Процедура : 2013/0165(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0106/2014

Внесени текстове :

A7-0106/2014

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.7
CRE 26/02/2014 - 9.7

Приети текстове :

P7_TA(2014)0154

ДОКЛАД     ***I
PDF 695kWORD 899k
13 Февруари 2014 г.
PE 521.605v02-00 A7-0106/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Олга Сехналова

Докладчик по становище (*):Аксел Фос, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

(*)       Асоциирана комисия — член 50 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ - СПИСЪК НА ИЗЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0316),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0174/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2013 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по транспорт и туризъм (A7-0106/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall въз основа на услугата на номер 112 и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Разгръщането на услугата eCall, която да е налична във всички превозни средства и всички държави – членки на ЕС, е един от висшите приоритети на Съюза в областта на безопасността на движението по пътищата от 2003 г. насам. За реализирането на тази цел са предприети поредица от инициативи като част от подхода на доброволно разгръщане, но към днешна дата не е постигнат достатъчен напредък .

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С цел по-нататъшно подобряване на пътната безопасност, съобщението „Въвеждане на системата eCall“6 предлага нови мерки за ускоряване на разгръщането на бордова услуга за спешни повиквания в Съюза. Една от предложените мерки е да се направи задължително оборудването на всички нови превозни средства с бордови системи eCall, като се започне с превозни средства от категории M1 и N1, както са дефинирани в приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

(3) С цел по-нататъшно подобряване на пътната безопасност, в съобщението на Комисията от 21 август 2009 г., озаглавено „Въвеждане на системата eCall“ се предлагат нови мерки за разгръщане на бордова услуга за спешни повиквания в Съюза. Една от предложените мерки е да се направи задължително оборудването на всички нови превозни средства с бордови системи eCall, основаващи се на номера 112, като се започне с превозни средства от категории M1 и N1, както са дефинирани в приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

__________________

 

6 COM (2009) 434 окончателен

 

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Все още е необходимо да се подобри функционирането на услугата на номер 112 в целия Европейски съюз, така че чрез нея бързо и ефективно да се оказва помощ при спешни случаи.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Системата eCall на Съюза се очаква да намали броя на смъртните случаи в Съюза, както и тежестта на нараняванията, предизвикани от пътнотранспортни произшествия. Задължителното въвеждане на системата eCall би направило услугата налична за всички граждани и по този начин би допринесло за намаляване на човешкото страдание и на разходите за здравеопазване и други разходи.

(5) От системата eCall на Съюза се очаква да намали броя на смъртните случаи в Съюза, както и тежестта на нараняванията, предизвикани от пътнотранспортни произшествия, благодарение на ранното предупреждаване на службите за спешна помощ. Задължителното въвеждане на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, заедно с необходимото и координирано модернизиране на инфраструктурата от електронни съобщителни мрежи за подаване на повиквания от системата eCall и обществени центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP) за приемане на повиквания от системата eCall, би направило услугата достъпна за всички граждани и по този начин би допринесло за намаляването на броя на смъртните случаи и тежките наранявания, на разходите, свързани със здравеопазването, на претоварването на пътищата в резултат от произшествия и на други разходи.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Системата eCall ще представлява важна структура, включваща множество участници, чийто предмет на дейност ще бъде безопасността на човешкия живот. Поради това е от основно значение с регламента да се гарантира аспектът на отговорността, за да могат ползвателите да имат пълно доверие, а системата eCall да функционира безпроблемно.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Предоставянето на точна и надеждна информация за местоположението е съществен елемент на ефективната работа на бордовата система eCall. Поради това е целесъобразно да се изисква нейната съвместимост с услугите, предоставяни от програмите за спътникова навигация, включително системите, създадени по програмите „Галилео“ и EGNOS, определени в Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)8.

(6) Предоставянето на точна и надеждна информация за местоположението при спешни ситуации е съществен елемент на ефективната работа на бордовата система eCall, основаваща се на номер 112. Поради това е целесъобразно да се изисква нейната съвместимост с услугите, предоставяни от програмите за спътникова навигация, и по-специално системите, създадени по програмите „Галилео“ и EGNOS, определени в Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета8.

__________________

__________________

8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр.1.

8 Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“) (ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1).

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall следва първоначално да се прилага само за нови пътнически леки автомобили и лекотоварни превозни средства (категории M1 и N1), за които вече съществува подходящ механизъм за задействане.

(7) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall, основаваща се на номер 112, следва първоначално да се прилага само за нови типове пътнически леки автомобили и лекотоварни превозни средства (категории M1 и N1), за които вече съществува подходящ механизъм за задействане. Възможността за разширяване в близко бъдеще на областта на прилагане на изискването за бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, така че да включва и други категории превозни средства, например тежкотоварните автомобили, градските и туристическите автобуси, както и двуколесните моторни превозни средства и селскостопанските трактори, следва да бъде допълнително оценена от Комисията с оглед представянето на законодателно предложение, ако е целесъобразно.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Оборудването на съществуващите типове превозни средства, които ще бъдат произведени след октомври 2015 г., с бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, следва да се насърчава с оглед повишаване на нейното навлизане. Що се отнася до типовете превозни средства, одобрени преди 1 октомври 2015 г., те могат да бъдат модернизирани със система eCall на доброволен принцип.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Обхващащата целия Съюз обществена оперативно съвместима услуга eCall, основаваща се на единния европейски номер за спешни повиквания 112 („номер 112 за спешни повиквания“), и частните услуги eCall (системи eCall, поддържани от доставчици, които се явяват трета страна), могат да съществуват съвместно, при условие че бъдат приети необходимите мерки за гарантиране на непрекъснатост при предоставянето на услугата на потребителите. С цел да се осигури непрекъснатост на обществената услуга eCall, основаваща се на номера 112, във всички държави членки през целия експлоатационен срок на превозното средство, както и да се гарантира, че обществената услуга eCall, основаваща се на номера 112, е винаги достъпна автоматично, всички превозни средства следва да бъдат оборудвани с обществената услуга eCall, основаваща се на номера 112, независимо дали купувачът на превозното средство избира частна услуга eCall или не.

Обосновка

Системи eCall, поддържани от доставчици, които се явяват трета страна, могат да съществуват заедно с основаваща се на номер 112 бордова система eCall при условие че обществената услуга eCall, основаваща се на номер 112, е винаги на разположение поне като резервен вариант.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в) Потребителите следва да разполагат с реалистични общи сведения за бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и за частната система eCall, ако превозното средство е оборудвано с такава, както и с изчерпателна и надеждна информация относно всякакви допълнителни функционални възможности или услуги, свързани с частната услуга за спешна помощ, предлаганите бордови приложения за спешни повиквания или помощ, а също и относно това каква степен на обслужване следва да се очаква при закупуването на услуги, поддържани от трети страни, и какви са свързаните с тях разходи. Основаващата се на номера 112 система eCall е обществена услуга от общ интерес и поради това следва да бъде достъпна безплатно за всички потребители.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall следва да не нарушава правото на всички заинтересовани страни, като производители на леки автомобили и независими оператори да предлагат допълнителни услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност, успоредно или като се гради върху бордовата система eCall, използваща номер 112. Въпреки това тези допълнителни услуги следва да бъдат проектирани така, че да не увеличават отвличането на вниманието на водача.

(8) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall, основаваща се на номера 112, следва да не нарушава правото на всички заинтересовани страни, като производители на леки автомобили и независими оператори, да предлагат допълнителни услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност, успоредно или на базата на бордовата система eCall, основаваща се на номер 112. Всякакви допълнителни услуги обаче следва да бъдат проектирани така, че да не увеличават степента на отвличане на вниманието на водача и да не се отразяват на функционирането на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и на ефикасната работа на центровете за спешни повиквания. Бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, както и системата, осигуряваща частни услуги или услуги с добавена стойност, следва да бъдат проектирани така, че да не бъде възможен обмен на лични данни помежду им. Когато това е предвидено, тези услуги следва да са в съответствие с приложимото законодателство в областта на безопасността, сигурността и защитата на данните и следва винаги да бъдат незадължителни за потребителите.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С цел да се осигури свободен избор на потребителите и лоялна конкуренция, както и да се насърчат иновациите и да се даде тласък на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза на световния пазар в областта на информационните технологии, бордовата система eCall, следва да е достъпна безплатно и без дискриминация за всички независими оператори, и да е на основата на оперативно съвместима платформа с открит достъп за евентуални бъдещи бордови приложения или услуги.

(9) С цел да се осигури свободен избор на потребителите и лоялна конкуренция, както и да се насърчат иновациите и да се даде тласък на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза на световния пазар в областта на информационните технологии, бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, следва да е на основата на оперативно съвместима, обезопасена и стандартизирана платформа с открит достъп за евентуални бъдещи бордови приложения или услуги. Тъй като това изисква техническо и правно обезпечаване, Комисията следва незабавно да прецени, въз основа на консултации с всички участващи заинтересовани страни, в това число производителите на превозни средства и независимите оператори, всички възможности за насърчаване и гарантиране на такава платформа с открит достъп и, ако е целесъобразно, да представи законодателно предложение в този смисъл. Следва да бъдат предоставени допълнителни разяснения относно условията, при които третите страни, предоставящи услуги с добавена стойност, могат да имат достъп до данните, съхранявани в бордовата система, основаваща се на номера 112. Освен това бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, следва да е достъпна за всички независими оператори безплатно и без дискриминация за целите на ремонта и поддръжката.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Въвеждането на всякакви допълнителни бордови приложения или услуги следва да не забавя влизането в сила и прилагането на настоящия регламент.

Обосновка

Разгръщането на оперативно съвместима бордова система eCall в рамките на целия ЕС представлява важен напредък в областта на безопасността на движението по пътищата и следователно не трябва да се отлага повече.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, в ролята си на система за спешни случаи изисква възможно най-високото равнище на надеждност. Точността на минималния набор от данни и на гласовото предаване и качество следва да бъде гарантирана и следва да бъде разработен единен режим за изпитване, за да се гарантира продължителността на експлоатация и дълготрайността на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112. Поради това следва да се извършват периодични технически прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета 1a*. Подробни разпоредби за изпитването следва да бъдат включени в съответното приложение към него.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) № …/... на Европейския парламент и на Съвета от ... относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L ...).

 

* ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ 2012/0184 (COD), и допълнете бележката под линия с номера, датата и данните за публикуването на регламента.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Малките серии превозни средства са изключени от изискванията по Директива 2007/46/ЕО за защитата на пътуващите в случай на челен удар и страничен удар. Следователно, тези малки серии превозни средства следва да бъдат освободени от задължението да изпълняват изискванията за системата eCall.

(11) Малките серии превозни средства са изключени от изискванията по Директива 2007/46/ЕО за защитата на пътуващите в случай на челен удар и страничен удар. Следователно, тези малки серии превозни средства следва да бъдат освободени от задължението да изпълняват изискванията за системата eCall, определени в настоящия регламент.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Превозните средства със специално предназначение следва да са обект на спазване на изискванията за eCall, определени в настоящия регламент, освен ако органите за одобрение на типа счетат въз основа на всеки отделен случай, че превозното средство не може да изпълни тези изисквания, поради своето специално предназначение.

заличава се

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) В съответствие с препоръките, направени от Работната група по член 29 за защитата на данни, и съдържащи се в „Работния документ относно защитата на данни и последиците, свързани с правото на личен живот за инициативата eCall“, приет на 26 септември 2006 г.9 , всяко обработване на лични данни посредством бордовата система eCall следва да е в съответствие с правилата за защита на лични данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни10 и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)11, по-специално с цел да се гарантира, че превозните средства, които са оборудвани с бордова система eCall, при нормален работен режим, свързан с eCall за номер 112, не са проследими и не са подложени на постоянно проследяване и че минималният набор от данни, изпратени от бордовата система eCall включва минималната информация, необходима за подходящото обработване на спешни повиквания.

(13) С Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета10, с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета11 и с членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз11а се урежда обработката на лични данни, която се извършва в рамките на настоящия регламент. Поради това всякаква обработка на данни чрез бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, следва да се извършва в съответствие с посочените директиви и под надзора на компетентните органи на държавите членки, и по-специално независимите обществени органи, определени от държавите членки съгласно посочените директиви, по-специално с цел да се гарантира, че превозните средства, които са оборудвани с бордова система eCall, основаваща се на номера 112, при нормален работен режим, свързан с eCall за номер 112, не са проследими и не са обект на постоянно проследяване и че минималният набор от данни, изпратени от бордовата система eCall, включва единствено минимума от информация, необходим за подходящото обработване на спешни повиквания от обществените центрове за приемане на спешни повиквания, както и че след това не се съхраняват никакви лични данни. При дадено съгласие от страна на субекта на данните или при сключен договор между двете страни могат да се приложат други условия, ако в превозното средство е инсталирана друга система за спешни повиквания в допълнение към бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, но все пак тя следва да е в съответствие с посочените директиви.

__________________

__________________

9 1609/06/EN – WP 125.

 

10 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр.31.

10 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

11 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр.37.

11 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защитата на правото на неприкосновеност в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

 

11 a OВ C 303, 14.12.2007 г., стр. 1.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) В настоящия регламент се отчитат препоръките, направени от Работната група по член 29 за защитата на данни, създадена по силата на Директива 95/46/ЕО, в изготвения от нея „Работен документ относно защитата на данни и последиците за неприкосновеността на личния живот в инициативата eCall“ от 26 септември 2006 г.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б) При изпълнението на техническите изисквания производителите на превозни средства следва да интегрират техническия аспект на защитата на данните в бордовите системи и да спазват принципа на защита на личния живот още при проектирането.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) С цел да осигури прилагането на общи технически изисквания за бордовата система eCall, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на подробните правила за прилагането на съответните стандарти, за изпитването, за защитата на лични данни и правото на личен живот и за освобождаването за някои превозни средства или класове превозни средства от категории M1 и N1. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и навременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(15) С цел да осигури прилагането на общи технически изисквания за бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на подробните правила за прилагането на съответните стандарти, за изпитването, за защитата на лични данни и правото на личен живот и за освобождаването за някои превозни средства или класове превозни средства от категории M1 и N1. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, по-специално с Европейския надзорен орган по защита на данните, с Работната група по член 29 за защитата на данни и с организации за защита на потребителите. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и навременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) На производителите на превозни средства следва да се предостави достатъчно време за адаптиране към техническите изисквания на настоящия регламент.

(16) На производителите на превозни средства следва да се предостави достатъчно време за адаптиране към техническите изисквания на настоящия регламент и на делегираните актове, приети в съответствие с настоящия регламент, за да могат да провеждат необходимите проучвания и изпитвания при различни условия съгласно изискванията и по този начин да гарантират, че бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, е напълно надеждна.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент не се прилага за произведени в малки серии превозни средства.

(Привеждане в съответствие със съображение 11 и точка 3, буква б) от приложението.)

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент освен определенията, залегнали в член 3 от Директива 2007/46/ЕО и член 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 305/201312 на Комисията, се прилагат следните определения:

За целите на настоящия регламент освен определенията, залегнали в член 3 от Директива 2007/46/ЕО, се прилагат следните определения:

__________________

 

12 ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 1.

 

Обосновка

Позоваването на Делегиран регламент № 305/2013 на Комисията на практика би означавало, че Комисията може да изменя определенията в настоящото предложение чрез изменение на съответното определение в делегирания регламент. Тъй като посочените в настоящия член определения се считат за съществени елементи на посочения регламент, правомощието да определя тяхното значение не може да бъде делегирано на Комисията.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „бордова система e-Call“ означава система, задействана автоматично — чрез монтирани в автомобила датчици, или ръчно, която предава, посредством мобилни безжични далекосъобщителни мрежи, стандартизиран минимален набор от данни и установява аудио канал на базата на номер 112 между пътуващите в превозното средство и обществения център за приемане на спешни повиквания;

(1) „бордова система e-Call, основаваща се на номера 112“ означава система за спешни повиквания, съставена от монтирано в автомобила оборудване и средствата, които да задействат, управляват и извършат предаването на eCall, която се задейства автоматично — чрез монтирани в автомобила датчици, или ръчно, която излъчва сигнали посредством обществени мобилни безжични далекосъобщителни мрежи, за да даде възможност за предаването на стандартизиран минимален набор от данни и установяването на аудио канал на базата на номер 112 между пътуващите в превозното средство и подходящия обществен център за приемане на спешни повиквания;

 

(Хоризонтално изменение: ако бъде прието, позоваванията на „бордова система eCall“ ще бъдат заменени с „бордова система eCall, основаваща се на номера 112“ в целия текст)

Обосновка

Повикването от бордовата система eCall е спешно повикване, генерирано ръчно от пътуващите в превозното средство (чрез натискане на бутон) или автоматично (чрез задействане на бордовите датчици след удар). Когато бъде задействано, бордовото устройство eCall ще осъществи спешно повикване, като пренесе гласа и данните непосредствено до най-близкия център за спешна помощ. Гласовото повикване дава възможност на пътуващите в превозното средство да общуват с оператора на eCall и, при необходимост, да отменят оказването на спешна помощ, ако е подаден лъжлив алармен сигнал. Същевременно минимален набор от данни ще бъде изпратен на оператора на eCall, който приема гласовото повикване.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „бордова система“ означава оборудване, монтирано в автомобила заедно със средствата, които да задействат, управляват и извършат предаването eCall посредством публична мобилна безжична далекосъобщителна мрежа, осигуряваща връзка между превозното средство и средство за изпълняване на услугата eCall посредством обществена мобилна безжична съобщителна мрежа.

заличава се

Обосновка

Съчетанието от двете определения, предложено в този член, е в голяма степен объркващо, тъй като понятията изглеждат подобни или поне свързани, а определенията се припокриват и изобщо не са хармонизирани, като се използва различна терминология. За да се избегне объркване, второто определение може да бъде заличено и само първото определение да се прилага в целия текст.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) „eCall“ означава спешно повикване от превозно средство до номер 112, извършено посредством бордовата система eCall, основаваща се на номера 112;

Обосновка

Определението е ключов елемент за целите на регламента и следва да се посочи в самия текст на предложението.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) „обществен център за приемане на спешни повиквания“ (PSAP) означава физическото място, където първо постъпват спешните повиквания и за което отговаря държавен орган или частна организация, призната от съответната държава членка;

Обосновка

Определението е ключов елемент за целите на регламента и следва да се посочи в самия текст на предложението.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в) „минимален набор от данни“ или „МНД“ означава информацията, определена съгласно стандарта „Пътнотранспортни телематични системи — eSafety — минимален набор от данни за системата eCall (МНД)“ (EN 15722), която се изпраща на обществения център за приемане на спешни повиквания от системата eCall;

Обосновка

Определението е ключов елемент за целите на регламента и следва да се посочи в самия текст на предложението.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г) „бордово оборудване“ означава оборудване, постоянно инсталирано в превозното средство, което предоставя или има достъп до записаните в автомобила данни, необходими за минималния набор от данни (МНД) за извършване на операция в системата eCall чрез обществена мобилна безжична съобщителна мрежа;

Обосновка

Определението е ключов елемент за целите на регламента и следва да се посочи в самия текст на предложението.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2д) „обществена мобилна безжична съобщителна мрежа“ означава мобилна безжична съобщителна мрежа на разположение на обществеността в съответствие с Директива № 2002/21/ЕО1a и Директива № 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

 

__________________

 

1aДиректива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива), (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).

 

Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги («Директива за универсалната услуга») (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

Обосновка

Определението е ключов елемент за целите на регламента и следва да се посочи в самия текст на предложението.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителите демонстрират, че всички нови типове превозни средства, посочени в член 2, са оборудвани с бордова система eCall в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети по силата на настоящия регламент.

Производителите демонстрират, че всички нови типове превозни средства, посочени в член 2, са оборудвани с вградена бордова система eCall, основаваща се на номера 112, в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети по силата на настоящия регламент.

Обосновка

Въпреки че осигуряването на функционалността на системата eCall до известна степен би могло да бъде постигнато чрез използването на преносими решения (каквито са мобилните телефони), задължителното въвеждане за новите превозни средства с одобрение на типа следва да се основава на вградено в превозното средство оборудване, тъй като тези преносими устройства могат да бъдат отстранени или просто да бъде забравено тяхното активиране.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителите демонстрират, че всички техни нови типове превозни средства, са конструирани така, че да се осигури, че в случай на тежко произшествие, станало на територията на Съюза, автоматично се задейства eCall до единния европейски номер 112 за спешни повиквания.

Производителите демонстрират, че новите типове превозни средства са конструирани така, че да се осигури, че в случай на тежко произшествие, установено чрез активирането на един или повече датчици и/или процесори в превозното средство, станало на територията на Съюза, автоматично се задейства eCall до номер 112 за спешни повиквания.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителите демонстрират, че всички нови превозни средства, се конструирани така, че да се осигури, че eCall до единния европейски номер 112 за спешни повиквания може да бъде задействана ръчно.

Производителите демонстрират, че новите типове превозни средства, са конструирани по такъв начин, че да се гарантира, че eCall до номер 112 за спешни повиквания може да бъде задействана и ръчно.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Параграф 2 не засяга правото на собственика на превозното средство да използва друга система за спешни повиквания, инсталирана в превозното средство и предоставяща сходна услуга, в допълнение към бордовата система eCall, основаваща се на номера 112. В този случай другата система за спешни повиквания отговаря на стандарта EN 16102 „Интелигентни транспортни системи – Оперативни изисквания за системата eCall за подкрепа от трети страни“ и производителите гарантират, че само една система е активна към даден момент и че основаващата се на номера 112 бордова система eCall се задейства автоматично, в случай че другата система за спешни повиквания не работи.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Производителите осигуряват, че приемниците от бордовите системи са съвместими с услугите за определяне на местоположението, предоставяни от системите за спътникова навигация, включително системите „Галилео“ и EGNOS.

3. Производителите осигуряват, че приемниците от бордовите системи eCall, основаващи се на номер 112, са съвместими с услугите за определяне на местоположението, предоставяни от системите за спътникова навигация, и по-специално системите „Галилео“ и EGNOS.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Само тези бордови системи eCall, които могат да бъдат изпитани, се приемат за целите на одобрението на типа.

4. Само тези вградени бордови системи eCall, основаващи се на номера 112, които могат да бъдат изпитани, се приемат за целите на одобрението на типа.

Обосновка

Въпреки че осигуряването на функционалността на системата eCall до известна степен би могло да бъде постигнато чрез използването на преносими решения (каквито са мобилните телефони), задължителното въвеждане за новите превозни средства с одобрение на типа следва да се основава на вградено в превозното средство оборудване, тъй като тези преносими устройства могат да бъдат отстранени или просто да бъде забравено тяхното активиране.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Производителите демонстрират, че в случай на критична повреда в системата, установена по време на или след автоматичното тестване, която води до неспособност за извършване на спешно повикване eCall, пътниците в превозното средство ще бъдат уведомени за това.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Бордовата система eCall е достъпна за всички независими оператори безплатно и без дискриминация, най-малкото за целите на ремонта и поддръжката.

6. Бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, е достъпна за всички независими оператори безплатно и без дискриминация за целите на ремонта и поддръжката.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9 за установяване на подробните технически изисквания и изпитванията за одобрението на типа на бордовите системи eCall, както и за съответното изменение на Директива 2007/46/ЕО,.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9 за установяване на подробните технически изисквания и изпитванията за одобрението на типа на бордовите системи eCall, основаващи се на номера 112.

Обосновка

Измененията на Директива 2007/46/ЕО вече са предвидени в член 11 от предложението. Когато бъде приет, регламентът, заедно с делегираните актове, приети въз основа на него, ще се превърнат в отделен регламент в контекста на общностната процедура за одобрение на типа, предвидена в тази директива.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Техническите изисквания и изпитванията, посочени в първа алинея, се основават на изискванията, определени в параграфи 3, 4 и 6, както и на следните стандарти, когато това е приложимо:

Техническите изисквания и изпитванията, посочени в първа алинея, се приемат след консултации със съответните заинтересовани страни и се основават на изискванията, определени в параграфи 2, 2а, 3, 4 и 6, както и на наличните стандарти, свързани с eCall, и на Правилата на ИКЕ на ООН, когато това е приложимо, включително:

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7 – алинея 2 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) EN 15722 „Интелигентни транспортни системи — eSafety — минимален набор от данни за системата eCall (МНД)“;

Обосновка

В съчетание със заличаването на буква г) в параграф 7 следва да се направи допълнителна препратка и към EN стандарта за минималния набор от данни (МНД).

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) всякакви допълнителни стандарти или правила на ИКЕ на ООН, свързани със системите eCall.

заличава се

Обосновка

Това би създало несигурност относно спецификациите, съгласно които системите eCall се разработват и изпитват. Ако даден стандарт, включително позоваването на конкретна версия, не е известен в момента на приемане на регламента, той не следва да бъде изискван.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 6 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1a. Настоящият регламент не засяга разпоредбите на Директива 95/46/EО и Директива 2002/58/EО на Европейския парламент и на Съвета14a. Всяка обработка на лични данни посредством бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, е в съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в посочените директиви.

 

_____________

 

14aДиректива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО, производителите осигуряват, че превозните средства, оборудвани с бордова система eCall не са проследими и не са обект на постоянно проследяване при нормалния им работен режим, свързан с eCall.

Производителите гарантират, че превозните средства, оборудвани с бордова система eCall, основаваща се на номера 112, не са проследими и не са обект на постоянно проследяване при работния им режим, свързан с eCall, преди настъпване на извънредна ситуация.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Минималният набор от данни, изпратен от бордовата система eCall, включва само минимално необходимата информация, изисквана за правилното обработване на спешните повиквания.

2. МНД, изпратен от бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, се състои максимално от информацията, необходима съгласно стандарта, посочен в параграф 2в от член 3. МНД не се обработва за по-продължителен период от необходимото за целта, за която тези данни са обработени, и не се съхранява за по-дълъг период от изискваното за правилното обработване на спешните повиквания. МНД се съхранява по начин, който да позволява пълното му заличаване.

Обосновка

МНД се състои от данните, необходими за правилното обработване на спешните повиквания: ръчно или автоматично активиране; клас превозно средство; вид на използваното гориво; удостоверение за време; точно местоположение; посока на шофиране; минимален брой на поставени предпазни колани.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Производителите осигуряват, че на ползвателите на eCall е предоставена ясна и изчерпателна информация за обработката на данни, извършвана посредством бордова система eCall, и по-специално за:

3. Производителите осигуряват, че на ползвателите на eCall е предоставена ясна и изчерпателна информация за съществуването на безплатна обществена система eCall, основаваща се на номера 112, и за обработката на данни, извършвана посредством бордова система eCall, основаваща се на номера 112, и по-специално за:

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) целите на обработването в eCall;

г) конкретните цели на обработването в eCall, което следва да е ограничено до извънредните ситуации, посочени в член 5, параграф 2, първа алинея;

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) срока за съхранение на данните в бордовата система;

е) срока за съхранение на данните в бордовата система eCall, основаваща се на номера 112;

Обосновка

Изменението отразява заличаването на определението за „бордова система“.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) факта, че няма постоянно проследяване на превозното средство;

ж) факта, че няма проследяване на превозното средство, което е извън събирането на минималния набор от данни, необходим, за да може бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, да определи и да предаде местоположението и посоката на движение на превозното средство при съобщаване за инцидент, както и факта, че данните от проследяването се съхраняват на устройството само за времето, което е абсолютно необходимо за тази цел;

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за) фактът, че данните, събрани от обществените центрове за приемане на спешни повиквания чрез бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, трябва да не бъдат предоставяни на трети страни без активното предварително съгласие на субекта на данните;

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) всяка необходима допълнителна информация относно обработката на лични данни във връзка с предоставянето на частна услуга eCall и/или други услуги с добавена стойност.

i) всяка необходима допълнителна информация относно проследимостта, проследяването и обработката на лични данни във връзка с предоставянето на частна услуга eCall и/или други услуги с добавена стойност, която подлежи на изрично съгласие от страна на ползвателя и е в съответствие с Директива 95/46/EО. Отчита се по-специално фактът, че може да има разлики между обработката на данни, извършена чрез бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и частните системи eCall или чрез други услуги с добавена стойност.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Производителите предоставят информацията по параграф 3 като част от техническата документация, доставена заедно с превозното средство.

Обосновка

Следва да се разясни също така начинът за съобщаване на потребителя на информацията относно обработката на лични данни.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. За да се избегне объркване по отношение на преследваните цели и добавената стойност на обработката, информацията, посочена в параграф 3, се предоставя на ползвателя поотделно за бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и за други системи eCall, преди да се използва системата.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в. Производителите гарантират, че бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и друга инсталирана система за спешни повиквания и система, която предоставя услуги с добавена стойност, са проектирани по такъв начин, че между тях не е възможен обмен на лични данни. Неизползването на друга система или на услуга с добавена стойност или отказът на субекта на данните да даде съгласие за обработка на личните му данни за частна услуга не могат да имат неблагоприятно въздействие върху използването на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и/или за ползвателя на eCall.

 

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9, които допълнително определят изискването за отсъствие на проследимост и на проследяване и за технологиите за защитата на правото на личен живот, посочени в параграф 1, както и условията на частната обработка на данни и на информация за ползвателя, посочена в параграф 3.

4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9, с които допълнително определя изискването за отсъствие на проследимост и на проследяване и за технологиите за защитата на правото на личен живот, посочени в параграф 1, във връзка с eCall, по-специално мерките за сигурност, които доставчиците на eCall услуги ще предприемат, за да гарантират законната обработка на данни и за да предотвратят неразрешен достъп, разкриване, промяна или загуба на обработени лични данни, както и условията на обработка на лични данни и на информация за ползвателя, посочена в параграф 3.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Считано от 1 октомври 2015 г., националните органи издават одобрение на типа на ЕО по отношение на бордовата система eCall само на нови типове превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети по силата на настоящия регламент.

Считано от ...*, националните органи издават одобрение на типа на ЕО по отношение на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, само на нови типове превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети по силата на настоящия регламент.

 

__________

 

* ОВ: моля, въведете началната дата на прилагане на настоящия регламент.

Обосновка

Парламентът призова за задължително въвеждане на бордовата система eCall до 2015 г. и желае тази цел да бъде постигната. Признавайки обаче факта, че отрасълът ще се нуждае от достатъчно време, за да развие и тества системите eCall, и като има предвид, че окончателната дата на приемане на този регламент все още не е известна, крайният срок 1 октомври 2015 г. може да бъде преосмислен на по-късен етап.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Периодични технически проверки

 

Изискванията за периодични технически проверки по отношение на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, се уреждат с Регламент (ЕС) № ... на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да освободи определени превозни средства или класове превозни средства от категории M1 и N1 от задължението за монтиране на бордова система eCall, определено в член 4, ако вследствие на анализ на разходите и ползите, извършен или възложен от Комисията, и като се вземат предвид всички съответни аспекти на безопасността, прилагането на тези системи се окаже неподходящо за засегнатото превозно средство или клас превозни средства.

1. Комисията може да освободи определени класове превозни средства от категории M1 и N1 от задължението за монтиране на бордова система eCall, основаваща се на номера 112, определено в член 4, ако вследствие на анализ на разходите и ползите, както и на технически анализ, извършен или възложен от Комисията, и като се вземат предвид всички съответни аспекти на безопасността, се окаже, че монтирането на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, не е належащо за по-нататъшно подобряване на безопасността на движение по пътищата поради факта, че засегнатият клас превозни средства е проектиран главно за използване извън пътя или не притежава подходящ задействащ механизъм. Тези освобождавания са ограничени на брой.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 9, които да определят освобождаванията, посочени в параграф 1. Тези освобождавания обхващат ТАКИВА превозни средства като превозните средства със специално предназначение и превозните средства без въздушни възглавници, и са ограничени на брой.

2. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 9, които да определят освобождаванията, посочени в параграф 1.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 7, член 6, параграф 4 и в член 8, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [...][Службата за публикации, моля, въведете точната дата на влизане в сила].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 7, член 6, параграф 4 и член 8, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от …*. Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

____________

 

* ОВ: моля въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 7, член 6, параграф 4 и член 8, параграф 2, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията за намерението си да не повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 7, член 6, параграф 4 и член 8, параграф 2, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията за намерението си да не повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки определят правилата за санкциите, приложими при несъответствие на производителите с разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички мерки, за да осигурят тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията и без забавяне нотифицират на Комисията всякакви последващи изменения, които ги засягат.

1. Държавите членки определят правилата за санкциите, приложими при несъответствие на производителите с разпоредбите на настоящия регламент и съответните делегирани актове, и предприемат всички мерки, за да осигурят тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, и по-специално при неспазване на член 6 от настоящия регламент. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията и без забавяне нотифицират на Комисията всякакви последващи изменения, които ги засягат.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) нарушаване на разпоредбите, съдържащи се в член 6.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Докладване и преглед

 

1. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно готовността на телекомуникационната инфраструктура и на инфраструктурата на обществените центрове за приемане на спешни повиквания, необходима за системата eCall в държавите членки. Ако от доклада става ясно, че инфраструктурата за системата eCall няма да заработи преди датата, посочена в член 12, Комисията предприема подходящи действия.

 

2. Не по-късно от 1 октомври 2018 г. Комисията изготвя доклад за оценка относно резултатите на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, включително степента на нейното навлизане, който доклад се представя на Европейския парламент и на Съвета. Комисията проучва дали в обхвата на регламента следва да бъдат включени и други категории превозни средства, като например двуколесни моторни превозни средства, тежкотоварни автомобили, градски и туристически автобуси и селскостопански трактори. Ако е целесъобразно, за тази цел Комисията представя законодателно предложение.

 

3. Възможно най-бързо и при никакви обстоятелства не по-късно от ...* Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за техническите изисквания за оперативно съвместима, стандартизирана и обезопасена платформа с открит достъп след провеждането на широкообхватни консултации с всички заинтересовани страни, включително производителите на превозни средства и независимите оператори, и след оценка на въздействието. Ако е целесъобразно, освен доклада Комисията представя законодателно предложение в този смисъл. Бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, се базира на стандартите за тази платформа веднага след като те бъдат налице.

 

______________

 

* ОВ: моля, въведете датата: една година след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 12 – параграф -2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-2a. Член 5, параграф 7, член 6, параграф 4, член 8, параграф 2 и член 9, и член 10а се прилагат от ...*.

 

__________

 

* ОВ: моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 октомври 2015 г.

2. Членовете, различни от посочените в параграф - 2а, се прилагат, считано от 1 октомври 2015 г.

Обосновка

Парламентът призова за задължително въвеждане на бордовата система eCall до 2015 г. и желае тази цел да бъде постигната. Признавайки факта обаче, че отрасълът ще се нуждае от достатъчно време, за да развие и тества системите eCall, и като има предвид, че окончателната дата на приемане на този регламент все още не е известна, крайният срок 1 октомври 2015 г. може да бъде преосмислен на по-късен етап.

Изменение  68

Предложение за регламент

Приложение – точка 6

Директива 2007/46/ЕО

Приложение ХІ – допълнение 1 – точка 71

 

Текст, предложен от Комисията

(6) В таблицата в допълнение 1 към приложение XI, се добавя следната точка 71.:

Позиция

Предмет

Регулаторен акт

M12 500 (

1) kg

M1 >2 500 (

1) kg

M2

M3

71.

Система eCall

В Регламент (ЕС) №….

A

A

N/A

N/A

 

Изменение

заличава се

(Привеждане в съответствие с измененията на съображение 12 и член 8)

(1)

OВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 47.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Според събрани от Комисията данни през 2012 г. около 28 000 души са загинали и над 1,5 милиона са били ранени при над един милион пътнотранспортни произшествия по пътищата на Европа. В допълнение към трагичната загуба на човешки живот и броя на пострадалите това представлява и икономическа тежест от около 130 млрд. EUR под формата на разходи за обществото всяка година.

ЕС е твърдо решен да намали броя на пътнотранспортните произшествия, както и да смекчи последиците от тях, когато те се случат. Когато бъде окончателно въведена в рамките на целия ЕС и бъде на разположение на всеки един водач, системата eCall значително ще допринесе за постигането на тези цели. Главната полза от нея ще бъде намаляването на броя на смъртните случаи и смекчаването на сериозността на нараняванията, причинени от пътнотранспортни произшествия, поради по-бързото пристигане на службите за спешна помощ на мястото на произшествието.

Като един от основните поддръжници на въвеждането на системата eCall в продължение на дълго време, на 12 юли 2012 г. Европейският парламент прие с голямо мнозинство съвместен доклад на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по транспорт и туризъм относно eCall: нова услуга на номер 112 за граждани, за който докладчикът имаше удоволствието да бъде съдокладчик с Дитер-Лебрехт Кох. Като изразява съжаление относно закъснението и липсата на напредък по отношение на доброволното въвеждане на системата eCall до момента, настоящият доклад взе предвид оценката на въздействието, изготвена от Комисията, която сочи, че задължителното въвеждане на системата eCall чрез законодателни действия е единствената възможност за постигането на всички положителни резултати. Парламентът тогава призовава Комисията да представи предложение в рамките на Директива 2007/46/ЕО, за да гарантира задължителното въвеждане до 2015 г. на обществена система eCall, основаваща се на телефонен номер 112, във всички нови автомобили с одобрение на типа във всички държави членки.

Поради това докладчикът приветства предложението на Комисията за въвеждане на изискване за оборудване на превозни средства с бордова система eCall, което беше представено заедно с предложението за разгръщане на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС. Когато бъдат приети, тези две предложения ще допълнят регулаторната рамка на системата eCall, за да се гарантира, че от октомври 2015 г. всички нови модели леки автомобили и лекотоварни превозни средства ще бъдат оборудвани със системата eCall за повиквания на номер 112, както и че ще бъде създадена необходимата инфраструктура за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall в центровете за спешни повиквания. Това ще гарантира съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на обхващащата целия ЕС услуга eCall.

Докладчикът счита, че и двете предложения в много голяма степен съответстват на поисканото от Парламента, и предлага да бъдат одобрени основните им елементи. По този начин, и като своевременно вземе под внимание предложенията на Комисията, Парламентът ще запази водещата си позиция сред поддръжниците на въвеждането на eCall и така ще даде своя принос за превръщането на системата eCall в реалност до договорения краен срок – 2015 г.

Що се отнася до предложението относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall, което е предмет на настоящия доклад, докладчикът изразява пълна подкрепа за предложението на Комисията и за целите, които то се стреми да постигне. Все пак са налице специфични аспекти, в които докладчикът счита, че предложението би могло да бъде допълнително подобрено или изяснено с цел да се гарантира постигането на положителни резултати за всички засегнати страни.

Допълнителни услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност (платформа с открит достъп)

С разгръщането на обхващаща целия ЕС публична услуга eCall бъдещите превозни средства ще бъдат оборудвани с основна, вградена в автомобила телематична платформа, която ще свързва технически компоненти (безжична комуникация с технология за точно позициониране и връзка с контролните и сензорните системи на превозното средство) и би могла да бъде в основата на някои бордови приложения или услуги.

За да се гарантира свободен избор за потребителите, лоялна конкуренция, както и за да се насърчат иновациите и да се повиши конкурентоспособността, докладчикът счита, че бордовата система eCall следва да бъде открита за евентуални бъдещи бордови приложения и услуги. Въпреки това докладчикът счита също така, че акцентът следва най-напред да бъде поставен върху аспектите на безопасността. Следва да се гарантира, че въвеждането на всякакви допълнителни бордови приложения или услуги няма да доведе до забавяне на въвеждането на основаващата се на номер 112 бордова система eCall. Същевременно Комисията следва да бъде насърчавана да активизира допълнително своята работа по отношение на услугите с добавена стойност, които биха могли да доведат до допълнителни ползи както за потребителите, така и за промишлеността, особено във връзка със защитата на личните данни.

Частни услуги за спешни повиквания (поддържани от доставчици, които се явяват трета страна, системи eCall)

Частните услуги за спешни повиквания бяха въведени за пръв път в Европа в края на 90-те години на миналия век, като понастоящем се предоставят от различни автомобилни отрасли и доставчици на услуги. Въпреки това едва около 0,7% от превозните средства в ЕС понастоящем са оборудвани с частни системи за спешни повиквания и техният брой расте много бавно. Освен това тези частни системи не предлагат оперативна съвместимост или непрекъснатост на територията на целия ЕС. Обикновено те се предлагат само в луксозни автомобили и в държави, в които съществуват ясни икономически аргументи.

Докладчикът счита, че подобно на предлагането на всякакви допълнителни приложения или услуги успоредно с обхващащата целия ЕС публична услуга eCall, основаваща се на телефонния номер за спешни повиквания 112, могат да съществуват и частни услуги за спешни повиквания, при условие че са взети необходимите мерки за осигуряване на непрекъснатостта в предоставянето на услугата на потребителя и са предприети необходимите мерки за защита на личните данни.

eCall следва да бъде публична услуга за спешни повиквания, която е безплатна и от която се ползва всеки водач навсякъде в Европа, независимо от това каква е марката на неговия автомобил. Всички превозни средства следва да бъдат оборудвани с публичната, основаваща се на номер 112 бордова система eCall, която следва винаги да бъде на разположение, най-малкото като резервен вариант. Освен това на потребителите следва да се предостави ясна информация за разликите между бордовата система eCall и поддържаните от трети страни системи за спешни повиквания, като те следва да имат възможността да се прехвърлят по всяко време към обхващащата целия ЕС услуга eCall.

Други разяснения

В допълнение към описаните по-горе аспекти докладчикът счита, че е важно да се гарантира в цялото предложение, че задължителното въвеждане на бордовата система eCall се основава на вградено в превозното средство оборудване, а не на преносими устройства (като мобилни телефони), тъй като последните могат да бъдат отстранени или просто да бъде забравено тяхното активиране.

Освен това следва да се подкрепи предложението на Комисията за въвеждане през първата фаза на задължителното оборудване на превозните средства с бордовата система eCall единствено в категориите превозни средства, в които вече съществуват подходящи механизми за задействане. Все пак Комисията следва да бъде насърчена да направи крачка напред въз основа на вече започнатата работа и да представи предложения за разширяване на обхвата на предоставянето на услугата eCall възможно най-скоро и за мотоциклети, както и за тежкотоварни превозни средства и автобуси.

Докладчикът счита също така, че системата eCall следва да бъде периодично тествана, за да се осигури нейната функционалност през целия период на експлоатация на превозното средство. Тъй като този аспект излиза извън обхвата на законодателството за одобрение на типа и в настоящото предложение не могат да бъдат въведени задължения, съзаконодателите следва да бъдат насърчени да имат предвид въвеждането на системата eCall при преразглеждането на Директива 2009/40/ЕО относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета.

Накрая, за да се гарантира яснотата на настоящия законодателен акт, докладчикът предлага промени в определенията, използвани за неговите цели, както и в правомощията, които следва да бъдат делегирани на Комисията по отношение на приемането на делегирани актове.


ПРИЛОЖЕНИЕ - СПИСЪК НА ИЗЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Декларация за отказ от отговорност

Настоящият списък на заинтересовани страни е съставен въз основата на заседания, кореспонденция и документи за изразяване на позиция от момента на избирането на докладчика до изтичането на крайния срок за представяне на настоящия проектодоклад през октомври 2013 г.

Трябва да се отбележи, че списъкът не е изчерпателен, тъй като е трудно да се включи целият косвен принос и подкрепата, които вдъхновиха настоящия доклад. Трябва да се отбележи също така, че настоящият проектодоклад бележи само началната фаза на законодателната работа в Парламента, като разискванията и законодателната работа ще продължат до окончателното приемане на законодателния акт. Заинтересованите страни допринасят и на по-късните етапи; поради това приложеният списък следва да се разглежда като непълен.

Целта, която преследва докладчикът чрез представянето на информация за лобистите, е да покаже по открит начин откъде произтича мотивацията за настоящия проектодоклад.

Списък на заинтересованите страни

   ACEA - Европейска асоциация на производителите на автомобили;

   AFCAR – Алианс за свобода на поправянето на автомобили

   BMW

   BOSCH

   CLEPA - Европейска асоциация на доставчиците на автомобилни части

   EENA – Асоциация за европейски номер за спешни повиквания

   ERTICO

   ETSC - Европейски съвет за транспортна безопасност

   Европейска агенция за глобална навигационна спътникова система (ГНСС)

   FIA – Международна автомобилна федерация

   FIGIEFA – Международна федерация на дистрибуторите на едро на автомобилни части

   GDV – Асоциация на германските застрахователи

   Hyundai

   IMA - Inter Mutuelles Assistance

   Insurance Europe

   JAMA

   PSA

   SNSA – Национален синдикат на дружествата за оказване на помощ

   Toyota Motor Europe

   VDA - Асоциация на германските автомобилни производители

Най-накрая следва да се отбележи, че докладчикът е работил по въпроса дълги години, включително в качеството на съдокладчик по доклада по собствена инициатива през 2012 г. Можете да се свържете с бюрото на докладчика за изложения на заинтересовани страни, предшестващи началото на работата по настоящия доклад.


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (*) (4.2.2014)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

Докладчик по становище: Аксел Фос

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение предвижда задължително въвеждане на бордовата система eCall в новите типово одобрени превозни средства в Европа. То е част от набор правни актове на ЕС за осигуряване на разгръщането до 1 октомври 2015 г. на услугата eCall, основаваща се на номер 112. Поради това то съдържа няколко задължения на производителите на превозни средства/оборудване. В допълнение към услугата eCall, основаваща се на номер 112, на ползвателите могат да бъдат предложени за различни цели допълнителни услуги eCall или услуги eCall с добавена стойност.

Предоставянето на услуги eCall се основава на обработка на различни категории лични данни (напр. идентификация на автомобила, местоположение на превозното средство, спецификации на превозното средство, самоличност на собственика и др.).Поради това тази обработка е предмет на правото на ЕС за защитата на данните, а именно Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), за да се гарантира, че правата на физическите лица се спазват.

Настоящото становище има за цел да гарантира, че правният инструмент, който ще бъде приет в крайна сметка, осигурява пълно спазване на принципите за защита на данните, предвидени в Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО. Предлаганите изменения вземат предвид становищата и дейността на европейските органи за защита на данните, по-специално на Работната група по член 29 за защитата на данни, която проведе активна дейност със заинтересовани лица в миналото, с цел да издаде няколко препоръки по отношение на разгръщането на системите eCall.

Докладчикът счита, че е от значение да се прави разграничение между бордова система eCall, основаваща се на номер 112, и допълнителни възможни частни услуги eCall или услуги eCall с добавена стойност. С оглед на аспектите за защита на данните двете системи следва да бъдат третирани по различен начин. Системата eCall, основаваща се на номер 112, следва да бъде активирана по подразбиране и следва да функционира без предварителното съгласие на субекта на данните. Системата трябва да бъде в неактивно състояние и проследяване не се допуска. При активиране тя предава единствено минимален набор от данни, изрични посочен в (МНД) (EN 15722) и следва принципа на ограничаване в рамките на целта.

Що се отнася до частната система eCall или системата eCall с добавена стойност, изискванията за защита на данните са различни. Обработката на лични данни зависи от предварителното съгласие на субекта на данните или от сключването на договор за използването на тези данни между администратора и субекта на данните. Трябва да се даде ясна идентификация и информация за субекта на данни.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Бордовата система eCall, използваща номер 112, е услуга от общ интерес и следователно следва да е свободно безплатно, т.е. да се предоставя безплатно. Разходите за бордовата система eCall, използваща номер 112, не трябва да се прехвърлят на потребителите.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Предоставянето на точна и надеждна информация за местоположението е съществен елемент на ефективната работа на бордовата система eCall. Поради това е целесъобразно да се изисква нейната съвместимост с услугите, предоставяни от програмите за спътникова навигация, включително системите, създадени по програмите „Галилео“ и EGNOS, определени в Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)8.

(6) Предоставянето на точна и надеждна информация за местоположението при спешни ситуации е съществен елемент на ефективната работа на бордовата система eCall. Поради това е целесъобразно да се изисква нейната съвместимост с услугите, предоставяни от програмите за спътникова навигация, включително системите, създадени по програмите „Галилео“ и EGNOS, определени в Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)8.

__________________

__________________

8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1.

8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1.

Обосновка

Прави се уточнение, че данните за местоположението следва да бъдат събирани единствено при спешни ситуации с цел оказване на спешна помощ.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall следва да не нарушава правото на всички заинтересовани страни, като производители на леки автомобили и независими оператори да предлагат допълнителни услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност, успоредно или като се гради върху бордовата система eCall, използваща номер 112. Въпреки това тези допълнителни услуги следва да бъдат проектирани така, че да не увеличават отвличането на вниманието на водача.

(8) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall следва да не нарушава правото на всички заинтересовани страни, като производители на леки автомобили и независими оператори да предлагат допълнителни услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност, успоредно или като се гради върху бордовата система eCall, използваща номер 112. Въпреки това тези допълнителни услуги следва да бъдат проектирани така, че да не увеличават отвличането на вниманието на водача. Бордовата система eCall, основаваща се на номер 112, и системата, която предоставя частни услуги eCall или услуги eCall с добавена стойност, следва да бъдат технически отделени по начин, който също така позволява както успоредно, така и отделно използване. Системите не могат да се възпрепятстват една друга по отношение на съответното им функциониране. Неизползването на частна услуга eCall или услуга eCall с добавена стойност, както и отказът на субекта на данните да даде съгласие за обработка на личните му данни за услугата, не могат да имат неблагоприятно въздействие върху използването на основаващата се на номер 112 бордова система eCall, предоставена от производителя или доставчика на мобилна телефонна мрежа.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С цел да се осигури свободен избор на потребителите и лоялна конкуренция, както и да се насърчат иновациите и да се даде тласък на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза на световния пазар в областта на информационните технологии, бордовата система eCall, следва да е достъпна безплатно и без дискриминация за всички независими оператори, и да е на основата на оперативно съвместима платформа с открит достъп за евентуални бъдещи бордови приложения или услуги.

(9) С цел да се осигури свободен избор на потребителите и лоялна конкуренция, както и да се насърчат иновациите и да се даде тласък на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза на световния пазар в областта на информационните технологии, частните бордови системи eCall или бордовите системи eCall с добавена стойност следва да се основават на принципа на преносимост на данните.

Обосновка

Свободният достъп на трети страни до техническите възможности на бордовата система eCall би довел до значителни рискове във връзка със защитата на данните. Частните услуги/услугите с добавена стойност обаче следва да се основават на принципа на преносимост на данните, т.е. да гарантират правото на потребителите да пренасят собствените данни от дадена услуга или място на друга услуга или друго място Това позволява на потребителите да сменят по-лесно частните услуги/услугите с добавена стойност, което допринася за по-справедливи условия на конкуренция.

Изменение   5

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) В съответствие с препоръките, направени от Работната група по член 29 за защитата на данни, и съдържащи се в „Работния документ относно защитата на данни и последиците, свързани с правото на личен живот за инициативата eCall“, приет на 26 септември 2006 г.9 , всяко обработване на лични данни посредством бордовата система eCall следва да е в съответствие с правилата за защита на лични данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни10 и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)11, по-специално с цел да се гарантира, че превозните средства, които са оборудвани с бордова система eCall, при нормален работен режим, свързан с eCall за номер 112, не са проследими и не са подложени на постоянно проследяване и че минималният набор от данни, изпратени от бордовата система eCall включва минималната информация, необходима за подходящото обработване на спешни повиквания.

(13) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни10 и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)11, както и членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, уреждат обработката на лични данни, извършена в контекста на настоящия регламент чрез бордовата система eCall и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално на независимите публични органи, определени от държавите членки в съответствие с тези директиви. Гарантира се, че превозните средства, които са оборудвани с бордова система eCall, при нормален работен режим, свързан с eCall за номер 112, не са проследими и не са подложени на постоянно проследяване, че техните лични данни не се съхраняват и че минималният набор от данни, изпратени от бордовата система eCall, включва минималната информация, необходима за подходящото обработване на спешни повиквания. При дадено съгласие от страна на субекта на данните или при сключен договор между двете страни могат да се приложат други условия за друга система за спешни повиквания, инсталирана в превозното средство в допълнение към бордовата система eCall, които обаче са в съответствие с тези директиви.

________________

________________

9 1609/06/EN – WP 125

 

10 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

10 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

11 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

11 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Настоящият регламент отчита препоръките, направени от Работната група по член 29 за защитата на данни и съдържащи се в „Работния документ относно защитата на данни и последиците, свързани с правото на личен живот за инициативата eCall“, приет на 26 септември 2006 г.1a.

 

________________

 

1a 1609/06/EN -WP 125.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) С цел да осигури прилагането на общи технически изисквания за бордовата система eCall, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на подробните правила за прилагането на съответните стандарти, за изпитването, за защитата на лични данни и правото на личен живот и за освобождаването за някои превозни средства или класове превозни средства от категории M1 и N1. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и навременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(15) С цел да осигури прилагането на общи технически изисквания за бордовата система eCall, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на подробните правила за прилагането на съответните стандарти, за изпитването, за защитата на лични данни и правото на личен живот и за освобождаването за някои превозни средства или класове превозни средства от категории M1 и N1. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, по-специално с Европейския надзорен орган по защита на данните и с Работната група по член 29 за защитата на данни, създадена с Директива 95/46/EО. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и навременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) На производителите на превозни средства следва да се предостави достатъчно време за адаптиране към техническите изисквания на настоящия регламент.

(16) При изпълнението на техническите изисквания производителите на превозни средства следва да интегрират техническия аспект на защитата на данните в бордовите системи и да спазват принципа на защита на личния живот още при проектирането.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други определя целите и начините за обработка на лични данни; когато целите и средствата за обработката се определят от правото на Съюза или от правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото назначаване могат да бъдат предвидени от правото на Съюза или от правото на държава членка;

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правила относно правото на личен живот и защитата на данни

Правила относно правото на личен живот и защитата на данни

 

-1. Разпоредбите на настоящия регламент не засягат разпоредбите на Директива 95/46/EО и Директива 2002/58/EО на Европейския парламент и на Съвета. Всяко обработване на лични данни посредством бордовата система eCall е в съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в тези директиви.

1. В съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО, производителите осигуряват, че превозните средства, оборудвани с бордова система eCall не са проследими и не са обект на постоянно проследяване при нормалния им работен режим, свързан с eCall.

1. Производителите осигуряват, че превозните средства, оборудвани с бордова система eCall не са проследими и не са обект на постоянно проследяване при техния работен режим, свързан с eCall.

В бордовата система eCall са вградени технологии за защитата на правото на личен живот, за да се осигури на ползвателите желаната степен на защита на правото на личен живот, както и необходимите предпазни мерки, за да се предотвратят наблюдение и злоупотреба.

В бордовата система eCall са вградени технологии за защитата на правото на личен живот, за да се осигури на ползвателите желаната степен на защита на правото на личен живот, както и необходимите предпазни мерки, за да се предотвратят наблюдение и злоупотреба.

2. Минималният набор от данни, изпратен от бордовата система eCall, включва само минимално необходимата информация, изисквана за правилното обработване на спешните повиквания.

2. Минималният набор от данни, изпратен от бордовата система eCall, се състои максимално от информацията, изисквана съгласно стандарта „Интелигентни транспортни системи – eSafety – Минимален набор от данни за системата eCall (МНД)“ (EN 15722), а именно ръчно или автоматично активиране; клас превозно средство; вид на използвано гориво; удостоверение за време; точно местоположение; посоката на шофиране; минимален брой на предпазните колани. От бордовата система eCall не могат да се изпращат допълнителни данни. Минималният набор от данни може да бъде съхраняван единствено за времето, необходимо за правилното обработване на спешните повиквания, а данните се съхраняват във формат, който позволява тяхното пълно заличаване.

3. Производителите осигуряват, че на ползвателите на eCall е предоставена ясна и изчерпателна информация за обработката на данни, извършвана посредством бордова система eCall, и по-специално за:

3. Производителите осигуряват, че на ползвателите на eCall е предоставена ясна и изчерпателна информация за обработката на данни, извършвана посредством бордова система eCall, и по-специално за:

a) препратка към правното основание за обработката;

a) препратка към правното основание за обработката;

б) факта, че бордовата системата система eCall е активирана по подразбиране;

б) факта, че бордовата системата система eCall е активирана по подразбиране;

в) условията на обработката на данни, която се извършва от бордовата система eCall;

в) условията на обработката на данни, която се извършва от бордовата система eCall;

г) целите на обработването в eCall;

г) конкретните цели на обработването в eCall;

д) видовете данни, които се събират и обработват, и получателите на тези данни,

д) видовете данни, които се събират и обработват, и получателите на тези данни,

е) срока за съхранение на данните в бордовата система;

е) срока за съхранение на данните в бордовата система или ако това не е възможно, критериите за определяне на този срок; във всеки случай личните данни не се обработват за по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които те са били обработени;

ж) факта, че няма постоянно проследяване на превозното средство;

ж) факта, че няма проследяване на превозното средство, което е извън събирането на минималния набор от данни, необходим, за да може бордовата система eCall да определи и да предаде местоположението и посоката на движение на превозното средство при съобщаване за инцидент, както и факта, че данни от проследяването се съхраняват на устройството само за времето, което е абсолютно необходимо за тази цел;

з) условията за упражняването на правата на обектите на данните;

з) условията за упражняването на правата на обектите на данните; информацията за връзка с администратора;

и) всяка необходима допълнителна информация относно обработката на лични данни във връзка с предоставянето на частна услуга eCall и/или други услуги с добавена стойност.

и) всяка необходима допълнителна информация относно проследимостта и проследяването, както и обработката на лични данни във връзка с предоставянето на частна услуга eCall и/или други услуги с добавена стойност, която подлежи на изрично съгласие от страна на ползвателя и е в съответствие с Директива 95/46/EО. Отчита се по-специално фактът, че може да има разлики между обработката на данни, извършена чрез бордовата система eCall и частните системи eCall или чрез други услуги с добавена стойност.

4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9, които допълнително определят изискването за отсъствие на проследимост и на проследяване и за технологиите за защитата на правото на личен живот, посочени в параграф 1, както и условията на частната обработка на данни и на информация за ползвателя, посочена в параграф 3.

4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9, след като се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните, които допълнително определят технологиите за защитата на правото на личен живот, посочени в параграф 1, и по-специално начина, по който може да се получи съгласие от ползвателя на eCall, начина, по който може да бъде гарантирана неговата идентификация, ако превозното средство се използва от няколко лица, мерките за сигурност, които приемат доставчиците на услуги eCall, за да гарантират законосъобразно обработване на данните и да предотвратят неразрешен достъп, разкриване, промяна или загуба на лични данни, както и условията на частната обработка на данни и на информация за ползвателя, посочена в параграф 3.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. В съответствие с параграф 3 производителите на превозни средства предоставят допълнително информация относно бордовите системи в техническата документация на превозното средство. Освен това при закупуване на превозно средство производителите и препродавачите следва да предоставят тази информация под формата на листовка с основна информация на прост, разбираем език.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. За да се избегне объркване по отношение на преследваните цели и добавената стойност на обработката, информацията, посочена в параграф 3, се предоставя на ползвателя поотделно за бордовата система eCall и за други системи eCall, преди да се използва системата.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в. Производителите гарантират, че бордовата система eCall и друга инсталирана система за спешни повиквания и система, която предоставя услуги с добавена стойност, са технически отделени и между тях не е възможен обмен на лични данни. Неизползването на друга система или услуга с добавена стойност, както и отказът на субекта на данните да даде съгласие за обработка на личните му данни за частна услуга, не могат да имат неблагоприятно въздействие върху използването на бордовата система eCall и/или ползвателя на eCall.  

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да освободи определени превозни средства или класове превозни средства от категории M1 и N1 от задължението за монтиране на бордова система eCall, определено в член 4, ако вследствие на анализ на разходите и ползите, извършен или възложен от Комисията, и като се вземат предвид всички съответни аспекти на безопасността, прилагането на тези системи се окаже неподходящо за засегнатото превозно средство или клас превозни средства.

1. Комисията може да освободи определени превозни средства или класове превозни средства от категории M1 и N1 от задължението за монтиране на бордова система eCall, определено в член 4, ако вследствие на анализ на разходите и ползите и на технически анализ, извършен или възложен от Комисията, и като се вземат предвид всички съответни аспекти на безопасността, прилагането на тези системи се окаже неподходящо за засегнатото превозно средство или клас превозни средства.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с настоящия член, които допълнително определят технологиите за защитата на правото на личен живот, посочени в член 6, параграф 1, както и условията на частната обработка на данни и на информация за ползвателя, посочена в член 6, параграф 3.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 7, член 6, параграф 4 и член 8, параграф 2, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията за намерението си да не повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 7, член 6, параграф 4 и член 8, параграф 2, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията за намерението си да не повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

Споменатите делегирани правни актове оказват голямо отражение върху гражданите. Поради това на Парламента и на Съвета следва да бъде предоставен по-дълъг срок за повдигане на възражения.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) нарушения на разпоредбите, предвидени в член 6 от настоящия регламент.

Обосновка

Производителите следва да подлежат и на санкции за нарушения срещу неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Разгръщането на бордовата система eCall

Позовавания

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

1.7.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.12.2013

Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

16.1.2014

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Axel Voss

5.11.2013

Разглеждане в комисия

28.11.2013

30.1.2014

 

 

Дата на приемане

30.1.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

11

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Svetoslav Hristov Malinov, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zuzana Brzobohatá, Santiago Fisas Ayxela, Jens Geier, María Irigoyen Pérez, Evelyn Regner, Bart Staes, Tadeusz Zwiefka


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (10.1.2014)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската комисия работи върху предложенията, свързани със системата e-Call, от 2005 г. насам и първоначално тя обмисляше въвеждането на системата единствено на доброволни начала. Такъв подход се оказа неуспешен, като се има предвид, че понастоящем едва около 0,7 % от превозните средства са оборудвани със система eCall.

За да се намери изход от тази ситуация, Комисията понастоящем избира „регулаторен“ подход, който ще направи задължително въвеждането на системата e-Call в нови превозни средства. Системата eCall ще се основава на инсталирането във всички автомобили на типово одобрено оборудване за единния европейски номер за спешни повиквания 112 и на установяването на рамка за обработване на повикванията от системата eCall в далекосъобщителните мрежи и центровете за приемане на спешни повиквания. Този подход ще направи системата eCall достъпна за всички граждани в Европа като в достъпна в целия ЕС услуга.

Допълнителни услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност (платформа с открит достъп)

С разгръщането на достъпната в целия ЕС обществена услуга eCall бъдещите превозни средства ще бъдат оборудвани с основна вградена в автомобила телематична платформа, която ще свързва технически компоненти (безжична комуникация с технология за точно позициониране и връзка с контролните и сензорните системи на превозното средство). Въпреки това докладчикът счита, че други услуги, предоставяни на потребителите, трябва да бъдат разглеждани в специално създаден регламент относно интелигентните системи за управление на движението и телематичните платформи. Регламентът относно изискванията за типово одобрение във връзка със системата ECall следва да се съсредоточи само върху услугите за спешна помощ, предоставяни чрез европейската инфраструктура на номера за спешни повиквания 112. Въвеждането на този етап на платформа с открит достъп може да доведе до правен вакуум по отношение на ангажираността и отговорността, както и до допълнителни закъснения на пускането в експлоатация на система eCall за спешни повиквания, основана на номера за спешни повиквания 112. При все това Комисията следва да предложи най-късно до април 2014 г. регламент за услуги с добавена стойност, които биха могли да доведат до допълнителни ползи за потребителите.

Частни услуги за спешни повиквания (поддържани от доставчици, които се явяват трета страна, системи eCall)

Следва да бъде позволено на системата eCall, включваща услуги, поддържани от доставчици, които се явяват трета страна, да съществува успоредно със системата eCall, основана на номера за спешни повиквания 112, и поради това следва да бъде включено и определение. В допълнение към това, на поддържаните от доставчици, които се явяват трета страна, системи eCall следва да бъде позволено да съществуват успоредно с основаваща се на номер 112 бордова система eCall единствено при условие, че обществената услуга eCall на номер 112 е винаги на разположение поне като резервен вариант.

Други разяснения

С цел изясняване на различните процеси и части, които изграждат бордовата система eCall, докладчикът е предпочел да бъдат изготвени подборни определения за: самото повикване, оборудването, а също така и за мрежата, която пренася на информацията, както и за нейния приемник. Първоначално изготвените определения не предоставят ясно разграничение между тези различни аспекти.

Що се отнася до съвместимостта със спътниковите системи „Галилео“ и EGNOS, докладчикът счита, че не е възможно окончателното разработване на приемник за позициониране без цялостен достъп до спътниците за позициониране. До постигането на тази цел изискването за съвместимост не следва да има задължителен характер.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Все още е необходимо да се подобри функционирането на услугата на номер 112 в целия Европейски съюз, така че тя да оказва помощ бързо и ефективно при спешни случаи.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Системата eCall ще представлява важна структура, съставена се от множество участници, занимаващи се с безопасността на живота. Следователно от решаващо значение е фактът, че свързаният с отговорността аспект е гарантиран от настоящия регламент, за да осигури възможност за пълно доверие на потребителите и безпроблемното функциониране на системата eCall.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Предоставянето на точна и надеждна информация за местоположението е съществен елемент на ефективната работа на бордовата система eCall. Поради това е целесъобразно да се изисква нейната съвместимост с услугите, предоставяни от програмите за спътникова навигация, включително системите, създадени по програмите „Галилео“ и EGNOS, определени в Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)8.

(6) Предоставянето на точна и надеждна информация за местоположението е съществен елемент на ефективната работа на бордовата система eCall. Поради това е целесъобразно да се изисква нейната пълна съвместимост с услугите, предоставяни от системите за глобална спътникова навигация, по-специално системите, създадени по програмите „Галилео“ и EGNOS, след тяхното цялостно пускане в експлоатация, определени в Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)8.

__________________

__________________

8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр.1.

8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр.1.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall следва първоначално да се прилага само за нови пътнически леки автомобили и лекотоварни превозни средства (категории M1 и N1), за които вече съществува подходящ механизъм за задействане.

(7) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall следва първоначално да се прилага само за нови пътнически леки автомобили и лекотоварни превозни средства (категории M1 и N1), за които вече съществува подходящ механизъм за задействане. Комисията трябва обаче да оцени възможността за разширяване на обхвата на задължителното въвеждане на бордова система eCall за други категории превозни средства, които не са обхванати от настоящия регламент.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall следва да не нарушава правото на всички заинтересовани страни, като производители на леки автомобили и независими оператори да предлагат допълнителни услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност, успоредно или като се гради върху бордовата система eCall, използваща номер 112. Въпреки това тези допълнителни услуги следва да бъдат проектирани така, че да не увеличават отвличането на вниманието на водача.

(8) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall следва да не нарушава правото на всички заинтересовани страни, като производители на леки автомобили и независими оператори, да предлагат допълнителни, предоставяни от частни доставчици, услуги при извънредни ситуации, успоредно или като се гради върху бордовата система eCall, използваща номер 112. Въпреки това тези допълнителни услуги следва да бъдат сертифицирани от компетентен орган, признат от органите, отговарящи за пътната безопасност, така че те да не увеличават отвличането на вниманието на водача, и следва да бъдат предлагани на потребителите на незадължителна основа.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С цел да се осигури свободен избор на потребителите и лоялна конкуренция, както и да се насърчат иновациите и да се даде тласък на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза на световния пазар в областта на информационните технологии, бордовата система eCall, следва да е достъпна безплатно и без дискриминация за всички независими оператори, и да е на основата на оперативно съвместима платформа с открит достъп за евентуални бъдещи бордови приложения или услуги.

(9) С цел да се осигури свободен избор на потребителите и лоялна конкуренция, както и да се насърчат иновациите и да се даде тласък на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза на световния пазар в областта на информационните технологии, всички елементи на бордовата система eCall, следва да са достъпни за целите на ремонта и поддръжката и в съответствие със съществуващото законодателство.

 

Комисията следва да представи незабавно, въз основа на консултации с всички заинтересовани лица, законодателно предложение по отношение на спомагателни услуги и стандартизирана оперативно съвместима телематична платформа със свободен достъп, която би могла да бъде разработена за евентуални бъдещи бордови приложения или услуги.

 

За да се приспособи начинът за достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство в съответствие с техническия прогрес, е необходимо спешно да се работи за постигане на споразумение относно техническите изисквания за бордовата система и съответно за актуализиране на съществуващото законодателство на ЕС.

 

За тази цел Комисията следва да предоставя спецификации и да актуализира списъка на приоритетни действия, включени в Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Следва да бъдат предоставени допълнителни разяснения относно условията, при които третите страни, предоставящи услуги с добавена стойност, могат да имат достъп до данните, съхранявани в бордовата система.

 

_________________

 

Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1).

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Въвеждането на всякакви допълнителни бордови приложения или услуги не следва да забавя влизането в сила на настоящия регламент или неговото прилагане.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) На производителите на превозни средства следва да се предостави достатъчно време за адаптиране към техническите изисквания на настоящия регламент.

(16) На производителите на превозни средства и на доставчиците на услуги следва да се предостави достатъчно време след датата на публикуване на настоящия регламент и делегираните актове към него в Официален вестник на Европейския съюз за адаптиране към техническите изисквания на настоящия регламент, като се има предвид, че техническите изисквания за изпитване, прилагане на съответните стандарти и защита на личните данни и личния живот ще бъдат установени след влизането в сила на настоящия регламент с помощта на делегирани актове.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „бордова система e-Call“ означава система, задействана автоматично — чрез монтирани в автомобила датчици, или ръчно, която предава, посредством мобилни безжични далекосъобщителни мрежи, стандартизиран минимален набор от данни и установява аудио канал на базата на номер 112 между пътуващите в превозното средство и обществения център за приемане на спешни повиквания;

(1) „бордова система e-Call“ означава система за спешни повиквания, съставена от монтирано в автомобила оборудване и средствата, които да задействат, управляват и извършват предаването eCall, която е задействана автоматично — чрез монтирани в автомобила датчици, или ръчно, и която излъчва сигнали, посредством обществени мобилни безжични далекосъобщителни мрежи, за предаване на стандартизиран минимален набор от данни и за установяване на аудио канал на базата на номер 112 или на основата eCall услуги, предоставяни от доставчик, който е трета страна, между пътуващите в превозното средство и обществения център за приемане на спешни повиквания;

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) „eCall“ означава спешно повикване от превозно средство на номер 112, извършено посредством бордовата система eCall;

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) „поддържана от доставчици, които се явяват трета страна, система eCall“ (TPS-eCall) е система за спешни повиквания съгласно стандарт EN 16102: 2011, която включва предаването на данни до доставчик на услуги, който се явява трета страна, и установяването на гласово повикване към този доставчик на услуги, който се явява трета страна, посредством мобилни безжични съобщителни мрежи.

 

В случай на тежко произшествие, доставчикът на услуги, който се явява трета страна, установява гласова връзка с най-подходящия обществен център за приемане на спешни повиквания ((PSAP) и изпраща цялата необходима информация относно произшествието, включително информацията, посочена в EN 15722 (интелигентни транспортни системи — eSafety — минимален набор от данни за системата eCall") към този най-подходящия център за приемане на спешни повиквания ;

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в) „център за приемане на спешни повиквания“ (PSAP) означава физическото място, където първо постъпват спешните повиквания и за което отговаря държавен орган или частна организация, призната от съответната държава членка;

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г) "минимален набор от данни" означава информацията, определена съгласно стандарта "Пътнотранспортни телематични системи – eSafety – минимален набор от данни за системата eCall" (EN 15722), която се изпраща на центъра за приемане на спешни повиквания от системата eCall;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2д) „бордово оборудване“ означава оборудване, вградено в превозното средство, което предоставя или има достъп до записаните в автомобила данни, необходими за извършване на операция в системата eCall чрез обществена мобилна безжична съобщителна мрежа;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2 e (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2е) „обществена мобилна безжична съобщителна мрежа“ означава мобилна безжична съобщителна мрежа на разположение на обществеността в съответствие с директиви 2002/21/ЕО12а и Директива 2002/22/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета;

 

__________________

 

12а Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива), (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).

 

12б Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителите демонстрират, че всички нови типове превозни средства, посочени в член 2, са оборудвани с бордова система eCall в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети по силата на настоящия регламент.

Производителите демонстрират, че всички нови типове превозни средства, посочени в член 2, са оборудвани с вградена бордова система eCall в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети по силата на настоящия регламент.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Това не засяга правото на собственика на превозното средство да използва друга система за спешни повиквания, инсталирана в превозното средство и предоставяща сходна услуга, в допълнение към бордовата система eCall. В такъв случай тази друга система за спешни повиквания трябва да е в съответствие със стандарта EN 16102 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Поддържана от доставчици, които се явяват трета страна, система eCall. Оперативни изисквания“. Производителите демонстрират, че бордовата система включва превключвател, който гарантира, че има само по една активна система и че бордовата система eCall автоматично се задейства, в случай че другата система за спешни повиквания не функционира.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Производителите осигуряват, че приемниците от бордовите системи са съвместими с услугите за определяне на местоположението, предоставяни от системите за спътникова навигация, включително системите „Галилео“ и EGNOS.

3. Производителите осигуряват, че приемниците от бордовите системи са съвместими с услугите за определяне на местоположението, предоставяни от оперативните системи за спътникова навигация, включително системите „Галилео“ и EGNOS, 12 месеца след тяхната първоначална оперативна експлоатация.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Само тези бордови системи eCall, които могат да бъдат изпитани, се приемат за целите на одобрението на типа.

4. Само тези вградени бордови системи eCall, които могат да бъдат изпитани, се приемат за целите на одобрението на типа.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Бордовата система eCall е достъпна за всички независими оператори безплатно и без дискриминация, най-малкото за целите на ремонта и поддръжката.

6. Всички елементи на бордовата система eCall са достъпни за всички независими оператори безплатно и без дискриминация за целите на ремонта и поддръжката на превозните средства, както те са посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета14а, и за целите на разработването и прилагането на допълнителни услуги, основаващи се на оперативно съвместима, стандартизирана и отворена платформа за евентуални бъдещо бордово приложение или услуги.

 

__________________

 

14а Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр.1).

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. За целите на ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за бъдещите приложения или услуги, вградени в автомобила, производителите на превозни средства и независимите оператори под надзора на Европейската комисия в срок до януари 2017 г. постигат споразумение относно техническите изисквания за оперативно съвместима, стандартизирана, сигурна и основана на свободен достъп платформа, на която се основава бордовата система eCall.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б. След приемането на настоящия регламент Комисията започва работа по техническите изисквания за оперативно съвместима, стандартизирана и сигурна платформа с открит достъп, върху която може да се основава бордовата система eCall, за целите на ремонта и поддръжката на превозните средства и за бъдещи бордови приложения или услуги.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6в. С приемането на тези правни актове Комисията създава технически предпоставки за оперативно съвместима, стандартизирана, сигурна и отворена платформа. Това трябва да предоставя достъп до услуги по ремонт и поддръжка за всички пазарни участници по недискриминационен начин.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9 за установяване на подробните технически изисквания и изпитванията за одобрението на типа на бордовите системи eCall, както и за съответното изменение на Директива 2007/46/ЕО,.

7. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9 за установяване на подробните технически изисквания и изпитванията за одобрението на типа на бордовите системи eCall, както и за съответното изменение на Директива 2007/46/ЕО,.

Техническите изисквания и изпитванията, посочени в първа алинея, се основават на изискванията, определени в параграфи 3, 4 и 6, както и на следните стандарти, когато това е приложимо:

Техническите изисквания и изпитванията, посочени в първа алинея, се приемат след консултации със съответните заинтересовани участници и се основават на изискванията, определени в параграфи 3, 4 и 6, както и на следните стандарти, когато това е приложимо:

a) EN 16072 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Оперативни изисквания на паневропейскa система за електронно повикване (eCall)“;

a) CEN – EN 16072 от 2011 г. „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Оперативни изисквания на паневропейскa система за електронно повикване (eCall)“;

б) EN 16062 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Система за електронно повикване (eCall) с изисквания за протоколи за прилагане при извънредни ситуации (HLAP)“;

б) CEN – EN 16062 от 2011 г. „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Система за електронно повикване (eCall) с изисквания за протоколи за прилагане при извънредни ситуации (HLAP)“;

в) EN 16454 „Интелигентни транспортни системи - eSafety - изпитване за съответствие eCall от крайна точка до крайна точка“, по отношение на съответствието на бордовата система eCall на общоевропейската услуга eCall;

в) CEN – EN 16454, версия „Интелигентни транспортни системи - eSafety - изпитване за съответствие eCall от крайна точка до крайна точка“, по отношение на съответствието на бордовата система eCall на общоевропейската услуга eCall;

 

вa) CEN – EN 15722 от 2011 г. "Интелигентни транспортни системи — eSafety — минимален набор от данни за системата eCall";

 

вб) CEN – EN 16102 от 2011 г. "Интелигентни транспортни системи —оперативни изисквания за системата eCall за подкрепа от трети страни";

г) всякакви допълнителни стандарти или правила на ИКЕ на ООН, свързани със системите eCall.

г) всякакви допълнителни стандарти или правила на ИКЕ на ООН, свързани със системите eCall.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Минималният набор от данни, изпратен от бордовата система eCall, включва само минимално необходимата информация, изисквана за правилното обработване на спешните повиквания.

2. Минималният набор от данни, изпратен от бордовата система eCall, включва само информацията, определена съгласно стандарта "Пътнотранспортни телематични системи — eSafety — минимален набор от данни за системата eCall" (EN 15722), която се изпраща на центъра за приемане на спешни повиквания от системата eCall.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) условията за упражняването на правата на обектите на данните;

з) условията за упражняването на правата на обектите на данните, включително предлагане на независимо звено за контакт за обработка на жалби;

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Считано от 1 октомври 2015 г., националните органи издават одобрение на типа на ЕО по отношение на бордовата система eCall само на нови типове превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети по силата на настоящия регламент.

Считано от 1 юни 2016 г., националните органи издават одобрение на типа на ЕО по отношение на бордовата система eCall само на нови типове превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети по силата на настоящия регламент.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Докладване

 

Не по-късно от 1 октомври 2018 г. Комисията извършва оценка на степента на проникване и въздействието на бордовата система eCall. Тази оценка се представя на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 12 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 октомври 2015 г.

Той се прилага от 1 юни 2016 г.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Разгръщането на бордовата система eCall

Позовавания

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

1.7.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

1.7.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

11.9.2013

Разглеждане в комисия

28.11.2013

 

 

 

Дата на приемане

9.1.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Luigi Berlinguer, Jerzy Buzek, Antonio Cancian, Daniel Caspary, Yves Cochet, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Rachida Dati, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Elisabetta Gardini, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Rebecca Harms, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Sajjad Karim, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Paweł Robert Kowal, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Corinne Lepage, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Alexander Mirsky, Tiziano Motti, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Pavel Poc, Franck Proust, Fiorello Provera, Frédérique Ries, Algirdas Saudargas, Peter Skinner, Alyn Smith, Laurence J.A.J. Stassen, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău, Johannes Cornelis van Baalen, Peter van Dalen, Lambert van Nistelrooij, Henri Weber, Hermann Winkler, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sandrine Bélier, Jean Lambert


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (19.12.2013)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

Докладчик по становище: Филип Де Бакер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията

Комисията работи върху системата eCall от 2005 г. насам и направи опит да я въведе на доброволен принцип. Тъй като този доброволен подход не проработи – понастоящем едва около 0,7 % от превозните средства са оборудвани със система eCall – Комисията започна да приема законодателство, за да се превърне eCall в задължителна услуга в новите превозни средства.

На 3 юли 2012 г. Европейският парламент прие с голямо мнозинство доклад по собствена инициатива, наречен „eCall — нова услуга на номер 112 за граждани“. В този доклад Парламентът счете, че eCall следва да бъде обхващаща целия ЕС обществена система за спешни повиквания, вградена в превозното средство и основаваща се на телефонен номер за спешни повиквания 112 и на общоевропейските стандарти.

В двете предложения, представени понастоящем за обсъждане, Комисията се придържа до голяма степен към доклада на Парламента.

Комисията избра подход „на регулиране“. Системата eCall ще се основава на инсталирането във всички автомобили на типово одобрено оборудване за единния европейски номер за спешни повиквания 112, като се започне с определени категории превозни средства, и на установяването на рамка за обработване на повикванията от системата eCall в далекосъобщителните мрежи и центровете за приемане на спешни повиквания. Този подход ще направи системата eCall достъпна за всички граждани в Европа като обхващаща целия ЕС услуга, ще ускори разгръщането й и ще реализира пълния й потенциал да спасява живота на пострадалите и да смекчава степента на нараняванията. В допълнение на и паралелно с посоченото стандартно оборудване за повиквания на номер 112, на крайния потребител могат да бъдат предоставяни допълнителни бордови услуги за спешни повиквания и/или услуги с добавена стойност, които осигуряват допълнителна безопасност и икономически ползи.

На 8 септември 2011 г. Комисията прие препоръка относно подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване от превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 (еCall).

За да завърши изпълнението на своята стратегия за системата eCall и за да се осигури навременно и успоредно прилагане на основаващата се на номер 112 услуга eCall от трите участващи групи от заинтересовани страни (оператори на мобилни мрежи, обществени услуги за спешна помощ и автомобилна промишленост) до 2015 г., Комисията предложи следното:

а)  Препоръка до държавите членки, насочена към операторите на мобилни мрежи, за подкрепа на предаването на повиквания от системата eCall (за което носи отговорност ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“) – приета на 8 септември 2011 г.

б)  Предложение за регламент съгласно законодателството за типовото одобрение на превозни средства относно задължителното въвеждане в новите типово одобрени превозни средства в Европа от определени категории на тази част от системата eCall, която се вгражда в превозните средства (за което носи отговорност на ГД „Предприятия и промишленост“) — прието на 13 юни 2013 г.

в)  В рамките на Директива 2010/40/ЕС относно интелигентните транспортни системи, делегиран регламент на Комисията относно спецификациите на необходимото оборудване в обществените центрове за приемане на спешни повиквания за правилното приемане и обработване на повиквания от системата eCall. Това беше последвано от предложение за разгръщане на изискваната инфраструктура (за това отговаря ГД „Мобилност и транспорт“) — прието на 13 юни 2013 г.

Последните предложения, публикувани на 13 юни 2013 г., са следните:

1. Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за разгръщане на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

2. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

Предложение за регламент

Предложението адаптира регламента за одобрението на типа, за да се изиска да бъдат конструирани нови типове пътнически леки автомобили и лекотоварни превозни средства, за да се гарантира, че в случай на тежко произшествие автоматично ще бъде изпратено спешно повикване (eCall) на номер 112. Също така трябва да бъде възможно ръчното изпращане на спешно повикване (eCall) на номер 112.

Поради естеството на информацията, предоставяна чрез тази услуга, Комисията предвижда правила за правото на личен живот и защита на данните.

Регламентът ще се прилага от 1 октомври 2015 г.

Становище на докладчика

Докладчикът изразява съгласие с Комисията за ограничаване на обхвата до новите типове превозни средства от категории N1 и M1. Той отправя искане към Комисията да проучи допълнително дали да се разшири обхватът с двуколесните моторни превозни средства, тежкотоварните автомобили и автобусите. Той също така призовава производителите във възможно най-кратък срок да инсталират технологията eCall в съществуващите типове превозни средства, които ще бъдат произведени след 1 октомври 2015 г.

Докладчикът подкрепя Комисията в ограничаването на регламента до функционирането на услугата eCall. Той счита, че платформата за открит достъп е полезен инструмент, от който ще има огромна полза за водачите в ЕС. Необходими са обаче още изследвания, за да се изготви цялостен набор от правила за организиране на откритата платформа. Докладчикът следователно оставя предложението на Комисията непроменено. Това ще позволи на създателите на политики да продължат бързо с преговорите, което да доведе до бързо прилагане на системата eCall във всички нови превозни средства.

Определение на eCall

Докладчикът предлага да се добави определение за eCall, което е взаимствано от делегирания регламент 305/2013.

Услуги от трети страни

Няколко производителя на автомобили вече предлагат на водачите частна система eCall. Целта на докладчика не е да бъдат наказани тези производители, като се забранят тези услуги. Услугите от трети страни могат да съществуват. Водачите, които изберат да имат такава система в автомобила си, трябва да са в състояние да го направят. Трябва да бъде изяснено обаче, че eCall за номер 112 е основната система. Тя трябва да бъде обществена система, на разположение на всички, и следва да бъде налична във всеки нов автомобил от 1 октомври 2015 г. нататък. Освен това трябва да се изясни на клиента, че за разлика от използването на системата eCall за номер 112, използването на услуги, предоставяни от трети страни, би могло да направи възможно проследяването на автомобила.

Правото на неприкосновеност на личния живот

Докладчикът счита, че е от огромно значение да се зачита правото на неприкосновеност на личния живот на водача на автомобила и да се избягва злоупотребата с данни. Той следователно подкрепя предложението на Комисията eCall да бъде пасивна система, което прави невъзможно проследяването автомобила. Докладчикът обаче иска да обърне внимание на гражданите, че ако изберат да използват допълнителна услуга, предоставяна от трета страна, то правото им на неприкосновеност на личния живот вече няма да бъде гарантирано от настоящия регламент.

Периодични технически проверки

Периодичните технически проверки относно бордовата система eCall следва да попадат в обхвата на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С цел по-нататъшно подобряване на пътната безопасност, съобщението „Въвеждане на системата eCall“ предлага нови мерки за ускоряване на разгръщането на бордова услуга за спешни повиквания в Съюза. Една от предложените мерки е да се направи задължително оборудването на всички нови превозни средства с бордови системи eCall, като се започне с превозни средства от категории M1 и N1, както са дефинирани в приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

(3) С цел по-нататъшно подобряване на пътната безопасност, съобщението „Въвеждане на системата eCall“ предлага нови мерки за разгръщане на бордова услуга за спешни повиквания в Съюза, без да се пренебрегва принципът на технологична неутралност. Една от предложените мерки е да се направи задължително оборудването на всички нови превозни средства с бордови системи eCall, като се започне с превозни средства от категории M1 и N1, както са дефинирани в приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

__________________

__________________

6 COM(2009)434 окончателен.

6 COM(2009)434 окончателен.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Системата eCall на Съюза се очаква да намали броя на смъртните случаи в Съюза, както и тежестта на нараняванията, предизвикани от пътнотранспортни произшествия. Задължителното въвеждане на системата eCall би направило услугата налична за всички граждани и по този начин би допринесло за намаляване на човешкото страдание и на разходите за здравеопазване и други разходи.

(5) Системата eCall на Съюза се очаква да намали броя на смъртните случаи в Съюза, както и тежестта на нараняванията, предизвикани от пътнотранспортни произшествия, благодарение на оптималната скорост на службите за спешна помощ при спасяване на пострадали. Задължителното въвеждане на системата eCall би направило услугата налична за всички граждани и по този начин би допринесло за намаляване на човешкото страдание и на разходите, свързани със здравеопазване, задръствания, причинени от катастрофи, и инсталирането на крайпътни телефони за спешна помощ.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Предоставянето на точна и надеждна информация за местоположението е съществен елемент на ефективната работа на бордовата система eCall. Поради това е целесъобразно да се изисква нейната съвместимост с услугите, предоставяни от програмите за спътникова навигация, включително системите, създадени по програмите „Галилео“ и EGNOS, определени в Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)8.

(6) Предоставянето на точна и надеждна информация за местоположението е съществен елемент на ефективната работа на бордовата система eCall. Поради това е целесъобразно да се изисква нейната съвместимост с услугите, предоставяни от оперативните програми за спътникова навигация, включително системите, създадени по програмите „Галилео“ и EGNOS, определени в Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)8.

__________________

__________________

8 ОВ L 196, 24.7.2008 г. стр. 1.

8 ОВ L 196, 24.7.2008 г. стр. 1.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall следва първоначално да се прилага само за нови пътнически леки автомобили и лекотоварни превозни средства (категории M1 и N1), за които вече съществува подходящ механизъм за задействане.

(7) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall, основаваща се на номер 112, следва първоначално да се прилага само за нови типове пътнически леки автомобили и лекотоварни превозни средства (категории M1 и N1), за които вече съществува подходящ механизъм за задействане. Оборудването на съществуващите типове превозни средства, които ще бъдат произведени след октомври 2015 г., с бордовата система eCall, основаваща се на номер 112, следва да се извърши във възможно най-кратки срокове. Комисията следва да извърши допълнителни изследвания и оценка на въздействието относно възможността други категории превозни средства, като например тежкотоварните автомобили, автобусите и туристическите автобуси, двуколесните моторни превозни средства и селскостопанските трактори, своевременно да бъдат оборудвани с бордовата система eCall, основаваща се на номер 112, с оглед представянето на законодателно предложение.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Потребителите следва да разполагат с реалистични общи сведения за бордовата система eCall, основаваща се на номер 112, и за частната система eCall, ако превозното средство е оборудвано с такава, както и с изчерпателна и надеждна информация относно всякакви допълнителни функционалности или услуги, свързани с частни услуги за спешна помощ, предлаганите бордови приложения за спешни повиквания или помощ, а също и относно това каква степен на обслужване да бъде очаквана след закупуването на приложения, поддържани от трети страни, и какви са свързаните разходи.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall следва да не нарушава правото на всички заинтересовани страни, като производители на леки автомобили и независими оператори да предлагат допълнителни услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност, успоредно или като се гради върху бордовата система eCall, използваща номер 112. Въпреки това тези допълнителни услуги следва да бъдат проектирани така, че да не увеличават отвличането на вниманието на водача.

(8) Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall следва да не нарушава правото на всички заинтересовани страни, като производители на леки автомобили и независими оператори, да предлагат допълнителни, предоставяни от трети страни, услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност, успоредно или като се гради върху бордовата система eCall, използваща номер 112. Въпреки това всякакви допълнителни услуги следва да бъдат проектирани така, че да не увеличават отвличането на вниманието на водача и следва да съответстват на приложимото законодателство за защита на личните данни. Следва също така да се гарантира, че ефикасната работа на центровете за спешни повиквания при никакви обстоятелства не е възпрепятствана от паралелните услуги за спешна помощ на производителите на превозни средства.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С цел да се осигури свободен избор на потребителите и лоялна конкуренция, както и да се насърчат иновациите и да се даде тласък на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза на световния пазар в областта на информационните технологии, бордовата система eCall, следва да е достъпна безплатно и без дискриминация за всички независими оператори, и да е на основата на оперативно съвместима платформа с открит достъп за евентуални бъдещи бордови приложения или услуги.

(9) С цел да се осигури свободен избор на потребителите и лоялна конкуренция, както и да се насърчат иновациите и да се даде тласък на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза на световния пазар в областта на информационните технологии, бордовата система eCall, основаваща се на номер 112, следва да е достъпна безплатно и без дискриминация за всички независими оператори, и да е на основата на оперативно съвместима, обезопасена и стандартизирана платформа с открит достъп за евентуални бъдещи бордови приложения или услуги.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) Въвеждането на всякакви допълнителни бордови приложения или услуги не следва да забавя влизането в сила на настоящия регламент и неговото прилагане.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) eCall, като система, свързана с безопасността, изисква възможно най-високо равнище на надеждност. Точността на минималния набор от данни и на гласово предаване и качество следователно следва да бъде гарантирана и следва да бъде разработен единен режим за изпитване, за да се гарантира продължителността и трайността на бордовата система eCall. Това попада в обхвата на периодичните технически проверки, извършвани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №. .../…8a*. Подробни разпоредби за изпитването следва да бъдат включени в съответното приложение към него.

 

__________________

 

8a Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L ...).

 

* Бележка към ОВ: Моля, въведете номера, датата и данните за публикацията на документ 2012/0184(COD).

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) В съответствие с препоръките, направени от Работната група по член 29 за защитата на данни, и съдържащи се в „Работния документ относно защитата на данни и последиците, свързани с правото на личен живот за инициативата eCall“, приет на 26 септември 2006 г.9, всяко обработване на лични данни посредством бордовата система eCall следва да е в съответствие с правилата за защита на лични данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни10 и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)11, по-специално с цел да се гарантира, че превозните средства, които са оборудвани с бордова система eCall, при нормален работен режим, свързан с eCall за номер 112, не са проследими и не са подложени на постоянно проследяване и че минималният набор от данни, изпратени от бордовата система eCall включва минималната информация, необходима за подходящото обработване на спешни повиквания.

(13) В съответствие с препоръките, направени от Работната група по член 29 за защитата на данни, и съдържащи се в „Работния документ относно защитата на данни и последиците, свързани с правото на личен живот за инициативата eCall“, приет на 26 септември 2006 г.9, всяко обработване на лични данни посредством бордовата система eCall следва да е в съответствие с правилата за защита на лични данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни10 и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации11), по-специално с цел да се гарантира, че превозните средства, които са оборудвани с бордова система eCall, при нормален работен режим, свързан с eCall за номер 112, не са проследими и не са подложени на постоянно проследяване и че минималният набор от данни, изпратени от бордовата система eCall включва минималната информация, необходима за обработването на спешни повиквания от обществените центрове за приемане на спешните повиквания.

__________________

__________________

9 1609/06/EN – WP 125.

9 1609/06/EN – WP 125.

10 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

10 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

11 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

11 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

14a. Периодичната техническа проверка относно бордовата система eCall следва да попада в обхвата на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) На производителите на превозни средства следва да се предостави достатъчно време за адаптиране към техническите изисквания на настоящия регламент.

(16) На производителите на превозни средства следва да се предостави достатъчно време за адаптиране към техническите изисквания на настоящия регламент, например с оглед извършване на необходимите изпитвания при различни условия, както се изисква.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява техническите изисквания за одобрение на типа на ЕО на превозни средства по отношение на бордовата система eCall.

Настоящият регламент установява техническите изисквания за одобрение на типа на ЕО на превозни средства по отношение на бордовата система eCall, основаваща се на номер 112.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „бордова система e-Call“ означава система, задействана автоматично — чрез монтирани в автомобила датчици, или ръчно, която предава, посредством мобилни безжични далекосъобщителни мрежи, стандартизиран минимален набор от данни и установява аудио канал на базата на номер 112 между пътуващите в превозното средство и обществения център за приемане на спешни повиквания;

(1) „бордова система e-Call, основаваща се на номер 112 или „публична услуга eCall“ означава латентна система, задействана автоматично — чрез монтирани в автомобила датчици, или ръчно, която предава, посредством обществени мобилни безжични далекосъобщителни мрежи, стандартизиран минимален набор от данни и установява аудио канал на базата на номер 112 между пътуващите в превозното средство и обществения център за приемане на спешни повиквания;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) бордова система“ означава оборудване, монтирано в автомобила заедно със средствата, които да задействат, управляват и извършат предаването eCall посредством публична мобилна безжична далекосъобщителна мрежа, осигуряваща връзка между превозното средство и средство за изпълняване на услугата eCall посредством обществена мобилна безжична съобщителна мрежа.

(2) вградено бордово устройство“ означава оборудване, монтирано в автомобила заедно със средствата, които да задействат, управляват и извършат предаването eCall посредством публична мобилна безжична далекосъобщителна мрежа, осигуряваща връзка между превозното средство и средство за изпълняване на услугата eCall посредством обществена мобилна безжична съобщителна мрежа.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) „eCall“ означава спешно повикване от превозно средство на номер 112, направено автоматично чрез задействане на бордовите датчици или чрез ръчно набиране, което чрез обществените мобилни безжични съобщителни мрежи пренася стандартизиран минимален набор от данни и осигурява звуков канал за връзка между превозното средство и центъра за приемане на спешни повиквания от системата eCall;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) „поддържана от доставчици, които се явяват трета страна, система eCall“ (TPS-eCall) или „частна система eCall“ е система за спешни повиквания съгласно стандарт EN 16102: 2011, основаваща се на договор между собственика на автомобила и доставчика на услуги, която включва предаване на данни до доставчик на услуги, който се явява трета страна, и установяването на гласово повикване към този доставчик на услуги, който се явява трета страна, посредством мобилни безжични съобщителни мрежи.

 

В случай на тежко произшествие доставчикът на услуги, който се явява трета страна, установява гласова връзка с най-подходящия обществен център за приемане на спешни повиквания (PSAP) и изпраща цялата необходима информация относно произшествието, включително информацията, посочена в EN 15722 (Интелигентни транспортни системи — eSafety — Минимален набор от данни за системата „eCall“) към този най-подходящ център за приемане на спешни повиквания.

Обосновка

TPS eCall вече в продължение на много години предоставя важни услуги за оказване на помощ в случай на произшествия. Като допълнение към общоевропейската услуга eCall (EN 16072: 2011) TPS eCall (EN 16102:2011) е стандартизирана, за да се позволи съвместното съществуване на двете животоспасяващи системи в превозното средство.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в) „център за приемане на спешни повиквания“ (PSAP) означава физическото място, където първо постъпват спешните повиквания и за което отговаря държавен орган или частна организация, призната от съответната държава членка с цел информиране на спасителните служби;

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 - точка 2 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г) „бордово оборудване“ означава оборудване, постоянно инсталирано в превозното средство, което предоставя или има достъп до записаните в автомобила данни, необходими за извършване на операция в системата eCall чрез обществена мобилна безжична съобщителна мрежа.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителите демонстрират, че всички техни нови типове превозни средства, са конструирани така, че да се осигури, че в случай на тежко произшествие, станало на територията на Съюза, автоматично се задейства eCall до единния европейски номер 112 за спешни повиквания.

Производителите демонстрират, че всички техни нови типове превозни средства са конструирани така, че да се осигури, че в случай на тежко произшествие, установено посредством активирането на един или повече датчици и/или процесори в превозното средство, станало на територията на Съюза, автоматично се задейства eCall до номер 112 за спешни повиквания.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителите демонстрират, че всички нови превозни средства, се конструирани така, че да се осигури, че eCall до единния европейски номер 112 за спешни повиквания може да бъде задействана ръчно.

Производителите демонстрират, че всички нови типове превозни средства се конструирани така, че да се осигури, че eCall до единния европейски номер 112 за спешни повиквания може да бъде задействана ръчно.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Алинеи 1 и 2 не накърняват правото на собственика на превозното средство да използва друга, инсталирана в превозното средство, система за спешни повиквания, която предоставя подобна услуга, в допълнение към бордовата система eCall, основаваща се на номер 112. В такъв случай тази друга система за спешни повиквания отговаря на стандарт EN 16102, „Интелигентни транспортни системи – eSafety – Оперативни изисквания за услуги eCall, поддържани от доставчици, които се явяват трета страна“, и производителите или доставчиците на услуги демонстрират, че вградената бордова система включва механизъм за превключване, който гарантира, че в даден момент е активна само една система и че бордовата система eCall, основаваща се на номер 112, се задейства автоматично, в случай че другата система за спешни повиквания не е оперативна.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Всички производители на автомобили информират клиентите си за съществуването на безплатна и публично достъпна система eCall, основаваща се на 112.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Производителите осигуряват, че приемниците от бордовите системи са съвместими с услугите за определяне на местоположението, предоставяни от системите за спътникова навигация, включително системите „Галилео“ и EGNOS.

3. Производителите осигуряват, че приемниците от вграденото бордово устройство са съвместими с оперативните услуги за определяне на местоположението, предоставяни от системите за спътникова навигация, включително системите „Галилео“ и EGNOS.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Производителите демонстрират, че в случай на критична повреда в системата, установена по време на или след автоматичното тестване, която води до неспособност за извършване на спешно повикване eCall, пътниците в превозното средство биват известени за това.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Бордовата система eCall е достъпна за всички независими оператори безплатно и без дискриминация, най-малкото за целите на ремонта и поддръжката.

6. Всички части на бордовата система eCall, основаваща се на номер 112, са достъпни за всички независими оператори безплатно и без дискриминация, за целите на ремонта и поддръжката на превозното средство.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а. След приемането на настоящия регламент и ако е целесъобразно, Европейската комисия започва работа по техническите изисквания за оперативно съвместима, стандартизирана и обезопасена платформа с открит достъп, за целите на ремонта и поддръжката на превозни средства и за бъдещите бордови приложения или услуги. Системите eCall се основават на стандартите за тази платформа, веднага след като те бъдат налице.

Обосновка

Настоящият регламент следва да се ограничи до функционирането на услугата eCall. Платформата с открит достъп е полезна и трябва да бъде разработена, тъй като тя ще бъде от огромна полза за водачите в ЕС, като им предостави свобода на избор. Необходими са обаче още изследвания, за да се изготви цялостен набор от правила за организиране на откритата платформа. Следователно Комисията следва да започне работа по предложение, веднага след като настоящият регламент бъде приет.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В бордовата система eCall са вградени технологии за защитата на правото на личен живот, за да се осигури на ползвателите желаната степен на защита на правото на личен живот, както и необходимите предпазни мерки, за да се предотвратят наблюдение и злоупотреба.

В бордовата система eCall са вградени технологии за защитата на правото на личен живот, за да се осигури на ползвателите желаната степен на защита на правото на личен живот, както и необходимите предпазни мерки, за да се предотвратят наблюдение и злоупотреба. Производителите на автомобили надлежно информират клиентите си относно възможното проследяване на местоположение в резултат на използването на услуги, предоставяни от трети страни, както и относно въздействието, което то може да окаже върху правото им на неприкосновеност на личния живот.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Минималният набор от данни, изпратен от бордовата система eCall, включва само минимално необходимата информация, изисквана за правилното обработване на спешните повиквания.

2. Минималният набор от данни (МНД), изпратен от бордовата система eCall, основаваща се на номер 112, до PSAP включва само минимално необходимата информация, изисквана за правилното обработване на спешните повиквания от PSAP. Този МНД следва да се преразглежда периодично за преоценка на незадължителен МНД в задължителен МНД или за евентуално добавяне на полезна информация към МНД.

Обосновка

Полезна информация, като например за броя на пътниците, понастоящем не е достъпна във всички превозни средства. Тази информация би могла да бъде налице благодарение на бъдещо осъвременяване на регламента за типовото одобрение. Настоящите незадължителни данни биха могли тогава да се превърнат в задължителни данни.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Производителите осигуряват, че на ползвателите на eCall е предоставена ясна и изчерпателна информация за обработката на данни, извършвана посредством бордова система eCall, и по-специално за:

3. Производителите осигуряват, че ползвателите на eCall могат свободно да избират между услугите, предоставяни от доставчиците на частна услуга eCall, и че им е предоставена ясна и изчерпателна информация за обработката на данни, извършвана посредством частната система eCall, и по-специално за:

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) срока за съхранение на данните в бордовата система;

е) срока за съхранение на данните във вграденото бордово устройство;

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) всяка необходима допълнителна информация относно обработката на лични данни във връзка с предоставянето на частна услуга eCall и/или други услуги с добавена стойност.

и) всяка необходима допълнителна информация относно обработката на лични данни във връзка с предоставянето на частна услуга eCall и/или други услуги с добавена стойност, като се отчита по-специално фактът, че може да съществуват разлики между обработката на данни, извършвана чрез бордовата система eCall, основаваща се на номер 112, и частните системи eCall или други услуги с добавена стойност, особено по отношение на постоянното проследяване на превозното средство.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Периодична техническа проверка

 

7а. Изискванията за периодичната техническа проверка относно бордовата система eCall се уреждат съгласно Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освобождавания

Освобождавания и оборудване

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Типовете превозни средства, получили типово одобрение преди октомври 2015 г., могат да бъдат оборудвани със система eCall с мобилен терминал както за публичните, така и за частните услуги eCall.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 7, член 6, параграф 4 и в член 8, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [...][Службата за публикации, моля, въведете точната дата на влизане в сила].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 7, член 6, параграф 4 и в член 8, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки определят правилата за санкциите, приложими при несъответствие на производителите с разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички мерки, за да осигурят тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията и без забавяне нотифицират на Комисията всякакви последващи изменения, които ги засягат.

1. Държавите членки определят правилата за санкциите, приложими при несъответствие на производителите с разпоредбите на настоящия регламент и съответните делегирани актове, и предприемат всички мерки, за да осигурят тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, по-специално при нарушаване на член 6 от настоящия регламент. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията и без забавяне нотифицират на Комисията всякакви последващи изменения, които ги засягат.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Докладване

 

10а. Не по-късно от 1 октомври 2018 г. Комисията изготвя доклад за оценка относно постиженията на бордовата система eCall, който трябва да бъде представен на Европейския парламент и на Съвета. Комисията проучва дали обхватът на регламента следва да включи и други категории превозни средства, като например двуколесни моторни превозни средства, тежкотоварни автомобили и автобуси. Ако е целесъобразно, Комисията представя законодателно предложение.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Разгръщането на бордовата система eCall

Позовавания

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

1.7.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

1.7.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Филип Де Бакер

3.9.2013

Разглеждане в комисия

5.11.2013

16.12.2013

 

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivo Strejček


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Разгръщането на бордовата система eCall

Позовавания

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.6.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

1.7.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

1.7.2013

TRAN

1.7.2013

LIBE

12.12.2013

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

16.1.2014

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Olga Sehnalová

9.7.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

25.9.2013

5.11.2013

28.11.2013

16.12.2013

 

22.1.2014

 

 

 

Дата на приемане

11.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Дата на внасяне

13.2.2014

Последно осъвременяване: 21 Февруари 2014 г.Правна информация