Процедура : 2014/2001(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0035/2014

Внесени текстове :

A7-0035/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.16

Приети текстове :

P7_TA(2014)0146

ДОКЛАД     
PDF 172kWORD 237k
20 Януари 2014 г.
PE 526.272v01-00 A7-0035/2014

относно изменение на член 166 от Правилника за дейността на Европейския парламент по отношение на окончателното гласуване и на член 195, параграф 3 по отношение на гласуването в комисия

(2014/2001(REG))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Карло Казини

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ B7-0252/2013
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменение на член 166 от Правилника за дейността на Европейския парламент по отношение на окончателното гласуване и на член 195, параграф 3 по отношение на гласуването в комисия

(2014/2001(REG))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за изменение на своя правилник (B7-0252/2013),

–   като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0035/2014),

1.  решава да внесе в своя правилник следните изменения;

2.  напомня, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

3.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 166

Текст в сила

Изменение

При гласуване на предложение за законодателен акт, независимо дали това става с едно и/или с окончателното гласуване, Парламентът гласува поименно чрез електронната система за гласуване.

При вземане на решение въз основа на доклад Парламентът провежда едно и/или окончателно гласуване поименно в съответствие с член 167, параграф 2.

Изменение  2

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 195 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3. Гласуването в комисията става с вдигане на ръка, освен ако една четвърт от членовете на комисията поискат поименно гласуване. В такъв случай гласуването се провежда по реда на член 167, параграф 2.

3. Гласуването в комисията става с вдигане на ръка. При все това, гласуването е поименно в съответствие с член 167, параграф 2 в случай на едно и/или окончателно гласуване по отношение на доклад или ако бъде изискано от една четвърт от членовете на комисията.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ B7-0252/2013 (15.1.2014)

внесено съгласно член 212 от Правилника за дейността

от Мортен Месерсмит

Изменение на член 166 (Окончателно гласуване) и член 195, параграф 3 (Гласуване в комисия)

Правилник за дейността на Европейския парламент

Изменение  1

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 166

Текст в сила

Изменение

При гласуване на предложение за законодателен акт, независимо дали това става с едно и/или с окончателното гласуване, Парламентът гласува поименно чрез електронната система за гласуване.

Всяко окончателно гласуване на доклад, изготвен от Парламента, се приема с поименно гласуване чрез електронната система за гласуване.

Обосновка

С оглед на проучването, озаглавено „Демократичен контрол, прозрачност и начини на гласуване в националните парламенти на държавите членки и в Европейския парламент“, изготвено по искане на комисията по конституционни въпроси, предложената промяна на правилника на дейността цели това, да се съгласуват практиките на Парламента с най-добрите практики в други парламенти в Европейския съюз.

Предложеното изменение ще повиши също така прозрачността и по този начин демократичната отчетност на членовете на ЕП пред избирателите и гражданите. Избирателите имат право да знаят как са гласували избраните от тях представители, за да могат да търсят от тях отчетност.

Изменение  2

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 195 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3. Гласуването в комисията става с вдигане на ръка, освен ако една четвърт от членовете на комисията поискат поименно гласуване. В такъв случай гласуването се провежда по реда на член 167, параграф 2.

3. Гласуването в комисията става с вдигане на ръка, освен ако това е окончателно гласуване на доклад, изготвен от комисията, или една четвърт от членовете на комисията поискат поименно гласуване. В такъв случай гласуването се провежда по реда на член 167, параграф 2.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Helmut Scholz, György Schöpflin

Последно осъвременяване: 24 Януари 2014 г.Правна информация