Procedure : 2013/0137(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0112/2014

Ingediende teksten :

A7-0112/2014

Debatten :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0185

VERSLAG     ***I
PDF 164kWORD 301k
14 februari 2014
PE 514.766v02-00 A7-0112/2014

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)

(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Sergio Paolo Francesco Silvestris

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)

(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0262),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0121/2013),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Oostenrijkse Bondsraad en de Nederlandse Tweede Kamer, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0112/2014),

1.  verwerpt het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel in te trekken en een nieuw voorstel in te dienen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID (5.2.2014)

aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalverordening)

(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

Rapporteur voor advies: Pilar Ayuso

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling om het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal te verwerpen, voornamelijk om de volgende redenen:

· De uniforme benadering

Gezien de grote diversiteit aan teeltmateriaal omvat de regelgeving voor teeltmateriaal momenteel 12 richtlijnen, zodat de wetgeving voor elk specifiek geval kan worden aangepast. Derhalve bestaat er een risico dat de gekozen uniforme benadering niet tegemoetkomt aan de uiteenlopende vereisten van het bestaande teeltmateriaal en de behoeften van de exploitanten, consumenten en bevoegde autoriteiten. Tijdens de raadplegingen voorafgaand aan de uitwerking van het wetsvoorstel hebben bovendien zowel de betrokken sectoren als de lidstaten zich over het algemeen tevreden getoond over de huidige wetgevingsstructuur, al stonden zij open voor nuttige aanpassingen. De bundeling van de huidige richtlijnen in één wetgevingshandeling, zoals voorgesteld door de Commissie, sluit dus niet aan op een concreet verzoek van de betrokken partijen.

· Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

Gezien het grote aantal in het voorstel geplande gedelegeerde en uitvoeringshandelingen is het zeer moeilijk om naar behoren te beoordelen welke weerslag de verordening zal hebben.

· Toepassingsgebied

Het voorstel heeft tevens betrekking op bosbouwkundig teeltmateriaal, dat momenteel wordt gereguleerd in Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal. Los van het feit dat deze specifieke sector reeds onder EU-wetgeving valt, bestaat er geen duidelijk verband met voedselveiligheid (hetgeen een van de voornaamste, door de Commissie aangevoerde argumenten is bij de presentatie van het pakket in mei 2013).

Tijdens vorige discussies hebben ook leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid zich bezorgd getoond ten aanzien van het teeltmateriaal voor decoratieve doeleinden en het teeltmateriaal bestemd voor verkoop aan hobbytuinders, de gebrekkige kwaliteit van de effectrapportage van de Commissie, de verruimde bevoegdheden van het Communautaire Bureau voor plantenrassen (CPVO), de vage definities en onnodige administratieve rompslomp voor de lidstaten en exploitanten (die kunnen leiden tot minder keuze en minder transparantie voor de consumenten). Ten slotte hebben vele leden onderstreept dat de EU-wetgeving inzake teeltmateriaal het behoud van de soortenrijkdom in de land- en tuinbouw moet vergemakkelijken en stimuleren.

******

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ter zake bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling het voorstel van de Commissie te verwerpen.

PROCEDURE

Titel

Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)

Document- en procedurenummers

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

23.5.2013

Medeverantwoordelijke commissie(s) - datum bekendmaking

21.11.2013

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Pilar Ayuso

19.6.2013

Behandeling in de commissie

27.11.2013

 

 

 

Datum goedkeuring

30.1.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


PROCEDURE

Titel

Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)

Document- en procedurenummers

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Datum indiening bij EP

6.5.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissie(s)

       Datum bekendmaking

ENVI

21.11.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30.5.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

30.5.2013

 

 

 

Datum goedkeuring

11.2.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

37

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Datum indiening

14.2.2014

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2014Juridische mededeling