Процедура : 2013/0205(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0043/2014

Внесени текстове :

A7-0043/2014

Разисквания :

PV 26/02/2014 - 18
CRE 26/02/2014 - 18

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.4

Приети текстове :

P7_TA(2014)0167

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 210kWORD 104k
24 Януари 2014 г.
PE 523.022v02-00 A7-0043/2014

относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз

(11767/1/2013 – C7-0344/2013 – 2013/0205(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Яник Жадо

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз

(11767/1/2013 – C7-0344/2013 – 2013/0205(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (11767/1/2013),

–   като взе предвид проекта за Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз (11769/1/2013),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 3, алинея първа, член 207, параграф 4, алинея първа, член 218, параграф 6, алинея втора, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C7–0344/2013),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A7–0043/2014),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Индонезия.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на Споразумението за доброволно партньорство (СДП) между Република Индонезия и Европейския съюз е създаването на правна рамка с цел i) да се осигури проследяемостта на продуктите от дървен материал, ii) да се въведе процедура за проверка, която удостоверява, че продуктите от дървен материал, превозени на пазара на Европейския съюз, са били законно придобити, добити, транспортирани и изнесени, като се гарантира добро управление и законна експлоатация на горите на Индонезия, както и iii) да се укрепи валидността на плана за действие на Европейския съюз за прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал (FLEGT). СДП с Индонезия беше сключено на 30 септември 2013 г. на церемония, проведена в Брюксел.

Сключването на СДП с Индонезия е важна стъпка за ЕС в неговите усилия за подобряване на устойчивото управление на горите в световен мащаб, слагане на край на обезлесяването и деградацията на горите и насърчаване на системните промени в горския сектор, като се възнаграждават усилията на добросъвестните субекти, които придобиват дървен материал от законни и надеждни източници и те бъдат защитавани от нелоялна конкуренция. В това отношение Индонезия е особено важна. На първо място, тя представлява третата по големина територия с тропически гори в световен мащаб след Амазонка и басейна на р. Конго. Това наследство обаче е застрашено от неконтролираното масово унищожаване на тропическите гори и богатите на въглерод торфища за палмово масло и хартия в Индонезия, което превръща страната в третия по големина в света източник на емисии на парникови газове, което оказва въздействие върху изменението на климата. На второ място, СДП установява нови стандарти за управлението на горите в Индонезия. При все това едва около десет процента от стойността на износа на дървесина и продукти от дървен материал от Индонезия понастоящем са предназначени за ЕС, докато останалата част се изнася предимно за азиатските държави. Докладчикът силно се интересува от въздействието върху други области, което устойчивата система за управление на горите в Индонезия би оказала и върху износа на дървен материал за тези пазари.

Макар че докладчикът дава своето одобрение за сключването на СДП и призовава двете страни да ратифицират споразумението, той изразява искрена загриженост относно статуса на готовност на индонезийската система за осигуряване на законността на дървения материал (СОЗДМ)/ Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Съгласно СДП индонезийската дървесина и продукти от дървен материал, включени в СДП, могат да навлязат на пазара на ЕС като дървен материал, обхванат от разрешително за FLEGT, който автоматично се счита за законен съгласно условията на новия Регламент на ЕС относно дървения материал, който се прилага, считано от 3 март 2013 г., след като и двете страни се договорят за условията на системата за проверка на СОЗДМ. Тъй като одобряването на СОЗДМ от страна на ЕС става официално чрез акт за изпълнение, съгласно който, както предвижда член 291 от ДФЕС, Парламентът не взема участие, е важно Европейската комисия да бъде призована да гарантира, че СОЗДМ е неоспорима и напълно оперативна преди разрешителните за износ по FLEGT да бъдат издадени. Понастоящем развитието на СОЗДМ все още много изостава от това, което е необходимо с оглед гарантиране на резултатите и целостта на системата и постигането на обявените цели в подписаното споразумение.

До момента по-малко от половината източници на дървен материал в страната са сертифицирани от СОЗДМ. Големи обеми непроверен дървен материал от изсичане на гори за селско стопанство и насаждения за целулоза и хартия навлизат във веригата на доставки. През изминалите години имаше значително увеличаване на регистрираните обеми на такъв дървен материал до почти три пъти от обема, произведен с избирателни концесии за дърводобив(1). Индонезия е загубила поне 1 240 000 хектара гори през периода от 2009 г. до 2011 г.(2), което основно се дължи на разширяването на плантациите за палмово масло и конверсията на горите за концесии за целулоза. Буди тревога фактът, че дървесина и продукти от дървен материал от тези области биха навлезли на пазара на ЕС с лиценз по FLEGT. В момента системата СОЗДМ не одитира процеса, който може да легализира дървения материал от конверсията на горите. Тя не одитира събирането на реколта в областта по начини, които биха могли да проверят съответствието с ограниченията, наложени от насоките, придружаващи разрешителните за горска земя за преобразуване (IPK) или оценките за въздействието върху околната среда и следователно не успява да регулира дървения материал, произлизащ от вероятно най-лошо управлявания подсектор на използването на земите в Индонезия.

Освен това СОЗДМ не изисква разделяне между сертифицирания дървен материал от СОЗДМ и такъв, който не е сертифициран от СОЗДМ. Неразделянето на дървен материал, сертифициран от СОЗДМ, и такъв, който не е сертифициран от СОЗДМ, в заводите възпрепятства правната сигурност пред техните врати. Този проблем се влошава от факта, че от одиторите на СОЗДМ не се изисква изрично да извършват одит на всеки етап от веригата на доставки. Одитите на СОЗДМ също изглежда не оценяват по подходящ начин това дали одитираните дружества са спазили правата по отношение на земята на местните и коренните общности при техните дейности за добив на дървен материал. На органите за проверка липсва специален мандат за тази роля съгласно действащата СОЗДМ.

Съществуват многобройни доказателства, които подсказват, че много търговски концесии, които предоставят дървен материал за индонезийския вътрешен пазар и пазарите за износ, от всички видове, в най-добрия случай са придобити по съмнителен начин, а в някои случаи са били незаконно придобити. През 2010 г. заместник-председателят на индонезийската комисия за изкореняване на корупцията (KPK) описва горския сектор като „източник на неизчерпаема корупция“. Доколкото корупцията в Индонезия продължава да бъде здраво установена на всички равнища на управление, надеждността във връзка с издаването на разрешителни по FLEGT от страната остава под въпрос. Проблемът, свързан с корупцията, се влошава поради липсата на актуални, прозрачни и достъпни данни и карти. Преобладават несъответствията и те водят до множество тълкувания на законодателството. Това води до конфликти с местните и коренните общности. Същевременно е необходим основен достъп до информация, за да може независимият мониторинг на горите надеждно да изпълнява своята роля. Карти за концесии, планове на добив и копия на разрешителни следва да бъдат включени в публичен регистър.

Предложеният механизъм за контрол на резултатите от СОЗДМ разчита почти изцяло на одиторите и независимите наблюдения. Докато СОЗДМ трябва да бъде приветстван за официалната роля за независимото наблюдение, което включва гражданското общество, капацитетът за мрежи за независими наблюдения е ограничен по отношение на човешките и капиталовите ресурси. Дейностите за независими наблюдения в действителност обхващат само около 5% от общите сертификати по СОЗДМ, издадени от органите за проверка, в голяма степен поради ограничения на човешките и капиталовите ресурси. Този въпрос трябва да бъде спешно разгледан както по отношение на мащаба, така и по отношение на качеството. Освен това за да могат мрежите за независими наблюдения правилно да функционират, трябва да се гарантира безопасността на съответните лица. От жизненоважно значение е насилието, заплахите и всяка форма на злоупотреба към лицата, които упражняват мониторинг, да бъдат взети сериозно и да бъдат строго преследвани.

Буди сериозно безпокойство фактът, че системата СОЗДМ понастоящем не предвижда корективни мерки за горепосочените недостатъци. Министерството на горското стопанство на Индонезия няма ясна система за мониторинг, включване в каталог и предприемане на последващи действия във връзка с нарушаване от страна на дружества на СОЗДМ. В действителност дружествата, които извършват дейност по начини, които законодателството забранява, едва ли ще бъдат преследвани, а по-скоро ще им бъдат наложени административни санкции с искане да бъдат обект на друг одит съгласно СОЗДМ. По този начин СОЗДМ би могла потенциално да представлява бюрократична бариера пред правосъдието и съществува явна опасност дружествата, които не спазят стандартите на СОЗДМ, просто да получат още един шанс да ги спазят, вместо да бъдат докладвани на правоприлагащите органи като нарушители на закона.

Докладчикът призовава органите на Индонезия да използват случая по повод първия преглед на СОЗДМ, който понастоящем се извършва, за да разгледат всички тези опасения и да включат по подходящ начин всички страни на независимото гражданско общество в процеса на преглед. Ролята и включването на независимия мониторинг на гражданското общество придава известна степен на надеждност на СОЗДМ, но само ако този ангажимент продължи и ако бъде засилена прозрачността към други заинтересовани страни от гражданското общество.

Докладчикът призовава Европейската комисия да гарантира, че недостатъците на СОЗДМ ще бъдат отстранени преди да бъде издаден лиценз по FLEGT за индонезийските продукти от дървен материал. Само по тази презумпция докладчикът препоръчва да се даде одобрение за сключването на СДП. Докладчикът очаква Комисията да представи своята оценка на системата за сертифициране на СОЗДМ пред Парламента преди да бъдат издадени лицензи по FLEGT на индонезийски продукти от дървен материал.

(1)

Наблюдения въз основа на данни от Министерството на горското стопанство за добива на трупи 2006 – 2010 г. Източници: таблица IV.2.2., страница 182 в Bina Usaha Kehutanan, Forestry Business Development Report (Доклад за стопанското развитие на горското стопанство), достъпен на http://www.scribd.com/doc/88508089/STATISTIK-KEHUTANAN-2010, и Buku Statistik Kehutanan Indonesia, Министерство на горското стопанство на Индонезия, юли 2012 г., http://www.dephut.go.id/files/BUku%20Statistik%20Juli%202012_terbaru.pdf

(2)

Грийнпийс, 2013 г. Licence to kill (Лизенз за убиване). http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_LOWRES.pdf стр. 4


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (18.12.2013)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз

(11767/1/2013 – C7-0344/2013 – 2013/0205(NLE))

Докладчик по становище: Критон Арсенис

КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за доброволно партньорство (СДП) между Република Индонезия и Европейския съюз бе подписано на 30 септември 2013 г. и неговата цел е да противодейства на търговията с незаконна дървесина чрез създаването на система за лицензиране за проверка на законността на дървения материал, внасян в ЕС, в рамките на партньорството за плана за действие за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT).

Сред споразуменията за партньорство, които Европейският съюз установява, споразуменията FLEGT най-прозрачните такива. FLEGT е ценен инструмент в областта на управлението на горите, тъй като създава подходящи процеси на консултация, които насърчават ефективното участие на широк кръг заинтересовани страни, включително организации на гражданското общество в държавите партньорки, в изготвянето на политиките и в тяхното прилагане. По този начин, процесите по FLEGT укрепват диалога между заинтересованите страни, защитават интересите на горите и коренните общности, повишават прозрачността и се борят с корупцията. Същевременно FLEGT зачита и суверенните права на страните производителки, като ги третира като равноправни партньори в процеса.

Незаконната сеч подкопава отговорното управление на горите, насърчава корупцията и понижава приходите на страната производителка (според оценки, Индонезия е загубила около 7 млрд. щатски долара между 2007 и 2011 г.); тя има сериозни икономически и социални последици за бедните и онеправданите. Споразумението за доброволно партньорство има за цел да се справи с първопричините за незаконните действия, които включват корупцията и липсата на яснота по отношение на поземлените права.

В Индонезия се намира третата по големина тропическа гора в света, която обхваща повече от половината от сухоземната територия на страната (944 000 km²). Тя включва някои от последните девствени гори в света, в които не са прокарани пътища. Това придава на индонезийските тропически гори световно значение, поради тяхното биологично разнообразие. Същевременно индонезийските гори имат огромно значение за борбата в световен план срещу изменението на климата, като допринася за улавянето и съхранението на въглерод. Въпреки това чистата годишна загуба на залесена площ в Индонезия е трета по размер в света. Бързото обезлесяване и разрушаване на торфищата я превърнаха освен това в третия по мащаб емитент на парникови газове в света. Доколкото изменението на климата се превръща във все по-голяма степен в източник на глад, бедност, заболявания и емиграция, настоящото споразумение е от особено значение за комисията по развитие.

Доброволното споразумение за партньорство определя нови стандарти за управлението на индонезийските гори, но неговото въздействие върху обезлесяването може да остане ограничено, тъй като само около 10 % от стойността на износа са предназначени за ЕС. При все това, Индонезия възнамерява да използва своята система за осигуряване на законността на дървения материал за целия износ (включително извън ЕС) на търговска дървесина и продукти от дървен материал. Предстои да бъдат разработени отделни проверки за удостоверяване на законността на внасяния дървен материал.

Индонезия започна да осъществява своята система за удостоверяване на законността на дървения материал (СОЗДМ) през септември 2010 г., когато постави началото на програма от одити и изграждане на капацитет в целия отрасъл. Комисията по развитие подчертава значението на това СОЗДМ да бъде напълно оперативна преди да започне издаването на лицензи за износ по FLEGT. Понастоящем, то не отговаря на стандартите, необходими за гарантиране на резултатите и интегритета на системата. Дървеният материал, сертифициран по СОЗДМ, следва да може да се проследява до лицензирана горска концесия или частно притежавана гора, която действа в съответствие с индонезийското законодателство. Процесът на издаване на концесии в Индонезия се критикува от екологични групи и организации в областта на правата на човека, според които той е довел до преустройването в земи за други цели на ценни девствени гори. В момента системата (СОЗДМ) не одитира съответната конверсия на горите, която може да легитимира процеса.

Неотдавнашен доклад на „Хюман райтс уоч“, озаглавен „Тъмната страна на зеления растеж,“ посочи сериозни недостатъци в СОЗДМ, по-специално нейната неспособност да предоставя защита срещу злоупотреби с правата на поземлена собственост, доколкото одитният процес не гарантира, че разрешения са били издадени от правителството за земя, към която не са предварително предявени права, или че дружествата са компенсирали общностите за загубената земя, или са получили свободно, предварително и информирано съгласие преди започването на дейност. Споровете за земи, свързани със изсичане и концесии на плантации са често срещани в Индонезия и този пропуск представлява значителна празнина в сертифицирането по СОЗДМ.

Ключово предимство на индонезийската система за осигуряване на законността на дървения материал (СОЗДМ) е отговорността, възложена на групи на гражданското общество и отделни граждани да повдигат възражения относно одита. Въпреки това е налице необходимостта от подобряване на уменията, свързани с упражняването на мониторинг, и обезпечаване на сигурността на лицата, на които е възложена тази задача.

Комисията по развитие би желала да насърчи правителството на Индонезия да демонстрира силна политическа воля в прилагането на доброволното споразумение за партньорство, за да се постигне по-добро управление на горите и признаване на правата на владение на горските и коренните общности.

Комисията по развитие призовава Европейската комисия да гарантира, че недостатъците на СОЗДМ са премахнати и че тя е напълно оперативна преди издаването на каквито и да било лицензи в рамките на FLEGT по отношение на индонезийските продукти от дървен материал. Единствено при това условие докладчикът препоръчва да се даде съгласие за СДП.

*******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jolanta Emilia Hibner

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.1.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sophie Auconie, Franco Frigo

Последно осъвременяване: 13 Февруари 2014 г.Правна информация