Процедура : 2013/0089(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0032/2014

Внесени текстове :

A7-0032/2014

Разисквания :

PV 24/02/2014 - 18
CRE 24/02/2014 - 18

Гласувания :

PV 25/02/2014 - 5.10

Приети текстове :

P7_TA(2014)0119

ДОКЛАД     ***I
PDF 526kWORD 655k
16 Януари 2014 г.
PE 516.713v02-00 A7-0032/2014

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)

(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Сесилия Викстрьом

(Преработка – член 87 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)

(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0162),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0088/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0032/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.   изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз , и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114, параграф 1 от него,

Обосновка

Позоваването следва да бъде на пълното правно основание.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В своите заключения от 25 май 2010 г. относно бъдещото преразглеждане на системата на търговските марки в Европейския съюз20 Съветът призова Комисията да представи предложения във връзка с преразглеждането на Регламент (ЕО) № 207/2009 и на Директива 2008/95/EО. В процеса на преразглеждане на директивата следва да се предвидят мерки за по-пълното ѝ хармонизиране с Регламент (ЕО) № 207/2009, с което се очаква да бъдат намалени случаите на разминаване в уредбата на системата на марките в Европа като цяло.

(5) В своите заключения от 25 май 2010 г. относно бъдещото преразглеждане на системата на търговските марки в Европейския съюз20 Съветът призова Комисията да представи предложения във връзка с преразглеждането на Регламент (ЕО) № 207/2009 и на Директива 2008/95/EО. В процеса на преразглеждане на директивата следва да се предвидят мерки за по-пълното ѝ хармонизиране с Регламент (ЕО) № 207/2009, с което се очаква да бъдат намалени случаите на разминаване в уредбата на системата на марките в Европа като цяло, като същевременно се поддържа националната закрила на търговските марки като привлекателен вариант за заявителите. В този контекст следва да бъде гарантирано отношението на взаимно допълване между системата на търговски марки на Европейския съюз и на националните системи на търговски марки.

____________

____________

20 ОВ c 140, 29.5.2010 г., стр. 22.

20 ОВ C 140, 29.5.2010 г., стр. 22.

Обосновка

Важно е да се отбележи допълващият характер на закрилата на търговските марки на национално и на европейско равнище.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) От изключително важно значение е да се гарантира, че регистрираните марки се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави членки и че защитата на марките на национално равнище е същата като защитата на европейските марки. Подобно на разширената защита, предоставена на европейските марки, които се ползват с репутация в Съюза, разширена защита следва да бъде предоставена и на национално равнище за всички регистрирани марки, които се ползват с известност в съответната държава членка.

(10) От изключително важно значение е да се гарантира, че регистрираните марки се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави членки и че защитата на марките на национално равнище е същата като защитата на марките на Европейския съюз. Подобно на разширената защита, предоставена на марките на Европейския съюз, които се ползват с репутация в Съюза, разширена защита следва да бъде предоставена и на национално равнище за всички регистрирани марки, които се ползват с известност в съответната държава членка.

 

(Това изменение е приложимо за целия текст. Неговото приемане ще наложи съответни промени в целия документ.)

Обосновка

Промяна, за да се отрази промяната в наименованието, предложено в рамките на регламента.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За тази цел е необходимо да бъдат изброени примери за знаци, които могат да съставляват марка, при условие че тези знаци могат да послужат за разграничаване на стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. С оглед да се постигнат целите на системата за регистрация на марки, а именно за да се гарантират нужните правна сигурност и добро управление, също така е от особено важно значение да се заложи изискването знакът да може да бъде представен по начин, който позволява да се определи точният обект на защитата. Поради това следва да бъде разрешено даден знак да бъде представен чрез всяка подходяща форма, а не непременно чрез графични средства, доколкото представянето дава достатъчно гаранции за тази цел.

(13) За тази цел е необходимо да бъдат изброени примери за знаци, които могат да съставляват марка, при условие че тези знаци могат да послужат за разграничаване на стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. С оглед да се постигнат целите на системата за регистрация на марки, а именно за да се гарантират правна сигурност и добро управление, също така е от особено голямо значение да се заложи изискването знакът да може да бъде представен в регистъра по начин, който е ясен, точен, независим, лесно достъпен, устойчив и обективен. Поради това следва да бъде разрешено даден знак да бъде представен чрез всяка подходяща форма, а не непременно чрез графични средства, доколкото представянето използва широко разпространена технология и дава достатъчно гаранции за тази цел.

Обосновка

Следва да се уточни, че представянето може да бъде във всякаква форма, доколкото използва широко разпространена технология.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С цел да се гарантира правната сигурност и за по-голяма яснота е необходимо да се поясни, че не само в случай на сходство, но също така и в случай на идентичен знак, използван за идентични стоки или услуги, на дадена марка се предоставя защита само ако и доколкото основната функция на марката, която се състои в гарантиране на търговския произход на стоките или услугите, е засегната по неблагоприятен начин.

заличава се

Обосновка

Заличаване поради заличаване в член 10.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) С цел укрепване на защитата на марките и по-ефективна борба с фалшифицирането притежателят на регистрирана марка следва да има право да забрани на трети лица да внасят стоки на митническата територия на държавата членка без да бъдат пуснати в свободно обращение на тази територия, когато такива стоки идват от трети страни и върху тях е поставена без разрешение марка, която по същество е идентична с марката, регистрирана по отношение на такива стоки.

(22) С цел укрепване на защитата на марките и по-ефективна борба с фалшифицирането притежателят на регистрирана марка следва да има право да забрани на трети лица да внасят фалшифицирани стоки на митническата територия на държавата членка без да бъдат пуснати в свободно обращение на тази територия, когато такива стоки идват от трети страни и върху тях е поставена без разрешение марка, която по същество е идентична с марката, регистрирана по отношение на такива стоки. Настоящата разпоредба не следва да уврежда интересите на законната търговия със стоки, които могат да бъдат пуснати законно на пазара в техните държави по местоназначение. С цел да не се възпрепятстват законните потоци на стоки, следователно настоящата разпоредба не следва да се прилага, ако третата страна представи доказателства, че крайното местоназначение на стоките е държава извън Съюза и ако притежателят на марката не може да докаже, че неговата търговска марка има действителна регистрация също и в тази държава по крайно местоназначение. Когато държавата по крайно местоназначение все още не е определена, притежателят на търговска марка на Европейския съюз следва да има право да забрани на всяка трета страна да изнася отново стоките от Съюза, освен ако третата страна докаже, че крайното местоназначение на стоките е държава извън Съюза и притежателят на марката не може да докаже, че неговата търговска марка има действителна регистрация също и в тази държава по крайно местоназначение. Това правило не следва да засяга също така правото на Съюза да насърчава достъпа до лекарства от трети държави, както и спазването на правилата на СТО, по-специално на член V от ГАТТ относно свободата на транзитното преминаване.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a) Притежателят на търговска марка има право да предприеме съответните правни действия, включително inter alia право да поиска от националните митнически органи да предприемат действия по отношение на стоките, за които се счита, че нарушават правата на притежателя на марката, като например задържане и унищожаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета23a. Митническите органи следва да извършват съответните процедури, предвидени в Регламент (ЕО) № 608//2013, по искане на даден притежател на марка и въз основа на критериите за анализ на риска.

 

________

 

23a Регламент (ЕО) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (ОВ L 181, 28.6.2013 г., стр. 15).

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б) Член 28 от Регламент (ЕО) № 608/2013 предвижда, че притежателят на правото носи отговорност пред държателя на стоките, когато inter alia впоследствие бъде установено, че въпросните стоки не нарушават право на интелектуалната собственост.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 22 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22в) Държавите членки следва да предприемат подходящи мерки с оглед на гарантирането на безпроблемния превоз на генерични лекарства. Следователно притежател на марка не следва да има право да възпрепятства трета страна да внася стоки, в контекста на търговска дейност, на митническата територия на държавата членка въз основа на сходства, привидни или действителни, между международното непатентовано наименование (INN) за активната съставка на лекарствата и регистрирана марка.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) С цел по-ефективно да се предотвратява въвеждането на стоки, предмет на нарушение, особено в контекста на продажбите по интернет, притежателят следва да има право да забрани вноса на посочените стоки в Съюза в случаите, при които само изпращачът на стоките действа с търговска цел.

(23) С цел по-ефективно да се предотвратява въвеждането на фалшифицирани стоки, особено в контекста на продажбите по интернет, доставяни в малки пратки съгласно определението на Регламент (ЕО) № 608/2013, притежателят на марка с действителна регистрация следва да има право да забрани вноса на посочените стоки в Съюза в случаите, при които само изпращачът на фалшифицираните стоки осъществява търговска дейност. В случаите, когато са предприети такива мерки, физическите или юридическите лица, които са поръчали стоките, се уведомяват за причината за мерките, както и за техните законни права по отношение на изпращача.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Марките изпълняват предназначението си да отличават стоките или услугите и да дават възможност на потребителите да правят информиран избор само когато действително се използват на пазара. Изискване за използване освен това е необходимо с цел да се намали общият брой на марките, които са регистрирани и защитени в Съюза, а оттук и броят на възникващите конфликти между тях. Поради това е от особено важно значение да се заложи изискването регистрираните марки действително да се използват във връзка със стоките или услугите, за които са регистрирани, или, ако не се използват, да подлежат на отмяна.

(29) Марките изпълняват предназначението си да отличават стоките или услугите и да дават възможност на потребителите да правят информиран избор само когато действително се използват на пазара. Изискване за използване освен това е необходимо с цел да се намали общият брой на марките, които са регистрирани и защитени в Съюза, а оттук и броят на възникващите конфликти между тях. Поради това е от особено важно значение да се заложи изискването регистрираните марки действително да се използват във връзка със стоките или услугите, за които са регистрирани, или ако не се използват, да подлежат на отмяна в срок от пет години след датата на регистрация.

Обосновка

Тази добавка позволява привеждането на съображението в съответствие с член 16, параграф 1 от Директивата за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Освен това изменението позволява да се внесе европейска визия в защитата на творческия потенциал на малките и средните предприятия, като им се дава време да се развият и по този начин да защитят своята марка.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) С цел да се подобри и улесни достъпът до защита на марките и да се повиши правната сигурност и предвидимост, производството за регистрация на марки в държавите членки следва да бъде ефикасно и прозрачно и да се придържа към правила, сходни с приложимите за европейските марки правила. С цел да се постигне съгласувана и балансира система на марките както на национално равнище, така и на равнището на Съюза, всички централни ведомства в областта на интелектуалната собственост на държавите членки следва да сведат извършваното от тях служебно разглеждане във връзка с определяне на това дали дадена марка отговаря на условията за регистрация само до отсъствието на абсолютни основания за отказ. Това обаче не следва да бъде в ущърб на правото на тези ведомства по искане на заявителите да търсят по-ранни права с чисто информативна цел и без с това да се накърнява или това да има обвързващо действие за последващия процес на регистрация, в т.ч. произтичащите от него производства по опозиция.

(34) С цел да се подобри и улесни достъпът до защита на марките и да се повиши правната сигурност и предвидимост, производството за регистрация на марки в държавите членки следва да бъде ефикасно и прозрачно и да се придържа към правила, сходни с приложимите за европейските марки правила. На държавите членки следва да се предостави свобода да вземат решение дали да провеждат служебно разглеждане на относителните основания за отказ.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46a) Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, като той представи своето становище на 11 юли 2013 г.23б

 

_________

 

23бВсе още непубликуван в Официален вестник.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага към всички марки за стоки или услуги, които са предмет на регистрация или на заявяване за регистрация като индивидуална, колективна, гаранционна или сертификатна марка в отделна държава членка, или които подлежат на регистрация или на заявяване за регистрация в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс или на международна регистрация, която има действие в отделна държава членка.

Настоящата директива се прилага към всички марки за стоки или услуги, които са предмет на регистрация или на заявяване за регистрация в отделна държава членка като индивидуална, колективна, гаранционна или сертификатна марка или които подлежат на регистрация или на заявяване за регистрация в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс или на международна регистрация, която има действие в отделна държава членка.

Обосновка

С цел да се изясни, че терминът „в отделна държава членка“ се отнася както за регистрацията, така и за заявката, е необходимо той да бъде преместен.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „Агенция“ е Агенцията на Европейския съюз за марките, дизайните и моделите, учредена в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009;

б) „Агенция“ е Агенцията на Европейския съюз за интелектуална собственост, учредена в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009;

 

(Това изменение е приложимо за целия текст. Неговото приемане ще наложи съответни промени в целия документ.)

Обосновка

Промяна, за да се отрази промяната в името на Агенцията.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 2 – буква ва

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) „по-ранни марки“ означава:

 

i) марки, датата на заявка за регистрация на които е по-ранна от датата на заявката за регистрация на марката, като се вземат предвид по целесъобразност приоритетите, претендирани по отношение на тези марки:

 

- марки на Европейския съюз;

 

- марки, регистрирани в държавата членка, а за Белгия, Люксембург или Нидерландия – в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс;

 

- международно регистрирани марки, имащи действие в държавата членка;

 

ii) Марки на Европейския съюз, които основателно претендират предходност в съответствие с Регламент (ЕО) № 207/2009 по отношение на марка по подточка i), второ и трето тире, дори и когато последната марка е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок на защита;

 

iii) заявки за марки по подточки i) и ii), ако те бъдат регистрирани;

 

iv) марки, които към датата на подаване на заявка за регистрация на марката или съответно на приоритета, претендиран по отношение на заявката за регистрация на марката, са всеобщо известни в държавата членка в смисъла, в който е използвано понятието „всеобщо известна“ в член 6а от Парижката конвенция.

Обосновка

Това е техническо изменение. В интерес на създаване на добре структуриран текст определението, съдържащо се в предложения член 5, параграф 2, е преместено в член 2 относно определенията.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 2 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) „гаранционна или сертификатна марка“ означава марка, която е посочена като такава при подаване на заявката и годна да отличава стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на марката по отношение на географския произход, материала, метода на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, от стоките и услугите, които не са сертифицирани.

Обосновка

Това е техническо изменение. В интерес на създаване на добре структуриран текст определенията, съдържащи се в предложения член 28, са преместени в член 2 относно определенията.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 2 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв) „колективна марка“ е марка, която е описана като такава при заявяването ѝ и която е способна да отличава стоките или услугите на членовете на сдружение, което е притежател на марката, от стоките или услугите на други предприятия.

Обосновка

Това е техническо изменение. В интерес на създаване на добре структуриран текст определенията, съдържащи се в предложения член 28, са преместени в член 2 относно определенията.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Марка може да се състои от всеки знак, по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, цветове като такива, формата на стоката или на нейната опаковка или звуци , при условие че тези знаци могат :

Марка може да се състои от всеки знак, по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, цветове като такива, формата на стоката или на нейната опаковка или звуци, при условие че се използва общодостъпна технология и тези знаци могат:

a) да отличават стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия;

a) да отличават стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия; както и

б) да бъдат представени по начин, който дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят точния обект на защитата, която се предоставя на притежателя на марката.

б) да бъдат представени в регистъра по начин, който дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят точния обект на защитата, която се предоставя на притежателя на марката.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – точка й)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) марки, които са освободени от регистрация съгласно законодателството на Съюза или международни споразумения, по които Съюзът е страна, предвиждащи закрила на традиционни наименования за вина и храни с традиционно специфичен характер.

й) марки, които са освободени от регистрация съгласно законодателството на Съюза или международни споразумения, по които Съюзът е страна, предвиждащи закрила на спиртни напитки, традиционни наименования за вина и храни с традиционно специфичен характер.

Обосновка

Несъмнено разпоредбата е от полза за притежателите на географски означения (ГО). Причината да се идентифицират спиртните напитки обаче произтича от ГО в обхвата на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. Необходимо е те да бъдат разграничени от други географски означения и обозначения за произход на селскостопански продукти и стоки, включени в Регламент (ЕО) № 510/2006 или № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йa) марки, които съдържат или се състоят от по-ранно сортово наименование, регистрирано за същия вид продукт в съответствие с Регламент (ЕО) № 2100/9423в.

 

____________

 

23вРегламент (EО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения (ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1).

Обосновка

Предложението за изменение на Регламента относно марките вече предвижда в член 7, параграф 1, буква л), че правната закрила на сортовете растения е абсолютно основание за отказ. Това правило не е включено в директивата, но изглежда подходящо да отрази регламента.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Параграф 1 се прилага, независимо че мотивите за отказ съществуват:

заличава се

a) в държави членки извън онези, в които е подадена заявката за регистрация;

 

б) само когато марка на чужд език е преведена или транскрибирана на произволна писменост или официален език на държавите членки.

 

Обосновка

Би било непропорционално и практически неприложимо да се изисква от националните ведомства да проверяват абсолютните основания за отказ във всички национални юрисдикции и на всички езици на Съюза. Това би било и в противоречие с принципа на териториалност на правата. За потребителите би имало много малка или почти никаква добавена стойност, ако заявката бъде проверена за пречки за регистрацията на други територии, различни от тази, за която ще действа.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация , или след датата на регистрация, и след използването на марката тя е придобила отличителен характер.

5. Не се отказва регистрация на марка в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер. Регистрирана марка не се обявява за недействителна в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за недействителност и след използването на марката тя е придобила отличителен характер.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. „По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:

заличава се

a) марки, датата на заявка за регистрация на които е по-ранна от датата на заявката за регистрация на марката, съответно с оглед на приоритетите, претендирани по отношение на тези марки, и които марки принадлежат към следните категории:

 

i) европейски марки ;

 

ii) марки, регистрирани в държавата членка, а за Белгия, Люксембург или Нидерландия — в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс;

 

iii) международно регистрирани марки, имащи действие в държавата членка;

 

б) европейски марки , които основателно претендират предходност в съответствие с Регламент (ЕО) № 207/2009 207/2009 по отношение на марка по буква а), подточки ii) и iii), дори и когато последната марка е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок на защита;

 

в) заявки за марки по букви а) и б), ако те бъдат регистрирани;

 

г) марки, които към датата на подаване на заявка за регистрация на марката, или съответно на приоритета, претендиран по отношение на заявката за регистрация на марката, са общоизвестни в държавата членка по смисъла, в който понятието „всеобщо известна“ е използвано в член 6а, от Парижката конвенция.

 

Обосновка

Това е техническо изменение. В интерес на създаване на добре структуриран текст определението, съдържащо се в предложения член 5, параграф 2, е преместено в член 2 относно определенията.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) ако е идентична или сходна с по-ранна марка , независимо дали стоките или услугите, за които тя е заявена или регистрирана , са идентични, сходни или не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка , ако по-ранната марка се ползва с известност в държава членка или, в случай на европейска марка, се ползва с известност в Съюза и използването без основание на по-късната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би им навредило;

a) ако е идентична или сходна с по-ранна марка, независимо дали стоките или услугите, за които тя е заявена или регистрирана, са идентични, сходни или не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, ако по-ранната марка се ползва с известност в държавата членка, по отношение на която е подадена заявка за регистриране или в която марката е регистрирана, или в случай на марка на Европейския съюз, ако се ползва с известност в Съюза и използването без основание на по-късната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би им навредило;

Обосновка

Изглежда има редакционна грешка, тъй като разпоредбата не е в съответствие с разпоредбата на член 10, параграф 2, буква в). Редакцията би могла да се тълкува в смисъл, че дадена марка с известност в друга държава членка би била пречка за марка в държавата членка, по отношение на която е подадена заявка за регистрация (дори и тази марка да не се ползва с известност в тази държава членка). Настоящото изменение изяснява, че има пречка само поради известност на националните марки в рамките на една и съща държава членка.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) ако е освободена от регистрация и не може да продължи да се използва съгласно законодателството на Съюза, предвиждащо закрила на наименованията за произход и географските указания.

заличава се

Обосновка

Във връзка с изменение към член 45, параграф 2 се предлага заличаването на член 5, параграф 3, буква г), тъй като това основание за отказ е вече установено в член 4, параграф 1, буква и) и правомерните притежатели на обозначения за произход и географски означения имат право да отправят възражение. От техническа гледна точка това е по-правилно решение, което постига същата цел, без да се налагат каквито и да било изменения на член 9, параграф 1, когато става дума за недействителност в резултат на мълчаливо съгласие.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 5 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. При определени обстоятелства държавите членки могат да разрешат регистрацията да не се отказва или марката да не се обявява за недействителна, ако притежателят на по-ранната марка или друго по-ранно право се съгласи с регистрацията на по-късната марка.

5. При определени обстоятелства държавите членки разрешават регистрацията да не се отказва или марката да не се обявява за недействителна, ако притежателят на по-ранната марка или друго по-ранно право се съгласи с регистрацията на по-късната марка.

Обосновка

Би било разумно да се даде възможност за регистрация, основаваща се на липсата на относително основание за отказ, ако притежателят на по-ранно право се съгласи с регистрацията на марката. Не би било необходимо тази разпоредба да се прилага от държавите членки по избор.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) когато заявката за обявяване на недействителност се основава на член 5, параграф 3 и по-ранната марка не се е ползвала с известност по смисъла на член 5, параграф 3 към датата на депозиране или датата на приоритет на регистрираната марка.

в) когато заявката за обявяване на недействителност се основава на член 5, параграф 3, буква а) и по-ранната марка не се е ползвала с известност по смисъла на член 5, параграф 3, буква а) към датата на депозиране или датата на приоритет на регистрираната марка.

Обосновка

Тъй като тази буква се отнася до известността на търговската марка, позоваването следва да бъде само на член 5, параграф 3, буква а).

Изменение    29

Предложение за директива

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато в една държава членка притежателят на по-ранна марка по смисъла на член 5, параграфи 2 и 3 в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка по отношение на стоките или услугите, за които е използвана по-късната марка, освен ако заявката за регистриране на по-късната марка е подадена недобросъвестно.

1. Когато в една държава членка притежателят на по-ранна марка по смисъла на член 5, параграф 2 и член 5, параграф 3, буква а) в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка по отношение на стоките или услугите, за които е използвана по-късната марка, освен ако заявката за регистриране на по-късната марка е подадена недобросъвестно.

Обосновка

Позоваването следва да бъде само на член 5, параграф 3, буква а), тъй като става въпрос за по-ранните марки с известност.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Регистрацията на марка предоставя на притежателя ѝ изключителни права.

1. Регистрацията на марка предоставя на притежателя ѝ изключителни права.

 

2. Без да се засягат правата на притежателите, придобити преди датата на подаване на заявката или датата на приоритет на регистрираната марка, притежателят на регистрирана марка има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак за стоки или услуги, когато :

2. Без да се засягат правата на притежателите, придобити преди датата на подаване на заявката или датата на приоритет на регистрираната марка, притежателят на регистрирана марка има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак за стоки или услуги, когато :

a) знакът е идентичен с марката и е използван за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана и когато това използване засяга или е в състояние да засегне функцията на марката да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите ;

a) знакът е идентичен с марката и е използван за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) знак е идентичен или сходен с марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни със стоките или услугите, за които марката е регистрирана , ако съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката;

б) без да се засяга буква а), знакът е идентичен или сходен с марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни със стоките или услугите, за които марката е регистрирана , ако съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката;

в) знакът е идентичен или сходен с марката, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с известност в държавата членка и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би им навредило.

в) знакът е идентичен или сходен с марката, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с известност в държавата членка и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би им навредило.

3. Ако условията по параграф 2 са изпълнени, в частност може да бъде забранено :

3. Ако условията по параграф 2 са изпълнени, в частност може да бъде забранено:

a) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

a) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът или износът на стоки с този знак;

в) вносът или износът на стоки с този знак;

г) използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование;

г) използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование;

д) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност;

д) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност;

е) използването на знака в сравнителната реклама по начин, който е в противоречие с Директива 2006/114/ЕО.

е) използването на знака в сравнителната реклама по начин, който е в противоречие с Директива 2006/114/ЕО.

4. Притежателят на регистрирана марка има също така право да възпрепятства вноса на стоките, посочени в параграф 3, буква в), дори когато само изпращачът на стоките действа с търговска цел.

4. Притежателят на регистрирана марка има също така право да възпрепятства вноса в Съюза на стоки, доставяни в малки пратки съгласно определението на Регламент (ЕО) № 608/2013, дори когато само изпращачът на стоките осъществява търговска дейност и когато върху такива стоки, включително опаковки, е поставена без разрешение марка, която е идентична с регистрираната по отношение на такива стоки марка или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка. В случаите, когато са предприети такива мерки, държавите членки гарантират, че физическото или юридическото лице, които е поръчало стоките, се уведомява за причината за мерките, както и за неговите законни права по отношение на изпращача.

5. Притежателят на регистрирана марка също така има право да възпрепятства въвеждането от всички трети лица, в контекста на търговска дейност, на стоки на митническата територия на държава членка, където марката е регистрирана, без да бъдат пуснати в свободно обращение на тази територия, когато такива стоки, включително опаковки, идват от трети страни и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична с регистрираната по отношение на такива стоки марка или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка.

5. Притежателят на регистрирана марка също така има право да възпрепятства въвеждането от всички трети страни, в контекста на търговска дейност, на стоки на митническата територия на държава членка, където марката е регистрирана, без да бъдат пуснати в свободно обращение на тази територия, когато такива стоки, включително опаковки, идват от трета държава и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична с марката с действителна регистрация по отношение на такива стоки или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка. Без да се засягат задълженията на митническите органи да осъществяват подходящи митнически проверки в съответствие с член 1 от Регламент (ЕС) № 608/2013, настоящата разпоредба не се прилага, ако третата страна докаже, че крайното местоназначение на стоките е държава извън Съюза и ако притежателят на търговска марка на Европейския съюз не може да докаже, че неговата марка има действителна регистрация също и в държавата по крайно местоназначение. В случаите, когато държавата по крайно местоназначение все още не е определена, притежателят на търговска марка на Европейския съюз има право да забрани на всяко трето лице да изнася отново стоките от Съюза, освен ако третата страна докаже, че крайното местоназначение на стоките е държава извън Съюза и притежателят на марката на Европейския съюз не може да докаже, че неговата търговска марка има действителна регистрация също и в тази държава по крайно местоназначение.

6. Ако според правото на държава членка използването на знака при условията на параграф 2, буква б) или в) не може да бъде забранено преди датата на влизане в сила на разпоредбите за въвеждане на Директива 89/104/ЕИО в съответната държава членка, правата, предоставени от марката, не могат да бъдат противопоставени за преустановяване използването на този знак.

6. Ако според правото на държава членка използването на знака при условията на параграф 2, буква б) или в) не може да бъде забранено преди датата на влизане в сила на разпоредбите за въвеждане на Директива 89/104/ЕИО в съответната държава членка, правата, предоставени от марката, не могат да бъдат противопоставени за преустановяване използването на този знак.

7. Параграфи 1, 2, 3 и 6 не засягат разпоредбите, приложими в държава членка, отнасящи се до защитата срещу използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги, когато използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би им навредило.

7. Параграфи 1, 2, 3 и 6 не засягат разпоредбите, приложими в държава членка, отнасящи се до защитата срещу използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги, когато използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би им навредило.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 11 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) поставянето в търговската дейност на знак, идентичен или сходен с марката, върху оформление, опаковка или други средства, върху които може да бъде поставяна марката;

a) поставянето в търговската дейност на знак, който, както е посочено в член 5, параграф 1 от настоящата директива, е идентичен или сходен с марката, върху опаковки, етикети, маркировки, защитни елементи, устройства за автентичност или всякакви други средства, върху които може да бъде поставяна марката;

Обосновка

Терминът „оформление“, използван в настоящата разпоредба, е правен термин от областта на изкуството, който не е приложим във всички юрисдикции в ЕС. С цел да се повиши ефективността на настоящата разпоредба, формулировката, използвана за описване на етикетите, опаковката и другите елементи, следва да бъде разяснена, за да се гарантира, че по-общите елементи и компоненти на опаковките, използвани от фалшификаторите, се включват в разпоредбата.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 11 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) предлагането или пускането на пазара, или складирането за тези цели, или вноса или износа на оформление, опаковка или други средства, върху които е поставена марката.

б) предлагането или пускането на пазара, или складирането за тези цели, или вноса или износа на опаковки, етикети, маркировки, защитни елементи, устройства за автентичност или всякакви други средства, върху които е поставена марката.

Обосновка

Терминът „оформление“, използван в настоящата разпоредба, е правен термин от областта на изкуството, който не е приложим във всички юрисдикции в ЕС. С цел да се повиши ефективността на настоящата разпоредба, формулировката, използвана за описване на етикетите, опаковката и другите елементи, следва да бъде разяснена, за да се гарантира, че по-общите елементи и компоненти на опаковките, използвани от фалшификаторите, се включват в разпоредбата.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) марката, с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката, по-специално когато използването на марката е необходимо, за да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части;

 

в) марката, с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката, по-специално когато използването на марката:

 

i) е необходимо, за да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части;

 

ii) се осъществява в сравнителната реклама, при изпълнение на всички условия, определени в Директива 2006/114/ЕО1;

 

iii) е с цел да се доведе до вниманието на потребителите препродажбата на оригинални стоки, които първоначално са били продавани от или със съгласието на притежателя на търговската марка;

 

iv) е с цел да се представи законна алтернатива на стоките или услугите на притежателя на марката;

 

v) е с цел пародия, артистична изява, критика или коментар; ;

Първата алинея се прилага само когато използването от третото лице се извършва в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията.

Настоящият параграф се прилага само когато използването от третото лице се извършва в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията.

2. Счита се, че използването от трето лице не е в съответствие с почтените практики, по-специално в следните случаи:

2. Счита се, че използването от трето лице не е в съответствие с почтените практики, по-специално в следните случаи:

а) използването оставя впечатлението, че е налице търговска връзка между третото лице и притежателя на марката;

a) когато използването оставя впечатлението, че е налице търговска връзка между третото лице и притежателя на марката;

б) използването води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на марката или им наврежда без основателни причини.

б) когато използването води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на марката или им наврежда без основателни причини.

3. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, доколкото това право е признато от законите на съответната държава членка и в границите на територията, за която е признато.

3. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, доколкото това право е признато от законите на съответната държава членка и в границите на територията, за която е признато.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Счита се, че използването от трето лице не е в съответствие с почтените практики, по-специално в следните случаи:

заличава се

a) използването оставя впечатлението, че е налице търговска връзка между третото лице и притежателя на марката;

 

б) използването води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на марката или им наврежда без основателни причини.

 

Изменение    35

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Марката не дава право на притежателя да забрани на трета страна да я използва по основателна причина за употреба, която не е с търговска цел.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Датата, на която започва да тече срокът от пет години, посочен в параграфи 1, 2 и 3, се вписва в регистъра.

Обосновка

Различните начини за изчисляване на началната дата на петгодишния срок създават проблем за други потребители с оглед определяне на продължителността на този срок. Въвеждането на началната дата в регистъра ще даде на потребителите лесен достъп до тази информация.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 22 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Без с това да се засяга разпоредбата на параграф 2, прехвърлянето на регистрацията на марката се оформя писмено и изисква договорът да бъде подписан от страните, с изключение на случаите, в които то произтича от съдебно решение; в противен случай то се счита за недействително.

заличава се

Обосновка

Не е необходимо или не води до добавена стойност да има изискване по отношение на формата на прехвърляне на марката. Това би нарушило свободата на страните свободно да избират формата, под която желаят да сключат тези договорености. Въпреки че на практика това вероятно ще бъде общият начин на действие, това по-специално би могло да доведе до ненужна пречка за електронната търговия. Подробни изисквания по отношение на формата за прехвърляне на собственост са също така много рядко срещани в националното законодателство на много държави членки.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 22 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. При поискване от една от страните, прехвърлянето се вписва в регистъра и се публикува.

4. При поискване от една от страните, прехвърлянето се вписва в регистъра и се публикува, ако отправилата искането страна предостави на ведомството писмени доказателства за прехвърлянето.

Обосновка

Изглежда разумно да се даде възможност на ведомството да изисква някакъв вид документация.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 22 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Докато прехвърлянето не бъде вписано в регистъра, неговият правоприемник няма право да противопоставя правата, произтичащи от регистрацията на марката, на трети лица.

5. Докато заявката за регистрация на прехвърлянето не бъде получена от ведомството, правоприемникът няма право да противопоставя правата, произтичащи от регистрацията на марката, на трети страни.

Обосновка

Не изглежда целесъобразно новият притежател на марката да бъде поставен в зависимост от скоростта, с която ведомството за марките ще впише прехвърлянето в регистъра. След придобиването на правата върху марката и подаването на съответна заявка във ведомството за марките, новият притежател на марката следва да може да упражнява своите права срещу трети страни.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 28 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 28

заличава се

Определения

 

По смисъла на настоящия раздел се прилагат следните определения:

 

(1) „гаранционна или сертификатна марка“ е марка, която е посочена като такава при подаване на заявката и годна да отличава стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на марката по отношение на географския произход, материала, метода на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, от стоките и услугите, които не са сертифицирани по този начин.

 

(2) „колективна марка“ е марка, която е описана като такава при заявяването ѝ и е способна да отличава стоките или услугите на членовете на сдружение, което е притежател на марката, от стоките или услугите на други предприятия.

 

Обосновка

Това е техническо изменение. В интерес на създаване на добре структуриран текст определенията, съдържащи се в предложения член 28, са преместени в член 2 относно определенията.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 31 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Заявителят на колективна марка представя правилата за нейното използване.

1. Заявителят на колективна марка представя на ведомството правилата за нейното използване.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да изясни законодателството и да премахне съмненията по отношение на мястото за представяне на тези правила.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 38 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Заявките за регистриране на марка съдържат следните атрибути:

1. Заявките за регистриране на марка съдържат поне следните атрибути:

Изменение    43

Предложение за директива

Член 40 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Когато заявителят иска регистрация за повече от един клас, стоките и услугите се групират според класовете от Класификацията от Ница, като всяка група се предшества от номера на класа, към който принадлежи тази група стоки или услуги, и се представя съгласно поредността на класовете.

6. Когато заявителят иска регистрация за повече от един клас, той групира стоките и услугите според класовете от Класификацията от Ница, като всяка група се предшества от номера на класа, към който принадлежи тази група стоки или услуги, и ги представя съгласно поредността на класовете.

Обосновка

Пояснява се, че заявителят, а не ведомството, групира стоките и услугите според класовете.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ведомствата свеждат извършваното от тях служебно разглеждане на това дали дадена заявка отговаря на условията за нейното регистриране до проверка за отсъствието на изброените в член 4 абсолютни основания за отказ.

заличава се

Изменение    45

Предложение за директива

Член 42 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. От държавите членки, които са установили производства по опозиция въз основа на абсолютни основания, посочени в член 4, няма да се изисква прилагането на настоящия член.

Обосновка

Излишно е да се налага неефективно производство за наблюдение от трети страни на онези държави членки, които вече са установили производство по опозиция въз основа на същите абсолютни основания. Няма логика в подобно дублиране. Следователно се предлага тази разпоредба да е незадължителна за тези държави членки.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 45 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Административното производство по параграф 1 предвижда като минимум притежателят на по-ранно право по член 5, параграфи 2 и 3 да има възможност да подаде опозиция.

2. Административното производство по параграф 1 предвижда като минимум притежателят на по-ранно право по член 4, параграф 1, буква и), член 5, параграф 2 и член 5, параграф 3, буква а) да има възможност да подаде опозиция. Опозицията може да се подаде въз основа на едно или повече по-ранни права, при условие че те принадлежат на един и същи притежател, и въз основа на част или на всички стоки или услуги, по отношение на които по-ранното право е регистрирано или заявено, и може да бъде насочена срещу част или срещу всички стоки или услуги, по отношение на които е подадена заявка за оспорваната марка.

Обосновка

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a reputation are referred to.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 45 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На страните се предоставя като минимум двумесечен срок преди да започне производството по опозиция за постигане на споразумение относно възможността за приятелско уреждане на спора между страната, подала опозицията, и заявителя.

3. По съвместно искане на страните се предоставят като минимум два месеца в рамките на производството по опозиция за постигане на споразумение относно възможността за приятелско уреждане на спора между страната, подала опозицията, и заявителя.

Обосновка

Автоматичното предоставяне на период за размисъл се заличава поради неговата неефективност, но се предлага период за размисъл от минимум два месеца, ако и двете страни го поискат.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки предвиждат административно производство пред техните ведомства във връзка с искане за отмяна или обявяване на недействителност на марка.

1. Държавите членки предвиждат ефикасно и бързо административно производство пред техните ведомства във връзка с искане за отмяна или обявяване на недействителност на марка.

Обосновка

Тази малка промяна отразява разпоредбата на член 45, в която се призовава за „ефикасна и бърза административна процедура...“.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 47 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Искането за отмяна или за обявяване на недействителност може да бъде насочено срещу част или срещу всички стоки или услуги, по отношение на които е регистрирана оспорваната марка.

Обосновка

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only against one class of the contested mark.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 47 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Искане за обявяване на недействителност може да се подаде въз основа на едно или повече по-ранни права, при условие че те принадлежат на един и същ притежател.

Обосновка

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are based only on one earlier right.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В хода на административно производство за обявяване на недействителност въз основа на регистрирана марка с по-ранна дата на подаване или дата на приоритет, в случай че притежателят на по-късната марка поиска това, притежателят на по-ранната марка е длъжен да представи доказателства за реално използване в съответствие с член 16 на по-ранната марка през петте години, предхождащи датата на подаване на искането за обявяване на недействителност, за стоките или услугите, за които тя е регистрирана и на които той се позовава в подкрепа на своето искане, или за съществуване на основателни причини за неизползването, при условие че петгодишният период, в рамките на който по-ранната марка е трябвало реално да се използва, е изтекъл към датата на подаване на искането за обявяване на недействителност.

1. В хода на производство за обявяване на недействителност въз основа на регистрирана марка с по-ранна дата на подаване или дата на приоритет, в случай че притежателят на по-късната марка поиска това, притежателят на по-ранната марка е длъжен да представи доказателства за реално използване в съответствие с член 16 на по-ранната марка през петте години, предхождащи датата на подаване на искането за обявяване на недействителност, за стоките или услугите, за които тя е регистрирана и на които той се позовава в подкрепа на своето искане, или за съществуване на основателни причини за неизползването, при условие че петгодишният период, в рамките на който по-ранната марка е трябвало реално да се използва, е изтекъл към датата на подаване на искането за обявяване на недействителност.

Обосновка

С изменението се цели да се поясни, че основанията за неизползване на марка могат да бъдат използвани в административно или в съдебно производство.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следят за това ведомствата да сътрудничат помежду си и с Агенцията с цел насърчаване на сближаването на практиките и на използваните инструменти и постигане на съгласувани резултати в процеса на разглеждане на заявките за регистрация и на самата регистрация на марките.

Държавите членки следят за това ведомствата да сътрудничат ефективно помежду си и с Агенцията с цел насърчаване на сближаването на практиките и на използваните инструменти и постигане на съгласувани резултати в процеса на разглеждане на заявките за регистрация и на самата регистрация на марките.

Изменение    53

Предложение за директива

Глава 3 – раздел 3 а (нов) – член 51 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

РАЗДЕЛ 3а

 

КОНТАКТИ С ВЕДОМСТВОТО

 

Член 51 а

 

Контакти с ведомството

 

Страните в производството или когато има назначени такива – техните представители, посочват официален адрес в една от държавите членки за всички официални контакти с ведомството.

Обосновка

Практиката на някои държави членки да изискват адрес за връчване в тяхната страна на уведомления от ведомството е ненужен източник на разходи и забавяне поради необходимостта да се открие и назначи местен представител и да се заплатят услугите му. Такава тромава практика може да бъде пречка за подаване на заявки за национални марки и може да се противопостави на баланса между единните и националните равнища на глобалната европейска система на търговските марки.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следят за това ведомствата да си сътрудничат с Агенцията във всички сфери на тяхната дейност, извън посочените в член 52, които са от значение за защитата на марките в Съюза.

Държавите членки следят за това ведомствата да могат да си сътрудничат ефективно с Агенцията във всички сфери на тяхната дейност, извън посочените в член 52, които са от значение за защитата на марките в Съюза.

(1)

  ОВ С 327, 12.11.2013 г., стр. 42

(2)

  ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Дългоочакваното предложение за преглед на системата на търговските марки в Европа беше представено от Комисията в края на март 2013 г., след като тя работи по предложението няколко години. Докладчикът се ангажира да работи интензивно с цел бързо приемане на тези предложения по време на настоящия законодателен мандат, но иска да припомни, че поради ограниченото време това няма да бъде лесна задача. Качеството на законодателния процес не може да бъде нарушено и възможността, която предоставя това преразглеждане за модернизирането на системата на търговските марки в Европа, не следва да бъде пропусната, с цел да се постигне бързо споразумение между институциите. При все това докладчикът получи от комисията по правни въпроси широка подкрепа за амбициозен график. Ограниченото време, което беше на разположение за изготвянето на настоящия доклад в светлината на този график, означава, че настоящият доклад обхваща повечето от основните въпроси, по отношение на които докладчикът констатира, че съществува необходимост от изменения на предложението на Комисията. Въпреки това докладчикът си запазва правото да представи допълнителни изменения и предложения по теми, които не са включени в настоящия доклад.

Резюме и въведение

Директивата, която хармонизира някои аспекти на правото за марките на държавите членки на Европейския съюз, вече действа повече от 20 години. Настоящият преглед дава възможност да се почерпи от най-добрите практики и да се укрепят допълнително хармонизиращите аспекти на материалното право за търговските марки и производствата, прилагани от националните ведомства за търговски марки.

Докладчикът желае да стане ясно от самото начало, че този преглед следва да има за най-основополагащ ръководен принцип запазването и укрепването на системата на две нива за закрила на търговските марки в Европа. Бизнес средите в Европейския съюз се състоят от над 20 милиона дружества с твърде различни нужди. Системата на търговските марки следва да бъде проста и достатъчно гъвкава, за да предостави на потребителите на системата достъп до закрила, която да отговаря на техните нужди.

Някои потребители искат да търсят закрила само в една държава членка, докато други искат да търсят единна закрила в 28-те държавите членки на Съюза. Следва обаче да се отбележи, че има и много потребители, които зависят от използването на националната система за закрила в няколко различни държави членки. Такъв може например да бъде случаят с потребители, които не могат да получат търговска марка на ЕС поради вече съществуващи права в една или няколко държави членки. Това може също така да бъде и обмисленият избор на дружество с дейност в малък брой държави или в граничен регион.

С цел да се помогне на тези потребители, които разчитат на услугите на многобройни национални ведомства за тяхната закрила, е разумно да се хармонизират производствата, така че потребителите да не са принудени да прилагат напълно различните процедурни подходи в различните държави членки, в които търсят закрила. Въпреки че таксите, по-специално на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП), съставляват важен компонент на избора на стратегия за това, къде да бъде регистрирана марката, има много други фактори, които играят роля в този процес.

Прилагането на най-добрите практики за производствата и материалното право следва да бъде съсредоточено върху превръщането на националните системи на търговските марки в по-привлекателни за потребителите. По тази причина също така би било разумно да се хармонизират редица допълнителни процедурни аспекти, които биха подобрили положението на потребителите, които търсят закрила на своите марки в многобройни национални ведомства.

Докато като цяло са налице положителни перспективи за хармонизиране, следва да се отбележи също така, че някои от предложенията на Комисията отиват твърде далеч, като пренебрегват териториалния характер на предоставяната закрила. Други предложения се нуждаят от пояснения, за да се гарантира, че ще бъде запазени важни характеристики, по-конкретно за МСП.

Разглеждане на абсолютните основания, член 4, параграф 2

Това е най-очевидният случай, в който предложението на Комисията отива твърде далеч, поради което докладчикът предлага да се заличи тази разпоредба в нейната цялост. Запазването на тази разпоредба би довело до това, разглеждането в националното ведомство да не се различава от разглеждането от страна на Агенцията. Тъй като правото, предоставено от националното ведомство, се отнася само до територията на съответната държава членка, не би било уместно да се изисква разглеждане на абсолютните основания по отношение на територии, които във всеки случай няма да бъдат обхванати от марката.

Служебно разглеждане на относителните основания

Редица национални ведомства в Европейския съюз все още извършват служебно разглеждане на относителни основания. Комисията свърши добра работа, като подчерта усложненията, до които води тази процедура за заявителите, например поради значителни закъснения. Следва обаче да се отбележи, че много ведомства, които са премахнали служебното разглеждане на относителни основания, все още извършват служебно търсене за техните заявители и им предоставят резултатите от търсенето по отношение на по-ранни права, както и предоставят уведомления на притежателите на по-ранни права за заявки, които биха могли да бъдат в конфликт с техните права. Докладчикът счита, че е напълно възможно да се запази възможността на националните ведомства за предоставяне на това разглеждане, като се комбинира с добре обоснованото предложение на Комисията, за да не се допусне тези разглеждания да блокират производството за подаване на заявка от заявителя.

Мерки за изпълнение

Комисията предлага да се въведе разпоредба относно внос, при който само изпращачът действа с търговска цел, а получателят е например отделен гражданин. Като се има предвид необходимостта от спиране на фалшифицирани продукти, разпоредбата се приветства, но тя следва да бъде ограничена до фалшифицираните продукти.

Комисията предлага също разпоредба относно транзитното преминаване на стоки. Въпреки че съществува необходимост от спиране на фалшифицираните продукти, които влизат на европейския вътрешен пазар, предложението също така би затруднило законната международна търговия. Поради това докладчикът би предложил редица промени, за да се осигури по-балансирано предложение.

Административно опростяване

Според докладчика все още има възможност за допълнителни предложения с цел засилване на привлекателността на националната система на марките чрез опростяване на някои процедурни правила. Страните по дадено производство в национално ведомство следва например да не бъдат принудени да посочват официален адрес в тази държава членка.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 4.6.2013 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките

COM(2013)162 окончателен от 27.3.2013 г. – 2013/0089 (COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 23 април 2013 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанието(1), след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, консултативната работна група констатира единодушно следното:

1) По отношение на обяснителния меморандум, за да бъде съставен в пълно съответствие с относимите изисквания, посочени в Междуинституционалното споразумение, такъв документ следва да уточнява кои разпоредби от предишния акт остават непроменени в предложението, както е предвидено в точка 6, буква a), подточка iii) от същото споразумение.

2) В предложението за преработен текст, следните предложения за изменения следва да са отбелязани със сиво маркиране, което обикновено се използва за идентифициране на съществени промени:

- в член 14, параграф 1, буква а), който съответства на член 6, параграф 1, буква а) от Директива 2008/95/ЕО, добавянето на думата „лично“;

- в член 29, параграф 2, който съответства на член 15, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО, заличаването на уводната формулировка „Без да се засягат разпоредбите на член 4“.

3) В член 29, параграф 2 препратката към член 3 следва да се адаптира, така че да препраща към член 4.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предходния акт с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.

ПЕНЕРА        ЛЕГАЛ      РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт        Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (7.10.2013)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)

(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Докладчик по становище: Джордже Сабин Куташ

КРАТКА ОБОСНОВКА

Основната цел на предложението за изменение на Директива 2008/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и свързания регламент, които са част от общ пакет, е хармонизиране на системите за регистрация на марките във всички държави — членки на ЕС, както и осигуряване на съвместното съществуване и взаимното допълване на системата на марката на Съюза и националните системи на марките, за да станат те по-ефикасни за предприятията, което означава по-ниски разходи, намалена сложност, увеличена бързина, по-голяма предсказуемост и правна сигурност. Това би могло да доведе до съществено увеличение на иновациите и икономическия растеж.

Настоящото становище е съсредоточено изключително върху свързаните с търговията аспекти на предложението, и по-специално върху транзитното преминаване на фалшифицирани стоки през Съюза и продажбата на фалшифицирани стоки по интернет. По отношение на второто, предложението на Комисията предвижда намаляване на транзитното преминаване на фалшифицирани стоки през Съюза. Тази инициатива се подкрепя в становището, в което обаче се пояснява, че тя не следва да има отрицателно отражение върху правото на Съюза да подкрепя достъпа на трети държави до медикаменти в съответствие с Декларацията от Доха относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве, приета на 14 ноември 2001 г. от Министерската конференция на СТО. Следва да се отбележи обаче, че проблемът с достъпа до медикаменти е свързан основно с патентите и в по-малка степен с търговските марки.

Що се отнася до втория свързан с търговията аспект, целта на предложението е също да се предотврати въвеждането на фалшифицирани стоки в Съюза, особено чрез продажби по интернет. Този проблем стана особено актуален през последните години поради увеличаването на броя на продажбите по интернет. В становището се изясняват правните инструменти, които позволяват на притежателя на марката да предотвратява внасянето на фалшифицирани стоки в случаите, при които само изпращачът на стоките действа с търговска цел. Като се има предвид значението на този проблем и икономическите интереси, които той засяга, е целесъобразно също така държавите членки да подобрят контрола си върху уебсайтове в интернет, продаващи фалшифицирани стоки.

И накрая, в становището се посочва необходимостта от разширяване на достиженията на правото на ЕС относно защитата на географските указания, включително чрез бъдещ законодателен акт на Съюза относно географските указания върху стоки, различни от селскостопанските продукти и храни, вината и спиртните напитки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) С цел да се гарантира, че равнищата на закрила, предоставени на географските указания от други инструменти на правото на Съюза, се прилагат еднакво и в пълна степен при проучването на абсолютните и относителните основания за отказ на цялата територия на Съюза, в настоящата директива следва да бъдат включени същите разпоредби, свързани с географските указания, като съдържащите се в Регламент (ЕО) № 207/2009.

(15) С цел да се гарантира, че равнищата на закрила, предоставени на географските указания от други инструменти на правото на Съюза, се прилагат еднакво и в пълна степен при проучването на абсолютните и относителните основания за отказ на цялата територия на Съюза, в настоящата директива следва да бъдат включени същите разпоредби, свързани с географските указания, като съдържащите се в Регламент (ЕО) № 207/2009. Тъй като на равнището на Съюза съществува законодателство само по отношение на защитата на географските указания за селскостопански продукти и храни, вина и спиртни напитки, Комисията следва да приеме предложение за регламент, който да хармонизира правилата на държавите членки по отношение на защитата на географските указания и за стоки, различни от селскостопанските продукти и храни, вината и спиртните напитки.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) С цел укрепване на защитата на марките и по-ефективна борба с фалшифицирането притежателят на регистрирана марка следва да има право да забрани на трети лица да внасят стоки на митническата територия на държавата членка без да бъдат пуснати в свободно обращение на тази територия, когато такива стоки идват от трети страни и върху тях е поставена без разрешение марка, която по същество е идентична с марката, регистрирана по отношение на такива стоки.

(22) С цел укрепване на защитата на марките и по-ефективна борба с фалшифицирането притежателят на регистрирана марка следва да има право да забрани на трети лица да внасят стоки на митническата територия на държавата членка, без да бъдат пуснати в свободно обращение на тази територия, когато такива стоки идват от трети страни и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична с марката, регистрирана по отношение на такива стоки. Това не засяга спазването от страна на Съюза на правилата на СТО, по-специално на член V от ГАТТ относно свободата на транзитното преминаване и неговото право да насърчава достъпа до лекарства от трети държави, и по-специално производството, обращението и дистрибуцията на генерични лекарства в ЕС и в чужбина.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) С цел по-ефективно да се предотвратява въвеждането на стоки, предмет на нарушение, особено в контекста на продажбите по интернет, притежателят следва да има право да забрани вноса на посочените стоки в Съюза в случаите, при които само изпращачът на стоките действа с търговска цел.

(23) С цел по-ефективно да се предотвратява въвеждането на стоки, предмет на нарушение, особено в контекста на продажбите по интернет, притежателят следва да има право да забрани вноса на посочените стоки в Съюза в случаите, при които само изпращачът на стоките действа с търговска цел. За тази цел притежателят следва да предприеме съответните действия, предвидени в Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и Регламент 608/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) С цел да се даде възможност на притежателите на регистрирани марки за по-ефективна борба срещу фалшифицирането, те следва да имат право да забранят поставянето върху стоките на марка, предмет на нарушение, както и извършването на подготвителни действия преди това поставяне.

(24) С цел да се даде възможност на притежателите на регистрирани марки за по-ефективна борба срещу фалшифицирането, те следва да имат право да забранят поставянето върху стоките на марка, предмет на нарушение, както и извършването на всички подготвителни действия преди това поставяне.

Изменение    5

Предложение за директива

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Притежателят на регистрирана марка има също така право да възпрепятства вноса на стоките, посочени в параграф 3, буква в), дори когато само изпращачът на стоките действа с търговска цел.

4. Притежателят на регистрирана марка има също така право да възпрепятства вноса на стоките, посочени в параграф 3, буква в), дори когато само изпращачът на стоките действа с търговска цел.

 

За тази цел притежателят на европейска марка има правото да предприеме съответните правни действия, предвидени в Директива 48/2004/EО, и да поиска от националните митнически органи да предприемат действия по отношение на стоките, за които се счита, че нарушават техните права, като например задържане и унищожаване, в съответствие с Регламент 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост.

 

Държавите членки също вземат подходящи мерки за предотвратяване на продажбата на фалшифицирани стоки по интернет.

Изменение    6

Предложение за директива

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Притежателят на регистрирана марка също така има право да възпрепятства въвеждането от всички трети лица, в контекста на търговска дейност, на стоки на митническата територия на държава членка, където марката е регистрирана, без да бъдат пуснати в свободно обращение на тази територия, когато такива стоки, включително опаковки, идват от трети страни и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична с регистрираната по отношение на такива стоки марка или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка.

5. Притежателят на регистрирана марка също така има право да възпрепятства въвеждането от всички трети лица, в контекста на търговска дейност, на стоки на митническата територия на държава членка, където марката е регистрирана, без да бъдат пуснати в свободно обращение на тази територия, когато такива стоки, включително опаковки, идват от трети страни и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична с регистрираната по отношение на такива стоки марка или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка. Това не засяга спазването от страна на Съюза на правилата на СТО, и по-специално на член V от ГАТТ относно свободата на транзитното преминаване.

Изменение    7

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) поставянето в търговската дейност на знак, идентичен или сходен с марката, върху оформление, опаковка или други средства, върху които може да бъде поставяна марката;

a) поставянето в търговската дейност на знак, идентичен или сходен, съобразно посоченото в член 5, параграф 1 от настоящата директива, с марката, върху оформление, опаковка или други средства, върху които може да бъде поставяна марката;

Обосновка

Параграфът следва да бъде в съответствие с разпоредбите относно идентификацията и сходството, посочени в член 5, параграф 1.

Изменение    8

Предложение за директива

Член 37 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 37 а

 

Обезщетяване на вносителя и на собственика на стоките

 

Съответните агенции имат право да наредят на притежател на марка да плати на вносителя, получателя и собственика на стоките подходящо обезщетение за щетите, които са им причинени поради неправомерно задържане на стоки във връзка с правата за ограничения на вноса, предоставени в член 10.

Обосновка

В съответствие с член 56 от Споразумението ТРИПС, съответната агенция има право да нареди на заявителя, в този случай на притежателя на марката, да плати подходящо обезщетение на вносителите или собствениците във връзка с неправомерното задържане. Неправомерното задържане е основен и разрастващ се проблем. Според годишния доклад на Комисията относно прилагането на правата върху интелектуална собственост от митническите органи на ЕС - резултати на границите на ЕС, през 2011 г. са задържани по погрешка стоки в повече от 2 700 случая, което представлява увеличение с 46 % спрямо случаите, регистрирани две години преди това.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Законодателства на държавите членки относно марките (преработен текст)

Позовавания

COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

16.4.2013 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

16.4.2013 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

George Sabin Cutaş

25.4.2013 г.

Разглеждане в комисия

11.7.2013 г.

16.9.2013 г.

 

 

Дата на приемане

14.10.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (7.11.2013)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)

(COM(2013)0162 – C7 - 0088/2013 – 2013/0089(COD))

Докладчик по становище: Режина Баштуш

КРАТКА ОБОСНОВКА

В Европейския съюз една марка може да бъде регистрирана или на национално равнище във ведомството за индустриална собственост на дадена държава членка (законодателствата на държавите членки относно марките бяха частично хармонизирани с Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г., кодифицирана с Директива 2008/95/ЕО), или на равнището на ЕС като общностна марка (въз основа на Регламент 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността, кодифициран с Регламент 207/2009). С регламента също така беше създадена Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), която да отговаря за регистрацията и управлението на марките на Общността. Правото на Общността в областта на марките не е било изменяно сериозно, въпреки че средата, в която оперират предприятията, е претърпяла дълбока еволюция.

Цел на предложението

Тъй като директивата се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), предвиждащ приемането на мерки за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, които имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар, тя засяга националните системи на марките, които продължават да бъдат необходими на онези предприятия, които не търсят защита на своите марки на равнището на ЕС.

Извършеният от Комисията анализ на въздействието показа необходимостта от хармонизиране на отделни аспекти от националните процедури и от налагане на система на сътрудничество между националните ведомства и OHIM.

Общата цел на преразглеждането, предложено от Комисията на 27 март 2013 г., е:

•  модернизиране на системата на марките в Европа,

•  намаляване на разликите в съществуващите нормативни уредби, и

•  подобряване на сътрудничеството между ведомствата за марките.

Става въпрос на предприятията от ЕС да се даде възможност да бъдат по-конкурентоспособни:

•  като им се предостави по-добър достъп до системите за защита на марките (по-ниски цени, по-бърз достъп и по-голяма предвидимост),

•  като им се гарантира правна сигурност, и

•  като се гарантира съвместното съществуване и допълването на системата на ЕС и националните системи.

Що се отнася до преработването на директивата, Комисията предлага:

•  да се осъвременят и подобрят сегашните разпоредби, за да се засили правната сигурност и да се изяснят правата, предоставяни от марките, по отношение както на техния обхват, така и на ограниченията им,

•  да се сближат националните законодателства и процедури в областта на марките с оглед привеждането им в съответствие със системата на марката на Общността, както е определена в регламента, както и

•  да се улесни сътрудничеството между националните ведомства на държавите членки и OHIM чрез въвеждането на правно основание за това сътрудничество, с оглед насърчаване сближаването на практиките и разработването на общи инструменти.

Аспекти на вътрешния пазар

Наличието на системата на марката на Общността и на националните марки е необходимо за правилното функциониране на вътрешния пазар. Дадена марка се използва за разграничаване на продукти и услуги на дадено дружество, което му позволява да поддържа своята конкурентна позиция на пазара, като привлича клиенти и създава растеж. Броят на заявките за регистрация на марки на Общността, подадени в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП), непрекъснато нараства, като бележи повече от 107 900 през 2012 г. Това развитие е съпътствано от растящи очаквания от страна на заинтересованите лица, свързани с по-опростени и висококачествени системи за регистрация на марките, които да са в по-висока степен унифицирани, общественодостъпни и отговарящи на съвременните тенденции от технологична гледна точка.

По-конкретно, този нов законодателен пакет съдържа и няколко разпоредби, отнасящи се до компетентността на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите:

•  ясно посочване, че притежателят на марката може да попречи на използването на неговата марка в сравнителната реклама, когато тази реклама не отговаря на изискванията на член 4 от Директива 2006/114/ЕО от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама;

•   ясно посочване, че вносът на продукти в ЕС можа да бъде забранен дори ако изпращачът действа само с търговска цел, с цел да се противодейства на поръчването и продажбата на фалшифицирани стоки по интернет;

•  възможност за титулярите на правата да възпрепятстват трети лица да внасят стоки от трети страни, върху които без тяхно разрешение е поставена марка, която по същество е идентична с марката, регистрирана за тези стоки на митническата територия на Съюза, независимо дали тези стоки са пуснати в свободно обръщение.

Позиция на докладчика

Като цяло докладчикът изразява задоволство от предложението на Европейската комисия, по-специално по отношение на няколкото разпоредби, отнасящи се до компетентността на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Измененията в проекта на доклада се концентрират върху:

•  засилване на ролята на националните органи в системата на защита на марката и в борбата срещу фалшифицирането,

•  прецизиране на знаците, които могат да съставляват европейска марка,

•  основанията за отказ или недействителност и

•  заличаването на предложението на Комисията, съгласно което всички ведомства бяха ограничени при извършваното от тях служебно разглеждане във връзка с определяне на това, дали дадена марка отговаря на условията за регистрация само до отсъствието на абсолютни основания за отказ.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С цел да се гарантира правната сигурност и за по-голяма яснота е необходимо да се поясни, че не само в случай на сходство, но също така и в случай на идентичен знак, използван за идентични стоки или услуги, на дадена марка се предоставя защита само ако и доколкото основната функция на марката, която се състои в гарантиране на търговския произход на стоките или услугите, е засегната по неблагоприятен начин.

(19) С цел да се гарантира правната сигурност и за по-голяма яснота е необходимо да се поясни, че не само в случай на сходство, но също така и в случай на идентичен знак, използван за идентични стоки или услуги, на дадена марка се предоставя защита само ако и доколкото основната функция на марката е засегната по неблагоприятен начин.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Основната функция на търговската марка е да гарантира произхода на продукта пред потребителя или крайния ползвател, като му помага да направи разлика, без възможност за объркване на този продукт с продукти, които имат друг произход.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б) При определянето дали основната функция на марката е засегната по неблагоприятен начин е необходимо тази разпоредба да се тълкува в светлината на член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека, за да се гарантира основното право на свобода на изразяване.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) С цел укрепване на защитата на марките и по-ефективна борба с фалшифицирането притежателят на регистрирана марка следва да има право да забрани на трети лица да внасят стоки на митническата територия на държавата членка без да бъдат пуснати в свободно обръщение на тази територия, когато такива стоки идват от трети страни и върху тях е поставена без разрешение марка, която по същество е идентична с марката, регистрирана по отношение на такива стоки.

(22) С цел укрепване на защитата на марките и по-ефективна борба с фалшифицирането притежателят на регистрирана марка следва да има право да забрани, с помощта на националните органи, на трети лица да внасят стоки на митническата територия на държавата членка без да бъдат пуснати в свободно обръщение на тази територия, когато такива стоки идват от трети страни и върху тях е поставена без разрешение марка, която по същество е идентична с марката, регистрирана по отношение на такива стоки.

Обосновка

Помощта на националните органи е необходима за прилагането на тази мярка.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) С цел по-ефективно да се предотвратява въвеждането на стоки, предмет на нарушение, особено в контекста на продажбите по интернет, притежателят следва да има право да забрани вноса на посочените стоки в Съюза в случаите, при които само изпращачът на стоките действа с търговска цел.

(23) С цел по-ефективно да се предотвратява въвеждането на стоки, предмет на нарушение, особено в контекста на продажбите по интернет, притежателят следва да има право да забрани, с помощта на националните органи, вноса или предлагането на посочените стоки в Съюза в случаите, при които само изпращачът на стоките, посредникът, агентът или доставчикът на онлайн услуги за продажба действат с търговска цел.

Обосновка

Помощта на националните органи е необходима за прилагането на тази мярка.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a) Изключителните права, предоставени от марката, не следва да дават право на притежателя да забранява използването на знаци или означения, които се използват по основателна причина, за да се даде възможност на потребителите да правят сравнения, да изразяват мнението си, или когато марката не се използва с търговско предназначение.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) С цел да се подобри и улесни достъпът до защита на марките и да се повиши правната сигурност и предвидимост, производството за регистрация на марки в държавите членки следва да бъде ефикасно и прозрачно и да се придържа към правила, сходни с приложимите за европейските марки правила. С цел да се постигне съгласувана и балансира система на марките както на национално равнище, така и на равнището на Съюза, всички централни ведомства в областта на интелектуалната собственост на държавите членки следва да сведат извършваното от тях служебно разглеждане във връзка с определяне на това дали дадена марка отговаря на условията за регистрация само до отсъствието на абсолютни основания за отказ. Това обаче не следва да бъде в ущърб на правото на тези ведомства по искане на заявителите да търсят по-ранни права с чисто информативна цел и без с това да се накърнява или това да има обвързващо действие за последващия процес на регистрация, в т.ч. произтичащите от него производства по опозиция.

(34) С цел да се подобри и улесни достъпът до защита на марките и да се повиши правната сигурност и предвидимост, производството за регистрация на марки в държавите членки следва да бъде ефикасно и прозрачно и да се придържа към правила, сходни с приложимите за европейските марки правила.

Обосновка

Служебното разглеждане на относителните основания за отказ следва да се поддържа, ако държавите членки вземат решение в този смисъл, като се вземат предвид ползите, които то предоставя на заявителите за регистрация на марки, и по-специално на МСП. Понастоящем 12 държави членки се възползват от тази възможност (България, Гърция, Естония, Ирландия, Кипър, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Финландия, Чехия и Швеция).

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36 a) Срещу регистрацията на марката може да бъде изразена опозиция и от всяко физическо или юридическо лице и всяка група или организация, представляващи фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители;

Изменение    9

Предложение за директива

Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да бъдат представени по начин, който дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят точния обект на защитата, която се предоставя на притежателя на марката.

б) да бъдат представени, в публикувана форма и вписване в регистъра, по начин, който дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят ясно и точно обекта на защитата, която се предоставя на притежателя на марката.

Обосновка

Целта е да се гарантира, че съставните елементи на една европейска марка са представени ясно и точно.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация , или след датата на регистрация, и след използването на марката тя е придобила отличителен характер.

5. Не се отказва регистрация на марка, ако след използването на марката тя е придобила отличителен характер към момента на регистрацията.

Обосновка

Отличителният характер на марката трябва да бъде налице към момента на регистрацията.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 4 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Всяка държава членка може да предвиди, че параграф 5 се прилага и когато отличителният характер е придобит след датата на заявката за регистрация и преди датата на регистрацията.

заличава се

Обосновка

Отличителният характер на марката трябва да бъде налице към момента на регистрацията.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) знакът е идентичен с марката и е използван за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана и когато това използване засяга или е в състояние да засегне функцията на марката да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите ;

а) знакът е идентичен с марката и е използван за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана и когато това използване засяга или е в състояние да засегне функцията на марката да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите, като им помага да направят разлика, без възможност за объркване на този продукт с продукти, които имат друг произход;

Изменение    13

Предложение за директива

Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Притежателят на регистрирана марка има също така право да възпрепятства вноса на стоките, посочени в параграф 3, буква в), дори когато само изпращачът на стоките действа с търговска цел.

4. Притежателят на европейска марка има също така право да възпрепятства, с помощта на националните органи, вноса на стоките, посочени в параграф 3, буква в), или предлагането на стоки съгласно параграф 3, буква б), когато изпращачът на стоките, посредникът, агентът или доставчикът на онлайн услуги за продажба действат с търговска цел.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Притежателят на регистрирана марка също така има право да възпрепятства въвеждането от всички трети лица, в контекста на търговска дейност, на стоки на митническата територия на държава членка, където марката е регистрирана, без да бъдат пуснати в свободно обръщение на тази територия, когато такива стоки, включително опаковки, идват от трети страни и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична с регистрираната по отношение на такива стоки марка или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка.

5. Притежателят на регистрирана марка също така има право да възпрепятства, с помощта на националните органи, въвеждането от всички трети лица на стоки, нарушаващи регистрираната марка, на митническата територия на държава членка, където марката има валидна регистрация, когато такива стоки, включително опаковки:

 

а) идват от трети държави и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична с регистрираната по отношение на такива стоки марка или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка;

 

б) и са предназначени да бъдат обект на търговска дейност, без да са допуснати за свободно обръщение на тази територия.

Обосновка

Каналите за търговия с фалшифицирани и контрабандни стоки обикновено следват каналите за законна международна търговия. Тъй като за някои престъпни мрежи е сравнително лесно да подправят митнически документи, по-специално по отношение на произхода и предназначението на стоките, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите смята, че е необходимо да се подчертае значението на защитата на вътрешния пазар и правата, здравето и безопасността на потребителите чрез контролиране на търговските потоци. Помощта на националните органи е необходима за прилагането на тази мярка.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да я използва по основателна причина във връзка с:

 

а) реклама или промоция, която позволява на потребителите да сравняват стоки или услуги; или

 

б) идентифициране и пародия, критика или коментиране на притежателя на марката или на стоките или услугите на притежателя на марката; или

 

в) всяка употреба на марката, която не е с търговска цел.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 31 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Заявителят на колективна марка представя правилата за нейното използване.

1. Заявителят на колективна марка представя на ведомството правилата за нейното използване.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да изясни законодателството и да премахне съмненията по отношение на мястото за представяне на тези правила.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ведомствата свеждат извършваното от тях служебно разглеждане на това дали дадена заявка отговаря на условията за нейното регистриране до проверка за отсъствието на изброените в член 4 абсолютни основания за отказ.

заличава се

Обосновка

Служебното разглеждане на относителните основания за отказ трябва да се поддържа, ако държавите членки вземат решение в този смисъл, като се вземат предвид ползите, които то предоставя на заявителите за регистрация на марки, и по-специално на МСП. Понастоящем 12 държави членки се възползват от тази възможност (България, Гърция, Естония, Ирландия, Кипър, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Финландия, Чехия и Швеция).

Изменение    18

Предложение за директива

Член 42 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Преди регистрирането на дадена марка, всяко физическо или юридическо лице, както и всяка група или организация, представляваща фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, могат да изпратят до ведомството писмени бележки, посочващи на кое от основанията по член 4 регистрацията на марката трябва да бъде отказана служебно. Тези лица и групи или организации не придобиват качеството на страни по производството пред ведомството.

1. Преди регистрирането на дадена марка, всяко физическо или юридическо лице, както и всяка група или организация, представляваща фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, могат да изпратят до ведомството писмени бележки, посочващи на кое от основанията по член 4 регистрацията на марката трябва да бъде отказана служебно.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 45 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки предвиждат ефикасно и бързо административно производство пред техните ведомства по опозиция срещу регистрацията на марка на основанията, предвидени в член 5.

1. Държавите членки предвиждат ефикасно и бързо административно производство пред техните ведомства по опозиция срещу регистрацията на марка.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 45 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Срещу регистрацията на марката може да бъде изразена опозиция и от всяко физическо или юридическо лице и всяка група или организация, представляващи фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 53 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следят за това ведомствата да си сътрудничат с Агенцията във всички сфери на тяхната дейност, извън посочените в член 52, които са от значение за защитата на марките в Съюза.

Държавите членки предприемат стъпки за гарантиране на това ведомствата да си сътрудничат с Агенцията в сфери на дейност, които те считат от значение за защитата на марките в Съюза, но извън посочените в член 52.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Законодателства на държавите членки относно марките (преработен текст)

Позовавания

COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

16.4.2013 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

16.4.2013 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Regina Bastos

29.5.2013 г.

Разглеждане в комисия

9.7.2013 г.

25.9.2013 г.

14.10.2013 г.

 

Дата на приемане

5.11.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Marek Siwiec, Kerstin Westphal

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Законодателства на държавите членки относно марките (преработен текст)

Позовавания

COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.3.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

16.4.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

INTA

16.4.2013

ITRE

16.4.2013

IMCO

16.4.2013

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

25.4.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.5.2013

19.6.2013

17.9.2013

14.10.2013

 

5.11.2013

 

 

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Lichtenberger, József Szájer

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Дата на внасяне

16.1.2014

Последно осъвременяване: 21 Февруари 2014 г.Правна информация