Процедура : 2012/0219B(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0119/2014

Внесени текстове :

A7-0119/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.6

Приети текстове :

P7_TA(2014)0136

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 166kWORD 79k
17 Февруари 2014 г.
PE 526.178v02-00 A7-0119/2014

относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна, по отношение на член 49, параграф 3 от споразумението

(12400/2013 – C7-0426/2013 – 2012/0219B(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Ренате Вебер

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна, по отношение на член 49, параграф 3 от споразумението

(12400/2013 – C7-0426/2013 – 2012/0219B(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–    като взе предвид предложението за решение на Съвета (12400/2013)

–    като взе предвид Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна (13368/2012),

–    като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 79, параграф 3, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7 0426/2013),

–    като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–    като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0119/2014),

1.   дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Централна Америка (СПДС) беше подписано в Рим на 15 декември 2003 г. Тогава Европейският парламент участваше само в рамките на „процедурата на консултация“; Съветът се консултира с него и Парламентът одобри сключването на СПДС през 2004 г.

След влизането в сила на Договора от Лисабон и завършването на процедурата по ратификация от държавите членки през декември 2011 г. Европейската комисия представи ново предложение за решение на Съвета за сключването на СПДС през 2012 г. Вследствие на това ново предложение Парламентът трябва да даде отново своето съгласие, въпреки че текстът на СПДС в новото предложение остава непроменен.

СПДС е резултат от успешното сътрудничество между подписалите страни, какъвто е и случаят с Рамковото споразумение за сътрудничество от 1993 г. и Споразумението за асоцииране, подписано през юни 2012 г. Към настоящия момент последното споразумение се прилага само по отношение на третия стълб. По отношение на СПДС то ще се прилагат само дотолкова, доколкото неговите разпоредби са съвместими с цялото споразумение за асоцииране, след приключване на ратифицирането му от всички държави членки.

Въпреки че текстът на партньорството е с много голям обхват, който включва широк набор аспекти като политически диалог, социално и икономическо сътрудничество, културен обмен, сътрудничество в областта на образованието и обучението, защита на потребителите, здравеопазване, защита на данните, научно и техническо сътрудничество, сътрудничество в областта на околната среда и биологичното разнообразие, участие на гражданското общество в сътрудничеството, сътрудничество в областта на равенството между половете, сътрудничество по въпросите на коренното население и други етнически групи в Централна Америка и др., комисията LIBE следва да разгледа само въпросите, обхванати от член 49, параграф 3 от СПДС, и по-специално реципрочното обратно приемане на незаконни мигранти.

В качеството си на докладчик за досието смятам, че комисията LIBE може да даде своето съгласие за сключване на споразумението. Следователно препоръчвам комисията да гласува в подкрепа на споразумението.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

Последно осъвременяване: 19 Февруари 2014 г.Правна информация