Процедура : 2013/0415(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0104/2014

Внесени текстове :

A7-0104/2014

Разисквания :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.3

Приети текстове :

P7_TA(2014)0166

ДОКЛАД     ***I
PDF 177kWORD 96k
13 февруари 2014 г.
PE 526.102v02-00 A7-0104/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване

(COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Таня Файон

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване

(COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0853),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0430/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А7-0104/2014),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на разглежданото предложение е да се изменят приложенията към Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на списък с държавите, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и на списък с държавите, чиито граждани са освободени от това изискване, като Република Молдова се прехвърли от отрицателния списък (приложение I) в положителния списък (приложение II). Правното основание на общата визова политика е член 77, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Списъците, приложени към горепосочения регламент, трябва редовно да се подлагат на преглед и да се разглеждат чрез оценка, за всеки отделен случай, на множество критерии, които се отнасят, наред с другото, до незаконната имиграция, обществения ред и сигурност, както и до външните отношения на Европейския съюз с трети държави, като също така се отчитат и принципите за регионална съгласуваност и реципрочност.

Предложението на Комисията да се отменят визовите изисквания за гражданите на Молдова е резултат от значителния напредък, постигнат от страната през последните три години и половина от диалога за либерализиране на визовия режим. По време на срещата на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс през ноември 2013 г. Молдова парафира своето споразумение за асоцииране с ЕС и стана първата страна от Източното партньорство, която изпълнява всички изисквания на своя план за действие за либерализиране на визовия режим, което позволи да се пристъпи към това либерализиране.

През последните години Молдова положи значителни усилия, като проведе трудни реформи и осъществи процес на институционално изграждане. Крайната цел, преследвана с плана за действие за либерализиране на визовия режим, е ясна европейска перспектива – един от най-трайните елементи на отношенията между ЕС и Молдова.

Значението на либерализирането на визовия режим за обикновените хора е значително, тъй като то носи осезаеми преимущества за молдовските граждани, много от които вече притежават румънски паспорт. Въпреки геополитическото положение на Молдова, изискващите много усилия вътрешни трудности и последните събития в съседните държави ЕС продължава да бъде необорима алтернатива за Молдова. От друга страна, ЕС разполага с много добра възможност да изпрати ясен политически сигнал до Молдова и спомогне за преобразуването на живота на милиони хора.

Премахването на визите ще намали времето за чакане пред консулствата и разходите, свързани с пътуване до Шенгенското пространство. То ще улесни отношенията между хората — важно условие за стабилното развитие на икономическите, културните, научните и други връзки, и ще засили контактите между хората. Безвизовото пътуване само по себе си въплъщава свободата на движение, която е един от основните принципи на Европейския съюз. В този контекст процесът на задълбочаване на отношенията между ЕС и Молдова несъмнено ще допринесе за по-добро правораздаване и зачитане на основните свободи.

Без да се накърнява статутът и положението на Приднестровието, с които докладчикът е напълно запознат, и предвид това, че уреждането на въпроса за Приднестровието не е условие за либерализирането на визовия режим, това либерализиране ще облагодетелства гражданите, които притежават биометричен паспорт на Република Молдова, а нейната европейска перспектива ще допринесе за мирното разрешаване на въпроса за Приднестровието.

Поради това, като има предвид все по-тесните връзки между ЕС и Молдова, които надхвърлят партньорството и преминават в постепенна икономическа интеграция и засилени търговски отношения, задълбочаването на политическото сътрудничество чрез споразумението за асоцииране, актуализацията на споразумението за визови облекчения и доброто му изпълнение от Република Молдова, както и положителните резултати от визовия диалог, като има предвид неотдавнашното приемане на клаузата за прекратяване, въведена с изменението на Регламент (ЕО) № 539/2001, и без да забравя, че Молдова премахна визовите изисквания за всички граждани на ЕС през 2007 г., докладчикът приветства предложението на Комисията.

Докладчикът не вижда необходимост от каквито и да било изменения, за да се улесни осъществяването на плавен и бърз процес на приемане в Парламента, като очаква в това отношение да бъдат предприети всички необходими стъпки и силно се надява, че Съветът също се е ангажирал с постигането на тази цел. Предложението на Комисията като такова следва да бъде прието от Европейския парламент и от Съвета преди европейските избори през май 2014 г.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване

Позовавания

COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.11.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

13.1.2014

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

21.1.2014

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Tanja Fajon

16.12.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

17.12.2013

9.1.2014

12.2.2014

 

Дата на приемане

12.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

Дата на внасяне

13.2.2014

Последно осъвременяване: 18 февруари 2014 г.Правна информация