Процедура : 2013/2278(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0099/2014

Внесени текстове :

A7-0099/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2014 - 5.1

Приети текстове :

P7_TA(2014)0110

ДОКЛАД     
PDF 176kWORD 88k
12 Февруари 2014 г.
PE 528.097v02-00 A7-0099/2014

относно искане за снемане на имунитета на Тадеуш Цимански

(2013/2278(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Димитър Стоянов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Тадеуш Цимански

(2013/2278(IMM))

The European Parliament,

–       като взе предвид искането за снемане на имунитета на Тадеуш Цимански, предадено на 23 октомври 2013 г. от главния прокурор на Република Полша и обявено в пленарно заседание на 18 ноември 2013 г.,

–       като изслуша Тадеуш Цимански съгласно член 7, параграф 5 от своя правилник,

–       като взе предвид членове 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз от 7 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–       като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.(1) ,

–       като взе предвид член 105 от Конституцията на Република Полша,

–       като взе предвид член 6, параграф 1 и член 7 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0099/2014),

A.     като има предвид, че главният прокурор на Република Полша е поискал снемането на имунитета на Тадеуш Цимански във връзка с искане за разрешение за образуване на наказателно производство срещу член на Европейския парламент, отправено от Главна инспекция за движението по пътищата, във връзка с нарушение по член 96, параграф 3 на полския Кодекс за административните нарушения;

Б.     като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

В.     като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.     като има предвид, че съгласно член 105 от Конституцията на Република Полша „депутатът не носи отговорност за действия в обхвата на мандата му за срока на заеманата от него длъжност и след изтичане на този срок. По отношение на тези действия депутатът отговаря единствено пред Сейма, а в случаите, когато е нарушил правата на трети лица, срещу депутата може да се образува съдебно производство единствено със съгласието на Сейма“;

Д.     като има предвид, че единствено Парламентът има правомощието да реши дали да се снеме или не имунитетът в даден случай; като има предвид, че Парламентът може да вземе предвид в разумна степен становището на член на ЕП при вземането на своето решение дали да снеме или не неговия имунитет(2);

Е.     като има предвид, че престъплението, за което се поддържа обвинението, няма пряка и очевидна връзка с изпълнението от страна на Тадеуш Цимански на задълженията му на член на Европейския парламент, нито представлява изразено мнение или подаден глас при изпълнението на неговите задължения в качеството му на член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.    като има предвид, че поради това наказателното производство, което предстои да бъде образувано срещу Тадеуш Цимански, не е свързано по никакъв начин с качеството му на член на Европейския парламент;

З.      като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не е открил доказателства за fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно подозрение, че делото е било заведено с намерението да се причини политическа вреда на засегнатия член на ЕП;

И.     като има предвид, че искането е отправено вследствие на писмена декларация, направена от Тадеуш Цимански, с която той е отказал да изпълнил задължението да разкрие самоличността на лицето, на което е предоставил превозното средство, посочено в протокола на Главна инспекция за движението по пътищата, и се е съгласил да заплати глоба в размер на 500 полски злоти за нарушение по член 96, параграф 3 на полския Кодекс за административните нарушения;

1.      решава да снеме имунитета на Тадеуш Цимански;

2.      възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Полша и на Тадеуш Цимански.

(1)

Решение от 12 май 1964 г. по дело 101/63, Вагнер/Форман и Крир (Recueil 1964 г., стр. 195), решение от 10 юли 1986 г. по дело 149/85, Уайбот/Фор и други (Recueil 1986 г., стр. 2391), решение от 15 октомври 2008 г. по дело T-345/05, Моут/Парламент (Сборник 2008 г., стр. II-2849), решение от 21 октомври 2008 г. по съединени дела C-200/07 и C-201/07, Мара/Де Грегорио и Клементе (Сборник 2008 г., стр. I-7929), решение от 19 март 2010 г. по дело T-42/06, Голниш/Парламент (Сборник 2010 г., стр. II-01135) и решение от 6 септември 2011 г. по дело C-163/10, Патричело (Сборник 2011 г., стр. I-07565).

(2)

Решение от 15 октомври 2008 г. по дело T-345/05, Моут/Парламент, цитирано по-горе, в точка 28.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст

В 13.08 ч. на 7 юни 2013 г. в село Шилдак (Полша) автомобил Шкода, собственост на Тадеуш Цимански, е бил записан от камера за установяване на пътни нарушения, че се движи със скорост от 86 км/ч в зона с ограничение на скоростта от 50 км/ч. Във връзка с това нарушение на собственика на автомобила е била изпратена призовка на 3 юли 2013 г. В отговор на тази призовка Тадеуш Цимански е изпратил до Главна инспекция за движението по пътищата декларация в предварително отпечатан формуляр, в която изразява съгласие да заплати глоба за отказа си да разкрие, противно на задължението, което носи, самоличността на лицето, на което е предоставил горепосоченото превозно средство.

Декларацията е подписана от Тадеуш Цимански и е датирана с дата 7 август 2013 г. Тя гласи следното:

„Декларирам, че превозното средство, с което е извършено нарушението, описано в протокола, към момента на нарушението не е било ползвано против волята ми и без мое знание от неизвестно лице, което не бих могъл да възпра (...). Също така декларирам, че отказвам да посоча на кого съм предоставил превозното средство за управление или за използване към момента, посочен в протокола, въпреки факта, че съм длъжен да сторя това като собственик/владелец на превозното средство.

Въз основа на горепосочената информация и на факта, че съм запознат с правото си да откажа глоба по наказателното право, аз съм съгласен да заплатя глоба в размер на 500 полски злоти за нарушението, посочено в член 96, параграф 3 от Кодекса за административните нарушения (...). В същото време изразявам съгласие да заплатя глобата в посочения срок.“

Въз основа на горепосоченото, на 3 октомври 2013 г. Главна инспекция за движението по пътищата е поискала, чрез главния прокурор на Република Полша, разрешение за образуване на наказателно производство срещу Тадеуш Цимански във връзка с нарушение по член 96, параграф 3 на полския Кодекс за административните нарушения.

На заседанието от 18 ноември 2013 г. председателят обяви, съгласно член 7, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил писмо с дата 23 октомври 2013 г. от Главна прокуратура на Република Полша с искане за снемане на парламентарния имунитет на Тадеуш Цимански във връзка с горепосоченото нарушение.

Съгласно член 7, параграф 1 от Правилника за дейността това искане е препратено от председателя до комисията по правни въпроси. Тадеуш Цимански е изслушан от същата комисия на 20 януари 2014 г. в съответствие с член 7, параграф 5.

2. Право и процедура във връзка с имунитета на членовете на Европейския парламент

Членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласят следното:

Член 8

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б) на територията на всяка друга държава-членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на посочените по-горе членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението, и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Членове 6 и 7 от Правилника за дейността на Европейския парламент гласят следното:

Член 6 – Снемане на имунитет

1. При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в настоящия член. (...)

Член 7 – Процедури, свързани с имунитета

1. Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

2. Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет или за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.

3. Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии.

4. Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан;

5. той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.

Членът на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета му, освен на самото изслушване.

Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Членът на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.

Ако членът на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложената дата и час, като посочи причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Не се допускат жалби по този въпрос.

Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.(...)

7. Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая. (...)

Член 105, параграф 1 от Конституцията на Република Полша гласи следното:

Депутатът не носи отговорност за действия в обхвата на мандата му за срока на заеманата от него длъжност и след изтичане на този срок. По отношение на тези действия депутатът отговаря единствено пред Сейма, а в случаите, когато е нарушил правата на трети лица, срещу депутата може да се образува съдебно производство единствено със съгласието на Сейма. (...)

Член 96, параграф 3 от полския Кодекс за административните нарушения гласи следното:

3. Същото наказание [т.е. глоба] се налага на всяко лице, което противно на задължението, което носи, не разкрие, след като е приканено от компетентния орган, самоличността на лицето, на което е предоставило превозното средство за управление или за друго ползване за определен период от време.

3. Обосновка на предложеното решение

Въз основа на посочените по-горе факти, настоящият случай е в съответствие с изискванията за прилагане на член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Съгласно посочената разпоредба на територията на тяхната собствена държава членовете на ЕП притежават имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти. От своя страна, член 105, параграф 1 от Конституцията на Република Полша гласи, че по отношение на действията, извършвани в обхвата на неговия мандат, депутатът на Сейма на Република Полша отговаря единствено пред последния, а в случаите, когато е нарушил правата на трети страни, срещу депутата може да се образува съдебно производство единствено със съгласието на Сейма на Република Полша. Следователно е необходимо Европейският парламент да вземе решение, за да може да се пристъпи към наказателно преследване на Тадеуш Цимански.

Парламентът прилага свои собствени установени принципи, за да реши дали да снеме или не имунитета на свой член.

На първо място, целесъобразно е да се припомни, че искането за снемане на имунитета е представено вследствие на писмена декларация, подписана от Тадеуш Цимански, с която той е отказал да изпълнил задължението да разкрие самоличността на лицето, на което е предоставил превозното средство, посочено в протокола на Главна инспекция за движението по пътищата, и се е съгласил да заплати глоба в размер на 500 полски злоти за нарушение по член 96, параграф 3 на полския Кодекс за административните нарушения.

На второ място, тъй като настоящият случай е свързан с дребно пътно нарушение и със заплащането на сравнително малка по размер глоба, комисията не е открила доказателства за fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно подозрение, че делото се завежда с намерението да се причини политическа вреда на засегнатия член на ЕП. В резултат от това комисията счита, че наказателното производство, образувано срещу Тадеуш Цимански, не е свързано с настоящото му качество на член на Европейския парламент.

Накрая, в този контекст решението за отказ на снемането на имунитета на Тадеуш Цимански би възпрепятствало компетентните национални органи да съберат глоба, която предполагаемият нарушител сам се е съгласил да заплати.

4. Заключение

Въз основа на горепосочените съображения и съгласно член 7, параграф 3 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме парламентарния имунитет на Тадеуш Цимански.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

8

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Françoise Castex, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Димитър Стоянов, Cecilia Wikström

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Lichtenberger

Последно осъвременяване: 17 Февруари 2014 г.Правна информация