Процедура : 2013/0120B(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0115/2014

Внесени текстове :

A7-0115/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.13

Приети текстове :

P7_TA(2014)0143

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 186kWORD 100k
17 февруари 2014 г.
PE 526.305v04-00 A7-0115/2014

относно проекта на решение на Съвета за сключването на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане

(11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120B(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Ана Гомеш

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключването на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане

(11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120B(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (11313/2013),

–   като взе предвид проекта на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна (14032/2009),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 79, параграф 3, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0356/2013),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A7-0115/2014),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Индонезия.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Индонезия е млада демократична държава и е най-голямата икономика в Югоизточна Азия (нейният БВП се е увеличил с над 6% през последните две години). Индонезия е също така 4-тата по гъстота на населението държава в света и една от най-бедните нации в Югоизточна Азия. Вследствие на това в държавата има излишък на работна сила, съпроводен със силна тенденция към емиграция. С население от над 240 милиона граждани, 40% от което е на възраст под 25 години и 90% от което изповядва исляма, Индонезия е стратегически разположена в архипелаг от над 17 000 острова, обхващащ 5 400 км от изток на запад в Индийския и Тихия океан, което я прави страна на транзитно преминаване в региона на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН).

През 2009 г. Европейският съюз и Индонезия подписаха Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна (СПС), като процедурата по ратификацията на това споразумение от страна на Европейския съюз понастоящем е в процес на приключване.

СПС има за цел укрепването на отношенията между ЕС и Индонезия на основата на споделени принципи като равенството, взаимното уважение, взаимната изгода, демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека чрез развитието на политическото и икономическото сътрудничество в търговията, индустриалната политика, околната среда, изменението на климата, енергетиката, науката и технологиите, доброто управление, разрешаването на конфликти, както и туризма и културата, миграцията, борбата с тероризма, борбата с пиратството, корупцията и организираната престъпност.

Клаузата за обратно приемане е посочена в член 34, параграф 3 от СПС и представлява централен елемент от сътрудничеството с Индонезия. На практика Индонезия е първата държава от АСЕАН, подписала СПС с клауза за обратно приемане с ЕС, с цел превенция и контрол на незаконната имиграция в съответствие с международните задължения и принципа на забрана за принудително връщане. Споразуменията за обратно приемане са основен инструмент за осигуряване на ефективното управление на миграционните потоци и в този смисъл за овладяване на незаконната миграция.

Клаузата за обратно приемане предвижда реципрочно задължение на ЕС и Индонезия да приемат своите граждани, което означава, че последните първо трябва да бъдат идентифицирани от съответните национални органи. Това е особено важно, като се има предвид фактът, че в Индонезия много работници мигранти са загубили гражданството си по силата на закона от 1958 г. за продължително пребиваване в чужбина и не са успели да придобият отново такова гражданство по силата на закона от 2006 г.

Докладчикът отново подчертава значението на засилването на сътрудничеството между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета по въпросите, свързани с обратното приемане. В този смисъл докладчикът припомня, че Комисията следва редовно да информира Европейския парламент на всички етапи от споразуменията на ЕС за обратно приемане – преговори, сключване, изпълнение и текуща работа на съвместните комитети за обратно приемане (натоварени с изпълнението на споразуменията за обратно приемане). Във връзка с този въпрос докладчикът посочва значението на прилагането на съвместните комитети за обратно приемане.

При прилагането на тази клауза от споразумението за обратно приемане ЕС, представляван от Комисията, следва да има предвид възможността за въвеждане на клаузи за спиране на действието в случай на тежко нарушение на основните права. Комисията следва да гарантира, че разпоредбите за обратно приемане не се прилагат спрямо лицата, подложени на преследване, изтезания и други форми на нечовешко или унизително отнасяне или наказание в Индонезия.(1) Следва да се задействат механизми за контрол, за да се гарантира, че основните права на завърналите се лица не са накърнени при завръщането и установяването им в Индонезия.

Докладчикът препоръчва в бъдеще ЕС и Индонезия да разработят истинско споразумение за обратно приемане, като приложат упълномощаващата клауза, предвидена в член 34, параграф 4 от СПС между ЕС и Индонезия. В този случай обратното приемане ще включва и гражданите на трети държави, както и лицата без гражданство, което е важно, тъй като Индонезия е основна транзитна страна за незаконна миграция към ЕС.

Европейският парламент, чрез комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, беше приканен да даде своето съгласие по клаузата за обратно приемане между ЕС и Индонезия в съответствие с член 218 от ДФЕС.

Докладчикът одобрява сключването на споразумението и приканва комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепи този доклад и се застъпва за това Европейският парламент да даде одобрението си.

(1)

В съответствие със съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Оценка на споразуменията за обратно приемане на ЕС“, стр. 11, COM (2011) 76 окончателен.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (6.2.2014)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно проекта на решение на Съвета за сключването на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане

(11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120B(NLE))

Докладчик по становище: Емилио Менендес дел Вале

КРАТКА ОБОСНОВКА

Включването на въпросите, свързани с обратното приемане, в рамковото споразумение с Индонезия е в съответствие с препоръката, направена в рамките на оценката на споразуменията на ЕС за обратно приемане от 2011 г. Член 34, параграф 4 от рамковото споразумение касае по-нататъшните преговори с цел сключване на споразумение за обратно приемане със специфични задължения за страните. Тези преговори ще обхващат и гражданите на трети държави.

Докладчикът по становище счита, че включването въпросите, свързани с обратното приемане, в рамковото споразумение с Индонезия ще улесни бъдещите преговори по споразумение за обратно приемане и ще предостави солидна основа за тяхното провеждане. Докладчикът по становище счита, че преговорите по специфичните задължения следва да започнат без ненужно забавяне.

Във връзка с прилагането на бъдещото споразумение за обратно приемане се предвижда създаването на Съвместен комитет за обратно приемане. Докладчикът по становище предлага Парламентът да има право да присъства на заседанията на Съвместния комитет за обратно приемане със статут на наблюдател. Освен това докладчикът по становище предлага достъп до заседанията на този комитет да бъде предоставен и на представители на гражданското общество.

Докладчикът по становище също така призовава Комисията на всеки етап да информира Европейския парламент за резултатите от изпълнението на споразуменията в съответствие с принципа на сътрудничество между институциите. Парламентът е особено заинтересован да бъде информиран за това как са уредени предпазните механизми за защита на правата на човека и как функционират в защита на основните права на лицата, подлежащи на обратно приемане. Освен това докладчикът по становище напомня, че по принцип лицата не следва да подлежат на обратно приемане или връщане, ако съществуват опасения, че те биха могли да бъдат подложени на преследване, наказание, нечовешко или унизително отнасяне в държавата, в която трябва да бъдат върнати, в съответствие с Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците и Конвенцията от 1984 г. против изтезанията.

Докладчикът по становище счита, че споразуменията за обратно приемане могат да осигурят прозрачна и справедлива рамка и правила за връщане на незаконните мигранти в тяхната държава по произход. Включването на въпросите, свързани с обратното приемане, в рамковото споразумение с Индонезия следва да даде тласък на процеса, водещ до сключването на споразумение за обратно приемане в бъдеще, и да го ускори.

Поради тези причини и с оглед на забележките относно изпълнението на конкретно споразумение за обратно приемане с Индонезия в бъдеще докладчикът по становище предлага Европейският парламент да даде своето съгласие по въпросите, свързани с обратното приемане, в Рамковото споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, а именно по член 34, параграфи 3 и 4.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да предложи одобряването на проекта на Съвета.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Charalampos Angourakis, Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Antonio López-Istúriz White

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

María Auxiliadora Correa Zamora, Leonidas Donskis, Verónica Lope Fontagné, Marie-Christine Vergiat


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

Последно осъвременяване: 19 февруари 2014 г.Правна информация