Процедура : 2013/0343(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0090/2014

Внесени текстове :

A7-0090/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.8

Приети текстове :

P7_TA(2014)0138

ДОКЛАД     *
PDF 206kWORD 314k
4 февруари 2014 г.
PE 523.020v02-00 A7-0090/2014

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на стандартизирана справка-декларация за ДДС

(COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Иво Стрейчек

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на стандартизирана справка-декларация за ДДС

(COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0721),

–   като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0394/2013),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0090/2014),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Директива на Съвета 2006/112/ЕО12 изисква данъчнозадължените лица да представят справки-декларации за ДДС, но позволява гъвкавост за държавите членки при определяне на изискваната информация. Това води до разнородни правила и процедури, уреждащи подаването на справки-декларациите за ДДС в Съюза, увеличава сложността и задълженията за предприятията във връзка с ДДС, което създава пречки пред търговията в Съюза.

(1) Директива на Съвета 2006/112/ЕО12 изисква данъчнозадължените лица да представят справки-декларации за ДДС, но позволява гъвкавост за държавите членки при определяне на изискваната информация. Това води до разнородни правила и процедури, уреждащи подаването на справки-декларациите за ДДС в Съюза, увеличава сложността за предприятията, ненужната административна тежест за данъчните органи на държавите членки и данъчно задължените лица, пропуските, позволяващи извършване на измами с ДДС, и задълженията във връзка с ДДС, които създават пречки пред търговията в Съюза, както и ненужни разходи за данъчните органи на държавите членки и за данъчно задължените лица.

_____________

_____________

12 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

12Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) С цел да се намали тежестта за предприятията и да се подобри функционирането на вътрешния пазар следва да се въведе стандартна справка-декларация за ДДС за всички предприятия, извършващи търговия в Съюза. Използването на стандартизирани справки-декларации следва да улесни контрола върху тях от страна на държавите членки.

(2) С цел да се намали тежестта за предприятията и да се подобри функционирането на вътрешния пазар, следва да се въведе стандартна справка-декларация за ДДС за всички предприятия, извършващи търговия в Съюза, а използването на стандартизирани справки-декларации следва да улесни събирането и плащането на ДДС, както и контрола върху справки-декларациите за ДДС от страна на данъчните органи на държавите членки. То също следва да допринесе за подкрепа на дружествата да спазват законодателството за ДДС, като по този начин се намалява нивото на грешките и в крайна сметка се допринася за намаляването или дори за премахването на измамите с ДДС и разликите в ДДС.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Необходимо е административната тежест да се сведе до минимум. Информацията, необходима за попълването на стандартна справка-декларация за ДДС, следва да има ограничен брой задължителни елементи. Освен това, що се отнася до стандартната справка-декларация за ДДС и другите декларации, държавите членки следва да нямат право да изискват информация, различна от предвидената в дял XI, глава 5 от директивата.

(3) Необходимо е административната тежест да се сведе до минимум. Информацията, необходима за попълването на стандартна справка-декларация за ДДС, следва да има ограничен брой задължителни елементи. Освен това, що се отнася до стандартната справка-декларация за ДДС и другите декларации, държавите членки следва да нямат право да изискват информация, различна от предвидената в дял XI, глава 5 от директивата. Стандартната справка-декларация за ДДС ще осъществи пълния си потенциал единствено ако държавите членки изцяло и навременно транспонират настоящата директива в националните законови, подзаконови и административни разпоредби, без да се отклоняват от обхвата й.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Данъчните органи на държавите членки следва да предоставят на разположение на своите длъжностни лица и данъчно задължени лица онлайн ръководства за целесъобразното използване на електронното деклариране на данъка, за да се гарантира, че подаването на стандартната справка-декларация за ДДС се извършва по подходящ и сигурен начин.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) С цел допълнително намаляване на тежестта върху предприятията и подобряване на функционирането на вътрешния пазар, изискванията по отношение на информацията в стандартната справка-декларация за ДДС следва да бъдат унифицирани във всички държави членки, а в срок от пет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията следва да направи оценка на прилагането на директивата в това отношение и да направи предложения, ако това е целесъобразно.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В срок до ......* [OВ, моля, въведете дата: 5 години след датата на влизане в сила на настоящата директива], Комисията разглежда пригодността на директивата с оглед на допълнително намаляване на тежестта върху предприятията и подобряване на функционирането на вътрешния пазар. Резултатите от прегледа, придружени при необходимост от подходящи законодателни предложения, се представят на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. Тя е достъпна в консолидиран вид заедно с директивата, която изменя, в срок до три месеца от публикуването й.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) в Европейския съюз е общ данък върху широкото потребление, оценяван въз основа на добавената стойност на всички търговски дейности, включващи производството и разпространението на стоки, и предоставянето на услуги, с малко на брой изключения. ДДС обичайно не се прилага по отношение на стоки или услуги, които се продават за износ. Въпреки това той се прилага за вноса, така че производителите от ЕС да могат да се конкурират при равни условия в рамките на вътрешния пазар с доставчиците на внесените стоки и услуги, които са установени извън Съюза.

ДДС е косвен данък, който се поема в крайна сметка от крайния потребител. Той се начислява като процент от цената, платена от купувача на продавача, и се събира чрез частични плащания, при което всички данъчно задължени лица (регистрирани по ДДС предприятия и самостоятелно заети лица) приспадат от събрания от тях ДДС сумата на данъка, който са заплатили на други данъчно задължени лица върху покупките за тяхната стопанска дейност. Този механизъм гарантира, че данъкът е неутрален, независимо от броя на участващите трансакции.

ДДС(1) е признат от страните – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за възможността му да събира приходи по прозрачен начин. По оценки на Европейската комисия (Комисията), ДДС представлява 21 % от националните данъчни приходи в държавите – членки на ЕС, и като се има предвид, че всяка година остават около 12 % несъбрани приходи от ДДС, е необходима по-ефикасна система за ДДС, за да се предотвратят и изкоренят многото видове измами с ДДС.

Комисията счита, че с въвеждането на стандартната справка-декларация за ДДС ще е възможно да се намали административната тежест, свързана с събирането на ДДС, с максимум 15 милиарда евро на година. Това следва да бъде повече от приветствано облекчение за разходната част на публичните бюджети на държавите – членки на ЕС, и то не само по време на криза.

Докладчикът оценява целта на предложението на Комисията за повишаване на ефикасността на събирането на ДДС, като в същото време се намалят бюрокрацията и свързаните разходи както за данъчните органи на държавите членки, така и за данъчно задължените лица. Докладчикът приветства целта за ограничаване на изискванията по отношение на информацията до необходимото за контрола и събирането на ДДС. По този начин предложението постига разумен баланс и пропорционалност между необходимостта от намаляване на административната тежест за предприятията и премахването на пречките пред правилното функциониране на вътрешния пазар.

Докладчикът също споделя виждането, че като се дава възможност на всички предприятия да предоставят на данъчните органи на държавите членки, в които те извършват дейност, двадесет и шест стандартни видове информация чрез обща, за предпочитане в електронен формат, справка-декларация за ДДС, подаването на справки-декларации за ДДС вероятно ще спести време на всички заинтересовани страни, ще допринесе за избягване на грешки, или за лесното им коригиране, и по този начин ще увеличи възможността за контрол на данъчните органи в Съюза.

Като начин за укрепване на принципа на субсидиарността, докладчикът счита за разумно това, че държавите членки могат да изискват допълнителна информация за целите на управлението и контрола на ДДС в специфични региони, територии или по специални режими, разрешени по изключение в законодателството за ДДС (вж. Директива 2006/112/EО от 28 ноември 2006 г. относно ДДС).

И накрая, докладчикът представи три изменения с цел допълнително изясняване и допълване на предложението на Комисията с оглед на следното:

1) да подчертае, че въвеждането на стандартни справки-декларации за ДДС следва да намали ненужните разходи, възникващи както за данъчните органи на държавите членки, така и за данъчно задължените лица в резултат на разнородните правила и процедури, уреждащи понастоящем подаването на справки-декларациите за ДДС в Съюза;

2) да подчертае, че използването на стандартизирани справки-декларации следва да улесни събирането и плащането на ДДС, както и контрола върху справки-декларациите за ДДС от страна на данъчните органи на държавите членки с оглед премахването на измамите с ДДС, и по-специално когато те са свързани с презгранични стопански дейности (напр. верижни измами(2)).

3) да подчертае необходимостта от това, данъчните органи на държавите членки да предоставят на разположение на своите длъжностни лица и данъчно задължени лица онлайн ръководства за целесъобразното използване на електронното деклариране на данъка, за да се гарантира, че подаването на стандартната справка-декларация за ДДС се извършва по надлежен и сигурен начин.

Във връзка с всички споменати по-горе причини, докладчикът препоръчва на комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент (ECON) да приеме предложението на Комисията във вида, в който е изменено.

***

(1)

ДДС се нарича още и данък върху стоките и услугите (ДСУ).

(2)

Верижните измами, познати още като вътрешнообщностни измами с липсващ търговец, представляват кражба на ДДС от данъчен орган на държава членка от страна на организирана престъпна структура, която използва начина, по който се третира ДДС при търговия в рамките на множество търговски юрисдикции, когато движението на стоки между различните юрисдикции е необлагаемо с ДДС.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на стандартната справка-декларация за ДДС

Позовавания

COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS)

Дата на консултация с ЕП

8.11.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

18.11.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

18.11.2013

JURI

18.11.2013

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

27.11.2013

JURI

25.11.2013

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Ivo Strejček

8.10.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.12.2013

30.1.2014

 

 

Дата на приемане

30.1.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Wolf Klinz, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thijs Berman, Zdravka Bušić, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Thomas Mann, Andreas Schwab, Catherine Stihler

Дата на внасяне

4.2.2014

Последно осъвременяване: 14 февруари 2014 г.Правна информация