Procedure : 2013/0367(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0111/2014

Ingediende teksten :

A7-0111/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.20

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0199

VERSLAG     ***I
PDF 148kWORD 60k
14 februari 2014
PE 528.198v01-00 A7-0111/2014

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1166/2008 betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw, wat betreft het financiële kader voor de periode 2014-2018

(COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD))

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Paolo De Castro

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1166/2008 betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw, wat betreft het financiële kader voor de periode 2014-2018

(COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0757),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0390/2013),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0111/2014),

1.      stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.      verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1166/2008 betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw, wat betreft het financiële kader voor de periode 2014-2018

Document- en procedurenummers

COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

Datum indiening bij EP

4.11.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

18.11.2013

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

BUDG

18.11.2013

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

14.11.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Paolo De Castro

26.11.2013

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

26.11.2013

Datum goedkeuring

11.2.2014

 

 

 

Datum indiening

14.2.2014

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2014Juridische mededeling