Procedură : 2013/0415(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0104/2014

Texte depuse :

A7-0104/2014

Dezbateri :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.3

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0166

RAPORT     ***I
PDF 160kWORD 95k
13 februarie 2014
PE 526.102v02-00 A7-0104/2014

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

(COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Tanja Fajon

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

(COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0853),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0430/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0104/2014),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură, preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivul prezentei propuneri îl constituie modificarea anexelor la Regulamentul 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror cetățeni trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror cetățeni sunt exonerați de această obligație - transferarea Republicii Moldova de la lista negativă (anexa I) la lista pozitivă (anexa II). Temeiul juridic pentru o politică comună în domeniul vizelor îl constituie articolul 77 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Listele anexate regulamentului menționat mai sus trebuie revizuite în mod regulat și supuse unei evaluări atente, de la caz la caz, a unei serii de criterii, care se referă inter alia la imigrația ilegală, ordinea publică și siguranță și la relațiile externe ale Uniunii Europene cu țările terțe, acordându-se de asemenea atenție și implicațiilor coerenței regionale și ale reciprocității.

Propunerea Comisiei de a exonera de vize cetățenii Republicii Moldova are la bază progresele considerabile realizate de această țară în ultimii trei ani și jumătate de dialog privind liberalizarea vizelor. Cu ocazia summitului Parteneriatului estic de la Vilnius din noiembrie 2013, Republica Moldova a parafat Acordul de asociere cu UE și a devenit prima țară din cadrul Parteneriatului estic care a îndeplinit toate cerințele aferente Planului de acțiune privind liberalizarea vizelor ce permit punerea în practică a liberalizării vizelor.

În ultimii ani, Republica Moldova a depus un efort considerabil prin implementarea de reforme dificile și prin procesul de consolidare a instituțiilor. A fost urmărită o perspectivă europeană clară drept obiectiv suprem al Planului de acțiune privind liberalizarea vizelor (PALV), acesta constituind unul dintre elementele cele mai coerente din cadrul relațiilor UE - Republica Moldova.

Semnificația liberalizării vizelor pentru oamenii obișnuiți este considerabilă, deoarece aduce beneficii concrete cetățenilor din Republica Moldova, mulți dintre aceștia deținând deja un pașaport românesc. În ciuda așezării geopolitice a Moldovei, a dificultăților pe plan intern, a evoluțiilor recente din vecinătatea sa, UE rămâne o alternativă imperioasă pentru Republica Moldova. Pe de altă parte, UE are la dispoziție o oportunitate majoră pentru a trimite un semnal politic puternic către Republica Moldova și a contribui la transformarea vieților a milioane de oameni.

Eliminarea vizelor va reduce timpul de așteptare în fața consulatelor și costurile aferente călătoriei în spațiul Schengen. Va facilita contactele interpersonale - o condiție esențială pentru dezvoltarea constantă a legăturilor economice, culturale, științifice și de altă natură și va intensifica, de asemenea, contactele între oameni. Călătoria fără vize întruchipează în sine libertatea de circulație, unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene. În acest context, procesul de aprofundare a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova va contribui cu siguranță la îmbunătățirea exercițiului justiției și a nivelului de respectare a libertăților fundamentale.

Fără a aduce atingere statutului și situației privind Transnistria, de care raportoarea este pe deplin conștientă, și subliniind faptul că soluționarea chestiunii privind Transnistria nu constituie o condiție pentru liberalizarea vizelor, aceasta din urmă va aduce beneficii cetățenilor care dețin un pașaport biometric al Republicii Moldova, iar perspectiva sa europeană va contribui la soluționarea pașnică a chestiunii transnistrene.

Prin urmare, având în vedere relația tot mai strânsă dintre UE și Moldova, ce trece dincolo de parteneriat către o integrare economică graduală și relații comerciale consolidate, o aprofundare a cooperării politice prin intermediul Acordului de asociere, în urma unui Acord de facilitare a eliberării vizelor actualizat și bine implementat cu Republica Moldova, în urma rezultatelor pozitive ale dialogului privind vizele, având în vedere adoptarea recentă a clauzei de suspendare prin modificarea Regulamentului 539/2001 și ținând cont de faptul că Moldova a eliminat în 2007 obligațiile privind vizele pentru toți cetățenii UE, raportoarea salută propunerea prezentată de Comisie.

Raportoarea nu consideră că este necesară nicio modificare pentru a înlesni un proces de adoptare rapid și lipsit de dificultăți în Parlament, așteptând să fie luate toate măsurile necesare în acest sens și speră cu tărie că și Consiliul este angajat în vederea îndeplinirii aceluiași obiectiv. Prin urmare, propunerea Comisiei ar trebui adoptată ca atare de către Parlamentul European și de către Consiliu înainte de alegerile europene din mai 2014.


PROCEDURĂ

Titlu

Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

Referințe

COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD)

Data prezentării la PE

27.11.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

AFET

13.1.2014

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

21.1.2014

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Tanja Fajon

16.12.2013

 

 

 

Examinare în comisie

17.12.2013

9.1.2014

12.2.2014

 

Data adoptării

12.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

Data depunerii

13.2.2014

Ultima actualizare: 18 februarie 2014Notă juridică