Διαδικασία : 2013/0029(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0037/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0037/2014

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 7.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0147

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 801kWORD 1078k
21 Ιανουαρίου 2014
PE 513.018v02-00 A7-0037/2014

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

(COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Saïd El Khadraoui

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

(COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0029),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7–0025/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0037/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης των σιδηροδρόμων δεν κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό τους συγκριτικά με τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές. Το μερίδιο της τάξης του 6% των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σχετικά σταθερό. Οι σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές δεν συμβάδισαν με τις εξελισσόμενες ανάγκες όσον αφορά την προσφορά ή την ποιότητα.

(1) Την τελευταία δεκαετία, το ευρωπαϊκό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων επεκτάθηκε κατά 27%, ενώ το σιδηροδρομικό δίκτυο μειώθηκε κατά 2%. Επιπλέον, η ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης των σιδηροδρόμων δεν κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της συγκριτικά με τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές. Το μερίδιο της τάξης του 6% των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σχετικά σταθερό, ενώ οι σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές δεν συμβάδισαν με τις εξελισσόμενες ανάγκες όσον αφορά την προσφορά ή την ποιότητα.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Το μικρό μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη οφείλεται, κυρίως, στην άσκηση αθέμιτου ανταγωνισμού από άλλα μέσα μεταφοράς, στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών και στις ιδιαίτερα χαμηλές επενδύσεις στα σιδηροδρομικά δίκτυα.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Θα πρέπει να εκτιμηθούν οι πρακτικές συνέπειες των διατάξεων που θεσπίζονται στις εν λόγω οδηγίες, με τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, προσφοράς και αριθμού χρηστών, κόστους και τιμολογίων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί ακριβής ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελευθέρωση στην Ευρώπη.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Η ανάπτυξη ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική, πλήρη και εμπρόθεσμη εφαρμογή, σε όλα τα κράτη μέλη, των νομοθετικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί. Δεδομένων των ανεπαρκειών που έχουν διαπιστωθεί στον τομέα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2γ) Από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι στα κράτη μέλη που άνοιξαν τις αγορές τους στον τομέα των εσωτερικών επιβατικών μεταφορών, όπως η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώθηκε ανάπτυξη της σιδηροδρομικής αγοράς και μεγαλύτερη ικανοποίηση τόσο των επιβατών όσο και του προσωπικού.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου8 θεσπίζει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο με κοινούς κανόνες όσον αφορά τη διακυβέρνηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής, τη χρηματοδότηση και τη χρέωση των υποδομών, τις συνθήκες πρόσβασης στις σιδηροδρομικές υποδομές και υπηρεσίες και τη ρυθμιστική εποπτεία της σιδηροδρομικής αγοράς. Με την εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων, είναι πλέον δυνατή η ολοκλήρωση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς της Ένωσης και η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των διαχειριστών υποδομής με στόχο την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υποδομή.

(3) Η οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου8 θεσπίζει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο με κοινούς κανόνες όσον αφορά τη διακυβέρνηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής, τη χρηματοδότηση και τη χρέωση των υποδομών, τις συνθήκες πρόσβασης στις σιδηροδρομικές υποδομές και υπηρεσίες και τη ρυθμιστική εποπτεία της σιδηροδρομικής αγοράς. Με την εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων, είναι πλέον δυνατή η ολοκλήρωση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς της Ένωσης και η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των διαχειριστών υποδομής με στόχο την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υποδομή, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών σε όλη την Ένωση και να διασφαλιστούν τα κοινωνικά πρότυπα και οι όροι απασχόλησης.

_________________

_________________

8 ΕΕ L 343, 14.12.2012, σ. 32.

8 ΕΕ L 343, 14.12.2012, σ. 32.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η ολοκλήρωση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς της Ένωσης πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατόν να αποτελούν οι σιδηρόδρομοι αξιόπιστη εναλλακτική έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς όσον αφορά την τιμή και την ποιότητα.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η οδηγία 2012/34/ΕΕ ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει, κατά περίπτωση, νομοθετικά μέτρα σε σχέση με το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και να αναπτύσσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υποδομές, βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων διαχωρισμού της διαχείρισης των υποδομών και των μεταφορικών δραστηριοτήτων.

(4) Η οδηγία 2012/34/ΕΕ ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει, κατά περίπτωση, νομοθετικά μέτρα σε σχέση με το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και να αναπτύσσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η πιο οικονομικά αποδοτική χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών πωλήσεων που ανήκουν στους κατεστημένους φορείς, βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων διαχωρισμού της διαχείρισης των υποδομών και των μεταφορικών δραστηριοτήτων.

Αιτιολόγηση

Είναι αναποτελεσματικό για τους νεοεισερχόμενους φορείς που διαθέτουν μόνο λίγα τρένα σε καθημερινή βάση να εγκαταστήσουν μόνοι τους ακριβά εκδοτήρια εισιτηρίων και μηχανήματα εισιτηρίων –με τις εμπορικές τιμές που αποφασίζει ο κάτοχος του σταθμού, ο οποίος ενδεχομένως να είναι η εταιρεία συμμετοχών του κατεστημένου φορέα σιδηροδρόμων.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών θα έχει θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρόμων· αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τις εταιρείες και τους επιβάτες. Το προσωπικό των σιδηροδρομικών μεταφορών θα επωφεληθεί επίσης από το άνοιγμα, καθώς θα βελτιωθούν οι ευκαιρίες του παροχής υπηρεσιών σε νέους παράγοντες της αγοράς. Οι έμπειροι εργαζόμενοι μπορούν να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη στους νέους παράγοντες, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση των οικείων αγορών εργασίας όσον αφορά το προσωπικό των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο τρόπος οργάνωσης της αγοράς εργασίας δεν υπονομεύει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ήδη ένα σαφές πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων μέσω της σύστασης μιας επιτροπής συντονισμού, προς επίτευξη της αποτελεσματικής διαχείρισης και χρήσης της υποδομής.

(5) Πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων μέσω της σύστασης μιας επιτροπής συντονισμού, προς επίτευξη της αποτελεσματικής διαχείρισης και χρήσης της υποδομής. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δραστηριοτήτων της καθημερινής διαχείρισης του δικτύου, ο διαχειριστής της υποδομής πρέπει, σε επίπεδο ελέγχου της κυκλοφορίας, να συνεργάζεται στενά με τις σιδηροδρομικές εταιρείες, χωρίς να υπονομεύεται είτε η ανεξαρτησία και η αρμοδιότητά του όσον αφορά τη διαχείριση του δικτύου είτε οι ισχύοντες κανόνες.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ του διαχειριστή της υποδομής και των σιδηροδρομικών εταιρειών πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου. Αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να υπονομεύεται η ανεξαρτησία και ο ρόλος του διαχειριστή της υποδομής.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής και θεμιτός ανταγωνισμός εντός του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, πρέπει να διασφαλίζεται όχι μόνο ή χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υποδομές αλλά και η ολοκλήρωση των εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και η ενίσχυση των ρυθμιστικών φορέων. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην επέκταση των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων ρυθμιστικών φορέων και στην ανάπτυξη ενός δικτύου ρυθμιστικών φορέων που θα αποτελέσει στο μέλλον κεντρικό παράγοντα ρύθμισης της σιδηροδρομικής αγοράς στην Ένωση.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Ο διαχειριστής της υποδομής, κατά την άσκηση όλων των σχετικών καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, πρέπει να χρησιμοποιεί τις αρμοδιότητές του για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες της.

Αιτιολόγηση

Ο διαχειριστής υποδομής αναλαμβάνει πρόσθετες αρμοδιότητες μέσω των αλλαγών που προτείνει η Επιτροπή στο άρθρο 3.2. Τις αρμοδιότητες αυτές οφείλει να τις χρησιμοποιεί για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες της, στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους επιβάτες τους. Για τους διαχειριστές υποδομής σε όλη την ΕΕ πρέπει να ισχύει η ίδια «περιγραφή καθηκόντων».

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα διασυνοριακά ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μεταξύ των διαχειριστών υποδομής των διαφόρων κρατών μελών, μέσω της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών υποδομής.

(7) Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σχετικά με τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση σιδηροδρομικής υποδομής, τα διασυνοριακά ζητήματα, όπως τα τέλη πρόσβασης τροχιάς, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μεταξύ των διαχειριστών υποδομής των διαφόρων κρατών μελών, μέσω της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών υποδομής.

Αιτιολόγηση

Η ενοποίηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή υποδομής δεν πρέπει να επηρεάσει τη δυνατότητα παρέμβασης των κρατών μελών στο σχεδιασμό και στη χρηματοδότηση σιδηροδρομικής υποδομής.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση πρόσβαση στις υποδομές, οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει από ολοκληρωμένες δομές που περιλαμβάνουν διαχείριση υποδομών και δραστηριότητες μεταφορών θα πρέπει να απαλειφθεί. Η εξάλειψη των κινήτρων για την πραγματοποίηση διακρίσεων κατά ανταγωνιστών είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή. Αποτελεί προϋπόθεση για το επιτυχημένο άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. Θα πρέπει επίσης να απαλειφθεί το ενδεχόμενο διεπιδοτήσεων, το οποίο υπάρχει στις εν λόγω ολοκληρωμένες δομές, και το οποίο οδηγεί επίσης σε στρεβλώσεις της αγοράς.

(8) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση πρόσβαση στις υποδομές, πρέπει να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες δομές κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην ανακύπτει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ διαχείρισης υποδομών και δραστηριοτήτων μεταφορών. Η εξάλειψη των πιθανών κινήτρων για την πραγματοποίηση διακρίσεων κατά ανταγωνιστών είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή. Αποτελεί προϋπόθεση για το επιτυχημένο άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. Θα πρέπει επίσης να απαλειφθεί το ενδεχόμενο διεπιδοτήσεων, το οποίο υπάρχει στις εν λόγω ολοκληρωμένες δομές, και το οποίο οδηγεί επίσης σε στρεβλώσεις της αγοράς, καθώς και σε ρυθμίσεις όσον αφορά αμοιβές προσωπικού και άλλες παροχές που ενδέχεται να προκαλούν προτιμησιακή μεταχείριση σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Οι υφιστάμενες απαιτήσεις ανεξαρτησίας των διαχειριστών υποδομής από τις επιχειρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 2012/34/ΕΕ, καλύπτουν μόνο τα ουσιαστικά καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής, ήτοι τη λήψη αποφάσεων για την κατανομή των διαδρομών και τη λήψη αποφάσεων για τη χρέωση των υποδομών. Είναι, ωστόσο, απαραίτητη η άσκηση όλων των καθηκόντων κατά τρόπο ανεξάρτητο, καθώς και άλλα καθήκοντα δύναται να χρησιμοποιηθούν εξίσου για σκοπούς διακρίσεων κατά ανταγωνιστών. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις αποφάσεις σχετικά με επενδύσεις ή συντήρηση, οι οποίες δύναται να ληφθούν έτσι ώστε να ευνοούνται τα μέρη του δικτύου που χρησιμοποιούνται κυρίως από τις μεταφορικές επιχειρήσεις της ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι αποφάσεις για τον προγραμματισμό εργασιών συντήρησης δύναται να επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα διαδρομών για τους ανταγωνιστές.

(9) Οι υφιστάμενες απαιτήσεις ανεξαρτησίας των διαχειριστών υποδομής από τις επιχειρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 2012/34/ΕΕ, καλύπτουν μόνο τα ουσιαστικά καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής, ήτοι τη λήψη αποφάσεων για την κατανομή των διαδρομών και τη λήψη αποφάσεων για τη χρέωση των υποδομών. Είναι, ωστόσο, απαραίτητη η άσκηση όλων των καθηκόντων κατά τρόπο ανεξάρτητο, καθώς και άλλα καθήκοντα δύναται να χρησιμοποιηθούν εξίσου για σκοπούς διακρίσεων κατά ανταγωνιστών. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων, σε σταθμούς και αμαξοστάσια, σχετικά με επενδύσεις ή συντήρηση, οι οποίες δύναται να ληφθούν έτσι ώστε να ευνοούνται τα μέρη του δικτύου που χρησιμοποιούνται κυρίως από τις μεταφορικές επιχειρήσεις της ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι αποφάσεις για τον προγραμματισμό εργασιών συντήρησης δύναται να επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα διαδρομών για τους ανταγωνιστές.

Αιτιολόγηση

Η άνιση πρόσβαση στα εκδοτήρια εισιτηρίων, στους σταθμούς και στα αμαξοστάσια συντήρησης αποτελούν επίσης αιτίες διάκρισης

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Παρά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, που αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, οι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη δομή τους για να παρέχουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ανήκουν στις επιχειρήσεις τους.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα δεν δικαιούνται να ασκούν έλεγχο σε διαχειριστή υποδομής και, ταυτόχρονα, να ασκούν έλεγχο ή δικαιώματα σε σιδηροδρομική επιχείρηση. Αντιστρόφως, ο έλεγχος σε σιδηροδρομική επιχείρηση θα πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου ή δικαιωμάτων σε διαχειριστή υποδομής.

(11) Η παρούσα οδηγία στοχεύει στη εγκαθίδρυση ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, αποκλείει τη δυνατότητα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να διατηρούν κάθετα ολοκληρωμένο πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος της αγοράς των εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, κυρίως όταν πρόκειται για την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων ολοκληρωμένων δομών, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία πρόσθετων διοικητικών εμποδίων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διατήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια των δικτύων όσον αφορά το μέγεθος και την πυκνότητα, καθώς και την ποικιλία οργανωτικών δομών των εθνικών και τοπικών ή περιφερειακών αρχών και των αντίστοιχων εμπειριών από τη διαδικασία ανοίγματος της αγοράς, κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει επαρκή ευελιξία για τη διοργάνωση του δικτύου του με τρόπο που να επιτυγχάνει το βέλτιστο μείγμα υπηρεσιών ανοιχτής πρόσβασης και υπηρεσιών που διενεργούνται στο πλαίσιο συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για όλους τους επιβάτες. Αφού επιλεγούν οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που θα τεθούν σε δημόσιο διαγωνισμό, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προσδιορίσει, κατά περίπτωση, μηχανισμούς προστασίας για κάθε υπηρεσία που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού. Οι μηχανισμοί αυτοί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προβλέπουν πρόσθετα βάρη για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που θα διαχειρίζονται την υπηρεσία.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η παραχώρηση σε ενωσιακές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις του δικαιώματος πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υποδομές σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκτέλεση εσωτερικών επιβατικών μεταφορών ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα.

(14) Η παραχώρηση σε ενωσιακές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις του δικαιώματος πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υποδομές σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκτέλεση εσωτερικών επιβατικών μεταφορών ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα.

Αιτιολόγηση

Η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Πράγματι, οι επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, π.χ. ακρίβεια και συχνότητα των δρομολογίων, διατήρηση των ανταποκρίσεων και αριθμός των στάσεων, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να εκτιμούν τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις των υπηρεσιών εσωτερικών επιβατικών μεταφορών που παρέχονται σε συνθήκες ανοικτής πρόσβασης στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τα ενδιαφερόμενα μέρη και επί τη βάσει αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης.

(15) Με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν υποβολής αιτήματος από τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να εκτιμούν, επί τη βάσει αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης, τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις των υπηρεσιών εσωτερικών επιβατικών μεταφορών που παρέχονται σε συνθήκες ανοικτής πρόσβασης στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός υπηρεσιών εσωτερικών επιβατικών μεταφορών που παρέχονται σε συνθήκες ανοικτής πρόσβασης και στηρίζονται στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, η εκτίμηση των ρυθμιστικών φορέων δεν μπορεί να διεξάγεται μόνο επί τη βάσει υποβολής προηγούμενου αιτήματος.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Κατά την εκτίμηση του εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις οικονομικές επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης υπηρεσίας στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της στην κερδοφορία κάθε υπηρεσίας που παρέχεται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στο καθαρό κόστος για την αρμόδια δημόσια αρχή που ανέθεσε τη σύμβαση. Για την εκτίμηση αυτή, θα πρέπει να εξετάζονται παράγοντες, όπως η επιβατική ζήτηση, η τιμολόγηση των εισιτηρίων, οι ρυθμίσεις ως προς τα εισιτήρια, η τοποθεσία και ο αριθμός των στάσεων και το χρονοδιάγραμμα και η συχνότητα της προτεινόμενης νέας υπηρεσίας.

(18) Κατά την εκτίμηση του εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης υπηρεσίας στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της στην κερδοφορία κάθε υπηρεσίας που παρέχεται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, των συνεπειών στην ενίσχυση της πολιτικής για τη συνοχή στην οικεία περιοχή και στο καθαρό κόστος για την αρμόδια δημόσια αρχή που ανέθεσε τη σύμβαση. Για την εκτίμηση αυτή, θα πρέπει να εξετάζονται παράγοντες, όπως η επιβατική ζήτηση, η τιμολόγηση των εισιτηρίων, οι ρυθμίσεις ως προς τα εισιτήρια, η τοποθεσία και ο αριθμός των στάσεων και το χρονοδιάγραμμα και η συχνότητα της προτεινόμενης νέας υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Τα θέματα κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής για τη συνοχή πρέπει να εξετάζονται υποχρεωτικά από τον ρυθμιστικό φορέα.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας επηρεάζεται από υπηρεσία που παρέχεται σε συνθήκες ανοικτής πρόσβασης στο ίδιο δίκτυο, οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδίως τα αποτελέσματα του δικτύου, τη διατήρηση των ανταποκρίσεων και την ακρίβεια των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα πληροφοριών και σε ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για την προμήθεια εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων. Εάν θεσπιστεί ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν προκαλεί στρέβλωση της αγοράς ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

(19) Προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα πληροφοριών και σε ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για την προμήθεια εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτό δεν προκαλεί στρέβλωση της αγοράς ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Αιτιολόγηση

Κάθε εσωτερικός επιβατικός φορέας θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα σύστημα έκδοσης εισιτηρίων προκειμένου να προσφέρει στους επιβάτες τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων από οποιονδήποτε φορέα, για οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Είναι σημαντικό οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να προβούν στην ανάπτυξη ενοποιημένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, ιδίως όσον αφορά τις τοπικές και περιφερειακές μεταφορές, προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών για τους επιβάτες. Τα συστήματα αυτά δεν πρέπει να δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά ή να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ σιδηροδρομικών εταιρειών.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στη σημασία των συνδυασμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, που ορίζονται ως «ενοποιημένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων».

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β) Δεδομένου ότι η νέα δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους αποσκοπεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, και δεδομένου ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της ΕΕ, πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση του εν λόγω δικαιώματος, μεταξύ άλλων, για τα άτομα με αναπηρία και τους πολίτες με μειωμένη κινητικότητα. Καθίσταται, επομένως, πρωταρχικής σημασίας η βελτίωση της προσβασιμότητας των μέσων μεταφοράς και των υποδομών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να ενισχυθούν οι διασυνοριακές σχέσεις. Επίσης, η βοήθεια που παρέχεται σε αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία επιβατών πρέπει να εναρμονιστεί σε ένα ευρύτερο σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ξεκινήσει μία διαδικασία διαβούλευσης με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των πολιτών και των οργανώσεων προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19γ) Με βάση την εμπειρία που αποκτάται μέσω του δικτύου των ρυθμιστικών φορέων που προβλέπει το άρθρο 57 της οδηγίας 2012/34/EΕ, η Επιτροπή οφείλει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, να εκπονήσει νομοθετική πρόταση που θα ενισχύει το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων, θα τυποποιεί τις διαδικασίες του και θα του προσδίδει νομική προσωπικότητα. Ο φορέας αυτός πρέπει να έχει εποπτική και διαιτητική λειτουργία που θα του παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει διασυνοριακά και διεθνή προβλήματα και να εξετάζει προσφυγές κατά αποφάσεων που λαμβάνουν εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς.

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό δίκτυο ρυθμιστικών φορέων θα πρέπει να συσταθεί και να τεθεί σε λειτουργία έως τον Δεκέμβριο 2016.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19δ) Για την επίτευξη του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό στον σιδηροδρομικό τομέα, η Επιτροπή δεσμεύεται να στηρίξει και να ενθαρρύνει με ενεργό τρόπο τον κοινωνικό διάλογο σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στον σιδηροδρομικό τομέα προστατεύονται μακροπρόθεσμα από τις δυσμενείς επιπτώσεις του ανοίγματος της αγοράς, όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19ε) Οι επιβάτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά συστήματα έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου για ολόκληρη τη διαδρομή και σε ενοποιημένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων. Τα συστήματα αυτά καθιστούν τους σιδηροδρόμους και ένα πιο ελκυστικό μέσο μεταφοράς. Τα συστήματα έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου για ολόκληρη τη διαδρομή που εφαρμόζονται από τους σιδηροδρομικούς τομείς των κρατών μελών πρέπει να είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους, με στόχο τη δημιουργία ενός ενωσιακής κλίμακας συστήματος, στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι φορείς σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19στ) Με βάση την εμπειρία που αποκτάται μέσω του δικτύου των ρυθμιστικών φορέων που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 57 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, η Επιτροπή οφείλει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, να εκπονήσει νομοθετική πρόταση που θα αντικαταστήσει το δίκτυο με έναν ευρωπαϊκό ρυθμιστικό φορέα, θα τυποποιήσει τις διαδικασίες του και θα του προσδώσει νομική προσωπικότητα, ώστε να πραγματοποιηθεί εγκαίρως το άνοιγμα των εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. Ο φορέας αυτός πρέπει να έχει εποπτική και διαιτητική λειτουργία που θα του παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει διασυνοριακά και διεθνή προβλήματα και να εξετάζει προσφυγές κατά αποφάσεων που λαμβάνουν εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς.

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας θα πρέπει να αντικαταστήσει το ευρωπαϊκό δίκτυο ρυθμιστικών φορέων έως τον Δεκέμβριο 2019. Εάν ο στόχος της ΕΕ είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρόμων, ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να είναι ευρωπαϊκός. Θέλουμε να αποφύγουμε τη διαφορετική εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος από τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς, ιδίως στις περιπτώσεις όπου ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας δεν ενεργεί αποτελεσματικά, δεν είναι ανεξάρτητος και δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και πόρους.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19ζ) Για να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ, μία σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών μόνο εφόσον τηρεί τις αντιπροσωπευτικές συλλογικές συμβάσεις ή τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν πρότυπα στο κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να δραστηριοποιηθεί. Ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις ώστε να καταβάλλονται ίσες αμοιβές στον ίδιο χώρο εργασίας. Ο αρμόδιος ρυθμιστικός φορέας πρέπει να ελέγχει τη συμμόρφωση με την εν λόγω απαίτηση.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσθήκη προκειμένου να διασαφηνιστεί η υποχρεωτική απαίτηση για κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19η) Ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας πρέπει να εγκρίνει ρυθμίσεις ή να ζητήσει τροποποιήσεις των ρυθμίσεων που αφορούν τις μετακινήσεις προσωπικού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή περιόδου αναστολής για το προσωπικό που πρόκειται να μετακινηθεί. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει, κατά τη λήψη απόφασης, να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών από τον διαχειριστή υποδομής σε άλλο φορέα εντός της ενοποιημένης επιχείρησης.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19θ) Το άνοιγμα της αγοράς δεν πρέπει να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις για τις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων στον σιδηροδρομικό τομέα. Πρέπει να γίνονται σεβαστές οι κοινωνικές ρήτρες, έτσι ώστε να αποφεύγεται το κοινωνικό ντάμπινγκ ή ο αθέμιτος ανταγωνισμός από νεοεισερχόμενους φορείς οι οποίοι δεν σέβονται τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα στον σιδηροδρομικό τομέα.

Αιτιολόγηση

Το άνοιγμα της αγοράς δεν πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες στον σιδηροδρομικό τομέα, πρέπει δε να τηρείται η εθνική νομοθεσία στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της προστασίας της υγείας.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 ι (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19ι) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής θα πρέπει, στο πλαίσιο του πνεύματος ασφαλείας από το οποίο διακατέχονται, να εντάξουν μια «φιλοσοφία δικαιοσύνης» προκειμένου να ενθαρρύνουν ενεργά τους εργαζομένους να αναφέρουν ατυχήματα, συμβάντα και παρ’ ολίγον ατυχήματα που οφείλονται σε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας χωρίς να κινδυνεύουν από κυρώσεις ή διακριτική μεταχείριση. Μια φιλοσοφία δικαιοσύνης επιτρέπει στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να αντλούν διδάγματα από τα ατυχήματα, τα συμβάντα και τα παρ’ ολίγον ατυχήματα και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώνουν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 ια (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19ια) Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη και ορθή εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών μελών, των διατάξεων της οδηγίας 2005/47/EΚ του Συμβουλίου.

 

_________________

 

Οδηγία 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) για θέματα των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων (ΕΕ L 195, 27.7.2005, σ. 15).

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 ιβ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19ιβ) Ενόψει της εγκαθίδρυσης του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και του περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν τις αντιπροσωπευτικές συλλογικές συμβάσεις προκειμένου να αποτραπεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και ο αθέμιτος ανταγωνισμός·

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 ιγ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19ιγ) η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας για το προσωπικό των αμαξοστοιχιών και, κατά περίπτωση, να προτείνει νέα νομοθετικά μέτρα για την πιστοποίηση του προσωπικού αυτού.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 ιδ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19ιδ) Το προσωπικό των αμαξοστοιχιών αποτελεί επαγγελματική ομάδα στο πλαίσιο του σιδηροδρομικού τομέα που εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια. Συνήθως εκτελεί καθήκοντα λειτουργικής ασφάλειας στο πλαίσιο του σιδηροδρομικού συστήματος και είναι υπεύθυνο για την άνεση και την ασφάλεια των επιβατών στις αμαξοστοιχίες. Μια πιστοποίηση παρόμοια με την πιστοποίηση των μηχανοδηγών κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων, να αναγνωρισθεί η σημασία των εν λόγω επαγγελματικών ομάδων για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, αλλά και να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 ιε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19ιε) Ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας πρέπει να εγκρίνει ρυθμίσεις ή να ζητήσει τροποποιήσεις των ρυθμίσεων που αφορούν τις μετακινήσεις προσωπικού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή περιόδου αναστολής για το προσωπικό που πρόκειται να μετακινηθεί. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει, κατά τη λήψη απόφασης, να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών από τον διαχειριστή υποδομής σε άλλο φορέα εντός της ενοποιημένης επιχείρησης.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Οι διαχειριστές υποδομής θα πρέπει να συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντων ή ατυχημάτων που έχουν επιπτώσεις στη διασυνοριακή κυκλοφορία ώστε να ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληροφορία και, με τον τρόπο αυτό, αποτρέπονται περαιτέρω αρνητικές συνέπειες·

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος οι πληροφορίες σχετικά με συμβάντα και ατυχήματα που διαταράσσουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία δεν μεταδίδονται αυτόματα σε άλλα επηρεαζόμενα δίκτυα. Οι διαχειριστές υποδομής θα πρέπει να συνεργαστούν για τη βελτίωση της ροής των πληροφοριών σε τέτοιες περιπτώσεις.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β) Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης της υποδομής για να διασφαλίζει ότι οι εργασίες δεν συντελούνται με τρόπο που οδηγεί σε εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20γ) Ο διαχειριστής υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στο προσωπικό του ορισμένες κοινωνικές υπηρεσίες σε χώρους που χρησιμοποιούνται από άλλες οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20δ) Ο διαχειριστής υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση θα πρέπει, με την επιφύλαξη της έγκρισης του ρυθμιστικού φορέα, να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλα τμήματα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20ε) Οι όροι για την προσφορά εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων για ολόκληρη τη διαδρομή και κρατήσεων σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούνται με τη σύσταση κοινού συστήματος ταξιδιωτικών πληροφοριών και έκδοσης εισιτηρίων έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει τις τροπολογίες στο άρθρο 13α όσον αφορά το κοινό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20στ) Ο ρυθμιστικός φορέας θα πρέπει, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομής. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές θα πρέπει να προβλέπουν επαρκείς μεταβατικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν είναι δυνατές οι μετακινήσεις μελών του εποπτικού και διοικητικού συμβουλίου καθώς και διοικητικών στελεχών που αναφέρονται άμεσα σε αυτούς· θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τη δυνατότητα κατοχής ταυτόχρονα διαφόρων θέσεων στα συμβούλια διαφορετικών νομικών οντοτήτων εντός των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων, σχετικά με τη δυνατότητα διατήρησης συμφερόντων σε κάποιες άλλες νομικές οντότητες εντός των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ή λήψης οικονομικών ωφελημάτων από αυτές καθώς και σχετικά με τις αμοιβές τους βάσει επιδόσεων οι οποίες δεν πρέπει να εξαρτώνται από τα αποτελέσματα άλλων νομικών οντοτήτων εντός των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τον τρόπο αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και σχετικά με την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών στο πλαίσιο της μετακίνησης μελών του εποπτικού ή διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής και, ενδεχομένως, των διοικητικών στελεχών που λογοδοτούν άμεσα σε αυτούς, σε κάποια άλλη ανώτερη θέση σε άλλη νομική οντότητα εντός της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, σχετικά με την ύπαρξη ξεχωριστών εγκαταστάσεων και σχετικά με την προστατευμένη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20ζ) Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων τύπων δομών για διαχειριστές υποδομής που συνυπάρχουν εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όπως ξεχωριστές και κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη καθιερώσει μια ξεχωριστή μορφή δομής. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει σειρά διατάξεων και αρχών που διέπουν την εσωτερική οργάνωση των δομών αυτών.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20η) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η έννοια του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου, του διαχειριστικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση πρέπει να εφαρμόζεται σε υφιστάμενες εταιρικές δομές στα κράτη μέλη, ενώ η σύσταση πρόσθετων οργάνων θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να αποφεύγεται.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2α. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές ελκυστικότερο μέσο μεταφοράς για τους ευρωπαίους πολίτες. Η οδηγία συμβάλλει επίσης στη δημιουργία λειτουργικών συστημάτων παροχής πληροφοριών και ενοποιημένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων. Τα συστήματα έκδοσης ενιαίων εισιτηρίων για ολόκληρη τη διαδρομή που εφαρμόζονται από τον σιδηροδρομικό κλάδο στα κράτη μέλη πρέπει να είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους, με στόχο τη δημιουργία ενός ενωσιακού συστήματος στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι φορείς σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών.»

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1α. Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2β. Ο στόχος της παρούσας οδηγίας, που συνίσταται στην ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, θα επιδιωχθεί βάσει κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους τυγχάνουν δέουσας προστασίας έναντι των ανεπιθύμητων συνεπειών του ανοίγματος της αγοράς.»

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 3 – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) το σημείο 5 απαλείφεται·

διαγράφεται

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχεία γ α και γ β (νέα)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 32:

 

«(32) ως «ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων» νοείται το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων που επιτρέπει στο άτομο να πραγματοποιήσει διαδρομή που περιλαμβάνει μεταφορές στο πλαίσιο ή μεταξύ διαφόρων μέσων μεταφοράς, όπως σιδηρόδρομοι, λεωφορεία, τραμ, μετρό, οχηματαγωγά ή αεροπλάνα·»·

 

γβ) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 33:

 

«(33) ως «ενιαίο εισιτήριο για ολόκληρη τη διαδρομή» νοείται το εισιτήριο ή τα εισιτήρια που απεικονίζουν σύμβαση μεταφοράς για τη διεκπεραίωση διαδοχικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών από μια ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·»·

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει το άρθρο 7δ, παράγραφος 2, στοιχείο στ), και τον ρόλο της επιτροπής συντονισμού όσον αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων που προτείνεται σε αυτό. Πρόκειται για τον ορισμό που χρησιμοποιείται στον κανονισμό 1371/2007. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να περιληφθεί και στην παρούσα οδηγία που αναφέρεται στο ίδιο θέμα.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γγ) Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 34 και 35:

 

«(34) ως «εποπτικό συμβούλιο» νοείται κάθε ομάδα προσώπων που ορίζεται από τους κυρίους της εταιρίας να προωθεί τα συμφέροντά τους, να παρακολουθεί και να ελέγχει το έργο των διευθυντικών στελεχών και να εγκρίνει τις σημαντικές διαχειριστικές αποφάσεις·

 

(35) ως «διοικητικό συμβούλιο νοείται κάθε ομάδα προσώπων επιφορτισμένη με εκτελεστικές αρμοδιότητες για την τρέχουσα διοίκηση της εταιρίας·»·

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γδ) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 36:

 

«(36) ως «υπηρεσίες επιβατών υψηλής ταχύτητας» νοούνται οι υπηρεσίες προς τους επιβάτες που παρέχονται σε ειδικά κατασκευασμένα τραίνα υψηλής ταχύτητας, κατάλληλα να κινούνται κατά κανόνα με ταχύτητες που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 250 km/h και κινούνται στις ταχύτητες αυτές καθόλη σχεδόν τη διάρκεια του ταξιδιού.»·

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγική πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι δεν επιτρέπεται στο ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα:

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι κανόνες αυστηρού διαχωρισμού θα αποτρέψουν διάφορες μορφές συνεργασίας μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και διαχειριστών υποδομής οι οποίες, όπως καταδεικνύει προηγούμενη εμπειρία, μπορούν να προσφέρουν ευρύτερα οφέλη στο σιδηροδρομικό δίκτυο των κρατών μελών της ΕΕ. Κατά περίπτωση, ένας διαχειριστής υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις που αποφέρουν οφέλη στο δίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται με διαφανή τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα ασκούν επιρροή μεταξύ τους σε σχέση με τους τομείς της συνεργασίας, όχι όμως δικαιώματα «ελέγχου».

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις που αφορούν τον θεσμικό διαχωρισμό του διαχειριστή υποδομής, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 3, ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων και ότι είναι εγγυημένη η εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στο διαχειριστή υποδομής να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας, με διαφανή, χωρίς αποκλεισμούς και μη εισάγοντα διακρίσεις τρόπο, με έναν ή περισσότερους αιτούντες όσον αφορά συγκεκριμένη γραμμή ή τοπικό ή περιφερειακό τμήμα του δικτύου, κατά τρόπο που να παρέχει στον εν λόγω αιτούντα κίνητρο για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας του όσον αφορά το εν λόγω τμήμα του δικτύου. Τα κίνητρα αυτά συνίστανται σε μείωση των τελών πρόσβασης τροχιάς που αντιστοιχούν σε ενδεχόμενη εξοικονόμηση κόστους για τον διαχειριστή υποδομής λόγω της συνεργασίας αυτής. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των βλαβών, των εργασιών συντήρησης ή των υποδομών που αντιμετωπίζουν συμφόρηση, ή μιας γραμμής ή τμήματος του δικτύου που είναι επιρρεπές σε καθυστερήσεις, ή για τη βελτίωση της ασφάλειας. Η διάρκειά της περιορίζεται σε πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο και μπορεί να παραταθεί. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55 για τη σχεδιαζόμενη συνεργασία. Ο ρυθμιστικός φορέας χορηγεί εκ των προτέρων έγκριση της συμφωνίας συνεργασίας και, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, ζητεί την τροποποίησή της ή την απορρίπτει. Μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της συμφωνίας σε οποιαδήποτε φάση κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει την επιτροπή συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7δ σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Ένας ανεξάρτητος διαχειριστής υποδομής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμφωνίες με σιδηροδρομικές επιχειρήσεις με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης συγκεκριμένης γραμμής ή τμήματος του δικτύου. Μια τέτοια συμφωνία προϋποθέτει την έγκριση από πλευράς ρυθμιστικού φορέα και πρέπει να έχει περιορισμένη διάρκεια.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ο διαχειριστής υποδομής ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και έχει ουσιαστική οργανωτική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων έναντι οποιασδήποτε σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 7α έως 7γ.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής υποδομής ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και έχει ουσιαστική οργανωτική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων έναντι οποιασδήποτε σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 7α έως 7γ.»

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και στο μέλλον μεταξύ του διαχωρισμού του διαχειριστή της υποδομής από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε ολοκληρωμένη δομή.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρα 7 α, 7 β, 7 γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7α

Άρθρο 7α

Ουσιαστική ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση

Ουσιαστική ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής υποδομής είναι οργανωμένος σε φορέα νομικά διακριτό από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση ή εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει τέτοιες επιχειρήσεις ή από κάθε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής υποδομής είναι οργανωμένος σε φορέα νομικά διακριτό από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση ή εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει τέτοιες επιχειρήσεις ή από κάθε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

2. Οι νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που δραστηριοποιούνται στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών δεν έχουν καμία άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο κεφάλαιο του διαχειριστή υποδομής. Ομοίως, ο διαχειριστής υποδομής δεν έχει καμία άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο κεφάλαιο οποιασδήποτε νομικής οντότητας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στις αγορές των σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών.

2. Οι νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που δραστηριοποιούνται στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών δεν έχουν καμία συμμετοχή, είτε άμεσα είτε έμμεσα ή μέσω θυγατρικών, στο κεφάλαιο του διαχειριστή υποδομής. Ομοίως, ο διαχειριστής υποδομής δεν έχει καμία συμμετοχή, είτε άμεσα είτε έμμεσα ή μέσω θυγατρικών, στο κεφάλαιο οποιασδήποτε νομικής οντότητας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στις αγορές των σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών.

 

3. Εισοδήματα του διαχειριστή υποδομής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, αλλά μόνο για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης του διαχειριστή υποδομής και την καταβολή μερισμάτων στον τελικό ιδιοκτήτη της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Ο διαχειριστής υποδομής δεν δύναται να χορηγεί δάνεια σε καμία άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, ενώ καμία άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν δύναται να χορηγεί δάνεια στον διαχειριστή υποδομής. Οποιαδήποτε υπηρεσία παρεχόμενη από άλλη νομική οντότητα στον διαχειριστή υποδομής παρέχεται βάσει σύμβασης και αμείβεται σε εμπορικές τιμές. Το χρέος που αποδίδεται στον διαχειριστή υποδομής είναι σαφώς διαχωρισμένο από το χρέος που αποδίδεται σε άλλες νομικές οντότητες εντός της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, και τα εν λόγω χρέη εξυπηρετούνται χωριστά. Οι λογαριασμοί του διαχειριστή υποδομής και των υπόλοιπων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης τηρούνται με τρόπο που εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων αυτών και επιτρέπει τον διαχωρισμό των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων του διαχειριστή υποδομής σε σχέση με τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

3. Εισοδήματα του διαχειριστή υποδομής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, αλλά μόνο για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης του διαχειριστή υποδομής και την καταβολή μερισμάτων στον τελικό ιδιοκτήτη της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Ο διαχειριστής υποδομής δύναται να χορηγεί δάνεια μόνο στις θυγατρικές του που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υποδομής. Στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, δάνεια στο διαχειριστή υποδομής μπορεί να χορηγεί μόνο η εταιρία συμμετοχών μετά από προηγούμενη έγκριση του ρυθμιστικού φορέα του άρθρου 55. Η εταιρία συμμετοχών πρέπει να παρέχει στο ρυθμιστικό φορέα πειστικές αποδείξεις ότι το δάνειο χορηγείται με όρους αγοράς και σύμφωνα με το άρθρο 6. Ο ρυθμιστικός φορέας ελέγχει την πραγματική καταβολή και εξόφληση του δανείου σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 12. Οποιαδήποτε υπηρεσία παρεχόμενη από άλλη νομική οντότητα στον διαχειριστή υποδομής παρέχεται βάσει σύμβασης και αμείβεται σε εμπορικές τιμές. Το χρέος που αποδίδεται στον διαχειριστή υποδομής είναι σαφώς διαχωρισμένο από το χρέος που αποδίδεται σε άλλες νομικές οντότητες εντός της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, και τα εν λόγω χρέη εξυπηρετούνται χωριστά. Οι λογαριασμοί του διαχειριστή υποδομής και των υπόλοιπων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης τηρούνται με τρόπο που εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων αυτών και επιτρέπει τον διαχωρισμό των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων του διαχειριστή υποδομής σε σχέση με τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 4, ο διαχειριστής υποδομής αντλεί κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ανεξάρτητα και όχι μέσω άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν αντλούν κεφάλαια μέσω του διαχειριστή υποδομής.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 4, ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να αντλεί κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές μόνο ανεξάρτητα. Οι άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν αντλούν κεφάλαια μέσω του διαχειριστή υποδομής.

5. Ο διαχειριστής υποδομής τηρεί λεπτομερή αρχεία κάθε εμπορικής και οικονομικής σχέσης με τις υπόλοιπες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και τα καθιστά διαθέσιμα στον ρυθμιστικό φορέα κατόπιν σχετικού αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 12.

5. Ο διαχειριστής υποδομής τηρεί λεπτομερή αρχεία κάθε εμπορικής και οικονομικής σχέσης με τις υπόλοιπες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και τα καθιστά διαθέσιμα στον ρυθμιστικό φορέα κατόπιν σχετικού αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 12.

Άρθρο 7β

Άρθρο 7β

Ουσιαστική ανεξαρτησία του προσωπικού και διαχείριση του διαχειριστή υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση

Ουσιαστική ανεξαρτησία του προσωπικού και διαχείριση του διαχειριστή υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση

1. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του ρυθμιστικού φορέα δυνάμει του άρθρου 56, ο διαχειριστής υποδομής έχει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητες από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, όσον αφορά όλα τα καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. Η συνολική δομή διαχείρισης και το εταιρικό καταστατικό του διαχειριστή υποδομής εξασφαλίζουν ότι καμία εκ των υπολοίπων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν καθορίζει, άμεσα ή έμμεσα, τη συμπεριφορά του διαχειριστή υποδομής σχετικά με τα εν λόγω καθήκοντα.

1. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του ρυθμιστικού φορέα δυνάμει του άρθρου 56, ο διαχειριστής υποδομής έχει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητες από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, όσον αφορά όλα τα καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. Η συνολική δομή διαχείρισης και το εταιρικό καταστατικό του διαχειριστή υποδομής εξασφαλίζουν ότι καμία εκ των υπολοίπων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν καθορίζει, άμεσα ή έμμεσα, τη συμπεριφορά του διαχειριστή υποδομής σχετικά με τα εν λόγω καθήκοντα. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής, καθώς και οι διαχειριστές που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά, ενεργούν σύμφωνα με τις εν λόγω αρχές.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής δεν συμμετέχουν στο διοικητικό ή το εποπτικό συμβούλιο ούτε είναι ανώτατα στελέχη άλλων νομικών οντοτήτων εντός της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

 

Τα μέλη του εποπτικού ή του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη των άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ούτε είναι ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής.

 

3. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους των τελικών ιδιοκτητών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

3. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους των τελικών ιδιοκτητών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7δ για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7δ για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό και την ανανέωση της θητείας, τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών, και τη λήξη της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής λαμβάνονται από το εποπτικό συμβούλιο. Η ταυτότητα και οι συνθήκες που διέπουν τη διάρκεια και τη λήξη της θητείας των προσώπων που το εποπτικό συμβούλιο έχει ορίσει ή ανανεώσει ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σε οιαδήποτε πρόταση απόφασης για τη λήξη της θητείας, κοινοποιούνται στον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55. Οι ανωτέρω συνθήκες καθώς και οι αποφάσεις που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο αποκτούν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο εάν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον ρυθμιστικό φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας δύναται να υποβάλει ένσταση κατά των εν λόγω αποφάσεων, αν προκύψουν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία προσώπου που έχει οριστεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας μέλους του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής.

Αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό και την ανανέωση της θητείας, τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών, και τη λήξη της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής λαμβάνονται από το εποπτικό συμβούλιο. Η ταυτότητα και οι συνθήκες που διέπουν τη διάρκεια και τη λήξη της θητείας των προσώπων που το εποπτικό συμβούλιο έχει ορίσει ή ανανεώσει ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σε οιαδήποτε πρόταση απόφασης για τη λήξη της θητείας, κοινοποιούνται στον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55. Οι ανωτέρω συνθήκες καθώς και οι αποφάσεις που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο αποκτούν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο εάν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον ρυθμιστικό φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας δύναται να υποβάλει ένσταση κατά των εν λόγω αποφάσεων, αν προκύψουν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία προσώπου που έχει οριστεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας μέλους του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής.

Παρέχεται δικαίωμα πραγματικής προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελία κατά της πρόωρης λήξης της θητείας τους.

Παρέχεται δικαίωμα πραγματικής προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελία κατά της πρόωρης λήξης της θητείας τους.

4. Για περίοδο τριών ετών από την αποχώρησή τους από τον διαχειριστή υποδομής, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής δεν δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ανώτατη θέση σε οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Για περίοδο τριών ετών από την αποχώρησή τους από τις εν λόγω άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, τα μέλη του εποπτικού ή διοικητικού συμβουλίου τους και τα ανώτατα στελέχη τους δεν δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ανώτατη θέση στον διαχειριστή υποδομής.

 

5. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει δικό του προσωπικό και στεγάζεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα προστατεύεται, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής. Οι εσωτερικοί κανόνες ή οι συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού περιορίζουν σαφώς τις επαφές με τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στις επίσημες ανακοινώσεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής, τα οποία ασκούνται επίσης σε σχέση με άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εκτός του πλαισίου της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι μεταφορές προσωπικού πέραν αυτών που αναφέρονται στο σημείο γ) μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και των άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης είναι εφικτές μόνο σε περίπτωση που διασφαλίζεται ότι δεν ανταλλάσσονται ευαίσθητες πληροφορίες μεταξύ τους.

5. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει δικό του προσωπικό. Οι ευαίσθητες πληροφορίες που τηρεί ο διαχειριστής υποδομής προστατεύονται δεόντως και δεν ανταλλάσσονται με άλλες οντότητες.

 

Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να προσφέρει στο προσωπικό του κοινωνικές υπηρεσίες, όπως αυτές που παρέχονται σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αθλητικές εγκαταστάσεις και εστιατόρια, σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να συνεργάζεται με άλλες οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης όσον αφορά την ανάπτυξη των πληροφοριακών τους συστημάτων.

 

Ο ρυθμιστικός φορέας εγκρίνει ή ζητεί τροποποιήσεις των ρυθμίσεων που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομής. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να ζητήσει από την ολοκληρωμένη επιχείρηση να του παράσχει κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη.

6. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για την εκπλήρωση όλων των καθηκόντων του ανεξάρτητα από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και δεν του επιτρέπεται να αναθέτει την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων ή οποιωνδήποτε σχετικών με αυτά δραστηριοτήτων στις εν λόγω νομικές οντότητες.

6. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για την εκπλήρωση όλων των καθηκόντων του με ανεξάρτητο τρόπο.

 

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων, στρέβλωση της αγοράς ή διακριτική μεταχείριση και ότι διασφαλίζεται το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, ο διαχειριστής υποδομής δύναται να αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένες εργασίες ανάπτυξης, ανανέωσης και συντήρησης, επί των οποίων διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων, σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα που ενεργεί υπό την επίβλεψη του διαχειριστή υποδομής.

7. Τα μέλη του εποπτικού ή του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής δεν έχουν κανένα συμφέρον ούτε λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Στοιχεία της αμοιβής τους που σχετίζονται με τις επιδόσεις τους δεν εξαρτώνται από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας υπό τον έλεγχό της, αλλά αποκλειστικά από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα του διαχειριστή υποδομής.

 

 

7α. Τα κράτη μέλη ζητούν από το ρυθμιστικό φορέα να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ενισχυθεί μια αποτελεσματική ανεξαρτησία του προσωπικού και της διοίκησης του διαχειριστή υποδομής εντός μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και να διασφαλιστεί ότι αποτρέπεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων ή γνωστοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι δεσμευτικές για την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση.

Άρθρο 7γ

Άρθρο 7γ

Διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης

Διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης

1. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή αποφασίζει εάν οι διαχειριστές υποδομής που αποτελούν μέρος μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 7α και του άρθρου 7β και εάν η εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών είναι ικανοποιητική για να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και απουσία στρέβλωσης του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.

1. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή αποφασίζει εάν οι διαχειριστές υποδομής που αποτελούν μέρος μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 7α και του άρθρου 7β και εάν η εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών είναι ικανοποιητική για να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και απουσία στρέβλωσης του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.

2. Η Επιτροπή δικαιούται να απαιτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον οικείο ρυθμιστικό φορέα ή φορείς και, ενδεχομένως, το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 57.

2. Η Επιτροπή δικαιούται να απαιτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον οικείο ρυθμιστικό φορέα ή φορείς και, ενδεχομένως, το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 57.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα πρόσβασης που προβλέπονται στο άρθρο 10 στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στην οποία ανήκει ο διαχειριστής υποδομής, εάν η Επιτροπή ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή εν αναμονή της εξέτασης του αίτησης από την Επιτροπή, ή εάν αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2, ότι:

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα πρόσβασης που προβλέπονται στο άρθρο 10 στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στην οποία ανήκει ο διαχειριστής υποδομής, εάν η Επιτροπή:

α) δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών της Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή

α) ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών της Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή

β) ο οικείος διαχειριστής υποδομής δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 7α και 7β, ή

β) αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60, ότι ο οικείος διαχειριστής υποδομής δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 7α και 7β, ή

γ) η εφαρμογή των απαιτήσεων των άρθρων 7α και 7β δεν είναι επαρκής για να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την απουσία της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο οικείος διαχειριστής υποδομής.

γ) αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60, ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων των άρθρων 7α και 7β δεν είναι επαρκής για να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την απουσία της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο οικείος διαχειριστής υποδομής.

Η Επιτροπή αποφασίζει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η Επιτροπή αποφασίζει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ταυτόχρονα κινεί επίσημη διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των σχετικών κρατών μελών.

4. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να ανακαλέσει την απόφασή της που αναφέρεται στην παράγραφο 3, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2, όταν το εν λόγω κράτος μέλος αποδείξει, προς ικανοποίηση της Επιτροπής, ότι οι λόγοι της απόφασης δεν υφίστανται πλέον. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

4. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να ανακαλέσει την απόφασή της που αναφέρεται στην παράγραφο 3, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2, όταν το εν λόγω κράτος μέλος αποδείξει, προς ικανοποίηση της Επιτροπής, ότι οι λόγοι της απόφασης δεν υφίστανται πλέον. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 4, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 7α και 7β παρακολουθείται διαρκώς από τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55. Κάθε αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις. Ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίζει επί της εν λόγω ένστασης, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 9, σχετικά με όλα τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης.

5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 4, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 7α και 7β παρακολουθείται διαρκώς από τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55. Κάθε αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις. Ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίζει επί της εν λόγω ένστασης, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 9, σχετικά με όλα τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 δ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συγκροτούν και οργανώνουν επιτροπές συντονισμού για κάθε δίκτυο. Η συμμετοχή σε αυτήν την επιτροπή είναι ανοικτή τουλάχιστον στον διαχειριστή υποδομής, στους γνωστούς αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 και, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε δυνάμει αιτούντες, στις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, στους εκπροσώπους χρηστών των εμπορευματικών και των επιβατικών μεταφορών και, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο οικείος ρυθμιστικός φορέας προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συγκροτούν και οργανώνουν επιτροπές συντονισμού για κάθε δίκτυο. Η συμμετοχή σε αυτήν την επιτροπή είναι ανοικτή στον διαχειριστή υποδομής, στους γνωστούς αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 και, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε δυνάμει αιτούντες, στις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, στους εκπροσώπους χρηστών των εμπορευματικών και των επιβατικών μεταφορών και, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο οικείος ρυθμιστικός φορέας προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τη διαδικασία κατανομής χωρητικότητας της υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων προτεραιότητας για την κατανομή χωρητικότητας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών χρηστών της υποδομής·

ε) τη διαδικασία κατανομής χωρητικότητας της υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων προτεραιότητας για την κατανομή χωρητικότητας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών χρηστών της υποδομής· οι αρχές συντονισμού σε περίπτωση αντικρουομένων αιτήσεων για τη λειτουργία σιδηροδρομικής υπηρεσίας διέπονται από το άρθρο 46, παράγραφος 4·

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή συντονισμού πρέπει να εξετάζει τους κανόνες προτεραιότητας για την κατανομή χωρητικότητας, όπου περιλαμβάνεται και η περίπτωση αντικρουόμενων αιτήσεων στις οποίες γίνεται αναφορά στο άρθρο 46, παράγραφος 4. Σε περίπτωση ανταγωνιστικών αιτήσεων για πρόσβαση τροχιάς, ο διαχειριστής της υποδομής δεν πρέπει να ευνοεί αδίκως μεγάλες επιχειρήσεις πελάτες.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α) ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, των επιβαρύνσεων χρήσης της υποδομής και του ύψους και της διαφάνειας των τιμών των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση με τους χρήστες των υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών θα παράσχει σημαντικές πληροφορίες στην επιτροπή συντονισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως συμβουλευτικής αρχής του διαχειριστή υποδομής και του κράτους μέλους.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 δ – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επιτροπή συντονισμού έχει την εξουσία να αιτείται σχετικών πληροφοριών από τον διαχειριστή υποδομής όσον αφορά τα στοιχεία α) έως ζ) προκειμένου να δύναται να εκπληρώσει τα εν λόγω καθήκοντά της.

Η επιτροπή συντονισμού, με την επιφύλαξη του εμπορικού απορρήτου, έχει την εξουσία να αιτείται σχετικών πληροφοριών από τον διαχειριστή υποδομής όσον αφορά τα στοιχεία α) έως ζα) προκειμένου να δύναται να εκπληρώσει τα εν λόγω καθήκοντά της.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπίζονται κανόνες όσον αφορά τη σύσταση της επιτροπής συντονισμού. Η σύσταση αυτή δεν πρέπει να υπονομεύει τις εξουσίες αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων των κρατών μελών σχετικά με τη σιδηροδρομική υποδομή ούτε πρέπει να θίγει την αρχή του επαγγελματικού απορρήτου, είτε πρόκειται για τον διαχειριστή υποδομής είτε για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 δ – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η επιτροπή συντονισμού καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνει, ιδίως, κανόνες συμμετοχής στις συνεδριάσεις και τη συχνότητα αυτών, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμηνιαία. Έκθεση σχετικά με τις συζητήσεις της επιτροπής συντονισμού υποβάλλεται ετησίως στον οικείο διαχειριστή υποδομής, κράτος μέλος, ρυθμιστικό φορέα και την Επιτροπή, όπου αναφέρονται οι σχετικές θέσεις των μελών της επιτροπής.

3. Η επιτροπή συντονισμού καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνει, ιδίως, κανόνες συμμετοχής στις συνεδριάσεις και τη συχνότητα αυτών, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμηνιαία. Ο εσωτερικός κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, τακτικές διαβουλεύσεις, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, των χρηστών των υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και των εκπροσώπων των εργαζομένων στον τομέα των σιδηροδρόμων. Έκθεση σχετικά με τις συζητήσεις της επιτροπής συντονισμού υποβάλλεται ετησίως στον οικείο διαχειριστή υποδομής, κράτος μέλος, ρυθμιστικό φορέα, στους χρήστες των υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και στους οικείους εκπροσώπους των εργαζομένων στον τομέα των σιδηροδρόμων, καθώς και την Επιτροπή, όπου αναφέρονται οι σχετικές θέσεις των μελών της επιτροπής.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 ε – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συμμετέχουν και συνεργάζονται σε ένα δίκτυο για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών της Ένωσης, και ιδίως για την εξασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, των σιδηροδρομικών εμπορευματικών διαδρόμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/201011 και του σχεδίου ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων (ERTMS) που καθορίζεται στην απόφαση 2012/88/ΕΕ12.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συμμετέχουν και συνεργάζονται σε ένα δίκτυο για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών της Ένωσης, και ιδίως για την εξασφάλιση:

 

(i) της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, των σιδηροδρομικών εμπορευματικών διαδρόμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/201011 και του σχεδίου ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων (ERTMS) που καθορίζεται στην απόφαση 2012/88/ΕΕ12 και

 

(ii) της διευκόλυνσης αποτελεσματικών και αποδοτικών διασυνοριακών επιβατικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης.

 

1α. Το δίκτυο αναπτύσσει επίσης ένα κοινό πλαίσιο αρχών όσον αφορά τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες διασυνοριακών επιβατικών μεταφορών που εκτελούνται σε περισσότερα από ένα δίκτυα, όπως ορίζεται στο άρθρο 37, και για την κατανομή της χωρητικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 40. Για τις εν λόγω κοινές αρχές γνωμοδοτεί το δίκτυο ρυθμιστικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 57.

_________________

_________________

11 ΕΕ L 276, 20.10.10, σ. 22.

11 ΕΕ L 276, 20.10.10, σ. 22.

12 ΕΕ L 51, 23.02.12, σ. 51.

12 ΕΕ L 51, 23.02.12, σ. 51.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ο συντονισμός των διαχειριστών υποδομής προκειμένου να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές μεταφορές.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 ε – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το δίκτυο συμμετέχει στις διαδικασίες παρακολούθησης της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 15 και αξιολογεί τις επιδόσεις των διαχειριστών υποδομής βάσει κοινών δεικτών και ποιοτικών κριτηρίων, όπως η αξιοπιστία, η χωρητικότητα, η διαθεσιμότητα, η ακρίβεια και η ασφάλεια των δικτύων τους, η ποιότητα και η χρησιμοποίηση των στοιχείων ενεργητικού, η συντήρηση, οι ανανεώσεις, οι βελτιώσεις, οι επενδύσεις και η δημοσιονομική αποδοτικότητα.

2. Το δίκτυο συμμετέχει στις διαδικασίες παρακολούθησης της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 15 και αξιολογεί τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα των διαχειριστών υποδομής βάσει κοινών δεικτών και ποιοτικών κριτηρίων, όπως η αξιοπιστία, η χωρητικότητα, η διαθεσιμότητα, η ακρίβεια και η ασφάλεια των δικτύων τους, η ποιότητα και η χρησιμοποίηση των στοιχείων ενεργητικού, η συντήρηση, οι ανανεώσεις, οι βελτιώσεις, οι επενδύσεις, η δημοσιονομική αποδοτικότητα καθώς και η διαφάνεια του πλαισίου και των κανόνων χρέωσης.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 ε – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει μέτρα που καθορίζουν τις κοινές αρχές και πρακτικές του δικτύου, ιδιαιτέρως για την εξασφάλιση της συνέπειας στη συγκριτική αξιολόγηση, και τις ακολουθητέες διαδικασίες συνεργασίας στο δίκτυο. Τα εν λόγω μέτρα εγκρίνονται μέσω εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 62 παράγραφος 3.

3. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του δικτύου, εγκρίνει μέτρα που καθορίζουν τις κοινές αρχές και πρακτικές του δικτύου, ιδιαιτέρως για την εξασφάλιση της συνέπειας στη συγκριτική αξιολόγηση, και τις ακολουθητέες διαδικασίες συνεργασίας στο δίκτυο. Τα εν λόγω μέτρα εγκρίνονται μέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

 

«2α. Ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να χορηγεί σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δικαιώματα πρόσβασης σε υποδομές για την εκτέλεση κάθε είδους υπηρεσιών των οποίων ο έλεγχος ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες στις οποίες δεν χορηγούνται σε επιχειρήσεις της Ένωσης, υπό όρους ανάλογους προς εκείνους που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης σε υποδομές και σε εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέτρα, τα οποία είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ιδίως μέσω:

 

α) δικαιωμάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της σχετικής επιχείρησης·

 

β) δικαιωμάτων ή συμβάσεων που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επιρροής επί της σύνθεσης, της ψηφοφορίας ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης.»·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της πρόσβασης των επιχειρήσεων που ελέγχονται από τρίτες χώρες στην επιβατική και εμπορευματική αγορά. Είναι τόσο απαραίτητο όσο και δίκαιο να διασφαλισθεί ότι υπάρχουν ισορροπημένες συνθήκες με βάση την αμοιβαιότητα. Ελλείψει αυτών των συνθηκών, κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένο να ανοίξει την αγορά του σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες ή σε επιχειρήσεις που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπα τρίτων χωρών. Ο ορισμός προέρχεται από τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 139/2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 σε δρομολόγια μεταφοράς επιβατών μεταξύ ενός δεδομένου σημείου αναχώρησης και ενός δεδομένου σημείου προορισμού, όταν μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας καλύπτουν την ίδια ή εναλλακτική διαδρομή, στην περίπτωση που η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της εν λόγω σύμβασης ή των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 σε δρομολόγια μεταφοράς επιβατών μεταξύ ενός δεδομένου σημείου αναχώρησης και ενός δεδομένου σημείου προορισμού, όταν μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας καλύπτουν την ίδια ή εναλλακτική διαδρομή, στην περίπτωση που η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της εν λόγω σύμβασης ή των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών υψηλής ταχύτητας που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 δεν υπόκειται σε περιορισμούς.

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, οι αρμόδιες αρχές και οι διαχειριστές υποδομής προειδοποιούν εγκαίρως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα αιτήματα χωρητικότητας που ενδέχεται να θίγουν τα δικαιώματα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας.

 

Όλες οι μεταφορές επιβατών που δεν αποτελούν μέρος μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας αναφέρονται ως υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης.

 

Εάν μια αρμόδια αρχή συνάψει μια νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής μιας υφιστάμενης σύμβασης με σκοπό να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερο τμήμα της χωρητικότητας υποδομής από αυτό που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν, το δικαίωμα πρόσβασης των επιχειρήσεων που παρέχουν ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης και μπορεί να επηρεαστεί από την απόφαση της αρμόδιας αρχής δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό.

 

___________________

 

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315, 3.12.2007, σ. 1).

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να προσδιοριστεί εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 55 πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική ανάλυση και βασίζουν την απόφασή τους σε προκαθορισμένα κριτήρια. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4:

Για να προσδιοριστεί εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 55 πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική ανάλυση και βασίζουν την απόφασή τους σε προκαθορισμένα κριτήρια.

 

Τα κριτήρια αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, τις συνέπειες από την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στην κερδοφορία όλων των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που προκύπτουν στο καθαρό κόστος για την αρμόδια δημόσια αρχή που σύναψε τη σύμβαση, τη ζήτηση των επιβατών, την τιμή των εισιτηρίων, τις ρυθμίσεις για την έκδοση εισιτηρίων, τον τόπο και τον αριθμό των στάσεων και το ωράριο και θεσπίζονται από τον ρυθμιστικό φορέα του άρθρου 55, σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Με την ανάλυση αξιολογείται εάν η βιωσιμότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα ετίθετο σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα μιας νέας υπηρεσίας ανοικτής πρόσβασης.

 

Η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας δεν θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο εάν ο ρυθμιστικός φορέας προβλέπει ότι η επικείμενη νέα υπηρεσία μπορεί να παράγει κυρίως έσοδα στον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών και δεν αφαιρεί έσοδα από αυτόν και ότι η τυχόν απώλεια εσόδων δεν είναι σημαντική για το φάσμα των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση ή στις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή και την απόφαση του αρμόδιου ρυθμιστικού φορέα, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν, να τροποποιούν ή να αρνούνται το δικαίωμα πρόσβασης για τη ζητούμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών.

 

2α. Όταν μια σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ανατίθεται μέσω διαδικασίας δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, τα κράτη μέλη δύνανται, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1370/2007, να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, κατά τη διάρκεια της εν λόγω σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, στις υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ ενός τόπου αναχώρησης και ενός προορισμού που καλύπτεται από την εν λόγω σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η πληροφορία ότι το δικαίωμα πρόσβασης είναι περιορισμένο, δημοσιοποιείται στην προκήρυξη της διαδικασίας για τη σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν θα περιορίζεται για κάθε πρόσθετη νέα υπηρεσία, κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 2, για την οποία ο ρυθμιστικός φορέας προβλέπει ότι θα παράγει και δεν θα αφαιρεί έσοδα στο σιδηροδρομικό τομέα.

 

Οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν επιφέρουν περιορισμό του δικαιώματος παραλαβής επιβατών από σταθμούς κατά μήκος της διαδρομής μιας διεθνούς υπηρεσίας και αποβίβασής τους σε άλλον, συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών που βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος.

 

2β. Ο ρυθμιστικός φορέας ή οι ρυθμιστικοί φορείς που πραγματοποιούν την ανάλυση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 2α προβαίνουν στην εκτίμηση αυτή κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την παραλαβή της ενημέρωσης για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4:

α) της αρμόδιας αρχής ή αρχών που ανέθεσαν τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

α) της αρμόδιας αρχής ή αρχών που ανέθεσαν τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

β) κάθε άλλης ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής με το δικαίωμα να περιορίζει την πρόσβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου·

β) κάθε άλλης ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής με το δικαίωμα να περιορίζει την πρόσβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου·

γ) του διαχειριστή της υποδομής·

γ) του διαχειριστή της υποδομής·

δ) της σιδηροδρομικής επιχείρησης που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

δ) της σιδηροδρομικής επιχείρησης που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

 

δα) της σιδηροδρομικής επιχείρησης που υπέβαλε αίτημα χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που καθορίζουν την οικονομική ισορροπία πρέπει να καθοριστούν λεπτομερέστερα. Το κείμενο εμπνέεται από την αιτιολογική σκέψη 21 της οδηγίας 2012/34/EΕ και τις ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το 2010 η Επιτροπή.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφοι 3 και 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ) Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Ο ρυθμιστικός φορέας αιτιολογεί την απόφασή του και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους, οιοσδήποτε από τους παρακάτω δύναται να ζητήσει αναθεώρηση της απόφασης εντός ενός μηνός από την κοινοποίησή της:

3. Ο ρυθμιστικός φορέας αιτιολογεί την απόφασή του και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους, οιοσδήποτε από τους παρακάτω δύναται να ζητήσει αναθεώρηση της απόφασης εντός ενός μηνός από την κοινοποίησή της:

α) η σχετική αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές·

α) η σχετική αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές·

β) ο διαχειριστής της υποδομής·

β) ο διαχειριστής της υποδομής·

γ) η σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

γ) η σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

δ) η σιδηροδρομική επιχείρηση που διεκδικεί πρόσβαση.»·

δ) η σιδηροδρομική επιχείρηση που διεκδικεί πρόσβαση.»·

Εάν ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίσει ότι τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας από τη σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4, υποδεικνύει πιθανές μεταβολές στην εν λόγω υπηρεσία οι οποίες εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του δικαιώματος πρόσβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

Εάν ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ότι τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας από τη σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4, υποδεικνύει πιθανές μεταβολές στην εν λόγω υπηρεσία οι οποίες εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του δικαιώματος πρόσβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

4. Βάσει της πείρας των ρυθμιστικών φορέων, αρμόδιων αρχών και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων του δικτύου του άρθρου 57 παράγραφος 1, η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο έως 16 Δεκεμβρίου 2016, μέτρα που καθορίζουν λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία και τα κριτήρια εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 3.

4. Βάσει της πείρας των ρυθμιστικών φορέων, αρμόδιων αρχών και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων του δικτύου του άρθρου 57 παράγραφος 1, η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο έως 16 Δεκεμβρίου 2016, μέτρα που καθορίζουν λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία και τα κριτήρια εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 60.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που καθορίζουν την οικονομική ισορροπία πρέπει να καθοριστούν λεπτομερέστερα. Το κείμενο εμπνέεται από την αιτιολογική σκέψη 21 της οδηγίας 2012/34/EΕ και τις ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το 2010 η Επιτροπή.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 13 α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κοινά συστήματα πληροφοριών και ενοποιημένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων

Κοινά συστήματα πληροφοριών και συστήματα έκδοσης εισιτηρίων

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αναφέρεται στη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και όχι ενός διατροπικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 13 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1371/200713 και της οδηγίας 2010/40/ΕΕ14, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα πληροφοριών και ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων, ή να αποφασίσουν να παρέχουν εξουσιοδότηση στις αρμόδιες αρχές για την καθιέρωση του εν λόγω συστήματος. Εάν καθιερωθεί το εν λόγω σύστημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και ότι τη διαχείρισή του ασκεί δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα ή ένωση όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές.

1. Όλα τα στοιχεία που αφορούν τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να θεωρούνται ότι συνιστούν δημόσια δεδομένα και διατίθενται αναλόγως.

 

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 και της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, διαχειριστές υποδομής και πωλητές εισιτηρίων, να θεσπίσουν έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019 ένα διαλειτουργικό σύστημα έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου για ολόκληρη τη διαδρομή και παροχής υπηρεσιών, το οποίο επιτρέπει στους επιβάτες να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που απαιτούν προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ταξίδι καθώς και να προβούν σε κράτηση και αγορά των εισιτηρίων τους στην Ένωση.

 

Τα κράτη μέλη ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να συνεργαστούν για να θεσπίσουν, έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019, ένα κοινό σύστημα ταξιδιωτικών πληροφοριών και έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων για όλες τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών στο πλαίσιο μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007, ή αποφασίζουν να εξουσιοδοτήσουν τις αρμόδιες αρχές να θεσπίσουν ένα τέτοιο σύστημα. Το σύστημα δεν πρέπει να δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή να εισάγει διακρίσεις μεταξύ σιδηροδρομικών εταιρειών. Θα τελεί υπό τη διαχείριση μιας δημόσιας ή ιδιωτικής νομικής οντότητας ή ένωσης όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών.

 

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν εμπορικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών έχουν ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα για την παροχή πληροφοριών και την πώληση εισιτηρίων στο πλαίσιο των δημόσιων σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, επιπρόσθετα προς τις δικές τους υπηρεσίες μεταφοράς.

 

Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να είναι διαλειτουργικό σύμφωνα με την οδηγία 2008/57/ΕΚ και τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τις εφαρμογές τηλεματικής. Εφαρμόζει τις τεχνικές αυτές απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζει ιδίως συνοχή στις χρεώσεις και εκκαθαρίσεις, εμπιστευτικότητα των εμπορικών πληροφοριών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού. Τα συστήματα ή οι εφαρμογές που προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες στους επιβάτες θα είναι διαλειτουργικά με τις τεχνικές αυτές προδιαγραφές.

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στις βασικές τεχνικές προδιαγραφές για τις εφαρμογές τηλεματικής είναι ελεύθερη και ισότιμη.

 

Οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ συμμετεχόντων είναι συμβατές με τους κανόνες του ανταγωνισμού.

 

Το κόστος ενός τέτοιου συστήματος κατανέμεται δίκαια μεταξύ των συμμετεχόντων κατά τρόπο που αποτυπώνει την αντίστοιχη συμμετοχή τους.

 

Ο ρυθμιστικός φορέας διασφαλίζει ότι το εν λόγω σύστημα απευθείας μεταφοράς δεν προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά ή εισάγει διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

 

Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους φορείς παροχής υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με άλλα μεταφορικά μέσα, να συμμετέχουν σε κοινό διαλειτουργικό σύστημα ταξιδιωτικών πληροφοριών και ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων, ή να αποφασίσουν να παρέχουν εξουσιοδότηση στις αρμόδιες αρχές για την καθιέρωση του εν λόγω συστήματος. Εάν καθιερωθεί το εν λόγω σύστημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και άλλων φορέων παροχής επιβατικών μεταφορών και ότι τη διαχείρισή του ασκεί δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα ή ένωση όλων των επιχειρήσεων που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές.

_________________

 

13 ΕΕ L 315, 3.12.2007, σ. 14.

 

14 ΕΕ L 207, 6.8.2010, σ. 1.

 

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της έκδοσης εισιτηρίων και της ενοποιημένης έκδοσης εισιτηρίων. Ενώ ο σιδηροδρομικός τομέας πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στην λειτουργία συστήματος έκδοσης ενιαίων εισιτηρίων, οι λύσεις του ενοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων για τις διατροπικές μεταφορές πρέπει να ακολουθήσει ως δεύτερο βήμα.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν επιβατικές μεταφορές να εφαρμόζουν και να συντονίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την παροχή συνδρομής στους επιβάτες, υπό την έννοια του άρθρου 18 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1371/2007, σε περίπτωση σημαντικής διαταραχής της κυκλοφορίας.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και συντονίζουν, συμπεριλαμβανομένων και των σημαντικότερων οδών εντός της Ένωσης, εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για την παροχή συνδρομής στους επιβάτες, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 2008/164/ΕΚ της Επιτροπής*, σε περίπτωση σημαντικής διαταραχής της κυκλοφορίας, η οποία προκαλείται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί επιβατικές μεταφορές και κάθε υπεύθυνος σταθμού καταρτίζουν το δικό τους σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης.

 

__________________

 

* Απόφαση 2008/164/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας στο διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα και στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων (ΕΕ L 64 της 7.3.2008, σ. 72).

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 19 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. Στο άρθρο 19 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«δα) αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες αντιπροσωπευτικές συλλογικές συμβάσεις των κρατών μελών στα οποία η επιχείρηση επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί·»·

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί η αγορά σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών πιο ανοιχτή, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα εχέγγυα αξιοπιστίας όσον αφορά τον σεβασμό των συνθηκών εργασίας που πρέπει να τηρεί μία σιδηροδρομική επιχείρηση για να αδειοδοτηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α. Στο άρθρο 42, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

 

«1α. Με στόχο την πρόληψη των διακρίσεων κατά των αιτούντων, ο ρυθμιστικός φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55 της παρούσας οδηγίας χορηγεί εκ των προτέρων έγκριση για την εν λόγω συμφωνία πλαίσιο και επιβλέπει μια ισχύουσα συμφωνία πλαίσιο με δική του πρωτοβουλία. Κάθε αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν θεωρεί ότι δεν έχει τύχει δίκαιης μεταχείρισης ή ότι έχει υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει αδικηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από μια συμφωνία πλαίσιο. Σε περίπτωση προσφυγής επί μιας συμφωνίας πλαίσιο, ο ρυθμιστικός φορέας είτε επιβεβαιώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της συμφωνίας πλαίσιο είτε ζητεί την τροποποίηση αυτής της συμφωνίας πλαίσιο σύμφωνα με υποδείξεις που προσδιορίζει ο ρυθμιστικός φορέας, το αργότερο εντός δύο μηνών από την παραλαβή της προσφυγής από το ρυθμιστικό φορέα. Ο διαχειριστής υποδομής και η σιδηροδρομική επιχείρηση συμμορφώνονται με την απόφαση του ρυθμιστικού φορέα, όταν αυτό καθίσταται ουσιαστικά εφικτό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης από τον ρυθμιστικό φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του επαγγελματικού απορρήτου κατά την άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία η εποπτεία των συμφωνιών πλαίσιο, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν μεγάλη πηγή διακρίσεων, να ανατεθεί στους ρυθμιστικούς φορείς.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8 β (νέο)

Οδηγία 2012/34

Άρθρο 46 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8β. Στο άρθρο 46, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«4. Οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία συντονισμού καθορίζονται στη δήλωση δικτύου. Οι αρχές αυτές εκφράζουν, ιδίως, τη δυσκολία ρύθμισης διεθνών σιδηροδρομικών διαδρομών και την επίδραση που μπορεί να έχει η τροποποίησή τους σε άλλους διαχειριστές υποδομής. Σε περίπτωση αντικρουόμενων αιτήσεων για τη λειτουργία σιδηροδρομικής υπηρεσίας στο ίδιο τμήμα αγοράς, κατά την κατανομή της χωρητικότητας, ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει υπόψη μόνο την επίμαχη υποδομή και όχι το συνολικό όγκο χωρητικότητας που ζητείται από τους ανταγωνιστικούς αιτούντες.»·

Αιτιολόγηση

Ακόμη και ένας ανεξάρτητος διαχειριστής υποδομής ενδέχεται να επιθυμεί να ευνοήσει τις μεγάλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σε βάρος των μικρότερων, καθόσον οι μεγαλύτερες ζητούν μεγαλύτερη χωρητικότητα και, συνεπώς, αυξάνουν τα έσοδα του διαχειριστή υποδομής. Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει ότι ο διαχειριστής υποδομής σε περίπτωση ανταγωνιστικών αιτήσεων για πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο, δεν ευνοεί ανεπίτρεπτα τις μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των μικρότερων.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8 γ (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 54 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8γ. Στο άρθρο 54, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«1. Στην περίπτωση διαταραχής της σιδηροδρομικής κίνησης λόγω τεχνικής βλάβης ή ατυχήματος, ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ομαλότητας. Προς τούτο, ο διαχειριστής υποδομής καταστρώνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης όπου απαριθμούνται οι διάφοροι φορείς που πρέπει να ενημερωθούν σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών ή σοβαρής διαταραχής της σιδηροδρομικής κίνησης. Σε περίπτωση που η διαταραχή έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διασυνοριακή κυκλοφορία, ο διαχειριστής υποδομής ανταλλάσσει κάθε σχετική πληροφορία με άλλους διαχειριστές υποδομής των οποίων το δίκτυο και η κυκλοφορία ενδέχεται να επηρεαστούν από την εν λόγω διαταραχή. Οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές υποδομής συνεργάζονται για την ομαλοποίηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 54 παράγραφος 1 τροποποιείται προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με μια διαταραχή που προκαλείται σε ένα δίκτυο και μπορεί να έχει επιπτώσεις στην κυκλοφορία ενός άλλου κράτους μέλους κοινοποιούνται σε άλλους δυνητικά επηρεαζόμενους διαχειριστές υποδομής.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8 δ (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 55 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8δ. Στο άρθρο 55 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ρυθμιστικοί φορείς να διαθέτουν τις απαραίτητες οργανωτικές και λειτουργικές δυνατότητες που περιγράφονται στο άρθρο 56 της παρούσας οδηγίας και εγκρίνουν, κατά περίπτωση, ένα σχέδιο δράσης με σκοπό να τους παράσχουν αυτές τις δυνατότητες.»·

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8 ε (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 56

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

8ε. Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:

Αρμοδιότητες του ρυθμιστικού φορέα

Αρμοδιότητες του ρυθμιστικού φορέα

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 6 ένας αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν πιστεύει ότι δεν έχει υποστεί δίκαιη μεταχείριση, ότι έχει υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει με άλλο τρόπο αδικηθεί, ιδιαίτερα κατά αποφάσεων του διαχειριστή υποδομής ή, κατά περίπτωση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών, σχετικά με:

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 6 ένας αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν πιστεύει ότι δεν έχει υποστεί δίκαιη μεταχείριση, ότι έχει υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει με άλλο τρόπο αδικηθεί, ιδιαίτερα κατά αποφάσεων του διαχειριστή υποδομής ή, κατά περίπτωση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών, σχετικά με:

α) τη δήλωση δικτύου στην προσωρινή και τελική της μορφή·

α) τη δήλωση δικτύου στην προσωρινή και τελική της μορφή·

β) τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτή·

β) τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτή·

γ) τη διαδικασία κατανομής και το αποτέλεσμά της·

γ) τη διαδικασία κατανομής και το αποτέλεσμά της·

δ) το σύστημα χρέωσης·

δ) το σύστημα χρέωσης·

ε) το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών χρήσης υποδομής των οποίων η καταβολή απαιτείται ή μπορεί να απαιτείται·

ε) το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών χρήσης υποδομής των οποίων η καταβολή απαιτείται ή μπορεί να απαιτείται·

στ) τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 13·

στ) τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 13·

ζ) την πρόσβαση και τη χρέωση για υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 13.

ζ) την πρόσβαση και τη χρέωση για δρομολόγια σύμφωνα με το άρθρο 13·

 

ζα) προγραμματισμένες ή έκτακτες εργασίες συντήρησης υποδομής.

2. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών ο ρυθμιστικός φορέας έχει εξουσία παρακολούθησης της κατάστασης του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών και συγκεκριμένα ελέγχει την εφαρμογή των στοιχείων α) έως ζ) της παραγράφου 1 με δική του πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη των διακρίσεων κατά των αιτούντων. Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν διακρίσεις ή αν εξασφαλίζει διακριτική ευχέρεια στον διαχειριστή υποδομής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή διακρίσεων κατά των αιτούντων.

2. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών ο ρυθμιστικός φορέας έχει εξουσία παρακολούθησης της κατάστασης του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών και συγκεκριμένα, ελέγχει την εφαρμογή των στοιχείων α) έως ζα) της παραγράφου 1 με δική του πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη των διακρίσεων κατά των αιτούντων. Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν διακρίσεις ή αν εξασφαλίζει διακριτική ευχέρεια στον διαχειριστή υποδομής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή διακρίσεων κατά των αιτούντων.

3. Ο ρυθμιστικός φορέας συνεργάζεται επίσης στενά με την εθνική αρχή ασφαλείας κατά την έννοια της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος [19] και με την αρχή χορήγησης αδειών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

3. Ο ρυθμιστικός φορέας συνεργάζεται επίσης στενά με την εθνική αρχή ασφαλείας κατά την έννοια της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος [19] και με την αρχή χορήγησης αδειών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές αυτές αναπτύσσουν κοινό πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας με στόχο την αποτροπή παρενεργειών για τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια της αγοράς σιδηροδρόμων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει μηχανισμό ώστε ο ρυθμιστικός φορέας να παρέχει στις εθνικές αρχές ασφαλείας και χορήγησης αδειών συστάσεις σχετικά με ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά σιδηροδρόμων και η εθνική αρχή ασφαλείας να παρέχει στον ρυθμιστικό φορέα και την αρχή χορήγησης αδειών συστάσεις σχετικά με ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια. Με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας κάθε αρχής στο πεδίο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της, η σχετική αρχή εξετάζει κάθε τέτοια σύσταση πριν από την έγκριση των αποφάσεών της. Εάν η σχετική αρχή αποφασίσει να αποκλίνει από τη σύσταση αυτή, δικαιολογεί τις αποφάσεις της.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές αυτές αναπτύσσουν κοινό πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας με στόχο την αποτροπή παρενεργειών για τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια της αγοράς σιδηροδρόμων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει μηχανισμό ώστε ο ρυθμιστικός φορέας να παρέχει στις εθνικές αρχές ασφαλείας και χορήγησης αδειών συστάσεις σχετικά με ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά σιδηροδρόμων και η εθνική αρχή ασφαλείας να παρέχει στον ρυθμιστικό φορέα και την αρχή χορήγησης αδειών συστάσεις σχετικά με ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια. Με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας κάθε αρχής στο πεδίο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της, η σχετική αρχή εξετάζει κάθε τέτοια σύσταση πριν από την έγκριση των αποφάσεών της. Εάν η σχετική αρχή αποφασίσει να αποκλίνει από τη σύσταση αυτή, δικαιολογεί τις αποφάσεις της.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι ο ρυθμιστικός φορέας έχει το καθήκον να εγκρίνει μη δεσμευτικές γνώμες σχετικά με τις προσωρινές μορφές του επιχειρηματικού σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 τη συμβατική συμφωνία και το σχέδιο βελτίωσης της χωρητικότητας ώστε να αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα εν λόγω μέσα συμμορφώνονται προς την κατάσταση του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι ο ρυθμιστικός φορέας έχει το καθήκον να εγκρίνει μη δεσμευτικές γνώμες σχετικά με τις προσωρινές μορφές του επιχειρηματικού σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 τη συμβατική συμφωνία και το σχέδιο βελτίωσης της χωρητικότητας ώστε να αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα εν λόγω μέσα συμμορφώνονται προς την κατάσταση του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

5. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει την αναγκαία οργανωτική ικανότητα όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, οι οποίοι είναι αναλογικοί προς τη σημασία του τομέα σιδηροδρόμων στο κράτος μέλος.

5. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει την αναγκαία οργανωτική ικανότητα όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, οι οποίοι είναι αναλογικοί προς τη σημασία του τομέα σιδηροδρόμων στο κράτος μέλος.

6. Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι τα τέλη που επιβάλλονται από τον διαχειριστή υποδομής είναι σύμφωνα με το τμήμα 2 του Κεφαλαίου IV και δεν εισάγουν διακρίσεις. Διαπραγματεύσεις μεταξύ αιτούντων και διαχειριστή υποδομής σχετικά με το ύψος των τελών υποδομής επιτρέπονται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του ρυθμιστικού φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας παρεμβαίνει εάν οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να αντίκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

6. Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι τα τέλη που επιβάλλονται από τον διαχειριστή υποδομής είναι σύμφωνα με το τμήμα 2 του Κεφαλαίου IV και δεν εισάγουν διακρίσεις. Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι δεν εισάγουν διακρίσεις τα τέλη που επιβάλλονται από τον διαχειριστή υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ή τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις – για την πρόσβαση, μεταξύ άλλων, στις γραμμές και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στα κτίριά τους καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις τους, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων παροχής ταξιδιωτικών πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτόν οι προγραμματισμένες τροποποιήσεις του ύψους ή της δομής των τελών που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο πρέπει να δηλώνονται στον ρυθμιστικό φορέα το αργότερο δύο μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να ζητήσει να μειωθούν ή να αυξηθούν οι προταθείσες τροποποιήσεις, καθώς και να αναβληθούν ή να ακυρωθούν έως και ένα και έναν μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους. Διαπραγματεύσεις μεταξύ αιτούντων και διαχειριστή υποδομής σχετικά με το ύψος των τελών υποδομής επιτρέπονται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του ρυθμιστικού φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας παρεμβαίνει εάν οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να αντίκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

7. Ο ρυθμιστικός φορέας διεξάγει τακτικά, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κάθε δύο έτη, διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των χρηστών των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και των επιβατικών υπηρεσιών μεταφοράς προκειμένου να λάβει υπόψη τις απόψεις τους για την αγορά σιδηροδρόμων.

7. Ο ρυθμιστικός φορέας διεξάγει τακτικά, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κάθε δύο έτη, διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των χρηστών των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και των επιβατικών υπηρεσιών μεταφοράς προκειμένου να λάβει υπόψη τις απόψεις τους για την αγορά σιδηροδρόμων.

8. Ο ρυθμιστικός φορέας δύναται να ζητεί σχετικές πληροφορίες από το διαχειριστή υποδομής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται εντός του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

8. Ο ρυθμιστικός φορέας δύναται να ζητεί σχετικές πληροφορίες από το διαχειριστή υποδομής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται εντός του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Οι αιτηθείσες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός εύλογης περιόδου που ορίζεται από τον ρυθμιστικό φορέα και δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, εκτός εάν, σε έκτακτες περιστάσεις, ο ρυθμιστικός φορές συμφωνεί, και εγκρίνει χρονικά περιορισμένη παράταση που δεν υπερβαίνει δύο πρόσθετες εβδομάδες. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να μπορεί να επιβάλλει κατάλληλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων για την ικανοποίηση παρόμοιων αιτημάτων. Οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβαστούν στον ρυθμιστικό φορέα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ζητεί ο ρυθμιστικός φορέας στο πλαίσιο των καθηκόντων του σχετικά με προσφυγές και με την παρακολούθηση του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με την παράγραφο 2. Σε αυτές περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών και για την παρακολούθηση της αγοράς.

Οι αιτηθείσες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός εύλογης περιόδου που ορίζεται από τον ρυθμιστικό φορέα και δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, εκτός εάν, σε έκτακτες περιστάσεις, ο ρυθμιστικός φορές συμφωνεί, και εγκρίνει χρονικά περιορισμένη παράταση που δεν υπερβαίνει δύο πρόσθετες εβδομάδες. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να μπορεί να επιβάλλει κατάλληλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων για την ικανοποίηση παρόμοιων αιτημάτων. Οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβαστούν στον ρυθμιστικό φορέα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ζητεί ο ρυθμιστικός φορέας στο πλαίσιο των καθηκόντων του σχετικά με προσφυγές και με την παρακολούθηση του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με την παράγραφο 2. Σε αυτές περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών και για την παρακολούθηση της αγοράς.

9. Ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και, κατά περίπτωση, ζητεί σχετικές πληροφορίες και ξεκινά διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας. Αποφασίζει για ενδεχόμενες καταγγελίες, λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η κατάσταση και ενημερώνει τα εμπλεκόμενα μέρη για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός προκαθορισμένου, εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών. Με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών αρχών ανταγωνισμού για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, ο ρυθμιστικός φορέας, κατά περίπτωση, αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία για τα ενδεικνυόμενα μέτρα διόρθωσης διακρίσεων σε βάρος αιτούντων, στρέβλωσης στην αγορά και κάθε άλλων ανεπιθύμητων εξελίξεων στις εν λόγω αγορές, ιδίως όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ζ).

9. Ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και, κατά περίπτωση, ζητεί σχετικές πληροφορίες και ξεκινά διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας. Αποφασίζει για ενδεχόμενες καταγγελίες, λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η κατάσταση και ενημερώνει τα εμπλεκόμενα μέρη για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός προκαθορισμένου, εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών. Με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών αρχών ανταγωνισμού για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, ο ρυθμιστικός φορέας, κατά περίπτωση, αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία για τα ενδεικνυόμενα μέτρα διόρθωσης διακρίσεων σε βάρος αιτούντων, στρέβλωσης στην αγορά και κάθε άλλων ανεπιθύμητων εξελίξεων στις εν λόγω αγορές, ιδίως όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ζα).

Η απόφαση του ρυθμιστικού φορέα είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη που καλύπτει, και δεν υπόκειται στον έλεγχο άλλης διοικητικής αρχής. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να έχει εξουσία επιβολής των αποφάσεών του με κατάλληλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων.

Η απόφαση του ρυθμιστικού φορέα είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη που καλύπτει, και δεν υπόκειται στον έλεγχο άλλης διοικητικής αρχής. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να έχει εξουσία επιβολής των αποφάσεών του με κατάλληλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων.

Σε περίπτωση προσφυγής επί αρνήσεως παροχής χωρητικότητας υποδομής, ή επί των όρων προσφοράς χωρητικότητας, ο ρυθμιστικός φορέας είτε επιβεβαιώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης του διαχειριστή υποδομής, είτε ζητεί τροποποίηση αυτής της απόφασης, σύμφωνα με υποδείξεις που προσδιορίζει ο ρυθμιστικός φορέας.

Σε περίπτωση καταγγελίας επί αρνήσεως παροχής χωρητικότητας υποδομής, ή επί των όρων προσφοράς χωρητικότητας, ο ρυθμιστικός φορέας είτε επιβεβαιώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης του διαχειριστή υποδομής, είτε ζητεί τροποποίηση αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Ο διαχειριστής υποδομής συμμορφώνεται με την απόφαση του ρυθμιστικού φορέα το αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης.

10. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον ρυθμιστικό φορέα υπόκεινται σε δικαστική επανεξέταση. Η επανεξέταση είναι δυνατόν να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα επί της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα μόνον εάν το άμεσο αποτέλεσμα της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ή προδήλως υπερβολική ζημία στον ενάγοντα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εξουσιών που απονέμονται στο δικαστήριο που εκδικάζει την προσφυγή βάσει του συνταγματικού δικαίου, κατά περίπτωση.

10. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον ρυθμιστικό φορέα υπόκεινται σε δικαστική επανεξέταση. Η επανεξέταση είναι δυνατόν να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα επί της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα μόνον εάν το άμεσο αποτέλεσμα της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ή προδήλως υπερβολική ζημία στον ενάγοντα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εξουσιών που απονέμονται στο δικαστήριο που εκδικάζει την προσφυγή βάσει του συνταγματικού δικαίου, κατά περίπτωση.

11. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση των αποφάσεων του ρυθμιστικού φορέα.

11. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση των αποφάσεων του ρυθμιστικού φορέα.

12. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους ή να αναθέτει ελέγχους των διαχειριστών υποδομής, των εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών και, όπου απαιτείται, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για να επαληθευτεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 6 περί λογιστικού διαχωρισμού. Εν προκειμένω, ο ρυθμιστικός φορέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το διαχειριστή υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών και όλες τις επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που εκτελούν ή περιλαμβάνουν διάφορα είδη σιδηροδρομικών μεταφορών ή διαχείριση υποδομών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 13 να παρέχουν το σύνολο ή μέρος των λογιστικών στοιχείων του παραρτήματος VIII με επαρκείς λεπτομέρειες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και αναλογικές.

12. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους ή να αναθέτει ελέγχους των διαχειριστών υποδομής, των εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών και, όπου απαιτείται, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για να επαληθευτεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 6 περί λογιστικού διαχωρισμού. Εν προκειμένω, ο ρυθμιστικός φορέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το διαχειριστή υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών και όλες τις επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που εκτελούν ή περιλαμβάνουν διάφορα είδη σιδηροδρομικών μεταφορών ή διαχείριση υποδομών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 13 να παρέχουν το σύνολο ή μέρος των λογιστικών στοιχείων του παραρτήματος VIII με επαρκείς λεπτομέρειες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και αναλογικές.

Με την επιφύλαξη των εν ισχύι αρμοδιοτήτων των υπεύθυνων για τις κρατικές ενισχύσεις εθνικών αρχών, ο ρυθμιστικός φορέας δύναται επίσης, από τους λογαριασμούς να συνάγει συμπεράσματα σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων τα οποία αναφέρει στις εν λόγω αρχές.

Με την επιφύλαξη των εν ισχύι αρμοδιοτήτων των υπεύθυνων για τις κρατικές ενισχύσεις εθνικών αρχών, ο ρυθμιστικός φορέας δύναται επίσης, από τους λογαριασμούς να συνάγει συμπεράσματα σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων τα οποία αναφέρει στις εν λόγω αρχές.

13. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60 όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις του παραρτήματος VIII. Ως εκ τούτου, το παράρτημα VIII μπορεί να τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των λογιστικών και ελεγκτικών πρακτικών και/ή να συμπληρώνεται με πρόσθετα στοιχεία, απαραίτητα για την τήρηση χωριστών λογαριασμών.

13. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60 όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις του παραρτήματος VIII. Ως εκ τούτου, το παράρτημα VIII μπορεί να τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των λογιστικών και ελεγκτικών πρακτικών και/ή να συμπληρώνεται με πρόσθετα στοιχεία, απαραίτητα για την τήρηση χωριστών λογαριασμών.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8 στ (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 57 – παράγραφος 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8στ. Στο άρθρο 57, προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

«9α. Όταν ο αιτών εκτιμά ότι η απόφαση ενός διαχειριστή υποδομής δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μιας διεθνούς υπηρεσίας, μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων για γνωμοδότηση. Ο ενδιαφερόμενος εθνικός ρυθμιστικός φορέας ενημερώνεται ταυτόχρονα για την παραπομπή αυτή. Το δίκτυο ζητεί, ενδεχομένως, διευκρινίσεις από το διαχειριστή υποδομής και, σε κάθε περίπτωση, από τον ενδιαφερόμενο εθνικό ρυθμιστικό φορέα. Το δίκτυο εγκρίνει και δημοσιεύει τη γνώμη του και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο εθνικό ρυθμιστικό φορέα.

 

Το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή εγκρίνει νομοθετική πρόταση για τη σύσταση ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα και του χορηγεί νομική προσωπικότητα καθώς και εποπτική και διαιτητική αρμοδιότητα με εξουσία να εξετάζει διασυνοριακά ζητήματα καθώς και προσφυγές κατά των αποφάσεων που λαμβάνουν οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς. Ο νέος αυτός φορέας αντικαθιστά το ευρωπαϊκό δίκτυο ρυθμιστικών φορέων.»·

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 9

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας στον σιδηροδρομικό τομέα και υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας στον σιδηροδρομικό τομέα και υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα σχετικά με το αν εξακολουθούν να υφίστανται πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ή άλλου είδους στρεβλώσεις του ανταγωνισμού καθώς και τις απόψεις που διετύπωσαν οι κοινωνικοί εταίροι στην αρμόδια επιτροπή κοινωνικού διαλόγου της Ένωσης.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 9

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Την ίδια ημερομηνία το αργότερο, η Επιτροπή αξιολογεί εάν εξακολουθούν να υφίστανται πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ή άλλου είδους στρεβλώσεις του ανταγωνισμού όσον αφορά τους διαχειριστές υποδομής που αποτελούν μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Η Επιτροπή προτείνει, ενδεχομένως, νέα νομοθετικά μέτρα.

Την ίδια ημερομηνία το αργότερο, ο ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας αξιολογεί εάν εξακολουθούν να υφίστανται πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ή άλλου είδους στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και εκδίδει συστάσεις για τη λήψη περαιτέρω μέτρων πολιτικής. Η Επιτροπή προτείνει, ενδεχομένως, νέα νομοθετικά μέτρα βάσει των εν λόγω συστάσεων.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α. Στο άρθρο 63 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Το αργότερο 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και, κατά περίπτωση, προτείνει νέα νομοθετικά μέτρα για την πιστοποίηση του προσωπικού αυτού.»·

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) 1371/2007

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1a

 

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1371/2007 τροποποιείται ως εξής:

 

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«3. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 19, το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το άρθρο 26 εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών απανταχού της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αλλαγή του κανονισμού 1371/2007 είναι απαραίτητη προκειμένου το εν λόγω κείμενο να ευθυγραμμιστεί με τις νέες διατάξεις για το σύστημα έκδοσης ενιαίων εισιτηρίων και τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού 1371/2007. Ενώ το άρθρο 9 ισχύει ήδη, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του άρθρου 10. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό νομικό περιβάλλον η εφαρμογή της πρέπει να καταστεί υποχρεωτική.

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατίθεται σε ενοποιημένη μορφή μαζί με την οδηγία 2012/34/ΕΕ την οποία τροποποιεί, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή της.

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα σημεία 5 έως 8 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2018 [εγκαίρως για τον πίνακα των δρομολογίων που ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2019].

2. Τα σημεία 5 έως 8 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2018 [εγκαίρως για τον πίνακα των δρομολογίων που ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2019].

 

Έως την ημερομηνία εφαρμογής του σημείου 5 και με την επιφύλαξη των διεθνών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στις άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από αυτές θυγατρικές τους, οι οποίες έχουν άδεια σε ένα κράτος μέλος στο οποίο δεν χορηγούνται παρόμοια δικαιώματα πρόσβασης.

(1)

ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.

(2)

ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Η πρόταση της Επιτροπής

Την τελευταία δεκαετία, τρεις σιδηροδρομικές δέσμες είχαν ως σκοπό να ανοίξουν σταδιακά τις εθνικές αγορές και να καταστήσουν τις σιδηροδρομικές μεταφορές πιο ανταγωνιστικές και διαλειτουργικές. Ωστόσο, το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών στις ενδοενωσιακές μεταφορές παρέμεινε περιορισμένο ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά τεχνικά εμπόδια. Η τέταρτη σιδηροδρομική δέσμη αποσκοπεί να εστιάσει στα εμπόδια που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των σιδηροδρομικών αγορών, προκειμένου να βελτιώσει την επίδοση του κλάδου και να δημιουργήσει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο.

Όσον αφορά την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή δηλώνει ότι τα εναπομείναντα εμπόδια αφορούν πρώτα απ' όλα την πρόσβαση στην αγορά των εσωτερικών επιβατικών υπηρεσιών, που περιορίζει την ανάπτυξη του κλάδου και δημιουργεί διαφορές μεταξύ των κρατών μελών που έχουν ανοίξει τις αγορές τους σε σχέση με τα άλλα που δεν το έχουν πράξει ακόμη.

Μια δεύτερη δέσμη προβλημάτων αφορούν στην κλίμακα διακυβέρνησης των διαχειριστών υποδομής. Καθώς οι διαχειριστές υποδομής αποτελούν φυσικά μονοπώλια, δεν ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγκες της αγοράς και των χρηστών της, δυσχεραίνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνολική απόδοση του τομέα. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι διαχειριστές υποδομής δεν δύνανται να εκπληρώσουν την αποστολή τους, καθώς τα καθήκοντά τους διαχωρίζονται μεταξύ διαφόρων φορέων. Πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία των διαχειριστών υποδομής.

Επιπλέον, αρκετοί φραγμοί εισόδου στην αγορά προκύπτουν από καταστάσεις στις οποίες οι διαχειριστές υποδομής και οι μεταφορικές δραστηριότητες αποτελούν τμήμα της ίδιας ολοκληρωμένης δομής. Στην περίπτωση αυτή, οι διαχειριστές υποδομής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σύγκρουση συμφερόντων, κατάσταση που ενδέχεται να οδηγήσει σε διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην υποδομή για τις άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Τέλος, οι ολοκληρωμένες υποδομές καθιστούν δυσκολότερη την επιβολή του διαχωρισμού των λογαριασμών μεταξύ διαχείρισης υποδομής και των λειτουργιών που αφορούν τις υπηρεσίες μεταφοράς. Οι ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούν εύκολα να εντοπίσουν τις οικονομικές ροές μεταξύ της ελέγχουσας εταιρείας και των θυγατρικών της. Οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις και οι μεταφορές δημοσίων κονδυλίων που χορηγούνται στο διαχειριστή υποδομής για τη χρηματοδότηση ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων αποτελεί όχι απλώς ένα σοβαρό εμπόδιο για την είσοδο νέων φορέων στην αγορά, αλλά συνιστούν επίσης και παράνομη χρήση κρατικών ενισχύσεων.

II. Οι παρατηρήσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής συμφωνεί με τον συνολικό στόχο που θέτει η Επιτροπή όσον αφορά τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς πρέπει να αυξηθεί και φιλοδοξία της ΕΕ πρέπει να είναι να καταστήσει και πάλι τον σιδηρόδρομο ένα αξιόπιστο και ελκυστικό μέσο μεταφοράς. Ωστόσο,η ελευθέρωση δεν πρέπει να αποτελέσει σκοπό καθαυτό, αλλά πρέπει να θεωρηθεί ως χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία πιο ανταγωνιστικού κλάδου με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να συνοδεύεται με αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών σε σχέση με τις ταξιδιωτικές πληροφορίες και την έκδοση εισιτηρίων, καθώς επίσης και ενίσχυση των κοινωνικών κανόνων που αφορούν τους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους.

Είναι επίσης απαραίτητο να αναζητηθεί εξισορρόπηση μεταξύ του ανοίγματος της αγοράς και προστασίας των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ) για κάθε κράτος μέλος. Η επιλεκτική επιλογή των εμπορικά ελκυστικών γραμμών πρέπει να αποφευχθεί όπως πρέπει να αποφευχθεί και το συστηματικό κλείσιμο των λιγότερο κερδοφόρων γραμμών.

Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή τα εξής θέματα:

1. Άνοιγμα της αγοράς και δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών: Μια πιο «ισορροπημένη προσέγγιση»

Υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης πρέπει να είναι δυνατές όπου δεν υπάρχει ΥΔΥ. Ωστόσο, όταν οι υπηρεσίες παρέχονται στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΔΣΥ), το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να είναι πιο σταδιακό από αυτό που προβλέπει η Επιτροπή. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η ετερογογένεια των δικτύων όσον αφορά το μέγεθος, την πυκνότητα και την ποικιλία των οργανωτικών δομών των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές εμπειρίες όσον αφορά τη διαδικασία ανοίγματος των αγορών και, συνεπώς, πρέπει να τους παρασχεθεί επαρκής ευελιξία να οργανώσουν το δίκτυο κατά τρόπο ώστε να επιτύχουν το βέλτιστο μείγμα υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης και υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο ΔΣΥ, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για όλους τους επιβάτες. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διαφόρων επιλογών για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ανοικτής πρόσβασης και της ΥΔΥ.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ για την παροχή κάθε είδους μεταφορικών υπηρεσιών, είτε πρόκειται περί εμπορευματικών είτε επιβατικών, εθνικών ή διεθνών. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν αυτή την ανοικτή πρόσβαση προκειμένου να προστατευθούν οι υπηρεσίες που διενεργούνται ως ΔΣΥ σε περίπτωση που η οικονομική ισορροπία της εν λόγω ΔΣΥ μπορεί να πληγεί από την υπηρεσία ανοικτής πρόσβασης. Η αντίστοιχη δοκιμή οικονομικής ισορροπίας διενεργείται από τον ρυθμιστικό φορέα που μπορεί εν συνεχεία να ζητήσει τροποποίηση της νέας υπηρεσίας ή ακόμη και να την μπλοκάρει.

Πέρα από την επιλογή αυτή, η ανοιχτή πρόσβαση μπορεί επίσης να περιοριστεί σε περίπτωση που μια ΣΔΥ ανατεθεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρέχοντας έτσι αποκλειστικό δικαίωμα παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών στον φορέα στον οποίο ανετέθη η σύμβαση, χωρίς να έχει διενεργηθεί η δοκιμή οικονομικής ισορροπίας. Η διαδικασία αυτή εξακολουθεί να διασφαλίζει επαρκές επίπεδο ανταγωνισμού, λόγω της οργάνωσης διαδικασίας διαγωνισμού. Ταυτόχρονα, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια σχεδιασμού στις αρμόδιες αρχές ή στον φορέα παροχής ΔΣΥ μόλις αρχίσει η παροχή της υπηρεσίας. Η επιλογή αυτή αποτελεί «ισόρροπη επιλογή» που επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να εξοικειωθούν σταδιακά με τη διαδικασία των ανταγωνιστικών προσφορών. Όταν το κράτος μέλος επιλέγει να περιορίσει το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης, αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα διεθνούς καμποτάζ, εκτός αν τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της εν λόγω ΔΣΥ.

Είναι απαραίτητο να υπάρξει ακριβέτερος καθορισμός των κριτηρίων της δοκιμής οικονομικής ισορροπίας και να διατυπωθούν κατευθυντήριες αρχές που διασφαλίζουν την ενιαία εφαρμογή της εν λόγω δοκιμή στα κράτη μέλη.

2. Καλύτερη διακυβέρνηση του σιδηροδρομικού τομέα

Στη φάση αυτή, ο εισηγητής δεν προτείνει σοβαρές αλλαγές όσον αφορά τις διατάξεις για την ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής. Γενικώς, όσο ισχυρότερος είναι ο ρυθμιστικός φορέας, τόσο πιο ευέλικτες μπορούν να γίνουν οι διαδικασίες της διάρθρωσης των κάθετα ενοποιημένων επιχειρήσεων. Οι διατάξεις της οργάνωσης των συστημάτων ΤΠ και όσον αφορά τις μετακινήσεις προσωπικού είναι γενικώς περιγραφικές, ενώ μπορούν να παρασχεθούν περισσότερα περιθώρια στις ενοποιημένες επιχειρήσεις να αναζητήσουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις, υπό την επίβλεψη του ρυθμιστικού φορέα. Ωστόσο, αυτό αποκλείει τη χορήγηση μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά την οικονομική διαχείριση μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων μιας τέτοιας ενοποιημένης δομής. Συνεπώς, ο εισηγητής επιθυμεί να μη θιγούν οι σχετικές διατάξεις, όπως προτείνει η Επιτροπή.

Προτείνεται περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμιστικού φορέα, που αποτελεί την εξουσία των τελών προέγκρισης που ορίζει ο διαχειριστής υποδομής όταν ο τελευταίος είναι ενταγμένος σε ενοποιημένη επιχείρηση. Ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα ρυθμιστικά όργανα διαθέτουν την αναγκαία οργανωτική ικανότητα από πλευράς ανθρώπινων και υλικών πόρων για να εκπληρώσουν τις λειτουργίες που ορίζονται στο άρθρο 56 της οδηγίας 2012/34/EΕ.

Όπου υπάρχει πλήρης διαχωρισμός μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να δοθεί η δυνατότητα να συνεργάζονται σε συγκεκριμένα έργα που μπορούν να επιφέρουν βελτίωση της διαχείρισης της υποδομής και καλύτερη παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών. Η συνεργασία ή η σύμπραξη αυτή πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη, να εποπτεύεται από τον ρυθμιστικό φορέα και δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής. Πρέπει να συμβάλλει στην εξεύρεση πρακτικών ρυθμίσεων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η βελτίωση της οργάνωσης της κυκλοφορίας σε τμήμα της υποδομής, όπου συχνά παρατηρούνται καθυστερήσεις.

3. Δικαιώματα επιβατών - δημιουργία ενός σωστού συστήματος ενιαίου εισιτηρίου

Οι διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών στον κανονισμό 1371/2007(1), αποτελούν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς, είναι υπερβολικά αδύναμα για να έχουν σημαντική επίπτωση στην ανάπτυξη ενός συστήματος έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο κλάδος εργάζεται για την εξεύρεση λύσεων, αλλά όταν αυτές είναι διαθέσιμες παραμένουν προαιρετικές. Από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των επιβατών αυτό δεν αρκεί. Ο εισηγητής προτείνει η ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών σε κάθε κράτος μέλος να καταστεί υποχρεωτική μέχρι το 2020. Η προθεσμία αυτή θα δώσει στον κλάδο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει εθελοντικό σχέδιο, που επί του παρόντος αναπτύσσεται υπό την αιγίδα του ΕΟΣ.

Όσον αφορά το ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, πρέπει να αναπτυχθούν εκ παραλλήλου λύσεις λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμότητα των συστημάτων αυτών, ιδίως για τις τοπικές και περιφερειακές μεταφορές.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι τα στοιχεία που αφορούν τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να είναι διαθέσιμα και σε τρίτα μέρη που θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τους σχεδιαστές ταξιδιών κλπ

4. Ενίσχυση των κοινωνικών διατάξεων

Το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς και η αύξηση του ανταγωνσσμού συμβαδίζουν με την ενίσχυση των κοινωνικών κανόνων για να περιοριστούν οιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες στο σιδηροδρομικό προσωπικό. Ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να υποχρεούνται να σεβαστούν όλους τους υφιστάμενους κανόνες όσον αφορά της κοινωνικές συνθήκες και τις συνθήκες εργασίας και η αγνόησή τους πρέπει να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στον αντίστοιχο φορέα. Ο εισηγητής προτείνει να προστεθεί στις απαιτήσεις για την αδειοδότηση, η υποχρέωση των επιχειρήσεων να σέβονται τις υφιστάμενες αντιπροσωπευτικές συλλογικές συμβάσεις στα κράτη μέλη στα οποία επιθυμεί να λειτουργήσει η σιδηροδρομική επιχείρηση.

Πρέπει να γίνουν νέες προσπάθειες για την καθιέρωση πιστοποίησης του προσωπικού των αμαξοστοιχιών, όπως αρχικά είχε προτείνει η Επιτροπή το 2004, που όμως δεν είχε υποστηριχθεί τότε από το Συμβούλιο. Καθώς αναμένεται αύξηση της διεθνούς κυκλοφορίας, πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστες προϋποθέσεις για τα πληρώματα των σιδηροδρόμων, παρόμοια με αυτά που έχουν συμφωνηθεί και για τους οδηγούς αμαξοστοιχιών. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει τη σωστή και πλήρη επιβολή από πλευράς κρατών μελών, της οδηγίας του Συμβουλίου 2005/47/EΚ.

Τέλος, για να υπάρξει δίκαιο επίπεδο ανταγωνισμού και στον τομέα των εργασιακών συνθηκών, πρέπει να καθιερωθεί μόνιμος κοινωνικός διάλογος σε επίπεδο ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των κοινωνικών δικαιωμάτων και υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων για το σιδηροδρομικό προσωπικό.

5. Αποσαφήνιση του ρόλου του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών υποδομής

Το ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών υποδομής ασφαλώς αποτελεί χρήσιμο τρόπο ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας των διαχειριστών υποδομής. Ωστόσο, παρουσιάζει έλλειψη σαφήνειας και λεπτομέρειας. Συνεπώς, προτείνονται ορισμένες προσθήκες και διευκρινίσεις όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των διαδρόμων του δικτύου ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, τη συμμετοχή των εθνικών αρχών ασφαλείας και του ΕΟΣ εφόσον κριθεί σκόπιμο, καθώς και τον ρόλο της Επιτροπής στο δίκτυο.

(1)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 1371/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του Κανονισμού

σχετικά με το σχέδιο έκθεσης για

την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Saïd El Khadraoui

των βουλευτών Jacky Hénin, Jaromír Kohlicek και Sabine Wils εξ ονόματος της Ομάδας GUE-NGL

Έχοντας υπόψη ότι οι πρώτες τρεις δέσμες μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι δαπάνες για τους χρήστες, να μειωθεί δραματικά ο όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σιδηροδρομικά και να επιδεινωθούν οι συνθήκες εργασίας στον κλάδο των σιδηροδρόμων,

έχοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί μια σοβαρή αξιολόγηση της παλαιότερης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους,

πιστεύει ότι η τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους αντιστρατεύεται τα συμφέροντα των χρηστών όσον αφορά το κόστος, την ασφάλεια και τη δυνατότητα πρόσβασης·

πιστεύει ότι ο διαχωρισμός μεταξύ διαχειριστών υποδομής και μεταφορικών επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται τα έσοδα για την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους και όχι για επενδύσεις στην απαραίτητη ενίσχυση του σιδηροδρομικού δικτύου·

πιστεύει ότι η θέσπιση περιορισμών, και μάλιστα, μετά την πάροδο μιας μεταβατικής περιόδου, η απαγόρευση της άμεσης ανάθεσης συμβάσεων μεταφοράς, είναι αντίθετη με το δικαίωμα των τοπικών αρχών να αποφασίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να οργανώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους μεταφοράς, ένα δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται με το πρωτόκολλο 26 ΣΕΕ και θεωρεί ότι η επιβολή στις τοπικές αρχές της υποχρέωσης να οργανώνουν ανοιχτούς διαγωνισμούς θα τους προκαλέσει περιττές δαπάνες·

πιστεύει ότι η τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους θα επιδεινώσει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού των σιδηροδρόμων και θεωρεί ότι η απασχόληση των εργαζομένων στον τομέα των σιδηροδρόμων υπό καθεστώς πίεσης θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του συνόλου των πολιτών·

απορρίπτει συνεπώς στο σύνολό της την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, η οποία επιτείνει την καταστροφική λογική της ελευθέρωσης.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (20.11.2013)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

(COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Frédéric Daerden

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα διάφορα μέτρα ελευθέρωσης τομέων υπηρεσιών που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίες, μεταξύ άλλων στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, συναποτελούν μέρος του σχεδίου της.

Ο στόχος αυτός της επίτευξης μιας κοινής αγοράς δεν πρέπει να συνιστά αυτοσκοπό, αλλά να στοχεύει στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών για τους καταναλωτές, ενώ θα διατηρείται παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι.

Οι διάφορες κινήσεις για την ελευθέρωση τομέων οι υπηρεσίες των οποίων εκ παραδόσεως παρέχονταν από δημόσιους φορείς μέσω εθνικών μονοπωλίων εκμετάλλευσης, με το πέρασμα του χρόνου δεν φαίνεται να εξασφάλισαν την επίτευξη του διπλού αυτού στόχου.

Ακόμη και στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και μόνο, δεν λείπουν τα παραδείγματα δυσαρέσκειας:

•     Για τις διεθνείς μεταφορές επιβατών, τομέας το άνοιγμα του οποίου στον ανταγωνισμό χρονολογείται από το 2010, η αύξηση του ανταγωνισμού δεν είχε ως αποτέλεσμα ουσιαστική μείωση του κόστους και οδήγησε στο κλείσιμο παλαιών διασυνοριακών γραμμών που δεν λειτουργούσαν με βάση το πρότυπο της μεγάλης ταχύτητας. Εξάλλου, ο τομέας δεν σημείωσε την αναμενόμενη ανάπτυξη, δεδομένου ότι τα μερίδια αγοράς έπρεπε να κερδηθούν κυρίως σε διατροπικό και όχι σε ενδοτροπικό επίπεδο.

•     Για τις εσωτερικές μεταφορές επιβατών στη Μεγάλη Βρετανία, το πλέον προηγμένο κράτος μέλος ως προς τη νομοθεσία στον τομέα της ελευθέρωσης: η CESE υπογραμμίζει τη δυσαρέσκεια των βρετανών χρηστών και τη διαρκή ανάγκη ανάμειξης του κράτους στην ολοκλήρωση του τομέα (τιμολόγηση, διανομή, ωράρια...).

•     Για τις εσωτερικές μεταφορές επιβατών σε ολόκληρη την Ένωση, βρίσκονται σε εξέλιξη τουλάχιστον 15 διαδικασίες επί παραβάσει για μη ορθή μεταφορά της οδηγίας, γεγονός που μαρτυρεί τον υπερβολικά εντατικό ρυθμό ελευθέρωσης, η οποία, για να συμβάλει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς συγκρούσεις με τα εθνικά μοντέλα που παρείχαν στους πολίτες ένα πρότυπο ποιότητας επί σειρά δεκαετιών.

Με βάση τα ανωτέρω, κατά τη γνώμη του εισηγητή, η ανάγκη εμβάθυνσης της ελευθέρωσης του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών δεν είναι αποδεδειγμένη· με τις τροπολογίες του επιδίωξε κυρίως να περιορίσει τον κίνδυνο αρνητικών συνεπειών για τους πολίτες, ιδίως τους εργαζομένους του κλάδου, με βάση διάφορους άξονες:

•     όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση: μολονότι ο καθαυτώ διαχωρισμός των διαχειριστών υποδομής και των μεταφορέων έχει νόημα από άποψη ανταγωνισμού, οι φόβοι που γεννά στις οργανώσεις χρηστών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του τομέα ή σε «ιστορικούς» φορείς οδηγούν τον εισηγητή σε μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση. Το πιθανότερο είναι ο διαχωρισμός να έχει ως αποτέλεσμα μια πιο περιορισμένη από κοινού χρήση των πόρων για επενδύσεις σε υλικό και αυξημένη γραφειοκρατία, με καταστροφικές συνέπειες για την ποιότητα της υπηρεσίας και την ασφάλεια των χρηστών. Ο εισηγητής προτίμησε, συνεπώς, να δοθεί στον εθνικό ρυθμιστικό φορέα η μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στο θέμα αυτό, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28ης Φεβρουαρίου 2013.

•     η μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στα κράτη μέλη προκειμένου να επιλέγουν μεταξύ της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης δημόσιων υπηρεσιών με σημαντική αύξηση των ανώτατων ορίων.

•     εισαγωγή, στα εθνικά σχέδια για τις βιώσιμες δημόσιες μεταφορές, στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους σκέλος, κανόνων προστασίας των χρηστών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, ώστε να διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό η εισαγωγή, στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, των ποιοτικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αυτών κριτηρίων.

•     ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων με ευρείες δυνατότητες μεταφοράς προσωπικού στο πλαίσιο της νέας επιχείρησης στην οποία ανατίθεται μια δημόσια υπηρεσία, με την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα των διαρθρώσεων, με τη διασαφήνιση του κοινωνικού δικαίου που εφαρμόζεται στο προσωπικό επί της αμαξοστοιχίας, κυρίως μέσω της πιστοποίησής του, με την απαίτηση έναντι των κρατών μελών να θεσπίσουν αλληλέγγυα κοινωνική ευθύνη του διαγωνιζόμενου και των υπεργολάβων του, ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ.

•     αναγκαία αμοιβαιότητα στο άνοιγμα των αγορών μεταξύ των κρατών μελών.

•             αρκετά μακρά μεταβατική περίοδος εφαρμογής για τα κράτη μέλη (έως το 2029) ώστε οι πολιτικοί ιθύνοντες της Ένωσης να μπορούν να έχουν τη χρονική απόσταση και τον απαιτούμενο χρόνο για ανάλυση πριν από κάθε νέα εξέλιξη στην κατεύθυνση της ελευθέρωσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι τα κράτη μέλη που άνοιξαν τις αγορές τους εσωτερικών επιβατικών μεταφορών, όπως η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσαν ανάπτυξη της σιδηροδρομικής αγοράς και μεγαλύτερη ικανοποίηση τόσο των επιβατών όσο και του προσωπικού.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου θεσπίζει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο με κοινούς κανόνες όσον αφορά τη διακυβέρνηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής, τη χρηματοδότηση και τη χρέωση των υποδομών, τις συνθήκες πρόσβασης στις σιδηροδρομικές υποδομές και υπηρεσίες και τη ρυθμιστική εποπτεία της σιδηροδρομικής αγοράς. Με την εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων, είναι πλέον δυνατή η ολοκλήρωση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς της Ένωσης και η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των διαχειριστών υποδομής με στόχο την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υποδομή.

(3) Η οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου θεσπίζει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο με κοινούς κανόνες όσον αφορά τη διακυβέρνηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής, τη χρηματοδότηση και τη χρέωση των υποδομών, τις συνθήκες πρόσβασης στις σιδηροδρομικές υποδομές και υπηρεσίες και τη ρυθμιστική εποπτεία της σιδηροδρομικής αγοράς. Με την εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων, είναι πλέον δυνατή η ολοκλήρωση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς της Ένωσης και η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των διαχειριστών υποδομής με στόχο την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υποδομή ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών σε όλη την Ευρώπη και να διασφαλιστούν τα κοινωνικά πρότυπα και οι όροι απασχόλησης.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση των οικείων αγορών εργασίας όσον αφορά το προσωπικό των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο τρόπος οργάνωσης της αγοράς εργασίας δεν βλάπτει την ποιότητα της υπηρεσίας. Το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ήδη ένα σαφές πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων μέσω της σύστασης μιας επιτροπής συντονισμού, προς επίτευξη της αποτελεσματικής διαχείρισης και χρήσης της υποδομής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη δεν δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την τελική μορφή του κειμένου. Πρόκειται απλώς για μια υπενθύμιση της ρήτρας «ραντεβού» από την αναδιατύπωση της οδηγίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη διατύπωση της παρούσας πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα διασυνοριακά ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μεταξύ των διαχειριστών υποδομής των διαφόρων κρατών μελών, μέσω της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών υποδομής.

(7) Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών υποδομής θα πρέπει να βελτιωθεί και να ενισχυθεί. Τα διασυνοριακά ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μεταξύ των διαχειριστών υποδομής των διαφόρων κρατών μελών, μέσω της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών υποδομής.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Οι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία που απαιτείται μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Ως εκ τούτου, η δομή μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές διεπιδοτήσεων, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού και έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Θα πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένα η βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος της αγοράς των εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, κυρίως όταν πρόκειται για την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων ολοκληρωμένων δομών, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία πρόσθετων διοικητικών εμποδίων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διατήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια των δικτύων όσον αφορά το μέγεθος και την πυκνότητα, καθώς και την ποικιλία οργανωτικών δομών των εθνικών και τοπικών ή περιφερειακών αρχών και των αντίστοιχων εμπειριών από τη διαδικασία ανοίγματος της αγοράς, κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει επαρκή ευελιξία για την οργάνωση του δικτύου του με τρόπο που να επιτυγχάνει τον βέλτιστο συνδυασμό υπηρεσιών ελεύθερης πρόσβασης και υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στις οποίες θα υπάρχει ευχερής πρόσβαση για όλους τους επιβάτες·

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η παραχώρηση σε ενωσιακές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις του δικαιώματος πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υποδομές σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκτέλεση εσωτερικών επιβατικών μεταφορών ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα.

(14) Η παραχώρηση σε ενωσιακές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις του δικαιώματος πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υποδομές σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκτέλεση εσωτερικών επιβατικών μεταφορών ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της υπηρεσίας και τη διαθεσιμότητα, μεταξύ άλλων και σε απομακρυσμένες περιοχές, ή την οικονομική ισορροπία των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Για να προσδιοριστεί εάν η ποιότητα μιας υπηρεσίας που παρέχεται στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας τίθεται σε κίνδυνο από υπηρεσία που παρέχεται ελεύθερα στο ίδιο δίκτυο, οι φορείς ελέγχου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στο δίκτυο, τη διατήρηση των συνδέσεων, την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την προσιτή τιμή και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα πληροφοριών και σε ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για την προμήθεια εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων. Εάν θεσπιστεί ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν προκαλεί στρέβλωση της αγοράς ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

(19) Προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα πληροφοριών και σε ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για την προμήθεια εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων, λαμβανομένων υπόψη όλων των κοινωνικών απαιτήσεων. Το σύστημα εισιτηρίων δεν πρέπει να δημιουργεί φραγμούς για τα άτομα με αναπηρίες, τους ηλικιωμένους, τις οικογένειες ή τα άτομα που χρήζουν ειδικής υποστήριξης.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Για την ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και λόγω του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό, η Επιτροπή υποστηρίζει και ενθαρρύνει ενεργά τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσει μεγαλύτερη και διαρκή προστασία των εργαζομένων στον σιδηροδρομικό τομέα από τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις του ανοίγματος της αγοράς, και προκειμένου να μην επιδεινωθούν οι συνθήκες εργασίας στον τομέα, και να δοθούν περαιτέρω κοινές απαντήσεις στις προκλήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της τέταρτης σιδηροδρομικής δέσμης. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον αντίκτυπο που θα έχει η αλλαγή στο προσωπικό από άποψη κοινωνικής και ψυχολογικής επιβάρυνσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, θα πρέπει να τεθούν οι κατάλληλοι όροι για το άνοιγμα των αγορών, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της χρήσης από τα κράτη μέλη των συλλογικών συμβάσεων που ισχύουν στην επικράτειά τους.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β) Η Επιτροπή εγγυάται την πλήρη και ορθή εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, των διατάξεων της οδηγίας 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) όσον αφορά ορισμένες πτυχές των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων1, ιδίως όσον αφορά την ασφάλειά τους.

 

__________________

 

1 ΕΕ L 195, 27.7.2005, σ. 15.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19γ) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής θα πρέπει, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας ασφαλείας που εφαρμόζουν, να εντάξουν μια «φιλοσοφία δικαιοσύνης» προκειμένου να ενθαρρύνουν ενεργά το προσωπικό να αναφέρει ατυχήματα, συμβάντα και αποσοβηθέντα ατυχήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χωρίς να κινδυνεύει από κυρώσεις ή διακριτική μεταχείριση. Μια φιλοσοφία δικαιοσύνης επιτρέπει στη σιδηροδρομική βιομηχανία να αποκομίζει διδάγματα από τα ατυχήματα, τα συμβάντα και τα αποσοβηθέντα ατυχήματα και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώνει την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19δ) Ο σεβασμός των κανόνων που αφορούν τον χρόνο εργασίας, οδήγησης και ανάπαυσης και εφαρμόζονται για τους μηχανοδηγούς έχει ζωτική σημασία για τη ασφάλεια και τον θεμιτό ανταγωνισμό στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Σε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή σιδηροδρομική αγορά, όπου οι διασυνοριακές λειτουργίες αυξάνονται, πρέπει να ελέγχεται και να εφαρμόζεται η τήρηση του χρόνου εργασίας, οδήγησης και ανάπαυσης. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο και την επιβολή των κανόνων αυτών· η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει κανόνες και υποχρεωτικούς τακτικούς ελέγχους. Ωστόσο, αυτό το είδος ελέγχων είναι εφικτό μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής στην αμαξοστοιχία, η οποία θα καταγράφει τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των μηχανοδηγών.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19ε) Ενόψει της προώθησης του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και του περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις αντιπροσωπευτικές συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και των ήδη ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων, προκειμένου να αποτραπεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και ο αθέμιτος ανταγωνισμός·

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19στ) Το προσωπικό των αμαξοστοιχιών αποτελεί επαγγελματική ομάδα στο πλαίσιο του σιδηροδρομικού τομέα που εκτελεί καθήκοντα σχετιζόμενα με την ασφάλεια. Είθισται να εκτελεί καθήκοντα λειτουργικής ασφάλειας στο πλαίσιο του σιδηροδρομικού συστήματος και είναι υπεύθυνο για την άνεση και την ασφάλεια των επιβατών στις αμαξοστοιχίες. Μια πιστοποίηση παρόμοια με την πιστοποίηση των μηχανοδηγών είναι χρήσιμη προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων, να αναγνωρισθεί η σημασία των εν λόγω επαγγελματικών ομάδων για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών αλλά και να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19ζ) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και, κατά περίπτωση, να προτείνει μέτρα για την πιστοποίηση του προσωπικού αυτού.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19η) Ο εθνικός κανονιστικός φορέας πρέπει να εγκρίνει ή να ζητήσει τροποποιήσεις για ρυθμίσεις που αφορούν τις μετακινήσεις προσωπικού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή περιόδου για άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης από το προς μετακίνηση προσωπικό. Ο ρυθμιστικός φορέας, κατά τη λήψη απόφασης, πρέπει να αποσκοπεί στην αποτροπή της μεταφοράς ευαίσθητων πληροφοριών από τον διαχειριστή υποδομής σε άλλη οντότητα της ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 3 – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

‘(2) «διαχειριστής υποδομής»: κάθε φορέας ή επιχείρηση που εξασφαλίζει την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής σε ένα δίκτυο· η ανάπτυξη περιλαμβάνει το σχεδιασμό του δικτύου, τον οικονομικό και επενδυτικό σχεδιασμό, καθώς και τα κτίρια και την αναβάθμιση της υποδομής· η λειτουργία της υποδομής περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της διαδικασίας κατανομής διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού και της εκτίμησης της διαθεσιμότητας και της κατανομής μεμονωμένων διαδρομών, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη χρέωση υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού και της είσπραξης των χρεώσεων· η συντήρηση περιλαμβάνει ανανεώσεις της υποδομής και τις άλλες δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων»·

‘(2) «διαχειριστής υποδομής»: κάθε φορέας ή επιχείρηση που εξασφαλίζει ειδικότερα την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής σε ένα δίκτυο· η ανάπτυξη περιλαμβάνει το σχεδιασμό του δικτύου, τον οικονομικό και επενδυτικό σχεδιασμό, καθώς και τα κτίρια και την αναβάθμιση της υποδομής· η λειτουργία της υποδομής περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της διαδικασίας κατανομής διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού και της εκτίμησης της διαθεσιμότητας και της κατανομής μεμονωμένων διαδρομών, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη χρέωση υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού και της είσπραξης των χρεώσεων· η συντήρηση περιλαμβάνει ανανεώσεις της υποδομής και τις άλλες δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων·

Αιτιολόγηση

Ο νέος ορισμός του «διαχειριστή υποδομής» διατυπώνει σαφέστερα τα καθήκοντα του διαχειριστή, μεταξύ άλλων με τη διαγραφή της λέξης «ειδικότερα» από τον υφιστάμενο ορισμό. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα, ο νέος κατάλογος των καθηκόντων του διαχειριστή να είναι κλειστός κατάλογος.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 3 – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) το σημείο 5 απαλείφεται·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή ενός σημείου στον ορισμό των διεθνών μεταφορών είναι προβληματική για τις χώρες που διαθέτουν σιδηροδρομικά σύνορα με τρίτη χώρα. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας νομικού κενού.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στο άρθρο 6, απαλείφεται η παράγραφος 2·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της διάταξης που προβλέπει την οργάνωση των υπηρεσιών του διαχειριστή και των υπηρεσιών των μεταφορών στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, παρά τον διαχωρισμό στον τομέα της λογιστικής , είναι υπερβολική. Η διαγραφή της εν λόγω διάταξης θα έχει εκτεταμένες αρνητικές συνέπειες (διοικητικές, οικονομικές, νομικές, κοινωνικές) για μια σειρά από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσματικά στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση.

Τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να επιλέγουν τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για να διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής είναι οργανωμένοι σε εταιρεία νομικά διακριτή από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής είναι οργανωμένοι σε εταιρεία νομικά διακριτή από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση, εντός των απαιτούμενων ορίων προκειμένου να αποφεύγεται η γραφειοκρατία μεταξύ των φορέων και να διευκολύνονται οι επενδύσεις στο δίκτυο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση μιας υπηρεσίας ποιότητας χωρίς να αυξάνεται το κόστος λειτουργίας.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3 – σημείο 2

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι δεν επιτρέπεται στο ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα:

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι δεν επιτρέπεται, άμεσα ή έμμεσα, στο ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα:

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) να διορίζει μέλη του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα διαχειριστή υποδομής και, ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει οικονομικό συμφέρον ή να ασκεί δικαιώματα σε σιδηροδρομική επιχείρηση·

(β) να διορίζει τον γενικό διευθυντή, μέλη του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου, του διευθυντικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα διαχειριστή υποδομής και, ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει οικονομικό συμφέρον ή να ασκεί δικαιώματα σε σιδηροδρομική επιχείρηση·

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων και ότι διασφαλίζεται το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, ο διαχειριστής υποδομής δύναται να αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένες εργασίες ανάπτυξης, ανανέωσης και συντήρησης, επί των οποίων διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων, σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα που ενεργεί υπό την επίβλεψη του διαχειριστή υποδομής.

4. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων και ότι διασφαλίζεται το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, ο διαχειριστής υποδομής δύναται να αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένες εργασίες ανάπτυξης, ανανέωσης και συντήρησης, επί των οποίων διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων, σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα που ενεργεί υπό την επίβλεψη του διαχειριστή υποδομής. Οι εν λόγω υπεργολαβίες τηρούν τους κανόνες της διενέργειας διαγωνισμών και, κατά περίπτωση, των δημοσίων συμβάσεων. Ο διαχειριστής υποδομής εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη για τις εργασίες που έχουν ανατεθεί με υπεργολαβία.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ο διαχειριστής υποδομής ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και έχει ουσιαστική οργανωτική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων έναντι οποιασδήποτε σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 7α έως 7γ.»

5. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής υποδομής ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και έχει ουσιαστική οργανωτική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων έναντι οποιασδήποτε σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 7α έως 7γ.»

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον να επιλέγουν μεταξύ του διαχωρισμού του διαχειριστή της υποδομής από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και της ενοποιημένης δομής.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 β – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει δικό του προσωπικό και στεγάζεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα προστατεύεται, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής. Οι εσωτερικοί κανόνες ή οι συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού περιορίζουν σαφώς τις επαφές με τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στις επίσημες ανακοινώσεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής, τα οποία ασκούνται επίσης σε σχέση με άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εκτός του πλαισίου της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι μεταφορές προσωπικού πέραν αυτών που αναφέρονται στο σημείο γ) μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και των άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης είναι εφικτές μόνο σε περίπτωση που διασφαλίζεται ότι δεν ανταλλάσσονται ευαίσθητες πληροφορίες μεταξύ τους.

5. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει δικό του προσωπικό και στεγάζεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα προστατεύεται, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής. Οι μεταφορές προσωπικού πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και των άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης είναι εφικτές μόνο σε περίπτωση που διασφαλίζεται ότι δεν ανταλλάσσονται ευαίσθητες πληροφορίες μεταξύ τους.

 

Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να συνεργάζεται με άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης όσον αφορά την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η δέουσα προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών που τηρεί ο διαχειριστής της υποδομής.

 

Ο ρυθμιστικός φορέας εγκρίνει τις διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ή ζητεί τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομής. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να ζητήσει από την ολοκληρωμένη επιχείρηση να του παράσχει κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής είναι υπερβολικά υπαγορευτική. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα ΤΠ και το προσωπικό, πέρα από τα ανώτατα κλιμάκια διαχείρισης, οι ρυθμίσεις διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του διαχειριστή της υποδομής. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 δ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συγκροτούν και οργανώνουν επιτροπές συντονισμού για κάθε δίκτυο. Η συμμετοχή σε αυτήν την επιτροπή είναι ανοικτή τουλάχιστον στον διαχειριστή υποδομής, στους γνωστούς αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 και, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε δυνάμει αιτούντες, στις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, στους εκπροσώπους χρηστών των εμπορευματικών και των επιβατικών μεταφορών και, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο οικείος ρυθμιστικός φορέας προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συγκροτούν και οργανώνουν επιτροπές συντονισμού για κάθε δίκτυο. Η συμμετοχή σε αυτήν την επιτροπή είναι ανοικτή τουλάχιστον στον διαχειριστή υποδομής, στους γνωστούς αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 και, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε δυνάμει αιτούντες, στις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των υπαλλήλων τους, στους εκπροσώπους χρηστών των εμπορευματικών και των επιβατικών μεταφορών και των εργαζομένων του σιδηροδρομικού τομέα, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο οικείος ρυθμιστικός φορέας προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 7 ε – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το δίκτυο συμμετέχει στις διαδικασίες παρακολούθησης της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 15 και αξιολογεί τις επιδόσεις των διαχειριστών υποδομής βάσει κοινών δεικτών και ποιοτικών κριτηρίων, όπως η αξιοπιστία, η χωρητικότητα, η διαθεσιμότητα, η ακρίβεια και η ασφάλεια των δικτύων τους, η ποιότητα και η χρησιμοποίηση των στοιχείων ενεργητικού, η συντήρηση, οι ανανεώσεις, οι βελτιώσεις, οι επενδύσεις και η δημοσιονομική αποδοτικότητα.

2. Το δίκτυο συμμετέχει στις διαδικασίες παρακολούθησης της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 15 και αξιολογεί τις επιδόσεις των διαχειριστών υποδομής βάσει κοινών δεικτών και ποιοτικών κριτηρίων, όπως η αξιοπιστία, η χωρητικότητα, η διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα, η ακρίβεια και η ασφάλεια των δικτύων τους, η ποιότητα και η χρησιμοποίηση των στοιχείων ενεργητικού, η συντήρηση, οι ανανεώσεις, οι βελτιώσεις, η διασυνοριακή συνεργασία για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης, οι επενδύσεις και η δημοσιονομική αποδοτικότητα.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αα) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα δημιουργίας νέων ή τροποποιημένων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας εφόσον η νέα ή τροποποιημένη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει μια σιδηροδρομική επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί δικαίωμα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υποδομές δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν το δικαίωμα σύναψης νέας ή τροποποιημένης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας εφόσον ο ρυθμιστικός φορέας καταδείξει τις δυνητικές οικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω συμβάσεων στις υπηρεσίες που παρέχει μια σιδηροδρομική επιχείρηση ανοικτής πρόσβασης.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να προσδιοριστεί εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 55 πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική ανάλυση και βασίζουν την απόφασή τους σε προκαθορισμένα κριτήρια. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4:

«Για να προσδιοριστεί εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία καθώς και η διαθεσιμότητα και η ποιότητα μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 55 πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάλυση, καθώς και ανάλυση της κατάστασης και των όρων απασχόλησης, και βασίζουν την απόφασή τους σε προκαθορισμένα κριτήρια.

 

Η εκτίμηση του κατά πόσον η οικονομική ισορροπία της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών τίθεται σε κίνδυνο πρέπει να λαμβάνει υπόψη προκαθορισμένα κριτήρια, όπως ο αντίκτυπος στην αποδοτικότητα οιασδήποτε υπηρεσίας περιλαμβάνεται στη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του απορρέοντος αντικτύπου στο καθαρό κόστος της αρμόδιας δημόσιας αρχής που ανέθεσε τη σύμβαση, την επιβατική ζήτηση, την τιμολόγηση των εισιτηρίων, τις ρυθμίσεις των εισιτηρίων, τον τόπο και τον αριθμό των στάσεων και τον χρόνο και τη συχνότητα της προτεινόμενης νέας υπηρεσίας, που καθορίζονται από τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55, σύμφωνα με τα εκτελεστικά μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η αξιολόγηση καταδεικνύει κατά πόσον επηρεάζεται η βιωσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Θεωρείται ότι η ισορροπία τίθεται σε κίνδυνο όταν μπορεί να καταδειχθεί ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική σκοπιμότητα της λειτουργίας των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών, με την εξασφάλιση εύλογου επιπέδου ποιότητας.

 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή και την απόφαση του αρμόδιου ρυθμιστικού φορέα, τα κράτη μέλη δύνανται να αδειοδοτήσουν, να τροποποιήσουν ή να αρνηθούν το δικαίωμα πρόσβασης στις ζητούμενες επιβατικές υπηρεσίες, με βάση την οικονομική ανάλυση και το ενωσιακό δίκαιο και τις αρχές της ισότητας και της κατάργησης των διακρίσεων. Ο ρυθμιστικός φορέας ή οι ρυθμιστικοί φορείς προβαίνουν στην εκτίμηση αυτή κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4:

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που καθορίζουν την οικονομική ισορροπία πρέπει να καθοριστούν λεπτομερέστερα. Το κείμενο εμπνέεται από την αιτιολογική σκέψη 21 της οδηγίας 2012/34/EΕ και τις ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή το 2010.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 13 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1371/2007 και της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα πληροφοριών και ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων, ή να αποφασίσουν να παρέχουν εξουσιοδότηση στις αρμόδιες αρχές για την καθιέρωση του εν λόγω συστήματος. Εάν καθιερωθεί το εν λόγω σύστημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και ότι τη διαχείρισή του ασκεί δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα ή ένωση όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές.

1. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1371/2007 και της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα πληροφοριών και ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων, ή να αποφασίσουν να παρέχουν εξουσιοδότηση στις αρμόδιες αρχές για την καθιέρωση του εν λόγω συστήματος. Εάν καθιερωθεί το εν λόγω σύστημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και ότι τη διαχείρισή του ασκεί δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα ή ένωση όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

'1. Η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να παρακολουθεί τις τεχνικές, οικονομικές και εργασιακές συνθήκες και τις εξελίξεις στην αγορά των ενωσιακών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7 β (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

 

(α) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"(δ) δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρές ή κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινωνική ή εργατική νομοθεσία και τη συλλογική σύμβαση, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων δυνάμει της νομοθεσίας περί προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία, στην περίπτωση εταιρίας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές που υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες."·

 

(β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

"(ε) έχουν δεσμευθεί να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν εν γένει ή κατά κανόνα στον κλάδο σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική των κρατών μελών, στα κράτη μέλη στα οποία προτίθεται να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.»

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 38 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

‘4. Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την παροχή μεταφορών επιβατών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές υποδομής και τους ενδιαφερόμενους ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδια αρχή που έχει αναθέσει, επί της συγκεκριμένης διαδρομής, υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που δικαιούται να περιορίζει την πρόσβαση δυνάμει του άρθρου 11 και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών ενημερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε ημερών.»

‘4. Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την παροχή μεταφορών επιβατών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές υποδομής και τους ενδιαφερόμενους ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδια αρχή που έχει αναθέσει, επί της συγκεκριμένης διαδρομής, υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που δικαιούται να περιορίζει την πρόσβαση δυνάμει του άρθρου 11 και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών ενημερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε ημερών.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 9

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας στον σιδηροδρομικό τομέα και υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας στον σιδηροδρομικό τομέα και υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που διατύπωσαν οι κοινωνικοί εταίροι στην αντίστοιχη επιτροπή κοινωνικού διαλόγου της Ένωσης.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 9

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή ερευνά επίσης, έως το 2020, εάν η οργάνωση της εθνικής αγοράς εργασίας θέτει περαιτέρω εμπόδια στο άνοιγμα της αγοράς, στην ολοκλήρωση και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές. Η Επιτροπή προτείνει, κατά περίπτωση, νέα νομοθετικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 9

Οδηγία 2012/34/ΕΚ

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή, όχι αργότερα από τις …*, εκτιμά τις επιπτώσεις της οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας όσον αφορά το προσωπικό των σιδηροδρόμων. Η Επιτροπή πρέπει, εάν είναι σκόπιμο, να προτείνει μέτρα για την πιστοποίηση του προσωπικού των αμαξοστοιχιών.

 

_________________

 

* ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας."

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή συντάσσει ετήσια σύνθεση των εν λόγω κειμένων σε όλες τις γλώσσες εργασίας, την οποία διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα οδηγία κωδικοποιείται με την οδηγία που τροποποιεί εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

7.2.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Frédéric Daerden

25.3.2013

Εξέταση στην επιτροπή

18.9.2013

17.10.2013

14.11.2013

 

Ημερομηνία έγκρισης

18.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

7

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Gabriele Stauner, Ruža Tomašić, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marita Ulvskog


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (28.10.2013)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

(COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 213/0029(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Joachim Zeller

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη μέσω της εξάλειψης της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εκτεταμένων διαβουλεύσεων διατυπώθηκε επανειλημμένα από ενδιαφερόμενα μέρη στις περιφέρειες, όπως οι αρμόδιες για τις μεταφορές περιφερειακές αρχές, η κριτική ότι οι συχνές ουσιαστικές αλλαγές ή οι αναδιατυπώσεις νομοθετικών πράξεων δεν συμβάλλουν σε ένα σταθερό και αξιόπιστο νομικό πλαίσιο.

Η πρόταση της Επιτροπής για αυστηρό διαχωρισμό υποδομών και μεταφορών δεν λαμβάνει υπόψη της την ιδιαίτερη κατάσταση της πληθώρας των μικρών και μεσαίων σιδηροδρομικών υποδομών (όπως π.χ. των τοπικών σιδηροδρόμων, των ιστορικών σιδηροδρόμων, των σιδηροδρόμων στενών διαστάσεων, των σιδηροδρόμων λιμένων και ορυχείων), που είναι ως επί το πλείστον οργανωμένες ως ενοποιημένες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να έχουν στρατηγική σημασία για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών. Ένας αυστηρός διαχωρισμός σε αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν τις περισσότερες φορές λιγότερους από 50 υπαλλήλους θα συνεπαγόταν σημαντικά οργανωτικά και λειτουργικά πρόσθετα έξοδα, αν μη τι άλλο λόγω του αναγκαίου διπλασιασμού του προσωπικού. Εξαιτίας της ως επί το πλείστον επισφαλούς οικονομικής κατάστασής τους, οι περιφερειακές σιδηροδρομικές υποδομές θα κινδύνευαν να πάψουν να υφίστανται.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την ενίσχυση του διαχειριστή υποδομής καθώς και τη χρήση των συντονιστικών επιτροπών για την εποπτεία των δραστηριοτήτων των διαχειριστών υποδομής που έχουν ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι τοπικές αρχές θα συμμετέχουν σε συστηματική και όχι σε περιστασιακή βάση. Η ενίσχυση αυτή πρέπει επίσης να έχει ως αποτέλεσμα να διορίζεται στην επιχείρηση διαχείρισης υποδομής ένας ικανός συνομιλητής για τις σχέσεις με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει επιπλέον την πρόταση της Επιτροπής για συνεργασία των διαχειριστών υποδομής σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την υλοποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για την επίλυση των προβλημάτων στις διασυνοριακές μεταφορές.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει, επιπλέον, τις ενισχυμένες αρμοδιότητες των ρυθμιστικών φορέων. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές χρειάζονται, ωστόσο, εύλογη προθεσμία για την αίτησή τους για εξέταση της εκτίμησης των δυσμενών επιπτώσεων στην οικονομική ισορροπία μιας υπηρεσίας.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα του διαχειριστή υποδομής πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία της επιχείρησής του. Εφόσον εξακολουθήσει να είναι δυνατή η καταβολή μερισμάτων, θα πρέπει να ρυθμιστεί το μέγεθός τους. Η καταβολή μερισμάτων που ισοδυναμεί με μεταφορά κερδών θα έπρεπε να απαγορεύεται. Είναι δυσανάλογο η απλή υπόνοια παραβίασης των κανόνων να ενεργοποιεί κυρώσεις και να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης στην αγορά. Ο άμεσος αποκλεισμός λόγω υπόνοιας θα τιμωρούσε την επιχείρηση προληπτικά και σε τελική ανάλυση θα ζημίωνε τον ανταγωνισμό. Η απαγόρευση της ανταλλαγής διευθυντικών στελεχών μεταξύ επιχειρήσεων διαχείρισης υποδομής και επιχειρήσεων μεταφορών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις περιορίζει επίσης δυσανάλογα τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους. Επιπλέον, δεν είναι σκόπιμη, δεδομένου ότι θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια τεχνογνωσίας και μακρόχρονης επαγγελματικής πείρας.

Οι περιφέρειες αναφέρουν συχνά προβλήματα σε σχέση με τον συντονισμό των συστημάτων εισιτηρίων μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των αρμόδιων τοπικών αρχών, κυρίως στους σταθμούς τους οποίους εκμεταλλεύονται καθιερωμένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Ένα εναρμονισμένο σύστημα εισιτηρίων με μία εστιασμένη στον ανταγωνισμό αγορά συμβάλλει στο άνοιγμα της αγοράς. Η υποχρεωτική συμμετοχή σε ένα εθνικό σύστημα πληροφοριών μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα των δημόσιων μεταφορών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η παραχώρηση σε ενωσιακές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις του δικαιώματος πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υποδομές σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκτέλεση εσωτερικών επιβατικών μεταφορών ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα.

(14) Η παραχώρηση σε ενωσιακές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις του δικαιώματος πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υποδομές σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκτέλεση εσωτερικών επιβατικών μεταφορών ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή την ποιότητα της υπηρεσίας και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18 α) Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας στο πλαίσιο σύμβασης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας επηρεάζεται από μία υπηρεσία ελεύθερης πρόσβασης στο ίδιο δίκτυο, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως οι επιπτώσεις στο δίκτυο, η συνέχεια των ανταποκρίσεων και η συνέπεια.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Οι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις που υλοποιούν τα ειδικά επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας και στις οποίες υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των υπηρεσιών και άλλων τρόπων μεταφοράς, δεν υπόκεινται στο άρθρο 7 και στα άρθρα 7α έως 7γ.

Αιτιολόγηση

Τα «ειδικά επενδυτικά σχέδια», που θα γίνουν μακροπρόθεσμα αποδοτικά προβλέπεται να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 και των άρθρων 7α έως 7γ.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εισοδήματα του διαχειριστή υποδομής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, αλλά μόνο για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης του διαχειριστή υποδομής και την καταβολή μερισμάτων στον τελικό ιδιοκτήτη της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Ο διαχειριστής υποδομής δεν δύναται να χορηγεί δάνεια σε καμία άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, ενώ καμία άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν δύναται να χορηγεί δάνεια στον διαχειριστή υποδομής. Οποιαδήποτε υπηρεσία παρεχόμενη από άλλη νομική οντότητα στον διαχειριστή υποδομής παρέχεται βάσει σύμβασης και αμείβεται σε εμπορικές τιμές. Το χρέος που αποδίδεται στον διαχειριστή υποδομής είναι σαφώς διαχωρισμένο από το χρέος που αποδίδεται σε άλλες νομικές οντότητες εντός της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, και τα εν λόγω χρέη εξυπηρετούνται χωριστά. Οι λογαριασμοί του διαχειριστή υποδομής και των υπόλοιπων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης τηρούνται με τρόπο που εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων αυτών και επιτρέπει τον διαχωρισμό των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων του διαχειριστή υποδομής σε σχέση με τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

3. Εισοδήματα του διαχειριστή υποδομής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, αλλά μόνο για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης του διαχειριστή υποδομής και την καταβολή λογικών μερισμάτων στον τελικό ιδιοκτήτη της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Δεν επιτρέπονται μεταφορές κερδών. Ο διαχειριστής υποδομής δεν δύναται να χορηγεί δάνεια σε καμία άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, ενώ καμία άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν δύναται να χορηγεί δάνεια στον διαχειριστή υποδομής. Οποιαδήποτε υπηρεσία παρεχόμενη από άλλη νομική οντότητα στον διαχειριστή υποδομής παρέχεται βάσει σύμβασης και αμείβεται σε εμπορικές τιμές. Το χρέος που αποδίδεται στον διαχειριστή υποδομής είναι σαφώς διαχωρισμένο από το χρέος που αποδίδεται σε άλλες νομικές οντότητες εντός της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, και τα εν λόγω χρέη εξυπηρετούνται χωριστά. Οι λογαριασμοί του διαχειριστή υποδομής και των υπόλοιπων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης τηρούνται με τρόπο που εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων αυτών και επιτρέπει τον διαχωρισμό των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων του διαχειριστή υποδομής σε σχέση με τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της μεταφοράς κερδών πρέπει να διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια στο κείμενο. Εφόσον εξακολουθήσει να είναι δυνατή η καταβολή μερισμάτων, θα έπρεπε να ρυθμιστεί το μέγεθός τους. Η καταβολή μερισμάτων που ισοδυναμεί με μεταφορά κερδών θα έπρεπε να απαγορεύεται.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7β – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους των τελικών ιδιοκτητών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

3. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους των τελικών ιδιοκτητών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και εκπροσώπους των αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών αρχών, εφόσον οι αρχές αυτές δεν εκπροσωπούνται ήδη σε αυτό.

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι σημαντικοί παράγοντες του σιδηροδρομικού συστήματος. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στα όργανα λήψης αποφάσεων και ελέγχου του διαχειριστή υποδομής, ο οποίος κατέχει, εξάλλου, μονοπωλιακή θέση. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ διαχειριστών και τελικών πελατών, των οποίων τις ανάγκες γνωρίζουν πολύ καλά.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7β – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει δικό του προσωπικό και στεγάζεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα προστατεύεται, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής. Οι εσωτερικοί κανόνες ή οι συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού περιορίζουν σαφώς τις επαφές με τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στις επίσημες ανακοινώσεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής, τα οποία ασκούνται επίσης σε σχέση με άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εκτός του πλαισίου της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι μεταφορές προσωπικού πέραν αυτών που αναφέρονται στο σημείο γ) μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και των άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης είναι εφικτές μόνο σε περίπτωση που διασφαλίζεται ότι δεν ανταλλάσσονται ευαίσθητες πληροφορίες μεταξύ τους.

5. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει δικό του προσωπικό και στεγάζεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα προστατεύεται, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής. Οι εσωτερικοί κανόνες ή οι συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού περιορίζουν σαφώς τις επαφές με τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στις επίσημες ανακοινώσεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής, τα οποία ασκούνται επίσης σε σχέση με άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εκτός του πλαισίου της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι μεταφορές προσωπικού πέραν αυτών που αναφέρονται στο σημείο γ) μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και των άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης είναι εφικτές. Ωστόσο, το οικείο προσωπικό υποχρεούται, σύμφωνα με τις καθιερωμένες πρακτικές του εμπορικού δικαίου, να τηρεί το επιχειρηματικό απόρρητο σε σχέση με τις προηγούμενες δραστηριότητές του.

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός σε τέτοιο βαθμό της εσωτερικής κινητικότητας των υπαλλήλων μιας επιχείρησης είναι δυσανάλογος και αμφιβόλου συνταγματικής ορθότητας. Η εφαρμογή περιόδων επιβολής περιορισμών στη δυνατότητα άσκησης νέας δραστηριότητας μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία και άλλων φραγμών στην πληροφόρηση αρκούν για να αποτρέψουν ενδεχόμενη ανεπιθύμητη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ θυγατρικών εταιρειών. Ειδάλλως, το αποτέλεσμα θα ήταν σημαντική απώλεια τεχνογνωσίας και επαγγελματικής πείρας.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7 β – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Τα μέλη του εποπτικού ή του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής δεν έχουν κανένα συμφέρον ούτε λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Στοιχεία της αμοιβής τους που σχετίζονται με τις επιδόσεις τους δεν εξαρτώνται από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας υπό τον έλεγχό της, αλλά αποκλειστικά από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα του διαχειριστή υποδομής.

7. Τα μέλη του εποπτικού ή του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής, καθώς και το προσωπικό του που έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, δεν έχουν κανένα συμφέρον ούτε λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Στοιχεία της αμοιβής τους που σχετίζονται με τις επιδόσεις τους δεν εξαρτώνται από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας υπό τον έλεγχό της, αλλά αποκλειστικά από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα του διαχειριστή υποδομής.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7γ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δικαιούται να απαιτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον οικείο ρυθμιστικό φορέα ή φορείς και, ενδεχομένως, το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 57.

2. Η Επιτροπή δικαιούται να απαιτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον οικείο ρυθμιστικό φορέα ή φορείς, τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές και, ενδεχομένως, το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 57.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και λόγω της πραγματικής φύσης του σιδηροδρομικού συστήματος, είναι αναγκαία η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7γ – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα πρόσβασης που προβλέπονται στο άρθρο 10 στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στην οποία ανήκει ο διαχειριστής υποδομής, εάν η Επιτροπή ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή εν αναμονή της εξέτασης του αίτησης από την Επιτροπή, ή εάν αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2, ότι:

διαγράφεται

(a) δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών της Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή

 

(β) ο οικείος διαχειριστής υποδομής δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 7α και 7β, ή

 

(γ) η εφαρμογή των απαιτήσεων των άρθρων 7α και 7β δεν είναι επαρκής για να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την απουσία της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο οικείος διαχειριστής υποδομής.

 

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτηση εξέτασης της ανεξαρτησίας ή η Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει ακόμη σχετικά με την αίτηση, δεν θα έπρεπε να εφαρμόζονται κυρώσεις. Είναι δυσανάλογο να αρκεί η υπόνοια παραβίασης των κανόνων. Σε περίπτωση ελλιπών πληροφοριών, αρκούν τα μέσα που εφαρμόζονται συνήθως στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει. Ο άμεσος αποκλεισμός λόγω υπόνοιας θα τιμωρούσε την επιχείρηση προληπτικά και, σε τελική ανάλυση, θα ζημίωνε τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7δ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συγκροτούν και οργανώνουν επιτροπές συντονισμού για κάθε δίκτυο. Η συμμετοχή σε αυτήν την επιτροπή είναι ανοικτή τουλάχιστον στον διαχειριστή υποδομής, στους γνωστούς αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 και, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε δυνάμει αιτούντες, στις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, στους εκπροσώπους χρηστών των εμπορευματικών και των επιβατικών μεταφορών και, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο οικείος ρυθμιστικός φορέας προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συγκροτούν και οργανώνουν επιτροπές συντονισμού για κάθε δίκτυο. Η συμμετοχή σε αυτήν την επιτροπή είναι ανοικτή τουλάχιστον στον διαχειριστή υποδομής, στους γνωστούς αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 και, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε δυνάμει αιτούντες, στις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, στους εκπροσώπους χρηστών των εμπορευματικών και των επιβατικών μεταφορών, τους εκπροσώπους των εργαζομένων στον τομέα των σιδηροδρόμων και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο οικείος ρυθμιστικός φορέας προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού.

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι σημαντικοί παράγοντες της πολιτικής μεταφορών και πρέπει, κατά συνέπεια, να συμμετέχουν σε συστηματική και όχι σε περιστασιακή βάση. Πρέπει, ως εκ τούτου, να συμμετέχουν στη συντονιστική επιτροπή.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7δ – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η επιτροπή συντονισμού καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνει, ιδίως, κανόνες συμμετοχής στις συνεδριάσεις και τη συχνότητα αυτών, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμηνιαία. Έκθεση σχετικά με τις συζητήσεις της επιτροπής συντονισμού υποβάλλεται ετησίως στον οικείο διαχειριστή υποδομής, κράτος μέλος, ρυθμιστικό φορέα και την Επιτροπή, όπου αναφέρονται οι σχετικές θέσεις των μελών της επιτροπής.

3. Η επιτροπή συντονισμού καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνει, ιδίως, κανόνες συμμετοχής στις συνεδριάσεις και τη συχνότητα αυτών, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμηνιαία, καθώς και κανόνες σχετικά με την τακτική διαβούλευση με τους εκπροσώπους των χρηστών των υπηρεσιών για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Έκθεση σχετικά με τις συζητήσεις της επιτροπής συντονισμού υποβάλλεται ετησίως στον οικείο διαχειριστή υποδομής, κράτος μέλος, ρυθμιστικό φορέα και την Επιτροπή, όπου αναφέρονται οι σχετικές θέσεις των μελών της επιτροπής.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7δ – παράγραφος 3α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Ο διαχειριστής υποδομής ορίζει, μεταξύ των υπαλλήλων του, έναν εκπρόσωπο ο οποίος είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Ο εκπρόσωπος αυτός είναι σε θέση να απαντά, εξ ονόματος του διαχειριστή υποδομής, σε ερωτήσεις των τοπικών ή περιφερειακών αρχών εντός πέντε ημερών.

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστών υποδομής πρέπει να συνοδεύεται από περισσότερη ευθύνη γι’ αυτούς σε διεθνές επίπεδο μέσω του δικτύου των διαχειριστών υποδομής, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του κεντρικού σημείου επαφής, ο συνομιλητής για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να απαντά ταχέως στις ερωτήσεις τους.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7ε – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συμμετέχουν και συνεργάζονται σε ένα δίκτυο για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών της Ένωσης, και ιδίως για την εξασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, των σιδηροδρομικών εμπορευματικών διαδρόμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και του σχεδίου ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων (ERTMS) που καθορίζεται στην απόφαση 2012/88/ΕΕ.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν, εντός δύο ετών από τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, να συμμετέχουν και να συνεργάζονται οι διαχειριστές υποδομής σε ένα δίκτυο για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών της Ένωσης, και ιδίως για την εξασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, των σιδηροδρομικών εμπορευματικών διαδρόμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και του σχεδίου ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων (ERTMS) που καθορίζεται στην απόφαση 2012/88/ΕΕ, καθώς και για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής διασυνοριακής συνεργασίας στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο ευρωπαίων διαχειριστών υποδομής παρέχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν τις διασυνοριακές μεταφορές στο κατάλληλο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των τοπικών αρχών.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 7 ε – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει μέτρα που καθορίζουν τις κοινές αρχές και πρακτικές του δικτύου, ιδιαιτέρως για την εξασφάλιση της συνέπειας στη συγκριτική αξιολόγηση, και τις ακολουθητέες διαδικασίες συνεργασίας στο δίκτυο. Τα εν λόγω μέτρα εγκρίνονται μέσω εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 62 παράγραφος 3.»

Η Επιτροπή μπορεί, ενδεχομένως, να διατυπώνει νομοθετικές προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών υποδομής που είναι μέλη του δικτύου.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 σε δρομολόγια μεταφοράς επιβατών μεταξύ ενός δεδομένου σημείου αναχώρησης και ενός δεδομένου σημείου προορισμού, όταν μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας καλύπτουν την ίδια ή εναλλακτική διαδρομή, στην περίπτωση που η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της εν λόγω σύμβασης ή των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 σε δρομολόγια μεταφοράς επιβατών μεταξύ ενός δεδομένου σημείου αναχώρησης και ενός δεδομένου σημείου προορισμού, όταν μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας καλύπτουν την ίδια ή εναλλακτική διαδρομή, στην περίπτωση που η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της εν λόγω σύμβασης ή των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να προσδιοριστεί εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 55 πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική ανάλυση και βασίζουν την απόφασή τους σε προκαθορισμένα κριτήρια. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4:

Για να προσδιοριστεί εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 55 πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική ανάλυση και βασίζουν την απόφασή τους σε προκαθορισμένα κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη το σωρευτικό αποτέλεσμα των υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4:

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 13α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1371/2007 και της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα πληροφοριών και ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων, ή να αποφασίσουν να παρέχουν εξουσιοδότηση στις αρμόδιες αρχές για την καθιέρωση του εν λόγω συστήματος. Εάν καθιερωθεί το εν λόγω σύστημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και ότι τη διαχείρισή του ασκεί δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα ή ένωση όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές.

1. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1371/2007 και της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, τα κράτη μέλη ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα πληροφοριών και ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων, ή να αποφασίσουν να παρέχουν εξουσιοδότηση στις αρμόδιες αρχές για την καθιέρωση του εν λόγω συστήματος. Όταν εγκατασταθεί το εν λόγω σύστημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και ότι τη διαχείρισή του ασκεί δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα ή ένωση όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές. Οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω νομικής οντότητας ή ένωσης.

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες αναφέρουν συχνά προβλήματα με τα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς τους οποίους εκμεταλλεύονται καθιερωμένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Στόχος των περιφερειών είναι η εναρμόνιση των συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων με μια εστιασμένη στον ανταγωνισμό αγορά. Η υποχρέωση σύμπραξης σε ένα εθνικό σύστημα πληροφοριών μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ελκυστικότητας των δημόσιων μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών αρχών στα διοικητικά όργανα αυτού του συστήματος.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 38 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

'4. Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την παροχή μεταφορών επιβατών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές υποδομής και τους ενδιαφερόμενους ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδια αρχή που έχει αναθέσει, επί της συγκεκριμένης διαδρομής, υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που δικαιούται να περιορίζει την πρόσβαση δυνάμει του άρθρου 11 και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών ενημερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε ημερών.»

'4. Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την παροχή μεταφορών επιβατών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές υποδομής και τους ενδιαφερόμενους ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδια αρχή που έχει αναθέσει, επί της συγκεκριμένης διαδρομής, υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που δικαιούται να περιορίζει την πρόσβαση δυνάμει του άρθρου 11 και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών ενημερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε ημερών.»

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)

Οδηγία 2012/34/ΕΕ

Άρθρο 56 – παράγραφος 1– στοιχεία η και θ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8 α. Στο άρθρο 56, παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

«(η) προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης

 

(θ) μη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης·»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

7.2.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Joachim Zeller

19.2.2013

Ημερομηνία έγκρισης

14.10.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Γεώργιος Σταυρακάκης, Νικος Χρυσόγελος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edvard Kožušník, Ivana Maletić


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.1.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

7.2.2013

ENVI

7.2.2013

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

 

REGI

7.2.2013

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

19.2.2013

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Saïd El Khadraoui

5.3.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.7.2013

14.10.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

12

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Jacob Bicep, Michel Dantin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Strejček

Ημερομηνία κατάθεσης

21.1.2014

Τελευταία ενημέρωση: 14 Φεβρουαρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου