Процедура : 2013/0028(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0034/2014

Внесени текстове :

A7-0034/2014

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.1
CRE 26/02/2014 - 9.1

Приети текстове :

P7_TA(2014)0148

ДОКЛАД     ***I
PDF 608kWORD 818k
16 януари 2014 г.
PE 514.572v02-00 A7-0034/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Матийо Грош

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0028),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0024/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сейма на Република Литва, Камарата на депутатите на Люксембург, Първата и Втората камара на Кралство Нидерландия, Националния съвет на Република Австрия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, както и на комисията по регионално развитие (A7-0034/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) През последното десетилетие нарастването на железопътните пътнически превози бе недостатъчно, за да се увеличи неговият дял спрямо автомобилния и въздушния транспорт. Железопътният пътнически превоз запазва относително стабилен дял от 6% от общия превоз на пътници в Европейския съюз. Услугите в железопътния превоз на пътници изостават спрямо актуалните изисквания за разнообразие и качество.

(1) През последното десетилетие нарастването на железопътните пътнически превози бе недостатъчно, за да се увеличи неговият дял спрямо автомобилния и въздушния транспорт. Железопътният пътнически превоз запазва относително стабилен дял от 6% от общия превоз на пътници в Европейския съюз. Услугите в железопътния превоз на пътници, за разлика от други транспортни средства, изостават спрямо актуалните изисквания за разнообразие, цена и качество. Като се има предвид това, е необходимо да се извлекат всички съответни поуки по отношение на подхода, възприет от Съюза в рамките на предходните три железопътни реформи.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) Железопътният превоз играе важна роля от социална гледна точка и от гледна точка на околната среда, както и по отношение на планирането на мобилността и може значително да увеличи общия си дял в европейския пътнически превоз. В това отношение инвестициите в изследователска дейност, както и в инфраструктура и подвижен състав могат да окажат значителен принос за нов растеж, като по този начин пряко насърчат заетостта в железопътния сектор и непряко – чрез увеличаване на мобилността на работниците и служителите в други сектори. Железопътният превоз има потенциала да се превърне във важен модерен отрасъл на промишлеността на Съюза, при условие че държавите членки се споразумеят за по-засилено сътрудничество.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) За да се гарантира предоставянето на високо качество на услугите за пътниците, като същевременно се постигат целите на публичната политика за превоз на пътници, правата за свободен достъп следва да се прилагат като правило, както и да се координират посредством, наред с другото, задължителни тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги.

Обосновка

Свободният достъп се основава единствено на пазарните резултати и на удовлетвореността на пътниците, като така може да се осигури високо качество на услугата по най-добрия начин.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Прякото възлагане на обществени поръчки за услуги следва да се ограничи до специфични възникващи условия, като например риска от прекъсване на предоставянето на услугите, и поради това тези договори следва да имат ограничен срок.

Обосновка

Прякото възлагане на поръчки следва да бъде изключение, а не правило.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В своята Бяла книга за транспортната политика от 28 март 2011 г. Комисията обяви намерението си да завърши изграждането на вътрешния пазар в областта на железопътния транспорт, като позволи на железопътните предприятия от ЕС да предоставят всички видове железопътни транспортни услуги без ненужни технически и административни пречки.

(3) В своята Бяла книга за транспортната политика от 28 март 2011 г. Комисията обяви намерението си да завърши изграждането на вътрешния пазар в областта на железопътния транспорт, като позволи на железопътните предприятия от ЕС да предоставят всички видове железопътни транспортни услуги без ненужни технически и административни пречки. С оглед по-доброто постигане на тази цел е необходимо настоящата реформа да бъде замислена в контекста на железопътните модели, които са показали своята ефективност в рамките на Съюза.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Качеството на обществените услуги за пътническия транспорт следва да се подобри, а тяхната ефективност да се увеличи, като същевременно се запазят съществуващите обществени услуги за пътнически превоз, които функционират ефективно.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Завършването на отварянето на пазара на железопътния транспорт на Съюза следва да се счита за особено важно, за да се превърне той в достойна алтернатива на другите видове транспорт по отношение на цена и качество.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) От съществено значение е компетентните органи да играят централна роля при организацията на обществените услуги за пътнически превоз. Тези органи носят отговорност за планирането на обществените услуги за пътнически превоз, включително за определянето на маршрути за отворен достъп или тези, които се възлагат чрез обществени поръчки за услуги, както и за установяването на процедура по възлагане. Освен това те следва да се обосноват, като докажат, че рентабилността, ефикасността и целите по отношение на качеството могат да бъдат постигнати единствено чрез избраната от тях процедура по възлагане, и следва да публикуват тази обосновка.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Когато компетентните органи организират своите обществени услуги за пътнически превоз, те трябва да гарантират, че задълженията за предоставяне на обществени услуги и географският обхват на договорите за обществени услуги са подходящи, необходими и пропорционални по отношение на целите на публичната политика за превоз на пътници на тяхна територия. Тази политика следва да бъде отразена в плановете за обществен транспорт на държавите членки и да се осигури възможност за транспортни решения въз основа на пазарните принципи. Процесът на изготвяне на плановете за обществен транспорт и на задълженията за обществени услуги следва да е прозрачен за съответните заинтересовани страни, включително за потенциалните участници на пазара.

(4) Когато компетентните органи организират своите обществени услуги за пътнически превоз, те трябва да гарантират, че задълженията за предоставяне на обществени услуги и географският обхват на договорите за обществени услуги са подходящи, необходими и пропорционални по отношение на целите на публичната политика за превоз на пътници на тяхна територия. Тази политика следва да бъде отразена в устойчиви планове за обществен транспорт на държавите членки и да се осигури възможност за транспортни решения въз основа на пазарните принципи. Процесът на изготвяне на плановете за обществен транспорт и на задълженията за обществени услуги следва да е прозрачен за съответните заинтересовани страни, включително за потенциалните участници на пазара.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С оглед осигуряването на стабилно финансиране за изпълнението на заложените в плановете за обществен транспорт цели в разработваните от компетентните органи задължения за обществени услуги е необходимо да се предвиди икономически ефективно постигане на целите на обществения транспорт с отчитане на компенсацията за нетния финансов ефект от тези задължения. Необходимо е също така компетентните органи да осигурят дългосрочна финансова устойчивост на услугите по обществен транспорт, предоставяни по договори за обществени услуги.

(5) С оглед осигуряването на стабилно финансиране за изпълнението на заложените в устойчивите планове за обществен транспорт цели в разработваните от компетентните органи задължения за обществени услуги е необходимо да се предвиди висококачествено и икономически ефективно постигане на целите на обществения транспорт, с отчитане на компенсацията за нетния финансов ефект от тези задължения. Необходимо е също така компетентните органи да осигурят дългосрочна финансова устойчивост на услугите по обществен транспорт, предоставяни по договори за обществени услуги. Това включва избягване на разминавания в компенсациите, които възникват от същността на задълженията за обществени услуги или от неспазването на финансови ангажименти от страна на компетентния орган.

 

Задълженията за обществени услуги могат да се отнасят до мрежи, в които някои услуги могат да се извършват със справедлива печалба, без финансова компенсация; включването на тези услуги в обхвата на задълженията за обществени услуги не следва да води до плащане на компенсации, които надвишават сумата, необходима за гарантирането на цялата гама мрежови услуги.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Необходимо е да се определи максимален годишен обем на договорите за обществени услуги за железопътен пътнически превоз, за да се насърчи конкуренцията при подобни договори и за да разполагат компетентните органи с известна гъвкавост при оптимизирането на въпросния обем въз основа на съображения от икономическо и оперативно естество.

(7) Необходимо е да се определи максимален годишен обем на договорите за обществени услуги за железопътен пътнически превоз по такъв начин, че да се насърчи конкуренцията между участващите в тръжните процедури малки предприятия, новите участници и заварения оператор при подобни договори, и за да разполагат компетентните органи с известна гъвкавост при оптимизирането на въпросния обем въз основа на съображения от икономическо и оперативно естество.

Обосновка

Годишният обем на договорите за обществени услуги следва да се определя така, че да се насърчават новите участници и малките предприятия да участват в тръжните процедури.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За улесняване изготвянето на офертите и съответно за засилване на конкуренцията, компетентните органи е необходимо да гарантират, че всички доставчици на обществени услуги, проявяващи интерес да участват, ще получат определена информация за превоза и инфраструктурата, попадащи в обхвата на договора за обществени услуги.

(8) За улесняване изготвянето на офертите и съответно за засилване на конкуренцията, компетентните органи е необходимо да гарантират, че всички доставчици на обществени услуги, проявяващи интерес да участват, като спазват търговската тайна, ще получат определена информация за превоза и инфраструктурата, попадащи в обхвата на договора за обществени услуги, която не им позволява да се считат за дискриминирани от страна на възлагащия орган спрямо останалите конкуренти.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) Принципът на реципрочност е важно средство за противодействие на нарушаването на конкуренцията. Този принцип не следва да се прилага само спрямо държавите членки, но и по отношение на дружествата от трети държави, които желаят да участват в тръжни процедури в рамките на Съюза.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Създаването на вътрешен пазар за железопътни пътнически транспортни услуги изисква наличието на общи правила за конкурентните тръжни процедури за възлагането на обществени поръчки за услуги в този сектор, които да се прилагат по хармонизиран начин във всички държави членки.

(10) Създаването на вътрешен пазар за железопътни пътнически транспортни услуги изисква наличието на общи правила за конкурентните тръжни процедури за възлагането на обществени поръчки за услуги в този сектор, които са приложими по хармонизиран начин във всички държави членки, като същевременно се отчитат специфичните особености на всяка държава членка.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) За да се осигури лоялна конкуренция и да се предотврати злоупотребата с компенсации, следва да се прилага принципът на реципрочност. Дружества, които получават обществени поръчки за услуги в рамките на пряко възлагане, не следва да участват в процедури за обществени поръчки за услуги.

Обосновка

Дружествата не следва да използват предимствата, които е възможно да произтичат за тях от пряко възложена поръчка, за нарушаване на конкуренцията. Следва и занапред да бъде възможно пряко възлагане, но тогава на съответните дружества следва да им бъде забранено да участват в други процедури по обществени поръчки.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С оглед създаването на рамкови условия, които осигуряват на обществото максимални ползи от действителното отваряне на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози, е важно държавите членки да гарантират подходящо равнище на социална защита за персонала на предоставящите обществени услуги.

(11) С оглед създаването на рамкови условия, които осигуряват на обществото максимални ползи от действителното отваряне на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози, е важно държавите членки да гарантират:

 

а) подходящо равнище на социална защита за персонала на предоставящите обществени услуги;

 

б) минимално равнище на услугата по време на стачки в обществения транспорт.

Обосновка

Услугите, предоставени по договор за обществени услуги, се финансират с публични средства. За да е сигурно, че пътниците могат винаги да разчитат на тези услуги, държавите членки трябва да гарантират минимално равнище на услугата по време на стачки.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламент (ЕО) № 1370/2007 се изменя, както следва:

Без да се засяга законодателството на Съюза относно обществените поръчки [Директива..., която все още не е публикувана], Регламент (ЕО) № 1370/2007 се изменя, както следва:

Обосновка

Настоящото преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1370/2007 не може да възпрепятства спазването на общото законодателство за обществените поръчки на Съюза.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква -а (нова)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„aa) „обществен пътнически железопътен превоз“ означава обществен пътнически превоз с железопътен транспорт, с изключение на пътническия превоз с други видове релсов транспорт, като например метро, трамвай или, ако държавите членки вземат такова решение, трамвай-влак;“;

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„в) „компетентен местен орган“ означава всеки компетентен орган, чийто географски район на компетентност няма национален обхват и който е компетентен по въпросите на транспорта в определена градска агломерация или селски район;

„в) „компетентен местен орган“ означава всеки компетентен орган, чийто географски район на компетентност няма национален обхват и който е компетентен по въпросите на транспорта в, наред с другото, определена градска агломерация и/или селски район или регион, включително на трансгранично равнище“;

Обосновка

Тази промяна е необходима за целите на изясняването, тъй като в момента няма европейско определение за „градски агломерации“ или „селски райони“.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„В обхвата на задълженията за обществена услуга не се включват обществени услуги за превоз, които не са необходими за постигане на ползите, осигурявани от мрежите на местно, регионално или поднационално равнище.

„В обхвата на задълженията за обществена услуга се включват обществени услуги за превоз, които са необходими, наред с другото, за постигане на ползите, осигурявани от мрежите в икономическо, техническо или географско отношение на местно, регионално или поднационално равнище. Тези ползи, осигурявани от мрежите, възникват посредством интегрирането на услугите за превоз, което прави обществения транспорт по-привлекателен за пътниците и по-ефективен за съответния сектор. Ползите, осигурявани от мрежите, могат да бъдат постигнати както от услугите, които постигат икономическо равновесие, така и от такива, които не го правят, както и на различни равнища, като например на географско, на ниво разписание на влаковете или на ниво тарифи.“.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Планове за обществен транспорт и задължения за обществена услуга

Планове за мултимодален и устойчив обществен транспорт и задължения за обществена услуга

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните органи изготвят и редовно актуализират планове за обществен транспорт, обхващащи всички съответни видове транспорт за територията, за която са компетентни. В тези планове се определят целите на политиката в областта на обществения транспорт и начините за постигането им, като се разглеждат всички видове транспорт на територията, за която тези органи са компетентни. Плановете следва да включват най-малкото:

1. Компетентните органи изготвят и редовно актуализират мултимодални планове за обществен транспорт, обхващащи всички съответни видове транспорт за територията, за която са компетентни. В тези планове се определят целите на политиката в областта на обществения транспорт и начините за постигането им, като се разглеждат всички видове транспорт на територията, за която тези органи са компетентни, с което се насърчава социално и териториално сближаване. Възможно е тези планове да се състоят от информация относно плановете за обществения транспорт, които вече съществуват в публичното пространство. Съществуващите вече превози между области се вземат под внимание. Тези планове включват най-малкото:

 

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – алинея 1– буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) основните изисквания към обществения транспорт, като например достъпност, териториална свързаност, сигурност, модални и интермодални връзки в основни свързващи центрове; характеристики на предлагания превоз, като например време и честота на услугите и минимална степен на използване на капацитета;

б) основните изисквания към обществения транспорт, включително, наред с другото, достъпност за хората с увреждания, и модални и интермодални връзки в основни свързващи центрове;

Обосновка

Изискванията към тези планове за транспорт не следва да надхвърлят необходимото. Подробните изисквания следва да остават в рамките на свободата за вземане на решение по собствена преценка на компетентния орган в съответствие с принципа на субсидиарност.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – алинея 1 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) за обществения пътнически железопътен превоз критериите за ефективност, включително, наред с другото, дял на този вид транспорт от общия, точност, ефективност на разходите, честота на услугата, удовлетвореност на клиентите и качеството на подвижния състав;

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – алинея 1– буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) стандарти за качество, свързани с въпроси като оборудване на гарите и на подвижния състав, точност и надеждност, чистота, обслужване на клиентите и информация, обработка на жалби и обезщетяване, контрол на качеството на услугите;

в) стандарти за качество и безопасност, както и аспекти, свързани с контрола по отношение на подвижния състав, инфраструктурата и услугите, включително информация;

Обосновка

Изискванията към тези планове за транспорт не следва да надхвърлят необходимото. Подробните изисквания следва да остават в рамките на свободата за вземане на решение по собствена преценка на компетентния орган в съответствие с принципа на субсидиарност.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – алинея 1– буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) принципите на ценовата политика;

г) принципите на ценовата политика, като например използването на социални тарифи;

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – алинея 1– буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) експлоатационните изисквания, като например превоз на велосипеди, управление на движението, план за действие в извънредни ситуации в случай на смущения в предоставяните услуги.

д) приложимите правила относно правата на пътниците, социалните условия и условията за заетост, опазването на околната среда и определянето на екологични цели.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 a – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изготвянето на плановете за обществен транспорт компетентните органи отчитат по-специално приложимите правила за правата на пътниците, социалната защита и защитата на заетостта и околната среда.

заличава се

Обосновка

За да се отдаде по-голямо значение на тези аспекти, те вече се съдържат в член 2 а, параграф 1, буква д) и следователно тук може да бъдат заличени.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 a – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи приемат плановете за обществен транспорт след консултация със съответните заинтересовани страни, след което ги публикуват. За целите на настоящия регламент сред заинтересованите страни, чието становище трябва да бъде взето предвид, присъстват най-малкото превозвачи, управители на инфраструктура, ако това е целесъобразно, и представителни организации на пътниците и на работниците.

Компетентните органи приемат плановете за обществен транспорт след консултация със съответните заинтересовани страни, които включват най-малкото превозвачи, управители на инфраструктура и представителни организации на пътниците и на работниците, след което публикуват тези планове.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – алинея 3– буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) те трябва да бъдат подходящи за постигане на целите на плана за обществен транспорт;

б) те трябва да бъдат подходящи за постигане на целите на плана за обществен транспорт, т.е. да определят процедурата по възлагане по отношение на желаните стандарти за качество и подходящите средства за това, за да се постигнат целите на плана за обществения транспорт;

Обосновка

Необходимо за поясняване на понятието „подходящи за постигане на целите“.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 3 – алинея 1– буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) те трябва да бъдат пропорционални и да не надхвърлят необходимото за постигането на целите на плана за обществен транспорт.

в) те трябва да бъдат пропорционални за постигането на целите на плановете за обществен транспорт и, по отношение на пътническия железопътен превоз, да вземат предвид Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1.

 

____________

 

1 Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32).

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 a – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценката на целесъобразността, посочена в буква б), следва да взема предвид дали намесата на публични субекти в предоставянето на пътнически превози е подходящо средство за постигане на целите на плановете за обществен транспорт.

заличава се

Обосновка

Обясненията относно целесъобразността се съдържат вече в член 2 а, параграф 3, буква б) и съответно тук може да бъдат заличени.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 a – параграф 3 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За обществения пътнически железопътен превоз оценката на необходимостта и пропорционалността, посочена в буква в), трябва да взема предвид транспортните услуги, предоставяни по член 10, параграф 2 от Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (преработена) и да отчита цялата информация, предоставена на управителите на инфраструктура и регулаторните органи съгласно член 38, параграф 4, първо изречение от посочената директива.

заличава се

Обосновка

Съдържанието на тази алинея е включено в член 2 а, параграф 3, буква в).

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Спецификациите на задълженията за предоставяне на обществени услуги и съответната компенсация за нетния финансов ефект от задълженията за предоставяне на обществена услуга позволяват:

Спецификациите на задълженията за предоставяне на обществени услуги и съответната компенсация за нетния финансов ефект от задълженията за предоставяне на обществена услуга позволяват постигане на целите на плана за обществен транспорт по икономически ефективен начин и осигуряване на финансова подкрепа в дългосрочен план за предоставянето на услуги по обществен пътнически транспорт.

а) постигане на целите на плана за обществен транспорт по най-ефективен икономически начин;

 

б) финансова подкрепа в дългосрочен план за предоставянето на услуги по обществен пътнически транспорт в съответствие с изискванията, установени в плана за обществен транспорт.

 

Обосновка

Изменението служи за по-голяма яснота.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 a – параграф 5 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган се консултира по подходящ начин със съответните заинтересовани страни, сред които присъстват най-малкото превозвачи, управители на инфраструктура, ако това е целесъобразно, и представителни организации на пътниците и на работниците, относно тези спецификации и взема предвид техните становища.

Компетентният орган се консултира със съответните заинтересовани страни, сред които присъстват превозвачи, управители на инфраструктура и представителни организации на пътниците и на работниците, относно тези спецификации и взема предвид техните становища.

Обосновка

Компетентните органи следва да проведат консултация, включваща представителни организации на пътниците и на работниците, а не само да се консултират с тях, ако е целесъобразно.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 6 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) съответствието на оценката и процедурата, предвидени в настоящия член, се осигуряват от регулаторния орган, посочен в член 55 от Директива 2012/34/ЕС, включително по негова собствена инициатива.

а) съответствието на оценката и процедурата, предвидени в настоящия член, се осигуряват от регулаторния орган, посочен в член 55 от Директива 2012/34/ЕС, по искане на съответната заинтересована страна;

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 6 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) максималният годишен обем на даден договор за обществени услуги, изразен във влак-километри, е по-високата стойност от следните две: 10 милиона влак-километра или една трета от общия обем национални обществени пътнически железопътни превози, предоставяни по договори за обществени услуги.

б) минималният брой на договорите за обществени услуги в железопътния транспорт в дадена държава членка е:

 

– един, в случай на обем на националния пазар на пътнически железопътни превози, предоставяни по договори за обществени услуги, до 20 милиона влак-километра;

 

– два, в случай на обем на националния пазар на пътнически железопътни превози, предоставяни по договори за обществени услуги, от над 20 милиона влак-километра и до 100 милиона влак-километра, при условие че един договор не надвишава 75 % от общия обем на пазара по договори за обществени услуги;

 

– три, в случай на обем на националния пазар на пътнически железопътни превози, предоставяни по договори за обществени услуги, от над 100 милиона влак-километра и до 200 милиона влак-километра, при условие че един договор не надвишава 65% от общия обем на пазара по договори за обществени услуги;

 

– четири, в случай на обем на националния пазар на пътнически железопътни превози, предоставяни по договори за обществени услуги, от над 200 милиона влак-километра, при условие че един договор не надвишава 65% от общия обем на пазара по договори за обществени услуги;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – точка 6 – параграф в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

в) Компетентният орган определя маршрутите, които ще се възлагат чрез договори за обществени услуги в съответствие с Директива 2012/34/EС.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 4 - параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„а) определят се ясно задълженията за обществени услуги, посочени в член 2, буква д) и член 2а, които доставчикът на обществени услуги трябва да изпълнява, и съответните географски райони;“

„а) определят се ясно задълженията за обществени услуги, посочени в член 2, буква д) и член 2а, които доставчикът на обществени услуги трябва да изпълнява, и съответните транспортни мрежи, като се изисква и операторите да предоставят на компетентния орган всяка информация, която е от значение за възлагането на обществени поръчки за услуги, като същевременно се спазва търговската тайна;“;

Обосновка

Трябва да се гарантира, че компетентният орган получава от оператора цялата съществена информация, за да подготви договорите за обществени услуги.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 – буква б

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 4 – параграф 1 – буква б – последно изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„При обществени поръчки за услуги, които не са възложени в съответствие с член 5, параграф 3, тези параметри се определят така, че да не е възможно изплащаната компенсация да надвиши сумата, необходима за покриване на нетния финансов ефект върху извършените разходи и реализираните приходи при изпълнение на задълженията за обществени услуги, като се отчитат приходите от тази дейност, които остават в оператора, и разумната печалба;“

„При обществени поръчки за услуги, които не са възложени в съответствие с член 5, параграф 3, тези параметри се определят така, че компенсацията да не надвишава, нито да е по-малка от сумата, необходима за покриване на нетния финансов ефект върху извършените разходи и реализираните приходи при изпълнение на задълженията за обществени услуги, като се отчитат приходите от тази дейност, които остават в оператора, и разумната печалба;“;

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 – буква б б (нова)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 4 - параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

бб) Параграф 5 се заменя със следното:

 

5. Без да се засяга действието на националното и общностното право, включително колективни споразумения между социални партньори, компетентните органи могат да изискат от избрания оператор на обществени услуги да предостави на персонала, нает по-рано за извършване на услугите, правата, с които същият персонал би се ползвал в случай на прехвърляне по смисъла на Директива 2001/23/ЕО. Когато компетентните органи изискват операторите на обществени услуги да спазват определени социални стандарти, тръжните документи и обществените поръчки за услуги изброяват засегнатия персонал и дават прозрачни подробности за договорните му права и условията, при които заетите лица се смятат за свързани с услугите.“

Без да се засяга действието на националното право и на правото на Съюза, включително на представителни колективни споразумения между социални партньори, компетентните органи изискват от избрания оператор на обществени услуги да предостави на персонала условия на труд въз основа на обвързващи национални, регионални или местни социални стандарти и/или да прилага задължителното прехвърляне на персонал в случай на промяна на оператор. При подобно прехвърляне персоналът, нает по-рано от предишния оператор за извършване на услугите, получава същите права, с които би се ползвал в случай на прехвърляне по смисъла на Директива 2001/23/EC. Когато компетентните органи изискват операторите на обществени услуги да спазват определени социални стандарти, тръжните документи и обществените поръчки за услуги изброяват засегнатия персонал и прозрачно дават подробности за договорните му права и условията, при които наетите лица се смятат за свързани с услугите.“

Това изменение цели да измени една разпоредба от съществуващия акт – член 4, параграф 5 – която не е предадена изцяло в предложението на Комисията

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 – буква в

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 4 - параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Когато в съответствие с националното право компетентните органи изискват от операторите на обществени услуги да спазват определени норми за качество и социални норми или да въведат норми за качество или социални критерии, тези норми и критерии се включват в тръжната документация и в договорите за обществени услуги.“

„6. В съответствие с националното право компетентните органи определят обвързващи норми за качество и социални норми, както и подходящи социални критерии и критерии за качество, включително задължението на операторите на обществени услуги да спазват приложимите представителни колективни договори и да осигуряват достойни условия на труд и заетост, като ги включват или се позовават на тях в тръжната документация и в договорите за обществени услуги, независимо от вида на процедурата по възлагане.“;

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 – буква г

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 4 - параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„8. Компетентните органи предоставят на всички заинтересовани страни съответната информация за изготвянето на оферта в рамките на конкурентна тръжна процедура. Това включва информация относно потребителското търсене, цените, разходите и приходите, свързани с обществения пътнически транспорт — обект на тръжната процедура, и подробности относно спецификациите на инфраструктурата, свързани с експлоатацията на изискваните возила или подвижен състав, за да се позволи изготвянето на адекватни бизнес планове. Управителите на железопътна инфраструктура подпомагат компетентните органи, като им предоставят нужните спецификации на инфраструктурата. При неспазване на изложените по-горе разпоредби се осигурява възможността за преразглеждане на съответните решения, предвидена в член 5, параграф 7.“

„8. Компетентните органи предоставят на всички заинтересовани страни съответната информация за изготвянето на оферта в рамките на конкурентна тръжна процедура, като спазват търговската тайна. Това включва информация относно потребителското търсене, цените, разходите и приходите, свързани с обществения пътнически транспорт — обект на тръжната процедура, и подробности относно спецификациите на инфраструктурата, свързани с експлоатацията на изискваните возила или подвижен състав, за да се позволи изготвянето на адекватни бизнес планове. Управителите на железопътна инфраструктура подпомагат компетентните органи, като им предоставят нужните спецификации на инфраструктурата. При неспазване на изложените по-горе разпоредби се осигурява възможността за преразглеждане на съответните решения, предвидена в член 5, параграф 7.“.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква -а (нова)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 - параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a) Добавя се следният параграф:

 

1a. Всеки компетентен орган, независимо дали е индивидуален орган или представлява група от органи, включително такива от повече от една държава членка, има право да възлага обществени поръчки за услуги в съответствие с правилата, изложени в настоящия регламент.“

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква -a а) (нова)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 – параграф 2 – буква г

 

Текст в сила

Изменение

 

-aa) Буква г) в параграф 2 се заменя със следния текст:

г) при липса на компетентен местен орган букви а), б) и в) се прилагат за национален орган по отношение на географски район, който не е национален, при условие че вътрешният оператор не участва в конкурентни тръжни процедури във връзка с предоставяне на обществени услуги за пътнически превоз, организирани извън района, за който обществената поръчка за услуги е била възложена;

г) при липса на компетентен местен орган букви а), б) и в) се прилагат за национален орган, при условие че вътрешният оператор не участва в конкурентни тръжни процедури във връзка с предоставяне на обществени услуги за пътнически превоз, организирани извън района, за който обществената поръчка за услуги е била възложена;

Това изменение цели да измени една разпоредба от съществуващия акт – член 5, параграф 2, буква г) – която не е предадена изцяло в предложението на Комисията.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква -a б (нова)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 - параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-aб) Създава се следният параграф:

 

3a. До края на преходния период, посочен в член 8, параграф 2, държавите членки и – ако го позволява националното законодателство – компетентните органи могат да изключат от конкурентните тръжни процедури, организирани от компетентните органи на тяхна територия съгласно параграф 3 от настоящия член, всяко железопътно предприятие или оператор или всяка друга дъщерна структура, пряко или косвено контролирана от железопътните предприятия или техните холдингови дружества, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

 

a) упражняващото контрол железопътно предприятие е лицензирано или упражняващото контрол холдингово дружество е установено в държава членка, в която компетентните органи нямат право да възлагат обществени поръчки за услуги чрез конкурентни тръжни процедури, или

 

б) железопътното предприятие и неговите дъщерни дружества са се ползвали от пряко възложените обществени поръчки за услуги за железопътен превоз, чийто дял по отношение на стойността е по-висок от 50 % от общата стойност на всички обществени поръчки за услуги за железопътен превоз, възложени на това въпросно железопътно предприятие и неговите дъщерни дружества.

 

За целите на настоящия параграф „контрол“ се определя като всякакви права, договори или други средства, които, самостоятелно или в комбинация и с оглед на фактически или правни обстоятелства, дават възможност за упражняване на съществено влияние върху дадено предприятие, и по-специално чрез:

 

a) собственост или право на ползване на всички или на част от активите на дадено предприятие;

 

б) права или договори, които предоставят решаващо влияние върху състава, гласуването или решенията на социалните органи на това предприятие.

 

Компетентният орган може да изключи от конкурентните тръжни процедури всеки оператор или предприятие, които се контролират пряко или косвено от юридическо или физическо лице или лица, регистрирани в трета държава или трети държави, освен ако тази държава или тези държави са предприели мерки, които позволяват обществени поръчки за услуги да се възлагат чрез конкурентна тръжна процедура на железопътни предприятия, лицензирани в държава членка.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква а

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 – параграф 4 – алинея 1– буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) когато се отнасят до предоставянето на годишна основа на по-малко от 300 000 километра обществени услуги за пътнически превоз или по-малко от 150 000 километра в случай на обществена поръчка, включваща железопътен обществен транспорт.

б) когато се отнасят до предоставянето на годишна основа на обществени услуги за пътнически превоз по-малко от 300 000 километра на превозно средство или по-малко от 500 000  километра на превозно средство в случай на обществена поръчка, включваща железопътен обществен транспорт.

Обосновка

Предложеният от Комисията праг не съответства на сумата, изразена в евро в член 5, параграф 4 а), по тази причина тук трябва да се нанесе промяна с цел приспособяване, която да отговаря на средната стойност на цените на билетите. Освен това компетентните органи трябва да представят доказателство въз основа на рентабилност, ефикасност и цели по отношение на качеството.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква а

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато обществена поръчка за услуги се възлага пряко на малко или средно предприятие, работещо с не повече от 23 пътни превозни средства, тези прагове могат да се увеличат или до средна годишна стойност, оценявана на по-малко от 2 000 000 EUR, или до предоставяне на обществени услуги за пътнически превоз, възлизащи на по-малко от 600 000 километра годишно.

Когато обществена поръчка за услуги се възлага пряко на малко или средно предприятие, работещо с не повече от 23 пътни превозни средства, тези прагове могат да се увеличат или до средна годишна стойност, оценявана на по-малко от 2 000 000 EUR, или до предоставяне на обществени услуги за пътнически превоз, възлизащи на по-малко от 600 000 километра на превозно средство годишно.

Обосновка

Определеният в регламента праг от 23 пътни превозни средства изглежда произволен, тъй като не е в съответствие с действащото определение за МСП на Европейската комисия (Препоръка 2003/361/ЕО).

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква a а (нова)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 - параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

Параграф 5 се заменя със следното:

5. В случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване, компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на някои задължения за обществени услуги. Операторът на обществени услуги има право да обжалва решението за налагане на предоставянето на някои обществени услуги. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка, не надвишават две години.

5. В случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване, компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Спешната ситуация може да е свързана и с невъзможността на компетентния орган да започне навреме тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка за услуги и/или да възложи навреме тази поръчка на даден оператор.“

Това изменение цели да измени една разпоредба на съществуващия акт – член 5, параграф 5 – която не е посочена в предложението на Комисията.

Обосновка

Предлага се включване на ново изключение от принципа на конкурентната тръжна процедура, в случай че в дадена държава членка по едно и също време изтече срокът на твърде много поръчки. В такава ситуация компетентните органи на съответната държава членка може да не разполагат с необходимия административен капацитет за едновременна подготовка на различните процедури. Освен това железопътните оператори може да не са в състояние да подготвят едновременно повече от определен брой оферти.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква б

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 - параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Параграф 6 се заменя със следното:

Параграф 6 се заменя със следното:

„Компетентните органи могат да решат, с цел засилване на конкуренцията между железопътните предприятия, поръчките за обществен пътнически железопътен транспорт, обхващащи части от една и съща мрежа или съвкупност от маршрути, да се възлагат на различни железопътни предприятия. За тази цел компетентните органи могат да решат преди началото на тръжната процедура да ограничат броя на поръчките, които ще бъдат възложени на едно и също железопътно предприятие.“

„6. В съответствие с Директива 2012/34/ЕС и освен ако националното право не го забранява, тези компетентни органи, които са отговорни за установяването на планове за обществен транспорт съгласно посоченото в член 2а, може да решат да пристъпят към прякото възлагане на обществени поръчки за услуги, отнасящи се до обществени услуги за железопътен превоз на пътници, при спазване на следните условия:

 

a) планът за обществен транспорт съдържа изисквания, приложими за целия срок на договора по отношение на следното:

 

‒ развитие на пътникопотока,

 

‒ точност на услугите,

 

‒ ефективност на разходите по отношение на производителност на капитала,

 

‒ честота на експлоатацията на влаковете,

 

– удовлетвореност на клиентите,

 

‒ качество на подвижния състав.

 

б) компетентният орган публикува не по-късно от 18 месеца преди началото на договора по какъв начин изискванията, посочени в буква а), трябва да се бъдат спазени чрез пряко възлагане на обществена поръчка за услуги и редовно оценява спазването на тези изисквания в годишния доклад, посочен в член 7, параграф 1. Ако бъде подадена жалба от страна на заинтересован железопътен оператор или от заинтересовано железопътно предприятие относно прякото възлагане на поръчката, регулаторният орган оценява причините, посочени от компетентния орган, и взема решение не по-късно от два месеца след като жалбата е била предявена. Регулаторният орган може да действа и по собствена инициатива.

 

в) регулаторният орган оценява не по-късно от 24 месеца преди края на текущата поръчка дали изискванията, посочени в член 5, параграф 6, буква а), и оценени в съответствие с член 7, параграф 1, са били спазени. Компетентният орган предоставя на регулаторния орган всички данни, необходими за неговата оценка.

 

Ако регулаторният орган стигне до заключението, че изискванията, определени в член 5, параграф 6, буква а), не са спазени, той незабавно задължава компетентния орган да възложи всички нови обществени поръчки за услуги в съответствие с член 5, параграф 3. Решението на независимия регулаторен орган има задължителна сила и е незабавно приложимо.

 

Чрез дерогация от член 4, параграф 3 срокът на такива поръчки не може да надвишава девет години.

 

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 9а, като описва подробно изискванията, посочени в член 5, параграф 6, буква а).“.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В съответствие с правилата за държавните помощи държавите членки вземат необходимите мерки за осигуряване на ефективен и недискриминационен достъп до подходящ подвижен състав за обществени услуги за пътнически железопътен превоз за оператори, които желаят да предоставят обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт по договор за обществени услуги.

1. В съответствие с правилата за държавните помощи компетентните органи вземат необходимите мерки за осигуряване на ефективни и недискриминационни условия за достъп до подходящ подвижен състав за обществени услуги за пътнически железопътен превоз за оператори, които желаят да предоставят обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт по договор за обществени услуги.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 а – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган може да изпълни изискването в първата алинея по един от следните начини:

Компетентният орган може да изпълни изискването в първата алинея по различни начини, позволяващи икономии от мащаба, като например:

Обосновка

Начините на придобиване на състав следва да благоприятства икономиите от мащаба.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 а – параграф 2 – алинея 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) като придобие самият той подвижния състав, използван за изпълнението на договора за обществена услуга, с цел предоставянето му на избрания оператор на обществена услуга по пазарни цени или като част от договора за обществена услуга съгласно член 4, параграф 1, буква б), член 6 и, ако е приложимо, съгласно приложението,

a) като самият той придобие на пазарни цени подвижния състав, използван за изпълнението на договора за обществена услуга, с цел предоставянето му на избрания оператор на обществена услуга по пазарни цени или като част от договора за обществена услуга съгласно член 4, параграф 1, буква б), член 6 и ако е приложимо съгласно приложението,

Обосновка

Основната цел е да се гарантира равен достъп и да се премахнат пречките пред достъпа до подвижен състав. В този контекст е важно тези мерки за подкрепа да не бъдат вземани под внимание в механизма за възлагане на поръчка. Разходите за необходимите мерки за подкрепа, приложими за един кандидат не представляват елемент от избора на компетентния орган при възлагане на обществена поръчка за услуги. Действително съществува необходимост да се гарантира пълната неутралност на тези мерки за подкрепа по отношение, например, на поканата за участие в търг. Независимо от това, от какви мерки за подкрепа се нуждаят участниците в търга, това няма да се взема предвид при оценката на офертата и избора на компетентния орган. Компетентният орган следва да е в състояние да определи жизнеспособността на мерките за подпомагане, избрани преди изпълнението на новия договор за извършване на обществена услуга. Пазарните цени следва да бъдат в основата на тази оценка на разходите, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 а – параграф 2 – алинея 2 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) чрез сътрудничество със съседните местни органи с цел да се разполага с по-значително количество подвижен състав;

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 a – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаите, посочени в букви б) и в), компетентният орган има право да изиска от оператора на обществена услуга да прехвърли подвижния състав след изтичането на договора за обществена услуга на оператора, на когото е възложена новата поръчка. Компетентният орган може да задължи новия оператор на обществената услуга да закупи подвижния състав. Прехвърлянето се извършва по пазарни цени.

3. В случаите, посочени в параграф 2, втора алинея, букви б) и в), компетентният орган има право да изиска от оператора на обществена услуга да прехвърли подвижния състав след изтичането на договора за обществена услуга на оператора, на когото е възложена новата поръчка. Компетентният орган може да задължи новия оператор на обществената услуга да закупи подвижния състав. Прехвърлянето се извършва по пазарни цени.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 а – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако подвижният състав се прехвърля на нов оператор на обществена услуга, компетентният орган предоставя в тръжната документация подробна информация за разходите за поддръжка на подвижния състав и за неговото техническо състояние.

4. Ако подвижният състав се прехвърля на нов оператор на обществена услуга, компетентният орган предоставя в тръжната документация подробна информация за разходите за поддръжка на подвижния състав и за неговото техническо състояние.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 а – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. До [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията ще приеме мерки, определящи подробностите относно процедурата, която да бъде следвана за прилагането на параграфи 2 и 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 9а, параграф 2.

заличава се

Обосновка

Регламент (ЕО) № 1370/2007 представлява lex specialis по отношение на държавните помощи, което позволява на обществени услуги за пътнически превоз да се отклоняват от общите правила, които се прилагат за държавните помощи. Въвеждането на предложения механизъм в изменения 21—23 не се нуждае от актове за предварително изпълнение. Следователно не е необходимо да се препраща отново към мерки на Комисията.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7 – буква а

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 7 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„1. Всеки компетентен орган оповестява веднъж годишно подробен доклад относно задълженията за предоставяне на обществени услуги, за които отговаря, началната дата и срока на договорите за обществени услуги, избраните оператори на обществени услуги и компенсационните плащания и изключителните права, предоставени на тези оператори чрез възстановяване на разходите. Докладът прави разграничение между автобусен транспорт и железопътен транспорт, позволява да бъдат контролирани и оценени работата, качеството и финансирането на мрежата за обществен транспорт и ако е необходимо, предоставя информация относно естеството и обема на всички предоставени изключителни права. Държавите членки улесняват централния достъп до тези доклади, например посредством публикуването им на обща интернет страница.“

„1. Всеки компетентен орган оповестява веднъж годишно подробен доклад относно задълженията за предоставяне на обществени услуги, за които отговаря, началната дата и срока на договорите за обществени услуги, избраните оператори на обществени услуги и компенсационните плащания и изключителните права, предоставени на тези оператори чрез възстановяване на разходите. В доклада се оценява работата от гледна точка на съответствието и се посочват всички показатели за транспортните услуги, включително точността, надеждността, чистотата, удовлетвореността на ползвателите, измерена чрез проучвания на общественото мнение, както и минималната степен на използване на капацитета. Докладът прави разграничение между автобусен транспорт и железопътен транспорт, позволява да бъдат контролирани и оценени работата, качеството и финансирането на мрежата за обществен транспорт и ако е необходимо, предоставя информация относно естеството и обема на всички предоставени изключителни права. Държавите членки улесняват централния достъп до тези доклади, например посредством публикуването им на обща интернет страница. Комисията изготвя обобщение на тези доклади и го представя на Европейския парламент и на Съвета на всички работни езици.“;

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8 – буква а

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. Без да се засяга параграф 3, възлагането на обществени поръчки за услуги за железопътен транспорт, с изключение на други видове релсов транспорт като метрополитен или трамваен транспорт, се подчинява на разпоредбите на член 5, параграф 3 от 3 декември 2019 г. Най-късно до 3 декември 2019 г. всички договори за обществени услуги за другите видове релсов или автомобилен транспорт трябва да са били възложени в съответствие с член 5, параграф 3. По време на преходния период — до 3 декември 2019 г. — държавите членки приемат мерки за постепенното изпълнение на разпоредбите на член 5, параграф 3 с цел избягване на сериозни структурни проблеми, свързани по-специално с транспортния капацитет.“;

„2. Без да се засяга параграф 3, възлагането на обществени поръчки за услуги за железопътен транспорт, които засягат автомобилния транспорт и други видове релсов транспорт като метрополитен, трамваен транспорт или системи трамвай-влак, се подчинява от 3 декември 2019 г. на разпоредбите на член 5. Възлагането на договори за обществени услуги, които се отнасят до обществения пътнически железопътен превоз, се подчинява от 3 декември 2022 г. на разпоредбите на член 5. До 3 декември 2022 г. на компетентните органи, отговорни за изготвянето на плановете за обществен транспорт, посочени в член 2а, се предоставят всички необходими правомощия за възлагане на обществени поръчки за услуги в съответствие с член 5. По време на преходните периоди държавите членки приемат мерки за постепенното изпълнение на разпоредбите на член 5, параграф 3 с цел избягване на сериозни структурни проблеми, свързани по-специално с транспортния капацитет.“;

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8 – буква а

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

До шест месеца след изтичане на първата половина от преходните периоди държавите членки предоставят на Комисията доклад за осъществения напредък, като подчертават постепенното възлагане на обществени поръчки за услуги в съответствие с член 5. Въз основа на докладите за осъществения напредък на държавите членки Комисията може да предложи подходящи мерки, насочени към държавите членки.

Обосновка

Поради броя на договорите, които ще трябва да бъдат възложени чрез конкурентна тръжна процедура в железопътния сектор, е необходимо да бъде предоставен достатъчен срок с цел да се избегне едновременното провеждане на тръжни процедури и да се осигури капацитет за реагиране на всички заинтересовани оператори.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8 – буква б

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 8 - параграф 2 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Договорите за обществени услуги за обществен пътнически железопътен превоз, които са сключени пряко между 1 януари 2013 г. и 2 декември 2019 г., могат да останат в сила до изтичането на срока им. Те в никакъв случай обаче не могат да останат в сила след 31 декември 2022 г.

2a. Срокът на договорите за обществени услуги за обществен пътнически железопътен превоз, които не се подчиняват на разпоредбите на член 5, сключени пряко преди 3 декември 2022 г., изтича във всеки случай най-късно на…*.“;

 

_______________

 

* OВ: моля, въведете датата: 10 години след влизането в сила на настоящия регламент (т.е. акт за изменение - 2013/0028(COD))

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той е достъпен в консолидиран вид заедно с Регламент (ЕО) № 1370/2007, който той изменя, в срок до три месеца от публикуването му.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Въведение.

По отношение на пътникокилометрите железопътните пътнически превози възлизат на приблизително 7% от общия пътнически трафик в Европейския съюз(1). Този дял следва да се увеличи. Инвестициите в тези устойчиви видове транспорт могат не само да бъдат от полза за околната среда и икономиката, но те също така насърчават растежа и заетостта. Абсолютно необходимо е да се повиши ефективността на пътническия железопътен превоз. Определената от Парламента в неговата резолюция относно Бялата книга цел за увеличаване на броя на ползвателите на обществени превозни средства може да бъде постигната само при увеличаване на ефективността и на пътническия железопътен превоз в цяла Европа.

Пазарът за трансграничен пътнически железопътен превоз е отворен от 1 януари 2010 г. Пазарът за вътрешни услуги за пътнически превоз обаче все още до голяма степен е затворен в повечето държави членки. Подобно на останалите услуги за пътнически превози – автобуси, трамваи и метро – общественият пътнически железопътен превоз като цяло понастоящем не може да бъде предоставян на пазарна основа. Вместо това тези услуги се предоставят въз основа на обществени поръчки за услуги. Компенсациите за задължения за обществени услуги са част от тези обществени поръчки за услуги.

Европейската правна рамка за това се предоставя от действащия Регламент (1370/2007). Основен елемент на този регламент е конкурентното възлагане на обществени поръчки за услуги, макар то да е ограничено от различни форми на пряко възлагане на тези договори. Тук спада преди всичко свободата на компетентния орган сам да вземе решение в съответствие с член 5, параграф 2 дали да предоставя транспортни услуги чрез собствено предприятие (с неговия „вътрешен оператор“) или да подходи към тръжна процедура. Тази възможност за пряко възлагане подлежи на клауза за реципрочност, според която вътрешният оператор не може да участва в конкурентни тръжни процедури, организирани извън територията на компетентния местен орган.

В законодателната процедура към действащия регламент Съветът прокара общата възможност за пряко възлагане на обществени поръчки за услуги за пътнически железопътен превоз (член 5, параграф 6). Около 90% от всички пътувания с железопътен транспорт в ЕС подлежат на обществени поръчки за услуги – основно тези с градска железница (S-Bahn) и регионални влакове. По-голямата част от тези обществени поръчки за услуги продължават да се възлагат пряко на установените оператори.

Успоредно с развитието на градския и регионалния транспорт, през последните 10 години бяха приети три „железопътни пакета“, насочени към постепенното отваряне на пазарите и повишаването на конкурентоспособността на железопътния транспорт. Парламентът наскоро призова за оценка на Комисията по отношение на положението в областта на националния пътнически железопътен превоз в рамките на Директива 2012/34/ЕС, според която Комисията следваше до 31 декември 2012 г. да представи доклад, който да вземе под внимание и прилагането на Регламент (ЕО) № 1370/2007 и – по целесъобразност – основата за по-нататъшни законодателни мерки по отношение на отварянето на вътрешния пазар за пътнически железопътен превоз.

2. Предложението на Комисията

В своето предложение Комисията поставя акцент предимно върху пътническия железопътен превоз. Въпреки положителното развитие в някои държави членки той трябва да стане по-ефективен по отношение на броя на пътниците, качеството на услугите, инфраструктурата и билетите. В много държави членки разходите на държавата са все още твърде високи в сравнение с качеството на предлаганата услуга, а бариерите за навлизане на пазара често остават непреодолими за нови участници.

Комисията счита, че тези проблеми могат да бъдат решени най-вече с по-силна конкурентна тръжна процедура, заложена в контекста на общата рамка на 4-ия железопътен пакет. Основен елемент от предложението на Комисията следователно е премахването на общата възможност за пряко възлагане на пътнически железопътен превоз в член 5, параграф 6 от действащия Регламент 1370/2007/EС. Това се придружава от предложения за достъп до подвижния състав.

Предложението на Комисията обаче не се ограничава единствено до железопътния превоз; вместо това то оказва въздействие и върху другите видове транспорт. То предвижда нов член 2а относно планове за обществен превоз и задължения за предоставяне на обществени услуги, с подробни изисквания, които компетентните органи трябва да установят за всички съответни видове транспорт. Комисията също така предлага да се адаптират преходните периоди, посочени в член 8, които биха могли да окажат въздействие върху тръжните процедури за автобусни, трамвайни и метро услуги.

3. Позицията на докладчика

3.1 Общи аспекти на конкуренцията

Докладчикът подкрепя по принцип предложението на Комисията за по-голяма конкуренция в железопътния транспорт. Тази конкуренция обаче не следва да бъде самоцел; тя по-скоро следва да бъде средство за повишаване на качеството, количеството и ефективността на услугите за пътнически превози. Вече съществуващите ефективни структури следва да се запазят; тяхната ефективност не следва да се засяга от новия регламент.

Преобразуването на сложна система като услугите в пътническия железопътен превоз се нуждае от достатъчно време, за да бъде проведено успешно. Поради това предложените от Комисията срокове за 2019 г., както и за постепенното изтичане на съществуващите договори до 2022 г. изглеждат твърде кратки.

Особено компетентните органи се нуждаят от повече време, за да се подготвят за конкурентни тръжни процедури. Въпреки че подкрепя предложеното от Комисията заличаване на повсеместното пряко възлагане по отношение на пътническия железопътен превоз (член 5, параграф 6), докладчикът се застъпва за по-реалистичен срок.

3.2. Пряко възлагане и конкурентни тръжни процедури

При прякото възлагане в съответствие с член 5, параграф 4 докладчикът е предвидил изменение на прага за пряко възлагане за влак-километри, така че възможността за пряко възлагане за договори за обществени услуги в пътническия железопътен превоз, които са с много малък обем, да стане по-реалистична.

Поради влиянието, което оказва изборът на процедурата по възлагане, при прякото възлагане компетентните органи следва да са задължени да обосноват избора си и да публикуват тази обосновка, като по този начин дават възможност на други заинтересовани оператори да извършат проверка, респ. да направят възражения на ранен етап.

Освен това следва да се прилага принципът на реципрочност и за дружества от трети държави, така че те да могат да участват в тръжни процедури само след като от своя страна са отворили пазарите си за дружества от ЕС.

3.3. Ключова роля на компетентния орган

За докладчика компетентният орган играе централна роля. В съответствие с принципа на субсидиарност, той следва да е отговорен за създаването на план за местния обществен транспорт и за оценка на услугите, необходими в рамките на обществения пътнически транспорт. Същото важи за определението на задълженията за обществени услуги. Компетентните органи могат най-добре да преценят кои задължения за обществени услуги на местно равнище са необходими и кои маршрути следва да получат отворен достъп, респ. къде отвореният достъп следва да бъде ограничен посредством обществена поръчка за услуги. Именно отношението между концепцията за „отворен достъп“ и обществените поръчки за услуги е особено чувствително Ако принципът за „отворен достъп“ се интерпретира прекалено свободно, съществува винаги опасността да се облагодетелстват частни доставчици за сметка на обществения сектор.

Този въпрос, който засяга концепцията за икономическото равновесие на договор за услуга, трябва да се изясни не само в този доклад, но и в доклада за създаването на единно европейско железопътно пространство.

За вземане на това решение компетентният орган трябва да разполага с цялата съществена информация.

Съгласно предложението на Комисията компетентните органи следва да бъдат задължени да изготвят транспортни планове. Докладчикът подкрепя това предложение, счита обаче, че по отношение на разпоредбите, които следва да бъдат установени, регламентът следва да предостави на компетентните органи достатъчно свобода за вземане на решения по собствена преценка. Освен това те следва да установят определени критерии по отношение на стандартите за качество и социалните норми и да включат и тях в тръжната документация. При тези планове следва също така да се подчертае по-силно концепцията за устойчивост.

3.4. Обем на обществените поръчки за услуги за железопътен превоз на пътници

Комисията предлага обемът на обществените поръчки за услуги да съответства на максимално 10 милиона влак-километра или на една трета от общия обем превози, в зависимост от това, коя стойност е по-висока. Докладчикът счита, че преди всичко в малките държави – членки на ЕС, тази разпоредба ще доведе до принудително разделяне на обема на три части, без по този начин да се постигне повишаване на ефикасността.

3.5. Потенциални последствия за автобусни, трамвайни и метро услуги

Регламент 1370/2007 трябваше да се прилага поетапно до 2019 г. Предложеното от Комисията изменение на преходните периоди в член 8, параграф 2 ще се отрази не само на пътническия железопътен превоз. Най-малкото използваната от Комисията двусмислена формулировка крие опасността да бъдат анулирани основни разпоредби, особено по отношение на прякото възлагане на „вътрешни оператори“. По мнение на докладчика тези компромиси, договорени с много труд в рамките на 7 годишна законодателна процедура за действащия регламент, следва да останат непокътнати.

3.6. Други изменения

Докладчикът предлага освен това технически изменения. От една страна става въпрос за изясняване на понятията (например ясно определение на понятието обществен пътнически железопътен превоз), а от друга страна – за изготвянето на по-разбираем и по-строен текст.

(1)

Автобуси: 8,9 %; Трамваи и метро: 1,6 %; Леки автомобили: 82,5 %.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (20.11.2013)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

Докладчик по становище: Фредерик Дарден

КРАТКА ОБОСНОВКА

Различните видове либерализация на сектора на услугите, извършвани от Европейския съюз от няколко десетилетия, в това число в сектора на железопътния транспорт, предшестват прилагането на член 26 от ДФЕС и следователно са основополагащи за неговия проект.

Тази цел за осъществяване на общ пазар не трябва да бъде самоцел, а по-скоро трябва да цели намаляването на цените на услугите за всички потребители, като същевременно запазва високо равнище на качеството на услугите, достъпно за всички.

Различните действия по либерализацията на секторите, чиито услуги са били гарантирани назад във времето от публични стопански субекти чрез национални монополи за експлоатация, погледнати от позиция на настоящето, изглежда не са удовлетворили изпълняването на тази двойна цел.

Дори само в сектора на железопътния транспорт съществуват примери за неудовлетворение:

•     При международния превоз на пътници, чието отваряне за конкуренцията е ефективно от 2011 г., увеличаването на конкуренцията не предизвика чувствително намаляване на цените и доведе до затварянето на стари трансгранични линии, които не функционираха по модела на високоскоростните влакове. От друга страна, секторът не отбеляза очаквания растеж, като неговите пазарни дялове трябваше да се спечелят по-скоро в интермодален план, отколкото в интрамодален.

•     При националния превоз на пътници във Великобритания, която е най-напредналата по отношение на законодателството в областта на либерализацията държава членка: ЕИСК ясно подчертава неудовлетворението на британските потребители и повтарящата се нужда от ангажимент от страна на държавата в интеграцията на сектора (тарифи, разпределение, часове…).

•     При националния превоз на пътници в Съюза като цяло има не по-малко от 15 процедури за нарушение поради неправилно транспониране, което свидетелства за твърде бързия темп на тази либерализация, която за да участва в изграждането на европейския проект трябва да се извършва, така че да не нанася вреди на националните модели, предоставяли на гражданите качествен образец в продължение на редица десетилетия.

Предвид тези факти, за докладчика, необходимостта от задълбочаване на либерализацията на сектора на обществения железопътен превоз не беше доказана и той, чрез предложените от него изменения, се насочи в посока смекчаване на опасността от отрицателни последици за гражданите и по-специално работниците и служителите в сектора, според редица оси:

•     Възможно най-интегрирано управление: Независимо от това, че стриктното отделяне на управителите на инфраструктурите и на превозвачите се основава на конкуренцията, безпокойството, което това предизвиква сред потребителските организации, секторните професионални сдружения или „историческите” стопански субекти, приканва докладчика към нюансиране. То най-вероятно ще доведе до незначително споделяне на ресурсите за материалните инвестиции и до засилена бюрокрация, която ще се окаже вредна за качеството на услугите и сигурността на потребителите. Следователно докладчикът избра да даде на националния регулаторен орган възможно най-голяма свобода по въпроса, съгласно решението на Съда на Европейския съюз от 28 февруари 2013 г.

•     Възможно най-голямата свобода на държавите членки, за да избират между тръжни процедури и прякото възлагане на концесии за обществени услуги чрез съществено увеличаване на таваните.

•     Въвеждането на правила за защита на потребителите, работниците и служителите и на околната среда в националните планове за устойчив обществен транспорт в неговите социални и екологични аспекти, като по този начин се улеснява въвеждането на критерии за качество, социални критерии и критерии за опазване на околната среда в тръжните процедури.

•     Засилването на защитата на работниците с обширни възможности за трансфер на служители в рамките на новото предприятие концесионер на дадена публична услуга; чрез засилване на социалния диалог в структурите; чрез разясняване на социалното право, приложимо за екипажа на борда на влака, по-специално чрез неговото сертифициране; чрез искане, отправено към държавите членки за установяване на солидарна социална отговорност на оферента и на неговите подизпълнители, за да се избегне социалният дъмпинг.

•     Необходимата реципрочност при отварянето на пазарите между държавите членки.

•     Значително удължен преходен период за прилагане за държавите членки (до 2029 г.), за да се даде на политическите фигури от Съюза, вземащи решения, време за обмисляне и анализ, преди каквито и да е постъпки в посока либерализация.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Железопътният превоз играе важна роля както от социална гледна точка, така и от гледна точка на околната среда, така и по отношение на планирането на мобилността, и може значително да увеличи общия си дял в европейския пътнически превоз. В това отношение инвестициите в изследователска дейност, както и в инфраструктурата и подвижния състав могат да окажат значителен принос за нов растеж, а по този начин да насърчат и заетостта пряко в железопътния сектор и непряко чрез увеличаване на мобилността на работниците и служителите в други сектори. Железопътният превоз може да се превърне във важен модерен отрасъл на промишлеността на Съюза, при условие че държавите членки се споразумеят да установят засилено сътрудничество.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Пазарът на ЕС на услуги за международен железопътен превоз на пътници е отворен за конкуренция от 2010 г. Освен това някои държави членки отвориха за конкуренция своите услуги за вътрешен превоз на пътници чрез въвеждането на права за свободен достъп или чрез тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки, или чрез двете.

(2) Пазарът на ЕС на услуги за международен железопътен превоз на пътници е отворен за конкуренция от 2010 г. Освен това някои държави членки отвориха за конкуренция своите услуги за вътрешен превоз на пътници чрез въвеждането на права за свободен достъп или чрез тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки, или чрез двете, при същевременно спазване на Протокол №26 относно услугите от общ интерес ("Протокол №26"), приложен към Договора за Европейския съюз (ДЕС) и към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Когато компетентните органи организират своите обществени услуги за пътнически превоз, те трябва да гарантират, че задълженията за предоставяне на обществени услуги и географският обхват на договорите за обществени услуги са подходящи, необходими и пропорционални по отношение на целите на публичната политика за превоз на пътници на тяхна територия. Тази политика следва да бъде отразена в плановете за обществен транспорт на държавите членки и да се осигури възможност за транспортни решения въз основа на пазарните принципи. Процесът на изготвяне на плановете за обществен транспорт и на задълженията за обществени услуги следва да е прозрачен за съответните заинтересовани страни, включително за потенциалните участници на пазара.

(4) Когато компетентните органи организират своите обществени услуги за пътнически превоз, те трябва да гарантират, че задълженията за предоставяне на обществени услуги и географският обхват на договорите за обществени услуги са подходящи, необходими и пропорционални по отношение на целите на публичната политика за превоз на пътници на тяхна територия, и че са спазени социалните цели на ДЕС, Хартата на основните права на ЕС, Протокол № 26, както и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Тази политика следва да бъде отразена във всички планове за устойчив обществен транспорт и да се осигури възможност за транспортни решения въз основа на нуждите на потребителите, включително семействата, възрастните хора и хората с увреждания. Процесът на изготвяне на тези мултимодални планове за обществен транспорт и на задълженията за обществени услуги следва да включва икономическо, социално и екологично измерение и да е прозрачен за съответните заинтересовани страни, включително за потенциалните участници на пазара.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С оглед осигуряването на стабилно финансиране за изпълнението на заложените в плановете за обществен транспорт цели в разработваните от компетентните органи задължения за обществени услуги е необходимо да се предвиди икономически ефективно постигане на целите на обществения транспорт с отчитане на компенсацията за нетния финансов ефект от тези задължения. Необходимо е също така компетентните органи да осигурят дългосрочна финансова устойчивост на услугите по обществен транспорт, предоставяни по договори за обществени услуги.

(5) С оглед осигуряването на стабилно финансиране за изпълнението на заложените в плановете за обществен транспорт цели в разработваните от компетентните органи задължения за обществени услуги е необходимо да се предвиди икономически ефективно и висококачествено постигане на целите на обществения транспорт с отчитане на компенсацията за нетния финансов ефект от тези задължения. Необходимо е също така компетентните органи да осигурят дългосрочна финансова устойчивост на услугите по обществен транспорт, предоставяни по договори за обществени услуги.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5a) Тръжни процедури, основаващи се на принципа за най-ниската цена, насърчават социалния дъмпинг, който често се свързва с по-евтините оферти. При това се постигат спестявания за сметка на работниците и служителите: по-ниски заплати, по-дълго работно време, по-малоброен персонал. За да се гарантира това конкурентните тръжни процедури не трябва да бъдат за сметка на ефективността и качеството на работните условия на служителите, не трябва да се основават на най-ниската цена, а по-скоро на критерии за качество и трябва да отчитат националните особености, а формата на конкурентните тръжни процедури трябва да включва социални критерии.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) От особено значение е компетентните органи да се съобразяват с тези критерии за задълженията за обществени услуги и с обхвата на договорите за обществени услуги, за да се осигури безпроблемното функциониране на пазара на обществен железопътен пътнически превоз, тъй като свободният достъп по отношение на предоставянето на транспортни услуги трябва да се съгласува тясно с услугите, предоставяни по договори за обществени услуги. Поради това независимите регулаторни органи в областта на железопътния превоз следва да гарантират, че този процес протича по правилата и прозрачно.

(6) От особено значение е компетентните органи да се съобразяват с тези критерии за задълженията за обществени услуги и с обхвата на договорите за обществени услуги, за да се осигури безпроблемното функциониране на пазара на обществен железопътен пътнически превоз и посрещането на нуждите на неговите потребители, като същевременно се спазват правата на служителите в сектора, тъй като свободният достъп по отношение на предоставянето на транспортни услуги трябва да се съгласува тясно с услугите, предоставяни по договори за обществени услуги. Поради това независимите регулаторни органи в областта на железопътния превоз следва да гарантират, че този процес протича по правилата и прозрачно.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Някои горни граници за прякото възлагане на обществени поръчки за услуги трябва да бъдат изменени според особеностите на железопътния транспорт предвид специфичните икономически условия, при които протичат процедурите за възлагане на обществени поръчки в този сектор.

(9) Някои горни граници за прякото възлагане на обществени поръчки за услуги трябва да бъдат изменени според особеностите на железопътния транспорт предвид социалните и териториалните изисквания на услугите от общ интерес и икономическите условия, при които протичат процедурите за възлагане на обществени поръчки в този сектор.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9a) Принципът на реципрочност, т.е. участието на пазара за обществен транспорт, е важно средство за противодействие на нарушаването на конкуренцията. Този принцип не следва да се прилага само спрямо железопътните предприятия и техните дъщерни предприятия в държавите членки, но и по отношение на дружествата от трети държави, които желаят да участват в тръжни процедури в рамките на Съюза.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Създаването на вътрешен пазар за железопътни пътнически транспортни услуги изисква наличието на общи правила за конкурентните тръжни процедури за възлагането на обществени поръчки за услуги в този сектор, които да се прилагат по хармонизиран начин във всички държави членки.

(10) Създаването на вътрешен пазар за железопътни пътнически транспортни услуги изисква наличието на общи правила за конкурентните тръжни процедури за възлагането на обществени поръчки за услуги в този сектор, съобразени също и със социалните цели, и със задълженията за услуги от общ интерес, заложени в ДЕС и в ДФЕС, които да се прилагат по хармонизиран начин във всички държави членки, като при това се отчитат специфичните за всяка държава обстоятелства, за да се гарантират равни условия между всички потенциални участници в търга.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С оглед създаването на рамкови условия, които осигуряват на обществото максимални ползи от действителното отваряне на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози, е важно държавите членки да гарантират подходящо равнище на социална защита за персонала на предоставящите обществени услуги.

(11) С оглед създаването на рамкови условия, които осигуряват на всички членове на обществото максимални ползи от висококачествен набор от вътрешни услуги за железопътни пътнически превози, които са съобразени със социалните цели, определени в ДЕС, и с целите, свързани с услугите от общ интерес, определени в Протокол № 26 от ДЕС, е важно държавите членки да гарантират във всеки един случай добри условия на труд и високо равнище на социална защита и добри условия на труд за персонала на предоставящите обществени услуги, срещу социалния дъмпинг на национално, регионално и местно равнище, при спазване на колективните трудови договори в сектора. Адекватното равнище следва да се гарантира най-късно при отварянето на вътрешния железопътен пазар посредством националното право и/или колективни трудови договори за целия сектор, които налагат социални стандарти и прехвърляне на персонала за съответния сектор. Като въведат национални колективни споразумения за железопътния сектор, но също и като гарантират, че персоналът се наема съгласно процедури за възлагане на договори за поръчки, компетентните органи ще дадат възможност за въвеждането на висококачествена социална рамка.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11а) Когато сключването на договор за изпълнение на обществена услуга може да доведе до смяната на изпълнител на обществена услуга, компетентните органи следва да изискат от избрания изпълнител на обществена услуга да прилага разпоредбите на Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности. Посочената директива не възпрепятства държавите членки да запазят условията за прехвърляне на права на заетите лица, различни от тези, които попадат в приложното поле на тази директива. Следователно, ако това е целесъобразно, държавите членки отчитат трудовите и социалните стандарти, които са по-благоприятни за работниците и служителите, установени от националните законови, подзаконови или административни разпоредби, от колективни споразумения или други споразумения, сключени между социалните партньори.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) При спазване на принципа на субсидиарност компетентните органи следва да определят социални критерии и критерии за качество, за да запазят и повишат стандартите за качество относно задълженията за извършване на обществени услуги, например що се отнася до минималните работни условия, правата на пътниците, нуждите на хората с ограничена двигателна способност, опазването на околната среда, здравето и сигурността на пътниците и служителите, както и задълженията по колективните трудови договори и други правила и споразумения относно работното място и социалната закрила на мястото, където се предоставя услугата.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) В съответствие с духа на Регламент (ЕО) № 1370/2007 следва ясно да се отбележи, че преходният период до 2 декември 2019 г. се отнася единствено до задължението да се организират конкурентни тръжни процедури за възлагането на обществени поръчки за услуги.

(14) В съответствие с духа на Регламент (ЕО) № 1370/2007 следва ясно да се отбележи, че преходният период до 2 декември 2019 г. се отнася единствено до задължението да се организират конкурентни тръжни процедури за възлагането на обществени поръчки за услуги. Преходният период ще позволи на държавите членки да гарантират, че тръжните процедури са съобразени със социалните цели, както и да осигурят социално и териториално сближаване, както е посочено в ДЕС и Протокол № 26.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Подготовката на железопътните предприятия за задължителните конкурентни тръжни процедури за възлагането на обществени поръчки за услуги изисква известно допълнително време, за да се осигури възможност за ефективно и трайно вътрешно преструктуриране на дружествата, на които подобни поръчки са били пряко възлагани в миналото. Налице е необходимост от преходни мерки за поръчките, които ще бъдат възложени пряко между датата на влизане в сила на настоящия регламент и 3 декември 2019 г.

(15) Подготовката на железопътните предприятия за незадължителните конкурентни тръжни процедури за възлагането на обществени поръчки за услуги и гарантирането на подходящо равнище на социална защита и добри условия на труд за персонала на предоставящите обществени услуги в съответната държава членка изискват известно допълнително време, за да се осигури възможност за ефективно и трайно вътрешно преструктуриране на дружествата, на които подобни поръчки са били пряко възлагани в миналото. Във всички случаи са необходими преходни мерки за поръчките, които ще бъдат възложени пряко между датата на влизане в сила на настоящия регламент и 3 декември 2019 г.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) След отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози е възможно компетентните органи да сметнат за необходимо да приемат мерки, с които да гарантират високо равнище на конкуренция, ограничавайки броя на поръчките, възлагани на едно железопътно предприятие. Прочее за това следва да бъдат предвидени адекватни разпоредби.

(16) След отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози е възможно компетентните органи да сметнат за необходимо да приемат мерки, с които да гарантират адекватно равнище на конкуренция, ограничавайки броя на поръчките, възлагани на едно железопътно предприятие. Прочее за това следва да бъдат предвидени адекватни разпоредби.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„компетентен местен орган“ означава всеки компетентен орган, чийто географски район на компетентност няма национален обхват и който е компетентен по въпросите на транспорта в определена градска агломерация или селски район;

„компетентен местен орган“ означава всеки компетентен орган, чийто географски район на компетентност няма национален обхват и който е компетентен по въпросите на транспорта, например в определен район или определена градска агломерация или селски район;

Обосновка

Общественият транспорт често е организиран въз основа на региони и други административни единици в държавите — членки на ЕС. Следователно е необходимо да се разшири определението.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Планове за обществен транспорт и задължения за обществена услуга

Планове за устойчив със своите социални, екологични и икономически аспекти обществен транспорт и задължения за обществена услуга

Обосновка

Следва да се подчертае концепцията за устойчивост на въпросните планове във всичките им аспекти.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) основните изисквания към обществения транспорт, като например достъпност, териториална свързаност, сигурност, модални и интермодални връзки в основни свързващи центрове; характеристики на предлагания превоз, като например време и честота на услугите и минимална степен на използване на капацитета;

б) основните изисквания към обществения транспорт, като например наличност, достъпност, приемливи цени, териториална свързаност, сигурност, модални и интермодални връзки в основни свързващи центрове; характеристики на предлагания превоз, като например време и честота на услугите и минимална степен на използване на капацитета;

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) стандарти за качество, свързани с въпроси като оборудване на гарите и на подвижния състав, точност и надеждност, чистота, обслужване на клиентите и информация, обработка на жалби и обезщетяване, контрол на качеството на услугите;

в) стандарти за качество, свързани с въпроси като оборудване на гарите и на подвижния състав, точност и надеждност, чистота, обслужване на клиентите, включително услуги за деца, семейства и възрастни хора, подкрепа и информация, обработка на жалби и обезщетяване, контрол на качеството на услугите и всички необходими услуги за гарантиране на достъпността в съответствие с Конвенцията на ООН за хората с увреждания;

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – букви га – гг (нови)

 

Текст в сила

Изменение

га) приложими правила относно правата на пътниците;

гб) приложими правила относно социалната закрила и закрилата на заетостта;

гв) стандарти за здраве и безопасност на работното място;

гг) приложими правила относно опазването на околната среда;

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2а – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) експлоатационните изисквания, като например превоз на велосипеди, управление на движението, план за действие в извънредни ситуации в случай на смущения в предоставяните услуги.

д) експлоатационните изисквания, като например превоз на велосипеди, детски колички, инвалидни колички, багаж, както и управление на движението, план за действие в извънредни ситуации в случай на смущения в предоставяните услуги.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 a – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изготвянето на плановете за обществен транспорт компетентните органи отчитат по-специално приложимите правила за правата на пътниците, социалната защита и защитата на заетостта и околната среда.

За да се осигурят прозрачни и съпоставими условия на конкуренция между операторите на обществени услуги и за да се избегне рискът от социален дъмпинг, компетентните органи могат да налагат спазването на конкретни социални стандарти и на стандарти за качество на обслужването.

Обосновка

За да се отдаде по-голямо значение на тези аспекти, те вече се съдържат в съответните букви на член 2а. Новият текст е необходим, за да се гарантира авторитет в тази връзка.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 a – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи приемат плановете за обществен транспорт след консултация със съответните заинтересовани страни, след което ги публикуват. За целите на настоящия регламент сред заинтересованите страни, чието становище трябва да бъде взето предвид, присъстват най-малкото превозвачи, управители на инфраструктура, ако това е целесъобразно, и представителни организации на пътниците и на работниците.

Компетентните органи приемат плановете за обществен транспорт след консултация със съответните заинтересовани страни, след което ги публикуват. За целите на настоящия регламент сред заинтересованите страни, чието становище трябва да бъде взето предвид, присъстват най-малкото превозвачи, управители на инфраструктура и организации на пътниците и на работниците, както и организации, представляващи хора с увреждания и възрастни хора.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 a – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценката на целесъобразността, посочена в буква б), следва да взема предвид дали намесата на публични субекти в предоставянето на пътнически превози е подходящо средство за постигане на целите на плановете за обществен транспорт.

заличава се

Обосновка

Обясненията относно целесъобразността се съдържат вече в член 2 а, параграф 3 б) и съответно тук може да бъдат заличени.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) постигане на целите на плана за обществен транспорт по най-ефективен икономически начин;

a) постигане на целите на плана за обществен транспорт по възможно най-ефективния начин при висока степен на качество, включително достъпност от социална и териториална гледна точка;

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 4 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) финансова подкрепа в дългосрочен план за предоставянето на услуги по обществен пътнически транспорт в съответствие с изискванията, установени в плана за обществен транспорт.

б) финансова подкрепа в дългосрочен план за предоставянето на услуги по обществен пътнически транспорт в съответствие с изискванията, установени в плана за обществен транспорт, и чрез интегриран подход.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 a – параграф 5 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган се консултира по подходящ начин със съответните заинтересовани страни, сред които присъстват най-малкото превозвачи, управители на инфраструктура, ако това е целесъобразно, и представителни организации на пътниците и на работниците, относно тези спецификации и взема предвид техните становища.

Компетентният орган се консултира по подходящ начин със съответните заинтересовани страни, сред които присъстват най-малкото превозвачи, управители на инфраструктура, и организации на пътниците и на работниците и организации, представляващи хора с увреждания и възрастни хора, относно тези спецификации и взема предвид техните становища.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 6 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) максималният годишен обем на даден договор за обществени услуги, изразен във влак-километри, е по-високата стойност от следните две: 10 милиона влак-километра или една трета от общия обем национални обществени пътнически железопътни превози, предоставяни по договори за обществени услуги.

заличава се

Обосновка

Посочените стойности следва да отчитат разликите между държавите членки.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 – буква б

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 4 – параграф 1 – буква б – последно изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При обществени поръчки за услуги, които не са възложени в съответствие с член 5, параграф 3, тези параметри се определят така, че да не е възможно изплащаната компенсация да надвиши сумата, необходима за покриване на нетния финансов ефект върху извършените разходи и реализираните приходи при изпълнение на задълженията за обществени услуги, като се отчитат приходите от тази дейност, които остават в оператора, и разумната печалба;

При обществени поръчки за услуги, които не са възложени в съответствие с член 5, параграф 3, тези параметри се определят така, че да не е възможно изплащаната компенсация да надвиши сумата, необходима за покриване на нетния финансов ефект върху извършените разходи и реализираните приходи при изпълнение на задълженията за обществени услуги, като се отчитат приходите от тази дейност, които остават в оператора, и разумната печалба, както и сумата, необходима за инвестициите, нужни за подобряване на наличността, достъпността и качеството на услугите за пътници;

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 – буква б а (нова)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 4 - параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

ба) Параграф 5 се заменя със следното:

„5. Без да се засяга действието на националното право и правото на Съюза, включително колективни споразумения между социални партньори, компетентните органи изискват от избрания доставчик на обществени услуги да предостави на персонала, нает по-рано за извършване на услугите, правата, с които същият персонал би се ползвал в случай на прехвърляне по смисъла на Директива 2001/23/ЕО. Тази директива не възпрепятства държавите членки да запазят условията за прехвърляне на права на заетите лица, различни от тези, които попадат в приложното поле на Директива 2001/23/ЕО. Държавите членки са задължени да спазват трудовите и социалните стандарти, които са по-благоприятни за работниците и служителите, установени от националните законови, подзаконови или административни разпоредби, от колективни трудови споразумения или други споразумения, сключени между социални партньори.

Когато компетентните власти изискват операторите на обществени услуги да спазват определени социални стандарти, тръжните документи и обществените поръчки за услуги изброяват засегнатия персонал и дават прозрачни подробности за договорните му права и условията, при които заетите лица се смятат за свързани с услугите.“

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 – буква в

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 4 - параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато в съответствие с националното право компетентните органи изискват от операторите на обществени услуги да спазват определени норми за качество и социални норми или да въведат норми за качество или социални критерии, тези норми и критерии се включват в тръжната документация и в договорите за обществени услуги.

Компетентните органи определят, без да се засяга националното право и правото на Съюза, в това число колективните трудови споразумения, сключени между социалните партньори, норми за качество, социални критерии и екологични стандарти и включват тези норми и критерии в тръжната документация и в договорите за обществени услуги, независимо от вида на процедурата по възлагане, освен ако за въпросния персонал не съществува на национално, регионално или местно равнище закон, регламент или задължителен за целия сектор колективно споразумение, включително задължителни социални норми и задължително прехвърляне на персонал в случай на промяна на оператор.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква -а (нова)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 – параграф 3 а (нов)

 

Текст в сила

Изменение

-a) Вмъква се следният параграф:

„3а. Компетентният орган може да изключи от конкурентните тръжни процедури оператори и предприятия, в които контролът пряко или непряко принадлежи на лица от трета държава или трети държави, ако тези държави нямат разпоредби, които дават възможност за участие чрез конкурентни тръжни оферти на предприятията от държавите членки, или не предоставят ефективен достъп до своите пазари. За целите на настоящия параграф контролът се изразява в права, договори или други средства, които самостоятелно или в комбинация, като се вземат предвид съответните фактически и правни обстоятелства, предоставят възможността за упражняване на решаващо влияние по отношение на дадено предприятие, по-специално чрез:

a) собственост или право на ползване на всички или на част от активите на дадено предприятие;

б) права или договори, които предоставят решаващо влияние върху състава, гласуването или решенията на органите на предприятието.“

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква а

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) Параграф 4 се заменя със следното:

заличава се

„4. Ако националното право не забранява това, компетентните органи могат да решат да възложат пряко обществени поръчки за услуги:

 

a) когато средната им годишна стойност възлиза на: по-малко от 1 000 000 EUR или по-малко от 5 000 000 EUR в случай на обществена поръчка, включваща услуги за обществен железопътен превоз, или

 

б) когато се отнасят до предоставянето на годишна основа на по-малко от 300 000 километра обществени услуги за пътнически превоз или по-малко от 150 000 километра в случай на обществена поръчка, включваща железопътен обществен транспорт.

 

Когато обществена поръчка за услуги се възлага пряко на малко или средно предприятие, работещо с не повече от 23 пътни превозни средства, тези прагове могат да се увеличат или до средна годишна стойност, оценявана на по-малко от 2 000 000 EUR, или до предоставяне на обществени услуги за пътнически превоз, възлизащи на по-малко от 600 000 километра годишно.“

 

 

 

Обосновка

Докладчикът предлага да се отхвърли предложението на Комисията и да се възстанови оригиналният параграф 4 от член 5 (Директива 2012/34/ЕС). Държавите трябва да могат да избират според това кой инструмент е по-подходящ за конкретните им нужди — които са различни в различните държави членки. Отнемането на правото на избор от страна на Европейската комисия показва липса на доверие и желание да ръководи държавните решения на държавите членки, каквато критика вече беше отправена от редица национални парламенти във връзка с принципа на субсидиарност — и следователно следва да се отхвърли от Европейския парламент.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква а

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 – параграф 4 – алинея 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) въз основа на подробен технически доклад, който е изготвен не по-късно от 24 месеца преди изтичането на текущия договор, изпратен е на независимия национален регулаторен орган и обхваща следните критерии:

 

- сложността на мрежата, изискваща глобален мултимодален подход поради плътността на железопътната система в съответния географски район и честотата на услугите, или поради това, че железопътната система има технически спецификации, които значително се различават от традиционните стандарти;

 

- икономическо измерение, което дава възможност жизнеспособността на даден договор за обществени услуги да бъде обоснована чрез балансиране на печелившите области спрямо непечелившите и/или чрез повишаване на производителността и подобряване на работата на оператора в съответствие с очакванията на компетентния орган;

 

- по-голяма удовлетвореност на клиентите от услугите, предоставяни с текущата обществена поръчка, съгласно определеното в годишния доклад, посочен в член 7, параграф 1.

 

При получаването на този доклад независимият национален регулаторен орган се произнася относно обосноваността на искането на компетентния орган. Становището на независимия национален регулаторен орган има задължителна сила и е незабавно приложимо.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква б

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 - параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Параграф 6 се заменя със следното:

заличава се

„Компетентните органи могат да решат, с цел засилване на конкуренцията между железопътните предприятия, поръчките за обществен пътнически железопътен транспорт, обхващащи части от една и съща мрежа или съвкупност от маршрути, да се възлагат на различни железопътни предприятия. За тази цел компетентните органи могат да решат преди началото на тръжната процедура да ограничат броя на поръчките, които ще бъдат възложени на едно и също железопътно предприятие.“

 

Обосновка

Предложението има за цел да заличи член 5, параграф 6 и да го замени с настоящия текст, като при все това е необходимо да се запази оригиналният параграф 6, а този нов текст да бъде добавен впоследствие.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква б а (нова)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 – параграф 6 а (нов)

 

Текст в сила

Изменение

ба) Вмъква се следният параграф:

 

„6a. Компетентните органи могат да решат, с цел засилване на конкуренцията между железопътните предприятия, поръчките за обществен пътнически железопътен транспорт, обхващащи части от една и съща мрежа или съвкупност от маршрути, да се възлагат на различни железопътни предприятия. За тази цел компетентните органи могат да решат преди началото на тръжната процедура да ограничат броя на поръчките, които ще бъдат възложени на едно и също железопътно предприятие. Това обаче не трябва да води до ограничаване на безпрепятствения достъп до предлаганите услуги, както и на обхвата им за пътниците.“

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В съответствие с правилата за държавните помощи държавите членки вземат необходимите мерки за осигуряване на ефективен и недискриминационен достъп до подходящ подвижен състав за обществени услуги за пътнически железопътен превоз за оператори, които желаят да предоставят обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт по договор за обществени услуги.

1. В съответствие с правилата за държавните помощи компетентните органи вземат необходимите мерки за осигуряване на ефективен и недискриминационен достъп до подходящ подвижен състав за обществени услуги за пътнически железопътен превоз за оператори, които желаят да предоставят обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт по договор за обществени услуги.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 a – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаите, посочени в букви б) и в), компетентният орган има право да изиска от оператора на обществена услуга да прехвърли подвижния състав след изтичането на договора за обществена услуга на оператора, на когото е възложена новата поръчка. Компетентният орган може да задължи новия оператор на обществената услуга да закупи подвижния състав. Прехвърлянето се извършва по пазарни цени.

В случаите, посочени в букви б) и в), компетентният орган има право да изиска от оператора на обществена услуга да прехвърли подвижния състав след изтичането на договора за обществена услуга на оператора, на когото е възложена новата поръчка. Компетентният орган може да задължи новия оператор на обществената услуга да закупи подвижния състав. Прехвърлянето се извършва по пазарни цени (не засяга българската езикова редакция).

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 7 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„1. Всеки компетентен орган оповестява веднъж годишно подробен доклад относно задълженията за предоставяне на обществени услуги, за които отговаря, началната дата и срока на договорите за обществени услуги, избраните оператори на обществени услуги и компенсационните плащания и изключителните права, предоставени на тези оператори чрез възстановяване на разходите. Докладът прави разграничение между автобусен транспорт и железопътен транспорт, позволява да бъдат контролирани и оценени работата, качеството и финансирането на мрежата за обществен транспорт и ако е необходимо, предоставя информация относно естеството и обема на всички предоставени изключителни права. Държавите членки улесняват централния достъп до тези доклади, например посредством публикуването им на обща интернет страница.“

„1. Всеки компетентен орган оповестява веднъж годишно подробен доклад относно задълженията за предоставяне на обществени услуги, за които отговаря, началната дата и срока на договорите за обществени услуги, избраните оператори на обществени услуги и компенсационните плащания и изключителните права, предоставени на тези оператори чрез възстановяване на разходите. В доклада се оценява работата от гледна точка на съответствието и се посочват всички показатели за транспортните услуги, включително точността, надеждността, чистотата, удовлетвореността на ползвателите, измерена чрез проучвания на общественото мнение, както и минималната степен на използване на капацитета. Докладът прави разграничение между автобусен транспорт и железопътен транспорт, позволява да бъдат контролирани и оценени работата, качеството и финансирането на мрежата за обществен транспорт и ако е необходимо, предоставя информация относно естеството и обема на всички предоставени изключителни права. Държавите членки улесняват централния достъп до тези доклади, например посредством публикуването им на обща интернет страница. Комисията изготвя обобщение на тези доклади и го представя на Европейския парламент и на Съвета на всички работни езици.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8 – буква а

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. Без да се засяга параграф 3, възлагането на обществени поръчки за услуги за железопътен транспорт, с изключение на други видове релсов транспорт като метрополитен или трамваен транспорт, се подчинява на разпоредбите на член 5, параграф 3 от 3 декември 2019 г. Най-късно до 3 декември 2019 г. всички договори за обществени услуги за другите видове релсов или автомобилен транспорт трябва да са били възложени в съответствие с член 5, параграф 3. По време на преходния период — до 3 декември 2019 г. държавите членки приемат мерки за постепенното изпълнение на разпоредбите на член 5, параграф 3 с цел избягване на сериозни структурни проблеми, свързани по-специално с транспортния капацитет.“

„2. Без да се засяга параграф 3, възлагането на обществени поръчки за автомобилен транспорт и други видове релсов транспорт като метрополитен или трамваен транспорт, се подчинява от 3 декември 2019 г. на разпоредбите на член 5. Възлагането на договори за обществени услуги, които се отнасят до обществения пътнически железопътен превоз, се подчинява от 3 декември 2029 г. на разпоредбите на член 5. По време на преходните периоди държавите членки приемат мерки за постепенното изпълнение на разпоредбите на член 5, параграф 3 с цел избягване на сериозни структурни проблеми, свързани по-специално с транспортния капацитет.“

Обосновка

Някои страни все още почти не прилагат конкурентните тръжни процедури съгласно член 5, параграф 3 в областта на обществения пътнически железопътен превоз, по тази причина е необходимо срокът да се удължи до 2029 г.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8 – буква б

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 8 - параграф 2 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2a. Договорите за обществени услуги за обществен пътнически железопътен превоз, които са сключени пряко между 1 януари 2013 г. и 2 декември 2019 г., могат да останат в сила до изтичането на срока им. Те в никакъв случай обаче не могат да останат в сила след 31 декември 2022 г.

„2a. Договорите за обществени услуги за обществен пътнически железопътен превоз, които са сключени пряко преди 3 декември 2029 г., могат да останат в сила до изтичането на срока им.“

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се предоставя на разположение в консолидиран вид, с регламента, който изменя, в срок до три месеца от влизането си в сила.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

Позовавания

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

7.2.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Фредерик Дарден

25.3.2013

Разглеждане в комисия

18.9.2013

17.10.2013

14.11.2013

 

Дата на приемане

18.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Gabriele Stauner, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Марита Улвског


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (16.10.2013)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

Докладчик по становище: Роса Естарас Ферагут

КРАТКА ОБОСНОВКА

Основната цел на транспортната политика на Европейския съюз е създаването на вътрешен пазар за превозите, което ще допринесе за постигане на висока конкуренция и хармонично, балансирано и устойчиво развитие на стопанските дейности.

Конкуренцията между железопътните предприятия все още е възпрепятствана от характеризиращото се с протекционизъм поведение на определени установени оператори и от управлението чрез тайни спогодби на железопътната инфраструктура. Новите оператори, които искат да навлязат в пазара, са подложени на дискриминационно третиране по отношение на достъпа до инфраструктури и железопътни услуги, които в много случаи са собственост на самите традиционни предприятия, които ги управляват.

От 2000 г. насам посочените по-горе принципи за конкуренция и хармонично, балансирано и устойчиво развитие постепенно се реализират на практика и за това допринесе приемането на три последователни пакета от законодателни актове на ЕС. При все това делът на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт продължава да бъде не много висок, отчасти поради въпроси относно това, доколко той е подходящ за много от късите градски отсечки, но също така и вследствие на пречките пред участието в пазара, които възпрепятстват конкуренцията и иновациите.

През 2012 г. части от това законодателство бяха опростени, консолидирани и подсилени чрез Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство, с която се укрепват съществуващите разпоредби относно конкуренцията, регулаторния надзор и финансовата структура на железопътния сектор.

Според оценките около 90 % от пътническите услуги се покриват от задълженията за обществени услуги, което предоставя на администрациите широко поле за действие за реализиране на договори за обществени услуги или за пряко възлагане на такива поръчки. Целта на задължителните конкурентни тръжни процедури за обществени поръчки за услуги е да се засили конкурентният натиск върху националните пазари за железопътни услуги с цел увеличаване на броя и подобряване на качеството на услугите за превоз на пътници.

Отварянето на националните железопътни пазари за трансграничната конкуренция предполага значителен напредък с оглед на изграждането на интегрирано европейско железопътно пространство. С четвъртия пакет от мерки за железопътния сектор се задълбочава действащото законодателство на Европейския съюз в областта на достъпа до железопътния пазар, като Комисията си поставя за цел да преодолее пречките пред лоялната конкуренция.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) През последното десетилетие нарастването на железопътните пътнически превози бе недостатъчно, за да се увеличи неговият дял спрямо автомобилния и въздушния транспорт. Железопътният пътнически превоз запазва относително стабилен дял от 6% от общия превоз на пътници в Европейския съюз. Услугите в железопътния превоз на пътници изостават спрямо актуалните изисквания за разнообразие и качество.

(1) През последното десетилетие нарастването на железопътните пътнически превози бе недостатъчно, за да се увеличи неговият дял спрямо автомобилния и въздушния транспорт. Железопътният пътнически превоз запазва относително стабилен дял от 6% от общия превоз на пътници в Европейския съюз. услугите за железопътен пътнически превоз изостават в сравнение с други видове транспорт спрямо актуалните изисквания за разнообразие, цена и качество.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С оглед осигуряването на стабилно финансиране за изпълнението на заложените в плановете за обществен транспорт цели в разработваните от компетентните органи задължения за обществени услуги е необходимо да се предвиди икономически ефективно постигане на целите на обществения транспорт с отчитане на компенсацията за нетния финансов ефект от тези задължения. Необходимо е също така компетентните органи да осигурят дългосрочна финансова устойчивост на услугите по обществен транспорт, предоставяни по договори за обществени услуги.

(5) За да се постигнат заложените в плановете за обществен транспорт цели по ефикасен начин, компетентните органи е необходимо да предвидят задължения за обществени услуги, като вземат предвид компенсацията за нетния финансов ефект от тези задължения. Необходимо е също така компетентните органи да осигурят дългосрочна финансова устойчивост на услугите по обществен транспорт, предоставяни по договори за обществени услуги.

Обосновка

Нова формулировка на текста с цел той да бъде по-разбираем.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За улесняване изготвянето на офертите и съответно за засилване на конкуренцията, компетентните органи е необходимо да гарантират, че всички доставчици на обществени услуги, проявяващи интерес да участват, ще получат определена информация за превоза и инфраструктурата, попадащи в обхвата на договора за обществени услуги.

(8) За улесняване на изготвянето на офертите и съответно за засилване на конкуренцията компетентните органи е необходимо да гарантират, че всички доставчици на обществени услуги, проявяващи интерес да участват, ще получат определена информация за превоза и инфраструктурата, попадащи в обхвата на договора за обществени услуги, така че да не бъдат поставени от възлагащия орган в неравностойно положение спрямо другите конкуренти.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Принципът на реципрочност е важно средство за противодействие на нарушаването на конкуренцията; този принцип следва да се прилага спрямо дружествата от трети държави, които желаят да участват в тръжни процедури в рамките на Съюза.

Обосновка

Държавите, които не са членки на ЕС, не следва да получават възможност да участват в тръжни процедури в държави — членки на ЕС, ако те не са осигурили достъп до собствения си пазар за държавите — членки на ЕС.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Когато пазарът не го гарантира при подходящи икономически и недискриминационни условия, достъпът на предоставящите обществени услуги до железопътен подвижен състав трябва да бъде улеснен от компетентните органи чрез подходящи и ефективни мерки.

(12) Компетентните органи следва да улесняват достъпа на операторите на обществени услуги до железопътен подвижен състав, ако пазарът не осигурява този достъп при подходящи икономически и недискриминационни условия. В това отношение те обаче следят за това, да не отдават предпочитание на едни оператори за сметка на други.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Подготовката на железопътните предприятия за задължителните конкурентни тръжни процедури за възлагането на обществени поръчки за услуги изисква известно допълнително време, за да се осигури възможност за ефективно и трайно вътрешно преструктуриране на дружествата, на които подобни поръчки са били пряко възлагани в миналото. Налице е необходимост от преходни мерки за поръчките, които ще бъдат възложени пряко между датата на влизане в сила на настоящия регламент и 3 декември 2019 г.

(15) Подготовката на железопътните предприятия за конкурентните тръжни процедури за възлагането на обществени поръчки за услуги изисква известно допълнително време, за да се осигури възможност за ефективно и трайно вътрешно преструктуриране на дружествата, на които подобни поръчки са били пряко възлагани в миналото. Налице е необходимост от преходни мерки за поръчките, които ще бъдат възложени пряко между датата на влизане в сила на настоящия регламент и 3 декември 2019 г.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Предвид изменението на Регламент (ЕО) № 994/98 (Регламент относно правомощията) Комисията предложи изменение и на Регламент (ЕО) № 1370/2007 (COM(2012) 730/3). С оглед хармонизиране на подхода при регулирането на груповите освобождавания в областта на държавните помощи и в съответствие с процедурите по член 108, параграф 4 и член 109 от Договора помощта за координиране на транспорта или възстановяване на разходите за изпълнението на задължения, присъщи на понятието обществена услуга, както е посочено в член 93 от Договора, следва да бъде включена в обхвата на Регламента относно правомощията.

заличава се

Обосновка

Включването на принципа на освобождаване от задължението за уведомление за компенсации в обхвата на друг законодателен акт би променило цялата логика на Регламента относно обществените услуги и би създало голям риск от правна несигурност във връзка с обществените услуги за пътнически превоз.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а)

Регламент 1370/2007/EО

Член 2 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„в) „компетентен местен орган“ означава всеки компетентен орган, чийто географски район на компетентност няма национален обхват и който е компетентен по въпросите на транспорта в определена градска агломерация или селски район;“

„в) „компетентен местен орган“ означава всеки компетентен орган, чийто географски район на компетентност не обхваща цялата територия на дадена държава членка или който е компетентен по въпросите на транспорта в даден регион, в определена градска агломерация или селски район, включително на трансгранично равнище;“

Обосновка

Определението трябва да бъде по-ясно формулирано, за да се вземе предвид появата на транспортни органи с трансгранична отговорност. Трябва също така ясно да се посочи, че в обхвата на регламента попадат и регионите.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 – буква д)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„В обхвата на задълженията за обществена услуга не се включват обществени услуги за превоз, които не са необходими за постигане на ползите, осигурявани от мрежите на местно, регионално или поднационално равнище.

„В обхвата на задълженията за обществена услуга се включват всички обществени услуги за превоз, които създават ползи, осигурявани от мрежите на местно, регионално или поднационално равнище; тези ползи, осигурявани от мрежите, могат да възникнат при обединяването на печеливши и непечеливши маршрути.

Обосновка

Ако регионален железопътен маршрут постига икономическо равновесие или реализира печалби, трябва да е възможно той да се слее с непечеливши маршрути в рамките на договор за обществени услуги, така че печалбите на първия да могат да допринесат за финансирането на вторите, както и, когато е необходимо, да се използват по оптимален начин техническите ресурси, необходими за оперативни цели.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а (нов) – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните органи изготвят и редовно актуализират планове за обществен транспорт, обхващащи всички съответни видове транспорт за територията, за която са компетентни. В тези планове се определят целите на политиката в областта на обществения транспорт и начините за постигането им, като се разглеждат всички видове транспорт на територията, за която тези органи са компетентни. Плановете следва да включват най-малкото:

1. Компетентните органи изготвят и редовно актуализират многогодишни планове за обществен транспорт, обхващащи всички съответни видове транспорт за територията, за която са компетентни. В тези планове се определят целите на политиката в областта на обществения транспорт и начините за постигането им, като се разглеждат всички видове транспорт на територията, за която тези органи са компетентни. Плановете следва да включват най-малкото:

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) основните изисквания към обществения транспорт, като например достъпност, териториална свързаност, сигурност, модални и интермодални връзки в основни свързващи центрове; характеристики на предлагания превоз, като например време и честота на услугите и минимална степен на използване на капацитета;

б) основните изисквания към обществения транспорт, като например достъпност, териториална свързаност, сигурност, модални и интермодални връзки в основни свързващи центрове; характеристики на предлагания превоз, като например принципи при планиране на разписанието и честота на услугите;

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 1 – буква д а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) изискванията за социално и териториално сближаване.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 a – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изготвянето на плановете за обществен транспорт компетентните органи отчитат по-специално приложимите правила за правата на пътниците, социалната защита и защитата на заетостта и околната среда.

При изготвянето на плановете за обществен транспорт компетентните органи отчитат по-специално приложимите правила за правата на пътниците, социалната защита и защитата на заетостта и околната среда.

 

Плановете за обществения транспорт се представят за становище на регулаторния орган един месец преди публикуването им.

 

Компетентните органи координират информацията в своите транспортни планове и създават общи транспортни планове за регионалните трансгранични услуги;

Обосновка

Интермодалността и трансграничната координация трябва да бъдат насърчавани.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а (нов) – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи приемат плановете за обществен транспорт след консултация със съответните заинтересовани страни, след което ги публикуват. За целите на настоящия регламент сред заинтересованите страни, чието становище трябва да бъде взето предвид, присъстват най-малкото превозвачи, управители на инфраструктура, ако това е целесъобразно, и представителни организации на пътниците и на работниците.

Компетентните органи приемат плановете за обществен транспорт след консултация със съответните заинтересовани страни, след което ги публикуват. За целите на настоящия регламент сред заинтересованите страни, чието становище трябва да бъде взето предвид, фигурират най-малкото превозвачи, управители на инфраструктура, ако това е целесъобразно, и представителни организации на пътниците и на работниците.

 

От съществуващите доставчици на обществени услуги се изисква при поискване да предоставят на компетентните органи необходимата информация в срок от един месец. Това важи и за органите на съседна държава членка.

Обосновка

За обществения транспорт са необходими точни данни за развитието на пазарите на отделните видове транспорт. Участниците на пазара имат достъп до най-важните източници на информация и трябва да споделят тази информация с компетентните органи.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 2 а – параграф 4 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) постигане на целите на плана за обществен транспорт по най-ефективен икономически начин;

а) постигане на целите на плана за обществен транспорт по ефикасен начин;

Обосновка

В случай на договори, произтичащи от задължения за обществени услуги, терминът „икономическа ефективност“ не е целесъобразен поради естеството на тези договори. Следователно оценката на постигането на целите на плана за обществен транспорт следва да се извършва съгласно по-широки критерии.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква г)

Регламент 1370/2007/ЕО

Член 4 - параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„8. Компетентните органи предоставят на всички заинтересовани страни съответната информация за изготвянето на оферта в рамките на конкурентна тръжна процедура. Това включва информация относно потребителското търсене, цените, разходите и приходите, свързани с обществения пътнически транспорт — обект на тръжната процедура, и подробности относно спецификациите на инфраструктурата, свързани с експлоатацията на изискваните возила или подвижен състав, за да се позволи изготвянето на адекватни бизнес планове. Управителите на железопътна инфраструктура подпомагат компетентните органи, като им предоставят нужните спецификации на инфраструктурата. При неспазване на изложените по-горе разпоредби се осигурява възможността за преразглеждане на съответните решения, предвидена в член 5, параграф 7.“

„8. Компетентните органи предоставят на всички заинтересовани страни съответната информация за изготвянето на оферта в рамките на конкурентна тръжна процедура. Управителите на инфраструктура, по-специално железопътните оператори, които изпълняват или са изпълнили обществена поръчка за услуги, подпомагат компетентните органи, като предоставят цялата необходима информация. Те носят отговорност за точността на данните, предоставени на компетентния орган в съответствие със задължението за търговска тайна. Това включва информация относно потребителското търсене, цените, разходите и приходите, свързани с обществения пътнически транспорт — обект на тръжната процедура, и подробности относно спецификациите на инфраструктурата, свързани с експлоатацията на изискваните возила или подвижен състав, за да се позволи изготвянето на адекватни бизнес планове. Управителите на железопътна инфраструктура подпомагат компетентните органи, като им предоставят нужните спецификации на инфраструктурата. При неспазване на изложените по-горе разпоредби се осигурява възможността за преразглеждане на съответните решения, предвидена в член 5, параграф 7. Настоящият управител на маршрут или мрежа, обект на процедура по възлагане на обществена поръчка в съответствие с конкурентната тръжна процедура, безплатно предоставя на компетентния орган пълна и точна информация, необходима за изготвянето на дадена оферта, особено по отношение на търсенето на транспортни услуги и приходите, реализирани от пътнически превози. Предишният железопътен оператор и управителят на инфраструктура компенсират останалите оператори за всякакви загуби, които последните могат да понесат в резултат на представяне на оферти въз основа на невярна или непълна информация.

Обосновка

Информацията от управителя на инфраструктура не е достатъчна, тъй като тя не включва търговските данни на железопътния оператор. Предишният или настоящият доставчик на услуги, особено установените оператори, трябва да предоставят съответната информация, за да се гарантира недискриминационен достъп до информация. Това е необходимо, тъй като в противен случай на компетентните органи ще бъдат наложени задължения, които те не могат да изпълнят.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4 – буква - а) (нова)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a) Добавя се следният параграф:

 

„3а. Компетентният орган може да изключи оператори от трети държави от конкурентната тръжна процедура, ако в тези трети държави не се предвижда участието в конкурентни тръжни процедури за дружествата от държавите — членки на ЕС.“

Обосновка

Държавите, които не са членки на ЕС, не следва да получават възможност да участват в тръжни процедури в държави — членки на ЕС, ако те не са осигурили достъп до собствения си пазар за държавите — членки на ЕС.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 – параграф 4 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) когато средната им годишна стойност възлиза на: по-малко от 1 000 000 EUR или по-малко от 5 000 000 EUR в случай на обществена поръчка, включваща услуги за обществен железопътен превоз, или

а) когато средната им годишна стойност възлиза на: по-малко от 1 000 000 EUR или по-малко от 5 000 000 EUR в случай на поръчка, включваща услуги за обществен железопътен превоз, или

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 – параграф 4 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) когато се отнасят до предоставянето на годишна основа на по-малко от 300 000 километра обществени услуги за пътнически превоз или по-малко от 150 000 километра в случай на обществена поръчка, включваща железопътен обществен транспорт.

б) когато се отнасят до предоставянето на годишна основа на по-малко от 300 000 километра обществени услуги за пътнически превоз или по-малко от 1 500 000 километра в случай на поръчка, включваща железопътен обществен транспорт.

Обосновка

Цифрата 150 000 (километра) спрямо цифрата 300 000 не е последователна, ако се сравни с буква а). Цифрата следва да се промени на 1 500 000 километра за договорите, включващи железопътен транспорт.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 а (нов) – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В съответствие с правилата за държавните помощи държавите членки вземат необходимите мерки за осигуряване на ефективен и недискриминационен достъп до подходящ подвижен състав за обществени услуги за пътнически железопътен превоз за оператори, които желаят да предоставят обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт по договор за обществени услуги.

1. В съответствие с правилата за държавните помощи държавите членки вземат необходимите мерки за осигуряване на равни условия и недискриминационен достъп до подходящ подвижен състав за обществени услуги за пътнически железопътен превоз за оператори, които желаят да предоставят обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт по договор за обществени услуги.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 а – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган може да изпълни изискването в първата алинея по един от следните начини:

Компетентният орган може да изпълни изискването в първата алинея по различни начини, водещи до икономии от мащаба:

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 5

Регламент (ЕО) № 1370/2007

Член 5 а – параграф 2 – алинея 2 – букви вa) (нова) и вб) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) като установи сътрудничество със съседни местни органи с цел осигуряване на наличието на по-голям фонд от подвижен състав,

 

вб) като подаде заявление за принос от своята държава членка като придружаваща мярка към един от начините за покриване на остатъчната стойност на подвижния състав.

Обосновка

Никой метод на финансиране не следва да се изключва (гаранция, поглъщане, пряка продажба или други). Държавите членки обаче не трябва да избягват своята отговорност и несправедливо да прехвърлят тежестта върху местните органи. Правните и регулаторните рамки трябва да бъдат оформени по такъв начин, че да стимулират пазара на подвижен състав, по-специално чрез насърчаване на икономиите от мащаба и на целесъобразните финансови решения.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

Позовавания

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

7.2.2013 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

REGI

7.2.2013 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Роса Естарас Ферагут

19.2.2013 г.

Дата на приемане

14.10.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Едвард Кожушник


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

Позовавания

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.1.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

7.2.2013

ENVI

7.2.2013

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

 

REGI

7.2.2013

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

19.2.2013

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Матийо Грош

6.3.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.7.2013

14.10.2013

 

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

11

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Иво Стрейчек

Дата на внасяне

16.1.2014

Последно осъвременяване: 13 февруари 2014 г.Правна информация