Процедура : 2013/0200(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0046/2014

Внесени текстове :

A7-0046/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2014 - 5.2

Приети текстове :

P7_TA(2014)0111

ДОКЛАД     ***I
PDF 207kWORD 313k
24 януари 2014 г.
PE 521.600v02-00 A7-0046/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност.

(COM(2013)0428 – C7-0178/2013 – 2013/0200(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Мария ду Сеу Патран Невеш

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност

(COM(2013)0428 – C7-0178/2013 – 2013/0200(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0428),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0178/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 ноември 2013 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0046/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Държавите членки, които получават финансова помощ, трябва също така да се възползват от увеличение на процента на съфинансиране до края на периода на допустимост и до датата на подаване на искането за окончателно плащане, дори ако на тази дата вече не получават финансова помощ.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В Регламент (ЕО) № 1198/2006 член 77а, параграф 5 се заличава.

Регламент (ЕО) № 1198/2006 се изменя, както следва:

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 1 – буква а) (нова)

Регламент (ЕО) № 387/2012

Член 76 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

а) В член 76, параграф 3 се заменя със следния текст:

 

„3. Чрез дерогация от член 53, параграф 3 по искане на държава членка междинните плащания се увеличават със сума, която съответства на десет процентни пункта над процента на съфинансиране, установен за всяка приоритетна ос, но без да се надвишават 100 %, и която се прилага за сумата на допустимите публични разходи, последно декларирани във всеки сертифициран отчет за разходите, подаден от държава членка, която на 31 декември 2013 г. или след тази дата отговаря на едно от следните условия:“

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 1 – буква б (нова)

Регламент (ЕО) № 387/2012

Член 77 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б) В член 77, параграф 2 се заменя със следния текст:

 

„2. Чрез дерогация от член 53, параграф 3 по искане на държава членка плащанията на окончателната сума се увеличават със сума, която съответства на десет процентни пункта над процента на съфинансиране, установен за всяка приоритетна ос, но без да се надвишават 100 %, и която се прилага за сумата на допустимите публични разходи, последно декларирани във всеки сертифициран отчет за разходите, подаден от държава членка, която на 31 декември 2013 г. или след тази дата отговаря на едно от условията, предвидени в член 76, параграф 3, букви а), б) и в).“

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 1 – буква в (нова)

Регламент (ЕО) № 387/2012

Член 77 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

в) В член 77а, параграф 2 се заменя със следния текст:

 

„2. Дерогацията, посочена в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, се предоставя от Комисията при писмено искане от държава членка, която отговаря на едно от условията, предвидени в член 76, параграф 3, букви а), б) и в).“

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 1 – буква г (нова)

Регламент (ЕО) № 387/2012

Член 77 a – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

г) В член 77а параграф 5 се заличава.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2014 г.

(1)

ОВ С 341, 21.11.2013 г., стр. 75.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение и контекст

Финансовата криза и икономическата рецесия от 2009 г. насам изложиха на сериозна опасност финансовата стабилност и икономическия растеж на Европейския съюз като цяло и на държавите – бенефициери на външна помощ, в частност. Тези държави бяха предмет на съгласувани с Европейската комисия програми за макроикономическо приспособяване, които първоначално обхващаха седем държави членки (Кипър, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Португалия и Румъния), докато понастоящем само Кипър, Гърция, Ирландия и Португалия продължават да получават финансова помощ.

Тези четири държави членки са изправени пред стриктни бюджетни ограничения, което води до сериозни проблеми с ликвидността, дължащи се на необходимостта от фискална консолидация, и усложнява изпълнението на оперативните програми. Във връзка с това инвестиционният капацитет на тези държави е ограничен, както в публичния, така и в частния сектор, което прави по-трудно използването на наличните средства с цел растеж и конкурентоспособност. По този начин стимулирането на сектора с цел да се гарантира неговата устойчивост може да бъде застрашено, с риск от попадане на този сектор в рецесивна спирала.

По тези причини е наложително да се насърчават условия, които улесняват управлението на средствата от ЕС, така че да се подпомогнат и да се ускорят инвестициите в държавите членки, които получават финансова помощ, и да се стимулират проектите от жизненоважно значение за насърчаване на социално-икономическото възстановяване и развитие на сектора.

Предложение на Комисията

Настоящото предложение на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 има за цел да подпомага държавите членки, които понастоящем се ползват от финансова помощ, както и държавите със специфични програми за приспособяване, за да могат те да продължат да разполагат с финансови ресурси за осъществяване на своите планове в рамките на секторната политика в областта на рибарството.

В миналото Регламент (ЕО) № 1198/2006 за Европейския фонд за рибарство беше вече изменен с Регламент (ЕС) № 387/2012 с цел увеличаване на междинните и окончателните плащания, предоставяни на държавите членки, получаващи финансова помощ, със сума равна на 10 процентни пункта над процента на съфинансиране за всяка приоритетна ос на оперативните програми, без да се променя цялостното им субсидиране, така че да се улесни управлението на финансирането от Съюза и да се ускорят инвестициите в сектора на рибарството в тези страни.

Тази нормативна разпоредба се прилага до 31 декември 2013 г., но като се има предвид, че в някои държави членки все още се осъществяват програми за приспособяване, Комисията понастоящем предлага тя да се удължи с цел гарантиране на правилното изпълнение на оперативните програми, подкрепяни от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). За тази цел Комисията представя изменение на член 77а от Регламент № 1198/2006, за да не се ограничи неговото времетраене до текущата година и да стане възможно по него да продължат да се възстановяват, до края на периода на допустимост и до датата на подаване на искането за окончателно плащане, новите декларирани разходи плюс 10 процентни пункта над ставката на съфинансиране на приоритетните оси на оперативните програми, съфинансирани от ЕФР за периода 2007–2013 г.

ПОЗИЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Докладчикът приветства инициативата на Комисията, целяща гарантиране на непрекъснатостта на увеличено съфинансиране за държавите членки, които получават финансова помощ, която позволява да се предвиди предоставяне на финансови средства от основно значение в контекста на настоящата криза и да се насърчава правилното изпълнение на оперативните програми в рамките на ЕФР. При все това докладчикът подчертава, че в настоящия контекст на финансова нестабилност и икономически спад, предложението на Комисията се явява като единственото решение, което би могло да даде възможност за продължаването на проекти и инвестиции в сектора на рибарството.

Във връзка с това е необходимо само да се посочат някои важни въпроси:

1. Съгласно член 143 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който засяга държавите членки изправени пред затруднения или сериозно застрашени от финансови затруднения, от Комисията се изисква да посочи мерките, които тя препоръчва да бъдат приети от съответните страни, и да препоръча на Съвета предоставяне на взаимопомощ и подходящите начини за това. Предложението на Комисията се вписва в този контекст и е в съответствие с други инициативи, приети от Комисията в отговор на продължаващата криза, която засяга Европа и подкопава настоящата обстановка.

Освен това предложението за регламент, определящ общи разпоредби относно фондовете, обхванати от общата стратегическа рамка за 2014–2020 г. е в отговор на необходимостта да се гарантира, че ефективността на различните фондове не се подкопава от недостатъчно устойчиви макрофинансови политики, като предвижда прилагането на ставка на съфинансиране, увеличена с 10 процентни пункта за държави членки, които получават финансова помощ, с което се намаляват усилията, изисквани от националните бюджети в период на фискална консолидация, без това да се променя общото равнище на финансиране от Съюза.

2. Предложението на Комисията не води до допълнителни разходи за ЕС, защото увеличението с 10 процентни пункта на ставката на съфинансиране за всяка приоритетна ос на оперативните програми не оказва влияние върху субсидирането от бюджета и не е свързано с никакви изменения на отпуснатите средства от ЕФР на страните, получаващи финансова помощ по време на програмния период 2007–2013 г., тъй като то се прилага само докато бъде достигната максималната предвидена за плащанията сума.

3. Предложението на Комисията е в съответствие с принципа на субсидиарност, тъй като то предвижда механизъм, който позволява на Комисията по-добре да подкрепя държавите членки, които получават финансова помощ, чрез увеличаване на възстановяването на удостоверени разходи в рамките на ЕФР. Освен това предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност, тъй като удължаването на срока на прилагане на увеличения процент на съфинансиране с 10 процентни пункта отговаря на кризата и е пропорционално на останалите усилията на ЕС за оказване на подкрепа за страните, за които се отпуска финансова помощ, съгласно съответните макроикономически програми за приспособяване.

4. Докладчикът подчертава неотложността на предложението на Комисията, тъй като Регламент (ЕС) № 387/2012 се прилага само до 31 декември 2013 г. и не се допускат никакви изключения в настоящата система за съфинансиране.

Същевременно настоящото предложение за изменение на Комисията би трябвало да допринесе значително за насърчаване на пълноценното използване на цялата сума, предоставена в рамките на ЕФР (2007–2013 г.), за да се помогне на държавите членки, които получават финансова помощ, да изразходват по-ефективно наличните суми и да се подобри процента на изпълнение на оперативните програми.

5. Следва да се подчертае също, че предложението на Комисията допринася значително за опростяване и бързина на финансирането, като това още повече стимулира проекти и инвестиции в сектора на рибарството и допринася за подходящ преход от текущия програмен период към програмния период 2014–2020 г.

6. На последно място, очевидно е, че по отношение на мерките за помощ на страните, получаващи финансова помощ, ЕФР не може да бъде предмет на дискриминация в сравнение с Кохезионния фонд и структурните фондове (Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ)) за същия програмен период 2007–2013 г., от които съществува очевидна необходимост да се отпуснат повече финансови средства за изпълнението на проекти със съвместно финансиране до датата на подаване на искането за окончателно плащане. Поради това Комисията трябва непременно да приведе настоящото предложение за регламент в съответствие с регламента относно фондовете, така че да се гарантира непрекъснатост на увеличението с 10 процентни пункта на ставката на съфинансиране за всяка приоритетна ос до приключването на програмите, подкрепяни от ЕФР, и да се позволи неговото прилагане до края на периода на допустимост и до датата на представяне на окончателното искане за плащане, дори ако на тази дата въпросната държава членка вече не се възползва от финансова помощ.

С оглед на гореизложеното и на факта, че по отношение на увеличението на плащанията за държави членки, изпитващи временни бюджетни затруднения, Регламентът за общоприложимите разпоредби предвижда прилагането на тази мярка спрямо всички фондове, обхванати от общата стратегическа рамка 2014–2020 г. (Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и бъдещия Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)) до 30 юни 2016 г., целесъобразно е да се установи същият срок за плащанията в рамките на ЕФР.

Това удължаване на прилагането на увеличения процент на съфинансиране с 10 процентни пункта до края на програмата и до датата на подаване на искането за окончателно плащане представлява прозрачна, опростена и гъвкав мярка, и е от основно значение за улесняване на плащанията на подпомагането и за насърчаване разработването на проекти и инвестиции в сектора на рибарството, които играят ключова роля в подобряването на икономическия растеж и създаването на работни места в различните региони, които са силно зависими от риболова.

Като подчертава неотложността на предложението за регламент, докладчикът препоръчва текстът да се одобри незабавно, за да се избегнат ненужни усложнения, закъснения и щети, така че влизането му в сила и неговото ефективно изпълнение да станат възможни в най-кратък срок.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност

Позовавания

COM(2013)0428 – C7-0178/2013 – 2013/0200(COD)

Дата на представяне на ЕП

18.6.2013 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

1.7.2013 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

1.7.2013 г.

CONT

1.7.2013 г.

ENVI

1.7.2013 г.

REGI

1.7.2013 г.

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

16.12.2013 г.

CONT

2.7.2013 г.

ENVI

11.7.2013 г.

REGI

11.7.2013 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Maria do Céu Patrão Neves

12.9.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

4.11.2013 г.

17.12.2013 г.

 

 

Дата на приемане

22.1.2014 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Jens Nilsson, Crescenzio Rivellini

Дата на внасяне

24.1.2014 г.

Последно осъвременяване: 17 февруари 2014 г.Правна информация