Процедура : 2013/0091(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0096/2014

Внесени текстове :

A7-0096/2014

Разисквания :

PV 24/02/2014 - 20
CRE 24/02/2014 - 20

Гласувания :

PV 25/02/2014 - 5.12

Приети текстове :

P7_TA(2014)0121

ДОКЛАД     ***I
PDF 1030kWORD 1412k
7 февруари 2014 г.
PE 513.116v02-00 A7-0096/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0173),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0094/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол и комисията по конституционни въпроси (A7-0096/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  подчертава, че точка 31 от Междуинституционалното споразумение от 2.12.2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление(1) се прилага към разширяването на мандата на Европол; подчертава, че никое решение на законодателния орган в полза на такова разширяване не засяга решенията на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура;

3.  изисква от Комисията, след като регламентът бъде съгласуван с Европейския парламент и със Съвета, да вземе изцяло под внимание споразумението, с цел да удовлетвори изискванията за бюджет и персонал на Европол и неговите нови задачи, по-специално Европейския център за борба с киберпрестъпността, в съответствие с параграф 42 от съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции;

4.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

относно създаването на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решение № 2009/371/ПВР

Обосновка

Докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж (Cepol). Въпреки че са свързани с полицейската дейност, те имат много различни цели и задачи относно сътрудничеството в европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Настоящото обяснение се отнася до всички изменения, с които се заличава текст.

Изменение  2

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 88 и член 87, параграф 2, буква б) от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 88 от него,

Обосновка

Заличаване на всяко споменаване на Европейския полицейски колеж (Cepol) предвид факта, че докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В член 88 от Договора се предвижда Европол да се урежда от регламент, който се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура. В него се изисква и създаването на процедури за контрол на действията на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти. Поради това е необходимо Решение 2009/371/ПВР да се замени с регламент, в който се определят правилата за парламентарен контрол.

(2) В член 88 от Договора се предвижда Европол да се урежда от регламент, който се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура. В него се изисква и създаването на процедури за контрол на действията на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти в съответствие с член 12, буква в) от Договора за Европейския съюз и член 9 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, за да се повиши демократичната легитимност и отчетността на Европол пред европейските граждани. Поради това е необходимо Решение 2009/371/ПВР да се замени с регламент, в който се определят правилата за парламентарен контрол.

Обосновка

Важно е да се подчертаят специфичните цели на парламентарния контрол върху Европол. Член 12 от ДЕС се отнася до активния принос на националните парламенти за доброто функциониране на Съюза, а Протокол № 1 и член 9 от него им възлагат, заедно с Европейския парламент, да определят организирането и насърчаването на междупарламентарното сътрудничество в рамките на Съюза. Трябва да се споменат и двата члена в качеството им на първично право на ЕС в областта на междупарламентарното сътрудничество.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Европейският полицейски колеж (CEPOL) бе създаден с Решение 2005/681/ПВР, за да подпомага сътрудничеството между националните полицейски органи чрез организиране и координиране на дейностите по обучение на полицията с европейско измерение.

заличава се

Обосновка

Заличаване на всяко споменаване на Европейския полицейски колеж (Cepol) предвид факта, че докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В „Стокхолмската програма — отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“ се предвижда Европол да се развива и да се превърне в „център на обмена на информация между правоприлагащите органи в държавите членки, доставчик на услуги и платформа на правоприлагащите служби“. Според една оценка на работата на Европол е необходимо по-нататъшно подобряване на оперативната му ефективност, за да се постигне тази цел. В Стокхолмската програма също така се поставя за цел създаването на истинска европейска култура в областта на правоприлагането чрез създаването на европейски схеми за обучение и програми за обмен, насочени към всички специалисти в съответните области на правоприлагането на национално равнище и на равнище ЕС.

(4) В „Стокхолмската програма — отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“ се предвижда Европол да се развива и да се превърне в „център на обмена на информация между правоприлагащите органи в държавите членки, доставчик на услуги и платформа на правоприлагащите служби“. Според една оценка на работата на Европол е необходимо по-нататъшно подобряване на оперативната му ефективност, за да се постигне тази цел.

Обосновка

Заличаване на всяко споменаване на Европейския полицейски колеж (Cepol) предвид факта, че докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Широкомащабните престъпни и терористични мрежи представляват значителна заплаха за вътрешната сигурност на Съюза и за безопасността и поминъка на гражданите му. Наличните оценки на заплахите разкриват, че престъпните групи разнообразяват все повече и повече дейността си, която все повече и повече пресича границите. Ето защо националните правоприлагащи органи трябва да си сътрудничат все по-тясно с колегите си в другите държави членки. В този контекст е необходимо на Европол да се предостави това, което е необходимо на службата, за да подкрепя повече държавите членки за предотвратяване, анализиране и разследване на престъпленията в целия Съюз. Това бе потвърдено и в оценките на решения 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР.

(5) Широкомащабните престъпни и терористични мрежи представляват значителна заплаха за вътрешната сигурност на Съюза и за безопасността и поминъка на гражданите му. Наличните оценки на заплахите разкриват, че престъпните групи разнообразяват все повече и повече дейността си, която все повече и повече пресича границите. Ето защо националните правоприлагащи органи трябва да си сътрудничат все по-тясно с колегите си в другите държави членки. В този контекст е необходимо на Европол да се предостави това, което е необходимо на службата, за да подкрепя повече държавите членки за предотвратяване, анализиране и разследване на престъпленията в целия Съюз. Това бе потвърдено и в оценката на решение 2009/371/ПВР.

Обосновка

Заличаване на всяко споменаване на Европейския полицейски колеж (Cepol) предвид факта, че докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Като се имат предвид връзките между задачите на Европол и CEPOL, обединяването и оптимизирането на функциите на двете агенции биха подобрили ефективността на оперативните дейности, полезността на обучението и ефективността на полицейското сътрудничество в Съюза.

заличава се

Обосновка

Заличаване на всяко споменаване на Европейския полицейски колеж (Cepol) предвид факта, че докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Следователно решения 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР следва да бъдат отменени и заменени с настоящия регламент, който се основава на поуките от прилагането на двете решения. Европол, създаден с настоящия регламент, следва да замени и да изпълнява функциите на Европол и CEPOL, създадени с двете отменящи се решения.

(7) Следователно Решение 2009/371/ПВР следва да бъде отменено и заменено с настоящия регламент, който се основава на поуките от прилагането на това решение. Агенцията Европол, създадена с настоящия регламент, следва да замени и да изпълнява функциите на Европол, създаден с отменящото се решение.

Обосновка

Заличаване на всяко споменаване на Европейския полицейски колеж (Cepol) предвид факта, че докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Тъй като престъпленията често пресичат вътрешните граници, Европол следва да подкрепя и засилва действията на държавите членки и сътрудничеството им за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки. Тъй като тероризмът е една от най-значителните заплахи за сигурността на Съюза, Европол следва да подпомага държавите членки за посрещане на общите предизвикателства в това отношение. Като агенция на ЕС за правоприлагане Европол следва също така да подкрепя и засилва действията и сътрудничеството по отношение на борбата с формите на престъпност, които засягат интересите на ЕС. Тя следва също така да оказва подкрепа за предотвратяване и борба със свързани престъпления, които са извършени, за да се набавят средства за извършване на деяния, по отношение на които Европол има компетентност, да се подпомогнат или да се извършат такива деяния или да се осигури безнаказаност на такива деяния.

(8) Европол следва да подкрепя и засилва действията на държавите членки и сътрудничеството им за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки. Тъй като тероризмът представлява заплаха за сигурността на Съюза, Европол следва да подпомага държавите членки за посрещане на общите предизвикателства в това отношение. Като агенция на ЕС за правоприлагане Европол следва също така да подкрепя и засилва действията и сътрудничеството по отношение на борбата с формите на престъпност, които засягат интересите на ЕС. Тя следва също така да оказва подкрепа за предотвратяване и борба със свързани престъпления, които са извършени, за да се набавят средства за извършване на деяния, по отношение на които Европол има компетентност, да се подпомогнат или да се извършат такива деяния или да се осигури безнаказаност на такива деяния.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Европол следва да гарантира по-качествено, съгласувано и последователно обучение за служителите на правоприлагащите органи от всички рангове при ясна рамка, съответстваща на установените нужди от обучение.

заличава се

Обосновка

Заличаване на всяко споменаване на Европейския полицейски колеж (Cepol) предвид факта, че докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Европол следва да може да поиска от държавите членки да започват, да провеждат или да координират наказателни разследвания в конкретни случаи, в които трансграничното сътрудничество би осигурило добавена стойност. Европол следва да информира Евроюст за тези искания.

(10) Европол следва да може да поиска от държавите членки да започват, да провеждат или да координират наказателни разследвания в конкретни случаи, в които трансграничното сътрудничество би осигурило добавена стойност. Европол следва да информира Евроюст за тези искания. Европол следва да обосновава искането.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Европол следва да води протокол за участието в дейностите на съвместните екипи за разследване, които се занимават с престъпления, попадащи в мандата на Европол.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) Винаги когато се установява сътрудничество между Европол и държавите членки по отношение на конкретно разследване, между Европол и участващите държави членки следва да се изготвят ясни разпоредби, очертаващи конкретните задачи, които трябва да бъдат изпълнени, степента на участие в процедурите по разследване или съдебните производства на държавите членки, както и разпределението на отговорностите и приложимото право за целите на съдебния надзор.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) За да се повиши ефективността на Европол като център за обмен на информация в Съюза, следва да бъдат определени ясни задължения за държавите членки да предоставят на Европол необходимите данни, за да може агенцията да изпълнява целите си. При изпълнението на тези задължения държавите членки следва да обърнат специално внимание на предоставянето на данни, които са от значение за борбата с престъпления, които са считани за стратегически и оперативни приоритети в рамките на съответните инструменти на политиката на Съюза. Държавите членки следва също да предоставят на Европол копие от информацията, обменена на двустранна или многостранна основа с други държави членки относно престъпленията, попадащи в рамките на целите на Европол. Същевременно Европол следва да увеличи нивото на подкрепата си за държавите членки, за да се засилят взаимното им сътрудничество и обменът на информация. Европол следва да представя годишен доклад на всички институции на Съюза и на националните парламенти относно степента, в която отделните държави членки предоставят информация на агенцията.

(11) За да се повиши ефективността на Европол като център за обмен на информация в Съюза, следва да бъдат определени ясни задължения за държавите членки да предоставят на Европол необходимите данни, за да може агенцията да изпълнява целите си. При изпълнението на тези задължения държавите членки трябва да обърнат специално внимание на предоставянето на данни само които са от значение за борбата с престъпления, които са считани за стратегически и оперативни приоритети в рамките на съответните инструменти на политиката на Съюза. Държавите членки следва също да предоставят на Европол копие от информацията, обменена на двустранна или многостранна основа с други държави членки, относно престъпленията, попадащи в рамките на целите на Европол, и да посочват от какви източници произхождат данните. Същевременно Европол следва да увеличи нивото на подкрепата си за държавите членки, за да се засилят взаимното им сътрудничество и обменът на информация. Европол трябва да представя годишен доклад на всички институции на Съюза и на националните парламенти относно степента, в която отделните държави членки предоставят информация на агенцията.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За да се гарантира ефективно сътрудничество между Европол и държавите членки, във всяка държава членка следва да се създаде национално звено. Звеното следва да бъде основната връзка между националните правоприлагащи органи, институтите за обучение и Европол. За да се осигури непрекъснат и ефективен обмен на информация между Европол и националните звена и за да се улесни тяхното сътрудничество, всяко национално звено следва да командирова в Европол най-малко един служител за връзка.

(12) За да се гарантира ефективно сътрудничество между Европол и държавите членки, във всяка държава членка следва да се създаде национално звено. В настоящия регламент следва да се запази ролята на националните звена на Европол като гарант и защитник на националните интереси в Агенцията. Националните звена следва да се поддържат като звена за връзка между Европол и компетентните органи, като по този начин им се предоставя централизираща и едновременно с това координираща роля по отношение на цялото сътрудничество на държавата членка със и посредством Европол и се осигурява единна реакция на държавата членка спрямо исканията на Европол. За да се осигури непрекъснат и ефективен обмен на информация между Европол и националните звена и за да се улесни тяхното сътрудничество, всяко национално звено следва да командирова в Европол най-малко един служител за връзка.

Обосновка

Заличаване на всяко споменаване на Европейския полицейски колеж (Cepol) предвид факта, че докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) За да се гарантира, че обучението в Съюза в областта на правоприлагането е висококачествено, съгласувано и последователно, Европол следва да действа в съответствие с политиката на Съюза за обучение в областта на правоприлагането. Обучението на равнището на Съюза следва да бъде достъпно за служителите на правоприлагащите органи от всички рангове. Европол следва да гарантира, че обучението се оценява и че заключенията от оценките на нуждите от обучение се вземат предвид при планирането с цел намаляване на дублирането. Европол следва да насърчава признаването в държавите членки на обучението, предоставяно на равнището на Съюза.

заличава се

Обосновка

Заличаване на всяко споменаване на Европейския полицейски колеж (Cepol) предвид факта, че докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Комисията и държавите членки следва да бъдат представени в управителния съвет на Европол, за да осъществяват ефективен контрол върху работата на Европол. За да се отрази двойният мандат на новата агенция — оперативна подкрепа и обучение в областта на правоприлагането, — пълноправните членове на управителния съвет следва да се назначават въз основа на познанията си за сътрудничеството в областта на правоприлагането, а заместниците следва да се назначават въз основа на познанията си за обучението на служители на правоприлагащите органи. Заместниците следва да изпълняват ролята на пълноправни членове в отсъствието на пълноправния член и при всички случаи, когато се обсъжда обучението или се взема свързано с него решение. Управителният съвет следва да бъде съветван от научен комитет по техническите въпроси, свързани с обучението.

(16) Комисията и държавите членки следва да бъдат представени в управителния съвет на Европол, за да осъществяват ефективен контрол върху работата на Европол. Членовете на управителния съвет следва да се назначават въз основа на познанията си за сътрудничеството в областта на правоприлагането.

Обосновка

Заличаване на всяко споменаване на Европейския полицейски колеж (Cepol) предвид факта, че докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) На управителния съвет следва да бъдат предоставени необходимите правомощия, и по-специално да изготвя бюджета, да проверява изпълнението му, да приема подходящи финансови правила и документи за планиране, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от изпълнителния директор на Европол и да приема годишния доклад за дейността. Той трябва да упражнява правомощията на орган по назначаването по отношение на персонала на агенцията, включително изпълнителния директор. За да се оптимизира процесът на вземане на решения, както и да се засили надзорът на административното и бюджетното управление, управителният съвет следва също така да има право да създаде изпълнителен съвет.

(17) На управителния съвет следва да бъдат предоставени необходимите правомощия, и по-специално да изготвя бюджета, да проверява изпълнението му, да приема подходящи финансови правила и документи за планиране, да приема мерки в защита на финансовите интереси на Съюза и за борба с измамите, както и да приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от изпълнителния директор на Европол и да приема годишния доклад за дейността. Той трябва да упражнява правомощията на орган по назначаването по отношение на персонала на агенцията, включително изпълнителния директор. За да се оптимизира процесът на вземане на решения, както и да се засили надзорът на административното и бюджетното управление, управителният съвет следва също така да има право да създаде изпълнителен съвет.

Обосновка

Докладчикът е против да се предприемат мерки за създаването на изпълнителен съвет с цел гарантиране, че Европол се управлява прозрачно и демократично.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) За целите на предотвратяването и борбата с престъпленията, които попадат в обхвата на целите на Европол, е необходимо Европол да разполага с възможно най-пълната и актуална информация. Поради това Европол следва да може да обработва данни, предоставени от държави членки, трети държави, международни организации и органи на Съюза, както и постъпващи от публично достъпни източници, за да постигне разбиране относно проявите и тенденциите, свързани с престъпността, да събира информация за престъпните мрежи и да открива връзки между различните престъпления.

(19) За целите на предотвратяването и борбата с престъпленията, които попадат в обхвата на целите на Европол, е необходимо Европол да разполага с възможно най-пълната и актуална информация. Поради това Европол следва да може да обработва данни, предоставени от държави членки, трети държави, международни организации и органи на Съюза, както и постъпващи от публично достъпни източници, стига Европол да може да се счита за правомерен получател на тези данни, за да постигне разбиране относно проявите и тенденциите, свързани с престъпността, да събира информация за престъпните мрежи и да открива връзки между престъпленията.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) За да се повиши ефективността на Европол в предоставянето на правоприлагащите органи на държавите членки на прецизни анализи на престъпността, Европол следва да използва нови технологии за обработка на данни. Европол следва да може да открива бързо връзките между разследвания и общи начини на действие в различните престъпни групи, да проверява съвпаденията на данни при сравняване на различни бази данни и да получава ясна картина на тенденциите, като същевременно поддържа високо равнище на защита на личните данни на физическите лица. Следователно базите данни на Европол не следва да бъдат предварително дефинирани, за да се позволи на Европол да избира най-ефективната информационнотехнологична структура. За да се гарантира високо равнище на защита на данните, следва да бъдат определени целите на операциите по обработка и правата на достъп, както и да бъдат въведени конкретни допълнителни гаранции.

(20) За да се повиши ефективността на Европол в предоставянето на правоприлагащите органи на държавите членки на прецизни анализи на престъпността, Европол следва да използва нови технологии за обработка на данни. Европол следва да може да открива бързо връзките между разследвания и общи начини на действие в различните престъпни групи, да проверява съвпаденията на данни при сравняване на различни бази данни и да получава ясна картина на тенденциите, като същевременно гарантира високо равнище на защита на личните данни на физическите лица. За да се гарантира високо равнище на защита на данните, следва да бъдат определени целите на операциите по обработка и правата на достъп, както и да бъдат въведени конкретни допълнителни гаранции. При обработката на лични данни трябва да се спазват принципите за целесъобразност и пропорционалност.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) За да се съблюдават собствеността върху данните и защитата на информацията, държавите членки, органите на трети държави и международните организации следва да могат да определят целите, с оглед на които Европол може да обработва предоставяните от тях данни, и да ограничават правата на достъп.

(21) За да се съблюдават собствеността върху данните и защитата на информацията, държавите членки, органите на трети държави и международните организации следва да могат да определят целите, с оглед на които Европол може да обработва предоставяните от тях данни, и да ограничават правата на достъп. Ограничаването на целите допринася за прозрачността, правната сигурност и предвидимостта и е особено важно в областта на полицейското сътрудничество, когато субектите на данни обикновено не са информирани, че личните им данни се събират и обработват, и в когато използването на личните данни може да окаже изключително значимо въздействие върху живота и свободата на хората.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) За да се засили оперативното сътрудничество между агенциите и особено да се установят връзки между вече притежаваните от различните агенции данни, Европол следва да предостави възможност на Евроюст и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да разполагат с достъп до данните, с които разполага Европол, и да могат да извършват търсене в тези данни.

(23) За да се засили оперативното сътрудничество между агенциите и особено да се установят връзки между вече притежаваните от различните агенции данни, Европол следва да предостави възможност на Евроюст да разполага с достъп до данните, с които разполага Европол, и да може да извършва търсене в тези данни въз основа на конкретни гаранции.

Обосновка

Член 88, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз засяга специалната връзка между Европол и Евроюст. Не е целесъобразно да се включва също така и Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Европол следва да поддържа отношения на сътрудничество с други органи на Съюза, с правоприлагащи органи и с институти за обучение на служители на правоприлагащите органи в трети държави, с международни организации и частноправни субекти, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол.

(24) Европол следва да поддържа отношения на сътрудничество с други органи на Съюза и правоприлагащи органи в трети държави, с международни организации и частноправни субекти, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол.

Обосновка

Заличаване на всяко споменаване на Европейския полицейски колеж (Cepol) предвид факта, че докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския полицейски колеж.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) За да се гарантира оперативна ефективност, Европол следва да може да обменя всякаква информация, с изключение на лични данни, с други органи на Съюза, с правоприлагащите органи и институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи в трети държави и с международните организации, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. Тъй като дружествата, предприятията, бизнес асоциациите, неправителствените организации и други частноправни субекти притежават експертен опит и данни, които имат пряко отношение към предотвратяването и борбата с тежките престъпления и тероризма, Европол следва да може да обменя тези данни и с частноправни субекти. За да предотвратява и да се бори с киберпрестъпността във връзка с инциденти, свързани с мрежовата и информационната сигурност, Европол следва в съответствие с Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза31 да си сътрудничи и да обменя информация, с изключение на лични данни, с националните органи, отговорни за сигурността на мрежите и на информационните системи.

(25) За да се гарантира оперативна ефективност, Европол следва да може да обменя всякаква информация, с изключение на лични данни, с други органи на Съюза, с правоприлагащите органи в трети държави и с международните организации, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. За да предотвратява и да се бори с киберпрестъпността във връзка с инциденти, свързани с мрежовата и информационната сигурност, Европол следва в съответствие с Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза31 да си сътрудничи и да обменя информация, с изключение на лични данни, с националните органи, отговорни за сигурността на мрежите и на информационните системи.

____________________________

___________________________

31 Да се въведе позоваване на приетата директива (предложение: COM (2013) 48 final).

31 Да се въведе позоваване на приетата директива (предложение: COM (2013) 48 final).

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Европол следва да може да обменя лични данни с други органи на Съюза, доколкото е необходимо за изпълнението на задачите на Европол.

(26) Европол следва да може да обменя лични данни с други органи на Съюза, доколкото е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. Европейският надзорен орган по защита на данните следва да гарантира, че обменът на информация засяга само тези субекти, които са извършили или са заподозрени в извършване на престъпления, за които Европол има компетентност.

Обосновка

Необходимо е да се ограничи правомощието на Европол за обмен на лични данни с други органи на Съюза, като се ограничи само до тези субекти, които са извършили или са заподозрени за извършване на престъпления, за които Европол има компетентност.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Тежките престъпления и тероризмът често имат връзки извън територията на ЕС. Европол следва може да обменя лични данни с правоприлагащите органи на трети държави и с международни организации като Интерпол, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол.

(27) Тежките престъпления и тероризмът често имат връзки извън територията на ЕС. Европол следва може да обменя лични данни с правоприлагащите органи на трети държави и с международни организации като Интерпол, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. При обмена на лични данни с трети държави и с международни организации трябва да съществува подходящ баланс между необходимостта от ефективно правоприлагане и защитата на личните данни.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Не се обработва информация, която е получена от трета държава или международна организация в явно нарушение на правата на човека.

(31) Не се обработва информация, която е получена в явно нарушение на правата на човека.

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) Правилата за защита на данните в Европол следва да бъдат засилени и да се основават на принципите, които са в основата на Регламент (ЕО) № 45/200132, за да се гарантира висока степен на защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни. Понеже в Декларация 21 към Договора се признава спецификата на обработката на лични данни в контекста на правоприлагането, правилата на Европол за защита на данните следва да бъдат самостоятелни и приведени в съответствие с други инструменти за защита на данните, които се прилагат в областта на полицейското сътрудничество в Съюза, по-специално Конвенция № 10833 и Препоръка № R(87) на Съвета на Европа34, както и Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси35 [да бъдат заменени от съответната директива, която е в сила в момента на приемане].

(32) Правилата за защита на данните в Европол следва да бъдат засилени и приведени в съответствие с другите съответни инструменти за защита на данните, които се прилагат по отношение на обработката на лични данни в областта на полицейското сътрудничество в Съюза, за да се гарантира висока степен на защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни. Въпреки че в Решение 2009/371/ПВР е предвиден стабилен режим на защита на данните по отношение на Европол, той трябва да се доразвие, за да бъде приведен в съответствие с изискванията на Договора от Лисабон, да отрази нарастващата роля на Европол, да подобри правата на субектите на данни и да засили допълнително доверието между държавите членки и Европол, необходимо с оглед на успешния обмен на информация. Правилата за защита на данните в Европол следва да бъдат засилени и да се основават на принципите, които са в основата на Регламент (ЕО) № 45/200132 или инструмента, заместващ Регламент (ЕО) 45/2001, за да се гарантира висока степен на защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни, както и на други принципи за защита на данните, включително принципа на търсене на отговорност, оценката на въздействието във връзка със защитата на данните, неприкосновеността на личността и личния живот още при проектирането и по подразбиране и уведомяването при нарушаване на неприкосновеността на личните данни. Веднага щом бъде приета, новата рамка за защита на данните за институциите и органите на ЕС следва да започне да се прилага и по отношение на Европол. Както се признава в Декларация 21 към Договора, специфичният характер на обработката на лични данни в контекста на правоприлагането доказва необходимостта да бъдат установени специфични правила за защитата и свободното движение на личните данни по отношение на Европол, въз основа на член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и приведени в съответствие с други инструменти за защита на данните, които се прилагат в областта на полицейското сътрудничество в Съюза, по-специално Конвенция № 10833 и Допълнителния протокол към нея от 8 ноември 2001 г., Препоръка № R(87) на Съвета на Европа34, както и строгия режим на защита на данните, определен в Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси35 [да бъдат заменени от съответната директива, която е в сила в момента на приемане]. Прозрачността е основна част от защитата на данните, тъй като дава възможност за упражняването на останалите принципи и права във връзка със защитата на данните. За да се увеличи прозрачността, Европол следва да прилага прозрачни политики за защита на данните, които да бъдат лесно достъпни за обществеността и да излагат в разбираема форма, като използват ясен и прост език, разпоредбите относно обработката на лични данни и наличните способи за упражняване на правата на субектите на данни, както и да публикува списък на международните споразумения и споразуменията за сътрудничество с трети държави, органи на Съюза и международни организации, по които е страна.

___________________________

_______________________

32 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

32 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

33 Конвенция за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Страсбург, 28.1.1981 г.

33 Конвенция за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Страсбург, 28.1.1981 г.

34 Комитет на министрите на Съвета на Европа, Препоръка № R(87) 15 към държавите членки относно регламентиране на използването на лични данни в сферата на полицията, 17.9.1987 г.

34 Комитет на министрите на Съвета на Европа, Препоръка № R(87) 15 към държавите членки относно регламентиране на използването на лични данни в сферата на полицията, 17.9.1987 г.

35 ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

35 ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Личните данни следва да се разграничават въз основа на степента на тяхната точност и надеждност, доколкото това е възможно. Фактите следва да се разграничават от личните оценки, за да се гарантират както защитата на физическите лица, така и качеството и надеждността на информацията, обработвана от Европол.

(33) Личните данни следва да се разграничават въз основа на степента на тяхната точност и надеждност. Фактите трябва да се разграничават от личните оценки, за да се гарантират както защитата на физическите лица, така и качеството и надеждността на информацията, обработвана от Европол.

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a) Предвид специалния характер на Агенцията, същата следва да има свой собствен специален режим, който същевременно да е гарант за защитата на данните и който в никакъв случай не следва да бъде от по-ниска степен спрямо общия режим, приложим за Съюза и неговите агенции. В този смисъл реформите, които се извършват в общата нормативна уредба за защита на данните, следва да се приложат възможно най-бързо за Европол, не по-късно от две години от влизането в сила на новите общи правила за уредбата; такова привеждане в съответствие между специалния режим на Европол и този на ЕС за защита на данните следва да се извърши, преди да са изминали две години от датата на одобряване на каквото и да била нормативна уредба, определена за тази цел.

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) В областта на полицейското сътрудничество се обработват лични данни, които се отнасят за различни категории субекти на данни. Европол следва да прави възможно най-ясно разграничение между личните данни на различните категории субекти на данни. Особено следва да бъдат защитени личните данни на лица като жертви, свидетели, лица, притежаващи съответната информация, както и личните данни на непълнолетните и малолетните лица. Следователно Европол не следва да ги обработва, освен ако това не е строго необходимо за предотвратяване и борба с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол, и ако тези данни не допълват други лични данни, които вече се обработват от Европол.

(34) В областта на полицейското сътрудничество се обработват лични данни, които се отнасят за различни категории субекти на данни. Европол следва да прави възможно най-ясно разграничение между личните данни на различните категории субекти на данни. Особено следва да бъдат защитени личните данни на лица като жертви, свидетели, лица, притежаващи съответната информация, както и личните данни на непълнолетните и малолетните лица. Следователно Европол не следва да може да ги обработва.

Изменение  32

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) С оглед на основните права за защита на личните данни Европол следва да не съхранява лични данни по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнението на задачите на Европол.

(35) С оглед на основните права за защита на личните данни Европол следва да не съхранява лични данни по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. Необходимостта от продължаване на съхраняването следва да се прецени не по-късно от три години след въвеждането на данните.

Изменение  33

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) За да гарантира сигурността на личните данни, Европол следва да прилага подходящи технически и организационни мерки.

(36) За да гарантира сигурността на личните данни, Европол трябва да прилага необходимите мерки.

Изменение  34

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) Всяко лице следва да има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, да коригира отнасящите се до него неточни данни, да заличава или блокира отнасящите се до него данни, ако те вече не са необходими. Правата на субекта на данните и тяхното упражняване не трябва да засягат задълженията, наложени на Европол, и следва да подлежат на ограниченията, определени в настоящия регламент.

(37) Всяко лице следва да има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, да коригира отнасящите се до него неточни данни, да заличава или блокира отнасящите се до него данни.

Изменение  35

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) Защитата на правата и свободите на субектите на данни изисква ясно определяне на отговорностите в рамките на настоящия регламент. По-специално държавите членки следва да са отговорни за точността и актуализирането на данните, които са предали на Европол, и за законосъобразността на това предаване. Европол следва да отговаря за точността и актуализирането на данните, предоставени от други доставчици на данни. Европол следва също да гарантира, че данните се обработват добросъвестно и законосъобразно, че се събират и обработват за конкретна цел, че са подходящи, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, и не се съхраняват повече, отколкото е необходимо за тази цел.

(38) Защитата на правата и свободите на субектите на данни изисква ясно определяне на отговорностите в рамките на настоящия регламент. По-специално държавите членки следва да са отговорни за точността и актуализирането на данните, които са предали на Европол, и за законосъобразността на това предаване. Европол следва да отговаря за точността и актуализирането на данните, предоставени от други доставчици на данни. Европол трябва също да гарантира, че данните се обработват добросъвестно и законосъобразно, че се събират и обработват за конкретна цел, че са подходящи, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, и не се съхраняват повече, отколкото е необходимо за тази цел.

Изменение  36

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39) Европол следва да води отчет за събирането, промяната, достъпа, разкриването, комбинирането или заличаването на лични данни с цел проверка на законосъобразността на обработката на данни, самоконтрол и гарантиране на надлежната ненарушимост и сигурност на данните. Европол следва да бъде задължен да си сътрудничи с Европейския надзорен орган по защита на данните и да предоставя дневниците или документацията при поискване, така че те да могат да се използват за наблюдение на операциите по обработка.

(39) Европол следва да води отчет за събирането, промяната, достъпа, разкриването, комбинирането или заличаването на лични данни с цел проверка на законосъобразността на обработката на данни, самоконтрол и гарантиране на надлежната ненарушимост и сигурност на данните. Европол е задължен да си сътрудничи с Европейския надзорен орган по защита на данните и да предоставя дневниците или документацията при поискване, така че те да могат да се използват за наблюдение на операциите по обработка.

Изменение  37

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Европол следва да назначи длъжностно лице по защита на данните, което да подпомага Европол при контрола на спазването на разпоредбите на настоящия регламент. Длъжностното лице по защита на данните следва да бъде в състояние да изпълнява задачите си независимо и ефективно.

(40) Европол следва да назначи длъжностно лице по защита на данните, което да подпомага Европол при контрола на спазването на разпоредбите на настоящия регламент. Длъжностното лице по защита на данните следва да бъде в състояние да изпълнява задачите си независимо и ефективно. На длъжностното лице по защита на данните следва да бъдат предоставени необходимите средства за изпълнение на задачите му.

Изменение  38

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Националните компетентни органи по надзора на обработката на лични данни следва да следят за законосъобразността на обработката на лични данни от държавите членки. Европейският надзорен орган по защита на данните следва да следи за законосъобразността на обработката на данни от Европол, като упражнява функциите си при пълна независимост.

(41) Наличието на независима, разполагаща с достатъчно правомощия, прозрачна, подлежаща на отчетност и ефективна структура за надзор е от основно значение с оглед на защитата на лицата във връзка с обработката на лични данни в съответствие с изискванията на член 8 от Хартата на основните права и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Националните компетентни органи по надзора на обработката на лични данни следва да следят за законосъобразността на обработката на лични данни от държавите членки. Европейският надзорен орган по защита на данните следва да следи за законосъобразността на обработката на данни от Европол, като упражнява функциите си при пълна независимост.

Изменение  39

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42) Европейският надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи следва да си сътрудничат по специфични въпроси, които изискват национално участие, и да гарантират съгласуваното прилагане на настоящия регламент в целия Съюз.

(42) Необходимо е да се осигури засилен и ефективен надзор над Европол, като същевременно се използват оптимално ресурсите и натрупаният експертен опит както на национално равнище, така и на равнището на Съюза. Европейският надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи следва да си сътрудничат по специфични въпроси, които изискват национално участие, и да гарантират съгласуваното прилагане на настоящия регламент в целия Съюз. Когато е необходимо, Европейският надзорен орган по защита на данните може да използва експертния опит и опита на националните органи за защита на данните при изпълнение на своите задължения, включително за извършване на одити и проверки на място.

Изменение  40

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43) Тъй като Европол обработва и лични данни от неоперативен характер, които не са свързани с наказателни разследвания, обработката на такива данни следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

(43) Тъй като Европол обработва и лични данни от неоперативен характер, които не са свързани с наказателни разследвания, като лични данни на служители на Европол, доставчици на услуги и посетители, обработката на такива данни следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Изменение  41

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44) Европейският надзорен орган по защита на данните следва да разглежда и разследва жалби, подадени от субекти на данни. Разследването въз основа на жалба следва да се извършва в целесъобразна за конкретния случай степен и да подлежи на съдебен контрол. Европейският надзорен орган по защита на данните следва да информира субекта на данните за напредъка и резултата от жалбата в разумен срок.

(44) Европейският надзорен орган по защита на данните следва да разглежда и разследва жалби, подадени от субекти на данни. Разследването въз основа на жалба следва да се извършва под съдебен контрол и в необходимата за пълно изясняване на конкретния случай степен. Надзорният орган следва незабавно да информира субекта на данните за напредъка и резултата на жалбата.

Изменение  42

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48) За да се гарантира, че Европол е напълно подотчетна и прозрачна вътрешна организация, е необходимо в контекста на член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се определят процедури за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти, като надлежно се вземе предвид необходимостта от запазване на поверителността на оперативната информация.

(48) За да се зачете ролята на парламентите в мониторинга на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие, както и политическите отговорности на националните парламенти и на Европейския парламент при спазването и упражняването на съответните им правомощия в законодателния процес, е необходимо Европол да бъде напълно подотчетна и прозрачна вътрешна организация. За тази цел, в контекста на член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се установят процедури за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти в съответствие с разпоредбите за междупарламентарното сътрудничество, установени в дял II от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, като надлежно се вземе предвид необходимостта от запазване на поверителността на оперативната информация.

Обосновка

С цел осъществяване на по-задълбочено и тясно парламентарно сътрудничество в областта на дейностите на Европол националните парламенти и Европейският парламент определят заедно специфични процедури съгласно дял II от Протокол № 1 към Договора от Лисабон относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз.

Изменение  43

Предложение за регламент

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50) Като се имат предвид естеството на задачите на Европол и ролята на изпълнителния директор, към изпълнителния директор може да се отправи покана да направи изявление и да отговори на въпроси от компетентната комисия на Европейския парламент преди назначаването му, както и преди евентуалното продължаване на неговия мандат. Изпълнителният директор следва също така да представя годишния доклад пред Европейския парламент и пред Съвета. Освен това Европейският парламент следва да може да покани изпълнителния директор да докладва относно изпълнението на задълженията си.

(50) Като се имат предвид естеството на задачите на Европол и ролята на изпълнителния директор, към изпълнителния директор следва да се отправи покана да направи изявление и да отговори на въпроси от съвместната група за парламентарен контрол преди назначаването му, както и преди евентуалното продължаване на неговия мандат. Изпълнителният директор следва също така да представя годишния доклад пред съвместната група за парламентарен контрол и пред Съвета. Освен това Европейският парламент следва да може да покани изпълнителния директор да докладва относно изпълнението на задълженията си.

Обосновка

По силата на член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз парламентарният контрол от страна на Европейския парламент и националните парламенти трябва да бъде включен в регламента. Затова се създава съвместна група за парламентарен контрол, която е регламентирана в член 53 от настоящия регламент.

Изменение  44

Предложение за регламент

Съображение 56

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(56) Необходимите разпоредби относно настаняването на Европол в държавата членка, в която е седалището на службата — Нидерландия, — и конкретните правила, приложими по отношение на целия персонал на Европол и членовете на техните семейства, следва да се определят в споразумение за седалището. Освен това приемащата държава членка следва да осигури възможно най-добри условия за осигуряване на доброто функциониране на Европол, включително училища за децата и транспорт, за да се привлекат висококачествени човешки ресурси от възможно най-широк географски обхват.

заличава се

Изменение  45

Предложение за регламент

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57) Създадената с настоящия регламент агенция ,,Европол“ е правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и на Европейския полицейски колеж (CEPOL), създаден с Решение 2005/681/ПВР. Следователно Европол следва да бъде правоприемник на всички техни договори, включително трудовите договори, задълженията и придобитото имущество. Международните споразумения, сключени от Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и CEPOL, създаден с Решение 2005/681/ПВР, следва да останат в сила, с изключение на сключеното от CEPOL споразумение за седалището.

(57) Създадената с настоящия регламент агенцияЕвропол“ е правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР. Следователно Европол следва да бъде правоприемник на всички техни договори, включително трудовите договори, задълженията и придобитото имущество. Международните споразумения, сключени от Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР следва да останат в сила.

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение  46

Предложение за регламент

Съображение 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58) За да се даде на Европол възможност да продължи да изпълнява по най-добрия възможен начин задачите на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и задачите на CEPOL, създаден с Решение 2005/681/ПВР, следва да се определят преходни мерки, по-специално по отношение на управителния съвет, на изпълнителния директор и на заделянето на част от бюджета на Европол за обучение за срок от три години след влизането в сила на настоящия регламент.

(58) За да се даде на Европол възможност да продължи да изпълнява по най-добрия възможен начин задачите на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, следва да се определят преходни мерки, по-специално по отношение на управителния съвет и на изпълнителния директор.

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение  47

Предложение за регламент

Съображение 59

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(59) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на образувание, което отговаря за сътрудничеството и обучението в областта на правоприлагането на равнището на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради мащаба и последиците от действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(59) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на образувание, което отговаря за сътрудничеството в областта на правоприлагането на равнището на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради мащаба и последиците от действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Създаване на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането

Създаване на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол), която има за цел подобряване на взаимното сътрудничество между правоприлагащите органи в Европейския съюз, укрепване и подпомагане на техните действия и въвеждане на последователна европейска политика за обучение.

1. С настоящия регламент се създава Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), която има за цел подобряване на взаимното сътрудничество между правоприлагащите органи в Европейския съюз и укрепване и подпомагане на техните действия.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Създадената с настоящия регламент агенция ,,Европол“ е правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и на Европейския полицейски колеж (CEPOL), създаден с Решение 2005/681/ПВР.

2. Създадената с настоящия регламент агенция „Европол“ е правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР.

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Европол осъществява във всяка държава членка връзка със съответното единно национално звено, което се създава или определя в съответствие с член 7.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) „компетентните органи на държавите членки“ означава всички съществуващи в държавите членки органи на полицията и други служби за правоприлагане, които съгласно националното законодателство отговарят за предотвратяването на престъпленията и борбата с тях;

a) „компетентните органи на държавите членки“ означава всички обществени органи, съществуващи в държавите членки, които отговарят, съгласно приложимото национално законодателство, за предотвратяването и борбата с престъпленията, попадащи в рамките на компетентността на Европол;

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „анализ“ означава събиране, обработка или използване на данни с цел подпомагане на наказателни разследвания;

б) „анализ“ означава внимателно проучване на информация за разкриване на нейното специфично значение и особени характеристики с цел подпомагане на наказателни разследвания и извършване на всяка друга задача, посочена в член 4;

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и),,лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност, наричано по-нататък ,,субект на данни“; лице с подлежаща на установяване самоличност е лице, чиято самоличност може пряко или косвено да се установи, по-специално по идентификационен номер или по един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологическа, психическа, икономическа, културна или социална самоличност;

и)лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност („субект на данни“); лице с подлежаща на установяване самоличност е лице, чиято самоличност може пряко или косвено да се установи, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, уникален идентификатор или чрез един или повече фактори, специфични за физическата, физиологическата, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната самоличност на това лице или за половата му идентичност;

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) ,,получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или всеки друг орган, пред което, който или която се разкриват данните, независимо дали е трета страна или не; но органите, които могат да получават данни в рамките на конкретно разследване, не се считат за получатели;

к) ,,получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или всеки друг орган, пред което, който или която се разкриват данните, независимо дали е трета страна или не;

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н) ,,съгласие на субекта на данни“ означава всеки свободно даден, конкретен и информиран израз на воля, с който субектът на данни изразява съгласието си да бъдат обработвани личните му данни;

н) „съгласие на субекта на данни“ означава всеки свободно даден, конкретен, изричен и информиран израз на воля, с който субектът на данни изразява ясно и недвусмислено съгласието си да бъдат обработвани личните му данни;

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европол подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, с тероризма и с формите на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза, както е посочено в приложение 1.

1. Европол подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с организираната престъпност, тероризма и другите форми на тежка престъпност, посочени в приложение I и засягащи две или повече държави членки по начин, който изисква общ подход от държавите членки предвид мащаба, значимостта и последиците от престъпленията.

Обосновка

Необходимо е ясно описание на целите на Европол. Предложената връзка между необходимостта от общ подход и общия интерес, който е предмет на политика на Съюза, би ограничила компетентността на Европол по отношение на случаите, когато такава политика изобщо липсва или не е изрична. От друга страна, тъй като няма определение относно това какво следва да се счита за тежка престъпност, компетентността на Европол може да бъде разширена, когато престъпността засяга две или повече държави членки.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Европол подпомага, разработва, провежда и координира дейности за обучение на служителите на правоприлагащите органи.

заличава се

Обосновка

Да се премахне всякакво споменаване на обучение, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не следва да се осъществи.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) съобщава незабавно на държавите членки информация, която ги засяга, и ги уведомява за всички връзки между престъпленията;

б) съобщава незабавно чрез националните звена на Европол, посочени в член 7, на държавите членки информация, която ги засяга, и ги уведомява за всички връзки между престъпленията;

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) осъществявани съвместно с компетентните органи на държавите членки; или

i) осъществявани съвместно с компетентните органи на държавите членки във вече започнати от държавите членки разследвания, или в резултат от искане от страна на Европол към държава членка да започне наказателно разследване; или

Обосновка

Правната рамка, съгласно която Европол може да изпълнява тази задача, следва да бъде изрично посочена, по-конкретно въз основа на чия отговорност могат да се извършват тези действия и последиците във връзка със задълженията за защита на данните по отношение на обработваните данни.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) предоставя техническа и финансова подкрепа за трансграничните операции и разследвания на държавите членки, включително и за съвместните екипи за разследване;

з) предоставя техническа и финансова подкрепа за трансграничните операции и разследвания на държавите членки, включително чрез съвместните екипи за разследване в съответствие с член 5;

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) подпомага, разработва, провежда, координира и способства провеждането на обучение за служителите на правоприлагащите органи в сътрудничество с мрежата от институти за обучение в държавите членки, както е посочено в глава III;

заличава се

Обосновка

Да се премахне всякакво споменаване на обучение, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не следва да се осъществи.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) предоставя на органите на Съюза, създадени на основание дял V от Договора, и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разузнавателни данни за престъпността и аналитична подкрепа в областите, попадащи в обхвата на тяхната компетентност;

заличава се

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква л а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

лa) да подпомага разследвания в държавите членки, по-специално като изпраща цялата значима информация на националните звена;

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Европол не прилага принудителни мерки.

Обосновка

Това правило (позоваване на член 88 от ДФЕС) засяга всички дейности на Европол и следователно следва да се спомене по-скоро тук, отколкото в следващия член, който се отнася само за съвместните екипи за разследване.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В рамките на ограниченията, предвидени в законодателството на държавите членки, в които работи съвместният екип за разследване, Европол може да участва във всички дейности и да обменя информация с всички членове на съвместния екип за разследване.

2. В рамките на ограниченията, предвидени в законодателството на държавите членки, в които работи съвместният екип за разследване, Европол може да участва във всички дейности и да обменя информация с всички членове на съвместния екип за разследване. Длъжностните лица на Европол не участват в прилагането на принудителни мерки.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Участието на Европол в съвместен екип за разследване следва да се съгласува от компетентните органи на държавите членки, които го съставят, и да се отрази в документ, предварително подписан от директора на Европол, който се прилага към съответното споразумение за създаването на съвместен екип за разследване.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Приложението, посочено в параграф 3а, определя условията за участие на служители на Европол в съвместния екип за разследване, включително правилата, уреждащи привилегиите и имунитетите на тези длъжностни лица и отговорностите, произтичащи от възможни техни неправомерни действия.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в. Длъжностните лица на Европол, участващи в съвместен екип за разследване, подлежат по отношение на нарушенията, на които биха могли да бъдат обект или които биха могли да извършат, на националното законодателство на държавата членка, в която съвместният екип за разследване действа, и което е приложимо спрямо членовете на съвместния екип за разследване, извършващи подобни задачи в тази държава членка.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г. Длъжностните лица на Европол, участващи в съвместен екип за разследване, могат да обменят информация, произхождаща от системите за съхранение на данни на Европол, с членовете на екипа. Като се има предвид, че това включва пряк контакт съгласно член 7, Европол информира едновременно националните екипи на Европол в държавите членки, представени в съвместния екип за разследване, и националните екипи на Европол в държавите членки, които са предоставили информацията.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3д. Информацията, получена от служител на Европол по време на участие в съвместен екип за разследване, може да се включи във всяка една от системите за съхранение на данни на Европол чрез националните звена на Европол със съгласието и под отговорността на компетентния орган, който е предоставил тази информация.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В специалните случаи, когато Европол счита, че следва да бъде започнато наказателно разследване на дадено престъпление, което попада в обхвата на целите на Европол, Европол уведомява Евроюст.

1. В случаите, когато Европол счита, че следва да бъде започнато наказателно разследване на дадено престъпление, което попада в обхвата на целите на Европол, Европол уведомява Евроюст.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Същевременно Европол отправя искане за започване, провеждане или координиране на наказателно разследване до националните звена на засегнатите държави членки, създадени на основание член 7, параграф 2.

2. Същевременно Европол може да отправя искане за започване, провеждане или координиране на наказателно разследване до националните звена на засегнатите държави членки, създадени на основание член 7, параграф 2.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В случай на подозрение за злонамерена атака спрямо мрежата и информационната система на две или повече държави членки или органи на Съюза, осъществена от държавен или недържавен субект, който се намира в трета държава, Европол започва разследване по собствена инициатива.

Обосновка

Това изменение е необходимо с цел избягване на ситуации, в които държавите членки не предприемат действия във връзка с докладване на злонамерени атаки и поради това те остават неразследвани.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Националните звена незабавно уведомяват Европол за започването на разследването.

3. Държавите членки разглеждат такива искания с необходимото внимание и чрез националните си звена незабавно уведомяват Европол дали ще започне разследване.

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки си сътрудничат с Европол в изпълнението на задачите на агенцията.

1. Държавите членки и Европол си сътрудничат в изпълнението на задачите на Европол.

 

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава членка създава или определя национално звено, което е органът за връзка между Европол и компетентните органи на държавите членки, както и за връзка с институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи. Във всяка държава членка се определя служител за ръководител на националното звено.

2. Всяка държава членка създава национално звено, което е органът за връзка между Европол и компетентните органи, определени от държавите членки. Във всяка държава членка се определя ръководител на националното звено.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Европол може да си сътрудничи пряко с компетентните органи на държавите членки във връзка с конкретни разследвания. В такива случаи Европол уведомява незабавно националното звено и предоставя копие от всяка информация, обменена при преките контакти между Европол и съответните компетентни органи.

4. Националното звено е единственият орган за връзка между Европол и компетентните органи на държавите членки. При все това Европол може да си сътрудничи пряко с компетентните органи на държавите членки в рамките на конкретни разследвания, които се провеждат от тези органи, при условие че такъв пряк контакт представлява добавена стойност за успеха на разследването и е в съответствие с националното законодателство. Европол предварително уведомява националното звено за необходимостта от такъв контакт. Европол предоставя възможно най-бързо копие от информацията, обменена посредством тези преки контакти.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Чрез своите национални звена или чрез компетентен орган на дадена държава членка държавите членки по-конкретно правят следното:

5. Чрез своите национални звена държавите членки по-конкретно правят следното:

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) предоставят на Европол информацията, от която агенцията се нуждае, за да постигне своите цели. Това включва незабавното предоставяне на Европол на информация, свързана със сферите на престъпност, които Съюзът счита за приоритетни. Това също включва и предоставянето на копие от информацията, обменена на двустранна или многостранна основа с друга държава членка или други държави членки, доколкото този обмен се отнася до дадено престъпление, попадащо в обхвата на целите на Европол;

a) по собствена инициатива предоставят на Европол информация и разузнавателни данни, необходими за изпълнението на неговите задължения, и отговарят на исканията за информация, предоставяне на разузнавателни данни и консултации, отправени от Европол;

 

Без да се засяга изпълнението на отговорностите, които държавите членки имат по отношение на поддържането на закона и реда и защитата на вътрешната сигурност, националното звено при никакви конкретни обстоятелства не е задължено да предоставя информация и разузнавателни данни, ако това би означавало:

 

i) накърняване на основни интереси на националната сигурност;

 

ii) застрашаване на успеха на текущо разследване или на безопасността на определени лица, или

 

iii) разкриване на информация, свързана с организации или специфични разузнавателни дейности в областта на държавната сигурност.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) осигуряват ефективност на комуникацията и сътрудничеството между всички съответни компетентни органи на държавите членки и институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи в държавите членки, от една страна, и Европол, от друга страна;

б) осигуряват ефективност на комуникацията и сътрудничеството между всички съответни компетентни органи и Европол;

Обосновка

Целта е да се премахне всякакво споменаване на обучение, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не следва да се осъществи.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) повишават осведомеността относно дейностите на Европол.

заличава се

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) изискват от Европол да предоставя относима информация, която може да подпомогне разследванията, провеждани от определените компетентни органи.

Обосновка

Важно е да се включи като задача на националните звена да могат да изискват от Европол относима информация за техните разследвания, като по този начин се укрепва взаимното сътрудничество между Европол и държавите членки.

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) осигуряват ефективност на комуникацията и сътрудничеството с компетентните органи;

Обосновка

В съответствие с член 7, параграф 4 националните звена следва да гарантират комуникация и ефективно сътрудничество с компетентните органи, тъй като те се явяват звено за връзка между Европол и държавите членки.

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв) гарантират спазването на законодателството при всеки обмен на информация между тях и Европол.

Обосновка

Тази нова отговорност ще помогне за укрепването на стабилната система за защита на данните, установена от настоящия регламент.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Държавите членки осигуряват минималното равнище на сигурност на всички системи, които се използват за свързване с Европол.

9. Държавите членки осигуряват възможно най-високо равнище на сигурност на всички системи, които се използват за свързване с Европол.

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Служителите за връзка съдействат за обмена на информация между Европол и своите държави членки.

3. Служителите за връзка предават информация от своите национални звена на Европол и от Европол на националните звена.

Обосновка

В съответствие с останалите членове е необходимо да се разясни в тази член, че именно националните звена се явяват звено за връзка между държавите членки и Европол.

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Служителите за връзка съдействат за обмена на информация между своите държави членки и служителите за връзка на другите държави членки в съответствие с националното законодателство. В зависимост от националното законодателство инфраструктурата на Европол може да се използва за такъв двустранен обмен и във връзка с престъпления, попадащи извън обхвата на целите на Европол. Правата и задълженията, които служителите за връзка имат по отношение на Европол, се определят от управителния съвет.

4. Служителите за връзка съдействат за обмена на информация между своите държави членки и служителите за връзка на другите държави членки в съответствие с националното законодателство. В зависимост от националното законодателство инфраструктурата на Европол може да се използва за такъв двустранен обмен и във връзка с престъпления, попадащи извън обхвата на целите на Европол. Правата и задълженията, които служителите за връзка имат по отношение на Европол, се определят от управителния съвет. Всеки подобен обмен на информация се извършва в съответствие със законодателството на Съюза и национално законодателство, и по-специално Решение 2008/977/ПВР или Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както е приложимо. Европол обработва данните, получени съгласно тази разпоредба, единствено когато може да се счита за правомерен получател по силата на национално законодателство или на законодателството на Съюза.

Изменение  89

Предложение за регламент

Глава III

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ

заличава се

Член 9

 

Школа към Европол

 

1. Един отдел в рамките на Европол, наречен ,,Школа към Европол“, създаден с настоящия регламент, подпомага, разработва, провежда и координира обучението на служители на правоприлагащите органи, по-специално в областта на борбата с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, борбата с тероризма, управлението на спортни и други мероприятия, създаващи голям риск за обществения ред, в областта на стратегическото планиране и командването на невоенни мисии на Съюза, както и в сферата на лидерските и езиковите умения на служителите на правоприлагащите органи, по-конкретно с цел:

 

a) да се повишат осведомеността и знанията за:

 

i) международните инструменти и инструментите на Съюза относно сътрудничеството в областта на правоприлагането;

 

ii) органите на Съюза, и по-конкретно за Европол, Евроюст и Frontex, за тяхната работа и роля;

 

iii) съдебните аспекти на сътрудничеството в областта на правоприлагането и практическите знания за достъпа до информационните канали;

 

б) да се насърчава развитието на регионалното и двустранното сътрудничество между държавите членки, от една страна, и между държавите членки и трети държави, от друга страна;

 

в) да се засегнат специфични тематични области на престъпната дейност или на работата на полицията, в които обучението на ниво ЕС може да осигури добавена стойност;

 

г) да се разработят специални общи учебни програми за служителите на правоприлагащите органи, по които да бъдат обучавани за участие в граждански мисии на Съюза;

 

д) да се подпомагат държавите членки в провежданите в трети държави на двустранни дейности, които имат за цел изграждането на капацитет в областта на правоприлагането;

 

е) да бъдат обучени обучаващите лица и да се съдейства за подобряването на учебните практики и за обмена на добрите учебни практики.

 

2. Школата към Европол разработва и редовно актуализира учебните средства и методиките за учене и ги прилага от гледна точка на ученето през целия живот, с цел да се усъвършенстват уменията на служителите на правоприлагащите органи. Школата към Европол прави оценка на резултатите от тези действия с оглед на подобряване на качеството, съгласуваността и ефективността на действията в бъдеще.

 

Член 10

 

Задачи на Школата към Европол

 

1. Школата към Европол изработва многогодишни стратегически анализи на нуждите от обучение и многогодишни учебни програми.

 

2. Школата към Европол разработва и реализира дейности за обучение и учебни продукти, които могат да включват:

 

a) курсове, семинари, конференции, уеб базирано и електронно обучение;

 

б) общи учебни програми, които повишават осведомеността, запълват пропуските и/или способстват за възприемането на общ подход към проявите на трансграничната престъпност;

 

в) модули за обучение с постепенно нарастваща сложност, които са съобразени със степента на сложност на уменията, необходими за съответните целеви групи, и които са насочени към определен географски регион, конкретна тематична област на престъпната дейност или специфичен набор от професионални умения;

 

г) програми за обмен и командироване на служители на правоприлагащите органи в контекста на подход на обучение, базиран на оперативната работа.

 

3. С цел да осигури съгласувана европейска политика за обучение с оглед на подпомагането на граждански мисии и изграждането на капацитет в трети държави, Школата към Европол:

 

a) оценява въздействието на съществуващите политики и инициативи за обучение в областта на правоприлагането, които са свързани със Съюза;

 

б) разработва и провежда обучение за подготовка на служителите на правоприлагащите органи на държавите членки за участие в граждански мисии, включително с цел придобиване на съответните езикови умения;

 

в) разработва и провежда обучение на служители на правоприлагащите органи от трети държави, и по-специално от страните, които са кандидатки за присъединяване към Съюза;

 

г) управлява средствата на Съюза за външна помощ, специално предназначени за подпомагане на трети държави в изграждането на капацитет в съответните области на политиката, в съответствие с установените приоритети на Съюза.

 

4. Школата към Европол насърчава взаимното признаване на обучението в различните държави членки в областта на правоприлагането и свързаните с това действащи европейски стандарти за качество.

 

Член 11

 

Научни изследвания от практическо значение за обучението

 

1. Школата към Европол допринася за разработването на научни изследвания, които са от практическо значение за дейностите по обучението, включени в настоящата глава.

 

2. Школата към Европол подкрепя и изгражда партньорство с органите на Съюза и с държавни и частни академични институции и насърчава създаването на по-стабилни партньорства между университетите и институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи в държавите членки.

 

Обосновка

Целта е да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо, и затова отпада цялата глава III.

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 12 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) Научен комитет по обучението съгласно член 20;

заличава се

Обосновка

Тъй като научният комитет се създава в резултат на сливането на Европол и Cepol и докладчикът счита, че няма причина за тяхното сливане, следва да се заличи буква в).

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 12 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) ако е уместно, изпълнителен съвет съгласно членове 21 и 22.

заличава се

Обосновка

В интерес на гарантирането на прозрачността и вътрешната демокрация на Европол докладчикът не счита за целесъобразно да се създаде изпълнителен съвет.

Изменение  92

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка и от двама представители на Комисията, като всички имат право на глас.

1. Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка и от един представител на Комисията, като всички имат право на глас.

Обосновка

Всяка държава членка се представлява от един единствен член в управителния съвет, така че се счита за по-целесъобразно да се запази само един представител на Комисията, тъй като така е по-справедливо.

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. На представител на съвместната група за парламентарен контрол се разрешава да участва в заседанията на управителния съвет като наблюдател. Този представител няма право на глас.

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Всеки член на управителния съвет е представляван от заместник, който се назначава въз основа на своя опит в управлението на организации от публичния и частния сектор и на познанията си за националната политика, отнасяща се до обучението на служители на правоприлагащите органи. Заместникът изпълнява ролята на пълноправен член по всички въпроси, свързани с обучението на служители на правоприлагащите органи. В отсъствието на пълноправния член заместникът го представлява. В отсъствието на заместника пълноправният член го представлява по всички въпроси, свързани с обучението на служители на правоприлагащите органи.

3. Всеки член на управителния съвет е представляван от заместник, който се назначава от пълноправния член въз основа на критериите, посочени в член 13, параграф 2. В отсъствието на пълноправния член заместникът го представлява.

Обосновка

По-практично е самият пълноправен член на управителния съвет да си избере заместник.

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всички представени в управителния съвет страни полагат усилия за ограничаване на текучеството на своите представители с цел да се гарантира приемствеността в работата на управителния съвет. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

4. Всички представени в управителния съвет страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

Обосновка

Фразата в средата на настоящия параграф следва да се заличи, тъй като изборът на членове на управителния съвет е в правомощията на държавата членка.

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Мандатът на членовете и техните заместници е със срок четири години. Този срок може да бъде продължен. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

5. Продължителността на мандата на членовете и техните заместници се определя от държавата членка, която ги назначава.

Обосновка

Всяка държава членка избира своя член в управителния съвет и за да се осигури последователност в тази система, продължителността на мандата му е в зависимост от времето, което му е отредено от държавата членка, която го назначава.

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Председателят се подпомага от секретариата на управителния съвет. По-специално секретариатът:

 

a) е тясно и постоянно ангажиран с организацията, координацията и осигуряването на съгласуваност в работата на управителния съвет под ръководството и насоките на председателя;

 

б) предоставя на управителния съвет необходимата административна подкрепа за изпълнението на неговите задължения.

Обосновка

Опитът доказа ползата от секретариата на управителния съвет и по тази причина той следва да се запази.

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б. В началото на своя мандат всеки член на управителния съвет представя декларация за своите интереси.

Изменение  99

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) приема консолидирания годишен доклад за дейността на Европол и го изпраща в срок до 1 юли от следващата година на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата и на националните парламенти. Консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично;

г) приема консолидирания годишен доклад за дейността на Европол, изпраща го и го представя на съвместната група за парламентарен контрол и го препраща на Съвета, Комисията и Сметната палата, на националните парламенти и на Европейски надзорен орган по защита на данните най-късно до 1 юли следващата година. Консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично;

Изменение              100

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като взема предвид разходите, свързани с мерките, които следва да бъдат предприети, и ползите от тях;

заличава се

Обосновка

Не следва да се превишават правомощията на Европол и да се обвързват с тези на OLAF.

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси, които да прилага по отношение на своите членове и на членовете на Научния комитет по обучението;

з) приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси, които да прилага по отношение на своите членове;

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) съгласно параграф 2 упражнява по отношение на персонала на Европол правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на другите служители на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на органа по назначаването“);

заличава се

Обосновка

Тези правомощия следва да принадлежат единствено на изпълнителния директор в съответствие с разпоредбите на действащата правна рамка. Съответства на член 19, параграф 5, буква ка) (нова).

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) приема необходимите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

й) по предложение на директора приема необходимите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

Изменение  104

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н) назначава членовете на Научния комитет по обучението;

заличава се

Обосновка

Тъй като научният комитет се създава в резултат на сливането на Европол и Cepol, а докладчикът счита, че няма причина за тяхното сливане, буква н) следва да се заличи.

Изменение  105

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

o) осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

o) осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейския надзорен орган по защита на данните;

Изменение  106

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п) взема всички решения относно създаването и изменението, ако последното е необходимо, на вътрешните структури на Европол;

заличава се

Обосновка

Съответства на разпоредбите на член 19, параграф 5, буква кб) (нова).

Изменение  107

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква р а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ра) назначава длъжностно лице по защита на данните, което е независимо от управителния съвет в изпълнението на своите функции и отговаря за създаването и управлението на системите за обработка на данни;

Изменение  108

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Управителният съвет, по препоръка на Европейския надзорен орган по защита на данните съгласно член 46, параграф 3, буква е) и с мнозинство от две трети на своите членове, може временно или окончателно да забрани обработката.

Обосновка

Съответства на изменението на член 46, параграф 3, буква е), съгласно който Европейският надзорен орган по защита на данните има право да направи предложение за временна или окончателна забрана за обработка.

Изменение  109

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза и съгласно процедурата, предвидена в член 110 от същия правилник, управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и определя условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор е упълномощен от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

заличава се

Когато това се налага поради изключителни обстоятелства, управителният съвет може с решение да оттегли временно правомощията на орган по назначаването, делегирани на изпълнителния директор, и тези, които изпълнителният директор от своя страна е делегирал на други лица, и да упражнява тези правомощия пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител, различен от изпълнителния директор.

 

Обосновка

Тези правомощия следва да принадлежат единствено на изпълнителния директор в съответствие с разпоредбите на член 19, параграф 5, буква ка) (нова) и член 22, параграф 3.

Изменение  110

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният съвет приема годишната работна програма в срок най-късно до 30 ноември всяка година въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията. Той я изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и националните парламенти.

1. Управителният съвет приема годишната работна програма в срок най-късно до 30 ноември всяка година въз основа на проект, представен от изпълнителния директор и представен на съвместната група за парламентарен контрол, като взема предвид становището на Комисията. Той я изпраща на съвместната група за парламентарен контрол, Съвета, Комисията, националните парламенти и на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение  111

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението. В нея също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 4. В годишната работна програма ясно се указва кои задачи са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година.

2. Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението. В нея също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е обусловена от многогодишната работна програма, посочена в параграф 4. В годишната работна програма ясно се указва кои задачи са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година.

Изменение  112

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощието да внася несъществени изменения в годишната работна програма.

Изменения на годишната работна програма се приемат по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощието да внася несъществени изменения в годишната работна програма.

Изменение  113

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приетата многогодишна работна програма се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и националните парламенти.

Приетата многогодишна работна програма се изпраща на съвместната група за парламентарен контрол и се препраща на Съвета, Комисията, националните парламенти и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение  114

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителният съвет също така приема многогодишната работна програма и я актуализира в срок до 30 ноември всяка година, като взема предвид становището на Комисията, и след консултации с Европейския парламент и националните парламенти.

Управителният съвет също така приема многогодишната работна програма и я актуализира в срок до 30 ноември всяка година, като взема предвид становището на Комисията, и след консултации с Европейския парламент и националните парламенти, както и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение  115

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Мандатът на председателя и на заместник-председателя е със срок четири години. Техният мандат може да бъде подновен еднократно. Ако обаче по време на мандата си председателят или заместник-председателят престане да бъде член на управителния съвет, мандатът му изтича автоматично на същата дата.

2. Мандатът на председателя и на заместник-председателя е със срок пет години. Техният мандат може да бъде подновен еднократно. Ако обаче по време на мандата си председателят или заместник-председателят престане да бъде член на управителния съвет, мандатът му изтича автоматично на същата дата.

Обосновка

За да има по-голяма съгласуваност, е по-целесъобразно мандатът да бъде петгодишен, подобно на мандата на изпълнителния директор,тъй като връзката им следва да бъде непрекъсната, за да се гарантира гладкото функциониране на Европол.

Изменение  116

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. На представител на съвместната група за парламентарен контрол се разрешава да участва в заседанията на управителния съвет като наблюдател.

Изменение  117

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на член 14, параграф 1, букви а), б) и в), член 16, параграф 1 и член 56, параграф 8, управителният съвет взема решенията си с мнозинство от своите членове.

1. Без да се засягат разпоредбите на член 14, параграф 1, алинея първа, букви а), б) и в), член 14, параграф 1, алинея 1а, член 16, параграф 1 и член 56, параграф 8, управителният съвет взема решенията си с мнозинство от своите членове.

Изменение  118

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Представителят на съвместната група за парламентарен контрол не участва в гласуването.

Изменение  119

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

3. Изпълнителният директор се явява и докладва редовно пред съвместната група за парламентарен контрол относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

Изменение  120

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) за изготвянето на годишната работна програма и многогодишната работна програма и представянето им на управителния съвет след консултация с Комисията;

в) за изготвянето на годишната работна програма и многогодишната работна програма и представянето им на управителния съвет, като се взема предвид становището на Комисията;

Обосновка

Предварителната консултация с Комисията се осъществява посредством становище, както също се предвижда по член 15, параграфи 1 и 4 от настоящия регламент.

Изменение  121

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) за изготвянето на стратегия на Европол за борба с измамите и представянето ѝ пред управителния съвет за одобрение;

з) за изготвянето на стратегически анализ за борба с измамите и стратегия за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси за Европол и представянето им пред управителния съвет за одобрение;

Обосновка

Вж. вътрешна препратка.

Изменение  122

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) за изготвянето на проект на многогодишния план за политиката по отношение на персонала и представянето му пред управителния съвет след консултация с Комисията;

к) за изготвянето на проект на многогодишния план за политиката по отношение на персонала и представянето му пред управителния съвет, като се взема предвид становището на Комисията;

Обосновка

Консултациите с Комисията се осъществяват посредством становище.

Изменение  123

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка) упражнява по отношение на персонала на Европол правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на другите служители на Европейските общности на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на органа по назначаването“), без да се засягат разпоредбите на член 14, параграф 1, буква й);

Обосновка

Правомощията на органа по назначаването следва да останат у изпълнителния директор, както е предвидено в действащата правна рамка. Съответства на измененията на член 14, параграф 1, буква и) и на член 14, параграф 2.

Изменение  124

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кб) взема всички решения относно създаването и изменението, ако последното е необходимо, на вътрешните структури на Европол;

Обосновка

Съответства на изменението на член 14, параграф 1, буква п).

Изменение  125

Предложение за регламент

Pаздел 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РАЗДЕЛ 3

заличава се

НАУЧЕН КОМИТЕТ ПО ОБУЧЕНИЕТО

 

Член 20

 

Научният комитет по обучението

 

1. Научният комитет по обучението е независим консултативен орган, който обезпечава от научна гледна точка качеството на дейността на Европол в сферата на обучението и я направлява. За тази цел изпълнителният директор включва Научния комитет по обучението на ранен етап при изготвянето на всички документи, посочени в член 14, доколкото те се отнасят до обучението.

 

2. Научният комитет по обучението се състои от 11 лица, които се ползват с най-добрата академична или професионална репутация в тематичните области, включени в глава III от настоящия регламент. Управителният съвет назначава членовете след провеждането по прозрачен начин на покана за представяне на кандидатури и процедура за подбор, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Членовете на управителния съвет не могат да бъдат членове на Научния комитет по обучението. Членовете на Научния комитет по обучението са независими. Те не търсят и не приемат инструкции от никое правителство или друг орган.

 

3. Списъкът с членовете на Научния комитет по обучението се оповестява публично и се актуализира от Европол на уебсайта на агенцията.

 

4. Мандатът на членовете на Научния комитет по обучението е със срок пет години. Този мандат не може да бъде подновяван и членовете могат да бъдат отстранявани от длъжност, ако не отговарят на критериите за независимост.

 

5. Научният комитет по обучението избира свой председател и заместник-председател, чийто мандат е със срок пет години. Научният комитет по обучението приема позиции с обикновено мнозинство. Председателят на комитета свиква заседания до четири пъти годишно. При необходимост председателят свиква извънредни заседания по собствена инициатива или по искане на най-малко четирима от членовете на комитета.

 

6. Изпълнителният директор, заместник изпълнителният директор по обучението или съответният техен представител получава покана да присъства на заседанията като наблюдател без право на глас.

 

7. Научният комитет по обучението се подпомага от секретар, който е служител на Европол, определен от комитета и назначен от изпълнителния директор.

 

8. По-конкретно Научният комитет по обучението има следните задачи:

 

a) предоставя консултации на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор по обучението при изготвяне на годишната работна програма и други стратегически документи, за да се гарантира тяхното качество от научна гледна точка и съгласуваността им със съответните секторни политики и приоритети на Съюза;

 

б) предоставя независими становища и съвети на управителния съвет по въпроси, свързани с компетентността му;

 

в) предоставя независими становища и съвети относно качеството на учебните програми, методите за приложно обучение, вариантите за учене и новостите в науката;

 

г) изпълнява всички други консултативни задачи, които са свързани с научните аспекти на работата на Европол в сферата на обучението, по искане на управителния съвет, на изпълнителния директор или на заместник изпълнителния директор по обучението.

 

9. Годишният бюджет на Научния комитет по обучението се разпределя в отделен бюджетен ред на Европол.

 

Обосновка

Тъй като научният комитет се създава в резултат на сливането на Европол и Cepol, а докладчикът счита, че няма причина за тяхното сливане, член 20 следва да се заличи.

Изменение  126

Предложение за регламент

Pаздел 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РАЗДЕЛ 4

заличава се

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Член 21

 

Създаване

 

Управителният съвет може да създаде изпълнителен съвет.

 

Член 22

 

Функции и организация

 

1. Изпълнителният съвет подпомага управителния съвет.

 

2. Изпълнителният съвет има следните функции:

 

a) изготвя решенията, които трябва да бъдат приети от управителния съвет;

 

б) осигурява заедно с управителния съвет подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на докладите и препоръките от разследванията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

 

в) без да засяга функциите на изпълнителния директор, посочени в член 19, подпомага и консултира изпълнителния директор при изпълнението на решенията на управителния съвет, с цел да се укрепи надзорът на административното управление.

 

3. Когато е необходимо при спешни случаи, изпълнителният съвет може да приема някои временни решения от името на управителния съвет, особено по въпроси, свързани с административното управление, включително относно временното оттегляне на делегираните правомощия на орган по назначаването.

 

4. Изпълнителният съвет се състои от председателя на управителния съвет, един представител на Комисията в управителния съвет и трима други членове, назначени от управителния съвет измежду членовете му. Председателят на управителния съвет е също така председател на изпълнителния съвет. Изпълнителният директор участва в заседанията на изпълнителния съвет, но няма право на глас.

 

5. Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е със срок четири години. Мандатът на членовете на изпълнителния съвет приключва, когато престанат да бъдат членове на управителния съвет.

 

6. Изпълнителният съвет провежда най-малко едно редовно заседание на всеки три месеца. Освен това заседанията на изпълнителния съвет се провеждат по инициатива на неговия председател или по искане на членовете му.

 

7. Изпълнителният съвет спазва процедурния правилник, определен от управителния съвет.

 

Обосновка

Докладчикът не счита, че е необходимо да се създаде изпълнителен съвет, за да се осигури прозрачността и вътрешната демокрация на Европол.

Изменение  127

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Европол може да извлича и обработва информация, включително лични данни, от информационни системи с национален или с международен характер или на ниво ЕС, включително чрез пряк компютърен достъп, доколкото това е позволено съгласно правните инструменти на Съюза, международните или националните правни инструменти. Достъпът на Европол до тази информация и използването ѝ от Европол се уреждат от приложимите разпоредби на тези международни или национални правни инструменти или правни инструменти на Съюза, доколкото те предвиждат по-строги правила за достъп и ползване, отколкото тези по настоящия регламент. Достъпът до тези информационни системи се предоставя само на надлежно упълномощени служители на Европол, доколкото това е необходимо за изпълнението на техните задачи.

3. Европол може да извлича и обработва информация, включително лични данни, от информационни системи с национален или с международен характер или на ниво ЕС, включително чрез компютърен достъп, доколкото това е позволено съгласно правните инструменти на Съюза, международните или националните правни инструменти и когато може да се докаже необходимостта и пропорционалността на такъв достъп за изпълнението на задача, която попада в правомощията на Европол. Достъпът на Европол до тази информация и използването ѝ от Европол се уреждат от приложимите разпоредби на тези международни или национални правни инструменти или правни инструменти на Съюза, доколкото те предвиждат по-строги правила за достъп и ползване, отколкото тези по настоящия регламент.

 

Те определят целите, категориите лични данни, целите и средствата на обработката и процедурата, която да се следва за извличане и по-нататъшна обработка на информацията, при зачитане на приложимото законодателство и принципите за защита на данните. Достъпът до тези информационни системи се предоставя само на надлежно упълномощени служители на Европол, доколкото това е строго необходимо и пропорционално за изпълнението на задачите на Европол.

Изменение 128

Предложение за регламент

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Доколкото е необходимо за постигането на целите на Европол, посочени в член 3, параграфи 1 и 2, Европол обработва информация, включително лични данни, единствено с оглед на следните цели:

1. Доколкото е необходимо за постигането на целите на Европол, посочени в член 3, Европол може да обработва информация, включително лични данни.

 

Лични данни могат да се обработват единствено с оглед на следните цели:

a) кръстосани проверки за установяване на връзки между данните;

a) кръстосани проверки за установяване на връзки или други значими отношения между данните, ограничаващи се до;

 

i) лица, които са заподозрени в извършване или в участие в престъпление, за което Европол е компетентен, или които са осъдени за такова престъпление;

 

ii) лица, за които са налице факти или разумни основания да се счита, че ще извършат престъпления;

б) анализи със стратегически или тематичен характер;

б) анализи със стратегически или тематичен характер;

в) оперативни анализи във връзка с конкретни случаи.

в) оперативни анализи във връзка с конкретни случаи:

 

Изпълнението на задачите се осъществява съгласно следните критерии:

 

- проверките по буква а) се извършват в съответствие с необходимите гаранции за защита на данните, и по-специално, налице са достатъчно основания за искането на информация и целта за използването ѝ. Също така се предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че единствено органите, които отговарят първоначално за събирането на данните, могат впоследствие да ги променят;

 

- За всеки оперативен анализ, посочен в буква в), се прилагат следните специфични гаранции:

 

i) определя се конкретна цел; лични данни могат да бъдат обработвани само когато имат отношение към тази конкретна цел;

 

ii) всички операции, извършвани от служители на Европол за установяване на съвпаденията на данни при сравнение на различни бази данни, са конкретно мотивирани; извличането на данни след консултация се ограничава до строго необходимия минимум и е конкретно мотивирано;

 

iii) единствено упълномощени служители, отговарящи за целите, за които данните са били събрани първоначално, могат да променят тези данни.

 

Европол надлежно документира тези операции. Документацията се предоставя при поискване на разположение на длъжностното лице по защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данните с цел проверка на законосъобразността на операцията по обработването на данните.

2. Категориите лични данни и категориите субекти на данни, чиито данни могат да бъдат събирани с оглед на всяка конкретна цел, посочена в параграф 1, са изброени в приложение 2.

2. Категориите лични данни и категориите субекти на данни, чиито данни могат да бъдат събирани с оглед на всяка конкретна цел, посочена в параграф 1, са изброени в приложение 2.

 

2a. Европол може временно, в изключителни случаи, да обработва данни с цел да определи дали тези данни имат отношение към неговите задачи и към коя от целите, посочени в параграф 1. По предложение на директора и след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните управителният съвет определя условията за обработка на тези данни, по-конкретно що се отнася до достъпа до тях и използването им, както и сроковете за съхраняване и заличаване на данните, които не могат да надвишават шест месеца, като надлежно спазва посочените в член 34 принципи.

 

2б. Европейският надзорен орган по защита на данните ще изготви насоки, уточняващи целите, изброени в параграф 1, букви а), б) и в).

Изменение  129

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавата членка, органът на Съюза, третата държава или международната организация, който или която предоставя информация на Европол, определя целта, с оглед на която се обработва информацията, както е посочено в член 24. Ако това не е направено, Европол определя уместността на тази информация и целта, с оглед на която тя се обработва. Европол може да обработва информация с оглед на цел, различна от целта, с оглед на която информацията е била предоставена, само ако има разрешение от доставчика на данните.

1. Държавата членка, органът на Съюза, третата държава или международната организация, който или която предоставя информация на Европол, определя конкретна и добре дефинирана цел, с оглед на която се обработва информацията, както е посочено в член 24. Европол може да обработва информация с оглед на конкретна и ясно формулирана цел, различна от целта, с оглед на която информацията е била предоставена, само ако има изрично разрешение от доставчика на данните в съответствие с приложимото законодателство.

Изменение  130

Предложение за регламент

Член 25 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 25а

 

Оценка на въздействието върху защитата на данните

 

1. Преди всяка съвкупност от операции по обработка на лични данни Европол извършва оценка на въздействието на предвидените системи и процедури за обработка върху защитата на личните данни и уведомява за това Европейския надзорен орган по защита на данните.

 

2. Оценката съдържа най-малко общо описание на предвидените операции по обработване, оценка на рисковете за правата и свободите на субектите на данните, мерките, предвидени за справяне с тези рискове, гаранции, мерки за сигурност и механизми за гарантиране на защитата на личните данни и за доказване на спазването на разпоредбите в настоящия регламент, като се вземат предвид правата и законните интереси на субектите на данните и другите засегнати лица.

Изменение  131

Предложение за регламент

Член 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки имат достъп до цялата информация, която е предоставена за целите на член 24, параграф 1, букви а) и б), и имат възможност да извършват търсене в нея, без да се засяга правото на държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации да посочват ограничения за достъпа и ползването на тези данни. Държавите членки определят компетентните органи, които имат право да извършват такова търсене.

1. Държавите членки, в случаите, когато могат да обосновават тази необходимост за законното изпълнение на техните задачи, имат достъп до цялата информация, която е предоставена за целите на член 24, параграф 1, букви а) и б), и имат възможност да извършват търсене в нея, без да се засяга правото на държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации да посочват ограничения за достъпа и ползването на тези данни. Държавите членки определят компетентните органи, които имат право да извършват такова търсене.

2. Държавите членки имат непряк достъп, въз основа на наличието на попадение или липсата на попадение (,,Pia/no hit system“), до информацията, предоставена за целите на член 24, параграф 1, буква в), без да се засягат възможните ограничения, посочени от предоставящите информацията държави членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации в съответствие с член 25, параграф 2. В случай на попадение Европол започва процедурата, чрез която може да бъде обменена информацията, генерирала попадението, в съответствие с решението на държавата членка, която е предоставила информацията на Европол.

2. Държавите членки имат непряк достъп, въз основа на наличието на попадение или липсата на попадение (hit/no hit system“), до информацията, предоставена за конкретна цел съгласно член 24, параграф 1, буква в), без да се засягат възможните ограничения, посочени от предоставящите информацията държави членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации в съответствие с член 25, параграф 2. В случай на попадение Европол уведомява доставчика на информацията и започва процедурата, чрез която може да бъде обменена информацията, генерирала попадението, в съответствие с решението на доставчика на информацията на Европол и доколкото е необходимо за законното изпълнение на задачата на съответната държава членка.

3. Служителите на Европол, които са надлежно упълномощени от изпълнителния директор, имат достъп до информацията, обработвана от Европол, доколкото това се изисква за изпълнението на техните задължения.

3. Служителите на Европол, които са надлежно упълномощени от изпълнителния директор, имат достъп до информацията, обработвана от Европол, доколкото това се изисква за изпълнението на техните задължения.

 

3a. Европол води подробни записи за всички попадения и за информацията, до която е получен достъп в съответствие с член 43.

Изменение  132

Предложение за регламент

Член 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Достъп на Евроюст и OLAF до информацията на Европол

Достъп на Евроюст до информацията на Европол

1. Европол взема всички подходящи мерки, с които да осигури на Евроюст и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), в рамките на съответния им мандат, възможност за достъп до цялата информация, предоставена за целите на член 24, параграф 1, букви а) и б), и възможност да извършват търсене в нея, без да се засяга правото на държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации да посочват ограничения за достъпа и ползването на тези данни. Когато при търсене от страна на Евроюст или OLAF се установи наличието на съвпадение с информацията, обработвана от Европол, Европол се уведомява за това.

1. Европол взема всички подходящи мерки, с които да осигури на Евроюст, в рамките на мандата му, възможност за достъп до цялата информация, предоставена за целите на член 24, параграф 1, букви а) и б), и възможност да извършват търсене в нея, без да се засяга правото на държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации да посочват ограничения за достъпа и ползването на тези данни. Когато при търсене от страна на Евроюст се установи наличието на съвпадение с информацията, обработвана от Европол, Европол се уведомява за това.

2. Европол взема всички подходящи мерки, с които да осигури на Евроюст и на OLAF, в рамките на съответния им мандат, възможност за непряк достъп, въз основа на наличието на попадение или липсата на попадение (,,hit/no hit system“), до информацията, предоставена за целите на член 24, параграф 1, буква в), без да се засягат възможните ограничения, посочени от предоставящите държави членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации в съответствие с член 25, параграф 2. В случай на попадение Европол започва процедурата, чрез която може да бъде обменена информацията, генерирала попадението, в съответствие с решението на държавата членка, органа на Съюза, третата държава или международната организация, който или която е предоставил(а) информацията на Европол.

2. Европол взема всички подходящи мерки, с които да осигури на Евроюст, в рамките на мандата му, възможност за непряк достъп, въз основа на наличието на попадение или липсата на попадение (,,hit/no hit system“), до информацията, предоставена за конкретна цел съгласно член 24, параграф 1, буква в), без да се засягат възможните ограничения, посочени от предоставящите държави членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации в съответствие с член 25, параграф 2. В случай на попадение Европол започва процедурата, чрез която може да бъде обменена информацията, генерирала попадението, в съответствие с решението на държавата членка, органа на Съюза, третата държава или международната организация, който или която е предоставил(а) информацията на Европол. В случай на попадение Евроюст уточнява от кои данни има нужда, като Европол може да сподели данните само ако информацията, генерирала попадението, е необходима за законното изпълнение на неговите задачи. Европол поддържа регистър на информацията, до която е получен достъп.

3. Търсенията в информацията съгласно параграфи 1 и 2 се извършват само с цел да се определи дали информацията, с която разполага съответно Евроюст или OLAF, съответства на информацията, която се обработва в Европол.

3. Търсенията в информацията съгласно параграфи 1 и 2 се извършват само с цел да се определи дали информацията, с която разполага Евроюст, съответства на информацията, която се обработва в Европол.

4. Европол допуска да се извършват търсения съгласно параграфи 1 и 2 само след като получи от Евроюст информация за националните членове, заместниците и помощниците, както и за членовете на персонала на Евроюст, които са определени като оправомощени да извършват такива търсения, както и информация от OLAF за членовете на персонала, които са определени като оправомощени да извършват такива търсения.

4. Европол допуска да се извършват търсения съгласно параграфи 1 и 2 само след като получи от Евроюст информация за националните членове, заместниците и помощниците, както и за членовете на персонала на Евроюст, които са определени като оправомощени да извършват такива търсения.

5. Ако при извършване на дейностите на Европол по обработка на информация, отнасяща се до конкретно разследване, Европол или някоя държава членка установи необходимост от координация, сътрудничество или помощ в съответствие с мандата на Евроюст или OLAF, Европол ги уведомява за това и започва процедурата за обмен на информация в съответствие с решението на държавата членка, предоставяща информацията. В такива случаи Евроюст или OLAF се консултира с Европол.

5. Ако при извършване на дейностите на Европол по обработка на информация, отнасяща се до конкретно разследване, Европол или някоя държава членка установи необходимост от координация, сътрудничество или помощ в съответствие с мандата на Евроюст, Европол ги уведомява за това и започва процедурата за обмен на информация в съответствие с решението на държавата членка, предоставяща информацията. В такива случаи Евроюст се консултира с Европол.

6. Евроюст, в това число колегиалният орган, националните членове, заместниците, помощниците и членовете на персонала на Евроюст, както и OLAF, съблюдават всички ограничения за достъп или ползване, при общи или специални условия, посочени от държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации в съответствие с член 25, параграф 2.

6. Евроюст, в това число колегиалният орган, националните членове, заместниците, помощниците и членовете на персонала на Евроюст, съблюдават всички ограничения за достъп или ползване, при общи или специални условия, посочени от държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации в съответствие с член 25, параграф 2.

 

6a. Европол и Евроюст се информират взаимно, в случай че след като са консултирали данните на другата страна, са установили, че данните могат да са неточни или да противоречат на други данни.

Изменение  133

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако в съответствие със своята задача по член 4, параграф 1, буква б) Европол трябва да информира дадена държава членка за информация, която я засяга, и спрямо тази информация са въведени ограничения за достъп съгласно член 25, параграф 2, поради които обменянето ѝ не се допуска, Европол се консултира с доставчика на данните, определил ограничението за достъп, и иска неговото разрешение за извършване на обмен.

1. Ако в съответствие със своята задача по член 4, параграф 1, буква б) Европол трябва да информира дадена държава членка за информация, която я засяга, и спрямо тази информация са въведени ограничения за достъп съгласно член 25, параграф 2, поради които обменянето ѝ не се допуска, Европол се консултира с доставчика на данните, определил ограничението за достъп, и иска неговото разрешение за извършване на обмен.

Без такова разрешение информацията не се обменя.

Без изрично разрешение информацията не се обменя.

 

В случаи когато спрямо информацията не са въведени ограничения за достъп съгласно член 25, параграф 2, Европол въпреки всичко уведомява държавата членка, която е предоставила информацията, за нейното предаване.

Обосновка

Държавата членка, която е подала дадена информация, следва да бъде информирана за нейното предаване, дори ако не е поставила никакво ограничение.

Изменение  134

Предложение за регламент

Член 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Доколкото е необходимо, за да изпълнява задачите си, Европол може да установява и поддържа отношения на сътрудничество с органите на Съюза съгласно целите на тези органи, с правоприлагащите органи на трети държави, с институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи в трети държави, с международни организации и частноправни субекти.

1. Доколкото е необходимо, за да изпълнява задачите си, Европол може да установява и поддържа отношения на сътрудничество с органите на Съюза съгласно целите на тези органи, с правоприлагащите органи на трети държави, с международни организации и частноправни субекти.

2. Доколкото това е свързано с изпълнението на задачите на Европол и при спазване на всички ограничения, определени съгласно член 25, параграф 2, Европол може пряко да обменя цялата информация, с изключение на личните данни, с посочените в параграф 1 образувания.

2. Доколкото това е свързано с изпълнението на задачите на Европол и при спазване на всички ограничения, определени съгласно член 25, параграф 2, Европол може пряко да обменя цялата информация, с изключение на личните данни, с посочените в параграф 1 образувания.

3. Европол може да получава и обработва лични данни от посочените в параграф 1 образувания, с изключение на частноправните субекти, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол и при спазване на разпоредбите на настоящата глава.

3. Европол може да получава и обработва лични данни, притежавани от посочените в параграф 1 образувания, с изключение на частноправните субекти, доколкото това е строго необходимо и пропорционално за законното изпълнение на задачите на Европол и при спазване на разпоредбите на настоящата глава.

4. Без да се засягат разпоредбите на член 36, параграф 4, лични данни се предават от Европол на органи на Съюза, трети държави и международни организации само ако това е необходимо за предотвратяването и борбата с престъпленията, попадащи в обхвата на целите на Европол, и в съответствие с разпоредбите на настоящата глава. Ако данните, които подлежат на предаване, са предоставени от държава членка, Европол иска съгласието на тази държава членка, освен ако:

4. Без да се засягат разпоредбите на член 36, параграф 5, лични данни се предават от Европол на органи на Съюза, трети държави и международни организации само ако това е необходимо за предотвратяването и борбата с престъпленията, попадащи в обхвата на задачите на Европол, и в съответствие с разпоредбите на настоящата глава и ако получателят се ангажира изрично, че данните ще се използват само за нуждите, за които са били предадени. Ако данните, които подлежат на предаване, са предоставени от държава членка, Европол иска предварителното изрично съгласие на тази държава членка, освен ако:

a) може да се приеме, че държавата членка дава разрешение, тъй като не е ограничила изрично възможността за последващо предаване на данни; или

 

б) държавата членка е дала своето предварително разрешение за такова последващо предаване на данни, като това разрешение може да е принципно или да зависи от определени условия. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

б) държавата членка е дала своето предварително разрешение за такова последващо предаване на данни, като това разрешение може да е принципно или да зависи от определени условия. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

5. Забранява се последващото предаване на лични данни от държавите членки, органите на Съюза, трети държави и международни организации, освен ако Европол не е дал изричното си съгласие за това.

5. Забранява се последващото предаване на лични данни от държавите членки, органите на Съюза, трети държави и международни организации освен ако Европол не е дал предварителното си изрично съгласие за това и получателят поема изричен ангажимент, че данните се използват само за целта, за която са били предадени.

 

5a. Европол гарантира, че подробните записи за всички случаи на предаване на лични данни и основанията за това са регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

 

5б. Всяка информация, която е била получена от трета държава, международна организация или частен субект в нарушение на основните права, включени в Хартата на основните права на ЕС, не се обработва.

Изменение  135

Предложение за регламент

Член 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При спазване на всички евентуални ограничения, въведени съгласно член 25, параграфи 2 или 3, Европол може да предава лични данни пряко на органите на Съюза, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол или задачите на получаващия орган на Съюза.

При спазване на всички евентуални ограничения, въведени съгласно член 25, параграфи 2 или 3, и без да се засягат разпоредбите на член 27, Европол може да предава лични данни пряко на органите на Съюза, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол или задачите на получаващия орган на Съюза. Европол обявява публично списъка на институциите и органите на ЕС, с които споделя информация, като публикува този списък на своя интернет сайт.

Изменение  136

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези споразумения за сътрудничество се изменят най-късно пет години след влизането в сила на настоящия регламент и се заменят от последващо споразумение в съответствие с буква б).

Изменение  137

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За такова предаване не се изисква допълнително разрешение.

С Европейския надзорен орган по защита на данните се извършват своевременни консултации преди и по време на преговорите по международно споразумение по буква б), и по-специално преди приемането на мандата за преговори, както и преди окончателното подписване на споразумението.

 

Европол обявява публично редовно актуализиран списък на своите международни договорености и споразумения за сътрудничество с трети държави и международни организации, като публикува този списък на своя интернет сайт.

Изменение  138

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 изпълнителният директор може да разреши предаването на лични данни на трети държави или международни организации във всеки отделен случай, ако:

2. Чрез дерогация от параграф 1 изпълнителният директор, като спазва задълженията за дискретност, поверителност и пропорционалност, може да разреши предаването на лични данни на трети държави или международни организации във всеки отделен случай, ако:

a) предаването на данните е абсолютно необходимо за защита на основните, попадащи в обхвата на целите на Европол интереси на една или повече държави членки;

a) предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данни или на друго лице, или

б) предаването на данните е абсолютно необходимо в интерес на предотвратяването на непосредствена опасност, свързана с престъпление или терористично престъпление;

б) предаването е необходимо, за да бъдат защитени законни интереси на субекта на данните, когато законодателството на държавата членка или на третата държава, която предава данните, предвижда това, или

в) предаването се налага по други причини или се изисква по закон поради основания, свързани с важен обществен интерес, или с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции; или

в) предаването на данните е от съществено значение за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност на държава членка или на трета държава, или

г) предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго лице.

г) предаването е необходимо в отделни случаи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или за изпълнението на наказателни санкции, или

 

гa) предаването е необходимо в отделни случаи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, свързани с предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на конкретно престъпление или за изпълнението на конкретна наказателна санкция.

 

При всички обстоятелства изпълнителният директор проучва степента на защита на данните, която се прилага във въпросната трета държава или международна организация, като отчита характера на данните, целта, за която са предвидени тези данни, срока за планираната обработка, общите и специфичните разпоредби в областта на защитата на данните, приложими в съответната държава, както и дали тя е приела или не конкретните условия на Европол във връзка с данните.

 

Дерогации не могат да се прилагат при системни, мащабни или структурни случаи на предаване.

Освен това управителният съвет, след като го е съгласувал с Европейския надзорен орган по защита на данните, може да разреши съвкупност от предавания в съответствие с букви от а) до г) по-горе, като се отчита наличието на гаранции по отношение на защитата на неприкосновеността на личността и личния живот и на основните права и свободи на физическите лица, за период с продължителност не повече от една година, който може да се подновява.

Освен това Европейският надзорен орган по защита на данните може да разреши еднократно предаване или съвкупност от предавания в съответствие с букви от а) до г) по-горе, като се предоставят достатъчни гаранции по отношение на защитата на неприкосновеността на личността и личния живот и на основните права и свободи на физическите лица, за период с продължителност не повече от една година, който може да се подновява.

Изменение  139

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Изпълнителният директор информира управителния съвет и Европейския надзорен орган по защита на данните за случаите, когато е приложил разпоредбите на параграф 2.

3. Изпълнителният директор информира незабавно управителния съвет и Европейския надзорен орган по защита на данните за случаите, когато е приложил разпоредбите на параграф 2.

Изменение  140

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Европол води подробни записи за всички случаи на предаване съгласно настоящия член.

Изменение  141

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Доколкото е необходимо за изпълнението на задачите на агенцията, Европол може да обработва лични данни, произхождащи от частноправни субекти, при условие че те са получени чрез:

1. Доколкото е необходимо за изпълнението на задачите на агенцията, Европол може да обработва лични данни, произхождащи от частноправни субекти, при условие че те не са получени пряко от частноправните субекти, а само чрез:

Изменение  142

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Европол не се свързва пряко с частноправни субекти с цел извличане на лични данни.

3. Европол не се свързва с частноправни субекти с цел извличане на лични данни.

Изменение  143

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Европол не се свързва пряко с частни лица с цел извличане на информация.

3. Европол не се свързва с частни лица с цел извличане на информация.

Изменение   144

Предложение за регламент

Член 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Личните данни:

1. Личните данни:

a) се обработват добросъвестно и законосъобразно;

a) се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен и проверим начин по отношение на субекта на данните;

б) се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Допълнителната обработка на личните данни за исторически, статистически или научни цели не се счита за несъвместима, при условие че Европол осигури подходяща защита, по-специално за да гарантира, че данните не се обработват за други цели;

б) се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

в) са подходящи, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;

в) са подходящи, свързани със и ограничени до минимума, необходим за целите, за които данните се обработват; те се обработват само ако и дотолкова доколкото целите не могат да бъдат постигнати без обработването на информация, която не включва лични данни;

г) са точни и при необходимост се актуализират. Трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното заличаване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

г) са точни и се актуализирани; Трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното заличаване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

д) се поддържат във вид, който позволява идентифициране на субектите на данните за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които личните данни се обработват.

д) съхранявани във вид, който позволява идентифицирането на субектите на данните за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват личните данни;

 

дa) обработвани по начин, който реално позволява на субекта на данните да упражнява своите права;

 

дб) обработвани по начин, който осигурява защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

 

дв) обработвани само от надлежно упълномощен персонал, който се нуждае от тях за изпълнението на своите задачи.

 

1a. Европол обявява публично документ, който представя по разбираем начин разпоредбите по отношение на обработката на лични данни и начините, с които разполага субектът на данни, за да упражни правата си.

Изменение  145

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Източникът на информацията, произхождаща от дадена държава членка, се оценява, доколкото е възможно, от държавата членка, която предоставя информацията, като се използват следните кодове за оценка на източника:

1. Източникът на информацията, произхождаща от дадена държава членка, се оценява от държавата членка, която предоставя информацията, като се използват следните кодове за оценка на източника:

Изменение  146

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Информацията, произхождаща от дадена държава членка, се оценява, доколкото е възможно, от държавата членка, която предоставя информацията, въз основа на нейната надеждност, като се използват следните кодове за оценка на информацията:

2. Информацията, произхождаща от дадена държава членка, се оценява от държавата членка, която предоставя информацията, въз основа на нейната надеждност, като се използват следните кодове за оценка на информацията:

Изменение  147

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато Европол получи информация от дадена държава членка без оценка, Европол се опитва, доколкото е възможно, да оцени надеждността на източника или на информацията въз основа на информацията, с която вече разполага. Оценяването на конкретните данни и информация става в съгласие с държавата членка, която ги предоставя. Държавите членки могат също така да постигнат принципно споразумение с Европол относно оценяването на определени видове данни и определени източници. Ако в конкретен случай не бъде постигнато споразумение или ако не съществува принципно споразумение, Европол оценява информацията или данните и ги обозначава с кодовете за оценка (Х) и (4), посочени в параграфи 1 и 2.

4. Когато Европол получи информация от дадена държава членка без оценка, Европол оценява надеждността на източника или на информацията въз основа на информацията, с която вече разполага. Оценяването на конкретните данни и информация става в съгласие с държавата членка, която ги предоставя. Държавите членки могат също така да постигнат принципно споразумение с Европол относно оценяването на определени видове данни и определени източници. Ако в конкретен случай не бъде постигнато споразумение или ако не съществува принципно споразумение, Европол оценява информацията или данните и ги обозначава с кодовете за оценка (Х) и (4), посочени в параграфи 1 и 2.

Изменение  148

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Информацията от публично достъпни източници се оценява от Европол с помощта на кодовете за оценка, посочени в параграфи 1 и 2.

6. Информацията от публично достъпни източници се оценява от Европол с помощта на кодовете за оценка (Х) и (4).

Изменение  149

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Забранява се обработката на лични данни относно жертви на престъпления, свидетели или други лица, които могат да предоставят информация за престъпления, или относно лица под осемнайсетгодишна възраст, освен ако тази обработка не е строго необходима за предотвратяване или борба с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол.

1. Забранява се обработката на лични данни относно жертви на престъпления, свидетели или други лица, които могат да предоставят информация за престъпления, или относно лица под осемнайсетгодишна възраст, освен ако тази обработка не е строго необходима и надлежно обоснована за предотвратяване или борба с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол.

Изменение  150

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Забранява се обработката на лични данни, обработвани с помощта на автоматични или други средства и разкриващи расов или етнически произход, политически, религиозни или други възгледи, членство в синдикални организации, както и данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот, освен ако тази обработка не е строго необходима за предотвратяване или борба с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол, и ако тези данни не допълват други лични данни, които вече са обработени от Европол.

2. Забранява се обработката на лични данни, обработвани с помощта на автоматични или други средства и разкриващи расов, етнически или социален произход, политически, религиозни или други възгледи, членство в синдикални организации, както и данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот, освен ако тази обработка не е строго необходима и надлежно обоснована за предотвратяване или борба с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол, и ако тези данни не допълват други лични данни, които вече са обработени от Европол.

Обосновка

Взаимствано от Хартата на основните права на ЕС.

Изменение  151

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Решение, което поражда правни последици за даден субект на данни, не може да се основава единствено на автоматизираната обработка на данни, посочена в параграф 2, освен ако решението не е изрично разрешено по силата на националното законодателство или законодателството на Съюза или при необходимост от Европейския надзорен орган по защита на данните.

4. Решение, което поражда правни последици за даден субект на данни, не може да се основава единствено на автоматизираната обработка на данни, посочена в параграф 2, освен ако решението не е изрично разрешено по силата на националното законодателство или законодателството на Съюза или от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение  152

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Личните данни, посочени в параграфи 1 и 2, не се предават на държави членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации, освен ако това не е строго необходимо в отделни случаи, свързани с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол.

5. Личните данни, посочени в параграфи 1 и 2, не се предават на държави членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации, освен ако това не е строго необходимо и надлежно обосновано в отделни случаи, свързани с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол. Това предаване се извършва в съответствие с разпоредбите, определени в глава VІ от настоящия регламент.

Изменение  153

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Личните данни, обработвани от Европол, се съхраняват от Европол само докато това е необходимо за постигането на целите на агенцията.

1. Личните данни, обработвани от Европол, се съхраняват от Европол само докато това е строго необходимо за целта, заради която данните се обработват.

Изменение  154

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) това ще навреди на интересите на субект на данни, който се нуждае от защита. В тези случаи данните се използват само със съгласието на субекта на данните;

a) това ще навреди на интересите на субект на данни, който се нуждае от защита. в тези случаи данните се използват само с изричното и писмено съгласие на субекта на данните.

Изменение  155

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 6 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) личните данни трябва да бъдат запазени за доказателствени цели;

в) личните данни трябва да бъдат запазени за доказателствени цели или с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции;

Изменение  156

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) да се гарантира, че е възможно да се провери и установи кои данни от кой член на екипа са били оценени и кога (регистър на достъпа);

Изменение  157

Предложение за регламент

Член 38 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 38а

 

Защита на данните още при проектирането и по подразбиране

 

1. Европол въвежда подходящи технически и организационни мерки и процедури, така че обработването да отговаря на изискванията на разпоредбите, приети съгласно настоящия регламент, и да гарантира защитата на правата на субекта на данни.

 

2. Европол въвежда механизми, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само онези лични данни, които са необходими за целите на обработването.

Изменение  158

Предложение за регламент

Член 38 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 38б

 

Уведомяване на Европейския надзорен орган по защита на данните за нарушение на сигурността на личните данни

 

1. В случай на нарушение на сигурността на личните данни Европол, без излишно забавяне и когато това е осъществимо, но не по-късно от 24 часа след установяването на такова нарушение, уведомява Европейския надзорен орган по защита на данните за нарушението на сигурността на личните данни. При поискване Европол представя мотивирана обосновка в случаите, когато уведомлението не е подадено в срок от 24 часа.

 

2. В уведомлението, посочено в параграф 1, се съдържат най-малко следните данни:

 

a) описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, включително категориите и броя на засегнатите субекти на данни и категориите и количеството на засегнатите записи от данни;

 

б) препоръка относно мерките за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици от нарушението на сигурността на личните данни;

 

в) описание на възможните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

 

г) описание на предложените или предприетите от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни.

 

3. Европол документира всички нарушения на сигурността на личните данни, като включва свързаните с нарушението факти, последиците от него и предприетите коригиращи мерки, за да позволи на Европейския надзорен орган по защита на данните да провери съответствието с настоящия член.

Изменение   159

Предложение за регламент

Член 38 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 38в

 

Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни

 

1. Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни , посочено в член 38б, да повлияе неблагоприятно на защитата на личните данни или на неприкосновеността на личния живот на субекта на данните, Европол съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни без излишно забавяне.

 

2. Съобщението до субекта на данните, посочено в параграф 1, описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и съдържа самоличността и координатите на длъжностното лице по защита на данните, посочено в член 44.

 

3. Не се изисква съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на личните данни, ако Европол е доказал в удовлетворителна степен пред Европейския надзорен орган по защита на данните, че е предприел подходящи технологични мерки за защита и че тези мерки са били приложени спрямо личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на лични данни. Такива технологични мерки за защита правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях.

 

4. Съобщението до субекта на данните може да бъде забавено, ограничено или пропуснато, когато това представлява необходима и пропорционална мярка, надлежно зачитаща законните интереси на засегнатото лице:

 

a) за да се избегне възпрепятстването на официални или съдебни проучвания, разследвания или производства;

 

б) за да се избегне повлияване върху предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции;

 

в) за защита на обществената и националната сигурност;

 

г) защитава правата и свободите на трети страни.

Изменение  160

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всеки субект на данни има право през разумни интервали от време да получава информация за това дали Европол обработва свързани с него лични данни. Когато се обработват такива лични данни, Европол предоставя следната информация на субекта на данните:

1. Всеки субект на данни има право през разумни интервали от време да получава информация за това дали Европол обработва свързани с него лични данни. Когато се обработват такива лични данни, Европол предоставя най-малкото следната информация на субекта на данните:

Изменение  161

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) информация най-малкото за целите на обработката, съответните категории данни и получателите, пред които се разкриват данните;

б) информация най-малкото за целите на обработката, съответните категории данни, срока, за който ще се съхраняват данните, и получателите, пред които се разкриват данните;

Изменение  162

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) посочване на правното основание, въз основа на което данните се обработват;

Изменение  163

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) съществуването на правото да се изиска от Европол коригиране, заличаване или ограничаване на обработването на лични данни, касаещи субекта на данните;

Изменение  164

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв) копие на данните, подложени на обработка.

Изменение  165

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всеки субект на данни, желаещ да упражни правото си на достъп до лични данни, може за тази цел да отправи искане, което не налага прекомерни разходи, към определения за тази цел орган в държава членка по свой избор. Органът незабавно препраща искането до Европол, при всички случаи в срок от един месец след получаването му.

2. Всеки субект на данни, желаещ да упражни правото си на достъп до лични данни, може за тази цел да отправи безплатно искане към определения за тази цел орган в държава членка по свой избор. Органът незабавно препраща искането до Европол, при всички случаи в срок от един месец след получаването му. Европол потвърждава получаването на искането.

Изменение  166

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Европол дава отговор на искането, без да се бави неоснователно и при всички случаи в срок от три месеца след получаването му.

3. Европол дава отговор на искането, без да се бави неоснователно и при всички случаи в срок от три месеца след получаването на искането от националния орган.

Изменение  167

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Достъпът до личните данни се отказва или ограничава, ако това представлява необходима мярка, която:

5. Предоставянето на информация в отговор на искане по параграф 1 се отказва, ако този частичен или пълен отказ представлява необходима мярка, която:

Обосновка

При прилагането на изключение трябва да се уточни по отношение на какви данни става това. Когато изключението е необходимо само по отношение на част от обработваните данни, частичният достъп следва да бъде задължителен.

Изменение  168

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всяко решение за ограничаване или отказ на поисканата информация отчита основните права и интереси на субекта на данни.

Изменение  169

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всеки субект на данни има право да отправи молба до Европол да коригира личните данни, отнасящи се до него, ако са неправилни, а когато това е възможно и необходимо, да ги допълни или актуализира.

1. Всеки субект на данни има право да отправи молба до Европол да коригира личните данни, отнасящи се до него, ако са неправилни, както и да ги допълни или актуализира.

Изменение  170

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ако данните, описани в параграфи 1, 2 и 3 и съхранявани от Европол, са били предоставени на Европол от трети държави или международни организации, или са получени в резултат на собствени анализи на Европол, последният коригира, заличава или блокира тези данни.

4. Ако данните, описани в параграфи 1, 2 и 3 и съхранявани от Европол, са били предоставени на Европол от трети държави или международни организации, или са получени в резултат на собствени анализи на Европол, последният коригира, заличава или блокира тези данни и информира източника на данните, когато това е уместно.

Изменение  171

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Европол съхранява личните данни по начин, който позволява тяхното коригиране и заличаване;

Изменение  172

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Отговорността за качеството на личните данни, посочено в член 34, буква г), се носи от държавата членка, която е предоставила личните данни на Европол, и от Европол за личните данни, предоставени от органи на Съюза, трети държави или международни организации, както и за личните данни, извлечени от Европол от публично достъпни източници.

2. Отговорността за качеството на личните данни, посочено в член 34, буква г), се носи от държавата членка, която е предоставила личните данни на Европол, и от Европол за личните данни, предоставени от органи на Съюза, трети държави или международни организации, както и за личните данни, извлечени от Европол от публично достъпни източници. Органите на Съюза са отговорни за качеството на данните до момента на предаването, включително и в момента на самото предаване.

Изменение  173

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Отговорността за законосъобразността на предаването се носи:

4. Отговорността за приложимите принципи за защита на данните се носи:

Изменение  174

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Европол проверява компетентността на получателя и оценява необходимостта от предаване на данните. В случай на възникнали съмнения относно тази необходимост, Европол изисква допълнителна информация от получателя. Получателят гарантира, че необходимостта от предаването на данните може да бъде проверена. Получателят обработва личните данни само за целите, за които те са предадени.

Изменение  175

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Обработката на лични данни, които ще бъдат част от нов регистър на лични данни, който предстои да бъде създаден, подлежи на предварителна проверка, когато:

1. Обработката на лични данни, при всички операции по обработка, които обслужват една или няколко свързани цели във връзка с основните дейности, подлежи на предварителна проверка, когато:

Обосновка

Предложение на ЕНОЗД

Изменение  176

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейският надзорен орган по защита на данните представя становището си в срок от два месеца след получаване на уведомлението. Изтичането на този срок може временно да се спре, докато Eвропейският надзорен орган по защита на данните получи цялата допълнителна информация, която евентуално е поискал. Когато сложността на въпроса го изисква, този срок може също така да се удължи с още два месеца с решение на Европейския надзорен орган по защита на данните. Уведомление за това решение се изпраща на Европол преди изтичането на първоначалния двумесечен срок.

Европейският надзорен орган по защита на данните представя становището си в срок от два месеца след получаване на уведомлението. Изтичането на този срок може временно да се спре по всяко време, докато Европейският надзорен орган по защита на данните получи цялата допълнителна информация, която евентуално е поискал. Когато сложността на въпроса го изисква, този срок може също така да се удължи с още два месеца с решение на Европейския надзорен орган по защита на данните. Не е възможно удължаване на срока повече от два пъти. Уведомление за това решение се изпраща на Европол преди изтичането на първоначалния двумесечен срок.

Изменение  177

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел проверка на законосъобразността на обработката на данни, самоконтрол и гарантиране на надлежната ненарушимост и сигурност на данните Европол води отчет за събирането, промяната, достъпа, разкриването, комбинирането или заличаването на лични данни. Тези дневници или документация се заличават след три години, освен ако данните не са необходими и след това за целите на текущия контрол. Внасянето на промени в дневниците не е възможно.

1. С цел проверка на законосъобразността на обработката на данни, самоконтрол и гарантиране на надлежната ненарушимост и сигурност на данните Европол води отчет за събирането, промяната, достъпа, извличането, разкриването, комбинирането или заличаването на лични данни. Тези дневници или документация се заличават след три години, освен ако данните не са необходими и след това за целите на текущия контрол. Внасянето на промени в дневниците не е възможно.

Изменение  178

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) гарантира по независим начин законосъобразността и спазването на разпоредбите на настоящия регламент относно обработката на личните данни;

a) гарантира по независим начин вътрешното прилагане на разпоредбите на настоящия регламент относно обработката на личните данни;

Изменение  179

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 7 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) сътрудничи си с Европейския надзорен орган по защита на данните;

д) сътрудничи си с Европейския надзорен орган по защита на данните, особено с оглед на операциите по обработка, посочени в член 42;

Изменение  180

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 7 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa) действат като звено за контакт относно искания за достъп съгласно член 39.

Изменение  181

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 7 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб) води регистър на всички извършвани от Европол операции по обработка, включително, когато е приложимо, информация относно целта, категории данни, получатели, срокове за блокиране и заличаване, предаване на трети държави или международни организации, мерки за безопасност;

Изменение  182

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 7 – буква e в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ев) води регистър на инцидентите и нарушенията на безопасността, които засягат лични данни както от оперативен, така и от административен характер;

Изменение  183

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Наред с това длъжностното лице по защита на данните изпълнява функциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001, по отношение на личните данни на служителите на Европол, както и личните данни от административен характер.

8. Наред с това длъжностното лице по защита на данните изпълнява функциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001, по отношение на личните данни от административен характер.

Изменение  184

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. При изпълнението на своите задачи длъжностното лице по защита на данните има достъп до всички данни, обработвани от Европол, и до всички помещения на Европол.

9. При изпълнението на своите задачи длъжностното лице по защита на данните има достъп до всички данни, обработвани от Европол, и до всички помещения на Европол. Подобен достъп е възможен по всяко време и без предварително искане.

Изменение  185

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. Управителният съвет приема правила за прилагане, отнасящи се до длъжностното лице по защита на данните. Тези правила за прилагане се отнасят по-специално до процедурата за подбор за длъжността ,,длъжностно лице по защита на данните“ и до освобождаването от длъжност, задачите, задълженията и правомощията на длъжностното лице по защита на данните, както и до гаранциите за неговата независимост. Европол осигурява на длъжностното лице по защита на данните необходимите персонал и ресурси, за да изпълнява своите задължения. Тези служители имат достъп до личните данни, които се обработват в Европол, и до помещенията на Европол само дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнението на техните задачи.

11. Управителният съвет приема правила за прилагане, отнасящи се до длъжностното лице по защита на данните. Тези правила за прилагане се отнасят по-специално до процедурата за подбор за длъжността ,,длъжностно лице по защита на данните“ и до освобождаването от длъжност, задачите, задълженията и правомощията на длъжностното лице по защита на данните, както и до гаранциите за неговата независимост. Европол осигурява на длъжностното лице по защита на данните необходимите персонал и ресурси, за да изпълнява своите задължения. Тези служители имат достъп до личните данни, които се обработват в Европол, и до помещенията на Европол само дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнението на техните задачи. Подобен достъп е възможен по всяко време и без предварително искане.

Изменение  186

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11a. На длъжностното лице по защита на данните трябва да бъдат предоставени необходимите средства за изпълнение на задачите му.

Изменение  187

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) провежда разследвания по своя инициатива или въз основа на жалба и в разумен срок информира съответния субект на данните за резултата от разследванията;

б) провежда разследвания по своя инициатива или въз основа на жалба незабавно информира съответния субект на данните за резултата от разследванията;

Изменение  188

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) да разпорежда коригирането, блокирането, заличаването или унищожаването на всички данни, когато са били обработени в нарушение на разпоредбите, уреждащи обработката на лични данни, както и уведомяването на трети страни, пред които са били разкрити данните, относно тези действия;

д) да разпорежда коригирането, блокирането, изтриването или унищожаването на всички данни, когато са обработвани в нарушение на разпоредбите, уреждащи обработката на лични данни, както и уведомяването на трети страни, пред които са разкрити данните, относно тези действия;

Изменение  189

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 3 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) да налага временна или окончателна забрана за обработка;

е) да предлага на управителния съвет да налага временна или окончателна, частична или пълна забрана за обработка;

Обосновка

Съответства на изменението в член 14, параграф 1, алинея 1а) (нова).

Изменение  190

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Европейският надзорен орган по защита на данните изготвя годишен отчет за дейностите по надзор на Европол. Този отчет е част от годишния отчет на Европейския надзорен орган по защита на данните, посочен в член 48 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

5. Европейският надзорен орган по защита на данните изготвя годишен отчет за дейностите по надзор на Европол. Този отчет е част от годишния отчет на Европейския надзорен орган по защита на данните, посочен в член 48 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

 

Този отчет включва статистическа информация относно жалби, запитвания, разследвания, обработка на чувствителна информация, предаване на лични данни на трети държави и международни организации, предварителна проверка и уведомяване, и използването на правомощия съгласно параграф 3.

 

Този отчет се изпраща и представя на съвместната група за парламентарен контрол и на Съвета, Комисията и националните парламенти. Въз основа на отчета Европейският парламент и Съветът могат да поискат от Европейския надзорен орган по защита на данните да предприеме допълнителни действия за гарантиране на прилагането на разпоредбите на регламента.

Изменение  191

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В посочените в параграф 1 случаи Европейският надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи могат, в рамките на съответните си правомощия, да обменят уместна информация, да си оказват съдействие в извършването на одити и проверки, да анализират трудностите при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, да проучват проблемите, свързани с упражняването на независим надзор или с упражняването на правата на субектите на данни, да изготвят хармонизирани предложения за съвместни решения на проблемите и при необходимост да повишават осведомеността относно правата, свързани със защитата на данните.

2. При изпълнението на своите задължения, посочени в член 46, параграф 2 Европейският надзорен орган по защита на данните използва, когато това е необходимо, експертния опит и опита на националните органи за защита на данните. При извършване на дейности в сътрудничество с Европейския надзорен орган по защита на данните, членовете и служителите на националните органи за защита на данните, при надлежно отчитане на принципа на субсидиарност и пропорционалност, имат правомощията, предвидени в член 46, параграф 4, и са обвързани с еквивалентно задължение, като установеното в член 46, параграф 6.Европейският надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи, в обхвата на своите правомощия, обменят необходимата информация, взаимно си оказват съдействие при извършването на одити и проверки, разглеждат трудностите при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, проучват проблемите при упражняването на независим надзор или при упражняването на правата на субектите на данни, съставят хармонизирани предложения за съвместни решения на всеки проблем и, при необходимост, насърчават информираността по отношение на правата, свързани със защитата на данни.

Изменение  192

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Европейският надзорен орган по защита на данните предоставя изчерпателна информация на националните надзорни органи по отношение на всички засягащи ги въпроси.

Изменение  193

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. В случаите, когато специфични въпроси се отнасят до данни, произлизащи от една или повече държави членки, Европейският надзорен орган по защита на данните се допитва до съответните заинтересовани и компетентни национални надзорни органи. Европейският надзорен орган по защита на данните не взема решения относно по-нататъшни действия преди съответните заинтересовани и компетентни национални надзорни органи да информират Европейския надзорен орган по защита на данните относно тяхната позиция, в посочен от ЕНОЗД срок, който е не по-кратък от два месеца. ЕНОЗД взема изцяло под внимание позицията на заинтересованите и компетентни национални надзорни органи. В случаите, в които ЕНОЗД възнамерява да не следва тяхната позиция, той ги информира и се обосновава. В случаи, за които ЕНОЗД счете, че са изключително спешни, той може да вземе решение да предприеме незабавни действия. В тези случаи ЕНОЗД незабавно информира заинтересованите и компетентни национални надзорни органи и обосновава спешността на ситуацията, както и предприетите от него действия.

Изменение  194

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. Европейският надзорен орган по защита на данните се допитва до съответните заинтересовани и компетентни национални надзорни органи преди предприемането на което и да било от действията, посочени в член 46, параграф 3, букви д) и з). ЕНОЗД взема изцяло под внимание позицията на заинтересованите и компетентни национални надзорни органи, представена в посочен от него срок, който е не по-кратък от два месеца. В случаите, в които ЕНОЗД възнамерява да не следва позицията на заинтересованите и компетентни национални надзорни органи, той ги информира и се обосновава. В случаи, за които ЕНОЗД счете, че са изключително спешни, той може да вземе решение да предприеме незабавни действия. В тези случаи ЕНОЗД незабавно информира заинтересованите и компетентни национални надзорни органи и обосновава спешността на ситуацията, както и предприетите от него действия. В случай, че всички национални надзорни органи са информирали Европейския надзорен орган по защита на данните относно тяхната отрицателна позиция, Европейският надзорен орган по защита на данните се въздържа от предприемане на действия.

Изменение  195

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При необходимост националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните провеждат заседания. Разходите за тези заседания и обслужването им са за сметка на Европейския надзорен орган по защита на данните. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни методи на работа.

3. Ръководителите на националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните провеждат заседания поне веднъж годишно с оглед обсъждане на стратегически и общи въпроси на политики или други въпроси, посочени в параграфи 1 и 2. Разходите за тези заседания и обслужването им са за сметка на Европейския надзорен орган по защита на данните. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни методи на работа.

Изменение  196

Предложение за регламент

Член 48 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Лични данни от административен характер и данни на персонала

Лични данни от административен характер

Изменение  197

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат по отношение на всички лични данни на служителите на Европол, както и по отношение на личните данни от административен характер, съхранявани от Европол.

Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага по отношение на всички лични данни от административен характер, съхранявани от Европол.

Изменение  198

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато жалбата е свързана с решение съгласно член 39 или 40, Европейският надзорен орган по защита на данните се консултира с националните надзорни органи или с компетентния съдебен орган в държавата членка, която е източник на данните, или с пряко заинтересованата държава членка. Решението на Европейския надзорен орган по защита на данните, което може да включва отказ за съобщаване на всякаква информация, се взема в тясно сътрудничество с националния надзорен орган или с компетентния съдебен орган.

2. Когато жалбата е свързана с решение съгласно член 39 или 40, Европейският надзорен орган по защита на данните се консултира с националните надзорни органи или с компетентния съдебен орган в държавата(ите) членка(и), която(които) е(са) източник на данните, или с пряко заинтересованата(ите) държава(и) членка(и).

Изменение  199

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато жалбата е свързана с обработка на данни, предоставени на Европол от държава членка, Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че необходимите проверки са били извършени правилно в тясно сътрудничество с националния надзорен орган на държавата членка, която е предоставила данните.

3. Когато жалбата е свързана с обработка на данни, предоставени на Европол от държава членка, Европейският надзорен орган по защита на данните, в тясно сътрудничество с националния надзорен орган на държавата членка, която е предоставила данните, гарантира че обработката на данните в съответната държава членка е била законосъобразна и че необходимите проверки са били правилно извършени.

Изменение  200

Предложение за регламент

Член 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Парламентарен контрол

Съвместен парламентарен контрол

 

1. Механизмът за контрол на дейността на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти е под формата на специализирана съвместна група за парламентарен контрол, създадена в рамките на компетентната комисия на Европейския парламент, състояща се от всички членове на компетентната комисия на Европейския парламент и един представител на съответната компетентна комисия от националния парламент на всяка държава членка и заместник. Държави членки с двукамерни системи могат вместо това да бъдат представлявани от един представител от всяка камара.

 

2. Заседанията на съвместната група за парламентарен контрол винаги се провеждат в централата на Европейския парламент и се свикват от председателя на компетентната комисия на Европейския парламент. Заседанията се провеждат под съвместното председателство на председателя на компетентната комисия на Европейския парламент и от представителя на националния парламент на държавата членка, която изпълнява ротационното председателство на Съвета.

 

3. Съвместната група за парламентарен контрол наблюдава прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, особено по отношение на въздействието им върху основните права и свободи на физическите лица.

 

4. За тази цел съвместната група за парламентарен контрол има следните задължения:

1. Председателят на управителния съвет и изпълнителният директор се явяват в Европейския парламент, заедно с представители на националните парламенти, по тяхно искане с цел обсъждане на въпроси, свързани с Европол, като се отчитат задълженията за дискретност и поверителност.

a) председателят на управителния съвет, изпълнителният директор и представител на Комисията се явяват пред съвместната група за парламентарен контрол, по нейно искане с цел обсъждане на въпроси, свързани с Европол, като по целесъобразност се отчитат задълженията за дискретност и поверителност. Ако това е необходимо, групата може да реши да покани на своите заседания други подходящи лица;

2. Парламентарният контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти се упражнява в съответствие с настоящия регламент.

б) Европейският надзорен орган по защита на данните се явява пред съвместната група за парламентарен контрол, по нейно искане и поне веднъж годишно, с цел обсъждане на въпроси, свързани със защитата на основните права и свободи на физическите лица и по-специално по отношение на обработката на личните данни във връзка с операциите на Европол, като при необходимост се отчитат задълженията за дискретност и поверителност.

 

На заседанията на съвместната група за парламентарен контрол следва да бъдат представяни и обсъждани следните документи:

 

- проектите на годишните и многогодишните работни програми, посочени в член 15;

 

- консолидираният годишен отчет за дейността на Европол, посочен в член 14;

 

- годишният доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните относно надзорните дейности на Европол, посочен в член 46;

 

- докладът за оценка, изготвен от Комисията по отношение на ефективността и ефикасността на Европол, посочени в член 70.

 

По искане на съвместната група за парламентарен контрол пред нея се представят следните лица:

 

- избраните кандидати за постовете на изпълнителен директор, посочени в член 56, параграф 2;

 

- изпълнителният директор, чиито мандат предстои да бъде продължен, както е предвидено в член 56, параграф 5;

 

- изпълнителният директор, за да докладва относно изпълнението на задълженията си.

 

Председателят на управителния съвет информира съвместната група за парламентарен контрол преди отстраняването от длъжност на изпълнителния директор, също и по отношение на причините или основанията за това решение.

3. В допълнение към задълженията за информиране и консултиране, предвидени в настоящия регламент, Европол предава на Европейския парламент и на националните парламенти, като взема предвид задълженията за дискретност и поверителност, следното за информация:

5. В допълнение, като при необходимост взема предвид задълженията за дискретност и поверителност, Европол предава на съвместната група за парламентарен контрол следното за информация:

a) оценки на заплахите, стратегически анализи и общи доклади за обстановката, свързани с целите на Европол, както и резултатите от проучвания и оценки, поръчани от Европол;

a) оценки на заплахите, стратегически анализи и общи доклади за обстановката, свързани с целите на Европол, както и резултатите от проучвания и оценки, поръчани от Европол;

б) договореностите за работа, приети в съответствие с член 31, параграф 1.

б) договореностите за работа, приети в съответствие с член 31, параграф 1.

 

6. Съвместната група за парламентарен контрол можа да изиска всеки свързан с темата документ, необходим за изпълнението на нейните задачи, въз основа на Регламент (ЕО) № 49/2001 ,както и в съответствие с правилата, които ръководят използването на поверителна информация от Европейския парламент.

 

7. Съвместната група за парламентарен контрол може да изготви обобщаващи заключения относно дейностите по надзор на Европол, които да бъдат представени пред Европейския парламент.

 

______________

 

1a Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Изменение  201

Предложение за регламент

Член 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел да му се позволи да упражнява парламентарен контрол на дейностите на Европол в съответствие с член 53, на Европейския парламент и на неговите представители при поискване може да бъде предоставен достъп до класифицирана информация на ЕС и до чувствителна некласифицирана информация, обработвана от Европол или чрез Европол.

1. С цел да му се позволи да упражнява парламентарен контрол на дейностите на Европол в съответствие с член 53, на съвместната група за парламентарен контрол и на нейните представители при поискване се предоставя достъп до класифицирана информация на ЕС и до чувствителна некласифицирана информация, обработвана от Европол или чрез Европол, и, когато е приложимо, след консултация с доставчика на данните.

2. Достъпът до класифицирана информация на ЕС и до чувствителна некласифицирана информация е в съответствие с основните принципи и минималните стандарти, посочени в член 69. Подробностите се уреждат от договореност за работа, сключена между Европол и Европейския парламент.

2. Предвид чувствителния и класифициран характер на тази информация достъпът до класифицирана информация на ЕС и до чувствителна некласифицирана информация е в съответствие с правилата, които ръководят използването на поверителна информация от Европейския парламент1a. Допълнителните подробности могат да бъдат уредени от договореност за работа, сключена между Европол и Европейския парламент.

 

____________

 

1a В съответствие с постановеното в Решението на Бюрото на Европейския парламент от 15 април 2013 г.

Изменение  202

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Органът по назначаването използва всички възможности, дадени му от правилника за длъжностните лица, и предоставя специализиран персонал като IT експерти с по-висока функционална група и степен, в зависимост от квалификацията им, за изпълнение по най-добър начин на задачите на агенцията, съгласно член 4.

Обосновка

Високо технологичното и бързо развиващо се равнище на киберпрестъпността и на кибернетично улеснената престъпност изискват Европол да наеме добре обучен и много търсен персонал. Възнаграждението за договорно наетите служители не отразяват ситуацията на пазара, например за IT експерти, които са много необходими за борба с киберпрестъпността като измамите с ДДС, детската порнография и търговията с незаконни стоки. На Европол трябва да се даде възможност да запълни тези постове, за да се бори ефективно с престъпността и да предоставя добавена стойност за Европа.

Изменение  203

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложени от Комисията след открита и прозрачна процедура за подбор.

2. Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет, в съответствие с процедурата за сътрудничество, която се провежда както следва:

За целите на сключване на договора с изпълнителния директор Европол се представлява от председателя на управителния съвет.

a) въз основа на списък с поне трима кандидати, предложени от комитет, състоящ се от представителя на Комисията в управителния съвет и други двама членове на управителния съвет, след открита и прозрачна процедура за подбор, кандидатите се приканват, преди назначаването им, да се обърнат към Съвета и към съвместната група за парламентарен контрол и да отговорят на въпроси;

Преди назначаването избраният от управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

б) след това съвместната група за парламентарен контрол и Съветът ще представят становищата си и ще определят реда на своите предпочитания;

 

в) управителният съвет ще назначи изпълнителния директор, като взема предвид тези становища.

Изменение  204

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Управителният съвет, като действа по предложение на Комисията и като взема предвид оценката, посочена в параграф 3, може еднократно да продължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

4. Управителният съвет, след като е поискал становището на съвместната група за парламентарен контрол и като действа по предложение на Комисията и като взема предвид оценката, посочена в параграф 3, може еднократно да продължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

Изменение  205

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да продължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на предхождащия продължаването месец изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

5. Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да продължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на предхождащия продължаването месец изпълнителният директор ще бъде поканен да направи изявление пред съвместната група за парламентарен контрол и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

Изменение  206

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията.

7. Изпълнителният директор може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията, пояснено на съвместната група за парламентарен контрол и Съвета.

Изменение  207

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Четирима заместник изпълнителни директори, включително един, който е отговорен за обучението, подпомагат изпълнителния директор. Заместник изпълнителният директор по обучението е отговорен за управлението на Школата към Европол и за дейностите Й. Изпълнителният директор определя задачите на другите заместник изпълнителни директори.

1. Трима заместник изпълнителни директори подпомагат изпълнителния директор. Изпълнителният директор определя задачите на другите заместник изпълнителни директори.

Обосновка

Добавянето на четвърти заместник изпълнителен директор е в резултат на сливането на Европол и Cepol, тъй като докладчикът не го счита за целесъобразно, запазва се системата от трима заместник-директори.

Изменение  208

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Въз основа на този проект управителният съвет изготвя предварителен проект за разчет на приходите и разходите на Европол за следващата финансова година. Предварителният проект за разчет на приходите и разходите на Европол се изпраща на Комисията всяка година до [дата, предвидена в Рамковия финансов регламент ]. До 31 март управителният съвет изпраща на Комисията, Европейския парламент и Съвета окончателен проект на разчета, който включва проект за щатно разписание.

2. Въз основа на този проект управителният съвет изготвя предварителен проект за разчет на приходите и разходите на Европол за следващата финансова година. Предварителният проект за разчет на приходите и разходите на Европол се изпраща на Комисията всяка година до [дата, предвидена в Рамковия финансов регламент ]. До 31 март управителният съвет изпраща и представя на съвместната група за парламентарен контрол, Комисията, Съвета и националните парламенти окончателен проект на разчета, който включва проект за щатно разписание.

Обосновка

По силата на член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз парламентарният контрол от страна на Европейския парламент и националните парламенти трябва да бъде включен в регламента. Затова се създава съвместна група за парламентарен контрол, която е регламентирана в член 53 от настоящия регламент.

Изменение  209

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Европол изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата до 31 март на следващата финансова година.

2. Европол изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление и го представя на съвместната група за парламентарен контрол, на Съвета и на Сметната палата до 31 март на следващата финансова година.

Обосновка

По силата на член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз парламентарният контрол от страна на Европейския парламент и националните парламенти трябва да бъде включен в регламента. Затова се създава съвместна група за парламентарен контрол, която е регламентирана в член 53 от настоящия регламент.

Изменение  210

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. До 1 юли след приключване на всяка финансова година изпълнителният директор изпраща окончателния счетоводен отчет, заедно със становището на управителния съвет, на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и националните парламенти.

6. До 1 юли след приключване на всяка финансова година изпълнителният директор изпраща и представя окончателния счетоводен отчет, заедно със становището на управителния съвет, на съвместната група за парламентарен контрол, Съвета, Комисията, Сметната палата и националните парламенти.

Обосновка

По силата на член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз парламентарният контрол от страна на Европейския парламент и националните парламенти трябва да бъде включен в регламента. Затова се създава съвместна група за парламентарен контрол, която е регламентирана в член 53 от настоящия регламент.

Изменение  211

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовите правила, приложими по отношение на Европол, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от [Рамковия финансов регламент], освен ако това не е обусловено от специфичните изисквания за функционирането на Европол и ако Комисията не е дала предварителното си съгласие.

1. Финансовите правила, приложими по отношение на Европол, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от [Рамковия финансов регламент], освен ако това не е обусловено от специфичните изисквания за функционирането на Европол и ако Комисията не е дала предварителното си съгласие. Европейският парламент бива уведомяван за тези отклонения.

Изменение  212

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Поради спецификата на членовете на мрежата от национални институти за обучение, които са единствените органи със специфични характеристики и техническа компетентност за извършване на съответните дейности по обучение, тези членове могат да получават безвъзмездни средства без покана за предложения в съответствие с член 190, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/201241 на Комисията.

заличава се

_______________

 

41 ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

 

Обосновка

Целта е да се премахне всякакво споменаване на обучение, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не следва да се осъществи.

Изменение  213

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Регламент (ЕО) № 1049/200143 се прилага по отношение на документите, съхранявани от Европол.

1. Регламент (ЕО) № 1049/200143 се прилага по отношение на всички административни документи, съхранявани от Европол.

_______________

__________________

43 ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

43 ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

Изменение  214

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Европол публикува на своя уебсайт списък на членовете на своя управителен съвет и външните и вътрешните експерти, както и техните декларации за интереси и автобиографии. Протоколите от заседанията на управителния съвет се публикуват редовно. Европол може да ограничи публикуването на документи, временно или за постоянно, ако то рискува да застраши изпълнението на задачите на Европол, като се вземат предвид задълженията му за дискретност и поверителност.

Изменение  215

Предложение за регламент

Член 67 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 67а

 

Предварително уведомяване и механизъм за предупреждаване „червен флаг“

 

Комисията задейства система за предупреждаване, ако изпитва сериозно безпокойство, че управителният съвет евентуално предстои да вземе решения, които биха могли да не бъдат в съответствие с мандата на Европол, да нарушават правото на ЕС или да бъдат в противоречие с целите на политиката на Съюза. В такива случаи Комисията поставя официално въпроса на управителния съвет и изисква от него да се въздържи от приемане на съответното решение. Ако управителният съвет откаже да изпълни искането, Комисията уведомява официално Европейския парламент и Съвета за това, за да даде възможност за бърз отговор. Комисията може да поиска от управителния съвет да се въздържи от прилагане на спорното решение, докато представителите на институциите обсъждат въпроса.

Обосновка

Вж.точка 59 от съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции.

Изменение  216

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Не по-късно от пет години след [датата на прилагане на настоящия регламент] и на всеки пет години след това Комисията възлага извършването на оценка, по-специално за въздействието, ефективността и ефикасността на Европол и на работните практики на Европол. При извършването на оценката се разглеждат по-специално евентуалната необходимост от изменение на целите на Европол и финансовите последици от това изменение.

1. Не по-късно от пет години след [датата на прилагане на настоящия регламент] и на всеки пет години след това Комисията възлага извършването на оценка, по-специално за въздействието, ефективността и ефикасността на Европол и на работните практики на Европол, както и на функционирането на механизмите за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти. При извършването на оценката се разглеждат по-специално евентуалната необходимост от изменение на целите на Европол и финансовите последици от това изменение.

Обосновка

Клаузата за оценка и преглед трябва да обхване също и механизма за парламентарен контрол на Европол.

Изменение  217

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията изпраща доклада за оценката заедно със заключенията си по доклада до Европейския парламент, Съвета, националните парламенти и управителния съвет.

2. Комисията изпраща и представя доклада за оценката заедно със заключенията си по доклада, придружен по целесъобразност с предложение за изменение на настоящия регламент, до групата за съвместен парламентарен контрол, Съвета, националните парламенти и управителния съвет. Освен това при поискване Комисията предоставя на Европейския парламент, Съвета и националните парламенти всякаква допълнителна информация относно оценката на агенциите.

Обосновка

По силата на член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз парламентарният контрол от страна на Европейския парламент и националните парламенти трябва да бъде включен в регламента. Затова се създава съвместна група за парламентарен контрол, която е регламентирана в член 53 от настоящия регламент.

Изменение  218

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При извършването на всяка втора оценка Комисията прави и оценка на постигнатите от Европол резултати, като взема предвид целите, мандата и задачите на Европол. Ако Комисията счита, че продължаването на Европол вече не е оправдано, що се отнася до възложените цели и задачи на Европол, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или да се отмени.

3. При извършването на всяка втора оценка Комисията прави и оценка на постигнатите от Европол резултати, като взема предвид целите, мандата и задачите на Европол. Ако Комисията счита, че продължаването на Европол вече не е оправдано, що се отнася до възложените цели и задачи на Европол, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или да се отмени в рамките на обикновената законодателна процедура.

Изменение  219

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европол, създаден с настоящия регламент, е универсален правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и на Европейския полицейски колеж (CEPOL), създаден с Решение 2005/681/ПВР, по отношение на всички сключени от тях договори, поети от тях задължения и придобито от тях имущество.

1. Европол, създаден с настоящия регламент, е универсален правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, по отношение на всички сключени от него договори, поети задължения и придобито имущество.

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение  220

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящият регламент не засяга правната сила на споразуменията, сключени от CEPOL, създаден с Решение 2005/681/ПВР, преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение  221

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3 споразумението за седалището, сключено на основание Решение 2005/681/ПВР, се прекратява от началната дата на прилагане на настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение  222

Предложение за регламент

Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Мандатът на членовете на управителния съвет на CEPOL, създаден на основание член 10 от Решение 2005/681/ПВР, се прекратява на [дата на влизане в сила на настоящия регламент].

заличава се

_

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение  223

Предложение за регламент

Член 74 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Управителният съвет формулира подробни разпоредби, регулиращи процедурата съгласно член 67а, и ги представя на Комисията за одобрение.

Изменение  224

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. На директора на CEPOL, назначен на основание член 11, параграф 1 от Решение 2005/681/ПВР, за оставащия период от мандата му се възлагат функциите на заместник изпълнителен директор на Европол по обучението. Останалите условия на договора му остават непроменени. Ако мандатът изтича след [датата на влизане в сила на настоящия регламент], но преди [датата на прилагане на настоящия регламент], той автоматично се продължава до една година след датата на прилагане на настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение  225

Предложение за регламент

Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За всяка от трите бюджетни години след влизането в сила на настоящия регламент най-малко 8 млн. евро от оперативните разходи на Европол се запазват за обучение, както е описано в глава III.

заличава се

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение  226

Предложение за регламент

Член 77

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент заменя и отменя Решение 2009/371/ПВР и Решение 2005/681/ПВР.

Настоящият регламент заменя и отменя Решение 2009/371/ПВР.

Позоваването на заменените решения се счита за позоваване на настоящия регламент.

Позоваването на замененото решение се счита за позовавания на настоящия регламент.

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение  227

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всички законодателни мерки за изпълнение на Решение 2009/371/ПВР и Решение 2005/681/ПВР се отменят, считано от датата на прилагане на настоящия регламент.

1. Всички законодателни мерки за изпълнение на Решение 2009/371/ПВР се отменят, считано от датата на прилагане на настоящия регламент.

2. Всички незаконодателни мерки за изпълнение на Решение 2009/371/ПВР, с което се създава Европейската полицейска служба (Европол), и на Решение 2005/681/ПВР, с което се създава CEPOL, остават в сила след [датата на прилагане на настоящия регламент], освен ако управителният съвет на Европол не реши друго при изпълнението на настоящия регламент.

2. Всички незаконодателни мерки за изпълнение на Решение 2009/371/ПВР, с което се създава Европейската полицейска служба (Европол), остават в сила след [датата на прилагане на настоящия регламент], освен ако управителният съвет на Европол не реши друго при изпълнението на настоящия регламент.

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение  228

Предложение за регламент

Приложение 1 – тире 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– сексуално насилие и сексуална експлоатация на жени и деца.

– сексуално насилие и сексуална експлоатация на лица, особено на жени и деца.

(1)

              OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Европейската полицейска служба (Европол) е създадена първоначално на 26 юли 1995 г. чрез Конвенция, която е единственият наличен инструмент при създаването ѝ по силата на Договора от Маастрихт и която изисква ратификация от всички държави членки за влизането си в сила. Такъв механизъм предполага, че всяка промяна на Конвенцията за Европол може да се направи единствено чрез „протокол“ — инструмент, който следва да бъде представен на националните парламенти за последващата му ратификация.

С цел да се подобри функционирането на Европол между 2000 и 2003 година бяха ратифицирани три протокола. Тези протоколи влязоха в сила между 29 март и 18 април 2007 година. Процедурата беше особено продължителна и сложна. Това показва колко е трудно, ако не и невъзможно, да се адаптира бързо общата рамка на Европол за справяне със спешни ситуации, които изискват предоставянето на нови правомощия.

Европол се нуждае от по-ефективен регулаторен правен инструмент, който позволява по-добър капацитет за реагиране в борбата с все по-глобализираната престъпността. С влизането в сила на Договора от Амстердам Европейската полицейска служба се реорганизира в европейска агенция, като й се предоставя бюджет и персонал от Общността. За тази цел на 6 април 2009 г. Съветът прие решение за създаването на Европейската полицейска служба, като отмени предходната Конвенция за Европол.

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. беше признато правото на Европейския парламент на съвместно вземане на решения. Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че Европейският парламент и Съветът определят посредством регламент, в съответствие с обикновената законодателна процедура, структурата, функционирането, сферата на действие и правомощията на Европол.

Ролята на Европол, както е предвидено в член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е „да подкрепя и засилва дейността на полицейските органи и на другите правоприлагащи служби на държавите членки, както и взаимното им сътрудничество, в предотвратяването на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, на тероризма и на формите на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза, както и борбата срещу тях. Европол способства за обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки и предоставя криминален анализ с цел подпомагане на националните полицейски органи в извършването на трансгранични разследвания.

Европейският съвет, в „Стокхолмската програма — отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“, предвижда Европол да се развива и да се превърне в „център на обмена на информация между правоприлагащите органи в държавите членки, доставчик на услуги и платформа на правоприлагащите служби“. С приемането на настоящия регламент Стокхолмската програма ще може да изпълни една от своите цели и приоритети.

С оглед на:

- становището, изразено многократно от повечето от политическите групи, представени в Европейския парламент,

- устните съобщения в Парламента и писмените съобщения на председателите на управителните съвети на CEPOL и Европол,

- становищата на директорите на Европол и CEPOL в Парламента,

- становището на мнозинството от държавите членки, изразено в Съвета по ПВР на 7 юни 2013 година,

всичките от които са срещу сливането на Европол и Cepol,

докладчикът, като споделя горепосочените становища, счита, че Регламентът относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на Решения 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР следва да се отнася единствено до Европейската полицейска служба Европол, и следователно дерогацията следва да се разглежда в това законодателно предложение само спрямо Решение 2009/371/ПВР.

През последното десетилетие се наблюдава увеличаване на тежката и организираната престъпност в Европейския съюз, както и диверсификация на формите на престъпност. В оценката на Европол от 2013 г. на заплахите от тежката и организираната престъпност в ЕС (SOCTA 2013) беше установено, че „тежките престъпления и организираната престъпност представляват все по-динамично и комплексно явление, което продължава да бъде значителна заплаха за сигурността и просперитета на ЕС“. В проучването също така се отбелязва, че „последствията от глобализацията в обществото и бизнеса също спомогнаха за появата на значителни нови проявления на престъпна дейност, при които престъпните мрежи се възползват от „вратичките“ в законодателството, от интернет и от свързаните с икономическата криза условия, за да реализират незаконни печалби с нисък риск“. Интернет се използва за организиране и осъществяване на престъпни дейности, като служи за комуникация, пазаруване, вербуване и извършване на финансови услуги. Освен това той способства за нови форми на киберпрестъпността, измами с банкови платежни карти и разпространение на материали, свързани със сексуално насилие над деца.

Що се отнася до промяната в начина на действие на организираната престъпност в Европейския съюз, важно е да се отбележи, че в момента организираните престъпни групи имат за цел да максимизират печалбите си и поради това извършват множество престъпления като трафик на хора, трафик на наркотици и огнестрелно оръжие, финансови престъпления като корупция, измами и изпиране на пари и киберпрестъпност. Всичките тези престъпления представляват не само заплаха за личната и икономическата сигурност на европейските граждани, но също така генерират незаконни печалби, които водят до засилване на властта на престъпните мрежи и лишават обществените органи от толкова необходимите приходи. Тероризмът продължава да бъде основна заплаха за сигурността на ЕС, тъй като обществата в Европа все още са уязвими от терористични нападения.

Сред притесненията на европейските граждани престъпността е на пето място. Гражданите също са засегнати от киберпрестъпността, която бързо се увеличава и може да подкопае доверието в онлайн услугите и да причини значителни щети на икономиката на Европейския съюз Поради тази причина на 11 януари 2013 г. започна да действа Европейският център за борба с престъпленията в кибернетичното пространство EC3, подчинен на Европейската полицейска служба, като инструмент за координация в областта на киберпрестъпността.

Поради всички горепосочени причини е необходимо да има Европейска полицейска служба, която да е ефективна и ефикасна в сътрудничеството и обмена на информация.

2. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Правното основание на предложението е член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

3. ЦЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ

Направеното предложението ясно определя обхвата на действие на Европол, функциите и начина за осъществяване на сътрудничество с държавите членки. Предложението има за цел:

1. да се приведе Европол в съответствие с изискванията на Договора от Лисабон чрез създаване на законодателна рамка за Европол в регламента и чрез въвеждане на механизъм за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти.

2. Да се подобри управлението на Европол, като се повиши ефективността му.

3. Да се осигури на Европол по-надеждна структура относно защитата на данните, като се възложи на Европейския надзорен орган по защита на данните надзора върху обработката на лични данни от Европол при пълна независимост,

4. Да насърчава обменът на подходяща информация.

Регламентът постига тези цели по следния начин:

3.1. Приспособяването на Европол към Договора от Лисабон и парламентарния контрол.

Регламентът гарантира, че дейностите на Европол подлежат на контрол от страна на демократично избраните представители на гражданите на ЕС. Предложените правила са в съответствие със съобщението на Комисията от 2010 г. относно процедурите за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент и националните парламенти.

Парламентарният контрол е конкретно заложен в член 53 от настоящия регламент, макар че се среща и в множество препратки във всички членове.

Механизмът за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент съвместно с националните парламенти се извършва чрез центъра за парламентарен контрол, който е малка и специализирана структура, състояща се от компетентната комисия на Европейския парламент (LIBE) и един представител на комисията по вътрешни работи или аналогичната комисия от всеки един от националните парламенти на държавите членки. Този контрол е винаги се осъществява в седалището на Европейския парламент, свиква се от председателя на компетентната комисия на Европейския парламент (LIBE) и се председателства съвместно от председателя на комисията LIBE и представителя на националния парламент на държавата членка на ротационното председателство на Съвета.

Пред този център за парламентарен контрол се представят и обсъждат:

– консолидираният годишен доклад за дейността на Европол,

– едногодишната и многогодишната работна програма и

– годишният доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните относно надзорните дейности на Европол.

Освен това, същата тази структура може да покани избрания кандидат за изпълнителен директор на Европол, за да направи изявление и да докладва относно изпълнението на задълженията си.

Горепосоченият член 53 гласи, че председателят на управителния съвет и изпълнителният директор се явяват пред центъра за парламентарен контрол по негово искане, за да обсъдят въпроси, свързани с Европол. Също така Европейският парламент и националните парламенти получават за своя информация оценки на заплахите, стратегически анализи и общи доклади за обстановката, свързани с целите на Европол, както и резултатите от проучвания и оценки, поръчани от Европол;

Да не забравяме и че Европейският парламент следва да изпълни своите функции на бюджетен орган; по-специално той получава и представя в Парламента прогнозите и доклада за бюджетното и финансово управление и освобождава от отговорност изпълнителния директор за изпълнението на бюджета.

3.2. Подобрено управление

С регламента се подобрява управлението на Европол, тъй като се засилва неговата ефикасност, рационализират се процедурите, особено по отношение на управителния съвет и изпълнителния директор. Освен това, за да гарантират добрата работа на управителния съвет, Комисията и всяка държава членка са представени от по един член.

Благодарение на оперативната ефикасност и ефективност, доказана с многогодишния опит, членове на управителния съвет, представляващи държавите членки, ще продължат да бъдат началниците на полицията на държавите членки или лица, посочени от всяка държава членка въз основа на опита им в управлението на полицейски звена и на познанията им в областта на полицейското сътрудничество, като съществува възможност всеки от тях да определи свой заместник, който ще действа като пълноправен член на съвета. Една от функциите на управителния съвет е да приема всяка година работната програма за следващата година, многогодишната работна програма, годишния бюджет на Европол, консолидирания годишен доклад за дейността на Европол и финансовите правила, приложими спрямо Европол. За отбелязване е, че управителният съвет е отговорен за назначаването на изпълнителния директор от списък с поне трима кандидати, предложени от комитет, състоящ се от представителя на Комисията в управителния съвет и други двама членове на управителния съвет.

В допълнение управителният съвет приема решенията си с обикновено мнозинство, освен в изключителни случаи, което ще улесни приемането им и ще допринесе за по-голяма оперативност и експедитивност.

С цел да се осигури ефективното ежедневно функциониране на Европол изпълнителният директор се явява негов законен представител и управител. Изпълнителният директор е напълно независим при изпълнението на своите задачи и осигурява осъществяването от Европол на задачите, предвидени в настоящия регламент. По-конкретно изпълнителният директор следва да отговаря за изготвянето на бюджетните документи и документите за планиране, които се представят на управителния съвет, за да вземе решение, за изпълнението на годишните и многогодишните работни програми на Европол и на други документи за планиране.

Регламентът предвижда, че националното звено е гарант и защитник на националните интереси в Европол, служейки като звено за връзка между Европол и компетентните органи, като се гарантира по този начин централизираща роля и едновременно ролята му на координатор на цялото сътрудничеството на държавите членки с и посредством Европол, като така се осигурява единна реакция на държавата членка спрямо изискванията на Европол.

3.3. По-надеждна структура в областта на защитата на данните

Подсилва се режимът за защита на данните, приложим по отношение на дейностите на Европол.

•          Въвежда се фигурата на Европейския орган за защита на данните, който е напълно независим. Той има важни правомощия като разглеждане и разследване на жалби, проследяване и осигуряване на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, предоставяне на съвети на Европол по всички въпроси, свързани с обработката на лични данни, водене на регистър на операциите по обработка и извършване на предварителна проверка на обработката, за която е уведомен.

•          Забранява се обработката на лични данни относно жертви на престъпления, свидетели, лица, които не са заподозрени, както и непълнолетни и малолетни лица, освен ако това не е строго необходимо. Това ограничение важи и за данни, разкриващи расов или етнически произход, политически, религиозни или други възгледи, членство в синдикални организации, както и данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот (лични данни от чувствително естество). Освен това личните данни от чувствително естество могат да се обработват единствено когато допълват други лични данни, които вече се обработват от Европол.

•          Достъпът на държавите членки до личните данни, съхранявани от Европол и свързани с оперативните анализи, става непряк, основаващ се на наличието на попадение или липсата на попадение (,,hit/no hit“): в резултат на автоматизирано сравнение се получава анонимно „попадение“, ако данните, съхранявани от запитващата държава членка, съответстват на данните, съхранявани от Европол. Свързаните с това лични данни или информация по дадения случай се предоставят само в отговор на отделно ново искане.

•          За да се подобри прозрачността, правото на физическите лица на достъп до съхраняваните от Европол лични данни се подсилва. Информацията, която Европол трябва да предостави на дадено физическо лице, искащо достъп до своите данни, е посочена в регламента.

•          Предложението установява ясни правила относно разделението на отговорностите за защита на данните: по-конкретно, Европол получава отговорността да преразглежда периодично необходимостта от задържане на лични данни.

•          Задължението за водене на дневници и документация вече обхваща не само достъпа, но и по-широк кръг дейности по обработка на данните: събирането, промяната, достъпа, разкриването, комбинирането и заличаването. С оглед на това да се осигури по-добър контрол над използването на данните и яснота по въпроса кой ги обработва, в регламента има забрана за изменение на дневниците.

•          Доколкото е необходимо за изпълнението на задачите на агенцията, Европол може да обработва лични данни, произхождащи от частноправни субекти. Освен това Европол може директно да получава тези данни от частни лица, ако националното законодателство, приложимо спрямо частноправните субекти, позволява директното предаване на тези данни на правоохранителните органи. В този случай Европол незабавно изпраща цялата информация, особено данните от личен характер, на съответните национални звена.

•          Всяко физическо лице може да поиска от Европол обезщетение за неправомерна обработка на данни или за действие, което е несъвместимо с разпоредбите на настоящия регламент. В такъв случай Европол и държавата членка, в която е настъпила вредата, са солидарно отговорни (Европол на основание член 340 от Договора, а държавата членка — в съответствие със своето национално законодателство).

•          Националните органи по защита на данните обаче запазват компетентността си по отношение на надзора на въвеждането, извличането и всяко съобщаване на Европол на лични данни от съответната държава членка. Те запазват също така и отговорността да преценяват дали това въвеждане, извличане или съобщаване не нарушава правата на субекта на данните.

•          С регламента се въвеждат елементи на „съвместен надзор“ на данните, предавани на Европол и обработвани в Европол. При специфични въпроси, за които се изисква национално участие, и с цел да се осигури последователно прилагане на настоящия регламент в целия Европейски съюз, Европейският надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи следва да си сътрудничат в рамките на своите правомощия.

3.4. Активизиране на обмена на информация

Регламентът си поставя за цел да активизира предаването на информация от страна на държавите членки на Европол. За тази цел той засилва задължението на държавите членки да предоставят на Европол относими данни, използвайки националните звена като звена за контакт с Европол.

Благодарение на системата за обмен на информация, която се създава с регламента, се постигат високите стандарти за защита и сигурност на данните чрез процедурни гаранции, които се прилагат по отношение на всеки конкретен вид информация. В регламента се определят подробно целите на дейностите по обработка на данни (кръстосани проверки, стратегически анализи или други с общ характер, оперативни анализи във връзка с конкретни случаи), източниците на информация и кой може да има достъп до данните. В него също така се посочват категориите лични данни и субекти на данни, чиито данни могат да бъдат събирани при всяка конкретна дейност по обработка на информацията. Също така се гарантират високи стандарти на защита посредством правомощията, които Регламентът предоставя на Европейски надзорен орган по защита на данните.

4. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Оценката на въздействието за Европол се основаваше на двете политически цели, а именно увеличаване на информацията, предоставяна от държавите членки на Европол, и създаване на среда за обработка на данни, която дава възможност на Европол да оказва пълно съдействие на държавите членки за предотвратяване и борба с тежките престъпления и тероризма. По отношение на първата цел бяха оценени два варианта на политиката: i) изясняване на правното задължение на държавите членки да предоставят данни на Европол, предвиждане на стимули и механизъм за докладване относно резултатите, постигнати от отделните държави членки, и ii) предоставяне на достъп на Европол до съответните национални бази данни в областта на правоприлагането въз основа на наличието на попадение или липсата на попадение (,,hit/no hit“). Що се отнася до целта на политиката, отнасяща се до средата за обработка на данни, бяха оценени два варианта на политиката: i) сливане на двете съществуващи аналитични работни досиета в едно и ii) нова среда за обработка, в която са заложени процедурни гаранции за прилагане на принципите за защита на данните, като се поставя особен акцент върху принципа на неприкосновеност на личността и личния живот още при проектирането (т. нар.,,privacy by design“).

В съответствие с установената от Комисията методология всеки вариант на политиката бе оценен с помощта на междуведомствена работна група за неговото въздействие върху сигурността, върху разходите и върху основните права.

Според оценката осъществяването на този вариант ще доведе до още по-голяма ефективност на Европол като агенция, която предоставя всестранна подкрепа на служителите на правоприлагащите органи в Европейския съюз.

5. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Окончателният брой длъжности и общият бюджет зависят от резултатите както от вътрешния преглед от страна на Комисията на нуждите на децентрализираните агенции от средства в периода 2014—2020 г., така и от преговорите по МФР със специален акцент върху оценката на ,,реалните нужди“ в настоящия контекст на конкуриращи се искания за предоставяне на много ограничените бюджетни средства и с оглед на съблюдаването на 5-процентното намаляване на персонала в агенциите.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (12.7.2013)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Докладчик по становище: Юта Хауг

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията предложи нов регламент за Европол, който да отмени решенията на Съвета за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) и на Европейски полицейски колеж (CEPOL). Вследствие на предложението функциите на CEPOL ще бъдат интегрирани в Европол, а всички дейности ще бъдат съсредоточени в настоящото седалище на Европол в Хага.

По този начин бъдещата Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането ще извършва всички съществуващи задачи на двете агенции за подпомагане на сътрудничеството, обмена на информация и обучението в областта на правоприлагането в ЕС.

Предложението е в съответствие с общия подход по въпросите на децентрализираните агенции на ЕС, одобрен от Европейския парламент, Съвета и Комисията през юли 2012 г., в който се отбелязва, че ,,сливането на агенции следва да се обмисля, когато има припокриване на съответните им задачи, когато може да се мисли за постигане на полезно единодействие или когато агенциите ще бъдат по-ефективни, ако бъдат включени в по-голяма структура“. Въпреки че основните задачи на двете агенции не се припокриват пряко, съществуват силни доводи в полза на тяхното сливане. Съчетаването на оперативното ноу-хау на Европол и експертния опит на CEPOL в областта на обучението и образованието ще създаде преки и непреки положителни съпътстващи въздействия и взаимодействия в рамките на една съвместна структура. Предвид това, че CEPOL разполага с персонал от 43 души и бюджет от 8,4 милиона евро, е още по-очевидно, че е възможно повишаване на ефективността в рамките на една по-голяма структура като Европол, която има персонал от 592 души и бюджет от 82,5 милиона евро, особено по отношение на чисто административните задачи. Следователно това ще освободи ресурси за изпълнението на основните оперативни задачи.

Агенциите трябва да изпълняват разпоредбите на конкретни регламенти, например Финансовия регламент на ЕС, правилата за неговото прилагане, Рамковия финансов регламент, приложим за децентрализираните агенции, както и Правилника за длъжностните лица на ЕС. Малките агенции по-специално срещат трудности при изпълнението на разпоредбите на тези регламенти, а също така са изправени пред проблема да изпълняват непропорционално висок брой административни функции спрямо броя на длъжностите, предвидени за изпълнението на действителните задачи на агенцията, определени в нейния мандат.

Поради тази причина, а също и предвид трудната бюджетна ситуация, която се очаква през идните години, докладчикът подкрепя сливането на Европол и CEPOL. При все това тя е запозната с опасенията, изразени във връзка с дългосрочната роля на обучението в рамките на новата структура на Европол. Ето защо се предлага да се създадат специализирани бюджетни редове за полицейско сътрудничество и за обучение, което ще позволи на бюджетния орган да взема решения относно общия размер на средствата за обучение в рамките на оперативните разходи.

В случай че законодателната процедура не доведе до сливане на Европол и CEPOL, докладчикът все пак подкрепя преместването на CEPOL в централата на Европол в Хага, предвид вече обявеното от страна на правителството на Обединеното кралство закриване на централата в Брамсхил. Тъй като изпълнението на схемата за обучение в областта на правоприлагането от CEPOL ще изисква допълнителни ресурси, присъствието на двете агенции на едно и също място в крайна сметка би могло да доведе поне до известни икономии и със сигурност би оказало положително съпътстващо въздействие вследствие на засилените контакти между оперативните и обучаващите служители.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1a. подчертава, че точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 следва да се прилага към разширяването на мандата на Европол; подчертава, че никое решение на законодателния орган за такова разширяване не трябва да засяга решенията на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура;

 

________________

 

1 ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Изменение  2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б. изисква от Комисията да представи финансова обосновка, която отчита в пълна степен резултата от законодателното споразумение между Европейския парламент и Съвета с цел посрещане на потребностите на Европол и евентуално на службите на Комисията по отношение на бюджета и персонала;

Изменение  3

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 в (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1в. припомня на приемащата държава съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции и приложението към него, подписано на 19 юли 2012 г., и по-специално параграфи 8 и 9 от съвместното изявление;

Изменение  4

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 г (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1г. посочва, че за да се позволи на бюджетния орган да определя отделно средствата за правоприлагане и за обучение, трябва да има специализирани бюджетни редове и за двете задачи, независимо от резултата от законодателното споразумение между Европейския парламент и Съвета;

Изменение  5

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 д (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1д. изисква от Комисията да отрази във финансовата си обосновка новите задачи на Европол, по-конкретно Европейския център за борба с киберпрестъпността, в съответствие с параграф 42 от съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции1;

 

_____________

 

1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11450.en12.pdf

Изменение  6

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 e (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1е. подчертава, че организационните разходи по евентуалното сливане не трябва да надхвърлят очакваните от него икономии;

Обосновка

Във връзка с проучването относно изменението на Решение 2005/681/ПВР на Съвета за създаване на Европейски полицейски колеж от 24 април 2012 г. (стр. 116)

Изменение  7

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 ж (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1ж. подчертава факта, че обединяването на вътрешни административни задачи между агенциите може да бъде приемлив вариант за постигане на икономии; въпреки това подчертава, че основните задачи на агенциите, като например свързаните с обучението задачи или оперативните задачи, не следва да бъдат засегнати от това обединяване;

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) За да се позволи на бюджетния орган да определя отделно средствата за правоприлагане и за обучение, трябва да има специализирани бюджетни редове и за двете задачи.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Разходите на Европол включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

5. Разходите на Европол включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи. Оперативните разходи във връзка с дейностите по схемата за обучение в областта на правоприлагането съгласно настоящия регламент се разглеждат отделно и за тях се води отделна бюджетна отчетност.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За всяка от трите бюджетни години след влизането в сила на настоящия регламент най-малко 8 млн. евро от оперативните разходи на Европол се запазват за обучение, както е описано в глава III.

1. За всяка от трите бюджетни години след влизането в сила на настоящия регламент най-малко 8 млн. евро от оперативните разходи на Европол се запазват за обучение, както е описано в глава III и в съответствие с разпоредбите на член 59, параграф 5.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

Позовавания

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

21.5.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jutta Haug

15.4.2013

Дата на приемане

11.7.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zdravka Bušić


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (8.10.2013)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Докладчик по становище: Инес Аяла Сендер

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) На управителния съвет следва да бъдат предоставени необходимите правомощия, и по-специално да изготвя бюджета, да проверява изпълнението му, да приема подходящи финансови правила и документи за планиране, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от изпълнителния директор на Европол и да приема годишния доклад за дейността. Той трябва да упражнява правомощията на орган по назначаването по отношение на персонала на агенцията, включително изпълнителния директор. За да се оптимизира процесът на вземане на решения, както и да се засили надзорът на административното и бюджетното управление, управителният съвет следва също така да има право да създаде изпълнителен съвет.

(17) На управителния съвет следва да бъдат предоставени необходимите правомощия, и по-специално да изготвя бюджета, да проверява изпълнението му, да приема подходящи финансови правила и документи за планиране, да приема мерки в защита на финансовите интереси на Съюза и за борба с измамите, както и да приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от изпълнителния директор на Европол и да приема годишния доклад за дейността. Той трябва да упражнява правомощията на орган по назначаването по отношение на персонала на агенцията, включително изпълнителния директор. За да се оптимизира процесът на вземане на решения, както и да се засили надзорът на административното и бюджетното управление, управителният съвет следва също така да има право да създаде изпълнителен съвет.

Обосновка

Предвид дублирането на задачите, изпълнявани от изпълнителния съвет и от управителния съвет, докладчикът счита, че няма нужда от изпълнителен съвет.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) За да се засили оперативното сътрудничество между агенциите и особено да се установят връзки между вече притежаваните от различните агенции данни, Европол следва да предостави възможност на Евроюст и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да разполагат с достъп до данните, с които разполага Европол, и да могат да извършват търсене в тези данни.

(23) За да се засили оперативното сътрудничество между агенциите, Европол следва да съгласува с Евроюст и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) договореностите във връзка със сътрудничеството помежду им в рамките на съответния им мандат, според необходимостта.

Обосновка

Вж. членове 13 и 8 от Регламента за OLAF.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Школата към Европол представя на компетентните комисии на Европейския парламент годишен доклад за своята дейност и постигнати резултати, както и преглед на годишните си отчети.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Мандатът на членовете и техните заместници е със срок четири години. Този срок може да бъде продължен. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

5. Мандатът на членовете и техните заместници е със срок четири години. Този мандат може да бъде подновяван. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

Обосновка

Привеждане в съответствие на формулировката в предложението с тази от съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции (вж. точка 10).

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. В началото на своя мандат всеки член на управителния съвет представя декларация за своите интереси.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква о)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о) осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

о) осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади на Европейската сметна палата, и произтичащите от разследванията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и изпраща на Европейския парламент и Съвета всяка информация, отнасяща се до резултатите от процедурите по оценка;

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5 – буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) за изготвянето на стратегия на Европол за борба с измамите и представянето й пред управителния съвет за одобрение;

з) за изготвянето на стратегия на Европол за борба с измамите и стратегия за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и представянето й пред управителния съвет за одобрение;

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9а. В началото на своя мандат всеки член на Научния комитет по обучението представя декларация за своите интереси.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 27а

 

Сътрудничество на Европол с OLAF

 

1. Европол сътрудничи с OLAF, по целесъобразност, в рамките на своя мандат, в защита на финансовите интереси на Съюза. При необходимост, с цел да се улесни това сътрудничество и в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, Европол съгласува с OLAF съответните административни договорености. Тези работни договорености могат да засягат обмена на оперативна, стратегическа или техническа информация, включително лични данни и класифицирана информация, и при поискване — докладите за напредъка.

 

2. Европол предава на OLAF незабавно наличната му информация, която се счита за уместна и касае измами, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

 

3. Европол информира своевременно компетентните органи на съответните държави членки, когато предоставена от тях информация се предава от Европол на OLAF.

Обосновка

Вж. членове 13 и 8 от Регламента за OLAF.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) договореностите за работа, приети в съответствие с член 31, параграф 1.

б) договореностите за работа, приети в съответствие с член 31, параграф 1, и уведомления за случаи, при които изпълнителният директор прилага член 31, параграф 2.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовите правила, приложими по отношение на Европол, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от [Рамковия финансов регламент], освен ако това не е обусловено от специфичните изисквания за функционирането на Европол и ако Комисията не е дала предварителното си съгласие.

1. Финансовите правила, приложими по отношение на Европол, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от [Рамковия финансов регламент], освен ако това не е обусловено от специфичните изисквания за функционирането на Европол и ако Комисията не е дала предварителното си съгласие; Европейският парламент се уведомява за тези отклонения.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Европол публикува на своя уебсайт списък на членовете на своя управителен съвет и външните и вътрешните експерти, както и техните декларации за интереси и автобиографии. Протоколите от заседанията на управителния съвет се публикуват редовно. Европол може да ограничи публикуването на документи, временно или за постоянно, ако то рискува да застраши изпълнението на задачите на Европол, като се вземат предвид задълженията му за дискретност и поверителност.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 67 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 67 а

 

Предварително уведомяване и механизъм за предупреждаване „червен флаг“

 

Комисията задейства система за предупреждаване, ако изпитва сериозно безпокойство, че управителният съвет евентуално предстои да вземе решения, които биха могли да не бъдат в съответствие с мандата на Европол, да нарушават правото на ЕС или да бъдат в противоречие с целите на политиката на Съюза. В такива случаи Комисията поставя официално въпроса на управителния съвет и изисква от него да се въздържи от приемане на съответното решение. Ако управителният съвет откаже да изпълни искането, Комисията уведомява официално Европейския парламент и Съвета за това, за да даде възможност за бърз отговор. Комисията може да поиска от управителния съвет да се въздържи от прилагане на спорното решение, докато представителите на институциите обсъждат въпроса.

Обосновка

Вж. точка 59 от съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията изпраща доклада за оценката заедно със заключенията си по доклада до Европейския парламент, Съвета, националните парламенти и управителния съвет.

2. Комисията изпраща доклада за оценката заедно със заключенията си по доклада до Европейския парламент, Съвета, националните парламенти и управителния съвет. Освен това при поискване Комисията предоставя на Европейския парламент, Съвета и националните парламенти всякаква допълнителна информация относно оценката на агенциите.

Обосновка

Вж. точка 63 от съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 74 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а. Управителният съвет формулира подробни разпоредби, регулиращи процедурата съгласно член 67а, и ги представя на Комисията за одобрение.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

Позовавания

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CONT

21.5.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Inés Ayala Sender

1.7.2013

Дата на приемане

2.10.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (15.10.2013)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Докладчик по становище: Александра Тайн

КРАТКА ОБОСНОВКА

КОНТЕКСТ

Европейската полицейска служба (Европол) беше създадена като междуправителствен орган, уреден със сключената между държавите членки конвенция, която влезе в сила през 1999 г. По силата на прието през 2009 г. решение на Съвета Европол стана агенция на ЕС, финансирана от бюджета на ЕС. Ролята на Европол е да подкрепя дейността на националните правоприлагащи служби и взаимното им сътрудничество за предотвратяване на тежката престъпност и тероризма и борба с тях.

Европейският полицейски колеж (CEPOL) беше създаден като агенция на ЕС през 2005 г. и отговаря за дейностите, свързани с обучението на служителите на правоприлагащите органи. Той има за цел да подпомага сътрудничеството между националните полицейски органи чрез организиране на курсове за обучение на полицията с европейско измерение.

За да постигнат икономии от мащаба и предвид припокриващите се интереси и задачи на тези две агенции на Общността, се счита, че те трябва да бъдат слети. В съвместното изявление относно общия подход по въпросите на децентрализираните агенции на ЕС, одобрено от Европейския парламент, Съвета и Комисията през юли 2012 г., са определени принципите за организацията на управлението на агенции като Европол и CEPOL. Сливането на Европол и CEPOL в една агенция, намираща се в сегашната централа на Европол в Хага, ще доведе до важни полезни взаимодействия и повишаване на ефективността.Успоредно с това и с цел справяне с голямото увеличение на тежката и организираната престъпност в Европа през последните 10 години, например, по отношение на трафика на хора, незаконните наркотици и огнестрелните оръжия, финансовите престъпления като корупцията, измамите и изпирането на пари, както и киберпрестъпленията, е изключително важно сътрудничеството между държавите членки и контактите между оперативните и обучаващите служители да бъдат допълнително засилени.

ЦЕЛИ

Предложението покрива редица цели:

•   да се приведе Европол в съответствие с изискванията на Договора от Лисабон чрез създаване на законодателна рамка за Европол в регламента и чрез въвеждане на механизъм за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти;

•   да се създадат европейски схеми за обучение и програми за обмен, насочени към всички специалисти в съответните области на правоприлагането на национално равнище и на равнище ЕС;

•   да се възложат нови отговорности на Европол, за да може да оказва още по-всестранна подкрепа на правоприлагащите органи в държавите членки. Това включва поемането от страна на Европол на сегашните задачи на CEPOL в областта на обучението на служители на правоприлагащите органи и разработването на схема за обучение в областта на правоприлагането. Това включва и възможността Европол да развие специализираните експертни центрове на ЕС за борба с определени видове престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол, и по-специално Европейския център за борба с киберпрестъпността;

•   да се осигури строг режим на защита на данните, приложим за Европол, и по-специално да се гарантира, че надзорният орган на Европол по защита на данните се ползва с пълна независимост, може да действа ефективно и разполага с достатъчно правомощия за намеса;

•   да се подобри управлението на Европол чрез стремеж към по-голяма ефективност.

ОТЧЕТНОСТ

Като привежда Европол в съответствие с изискванията на Договора от Лисабон и повишава неговата отчетност, бъдещият регламент гарантира, че дейностите на Европол подлежат на контрол от страна на демократично избраните представители на гражданите на ЕС. От практическа гледна точка, Европейският парламент и националните парламенти всяка година ще получават информация посредством годишните отчети за дейността и окончателните отчети и ще получават с информативна цел оценките на заплахите, стратегическите анализи и общите доклади за обстановката и т.н.

Наред с това Европейският парламент:

•   изпълнява своите функции на бюджетен орган (получава разчетите, доклада за бюджетното и финансовото управление през съответната финансова година и всякаква информация, необходима за процедурата по освобождаване от отговорност);

•   се търси за консултации относно многогодишната работна програма на Европол и получава с информативна цел годишната работна програма на Европол;

•   може да покани кандидата за изпълнителен директор на Европол на изслушване пред компетентната парламентарна комисия или да отговори на въпросите на Парламента относно собствената си работа.

С цел да се даде възможност на Европейския парламент да упражнява контрол, но в същото време да се гарантира поверителността на оперативната информация, Европол и Европейският парламент трябва да сключат договореност за работа във връзка с достъпа до класифицирана информация на Европейския съюз и до чувствителна некласифицирана информация, обработвана от Европол или чрез Европол.

Европол e център на обмена на информация между правоприлагащите органи в държавите членки. Това се постига чрез по-строгото задължение държавите членки да предоставят на Европол съответните данни. Предлага се стимул чрез разширяване на възможностите за правоприлагащите служби да получават финансова подкрепа за трансгранични разследвания и в области извън подправянето на евро. Въвежда се механизъм за докладване, за да се извършва мониторинг на данните, които държавите членки изпращат на Европол.

НЕОБХОДИМИ ИЗМЕНЕНИЯ

С предложените изменения комисията по конституционни въпроси и нейният докладчик искат да подчертаят по-конкретно:

- ролята на Европейския парламент и националните парламенти заедно да определят организирането и насърчаването на ефективно и редовно междупарламентарно сътрудничество в рамките на Съюза, особено в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, когато Съюзът и държавите членки имат споделени компетенции;

- сливането на Европол и CEPOL не е правилното решение за повишаването на ефективността на Европол;

- действащите правила за защита на данните, във вида, в който са установени от Европейския парламент, трябва да се прилагат.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на Решение № 2009/371/ПВР

Обосновка

Сливането на Европол и CEPOL не е правилното решение за повишаването на ефективността на агенцията. Тези агенции са доста ефективни и сътрудничеството между тях се засилва и вече се подобрява с цел гарантиране на европейската сигурност. Напротив, сливането на Европол и CEPOL би могло да засегне тяхната независимост, което не е желателно. Следователно в заглавието на предложението трябва да се споменава единствено Европол.

Изменение  2

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 88 и член 87, параграф 2, буква б) от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 88 от него,

Обосновка

Сливането на Европол и CEPOL не е правилното решение за повишаването на ефективността на агенцията. Следователно позоваването трябва да се отнася само за член 88 от ДФЕС.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В член 88 от Договора се предвижда Европол да се урежда от регламент, който се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура. В него се изисква и създаването на процедури за контрол на действията на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти. Поради това е необходимо Решение 2009/371/ПВР да се замени с регламент, в който се определят правилата за парламентарен контрол.

(2) В член 88 от Договора се предвижда Европол да се урежда от регламент, който се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура. В него се изисква и създаването на процедури за контрол на действията на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти в съответствие с член 12, буква в) от Договора за Европейския съюз и член 9 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, за да се повиши демократичната легитимност и отчетността на Европол пред европейските граждани. Поради това е необходимо Решение 2009/371/ПВР да се замени с регламент, в който се определят правилата за парламентарен контрол.

Обосновка

Важно е да се подчертаят специфичните цели на парламентарния контрол върху Европол. Член 12 от ДЕС се отнася до активния принос на националните парламенти за доброто функциониране на Съюза, а Протокол № 1 и член 9 от него им възлагат, заедно с Европейския парламент, да определят организирането и насърчаването на междупарламентарното сътрудничество в рамките на Съюза. Трябва да се споменат и двата члена в качеството им на първично право на ЕС в областта на междупарламентарното сътрудничество.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Европейският полицейски колеж (CEPOL) бе създаден с Решение 2005/681/ПВР, за да подпомага сътрудничеството между националните полицейски органи чрез организиране и координиране на дейностите по обучение на полицията с европейско измерение.

(3) За да изпълни мисията си, Европол също така установява специално сътрудничество с Европейския полицейски колеж (CEPOL), създаден с Решение 2005/681/ПВР, за да подпомага сътрудничеството между националните полицейски органи чрез организиране и координиране на дейностите по обучение на полицията с европейско измерение.

Обосновка

Сливането на Европол и CEPOL не е правилното решение за повишаването на ефективността на агенцията. Тези агенции са доста ефективни и е важно единствено да се засили сътрудничеството между тях с цел гарантиране на европейската сигурност.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Като се имат предвид връзките между задачите на Европол и CEPOL, обединяването и оптимизирането на функциите на двете агенции биха подобрили ефективността на оперативните дейности, полезността на обучението и ефективността на полицейското сътрудничество в Съюза.

(6) Като се имат предвид връзките между задачите на Европол и CEPOL, тясното сътрудничество между двете агенции би подобрило ефективността на оперативните дейности, полезността на обучението и ефективността на полицейското сътрудничество в Съюза. Препоръчва се, ако CEPOL премести седалището си, то да се намира в близост до Европол.

Обосновка

Предвижда се по-скоро тясно сътрудничество между Европол и CEPOL вместо сливане. Следователно, за да се постигнат икономии във връзка с ефикасността и да се повиши ефективността, седалището на CEPOL трябва да бъде преместено в близост до Европол.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Следователно решения 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР следва да бъдат отменени и заменени с настоящия регламент, който се основава на поуките от прилагането на двете решения. Европол, създаден с настоящия регламент, следва да замени и да изпълнява функциите на Европол и CEPOL, създадени с двете отменящи се решения.

(7) Следователно Решение 2009/371/ПВР следва да бъде отменено и заменено с настоящия регламент, който се основава на поуките от прилагането на това решение. Европол, създаден с настоящия регламент, следва да замени и да изпълнява функциите на Европол, създаден с отменящото се решение.

Обосновка

Сливането на Европол и CEPOL не е правилното решение за повишаването на ефективността на агенцията. Поради това вече не е необходимо да се споменава CEPOL.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48) За да се гарантира, че Европол е напълно подотчетна и прозрачна вътрешна организация, е необходимо в контекста на член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се определят процедури за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти, като надлежно се вземе предвид необходимостта от запазване на поверителността на оперативната информация.

(48) За да се зачете ролята на парламентите в мониторинга на Европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие, както и политическите отговорности на националните парламенти и на Европейския парламент при спазването и упражняването на съответните им правомощия в законодателния процес, е необходимо Европол да бъде напълно подотчетна и прозрачна вътрешна организация. За тази цел, в контекста на член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се установят процедури за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти в съответствие с разпоредбите за междупарламентарното сътрудничество, установени в дял II от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, като надлежно се вземе предвид необходимостта от запазване на поверителността на оперативната информация.

Обосновка

С цел осъществяване на по-задълбочено и тясно парламентарно сътрудничество в областта на дейностите на Европол, националните парламенти и Европейският парламент определят заедно специфични процедури съгласно дял II от Протокол № 1 към Договора от Лисабон относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48a) Съгласуваният парламентарен контрол върху Европол от страна на Европейския парламент и на националните парламенти следва да се осъществява в рамките на съществуващите междупарламентарни структури и да бъде подсилен с по-интензивен обмен на информация и разпоредби за свикване на редовни общи заседания.

Обосновка

На горепосочената среща на 4 и 5 април 2011 г. председателите на парламентите на ЕС обсъдиха и постигнаха съгласие за формата на контрол за мониторинга на дейностите на Европейската полицейска служба (Европол).

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57) Създадената с настоящия регламент агенция ,,Европол“ е правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и на Европейския полицейски колеж (CEPOL), създаден с Решение 2005/681/ПВР. Следователно Европол следва да бъде правоприемник на всички техни договори, включително трудовите договори, задълженията и придобитото имущество. Международните споразумения, сключени от Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и CEPOL, създаден с Решение 2005/681/ПВР, следва да останат в сила, с изключение на сключеното от CEPOL споразумение за седалището.

(57) Създадената с настоящия регламент агенция ,,Европол“ е правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР. Следователно Европол следва да бъде правоприемник на всички техни договори, включително трудовите договори, задълженията и придобитото имущество. Международните споразумения, сключени от Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, следва да останат в сила.

Обосновка

Сливането на Европол и CEPOL не е правилното решение за повишаването на ефективността на агенцията. Поради това вече не е необходимо да се споменава CEPOL.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58) За да се даде на Европол възможност да продължи да изпълнява по най-добрия възможен начин задачите на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и задачите на CEPOL, създаден с Решение 2005/681/ПВР, следва да се определят преходни мерки, по-специално по отношение на управителния съвет, на изпълнителния директор и на заделянето на част от бюджета на Европол за обучение за срок от три години след влизането в сила на настоящия регламент.

(58) За да се даде на Европол възможност да продължи да изпълнява по най-добрия възможен начин задачите на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, следва да се определят преходни мерки, по-специално по отношение на управителния съвет, на изпълнителния директор и на заделянето на част от бюджета на Европол за обучение за срок от три години след влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Сливането на Европол и CEPOL не е правилното решение за повишаването на ефективността на агенцията. Поради това вече не е необходимо да се споменава CEPOL.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Създаване на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането

Създаване на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол), която има за цел подобряване на взаимното сътрудничество между правоприлагащите органи в Европейския съюз, укрепване и подпомагане на техните действия и въвеждане на последователна европейска политика за обучение.

1. С настоящия регламент се създава Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), която има за цел подобряване на взаимното сътрудничество между правоприлагащите органи в Европейския съюз, укрепване и подпомагане на техните действия.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Създадената с настоящия регламент агенция ,,Европол“ е правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и на Европейския полицейски колеж (CEPOL), създаден с Решение 2005/681/ПВР.

2. Създадената с настоящия регламент агенция,,Европол“ е правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Европол подпомага, разработва, провежда и координира дейности за обучение на служителите на правоприлагащите органи.

заличава се

Изменение  15

Предложение за регламент

Глава IIІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Глава III

заличава се

ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ

 

Обосновка

Сливането на Европол и CEPOL не е правилното решение за повишаването на ефективността на агенцията. Поради това не е необходимо да се споменават задачите, свързани с обучението.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

заличава се

Школа към Европол

 

1. Един отдел в рамките на Европол, наречен ,,Школа към Европол“, създаден с настоящия регламент, подпомага, разработва, провежда и координира обучението на служители на правоприлагащите органи, по-специално в областта на борбата с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, борбата с тероризма, управлението на спортни и други мероприятия, създаващи голям риск за обществения ред, в областта на стратегическото планиране и командването на невоенни мисии на Съюза, както и в сферата на лидерските и езиковите умения на служителите на правоприлагащите органи, по-конкретно с цел:

 

a) да се повишат осведомеността и знанията за:

 

i) международните инструменти и инструментите на Съюза относно сътрудничеството в областта на правоприлагането;

 

ii) органите на Съюза, и по-конкретно за Европол, Евроюст и Frontex, за тяхната работа и роля;

 

iii) съдебните аспекти на сътрудничеството в областта на правоприлагането и практическите знания за достъпа до информационните канали;

 

б) да се насърчава развитието на регионалното и двустранното сътрудничество между държавите членки, от една страна, и между държавите членки и трети държави, от друга страна;

 

в) да се засегнат специфични тематични области на престъпната дейност или на работата на полицията, в които обучението на ниво ЕС може да осигури добавена стойност;

 

г) да се разработят специални общи учебни програми за служителите на правоприлагащите органи, по които да бъдат обучавани за участие в граждански мисии на Съюза;

 

д) да се подпомагат държавите членки в провежданите в трети държави на двустранни дейности, които имат за цел изграждането на капацитет в областта на правоприлагането;

 

е) да бъдат обучени обучаващите лица и да се съдейства за подобряването на учебните практики и за обмена на добрите учебни практики.

 

2. Школата към Европол разработва и редовно актуализира учебните средства и методиките за учене и ги прилага от гледна точка на ученето през целия живот, с цел да се усъвършенстват уменията на служителите на правоприлагащите органи. Школата към Европол прави оценка на резултатите от тези действия с оглед на подобряване на качеството, съгласуваността и ефективността на действията в бъдеще.

 

Обосновка

Сливането на Европол и CEPOL не е правилното решение за повишаването на ефективността на агенцията. Поради това не е необходимо да се споменават задачите, свързани с обучението.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

заличава се

Задачи на Школата към Европол

 

1. Школата към Европол изработва многогодишни стратегически анализи на нуждите от обучение и многогодишни учебни програми.

 

2. Школата към Европол разработва и реализира дейности за обучение и учебни продукти, които могат да включват:

 

a) курсове, семинари, конференции, уеб базирано и електронно обучение;

 

б) общи учебни програми, които повишават осведомеността, запълват пропуските и/или способстват за възприемането на общ подход към проявите на трансграничната престъпност;

 

в) модули за обучение с постепенно нарастваща сложност, които са съобразени със степента на сложност на уменията, необходими за съответните целеви групи, и които са насочени към определен географски регион, конкретна тематична област на престъпната дейност или специфичен набор от професионални умения;

 

г) програми за обмен и командироване на служители на правоприлагащите органи в контекста на подход на обучение, базиран на оперативната работа.

 

3. С цел да осигури съгласувана европейска политика за обучение с оглед на подпомагането на граждански мисии и изграждането на капацитет в трети държави, Школата към Европол:

 

a) оценява въздействието на съществуващите политики и инициативи за обучение в областта на правоприлагането, които са свързани със Съюза;

 

б) разработва и провежда обучение за подготовка на служителите на правоприлагащите органи на държавите членки за участие в граждански мисии, включително с цел придобиване на съответните езикови умения;

 

в) разработва и провежда обучение на служители на правоприлагащите органи от трети държави, и по-специално от страните, които са кандидатки за присъединяване към Съюза;

 

г) управлява средствата на Съюза за външна помощ, специално предназначени за подпомагане на трети държави в изграждането на капацитет в съответните области на политиката, в съответствие с установените приоритети на Съюза.

 

4. Школата към Европол насърчава взаимното признаване на обучението в различните държави членки в областта на правоприлагането и свързаните с това действащи европейски стандарти за качество.

 

Обосновка

Сливането на Европол и CEPOL не е правилното решение за повишаването на ефективността на агенцията. Поради това не е необходимо да се споменават задачите, свързани с обучението.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

заличава се

Научни изследвания от практическо значение за обучението

 

1. Школата към Европол допринася за разработването на научни изследвания, които са от практическо значение за дейностите по обучението, включени в настоящата глава.

 

2. Школата към Европол подкрепя и изгражда партньорство с органите на Съюза и с държавни и частни академични институции и насърчава създаването на по-стабилни партньорства между университетите и институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи в държавите членки.

 

Обосновка

Сливането на Европол и CEPOL не е правилното решение за повишаването на ефективността на агенцията. Поради това не е необходимо да се споменават задачите, свързани с обучението.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

3. Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент и на националните парламенти относно изпълнението на своите задължения и предоставя цялата подходяща, свързана с тях информация както във фазата на подготовка на годишната работна програма, така и в хода на изпълнението и последващата оценка, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

Изменение  20

Предложение за регламент

Глава 4 – раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РАЗДЕЛ 3

заличава се

НАУЧЕН КОМИТЕТ ПО ОБУЧЕНИЕТО

 

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 20

заличава се

Научният комитет по обучението

 

1. Научният комитет по обучението е независим консултативен орган, който обезпечава от научна гледна точка качеството на дейността на Европол в сферата на обучението и я направлява. За тази цел изпълнителният директор включва Научния комитет по обучението на ранен етап при изготвянето на всички документи, посочени в член 14, доколкото те се отнасят до обучението.

 

2. Научният комитет по обучението се състои от 11 лица, които се ползват с най-добрата академична или професионална репутация в тематичните области, включени в глава III от настоящия регламент. Управителният съвет назначава членовете след провеждането по прозрачен начин на покана за представяне на кандидатури и процедура за подбор, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Членовете на управителния съвет не могат да бъдат членове на Научния комитет по обучението. Членовете на Научния комитет по обучението са независими. Те не търсят и не приемат инструкции от никое правителство или друг орган.

 

3. Списъкът с членовете на Научния комитет по обучението се оповестява публично и се актуализира от Европол на уебсайта на агенцията.

 

4. Мандатът на членовете на Научния комитет по обучението е със срок пет години. Този мандат не може да бъде подновяван и членовете могат да бъдат отстранявани от длъжност, ако не отговарят на критериите за независимост.

 

5. Научният комитет по обучението избира свой председател и заместник-председател, чийто мандат е със срок пет години. Научният комитет по обучението приема позиции с обикновено мнозинство. Председателят на комитета свиква заседания до четири пъти годишно. При необходимост председателят свиква извънредни заседания по собствена инициатива или по искане на най-малко четирима от членовете на комитета.

 

6. Изпълнителният директор, заместник изпълнителният директор по обучението или съответният техен представител получава покана да присъства на заседанията като наблюдател без право на глас.

 

7. Научният комитет по обучението се подпомага от секретар, който е служител на Европол, определен от комитета и назначен от изпълнителния директор.

 

8. По-конкретно Научният комитет по обучението има следните задачи:

 

a) предоставя консултации на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор по обучението при изготвяне на годишната работна програма и други стратегически документи, за да се гарантира тяхното качество от научна гледна точка и съгласуваността им със съответните секторни политики и приоритети на Съюза;

 

б) предоставя независими становища и съвети на управителния съвет по въпроси, свързани с компетентността му;

 

в) предоставя независими становища и съвети относно качеството на учебните програми, методите за приложно обучение, вариантите за учене и новостите в науката;

 

г) изпълнява всички други консултативни задачи, които са свързани с научните аспекти на работата на Европол в сферата на обучението, по искане на управителния съвет, на изпълнителния директор или на заместник изпълнителния директор по обучението.

 

9. Годишният бюджет на Научния комитет по обучението се разпределя в отделен бюджетен ред на Европол.

 

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Към момента на предаване на информацията държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации могат да посочат възможни ограничения за достъп или ползване, при общи или специални условия, включително що се отнася до заличаването или унищожаването на информацията. Когато след предаването стан