Postopek : 2013/0029(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0037/2014

Predložena besedila :

A7-0037/2014

Razprave :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Glasovanja :

PV 26/02/2014 - 7.17

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0147

POROČILO     ***I
PDF 651kWORD 973k
21. januar 2014
PE 513.018v02-00 A7-0037/2014

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

(COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Saïd El Khadraoui

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MANJŠINSKO MNENJE
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

(COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0029),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7 0025/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata, litovksega parlamenta, luksemburške poslanske zbornice, nizozemskega senata, nizozemske poslanske zbornice in švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne11. julija 2013,(1),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. oktobra 2013(2),

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0037/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) V zadnjem desetletju rast železniškega potniškega prometa ni zadoščala za povečanje njegovega modalnega deleža v primerjavi z avtomobili in letalstvom. Modalni delež železniškega potniškega prometa v Evropski uniji v višini 6 % je ostal precej stabilen. Storitve železniškega potniškega prometa niso dosegale dinamike razvoja potreb z vidika ponudbe ali kakovosti.

(1) V zadnjem desetletju se je evropsko avtocestno omrežje povečalo za 27 %, v istem času pa se je železniško omrežje v uporabi skrčilo za 2 %. Poleg tega rast železniškega potniškega prometa ni zadoščala za povečanje njegovega modalnega deleža v primerjavi z avtomobili in letalstvom. Modalni delež železniškega potniškega prometa v Evropski uniji v višini 6 % je ostal precej stabilen,storitve železniškega potniškega prometa pa niso dosegale dinamike razvoja potreb z vidika ponudbe ali kakovosti.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Glavni razlogi za nezadosten modalni delež železnic v Evropi so med drugim nepravična konkurenca drugih vrst prevoza, pomanjkanje politične volje za razvoj železniškega prevoza in nezadostne naložbe v železniška omrežja.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Praktični učinek določb teh direktiv je treba oceniti s preverjanjem kakovosti zagotavljanih storitev na podlagi specifičnih dejstev, stopenj razpisnih postopkov in uporabe ter stroškov in dajatev.

Obrazložitev

Posledice liberalizacije v Evropi je treba natančno preučiti in se pri tem osredotočiti na gospodarske, socialne in okoljske izide.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) Za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja je za sprejeto zakonodajo nujno, da se v predpisanih rokih učinkovito in v celoti izvaja v vseh državah članicah. Zaradi pomanjkljivosti, ugotovljenih v tem sektorju, bi morale države članice strogo spremljati izvajanje zakonodaje Unije.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c) Več študij in vprašalnikov je pokazalo, da se je v državah članicah, ki so odprle svoje trge za notranje storitve železniškega potniškega prometa, kot sta to storili Švedska in Združeno kraljestvo, trg železniškega prometa povečal, potniki in osebje pa so bolj zadovoljni.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja 8vzpostavlja enotno evropsko železniško območje s skupnimi pravili o upravljanju prevoznikov v železniškem prometu in upravljavcev infrastrukture, financiranju infrastrukture in zaračunavanju uporabnin, pogojih za dostop do železniške infrastrukture in storitev ter o regulatornem nadzoru trga storitev v železniškem prometu. Z zagotovitvijo vseh teh elementov se odpiranje trga Unije za storitve v železniškem prometu in reforma upravljanja upravljavcev infrastrukture s ciljem zagotavljanja enakega dostopa do infrastrukture zdaj lahko zaključita.

(3) Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja 8vzpostavlja enotno evropsko železniško območje s skupnimi pravili o upravljanju prevoznikov v železniškem prometu in upravljavcev infrastrukture, financiranju infrastrukture in zaračunavanju uporabnin, pogojih za dostop do železniške infrastrukture in storitev ter o regulatornem nadzoru trga storitev v železniškem prometu. Z zagotovitvijo vseh teh elementov se odpiranje trga Unije za storitve v železniškem prometu in reforma upravljanja upravljavcev infrastrukture s ciljem zagotavljanja enakega dostopa do infrastrukture zdaj lahko zaključita, da se izboljša kakovost železniških storitve po vsej Uniji ob ohranjanju socialnih standardov in pogojev zaposlovanja.

_________________

_________________

8 UL L 343, 14.12.2012, str. 32.

8 UL L 343, 14.12.2012, str. 32.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Dokončno odprtje železniškega trga Unije bi bilo treba obravnavati kot nujno, da bi lahko železnice postale zanesljiva alternativa drugim vrstam prevoza v cenovnem in kakovostnem smislu.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Direktiva 2012/34/EU zahteva, da Komisija, če je ustrezno, predlaga zakonodajne ukrepe v zvezi z odprtjem trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in za razvoj ustreznih pogojev za zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do infrastrukture na podlagi veljavnih zahtev v zvezi z ločitvijo upravljanja železniške infrastrukture in prevoznih dejavnosti.

(4) Direktiva 2012/34/EU zahteva, da Komisija, če je ustrezno, predlaga zakonodajne ukrepe v zvezi z odprtjem trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in za razvoj ustreznih pogojev za zagotavljanje stroškovno najučinkovitejšega nediskriminatornega dostopa do infrastrukture, vključno s prodajno infrastrukturo sedanjega lastnika, na podlagi veljavnih zahtev v zvezi z ločitvijo upravljanja železniške infrastrukture in prevoznih dejavnosti.

Obrazložitev

Za nove aktivne udeležence z le nekaj vlaki na dan bi bilo neučinkovito, če bi sami vzpostavili drage prodajalne vozovnic in avtomate za nakup vozovnic, in sicer po tržnih cenah, ki jih postavi lastnih postaje, ki je lahko krovna družba obstoječega prevoznika v železniškem prometu.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Odprtje trga domačega potniškega prometa bo imelo pozitivni učinek na delovanje evropskega železniškega trga; vodilo bo k večji prilagodljivosti in številnejšim možnostim za družbe in potnike. Odprtje trga bo koristilo tudi železniškemu osebju, saj bo povečalo možnosti nudenja storitev novim udeležencem na trgu. Izkušeni delavci lahko novim udeležencem prinesejo dodano vrednost, kar bo vodilo k boljšim delovnim pogojem.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Države članice so odgovorne za organizacijo trga dela za železniško osebje. Vseeno pa bi morale zagotoviti, da način organizacije trga dela ne škoduje kakovosti storitve. Zakonodaja Evropske unije že določa jasen okvir za zaščito železniških delavcev.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Z vzpostavitvijo usklajevalnega odbora bi bilo treba zagotoviti boljše usklajevanje med upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu, da se dosežeta učinkovito upravljanje in uporaba infrastrukture.

(5) Z vzpostavitvijo usklajevalnega odbora bi bilo treba zagotoviti boljše usklajevanje med upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu, da se dosežeta učinkovito upravljanje in uporaba infrastrukture. Poleg tega bi se moral upravljavec infrastrukture na ravni prometnega nadzora uskladiti s prevozniki v železniškem prometu, ne da bi bila pri tem ogrožena njegova neodvisnost in odgovornost pri upravljanju omrežja in veljavnih pravil, da se zagotovi neovirano delovanje pri vsakdanjem upravljanju omrežja.

Obrazložitev

Izboljšati bi bilo treba sodelovanje na tehnični ravni med upravljavcem infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu, da bi bilo upravljanje omrežja bolj učinkovito. To bi bilo treba storiti tako, da se ne bi zmanjšala neodvisnost in vloga upravljavca infrastrukture.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Da se zagotovi zadostna in poštena konkurenca v evropskem železniškem območju, je ob zagotavljanju nediskriminatornega dostopa do infrastrukture treba zagotoviti tudi vključitev nacionalnih železniških omrežij in krepitev regulatornih organov. Krepitev bi morala biti v obliki povečanja pristojnosti pristojnih regulatornih organov in razvoja omrežja regulatornih organov, ki bi bili v prihodnosti ključni subjekti pri regulaciji trga železniškega prevoza v Uniji.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Upravljavec infrastrukture bi moral pri izvajanju posameznih nalog v skladu s to direktivo uporabljati svoje pristojnosti za nenehno izboljšanje učinkovitosti upravljanja železniške infrastrukture, da bi se zagotovile visokokakovostne storitve za uporabnike.

Obrazložitev

Upravljavec infrastrukture s spremembami člena 3.2., ki jih predlaga Komisija, pridobi pristojnosti. Te pristojnosti bi moral uporabiti v duhu zagotavljanja visokokakovostnih storitev za uporabnike, prevoznike v železniškem prometu in potnike. „Izjava o poslanstvu“bi morala biti enaka za vse upravljavce infrastrukture v EU.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Čezmejne probleme bi bilo treba učinkovito obravnavati med upravljavci infrastrukture iz različnih držav članic z vzpostavitvijo evropskega omrežja upravljavcev infrastrukture.

(7) Brez poseganja v pristojnosti držav članic na področju načrtovanja in financiranja infrastrukture bi bilo treba čezmejne probleme, kot so uporabnine za dostop po tirih, učinkovito obravnavati med upravljavci infrastrukture iz različnih držav članic z vzpostavitvijo evropskega omrežja upravljavcev infrastrukture.

Obrazložitev

Usklajena prizadevanja za poenotenje pristojnosti in dolžnosti upravljavcev infrastrukture državam članicam ne bi smela preprečevati posredovanja, kadar gre za načrtovanje ali financiranje infrastrukture.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Da se zagotovi enak dostop do infrastrukture, bi bilo treba odpraviti vsa navzkrižja interesov, ki izhajajo iz povezanih struktur, ki vključujejo upravljanje infrastrukture in prevozne dejavnosti. Odprava spodbud za diskriminacijo konkurentov je edina možnost za zagotovitev enakega dostopa do železniške infrastrukture. Je zahteva za uspešno odprtje trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa. To bi moralo odpraviti tudi morebitno navzkrižno subvencioniranje, ki obstaja v takšnih povezanih strukturah in prav tako povzroča izkrivljanja trga.

(8) Da se zagotovi enak dostop do infrastrukture, bi bilo treba odpraviti vsa navzkrižja interesov, ki izhajajo iz povezanih struktur, ki vključujejo upravljanje infrastrukture in prevozne dejavnosti. Odprava spodbud za diskriminacijo konkurentov je edina možnost za zagotovitev enakega dostopa do železniške infrastrukture. Je zahteva za uspešno odprtje trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa. To bi moralo odpraviti tudi morebitno navzkrižno subvencioniranje, ki obstaja v takšnih povezanih strukturah in prav tako povzroča izkrivljanja trga, pa tudi dogovore v zvezi s plačilom osebju in drugimi ugodnostmi, ki lahko povzročajo prednostno obravnavo v razmerju do konkurentov.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Sedanje zahteve glede neodvisnosti upravljavcev infrastrukture od prevoznikov v železniškem prometu, ki so določene v Direktivi 2012/34/EU, zajemajo le bistvene funkcije upravljavca infrastrukture, ki vključujejo odločanje o dodeljevanju vlakovnih poti in odločanje o zaračunavanju uporabnin za infrastrukturo. Vendar je nujno, da se vse funkcije izvajajo na neodvisen način, ker se lahko tudi druge funkcije uporabljajo za diskriminacijo konkurentov. To velja zlasti za odločitve o investicijah ali vzdrževanju, ki se lahko sprejemajo tako, da dajejo prednost delom omrežja, ki jih uporabljajo predvsem prevozniki povezanega podjetja. Odločitve o načrtovanju vzdrževalnih del lahko vplivajo na razpoložljivost vlakovnih poti za konkurente.

(9) Sedanje zahteve glede neodvisnosti upravljavcev infrastrukture od prevoznikov v železniškem prometu, ki so določene v Direktivi 2012/34/EU, zajemajo le bistvene funkcije upravljavca infrastrukture, ki vključujejo odločanje o dodeljevanju vlakovnih poti in odločanje o zaračunavanju uporabnin za infrastrukturo. Vendar je nujno, da se vse funkcije izvajajo na neodvisen način, ker se lahko tudi druge funkcije uporabljajo za diskriminacijo konkurentov. To velja zlasti za odločitve o dostopu do storitev v zvezi z vozovnicami, postaj in odložišč ter o investicijah ali vzdrževanju, ki se lahko sprejemajo tako, da dajejo prednost delom omrežja, ki jih uporabljajo predvsem prevozniki povezanega podjetja. Odločitve o načrtovanju vzdrževalnih del lahko vplivajo na razpoložljivost vlakovnih poti za konkurente.

Obrazložitev

Nepravičen dostop do prodajaln vozovnic, postaj in odložišč za vzdrževanje je prav tako razlog za diskriminacijo.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Kljub izvajanju varoval, določenih v Direktivi 2013/34/EU, ki zagotavljajo neodvisnost upravljavca infrastrukture, bi lahko vertikalno povezana podjetja uporabila svojo strukturo za zagotavljanje nedovoljene konkurenčne prednosti prevoznikom v železniškem prometu, ki pripadajo takšnim podjetjem.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Zato bi morale države članice zagotoviti, da ista pravna ali fizična oseba ali osebe niso upravičene uveljavljati nadzora nad upravljavcem infrastrukture in hkrati nadzora ali kakršne koli pravice nad prevoznikom v železniškem prometu. Hkrati bi moral nadzor nad prevoznikom v železniškem prometu onemogočati uveljavljanje nadzora ali kakršnih koli pravic nad upravljavcem infrastrukture.

(11) Namen direktive je vzpostaviti svobodno in pravično konkurenco med vsemi prevozniki v železniškem prometu, zato prevoznikom v železniškem prometu preprečuje ohranjanje vertikalno integriranega modela, opredeljenega v členu 3.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Med postopkom odpiranja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa bi bilo treba resno upoštevati izboljšanje železniške varnosti, zlasti ko gre za prenovitev sedanjih povezanih struktur, da ne bi še povečali ustvarjanje upravnih ovir, ki bi ogrozile vzdrževanje in izboljšanje varnosti.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b) Vsaka država članica bi morala ob upoštevanju raznolikosti omrežij glede velikosti in gostote ter različnih organizacijskih struktur nacionalnih in lokalnih ali regionalnih organov in njihovih posameznih izkušenj v procesu odprtja trga imeti dovolj prožnosti, da bi svoja omrežja organizirala tako, da bi dosegla kombinacijo med storitvami s prostim dostopom in storitvami, ki se izvajajo v okviru pogodb o izvajanju javne službe, ki bi zagotovila visoko kakovost storitev, dostopnih za vse potnike. Ko se ugotovi, katere pogodbe o javni službi je treba razpisati, bi morala vsaka država članica v vsakem primeru posebej določiti varovala, ki jih je treba uvesti za vsako storitev, če se javni razpis ne bi uspešno zaključil. Ta varovala ne smejo pomeniti dodatno obremenitev železniških podjetij, ki bodo upravljale te storitve.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Podelitev pravice dostopa do železniške infrastrukture prevoznikom v železniškem prometu Unije za izvajanje notranjih potniških storitev v vseh državah članicah lahko vpliva na organizacijo in financiranje železniških storitev potniškega prometa, ki se zagotavljajo v okviru pogodb o izvajanju javne službe. Države članice bi morale imeti možnost takšne pravice dostopa omejiti, če bi ogrozile ekonomsko ravnovesje navedenih pogodb o izvajanju javne službe in če je to odobril ustrezni regulatorni organ.

(14) Podelitev pravice dostopa do železniške infrastrukture prevoznikom v železniškem prometu Unije za izvajanje notranjih potniških storitev v vseh državah članicah lahko vpliva na organizacijo in financiranje železniških storitev potniškega prometa, ki se zagotavljajo v okviru pogodb o izvajanju javne službe. Države članice bi morale imeti možnost takšne pravice dostopa omejiti, če bi ogrozile ekonomsko ravnovesje navedenih pogodb o izvajanju javne službe ali kakovost storitev, ki se zagotavljajo, in če je to odobril ustrezni regulatorni organ.

Obrazložitev

Ekonomsko ravnovesje pogodb o izvajanju javne službe ne bi smelo biti edino merilo. Upoštevati je torej treba tudi učinke na kakovost storitev, ki se zagotavljajo, in sicer kar zadeva točnost, ohranitev povezav, število postankov in pogostost vlakov.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Regulatorni organi bi morali oceniti morebitni gospodarski vpliv notranjih storitev potniškega prometa, ki se izvajajo na podlagi pogojev prostega dostopa, na obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe, na podlagi zahteve zainteresiranih strani in na podlagi objektivne ekonomske analize.

(15) Na lastno pobudo ali na podlagi zahteve zainteresiranih strani bi regulatorni organi na podlagi objektivne ekonomske analize morali oceniti morebitni gospodarski vpliv notranjih storitev potniškega prometa, ki se izvajajo na podlagi pogojev prostega dostopa, na obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe.

Obrazložitev

Da bi se opredelila najboljša možna kombinacija notranjih storitev potniškega prometa, ki se izvajajo na podlagi pogojev prostega dostopa in na podlagi obstoječih pogodb o izvajanju javne službe, ni možno, da bi regulatorni organi opravili oceno le na podlagi predhodne zahteve.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Pri ocenjevanju, ali bi bilo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe ogroženo, bi morali regulatorni organi upoštevati gospodarski učinek načrtovane storitve na obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe, njen vpliv na dobičkonosnost vseh storitev, ki so vključene v takšne pogodbe o izvajanju javne službe, in posledice na neto stroških pristojnega javnega organa, ki je sklenil pogodbe. Pri tem ocenjevanju bi bilo treba preučiti dejavnike, kot so povpraševanje potnikov, določanje cen vozovnic, organizacija izdaje vozovnic, mesto in število postajališč ter čas in pogostost predlagane nove storitve.

(18) Pri ocenjevanju, ali bi bilo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe ogroženo, bi morali regulatorni organi upoštevati gospodarski in družbeni učinek načrtovane storitve na obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe, njen vpliv na dobičkonosnost vseh storitev, ki so vključene v takšne pogodbe o izvajanju javne službe, in posledice za povečanje kohezijske politike na zadevnem območju in na neto stroških pristojnega javnega organa, ki je sklenil pogodbe. Pri tem ocenjevanju bi bilo treba preučiti dejavnike, kot so povpraševanje potnikov, določanje cen vozovnic, organizacija izdaje vozovnic, mesto in število postajališč ter čas in pogostost predlagane nove storitve.

Obrazložitev

Regulatorni organ mora obvezno upoštevati družbena vprašanja in vprašanja kohezijske politike.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Regulatorni organi bi morali pri ugotavljanju, ali storitve s prostim dostopom vplivajo na storitve, ki se izvajajo v okviru pogodbe o izvajanju javne službe, na istem omrežju, zlasti upoštevati učinke mreže, ohranitev povezav in točnost storitev, ki se izvajajo v okviru pogodbe o izvajanju javne službe.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Da bi povečale privlačnost železniških storitev za potnike, bi morale države članice imeti možnost, da od prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo notranje storitve potniškega prometa, zahtevajo, da z vozovnicami, vozovnicami, ki veljajo za vse proge, in rezervacijami sodelujejo v skupnem informacijskem sistemu in povezanem sistemu za izdajo vozovnic. Če se takšen sistem vzpostavi, bi moralo biti zagotovljeno, da ne izkrivlja trga ali ustvarja diskriminacije med prevozniki v železniškem prometu.

(19) Da bi povečale privlačnost železniških storitev za potnike, bi morale države članice od prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo notranje storitve potniškega prometa, zahtevati, da z vozovnicami, vozovnicami, ki veljajo za vse proge, in rezervacijami sodelujejo v skupnem informacijskem sistemu in povezanem sistemu za izdajo vozovnic. Takšen sistem bi moral zagotavljati, da se ne ustvarjata izkrivljanje trga ali diskriminacija med prevozniki v železniškem prometu.

Obrazložitev

Vsak domači prevoznik v potniškem prometu bi se moral pridružiti sistemu za izdajanje vozovnic, da bi se potnikom omogočilo kupovanje vozovnic za storitve katerega koli prevoznika pri drugem prevozniku.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Pomembno je, da prevozniki v železniškem prometu sodelujejo pri razvoju povezanega sistema za izdajanje vozovnic, zlasti v lokalnem in regionalnem prometu, da bi bil železniški promet privlačnejši za potnike . Takšen sistem ne bi smel ustvarjati izkrivljanj trga ali diskriminacije med prevozniki v železniškem prometu.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava se nanaša na pomen intermodalnega sistema za izdajo vozovnic, ki je opredeljen kot „povezan sistem za izdajanje vozovnic“.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19b) Ker je namen novega železniškega svežnja povečanje pravic potnikov in ker je svoboda gibanja pomemben temelj Unije, si je treba kar se da prizadevati za zagotavljanje te pravice tudi invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo. Zato je boljši dostop do prevoznih sredstev in infrastruktur prednostna naloga. Za dosego tega cilja je treba spodbujati čezmejne odnose, tudi glede pomoči tej posebni kategoriji potnikov, ki jo je treba poenotiti na širši ravni. Zato je treba spodbujati posvetovanje s socialnimi partnerji, državljani in organi za varstvo pravic invalidov.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19c) Komisija bi morala glede na izkušnje, pridobljene v mreži regulatornih organov iz člena 57 Direktive 2012/34/EU, najkasneje do 31. decembra 2016 pripraviti zakonodajni predlog o okrepitvi mreže regulatornih organov s formaliziranjem njenih postopkov in tako, da se ji podeli pravna osebnost. Ta organ bi moral imeti nadzorno in arbitražno funkcijo, v okviru katere bi lahko reševal čezmejne in mednarodne težave ter obravnaval pritožbe na sklepe nacionalnih regulatornih organov.

Obrazložitev

Evropska mreža regulatornih organov bi morala biti ustanovljena in pričeti z delovanjem najkasneje decembra 2016.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19d) Komisija glede na dokončno vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja in ob upoštevanju konkurence v železniškem sektorju poskuša dejavno podpirati in spodbujati socialni dialog na ravni Unije, da se zagotovi dolgoročna zaščita delavcev v železniškem prometu pred neželenimi učinki odprtja trga, kot je socialni damping.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19e) Potniki bi morali imeti dostop do delujočega sistema za izdajanje vozovnic, ki veljajo za vse proge, in povezanega sistema za izdajanje vozovnic. Železnice bi s takšnimi sistemi postale še privlačnejša vrsta prevoza za ljudi. Sistemi za izdajanje vozovnic, ki veljajo za vse proge, ki jih razvije sektor v državah članicah, bi morali biti medsebojno interoperabilni, da se omogoči vzpostavitev sistema na ravni Unije, ki bi vključeval vse prevoznike v železniškem potniškem prometu.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19f) Komisija bi morala glede na izkušnje, pridobljene v mreži regulatornih organov, ustanovljenih v skladu s členom 57 Direktive 2012/34/EU, najkasneje do 31. decembra 2019, torej pravočasno za odprtje trga za notranje storitve železniškega potniškega prometa, pripraviti zakonodajni predlog o nadomestitvi mreže regulatornih organov z evropskim regulatornim organom ter o formaliziranju njegovih postopkov in podelitvi pravne osebnosti. Ta organ bi moral imeti nadzorno in arbitražno funkcijo, v okviru katere bi lahko reševal čezmejne in mednarodne težave ter obravnaval pritožbe na sklepe nacionalnih regulatornih organov.

Obrazložitev

Evropski regulatorni organ bi moral do decembra 2019 nadomestiti evropsko mrežo regulatornih organov. Če želi Evropska unija vzpostaviti enotni evropski železniški trg, mora biti regulatorni organ evropski. Želeli bi preprečiti, da bi nacionalni regulatorji predpise EU v vsaki državi članici uporabljali in razlagali različno, zlasti tam, kjer nacionalni regulatorni organ ne deluje učinkovito, ni neodvisen in nima dovolj osebja in sredstev.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19g) Da bi se izognili socialnemu dampingu, bi moral prevoznik v železniškem prometu imeti možnost nuditi storitve železniškega prevoza le, če spoštuje reprezentativne kolektivne pogodbe ali nacionalno zakonodajo, ki v državi članici, v kateri namerava delovati, določa merila. Določiti bi bilo treba torej enako plačilo za enako mesto. Pristojni regulatorni organ bi moral nadzorovati spoštovanje te zahteve.

Obrazložitev

Potreben dodatek, da se pojasni nujna zahteva za to, da lahko kateri koli prevoznik v železniškem prometu deluje v državi članici.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19h) Nacionalni regulatorni organ bi moral odobriti ali zahtevati spremembe določb o premestitvi osebja. To lahko vključuje uporabo obdobja mirovanja za osebje, ki se premesti. Regulatorni organ bi si moral pri sprejemanju odločitev prizadevati za to, da se občutljive informacije znotraj povezanega podjetja ne bi prenašale od upravljavca infrastrukture do drugega subjekta.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19i) Odpiranje trga ne bi smelo imeti negativnih posledic za delovne in socialne pogoje delavcev v železniškem sektorju. Spoštovati je treba socialne določbe, da se prepreči socialni damping in nepoštena konkurenca novih udeležencev na trgu, ki ne bi spoštovali minimalnih socialnih standardov v železniškem sektorju.

Obrazložitev

Odpriranje trga ne bi smelo imeti negativnih posledic na socialne in delavne pogoje v železniškem sektorju ter bi moralo upoštevati nacionalno zakonodajo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19j) Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci infrastrukture bi morali v svojo varnostno kulturo uvesti „kulturo poštenosti“, tako da bi zaposlene dejavno spodbujali k poročanju o nesrečah, incidentih in skorajšnjih nesrečah, povezanih z varnostjo, ne da bi bili kaznovani ali diskriminirani. Kultura pravičnosti železniški industriji omogoča učenje iz nesreč, incidentov in skorajšnjih nesreč ter na podlagi tega izboljšanje varnosti v železniškem prometu za delavce in potnike;

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19k) Komisija bi morala zagotoviti, da države članice v celoti in pravilno izvajajo določbe Direktive Sveta 2005/47/ES8a.

 

_________________

 

8aDirektiva Sveta 2005/47/ES z dne 18. julija 2005 o Sporazumu med Skupnostjo Evropskih železnic (CER) in Evropsko Federacijo delavcev v prometu (ETF) o določenih vidikih delovnih pogojev mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve v železniškem sektorju (UL L 195, 27.7.2005, str. 15).

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19l) Glede na razvoj enotnega evropskega železniškega območja in nadaljnjega odprtja trga železniškega prometa bi morale države članice uporabiti reprezentativne kolektivne pogodbe, da bi preprečile socialni damping in nepošteno konkurenco.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19m) Komisija bi morala oceniti učinek te direktive na razvoj trga dela za vlakovno osebje in, če je primerno, predlagati nove zakonodajne ukrepe o izdajanju spričeval za to osebje.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Uvodna izjava 19n (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19n) Vlakovno osebje je poklicna skupina v železniškem sektorju, ki izvaja naloge v zvezi z varnostjo. Običajno izvaja naloge operativne varnosti v železniškem sistemu in je odgovorna za udobje in varnost potnikov na vlaku. Da bi se zagotovila visoka raven kvalifikacij in usposobljenosti ter bi se priznal pomen te poklicne skupine za varnost železniškega prometa, pa tudi da bi se olajšala mobilnost delavcev, je smiselno izdajanje spričeval, podobno kot velja za strojevodje.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 o (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19o) Nacionalni regulatorni organ bi moral odobriti ali zahtevati spremembe določb o premestitvi osebja. To lahko vključuje uporabo obdobja mirovanja za osebje, ki se premesti. Regulatorni organ bi si moral pri sprejemanju odločitev prizadevati za to, da se občutljive informacije znotraj povezanega podjetja ne bi prenašale od upravljavca infrastrukture do drugega subjekta.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) Upravljavci infrastrukture bi morali v primeru incidentov ali nesreč z vplivom na čezmejni promet sodelovati, da bi med seboj delili pomembne informacije in da bi se tako preprečili negativi učinki prelivanja.

Obrazložitev

Doslej se podatki o incidentih in nesrečah, ki zmotijo čezmejni promet, ne posredujejo samodejno drugim prizadetim omrežjem. Upravljavci infrastrukture bi morali sodelovati za izboljšanje tok informacij v takih primerih.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20b) Regulatorni organ bi moral biti pristojen za nadzorovanje vzdrževalnih del na infrastrukturi, da zagotovi, da se ne opravljajo na način, ki bi povzročal diskriminacijo med prevozniki v železniškem prometu.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20c) Upravljavec infrastrukture, ki je del vertikalno povezanega podjetja, bi moral imeti možnost, da svojemu osebju nudi socialne storitve, ki se nahajajo v stavbah, ki jih uporabljajo drugi subjekti vertikalno povezanega podjetja.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20d) Upravljavec infrastrukture v vertikalno povezanem podjetju bi moral imeti možnost, da sodeluje z drugimi subjekti vertikalno povezanega podjetja pri razvoju sistemov informacijske tehnologije pod pogojem, da to odobri regulatorni organ.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20e) Šteti bi se moralo, da so pogoji za ponudbo vozovnic, vozovnic, ki veljajo za vse proge, in rezervacij po vsej Uniji iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1371/2007 izpolnjeni, ko bo skupni sistem za informacije o potovanju in izdajo vozovnic najpozneje 12. decembra 2019 vzpostavljen, v skladu z določbami te direktive.

Obrazložitev

Dopolnjuje predlog spremembe k členu 13 v zvezi s skupnim sistemom izdajanja vozovnic.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20f) Regulatorni organ bi nemudoma po začetku veljavnosti te direktive moral sestaviti smernice za povečanje neodvisnosti upravljavca infrastrukture. Smernice bi morale vsebovati določbe o zadostnih obdobjih mirovanja, med katerimi premeščanja članov nadzornega in upravnega odbora ter njim neposredno odgovornih vodilnih delavcev niso možna; o možnosti hkratnega zasedanja položajev v odborih različnih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja; o možnosti imeti lastniški delež v drugem pravnem subjektu znotraj vertikalno povezanega podjetja, ali od njega imeti ugodnosti; ter o elementih njihovega plačila, ki so povezani z uspešnostjo in ne bi smeli biti odvisni od poslovnega uspeha katerega koli drugega pravnega subjekta v vertikalno povezanem podjetju. Smernice bi morale vsebovati tudi pravila o izogibanju navzkrižju interesov, razkritju občutljivih informacij v zvezi s premestitvijo članov nadzornega ali upravnega odbora upravljavca infrastrukture ter po potrebi njim neposredno odgovornih vodilnih delavcev na katero koli vodilno mesto v drugem pravnem subjektu znotraj vertikalno povezanega podjetja, o ločenih prostorih in varovanem dostopu do informacijskih sistemov.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20g) V skladu s to direktivo lahko države članice kadar koli izbirajo med različnimi vrstami strukture upravljavcev infrastrukture, ki hkrati obstajajo v enotnem evropskem železniškem območju, in sicer med ločenimi in vertikalno povezanimi podjetji, tudi v primeru, ko bi že uvedle ločeno vrsto strukture. Ta direktiva določa različna pravila in načela o notranji organizaciji teh struktur.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20h) Za namene te direktive bi bilo treba pojme nadzornega odbora, upravnega odbora ali organov, ki pravno zastopajo podjetje, uporabiti za obstoječe upravljavske strukture podjetij v državah članicah ter bi se bilo treba čim bolj izogibati ustvarjanju novih organov.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Členu 1 se doda naslednji odstavek:

 

‘2a. S to Direktivo naj bi železniški prevoz postal bolj privlačno prevozno sredstvo za evropsko javnost. Pomagala bo vzpostaviti delujoče informacijske sisteme in povezane sisteme za izdajanje vozovnic. Sistemi za izdajanje vozovnic, ki veljajo za vse proge, ki so jih izdelali železniški sektorji držav članic, bi morali biti interoperabilni, da bi se vzpostavil sistem na ravni Unije, ki bi zajemal vse izvajalce v železniškem potniškem prometu.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 1 – točka -1 a (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Členu 1 se doda naslednji odstavek:

 

„2b. Namen te direktive je dokončati enotno evropsko železniško območje in sicer na podlagi socialnega dialoga na ravni Unije, da se zagotovi ustrezna zaščita železniških delavcev pred neželenimi učinki odpiranja trga.“

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2012/34/EU

Člen 3 – točka 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) točka 5 se črta;

črtano

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točki c a in c b (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) Doda se naslednji odstavek 32:

 

„(32) „povezani sistem za izdajanje vozovnic“ pomeni sistem za izdajo vozovnic, s katerimi lahko oseba opravi potovanje, ki vključuje prehod znotraj različnih vrst prevoza ali med njimi, kot je prevoz z vlakom, avtobusom, tramvajem, metrojem, trajektom ali letalom;“;

 

(cb) Doda se naslednji odstavek 33:

 

„(33) „vozovnica, ki velja za vse proge“ pomeni vozovnico ali vozovnice, ki predstavljajo prevozno pogodbo o zaporednih storitvah železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu;“;

Obrazložitev

S tem predlogom se dopolnita člen 7d(2)(f) in vloga koordinacijskega odbora pri razvoju povezanega sistema za izdajanje vozovnic, ki se v njem predlaga. Ta opredelitev je uporabljena v Uredbi 1374/2007. Zaradi jasnosti bi jo bilo treba vključiti v to direktivo, ki ureja enako področje.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c c (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc) dodata se točki 34 in 35:

 

„(34) „nadzorni odbor” pomeni vsako skupino posameznikov, ki jih lastniki družbe imenujejo za zastopanje svojih interesov, spremljanje in nadzorovanje dela izvršnih direktorjev in odobritev glavnih poslovnih odločitev vodstva;

 

(35) „upravni odbor” pomeni vsako skupino posameznikov, ki so jim zaupane izvršilne naloge v zvezi z rednim upravljanjem družbe;”;

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c d (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cd) Doda se naslednji odstavek 36:

 

„(36) „potniške storitve visokih hitrosti” pomenijo potniške storitve, ki se opravljajo na posebej zgrajenih progah za visoke hitrosti, ki so opremljene za hitrost 250 km/h ali več, in ki s tako hitrostjo vozijo večino potovanja.”;

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 – odstavek 2 – uvodni stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice poskrbijo tudi, da isti pravni ali fizični osebi ali osebam ni dovoljeno:

Države članice poskrbijo tudi za to, da isti pravni ali fizični osebi ali osebam ni dovoljeno

Obrazložitev

Predlagana pravila v zvezi s strogim ločevanjem bodo preprečila različne vrste sodelovanja med prevozniki v železniškem prometu in upravljavcem infrastrukture, ki – kot kažejo pretekle izkušnje – lahko ima širše koristi za železniška omrežja v državah članicah EU. Upravljavcu infrastrukture in prevoznikom v železniškem prometu bi moralo biti po potrebi omogočeno, da sprejemajo skupne odločitve, ki bodo koristne za omrežje, če to poteka na pregleden in nediskriminatoren način. Na ta način bodo v okviru področij sodelovanja vplivali drug na drugega, ne bodo pa uveljavljali pravic nadzora.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Če se spoštujejo določbe o institucionalnem ločevanju upravljavca infrastrukture, kakor je določeno v odstavkih od 1 do 3, in ne pride do navzkrižja interesov ter se zagotovi zaupnost poslovno občutljivih informacij, lahko države članice upravljavca infrastrukture pooblastijo, da na pregleden, neizključujoč in nediskriminatoren način z enim ali več prosilci sklene sporazume o sodelovanju v zvezi z določeno progo ali lokalnim oziroma regionalnim delom omrežja, tako da te prosilce spodbudi k povečanju učinkovitosti njihovega sodelovanja, povezanega s tem delom omrežja. Te spodbude vključujejo zmanjšanje uporabnin za dostop do tirov, ki ustreza morebitnemu prihranku stroškov, ki ga ima upravljavec strukture zaradi tega sodelovanja. Namen tega sodelovanja je doseči učinkovitejše upravljanje v zvezi z motnjami, vzdrževalnimi deli ali preobremenjeno infrastrukturo ali progami oziroma delom omrežja, kjer so pogoste zamude, ali izboljšati varnost. Sodelovanje je omejeno na največ pet let in ga je mogoče podaljšati. Upravljavec infrastrukture regulatorni organ iz člena 55 obvesti o načrtovanem sodelovanju. Regulatorni organ sporazum o soglasju predhodno odobri, zahteva njegove spremembe ali ga zavrne, če niso izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji. Spremembe sporazuma lahko zahteva v kateri koli fazi njegove veljavnosti. Upravljavec infrastrukture usklajevalni odbor iz člena 7d obvesti o načrtovanem sodelovanju.

Obrazložitev

Neodvisni upravljavec infrastrukture bi moral imeti možnost, da za boljše delovanje določene proge ali dela omrežja sklene sporazume s prevozniki v železniškem prometu. Takšen sporazum bi moral odobriti regulatorni organ, njegovo trajanje pa bi moralo biti omejeno.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar na datum začetka veljavnosti te direktive upravljavec infrastrukture pripada vertikalno povezanemu podjetju, se lahko države članice odločijo, da odstavkov od 2 do 4 tega člena ne bodo uporabljale. V takšnem primeru zadevna država članica zagotovi, da upravljavec infrastrukture opravlja vse funkcije iz člena 3(2) ter je dejansko organizacijsko neodvisen in neodvisen pri odločanju od katerega koli prevoznika v železniškem prometu v skladu z zahtevami iz členov od 7a do 7c.“

Kadar upravljavec infrastrukture pripada vertikalno povezanemu podjetju, se lahko države članice odločijo, da odstavkov od 2 do 4 tega člena ne bodo uporabljale. V takšnem primeru zadevna država članica zagotovi, da upravljavec infrastrukture opravlja vse funkcije iz člena 3(2) ter je dejansko organizacijsko neodvisen in neodvisen pri odločanju od katerega koli prevoznika v železniškem prometu v skladu z zahtevami iz členov od 7a do 7c.“

Obrazložitev

Državam članicam bi moralo biti dovoljeno, da se tudi v prihodnje odločijo za ločitev upravljavca infrastrukture od železniškega podjetja ali povezano strukturo.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Členi 7 a, 7b in 7 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7a

Člen 7a

Dejanska neodvisnost upravljavca infrastrukture znotraj vertikalno povezanega podjetja

Dejanska neodvisnost upravljavca infrastrukture znotraj vertikalno povezanega podjetja

1. Države članice zagotovijo, da se upravljavec infrastrukture organizira v organu, ki je pravno ločen od katerega koli prevoznika v železniškem prometu ali krovne družbe, ki nadzoruje takšne prevoznike, in od katerih koli drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja.

1. Države članice zagotovijo, da se upravljavec infrastrukture organizira v organu, ki je pravno ločen od katerega koli prevoznika v železniškem prometu ali krovne družbe, ki nadzoruje takšne prevoznike, in od katerih koli drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja.

2. Pravni subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja, ki delujejo na trgih storitev v železniškem prometu, nimajo nobenih neposrednih ali posrednih poslovnih deležev v upravljavcu infrastrukture. Tudi upravljavec infrastrukture nima nobenih neposrednih ali posrednih poslovnih deležev v katerih koli pravnih subjektih znotraj vertikalno povezanega podjetja, ki deluje na trgih storitev v železniškem prometu.

2. Pravni subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja, ki delujejo na trgih storitev v železniškem prometu, nimajo nobenih poslovnih deležev v upravljavcu infrastrukture, bodisi neposredno, posredno ali prek podružnic. Tudi upravljavec infrastrukture nima nobenih poslovnih deležev v katerih koli pravnih subjektih znotraj vertikalno povezanega podjetja, ki deluje na trgih storitev v železniškem prometu, bodisi neposredno, posredno ali prek podružnic.

3. Prihodki upravljavca infrastrukture se ne smejo uporabiti za financiranje drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja, temveč samo za financiranje poslovanja upravljavca infrastrukture in plačilo dividend končnemu lastniku vertikalno povezanega podjetja. Upravljavec infrastrukture ne sme dajati posojil nobenim drugim pravnim subjektom znotraj vertikalno povezanega podjetja in noben drugi pravni subjekt znotraj vertikalno povezanega podjetja ne sme dajati posojil upravljavcu infrastrukture. Vse storitve, ki jih drugi pravni subjekti nudijo upravljavcu infrastrukture, temeljijo na pogodbah in se plačajo po tržnih cenah. Dolg, pripisan upravljavcu infrastrukture, je jasno ločen od dolga, pripisanega drugim pravnim subjektom znotraj vertikalno povezanega podjetja, in ti dolgovi se servisirajo ločeno. Računi upravljavca infrastrukture in drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja se vodijo na način, ki zagotavlja izpolnjevanje teh določb ter omogoča ločene finančne tokokroge za upravljavca infrastrukture in za druge pravne subjekte znotraj vertikalno povezanega podjetja.

3. Prihodki upravljavca infrastrukture se ne smejo uporabiti za financiranje drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja, temveč samo za financiranje poslovanja upravljavca infrastrukture in plačilo dividend končnemu lastniku vertikalno povezanega podjetja. Upravljavec infrastrukture lahko daje posojila samo svojim podružnicam, ki se ukvarjajo z upravljanjem infrastrukture. Znotraj vertikalno povezanega podjetja lahko posojila upravljavcu infrastrukture daje le krovna družba, predhodno pa jih mora odobriti regulatorni organ iz člena 55. Krovna družba regulatornemu organu zadovoljivo dokaže, da se posojilo daje pod tržnimi pogoji in da je v skladu s členom 6. Regulatorni organ nadzoruje dejansko izplačilo in vračilo posojila v skladu s členom 56(12). Vse storitve, ki jih drugi pravni subjekti nudijo upravljavcu infrastrukture, temeljijo na pogodbah in se plačajo po tržnih cenah. Dolg, pripisan upravljavcu infrastrukture, je jasno ločen od dolga, pripisanega drugim pravnim subjektom znotraj vertikalno povezanega podjetja, in ti dolgovi se servisirajo ločeno. Računi upravljavca infrastrukture in drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja se vodijo na način, ki zagotavlja izpolnjevanje teh določb ter omogoča ločene finančne tokokroge za upravljavca infrastrukture in za druge pravne subjekte znotraj vertikalno povezanega podjetja.

4. Ne glede na člen 8(4) upravljavec infrastrukture pridobiva finančna sredstva na kapitalskih trgih samostojno in ne prek drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja. Drugi pravni subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja ne pridobivajo finančnih sredstev prek upravljavca infrastrukture.

4. Ne glede na člen 8(4) lahko upravljavec infrastrukture pridobiva finančna sredstva na kapitalskih trgih le samostojno. Drugi pravni subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja ne pridobivajo finančnih sredstev prek upravljavca infrastrukture.

5. Upravljavec infrastrukture vodi podrobno evidenco o vseh poslovnih in finančnih razmerjih z drugimi pravnimi subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja in jih v skladu s členom 56(12) da na voljo regulatornemu organu na njegovo zahtevo.

5. Upravljavec infrastrukture vodi podrobno evidenco o vseh poslovnih in finančnih razmerjih z drugimi pravnimi subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja in jih v skladu s členom 56(12) da na voljo regulatornemu organu na njegovo zahtevo.

Člen 7b

Člen 7b

Dejanska neodvisnost uslužbencev in uprave upravljavca infrastrukture znotraj vertikalno povezanega podjetja

Dejanska neodvisnost uslužbencev in uprave upravljavca infrastrukture znotraj vertikalno povezanega podjetja

1. Brez poseganja v odločitve regulatornega organa iz člena 56 ima upravljavec infrastrukture dejanska pooblastila za odločanje, neodvisno od drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja, v zvezi z vsemi funkcijami iz člena 3(2). Splošna struktura upravljanja in statut družbe upravljavca infrastrukture zagotavljata, da noben drugi pravni subjekt znotraj vertikalno povezanega podjetja neposredno ali posredno ne določa obnašanja upravljavca infrastrukture v zvezi s temi funkcijami.

1. Brez poseganja v odločitve regulatornega organa iz člena 56 ima upravljavec infrastrukture dejanska pooblastila za odločanje, neodvisno od drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja, v zvezi z vsemi funkcijami iz člena 3(2). Splošna struktura upravljanja in statut družbe upravljavca infrastrukture zagotavljata, da noben drugi pravni subjekt znotraj vertikalno povezanega podjetja neposredno ali posredno ne določa obnašanja upravljavca infrastrukture v zvezi s temi funkcijami. Člani nadzornega odbora in upravnega odbora upravljavca infrastrukture ter njim neposredno odgovorni vodstveni delavci ravnajo v skladu s temi načeli.

2. Člani upravnega odbora in vodilni uslužbenci upravljavca infrastrukture niso člani nadzornega ali upravnega odbora ali vodilni uslužbenci nobenih drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja.

 

Člani nadzornega ali upravnega odbora in vodilni uslužbenci drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja niso v upravnem odboru ali vodilni uslužbenci upravljavca infrastrukture.

 

3. Upravljavec infrastrukture ima nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki končnih lastnikov vertikalno povezanega podjetja.

3. Upravljavec infrastrukture ima nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki končnih lastnikov vertikalno povezanega podjetja.

Nadzorni organ se lahko posvetuje z usklajevalnim odborom iz člena 7d o vprašanjih, ki spadajo pod njegovo pristojnost.

Nadzorni organ se lahko posvetuje z usklajevalnim odborom iz člena 7d o vprašanjih, ki spadajo pod njegovo pristojnost.

Odločitve o imenovanju in podaljšanju mandata, delovnih pogojih, vključno s plačilom, ter prenehanju mandata članov upravnega odbora upravljavca infrastrukture sprejema nadzorni odbor. Identiteta ter pogoji, ki urejajo trajanje in prenehanje mandata oseb, ki jih nadzorni odbor imenuje za člane upravnega odbora upravljavca infrastrukture ali jim podaljša mandat, ter razlogi za vse predlagane sklepe o prenehanju takšnega mandata se priglasijo regulatornemu organu iz člena 55. Navedeni pogoji in odločitve iz tega odstavka postanejo zavezujoči le, če jih izrecno odobri regulatorni organ. Regulatorni organ lahko nasprotuje takšnim odločitvam, če nastanejo dvomi o strokovni neodvisnosti osebe, imenovane v upravni odbor, ali v primeru predčasnega prenehanja mandata člana upravnega odbora upravljavca infrastrukture.

Odločitve o imenovanju in podaljšanju mandata, delovnih pogojih, vključno s plačilom, ter prenehanju mandata članov upravnega odbora upravljavca infrastrukture sprejema nadzorni odbor. Identiteta ter pogoji, ki urejajo trajanje in prenehanje mandata oseb, ki jih nadzorni odbor imenuje za člane upravnega odbora upravljavca infrastrukture ali jim podaljša mandat, ter razlogi za vse predlagane sklepe o prenehanju takšnega mandata se priglasijo regulatornemu organu iz člena 55. Navedeni pogoji in odločitve iz tega odstavka postanejo zavezujoči le, če jih izrecno odobri regulatorni organ. Regulatorni organ lahko nasprotuje takšnim odločitvam, če nastanejo dvomi o strokovni neodvisnosti osebe, imenovane v upravni odbor, ali v primeru predčasnega prenehanja mandata člana upravnega odbora upravljavca infrastrukture.

Pravice uveljavljanja pritožb pri regulatornem organu se podelijo članom upravnega odbora, ki želijo vložiti pritožbe zoper predčasno prenehanje mandata.

Pravice uveljavljanja pritožb pri regulatornem organu se podelijo članom upravnega odbora, ki želijo vložiti pritožbe zoper predčasno prenehanje mandata.

4. Člani nadzornega odbora ali upravnega odbora in vodilni uslužbenci upravljavca infrastrukture tri leta po odhodu iz upravljavca infrastrukture nimajo pravice biti na nobenem vodilnem položaju v katerem koli drugem pravnem subjektu znotraj vertikalno povezanega podjetja. Člani nadzornega ali upravnega odbora in vodilni uslužbenci drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja tri leta po odhodu iz navedenih drugih pravnih subjektov nimajo pravice biti na nobenem vodilnem položaju v upravljavcu infrastrukture.

 

5. Upravljavec infrastrukture ima lastno osebje in je lociran v prostorih, ki so ločeni od drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja. Da se zagotovi neodvisnost upravljavca infrastrukture, je dostop do informacijskih sistemov varovan. Notranja pravila ali pogodbe o zaposlitvi osebja jasno omejujejo stike z drugimi pravnimi subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja na uradne komunikacije, povezane z izvrševanjem funkcij upravljavca infrastrukture, kar velja tudi v razmerju do drugih prevoznikov v železniškem prometu zunaj vertikalno povezanega podjetja. Prenos osebja med upravljavcem infrastrukture in drugimi pravnimi subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja, razen prenosa iz točke (c), je možen le, če se zagotovi, da se med njimi ne prenašajo občutljive informacije.

5. Upravljavec infrastrukture ima lastno osebje. Občutljive informacije, ki jih ima upravljavec infrastrukture, se ustrezno varujejo in se ne posredujejo drugim subjektom.

 

Upravljavec infrastrukture lahko svojemu osebju nudi socialne storitve, kakršne nudijo šole, vrtci, športni centri in restavracije, v prostorih, ki jih uporabljajo drugi pravni subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja. Upravljavec infrastrukture lahko z drugimi subjekti vertikalno povezanega podjetja sodeluje pri razvoju njihovih informacijskih sistemov.

 

Regulatorni organ odobri ali zahteva spremembo določb v zvezi z izvajanjem tega odstavka, da se zagotovi neodvisnost upravljavca infrastrukture. Regulatorni organ lahko od povezanega podjetja zahteva, da mu predloži vse informacije, ki utegnejo biti potrebne.

 

6. Upravljavec infrastrukture ima potrebne organizacijske zmogljivosti za opravljanje vseh svojih funkcij neodvisno od drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja in izvajanja teh funkcij ali katerih koli dejavnosti, povezanih z njimi, ne sme prenesti na te pravne subjekte.

6. Upravljavec infrastrukture ima potrebne organizacijske zmogljivosti za neodvisno opravljanje vseh svojih funkcij.

 

Če ne pride do navzkrižja interesov, izkrivljanja trga ali diskriminacije in je zagotovljena zaupnost poslovno občutljivih informacij, lahko upravljavec infrastrukture odda določena razvojna, obnovitvena in vzdrževalna dela v podizvajanje prevoznikom v železniškem prometu ali kateremu koli drugemu organu, ki deluje pod nadzorom upravljavca infrastrukture, pri čemer ohrani pooblastilo za sprejemanje odločitev o takšnih delih.

7. Člani nadzornega ali upravnega odbora in vodilni uslužbenci upravljavca infrastrukture nimajo deležev in posredno ali neposredno ne prejemajo nobenih finančnih ugodnosti od nobenih drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja. Elementi njihovega plačila, ki so povezani z uspešnostjo, niso odvisni od poslovnih rezultatov nobenih drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja ali katerih koli pravnih subjektov, ki jih to podjetje nadzoruje, temveč le od rezultatov upravljavca infrastrukture.

 

 

7a. Države članice od regulatornega organa zahtevajo, da sestavi smernice o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za povečanje dejanske samostojnosti osebja in vodstva upravljavca infrastrukture v vertikalno povezanem podjetju ter za zagotovitev, da ne pride do navzkrižja interesov ali razkritja občutljivih informacij. Take smernice so za vertikalno povezano podjetje zavezujoče.

Člen 7c

Člen 7c

Postopek preveritve skladnosti

Postopek preveritve skladnosti

1. Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo odloči, ali upravljavci infrastrukture, ki so del vertikalno povezanega podjetja, izpolnjujejo zahteve iz člena 7a in člena 7b, ali je izvajanje teh zahtev ustrezno, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za vse prevoznike v železniškem prometu ter da ni izkrivljanja konkurence na ustreznem trgu.

1. Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo odloči, ali upravljavci infrastrukture, ki so del vertikalno povezanega podjetja, izpolnjujejo zahteve iz člena 7a in člena 7b, ali je izvajanje teh zahtev ustrezno, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za vse prevoznike v železniškem prometu ter da ni izkrivljanja konkurence na ustreznem trgu.

2. Komisija ima pravico od države članice, v kateri je sedež vertikalno povezanega podjetja, v razumnem roku zahtevati vse potrebne informacije. Komisija se posvetuje z zadevnim regulatornim organom ali organi ter, če je ustrezno, omrežjem regulatornih organov iz člena 57.

2. Komisija ima pravico od države članice, v kateri je sedež vertikalno povezanega podjetja, v razumnem roku zahtevati vse potrebne informacije. Komisija se posvetuje z zadevnim regulatornim organom ali organi ter, če je ustrezno, omrežjem regulatornih organov iz člena 57.

3. Države članice lahko omejijo pravice dostopa iz člena 10 prevoznikom v železniškem prometu, ki so del vertikalno povezanega podjetja, kateremu pripada zadevni upravljavec infrastrukture, če Komisija države članice obvesti, da zahteve v skladu z odstavkom 1 niso bile predložene, dokler Komisija takšne zahteve ne preuči ali če v skladu s postopkom iz člena 62(2) odloči, da:

3. Države članice lahko omejijo pravice dostopa iz člena 10 prevoznikom v železniškem prometu, ki so del vertikalno povezanega podjetja, kateremu pripada zadevni upravljavec infrastrukture, če Komisija:

(a) na zahteve Komisije po informacijah v skladu z odstavkom 2 ni bilo ustreznih odgovorov, ali

(a) države članice obvesti, da na zahteve Komisije po informacijah v skladu z odstavkom 2 ni bilo ustreznih odgovorov, ali

(b) zadevni upravljavec infrastrukture ne izpolnjuje zahtev iz členov 7a in 7b ali

(b) v skladu s postopkom iz člena 60 sklene, da zadevni upravljavec infrastrukture ne izpolnjuje zahtev iz členov 7a in 7b ali

(c) izvajanje zahtev iz členov 7a in 7b ne zadošča za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za vse prevoznike v železniškem prometu in odsotnosti izkrivljanja konkurence v državi članici, v kateri je sedež zadevnega upravljavca infrastrukture.

(c) v skladu s postopkom iz člena 60 sklene, da izvajanje zahtev iz členov 7a in 7b ne zadošča za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za vse prevoznike v železniškem prometu in odsotnosti izkrivljanja konkurence v državi članici, v kateri je sedež zadevnega upravljavca infrastrukture.

Komisija odloči v razumnem roku.

Komisija odloči v razumnem roku in istočasno zoper zadevno državo članico začne postopek za ugotavljanje kršitev po členu 258 Pogodbe o delovanje Evropske unije.

4. Zadevna država članica lahko zahteva, da Komisija razveljavi svojo odločitev iz odstavka 3 v skladu s postopkom iz člena 62(2), kadar država članica Komisiji zadovoljivo dokaže, da razlogov za odločitev ni več. Komisija odloči v razumnem roku.

4. Zadevna država članica lahko zahteva, da Komisija razveljavi svojo odločitev iz odstavka 3 v skladu s postopkom iz člena 62(2), kadar država članica Komisiji zadovoljivo dokaže, da razlogov za odločitev ni več. Komisija odloči v razumnem roku.

5. Brez poseganja v odstavke od 1 do 4 stalno skladnost z zahtevami iz členov 7a in 7b spremlja regulatorni organ iz člena 55. Vsak prosilec, ki meni, da te zahteve niso izpolnjene, ima pravico pritožbe regulatornemu organu. Na podlagi takšne pritožbe regulatorni organ v rokih, navedenih v členu 56(9), odloči o vseh potrebnih ukrepih za izboljšanje stanja.

5. Brez poseganja v odstavke od 1 do 4 stalno skladnost z zahtevami iz členov 7a in 7b spremlja regulatorni organ iz člena 55. Vsak prosilec, ki meni, da te zahteve niso izpolnjene, ima pravico pritožbe regulatornemu organu. Na podlagi takšne pritožbe regulatorni organ v rokih, navedenih v členu 56(9), odloči o vseh potrebnih ukrepih za izboljšanje stanja.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 d – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da upravljavci infrastrukture za vsako omrežje vzpostavijo in organizirajo usklajevalne odbore. Člani tega odbora so lahko vsaj upravljavec infrastrukture, znani prosilci v smislu člena 8(3) in tudi potencialni prosilci, če to zahtevajo, organizacije, ki jih zastopajo, zastopniki uporabnikov železniških tovornih in potniških storitev ter, če je to ustrezno, regionalni in lokalni organi. Predstavniki države članice in zadevni regulatorni organ so na sestanke usklajevalnega odbora vabljeni kot opazovalci.

1. Države članice zagotovijo, da upravljavci infrastrukture za vsako omrežje vzpostavijo in organizirajo usklajevalne odbore. Člani tega odbora so lahko upravljavec infrastrukture, znani prosilci v smislu člena 8(3) in tudi potencialni prosilci, če to zahtevajo, organizacije, ki jih zastopajo, zastopniki uporabnikov železniških tovornih in potniških storitev ter, če je to ustrezno, regionalni in lokalni organi, vključno s pristojnimi organi. Predstavniki države članice in zadevni regulatorni organ so na sestanke usklajevalnega odbora vabljeni kot opazovalci.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 – odstavek 2 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) postopku dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti, vključno s prednostnimi pravili za dodeljevanje zmogljivosti med različne kategorije uporabnikov infrastrukture;

(e) postopku dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti, vključno s prednostnimi pravili za dodeljevanje zmogljivosti med različne kategorije uporabnikov infrastrukture; načela usklajevanja v primeru nezdružljivih prošenj za izvajanje železniških storitev ureja člen 46(4);

Obrazložitev

Usklajevalni odbor bi moral razpravljati o prednostnih pravilih za dodeljevanje zmogljivosti, tudi v primeru nezdružljivih prošenj, kar je razlog za sklicevanje na člen 46(4). Upravljavec infrastrukture v primeru hkratnih prošenj za dostop po tirih ne sme neupravičeno dajati prednosti podjetjem, ki so velike stranke, pred tistimi, ki so male.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 d – odstavek 2 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) vprašanja, s katerimi se soočajo uporabniki železniških tovornih in potniških storitev, kot so kakovost nudene storitve, infrastrukturne uporabnine, višina in preglednost cen železniških storitev.

Obrazložitev

Posvetovanje z uporabniki železniških tovornih in potniških storitev bi usklajevalnemu odboru zagotovilo uporabne podatke za opravljanje nalog, ki jih ima kot svetovalec upravljavcu infrastrukture in državi članici.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 d – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Usklajevalni odbor je pooblaščen, da od upravljavca infrastrukture zahteva ustrezne informacije o točkah od (a) do (g), da lahko te naloge izvaja.

Usklajevalni odbor je pooblaščen, da od upravljavca infrastrukture zahteva ustrezne informacije o točkah od (a) do (ga), da lahko te naloge izvaja, brez poseganja v poslovno zaupnost.

 

Obrazložitev

Ustanovitev usklajevalnega odbora mora biti strukturirana. Ne sme vplivati na diskrecijske pravice držav članic in njihove pristojnosti za odločanje o železniški infrastrukturi. Prav tako ne sme ogroziti načela zaupnosti poslovnih skrivnosti, najsi gre za upravljavca infrastrukture ali za prevoznika v železniškem prometu.

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 d – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Usklajevalni odbor pripravi poslovnik, ki vključuje zlasti pravila za sodelovanje na sestankih in pogostost sestankov, ki morajo potekati najmanj enkrat na četrtletje. Poročilo o razpravah v usklajevalnem odboru, v katerem so navedena ustrezna stališča članov odbora, se letno predloži upravljavcu infrastrukture, državi članici, zadevnemu regulatornemu organu in Komisiji.

3. Usklajevalni odbor pripravi poslovnik, ki vključuje zlasti pravila za sodelovanje na sestankih in pogostost sestankov, ki morajo potekati najmanj enkrat na četrtletje. Poslovnik med drugim določa tudi redna posvetovanja, in sicer najmanj enkrat letno, z uporabniki železniških tovornih in potniških storitev in predstavniki delavcev v železniškem sektorju. Poročilo o razpravah v usklajevalnem odboru, v katerem so navedena ustrezna stališča odbora, se letno predloži upravljavcu infrastrukture, državi članici, zadevnemu regulatornemu organu, uporabnikom železniških tovornih in potniških storitev, predstavnikom delavcev v železniškem sektorju in Komisiji.

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 e – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so upravljavci infrastrukture prisotni in sodelujejo v omrežju za razvoj železniške infrastrukture Unije, zlasti zaradi zagotavljanja pravočasnega in učinkovitega izvajanja vseevropskega prometnega omrežja, vključno s ključnimi koridorji omrežja, tovornimi koridorji v skladu z Uredbo (EU) št. 913/201011 in načrtom uvedbe evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) iz Sklepa 2012/88/EU12.

1. Države članice zagotovijo, da so upravljavci infrastrukture prisotni in sodelujejo v omrežju za razvoj železniške infrastrukture Unije in zlasti za zagotavljanje:

 

(i) pravočasnega in učinkovitega izvajanja vseevropskega prometnega omrežja, vključno s ključnimi koridorji omrežja, tovornimi koridorji v skladu z Uredbo (EU) št. 913/201011 in načrtom uvedbe evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) iz Sklepa 2012/88/EU12 ter

 

(ii) spodbujanja učinkovitega in uspešnega čezmejnega potniškega prometa v Uniji, tudi s pomočjo čezmejnega sodelovanja za odpravljanje ozkih grl.

 

1a. Omrežje razvije tudi skupna okvirna načela v zvezi z obračunavanjem čezmejnih potniških storitev v več omrežjih, kakor je opredeljeno v členu 37, in za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti, kakor je določeno v členu 40. Mnenje o teh skupnih načelih izda omrežje regulatornih organov iz člena 57.

_________________

_________________

11 UL L 276, 20.10.2010, str. 22.

11 UL L 276, 20.10.2010, str. 22.

12 UL L 51, 23.2.2012, str. 51.

12 UL L 51, 23.2.2012, str. 51.

Obrazložitev

Usklajevanje med upravljavci infrastrukture je potrebno, da se olajša čezmejna potovanja.

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 e – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Omrežje sodeluje v dejavnostih spremljanja trga iz člena 15 in primerja učinkovitost upravljavcev infrastrukture na podlagi skupnih kazalnikov in meril za kakovost, kot so zanesljivost, zmogljivosti, razpoložljivost, točnost in varnost njihovih omrežij, kakovost in uporaba sredstev, vzdrževanje, obnove, izboljšanja, naložbe in finančna učinkovitost.

2. Omrežje sodeluje v dejavnostih spremljanja trga iz člena 15 in primerja učinkovitost in uspešnost upravljavcev infrastrukture na podlagi skupnih kazalnikov in meril za kakovost, kot so zanesljivost, zmogljivosti, razpoložljivost, točnost in varnost njihovih omrežij, kakovost in uporaba sredstev, vzdrževanje, obnove, izboljšanja, naložbe, finančna učinkovitost ter preglednost okvira za zaračunavanje uporabnin in pravil za njihovo zaračunavanje.

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 e – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme ukrepe za določanje skupnih načel in delovnih postopkov omrežja, zlasti zaradi zagotavljanja skladnosti primerjalnih dejavnosti, ter postopke, ki jih je treba upoštevati pri sodelovanju v omrežju. Navedeni ukrepi se sprejmejo z izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz člena 62(3).

3. Komisija, ob upoštevanju mnenja, ki ga izrazi omrežje, sprejme ukrepe za določanje skupnih načel in delovnih postopkov omrežja, zlasti zaradi zagotavljanja skladnosti primerjalnih dejavnosti, ter postopke, ki jih je treba upoštevati pri sodelovanju v omrežju Navedeni ukrepi se sprejmejo z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 60.

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5 – točka a a (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) vstavi se naslednji odstavek 2a:

 

„2a. Državam članicam ni treba odobriti pravice dostopa do infrastrukture za potrebe izvajanja kakršnih koli storitev prevoznikom v železniškem prometu, ki jih neposredno ali posredno nadzoruje oseba ali več oseb iz ene ali več tretjih držav, v katerih se pravice dostopa do infrastrukture in objektov za izvajanje železniških storitev ne podeljujejo podjetjem iz Unije pod pogoji, podobnimi tistim, ki so opredeljeni v tej direktivi. V tem odstavku nadzor pomeni pravice, pogodbe ali druga sredstva, ki ločeno ali v kombinaciji in ob upoštevanju ustreznih dejstev ali prava, podeljujejo podjetju možnost izvajanja odločilnega vpliva, zlasti:

 

(a) lastništva ali pravice do uporabe celotnega ali dela premoženja zadevnega podjetja;

 

(b) pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali odločitve organov podjetja.”;

Obrazložitev

Rešiti je treba vprašanje dostopa do potniških in tovornih trgov za podjetja, ki jih nadzirajo tretje države. Nujno in pošteno je zagotoviti uravnotežene pogoje na podlagi vzajemnosti. Če ni takšnih pogojev, potem nobena država članica ne bi smela biti prisiljena odpreti svoj trg za podjetja s sedežem v tretji državi ali podjetja, ki jih posredno ali neposredno nadzorujejo osebe iz tretjih držav. Opredelitev je iz uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij med podjetji.

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka a

Direktiva 2012/34/EU

Člen 11 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice lahko omejijo pravico dostopa, določeno v členu 10(2), na potniške storitve med danim odhodnim krajem in danim namembnim krajem, če je ista proga ali alternativna proga vključena v eno ali več pogodb o izvajanju javne službe in bi uveljavljanje te pravice ogrozilo ekonomsko ravnovesje zadevne pogodbe ali pogodb o izvajanju javne službe.

1. Države članice lahko omejijo pravico dostopa, določeno v členu 10(2), na potniške storitve med danim odhodnim krajem in danim namembnim krajem, če je ista proga ali alternativna proga vključena v eno ali več pogodb o izvajanju javne službe in bi uveljavljanje te pravice ogrozilo ekonomsko ravnovesje zadevne pogodbe ali pogodb o izvajanju javne službe. Potniške storitve visokih hitrosti se ne omejujejo pri pravici do dostopa iz člena 10(2).

 

Pristojni organi in upravljavci infrastrukture vse zainteresirane strani vnaprej obvestijo o prošnjah za zmogljivosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta*, ki bi lahko bile v nasprotju s pravicami do dostopa v skladu s členom 10 te direktive.

 

Storitve s prostim dostopom pomeni vse storitve potniškega prometa, ki niso del pogodbe o izvajanju javne službe.

 

Če pristojni organ ustvari novo pogodbo o izvajanju javne službe ali razširi področje uporabe veljavne pogodbe v smislu uporabe več infrastrukturnih zmogljivosti kot predhodno, za pravico do dostopa za podjetja, ki nudijo storitve s prostim dostopom, na katera bi lahko vplivala odločitev pristojnega organa, ne veljajo kakšne koli omejitve.

 

___________________

 

* Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str.1).

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2012/34/EU

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Da se določi, ali bi bilo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe ogroženo, ustrezni regulatorni organ ali organi iz člena 55 opravijo objektivno ekonomsko analizo, njihova odločitev pa temelji na vnaprej določenih merilih. To določijo po zahtevi, ki jo v enem mesecu po informaciji o nameravani storitvi potniškega prometa iz člena 38(4) predloži kateri koli od naslednjih subjektov:

Da se določi, ali bi bilo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe ogroženo, ustrezni regulatorni organ ali organi iz člena 55 opravijo objektivno ekonomsko analizo, njihova odločitev pa temelji na vnaprej določenih merilih.

 

Ta merila med drugim vključujejo vpliv izvrševanja pravice do dostopa na donosnost vseh storitev, ki jih zajemajo pogodbe o izvajanju javne službe, vključno s posledičnim vplivom na neto stroške pristojnega organa, ki je dodelil pogodbo, povpraševanje potnikov, določanje cen vozovnic, ureditev izdaje vozovnic, mesto in število postajališč ter čas in pogostost predlagane nove storitve, določi pa jih regulatorni organ iz člena 55 v skladu z ukrepi iz odstavka 4 tega člena. Z analizo se oceni, ali se pričakuje, da bodo storitve s prostim dostopom ogrožale vzdržnost storitev, ki se izvajajo v okviru pogodbe o izvajanju javne službe.

 

Ekonomsko ravnovesje v pogodbi o izvajanju javne službe ne velja za ogroženo, če regulatorni organ predvidi, da bi predvidena nova storitev v železniškem sektorju predvsem ustvarjala dohodke in jih ne porabljala ter da morebitna izguba prihodka za sveženj storitev po pogodbi ali pogodbah o izvajanju javne službe ne bi bila bistvena. V skladu s to analizo in odločitvijo ustreznega regulatornega organa lahko države članice odobrijo, spremenijo ali zavrnejo pravico dostopa za zaprošeno potniško storitev.

 

2a. Če se pogodba o izvajanju javne službe sklene prek za konkurenco odprtega javnega razpisa v skladu s pravom Unije, lahko države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007 za čas veljavnosti te pogodbe o izvajanju javne službe omejijo pravico dostopa iz člena 10(2) te direktive za storitve med odhodnim krajem in namembnim krajem, ki so zajete v to pogodbo o izvajanju javne službe. Informacija o omejitvi pravice dostopa se objavi, če se začne razpisni postopek za sklenitev pogodbe o izvajanju javne službe. Novi storitvi v smislu člena 10(2), za katero regulatorni organ predvidi, da bo v železniškem sektorju predvsem ustvarjala dohodke in jih ne porabljala, se ne omeji dostop.

 

Omejitve iz tega odstavka ne omejujejo pravice, da se potniki poberejo in odložijo na kateri koli postaji na mednarodni progi, vključno s postajami v isti državi članici.

 

2b. Regulatorni organ ali organi, ki opravijo analizo iz odstavka 2 in 2a sprejmejo odločitev po zahtevi, ki jo v enem mesecu po prejemu informacije o nameravani storitvi potniškega prometa iz člena 38(4) predloži kateri koli od naslednjih subjektov:

(a) pristojni organ oziroma pristojni organi, ki so dodelili pogodbo o izvajanju javne službe;

(a) pristojni organ oziroma pristojni organi, ki so dodelili pogodbo o izvajanju javne službe;

(b) kateri koli drugi zainteresirani pristojni organ, ki ima v skladu s tem členom pravico omejiti dostop;

(b) kateri koli drugi zainteresirani pristojni organ, ki ima v skladu s tem členom pravico omejiti dostop;

(c) upravljavec infrastrukture;

(c) upravljavec infrastrukture;

(d) prevoznik v železniškem prometu, ki izvaja pogodbo za opravljanje javne storitve.

(d) prevoznik v železniškem prometu, ki izvaja pogodbo za opravljanje javne službe;

 

(da) železniško podjetje, ki je zahtevalo zmogljivost v skladu s členom 38(4).

Obrazložitev

Merila, na podlagi katerih se opredeli ekonomsko ravnovesje, je treba natančneje opisati. Besedilo je osnovano na besedilu iz uvodne izjave 21 Direktive 2012/34/EU in pojasnjevalnih smernic Komisije.

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka c

Direktiva 2012/34/EU

Člen 11 – odstavka 3 in 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

c) odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

3. Regulatorni organ poda obrazložitev svoje odločitve in pogoje, v skladu s katerimi lahko kateri koli od spodaj navedenih subjektov v enem mesecu po prejetju obvestila zahteva ponovno preučitev odločitve:

3. Regulatorni organ poda obrazložitev svoje odločitve in pogoje, v skladu s katerimi lahko kateri koli od spodaj navedenih subjektov v enem mesecu po prejetju obvestila zahteva ponovno preučitev odločitve:

(a) ustrezni pristojni organ oziroma pristojni organi;

(a) ustrezni pristojni organ oziroma pristojni organi;

(b) upravljavec infrastrukture;

(b) upravljavec infrastrukture;

(c) prevoznik v železniškem prometu, ki izvaja pogodbo za opravljanje javne službe;

(c) prevoznik v železniškem prometu, ki izvaja pogodbo za opravljanje javne službe;

(d) prevoznik v železniškem prometu, ki je zaprosil za dostop.

(d) prevoznik v železniškem prometu, ki je zaprosil za dostop.

Če se regulatorni organ odloči, da bi bilo zaradi nameravane potniške storitve iz člena 38(4) ogroženo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe, navede možne spremembe takšne storitve, ki bi zagotovile, da so izpolnjeni pogoji za odobritev pravice dostopa iz člena 10(2).“;

Če se regulatorni organ v skladu z odstavkom 2 odloči, da bi bilo zaradi nameravane potniške storitve iz člena 38(4) ogroženo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe, navede možne spremembe takšne storitve, ki bi zagotovile, da so izpolnjeni pogoji za odobritev pravice dostopa iz člena 10(2).

4. Na podlagi izkušenj regulatornih organov, pristojnih organov in prevoznikov v železniškem prometu ter na podlagi dejavnosti delovne skupine iz člena 57(1) lahko Komisija sprejme ukrepe, v katerih podrobno določi postopek in merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi odstavkov 1, 2 in 3 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 62(3).

4. Na podlagi izkušenj regulatornih organov, pristojnih organov in prevoznikov v železniškem prometu ter na podlagi dejavnosti delovne skupine iz člena 57(1) lahko Komisija sprejme ukrepe, v katerih podrobno določi postopek in merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi odstavkov 1, 2 in 3 tega člena. Ti delegirani akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 60.

Obrazložitev

Merila, na podlagi katerih se opredeli ekonomsko ravnovesje, je treba natančneje opisati. Besedilo je osnovano na besedilu iz uvodne izjave 21 Direktive 2012/34/EU in pojasnjevalnih smernic Komisije.

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7

Direktiva 2012/34/EU

Člen 13 a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupni informacijski sistemi in povezani sistemi za izdajanje vozovnic

Skupni informacijski sistemi in sistemi za izdajanje vozovnic

Obrazložitev

Člen se nanaša na vzpostavitev sistema za izdajanje vozovnic, ki veljajo za vse proge, ne pa intermodalnega sistema za izdajanje vozovnic.

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7

Direktiva 2012/34/EU

Člen 13 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 1371/200713 in Direktivo 2010/40/EU14 lahko države članice zahtevajo od prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve notranjega potniškega prometa, da sodelujejo v skupnem informacijskem sistemu in povezanem sistemu za izdajo vozovnic, vozovnic, ki veljajo za vse proge, in rezervacij ali se odločijo, da pristojne organe pooblastijo za vzpostavitev takšnega sistema. Če je takšen sistem vzpostavljen, države članice zagotovijo, da ne povzroča izkrivljanja trga ali diskriminacije med prevozniki v železniškem prometu in da ga upravlja javni ali zasebni pravni subjekt ali združenje vseh prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve potniškega prometa.

1. Vsi podatki o voznih redih se obravnavajo kot javni podatki in so ustrezno na voljo.

 

Ne glede na Uredbo (ES) št. 1371/2007 in Direktivo 2010/40/EU države članice od vseh deležnikov v železniškem prometu, kot so prevozniki v železniškem prometu, upravljavci infrastrukture in prodajalci vozovnic, zahtevajo, naj najpozneje do 12. decembra 2019 pričnejo uporabljati interoperabilen sistem informiranja in izdajanja vozovnic, ki veljajo za vse proge, ki bo potnikom omogočal dostop do vseh podatkov, ki jih potrebujejo za načrtovanje potovanja ter za rezervacijo in nakup vozovnic v Uniji.

 

Države članice od prevoznikov v železniškem prometu zahtevajo, da sodelujejo pri vzpostavitvi skupnega sistema informiranja o potovanjih in izdajanja vozovnic, vozovnic, ki veljajo za vse proge, in rezervacij za vse javne železniške potniške storitve, ki se izvajajo v okviru pogodb o izvajanju javne službe v skladu z Uredbo št. 1370/2007, in sicer do 12. decembra 2019, ali se odločijo, da za vzpostavitev takšnega sistema pooblastijo ustrezne organe. Sistem ne ustvarja izkrivljanja trga ali diskriminacije med prevozniki v železniškem prometu. Upravlja ga pravni subjekt javnega ali zasebnega prava ali združenje vseh prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve potniškega prometa.

 

Prevozniki v železniškem prometu, ki izvajajo tržne storitve javnega potniškega prometa, imajo nediskriminatoren dostop do sistema za namene dajanja informacij o javnem železniškem potniškem prometu ter prodajanja vozovnic zanj, in sicer kot dodatek k lastnim storitvam prevoza.

 

Sistem je tako načrtovan, da je interoperabilen v skladu z Direktivo 2008/57/ES ter osnovnimi tehničnimi specifikacijami za telematske aplikacije. Izpolnjuje te tehnične zahteve, da bi zagotovil skladnost zlasti pri obračunavanju, poslovni zaupnosti informacij, varstvu osebnih podatkov in spoštovanju pravil o konkurenci. Vsak sistem ali aplikacija, ki nudi dodatne storitve potnikom, je interoperabilen v skladu s temi tehničnimi specifikacijami.

 

Države članice zagotovijo, da je dostop do osnovnih tehničnih specifikacij za telematske aplikacije prost in nediskriminatoren.

 

Morebitni tržni sporazum med udeleženci je v skladu s pravili o konkurenci.

 

Stroški tega sistema se pravično razdelijo med udeležence na način, ki odraža njihove prispevke.

 

Regulatorni organ zagotovi, da taki sistemi za izdajanje vozovnic, ki veljajo za vse proge, ne povzročajo izkrivljanja trga ali diskriminacije med prevozniki v železniškem prometu.

 

Države članice lahko od prevoznikov v železniškem prometu in ponudnikov potniškega prevoza v drugih vrstah prometa tudi zahtevajo, da sodelujejo v skupnem interoperabilnem sistemu informiranja o potovanjih in povezanem sistemu za izdajo vozovnic, vozovnic, ki veljajo za vse proge, in rezervacij ali se odločijo, da zadevne organe pooblastijo za vzpostavitev takšnega sistema. Če je takšen sistem vzpostavljen, države članice zagotovijo, da ne povzroča izkrivljanja trga ali diskriminacije med prevozniki v železniškem prometu in drugimi ponudniki potniškega prevoza in da ga upravlja javni ali zasebni pravni subjekt ali združenje vseh prevoznikov, ki izvajajo storitve potniškega prometa.

_________________

 

13 UL L 315, 3.12.2007, str. 14.

 

14 UL L 207, 6.8.2010, str. 1.

 

Obrazložitev

Razlikovati bi bilo treba med izdajanjem vozovnic, ki veljajo za vse proge, in povezanim izdajanjem vozovnic. Medtem ko bi moral železniški sektor čim prej vzpostaviti delujoč sistem za izdajanje vozovnic, ki veljajo za vse proge, bi bilo treba v naslednji fazi poiskati rešitve za povezano izdajanje intermodalnih vozovnic.

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7

Direktiva 2012/34/EU

Člen 13 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo od prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve v potniškem prometu, da zagotovijo in uskladijo načrte za nepredvidljive razmere, da bi v smislu člena 18 Uredbe (ES) št. 1371/2007 zagotovili pomoč potnikom v primeru večjih motenj pri izvajanju storitev.

2. Države članice tudi ob upoštevanju glavnih prog v Uniji pripravijo in usklajujejo nacionalne načrte za nepredvidljive razmere, da bi zagotovili pomoč potnikom v primeru večjih motenj pri izvajanju storitev zaradi naravne nesreče ali nesreče, ki jo je povzročil človek, ob upoštevanju Odločbe Komisije 2008/164/ES*. Vsak prevoznik v železniškem prometu, ki opravlja potniške storitve, in upravljavec postaje uvede lasten načrt za nepredvidljive razmere v skladu z nacionalnimi načrti za nepredvidljive razmere.“

 

__________________

 

* Odločba Komisije 2008/164/ES z dne 21. decembra 2007 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s „funkcionalno oviranimi osebami“ v vseevropskem železniškem sistemu za konvencionalne in visoke hitrosti (UL L 64, 7.3.2008, str. 72).

Predlog spremembe  74

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 a (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 19 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. V členu 19 se doda naslednja točka:

 

„(da) so zavezani k uporabi posameznih reprezentativnih kolektivnih pogodb držav članic, v katerih želijo obratovati;“

Obrazložitev

Če naj bo trg železniškega potniškega prometa bolj odprt, je treba poostriti zahteve po dobrem ugledu v zvezi z delovnimi pogoji, ki jih morajo prevozniki v železniškem prometu izpolnjevati za pridobitev licence, da ne bodo delovni pogoji zaradi večje konkurence slabši.

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 a (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a. V členu 42 se vstavi odstavek 1a:

 

'1a. Da bi preprečili diskriminacijo prosilcev, regulatorni organ iz člena 55 te direktive predhodno odobri tako okvirno pogodbo in na lastno pobudo pregleda veljavno okvirno pogodbo. Prosilec ima pravico do pritožbe pred regulatornim organom, če meni, da je bil z okvirno pogodbo nepravično obravnavan, diskriminiran ali kako drugače oškodovan. Regulatorni organ v primeru pritožbe glede okvirne pogodbe najkasneje dva meseca dni po prejemu pritožbe potrdi, da sprememba okvirne pogodbe ni potrebna, ali zahteva spremembo te okvirne pogodbe v skladu z navodili regulatornega organa. Upravljavec infrastrukture in prevoznik v železniškem prometu ravnata v skladu s odločitvijo regulatornega organa takoj, ko je materialno izvedljivo, in v vsakem primeru ne kasneje kot mesec dni po prejemu odločitve regulatornega organa. Regulatorni organ pri izvajanju funkcij iz tega odstavka posebno pozornost nameni varovanju poslovnih skrivnosti.

Obrazložitev

Pomembno je, da regulatorni organi nadzorujejo okvirne pogodbe, ki so lahko pomembno sredstvo diskriminacije.

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 b (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 46 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8b. V členu 46 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

 

4. Načela postopka usklajevanja se določijo v programu omrežja. Odražajo zlasti težavnost dogovarjanja o mednarodnih vlakovnih poteh in učinek, ki ga lahko ima sprememba na druge upravljavce infrastrukture. Upravljavec infrastrukture v primeru nezdružljivih prošenj za izvajanje železniških storitev v istem tržnem segmentu pri dodeljevanju zmogljivosti upošteva le infrastrukturo, ki je sporna, ne pa celotnega obsega zmogljivosti, za katerega zaprošajo prosilci, ki med seboj konkurirajo.“

Obrazložitev

Tudi neodvisen upravljavec infrastrukture utegne prednostno obravnavati velike prevoznike v železniškem prometu pred malimi, saj veliki prevozniki na splošno zaprošajo za več zmogljivosti in s tem več prispevajo k prihodkom upravljavca infrastrukture. S tem predlogom spremembe se pojasni, da upravljavec infrastrukture v primeru hkratnih prošenj za dostop po tirih ne sme neupravičeno dajati prednosti prevoznikom, ki so velike stranke, pred tistimi, ki so male.

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 c (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 54 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8c. V členu 54 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

 

1. V primeru motenj voženj vlaka zaradi tehnične napake ali nesreče upravljavec infrastrukture sprejme vse potrebne ukrepe za vzpostavitev normalnega stanja. V ta namen izdela načrt dela v izrednih razmerah, ki vsebuje seznam različnih organov, ki jih je treba obvestiti v primeru hudih nesreč ali resnih motenj voženj vlaka. V primeru motnje, ki bi lahko vplivala na čezmejni promet, upravljavec infrastrukture posreduje vse ustrezne informacije drugim upravljavcem infrastrukture, na čigar omrežja in promet bi motnja lahko vplivala. Ustrezni upravljavci infrastrukture sodelujejo, da se vzpostavi normalen čezmejni promet.”

Obrazložitev

S spremembo člena 54(1) se zagotovi, da se informacije o motnji v enem omrežju, ki bi lahko vplivala na promet v drugi državi članici, sporočijo drugim potencialno prizadetim upravljavcem infrastrukture.

Predlog spremembe  78

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 d (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 55 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8d. Členu 55 se doda naslednji odstavek:

 

„3a. Države članice zagotovijo, da imajo regulatorni organi potrebne organizacijske in operativne zmogljivosti iz člena 56 te direktive in po potrebi sprejmejo akcijski načrt, s katerim bi jim te zmogljivosti zagotovile.“

Predlog spremembe  79

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 e (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 56

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

8e. Člen 56 se spremeni:

Naloge regulatornega organa

Naloge regulatornega organa

1. Brez poseganja v člen 46(6) ima prosilec pravico pri regulatornem organu vložiti pritožbo, če meni, da je bil nepravično obravnavan, diskriminiran ali kako drugače oškodovan, še zlasti proti odločitvam upravljavca infrastrukture ali, po potrebi, proti odločitvam prevoznika v železniškem prometu ali upravljavca objektov za izvajanje železniških storitev v zvezi s/z:

1. Brez poseganja v člen 46(6) ima prosilec pravico pri regulatornem organu vložiti pritožbo, če meni, da je bil nepravično obravnavan, diskriminiran ali kako drugače oškodovan, še zlasti proti odločitvam upravljavca infrastrukture ali, po potrebi, proti odločitvam prevoznika v železniškem prometu ali upravljavca objektov za izvajanje železniških storitev v zvezi s/z:

(a) programom omrežja v začasnih in končnih različicah;

(a) programom omrežja v začasnih in končnih različicah;

(b) v programu omrežja določenimi merili;

(b) v programu omrežja določenimi merili;

(c) postopkom dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti in njegovimi rezultati;

(c) postopkom dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti in njegovimi rezultati;

(d) ureditvijo zaračunavanja uporabnin;

(d) ureditvijo zaračunavanja uporabnin;

(e) višino in strukturo uporabnin, ki jih mora ali bi jih moral plačati;

(e) višino in strukturo uporabnin, ki jih mora ali bi jih moral plačati;

(f) ureditvijo dostopa v skladu s členi 10 do 13;

(f) ureditvijo dostopa v skladu s členi 10 do 13;

(g) dostopom do storitev in njihovim zaračunavanjem v skladu s členom 13.

(g) dostopom do storitev in njihovim zaračunavanjem v skladu s členom 13;

 

(ga) načrtovanimi ali nenačrtovanimi deli vzdrževanja infrastrukture.

2. Brez poseganja v pristojnosti nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, v zvezi z varstvom konkurence na trgih storitev železniškega prometa je regulatorni organ pristojen za spremljanje konkurenčnih razmer na trgih storitev železniškega prometa ter zlasti preverja točke (a) do (g) odstavka 1 na lastno pobudo in z namenom preprečevanja diskriminacije prosilcev. Zlasti preverja, če program omrežja vsebuje diskriminatorne določbe ali daje upravljavcu infrastrukture diskrecijska pooblastila, ki bi se lahko uporabila za diskriminacijo prosilcev.

2. Brez poseganja v pristojnosti nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, v zvezi z varstvom konkurence na trgih storitev železniškega prometa je regulatorni organ pristojen za spremljanje konkurenčnih razmer na trgih storitev železniškega prometa ter zlasti preverja točke (a) do (ga) odstavka 1 na lastno pobudo in z namenom preprečevanja diskriminacije prosilcev. Zlasti preverja, ali program omrežja vsebuje diskriminatorne določbe ali daje upravljavcu infrastrukture diskrecijska pooblastila, ki bi se lahko uporabila za diskriminacijo prosilcev.

3. Regulatorni organ tudi tesno sodeluje z nacionalnim varnostnim organom v smislu Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti [19] in z licenčnim organom v smislu te direktive.

3. Regulatorni organ tudi tesno sodeluje z nacionalnim varnostnim organom v smislu Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti [19] in z licenčnim organom v smislu te direktive.

Države članice zagotovijo, da ti organi skupaj razvijejo okvir za izmenjavo informacij in sodelovanje, namenjen preprečevanju škodljivih vplivov na konkurenco ali varnost na trgu storitev v železniškem prometu. Ta okvir vključuje mehanizem, s katerim regulatorni organ zagotavlja nacionalnemu varnostnemu organu in licenčnemu organu priporočila o vprašanjih, ki lahko vplivajo na konkurenco na trgu storitev v železniškem prometu, nacionalni varnostni organ pa regulatornemu organu in licenčnemu organu posreduje priporočila o vprašanjih, ki lahko vplivajo na varnost. Brez poseganja v neodvisnost posameznega organa na področju, za katero je pristojen, zadevni organ pred sprejetjem svoje odločitve preuči vsa tovrstna priporočila. Če zadevni organ odloči, da ne bo upošteval teh priporočil, svojo odločitev utemelji.

Države članice zagotovijo, da ti organi skupaj razvijejo okvir za izmenjavo informacij in sodelovanje, namenjen preprečevanju škodljivih vplivov na konkurenco ali varnost na trgu storitev v železniškem prometu. Ta okvir vključuje mehanizem, s katerim regulatorni organ zagotavlja nacionalnemu varnostnemu organu in licenčnemu organu priporočila o vprašanjih, ki lahko vplivajo na konkurenco na trgu storitev v železniškem prometu, nacionalni varnostni organ pa regulatornemu organu in licenčnemu organu posreduje priporočila o vprašanjih, ki lahko vplivajo na varnost. Brez poseganja v neodvisnost posameznega organa na področju, za katero je pristojen, zadevni organ pred sprejetjem svoje odločitve preuči vsa tovrstna priporočila. Če zadevni organ odloči, da ne bo upošteval teh priporočil, svojo odločitev utemelji.

4. Države članice lahko odločijo, da je regulatorni organ zadolžen za sprejemanje nezavezujočih mnenj o začasnih različicah poslovnega načrta iz člena 8(3), pogodbenem dogovoru in načrtu razširitve zmogljivosti, v katerih se navede zlasti, ali zadevni instrumenti ustrezajo konkurenčnim razmeram na trgih storitev železniškega prometa.

4. Države članice lahko odločijo, da je regulatorni organ zadolžen za sprejemanje nezavezujočih mnenj o začasnih različicah poslovnega načrta iz člena 8(3), pogodbenem dogovoru in načrtu razširitve zmogljivosti, v katerih se navede zlasti, ali zadevni instrumenti ustrezajo konkurenčnim razmeram na trgih storitev železniškega prometa.

5. Regulatorni organ ima ustrezne organizacijske sposobnosti z vidika človeških in materialnih virov, ki so sorazmerni s pomembnostjo železniškega sektorja v posamezni državi članici.

5. Regulatorni organ ima ustrezne organizacijske sposobnosti z vidika človeških in materialnih virov, ki so sorazmerni s pomembnostjo železniškega sektorja v posamezni državi članici.

6. Regulatorni organ zagotavlja, da so uporabnine, ki jih določi upravljavec infrastrukture, v skladu z oddelkom 2 poglavja IV in nediskriminatorne. Pogajanja o višini uporabnin za infrastrukturo med prosilci in upravljavcem infrastrukture so dovoljena le v primeru, če se izvajajo pod nadzorom regulatornega organa. Regulatorni organ posreduje, če je verjetno, da bodo pogajanja v nasprotju z zahtevami tega poglavja.

6. Regulatorni organ zagotavlja, da so uporabnine, ki jih določi upravljavec infrastrukture, v skladu z oddelkom 2 poglavja IV in nediskriminatorne. Poleg tega zagotovi, da uporabnine, ki jih določijo upravljavci infrastrukture, upravljavci objektov, potrebnih za izvajanje storitev, ali prevozniki v železniškem prometu, vključno z dostopom do železniških tirov, železniških postaj, njenih zgradb in drugih objektov, niso diskriminatorne. Predvidene spremembe višine ali strukture uporabnin iz tega odstavka pa se regulatornemu organu sporočijo dva meseca pred njihovim predvidenim začetkom veljavnosti. Regulatorni organ lahko najpozneje en mesec pred predvidenim začetkom veljavnosti teh sprememb zahteva njihovo znižanje ali povišanje, preložitev ali razveljavitev. Pogajanja o višini uporabnin za infrastrukturo med prosilci in upravljavcem infrastrukture so dovoljena le v primeru, če se izvajajo pod nadzorom regulatornega organa. Regulatorni organ posreduje, če je verjetno, da bodo pogajanja v nasprotju z zahtevami tega poglavja.

7. Regulatorni organ se redno, v vsakem primeru pa najmanj vsaki dve leti, posvetuje s predstavniki uporabnikov storitev železniškega tovornega in potniškega prevoza, da se upoštevajo njihovi pogledi na trg v železniškem prometu.

7. Regulatorni organ se redno, v vsakem primeru pa najmanj vsaki dve leti, posvetuje s predstavniki uporabnikov storitev železniškega tovornega in potniškega prevoza, da se upoštevajo njihovi pogledi na trg v železniškem prometu.

8. Regulatorni organ ima pravico od upravljavca infrastrukture, od prosilcev in vsake prizadete tretje strani v zadevni državi članici zahtevati potrebne informacije.

8. Regulatorni organ ima pravico od upravljavca infrastrukture, od prosilcev in vsake prizadete tretje strani v zadevni državi članici zahtevati potrebne informacije.

Zahtevane informacije se predložijo v razumnem roku, ki ga določi regulatorni organ in ki ne presega enega meseca, razen v izjemnih okoliščinah, če se regulatorni organ strinja in odobri časovno omejeno podaljšanje za največ dva dodatna tedna. Regulatornemu organu je omogočeno, da takšne zahteve izvršuje z ustreznimi kaznimi, tudi denarnimi kaznimi. Informacije, ki se predložijo regulatornemu organu, vključujejo vse podatke, ki jih regulatorni organ zahteva v okviru svoje pritožbene funkcije ter naloge spremljanja konkurence na trgih storitev železniškega prometa v skladu z odstavkom 2. Sem spadajo podatki, ki so potrebni v statistične namene in namene opazovanja trga.

Zahtevane informacije se predložijo v razumnem roku, ki ga določi regulatorni organ in ki ne presega enega meseca, razen v izjemnih okoliščinah, če se regulatorni organ strinja in odobri časovno omejeno podaljšanje za največ dva dodatna tedna. Regulatornemu organu je omogočeno, da takšne zahteve izvršuje z ustreznimi kaznimi, tudi denarnimi kaznimi. Informacije, ki se predložijo regulatornemu organu, vključujejo vse podatke, ki jih regulatorni organ zahteva v okviru svoje pritožbene funkcije ter naloge spremljanja konkurence na trgih storitev železniškega prometa v skladu z odstavkom 2. Sem spadajo podatki, ki so potrebni v statistične namene in namene opazovanja trga.

9. Regulatorni organ preuči vsako pritožbo in po potrebi zaprosi za ustrezne informacije ter prične posvetovanja z vsemi zadevnimi stranmi v roku enega meseca od prejema pritožbe. Organ odloča o vsaki pritožbi, sprejme ukrepe za ureditev razmer in o svoji utemeljeni odločitvi obvesti zadevne strani v vnaprej določenem razumnem roku, v vsakem primeru pa najpozneje v šestih tednih po prejemu vseh potrebnih informacij. Brez poseganja v pristojnosti nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, za varstvo konkurence na trgih storitev železniškega prometa regulatorni organ po potrebi in na lastno pobudo odloči o primernih ukrepih, da se popravi diskriminacija prosilcev, izkrivljanje trga in druge oblike nezaželenega razvoja dogodkov na teh trgih, zlasti ob upoštevanju točk (a) do (g) odstavka 1.

9. Regulatorni organ preuči vsako pritožbo in po potrebi zaprosi za ustrezne informacije ter prične posvetovanja z vsemi zadevnimi stranmi v roku enega meseca od prejema pritožbe. Organ odloča o vsaki pritožbi, sprejme ukrepe za ureditev razmer in o svoji utemeljeni odločitvi obvesti zadevne strani v vnaprej določenem razumnem roku, v vsakem primeru pa najpozneje v šestih tednih po prejemu vseh potrebnih informacij. Brez poseganja v pristojnosti nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, za varstvo konkurence na trgih storitev železniškega prometa regulatorni organ po potrebi in na lastno pobudo odloči o primernih ukrepih, da se popravi diskriminacija prosilcev, izkrivljanje trga in druge oblike nezaželenega razvoja dogodkov na teh trgih, zlasti ob upoštevanju točk (a) do (ga) odstavka 1.

Odločitev regulatornega organa zavezuje vse stranke, ki jih odločitev zajema in ni pod nadzorom druge upravne instance. Regulatorni organ mora imeti možnost, da svoje odločitve izvršuje z ustreznimi kaznimi, tudi denarnimi kaznimi.

Odločitev regulatornega organa zavezuje vse stranke, ki jih odločitev zajema in ni pod nadzorom druge upravne instance. Regulatorni organ mora imeti možnost, da svoje odločitve izvršuje z ustreznimi kaznimi, tudi denarnimi kaznimi.

Kadar je pritožba vložena zoper zavrnitev dodelitve infrastrukturnih zmogljivosti ali zoper pogoje ponudbe zmogljivosti, regulatorni organ bodisi potrdi, da odločitve upravljavca infrastrukture ni treba spreminjati, bodisi zahteva spremembo te odločitve v skladu z navodili regulatornega organa.

Kadar je pritožba vložena zoper zavrnitev dodelitve infrastrukturnih zmogljivosti ali zoper pogoje ponudbe zmogljivosti, regulatorni organ bodisi potrdi, da odločitve upravljavca infrastrukture ni treba spreminjati, bodisi zahteva spremembo te odločitve v skladu s svojimi navodili. Upravljavec infrastrukture ravna v skladu z odločitvijo regulatornega organa najkasneje v enem mesecu od prejetja obvestila o tej odločitvi.

10. Države članice zagotovijo, da za odločitve regulatornega organa obstaja možnost sodnega nadzora. Pritožba lahko zadrži izvršitev odločitve regulatornega organa le, če bi lahko takojšnji učinek odločitve regulatornega organa prosilcu povzročil nepopravljivo ali očitno prekomerno škodo. Ta določba ne posega v pristojnosti sodišča, pri katerem je pritožba vložena, v skladu z ustavnim pravom, kakor je primerno.

10. Države članice zagotovijo, da za odločitve regulatornega organa obstaja možnost sodnega nadzora. Pritožba lahko zadrži izvršitev odločitve regulatornega organa le, če bi lahko takojšnji učinek odločitve regulatornega organa prosilcu povzročil nepopravljivo ali očitno prekomerno škodo. Ta določba ne posega v pristojnosti sodišča, pri katerem je pritožba vložena, v skladu z ustavnim pravom, kakor je primerno.

11. Države članice zagotovijo, da se odločitve, ki jih sprejme regulatorni organ, objavijo.

11. Države članice zagotovijo, da se odločitve, ki jih sprejme regulatorni organ, objavijo.

12. Regulatorni organ je pristojen, da izvaja revizije ali sproži zunanje revizije z upravljavci infrastrukture, upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, in po potrebi s prevozniki v železniškem prometu, da bi preveril upoštevanje določb glede ločevanja poslovnih računov iz člena 6. Regulatorni organ ima v zvezi s tem pravico zahtevati vse ustrezne informacije. Regulatorni organ je zlasti pristojen, da od upravljavca infrastrukture, upravljavcev objektov za izvajanje železniških storitev, in vseh prevoznikov ali drugih subjektov, ki izvajajo ali integrirajo različne tipe železniškega prevoza ali upravljanja infrastrukture, kot je določeno v členu 6(1) in (2) ter členu 13, zahteva predložitev vseh ali nekaterih računovodskih informacij, navedenih v Prilogi VIII, ki so podrobne do zadostne mere, za katero se presodi, da je potrebna in sorazmerna.

12. Regulatorni organ je pristojen, da izvaja revizije ali sproži zunanje revizije z upravljavci infrastrukture, upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, in po potrebi s prevozniki v železniškem prometu, da bi preveril upoštevanje določb glede ločevanja poslovnih računov iz člena 6. Regulatorni organ ima v zvezi s tem pravico zahtevati vse ustrezne informacije. Regulatorni organ je zlasti pristojen, da od upravljavca infrastrukture, upravljavcev objektov za izvajanje železniških storitev, in vseh prevoznikov ali drugih subjektov, ki izvajajo ali integrirajo različne tipe železniškega prevoza ali upravljanja infrastrukture, kot je določeno v členu 6(1) in (2) ter členu 13, zahteva predložitev vseh ali nekaterih računovodskih informacij, navedenih v Prilogi VIII, ki so podrobne do zadostne mere, za katero se presodi, da je potrebna in sorazmerna.

Brez poseganja v pristojnosti nacionalnih organov, pristojnih za vprašanja državne pomoči, lahko regulatorni organ na podlagi poslovnih računov sprejme tudi sklepe v zvezi z vprašanji državne pomoči in jih sporoči tem organom.

Brez poseganja v pristojnosti nacionalnih organov, pristojnih za vprašanja državne pomoči, lahko regulatorni organ na podlagi poslovnih računov sprejme tudi sklepe v zvezi z vprašanji državne pomoči in jih sporoči tem organom.

13. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 60 glede nekaterih sprememb Priloge VIII. Priloga VIII se torej lahko spremeni, da se prilagodi razvoju računovodske prakse in prakse preverjanja ter/ali dopolni z dodatnimi elementi, potrebnimi za preverjanje ločenosti poslovnih računov.

13. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 60 glede nekaterih sprememb Priloge VIII. Priloga VIII se torej lahko spremeni, da se prilagodi razvoju računovodske prakse in prakse preverjanja ter/ali dopolni z dodatnimi elementi, potrebnimi za preverjanje ločenosti poslovnih računov.

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 f (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 57 – odstavek 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8f. v členu 57 se doda naslednji odstavek:

 

„9a. Če prosilec meni, da odločitev upravljavca infrastrukture ovira razvoj mednarodne storitve, lahko zadevo neposredno posreduje mreži regulatornih organov, da poda mnenje. Istočasno se o posredovanju zadeve mreži regulatornih organov obvesti pristojni nacionalni regulatorni organ. Mreža po potrebi zahteva pojasnila od upravljavca infrastrukture, v vsakem primeru pa od zadevnega nacionalnega regulatornega organa. Mreža sprejme in objavi mnenje ter ga sporoči zadevnemu nacionalnemu regulatornemu organu.

 

Mreža regulatornih organov Komisiji predloži letno poročilo o dejavnostih. Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

 

Komisija v roku enega leta po začetku veljavnosti direktive, najpozneje pa 31. decembra 2019, sprejme zakonodajni predlog o ustanovitvi evropskega regulatornega organa s pravno osebnostjo, ki bo imel nadzorno in arbitražno funkcijo ter bo imel pristojnost za reševanje čezmejnih težav ter obravnavo pritožb na sklepe nacionalnih regulatornih organov. Ta organ bo nadomestil evropsko mrežo regulatornih organov.

Predlog spremembe  81

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2012/34/EU

Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra 2024 oceni vpliv te direktive na železniški sektor ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o njenem izvajanju.

1. Komisija do 31. decembra 2024 oceni vpliv te direktive na železniški sektor ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o njenem izvajanju. Ocena upošteva mnenje evropskega regulatornega organa o tem, ali še vedno obstajajo diskriminatorne prakse ali druge vrste izkrivljanja konkurence, ter mnenja, ki jih izrazijo socialni partnerji v ustreznem odboru Unije za socialni dialog.

Predlog spremembe  82

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2012/34/EU

Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Do istega datuma Komisija oceni, ali v povezavi z upravljavci infrastrukture, ki so del vertikalno povezanega podjetja, še obstajajo diskriminatorno ravnanje ali druge vrste izkrivljanja konkurence. Komisija po potrebi predlaga nove zakonodajne ukrepe.

Do istega datuma evropski regulatorni organ oceni, ali še obstajajo diskriminatorno ravnanje ali druge vrste izkrivljanja konkurence ter objavi priporočila za nadaljnje ukrepe politike. Komisija po potrebi na podlagi teh priporočil predlaga nove zakonodajne ukrepe.

Predlog spremembe  83

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9 a (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a. V členu 63(1) se doda naslednji pododstavek:

 

„Komisija najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive oceni njen učinek na razvoj trga dela za vlakovno osebje in, če je primerno, predlaga nove zakonodajne ukrepe o izdajanju spričeval za to osebje.”

Predlog spremembe  84

Predlog direktive

Člen 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1371/2007

Člen 2 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Uredba (ES) št. 1371/2007 se spremeni, da se glasi:

 

Člen 2(3) se nadomesti z naslednjim:

 

3. Z začetkom veljavnosti te uredbe se členi 9, 10, 11, 12, 19, 20(1) in 26 uporabljajo za vse storitve železniškega potniškega prometa v celotni Uniji.”

Obrazložitev

Ta sprememba Uredbe št. 1371/2007 je potrebna, da se to besedilo uskladi z novimi določbami o vozovnicah, ki veljajo za vse proge, ter o uporabi sistemov informacijske tehnologije. Te so obravnavane v členih 9 in 10 Uredbe 1371/2007. Člen 9 se sicer že uporablja, vendar lahko države članice dovolijo začasno izvzetje od uporabe člena 10. Njegov prenos mora biti obvezen, da bi oblikovali jasno pravno okolje.

Predlog spremembe  85

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

 

1. Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. V prečiščeni obliki, skupaj z Direktivo št. 2012/34/EU, ki jo spreminja, je na voljo v treh mesecih po svoji objavi.

Predlog spremembe  86

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Točke od 5 do 8 člena 1 se uporabljajo od 1. januarja 2018 [pravočasno za delovni vozni red, ki se začne uporabljati 14. decembra 2019].

2. Točke od 5 do 8 člena 1 se uporabljajo od 1. januarja 2018 [pravočasno za delovni vozni red, ki se začne uporabljati 14. decembra 2019].

 

Do datuma uporabe točke 5 in brez poseganja v mednarodne storitve potniškega prometa se od držav članic ne zahteva, da odobrijo pravico dostopa prevoznikom v železniškem prometu in njihovim neposredno ali posredno nadzorovanih podružnic, ki imajo licenco v državah članicah, ki ne zagotavljajo podobne pravice dostopa.

(1)

UL C 327, 12.11.2013. str. 122.

(2)

UL C 356, 5.12.2013, str. 92.


OBRAZLOŽITEV

I. Predlog Komisije

V zadnjem desetletju so bili postopnemu odprtju nacionalnih trgov ter povečanju konkurenčnosti in interoperabilnosti železniških storitev namenjeni trije „železniški paketi“. Modalni delež železniškega prometa v notranjem prometu EU je kljub temu ostal skromen, še vedno pa obstajajo tudi številne tehnične ovire. Namen četrtega železniškega paketa je odpraviti ovire, ki omejujejo učinkovitost trgov storitev v železniškem prometu, ter tako povečati uspešnost železniškega sektorja in vzpostaviti enotno evropsko železniško območje.

Komisija v zvezi s tem predlogom meni, da se preostale ovire nanašajo predvsem na dostop do trga notranjih potniških storitev, kar omejuje razvoj sektorja in ustvarja razlike med državami članicami, ki so svoje trge odprle, in tistimi, ki jih niso.

Drugi sklop problemov so vprašanja, ki zadevajo upravljanje upravljavcev infrastrukture. Ker so upravljavci infrastrukture naravni monopoli, se ne odzivajo vedno na potrebe trga in njegovih uporabnikov, s čimer ovirajo delovanje celotnega sektorja. V številnih državah članicah niso sposobni opravljati svojih nalog, ker so njihove funkcije razdeljene med dva različna organa. Poleg tega bi bilo treba izboljšati čezmejno sodelovanje med upravljavci infrastrukture.

Več ovir za vstop na trg izvira tudi iz razmer, v katerih so upravljanje infrastrukture in prevozne dejavnosti del iste povezane strukture. V takšnem primeru se upravljavci infrastrukture srečujejo z navzkrižjem interesov, kar bi lahko vodilo v diskriminacijo pri dostopu drugih prevoznikov v železniškem prometu do infrastrukture.

Povezane strukture zelo otežujejo tudi izvrševanje ločevanja računov med upravljanjem infrastrukture in dejavnostmi prevoznih storitev. V povezani strukturi regulatorji težko sledijo finančnim tokovom med krovno družbo in njenimi hčerinskimi družbami. Navzkrižno subvencioniranje in prenosi javnih sredstev, dodeljenih upravljavcu infrastrukture za financiranje konkurenčnih dejavnosti, niso zgolj resna ovira za vstopanje na trg za nove izvajalce, ampak tudi nezakonita uporaba državne pomoči.

II. Pripombe poročevalca

Pripravljavec mnenja se strinja s splošnim ciljem Komisije, kar zadeva vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja. Delež železniškega prometa bi se moral v primerjavi z drugimi vrstami prevoza povečati, EU pa bi si morala prizadevati, da bi železniški promet ponovno postal zanesljiv in privlačen. Vendar liberalizacija ne bi smela biti cilj sama po sebi, ampak koristno orodje za vzpostavitev bolj konkurenčnega sektorja s kakovostnimi storitvami. Odprtje trga morajo spremljati stroga pravila o pravicah potnikov v zvezi s /informacijami o potovanju in izdajanjem vozovnic in poostreni socialni predpisi za železniške delavce.

Poleg tega je treba najti pravo ravnovesje med odprtjem trga in zaščito obveznosti javnih služb za vsako državo članico. Treba bi se bilo izogibati tako izbiranju komercialno najbolj zanimivih železniških prog kot tudi sistematičnemu zapiranju manj donosnih prog.

Kar zadeva predlog Komisije, poročevalec meni, da je treba še posebej skrbno obravnavati naslednja vprašanja :

1. Odprtje trga in pogodbe o izvajanju javne službe: bolj „uravnotežen pristop”

Prosto dostopne storitve bi morale biti zagotovljene povsod, kjer ni obveznosti javnih služb. Kjer pa se storitve izvajajo v okviru pogodbe o izvajanju javne službe, bi moralo odprtje trga potekati bolj postopoma, kot je to predvidela Komisija. Treba je upoštevati raznolikost omrežij glede velikosti in gostote ter različnih organizacijskih struktur držav članic. Države članice imajo drugačne izkušnje s procesom odpiranja trga, zato bi morale imeti dovolj prožnosti, da bi svoja omrežja lahko organizirale tako, da bi dosegle najboljše možno / optimalno razmerje med prosto dostopnimi storitvami in storitvami, ki se izvajajo v okviru pogodb o izvajanju javne službe, in da bi lahko vsem potnikom zagotovile kakovostne storitve. Zato bi morale imeti države članice možnost izbire med več možnostmi, da bi našle pravo ravnovesje med prosto dostopnimi storitvami in obveznostmi javnih služb.

V skladu s predlogom Komisije lahko prevozniki v železniškem prometu sedaj za izvajanje različnih vrst prevoznih storitev (ne glede na to, ali gre za tovorne storitve ali potniški promet, notranje ali mednarodne storitve) dostopajo do železniškega omrežja po vsej EU. Države članice lahko omejijo ta prost dostop za zaščito storitev, ki se izvajajo v okviru pogodbe o izvajanju javne službe, če bi prost dostop ogrozil ekonomsko ravnovesje te pogodbe o izvajanju javne službe. Regulatorni organ oceni, ali bo ogroženo ekonomsko ravnovesje pogodbe, in lahko v skladu s tem zahteva spremembo nove storitve ali celo ustavi njeno izvajanje.

Poleg tega bi bilo treba omogočiti omejitev prostega dostopa, če je bila pogodba o izvajanju javne službe dodeljena na podlagi razpisnega postopka, da se izključna pravica za izvajanje železniških storitev podeli prevozniku, ki je sklenil pogodbo, ne da opravljal preskus ekonomskega ravnovesja. Ta postopek zaradi organizacije razpisnega postopka še vedno zagotavlja zadostno stopnjo konkurenčnosti. Istočasno pa pristojnim organom in izvajalcu pogodbe o izvajanju javne službe zagotavlja varno načrtovanje , ko je storitev vzpostavljena. Nadalje bi ta možnost „uravnoteženega pristopa” državam članicam in pristojnim organom omogočila, da se postopoma seznanijo s konkurenčnimi razpisnimi postopki. Če se država članica odloči omejiti pravico prostega dostopa, to ne sme vplivati na pravico do mednarodne kabotaže, razen če bi bilo ogroženo ekonomsko ravnovesje zadevne pogodbe o izvajanju javne službe.

Da se bo preskus ekonomskega ravnovesja enotno uporabljal v vseh državah članicah, je treba merila zanj natančneje opredeliti in zagotoviti boljše smernice.

2. Boljše upravljanje železniškega sektorja

Poročevalec na tej stopnji ne predlaga nobenih bistvenih sprememb v zvezi z neodvisnostjo upravljavca infrastrukture. Na splošno velja, da močnejši kot je regulatorni organ, bolj prožni so lahko značilnosti struktur vertikalno povezanih podjetij. Določbe o organizaciji sistemov IT in prenosi osebja so preveč normativni; povezanim podjetjem bi pod nadzorom regulatornega organa lahko dali na voljo več manevrskega prostora, da sprejmejo ustrezne ukrepe. Vendar to izključuje večjo prožnost v zvezi s finančno preglednostjo med različnimi enotami takšne povezane strukture. Zato poročevalec ustreznih določb, ki jih je predlagala Komisija, ne želi spreminjati.

Predlaga pa se dodatna okrepitev vloge regulatornega organa, ki lahko predhodno odobri uporabnine, ki jih je določil upravljavec infrastrukture, če je del povezanega podjetja. Poročevalec želi poudariti, da morajo vse države članice zagotoviti, da ima njihov regulatorni, organ potrebne organizacijske zmogljivosti v smislu človeških in materialnih virov za opravljanje svojih funkcij, kot so določene v členu 56 Direktive 2012/34/EU.

Kjer obstaja popolna ločitev upravljavcev infrastrukture in prevoznikov v železniškem prometu, bi jim bilo smiselno omogočiti sodelovanje v okviru konkretnih projektov, ki bi izboljšali upravljanje infrastrukture in storitve tovornega in potniškega prometa. Takšno sodelovanje ali zavezništvo bi moralo biti časovno omejeno, regulatorni organ ga bi moral nadzirati, hkrati pa ne bi smelo ogrožati neodvisnosti upravljavca infrastrukture. Služiti bi moralo kot orodje za določitev praktične ureditve za rešitev določenih težav, kot so boljša organizacija prometa na delu infrastrukture, na katerem pogosto prihaja do zamud.

3. Pravice potnikov – vzpostavitev ustreznega sistema za izdajo vozovnic, ki veljajo za vse proge

Določbe o pravicah potnikov v Uredbi 1371/2007(1) so korak v pravo smer, vendar so žal prešibke, da bi vidno vplivale na razvoj sistema za izdajo vozovnic, ki veljajo za vse proge, na ravni EU. Znotraj sektorja se iščejo rešitve, vendar bodo, ko bodo na voljo, ostale neobvezne. To z vidika pravic potnikov ni dovolj. Poročevalec predlaga, da razvoj takšnih storitev postane obvezen v vseh državah članicah do leta 2020. Ta rok bi sektorju omogočil uporabo neobveznega sistema, ki ga trenutno pripravlja Evropska železniška agencija.

Kar zadeva povezani sistem za izdajo vozovnic, bi se morale rešitve razvijati vzporedno in ob upoštevanju koristnosti takšnih sistemov, zlasti za regionalni in lokalni promet.

Poročevalec meni, da bi morali biti podatki o voznem redu na voljo tretjim stranem, da bi jih lahko uporabile za razvoj inovativnih rešitev za načrtovalce potovanj itd..

4. Krepitev socialnih določb

Nadaljnje odpiranje trga in večja konkurenca morata biti tesno povezana s krepitvijo socialnih predpisov, da se omeji morebitne negativne posledice za železniško osebje. Konkurenca ne bi smela negativno vplivati na socialne razmere. Prevozniki v železniškem prometu bi morali biti zavezani k spoštovanju vseh obstoječih predpisov v zvezi s socialnimi in delovnimi pogoji, njihovo nespoštovanje pa bi moralo imeti negativne posledice za zadevnega prevoznika. Poročevalec predlaga, da se zahtevam za pridobitev licence doda zaveza podjetja k spoštovanju obstoječih reprezentativnih kolektivnih pogodb v državah članicah, v katerih želi železniško podjetje delovati.

Ponovno bi bilo treba poskusiti vzpostaviti sistem izdajanja spričeval vlakovnemu osebju, kar je Komisija prvotno predlagala leta 2004, vendar Svet tega takrat ni podprl. Ker se bo mednarodni promet verjetno povečal, bi bilo treba na ravni EU določiti minimalne zahteve za vlakovno osebje, podobne tistim za strojevodje. Komisija bi morala zagotoviti, da države članice v celoti in pravilno izvajajo Direktivo Sveta 2005/47/ES.

Ne nazadnje pa bi bilo za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev tudi na področju delovnih pogojev treba vzpostaviti stalni socialni dialog na ravni EU, da se zagotovi spoštovanje socialnih pravic ter visoka stopnja poklicnih kvalifikacij železniškega osebja.

5. Pojasnitev vloge evropskega omrežja upravljavcev infrastrukture

Predlagano evropsko omrežje je brez dvoma koristno sredstvo za okrepitev čezmejnega sodelovanja upravljavcev infrastrukture. Vendar ni povsem jasno in podrobno opredeljeno. Zato je predlaganih nekaj dopolnitev in dodatnih pojasnil v zvezi s sodelovanjem med koridorji omrežja TEN-T in koridorji za železniški tovorni promet, s vključitvijo nacionalnih varnostnih organov in po potrebi Evropske železniške agencije ter v zvezi z vlogo Komisije in omrežja.

(1)

UREDBA (ES) št. 1371/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu


MANJŠINSKO MNENJE

v skladu s členom 52(3) Poslovnika

o osnutku poročila o

spremembi Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in

Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja

glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa

in upravljanja železniške infrastrukture

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Saïd El Khadraoui

ki so ga vložili Jacky Hénin, Jaromír Kohlicek in Sabine Wils v imenu GUE-NGL

Ker so prvi trije železniški svežnji povzročili povečanje stroškov za uporabnike, velik upad števila ton tovora, ki se prepelje po železnici, pa tudi poslabšanje razmer za železniške delavce,

ker ni bila opravljena nobena resna ocena prejšnjih železniških svežnjev,

meni, da je četrti železniški sveženj v nasprotju z interesi uporabnikov, kar zadeva stroške, varnost in dostopnost;

meni, da vodi ločitev med upravljavci infrastrukture in prevozniki k uporabi prihodkov za plačilo dividend delničarjem, namesto da bi se vložili v potrebno okrepitev železniškega omrežja;

meni, da je omejevanje, po obdobju za prenos pa celo prepoved, neposredne sklenitve prevoznih pogodb v nasprotju s pravico lokalnih oblasti, da odločijo, kako bodo organizirale storitev javnega prometa, to pa je pravica, zagotovljena s protokolom 26 PEU, in meni, da bo obveznost opravljanja razpisnega postopka lokalnim oblastem povzročila nepotrebne stroške;

meni, da bi četrti železniški sveženj poslabšal delovne pogoje železniških delavcev in da pritiskanje na železniške delavce ogroža varnost vseh;

zato v celoti zavrača četrti železniški sveženj, ki poudarja destruktivno logiko liberalizacije.


MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (20.11.2013)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

(COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))

Pripravljavec mnenja: Frédéric Daerden

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Različne liberalizacije storitvenih sektorjev, tudi železniškega, ki jih je v zadnjih desetletjih izvedla Evropska unija, spadajo v izvrševanje člena 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije in so torej sestavni del njenega projekta.

Cilj vzpostavitve enotnega trga ne sme biti sam sebi namen, ampak mora njegov namen biti znižanje stroškov za potrošnike ob ohranjanju visoke kakovosti storitev, dosegljivih vsem.

Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko rečemo, da različne liberalizacijske pobude v sektorjih, v katerih so storitve prek nacionalnih monopolov zgodovinsko zagotavljali javni operaterji, niso dosegle tega dvojnega cilja.

Že v samem železniškem sektorju je najti primere nezadovoljstva:

•     V mednarodnem potniškem prometu, ki je od leta 2010 odprt za konkurenco, povečana konkurenca ni prinesla znatnega znižanja cen, povzročila pa je zaprtje starih čezmejnih prog, ki niso bile zgrajene za visoke hitrosti. Poleg tega sektor ni zaznal pričakovane rasti, svoje tržne deleže pa mora pridobivati bolj na intermodalni ravni kot na intramodalni.

•     V zvezi z nacionalnim potniškim prometom v Veliki Britaniji, državi članici z najnaprednejšo zakonodajo s področja liberalizacije, EESO poudarja nezadovoljstvo britanskih uporabnikov in pogosto potrebo po vključitvi države v integracijo sektorja (tarife, distribucija, vozni redi…).

•     V zvezi z notranjim potniškim prometom je bilo v celotni Uniji najmanj 15 postopkov za ugotavljanje kršitev v zvezi z neustreznim prenosom, kar dokazuje, da liberalizacija poteka prehitro, saj bi morala ta za sodelovanje pri izgradnji evropskega projekta potekati brez konfliktov z nacionalnimi modeli, ki so državljanom desetletja služili kot model za kakovost.

Ob upoštevanju teh dejstev poročevalec meni, da ni izkazane potrebe po nadaljnji liberalizaciji v sektorju železniškega potniškega prometa, zato je s predlogi sprememb na več ravneh želel omiliti tveganje negativnih posledic za državljane in zlasti delavce v sektorju ter se osredotočil na naslednje vidike:

•     Čim bolj integrirano upravljanje: čeprav je dosledno ločevanje upravljavcev infrastrukture in prevoznikov temelji na skrbi za zagotavljanje konkurenčnosti, pa strah, ki ga vzbuja pri organizacijah uporabnikov, sektorskih sindikatih ali „zgodovinskih” prevoznikih, poročevalca napeljuje k mnenju, da radikalne rešitve niso zaželene. Najverjetneje bo posledica manjša vzajemnost virov za materialne naložbe in več birokracije, ki škodi kakovosti storitev in varnosti uporabnikov. Poročevalec se je zato odločil, da v skladu z odločbo Sodišča Evropske unije z dne 28. februarja 2013 nacionalnemu regulatornemu organu da čim večjo svobodo na tem področju.

•     Čim večja svoboda držav članic, da izberejo med razpisnimi postopki in neposredno dodelitvijo koncesij za javne storitve z znatnim zvišanjem mejnih vrednosti.

•     Vključitev pravil za zaščito uporabnikov, delavcev in okolja v nacionalne načrte trajnostnih javnih prevozov in v njihove socialne in okoljske vidike, s čimer se merilo kakovosti ter socialna in okoljska merila lažje vključijo tudi v razpisne postopke.

•     Okrepitev zaščite delavcev s številnimi možnostmi premeščanja osebja v podjetja, ki so na novo dobilo koncesije za javne storitve, z okrepljenim socialnim dialogom v strukturah, z razjasnitvijo delovnega prava, ki velja za osebje na vlakih, zlasti prek sistema izdajanja spričeval osebju, s pozivom državam članicam, da vzpostavijo socialno odgovornost na podlagi solidarnosti med ponudnikom in njegovimi podizvajalci, da se prepreči socialni damping.

•     Vzajemnost, ki je potrebna pri odpiranju trga med državami članicami.

•     Izdatno prehodno obdobje prenosa za države članice (do leta 2029), ki bo tistim, ki sprejemajo politične odločitve v Uniji, omogočilo čas za presojo in analizo pred nadaljnjo liberalizacijo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Več študij in anket je pokazalo, da se je v državah članicah, ki so odprle svoje trge notranjih storitev železniškega potniškega prometa, kot sta to storili Švedska in Združeno kraljestvo, trg železniškega prometa povečal, potniki in osebje pa so bolj zadovoljni.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja vzpostavlja enotno evropsko železniško območje s skupnimi pravili o upravljanju prevoznikov v železniškem prometu in upravljavcev infrastrukture, financiranju infrastrukture in zaračunavanju uporabnin, pogojih za dostop do železniške infrastrukture in storitev ter o regulatornem nadzoru trga storitev v železniškem prometu. Z zagotovitvijo vseh teh elementov se odpiranje trga Unije za storitve v železniškem prometu in reforma upravljanja upravljavcev infrastrukture s ciljem zagotavljanja enakega dostopa do infrastrukture zdaj lahko zaključita.

(3) Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja vzpostavlja enotno evropsko železniško območje s skupnimi pravili o upravljanju prevoznikov v železniškem prometu in upravljavcev infrastrukture, financiranju infrastrukture in zaračunavanju uporabnin, pogojih za dostop do železniške infrastrukture in storitev ter o regulatornem nadzoru trga storitev v železniškem prometu. Z zagotovitvijo vseh teh elementov se odpiranje trga Unije za storitve v železniškem prometu in reforma upravljanja upravljavcev infrastrukture s ciljem zagotavljanja enakega dostopa do infrastrukture zdaj lahko zaključita, da se izboljša kakovost železniških storitev v vsej Evropi ob ohranjanju socialnih standardov in pogojev zaposlovanja.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Države članice so odgovorne za organizacijo trga dela za železniško osebje. Vseeno pa bi morale zagotoviti, da organizacija trga dela ne škoduje kakovosti storitve. Zakonodaja Evropske unije že določa jasen okvir za zaščito železniških delavcev.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Z vzpostavitvijo usklajevalnega odbora bi bilo treba zagotoviti boljše usklajevanje med upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu, da se dosežeta učinkovito upravljanje in uporaba infrastrukture.

črtano

Obrazložitev

Ta uvodna izjava ne prispeva dodatne vrednosti h končni različici tega besedila, temveč zgolj opominja na klavzulo o pregledu iz prenovitve direktive, ki je privedla do sedanjega predloga Komisije.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Čezmejne probleme bi bilo treba učinkovito obravnavati med upravljavci infrastrukture iz različnih držav članic z vzpostavitvijo evropskega omrežja upravljavcev infrastrukture.

(7) Izboljšati in okrepiti je treba čezmejno sodelovanje upravljavcev infrastrukture. Čezmejne probleme bi bilo treba učinkovito obravnavati med upravljavci infrastrukture iz različnih držav članic z vzpostavitvijo evropskega omrežja upravljavcev infrastrukture.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Vertikalno povezana podjetja ne morejo nikoli imeti potrebne neodvisnosti med upravljavcem infrastrukture in prevoznikom v železniškem prometu. Ta struktura lahko povzroči navzkrižno subvencioniranje, ki onemogoča enake pogoje in povzroča izkrivljanje konkurence.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Med postopkom odpiranja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa bi bilo treba resno upoštevati izboljšanje železniške varnosti, zlasti ko gre za prenovitev sedanjih povezanih struktur, da ne bi še povečali upravnih ovir, ki bi ogrozile vzdrževanje in izboljšanje varnosti.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Ob upoštevanju raznolikosti omrežij glede velikosti in gostote ter različnih organizacijskih struktur nacionalnih in lokalnih ali regionalnih organov in njihovih izkušenj v procesu odprtja trga mora imeti vsaka država dovolj prožnosti, da svoja omrežja organizira tako, da se doseže optimalna kombinacija med storitvami s prostim dostopom in storitvami, ki se izvajajo v okviru pogodb o izvajanju javne službe, in se zagotovi visoka kakovost storitev, dostopnih vsem potnikom.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Podelitev pravice dostopa do železniške infrastrukture prevoznikom v železniškem prometu Unije za izvajanje notranjih potniških storitev v vseh državah članicah lahko vpliva na organizacijo in financiranje železniških storitev potniškega prometa, ki se zagotavljajo v okviru pogodb o izvajanju javne službe. Države članice bi morale imeti možnost takšne pravice dostopa omejiti, če bi ogrozile ekonomsko ravnovesje navedenih pogodb o izvajanju javne službe in če je to odobril ustrezni regulatorni organ.

(14) Podelitev pravice dostopa do železniške infrastrukture prevoznikom v železniškem prometu Unije za izvajanje notranjih potniških storitev v vseh državah članicah lahko vpliva na organizacijo in financiranje železniških storitev potniškega prometa, ki se zagotavljajo v okviru pogodb o izvajanju javne službe. Države članice bi morale imeti možnost takšne pravice dostopa omejiti, če bi ogrozile kakovost storitve in razpoložljivost tudi na oddaljenih območjih ali ekonomsko ravnovesje navedenih pogodb o izvajanju javne službe in če je to odobril ustrezni regulatorni organ.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Nadzorni organi morajo upoštevati učinke na omrežje, vzdrževanje povezav, točnost, razpoložljivost, cenovno dostopnost in dostopnost storitev, ki se zagotavljajo v okviru pogodbe o izvajanju javne službe, da opredelijo, če bi bila kakovost storitev, ki se zagotavljajo v okviru pogodbe o izvajanju javne službe, ogrožena zaradi prosto zagotovljene storitve znotraj istega omrežja.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Da bi povečale privlačnost železniških storitev za potnike, bi morale države članice imeti možnost, da od prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo notranje storitve potniškega prometa, zahtevajo, da z vozovnicami, vozovnicami, ki veljajo za vse proge, in rezervacijami sodelujejo v skupnem informacijskem sistemu in povezanem sistemu za izdajo vozovnic. Če se takšen sistem vzpostavi, bi moralo biti zagotovljeno, da ne izkrivlja trga ali ustvarja diskriminacije med prevozniki v železniškem prometu.

(19) Da bi povečale privlačnost železniških storitev za potnike, bi morale države članice od prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo notranje storitve potniškega prometa, zahtevati, da z vozovnicami, vozovnicami, ki veljajo za vse proge, in rezervacijami sodelujejo v skupnem informacijskem sistemu in povezanem sistemu za izdajo vozovnic, vključno z vsemi socialnimi zahtevami. Storitev izdajanja vozovnic ne bi smela ustvariti ovir za invalide, starejše osebe, družine ali osebe, ki potrebujejo posebno pomoč.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Komisija za dokončno vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja in glede na konkurenco v tem sektorju dejavno podpira in spodbuja socialni dialog na ravni Unije, da se zagotovi boljša in dolgotrajna zaščita železniških delavcev pred neželenimi učinki odprtja trga, da se delovni pogoji v sektorju ne poslabšajo ter da se razvijejo skupne rešitve za izzive, ki nastajajo pri izvajanju četrtega železniškega svežnja. V zvezi s tem je treba posebno pozornost nameniti psihološkim in socialnim posledicam stresa, ki so mu zaradi sprememb izpostavljeni nekateri uslužbenci. Zato je treba uvesti pogoje za odprtje trgov, zlati zahtevo, po kateri morajo države članice sklepati kolektivne pogodbe, ki veljajo na njihovem območju.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19b) Komisija zagotovi, da države članice v celoti in pravilno izvajajo določbe Direktive Sveta 2005/47/ES z dne 18. julija 2005 o Sporazumu med Skupnostjo Evropskih železnic (CER) in Evropsko Federacijo delavcev v prometu (ETF) o določenih vidikih delovnih pogojev mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve v železniškem sektorju1, zlasti o njihovi varnosti.

 

__________________

 

1 UL L 195, 27.7.2005, str. 15.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19c) Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci infrastrukture bi morali v svojo varnostno kulturo uvesti „kulturo poštenosti“, tako da bi zaposlene dejavno spodbujali k poročanju o nesrečah, incidentih in skorajšnjih nesrečah, povezanih z varnostjo, ne da bi bili kaznovani ali diskriminirani. Kultura poštenosti železniški industriji omogoča učenje iz nesreč, incidentov in skorajšnjih nesreč ter na podlagi teh izkušenj izboljšanje varnosti v železniškem prometu za delavce in potnike.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19d) Za varnost na železnici in pošteno konkurenco je izredno pomembno spoštovanje pravil o delovnem času ter času vožnje in počitka za strojevodje. Na odprtem evropskem železniškem trgu z vse številnejšimi čezmejnimi storitvami je treba nadzirati in uveljavljati spoštovanje delovnega časa in časa vožnje ter počitka . Nalogo preverjanja in uveljavljanja teh pravil bi morali imeti nacionalni varnostni organi; Komisija bi morala predlagati pravila in obvezna redna preverjanja. To pa je možno le z elektronsko napravo na vlaku, ki beleži delovni čas ter čas vožnje in počitka strojevodij.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19e) Glede na razvoj enotnega evropskega železniškega območja in nadaljnjega odprtja trga storitev v železniškem prometu bi morale države članice brez poseganja v nacionalno pravo in že veljavne kolektivne pogodbe uporabljati reprezentativne kolektivne pogodbe, sklenjene med socialnimi partnerji, da bi preprečile socialni damping in nepošteno konkurenco.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19f) Osebje na vlakih je poklicna skupina v železniškem sektorju, ki izvaja ustrezne naloge glede varnosti. Običajno izvaja naloge operativne varnosti v železniškem sistemu in je odgovorna za udobje in varnost potnikov na vlaku. Za zagotavljanje visoke ravni kvalifikacij in usposobljenosti je koristen sistem izdajanja spričeval, podoben sistemu, ki velja za strojevodje, da bi se priznal pomen teh poklicnih skupin za varne železniške storitve in bi se spodbudila mobilnost delavcev.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19g) Komisija bi morala oceniti učinek te direktive na razvoj trga dela za železniško osebje in po potrebi predlagati nove ukrepe o izdajanju spričeval za osebje na vlakih.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19h) Nacionalni regulatorni organ bi moral odobriti ali zahtevati spremembe določb o premestitvi osebja. To lahko vključuje pravico do obdobja mirovanja za osebje, ki naj bo premeščeno. Regulatorni organ bi si moral pri sprejemanju odločitev prizadevati, da se občutljive informacije ne bi prenašale od upravljavca infrastrukture do drugega subjekta znotraj povezanega podjetja.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka a

Direktiva 2012/34/EU

Člen 3 – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

‘(2) ,upravljavec infrastrukture‘ pomeni vsak organ ali podjetje, ki zagotavlja razvoj, upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture na omrežju; razvoj vključuje načrtovanje omrežja, finančno načrtovanje in načrtovanje investicij ter gradnjo in posodobitve infrastrukture; upravljanje infrastrukture vključuje vse elemente postopka dodeljevanja vlakovnih poti, vključno z določitvijo in oceno razpoložljivosti ter dodeljevanjem posameznih poti, upravljanje prometa in zaračunavanje uporabnin za infrastrukturo, vključno z določanjem in pobiranjem uporabnin; vzdrževanje vključuje obnove infrastrukture in druge dejavnosti upravljanja sredstev“;

„(2) ,,upravljavec infrastruktureˮ pomeni vsak organ ali podjetje, ki zagotavlja zlasti razvoj, upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture na omrežju; razvoj vključuje načrtovanje omrežja, finančno načrtovanje in načrtovanje investicij ter gradnjo in posodobitve infrastrukture; upravljanje infrastrukture vključuje vse elemente postopka dodeljevanja vlakovnih poti, vključno z določitvijo in oceno razpoložljivosti ter dodeljevanjem posameznih poti, upravljanje prometa in zaračunavanje uporabnin za infrastrukturo, vključno z določanjem in pobiranjem uporabnin; vzdrževanje vključuje obnove infrastrukture in druge dejavnosti upravljanja sredstev;“

Obrazložitev

Nova opredelitev ,,upravljavca infrastruktureˮ pojasnjuje naloge upravljavca, med drugim s črtanjem izraza ,,zlastiˮ iz obstoječe opredelitve, s čimer bi postal novi seznam nalog upravljavca zaključen seznam.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2012/34/EU

Člen 3 – točka 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) točka 5 se črta;

črtano

Obrazložitev

Črtanje točke, ki opredeljuje mednarodne prevoze, je problematično za države članice z železniško progo, ki prečka mejo s tretjo državo. Obstaja nevarnost pravne vrzeli.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2

Direktiva 2012/34/EU

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V členu 6 se črta odstavek 2.

črtano

Obrazložitev

Črtanje določbe, ki dovoljuje organizacijo storitev upravljanja in prevoznih storitev v okviru enega podjetja, čeprav so storitve ločene za računovodske namene, gre predaleč. Črtanje določbe bi imelo daljnosežne škodljive posledice (upravne, finančne, pravne in socialne) za veliko prevoznikov v železniškem prometu, ki na trgu Unije učinkovito in uspešno delujejo.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da upravljavec infrastrukture opravlja vse funkcije iz člena 3(2) in je neodvisen od katerega koli prevoznika v železniškem prometu.

Države članice lahko svobodno izbirajo način za zagotavljanje, da upravljavec infrastrukture opravlja vse funkcije iz člena 3(2) in je neodvisen od katerega koli prevoznika v železniškem prometu.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za zagotovitev neodvisnosti upravljavca infrastrukture države članice poskrbijo, da so upravljavci infrastrukture organizirani v subjektu, ki je pravno ločen od katerega koli prevoznika v železniškem prometu.

Za zagotovitev neodvisnosti upravljavca infrastrukture države članice poskrbijo, da so upravljavci infrastrukture organizirani v subjektu, ki je pravno ločen od katerega koli prevoznika v železniškem prometu, v mejah, ki so potrebne za preprečevanje birokracije med subjekti in omogočanje naložb v omrežje, da se zagotovi vzpostavitev kakovostnih storitev brez povečanja stroškov obratovanja.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3 – točka 2

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice poskrbijo tudi, da isti pravni ali fizični osebi ali osebam ni dovoljeno:

2. Države članice poskrbijo tudi, da isti pravni ali fizični osebi ali osebam posredno ali neposredno ni dovoljeno:

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) imenovati članov nadzornega odbora, upravnega odbora ali organov, ki zakonito zastopajo upravljavca infrastrukture, in hkrati neposredno ali posredno uveljavljati nadzora nad prevoznikom v železniškem prometu, imeti kakršnega koli finančnega interesa ali uveljavljati kakršne koli pravice v prevozniku v železniškem prometu;

(b) imenovati generalnega direktorja, članov nadzornega odbora, upravnega odbora, sveta direktorjev ali organov, ki zakonito zastopajo upravljavca infrastrukture, in hkrati neposredno ali posredno uveljavljati nadzora nad prevoznikom v železniškem prometu, imeti kakršnega koli finančnega interesa ali uveljavljati kakršne koli pravice v prevozniku v železniškem prometu;

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če ne pride do navzkrižja interesov in je zagotovljena zaupnost poslovno občutljivih informacij, lahko upravljavec infrastrukture odda določena razvojna, obnovitvena in vzdrževalna dela v podizvajanje prevoznikom v železniškem prometu ali kateremu koli drugemu organu, ki deluje pod nadzorom upravljavca infrastrukture, pri čemer ohrani pooblastilo za sprejemanje odločitev o takšnih delih.

4. Če ne pride do navzkrižja interesov in je zagotovljena zaupnost poslovno občutljivih informacij, lahko upravljavec infrastrukture odda določena razvojna, obnovitvena in vzdrževalna dela v podizvajanje prevoznikom v železniškem prometu ali kateremu koli drugemu organu, ki deluje pod nadzorom upravljavca infrastrukture, pri čemer ohrani ta pooblastilo za sprejemanje odločitev o takšnih delih. Podizvajalci spoštujejo pravila v skladu s pravili v zvezi s konkurenco in po potrebi z javnimi naročili. Za delo podizvajalcev je odgovoren upravljavec infrastrukture.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kadar na datum začetka veljavnosti te direktive upravljavec infrastrukture pripada vertikalno povezanemu podjetju, se lahko države članice odločijo, da odstavkov od 2 do 4 tega člena ne bodo uporabljale. V takšnem primeru zadevna država članica zagotovi, da upravljavec infrastrukture opravlja vse funkcije iz člena 3(2) ter je dejansko organizacijsko neodvisen in neodvisen pri odločanju od katerega koli prevoznika v železniškem prometu v skladu z zahtevami iz členov od 7a do 7c.“

5. Kadar upravljavec infrastrukture pripada vertikalno povezanemu podjetju, se lahko države članice odločijo, da odstavkov od 2 do 4 tega člena ne bodo uporabljale. V takšnem primeru zadevna država članica zagotovi, da upravljavec infrastrukture opravlja vse funkcije iz člena 3(2) ter je dejansko organizacijsko neodvisen in neodvisen pri odločanju od katerega koli prevoznika v železniškem prometu v skladu z zahtevami iz členov od 7a do 7c.“

Obrazložitev

Države članice bi tudi v prihodnosti morale imeti možnost izbire med ločitvijo upravljavca infrastrukture od prevoznikov v železniškim prometu ali povezano strukturo.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 b – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Upravljavec infrastrukture ima lastno osebje in je lociran v prostorih, ki so ločeni od drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja. Da se zagotovi neodvisnost upravljavca infrastrukture, je dostop do informacijskih sistemov varovan. Notranja pravila ali pogodbe o zaposlitvi osebja jasno omejujejo stike z drugimi pravnimi subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja na uradne komunikacije, povezane z izvrševanjem funkcij upravljavca infrastrukture, kar velja tudi v razmerju do drugih prevoznikov v železniškem prometu zunaj vertikalno povezanega podjetja. Prenos osebja med upravljavcem infrastrukture in drugimi pravnimi subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja, razen prenosa iz točke (c), je možen le, če se zagotovi, da se med njimi ne prenašajo občutljive informacije.

5. Upravljavec infrastrukture ima lastno osebje in je lociran v prostorih, ki so ločeni od drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja. Da se zagotovi neodvisnost upravljavca infrastrukture, je dostop do informacijskih sistemov varovan. Prenos osebja med upravljavcem infrastrukture in drugimi pravnimi subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja, razen prenosa iz odstavka 4, je možen le, če se zagotovi, da se med njimi ne prenašajo občutljive informacije.

 

Upravljavec infrastrukture lahko sodeluje z drugimi subjekti vertikalno povezanega podjetja pri razvoju njihovih informacijskih sistemov pod pogojem, da se zagotovi ustrezno varstvo občutljivih informacij, ki jih ima upravljavec infrastrukture.

 

Regulatorni organ odobri ali zahteva spremembo določb v zvezi z izvajanjem prvega in drugega pododstavka tega odstavka z namenom, da se zagotovi neodvisnost upravljavca infrastrukture. Regulatorni organ lahko od povezanega podjetja zahteva, da mu predloži vse informacije, ki utegnejo biti potrebne.

Obrazložitev

Predlog Komisije je preveč normativen. Regulatorni organ bi moral v zvezi s prostori, informacijskimi sistemi in osebjem, razen na najvišji ravni upravljanja, zagotoviti take določbe, ki bi zagotavljale neodvisnost upravljavca infrastrukture. Te določbe se lahko razlikujejo med državami članicami.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 d – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da upravljavci infrastrukture za vsako omrežje vzpostavijo in organizirajo usklajevalne odbore. Člani tega odbora so lahko vsaj upravljavec infrastrukture, znani prosilci v smislu člena 8(3) in tudi potencialni prosilci, če to zahtevajo, organizacije, ki jih zastopajo, zastopniki uporabnikov železniških tovornih in potniških storitev ter, če je to ustrezno, regionalni in lokalni organi. Predstavniki države članice in zadevni regulatorni organ so na sestanke usklajevalnega odbora vabljeni kot opazovalci.

1. Države članice zagotovijo, da upravljavci infrastrukture za vsako omrežje vzpostavijo in organizirajo usklajevalne odbore. Člani tega odbora so lahko vsaj upravljavec infrastrukture, znani prosilci v smislu člena 8(3) in tudi potencialni prosilci, če to zahtevajo, organizacije, ki jih zastopajo, vključno s predstavniki njihovih zaposlenih, zastopniki uporabnikov železniških tovornih in potniških storitev in delavcev v železniškem sektorju ter, če je to ustrezno, regionalni in lokalni organi ter ostale potencialne zainteresirane strani (KOM29). Predstavniki države članice in zadevni regulatorni organ so na sestanke usklajevalnega odbora vabljeni kot opazovalci.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 e – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Omrežje sodeluje v dejavnostih spremljanja trga iz člena 15 in primerja učinkovitost upravljavcev infrastrukture na podlagi skupnih kazalnikov in meril za kakovost, kot so zanesljivost, zmogljivosti, razpoložljivost, točnost in varnost njihovih omrežij, kakovost in uporaba sredstev, vzdrževanje, obnove, izboljšanja, naložbe in finančna učinkovitost.

2. Omrežje sodeluje v dejavnostih spremljanja trga iz člena 15 in primerja učinkovitost upravljavcev infrastrukture na podlagi skupnih kazalnikov in meril za kakovost, kot so zanesljivost, zmogljivosti, razpoložljivost, dostopnost, točnost in varnost njihovih omrežij, kakovost in uporaba sredstev, vzdrževanje, obnove, izboljšanja, čezmejno sodelovanje pri odpravljanju ozkih grl, naložbe in finančna učinkovitost.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka a a (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) vstavi se naslednji odstavek:

 

„1a. Države članice lahko omejijo pravico oblikovanja novih ali spremenjenih potniških storitev v pogodbah o izvajanju javne službe, če nove ali spremenjene pogodbe o izvajanju javne službe ogrožajo ekonomsko ravnovesje obstoječih storitev, ki jih zagotavljajo prevozniki v železniškem prometu, ki jim je bil odobren dostop do železniške infrastrukture v skladu s členom 10(2).“

Obrazložitev

Države članice lahko omejijo pravico do oblikovanja nove ali spremenjene pogodbe o izvajanju javne službe, če regulatorni organ dokaže morebiten ekonomski učinek takih pogodb na storitev, ki jo zagotavlja izvajalec s prostim dostopom.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2012/34/EU

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Da se določi, ali bi bilo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe ogroženo, ustrezni regulatorni organ ali organi iz člena 55 opravijo objektivno ekonomsko analizo, njihova odločitev pa temelji na vnaprej določenih merilih. To določijo po zahtevi, ki jo v enem mesecu po informaciji o nameravani storitvi potniškega prometa iz člena 38(4) predloži kateri koli od naslednjih subjektov:

Da se določi, ali bi bilo ekonomsko ravnovesje ter razpoložljivost in kakovost pogodbe o izvajanju javne službe ogroženo, ustrezni regulatorni organ ali organi iz člena 55 opravijo objektivno ekonomsko, socialno in okoljsko analizo, vključno z analizo razmer in pogojev zaposlovanja, njihova odločitev pa temelji na vnaprej določenih merilih.

 

Pri oceni, ali bi bilo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe ogroženo, se upoštevajo vnaprej določena merila, kot so vpliv na donosnost vseh storitev, ki jih zajemajo takšne pogodbe, vključno s posledičnim vplivom na neto stroške pristojnega javnega organa, ki je dodelil pogodbo, povpraševanje potnikov, določanje cen vozovnic, ureditev izdaje vozovnic, mesto in število postajališč ter čas in pogostost predlagane nove storitve, ki jih določi regulatorni organ iz člena 55 v skladu z izvedbenimi ukrepi iz odstavka 4 tega člena. Pri oceni se pokaže, ali se pričakujejo posledice za vzdržnost storitev, ki se izvajajo v okviru pogodbe o izvajanju javne službe. Šteje se, da je ravnovesje ogroženo, če se lahko dokaže, da bi bila ogrožena ekonomska izvedljivost teh javnih storitev, ki zagotavljajo razumno raven kakovosti..

 

Države članice imajo možnost, da na podlagi te ocene in odločitve zadevnega regulatornega organa odobrijo, spremenijo ali zavrnejo pravico dostopa za zaprošeno potniško storitev v skladu z ekonomsko analizo in zakonodajo Unije ter načelom enakosti in nediskriminacije. Regulatorni organ ali organi to določijo po zahtevi, ki jo v enem mesecu po informaciji o nameravani storitvi potniškega prometa iz člena 38(4) predloži kateri koli od naslednjih subjektov:

Obrazložitev

Merila, na podlagi katerih se opredeli ekonomsko ravnovesje, je treba natančneje opisati. Besedilo temelji na besedilu iz uvodne izjave 21 Direktive 2012/34/EU in pojasnjevalnih smernic Komisije iz leta 2010.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7

Direktiva 2012/34/EU

Člen 13 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 1371/2007 in Direktivo 2010/40/EU lahko države članice zahtevajo od prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve notranjega potniškega prometa, da sodelujejo v skupnem informacijskem sistemu in povezanem sistemu za izdajo vozovnic, vozovnic, ki veljajo za vse proge, in rezervacij ali se odločijo, da pristojne organe pooblastijo za vzpostavitev takšnega sistema. Če je takšen sistem vzpostavljen, države članice zagotovijo, da ne povzroča izkrivljanja trga ali diskriminacije med prevozniki v železniškem prometu in da ga upravlja javni ali zasebni pravni subjekt ali združenje vseh prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve potniškega prometa.

1. Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 1371/2007 in Direktivo 2010/40/EU države članice zahtevajo od prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve notranjega potniškega prometa, da sodelujejo v skupnem informacijskem sistemu in povezanem sistemu za izdajo vozovnic, vozovnic, ki veljajo za vse proge, in rezervacij ali se odločijo, da pristojne organe pooblastijo za vzpostavitev takšnega sistema. Če je takšen sistem vzpostavljen, države članice zagotovijo, da ne povzroča izkrivljanja trga ali diskriminacije med prevozniki v železniškem prometu in da ga upravlja javni ali zasebni pravni subjekt ali združenje vseh prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve potniškega prometa.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 a (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 15 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. V členu 15 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

 

„1. „Komisija sprejme potrebne ukrepe za spremljanje tehničnih, ekonomskih in delovnih pogojev ter razvoja dogodkov na trgu železniškega prevoza v Uniji.“

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 b (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Člen 19 se spremeni:

 

(a) točka (d) se nadomesti z naslednjim:

 

„(d) niso bili obsojeni hudega ali ponavljajočega se neizpolnjevanja obveznosti, ki jih določa socialno ali delovno pravo, vključno z obveznostmi v skladu z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu in s kolektivnimi pogodbami, ter obveznosti carinskega prava, kadar želi podjetje izvajati čezmejni tovorni prevoz, za katerega se uporabljajo carinski postopki.“

 

(b) doda se naslednja točka:

 

„(e) so se zavezali, da bodo v državah članicah, v katerih namerava prevoznik opravljati dejavnost, izvajali kolektivne pogodbe, ki so splošno veljavne in se uporabljajo za določen sektor v skladu z uveljavljeno prakso v državah članicah.“

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2012/34/EU

Člen 38 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

‘4. Če namerava prosilec zaprositi za infrastrukturne zmogljivosti, da bi izvajal storitev potniškega prometa, zadevne upravljavce infrastrukture in regulatorne organe obvesti vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti delovnega voznega reda, na katerega se nanaša zahteva po zmogljivostih. Da bi lahko zadevni regulatorni organi presodili, kakšni so morebitni ekonomski učinki na obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe, regulatorni organi zagotovijo, da se takoj, najpozneje pa v petih dneh, obvestijo vsi pristojni organi, ki so sklenili pogodbo za storitev železniškega potniškega prometa na tej progi, opredeljeni v pogodbi o izvajanju javne službe, vsi drugi zainteresirani pristojni organi, ki imajo pravico omejiti dostop v skladu s členom 11, ter vsi prevozniki v železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo o izvajanju javne službe na progi te storitve potniškega prometa.“.

„4. Če namerava prosilec zaprositi za infrastrukturne zmogljivosti, da bi izvajal storitev potniškega prometa, zadevne upravljavce infrastrukture in regulatorne organe obvesti vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti delovnega voznega reda, na katerega se nanaša zahteva po zmogljivostih. Da bi lahko zadevni regulatorni organi presodili, kakšni so morebitni ekonomski, socialni in okoljski učinki na obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe, regulatorni organi zagotovijo, da se takoj, najpozneje pa v petih dneh, obvestijo vsi pristojni organi, ki so sklenili pogodbo za storitev železniškega potniškega prometa na tej progi, opredeljeni v pogodbi o izvajanju javne službe, vsi drugi zainteresirani pristojni organi, ki imajo pravico omejiti dostop v skladu s členom 11, ter vsi prevozniki v železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo o izvajanju javne službe na progi te storitve potniškega prometa.“.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2012/34/EU

Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2024 oceni vpliv te direktive na železniški sektor ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o njenem izvajanju.

Komisija do 31. decembra 2024 oceni vpliv te direktive na železniški sektor ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o njenem izvajanju. V tej oceni se upoštevajo mnenja, ki so jih socialni partnerji izrazili v ustreznem odboru Unije za socialni dialog.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2012/34/EU

Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija do leta 2020 preuči, ali organizacija nacionalnih trgov dela ovira nadaljnje odprtje trga, povezovanje in kakovost storitev, ki se zagotavljajo strankam. Komisija po potrebi predlaga nove zakonodajne ukrepe, s katerimi zagotovi enake konkurenčne pogoje za vse prevoznike v železniškem sektorju.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2012/34/EU

Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 2 b (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Komisija oceni učinek te direktive na razvoj trga dela za železniško osebje, in sicer najkasneje do ....* Komisija po potrebi predlaga nove ukrepe v zvezi s spričevali osebja na vlakih.

 

_________________

 

* UL, prosimo, vstavite datum: osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive.“

 

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija pripravi letni povzetek sporočil in ga, prevedenega v vse delovne jezike, pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

1. Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Prečiščeno besedilo direktive, ki jo spreminja ta direktiva, se pripravi v treh mesecih po začetku veljavnosti te direktive.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

Referenčni dokumenti

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

7.2.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Frédéric Daerden

25.3.2013

Obravnava v odboru

18.9.2013

17.10.2013

14.11.2013

 

Datum sprejetja

18.11.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

7

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Gabriele Stauner, Ruža Tomašić, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Evelyn Regner

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marita Ulvskog


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (28.10.2013)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

(COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))

Pripravljavec mnenja: Joachim Zeller

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predloge Komisije o povečanju kakovosti in učinkovitosti železniškega prometa v Evropi z zmanjšanjem birokracije in olajšanjem dostopa do trga, kar bo prispevalo k vzpostavitvi notranjega železniškega trga. Sicer so zainteresirane strani v regijah in regionalni organi, pristojni za promet, v okviru obsežnih posvetovanj večkrat opozorili, da pogoste korenite spremembe ali novele zakonodajnih aktov ne prispevajo k stabilnemu in zanesljivemu pravnemu okviru.

Komisija je v predlogu o strogi ločitvi infrastrukture in prevoza spregledala poseben položaj železniške infrastrukture malega in srednjega obsega (npr. lokalna železnica, zgodovinska železnica, ozkotirna železnica, pristaniška in rudniška železnica), ki so večinoma organizirane v obliki povezanega podjetja, nimajo pa strateškega pomena za delovanje evropskega trga železniškega prometa. Stroga ločitev pri teh podjetjih, ki imajo večinoma manj kot 50 zaposlenih, bi bila že zaradi potrebnega podvajanja kadrovske strukture povezana z velikimi dodatnimi organizacijskimi obremenitvami in obratovalnimi stroški. Glede na večinoma negotov ekonomski položaj regionalne železniške infrastrukture bi ta zahteva ogrozila njihov obstoj.

Pripravljavec mnenja pozdravlja krepitev upravljavca infrastrukture in vzpostavitev usklajevalnih odborov za nadzor dejavnosti tako okrepljenega upravljavca infrastrukture. Ob tem je treba zagotoviti, da bodo lokalni organi vključeni sistematično in ne le „po potrebi“. Tej okrepitvi mora slediti imenovanje kontaktne osebe pri upravljavcu infrastrukture, ki bo pristojna za odnose z lokalno in regionalno skupnostjo.

Pripravljavec mnenja poleg tega podpira predlog Komisije o sodelovanju upravljavcev strukture v okviru evropske mreže, da bi uvedli vseevropsko prometno omrežje, saj je to nujno potrebno za premostitev težav pri dejavnostih čezmejnega prevoza.

Pripravljavec mnenja nadalje podpira krepitev pooblastil regulativnih organov. Po drugi strani pa lokalni in regionalni organi potrebujejo primeren rok za zahtevo za pregled ocene, kako posamezna storitev ovira konkurenco.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlagano zahtevo, da se morajo prihodki upravljavca infrastrukture uporabljati izključno za njihovo poslovanje. Če je mogoče izplačati dividende, mora biti njihov obseg reguliran. Izplačilo dividend, ki je dejansko prenos dobička, ne bi smelo biti dovoljeno. Možnost izreka sankcij in omejitve dostopa do trga že na podlagi suma kršitve pravil je nesorazmeren ukrep. S takojšnjo izključitvijo na podlagi suma bi preventivno kaznovali podjetje in to bi nazadnje škodilo konkurenci. Prepoved izmenjave vodstvenega osebja med upravljavcem infrastrukture in prevoznikom v železniškem prometu v povezanih podjetjih prav tako nesorazmerno omejuje podjetja in njihove zaposlene. Poleg tega tak ukrep ni praktičen, saj bi imel za posledico veliko izgubo strokovnega znanja in dolgoletnih poklicnih izkušenj.

Regije pogosto poročajo o težavah pri usklajevanju sistemov za izdajanje vozovnic med prevozniki v železniškem prometu in pristojnimi lokalnimi organi, zlasti na železniških postajah, ki jih upravljajo uveljavljena železniška podjetja. Usklajen sistem za izdajanje vozovnic na konkurenčnem trgu prispeva k odpiranju trga. Obvezno sodelovanje v nacionalnem informacijskem sistemu lahko poveča privlačnost javnega prometa. V takšne sisteme je treba vključiti tudi lokalne in regionalne oblasti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

(14) Podelitev pravice dostopa do železniške infrastrukture prevoznikom v železniškem prometu Unije za izvajanje notranjih potniških storitev v vseh državah članicah lahko vpliva na organizacijo in financiranje železniških storitev potniškega prometa, ki se zagotavljajo v okviru pogodb o izvajanju javne službe. Države članice bi morale imeti možnost takšne pravice dostopa omejiti, če bi ogrozile ekonomsko ravnovesje navedenih pogodb o izvajanju javne službe in če je to odobril ustrezni regulatorni organ.

(14) Podelitev pravice dostopa do železniške infrastrukture prevoznikom v železniškem prometu Unije za izvajanje notranjih potniških storitev v vseh državah članicah lahko vpliva na organizacijo in financiranje železniških storitev potniškega prometa, ki se zagotavljajo v okviru pogodb o izvajanju javne službe. Države članice bi morale imeti možnost takšne pravice dostopa omejiti, če bi ogrozile ekonomsko ravnovesje navedenih pogodb o izvajanju javne službe ali kakovost nudenih storitev in če je to odobril ustrezni regulatorni organ.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Da bi se ugotovilo, če storitve s prostim dostopom do istega omrežja vplivajo na kakovost storitev, nudenih v okviru pogodbe o izvajanju javne službe, bi moral regulatorni organ upoštevati učinek na omrežje, ohranitev povezav in točnost.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Za vertikalno integrirana podjetja, ki so dejavna v specifičnih naložbenih projektih v skladu s členom 32(3) te direktive in pri katerih so te storitve v neposredni konkurenci z drugimi vrstami prevoza, se člen 7 in členi 7a do 7c ne uporabljajo.

Obrazložitev

Specifične naložbene projekte, ki bodo dobičkonosni šele na zelo dolg rok, bi bilo treba izvzeti s področja uporabe člena 7 in členov 7a do 7c.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Prihodki upravljavca infrastrukture se ne smejo uporabiti za financiranje drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja, temveč samo za financiranje poslovanja upravljavca infrastrukture in plačilo dividend končnemu lastniku vertikalno povezanega podjetja. Upravljavec infrastrukture ne sme dajati posojil nobenim drugim pravnim subjektom znotraj vertikalno povezanega podjetja in noben drugi pravni subjekt znotraj vertikalno povezanega podjetja ne sme dajati posojil upravljavcu infrastrukture. Vse storitve, ki jih drugi pravni subjekti nudijo upravljavcu infrastrukture, temeljijo na pogodbah in se plačajo po tržnih cenah. Dolg, pripisan upravljavcu infrastrukture, je jasno ločen od dolga, pripisanega drugim pravnim subjektom znotraj vertikalno povezanega podjetja, in ti dolgovi se servisirajo ločeno. Računi upravljavca infrastrukture in drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja se vodijo na način, ki zagotavlja izpolnjevanje teh določb ter omogoča ločene finančne tokokroge za upravljavca infrastrukture in za druge pravne subjekte znotraj vertikalno povezanega podjetja.

3. Prihodki upravljavca infrastrukture se ne smejo uporabiti za financiranje drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja, temveč samo za financiranje poslovanja upravljavca infrastrukture in plačilo primernih dividend končnemu lastniku vertikalno povezanega podjetja. Prenosi dobička niso dovoljeni. Upravljavec infrastrukture ne sme dajati posojil nobenim drugim pravnim subjektom znotraj vertikalno povezanega podjetja in noben drugi pravni subjekt znotraj vertikalno povezanega podjetja ne sme dajati posojil upravljavcu infrastrukture. Vse storitve, ki jih drugi pravni subjekti nudijo upravljavcu infrastrukture, temeljijo na pogodbah in se plačajo po tržnih cenah. Dolg, pripisan upravljavcu infrastrukture, je jasno ločen od dolga, pripisanega drugim pravnim subjektom znotraj vertikalno povezanega podjetja, in ti dolgovi se servisirajo ločeno. Računi upravljavca infrastrukture in drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja se vodijo na način, ki zagotavlja izpolnjevanje teh določb ter omogoča ločene finančne tokokroge za upravljavca infrastrukture in za druge pravne subjekte znotraj vertikalno povezanega podjetja.

Obrazložitev

Prepoved prenosa dobička bi bilo treba v besedilu izraziti še jasneje. Če je mogoče izplačati dividende, mora biti njihov obseg reguliran. Izplačilo dividend, ki je dejansko prenos dobička, ne bi smelo biti dovoljeno.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 b – odstavek 3 – prvi pododstavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Upravljavec infrastrukture ima nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki končnih lastnikov vertikalno povezanega podjetja.

3. Upravljavec infrastrukture ima nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki končnih lastnikov vertikalno povezanega podjetja in predstavniki pristojnih lokalnih in regionalnih organov, če ti tam še nimajo predstavnikov.

Obrazložitev

Lokalne in regionalne oblasti so v železniškem sistemu med glavnimi akterji, zaradi česar jih je treba vključiti v izvršne in nadzorne organe upravljavcev infrastrukture, ki imajo navsezadnje naravni monopol. Ti organi so povezava med upravljavci in končnimi uporabniki, katerih potrebe dobro poznajo.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 b – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Upravljavec infrastrukture ima lastno osebje in je lociran v prostorih, ki so ločeni od drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja. Da se zagotovi neodvisnost upravljavca infrastrukture, je dostop do informacijskih sistemov varovan. Notranja pravila ali pogodbe o zaposlitvi osebja jasno omejujejo stike z drugimi pravnimi subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja na uradne komunikacije, povezane z izvrševanjem funkcij upravljavca infrastrukture, kar velja tudi v razmerju do drugih prevoznikov v železniškem prometu zunaj vertikalno povezanega podjetja. Prenos osebja med upravljavcem infrastrukture in drugimi pravnimi subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja, razen prenosa iz točke (c), je možen le, če se zagotovi, da se med njimi ne prenašajo občutljive informacije.

5. Upravljavec infrastrukture ima lastno osebje in je lociran v prostorih, ki so ločeni od drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja. Da se zagotovi neodvisnost upravljavca infrastrukture, je dostop do informacijskih sistemov varovan. Notranja pravila ali pogodbe o zaposlitvi osebja jasno omejujejo stike z drugimi pravnimi subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja na uradne komunikacije, povezane z izvrševanjem funkcij upravljavca infrastrukture, kar velja tudi v razmerju do drugih prevoznikov v železniškem prometu zunaj vertikalno povezanega podjetja. Prenos osebja med upravljavcem infrastrukture in drugimi pravnimi subjekti znotraj vertikalno povezanega podjetja, razen prenosa iz točke (c), je možen. Zadevno osebje je v skladu z uveljavljeno prakso iz trgovskega prava obvezano k varovanju poslovnih skrivnosti iz svojih prejšnjih dejavnosti.

Obrazložitev

Nesorazmerno in ustavnopravno vprašljivo je do te mere omejevati notranjo mobilnost zaposlenih v podjetju. Začasne prekinitve zaposlitve in druge informacijske ovire zadoščajo za preprečevanje nezaželenega iznosa občutljivih informacij iz ene podružnice v drugo.. V nasprotnem primeru bi bila posledica znatna izguba znanja in poklicnih izkušenj.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 b – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Člani nadzornega ali upravnega odbora in vodilni uslužbenci upravljavca infrastrukture nimajo deležev in posredno ali neposredno ne prejemajo nobenih finančnih ugodnosti od nobenih drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja. Elementi njihovega plačila, ki so povezani z uspešnostjo, niso odvisni od poslovnih rezultatov nobenih drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja ali katerih koli pravnih subjektov, ki jih to podjetje nadzoruje, temveč le od rezultatov upravljavca infrastrukture.

7. Člani nadzornega ali upravnega odbora in vodilni uslužbenci upravljavca infrastrukture, kakor tudi njegovi uslužbenci, ki imajo dostop do zaupnih informacij, nimajo deležev in posredno ali neposredno ne prejemajo nobenih finančnih ugodnosti od nobenih drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja. Elementi njihovega plačila, ki so povezani z uspešnostjo, niso odvisni od poslovnih rezultatov nobenih drugih pravnih subjektov znotraj vertikalno povezanega podjetja ali katerih koli pravnih subjektov, ki jih to podjetje nadzoruje, temveč le od rezultatov upravljavca infrastrukture.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 c – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija ima pravico od države članice, v kateri je sedež vertikalno povezanega podjetja, v razumnem roku zahtevati vse potrebne informacije. Komisija se posvetuje z zadevnim regulatornim organom ali organi ter, če je ustrezno, omrežjem regulatornih organov iz člena 57.

2. Komisija ima pravico od države članice, v kateri je sedež vertikalno povezanega podjetja, v razumnem roku zahtevati vse potrebne informacije. Komisija se posvetuje z zadevnim regulatornim organom ali organi, ustreznimi pristojnimi organi ter, če je ustrezno, omrežjem regulatornih organov iz člena 57.

Obrazložitev

V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi dejanske narave železniškega sistema je potrebna vključitev lokalne ravni.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 c – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice lahko omejijo pravice dostopa iz člena 10 prevoznikom v železniškem prometu, ki so del vertikalno povezanega podjetja, kateremu pripada zadevni upravljavec infrastrukture, če Komisija države članice obvesti, da zahteve v skladu z odstavkom 1 niso bile predložene, dokler Komisija takšne zahteve ne preuči ali če v skladu s postopkom iz člena 62(2) odloči, da:

črtano

(a) na zahteve Komisije po informacijah v skladu z odstavkom 2 ni bilo ustreznih odgovorov, ali

 

(b) zadevni upravljavec infrastrukture ne izpolnjuje zahtev iz členov 7a in 7b ali

 

(c) izvajanje zahtev iz členov 7a in 7b ne zadošča za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za vse prevoznike v železniškem prometu in odsotnosti izkrivljanja konkurence v državi članici, v kateri je sedež zadevnega upravljavca infrastrukture.

 

Obrazložitev

Če ni vložene zahteve za preverjanje neodvisnosti ali če Komisija še ni odločala o zahtevi, ne bi smelo biti sankcij, kar je v pravnem prometu običajno. Dejstvo, da zadostuje sum kršitve pravil, je nesorazmerno. Pri pomanjkljivih informacijah zadostujejo instrumenti, ki se običajno uporabljajo v postopku neizpolnitve obveznosti. S takojšnjo izključitvijo na podlagi suma bi preventivno kaznovali podjetje in to bi škodilo konkurenci.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 d – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da upravljavci infrastrukture za vsako omrežje vzpostavijo in organizirajo usklajevalne odbore. Člani tega odbora so lahko vsaj upravljavec infrastrukture, znani prosilci v smislu člena 8(3) in tudi potencialni prosilci, če to zahtevajo, organizacije, ki jih zastopajo, zastopniki uporabnikov železniških tovornih in potniških storitev ter, če je to ustrezno, regionalni in lokalni organi. Predstavniki države članice in zadevni regulatorni organ so na sestanke usklajevalnega odbora vabljeni kot opazovalci.

1. Države članice zagotovijo, da upravljavci infrastrukture za vsako omrežje vzpostavijo in organizirajo usklajevalne odbore. Člani tega odbora so lahko vsaj upravljavec infrastrukture, znani prosilci v smislu člena 8(3) in tudi potencialni prosilci, če to zahtevajo, organizacije, ki jih zastopajo, zastopniki uporabnikov železniških tovornih in potniških storitev ter predstavniki delavcev v železniškem sektorju in ustrezni regionalni in lokalni organi. Predstavniki države članice in zadevni regulatorni organ so na sestanke usklajevalnega odbora vabljeni kot opazovalci.

Obrazložitev

Regionalni in lokalni organi so pomembni akterji prometne politike in morajo biti kot taki sistematično vključeni v dogajanje, ne pa samo takrat, ko je to ustrezno, zaradi česar morajo biti del usklajevalnega odbora.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 d – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Usklajevalni odbor pripravi poslovnik, ki vključuje zlasti pravila za sodelovanje na sestankih in pogostost sestankov, ki morajo potekati najmanj enkrat na četrtletje. Poročilo o razpravah v usklajevalnem odboru, v katerem so navedena ustrezna stališča članov odbora, se letno predloži upravljavcu infrastrukture, državi članici, zadevnemu regulatornemu organu in Komisiji.

3. Usklajevalni odbor pripravi poslovnik, ki vključuje zlasti pravila za sodelovanje na sestankih in pogostost sestankov, ki morajo potekati najmanj enkrat na četrtletje, ter pravila v zvezi z rednim posvetovanjem predstavnikov uporabnikov tovornih in potniških storitev, ki mora potekati najmanj enkrat letno. Poročilo o razpravah v usklajevalnem odboru, v katerem so navedena ustrezna stališča članov odbora, se letno predloži upravljavcu infrastrukture, državi članici, zadevnemu regulatornemu organu in Komisiji.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 d – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Upravljavec infrastrukture imenuje izmed svojih zaposlenih predstavnika, ki je pristojen za odnose z lokalnimi in regionalnimi organi. Ta predstavnik mora biti sposoben v imenu upravljavca infrastrukture odgovoriti na zahteve lokalnih ali regionalnih organov v petih dneh.

Obrazložitev

Krepitev pristojnosti upravljavcev infrastrukture mora spremljati večja odgovornost na mednarodni ravni prek omrežja upravljavcev infrastrukture, pa tudi na lokalni ravni. Kot neke vrste osrednja kontaktna točka mora biti sogovornik lokalnih ali regionalnih organov sposoben hitro odgovoriti na njihove zahteve.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 e – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so upravljavci infrastrukture prisotni in sodelujejo v omrežju za razvoj železniške infrastrukture Unije, zlasti zaradi zagotavljanja pravočasnega in učinkovitega izvajanja vseevropskega prometnega omrežja, vključno s ključnimi koridorji omrežja, tovornimi koridorji v skladu z Uredbo (EU) št. 913/2010 in načrtom uvedbe evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) iz Sklepa 2012/88/EU.

1. Države članice v dveh letih po prenosu te direktive zahtevajo, da so upravljavci infrastrukture prisotni in sodelujejo v omrežju za razvoj železniške infrastrukture Unije, zlasti zaradi zagotavljanja pravočasnega in učinkovitega izvajanja vseevropskega prometnega omrežja, vključno s ključnimi koridorji omrežja, tovornimi koridorji v skladu z Uredbo (EU) št. 913/2010 in načrtom uvedbe evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) iz Sklepa 2012/88/EU, ter učinkovitosti regionalnega čezmejnega sodelovanja v železniškem prometu.

Obrazložitev

Omrežje evropskih upravljavcev infrastrukture omogoča reševanje problemov pri čezmejnem prevozu na pravi ravni. Pri tem morajo biti vključeni lokalni organi.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2012/34/EU

Člen 7 e – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme ukrepe za določanje skupnih načel in delovnih postopkov omrežja, zlasti zaradi zagotavljanja skladnosti primerjalnih dejavnosti, ter postopke, ki jih je treba upoštevati pri sodelovanju v omrežju. Navedeni ukrepi se sprejmejo z izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz člena 62(3).“.

Komisija lahko po potrebi oblikuje zakonodajne predloge za izboljšanje sodelovanja med upravljavci infrastrukture, ki so člani omrežja.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka a

Direktiva 2012/34/EU

Člen 11 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

‘1. Države članice lahko omejijo pravico dostopa, določeno v členu 10(2), na potniške storitve med danim odhodnim krajem in danim namembnim krajem, če je ista proga ali alternativna proga vključena v eno ali več pogodb o izvajanju javne službe in bi uveljavljanje te pravice ogrozilo ekonomsko ravnovesje zadevne pogodbe ali pogodb o izvajanju javne službe.“;

„1. Države članice lahko omejijo pravico dostopa, določeno v členu 10(2), na potniške storitve med danim odhodnim krajem in danim namembnim krajem, če je ista proga ali alternativna proga vključena v eno ali več pogodb o izvajanju javne službe in bi uveljavljanje te pravice ogrozilo ekonomsko ravnovesje zadevne pogodbe ali pogodb o izvajanju javne službe ali ogrozilo kakovost zagotovljene storitve.“;

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2012/34/EU

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Da se določi, ali bi bilo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe ogroženo, ustrezni regulatorni organ ali organi iz člena 55 opravijo objektivno ekonomsko analizo, njihova odločitev pa temelji na vnaprej določenih merilih. To določijo po zahtevi, ki jo v enem mesecu po informaciji o nameravani storitvi potniškega prometa iz člena 38(4) predloži kateri koli od naslednjih subjektov:

„Da se določi, ali bi bilo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe ogroženo, ustrezni regulatorni organ ali organi iz člena 55 opravijo objektivno ekonomsko analizo, njihova odločitev pa temelji na vnaprej določenih merilih ter upoštevanju skupnega rezultata storitev, nudenih s prostim dostopom. To določijo po zahtevi, ki jo v dveh mesecih po informaciji o nameravani storitvi potniškega prometa iz člena 38(4) predloži kateri koli od naslednjih subjektov:

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7

Direktiva 2012/34/EU

Člen 13 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 1371/2007 in Direktivo 2010/40/EU lahko države članice zahtevajo od prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve notranjega potniškega prometa, da sodelujejo v skupnem informacijskem sistemu in povezanem sistemu za izdajo vozovnic, vozovnic, ki veljajo za vse proge, in rezervacij ali se odločijo, da pristojne organe pooblastijo za vzpostavitev takšnega sistema. Če je takšen sistem vzpostavljen, države članice zagotovijo, da ne povzroča izkrivljanja trga ali diskriminacije med prevozniki v železniškem prometu in da ga upravlja javni ali zasebni pravni subjekt ali združenje vseh prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve potniškega prometa.

1. Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 1371/2007 in Direktivo 2010/40/EU države članice zahtevajo od prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve notranjega potniškega prometa, da sodelujejo v skupnem informacijskem sistemu in povezanem sistemu za izdajo vozovnic, vozovnic, ki veljajo za vse proge, in rezervacij ali se odločijo, da pristojne organe pooblastijo za vzpostavitev takšnega sistema. Pri vzpostavitvi takšnega sistema države članice zagotovijo, da ne povzroča izkrivljanja trga ali diskriminacije med prevozniki v železniškem prometu in da ga upravlja javni ali zasebni pravni subjekt ali združenje vseh prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo storitve potniškega prometa. Predstavniki lokalnih in regionalnih organov so del tega pravnega subjekta ali združenja in so v celoti udeleženi pri sprejemanju odločitev.

Obrazložitev

Regije pogosto poročajo o težavah s sistemom za izdajo vozovnic na železniških postajah, ki jih upravljajo uveljavljena železniška podjetja. Cilj regij je harmonizacija sistema za izdajo vozovnic na konkurenčnem trgu. Obvezno sodelovanje v nacionalnem informacijskem sistemu lahko prispeva k večji privlačnosti javnega prometa. S tem v zvezi morajo lokalni organi sodelovati v upravnih organih tega sistema.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2012/34/EU

Člen 38 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

'4. Če namerava prosilec zaprositi za infrastrukturne zmogljivosti, da bi izvajal storitev potniškega prometa, zadevne upravljavce infrastrukture in regulatorne organe obvesti vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti delovnega voznega reda, na katerega se nanaša zahteva po zmogljivostih. Da bi lahko zadevni regulatorni organi presodili, kakšni so morebitni ekonomski učinki na obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe, regulatorni organi zagotovijo, da se takoj, najpozneje pa v petih dneh, obvestijo vsi pristojni organi, ki so sklenili pogodbo za storitev železniškega potniškega prometa na tej progi, opredeljeni v pogodbi o izvajanju javne službe, vsi drugi zainteresirani pristojni organi, ki imajo pravico omejiti dostop v skladu s členom 11, ter vsi prevozniki v železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo o izvajanju javne službe na progi te storitve potniškega prometa.“.

'4. Če namerava prosilec zaprositi za infrastrukturne zmogljivosti, da bi izvajal storitev potniškega prometa, zadevne upravljavce infrastrukture in regulatorne organe obvesti vsaj 12 mesecev pred začetkom veljavnosti delovnega voznega reda, na katerega se nanaša zahteva po zmogljivostih. Da bi lahko zadevni regulatorni organi presodili, kakšni so morebitni ekonomski učinki na obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe, regulatorni organi zagotovijo, da se takoj, najpozneje pa v petih dneh, obvestijo vsi pristojni organi, ki so sklenili pogodbo za storitev železniškega potniškega prometa na tej progi, opredeljeni v pogodbi o izvajanju javne službe, vsi drugi zainteresirani pristojni organi, ki imajo pravico omejiti dostop v skladu s členom 11, ter vsi prevozniki v železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo o izvajanju javne službe na progi te storitve potniškega prometa.“.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 a (novo)

Direktiva 2012/34/EU

Člen 56 – odstavek 1 – točki h in i (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a. Členu 56(1) se dodata naslednji točki:

 

‘(h) načrtovanimi vzdrževalnimi deli;

 

(i) nenačrtovanimi vzdrževalnimi deli.“

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

Referenčni dokumenti

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

7.2.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Joachim Zeller

19.2.2013

Datum sprejetja

14.10.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos), Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Cozzolino, Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Edvard Kožušník, Ivana Maletić


POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

Referenčni dokumenti

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Datum predložitve EP

30.1.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

7.2.2013

ENVI

7.2.2013

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

 

REGI

7.2.2013

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

19.2.2013

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Saïd El Khadraoui

5.3.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

8.7.2013

14.10.2013

 

 

Datum sprejetja

17.12.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

12

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Jacob Bicep, Michel Dantin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ivo Strejček

Datum predložitve

21.1.2014

Zadnja posodobitev: 14. februar 2014Pravno obvestilo