związane z procedurami wydawania certyfikatów i zezwoleń oraz czas realizacji tych procedur przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa różnią się znacznie w całej UE. Jeżeli chodzi o certyfikaty bezpieczeństwa, opłaty uiszczane przez wnioskodawców wahają się od zera do 70 000 EUR, podczas gdy procedury mogą trwać od kilku tygodni do kilku lat.

Po wdrożeniu jednolitych procedur dla całej UE, wysokość opłat zostanie oczywiście określona poprzez uśrednienie najniższych i najwyższych kwot pobieranych obecnie. Nowe zasady z pewnością okażą się korzystne dla przedsiębiorstw, które obecnie narażone są na największe koszty i długotrwałe procedury, jednak przedsiębiorstwa (działające na terenie jednego państwa członkowskiego), które obecnie płacą mniej i podlegają procedurom trwającym zaledwie kilka tygodni, nie zauważą znacznej poprawy, wręcz przeciwnie, rozwiązania takie działałyby na ich niekorzyść.

Dlatego w szczególności przedsiębiorstwa kolejowe działające w peryferyjnych państwach członkowskich, ale także inne, planujące prowadzenie działalności na terenie tylko jednego państwa członkowskiego, powinny mieć możliwość uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa lub zezwolenia dla pojazdów od Agencji lub właściwego krajowego organu ds. bezpieczeństwa.

Sprawozdawca podkreśla, że czwarty pakiet kolejowy powinien uwzględniać szczególną sytuację sieci kolejowych o szerokości toru, która różni się od standardu unijnego wynoszącego 1435 mm, w tym w szczególności państw bałtyckich oraz Finlandii. Są to państwa bardzo dobrze zintegrowane w ramach sieci o szerokości toru wynoszącej 1520 mm, obejmującej Rosję oraz państwa WNP, jednak odizolowane od głównej sieci kolejowej UE. Tutaj także, z uwagi na pewne szczególne aspekty techniczne oraz odmienne warunki rynkowe, wnioskodawcy powinni mieć możliwość wyboru, czy o wydanie certyfikatu i zezwolenia zwrócą się do Agencji czy do krajowego organu ds. bezpieczeństwa.

Tabor (głównie złożony z wagonów towarowych) eksploatowany w ramach tej sieci wspólnie z państwami trzecimi jest zarejestrowany w bazie danych prowadzonej w Moskwie przez przedsiębiorstwo podlegające prawu prywatnemu, zatem przewiduje się osobne procedury wydawania zezwoleń dla tych wagonów. Sprawozdawca wyraża przekonanie, że ta sytuacja i procedury wydawania zezwoleń powinny podlegać prawu UE oraz prawu krajowemu państw członkowskich. Należy wspierać bliższą współpracę pomiędzy krajowymi organami ds. bezpieczeństwa funkcjonującymi w państwach członkowskich, w których sieć ma parametry opisane wyżej.

Proponowane poprawki

Sprawozdawca pragnie zaproponować szereg poprawek:

(1) Zapewnienie wnioskodawcom możliwości dokonania wyboru w związku z uzyskaniem zezwolenia dla pojazdu lub certyfikatu bezpieczeństwa

W ramach nowego systemu powinno się zagwarantować, że ustanowione procedury będą korzystne dla wszystkich uczestników rynku kolejowego. O ile ogólnoeuropejskie certyfikaty i zezwolenia byłyby korzystne dla przedsiębiorców, których celem jest oferowanie usług transgranicznych, przedsiębiorcy prowadzący działalność na bardziej ograniczonym obszarze, w szczególności w ramach jednego państwa członkowskiego, powinni mieć możliwość zwrócenia się do Agencji (jeżeli uznają to za korzystne) lub krajowego organu ds. bezpieczeństwa. Wnioskodawcy mogą ocenić, do którego podmiotu zwrócić się o wydanie certyfikatu i zezwolenia, aby było to tańsze i szybsze.

Powierzenie odpowiednich zadań w zakresie wydawania zezwoleń i certyfikatów zarówno Agencji, jak i krajowym organom ds. bezpieczeństwa, dałoby tym instytucjom lepsze możliwości współpracy poprzez nadanie im równorzędnych kompetencji w zakresie efektywnego świadczenia usług na rzecz wszystkich podmiotów rynku kolejowego.

Odpowiednie szczegółowe porozumienia w zakresie procedur dotyczących wydawania zezwoleń dla pojazdów i certyfikatów bezpieczeństwa należałoby określić we wnioskach dotyczących dyrektyw w sprawie interoperacyjności i bezpieczeństwa. Poprawki do tych wniosków powinny służyć zadbaniu o to, by zezwolenia wydawane przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa odpowiadały takim samym wysokim standardom jak w przypadku Agencji.

Ponadto do zadań agencji powinno należeć wydawanie zezwoleń dotyczących elementów europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) w celu zapewnienia jednolitego systemu na poziomie europejskim, zamiast wielu systemów krajowych.

(2) Odpowiedzialność Agencji

Zdaniem sprawozdawcy przepisy dotyczące odpowiedzialności Agencji powinny być bardziej szczegółowe, gdyż Agencja przyjmuje pełną odpowiedzialność, zarówno umowną, jak i pozaumowną, z tytułu podejmowanych decyzji w sprawie zezwoleń i certyfikatów.

Aby uwzględnić wcześniejsze doświadczenia, w tekście powinno się wyraźnie wskazać, że jeżeli Agencja lub którykolwiek z pracowników Agencji ma występować w charakterze uczestnika postępowania sądowego, Agencja powinna w pełni współpracować z właściwymi organami danego państwa członkowskiego.

Ponadto w porozumieniach pomiędzy Agencją a krajowymi organami ds. bezpieczeństwa powinno się wyraźnie określić obowiązki Agencji oraz krajowych organów ds. bezpieczeństwa w odniesieniu do zadań realizowanych przez poszczególnych kontrahentów.

(3) Używane języki

Mimo iż zgodnie z wnioskiem w odniesieniu do Agencji stosuje się przepisy rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zdaniem sprawozdawcy powinno się wyraźniej określić, że wnioskodawca będzie mieć możliwość komunikowania się z Agencją w wybranym przez siebie języku oficjalnym UE. Odpowiedzi ze strony Agencji powinny być sporządzane w języku używanym przez wnioskodawcę.

(4) Propagowanie dostępu do rynków kolejowych państw trzecich na zasadzie wzajemności

Przedsiębiorstwa kolejowe działające w ramach sieci o szerokości toru wynoszącej 1520 mm, obejmującej Rosję i państwa WNP konkurują o prawo do przewozów towarowych głównie w kierunku wschód-zachód, jednak jest to oczywiście nierówna walka, gdyż z Rosją nie ustanowiono dostępu do rynku na zasadzie wzajemności, a w odniesieniu do taborów UE wjeżdżających na teren Rosji stosuje się szereg ograniczeń.

Ten problem nieuczciwej konkurencji i nierównego dostępu do rynku powinien zostać w przyszłości rozwiązany na poziomie UE, aby zapewnić dostęp przedsiębiorstw z UE do rynków państw trzecich na zasadzie wzajemności.

Ponieważ Agencja współpracuje z państwami trzecimi, powinna, w granicach swoich kompetencji i wiedzy eksperckiej, propagować dostęp przedsiębiorstw kolejowych z UE do rynków kolejowych państw trzecich na zasadzie wzajemności.


OPINIA Komisji Budżetowej (18.10.2013)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004

(COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Jutta Haug

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska zaproponowała – jako część czwartego pakietu kolejowego – nowe rozporządzenie w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylające istniejące rozporządzenie (WE) nr 881/2004.

W proponowanym rozporządzeniu przewiduje się dodatkowe zadania dla Agencji, dostosowuje się ją do wspólnego podejścia do agencji zdecentralizowanych, aktualizuje się przepisy pod kątem zmian w szerszych ramach prawodawczych i politycznych oraz zmierza się do wyjaśnienia i uproszczenia istniejących przepisów.

Ponieważ proponowane rozporządzenie należy postrzegać w kontekście całego czwartego pakietu kolejowego, procedury ustawodawcze dotyczące pozostałych części pakietu mogą jeszcze wpłynąć na zadania Agencji oraz zasoby finansowe i ludzkie niezbędne do wykonania tych zadań. Dlatego w razie potrzeby Komisja przedstawi pod koniec negocjacji całego czwartego pakietu kolejowego zmienioną ocenę skutków finansowych dla Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Ocena skutków finansowych regulacji załączona do projektu rozporządzenia jest już zgodna – pod względem finansowym – z komunikatem Komisji „Programowanie zasobów ludzkich i finansowych dla agencji zdecentralizowanych na lata 2014–2020” (COM(2013)0519) przyjętym dnia 10 lipca 2013 r.

Jednak jeśli chodzi o stanowiska w planie zatrudnienia, między dwoma tekstami występuje pewna rozbieżność: projekt rozporządzenia stanowi, że do 2020 r. w planie zatrudnienia będzie 151 stanowisk, oraz wyjaśnia, że wprowadza się „redukcję o 2% do 2017 r.”. Jest to zgodne z podejściem Komisji zakładającym redukcję stanowisk o 1% w ciągu 5 lat (jak w przypadku wszystkich innych instytucji i organów) i dodatkowy 1% jako wkład do „puli przeniesień”. Nawet jeśli ta zasada jest również podstawą dla komunikatu, liczba stanowisk w 2020 r. ograniczona została w tymże komunikacie do 148, co daje dalszą redukcję o 2%.

Sprawozdawczyni podkreśla, że koncepcja Komisji zakładająca utworzenie puli przeniesień jest nie do zaakceptowania, ponieważ nie można uznać, że agencje objęte są jedną pulą wydatków, w której wzrost wydatków jednej agencji odbywa się kosztem innej. Redukcja stanowisk w Agencji o 2% utrudni jej zatem wykonywanie nowych zadań, nawet jeśli później doda się nowe stanowiska.

Należy przypomnieć, że w projekcie rozporządzenia przewiduje się, iż do realizacji nowych zadań potrzeba 70 osób. 43 osoby zostaną zatrudnione, a 27 pozyska się w drodze wewnętrznych przeniesień. Trudno sobie wyobrazić, jak agencja z 143 stanowiskami w planie zatrudnienia ma przenieść 27 stanowisk (19%) i ograniczyć istniejące stanowiska o dalsze 10% (2% rocznie przez 5 lat), jednocześnie kontynuując wykonywanie zadań, jakie jej zlecono do tej pory.

Sprawozdawczyni kwestionuje również podejście Komisji do redukcji personelu zatrudnionego na stanowiskach, które są w pełni finansowane z opłat. Istnieje pilna potrzeba rozróżnienia stanowisk finansowanych z budżetu UE (które należy zredukować o 5% w ciągu 5 lat) i stanowisk finansowanych z opłat uiszczanych przez podmioty z branży, których nie należy redukować, ponieważ stanowiska te odpowiadają usłudze świadczonej w zamian za opłaty uiszczane za wydawanie zezwoleń.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1a. zwraca się do Komisji o przedstawienie oceny skutków finansowych, która w pełni uwzględnia wynik porozumienia legislacyjnego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie wszystkich elementów prawodawstwa czwartego pakietu kolejowego, aby spełnić wymogi budżetowe i kadrowe Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i w razie możliwości służb Komisji;

Poprawka  2

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1b. podkreśla, że jakakolwiek decyzja wydana przez organ prawodawczy w sprawie projektu rozporządzenia nie może naruszać postanowień decyzji władzy budżetowej w ramach rocznej procedury budżetowej;

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Zwyczajowo opłaty za wystawienie zezwoleń dla pojazdów i certyfikatów bezpieczeństwa pobierają właściwe organy krajowe. Wraz z przekazaniem kompetencji na szczebel Unii, Agencja powinna zostać uprawniona do pobierania opłat od wnioskodawców z tytułu wydawania certyfikatów i zezwoleń, o których mowa w powyższych motywach. Wysokość tych opłat powinna być równa lub niższa od obecnej średniej unijnej i powinna być określona w akcie delegowanym przyjmowanym przez Komisję.

(14) Zwyczajowo opłaty za wystawienie zezwoleń dla pojazdów i certyfikatów bezpieczeństwa pobierają właściwe organy krajowe. Wraz z przekazaniem kompetencji na szczebel Unii, Agencja powinna zostać uprawniona do pobierania opłat od wnioskodawców z tytułu wydawania certyfikatów i zezwoleń, o których mowa w powyższych motywach. Wysokość tych opłat powinna być równa lub niższa od obecnej średniej unijnej i powinna być określona w akcie delegowanym przyjmowanym przez Komisję. Stanowiska w planie zatrudnienia finansowane z tych opłat nie powinny podlegać redukcji etatów przewidzianej dla wszystkich instytucji i organów Unii.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Na przestrzeni minionych lat utworzono szereg nowych zdecentralizowanych agencji, w związku z czym władza budżetowa podjęła starania mające na celu zwiększenie przejrzystości i poziomu kontroli nad sposobem dysponowania funduszami Unii przyznawanymi tym agencjom, w szczególności w zakresie budżetowania pobieranych opłat, kontroli finansowej, uprawnień do udzielania absolutorium, składek emerytalnych i wewnętrznej procedury budżetowej (kodeks postępowania). W podobny sposób rozporządzenie nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powinno być stosowane bez ograniczeń w stosunku do Agencji, która powinna przystąpić do międzyinstytucjonalnego porozumienia z dnia 25 maja 1999 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich, dotyczącego wewnętrznych dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

 

(35) Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powinno być stosowane bez ograniczeń w stosunku do Agencji, która powinna przystąpić do międzyinstytucjonalnego porozumienia z dnia 25 maja 1999 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich, dotyczącego wewnętrznych dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W skład Zarządu wchodzi jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego oraz czterech przedstawicieli Komisji; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu.

1. W skład Zarządu wchodzi jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu.

PROCEDURA

Tytuł

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 881/2004

Odsyłacze

COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

7.2.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Jutta Haug

20.2.2013

Data przyjęcia

17.10.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Lucas Hartong, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Alda Sousa, Oleg Valjalo

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Maria Da Graça Carvalho, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis


OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (7.11.2013)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2004

(COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bogusław Liberadzki

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Stopniowe ustanawianie europejskiego obszaru kolejowego bez granic wymaga podjęcia przez Unię działań w zakresie uregulowań technicznych dla kolei, z uwzględnieniem zarówno aspektów technicznych (interoperacyjność), jak i aspektów bezpieczeństwa, które są nierozerwalnie ze sobą związane i które wymagają zwiększonego poziomu harmonizacji na szczeblu unijnym oraz stwarzają zapotrzebowanie na europejski organ, który ułatwi ten proces.

Obecnie krajowe organy ds. bezpieczeństwa (KOB) są właściwe dla procedur dopuszczenia do eksploatacji jakiejkolwiek części systemu kolei, takiej jak pojazdy, infrastruktura i komponenty energetyczne czy systemy sygnalizacyjne. KOB są również właściwe dla wydawania przedsiębiorstwom kolejowym części A certyfikatu bezpieczeństwa, która jest ważna w całej Unii, oraz części B, która obowiązuje w jednym konkretnym państwie członkowskim. Wnioskodawca musi wykazać, że korzysta z odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem (SZB). Certyfikat potwierdza, że przedsiębiorstwo kolejowe jest zdolne do bezpiecznego działania na wyznaczonej sieci kolejowej. Rozmaite procedury wydawania zezwoleń i certyfikacji w państwach członkowskich są długotrwałe i utrudniają swobodny i konkurencyjny przepływ pasażerów i towarów w Unii.

Europejska Agencja Kolejowa, która w przyszłości będzie działała jako jedyny urząd kolejowy i punkt kompleksowej obsługi w Unii Europejskiej, właściwy dla wydawania zezwoleń na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji, certyfikatów bezpieczeństwa / zezwoleń oraz dopuszczania do eksploatacji przytorowych urządzeń europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) będzie najbardziej obiecującym sposobem osiągania kluczowych celów europejskiej polityki transportowej. Europejski urząd kolejowy ma także realizować inne zadania, takie jak klasyfikacja krajowych uregulowań i regularny przegląd obowiązujących lub planowanych uregulowań krajowych, stworzenie i utrzymywanie europejskich rejestrów lub wydawanie zaleceń standaryzacyjnych. Skoro Europejska Agencja Kolejowa będzie występowała jako jeden urząd kolejowy, należy ponadto ustanowić niezależny organ odwoławczy w związku z rzetelnymi i przejrzystymi procedurami. Dla rzeczywistego uskutecznienia usprawnień w systemie należy rychło poszerzyć kompetencje Agencji, przy odpowiednim i rozsądnym okresie przejściowym.

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Realizując swoje cele, Agencja powinna w pełni uwzględnić proces rozszerzenia Unii oraz szczególne ograniczenia dotyczące połączeń kolejowych z państwami trzecimi. Na Agencji powinna spoczywać wyłączna odpowiedzialność z tytułu powierzonych jej funkcji i uprawnień.

(6) Realizując swoje cele, Agencja powinna w pełni uwzględnić proces rozszerzenia Unii oraz szczególne ograniczenia dotyczące połączeń kolejowych z państwami trzecimi.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Na Agencji powinna spoczywać wyłączna odpowiedzialność z tytułu powierzonych jej funkcji i uprawnień.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Realizując swoje zadania, w szczególności w odniesieniu do opracowywania zaleceń, Agencja powinna w najszerszym możliwym stopniu korzystać z zewnętrznej wiedzy eksperckiej w dziedzinie kolei. Źródłem tej wiedzy powinni być głównie przedstawiciele sektora kolejowego i odpowiednich organów krajowych. Powinni oni wejść w skład kompetentnych i reprezentatywnych grup roboczych Agencji.

(7) Realizując swoje zadania, w szczególności w odniesieniu do opracowywania zaleceń, Agencja powinna w najszerszym możliwym stopniu korzystać z zewnętrznej wiedzy eksperckiej w dziedzinie kolei. Źródłem tej wiedzy powinni być głównie przedstawiciele sektora kolejowego i odpowiednich organów krajowych. Powinni oni wejść w skład kompetentnych i reprezentatywnych grup roboczych Agencji. Agencja powinna uwzględniać potrzeby zachowania równowagi między ryzykiem a korzyściami, w szczególności przy zarządzaniu konfliktami interesów z jednej strony, a celem, jakim jest uzyskanie jak najlepszej porady fachowej z drugiej strony.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a) Dla zapewnienia skutecznego korzystania z funduszy unijnych i skutecznego działania Agencji, należy umieścić ją w jednej siedzibie, co pozwoli zminimalizować czas i koszty dojazdu dla pracowników krajowych organów ds. bezpieczeństwa i zainteresowanych podmiotów z branży kolejowej, a także ułatwi przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Status prawny

Status prawny i lokalizacja

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Agencję należy umiejscowić w centralnej lokalizacji, co pozwoli utrzymać czas i koszty podróży dla pracowników krajowych organów ds. bezpieczeństwa i zainteresowanych podmiotów z branży kolejowej na jak najniższym poziomie. Agencję należy umiejscowić w lokalizacji przyciągającej wykwalifikowanych pracowników.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek krajowych organów regulacyjnych, o których mowa w art. 55 dyrektywy 2012/34/UE [dyrektywa w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona)], Agencja wydaje opinie dotyczące aspektów bezpieczeństwa i interoperacyjności w tych kwestiach, na które zwrócono jej uwagę.

1. Na wniosek krajowych organów regulacyjnych, o których mowa w art. 55 dyrektywy 2012/34/UE [dyrektywa w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona)], albo członka sieci organizacji reprezentatywnych z branży kolejowej, o których mowa w art. 34 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, Agencja wydaje opinie dotyczące aspektów bezpieczeństwa i interoperacyjności w tych kwestiach, na które zwrócono jej uwagę.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja wystawia jednolite certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 10 i 11 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei].

Agencja wystawia, odnawia, zawiesza, zmienia lub odwołuje jednolite certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 10 i 11 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei].

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) wydaje Komisji zalecenia dotyczące europejskich norm, jakie mają opracować odpowiednie europejskie organy normalizacyjne;

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb) zgłasza do odpowiednich europejskich organów normalizacyjnych szczegółowe wnioski w celu realizacji mandatu, jakiego udzieliła im Komisja w odniesieniu do kolei;

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów „sterowanie”

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych ERTMS

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja wydaje zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych podsystemów „sterowanie” zlokalizowanych lub eksploatowanych na terytorium Unii, zgodnie z art. 18 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Agencja wydaje zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przytorowych ERTMS zlokalizowanych lub eksploatowanych na terytorium Unii, zgodnie z art. 18 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei].

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W przypadku pilnych środków zapobiegawczych, o których mowa w art. 8 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i art. 14 ust. 4 dyrektywy w sprawie interoperacyjności, w odniesieniu do kilku państw członkowskich, w szczególności po wypadku lub incydencie, Agencja prowadzi harmonizację uregulowania na szczeblu unijnym w powiązaniu z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa. W razie potrzeby Agencja wydaje Komisji zalecenie lub opinię.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Agencja ustanawia i prowadzi europejskie rejestry przewidziane w art. 43, 44, i 45 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei]. Agencja pełni rolę organu systemowego w odniesieniu do wszystkich rejestrów i baz danych, o których mowa w dyrektywach w sprawie bezpieczeństwa, interoperacyjności i maszynistów. Do jej obowiązków w tym zakresie należy w szczególności:

1. Agencja określa europejskie rejestry przewidziane w art. 43, 44, i 45 dyrektywy … [dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei] w praktycznym, wydajnym i przyjaznym użytkownikowi formacie w celu wsparcia przy realizacji potrzeb gospodarczych i operacyjnych. Agencja pełni rolę organu systemowego w odniesieniu do wszystkich rejestrów i baz danych, o których mowa w dyrektywach w sprawie bezpieczeństwa, interoperacyjności i maszynistów. Do jej obowiązków w tym zakresie należy w szczególności:

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) rejestry pojazdów, w tym w postaci linków do odpowiednich krajowych rejestrów;

g) europejski rejestr pojazdów, na które wydano zezwolenie, w tym w postaci linków do odpowiednich krajowych rejestrów;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l) przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, która jest proporcjonalna do istniejących zagrożeń i uwzględnia koszty i korzyści wynikające z podejmowanych środków;

l) przyjmuje strategię przejrzystości i zwalczania nadużyć finansowych, która jest proporcjonalna do istniejących zagrożeń i uwzględnia koszty i korzyści wynikające z podejmowanych środków;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego Zarząd przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego Zarząd przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień. o ile nie będzie to miało wpływu na jego zakres odpowiedzialności. Dyrektor wykonawczy informuje Zarząd o przekazaniu uprawnień.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykonując przepisy powyższego akapitu, jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Zarząd może – w drodze decyzji – zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i uprawnienia przekazane przez niego oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż dyrektor wykonawczy.

Wykonując przepisy powyższego akapitu, jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Zarząd może – w drodze decyzji – zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i uprawnienia przekazane przez niego oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż dyrektor wykonawczy. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za przekazanie tych uprawnień przed Zarządem.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Agencja zarządzana jest przez dyrektora wykonawczego, który dysponuje pełną niezależnością w realizacji swoich zadań. Dyrektor wykonawczy odpowiada za podejmowane przez siebie działania przed Zarządem.

1. Agencja zarządzana jest przez dyrektora wykonawczego, który dysponuje pełną niezależnością w realizacji swoich zadań. Dyrektor wykonawczy odpowiada za podejmowane przez siebie działania przed Zarządem. Zanim kandydat zostanie mianowany na stanowisko dyrektora wykonawczego, powinien zostać poproszony o wygłoszenie oświadczenia i udział w debacie z posłami do Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Agencja ustanawia co najmniej jedną Komisję Odwoławczą.

1. Agencja ustanawia co najmniej jedną niezależną Komisję Odwoławczą.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każda osoba fizyczna lub prawna może złożyć odwołanie od decyzji wydanej wobec tej osoby przez Agencję zgodnie z art. 12, 16, 17 i 18.

1. Każda osoba fizyczna lub prawna, lub członek sieci organizacji reprezentatywnych z branży kolejowej, o których mowa w art. 34 ust. 2, może złożyć odwołanie od jakiejkolwiek decyzji wydanej wobec nich przez Agencję zgodnie z art. 12, 16, 17 lub 18.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Badając odwołanie, Komisja Odwoławcza działa szybko i sprawnie. Tak często, jak to jest niezbędne, wzywa ona strony postępowania odwoławczego do wnoszenia – w określonym terminie – uwag do powiadomień, które do nich skierowała, lub do informacji pochodzących od innych stron postępowania odwoławczego. Strony postępowania odwoławczego są uprawnione do ustnego zgłaszania swoich uwag.

1. Badając odwołanie, Komisja Odwoławcza podejmuje decyzję w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wszystkich odpowiednich informacji. Komisja Odwoławcza może zażądać tych odpowiednich informacji w ciągu miesiąca. Tak często, jak to jest niezbędne, wzywa ona strony postępowania odwoławczego do wnoszenia – w określonym terminie – uwag do powiadomień, które do nich skierowała, lub do informacji pochodzących od innych stron postępowania odwoławczego. Strony postępowania odwoławczego są uprawnione do ustnego zgłaszania swoich uwag.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących wstępnego sprawozdania rachunkowego Agencji, na podstawie art. 148 ogólnego rozporządzenia finansowego, dyrektor wykonawczy sporządza na własną odpowiedzialność końcowe sprawozdanie rachunkowe i przedkłada je Zarządowi do zaopiniowania.

4. Opierając się – w stosownych przypadkach – na uwagach Trybunału Obrachunkowego dotyczących wstępnego sprawozdania rachunkowego Agencji, na podstawie art. 148 ogólnego rozporządzenia finansowego, dyrektor wykonawczy sporządza na własną odpowiedzialność końcowe sprawozdanie rachunkowe i przedkłada je Zarządowi do zaopiniowania wraz z poświadczeniem wiarygodności.

Uzasadnienie

Opracowanie sprawozdań finansowych i procedury ich zatwierdzania przez Zarząd nie powinno być uwarunkowane otrzymaniem uwag Trybunału Obrachunkowego. Dyrektor wykonawczy powinien dołączyć do sprawozdań oświadczenie opatrzone swoim podpisem, w ten sposób poświadczając ich wiarygodność.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Agencja, organizując swoje służby, podejmuje odpowiednie środki administracyjne, aby uniknąć wszelkich konfliktów interesów.

3. Agencja, organizując swoje służby, podejmuje odpowiednie środki administracyjne, m.in. przez szkolenia i strategie prewencyjne, aby uniknąć konfliktów interesów, w tym w odniesieniu do zagadnień, które pojawiają się po zakończeniu pełnienia obowiązków (czyli zjawiska „drzwi obrotowych”, wykorzystywania poufnych informacji itp.)..

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd przyjmuje decyzję ustanawiającą zasady delegowania ekspertów krajowych do Agencji.

Zarząd przyjmuje decyzję ustanawiającą zasady delegowania ekspertów krajowych do Agencji oraz przyjmuje i stosuje politykę mającą na celu ocenę i zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów oddelegowanych ekspertów krajowych, obejmującą zakaz uczestniczenia w spotkaniach grup roboczych, gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć niezależność i bezstronność tych ekspertów.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przyjmujące państwo członkowskie zapewnia najlepsze możliwe warunki gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie Agencji, w tym wielojęzyczną edukację o charakterze europejskim i odpowiednie połączenia transportowe.

2. Przyjmujące państwo członkowskie zapewnia najlepsze możliwe warunki gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie Agencji, w tym wielojęzyczną edukację o charakterze europejskim i odpowiednie połączenia transportowe, z uwzględnieniem czasu i kosztów dojazdu dla pracowników krajowych organów ds. bezpieczeństwa i zainteresowanych podmiotów.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W szczególności Agencja publikuje na swojej stronie internetowej listę członków swojego Zarządu oraz swoich ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z ich odpowiednimi oświadczeniami o braku konfliktu interesów i życiorysami. Protokoły posiedzeń zarządu są regularnie publikowane.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 72 a

 

Konflikt interesów

 

1. Dyrektor wykonawczy oraz urzędnicy oddelegowani czasowo przez państwa członkowskie i Komisję składają deklaracje zobowiązań i interesów, wykazujące na brak bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby być uważane za szkodliwe dla ich niezależności. Deklaracje te składa się na piśmie w momencie obejmowania stanowiska i odnawia w przypadku zmiany sytuacji osobistej. Członkowie Rady Administracyjnej, Zarządu i Komisji Odwoławczej również składają takie deklaracje, które będą podawane do wiadomości publicznej łącznie z ich życiorysami. Agencja publikuje na swojej stronie internetowej listę członków organów opisanych w art. 42 oraz swoich ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych.

 

2. Rada Administracyjna realizuje politykę zarządzania konfliktami interesów i unikania ich, obejmującą co najmniej:

 

a) zasady postępowania i weryfikacji w zakresie deklaracji interesów, obejmujące reguły podawania ich do wiadomości publicznej, z uwzględnieniem art. 77;

 

b) obowiązkowe wymogi dotyczące szkoleń w zakresie konfliktów interesów dla personelu Agencji oraz oddelegowanych ekspertów krajowych;

 

c) zasady dotyczące upominków i zaproszeń;

 

d) szczegółowe zasady braku zgodności dla personelu i członków Agencji po zakończeniu stosunku pracy z nią;

 

e) przepisy dotyczące przejrzystości decyzji Agencji, w tym protokoły posiedzeń organów Agencji, które podaje się do wiadomości publicznej, z uwzględnieniem danych szczególnie chronionych, informacji niejawnych i danych handlowych; oraz

 

f) sankcje i mechanizmy zagwarantowania autonomii i niezależności Agencji.

 

Agencja ma na uwadze konieczność utrzymania równowagi pomiędzy ryzykiem a korzyściami, szczególnie jeżeli chodzi o cel uzyskania możliwie najlepszych ekspertyz naukowych i doradztwa w tym względzie, a także konieczność podjęcia działania w przypadku konfliktów interesów. Dyrektor wykonawczy uwzględnia informacje odnoszące się do realizacji tej polityki, składając sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi podstawę prawną dla Agencji umożliwiającą jej wdrożenie pełnego zbioru zasad dotyczących unikania konfliktów interesów oraz postępowania w przypadku pojawienia się ich. Organy zarządzające Agencji są odpowiedzialne za rozwój i wdrażanie tej polityki, z uwzględnieniem specyfiki Agencji pod względem uzyskiwania jak najlepszej wiedzy technicznej, a także informacji szczególnie chronionych, poufnych i mających znaczenie handlowe.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 72b

 

Sankcje

 

Za pośrednictwem aktów delegowanych Komisja ustanawia system sankcji za niedotrzymanie terminów przewidzianych we wszelkich decyzjach podejmowanych przez Agencję na mocy niniejszego rozporządzenia. Jednocześnie ustanawia ona system odszkodowań stosowany w przypadku, kiedy Komisja Odwoławcza przewidziana w rozporządzeniu w sprawie Agencji orzeknie na korzyść adresata decyzji wydanej przez Agencję. Sankcje i system odszkodowań powinny być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające oraz nie powinny być dyskryminacyjne.

PROCEDURA

Tytuł

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 881/2004

Odsyłacze

COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

7.2.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Bogusław Liberadzki

10.4.2013

Data przyjęcia

4.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Michael Theurer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Andrej Plenković


PROCEDURA

Tytuł

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 881/2004

Odsyłacze

COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)

Data przedstawienia w PE

30.1.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

7.2.2013

CONT

7.2.2013

ITRE

7.2.2013

JURI

7.2.2013

Opinie niewydane

Data wydania decyzji

ITRE

20.2.2013

JURI

20.2.2013

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Roberts Zīle

4.3.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.7.2013

14.10.2013

 

 

Data przyjęcia

17.12.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Mike Nattrass, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Phil Bennion, Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Alfreds Rubiks, Geoffrey Van Orden, Sabine Wils, Karim Zéribi

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Mario Pirillo

Data złożenia

9.1.2014

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2014Informacja prawna