Процедура : 2013/0015(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0033/2014

Внесени текстове :

A7-0033/2014

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.2

Приети текстове :

P7_TA(2014)0149

ДОКЛАД     ***I
PDF 741kWORD 1008k
16 януари 2014 г.
PE 513.305v02-00 A7-0033/2014

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработена версия)

(COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Исаскун Билбао Барандика

(Преработка – член 87 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработена версия)

(COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0030),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 91, параграф 1, 170 и 171 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0027/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сейма на Република Литва и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2013 г.(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(3),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 16 декември 2013 г. до комисията по транспорт и туризъм съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по регионално развитие (A7-0033/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) За да могат гражданите на Съюза, икономическите оператори и регионалните и местните органи да извлекат максимална полза от предимствата, произтичащи от създаването на пространство без вътрешни граници, е подходящо, по-специално, да се подобрят вътрешната свързаност и оперативната съвместимост на националните железопътни мрежи, както и достъпът до тях чрез прилагането на всякакви мерки, които биха могли да се окажат необходими в областта на техническата стандартизация.

(2) За да могат гражданите на Съюза, икономическите оператори и регионалните и местните органи да извлекат максимална полза от предимствата, произтичащи от създаването на пространство без вътрешни граници, и за постигане на целта за териториално сближаване, е подходящо, по-специално, да се подобрят вътрешната свързаност и оперативната съвместимост на националните железопътни мрежи, както и достъпът до тях, в т.ч. и за пътници с увреждания, чрез прилагането на всякакви мерки, които биха могли да се окажат необходими в областта на техническата стандартизация.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Усилията за постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система на Съюза следва да доведат до определяне на максималното ниво на техническа хармонизация и да създадат условия за улесняването, подобряването и развиването на услугите на международния железопътен транспорт в Съюза и с трети страни, както и да допринесат за постепенното изграждане на вътрешния пазар за оборудване и услуги за изграждане, подновяване, модернизиране и експлоатация на железопътната система в рамките на Съюза.

(3) Усилията за постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система на Съюза следва да доведат до определяне на максималното ниво на техническа хармонизация и да създадат условия за улесняването, подобряването и развиването на услугите на железопътния транспорт в Съюза и с трети страни, както и да допринесат за постепенното изграждане на вътрешния пазар за оборудване и услуги за изграждане, подновяване, модернизиране и експлоатация на железопътната система в рамките на Съюза.

Обосновка

Постигането на оперативна съвместимост ще бъде от полза не само за международните железопътни услуги, но и за целия железопътен транспорт, например чрез спестяване на време и разходи.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Експлоатацията на влакове с търговски цели по железопътната мрежа изисква по-специално отлична съвместимост между характеристиките на инфраструктурата и тези на возилата, както и ефективна взаимосвързаност между информационните и комуникационните системи на различните управители на инфраструктурата и на железопътните предприятия. Показателите , безопасността, качеството на услугите и разходите зависят от тази съвместимост и взаимосвързаност, от които зависи по-специално и оперативната съвместимост на железопътната система.

(4) Експлоатацията на влакове с търговски цели по железопътната мрежа изисква по-специално отлична съвместимост между характеристиките на инфраструктурата и тези на возилата, както и ефективна взаимосвързаност между информационните и комуникационните системи и системите за издаване на билети на различните управители на инфраструктурата и на железопътните предприятия. Показателите , безопасността, качеството на услугите и разходите зависят от тази съвместимост и взаимосвързаност, от които зависи по-специално и оперативната съвместимост на железопътната система.

Обосновка

От гледна точка на пътниците системите за издаване на билети също трябва да станат оперативно съвместими, за да има полза от тази инициатива.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Нормативната уредба за железопътния транспорт трябва ясно да определя отговорностите за осигуряване спазването на правилата за безопасност, опазване на здравето и защита на потребителите, които се прилагат общо по отношение на железопътните мрежи .

(5) Нормативната уредба за железопътния транспорт трябва ясно да определя отговорностите за осигуряване на спазването на правилата за безопасност, опазване на здравето, социална защита и защита на потребителите, които се прилагат общо по отношение на железопътните мрежи.

Обосновка

Хармонизирането на социалните аспекти, например работното време, продължителността на смените и времето за почивка, трябва да върви ръка за ръка с техническите усилия в името на оперативната съвместимост, безопасността и качеството.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Съществуват големи различия между националните норми, вътрешните правила и техническите спецификации, приложими за железопътните системи, подсистеми и елементи , доколкото те съдържат техники, които са специфични за националната промишленост и предписват различни размери и устройства, както и специални характеристики. Тази ситуация не позволява на влаковете да се движат безпрепятствено в целия Съюз .

(6) Съществуват големи различия между националните норми, вътрешните правила и техническите спецификации, приложими за железопътните системи, подсистеми и елементи , доколкото те съдържат техники, които са специфични за националната промишленост и предписват различни размери и устройства, както и специални характеристики. Тази ситуация не позволява на влаковете да се движат безпрепятствено в целия Съюз, нито да се реализират ползите от стандартизацията и икономиите от мащаба в рамките на единния пазар.

Обосновка

Сегашното многообразие в европейските железопътни системи възпрепятства предприятията да произвеждат големи серии железопътни системи, подсистеми и елементи, което възпрепятства реализирането на ползите от масовото производство, а именно по-ниските цени и по-кратките производствени цикли.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Предвид обхвата и сложността на железопътната система се оказа необходимо, от практически съображения, тя да бъде разделена на следните подсистеми: инфраструктура, контрол, управление и сигнализация по железопътната линия , контрол, управление и сигнализация на борда на влака , енергия, подвижен състав, експлоатация и управление на движението , поддръжка и телематични приложения за пътнически услуги и за услуги, свързани с товарния превоз. За всяка една от тези подсистеми трябва да се уточнят съществените изисквания и да се определят техническите спецификации , и по-специално по отношение на съставните елементи и интерфейсите, с оглед постигане на тези съществени изисквания. Същата система се разделя на стационарни и мобилни елементи: обхващащи, от една страна, мрежата, съставена от линиите, гарите, терминалите и всички видове стационарно оборудване, нужно за гарантиране на безопасно и непрекъснато функциониране на системата, а от друга страна — всички возила , движещи се по мрежата. Следователно за целите на настоящата директива возилото се състои от една подсистема („подвижен състав“) и, когато е приложимо, от други подсистеми (основно подсистемата „контрол, управление и сигнализация на борда на влака“ ).

(23) Предвид обхвата и сложността на железопътната система се оказа необходимо, от практически съображения, тя да бъде разделена на следните подсистеми: инфраструктура, контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, контрол, управление и сигнализация на борда на влака , енергия, подвижен състав, експлоатация и управление на движението, поддръжка и телематични приложения за пътнически услуги и за услуги, свързани с товарния превоз. За всяка една от тези подсистеми трябва да се уточнят съществените изисквания и да се определят техническите спецификации , и по-специално по отношение на съставните елементи и интерфейсите, с оглед постигане на тези съществени изисквания. Същата система се разделя на стационарни и мобилни елементи: обхващащи, от една страна, мрежата, съставена от линиите, гарите, терминалите и всички видове стационарно оборудване, нужно за гарантиране на безопасно и непрекъснато функциониране на системата, а от друга страна — всички возила , движещи се по мрежата. Следователно за целите на настоящата директива возилото се състои от една подсистема („подвижен състав“) и, когато е приложимо, от други подсистеми (основно подсистемата „контрол, управление и сигнализация на борда на влака“ ). Въпреки че системата е разделена на няколко части, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) следва да поддържа общ поглед над системата, за да се гарантират сигурността и оперативната съвместимост.

Обосновка

На Агенцията следва да се възложи ролята на пазител на глобалната визия на железопътната система.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, по която Съюзът е страна, определя достъпността като един от основните принципи и изисква държавите — страни по Конвенцията, да предприемат подходящи мерки, за да осигурят на хората с увреждания достъп наравно с останалите, включително чрез разработване, обнародване и наблюдение на прилагането на минималните стандарти и указания за достъпност. Следователно достъпността е важно изискване за оперативната съвместимост на железопътната система.

(24) Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, по която Съюзът е страна, определя достъпността като един от основните принципи и изисква държавите — страни по Конвенцията, да предприемат подходящи мерки, за да осигурят на хората с увреждания достъп наравно с останалите, включително чрез разработване, обнародване и наблюдение на прилагането на минималните стандарти и указания за достъпност. Следователно достъпността за лица с увреждания и лица с ограничена подвижност е важно изискване за оперативната съвместимост на железопътната система, в съответствие със законодателството на Съюза относно пътниците с ограничена подвижност.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) ТСОС имат също така влияние върху условията за използване на железопътния транспорт от потребителите и поради това е необходимо да се проведат консултации с потребителите относно аспектите, които ги засягат.

(26) ТСОС имат също така влияние върху условията за използване на железопътния транспорт от потребителите и поради това е необходимо да се проведат консултации с потребителите относно аспектите, които ги засягат, в това число с организации на лица с увреждания.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39a) На равнище ЕС трябва да се рационализират и хармонизират процедурите за издаване на разрешение с цел да се създаде единното европейско железопътно пространство, да се намалят разходите и продължителността на процедурите за издаване на разрешение и да се подобри безопасността на железопътния транспорт. Това изисква ясно разпределение на задачите и отговорностите между Агенцията и националните органи по безопасността по време на преходния период.

 

Агенцията следва да използва ценния експертен опит, местните познания и опита на националните органи по безопасността. Тя следва да делегира конкретни задачи и отговорности на националните органи по безопасността въз основа на договорните споразумения, посочени в член 22а, но да взема окончателното решение във всички процедури за издаване на разрешение.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) С оглед да се осигури проследимост на возилата и тяхната история на експлоатацията, сведенията за разрешенията за пускане на пазара следва да бъдат записвани заедно с другите данни за возилото.

(40) С оглед да се осигури проследимост на возилата и тяхната история на експлоатацията, сведенията за разрешенията следва да бъдат записвани заедно с другите данни за возилото.

Обосновка

Следва да има валидно за ЕС разрешение за возила, така че возилата да могат да се закупуват „готови за употреба“. Предложеното разграничение между „пускане на пазара“ и „въвеждане в експлоатация“ не премахва пречките за лесно и по-бързо закупуване на подвижен състав.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) ТСОС следва да посочват процедурите за проверка за съвместимост между возилата и мрежата след издаването на разрешенията за пускане на возилата на пазара и преди вземане на решението за въвеждане в експлоатация.

(41) ТСОС следва да посочват процедурите за проверка за съвместимост между возилата и мрежата преди началото на новата им експлоатация.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46a) Регулаторните мерки следва да бъдат допълнени с инициативи, насочени към предоставяне на финансова подкрепа на иновативни и оперативно съвместими технологии в железопътния сектор, като например проекта „Shift2Rail“.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48) С цел да се изменят несъществени елементи от настоящата директива, правомощията да се приемат актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъдат делегирани на Комисията по отношение на адаптирането на приложение II относно разделянето на железопътната система на подсистеми и описанието на тези подсистеми, съдържанието на ТСОС и измененията на ТСОС, включително тези изменения, които са необходими за отстраняване на пропуските в ТСОС, към техническия напредък. От особено значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно ниво. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(48) С цел да се изменят несъществени елементи от настоящата директива, правомощията да се приемат актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъдат делегирани на Комисията по отношение на адаптирането на приложение II относно разделянето на железопътната система на подсистеми и описанието на тези подсистеми, съдържанието на ТСОС и измененията на ТСОС, включително тези изменения, които са необходими за отстраняване на пропуските в ТСОС, към техническия напредък, обхвата и съдържанието на декларацията „ЕО“ за съответствие или годност за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост, процедурите за проверка на подсистемите, включително общите принципи, съдържанието, процедурата и документите, свързани с процедурата за проверка „ЕО“, както и процедурата за проверка в съответствие с националните правила. От особено значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно ниво. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51) С оглед осигуряването на еднакви условия за прилагането на настоящата директива следва да се предоставят изпълнителни правомощия на Комисията, които са свързани със: съдържанието на досието, което придружава искането за неприлагане на една или повече ТСОС, или части от тях, подробно описание, формат и начини на предаване на досието; обхвата и съдържанието на декларацията „ЕО“ за съответствие и годност за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост, нейния формат и подробно описание на включената в нея информация; класификацията на нотифицираните национални правила в различни групи с цел да се улеснят проверките за съвместимост между стационарното и мобилното оборудване; процедурите за проверка на подсистемите, включително общите принципи, съдържанието, процедурата и документите, свързани с процедурата за проверка „ЕО“, както и процедурата за проверка в съответствие с националните правила; образците за декларация „ЕО“ за проверка и за декларация за проверка в съответствие с националните правила, както и образци за документи от техническото досие, което трябва да придружава декларацията за проверка; общите спецификации, свързани със съдържанието, формата на данните, функционалната и техническата архитектура, начина на работа и правилата за въвеждане на данни и извършване на справки в регистъра на инфраструктурата. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия13 от страна на Комисията.

(51) С оглед осигуряването на еднакви условия за прилагането на настоящата директива следва да се предоставят изпълнителни правомощия на Комисията, които са свързани със: съдържанието на досието, което придружава искането за неприлагане на една или повече ТСОС, или части от тях, подробно описание, формат и начини на предаване на досието; формата и подробното описание на информацията, включена в декларацията „ЕО“ за съответствие и годност за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост; класификацията на нотифицираните национални правила в различни групи с цел да се улеснят проверките за съвместимост между стационарното и мобилното оборудване; образците за декларация „ЕО“ за проверка и за декларация за проверка в съответствие с националните правила, както и образци за документи от техническото досие, което трябва да придружава декларацията за проверка; общите спецификации, свързани със съдържанието, формата на данните, функционалната и техническата архитектура, начина на работа и правилата за въвеждане на данни и извършване на справки в регистъра на инфраструктурата. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия13 от страна на Комисията.

________________

______________

13 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

13 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива определя условията, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система на Европейския съюз по начин, който да съответства на разпоредбите на Директива […/…относно безопасността на железопътната система в рамките на Съюза] . Тези условия се отнасят до проектирането, изграждането , въвеждането в експлоатация, модернизирането , подновяването, експлоатацията и поддръжката на частите от системата, а също и професионалната квалификация и условията за безопасност и опазване здравето на персонала, който допринася за експлоатацията и поддържането Й.

1. Настоящата директива определя условията, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система на Европейския съюз по начин, който да съответства на разпоредбите на Директива […/…относно безопасността на железопътната система в рамките на Съюза] . Тези условия се отнасят до проектирането, изграждането , въвеждането в експлоатация, модернизирането , подновяването, експлоатацията и поддръжката на частите от системата, а също и професионалната квалификация и условията за безопасност и опазване здравето на персонала, който допринася за експлоатацията и поддържането Й. Преследването на тази цел неизбежно води до определянето на оптимално равнище на техническа хармонизация, като позволява да се допринесе за постепенното създаване на вътрешния пазар на оборудване и услуги за изграждането, подновяването, модернизирането и експлоатацията на железопътната система в Съюза.

Обосновка

Съществуващите цели, изложени в Директивата относно оперативната съвместимост (настоящият член 1, параграф 2, буква б), трябва да се запазят, тъй като те определят общата насоченост на директивата (оптимално равнище на техническа хармонизация и постепенно създаване на вътрешния пазар на оборудване, услуги и експлоатация).

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. От обхвата на настоящата директива се изключват следните системи :

3. Държавите членки могат да изключат следното от обхвата на мерките за прилагане на настоящата директива:

Обосновка

С това изменение остава в сила текстът, който позволява на държавите членки да изключат градския железопътен транспорт. Комисията е на мнение, че макар и да е даден мандат на органите по стандартизация да създадат стандарти, те следва да останат доброволни. Производителите и част от заинтересованите страни считат, че съществува потенциал за европейски пазар и че следователно няма причини за изключване на този сектор, използван от хиляди пътници в ЕС.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) метрополитена, трамвайния транспорт и железницата с олекотена конструкция ;

а) метрополитен, трамваен транспорт, трамваи-влакове и железопътни системи с олекотена конструкция;

Обосновка

В редица държави членки съществуват системи, при които трамвайните мотриси използват частично железопътната инфраструктура. Посочените превозни средства не са обхванати от настоящата директива, тъй като те в същността си представляват трамвайни услуги. Сравнете също с внесеното от мен изменение за Директивата за безопасността. Сравнете също с внесеното от мен изменение за Директивата за безопасността.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) метрополитена, трамвайния транспорт и железницата с олекотена конструкция ;

(не се отнася до българския текст)

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) частна железопътна инфраструктура и возила, използвани изключително по такава инфраструктура, когато тя съществува единствено за употреба от собственика за собствени операции по превоз на товари;

 

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) инфраструктура и возила, запазени изключително за местно ползване, туристическо ползване или ползване с историческа насоченост.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки могат да изключат следното от обхвата на мерките за прилагане на настоящата директива:

заличава се

а) частна железопътна инфраструктура и возила , използвани изключително по такава инфраструктура, ако тя съществува, единствено за употреба от собственика за собствени операции по превоз на товари;

 

б) инфраструктура и возила , запазени изключително за местно ползване, туристическо ползване или ползване с историческа насоченост.

 

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „Железопътна система на Европейския съюз “ е съвкупността от елементите, посочени в приложение I;

(1) „Железопътна система на Европейския съюз“ е съвкупността от елементите на конвенционалните и високоскоростните железопътни системи, посочени в приложение I, точки 1 и 2;

Обосновка

Изключително важно е да се запази разграничението между конвенционалните и високоскоростните системи.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „оперативна съвместимост“ е способността на дадена железопътна система да позволява безопасно и непрекъснато движение на влакове, които постигат необходимите показатели на тези линии.

(2) „оперативна съвместимост“ е способността на дадена железопътна система да позволява безопасно и непрекъснато движение на влакове, които постигат необходимите показатели на тези линии. Тази способност зависи от всички регулаторни, технически и оперативни условия, които трябва да бъдат спазени, за да се изпълнят съществените изисквания.

 

Обосновка

Това изречение, което вече съществува в настоящата европейска законодателна рамка, остава необходимо, тъй като предоставя по-голяма яснота.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) „возило“ е железопътно превозно средство, което може да се движи на собствени колела по железопътни релси със или без теглене, с композиране в постоянна или променлива формация . Возилото се състои от една или повече структурни и функционални подсистеми ;

(3) „возило“ е железопътно превозно средство, което може да се движи на колела по железопътни релси със или без теглене. Возилото се състои от една или повече структурни подсистеми;

Изменение    25

Предложение за директива

Член 2 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) „мобилна подсистема“ е подсистемата „подвижен състав“, подсистемата за контрол, управление и сигнализация, както и возилото, ако се състои от една подсистема;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „съществени изисквания“ са всички условия, изложени в приложение III, които трябва да бъдат спазени от железопътната система, подсистемите и съставните елементи на оперативната съвместимост, включително интерфейсите между тях;

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    27

Предложение за директива

Член 2 – точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) „орган за оценяване на съответствието“ означава орган, който е нотифициран или определен да отговаря за извършването на дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертифициране и проверки. Органът за оценяване на съответствието се класифицира като „нотифицирана организация“ след уведомяването за съществуването му от страна на държава членка. Органът за оценяване на съответствието се класифицира като „определен орган“ след определянето му от страна на държава членка.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) „модернизиране“ означава всяка работа по модификация на подсистема или част от нея , която води до промяна в техническото досие, придружаващо декларацията „ЕО“ за проверка, ако това техническо досие съществува, и която подобрява цялостните показатели на подсистемата;

(12) „модернизиране“ означава всяка работа по съществена модификация на подсистема или част от нея, която води до промяна в техническото досие, придружаващо декларацията „ЕО“ за проверка, ако това техническо досие съществува, и която подобрява цялостните показатели на подсистемата; . Когато се извършва работа по модификация на подсистема или возило, съответната ТСОС определя дали въпросната работа трябва да бъде класифицирана като съществена и в случай че това е така, посочва причините за тази класификация.

Обосновка

Не всяка незначителна модификация следва да изисква ново разрешение. В същото време трябва да има общо разбиране относно това, кога измененията се считат за съществени, което следва да се разработи посредством ТСОС.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) „подновяване“ означава всяка работа по модификация на подсистема или част от нея, която не променя цялостните показатели на подсистемата;

(13) „подновяване“ означава всяка съществена работа по замяна на подсистема или част от нея, която не променя цялостните показатели на подсистемата. Когато се извършва работа по замяна на подсистема или возило, съответната ТСОС определя дали въпросната работа трябва да бъде класифицирана като съществена и в случай че това е така, посочва причините за тази класификация.

Обосновка

Не всяко несъществено подновяване следва да изисква ново разрешение. В същото време трябва да има общо разбиране относно това, кога подновяванията се считат за съществени, което следва да се разработи посредством ТСОС.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 2 – точка 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) „възложител“ е всяка организация , държавна или частна, което поръчва проектирането и/или изграждането или подновяването, или модернизирането на подсистема. Тази организация може да бъде железопътно предприятие, управител на инфраструктурата или ползвател, или концесионер, отговарящ за изпълнение на проект;

(17) „възложител“ е всяка организация , държавна или частна, което поръчва проектирането и/или изграждането или подновяването, или модернизирането на подсистема. Тази организация може да бъде железопътно предприятие, управител на инфраструктурата или ползвател,организация, която отговаря за поддръжката, или концесионер, отговарящ за изпълнение на проект;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) „ползвател“ е физическото или юридическото лице, което в качеството си на собственик на возилото или титуляр на правото да го ползва, експлоатира возилото като средство за транспорт и е регистрирано като такъв в националния регистър на возилата , посочен в член 43;

(18) „ползвател“ е физическото или юридическото лице, което в качеството си на собственик на возило или титуляр на правото да ползва това возило, го експлоатира като средство за транспорт и като такъв е регистрирано в регистрите на возилата, посочени в членове 43 и 43а;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 2 – точка 18 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) „собственик“ е физическото или юридическото лице, което е собственик на возило и като такъв е регистрирано в регистрите на возилата, посочени в членове 43 и 43а;

Обосновка

По съображения за безопасност и отчетност информацията относно собственика на вагоните трябва да се включи в Европейския регистър на возилата.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 2 – точка 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) „национални правила“ означава всички задължителни правила, които съдържат изисквания за безопасност на железопътния транспорт или технически изисквания, наложени на ниво държави членки и приложими за железопътните предприятия, независимо от органа или организацията, който/която ги издава;

(26) „национални правила“ означава всички задължителни правила, нотифицирани от държава членка, които съдържат изисквания за безопасност на железопътния транспорт или технически изисквания, наложени на ниво държави членки и приложими за участниците в железопътната система, независимо от органа, който ги издава;

Обосновка

Съгласно член 14 — Национални правила — от Директивата за оперативната съвместимост, държавите членки уведомяват Комисията, като й представят списък с националните правила. Националните правила се прилагат за всички участници в железопътния сектор, а не само за железопътните предприятия.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 2 – точка 27 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a) „област на употреба“ е мрежа или мрежи в Съюза или в рамките на държава членка, или на група от държави членки, с която дадено возило е технически съвместимо съгласно техническото му досие;

Изменение    35

Предложение за директива

Член 2 – точка 27 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27б) „изолирана железопътна мрежа“ е железопътната мрежа на държава членка или част от нея с междурелсие от 1520 mm, която е географски или технически отделена от европейската мрежа със стандартно номинално междурелсие (1435 mm – наричано по-долу „стандартно междурелсие“) и е добре интегрирана в железопътната мрежа с междурелсие от 1520 mm заедно с трети държави, но е изолирана от стандартната мрежа на Съюза.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 2 – точка 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) „приемлив начин за постигане на съответствие“ е издаването на необвързващи становища от Агенцията с цел определяне на начините за постигане на съответствие със съществените изисквания;

(28) „приемлив начин за постигане на съответствие“ е издаването на необвързващи становища от Агенцията с цел определяне на начините за постигане на съответствие със съществените изисквания, за да се компенсират временно слабостите на дадена ТСОС, докато тази ТСОС бъде изменена;

Обосновка

Временно Агенцията може да определи средства за постигане на съответствие при липса на ясно определение в ТСОС.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 2 – точка 28 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a) „приемлив национален начин за постигане на съответствие“ е друг документ за съответствие, издаден в дадена държава членка, който поражда презумпция за съответствие със съответната част от националните правила. Тези приемливи национални начини за съответствие се съобщават на Агенцията.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 2 – точка 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) „упълномощен представител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в рамките на Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

(31) „упълномощен представител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в рамките на Съюза, което е упълномощено писмено от производител или възложител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 2 – точка 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) „техническа спецификация“ е документ, който определя техническите изисквания, на които да отговаря определен продукт, процес или услуга;

(32) „техническа спецификация“ е документ, който определя техническите изисквания, на които да отговаря определен продукт, подсистема, процес или услуга;

Обосновка

Техническите спецификации могат да се отнасят и за подсистеми.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 2 – точка 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) „лице с увреждания или лице с намалена подвижност“ е всяко лице с постоянно или временно физическо, психическо, умствено или сетивно увреждане, което във взаимодействие с различни пречки може да попречи на пълното и ефективно използване на транспорта наравно с другите пътници, или лице, чиято подвижност при използването на транспорт е намалена поради възрастта.

(37) „лице с увреждания или лице с намалена подвижност“ е всяко лице с постоянно или временно физическо, психическо, умствено или сетивно увреждане, което във взаимодействие с различни пречки може да попречи на пълното и ефективно използване на транспорта наравно с другите пътници, или лице, чиято подвижност при използването на транспорт е намалена поради възрастта и следователно се нуждае от специални услуги.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 3 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Никое лице не трябва да бъде пряко или непряко дискриминирано поради увреждане. С цел да се осигури възможност на всички граждани на Съюза да се възползват от предимствата, произтичащи от създаването на пространство без вътрешни граници, държавите членки правят необходимото за осигуряване на безпрепятствен достъп до железопътната система.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Подсистемите съответстват на действащите ТСОС при въвеждането в експлоатация, модернизиране или подновяване съобразно настоящата директива; това съответствие се подържа постоянно, докато се ползва всяка една подсистема.

3. Стационарните подсистеми съответстват на действащите ТСОС при първото назначаване на нотифициран орган и най-късно при издаването на разрешително за строеж. Возилата са в съответствие с ТСОС и се подчиняват на действащите национални правила при първото назначаване на нотифициран орган. Това съответствие и подчиняване на правилата се поддържат постоянно, докато се ползва всяка една подсистема.

Обосновка

Процесите на планиране, одобрение и изграждане при стационарните подсистеми често са сложни. Затова е важно, след като е започнало изграждането на дадена подсистема при спазване на определена ТСОС, разрешението тя да се пусне на пазара да се даде съгласно ТСОС, която е била действаща при издаването на разрешителното за строеж. Ако същата тази ТСОС претърпи промяна по време на процесите на изграждане, това не трябва да влияе на процедурата по издаване на разрешение.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 4 - параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) определя съставните елементи на оперативната съвместимост и интерфейсите, които трябва да бъдат обхванати от европейските спецификации, включително европейските стандарти, които са необходими за постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система;

г) определя съставните елементи на оперативната съвместимост и интерфейсите, които трябва да бъдат обхванати от европейските спецификации, включително европейските стандарти, които са необходими за постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система. Това включва идентифицирането на подлежащите на стандартизиране резервни части за железопътния транспорт съгласно член 41 от Регламент (ЕС) № … на Европейския парламент и на Съвета13a. Във всяка ТСОС е включен списъкът на резервните части за стандартизиране, в това число съществуващи части.

 

_________________

 

13a Регламент (EС) №  ... на Европейския парламент и на Съвета от ... относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ L …).

Обосновка

Всички ТСОС следва да включват списък на резервните части за стандартизиране, за да се постигне създаването на вътрешен пазар на оборудване за железопътната система. Това съответства на предложението на Комисията в член 41 от Регламента за Агенцията.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 4 – точка 4 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) посочва стратегията за прилагане на ТСОС. По-специално е необходимо да се определят етапите, през които да се премине, за да се направи постепенен преход от съществуващата ситуация до окончателната ситуация, при която съобразяването с ТСОС ще е правило , включително да се определят крайни срокове за завършване на тези етапи, когато е необходимо;

е) посочва стратегията за прилагане на ТСОС. По-специално е необходимо да се определят етапите, през които да се премине, за да се направи постепенен преход от съществуващата ситуация до окончателната ситуация, при която съобразяването с ТСОС ще е правило, включително да се определят крайни срокове за завършване на тези етапи. Графикът, който определя етапите, е свързан с оценка, която анализира очакваните разходи и ползи от прилагането на ТСОС, както и очакваното въздействие върху засегнатите оператори и икономически агенти;

Обосновка

Комисията въвежда възможността за определяне на срокове за прилагането на ТСОС. Целесъобразно е да се установят и график за прилагане, оценка, която да отчита очакваните разходи и ползи от прилагането на ТСОС, както и очакваното въздействие върху засегнатите оператори и икономически субекти.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 4 - параграф 4 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) посочва параметрите, които следва да бъдат подлагани на проверка от железопътното предприятие и процедурите за проверка на параметрите след доставянето на разрешенията за пускане на возилата на пазара и преди вземането на решение за въвеждане в експлоатация, за да се осигури съвместимост между возилата и маршрутите, по които те ще бъдат експлоатирани;

и) посочва параметрите, които следва да бъдат подлагани на проверка, за да се осигури съвместимост между возилата и маршрутите, по които те ще бъдат експлоатирани;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа) посочва конкретните параметри, които подлежат на проверка, и предоставя описания за подновяването, подобряването или подмяната на резервни части или елементи на оперативната съвместимост, които следва да бъдат разгледани във връзка с член 21, параграф 3;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 5 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Съставянето, приемането и преразглеждането на всяка една ТСОС (включително основните параметри) отчитат очакваните разходи и ползи от всички разглеждани технически решения, заедно с интерфейсите между тях, така че да се установят и приложат най-добрите решения.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Агенцията изготвя проекта за ТСОС на базата на тези основни параметри. Когато е целесъобразно, Агенцията отчита техническия напредък , вече проведената работа по стандартизация, създадените вече работни групи и признатата научноизследователска работа.

б) Агенцията изготвя проекта за ТСОС на базата на тези основни параметри. Когато е целесъобразно, Агенцията отчита техническия напредък , вече проведената работа по стандартизация, създадените вече работни групи и признатата научноизследователска работа.

Към проекта за ТСОС се прилага обща оценка на очакваните разходи и ползи от прилагането на ТСОС. Тази оценка отразява очакваното въздействие върху всички участващи оператори и икономически агенти.

Към проекта за ТСОС се прилага обща оценка на очакваните разходи и ползи от прилагането на ТСОС. Тази оценка отразява очакваното въздействие върху всички участващи оператори и икономически агенти и взема надлежно предвид изискванията на Директива …/… относно безопасността на железопътната система в рамките на Европейския съюз. Държавите членки вземат участие в тази оценка, като предоставят изискваните данни, когато е целесъобразно.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. По време на подготвителната работа по ТСОС Комисията може да формулира всякакви правила или полезни препоръки по отношение на проекта на тези ТСОС и анализа за разходите и ползите. По-специално Комисията може, да изиска проучването на алтернативни решения и оценката на разходите и ползите от тези алтернативни решения да бъде включена в приложения към проекта за ТСОС доклад.

4. Комитетът, посочен в член 48, бива информиран редовно за подготвителната работа по ТСОС. По време на тази работа, по искане от страна на комитета Комисията може да формулира всякакви правила или полезни препоръки по отношение на проекта на тези ТСОС и анализа за разходите и ползите. По-специално Комисията може, по искане от страна на държава членка, да изиска проучването на алтернативни решения и оценката на разходите и ползите от тези алтернативни решения да бъде включена в приложения към проекта за ТСОС доклад.

Обосновка

Съгласно член 48 Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 21 от Директива 96/48/ЕО.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 5 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за Агенцията], Агенцията изготвя и редовно актуализира списъка на асоциациите на ползвателите и организациите , които следва да бъдат консултирани. Този списък може да бъде преразглеждан и актуализиран при искане от страна на държава членка или по иницатива на Комисията.

(7) В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за Агенцията], Агенцията изготвя и редовно актуализира списъка на асоциациите на ползвателите и организациите , които следва да бъдат консултирани. Този списък задължително включва представителни сдружения и органи от всички държави членки и може да бъде преразглеждан и актуализиран при искане от страна на държава членка или по инициатива на Комисията.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 5 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Съставянето, приемането и преразглеждането на ТСОС се съобразяват с мнението на социалните партньори по отношение на условията, посочени в член 4, параграф 4, буква ж). За тази цел Агенцията извършва консултация със социалните партньори, преди да представи на Комисията препоръки относно ТСОС и измененията в тях. Консултациите със социалните партньори се извършват в контекста на Комитета за секторен диалог, създаден в съответствие с Решение 98/500/ЕО на Комисията от 20 май 1998 г. относно учредяването на комитети за секторен диалог за насърчаване на диалога между социалните партньори на европейско равнище15. Социалните партньори публикуват становището си в срок от три месеца.

(8) Съставянето, приемането и преразглеждането на ТСОС се съобразяват с мнението на представителните социални партньори във всички държави членки по отношение на условията, посочени в член 4, параграф 4, буква ж), както и при всички други ТСОС, които засягат пряко или непряко участващия персонал. За тази цел Агенцията извършва консултация със социалните партньори, преди да представи на Комисията препоръки относно ТСОС и измененията в тях. Консултациите със социалните партньори се извършват в контекста на Комитета за секторен диалог, създаден в съответствие с Решение 98/500/ЕО на Комисията от 20 май 1998 г. относно учредяването на комитети за секторен диалог за насърчаване на диалога между социалните партньори на европейско равнище15. Социалните партньори публикуват становището си в срок от три месеца.

_______________

______________

15 OВ L 225, 12.08.98, стр. 27. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1792/2006 (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

15 OВ L 225, 12.08.98, стр. 27. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1792/2006 (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

Изменение    52

Предложение за директива

Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Даден член на мрежата на представителните органи може да действа като заявител за искане на становища относно недостатъците на ТСОС чрез Комисията. Заявителят се уведомява за взетото решение. Комисията надлежно предоставя обосновка за всеки свой отказ.

Обосновка

Тъй като железопътният сектор поема рисковете и разходите по евентуално забавяне на даден проект, той следва да има правото не само да дава своя принос, но и да бъде информиран относно причините в случай на отказ.

Изменение     53

Предложение за директива

Член 7 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) за всяко предложено подновяване, удължаване или модернизиране на съществуваща подсистема или част от нея, когато прилагането на тези ТСОС би компрометирало икономическата жизнеспособност на проекта.

в) за всяко предложено подновяване, удължаване или модернизиране на съществуваща подсистема или част от нея, когато прилагането на тези ТСОС сериозно би компрометирало икономическата жизнеспособност на проекта.

Обосновка

Икономическата жизнеспособност на един проект не трябва да бъде претекст за неприлагане на ТСОС.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) се използват в областта им на употреба по предназначение и са правилно монтирани и поддържани.

б) се използват в областта им на употреба по предназначение в съответствие с областта на употреба, определена съгласно член 2, точка 27а, и са правилно монтирани и поддържани.

Обосновка

С цел да се внесе повече яснота и да се избегне объркване, е необходимо да се направи позоваване на определението за „област на употреба по предназначение“

Изменение    55

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки не могат, на територията си и въз основа на настоящата директива, да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на съставни елементи на оперативната съвместимост за употребата им в железопътната система, когато те удовлетворяват условията на настоящата директива. По-специално, те не могат да изискват проверки, които вече са осъществени като част от процедурата, водеща до издаване на декларация „ЕО“ за съответствие или годност за употреба.

Държавите членки не могат, на територията си и въз основа на настоящата директива, да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на съставни елементи на оперативната съвместимост за употребата им в железопътната система, когато те удовлетворяват условията на настоящата директива. По-специално, те не могат да изискват проверки, които вече са осъществени като част от процедурата, водеща до издаване на декларация „ЕО“ за съответствие или годност за употреба.

 

Държава членка не може да забранява, ограничава или възпрепятства пускането в експлоатация на съставни елементи на оперативната съвместимост с признато съответствие в дадена област на употреба по предназначение, ако въпросната област се намира на нейна територия.

Обосновка

Тази нова алинея подкрепя идеята за свеждане до минимум на допълнителните изисквания за даден съставен елемент, чието съответствие вече е било признато за дадена област на употреба. Тя изрично не позволява дадена държава да създава пречки пред разрешението за пускане в експлоатация, в случай че въпросната област се намира на нейна територия. Очевидно този съставен елемент няма да е оперативно съвместим извън областта, за която съответствието му е било признато.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията определя с помощта на актове за изпълнение обхвата и съдържанието на декларацията „ЕО“ за съответствие и годност за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост, нейния формат и подробно описание на включената в нея информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по изпитване, посочена в член 48, параграф 3.

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 46 по отношение на обхвата и съдържанието на декларацията „ЕО“ за съответствие и годност за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 8 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Комисията установява чрез актове за изпълнение формата и подробното описание на информацията, включена в декларацията „ЕО“ за съответствие и за годност за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 3.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията се консултира със заинтересованите страни в най-кратък срок. Когато след консултациите Комисията установи, че мярката е обоснована, тя незабавно уведомява за това държавата членка, предприела инициативата. Когато след консултациите Комисията установи, че мярката е необоснована , тя незабавно информира за това държавата членка, предприела инициативата, както и производителя или неговия упълномощен представител, установен в Съюза .

2. Агенцията, въз основа на мандат от Комисията, започва незабавно, и във всички случаи в рамките на 20 дни, процес на консултации със засегнатите страни. След тези консултации Агенцията установява дали мярката е обоснована. Агенцията незабавно информира за това Комисията, държавата членка, предприела инициативата в това отношение, както и производителя или неговия упълномощен представител, установен в Съюза.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията гарантира , че държавите членки са информирани за развитието и резултата от тази процедура.

заличава се

Изменение    60

Предложение за директива

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки и Агенцията считат за оперативно съвместими и отговарящи на съществените изисквания онези структурни подсистеми, изграждащи железопътната система, които са обхванати от декларацията „ЕО“ за проверка.

1. Държавите членки и Агенцията считат за оперативно съвместими и отговарящи на съществените изисквания онези структурни подсистеми, изграждащи железопътната система, които са обхванати, когато е целесъобразно, от декларацията „ЕО“ за проверка, установена чрез сравняване с ТСОС в съответствие с член 15, или от декларацията за проверка, установена чрез сравняване с нотифицираните национални правила съгласно член 15а, или и двете.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Проверката на оперативната съвместимост на една структурна подсистема, изграждаща железопътната система, в съответствие със съществените изисквания, се извършва чрез сравняване с ТСОС и националните правила, нотифицирани в съответствие с параграф 3 .

заличава се

Изменение    62

Предложение за директива

Член 13 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В основата на решението за предоставяне на разрешение са ТСОС и нотифицираните национални правила, приложими към момента на подаване на заявлението.

Обосновка

Решението за разрешение на превозно средство се дава въз основа на разпоредбите, които са в сила в момента на вземане на решението от страна на органа. Тъй като понякога между датата на подаване на заявлението и датата на решението в миналото можеше да изминат няколко години, новите правила, приемани междувременно в този период, трябваше впоследствие да се вземат под внимание в рамките на текущата процедура. „Замразяването“ на поканата за разрешение в момента на подаване на заявлението предоставя на заявителя сигурност по отношение на планирането и намалява разходите и времетраенето на процедурата за даване на разрешение.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 13 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За всяка подсистема държавите членки съставят списък на националните правила, които се използват за прилагането на съществените изисквания в следните случаи :

3. За всяка подсистема държавите членки съставят списък на националните правила, които се използват за прилагането на съществените изисквания и/или приемливите национални начини за постигане на съответствие в следните случаи :

Изменение    64

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) когато мрежите и возилата не са обхванати от ТСОС;

Изменение    65

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) поради съображения за сигурност, специфични за една или повече държави членки, при условие че са доказани, и при спазване на прерогативите на Агенцията;

Изменение    66

Предложение за директива

Член 14 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки уведомяват Комисията за този списък с национални правила, посочен в член 13, параграф 3 или:

1. Държавите членки уведомяват Комисията и Агенцията за този списък с използваните национални правила, посочен в член 13, параграф 3, в следните случаи:

Изменение    67

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) всеки път, когато се променя списъкът на правилата, или

a) всеки път, когато се променя списъкът на правилата,

Изменение    68

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) след като е било подадено искане за неприлагането на ТСОС в съответствие с член 7 , или

б) когато е било подадено искане за неприлагането на ТСОС в съответствие с член 7 ,

Изменение    69

Предложение за директива

Член 14 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) когато за националното(ите) правило(а) не е изпратена нотификация до датата на влизане в сила на настоящата директива;

Изменение    70

Предложение за директива

Член 14 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. В рамките на един месец след влизането в сила на настоящата директива държавите членки уведомяват Комисията за всички съществуващи национални правила, които не са били нотифицирани до датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки нотифицират Агенцията и Комисията за пълния текст на съществуващите национални правила чрез съответната информационнотехнологична система в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламент за създаване на агенция].

2. Държавите членки нотифицират за пълния текст на съществуващите национални правила чрез съответната информационнотехнологична система в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламент за създаване на агенция].

Изменение    72

Предложение за директива

Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ако държава членка възнамерява да въведе ново национално правило, тя уведомява Агенцията и Комисията за проекта на това правило с помощта на съответната информационнотехнологична система в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламент за създаване на агенция].

4. Ако държава членка възнамерява да въведе ново национално правило, тя представя за разглеждане на Агенцията и Комисията проекта на това правило поне три месеца преди заплануваното влизане в сила на предлаганото ново правило, като посочва причината за въвеждането му, в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № .../... [Регламент за създаване на агенция], с помощта на съответната информационнотехнологична система в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламент за създаване на агенция].

Обосновка

Следва да се предвиди процедура, така че да може, ако е необходимо, да се предприемат неотложни превантивни мерки (например вследствие на злополука или инцидент).. В такива случаи Европейската железопътна агенция пак валидира правилото, но следва да бъдат предприети действия за незабавното прилагане на правилото за ограничен срок (2 месеца), независимо дали Агенцията го валидира или не. Европейската железопътна агенция следва да хармонизира тези правила, ако те засягат няколко държави членки.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 14 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Когато уведомяват за действащо или ново национално правило, държавите членки представят доказателство за необходимостта от това правило, за да се изпълни съществено изискване, което все още не е обхванато от съответната ТСОС. Държавите членки не могат да уведомяват за национално правило, без да обосноват тази необходимост.

 

Агенцията разполага с два месеца, за да разгледа проекта за правило и да отправи препоръка до Комисията. Комисията одобрява или отхвърля проекта за правило. Единствено в случай на неотложни превантивни мерки държавите членки могат незабавно да приемат и прилагат ново правило с валидност 2 месеца. Когато такова правило засяга няколко държави членки, Комисията, в сътрудничество с Агенцията и националните органи по безопасността, хармонизира правилата на равнище ЕС.

Обосновка

Държавата членка трябва да обоснове необходимостта от специално национално правило (действащо или ново); това доказателство трябва да се предостави заедно с нотифицираното правило. Ако тази обосновка е приемлива за Агенцията, правилото може да се нотифицира и публикува; в противен случай то трябва да бъде изменено или оттеглено от държавата членка.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 14 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията определя с помощта на актове за изпълнение класификацията на нотифицираните национални правила в различни групи с цел да се улеснят проверките за съвместимост между стационарното и мобилното оборудване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по изпитване, посочена в член 48, параграф 3.

1. Комисията определя с помощта на актове за изпълнение класификацията на нотифицираните национални правила в различни групи с цел да се улеснят взаимното признаване в различните държави членки и проверките за съвместимост между стационарното и мобилното оборудване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по изпитване, посочена в член 48, параграф 3. Агенцията класифицира в съответствие с тези актове за изпълнение националните правила, нотифицирани в съответствие с настоящия член, и публикува съответния регистър. В този регистър се изброяват също така приемливите национални начини за постигане на съответствие.

Обосновка

Настоящото изменение отново въвежда големия напредък, направен от действащата директива по отношение на взаимното признаване. Националните правила следва също така да са класифицирани, за да се улеснява взаимното признаване. Към настоящия момент националните правила, класифицирани „А“, се проверяват само веднъж. Регистърът трябва да съдържа приемливите национални начини за постигане на съответствие.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Задачата на нотифицираната организация за оценяване на съответствието , отговаряща за проверката „ЕО“ на една подсистема, започва на етапа на проектирането и обхваща целия период на производство до етапа на приемане преди въвеждането в експлоатация на подсистемата. Тя може да обхваща също проверка на интерфейсите на въпросната подсистема със системата, в която тя се включва, въз основа на наличната информация в съответната ТСОС и регистрите, предвидени в членове 44 и 45.

2. Задачата на нотифицираната организация за оценяване на съответствието , отговаряща за проверката „ЕО“ на една подсистема, започва на етапа на проектирането и обхваща целия период на производство до етапа на приемане преди въвеждането в експлоатация на подсистемата. Тя обхваща също проверка на интерфейсите на въпросната подсистема със системата, в която тя се включва, въз основа на наличната информация в съответната ТСОС и регистрите, предвидени в членове 44 и 45.

Обосновка

От съществено значение е интерфейсите също да бъдат обхванати, както е в действащата директива.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всяка промяна на техническото досие, посочено в параграф 3, която оказва влияние върху извършваните проверки, предполага необходимостта да се изготви нова декларация ЕО“ за проверка.

4. Всяко модернизиране води до необходимостта да се изготви нова декларация „ЕO“ за проверка.

Обосновка

Параграфът следва да се опрости в съответствие с определението за „модернизиране“, посочено в член 2, параграф 12.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15а

 

Процедура за изготвяне на декларацията за проверка в съответствие с националните правила

 

Процедурата за изготвяне на декларацията „ЕО“ за проверка, посочена в член 15, се прилага, по необходимост, за създаването на декларация за проверка по отношение на националните правила.

 

Държавите членки посочват органите, отговорни за провеждането на процедурата за проверка по отношение на националните правила, в съответствие с глава VI.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 15 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. С помощта на актове за изпълнение Комисията определя:

заличава се

a) процедурите за проверка на подсистемите, включително общите принципи, съдържанието, процедурата и документите, свързани с процедурата за проверка „ЕО“, както и процедурата за проверка в съответствие с националните правила;

 

б) образците за декларацията „ЕО“ за проверка и за декларацията за проверка в съответствие с националните правила, както и образците за документите от техническото досие, което трябва да придружава декларацията за проверка.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 3.

 

Изменение    79

Предложение за директива

Член 15 - параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 46, с цел установяване на процедурите за проверка на подсистемите, включително общите принципи, съдържанието, процедурата и документите, свързани с процедурата за проверка „ЕО“, както и процедурата за проверка в съответствие с националните правила.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 15 - параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б. Комисията изготвя, посредством актове за изпълнение, образците за декларацията „ЕО“ за проверка и за декларацията за проверка в съответствие с националните правила, както и образците за документите, които е необходимо да съдържа техническото досие, което трябва да придружава декларацията за проверка.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 3.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки национален орган по безопасността разрешава въвеждането в експлоатация на енергийните и инфраструктурните подсистеми, които се намират или експлоатират на територията на съответната държава членка.

Всеки национален орган по безопасността разрешава въвеждането в експлоатация на енергийните и инфраструктурните подсистеми, както и на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, различни от съоръжения на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), които се намират или експлоатират на територията на съответната държава членка. Националните органи по безопасността вземат предвид становището на Агенцията, когато става въпрос за коридори или трансгранични участъци на TEN-T.

 

Агенцията разрешава трансгранични инфраструктури с един управител на инфраструктурата.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията взема решения, с които разрешава въвеждането в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, които се намират или експлоатират в целия Съюз.

Агенцията разрешава ERTMS в тясно сътрудничество с националните органи по безопасността. Преди Агенцията да разреши ERTMS, националният орган по безопасността е компетентен за проверка на оперативната съвместимост с националните мрежи. Агенцията гарантира еднаквото прилагане на ERTMS в Съюза.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В случая с ERTMS Агенцията се консултира с националния орган по безопасността в срок от един месец от получаване на пълното заявление, за да осигури съгласувано развитие на ERTMS в рамките на Съюза. Националният орган по безопасността в рамките на два месеца издава становище на вниманието на Агенцията относно техническата и оперативна съвместимост на подсистемата с возилата, предназначени да използват съответната част на тази мрежа. В рамките на възможното Агенцията взема предвид това становище, преди да издаде разрешение, а в случай на несъгласие информира националния орган по безопасността, като посочва причините за това. Настоящият член не засяга задълженията на Агенцията като системен орган съгласно глава 6 от Регламент (ЕС) № .../... [Регламент за Агенцията].

 

Когато Агенцията не е съгласна с отрицателна оценка, извършена от националния орган по безопасността, тя информира въпросния орган за това, като посочва причините за несъгласието. Агенцията и националният орган по безопасността си сътрудничат за постигането на взаимно приемлива оценка. При необходимост, ако бъде решено от Агенцията и националния орган по безопасността, в този процес участва и заявителят. Ако не бъде постигната взаимно приемлива оценка в рамките на един месец, след като Агенцията е информирала съответния национален орган по безопасността за несъгласието си, Агенцията взема окончателното си решение, освен ако националният орган по безопасността не е отнесъл въпроса за арбитраж до апелативния съвет, създаден съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № …/… (Регламент за Агенцията). Апелативният съвет решава дали да потвърди проекта за решение на Агенцията в срок от един месец след искането на националния орган по безопасността.

 

Всяко решение за отказ на искане на разрешение за пускане в експлоатация на стационарни съоръжения е надлежно обосновано от Агенцията. Заявителят може в срок от един месец от получаване на отрицателното решение да отправи искане Агенцията да преразгледа решението си. Това искане се придружава от обосновка на мотивите. Агенцията има два месеца от датата на получаване на искането за преразглеждане, за да потвърди или отмени своето решение. Ако решението за отказ на Агенцията бъде потвърдено, заявителят може да обжалва пред апелативния съвет, създаден съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № …/… (Регламент за Агенцията).

Изменение    84

Предложение за директива

Член 18 - параграф 3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) декларацията за проверка в съответствие с националните правила.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 18 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В рамките на един месец от получаване на искането на заявителя Агенцията или националният орган по безопасността, в зависимост от това кой е компетентният орган, информира заявителя, че досието е пълно или изисква съответната допълнителна информация, като поставя разумен срок за предоставянето на тази информация.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В случай на подновяване или модернизиране на съществуващите подсистеми, заявителят изпраща на националния орган по безопасността (за енергийните и инфраструктурните подсистеми) или на Агенцията (за подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия) досие с описание на проекта. Националният орган по безопасността или Агенцията проверяват досието и вземат решение въз основа на критериите, предвидени в параграф 5, относно необходимостта от ново разрешение за въвеждане в експлоатация. Националният орган по безопасността и Агенцията вземат решения в предварително определен разумен срок, но не по-късно от четири месеца от получаването на цялата необходима информация.

4. В случай на подновяване или модернизиране на съществуващите подсистеми, заявителят изпраща досие с описание на проекта на националния орган по безопасността (за енергийните и инфраструктурните подсистеми и за подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия досие с описание на проекта, които не са съоръжения на ERTMS) или на Агенцията (за ERTMS и за трансгранични инфраструктури с един управител на инфраструктурата). Националният орган по безопасността или Агенцията проверяват досието и вземат решение въз основа на критериите, предвидени в параграф 5, относно необходимостта от ново разрешение за въвеждане в експлоатация. Националният орган по безопасността и Агенцията вземат решения в предварително определен разумен срок, но не по-късно от три месеца от получаването на цялата необходима информация.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Подсистемата „подвижен състав“, както и подсистемата за контрол, управление и сигнализация се пускат на пазара от заявителя само ако са проектирани, изградени и монтирани по такъв начин, че да отговарят на съответните съществени изисквания, предвидени в приложение III.

1. Мобилни подсистеми се пускат на пазара от заявителя само ако са проектирани, изградени и монтирани по такъв начин, че да отговарят на съответните съществени изисквания, предвидени в приложение III.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Возило се пуска на пазара само след като е получило разрешение за пускане на пазара, издадено от Агенцията в съответствие с параграф 5.

1. Возило се пуска на пазара само след като е получило разрешение за возила в съответствие с настоящия член.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Разрешението за возила трябва да съдържа следните данни:

 

а) областта на употреба;

 

б) стойностите на параметрите, изложени в ТСОС и, когато е приложимо, в националните правила, които имат значение за проверката на техническата съвместимост между возилото и областта на бъдеща употреба;

 

в) съответствието на возилото със съответните ТСОС и набори от национални правила, във връзка с параметрите, посочени в буква б);

 

г) условията за използване на возилото и други ограничения.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 20 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Агенцията взема решения, с които се издават разрешения за пускане на возила на пазара. Тези разрешения удостоверяват стойностите на съответните параметри за проверка на техническата съвместимост между возилото и стационарните съоръжения, както са определени в ТСОС. Разрешението за пускане на возилото на пазара също така предоставя информация относно съответствието на возилото с относимите ТСОС и набори от национални правила, свързани с тези параметри.

2. Разрешението за возила се издава на основата на досието на возилото или типа возило, предоставено от заявителя, като включва и удостоверителни документи за следното:

 

– във връзка с мобилните подсистеми, от които е изградено возилото:

 

а) необходимата декларация за проверка съгласно член 19;

 

б) техническата съвместимост с возилото;

 

в) безопасното интегриране на возилото;

 

– във връзка с возилото:

 

техническата съвместимост на возилото с мрежите в областта на употреба;

Изменение    91

Предложение за директива

Член 20 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Техническата съвместимост се установява въз основа на съответните ТСОС и, когато е приложимо, националните правила и регистри. Когато за получаване на удостоверителни документи относно техническата съвместимост са необходими изпитвания, съответните национални органи по безопасността могат да издават на заявителя временни разрешения за използване на возилото за практическа проверка по мрежата. Управителят на инфраструктурата, като се консултира със заявителя, полага всички усилия, за да гарантира, че всички изпитвания се провеждат в рамките на един месец след получаване на искането на заявителя. По целесъобразност националният орган по безопасността предприема мерки, за да гарантира провеждане на изпитванията.

 

Безопасното интегриране на подсистемите в рамките на возилото се установява въз основа на съответните ТСОС, общите методи за безопасност, предвидени в член 6 на Директива …/… [относно безопасността на железопътната система в рамките на Съюза], и когато е приложимо –националните правила.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 20 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Разрешението за пускане на возило на пазара може да определя условията за употреба на возилото и други ограничения.

3. Агенцията дава разрешение за возилото, след оценка на елементите от досието, посочени в параграф 2, в предварително определен разумен срок, но във всеки случай в рамките на 4 месеца от получаването на цялата съответна информация от заявителя. В рамките на един месец Агенцията посочва на заявителя дали досието е пълно или не. Всяко отрицателно решение във връзка със заявление е надлежно обосновано.

 

Разрешенията се признават във всички държави членки.

 

Агенцията поема пълна отговорност за разрешенията, които издава.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 20 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Разрешението за пускане на возило на пазара се издава на основата на досието на возилото или типа возило, предоставено от заявителя, като включва и документални доказателства за:

заличава се

и) пускане на пазара на мобилните подсистеми, от които е изградено возилото в съответствие с член 19;

 

й) техническата съвместимост на подсистемите, посочени в буква а) в рамките на возилото, установена на основата на относимите ТСОС, националните правила и регистрите;

 

к) безопасното интегриране на подсистемите, посочени в буква а) в рамките на возилото, което се установява въз основа на съответните ТСОС, национални правила и общите методи за безопасност, предвидени в член 6 на Директива …/… [относно безопасността на железопътната система в рамките на Съюза].

 

Изменение    94

Предложение за директива

Член 20 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. По време на преходния период, посочен в член Xа, заявителят може да избере да представи своето заявление за получаване на разрешение за возила на Агенцията или на съответния национален орган по безопасността.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 20 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията взема решенията, посочени в параграф 2, в предварително определен разумен срок, но във всеки случай в рамките на 4 месеца от получаването на цялата съответна информация. Теза разрешения са валидни във всички държави членки.

Всяко решение за отказ на разрешение за возила е надлежно обосновано. В срок от един месец, считано от получаването на решението за отказ, заявителят може да поиска от Агенцията или националния орган по безопасността, по целесъобразност, да преразгледа решението си. Агенцията или националният орган по безопасността има два месеца от датата на получаване на искането за преразглеждане, за да потвърди или отмени своето решение.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 20 – параграф 5 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако решението за отказ на Агенцията бъде потвърдено, заявителят може да обжалва пред апелативния съвет, определен съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № …/… [за създаване на Европейска железопътна агенция].

Изменение    97

Предложение за директива

Член 20 – параграф 5 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако решението за отказ на национален орган по безопасността бъде потвърдено, заявителят може да обжалва пред апелативния орган, определен от компетентната държава членка съгласно член 17, параграф 3 от Директива .../... [Директива относно безопасността на железопътния транспорт]. За целите на тази апелативна процедура държавите членки могат да определят свои регулаторни органи, посочени в член 56 от Директива 2012/34/ЕС.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 20 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Агенцията може да издава разрешения за пускане на возила на пазара за серия от возила. Тези разрешения са валидни във всички държави членки.

6. Агенцията може да измени или отмени разрешение за возила, в случай че то вече не изпълнява условията, съгласно които е било издадено, като посочва причините за това свое решение. Агенцията незабавно актуализира Европейския регистър съгласно член 43а.

 

В случай че национален орган по безопасността установи, че возило, притежаващо разрешение, не отговаря на съществени изисквания, той незабавно информира Агенцията и всички други национални органи по безопасността. Агенцията взема решение за необходимите мерки в рамките на един месец. В случай на необходимост от спешни превантивни мерки Агенцията може незабавно да ограничи или спре действието на разрешението, преди да приеме своето решение.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 20 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Заявителят може да подаде жалба пред Апелативния съвет по член 51 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламент за Агенцията] срещу решенията на Агенцията или заради липсата на действие от нейна страна в рамките на поставените срокове, определени в параграф 5.

7. На Комисията се предоставя правомощието да приема, не по-късно от шест месеца след приемането на настоящата директива, делегирани актове в съответствие с член 46 относно подробните правила за процедурата за издаване на разрешение, включващи:

 

а) подробни насоки, описващи и обясняващи изискванията за издаване на разрешение за возила и необходимите документи

 

б) реда и условията за издаване на разрешенията, като например същността и сроковете на всеки етап от процедурата;

 

в) критериите за оценка на досиетата на заявителите.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 20 – параграф 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) ново разрешение за пускане на возило на пазара се изисква, ако са променени стойностите на параметрите, включени във вече издаденото разрешение.

б) ново разрешение за возила се изисква, ако има значителни промени в стойностите на параметрите, включени във вече издаденото разрешение.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 20 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. По искане на заявителя в разрешението за пускане на возило на пазара може ясно да се посочват мрежите или железопътните линии, или групите от мрежи или линии, където железопътното предприятие може да въведе возило в експлоатация без допълнителни проверки или изпитвания, свързани с техническата съвместимост между возилото и тези мрежи или железопътни линии. В този случай заявителят включва в искането си доказателства за техническата съвместимост на возилото със съответните мрежи или линии.

заличава се

Гореспоменатата информация може също така да бъде добавена по искане на първоначалния или друг заявител след издаването на съответното разрешение за пускане на пазара.

 

 

 

Изменение    102

Предложение за директива

Член 20 - параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9а. Разрешения за возила, експлоатирани или предназначени за експлоатация на железопътна инфраструктура на изолирани железопътни мрежи, може също така да се издават от националните органи по безопасността на държавата членка, в която се намира въпросната мрежа. В такива случаи заявителят може да избира между подаването на заявление до Агенцията или до националните органи за безопасност на тези държави членки.

 

В рамките на преходния период, посочен в член 50а, националните органи по безопасността на държавите членки, в които се намира изолираната железопътна мрежа, определят общи процедури за издаване на разрешения за возила и осигуряват взаимно признаване на издадените от тях разрешения за возила. В случай на противоречащи си решения на националните органи по безопасността и при липса на взаимно приемливо решение Агенцията взема съответно решение в съответствие с член 16 от Регламент .../...[Регламент за Агенцията].

 

Ако до края на преходния период, посочен в член 50а, тези национални органи по безопасността не са установили правила за общи процедури за издаване на разрешения за возила и взаимно признаване на разрешения за возила, разрешенията, посочени в настоящия член, се издават само от Агенцията.

 

Ако са установени общи правила за процедурите за издаване на разрешения и взаимното признаване на разрешения за возила, националните органи по безопасността на държавите членки, в които има изолирани железопътни мрежи, могат да продължат да издават разрешения за возила и заявителят може да избере да подаде заявление за разрешение за возило до Агенцията или до съответните национални органи по безопасността след края на преходния период, определен в член 50а.

 

Десет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за напредъка, постигнат по отношение на оперативната съвместимост на изолираната железопътна мрежа, и ако е необходимо, внася подходящо законодателно предложение.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 20 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20а

 

Регистрация на возила, за които е издадено разрешение

 

Преди едно возило да бъде използвано за първи път, след като за него е издадено разрешение в съответствие с член 20, то се регистрира по искане на ползвателя.

 

Когато разрешението е издадено от Агенцията, возилото се регистрира в Европейския регистър в съответствие с член 43а.

 

Когато областта на бъдеща употреба на возилото е ограничена до територията на една държава членка и разрешението е издадено от националния орган по безопасността, то се регистрира в националния регистър на возилата на тази държава членка в съответствие с член 43.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въвеждане в експлоатация на возила

Използване на возила

Изменение    105

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Железопътните предприятия въвеждат возило в експлоатация само след извършването на проверка и след консултация с управителя на инфраструктурата по отношение на техническата съвместимост между возилото и маршрута, както и безопасното интегриране на возилото в системата, в която то ще бъде експлоатирано, установено въз основа на съответните ТСОС, национални правила, регистри и общите методи за безопасност, предвидени в член 6 от Директива […].

1. Преди едно железопътно предприятие да започне да използва возило в областта на употреба, определена в разрешението за возилото, то гарантира следното, като използва своята система за управление на безопасността:

Изменение    106

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел возилата първоначално получават разрешение за пускане на возилото на пазара в съответствие с член 20.

а) возилото е получило разрешение в съответствие с член 20 и е надлежно регистрирано;

Изменение    107

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б) техническата съвместимост между возилото и маршрута въз основа на регистъра на инфраструктурата, съответните ТСОС или всяка имаща отношение информация, предоставяна безплатно от управителя на инфраструктурата в разумни срокове, когато не съществува регистър на инфраструктурата или той е непълен; и

Изменение    108

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

в) интегриране на возилото във влаковата композиция, в която се предвижда да се използва, въз основа на системата за управление на безопасността, посочена в член 9 от Директивата за безопасността и ТСОС относно експлоатацията и управлението.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. За да помогне на железопътните предприятия да извършат проверка на техническата съвместимост и безопасното интегриране между возилото и маршрута(ите), управителят на инфраструктурата при подадено искане предоставя на железопътните предприятия допълнителна информация, свързана с характеристиките на маршрута(ите).

Изменение    110

Предложение за директива

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Железопътното предприятие съобщава решенията си относно въвеждането на возила в експлоатация на Агенцията, управителя на инфраструктурата и на съответния национален орган по безопасността. Тези решения се записват в националните регистри на возилата, посочени в член 43.

2. Железопътното предприятие съобщава решенията си относно експлоатацията на возила на Агенцията, управителя на инфраструктурата и на съответния национален орган по безопасността. Тези решения се записват в националния регистър на возилата, посочен в член 43, и в Европейския регистър, посочен в член 43а.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай на подновяване или модернизиране на съществуващите возила е необходима нова декларация „ЕО“ за проверка съгласно предвиденото в член 15, параграф 4. Освен това се изисква ново решение от страна на железопътното предприятие за въвеждане в експлоатация на тези возила, когато:

заличава се

а) общото ниво на безопасност на съответната подсистема може да бъде повлияно отрицателно от предвидените работи, или

 

б) то се изисква от съответните ТСОС.

 

Изменение    112

Предложение за директива

Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разрешение за пускане на типове возила на пазара

Разрешение за тип возила

Изменение    113

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията издава разрешения за пускане на типове возила на пазара.

През преходния период, посочен в член 50а, Агенцията или националния орган по безопасност издава разрешения за тип возила.

Изменение    114

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията предоставя подробни насоки относно реда за придобиване на разрешение за пускане на типове возила на пазара. На заявителите се предоставя безплатно документ с насоки за подаването на заявлението, в който се описват и обясняват изискванията за издаване на разрешения за пускане на типове возила на пазара, както и списък на необходимите документи. Националните органи по безопасността си сътрудничат с Агенцията по отношение на разпространяването на тази информация.

Агенцията и националните органи по безопасността предоставят подробни насоки относно реда за придобиване на разрешение за тип возила. На заявителите се предоставя безплатно документ с насоки за подаването на заявлението, в който се описват и обясняват изискванията за издаване на разрешения, както и списък на необходимите документи. Националните органи по безопасността си сътрудничат с Агенцията по отношение на разпространяването на тази информация.

Изменение    115

Предложение за директива

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При все това, ако Агенцията издава разрешение за пускане на возило на пазара, тя същевременно издава и разрешение за пускане на съответния тип возило на пазара.

2. При все това, ако разрешение за возило се издава от Агенцията или от национален орган по безопасността , едновременно с това се издава и разрешение за тип возила.

Изменение    116

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Возило, което съответства на типа возило, за което вече е издадено разрешение за пускане на пазара, получава без допълнителни проверки разрешение за пускане на пазара въз основа на декларация за съответствие с този тип, подадена от заявителя.

3. Возило, което съответства на типа возило, за който вече е издадено разрешение, получава без допълнителни проверки разрешение въз основа на декларация за съответствие с този тип, подадена от заявителя.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В случай на промени на съответните разпоредби на ТСОС или националните правила, въз основа на които е издадено разрешението за пускане на пазара на типа возило, ТСОС или националното правило определят дали вече издаденото разрешение за пускане на пазара на този тип возило остава валидно или трябва да бъде подновено. Ако това разрешение трябва да бъде подновено, проверките, които извършва Агенцията или националният орган по безопасността, могат да се отнасят единствено до променените правила. Подновяването на разрешение за пускане на тип возило на пазара не засяга разрешенията за пускане на возила на пазара, вече предоставени въз основа на предишното разрешение за пускане на този тип возило на пазара.

4. В случай на промени на съответните разпоредби на ТСОС или националните правила, въз основа на които е издадено разрешение за типа возило, ТСОС или националното правило определят дали вече издаденото разрешение за типа возило остава валидно или трябва да бъде подновено. Ако това разрешение трябва да бъде подновено, проверките, които извършва Агенцията или националният орган по безопасността, могат да се отнасят единствено до променените правила. Подновяването на разрешение за тип возило не засяга разрешенията за возила, вече предоставени въз основа на предишното разрешение за тип возило.

Изменение    118

Предложение за директива

Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 22а

 

Сътрудничество между Агенцията и националните органи по безопасността

 

За целите на параграфи 18, 20 и 22 Агенцията може да сключва споразумения за сътрудничество с националните органи по безопасността в съответствие с член 69 от Регламент …/… [за създаване на Европейска железопътна агенция].

 

Тези споразумения могат да бъдат конкретни или рамкови, с участието на един или повече национални органи по безопасността. В тях се съдържа подробно описание на задачите и условията за очакваните резултати и се определят приложимите срокове за постигането им, както и подробности за разпределението на таксите, заплащани от заявителя.

 

В тях може да се съдържат и конкретни договорености за сътрудничество в случай на мрежи, които изискват специални експертни познания поради географски съображения, напреднало прилагане на Европейската система за управление на железопътното движение, различно междурелсие или исторически съображения, с цел да се намалят административната тежест и разходите за заявителя. Такива споразумения се прилагат преди Агенцията да има право да получава заявления в съответствие с настоящата директива и при всички случаи най-късно шест месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 46, отнасящи се до такива споразумения за сътрудничество. Тези делегирани актове се приемат най-късно шест месеца след влизането в сила на настоящата директива.

 

Пет години след сключването на първото споразумение за сътрудничество и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка на споразуменията за сътрудничество, сключени от Агенцията.

Изменение    119

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) солидно техническо и професионално образование, което обхваща всички дейности, свързани с оценяването на съответствието, за които организацията за оценяване на съответствието е била нотифицирана;

а) солидно техническо и професионално образование, което обхваща всички дейности, свързани с оценяването на съответствието, за които организацията за оценяване на съответствието е била нотифицирана, както и обучение относно въпросите на достъпността;

Изменение    120

Предложение за директива

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяко возило , пуснато в експлоатация в железопътната система на Съюза , получава Европейски номер на возило (EVN) от националния орган по безопасността, компетентен в съответната област, преди първото въвеждане в експлоатация на возилото.

1. Всяко возило, пуснато в експлоатация в железопътната система на Съюза, получава Европейски номер на возило (EVN) от Агенцията в момента на предоставяне на разрешението.

Изменение    121

Предложение за директива

Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Железопътното предприятие, което експлоатира возилото, гарантира, че возилото е обозначено с предоставения му номер (EVN).

2. Железопътното предприятие, което експлоатира возилото, гарантира, че возилото е обозначено с предоставения му номер (EVN) и е отговорно за гарантирането на надлежната регистрация на возилото.

Изменение    122

Предложение за директива

Член 43 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) достъпен е за националните органи по безопасността и за разследващите органи, определени в членове 16 и 21 от Директива […/… относно безопасността на железопътната система в рамките на Съюза]; той е достъпен също така при всяко обосновано искане за регулаторните органи, посочени в членове 55 и 56 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство16, и за Агенцията, за железопътните предприятия и управителите на инфраструктурата, както и за лицата или организациите, които регистрират возилата или са посочени в регистъра.

в) публичен е.

______________

 

16 OВ L 343, 14.12.2012 г., стp. 32.

 

Изменение    123

Предложение за директива

Член 43 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. За всяко возило регистърът съдържа най-малкото следната информация:

 

а) EVN;

 

б) препратки към декларацията за проверка и издаващия орган;

 

в) идентификация на ползвателя и на собственика на возилото;

 

г) ограничения по отношение на начините, по които може да се използва возилото;

 

д) структурата, която отговаря за поддръжката.

Изменение    124

Предложение за директива

Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Титулярят на регистрацията съобщава на националните органи незабавно за всяка промяна на данните, въведени в националния регистър на возилата , за унищожаването на возилото или за решението си да го изключи от регистъра на националните органи по безопасност на държава членка, в която возилото е било въведено в експлоатация.

3. Титулярят на регистрацията съобщава на националните органи незабавно за всяка промяна на данните, въведени в националния регистър на возилата , за унищожаването на возилото или за решението си да го изключи от регистъра на националните органи по безопасност на държава членка, в която возилото е било използвано.

Изменение    125

Предложение за директива

Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Докато бъде създадена връзка между националните регистри на возилата на държавите членки, всяка държава членка, по отношение на отнасящите се за нея данни, актуализира своя регистър с промените, направени от другите държави членки в техните регистри.

4. Всяка държава членка актуализира своя регистър с промените, направени от другите държави членки в техните регистри, по отношение на отнасящите се за нея данни.

Изменение    126

Предложение за директива

Член 43 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. След като возила са били въведени в експлоатация за първи път в трета държава и държава членка е впоследствие ги е въвела в експлоатация на своя територия, тази държава членка гарантира извличането на съответните данни за возилото посредством националния регистър на возилата или по силата на разпоредбите на международно споразумение.

5. След като возила са били въведени в експлоатация за първи път в трета държава и държава членка впоследствие ги е използвала на своя територия, тази държава членка гарантира извличането на съответните данни за возилото посредством националния регистър на возилата.

Изменение    127

Предложение за директива

Член 43 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Националните регистри на возилата се включват в Европейския регистър на возилата след изтичането на преходния период, посочен в член 50а, с изключение на случаите, посочени в член 20, параграф 9а, съгласно условията, определени в настоящия член. Комисията определя посредством актове за изпълнение стандартния формат на документа. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 3.

Изменение    128

Предложение за директива

Член 43 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 43а

 

Европейски регистър на возилата

 

1. Агенцията поддържа регистър на въведените в експлоатация железопътни возила в Съюза. Този регистър отговаря на следните критерии:

 

а) той отговаря на общите спецификации, определени в параграф 2;

 

б) поддържа се и се актуализира от Агенцията;

 

в) публичен е.

 

2. Посредством актове за изпълнение Комисията приема общи спецификации относно съдържанието, формата на данните, функционалната и техническата структура, начина на работа, включително реда за обмен на данни, и правилата за въвеждане на данни и извършване на справки в европейските регистри на возилата. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по изпитване, посочена в член 48, параграф 3.

 

3. Титулярът на регистрацията декларира незабавно пред Агенцията всяка промяна на данните, въведени в Европейския регистър на возилата, унищожаването на возилото или решението си да го изключи от регистъра.

 

4. За всяко возило регистърът съдържа най-малкото следната информация:

 

а) EVN;

 

б) позовавания на декларацията за проверка „ЕО“ и издаващия орган;

 

в) позовавания на Европейския регистър на разрешените типове возила, посочен в член 44;

 

г) идентификация на ползвателя и на собственика на возилото;

 

д) ограниченията по отношение на начините, по които може да се използва возилото;

 

е) структурата, която отговаря за поддръжката.

 

При всяко издаване, подновяване, изменение, спиране или отмяна на разрешението за возило от Агенцията тя актуализира регистъра незабавно.

 

5. При возила, използвани за първи път в трета държава и впоследствие използвани в държава членка, тази държава членка гарантира, че възможността за извличане на данни за возилото, включително най-малко данни за ползвателя на возилото, структурата, която отговаря за поддръжката, и ограниченията по отношение на начините на използване, посредством Европейския регистър на возилата или по силата на разпоредби на международно споразумение.

Изменение    129

Предложение за директива

Член 44 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) свързан е с всички национални регистри на возилата .

заличава се

Изменение    130

Предложение за директива

Член 44 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Този регистър включва най-малко следните данни за всеки тип возило:

 

а) техническите характеристики на типа возило, определени в съответните ТСОС;

 

б) наименованието на производителя;

 

в) датите и препратки към последователните разрешения за този тип возило, включително ограничения или оттегляния;

 

г) конструктивните характеристики, предназначени за хора с намалена подвижност и хора с увреждания;

 

д) идентификация на собственика и на ползвателя на возилото;

 

Когато Агенцията издава, подновява, изменя, спира или отменя разрешението за въвеждане на типове возила в експлоатация, тя актуализира регистъра незабавно.

Изменение    131

Предложение за директива

Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка публикува регистър на инфраструктурата, в който се посочват стойностите на мрежовите параметри на всяка подсистема или част от съответната подсистема.

1. Всяка държава членка гарантира публикуването на регистър на инфраструктурата, в който се посочват стойностите на мрежовите параметри на всяка подсистема или част от съответната подсистема.

Изменение    132

Предложение за директива

Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Регистърът на инфраструктурата може да определя условията за използване на стационарни съоръжения и други ограничения.

3. Регистърът на инфраструктурата може да определя условията за използване на стационарни съоръжения и други ограничения, включително временни ограничения, които се прилагат за срок, по-дълъг от шест месеца.

Обосновка

За да е безопасна експлоатацията на влаковете, временните ограничения, които фактически се превръщат в постоянни, трябва да бъдат включени в регистъра.

Изменение    133

Предложение за директива

Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всяка държава членка актуализира регистъра на инфраструктурата в съответствие с Решение 2011/633/ЕС на Комисията.

4. Всяка държава членка гарантира актуализирането на регистъра на инфраструктурата в съответствие с Решение 2011/633/ЕС на Комисията.

Изменение    134

Предложение за директива

Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Други регистри, като регистър за достъпността, могат също да бъдат свързани с регистъра на инфраструктурата.

5. Други регистри, като регистър за достъпността за хора с увреждания и хора с намалена подвижност, също се свързват с регистъра на инфраструктурата.

Изменение    135

Предложение за директива

Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощията да приема делегирани актове, посочени в член 4, параграф 2 и член 5, параграф 3, се предоставят на Комисията за неопределен срок от датата на влизане в сила на настоящата директива.

2. Правомощията да приема делегирани актове, посочени в член 4, параграф 2, член 5, параграф 3, член 8, параграф 2 и член 15, параграф 7, се предоставят на Комисията за срок от пет години от [моля Службата за публикация да въведе датата на влизане в сила на настоящата директива].

 

Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за същия срок, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    136

Предложение за директива

Член 49 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 49а

 

Санкции

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 46 с цел установяване на режим от санкции при неизпълнение на предвидените в настоящия регламент срокове за приемане на решения от страна на Агенцията. Тя също така установява режим за обезщетяване в случаите, когато предвиденият в Регламента за Агенцията апелативен съвет се произнесе в полза на адресата по отношение на дадено решение на Агенцията. Санкциите и режимът за обезщетяване трябва да бъдат ефективни, пропорционални, недискриминационни и възпиращи.

Обосновка

На Агенцията следва да се възложат и отговорности, както и подходящите допълнителни гаранции за участниците, които взаимодействат с нея. Освен това, ако Агенцията не спази срок, това следва да подлежи на обжалване и обезщетение.

Изменение    137

Предложение за директива

Член 50 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. На всеки три години и за първи път три години след публикуването на настоящата директива Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за осъществения напредък за постигане на оперативна съвместимост на железопътната система. Този доклад съдържа също анализ на случаите, предвидени в член 7 , и на прилагането на глава V .

1. На всеки три години и за първи път две години след публикуването на настоящата директива Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за осъществения напредък за постигане на оперативна съвместимост на железопътната система. Този доклад съдържа също анализ на случаите, предвидени в член 7 , и на прилагането на глава V . Въз основа на резултатите от доклада Комисията предлага подобрения и мерки за засилване на ролята на Агенцията по отношение на изпълнението на оперативната съвместимост.

Изменение    138

Предложение за директива

Член 50 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Две години след публикуването на настоящата директива и след като са проведени консултации с различните заинтересовани участници, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно дейността на Агенцията и постигнатия от нея напредък в изпълнението на нейните нови правомощия.

Изменение    139

Предложение за директива

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Агенцията разработва и редовно актуализира инструмент, осигуряващ, по искане от страна на държава членка или на Комисията, преглед на нивото на оперативната съвместимост на железопътната система. Този инструмент ползва наличната информацията, включена в регистрите, предвидени в глава VII.

2. Агенцията разработва и редовно актуализира инструмент, осигуряващ, по искане от страна на държава членка, на Европейския парламент или на Комисията, преглед на нивото на оперативната съвместимост на железопътната система. Този инструмент ползва наличната информацията, включена в регистрите, предвидени в глава VII.

Изменение    140

Предложение за директива

Член 50а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 50а

 

Преходен режим

 

Без да се засяга член 20, параграф 9а, в продължение на четири години след влизането в сила на настоящата директива разрешенията за возила, посочени в членове 20 и 22, се издават от Агенцията. По време на този преходен период разрешение за возило може да бъде издадено по избор на заявителя от Агенцията или от националния орган по безопасността.

 

Агенцията разполага с необходимия организационен капацитет и експертни знания, за да осъществява всички свои функции съгласно членове 18, 20 и 22, най-късно четири години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

С цел изпълнение на своите задължения Агенцията може да сключва споразумения за сътрудничество с националните органи по безопасността в съответствие с член Хб.

Изменение    141

Предложение за директива

Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки могат да продължат да прилагат разпоредбите, предвидени в глава V от Директива 2008/57/ЕО до [две години след датата на влизане в сила].

1. Държавите членки могат да продължат да прилагат разпоредбите, предвидени в глава V от Директива 2008/57/ЕО до [една година след датата на влизане в сила].

Изменение    142

Предложение за директива

Член 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложения IV, V, VI, VII и IX към Директива 2008/57/ЕО се прилагат до датата на прилагането на съответните актове за изпълнение, посочени в член 8, параграф 2, член 14, параграф 8, член 15, параграф 7 и член 7, параграф 3 от настоящата директива.

Приложения IV, V, VI, VII и IX към Директива 2008/57/ЕО се прилагат до датата на прилагането на съответните делегирани актове, посочени в член 8, параграф 2 и член 15, параграф  и на актовете за изпълнение, посочени в член 14, параграф 8, член 15, параграф 7 и член 7, параграф 3 от настоящата директива.

Изменение    143

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, член 2, член 7, параграфи 1—4, член 11, параграф 1, член 13, член 14, параграфи 1—7, член 15, параграфи 1—6, членове 17—21, член 22, параграфи 3—7, членове 23—36, член 37, параграф 2, членове 38, 39, 41—43, член 45, параграфи 1—5, член 51 и приложения I— III в срок от [две години след датата на влизане в сила] Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки и прилагат, както и таблица на съответствието между тези мерки и настоящата директива. Таблиците на съответствието са необходими, за да създадат възможност за всички заинтересовани лица ясно да идентифицират приложимите разпоредби на национално равнище при прилагането на настоящата директива.

1. Държавите членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, член 2, член 7, параграфи 1 – 4, член 11, параграф 1, член 13, член 14, параграфи 1 – 7, член 15, параграфи 1 – 6, членове 17 – 21, член 22, параграфи 3 – 7, членове 23 – 36, член 37, параграф 2, членове 38, 39, 41 – 43, член 45, параграфи 1 – 5, член 51 и приложения I – III в срок от [една година след датата на влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки и прилагат, както и таблица на съответствието между тези мерки и настоящата директива. Таблиците на съответствието са необходими, за да създадат възможност за всички заинтересовани лица ясно да идентифицират приложимите разпоредби на национално равнище при прилагането на настоящата директива.

Изменение    144

Предложение за директива

Член 55 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2008/57/ЕО, изменена с директивите, посочени в приложение IV, част А, се отменя [две години след датата на влизане в сила] , без да се засягат задълженията на държавите членки във връзка със сроковете за транспониране в националното право на директивите , посочени в приложение IV, част Б .

Директива 2008/57/ЕО, изменена с директивите, посочени в приложение IV, част А, се отменя [една година след датата на влизане в сила], без да се засягат задълженията на държавите членки във връзка със сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение IV, част Б.

Изменение    145

Предложение за директива

Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Мрежа

1. Мрежа

За целите на настоящата директива мрежата на Съюза включва:

За целите на настоящата директива мрежата на Съюза включва следните елементи от високоскоростна мрежа, както е посочено в букви а), б) и в), и конвенционална мрежа, както е посочено в букви г) – и):

специално изградени високоскоростни линии, оборудвани за скорости, обикновено равни или по-високи от 250 км/ч,

а) специално изградени високоскоростни линии, оборудвани за скорости, обикновено равни или по-високи от 250 км/ч, като позволяват експлоатация при скорости, превишаващи 300 км/ч при подходящи обстоятелства,

специално модернизирани високоскоростни линии, оборудвани за скорости от порядъка на 200 км/ч,

б) специално модернизирани високоскоростни линии, оборудвани за скорости от порядъка на 200 км/ч,

специално модернизирани високоскоростни линии, които имат специфични характеристики в резултат на трудности от топографски, релефен или градоустройствен характер, като скоростта трябва да се адаптира според всеки отделен случай. Тази категория включва свързващи линии между високоскоростната мрежа и конвенционалната мрежа, линии, минаващи през гари, подстъпи към терминали, депа и т.н., по които „високоскоростен“ подвижен състав се движи с конвенционална скорост,

в) специално модернизирани високоскоростни линии, които имат специфични характеристики в резултат на трудности от топографски, релефен или градоустройствен характер, като скоростта трябва да се адаптира според всеки отделен случай. Тази категория включва свързващи линии между високоскоростната мрежа и конвенционалната мрежа, линии, минаващи през гари, подстъпи към терминали, депа и т.н., по които „високоскоростен“ подвижен състав се движи с конвенционална скорост,

конвенционални линии, предназначени за пътнически услуги,

г) конвенционални линии, предназначени за пътнически услуги,

конвенционални линии, предназначени за смесени превози (пътнически и товарни),

д) конвенционални линии, предназначени за смесени превози (пътнически и товарни),

конвенционални линии, предназначени за услуги за товарни превози,

е) конвенционални линии, предназначени за услуги за товарни превози,

пътнически центрове,

ж) пътнически центрове,

товарни центрове, включително терминали за връзка между различни видове транспорт,

з) товарни центрове, включително терминали за връзка между различни видове транспорт,

линии, свързващи гореспоменатите елементи.

и) линии, свързващи гореспоменатите елементи.

Тази мрежа включва управление на движението, системи за следене и навигационни системи, технически устройства за обработка на данни и телекомуникации, предназначени за пътнически услуги на дълги разстояния и услуги за товарни превози по мрежата, за гарантирането на безопасно и хармонично функциониране на мрежата и ефективно управление на движението.

Тази мрежа включва управление на движението, системи за следене и навигационни системи, технически устройства за обработка на данни и телекомуникации, предназначени за пътнически услуги на дълги разстояния и услуги за товарни превози по мрежата, за гарантирането на безопасно и хармонично функциониране на мрежата и ефективно управление на движението.

Обосновка

От съществено значение е да се запази разграничението между конвенционалната и високоскоростната мрежа.

Изменение    146

Предложение за директива

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – тирета 1 а 1 б и алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– возила, предназначени за движение при скорости от поне 250 км/ч по линии, специално изградени за високи скорости, като позволяват достигане на скорости, превишаващи 300 км/ч, при подходящи обстоятелства,

 

– возила, предназначени за движение при скорости от порядъка на 200 км/ч по високоскоростни линии или по линии, специално изградени или специално модернизирани за високи скорости, ако са съвместими с възможностите на тези линии.

 

Освен това возилата, предназначени за експлоатация при максимална скорост под 200 км/ч, които се очаква да пътуват по цялата или по част от трансевропейската високоскоростна мрежа, ако са съвместими с работните характеристики на тази мрежа, отговарят на изискванията, осигуряващи безопасна експлоатация на тази мрежа. За целта ТСОС за конвенционалните возила определят също така изискванията за безопасната експлоатация на конвенционалните возила по високоскоростните мрежи.

Обосновка

Предвид последиците за безопасността на мрежата, от съществено значение е да се посочат изискванията за возилата, които могат да се движат при скорост от 250 км/ч, и тези, които се движат при скорост до 200 км/ч по високоскоростни линии.

Изменение    147

Предложение за директива

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– товарни вагони, включително возила, предназначени за превозване на камиони;

– товарни вагони, включително ниски возила, предназначени за цялата мрежа, и возила, предназначени за превозване на камиони;

Обосновка

Един от проблемите, свързани с оперативната съвместимост на железопътната инфраструктура в Европа, са различните габарити на натоварване. При определени условия той се решава с ниски вагони, които не са непременно предназначените за превозване на камиони. Поради това законодателят следва да обърне особено внимание на този тип возила, като се посочи изрично съществуването на ниски товарни вагони, които трябва да бъдат по-често срещани и по-широко разпространени в мрежата, тъй като могат да се движат в по-голямата част от нея.

Изменение    148

Предложение за директива

Приложение III – точка 2 – подточка 2.4 – подточка 2.4.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на опасност устройствата трябва да дават възможност на пътниците да информират машиниста и на придружаващия персонал да контактува с него.

В случай на опасност устройствата трябва да дават възможност на пътниците да информират машиниста и/или кондуктора и да поискат от придружаващия персонал да влезе във връзка с него или с тях.

Изменение    149

Предложение за директива

Приложение 3 – точка 2 – подточка 2.4 – подточка 2.4.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Входните врати трябва да притежават системи за отваряне и затваряне, които гарантират безопасността на пътниците.

Трябва да е възможно безопасното качване във влак и слизане от него. Механизмите за отваряне и затваряне на вратите, големината на процепа между перона и влака, организацията на подготовката на влака за заминаване трябва да гарантират безопасността на пътниците. Влаковете трябва да бъдат така проектирани, че да не е възможно да повлекат пътник.

Обосновка

Безопасността на пътниците не може да се свежда само до начина, по който се отварят и затварят вратите.

Изменение    150

Предложение за директива

Приложение 3 – точка 2 – подточка 2.4 – подточка 2.4.1 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Влаковете трябва да бъдат оборудвани със система за уведомяване на хората, която дава възможност на бордовия персонал да прави съобщения.

Влаковете трябва да бъдат оборудвани със система за уведомяване на хората, която дава възможност на бордовия персонал и/или на машинистите да правят съобщения.

Изменение    151

Предложение за директива

Приложение 3 – точка 2 – подточка 2.4 – подточка 2.4.1 – параграф 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На пътниците трябва да се дава лесно разбираема, подробна информация относно приложимите правила както на железопътните гари, така и във влаковете (места със забранен достъп, входове и изходи, инструкции за поведението, за достъп на хора с намалена подвижност, значение на маркировките, опасни зони и т.н.).

Обосновка

Предоставянето на информация също е аспект от безопасността и достъпа на пътниците.

Изменение    152

Предложение за директива

Приложение 3 – точка 2 – подточка 2.4 – подточка 2.4.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Характеристиките на подвижния състав трябва да позволяват той да се движи по всички линии, за които е предвидена неговата експлоатация, като се вземат предвид съответните климатични условия.

Характеристиките на подвижния състав трябва да позволяват той да се движи по всички линии, за които е предвидена неговата експлоатация, като се вземат предвид съответните климатични условия и топография.

Обосновка

Пояснява се, че не само климатът, но и топографията (например. релефът по планински маршрути) поставя особени изисквания пред подвижния състав (например спирачки и натоварване на прикачните устройства тип кука).

Изменение    153

Предложение за директива

Приложение 3 – точка 2 – подточка 2.6 – подточка 2.6.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Квалификациите на машинистите и на бордовия персонал, както и на персонала в контролните центрове, трябва да бъдат съобразени с правилата за експлоатация на мрежата, така че да се осигурява безопасна експлоатация, като се отчитат различните изисквания за трансграничните и вътрешните услуги.

Квалификациите на машинистите, на контрольорите на подвижния състав, на ръководителите на движението и на бордовия персонал, както и на персонала в контролните центрове, трябва да бъдат съобразени с правилата за експлоатация на мрежата, така че да се осигурява безопасна експлоатация, като се отчитат различните изисквания за трансграничните и вътрешните услуги. Трябва да се полагат усилия, за да се гарантира висока степен на подготовка чрез висококачествена професионална квалификация в целия Съюз.

Обосновка

Безопасността на железопътния транспорт не може да се свежда до квалификацията на машинистите и бордовия персонал.

(1)

OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.

(2)

OВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.

(3)

OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Въведение

Железопътният транспорт в Европа днес обслужва над 8000 милиона пътувания годишно и транспортира 10% от стоките, което предполага 13 000 млн. евро приходи, оборот от 73 000 млн. евро и 800 000 работни места. В Бялата книга, озаглавена „Пътна карта за постигането на единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“, Европейската комисия предвижда, че повече от половината превози на пътници и стоки на средни разстояния в ЕС ще се осъществяват през 2050 г. чрез железопътния транспорт. Тази цел, освен че подобрява възможностите за избор на потребителите и възможностите за предприемачите, ще бъде от ключово значение за намаляване с 20% на емисиите на парникови газове и намаляване с 60% на емисиите на CO2 през въпросната година в сравнение с регистрираните през 1990 г. Сравнението между сегашната ситуация и целите отразява потенциала за растеж на един сектор, в който европейските производители са световни лидери в областта на технологиите, особено в областта на сигурността и високата скорост;

2. Положението днес: Риск от изпускане на влака

Описаните възможности могат да бъдат пропуснати, ако сегашните оператори и държавите членки, като запазват сегашния икономически модел, продължават да блокират отварянето на сектора и продължават да са ориентирани към фрагментиране на европейското железопътно пространство. За тази цел те използват тежки бюрократични процедури и предполагаеми технически гаранции, които могат да доведат до това железопътният сектор да „изпусне влака“, който трябва да доведе до категоричното интегриране на това средство за транспорт в предлаганата интермодалност на европейската транспортна система. Премахването на тези бариери ще подобри услугите, предоставяни на потребителите, ще превърне предприемачеството в железопътния сектор в атрактивна възможност за новите предприемачи, източник на заетост и основен елемент на европейската политика за околната среда.

Следните цифри отразяват размера и естеството на проблемите. Днес в Европа има 11 000 национални технически правила за процедурите на експлоатация, издадени от 27-те национални държавни органа и твърде различни по структура, ресурси и квалификация на персонала. Такава произволност се наблюдава също така и при прилагането на тези правила, тъй като е типично да не се спазват определените срокове или да се искат допълнителни изпитвания и тестове. Има огромни разминавания в процедурите и големи различия във връзка с административното сертифициране на возилата.

Това разпокъсване означава, че разходите, които даден производител прави, за да получи разрешение за железопътно возило, достигат шест милиона евро в рамките на процедура, която може да продължи до две години. 10% от разходите за проектиране и производство на един локомотив са административни разходи. Ако това превозно средство се движи само през 3 от 27-те държави, процентът достига до 30%. При тези условия е невъзможна появата на нови оператори. Същевременно се губят ресурси, които биха могли да се предназначат за иновации в сектора, чиято вътрешна и външна жизнеспособност е свързана с технологичното лидерство и качеството.

3. Пренасочване на стрелките, за да се излезе от „глухия коловоз“

За да се справят с тази ситуация, европейските институции разглеждат „четвъртия европейски пакет за железопътния транспорт“, с който се цели да се подобри резултатът от действащото европейско законодателство (трети железопътен пакет), лошо транспонирано в много държави. Тези законодателни пакети включват освен въпросите, свързани с оперативната съвместимост, проектирането на трансевропейските мрежи, механизмите за финансиране и стандартите за безопасност. В този контекст първата директива за оперативна съвместимост на железопътния транспорт е Директива 96/48/ЕО относно високоскоростните влакове, допълнена с Директива 2001/16/ЕО относно трансевропейската конвенционална железопътна система. През 2008 г. двете се сляха в действащата понастоящем Директива (2008/57 ЕО) относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността, изменена с Директиви 2009/13/2011 и 2001/18/ЕС. Никоя от тях не постигна пренасочването на стрелките, от която се нуждае секторът, за да тръгне по начертания в Бялата книга път.

4. Предложение на Комисията

Предложението на Комисията има за цел да намали с 20% както времето, за което ново дружество навлиза на пазара, така и сроковете и разходите на производителите за сертифициране на подвижния състав. Петстотинте милиона евро, освободени по този начин през следващите пет години, следва да укрепят водещата позиция на европейския железопътен сектор на световните пазари.

Поради това Комисията иска да превърне Европейската железопътна агенция в едно гише, което ще издава „европейски паспорт за возилата“, удостоверяващ „пускането на пазара“, като „пускането в експлоатация“ е отговорност на операторите. Предложението внася повече прозрачност и яснота във вътрешното управление на Агенцията, която ще засили своята роля що се отнася до наблюдението и преразглеждането на националните стандарти, с цел избягване на дублиране или противоречие с европейския стандарт.

Предложението добавя прозрачност в процесите по акредитация, които регулират органите за оценяване на съответствието, за да ги приведат в съответствие с Решение № 768/2008/ЕО за предлагането на пазара на продукти. То гарантира прозрачност, технически капацитет на участващите органи и доверие в неговите решения.

5. Позиция на докладчика:

Докладчикът споделя констатациите на Комисията и счита, че третият пакет трябва да бъде транспониран във всички държави, за да се гарантира жизнеспособността на четвъртия пакет, за който се предвижда срок на транспониране една година. Също така подкрепя засилването на капацитета и компетенциите на Европейската железопътна агенция в нейната роля на едно гише. Агенцията следва да улеснява развитието на Европейската система за управление на железопътния превоз (ERTMS) и да разчита на натрупаните знания на националните агенции, с които трябва да определи рамка на взаимоотношенията.

От друга страна, докладчикът включи различни изменения за укрепване, благодарение на прозрачността, на правната и нормативната сигурност на сектора и за насърчаване на инвестициите и предприемачеството. В тази връзка предлага една операция както за влаковете, така и за подвижния състав, и желае тези възможности да се отнасят и до сертифицирането на неподвижното оборудване, което – с изключение на подсистемите за контрол и управление – все още зависи от разпоредбите на Директива 2008/57. Друго нововъведение, което предлага, е създаването на европейски регистър на возилата. Националните агенции ще имат срок от две години за прехвърляне на данните в този регистър.

За да може да предложи тези изменения, докладчикът е получила информация от десетки организации. Макар и докладчикът да споделя констатациите на Комисията, предлаганите решения често са различни.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Реф. №: D(2013)65090

Г-н Брайън СИМСЪН

Председател на комисията по транспорт и туризъм

ASP 13G306

Брюксел

Относно:  Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработена версия)

  (COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD))

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени..

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 54, следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.“

След становището на Правната служба, чиито представители участваха в заседанията на консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, различни от вече съществуващите в предложението, и че по отношение на кодифицирането на непроменените разпоредби от предишните актове с посочените промени, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Освен това, в съответствие с член 86, параграф 2 и член 86, параграф 3, комисията по правни въпроси счита, че техническите корекции, предложени в становището на горепосочената консултативна работна група, са необходими с цел да се гарантира, че предложението спазва правилата за преработка.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание от 16 декември 2013 г., комисията по правни въпроси единодушно препоръчва комисията по транспорт и туризъм, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 87.

С уважение,

Клаус-Хайнер ЛЕНЕ

Приложение: Становище на консултативната работна група.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Приложение

Брюксел, 26 ноември 2013 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

COM(2013)30 от 30.1.2013 г. – 2013/0015 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 21 февруари 2013 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На това заседание(1) разглеждането на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета, с което се преработва Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността, имаше за резултат създаването на консултативна работна група по взаимно съгласие, както следва:

1)  Що се отнася до обяснителния меморандум, за да бъде съставен в пълно съответствие със съответните изисквания, посочени в Междуинституционалното споразумение, такъв документ следва да уточнява кои разпоредби от предишния акт остават непроменени в предложението, както е предвидено в точка 6, буква a), подточка iii) от това споразумение.

2)  В предложението за преработен текст следните предложения за изменения следва да бъдат отбелязани със сиво маркиране, което обикновено се използва за идентифициране на съществени промени:

- в първото позоваване замяната на съществуващата препратка към член 156 от Договора за създаване на Европейската общност с препратка към членове 170 и 171 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

- в началото на текста на член 4, параграф 4 заличаването на думите „Доколкото е необходимо за постигането на целта, посочена в член 1“;

- в член 9, параграф 1 добавянето на думите „оперативно съвместими“;

- в член 54, параграф 3 заличаването на съществуващата препратка към глава ІV.

3)  в член 44, параграф 1, буква б) изразът „определени в параграф 3“ следва да бъде адаптиран и да се чете „определени в параграф 2“.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предходния акт с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЪР    Х. ЛИГЪЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

  Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (16.10.2013)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработена версия)

(COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD))

Докладчик по становище: Мари-Терез Саншез-Шмит

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение:

Железопътният сектор понастоящем е в упадък в много държави членки, въпреки че потребностите от превоз на стоки и хора непрекъснато се увеличават и предизвикателствата в областта на околната среда и енергетиката принуждават Европа да намира решения за устойчив транспорт. На какво се дължи този упадък? Влакът струва твърде скъпо и не разполага с достатъчно широка мрежа, за да вземе предимство пред своите преки конкуренти: автомобилът, корабът или самолетът.

Поради тази причина на 30 януари 2013 г. Европейската комисия представи своя четвърти железопътен пакет, с цел да се завърши създаването на единно европейско железопътно пространство, като се увеличи конкуренцията и се намалят разходите за железопътен транспорт.

Въздействието на тези реформи за държавите членки, регионите, местните органи, участниците в железопътната система, ползвателите и гражданите ще бъде много голямо и комисията по регионално развитие, компетентна относно оценката на въздействието на други политики на Съюза върху европейското икономическо, социално и териториално сближаване, е упълномощена да представи всеобхватно становище относно тези реформи.

Целта на преработването на Директивата относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на ЕС е да се намалят разпокъсаността и разходите, свързани с пускането на пазара на возила и оборудване. Тези предложения ще позволят да се засили оперативната съвместимост на железопътния транспорт на равнище ЕС, като същевременно се поддържа оптимално равнище на безопасност.

Опростяването на процедурите и техническата хармонизация са необходимата предпоставка за създаването на единно европейско железопътно пространство и за насърчаването на конкуренцията в сектора. Оперативната съвместимост е също така предпоставка за подобряването на трансграничния железопътен транспорт, което е от съществено значение за териториалното сближаване на Съюза.

Всъщност, различните национални системи на железопътен транспорт все още носят белезите на историята на войни в Европа. Те са били исторически и съзнателно проектирани по специфични начини, за да защитават националните икономики и най-вече националната територия от всякакви инвазии на чужди армии.

Според Европейската комисия към момента в ЕС съществуват над 11 000 технически правила и национални правила за безопасност. Европейската железопътна агенция (Агенцията) понастоящем носи нормативна отговорност: тя е натоварена с изготвянето на минималните стандарти за оперативна съвместимост с цел да намали сложността на националните правила и да се позволи безопасното и непрекъснато движение на влаковете.

Разрешението за въвеждане в експлоатация на возилата се издава от всеки национален орган по безопасността на неговата национална територия. Съществуват големи различия по отношение на сигурността на начините, по които тези органи изпълняват процедурите за издаване на разрешения за возилата и за сертифициране. Процедурата често е дълга и скъпо струваща.

Наличните данни сочат, че разходите, свързани с процедурите за издаване на разрешения, достигат до 10 % от разходите за локомотиви в дадена държава. Когато те се използват в три държави членки, общите разходи могат да достигнат приблизително 30 %.

Предложението на Европейската комисия беше определено като „революционно“. Всъщност Комисията желае да се премахне разрешението за „въвеждане в експлоатация“, за да се запази единствено понятието за „пускане на пазара“, като отговорността за въвеждане в експлоатация и движение на влака остава в ръцете на железопътното предприятие.

Други нововъведения: Комисията желае да предостави „оперативна“ отговорност на Агенцията в допълнение към нейната „нормативна“ отговорност: „разрешенията за пускане на пазара“ ще се издават от Агенцията след събиране на сертификатите, доказващи, че оборудването отговаря на изискванията.

Предложения за изменения:

Докладчикът приветства с ентусиазъм предложенията на Европейската комисия, които са насочени към действително опростяване на процедурите за заявителите и действителен европейски подход по отношение на сертифицирането на возилата.

Предложените изменения са свързани с разрешението за „пускане на пазара“, издавано от Агенцията, което би било валидно в цяла Европа. Това разрешение има за цел да оцени способността на Агенцията да замести 27-те национални органа по безопасността, да усвои всички все още съществуващи национални правила и да извърши необходимите проверки.

Освен това разходите и отговорността за въвеждане в експлоатация, които са наложени на железопътните предприятия, биха били твърде тежки и биха могли да обезсърчат новите участници, навлизащи на пазара.

Предложена структура: Измененията до голяма степен са вдъхновени от постигнатия на 10 юни миналата година компромис от страна на Съвета, който позволява установяването на баланс между европейския арбитраж и националните експертизи. По този начин Агенцията остава единственото звено за издаване на всички разрешения за возилата. Заявителят трябва да уточни в своето заявление „зоната на използване“ на возилото. Агенцията извършва проверката по отношение на ТСОС и предава заявленията за проверка на техническата съвместимост с националните правила на националните органи по безопасността от „зоната на използване“.

Органите разполагат със срок от 1 месец, за да изискат допълнителна съпътстваща документация, и максимум 4 месеца, за да оценят и проучат досието. След това Агенцията издава своето решение съгласно становището на националните органи по безопасността.

В случай на конфликт Апелативният съвет разполага с правомощия за арбитраж между Агенцията и националните органи по безопасността.

Други изменения: Докладчикът предлага също така създаването на европейски регистър на возилата вместо поддръжката на 27 национални регистъра. Освен това се уточнява, че единствено „съществените“ изменения на возилата налагат получаването на ново разрешение. Анализът на разходите и ползите от нови ТСОС трябва да бъде внимателно оценен.

Резервните части следва също така да бъдат обект на хармонизиране, за да се улесни европейският пазар. Освен това Агенцията трябва да запази контрола върху издаването на разрешения за Европейската система за управление на железопътното движение, с цел да се гарантира съгласуване на въвеждането на тази система в цяла Европа.

Накрая, важно нововъведение е възможността за разширяване на „зоната за използване“ до най-близката трансгранична гара без да се извършва нова процедура, ако железопътните системи за сходни.

Срок за преход: Като се има предвид мащабът на дейностите за адаптиране, които Европейската железопътна агенция и националните органи по безопасността трябва да извършат, се предлага срокът за транспониране да бъде удължен на три години, вместо на две. Все пак след две години Комисията трябва да изготви доклад до Европейския парламент и до Съвета относно постигнатия напредък от страна на Агенцията при изпълнение на нейните нови правомощия.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз , и по-специално член 91, параграф 1 и членове 170 и 171 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 4, параграф 2, буква в), член 91, параграф 1, член 170 и член 171 от него,

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) За да могат гражданите на Съюза, икономическите оператори и регионалните и местните органи да извлекат максимална полза от предимствата, произтичащи от създаването на пространство без вътрешни граници, е подходящо, по-специално, да се подобрят вътрешната свързаност и оперативната съвместимост на националните железопътни мрежи, както и достъпът до тях чрез прилагането на всякакви мерки, които биха могли да се окажат необходими в областта на техническата стандартизация.

(2) За да могат гражданите на Съюза, икономическите оператори и регионалните и местните органи да извлекат максимална полза от предимствата, произтичащи от създаването на пространство без вътрешни граници и постигането на целта за териториално сближаване, е подходящо, по-специално, да се подобрят вътрешната свързаност и оперативната съвместимост на националните железопътни мрежи, както и достъпът до тях чрез прилагането на всякакви мерки, които биха могли да се окажат необходими в областта на техническата стандартизация.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) От съображения за безопасност е необходимо да се определя идентификационен код на всяко возило , пуснато в експлоатация. Возилото следва тогава да се вписва в национален регистър на возилата . Регистрите следва да са отворени за извършване на справки от всички държави членки и от някои икономически субекти в рамките на Съюза . Националните регистри на возилата следва да са съвместими по отношение формата на данните. Поради това те следва да бъдат обхванати от общи оперативни и технически спецификации.

(14) От съображения за безопасност е необходимо да се определя идентификационен код на всяко возило , пуснато в експлоатация. Возилото следва тогава да се вписва в европейски регистър на возилата . Регистърът следва да бъде публичен.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) От съображения за безопасност е необходимо да се определя идентификационен код на всяко возило , пуснато в експлоатация. Возилото следва тогава да се вписва в национален регистър на возилата . Регистрите следва да са отворени за извършване на справки от всички държави членки и от някои икономически субекти в рамките на Съюза . Националните регистри на возилата следва да са съвместими по отношение формата на данните. Поради това те следва да бъдат обхванати от общи оперативни и технически спецификации.

(14) От съображения за безопасност е необходимо да се определя идентификационен код на всяко возило , пуснато в експлоатация. Возилото следва тогава да се вписва в европейски регистър на возилата . Регистърът следва да бъде отворен за извършване на справки в рамките на Съюза.

Изменение    5

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива определя условията, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система на Европейския съюз по начин, който да съответства на разпоредбите на Директива […/…относно безопасността на железопътната система в рамките на Съюза] . Тези условия се отнасят до проектирането, изграждането , въвеждането в експлоатация, модернизирането , подновяването, експлоатацията и поддръжката на частите от системата, а също и професионалната квалификация и условията за безопасност и опазване здравето на персонала, който допринася за експлоатацията и поддържането й.

1. Настоящата директива определя условията, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система на Европейския съюз по начин, който да съответства на разпоредбите на Директива […/…относно безопасността на железопътната система в рамките на Съюза] . Тези условия се отнасят до проектирането, изграждането , въвеждането в експлоатация, модернизирането , подновяването, експлоатацията и поддръжката на частите от системата, а също и професионалната квалификация и условията за безопасност и опазване здравето на персонала, който допринася за експлоатацията и поддържането й. Преследването на тази цел трябва да доведе до определянето на оптимално равнище на техническа хармонизация и да подпомогне постепенното създаване на вътрешния пазар на оборудване и услуги за изграждането, подновяването, модернизирането и експлоатацията на железопътната система в рамките на Общността.

Обосновка

Съществуващите цели, изложени в Директивата относно оперативната съвместимост (понастоящем член 1, параграф 2, буква 2б), трябва да се запазят, тъй като те осигуряват общата насока на директивата (оптимално равнище на техническа хармонизация и постепенно създаване на вътрешния пазар на оборудване, услуги и експлоатация).

Изменение    6

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) мрежи, които са функционално отделени от останалата железопътна система и са предвидени единствено за извършването на местни, градски и крайградски пътнически услуги, както и железопътни предприятия, които оперират единствено по тези мрежи.

б) мрежи, които са предвидени единствено за извършването на местни, градски и крайградски пътнически услуги, както и железопътни предприятия, които оперират единствено по тези мрежи.

Обосновка

Изискването за „функционално отделяне“ е много неясно. Изразът „предвидени единствено за извършването“ е достатъчен за недвусмисленото определяне на железопътните линии, които се изключват от обхвата.

Изменение    7

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „оперативна съвместимост“ е способността на дадена железопътна система да позволява безопасно и непрекъснато движение на влакове, които постигат необходимите показатели на тези линии.

(2) „оперативна съвместимост“ е способността на дадена железопътна система да позволява безопасно и непрекъснато движение на влакове, които постигат необходимите показатели на тези линии. Тази способност зависи от всички регулаторни, технически и експлоатационни условия, които трябва да бъдат спазени, за да се изпълнят съществените изисквания;

Обосновка

Това изречение, посочено в настоящата европейска законодателна рамка, остава необходимо, тъй като предоставя по-голяма яснота.

Изменение    8

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) „модернизиране“ означава всяка работа по модификация на подсистема или част от нея , която води до промяна в техническото досие, придружаващо декларацията „ЕО“ за проверка, ако това техническо досие съществува, и която подобрява цялостните показатели на подсистемата;

(12) ) „модернизиране“ означава всяка работа по съществена модификация на подсистема или част от нея, на возило или част от него, която подобрява цялостните показатели на подсистемата; Всяка ТСОС определя „съществените“ модификации за подсистемите или съответното возило;

Обосновка

За да се избегне изготвянето на нова декларация „ЕО“ за всяка модификация (извършват се множество незначителни модификации със или без въздействие върху техническото досие), „основните“ критерии следва да се разяснят в ТСОС за установяване на нова декларация „ЕО“.

Изменение    9

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) „подновяване“ означава всяка работа по модификация на подсистема или част от нея , която не променя цялостните показатели на подсистемата;

(13) „подновяване“ означава всяка работа по съществена модификация на подсистема или возило или част от тях, която не променя цялостните показатели на подсистемата или возилото; Всяка ТСОС определя „съществените“ подновявания за подсистемите и съответното возило;

Изменение    10

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 39 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39d) „зона на използване“ означава предвидената зона на използване на возилото, т.е мрежите или линиите, групите мрежи или линии, разположени в една или повече държави членки, по които возилото е предназначено да се движи.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) определя съставните елементи на оперативната съвместимост и интерфейсите, които трябва да бъдат обхванати от европейските спецификации, включително европейските стандарти, които са необходими за постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система;

г) определя съставните елементи на оперативната съвместимост и интерфейсите, които трябва да бъдат обхванати от европейските спецификации, включително европейските стандарти, които са необходими за постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система; това включва идентифицирането на резервните части за железопътния транспорт, които могат да бъдат стандартизирани съгласно член 41 от Регламента относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004.

Обосновка

Всяка ТСОС следва да включва списъка с резервните части за стандартизиране, за да се създаде вътрешен пазар за железопътно оборудване в съответствие с предложението на Комисията относно член 41 от Регламента относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. При съставянето, приемането и преразглеждането на всяка ТСОС (включително основните параметри) се отчитат очакваните разходи и ползи от всички предвидени технически решения, както и техните интерфейси, така че да се установят и приложат най-добрите решения. Държавите членки участват в тази оценка, като предоставят необходимите данни.

Обосновка

Тази част от настоящата директива (приложение I, точка 4.2), следва да бъде повторно въведена. Следва да се извърши оценка на очакваните разходи и ползи от всички предвидени технически решения за всяка техническа спецификация на оперативната съвместимост, за да се приложат най-добрите решения, по-специално в полза на местните и регионалните органи.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Даден член на мрежата от представителни органи може да действа като заявител за събиране на становища относно недостатъците на ТСОС посредством Комисията. Комисията осведомява заявителя относно решението си и обосновава своя евентуален отказ.

Обосновка

Участниците в железопътния сектор често са първите, които забелязват проблемите в дадена ТСОС, и поради тази причина те следва да могат да изискат от Комисията да събере становища относно недостатъците, установени в ТСОС.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Задачата на нотифицираната организация за оценяване на съответствието , отговаряща за проверката „ЕО“ на една подсистема, започва на етапа на проектирането и обхваща целия период на производство до етапа на приемане преди въвеждането в експлоатация на подсистемата. Тя може да обхваща също проверка на интерфейсите на въпросната подсистема със системата, в която тя се включва, въз основа на наличната информация в съответната ТСОС и регистрите, предвидени в членове 44 и 45.

2. Задачата на нотифицираната организация за оценяване на съответствието , отговаряща за проверката „ЕО“ на една подсистема, започва на етапа на проектирането и обхваща целия период на производство до етапа на приемане преди въвеждането в експлоатация на подсистемата. Тя обхваща също проверка на интерфейсите на въпросната подсистема със системата, в която тя се включва, въз основа на наличната информация в съответната ТСОС и регистрите, предвидени в членове 44 и 45.

Обосновка

От съществено значение е интерфейсите също да бъдат обхванати, както е в настоящата директива.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки национален орган по безопасността разрешава въвеждането в експлоатация на енергийните и инфраструктурните подсистеми, които се намират или експлоатират на територията на съответната държава членка.

Всеки национален орган по безопасността разрешава въвеждането в експлоатация на енергийните и инфраструктурните подсистеми, които се намират или експлоатират на територията на съответната държава членка. За наземните съоръжения на Европейската система за управление на железопътното движение националният орган по безопасността се консултира с Европейската железопътна агенция, която е органът, вземащ решения. За всички останали стационарни съоръжения органът, вземащ решения, е националният орган по безопасността.

Обосновка

По-ясно е да се посочат директно „наземните съоръжения на Европейската система за управление на железопътното движение“. Всеки национален орган по безопасността трябва да предостави разрешение за въвеждане в експлоатация на всички стационарни национални съоръжения. Агенцията трябва да предостави разрешенията, свързани с наземните съоръжения на Европейската система за управление на железопътното движение, за да се гарантира подход, съгласуван с Европейската система за управление на железопътното движение.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 20 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Разрешението за пускане на возило на пазара се издава на основата на досието на возилото или типа возило, предоставено от заявителя, като включва и документални доказателства за:

 

a) пускане на пазара на мобилните подсистеми, от които е изградено возилото в съответствие с член 19;

 

б) техническата съвместимост на подсистемите, посочени в буква а) в рамките на возилото, установена на основата на относимите ТСОС, националните правила и регистрите;

 

в) безопасното интегриране на подсистемите, посочени в буква а) в рамките на возилото, което се установява въз основа на съответните ТСОС, национални правила и общите методи за безопасност, предвидени в член 6 на Директива …/… [относно безопасността на железопътната система в рамките на Съюза].

 

г) техническата съвместимост на возилото с мрежата на зоната, посочена в параграф 1а), която се установява въз основа на съответните ТСОС, национални правила и методите за безопасност, предвидени в член 6 на Директива …/… [относно безопасността на железопътната система в рамките на Съюза].

 

Всеки път, когато е необходимо провеждане на изпитвания за получаване на документни доказателства относно техническата съвместимост, посочена в параграф 1б, букви б) и г), съответните национални органи по безопасността могат да издават временни разрешения на заявителя за използване на возилото за практически проверки на мрежата. Управителят на инфраструктурата, като се консултира със заявителя, полага всички усилия, за да гарантира, че изпитванията се провеждат в рамките на три месеца след получаване на искането на заявителя. Когато е целесъобразно, националният орган по безопасността предприема необходимите мерки, за да се увери, че изпитванията могат да се осъществят в рамките на срока.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 20 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Агенцията взема решения, с които се издават разрешения за пускане на возила на пазара. Тези разрешения удостоверяват стойностите на съответните параметри за проверка на техническата съвместимост между возилото и стационарните съоръжения, както са определени в ТСОС. Разрешението за пускане на возилото на пазара също така предоставя информация относно съответствието на возилото с относимите ТСОС и набори от национални правила, свързани с тези параметри.

2. Агенцията взема решения, с които се издават разрешения за пускане на возила на пазара. Това разрешение включва:

 

a) разрешение за пускане на пазара. Товаразрешение е валидно във всички държави членки и позволява извършването на търговски операции в цяла Европа.

 

б) разрешение за използване на возилата за зоната, посочена в параграф 1а. Това разрешение удостоверява стойностите на съответните параметри за проверка на техническата съвместимост между возилото и стационарните съоръжения в съответната зона, както са определени в ТСОС. Разрешението за пускане на возилото на пазара също така предоставя информация относно съответствието на возилото с относимите ТСОС и набори от национални правила, свързани с тези параметри.

 

в) условията за употреба на возилото и други ограничения.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 20 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. За да издаде тези разрешения, Агенцията следва:

 

a) да направи оценка на елементите на досието, посочени в параграф 1б, букви а), б) и в), с цел да се провери изчерпателността, точността и последователността на досието по отношение на съответната ТСОС;

 

б) да се консултира с националните органи по безопасността, засегнати от зоната на използване, предвидена за оценката на досието, с цел да се провери изчерпателността, точността и последователността по отношение на параграф 1б, буква г) и елементите, посочени в параграф 1б, букви а), б) и в) по отношение на съответните национални правила.

 

Съгласно горепосочените оценки и в случай на основателни съмнения Агенцията или националните органи по безопасността могат да изискат провеждане на изпитвания на мрежата. За улесняване на тези изпитвания съответните национални органи по безопасността могат да издават временни разрешения на заявителя, за да използва возилото за изпитване на мрежата. Управителят на инфраструктура полага всички необходими усилия, за да се увери, че тези изпитвания се провеждат в рамките на три месеца след заявлението на Агенцията или националния орган по безопасността.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 20 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. В рамките на един месец след получаване на заявлението Агенцията осведомява заявителя, че неговото досие е пълно или изисква от него да предостави в разумен срок съответната допълнителна информация. Що се отнася до изчерпателността, точността и последователността на досието, Агенцията може също така да оцени елементите, посочени в параграф 1б, буква г).

Изменение    20

Предложение за директива

Член 20 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. Агенцията напълно отчита оценките по силата на параграф 2а, преди да вземе решение за издаване на разрешение за пускане на пазара на возилата. Агенцията издава разрешение за пускане на пазара или осведомява заявителя относно своето отрицателно решение, като посочва причините за това, в предварително определен разумен срок и във всички случаи в срок от четири месеца след получаването на всички необходими сведения.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 20 - параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2г. Агенцията поема цялата отговорност за разрешенията, които издава. В тази връзка, в случай на съдебно разследване, включващо Агенцията или нейни служители, Агенцията си сътрудничи изцяло с компетентните органи на съответните държави членки.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 20 – параграф 2 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2д. Когато Агенцията не е съгласна с отрицателната оценка, изготвена от един или повече национални органи по безопасността съгласно параграф 2а, буква б), тя осведомява за това въпросния(те) орган(и), като посочва причините за това несъгласие.

 

Агенцията и националният(те) орган(и) по безопасността си сътрудничат с оглед на изготвянето на оценка, която е приемлива за всички. Когато е целесъобразно, ако Агенцията и националният(те) орган(и) по безопасността решат, в този процес може също така да се включи и заявителят. Ако в рамките на 15 дни, след като Агенцията е осведомила националния(те) орган(и) по безопасността относно своето несъгласие не бъде изготвена оценка, която е приемлива за всички, Агенцията издава окончателното си решение, освен ако националният(те) орган(и) по безопасността не е отнесъл/не са отнесли въпроса за арбитраж в Апелативния съвет, създаден по силата на член 51 от Регламент (ЕС) № ... / ... [Регламент за създаване на Агенция]. Апелативният съвет решава дали да потвърди проекторешението на Агенцията в рамките на 15 дни след заявлението на националния(те) орган(и) по безопасността.

 

Когато Апелативният съвет е съгласен с Агенцията, Агенцията може да вземе решение незабавно.

 

Когато Апелативният съвет е съгласен с отрицателната оценка на националния орган по безопасността, Агенцията издава разрешение за сфера на употреба, като изключва тези части от мрежата, които са получили отрицателна оценка.

 

Когато Агенцията не е съгласна с положителната оценка, изготвена от един или повече национални органи по безопасността съгласно параграф 2а, буква б), тя осведомява за това въпросния(те) орган(и), като посочва причините за това несъгласие. Агенцията и националният(те) орган(и) по безопасността си сътрудничат с оглед на изготвянето на оценка, която е приемлива за всички. Когато е необходимо, ако Агенцията и националният(те) орган(и) по безопасността решат, в този процес може също така да се включи и заявителят. Ако в рамките на 15 дни, след като Агенцията е осведомила националния(те) орган(и) по безопасността относно своето несъгласие, не бъде изготвена оценка, която е приемлива за всички, Агенцията издава окончателното си решение.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 20 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Разрешението за пускане на возило на пазара се издава на основата на досието на возилото или типа возило, предоставено от заявителя, като включва и документални доказателства за:

заличава се

и) пускане на пазара на мобилните подсистеми, от които е изградено возилото в съответствие с член 19;

 

й) техническата съвместимост на подсистемите, посочени в буква а) в рамките на возилото, установена на основата на относимите ТСОС, националните правила и регистрите;

 

k) безопасното интегриране на подсистемите, посочени в буква а) в рамките на возилото, което се установява въз основа на съответните ТСОС, национални правила и общите методи за безопасност, предвидени в член 6 на Директива …/… [относно безопасността на железопътната система в рамките на Съюза].

 

Изменение    24

Предложение за директива

Член 20 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията взема решенията, посочени в параграф 2, в предварително определен разумен срок, но във всеки случай в рамките на 4 месеца от получаването на цялата съответна информация. Тези разрешения са валидни във всички държави членки.

Агенцията взема решенията, посочени в параграф 2, в предварително определен разумен срок, но във всеки случай в рамките на 4 месеца от получаването на цялата съответна информация и в рамките на 5 месеца в случай на обжалване.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 20 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията предоставя подробни насоки относно реда за придобиване на разрешение за пускане на возила на пазара. На заявителите се предоставят безплатно документ с насоки за подаването на заявлението, в който се описват и обясняват изискванията за издаване на разрешения за пускане на возила на пазара, както и списък на необходимите документи. Националните органи по безопасността си сътрудничат с Агенцията по отношение на разпространяването на тази информация.

Агенцията предоставя подробни насоки относно реда за придобиване на разрешение за пускане на возила на пазара. На заявителите се предоставят безплатно документ с насоки за подаването на заявлението, в който се описват и обясняват изискванията за издаване на разрешения за пускане на возила на пазара, както и списък на необходимите документи. Националните органи по безопасността си сътрудничат с Агенцията по отношение на разпространяването на тази информация.

 

Не по-късно от две години след влизането в сила на настоящата директива Комисията изготвя, посредством актове за изпълнение, подробни правила относно процедурата за издаване на разрешение, включително:

 

a) подробни насоки за заявителите, в които са описани и разяснени изискванията относно издаването на разрешение за пускане на пазара на возило и списък с необходимите документи;

 

б) процедурните правила за процеса на издаване на разрешение, като например съдържанието и срока за всеки етап от процеса;

 

в) критериите за оценка на заявленията.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по изпитване, посочена в член 48, параграф 3.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 20 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Агенцията може да издава разрешения за пускане на возила на пазара за серия от возила. Тези разрешения са валидни във всички държави членки.

6. Агенцията може да издава разрешения за пускане на возила на пазара за серия от возила. Тези разрешения са валидни във всички държави членки по отношение на частта „пускане на пазара“ и навсякъде в съответната зона на използване, посочена в параграф 1а по отношение на частта „използване“.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 20 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а. В случай на отрицателен отговор от страна на Агенцията, заявителят може да изиска от Агенцията да преразгледа решението си в срок от един месец след получаване на отрицателния отговор. Агенцията разполага с един месец след получаване на искането, за да потвърди или отмени решението си.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 20 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. В случай на подновяване или модернизиране на съществуващите возила, които вече разполагат с разрешение за пускане на возило на пазара:

8. 8. В случай на съществено подновяване или модернизиране на съществуващите возила, които вече разполагат с разрешение за пускане на возило на пазара, ако предвидените дейности могат да окажат неблагоприятно въздействие върху общото равнище на сигурност на съответната подсистема, или ако такова решение се изисква от съответните ТСОС:

Изменение    29

Предложение за директива

Член 20 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а. Във всички случаи, след провеждане на консултация с националните органи по безопасността, разрешението е валидно, без да е необходимо разширяване на зоната на използване, и за возилата, движещи се до гари на съседни държави членки със сходни характеристики на мрежата, когато тези гари са в близост до границата. Въпросната консултация може да се извършва за всеки отделен случай или да бъде установена в трансгранично споразумение между националните органи по безопасността.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 20 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По искане на заявителя в разрешението за пускане на возило на пазара може ясно да се посочват мрежите или железопътните линии, или групите от мрежи или линии, където железопътното предприятие може да въведе возило в експлоатация без допълнителни проверки или изпитвания, свързани с техническата съвместимост между возилото и тези мрежи или железопътни линии. В този случай заявителят включва в искането си доказателства за техническата съвместимост на возилото със съответните мрежи или линии.

В разрешението за пускане на возило на пазара ясно се посочват мрежите или железопътните линии, или групите от мрежи или линии, където железопътното предприятие може да въведе возило в експлоатация без допълнителни проверки или изпитвания, свързани с техническата съвместимост между возилото и тези мрежи или железопътни линии. Това посочване може да се разшири по отношение на други мрежи или линии по искане на първоначалния или друг заявител след издаването на съответното разрешение за пускане на пазара.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинеи 1 а и 1 б (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За целите на първата алинея железопътното предприятие може да провежда изпитвания в сътрудничество с управителя на инфраструктурата.

 

Управителят на инфраструктурата, като се консултира със заявителя, полага всички усилия, за да гарантира, че изпитванията се провеждат в рамките на три месеца след получаване на искането на заявителя.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Железопътното предприятие съобщава решенията си относно въвеждането на возила в експлоатация на Агенцията, управителя на инфраструктурата и на съответния национален орган по безопасността. Тези решения се записват в националните регистри на возилата, посочени в член 43.

2. Железопътното предприятие съобщава решенията си относно въвеждането на возила в експлоатация на Агенцията, управителя на инфраструктурата и на съответния национален орган по безопасността. Тези решения се записват в регистъра на возилата, посочен в член 43.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 21 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай на подновяване или модернизиране на съществуващите возила е необходима нова декларация „ЕО“ за проверка съгласно предвиденото в член 15, параграф 4. Освен това се изисква ново решение от страна на железопътното предприятие за въвеждане в експлоатация на тези возила, когато:

заличава се

н) общото ниво на безопасност на съответната подсистема може да бъде повлияно отрицателно от предвидените работи; или

 

o) то се изисква от съответните ТСОС.

 

Изменение    34

Предложение за директива

Член 42 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяко возило , пуснато в експлоатация в железопътната система на Съюза , получава Европейски номер на возило (EVN) от националния орган по безопасността, компетентен в съответната област, преди първото въвеждане в експлоатация на возилото .

1. Всяко возило, пуснато в експлоатация в железопътната система на Съюза, получава Европейски номер на возило (EVN) от Агенцията в момента на предоставяне на разрешението.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 42 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Железопътното предприятие, което експлоатира возилото, гарантира, че возилото е обозначено с предоставения му номер (EVN).

2. Титулярът на регистрацията гарантира, че возилото е обозначено с правилния Европейски номер на возило. Железопътното предприятие, което експлоатира возилото, контролира маркировката на возилото.

Обосновка

Европейският номер на возило следва да бъде предоставен от Агенцията при издаването на разрешението. Железопътното предприятие не може да контролира по никакъв начин Европейския номер на возило, който следва да се приложи. Единствено титулярът на регистрацията (който експлоатира возилото или е негов собственик) притежава тази информация.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 43 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Национални регистри на возилата

Европейски регистър на возилата

Изменение    37

Предложение за директива

Член 43 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка поддържа регистър на въведените в експлоатация железопътни возила на нейната територия. Този регистър отговаря на следните критерии:

1. Агенцията поддържа регистър на всички въведени в експлоатация железопътни возила в Съюза. Този регистър отговаря на следните критерии:

Изменение    38

Предложение за директива

Член 43 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) поддържа се и се осъвременява от организация, независима от всяко железопътно предприятие;

б) поддържа се и се осъвременява от Агенцията;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 43 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) достъпен е за националните органи по безопасността и за разследващите органи, определени в членове 16 и 21 от Директива […/… относно безопасността на железопътната система в рамките на Съюза] ; той е достъпен също така при всяко обосновано искане за регулаторните органи, посочени в членове 55 и 56 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство , и за Агенцията, за железопътните предприятия и управителите на инфраструктурата, както и за лицата или организациите, които регистрират возилата или са посочени в регистъра.

в) достъпен е за обществеността;

Изменение    40

Предложение за директива

Член 43 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С помощта на актове за изпълнение Комисията приема общи спецификации относно съдържанието, формата на данните, функционалната и техническата архитектура, начина на работа, включително реда за обмен на данни, и правилата за въвеждане на данни и извършване на справки в националните регистри на возилата. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по изпитване, посочена в член 48, параграф 3.

2. С помощта на актове за изпълнение Комисията приема общи спецификации относно съдържанието, формата на данните, функционалната и техническата архитектура, начина на работа, включително реда за обмен на данни, и правилата за въвеждане на данни и извършване на справки в европейския регистър на возилата. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по изпитване, посочена в член 48, параграф 3.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 43 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Титулярят на регистрацията съобщава на националните органи незабавно за всяка промяна на данните, въведени в националния регистър на возилата , за унищожаването на возилото или за решението си да го изключи от регистъра на националните органи по безопасност на държава членка, в която возилото е било въведено в експлоатация .

3. Титулярят на регистрацията съобщава незабавно на Агенцията за всяка промяна на данните, въведени в европейския регистър на возилата, за унищожаването на возилото или за решението си да го изключи от регистъра.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 43 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Националните регистри на возилата се включват в Европейския регистър на возилата най-късно две години след влизането в сила на настоящата директива. Комисията установява вида на формата на документа чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по изпитване, посочена в член 48, параграф 3.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 44 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. За всяко возило регистърът съдържа най-малкото следната информация:

 

a) европейски номер на возилото;

 

б) посочване на декларацията за проверка на ЕО и на издаващата агенция;

 

в) позовавания на Европейския регистър на разрешените типове возила, посочен в член 44;

 

г) идентификация на превозното средство;

 

д) ограничения относно употребата на возилото;

 

е) структурата, която отговаря за поддръжката.

 

Когато Агенцията издава, подновява, изменя, прекратява или отменя разрешение за въвеждане в експлоатация на возило, тя незабавно актуализира регистъра.

Обосновка

Съдържанието на Европейския регистър на возилата следва да бъде изяснено така, че да посочва свързаната с возилото информация, за да бъде ефективно и да подпомага търговските и оперативните потребности на ползвателите. За да бъде полезен, регистърът трябва да се актуализира незабавно от Агенцията.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 50 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. На всеки три години и за първи път три години след публикуването на настоящата директива Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за осъществения напредък за постигане на оперативна съвместимост на железопътната система. Този доклад съдържа също анализ на случаите, предвидени в член 7 , и на прилагането на глава V .

1. На всеки три години и за първи път три години след публикуването на настоящата директива Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за осъществения напредък за постигане на оперативна съвместимост на железопътната система. Този доклад съдържа също анализ на случаите, предвидени в член 7 , и на прилагането на глава V. Въз основа на резултатите от доклада Комисията предлага подобрения и мерки за засилване на ролята на Агенцията по отношение на изпълнението на оперативната съвместимост.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 50 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Две години след публикуването на настоящата директива и след като са направени консултации с различните заинтересовани участници, Комисията изготвя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно постигнатия от страна на Европейската железопътна агенция напредък по отношение на изпълнението на нейните нови правомощия и относно нейната дейност.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 51 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки могат да продължат да прилагат разпоредбите, предвидени в глава V от Директива 2008/57/ЕО до [две години след датата на влизане в сила].

1. Държавите членки могат да продължат да прилагат разпоредбите, предвидени в глава V от Директива 2008/57/ЕО до [три години след датата на влизане в сила].

Изменение    47

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, член 2, член 7, параграфи 1—4, член 11, параграф 1, член 13, член 14, параграфи 1—7, член 15, параграфи 1—6, членове 17—21, член 22, параграфи 3—7, членове 23—36, член 37, параграф 2, членове 38, 39, 41—43, член 45, параграфи 1—5, член 51 и приложения I— III в срок от [две години след датата на влизане в сила] Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки и прилагат, както и таблица на съответствието между тези мерки и настоящата директива. Таблиците на съответствието са необходими, за да създадат възможност за всички заинтересовани лица ясно да идентифицират приложимите разпоредби на национално равнище при прилагането на настоящата директива.

Държавите членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, член 2, член 7, параграфи 1—4, член 11, параграф 1, член 13, член 14, параграфи 1—7, член 15, параграфи 1—6, членове 17—21, член 22, параграфи 3—7, членове 23—36, член 37, параграф 2, членове 38, 39, 41—43, член 45, параграфи 1—5, член 51 и приложения I— III в срок от [три години след датата на влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки и прилагат, както и таблица на съответствието между тези мерки и настоящата директива. Таблиците на съответствието са необходими, за да създадат възможност за всички заинтересовани лица ясно да идентифицират приложимите разпоредби на национално равнище при прилагането на настоящата директива.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 55 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2008/57/ЕО, изменена с директивите, посочени в приложение IV, част А, се отменя [две години след датата на влизане в сила] , без да се засягат задълженията на държавите членки във връзка със сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение IV, част Б .

Директива 2008/57/ЕО, изменена с директивите, посочени в приложение IV, част А, се отменя [три години след датата на влизане в сила], без да се засягат задълженията на държавите членки във връзка със сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение IV, част Б.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 56 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членове 3—10, член 11, параграфи 2, 3 и 4, член 12 и член 16 се прилагат считано от [две години след датата на влизане в сила].

Членове 3—10, член 11, параграфи 2, 3 и 4, член 12 и член 16 се прилагат считано от [три години след датата на влизане в сила].

Изменение    50

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. МОНИТОРИНГ НА РАЗХОДИТЕ

 

Анализът на разходите и ползите от предложените мерки взема предвид, наред с другото, следните елементи:

 

– разходите за предложената мярка,

 

– ползите за оперативната съвместимост на разширяване на сферата на приложение по отношение на определени подкатегории мрежи и возила,

 

– намаляването на капиталовите разходи и такси поради икономии от мащаба и по-доброто използване на возилата,

 

– намаляването на разходите за инвестиции и поддръжка/експлоатация в резултат на по-засилена конкуренция между производителите и предприятията за поддръжка,

 

– екологичните ползи в резултат на технически подобрения на железопътната система,

 

– повишаване на сигурността на експлоатация.

 

Наред с другото тази оценка посочва възможното въздействие за всички участващи икономически оператори и агенти, включително местните и регионалните органи.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработена версия)

Позовавания

COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

REGI

7.2.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Мари-Терез Саншез-Шмит

19.2.2013

Дата на приемане

14.10.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Едвард Кожушник


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработена версия)

Позовавания

COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.1.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

REGI

7.2.2013

JURI

7.2.2013

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Исаскун Билбао Барандика

14.3.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.7.2013

14.10.2013

 

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Phil Bennion, Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Alfreds Rubiks, Geoffrey Van Orden, Sabine Wils, Karim Zéribi

Дата на внасяне

16.1.2014

Последно осъвременяване: 21 февруари 2014 г.Правна информация