Procedure : 2013/0246(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0124/2014

Ingediende teksten :

A7-0124/2014

Debatten :

PV 11/03/2014 - 18
CRE 11/03/2014 - 18

Stemmingen :

PV 12/03/2014 - 8.15

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0222

VERSLAG     ***I
PDF 815kWORD 1067k
18 februari 2014
PE 524.596v02-00 A7-0124/2014

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad

(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Hans-Peter Mayer

PR_COD_1amCom

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme
 ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad

(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0512),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0215/2013),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 december 2013(1),

–   na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de adviezen van de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie juridische zaken (A7-0124/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad

betreffende pakketreizen, vakantiepakketten, rondreispakketten en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad

 

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Toerisme speelt een belangrijke rol in de economieën van de Unie, en pakketreizen beslaan een significant deel van die markt. De reismarkt is erg veranderd sinds de goedkeuring van Richtlijn 90/314/EEG. Naast de traditionele distributiekanalen wordt internet een steeds belangrijker medium voor het aanbieden van reisdiensten. Reisdiensten worden niet alleen gecombineerd in de vorm van de klassieke, kant-en-klare pakketreizen, maar ook tot op maat gesneden vakanties. Veel van deze reisproducten bevinden zich in een juridisch grijs gebied of vallen duidelijk niet onder Richtlijn 90/314/EEG. De nieuwe richtlijn moet de bescherming uitbreiden tot deze nieuwe producten, zorgen voor meer transparantie, en reizigers en handelaars meer rechtszekerheid bieden.

(2) Toerisme speelt een belangrijke rol in de economieën van de Unie, en pakketreizen, vakantiepakketten en rondreispakketten ("pakketten") beslaan een significant deel van die markt. De reismarkt is erg veranderd sinds de goedkeuring van Richtlijn 90/314/EEG. Naast de traditionele distributiekanalen wordt internet een steeds belangrijker medium voor het aanbieden van reisdiensten. Reisdiensten worden niet alleen gecombineerd in de vorm van de klassieke, kant-en-klare pakketreizen, maar ook tot op maat gesneden vakanties. Veel van deze reisproducten bevinden zich in een juridisch grijs gebied of vallen duidelijk niet onder Richtlijn 90/314/EEG. De nieuwe richtlijn moet de bescherming uitbreiden tot deze nieuwe producten, zorgen voor meer transparantie, en reizigers en handelaars meer rechtszekerheid bieden.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De interne markt moet volgens artikel 26, lid 2, van het Verdrag een ruimte zonder binnengrenzen omvatten waarin het vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd. Harmonisatie van bepaalde aspecten van pakketovereenkomsten en geassisteerde reisarrangementen is noodzakelijk voor de totstandkoming van een echte interne markt voor de consument, met het juiste evenwicht tussen een hoog beschermingsniveau voor de consument en concurrentie in het bedrijfsleven.

(5) De interne markt moet volgens artikel 26, lid 2, van het Verdrag een ruimte zonder binnengrenzen omvatten waarin het vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd. Harmonisatie van de uit pakketovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen voortvloeiende rechten en plichten is noodzakelijk voor de totstandkoming van een echte interne markt voor de consument, met het juiste evenwicht tussen een hoog beschermingsniveau voor de consument en concurrentie in het bedrijfsleven.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) De meeste kopers van pakketreizen zijn consumenten in de zin van het consumentenrecht van de Unie. Tegelijkertijd is het onderscheid tussen consumenten en vertegenwoordigers van kleine ondernemingen of zakenlieden die een zaken- of dienstreis boeken niet altijd even duidelijk, omdat zij gebruikmaken van dezelfde boekingskanalen. Die reizigers hebben vaak een vergelijkbaar beschermingsniveau nodig. Grotere ondernemingen of organisaties daarentegen boeken reizen voor hun werknemers vaak op basis van een kaderovereenkomst met ondernemingen die gespecialiseerd zijn in zakenreizen. Voor dergelijke zakenreizen is niet hetzelfde beschermingsniveau vereist als voor consumenten. Daarom dient deze richtlijn alleen van toepassing te zijn op zakelijke reizen die niet worden geboekt op basis van een kaderovereenkomst. Om verwarring met de term "consument" in andere consumentenbeschermingsrichtlijnen te voorkomen, dienen de personen die in het kader van deze richtlijn bescherming genieten, "reizigers" te worden genoemd.

(7) De meeste kopers van pakketreizen zijn consumenten in de zin van het consumentenrecht van de Unie. Tegelijkertijd is het onderscheid tussen consumenten en vertegenwoordigers van ondernemingen of zakenlieden die een zaken- of dienstreis boeken niet altijd even duidelijk, omdat zij gebruikmaken van dezelfde boekingskanalen. Die reizigers hebben vaak een vergelijkbaar beschermingsniveau nodig. Ondernemingen of organisaties daarentegen boeken reizen voor hun werknemers, leden en vertegenwoordigers vaak op basis van een kaderovereenkomst met ondernemingen. Voor dergelijke zakenreizen is niet hetzelfde beschermingsniveau vereist als voor consumenten. Daarom dient deze richtlijn alleen van toepassing te zijn op zakelijke reizen die niet worden geboekt op basis van een kaderovereenkomst. Om verwarring te voorkomen met de term "consument" die in andere consumentenbeschermingswetgeving van de Unie wordt gebruikt, dienen de personen die in het kader van deze richtlijn bescherming genieten, "reizigers" te worden genoemd.

Motivering

De toevoeging van leden en vertegenwoordigers maakt duidelijk dat het bij de "werkgever" om een rechtspersoon gaat. Het criterium dat ondernemingen "gespecialiseerd (moeten) zijn in zakenreizen", moet worden geschrapt omdat dit tot onduidelijkheid kan leiden. Met de kaderovereenkomst als voorwaarde kan worden volstaan.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Met het oog op de transparantie moet een onderscheid worden gemaakt tussen pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, waarbij klassieke of online reisbureaus reizigers helpen reisdiensten te combineren en reizigers overeenkomsten sluiten met verschillende aanbieders van reisdiensten, bijvoorbeeld via onderling verbonden boekingsprocedures; hierbij ontbreken de hierboven bedoelde kenmerken en het zou niet passend zijn hierop alle verplichtingen toe te passen die voor pakketreizen gelden.

(9) Met het oog op de transparantie moet een onderscheid worden gemaakt tussen pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, waarbij klassieke of online reisbureaus reizigers helpen reisdiensten te combineren en reizigers overeenkomsten sluiten met verschillende aanbieders van reisdiensten, bijvoorbeeld via op gerichte wijze onderling verbonden boekingsprocedures; hierbij ontbreken de hierboven bedoelde kenmerken en het zou niet passend zijn hierop alle verplichtingen toe te passen die voor pakketreizen gelden.

Motivering

Verduidelijking van het begrip "gekoppeld reisarrangement" (elk aanvullend aanbod moet gericht zijn, d.w.z. verband houden met de plaats en data van de eerste reisdienst die de reiziger heeft geboekt). Verdere verduidelijkingen zijn opgenomen in overweging 11 en 13 van het voorstel voor een richtlijn.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Voorts moeten geassisteerde reisarrangementen worden onderscheiden van reisdiensten die door reizigers zelf worden geboekt, vaak op verschillende tijdstippen, ook al gebeurt dat voor dezelfde reis of vakantie. Online geassisteerde reisarrangementen moeten ook worden onderscheiden van links die reizigers naar algemene informatie over andere reisdiensten leiden; daarbij kan worden gedacht aan een hotel of een organisator van evenementen die een lijst op zijn website plaatst van alle aanbieders van vervoersdiensten naar zijn adres, zonder dat dit gekoppeld is aan een boeking, of aan cookies of metadata die worden gebruikt om advertenties op websites te plaatsen.

(11) Voorts moeten gekoppelde reisarrangementen worden onderscheiden van reisdiensten die door reizigers zelf worden geboekt, vaak op verschillende tijdstippen, ook al gebeurt dat voor dezelfde reis of vakantie. Online gekoppelde reisarrangementen moeten ook worden onderscheiden van gekoppelde websites die geen contract met de reiziger beogen en van links die reizigers niet op gerichte wijze naar algemene informatie over andere reisdiensten leiden; daarbij kan worden gedacht aan een hotel of een organisator van evenementen die een lijst op zijn website plaatst van alle aanbieders van vervoersdiensten naar zijn adres, zonder dat dit gekoppeld is aan een boeking, of aan cookies of metadata die worden gebruikt om op websites advertenties te plaatsen die verband houden met de reisbestemming en/of reisperiode van de als eerste gekozen reisdienst.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Er dienen specifieke regels te worden vastgesteld voor klassieke en online doorverkopers die reizigers tijdens één bezoek of contactmoment assisteren bij het sluiten van afzonderlijke overeenkomsten met verschillende dienstverleners, en voor online doorverkopers die via onderling verbonden online boekingsprocedures de aankoop van aanvullende reisdiensten van een andere handelaar gericht faciliteren via onderling verbonden online boekingsprocedures, ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd. Deze regels zouden bijvoorbeeld moeten gelden wanneer een reiziger samen met de bevestiging van een eerste reisdienst zoals een vlucht of een treinreis, een uitnodiging ontvangt om een aanvullende reisdienst te boeken op de gekozen bestemming, bijvoorbeeld hotelaccommodatie, met een link naar de boekingssite van een andere dienstverlener of tussenpersoon. Dergelijke geassisteerde reisarrangementen vormen geen pakketreis in de zin van deze richtlijn, daar het duidelijk is dat de aansprakelijkheid voor de reisdiensten niet bij één organisator berust, maar zijn een alternatief bedrijfsmodel dat vaak scherp concurreert met pakketreizen.

(13) In deze richtlijn dienen specifieke regels te worden vastgesteld voor klassieke en online doorverkopers die reizigers tijdens één bezoek of contactmoment assisteren bij het sluiten van afzonderlijke overeenkomsten met verschillende dienstverleners, als reizigers elke reisdienst apart selecteren en wensen te betalen. Deze regels dienen ook van toepassing te zijn op online doorverkopers die via onderling verbonden online boekingsprocedures de aankoop van aanvullende reisdiensten van een andere handelaar gericht faciliteren, als ten minste de naam of de contactgegevens van de reiziger aan de andere handelaar worden doorgegeven en deze aanvullende diensten ten laatste 24 uur nadat de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd, worden verleend. Dergelijke gekoppelde reisarrangementen vormen geen pakketreis in de zin van deze richtlijn, daar het duidelijk is dat de aansprakelijkheid voor de reisdiensten niet bij één organisator berust, maar zijn een alternatief bedrijfsmodel dat vaak scherp concurreert met pakketreizen.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) Online zijn praktijken aan het licht gekomen waarbij handelaars die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteren, niet duidelijk en ondubbelzinnig de keuzemogelijkheid boden om alleen de hoofddienst te boeken en geen verdere diensten te kiezen. Dergelijke praktijken moeten als misleidend voor reizigers worden beschouwd. Aangezien het bestaande rechtskader het nog niet mogelijk heeft gemaakt deze praktijken uit te bannen en aangezien zij specifiek zijn voor gekoppelde reisarrangementen, moeten die praktijken krachtens deze richtlijn worden verboden.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Reizigers moet voordat zij betalen, worden meegedeeld of zij een pakketreis dan wel een gecombineerd reisarrangement kiezen, en wat het overeenkomstige beschermingsniveau is.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 ter) Indien reizigers hun eigen vakantie willen blijven samenstellen buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn, zij het zonder de bescherming waarin deze richtlijn voorziet, moet hun voordat de betaling wordt verricht, worden meegedeeld dat een dergelijke vakantie niet onder deze richtlijn valt.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Alleen combinaties van verschillende reisdiensten zoals accommodatie, personenvervoer per bus, trein, boot of vliegtuig, en autoverhuur, komen in aanmerking om te worden beschouwd als een pakketreis of een geassisteerd reisarrangement. Accommodatie die dient als woonruimte, bijvoorbeeld voor langlopende taalcursussen, mag niet worden beschouwd als accommodatie in de zin van deze richtlijn.

(16) Combinaties van verschillende reisdiensten zoals accommodatie, personenvervoer per bus, trein, boot of vliegtuig, en autoverhuur, komen in aanmerking om te worden beschouwd als een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement. Zuivere hotelovernachtingen met aanvullende pakketten, zoals kaartjes voor een musical of wellnessbehandelingen, dienen te worden uitgesloten indien dat pakket niet specifiek aan de reiziger wordt aangeboden als significant onderdeel van de reis of indien de aanvullende dienst duidelijk niet het essentiële aspect van de reis vormt. Accommodatie die als woonruimte dient en duidelijk geen toeristisch doel heeft, bijvoorbeeld voor langlopende taalcursussen, mag niet worden beschouwd als accommodatie in de zin van deze richtlijn.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis) Vervoer per bus, trein, boot of vliegtuig waarvan accommodatie deel uitmaakt, bijvoorbeeld een reis per veerboot met overnachting of een treinreis in een slaapwagen, dient als één reisdienst te worden beschouwd indien het vervoerselement duidelijk overweegt en het vervoer niet met een andere reisdienst wordt gecombineerd.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Andere toeristische diensten, zoals toegangskaarten voor concerten, sportevenementen, excursies of evenementenparken zijn diensten die in combinatie met personenvervoer, accommodatie en/of autoverhuur, in aanmerking komen om als pakketreis of geassisteerd reisarrangement te worden beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen echter alleen onder de richtlijn als de betrokken toeristische dienst een significant deel van de pakketreis uitmaakt. In het algemeen is dat het geval als de toeristische dienst meer dan 20% van de totale prijs uitmaakt of anderszins een wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie vormt. Aanvullende diensten zoals reisverzekeringen, bagagevervoer, maaltijdverstrekking en schoonmaakdiensten als onderdeel van de accommodatie, mogen op zichzelf niet als toeristische dienst worden beschouwd.

(17) Andere toeristische diensten, zoals toegangskaarten voor concerten, sportevenementen, excursies of evenementenparken zijn diensten die in combinatie met personenvervoer, accommodatie en/of autoverhuur, in aanmerking komen om als pakketreis of gekoppeld reisarrangement te worden beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen echter alleen onder de richtlijn als de betrokken toeristische dienst een significant deel van de pakketreis uitmaakt. In het algemeen is dat het geval als de toeristische dienst uitdrukkelijk als significant deel van het pakket aan de reizigers wordt aangeboden, als hij duidelijk het doel van de reis is of als hij meer dan 25% van de totale prijs uitmaakt of anderszins een wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie vormt. Aanvullende diensten zoals met name reisverzekeringen, vervoer tussen station en accommodatie, vervoer aan het begin van de reis en in het kader van excursies, bagagevervoer, maaltijdverstrekking en schoonmaakdiensten als onderdeel van de accommodatie, mogen op zichzelf niet als toeristische dienst worden beschouwd.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat overeenkomsten waarbij de handelaar de reiziger na het sluiten van het contract een keuze laat maken uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten, zoals bij een reiscadeaubon, moeten worden beschouwd als een pakketreis. Ook een combinatie van reisdiensten waarbij de naam en andere voor de boeking benodigde gegevens ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd tussen de handelaars worden doorgegeven, moet worden beschouwd als een pakketreis. Bij voor de boeking benodigde gegevens gaat het om creditcardgegevens of andere voor de betaling benodigde gegevens. Het doorgeven van gegevens zoals de reisbestemming of de reistijden is niet voldoende.

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat overeenkomsten waarbij de handelaar de reiziger na het sluiten van het contract een keuze laat maken uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten, zoals bij een reiscadeaubon, moeten worden beschouwd als een pakketreis. Ook een combinatie van reisdiensten waarbij de naam van de reiziger en andere voor de boeking benodigde persoonsgegevens, zoals contact-, creditcard- en paspoortgegevens, ten laatste 24 uur nadat de boeking van de eerste dienst is bevestigd, tussen de handelaars worden doorgegeven, moet worden beschouwd als een pakketreis. Het doorgeven van gegevens zoals de reisbestemming of de reistijden is niet voldoende. Voorts dienen cruises en meerdaagse treinreizen met accommodatie als pakketreis te worden aangemerkt, omdat het daarbij om een combinatie van vervoer, accommodatie en maaltijden gaat.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Omdat reizigers bij korte reizen minder bescherming behoeven en omdat handelaren niet onnodig moeten worden belast, dienen reizen die korten dan 24 uur duren en waarbij geen accommodatie nodig is, alsook incidenteel georganiseerde pakketreizen niet onder de richtlijn te vallen.

(19) Omdat reizigers bij korte reizen minder bescherming behoeven en omdat handelaren niet onnodig moeten worden belast, dienen reizen die korter dan 24 uur duren en waarbij geen accommodatie nodig is, niet onder de richtlijn te vallen. Ook pakketten en gekoppelde reisarrangementen die incidenteel worden aangeboden of samengesteld door natuurlijke of rechtspersonen, zoals non-profitorganisaties, liefdadigheidsinstellingen, voetbalclubs en scholen, die met de verkoop van die pakketten of het faciliteren van die gekoppelde reisarrangementen direct noch indirect financiële winst behalen, moeten van het toepassingsgebied van deze richtlijn worden uitgesloten.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis) De lidstaten dienen bevoegd te blijven om, overeenkomstig het Unierecht, de bepalingen van deze richtlijn toe de passen op gebieden die niet onder het toepassingsgebied ervan vallen. Daarom mogen de lidstaten, met betrekking tot overeenkomsten die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, nationale wetgeving handhaven of invoeren die overeenstemt met alle of een aantal bepalingen van deze richtlijn. Zo mogen lidstaten de bepalingen van deze richtlijn bijvoorbeeld toepassen op pakketten en gekoppelde reisarrangementen die incidenteel worden aangeboden of samengesteld door natuurlijke of rechtspersonen die met de verkoop van die pakketten of het faciliteren van die gekoppelde reisarrangementen direct noch indirect financiële winst behalen, en op pakketten en gekoppelde reisarrangementen die een periode van minder dan 24 uur bestrijken en geen accommodatie omvatten.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis) Richtlijn 90/134/EEG laat de lidstaten vrij om te bepalen of doorverkopers, organisatoren, of zowel doorverkopers als organisatoren aansprakelijk zijn voor de correcte uitvoering van een pakket. Door die flexibiliteit is het in sommige lidstaten onduidelijk of handelaars die bij een pakket betrokken zijn, aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende diensten, met name tijdens de online boekingsprocedure. Daarom dient in deze richtlijn te worden verduidelijkt dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, tenzij de nationale wetgeving ook uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid dat de organisator of de doorverkoper aansprakelijk wordt gesteld.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Bij pakketreizen dienen doorverkopers samen met de organisator aansprakelijk te zijn voor het verstrekken van precontractuele informatie. Maar ook moet duidelijk zijn dat beiden aansprakelijk zijn voor boekingsfouten. Om de communicatie gemakkelijker te laten verlopen, vooral bij grensoverschrijdende gevallen, moeten reizigers ook via de doorverkoper bij wie zij de pakketreis hebben gekocht contact kunnen opnemen met de organisator.

(21) Bij pakketreizen dienen doorverkopers samen met de organisator aansprakelijk te zijn voor het verstrekken van precontractuele informatie. Maar ook moet duidelijk zijn dat doorverkopers aansprakelijk zijn voor boekingsfouten, als zij tijdens de boekingsprocedure fouten maken. Om de communicatie gemakkelijker te laten verlopen, vooral bij grensoverschrijdende gevallen, moeten reizigers ook via de doorverkoper bij wie zij de pakketreis hebben gekocht contact kunnen opnemen met de organisator.

Motivering

Sluit aan bij overweging 37 met dezelfde tekst.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de hoofdkenmerken van de reisdiensten of de prijzen, die in advertenties, op de website van de organisator of in brochures wordt verstrekt als onderdeel van de precontractuele informatie, moet bindend zijn, tenzij de organisator zich het recht voorbehoudt deze elementen te wijzigen en deze wijzigingen duidelijk en op opvallende wijze worden meegedeeld aan de reiziger voordat de overeenkomst wordt gesloten. Met de huidige communicatietechnologieën hoeven er echter niet langer specifieke voorschriften voor brochures te worden vastgesteld; wel moet ervoor worden gezorgd dat de partijen in bepaalde omstandigheden via een duurzame gegevensdrager communiceren over wijzigingen die van invloed zijn op de uitvoering van de overeenkomst, zodat de informatie bewaard blijft voor de toekomst. Deze informatie moet altijd kunnen worden gewijzigd wanneer beide partijen daar expliciet mee instemmen.

(23) Belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de hoofdkenmerken van de reisdiensten of de prijzen, die in advertenties, op de website van de organisator of in brochures wordt verstrekt als onderdeel van de precontractuele informatie, moet bindend zijn, tenzij de organisator zich het recht voorbehoudt deze elementen te wijzigen en deze wijzigingen duidelijk en op opvallende wijze worden meegedeeld aan de reiziger voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis) Gezien de nieuwe communicatietechnologieën die ervoor kunnen helpen zorgen dat de reizigers op het moment van de boeking toegang hebben tot actuele informatie, en gezien de toenemende tendens om pakketreizen online te boeken, zijn er echter geen specifieke regels meer nodig die gedrukte brochures verplicht stellen.

Motivering

Organisatoren en luchtvaartmaatschappijen "lokken" klanten vaak met aangename vertrektijden, maar verplaatsen vluchten dan – vooral bij pakketreizen – op korte termijn naar goedkopere slots midden in de nacht. Om de service te verbeteren, moeten de organisatoren/maatschappijen ertoe worden verplicht om zich aan de afgesproken vertrektijden te houden en hun slots tijdig mee te delen, zodat de reiziger zich daarop kan instellen en een reis kan boeken die uiteindelijk ook werkelijk zo verloopt.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 ter) De vluchttijden dienen een vast bestanddeel van de overeenkomst te vormen en dienen als een van de hoofdkenmerken van een reis te worden beschouwd. Zij mogen niet wezenlijk verschillen van de tijden die de reizigers in de precontractuele informatie zijn meegedeeld.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26) Daar pakketreizen vaak lang van tevoren worden gekocht, kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Daarom moet een reiziger onder bepaalde voorwaarden een pakketreis kunnen overdragen aan een andere reiziger. In dergelijke gevallen moet de organisator zijn onkosten kunnen terugvorderen, bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer een vergoeding vraagt voor het wijzigen van de naam van de reiziger of voor het annuleren en vervangen van een reisbiljet. Reizigers moeten de overeenkomst ook voor het begin van de pakketreis tegen betaling van een redelijke schadeloosstelling kunnen opzeggen en het recht hebben dit zonder schadeloosstelling te doen wanneer onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden zoals oorlog of een natuurramp aanzienlijke gevolgen hebben voor de pakketreis. Er dient van te worden uitgegaan dat van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden sprake is wanneer in betrouwbare en openbare verslagen, zoals aanbevelingen van autoriteiten van de lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats van bestemming te reizen.

(26) Daar pakketreizen vaak lang van tevoren worden gekocht, kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Daarom moet een reiziger onder bepaalde voorwaarden een pakketreis kunnen overdragen aan een andere reiziger. In dergelijke gevallen moet de organisator zijn onkosten kunnen terugvorderen, bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer een vergoeding vraagt voor het wijzigen van de naam van de reiziger of voor het annuleren en vervangen van een reisbiljet. Reizigers moeten de overeenkomst ook voor het begin van de pakketreis tegen betaling van een redelijke schadeloosstelling kunnen opzeggen en het recht hebben dit zonder schadeloosstelling te doen wanneer onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden zoals oorlog, met inbegrip van terrorisme, of een natuurramp, met inbegrip van orkanen en aardbevingen, of politieke instabiliteit, die de veiligheid van de reizigers in gevaar brengen, aanzienlijke gevolgen hebben voor de pakketreis, indien deze omstandigheden zich na de sluiting van de reisovereenkomst voordoen. Er dient van te worden uitgegaan dat van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden sprake is wanneer in betrouwbare en openbare verslagen, zoals aanbevelingen van autoriteiten van de lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats van bestemming te reizen.

Motivering

Als de reiziger bij de boeking op de hoogte was van dergelijke omstandigheden, zou een kosteloze opzegging disproportioneel zijn.

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) In specifieke gevallen moet ook de organisator voor het begin van de pakketreis de overeenkomst zonder schadeloosstelling kunnen opzeggen, bijvoorbeeld wanneer het minimumaantal deelnemers niet is bereikt en dit voorbehoud in de overeenkomst is gemaakt.

(27) In specifieke gevallen moet ook de organisator voor het begin van de pakketreis de overeenkomst zonder schadeloosstelling kunnen opzeggen, bijvoorbeeld wanneer het minimumaantal deelnemers niet is bereikt en dit voorbehoud in de overeenkomst is gemaakt. In een dergelijke situatie moet de organisator de reizigers voor wie deze bepaling van de overeenkomst gevolgen kan hebben, op adequate wijze informeren.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) In bepaalde omstandigheden moet de organisator de pakketreisovereenkomst eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers moeten dan echter het recht hebben de overeenkomst op te zeggen als de voorgestelde wijzigingen een wezenlijke verandering van de belangrijkste kenmerken van de reisdiensten inhouden. Prijsverhogingen dienen alleen mogelijk te zijn indien er veranderingen zijn opgetreden in de brandstofkosten voor het personenvervoer, in belastingen of vergoedingen die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de reisdiensten betrokken derden, of in de wisselkoersen die van belang zijn voor de pakketreis, mits de overeenkomst expliciet voorziet in prijsverhogingen en prijsverlagingen. Prijsverhogingen mogen maximaal 10% van de prijs van een pakketreis bedragen.

(28) In bepaalde omstandigheden moet de organisator de pakketreisovereenkomst eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers moeten dan echter het recht hebben de overeenkomst op te zeggen als de voorgestelde wijzigingen een wezenlijke verandering van de belangrijkste kenmerken van de reisdiensten inhouden. Prijsverhogingen dienen alleen mogelijk te zijn indien er veranderingen zijn opgetreden in de brandstofkosten voor het personenvervoer, in belastingen of vergoedingen die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de reisdiensten betrokken derden, of in de wisselkoersen die van belang zijn voor de pakketreis, mits de overeenkomst expliciet voorziet in prijsverhogingen en prijsverlagingen. Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van de oorspronkelijke pakketreis bedraagt, moeten reizigers het recht hebben de overeenkomst zonder betaling van een schadevergoeding op te zeggen of een door de organisator aangeboden gelijkwaardig reisalternatief te aanvaarden.

Motivering

Volgens de voorgestelde regeling zou een prijsverhoging van meer dan 8% niet mogelijk zijn.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis) Een prijsverhoging dient altijd schriftelijk te worden gemotiveerd. Bij een prijsverhoging van meer dan 8% dient de reiziger schriftelijk de mogelijkheid te worden geboden om de overeenkomst op te zeggen of een gelijkwaardig reisalternatief tegen de overeengekomen prijs te aanvaarden. Als de reiziger hiervan geen gebruik maakt, dient de reis geacht te worden tegen de verhoogde prijs te zijn aanvaard. De bewijslast voor de ontvangst van de brief dient bij de organisator te liggen.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30) Met het oog op de samenhang dienen de bepalingen van deze richtlijn te worden afgestemd op de internationale verdragen over reisdiensten en op de wetgeving van de Unie inzake rechten van passagiers. Wanneer de organisator aansprakelijk is voor het niet of niet correct verlenen van de diensten waarop de pakketreisovereenkomst betrekking heeft, dient de organisator zich te kunnen beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid van dienstverleners zoals die is geregeld bij internationale verdragen zoals het verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (1999)18, het verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF, 1980)19, en het verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee (1974)20. Wanneer het als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden onmogelijk is ervoor te zorgen dat de reiziger kan terugkeren naar de plaats van vertrek, dient de verplichting van de organisator om de kosten van het verlengde verblijf van de reiziger op de plaats van bestemming voor zijn rekening te nemen, te worden afgestemd op het voorstel van de Commissie21 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten22.

(30) Met het oog op de samenhang dienen de bepalingen van deze richtlijn te worden afgestemd op de internationale verdragen over reisdiensten en op de wetgeving van de Unie inzake rechten van passagiers, waarbij, in voorkomend geval, de laatste voorgaat. Wanneer de organisator aansprakelijk is voor het niet of niet correct verlenen van de diensten waarop de pakketreisovereenkomst betrekking heeft, dient de organisator zich te kunnen beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid van dienstverleners zoals die is geregeld bij internationale verdragen zoals het verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (1999)18, het verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF, 1980)19, en het verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee (1974)20. Wanneer het als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden onmogelijk is ervoor te zorgen dat de reiziger kan terugkeren naar de plaats van vertrek, dient de verplichting van de organisator om de kosten van het verlengde verblijf van de reiziger op de plaats van bestemming voor zijn rekening te nemen, te worden afgestemd op het voorstel van de Commissie21 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad22.

__________________

__________________

18 2001/539/EG: Besluit van de Raad van 5 april 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB L 194 van 18.7.2001, blz. 38).

18 2001/539/EG: Besluit van de Raad van 5 april 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB L 194 van 18.7.2001, blz. 38).

19 2013/103/EU: Besluit van de Raad van 16 juni 2011 betreffende de ondertekening en sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer tot toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).

19 2013/103/EU: Besluit van de Raad van 16 juni 2011 betreffende de ondertekening en sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer tot toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).

20 2012/22/EU: Besluit van de Raad van 12 december 2011 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 (PB L 8 van 12.1.2012, blz. 1).

20 2012/22/EU: Besluit van de Raad van 12 december 2011 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 (PB L 8 van 12.1.2012, blz. 1).

21 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage (COM(2013)130 final).

21 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage (COM(2013)130 final).

22 PB L 46 van 17.2.2004, blz.1.

22 PB L 46 van 17.2.2004, blz.1.

Motivering

De geldende EU-wetgeving inzake rechten van passagiers moet voorrang hebben op de richtlijn inzake pakketreizen wanneer specifieke bepalingen in verband met de rechten van passagiers die met de verschillende soorten vervoer reizen elkaar overlappen.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de rechten van reizigers om vorderingen in te dienen op grond van deze richtlijn en op grond van andere toepasselijke wetgeving van de Unie; reizigers behouden de mogelijkheid om vorderingen in te dienen bij de organisator, de vervoerder of enig andere aansprakelijke partij, of eventueel bij meerdere partijen. Het moet duidelijk zijn dat reizigers geen rechten uit hoofde van verschillende rechtsgronden mogen cumuleren als die rechten dezelfde belangen beschermen of hetzelfde doel dienen. De aansprakelijkheid van de organisator laat het recht om verhaal te halen op derden, zoals dienstverleners, onverlet.

(31) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de rechten van reizigers om vorderingen in te dienen op grond van deze richtlijn en op grond van andere toepasselijke wetgeving van de Unie; reizigers behouden de mogelijkheid om vorderingen in te dienen bij de organisator, de vervoerder of enig andere aansprakelijke partij, of eventueel bij meerdere partijen. Het moet duidelijk zijn dat reizigers geen rechten uit hoofde van verschillende rechtsgronden mogen cumuleren als die rechten dezelfde belangen beschermen of hetzelfde doel dienen. Het feit dat moet worden gewaarborgd dat reizigers tijdig een passende schadeloosstelling ontvangen indien de overeenkomst door een van de partijen niet volledig word nageleefd, mag echter geen onredelijke en onevenredig zware last voor organisatoren en doorverkopers betekenen. Naast de verplichting om eventuele niet-nakoming te verhelpen of reizigers schadeloos te stellen, moeten organisatoren en doorverkopers daarom het recht hebben om verhaal te halen op derden die hebben bijgedragen tot de gebeurtenis die schadeloosstelling of andere verplichtingen tot gevolg heeft. De aansprakelijkheid van de organisator en de doorverkoper laat bijgevolg dit recht om verhaal te halen op derden, zoals dienstverleners, onverlet.

Motivering

Zie in dit verband de wijzigingen en de motivering aangaande artikel 20.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) De organisator dient verplicht te zijn onmiddellijk bijstand te verlenen als de reiziger in moeilijkheden verkeert tijdens de reis of vakantie. Bij deze bijstand moet het voornamelijk gaan om informatie over bijvoorbeeld lokale medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand, en om praktische bijstand, zoals bij communicatie vanuit het buitenland en het regelen van reisalternatieven.

(32) De organisator dient verplicht te zijn onverwijld passende bijstand te verlenen als de reiziger in moeilijkheden verkeert tijdens de reis of vakantie. Bij deze bijstand moet het voornamelijk gaan om informatie over bijvoorbeeld lokale medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand, en om praktische bijstand, zoals bij communicatie vanuit het buitenland en het regelen van reisalternatieven.

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de organisator niet verplicht is om de kosten op zich te nemen als de reiziger bijv. een reisalternatief nodig heeft. Het valt niet onder de verantwoordelijkheid van de organisator of een reiziger zichzelf in moeilijkheden brengt dan wel in moeilijkheden verkeert.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat reizigers die een pakketreis of een geassisteerd reisarrangement kopen, volledig beschermd zijn tegen insolventie van de organisator, de doorverkoper die het geassisteerde reisarrangement heeft gefaciliteerd, of een van de andere aanbieders van reisdiensten. De lidstaten waar organisatoren van pakketreizen en doorverkopers die geassisteerde reisarrangementen faciliteren, zijn gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat handelaars die dergelijke combinaties van reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen en de repatriëring van reizigers in geval van insolventie. De lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de bescherming tegen insolventie willen regelen, maar zij moeten er wel op toezien dat hun nationale beschermingsregelingen doeltreffend zijn en voor alle getroffen reizigers zowel een snelle repatriëring als terugbetaling garanderen. De vereiste bescherming bij insolventie dient te zijn gebaseerd op het werkelijke financiële risico van de activiteiten van de organisator, de doorverkoper of de dienstverlener, waarbij moet worden gekeken naar het soort combinaties van reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare seizoensfluctuaties en het bedrag van de vooruitbetalingen alsook de manier waarop deze worden gegarandeerd. Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt25, mag in gevallen waarin insolventiebescherming de vorm kan aannemen van een garantie of een verzekering, deze zekerheid niet worden beperkt tot attesten van financiële instellingen in een bepaalde lidstaat.

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat reizigers die een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement kopen, volledig beschermd zijn tegen insolventie van de organisator, de doorverkoper die het gekoppelde reisarrangement heeft gefaciliteerd, of een bij het gekoppelde reisarrangement betrokken onderneming. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat handelaars die dergelijke combinaties van reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen en de repatriëring van reizigers in geval van insolventie. De lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de bescherming tegen insolventie willen regelen, maar zij moeten er wel op toezien dat hun beschermingsregelingen doeltreffend zijn en voor alle getroffen reizigers zowel een snelle repatriëring als onmiddellijke terugbetaling garanderen. Indien een reiziger er de voorkeur aan geeft het pakket of het gekoppelde reisarrangement te voltooien in plaats van alle kosten volledig vergoed te krijgen, moet de bescherming bij insolventie indien passend voorzien in de uitvoering van bestaande overeenkomsten, opdat de reizigers zonder bijkomende kosten het pakket of het gekoppelde reisarrangement kan voortzetten. De vereiste bescherming bij insolventie dient te zijn gebaseerd op het werkelijke financiële risico van de activiteiten van de organisator, de doorverkoper of de bij het gekoppelde reisarrangement betrokken onderneming, waarbij moet worden gekeken naar het soort combinaties van reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare seizoensfluctuaties en het bedrag van de vooruitbetalingen alsook de manier waarop deze worden gegarandeerd. Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 200625, mag in gevallen waarin insolventiebescherming de vorm kan aannemen van een garantie of een verzekering, deze zekerheid niet worden beperkt tot attesten van financiële instellingen in een bepaalde lidstaat.

__________________

__________________

25 PB L 376 van 27.12.06, blz. 36.

25 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB L 376 van 27.12.06, blz. 36).

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40) Door de vaststelling van deze richtlijn moeten bepaalde besluiten op het gebied van consumentenbescherming worden aangepast. Daar Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten26 in haar huidige vorm niet van toepassing is op overeenkomsten die onder Richtlijn 90/314/EEG vallen, moet Richtlijn 2011/83/EU worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat zij van toepassing is op geassisteerde reisarrangementen en dat bepaalde bij die richtlijn geregelde consumentenrechten ook van toepassing zijn op pakketreizen.

(40) Door de vaststelling van deze richtlijn moeten bepaalde besluiten op het gebied van consumentenbescherming worden aangepast. Daar Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad26 in haar huidige vorm niet van toepassing is op overeenkomsten die onder Richtlijn 90/314/EEG vallen, moet Richtlijn 2011/83/EU worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat zij van toepassing blijft op afzonderlijke diensten die deel uitmaken van een gekoppeld reisarrangement, voor zover die afzonderlijke diensten niet anderszins van het toepassingsgebied van Richtlijn 2011/83/EU zijn uitgezonderd, en dat bepaalde bij die richtlijn geregelde consumentenrechten ook van toepassing zijn op pakketreizen.

__________________

__________________

26 PB L 304 van 22.11.11, blz. 64.

26 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, PB L 304 van 22.11.11, blz. 64.

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn moet bijdragen tot de goede werking van de interne markt en tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming door de onderlinge aanpassing van bepaalde aspecten van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake tussen reizigers en handelaars gesloten overeenkomsten betreffende pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen.

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen tot de goede werking van de interne markt en tot de verwezenlijking van een zo uniform mogelijk hoog niveau van consumentenbescherming met betrekking tot de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake tussen reizigers en handelaars gesloten overeenkomsten betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 1 bis

 

Mate van harmonisatie

 

Tenzij in deze richtlijn anders is bepaald, mogen de lidstaten in hun nationale wetgeving geen bepalingen handhaven of invoeren die afwijken van de bepalingen van deze richtlijn, met inbegrip van meer of minder strikte bepalingen die een ander niveau van consumentenbescherming zouden waarborgen.

Motivering

Deze nieuwe tekst is identiek aan artikel 4 van de richtlijn consumentenrechten uit 2011. De tekst is in het belang van de samenhang opgenomen en dient ter verduidelijking van het niveau van harmonisatie, dat in het Commissievoorstel onduidelijk is geformuleerd.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) pakketten en gekoppelde reisarrangementen die incidenteel worden aangeboden of samengesteld door natuurlijke of rechtspersonen die met de verkoop van die pakketten of het faciliteren van die gekoppelde reisarrangementen direct noch indirect financiële winst behalen, mits de verantwoordelijke handelaar de reiziger er naar behoren van in kennis heeft gesteld dat deze richtlijn niet op een dergelijk pakket of reisarrangement van toepassing is;

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) aanvullende overeenkomsten inzake financiële diensten;

(b) aanvullende overeenkomsten inzake reisdiensten die als aanvullende diensten bij pakketreizen worden verricht en zonder tussenkomst van de organisator bijgeboekt worden, of aanvullende overeenkomsten inzake financiële diensten;

Motivering

Het zou disproportioneel zijn als een doorverkoper die naast een geboekte pakketreis een aanvullende dienst verkoopt, bijv. een treinkaartje naar de luchthaven, daardoor het risico loopt om als organisator of aanbieder van een geassisteerd reisarrangement te worden aangemerkt. In dat geval zou de doorverkoper niet alleen aansprakelijk zijn voor de extra geboekte dienst, maar ook voor de pakketreis, hoewel de organisator daarvoor al aansprakelijk is.

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen die worden gekocht op basis van een kaderovereenkomst tussen de werkgever van de reiziger en een handelaar die zich toelegt op het regelen van zakenreizen;

(c) pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die worden gekocht op basis van een kaderovereenkomst voor zakenreizen tussen een bedrijf in naam waarvan de reiziger reist en een handelaar;

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) genoemde reisdiensten wordt gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, onder d) bedoelde reisdienst indien laatstgenoemde reisdienst geen significant deel van de pakketreis uitmaakt; or

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) genoemde reisdiensten wordt gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, onder d) bedoelde reisdienst indien laatstgenoemde reisdienst geen significant deel van de pakketreis uitmaakt of duidelijk niet het doel van de reis is, of als de aanvullende dienst duidelijk niet als het hoofdbestanddeel van de reis wordt aangeboden; of

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) personenvervoer per bus, trein, boot of vliegtuig waarin een overnachting inbegrepen is, wanneer het doel van vervoer duidelijk primeert en dit vervoer niet met een in artikel 3, lid 1, onder b), c) of d), bedoelde andere reisdienst gecombineerd wordt.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) niet-residentiële accomodatie,

(b) residentiële accommodatie, mits die duidelijk een toeristische doel heeft,

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) autoverhuur, of

(c) verhuur van auto's of andere voertuigen of vervoersmiddelen, of

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) andere, niet met personenvervoer, accommodatie of autoverhuur verband houdende toeristische diensten;

(d) andere, niet met personenvervoer, accommodatie of verhuur van auto's of andere voertuigen of vervoersmiddelen verband houdende toeristische diensten;

Motivering

Als alleen autoverhuur wordt vermeld, kan dat problemen opleveren aangezien andere vormen van vervoer waarbij de consument een voertuig huurt (zoals een boot of een fiets) niet onder het toepassingsgebied zouden vallen.

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) gekocht bij één verkooppunt via dezelfde boekingsprocedure,

(i) gekocht bij één verkooppunt via dezelfde boekingsprocedure, en al deze diensten door de reiziger zijn geselecteerd voordat hij heeft ingestemd met de betaling,

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii) aangeboden of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs,

(ii) aangeboden of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs, of

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 2 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(iii) onder de term "pakketreis" of een vergelijkbare term worden aangeprezen of verkocht,

(iii) onder de term "pakketreis" of een vergelijkbare term aangeprezen of verkocht, of

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 3 – letter b – sub v

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars via onderling verbonden online boekingsprocedures, waarbij de naam en andere gegevens van de reizigers die nodig zijn om een boekingstransactie te kunnen afsluiten, ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd, tussen de handelaren worden uitgewisseld;

(v) gekocht van verschillende handelaars via onderling verbonden online boekingsprocedures, waarbij de naam en andere persoonsgegevens van de reizigers, zoals contact-, creditcard- en paspoortgegevens, die nodig zijn om een boekingstransactie te kunnen afsluiten, ten laatste 24 uur nadat de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd, tussen de handelaren worden uitgewisseld;

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) "geassisteerd reisarrangement": een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, die geen pakketreis vormt en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met de verschillende aanbieders van reisdiensten, waarbij de combinatie door een doorverkoper wordt gefaciliteerd:

(5) "gekoppeld reisarrangement": een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, die geen pakketreis vormt en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met de verschillende aanbieders van reisdiensten, waarbij de combinatie door een betrokken aanbieder of een doorverkoper wordt gefaciliteerd:

 

(Dit amendement: "gekoppeld" in plaats van "geassisteerd", is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Motivering

Wat de wijziging van de Duitse term "Bausteinreisen" betreft, zie amendement 1. De tweede wijziging beoogt de definitie ook te laten slaan op gevallen waarbij een aanbieder niet louter als tussenpersoon optreedt, maar de eerste dienst zelf aanbiedt, en vervolgens de reservatie van een verdere dienst van een andere aanbieder faciliteert voor de reiziger.

Amendement  46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) op basis van afzonderlijke boekingen tijdens één bezoek aan of contactmoment met het verkooppunt; of

(a) en de reiziger elke reisdienst apart selecteert en wenst te betalen tijdens één bezoek aan of contactmoment met het verkooppunt; of

Amendement  47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) door middel van de gerichte aankoop van aanvullende reisdiensten van een andere handelaar via onderling verbonden online boekingsprocedures, ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd.

(b) door middel van de gerichte aankoop van aanvullende reisdiensten van een andere handelaar via onderling verbonden online boekingsprocedures, als ten minste de naam of de contactgegevens van de reiziger aan de andere handelaar worden doorgegeven en deze aanvullende diensten ten laatste 24 uur nadat de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd, worden verleend;

Amendement  48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) "organisator": een handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks danwel via of samen met een andere handelaar verkoopt of te koop aanbiedt; indien meerdere handelaars beantwoorden aan de in punt 2), onder b), genoemde criteria worden al deze handelaars beschouwd als organisatoren, tenzij één van hen is aangewezen als organisator en dit aan de reiziger is meegedeeld;

(8) "organisator": een handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere handelaar verkoopt of te koop aanbiedt of die de combinatie en aankoop van dergelijke pakketreizen faciliteert; indien meerdere handelaars beantwoorden aan de in punt 2), onder b), genoemde criteria worden al deze handelaars beschouwd als organisatoren, tenzij één van hen is aangewezen als organisator en dit aan de reiziger is meegedeeld;

Motivering

Dit moet ervoor zorgen dat met alle handelsmodellen rekening wordt gehouden en moet achterdeurtjes voorkomen.

Amendement  49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) pakketreizen verkoopt of te koop aanbiedt, of

(a) door de organisator samengestelde pakketreizen verkoopt of te koop aanbiedt; of

Motivering

De formulering stamt uit de oude richtlijn en moet worden gehandhaafd om een duidelijker onderscheid tussen de twee betrokkenen te garanderen.

Amendement  50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 10 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de aankoop faciliteert van reisdiensten die deel uitmaken van een geassisteerd reisarrangement door reizigers te helpen met het sluiten van afzonderlijke overeenkomsten met verschillende aanbieders van reisdiensten;

(b) de aankoop faciliteert van reisdiensten die deel uitmaken van een gekoppeld reisarrangement door reizigers te helpen met het sluiten van afzonderlijke overeenkomsten met verschillende aanbieders van reisdiensten, van wie de doorverkoper zelf er een kan zijn;

Motivering

De voorgestelde formulering is onduidelijk in een situatie waarin een aanbieder in eerste instantie op eigen titel een dienst verkoopt en de consument vervolgens in staat stelt andere diensten bij andere aanbieders te boeken. Het voorgestelde amendement maakt duidelijk dat een doorverkoper die zijn eigen dienst verkoopt (bijv. een luchtvaartmaatschappij) en vervolgens het boeken van andere reisdiensten van andere aanbieders faciliteert, onder de richtlijn valt.

Amendement  51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) "onvermijdbare en buitengewone omstandigheden": een situatie die zich onafhankelijk van de wil van de handelaar voordoet en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;

(11) "onvermijdbare en buitengewone omstandigheden": een onvoorzienbare situatie die zich onafhankelijk van de wil van de handelaar voordoet en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;

Amendement  52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) "niet-nakoming": het niet- of niet correct verlenen van de reisdiensten die deel uitmaken van een pakketreis.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement  53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis) "aanvullende dienst": een niet op zichzelf staande toeristische dienst die wordt verleend in het kader van de verrichting of aanvulling van reisdiensten, zoals met name reisverzekeringen, vervoer tussen station en accommodatie, naar de luchthaven van vertrek en in het kader van excursies, bagagevervoer, maaltijdverstrekking en schoonmaakdiensten als onderdeel van de accommodatie;

Motivering

De term "aanvullende diensten" moet in de wettekst worden gedefinieerd, niet alleen in overweging 17.

Amendement  54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de organisator en, indien de pakketreis wordt verkocht via een doorverkoper, ook de doorverkoper, de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst of een daarmee overeenstemmend aanbod de volgende informatie verstrekt voor zover deze van toepassing is op de betrokken pakketreis:

1. De lidstaten zien erop toe dat de organisator de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst of een daarmee overeenstemmend aanbod de volgende informatie verstrekt voor zover deze van toepassing is op de betrokken pakketreis:

Motivering

De organisator is verplicht informatie te verstrekken, de doorverkoper daarentegen kan hoogstens verplicht worden deze informatie door te geven. Hij is dan slechts aansprakelijk wanneer hij daarbij fouten maakt. Het amendement op artikel 4, lid 1 bis (nieuw), evenals het amendement op artikel 19 vormen hier een aanvulling op. Indien beide partijen verplicht zouden worden informatie te verstrekken, zou het onduidelijk zijn wie aansprakelijk is wanneer per ongeluk verschillende informatie verstrekt wordt.

Amendement  55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met data;

(i) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met data, en het aantal nachten;

Amendement  56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii) de te gebruiken vervoermiddelen, kenmerken en categorieën van deze vervoermiddelen, plaatsen, data en tijdstippen van vertrek en terugkeer of, wanneer het exacte tijdstip nog niet vaststaat, tijdstip van vertrek en terugkeer bij benadering, duur en plaats van tussenstops, en aansluitingen;

(ii) de te gebruiken vervoermiddelen, kenmerken en categorieën van deze vervoermiddelen, plaatsen, data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, duur en plaats van tussenstops, en aansluitingen;

 

Indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, deelt de handelaar de reiziger het tijdstip van vertrek en terugkeer bij benadering mee.

 

Indien geen tijdstip bij benadering van worden bepaald, stelt de handelaar de reiziger daarvan in kennis.

Amendement  57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(iii) de ligging, de belangrijkste kenmerken en de toeristische categorie van de accommodatie;

(iii) de ligging, de belangrijkste kenmerken en de officiële categorie van de accommodatie zoals toegekend door de bevoegde instantie van de plek waar de accommodatie zich bevindt;

Motivering

Dit is een wezenlijk kenmerk; het moet duidelijk en bindend zijn.

Amendement  58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – sub v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(v bis) of een of meer van de reisdiensten aan de reiziger als onderdeel van een groep worden geleverd en, indien dat het geval is, hoeveel mensen er naar verwachting zullen deelnemen;

Amendement  59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – sub vi

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

vi) de taal of talen waarin de activiteiten worden verricht, en

Schrappen

Motivering

Het aansprakelijkheidsrisico voor reisbureaus voor het verstrekken van deze informatie is te groot, aangezien in het voorstel de verplichting is vastgelegd om informatie te verstrekken over de gebruikte talen in alle dienstensectoren van de reisbestemming.

Amendement  60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – sub vii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(vii) of voor personen met beperkte mobiliteit de toegang wordt gegarandeerd gedurende de gehele reis of vakantie;

(vii) op verzoek van de reiziger, of voor personen met een bepaalde mobiliteitsbeperking de toegang wordt gegarandeerd gedurende de gehele reis of vakantie;

Motivering

Bij personen met beperkte mobiliteit kan het bijv. om blinden en slechtzienden of zwangere vrouwen gaan. Het zou te ver gaan om voor alle mogelijke groepen informatie te verstrekken. Wel moet deze informatie altijd worden gegeven als daar concreet om wordt gevraagd.

Amendement  61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de totaalprijs van de pakketreis, inclusief belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten, of, indien deze niet goed van tevoren kunnen worden berekend, het feit dat de reiziger mogelijk bijkomende kosten moet maken;

(c) de totaalprijs van de pakketreis, inclusief belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten, of, indien deze niet goed van tevoren kunnen worden berekend, het feit dat de reiziger mogelijk bijkomende kosten moet maken en de aard van die kosten; de totaalprijs moet worden gepresenteerd in de vorm van een volledige rekening die alle kosten voor de dienstverlening op transparante wijze weergeeft;

Amendement  62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) het minimumaantal personen dat nodig is om de pakketreis uit te voeren en een termijn van ten minste 20 dagen voor het begin van de pakketreis waarbinnen de reis kan worden geannuleerd als dat aantal niet wordt bereikt;

(e) in voorkomend geval, het minimumaantal personen dat nodig is om de pakketreis uit te voeren en de in artikel 10, lid 3, vermelde termijn voor het begin van de pakketreis waarbinnen de reis kan worden geannuleerd als dat aantal niet wordt bereikt;

Motivering

Een algemene annuleringstermijn van 20 dagen voor alle soorten reizen is te star. Daarom wordt een gedifferentieerde regeling aanbevolen. Zie amendement op artikel 10, lid 3.

Amendement  63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis) informatie over het facultatieve aangaan van een verzekeringsovereenkomst die de kosten in verband met annulering door de reiziger dekt of van een bijstandsovereenkomst die de repatriëringskosten bij ongeval of ziekte dekt;

Motivering

Deze bepaling uit de oorspronkelijke Richtlijn 90/314 dient te worden gehandhaafd, omdat een wettelijke ziektekostenverzekering een dergelijke verzekering niet adequaat vervangt.

Amendement  64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis) het feit dat de reiziger of de organisator de overeenkomst overeenkomstig artikel 10, op elk moment vóór het begin van de pakketreis kan opzeggen, in voorkomend geval tegen betaling van een redelijke standaardopzegvergoeding;

Amendement  65

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g ter) of het mogelijk is de pakketreis over te dragen naar een andere reiziger en mogelijke beperkingen of gevolgen van een dergelijke overdracht.

Amendement  66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Indien een pakketreis via een doorverkoper verkocht wordt verstrekt de doorverkoper de reiziger onverwijld de volledige informatie als bedoeld in lid 1.

Motivering

De gevolgen van een foutieve of gebrekkige informatieverstrekking worden in artikel 19 opgenomen.

Amendement  67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op een duidelijke en opvallende manier verstrekt.

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op een duidelijke, begrijpelijke en opvallende manier verstrekt.

Motivering

In de richtlijn consumentenrechten heeft men het over "duidelijk en begrijpelijk". (Voor het overige is het amendement niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement  68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Bij een elektronisch afgesloten reisovereenkomst wijst de organisator de reiziger duidelijk, nadrukkelijk en onmiddellijk voordat deze zijn reis boekt, op de in artikel 4, lid 1, onder a), punten i), ii), iii), iv), v), c) en d) bedoelde informatie. Artikel 8, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2/83/EEG is van overeenkomstige toepassing.

Motivering

Met name voor via het internet geboekte reizen is de informatie die voor het boeken meegedeeld moet worden van bijzonder belang voor de reiziger. Bij deze boekingen is er vaak geen persoonlijk aanspreekpunt en moet de reiziger de voor de reis relevante informatie zelf op de website zoeken. Concrete criteria voor de manier waarop de informatie moet worden meegedeeld vergemakkelijken de uitvoerbaarheid van de informatieverplichtingen. De regeling is in overeenstemming met artikel 8, lid 2 van Richtlijn 2011/83/EU.

Amendement  69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. De bewijslast voor de nakoming van de in dit hoofdstuk neergelegde informatievoorschriften ligt bij de handelaar.

Motivering

Aangezien het na het sluiten van de overeenkomst tot geschillen tussen de organisator en de consument over de nakoming van de informatieverplichting kan komen, moet in de richtlijn duidelijk worden bepaald dat in dat geval de handelaar ingevolge hoofdstuk II de bewijslast draagt voor de nakoming van zijn informatieverplichtingen. Een gelijkaardige regeling is terug te vinden in artikel 6, lid 1 van Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten.

Amendement  70

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de organisator de informatie die op grond van artikel 4, onder a), c), d), e) en g) aan de reiziger is verstrekt, niet mag veranderen, tenzij de organisator zich dit recht voorbehoudt en eventuele wijzigingen op duidelijke en opvallende wijze aan de reiziger meedeelt voordat de overeenkomst wordt gesloten.

1. De lidstaten zien erop toe dat de organisator de informatie die op grond van artikel 4, lid 1, onder a), c), d), e), f), g) en g bis), aan de reiziger is verstrekt, niet mag veranderen; deze maakt integraal deel uit van de pakketreisovereenkomst en mag niet worden gewijzigd tenzij de partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen. Alle wijzigingen in de precontractuele informatie worden de reiziger op duidelijke en opvallende wijze meegedeeld voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Motivering

In de bestemmingslanden kunnen de paspoort- en visumvoorschriften en de aanvraagtermijnen worden gewijzigd. In dat geval moet de organisator deze informatie eveneens wijzigen en vooral doorgeven.

Amendement  71

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien de in artikel 4, lid 1, onder c) bedoelde informatie over bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten niet wordt verstrekt voordat de overeenkomst wordt gesloten, hoeft de reiziger dezen vergoedingen, toeslagen of andere kosten niet te betalen.

2. Indien de in artikel 4, lid 1, onder c), bedoelde informatie over bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten niet schriftelijk wordt verstrekt voordat de overeenkomst wordt gesloten, hoeft de reiziger deze vergoedingen, toeslagen of andere kosten niet te betalen.

Amendement  72

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Op of onmiddellijk na het moment dat de overeenkomst wordt gesloten verstrekt de organisator de reiziger een kopie van de overeenkomst of een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager.

3. Op of onverwijld na het moment dat de overeenkomst wordt gesloten verstrekt de organisator de reiziger een kopie van de overeenkomst of een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager.

Motivering

Het zal niet altijd mogelijk zijn de bevestiging meteen bij het sluiten van de overeenkomst of onmiddellijk daarna te geven.

Amendement  73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat pakketreisovereenkomsten in heldere en begrijpelijke taal worden gesteld en, voor zover zij schriftelijk worden vastgelegd, leesbaar zijn.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement  74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De overeenkomst of de bevestiging van de overeenkomst bevat alle in artikel 4 bedoelde informatie. Daarnaast bevat de overeenkomst de volgende aanvullende informatie:

2. De tekst van de overeenkomst of de bevestiging van de overeenkomst moet de volledige inhoud van de overeenkomst weergeven en met name ook de in artikel 4 bedoelde informatie die onderdeel van de overeenkomst geworden is. De tekst van de overeenkomst of de bevestiging bevat de volgende aanvullende informatie:

Motivering

Verduidelijking van het voorstel van de Commissie dat bepaalt dat informatie in de overeenkomst moet worden opgenomen, hoewel deze enkel "in artikel 4 bedoeld is". De overeenkomst kan echter enkel informatie bevatten die ook werkelijk meegedeeld is.Er moet worden toegezien op een alomvattende bescherming bij insolventie. Het amendement doet dit door de nadruk te leggen op de informatie "die inhoud van de overeenkomst geworden is". Dit laatste is in overeenstemming met het hierboven voorgestelde artikel 5, lid 1.

Amendement  75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de gegevens betreffende een contactpunt waar de reiziger een klacht kan indienen over eventuele niet-nakoming ter plaatse;

Schrappen

Amendement  76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) de naam, het geografische adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de plaatselijke vertegenwoordiger van de organisator of van een contactpunt waarop een reiziger in moeilijkheden een beroep kan doen of, wanneer er geen vertegenwoordiger of contactpunt is, een noodnummer of informatie over andere manieren om contact op te nemen met de organisator;

Schrappen

Amendement  77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) het feit dat de reiziger de overeenkomst op elk gewenst moment voor het begin van de pakketreis kan opzeggen tegen betaling van een passende schadeloosstelling of een redelijke standaardopzegvergoeding, mits een dergelijke vergoeding wordt gespecificeerd overeenkomstig artikel 10, lid 1;

Schrappen

Amendement  78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) indien minderjarigen deelnemen aan een pakketreis waar accommodatie bij is inbegrepen, informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met de minderjarige of met de persoon die ter plaatse verantwoordelijk is voor de minderjarige;

(f) indien niet door hun ouders of voogd begeleide minderjarigen deelnemen aan een pakketreis waar accommodatie bij is inbegrepen, informatie over de wijze waarop een ouder of voogd rechtstreeks contact kan opnemen met de minderjarige of met de persoon die ter plaatse verantwoordelijk is voor de minderjarige;

Amendement  79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) informatie over alternatieve en online geschillenbeslechtingsregelingen.

(g) informatie over klachtenprocedures ter plaatse en alternatieve geschillenbeslechtingsregelingen overeenkomstig Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad1 bis en online geschillenbeslechtingsregelingen overeenkomstig Verordening(EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad1 ter.

 

__________________

 

1 bis Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR consumenten) (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63).

 

1 ter Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening ODR consumenten) (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 1).

Motivering

De twee genoemde besluiten zijn goedgekeurd en moeten dus als zodanig worden toegepast. Onbestemde verwijzingen scheppen slechts verwarring.

Amendement  80

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in lid 2 bedoelde informatie wordt op een duidelijke en opvallende manier verstrekt.

3. De in lid 2 bedoelde informatie wordt op een duidelijke, begrijpelijke en opvallende manier verstrekt.

Motivering

Duidelijk en begrijpelijk is afkomstig uit de richtlijn consumentenrechten. (Voor het overige is het amendement niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement  81

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Ruim voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger de nodige ontvangstbewijzen, waardebonnen of toegangsbewijzen met informatie over de precieze tijdstippen van vertrek, tussenstops, aansluitingen en aankomst.

4. Ruim voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger de volgende informatie:

 

(a) nodige ontvangstbewijzen, waardebonnen of toegangsbewijzen met informatie over de precieze tijdstippen van vertrek, tussenstops, aansluitingen en aankomst;

 

(b) alle relevante contactgegevens voor het geval dat een reiziger de niet-nakoming van het contract vaststelt, en informatie over de door de reiziger te ondernemen stappen;

 

(c) de naam, het geografische adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de plaatselijke vertegenwoordiger van de organisator of van een contactpunt waarop een reiziger in moeilijkheden een beroep kan doen of, wanneer er geen vertegenwoordiger of contactpunt is, een noodnummer of informatie over andere manieren om contact op te nemen met de organisator.

Motivering

Deze informatie is overgeheveld uit artikel 6, lid 2, onder c) en d) (informatie die bij de bevestiging van de overeenkomst wordt verstrekt) omdat het voor de reiziger belangrijker is deze tijdig vóór het begin van de reis te krijgen.

Amendement  82

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers die de organisator binnen een redelijke termijn voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager op de hoogte stellen, de overeenkomst kunnen overdragen aan iemand die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden.

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers die de organisator of de doorverkoper binnen een termijn van zeven dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager op de hoogte stellen, de overeenkomst kunnen overdragen aan iemand die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden.

Motivering

Onbepaalde termijnen moeten worden vermeden.

Amendement  83

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Degene die de overeenkomst overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt zijn hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht. Deze kosten mogen niet onredelijk zijn en in geen geval meer bedragen dan de werkelijke kosten voor de organisator.

2. Degene die de overeenkomst overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt zijn hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en eventuele andere kosten die voortvloeien uit de overdracht. De organisator brengt degene die de overeenkomst overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt op de hoogte van de eventuele kosten van de overdracht, die in geen geval onredelijk mogen zijn en meer mogen bedragen dan de werkelijke kosten voor de organisator.

Amendement  84

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het is de taak van de organisator om bewijs te overleggen in verband met de bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht van de overeenkomst.

Amendement  85

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) in de brandstofkosten voor het personenvervoer;

(a) in de prijs van het personenvervoer door de brandstofkosten voor het personenvervoer;

Motivering

Tenzij de organisator zelf het personenvervoer uitvoert, mag hij de kosten van aanbieders niet afzonderlijk vergoeden, maar moet hij hen de in de overeenkomst of de tariefstructuur vastgestelde vergoedingen betalen, welke op verschillende tijdstippen kunnen variëren door schommelingen in de brandstofprijzen.

Amendement  86

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Een prijsverlaging overeenkomstig lid 1 van 3% of meer wordt aan de reiziger doorgegeven. Een prijsverhoging overeenkomstig lid 1 mag slechts aan de reiziger worden doorgerekend indien de prijs met meer dan 3% wijzigt. Bij een prijsverlaging van 3% of meer mag de organisator een vast bedrag van 10 EUR per reiziger aan administratiekosten in rekening brengen.

Motivering

Om onevenredige moeite en kosten te voorkomen, moet een minimumbedrag worden vastgesteld.

Amendement  87

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging mag maximaal 10% van de prijs van een pakketreis bedragen.

2. Indien de in lid 1 bedoelde prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van de reis bedraagt, is artikel 9, lid 2, van toepassing.

Motivering

Anders zou een algemene prijsverhoging perfect mogelijk en toegelaten zijn zonder dat er een reden voor hoeft te worden gegeven.

Amendement  88

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt alleen indien de organisator de reiziger er door middel van een duurzame gegevensdrager uiterlijk 20 dagen voor het begin van de pakketreis van in kennis stelt met een motivering en berekening.

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt alleen indien de organisator de reiziger door middel van een duurzame gegevensdrager onverwijld en uiterlijk 20 dagen voor het begin van de pakketreis op heldere en begrijpelijke wijze in kennis stelt van de prijsverhoging met een motivering en berekening.

Amendement  89

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de organisator voor het begin van de pakketreis andere voorwaarden van de overeenkomst dan de prijs niet eenzijdig verandert, tenzij:

1. De lidstaten zien erop toe dat de organisator voor het begin van de pakketreis andere voorwaarden van de overeenkomst dan de prijs overeenkomstig artikel 8 niet eenzijdig verandert, tenzij:

Amendement  90

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) het om een onbeduidende verandering gaat, en

(b) het om een onbeduidende verandering gaat, met name wat de in artikel 4, lid 1, onder a) en d), genoemde elementen betreft, en

Amendement  91

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Een wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst wordt met name ingrijpend in de zin van lid 2 van dit artikel geacht indien het overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), punt ii), meegedeelde tijdstip van vertrek en terugkeer meer dan drie uur afwijkt van het daadwerkelijke tijdstip van vertrek en terugkeer of indien het niet binnen het in de precontractuele informatie vermelde dagdeel valt.

Amendement  92

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien de organisator zich vóór het begin van de pakketreis genoodzaakt ziet een van de belangrijkste kenmerken van de reisdiensten in de zin van artikel 4, onder a), of de bijzondere wensen in de zin van artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op een duidelijke en opvallende manier door middel van een duurzame gegevensdrager in kennis van:

2. Indien de organisator zich vóór het begin van de pakketreis genoodzaakt ziet een van de belangrijkste kenmerken van de reisdiensten in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), of de bijzondere wensen in de zin van artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te wijzigen of de reiskosten overeenkomstig artikel 8, lid 2, met meer dan 8% van de contractueel overeengekomen prijs te verhogen, stelt hij de reiziger onverwijld op een duidelijke en opvallende manier door middel van een duurzame gegevensdrager in kennis van:

Amendement  93

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de voorgestelde wijzigingen en

(a) de voorgestelde wijzigingen en het effect daarvan op de reiskosten; en

Amendement  94

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) het feit dat de reiziger de overeenkomst binnen een nader bepaalde redelijke termijn zonder boete kan opzeggen en dat anders de voorgestelde wijziging als aanvaard wordt beschouwd.

(b) het feit dat de reiziger de overeenkomst binnen een nader bepaalde redelijke termijn zonder boete kan opzeggen of een door de organisator aangeboden gelijkwaardig reisalternatief kan aanvaarden.

Motivering

Alleen een opzeggingsrecht biedt de reiziger op korte termijn geen oplossing, want een adequate vervangende reis zal – ook qua prijs – zo kort voor het begin van de reis wel niet te vinden zijn. De organisator moet daarom een alternatief aanbieden.

Amendement  95

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) het feit dat de voorgestelde wijziging als aanvaard wordt beschouwd als de reiziger geen gebruik heeft gemaakt van zijn opzeggingsrecht of geen door de organisator aangeboden gelijkwaardig reisalternatief heeft aanvaard.

Amendement  96

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde wijzigingen van de overeenkomst tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de pakketreis vermindert of dat de kosten ervan omlaag gaan, heeft de reiziger recht op een passende prijsverlaging.

3. Wanneer de wijzigingen van de overeenkomst of het aangeboden alternatieve reispakket, als bedoeld in lid 2, tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de pakketreis vermindert of dat de kosten ervan omlaag gaan, heeft de reiziger recht op een passende prijsverlaging.

Amendement  97

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Indien de overeenkomst op grond van lid 2, onder b) wordt opgezegd, betaalt de organisator alle bedragen die hij van de reiziger heeft ontvangen, binnen veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd terug aan de reiziger. De reiziger heeft eventueel recht op schadeloosstelling in de zin van artikel 12.

4. Indien de overeenkomst op grond van lid 2, onder b), wordt opgezegd, betaalt de organisator alle bedragen die hij van de reiziger heeft ontvangen, ook voor via hem geboekte aanvullende diensten, zoals een reis- of annuleringsverzekering of aanvullende activiteiten ter plaatse, binnen veertien dagen na de opzegging van de overeenkomst terug aan de reiziger. De reiziger heeft eventueel recht op schadeloosstelling in de zin van artikel 12.

Motivering

Het moet gewaarborgd zijn dat alle met de boeking verband houdende kosten integraal worden vergoed.

Amendement  98

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger vóór het begin van de pakketreis de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een passende schadeloosstelling aan de organisator. In de overeenkomst kunnen redelijke standaardopzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging en de normale kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen standaardopzegvergoedingen zijn vastgesteld, moet het bedrag van de schadeloosstelling gelijk zijn aan de prijs van de pakketreis minus de kosten die de organisator heeft bespaard.

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger vóór het begin van de pakketreis de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een passende schadeloosstelling aan de organisator. In de overeenkomst kunnen redelijke standaardopzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging en de normale kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen standaardopzegvergoedingen zijn vastgesteld, moet het bedrag van de schadeloosstelling gelijk zijn aan de prijs van de pakketreis minus de kosten waarvan bewezen is dat de organisator ze heeft bespaard en die niet kunnen worden teruggevorderd van de aanbieders van de reisdiensten of kunnen worden teruggewonnen met een alternatief gebruik van die diensten. Kosten die betaald moeten worden wegens opzegging van de overeenkomst, inclusief administratiekosten, mogen niet onevenredig of buitensporig zijn. De organisator verstrekt een rechtvaardiging van de berekening van de schadeloosstelling of de standaardopzegvergoeding. De organisator moet aantonen dat de schadeloosstelling passend is.

Motivering

Standaardopzegvergoedingen en schadeloosstellingen komen gewoonlijk niet overeen met de werkelijke kosten van de organisator. Beëindiging van een overeenkomst door een reiziger voor aanvang van een pakketreis zou de organisator een niet te rechtvaardigen hogere winst opleveren door een combinatie van alternatief gebruik van de reisdiensten en de te hoge standaardopzegvergoedingen en schadeloosstellingen. Alleen de organisator kan uiteenzetten welke kosten hij bespaart. Alleen hij kent de alternatieve gebruiksmogelijkheden van de reisdiensten.

Amendement  99

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De reiziger heeft het recht de overeenkomst voor het begin van de pakketreis zonder schadeloosstelling op te zeggen wanneer zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de pakketreis.

2. Als de reisovereenkomst eenmaal is gesloten, heeft de reiziger het recht de overeenkomst voor het begin van de pakketreis zonder schadeloosstelling op te zeggen wanneer zich op de plaats van bestemming, op de weg daarheen, of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de pakketreis en de organisator als gevolg daarvan significante wijzigingen aan wezenlijke onderdelen van de pakketreisovereenkomst moet aanbrengen. Van dergelijke onvermijdbare en buitengewone omstandigheden is bijvoorbeeld sprake wanneer de pakketreis aanzienlijk wordt verstoord door oorlogshandelingen of een natuurramp. Van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden wordt met name uitgegaan wanneer in betrouwbare en openbare berichten, zoals aanbevelingen van autoriteiten van de lidstaten, wordt afgeraden van reizen naar de plaats van bestemming.

Motivering

Ook op de weg van de plaats van vertrek naar de reisbestemming kunnen er zich onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen, die leiden tot significante wijzigingen van de reisovereenkomst. Deze aanvulling komt overeen met overweging 26, die ook een plaats in de wetstekst moet krijgen om deze voor de consument begrijpelijker te maken. Het opzeggingsrecht mag niet van toepassing zijn als de reiziger bij de boeking al weet dat er ter plaatse buitengewone omstandigheden heersen.

Amendement  100

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De reiziger heeft het recht om de overeenkomst vóór het begin van de pakketreis op te zeggen zonder een schadeloosstelling te hoeven betalen wanneer zich onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen voor de reiziger, met name zware ongevallen, een ernstige ziekte of een sterfgeval in de familie, mits deze incidenten op passende wijze gedocumenteerd zijn.

Motivering

Als de organisator de pakketreis mag annuleren wegens onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (artikel 10, lid 3, onder b)), moet ook de reiziger deze mogelijkheid hebben.

Amendement  101

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De organisator kan de overeenkomst zonder schadeloosstelling aan de reiziger opzeggen indien:

3. De organisator kan de overeenkomst uitsluitend in de volgende gevallen zonder schadeloosstelling aan de reiziger opzeggen:

Amendement  102

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) het aantal personen dat zich heeft ingeschreven voor de pakketreis kleiner is dan het minimumaantal dat in de overeenkomst staat vermeld en de organisator de reiziger uiterlijk 20 dagen voor het begin van de pakketreis ervan in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd; of

 

(a) het aantal personen dat zich heeft ingeschreven voor de pakketreis kleiner is dan het minimumaantal dat in de overeenkomst staat vermeld en de organisator de reiziger binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 

(i) 20 dagen voor het begin van de reis bij reizen van meer dan 6 dagen,

 

(ii) 7 dagen voor het begin van de reis bij reizen van 2 tot 6 dagen,

 

(iii) 48 uur voor het begin van de reis bij reizen van meer dan 6 dagen, of

Motivering

Een algemene termijn van 20 dagen voor alle soorten reizen is te star. Daarom is een gedifferentieerde regeling, geënt op het beproefde Oostenrijkse model, zinvol. Dit geldt voor beide partijen, de ondernemingen en vooral de consumenten. Want een consument heeft er niets aan als een dagexcursie wegens de in acht te nemen termijn 20 dagen voor de dag van de excursie wordt afgezegd omdat de organisator wettelijk verplicht is al 20 dagen tevoren het definitieve aantal deelnemers te kennen.

Amendement  103

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien een of meer diensten niet overeenkomstig de overeenkomst worden uitgevoerd, zorgt de organisator dat de niet-nakoming wordt verholpen, tenzij dit een onevenredig grote inspanning vergt.

2. Indien een of meer diensten niet overeenkomstig de overeenkomst worden uitgevoerd, zorgt de organisator dat de niet-nakoming wordt verholpen, voor zover de reiziger de niet-nakoming aantoont of de organisator zich bewust is van de niet-nakoming en voor zover de oplossing geen onevenredig grote inspanning vergt, tenzij de niet-nakoming aan de reiziger toe te schrijven is.

Motivering

De wijziging heeft tot doel coherentie tot stand te brengen met de bepalingen inzake prijsverlaging en schadeloosstelling (Artikel 12, onder b)).

Amendement  104

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Indien een significant deel van de diensten niet volgens de overeenkomst kan worden uitgevoerd, regelt de organisator een geschikt alternatief, zonder extra kosten voor de reiziger, bijvoorbeeld wanneer de reiziger niet volgens de afspraken kan terugkeren naar de plaats van vertrek.

3. Indien een significant deel van de diensten niet volgens de overeenkomst kan worden uitgevoerd, regelt de organisator een geschikt alternatief, zonder extra kosten voor de reiziger waarbij de kwaliteit van de geleverde diensten ten minste gelijkwaardig is aan de diensten die in de overeenkomst zijn gespecificeerd, bijvoorbeeld wanneer de reiziger niet volgens de afspraken kan terugkeren naar de plaats van vertrek.

Amendement  105

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Indien de organisator geen geschikt alternatief kan bieden of indien de reiziger het voorgestelde alternatief niet aanvaardt omdat het niet vergelijkbaar is met wat in de overeenkomst was afgesproken, biedt de organisator, voor zover de pakketreis personenvervoer omvat, de reiziger zonder extra kosten gelijkwaardig vervoer naar de plaats van vertrek of naar een andere met hem overeengekomen plaats en stelt hij in voorkomend geval de reiziger schadeloos overeenkomstig artikel 12.

4. Indien de organisator geen geschikt alternatief kan bieden of indien de reiziger het voorgestelde alternatief niet aanvaardt omdat het niet vergelijkbaar is met wat in de overeenkomst was afgesproken, biedt de organisator, voor zover de pakketreis personenvervoer omvat, de reiziger zonder extra kosten gelijkwaardig vervoer naar de plaats van vertrek of naar een andere met hem overeengekomen plaats en stelt hij indien de overeengekomen diensten niet werden verstrekt, de reiziger schadeloos overeenkomstig artikel 12. De schadeloosstelling geschiedt binnen 14 dagen.

Amendement  106

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Als lid 4 van toepassing is, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen indien de niet volgens de overeenkomst uitgevoerde dienst wezenlijk is en latere uitvoering niet mogelijk of niet succesvol was.

Amendement  107

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, betaalt de organisator de kosten van het verlengde verblijf van de reiziger tot een maximum van 100 EUR per nacht gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, betaalt de organisator de kosten van het verlengde verblijf van de reiziger gedurende maximaal vijf nachten. De organisator draagt zorg voor de accommodatie en neemt voor de te kiezen hotelcategorie de geboekte categorie als uitgangspunt. Alleen als de organisator de accommodatie uitdrukkelijk niet zelf kan of wil regelen, mag de reiziger zelf boeken. In dergelijke gevallen kan de organisator de accommodatiekosten beperken tot 125 EUR per reiziger per nacht.

Motivering

Op dit punt moet een evenwichtig compromis tussen alle betrokkenen worden gevonden. Als de organisator zelf voor de accommodatie zorgt, moet hij een verblijf van maximaal vijf nachten bekostigen, waarbij geen maximumprijs geldt. Als de reiziger echter zelf moet boeken, moet hij de desbetreffende kosten vergoed krijgen, en wel voor maximaal drie nachten zonder prijsbeperking of voor maximaal vijf nachten, waarbij dan een maximum van 100 EUR per nacht geldt.

Amendement  108

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De in lid 5 beschreven beperking van de kosten is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit in de zin van Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen28, noch op personen die hen begeleiden, zwangere vrouwen en alleenreizende kinderen, en personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om de in lid 5 bedoelde kosten te beperken als de betrokken vervoerder dat krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet mag.

6. De in lid 5 beschreven beperking van de kosten is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit in de zin van Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad28, noch op personen die hen begeleiden, zwangere vrouwen en alleenreizende kinderen, en personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator bij de sluiting van de pakketreisovereenkomst, of indien dit niet mogelijk is ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis, in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om de in lid 5 bedoelde kosten te beperken als de betrokken vervoerder dat krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet mag.

__________________

__________________

28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1.

28 Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1).

Amendement  109

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis. De lidstaten kunnen voorschriften handhaven of invoeren die bepalen dat de doorverkoper ook aansprakelijk is voor de uitvoering van de pakketreis en dus gebonden is door de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel en artikel 6, lid 2, onder b), artikel 12, artikel 15, lid 1, en artikel 16.

Amendement  110

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 ter. Elk recht op schadeloosstelling van de reiziger uit hoofde van Verordening (EG) nr. 261/2004 is onafhankelijk van elk recht op schadeloosstelling van de reiziger uit hoofde van deze richtlijn. Indien de reiziger recht heeft op schadeloosstelling uit hoofde van zowel Verordening (EG) nr. 261/2004 als deze richtlijn, dan heeft de reiziger het recht vorderingen in te dienen krachtens beide rechtshandelingen, maar hij mag voor dezelfde feiten geen rechten cumuleren uit hoofde van beide rechtshandelingen als deze rechten dezelfde belangen beschermen of hetzelfde doel hebben.

Amendement  111

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Indien internationale verdragen waarbij de Unie partij is grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder dienstverleners die diensten verlenen die deel uitmaken van een pakketreis schadeloosstelling moeten betalen of aan de hoogte van die schadeloosstelling, gelden die grenzen ook voor de organisator. Indien internationale verdragen waarbij de Unie geen partij is, grenzen stellen aan schadeloosstellingen die moeten worden betaald door een dienstverlener, kunnen de lidstaten overeenkomstige grenzen stellen aan de schadeloosstelling die door de organisator moet worden betaald. In andere gevallen kunnen in de overeenkomst grenzen worden gesteld aan de schadeloosstelling die de organisator moet betalen, behalve voor persoonlijk letsel en opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade, en met dien verstande dat de grenzen niet lager mogen liggen dan driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

4. Indien internationale verdragen waarbij de Unie partij is grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder dienstverleners die diensten verlenen die deel uitmaken van een pakketreis schadeloosstelling moeten betalen of aan de hoogte van die schadeloosstelling, gelden die grenzen ook voor de organisator. Indien internationale verdragen waarbij de Unie geen partij is, grenzen stellen aan schadeloosstellingen die moeten worden betaald door een dienstverlener, kunnen de lidstaten overeenkomstige grenzen stellen aan de schadeloosstelling die door de organisator moet worden betaald. In andere gevallen kunnen in de overeenkomst grenzen worden gesteld aan de schadeloosstelling die de organisator moet betalen, behalve voor persoonlijk letsel of opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade, en met dien verstande dat de grenzen niet lager mogen liggen dan driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

Amendement  112

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Elk recht op schadeloosstelling of prijsverlaging uit hoofde van deze richtlijn laat de rechten van reizigers uit hoofde van Verordening (EG) nr. 261/200429, Verordening (EG) nr. 1371/200730, Verordening (EU) nr. 1177/201031 en Verordening (EU) nr. 181/201132 onverlet. Reizigers hebben het recht vorderingen in te dienen krachtens deze richtlijn en die verordeningen, maar mogen voor dezelfde feiten geen rechten cumuleren uit hoofde van verschillende rechtsgronden als deze rechten dezelfde belangen beschermen of hetzelfde doel hebben.

5. Elk recht op schadeloosstelling of prijsverlaging uit hoofde van deze richtlijn laat de rechten van reizigers uit hoofde van Verordening (EG) nr. 261/2004, Verordening (EG) nr. 1371/200730, Verordening (EU) nr. 1177/201031 en Verordening (EU) nr. 181/201132 onverlet. Reizigers hebben het recht vorderingen in te dienen krachtens deze richtlijn en die verordeningen, met name vorderingen voor extra schadeloosstelling. Rechten uit hoofde van verschillende rechtsgronden die op dezelfde feiten betrekking hebben, mogen niet worden gecumuleerd.

__________________

__________________

29 PB L 46 van 17.02.04, blz. 1.

 

30 PB L 315 van 03.12.07, blz. 14.

30 Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 14).

31 PB L 334 van 17.02.10, blz. 1.

31 Verordening (EU) nr.1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 1).

32 PB L 55 van 28.02.11, blz. 1.

32 Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 55 van 17.12.2010, blz. 1).

Motivering

De wijziging komt overeen met de wijzigingen in de verordening passagiersrechten en houdt rekening met de zaak die voor het Europese Hof van Justitie aanhangig is (XZR/111/12).

Amendement  113

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De verjaringstermijn voor het indienen van vorderingen op grond van dit artikel moet minimaal een jaar zijn.

6. De verjaringstermijn voor het indienen van vorderingen op grond van dit artikel moet minimaal drie jaar zijn.

Motivering

De verjaringstermijn van een jaar in artikel 12, lid 6, is te kort: deze moet ten minste drie jaar zijn ter bescherming van het recht van beroep van de consument.

Amendement  114

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de organisator verplicht is onmiddellijk bijstand te bieden aan reizigers die in moeilijkheden verkeren, met name door:

De lidstaten zien erop toe dat de organisator verplicht is onverwijld passende bijstand te bieden aan reizigers die in moeilijkheden verkeren, met name door:

Amendement  115

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de reiziger te helpen bij communicatie op afstand en het regelen van reisalternatieven.

(b) de reiziger te helpen bij communicatie op afstand en hem te helpen reisalternatieven te regelen.

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat ingeval er geen sprake is van niet-nakoming van de pakketreisovereenkomst de organisator louter verplicht is de reiziger te helpen reisalternatieven te regelen en niet om die te leveren of te vergoeden.

Amendement  116

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De organisator moet een redelijke vergoeding kunnen vragen voor dergelijke bijstand indien de situatie het gevolg is van opzet of nalatigheid van de reiziger.

De organisator moet een redelijke vergoeding kunnen vragen voor dergelijke bijstand indien de situatie het gevolg is van opzet of nalatigheid van de reiziger. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten voor de organisator.

Amendement  117

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun grondgebied gevestigde organisatoren en doorverkopers die de aankoop van geassisteerde reisarrangementen faciliteren een zekerheid stellen voor de effectieve en snelle terugbetaling van alle reeds door de reiziger betaalde bedragen en, voor zover personenvervoer in de pakketreis is inbegrepen, voor een effectieve en snelle repatriëring van de reiziger in het geval van insolventie.

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun grondgebied gevestigde organisatoren van pakketreizen en doorverkopers van gekoppelde reisarrangementen die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteren, een zekerheid stellen voor de effectieve en onmiddellijke terugbetaling van alle reeds door de reiziger betaalde bedragen en, voor zover personenvervoer in de pakketreis is inbegrepen, voor een effectieve en snelle repatriëring van de reiziger in het geval van insolventie. Waar mogelijk wordt voortzetting van de reis aangeboden.

Motivering

Het lijkt nodig te verduidelijken wie voor welke insolventie aansprakelijk is. Zo niet zullen handelaars geen verzekering meer kunnen afsluiten omdat de kosten niet kunnen worden berekend.

Amendement  118

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De lidstaten stellen organisatoren van pakketreizen, doorverkopers die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteren alsook passagiersvervoerders die buiten hun grondgebied of buiten de Unie gevestigd zijn, in staat om bescherming bij insolventie te verkrijgen krachtens hun nationale regelingen voor bescherming bij insolventie.

Motivering

Een aantal lidstaten beperkt het aantal begunstigden van hun nationale regelingen voor bescherming bij insolventie tot op hun grondgebied gevestigde ondernemingen. Dat is overduidelijk een geval van discriminatie en een groot obstakel voor de goede werking van de interne markt.

Amendement  119

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de bescherming bij insolventie van een in een andere lidstaat gevestigde maar op zijn grondgebied opererende organisator of een doorverkoper die de aankoop van geassisteerde reisarrangementen faciliteert, vraagt hij de lidstaat van vestiging om opheldering. De lidstaten beantwoorden verzoeken om opheldering van andere lidstaten uiterlijk binnen 15 werkdagen na de ontvangst ervan.

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de bescherming bij insolventie van een in een andere lidstaat gevestigde organisator of een doorverkoper die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteert, vraagt hij de lidstaat van vestiging om opheldering. De lidstaten beantwoorden verzoeken om opheldering van andere lidstaten uiterlijk binnen 15 werkdagen na de ontvangst ervan.

Motivering

Anders zou via dit achterdeurtje de aansprakelijkheid kunnen worden omzeild. De wijziging houdt verband met artikel 15, lid 1.

Amendement  120

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) dat de reiziger desalniettemin de uit hoofde van Richtlijn 2011/83/EU verleende rechten geniet, behoudens in die richtlijn bedoelde uitzonderingen.

Motivering

De samenhang met de richtlijn consumentenrechten moet worden verduidelijkt, aangezien deze, ten minste gedeeltelijk, van toepassing blijft, met name voor bepaalde geboekte reisdiensten die geen pakketreizen vormen of voor vervoersovereenkomsten.

Amendement  121

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Indien de handelaar die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteert, de voorschriften van lid 1, onder b), van dit artikel niet naleeft, beschikt de reiziger over alle garanties en rechten die in deze richtlijn met betrekking tot pakketreizen worden gewaarborgd.

Amendement  122

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 bis

 

Informatieverstrekking aan de doorverkoper over aanvullende reisdiensten die in het kader van gekoppelde reisarrangementen via onderling verbonden online boekingsprocedures zijn geboekt

 

Handelaars die in het kader van gekoppelde reisarrangementen als gedefinieerd in artikel 3, punt 5, onder b), aanvullende reisdiensten aanbieden, zorgen ervoor dat de betrokken doorverkoper goed op de hoogte is van de bevestigde boeking van aanvullende reisdiensten, die samen met de eerste geboekte reisdienst een gekoppeld reisarrangement vormen, hetgeen de uit deze richtlijn voortvloeiende aansprakelijkheid en verplichtingen van de doorverkoper tot gevolg heeft.

Motivering

Het huidige voorstel verplicht handelaars die in het kader van een gekoppeld reisarrangement via onderling verbonden online boekingsprocedures aanvullende reisdiensten verstrekken (artikel 3, lid 5, onder b)), er niet toe de doorverkoper in kennis te stellen van de geboekte aanvullende diensten. De doorverkoper dient echter te weten of er aanvullende diensten zijn geboekt, en zo ja, welke, om te bepalen of de combinatie als gekoppeld reisarrangement binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn valt. Zo ja, dan zijn de uit deze richtlijn voortvloeiende aansprakelijkheid en verplichtingen van toepassing.

Amendement  123

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 ter

 

Handelaars die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen online faciliteren

 

Handelaars die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen online faciliteren, mogen de keuzemogelijkheid om geen verdere diensten of aanvullende diensten te boeken niet verborgen houden of op onduidelijke, onbegrijpelijke of dubbelzinnige wijze verstrekken. Deze keuzemogelijkheid moet altijd standaard zijn voorgeselecteerd.

Amendement  124

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de organisator buiten de EER is gevestigd, gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren die zijn vastgelegd in de hoofdstukken IV en V, tenzij de doorverkoper aantoont dat de organisator aan de hoofdstukken IV en V voldoet.

Wanneer de organisator buiten de EER is gevestigd, gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren die zijn vastgelegd in de hoofdstukken IV en V, tenzij de doorverkoper aantoont dat de organisator aan de hoofdstukken IV en V voldoet. Indien een in de EER gevestigde organisator als doorverkoper optreedt, is de bestaande, tot schadeloosstelling aanleiding gevende aansprakelijkheid bij niet-nakoming van andere contractuele zorgvuldigheidsplichten van toepassing. Deze voorschriften laten andere nationale voorschriften inzake aansprakelijkheid van doorverkopers onverlet.

Amendement  125

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 18 bis

 

Verplichtingen van buiten de EER gevestigde organisatoren of doorverkopers

 

De lidstaten zien erop toe dat een organisator van pakketreizen of een doorverkoper die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteert, die buiten de EER gevestigd is en zijn diensten rechtstreeks op het grondgebied van de lidstaat verkoopt, onderworpen is aan de bij deze richtlijn vastgestelde verplichtingen.

Motivering

De lidstaten moeten erop toezien dat alle pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die op hun grondgebied verkocht worden, gedekt moeten worden door de bepalingen van deze richtlijn, en dus niet alleen die van organisatoren en doorverkopers die op hun grondgebied gevestigd zijn. Reizigers die pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen kopen in een lidstaat, moeten kunnen vertrouwen op de door de richtlijn geboden bescherming, ongeacht de plaats van vestiging van de organisator of doorverkoper.

Amendement  126

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 18 ter

 

Vormvereisten voor overeenkomsten

 

1. De lidstaten zien erop toe dat alle overeenkomsten die onder deze richtlijn vallen, in een heldere en begrijpelijke taal worden gesteld en, voor zover zij schriftelijk worden vastgelegd, leesbaar zijn. De taal waarin de overeenkomst is opgesteld, is dezelfde als de taal van de informatie die voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst is verstrekt.

 

2. De overeenkomst wordt geleverd op een duurzame gegevensdrager. Buiten verkooppunten gesloten overeenkomsten worden daarnaast ook op papier verstrekt.

 

3. Indien de overeenkomst per telefoon wordt gesloten, bevestigt de handelaar het aanbod aan de reiziger op een duurzame gegevensdrager, en is de reiziger daar alleen aan gebonden als hij de overeenkomst tekent of zijn of haar schriftelijke instemming op een duurzame gegevensdrager verstuurt.

Amendement  127

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een doorverkoper die ermee heeft ingestemd een pakketreis of een geassisteerd reisarrangement te boeken of die de boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is voor fouten die zich tijdens de boekingsprocedure voordoen, tenzij deze fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger of aan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

De lidstaten zien erop toe dat een doorverkoper die ermee heeft ingestemd een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement te boeken of die de boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is indien hij de door de organisator overeenkomstig artikel 4, lid 1verstrekte informatie niet verstrekt, indien hij onvolledige informatie verstrekt of indien hij fouten maakt tijdens de boekingsprocedure indien zij daadwerkelijk tijdens de boekingsprocedure zijn gebeurd. Een doorverkoper is niet aansprakelijk wanneer fouten bij de boeking zijn toe te schrijven aan de reiziger of aan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. In de context van een gekoppeld reisarrangement op basis van de gerichte aankoop van aanvullende reisdiensten van een andere handelaar via onderling verbonden online boekingsprocedures als bedoeld in artikel 3, punt 5, onder b), is de doorverkoper niet aansprakelijk voor boekingsfouten die het gevolg zijn van fouten van die handelaar. In dat geval zien de lidstaten erop toe dat de handelaar die de aanvullende reisdiensten aanbiedt aansprakelijk is voor de fouten in de boekingsprocedure van deze diensten.

Motivering

Doorverkopers moeten alleen aansprakelijk zijn voor boekingsfouten wanneer zij daadwerkelijk bij de boekingsprocedure betrokken zijn. Indien, in het geval van een geassisteerd reisarrangement waarbij gebruikgemaakt wordt van onderling verbonden online boekingsprocedures op basis van het doorgeven tussen handelaars van gerichte informatie, waaronder de reisbestemming en de reisperiode (zie de wijziging van artikel 3, punt 6, letter b)), de handelaar die de aanvullende diensten aanbiedt boekingsfouten maakt, is de laatstgenoemde aansprakelijk voor de boekingsfouten, en niet de doorverkoper die geen toezicht op de boeking van de aanvullende diensten heeft.

Amendement  128

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer een organisator of, overeenkomstig artikel 15 of 18 een doorverkoper, schadeloosstelling betaalt, de prijs verlaagt of aan andere uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen voldoet, mag geen enkele bepaling van deze richtlijn of van nationaal recht worden uitgelegd als een beperking van het recht van de organisator of doorverkoper om verhaal te halen op derden die hebben bijgedragen aan de gebeurtenis die heeft geleid tot de schadeloosstelling, prijsverlaging of andere verplichtingen.

1. Wanneer een organisator of, overeenkomstig artikel 15 of 18 een doorverkoper, schadeloosstelling betaalt, de prijs verlaagt of aan andere uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen voldoet, zien de lidstaten erop toe dat de organisator of doorverkoper het recht heeft om verhaal te halen op derden die hebben bijgedragen aan de gebeurtenis die heeft geleid tot de schadeloosstelling, prijsverlaging of andere verplichtingen.

 

2. Het in lid 1 genoemde recht om verhaal te halen omvat ook het recht van organisatoren en doorverkopers om verhaal te halen op aanbieders van reisdiensten indien een organisator of doorverkoper verplicht is uit hoofde van deze richtlijn een schadeloosstelling aan een reiziger te betalen en de reiziger tegelijkertijd recht op schadeloosstelling heeft uit hoofde van andere toepasselijke Unie-wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, Verordening (EG) nr. 261/2004 en Verordening (EG) nr. 1371/2007. Dat recht om verhaal te halen mag in een overeenkomst niet worden beperkt.

 

3. De lidstaten zien erop toe dat elke beperking van het in lid 1 bedoelde recht om verhaal te halen redelijk en evenredig is, overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving.

Motivering

Het artikel is niet duidelijk wat betreft het al dan niet erkennen van een recht om verhaal te halen voor organisatoren. Het kan daarom op twee verschillende manieren worden uitgelegd. Enerzijds kan de bepaling zo worden opgevat dat dit recht wordt erkend, waarbij de bijzonderheden van dit recht aan de nationale wetgeving worden overgelaten. Anderzijds kan de bepaling ook worden opgevat als bescherming van de keuze die op nationaal niveau wordt gemaakt om te bepalen of en in welke mate er sprake is van een dergelijk recht. In deze wijziging wordt verduidelijkt dat dit recht

-          in de nationale wetgeving bestaat voor organisatoren;

-          bestaat indien een reiziger ook uit hoofde van andere EU-wetgeving schadeloosstelling kan vorderen.

Amendement  129

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat passende en doeltreffende middelen beschikbaar zijn om de bepalingen van deze richtlijn te doen naleven.

De lidstaten zorgen ervoor dat passende en doeltreffende middelen beschikbaar zijn om de bepalingen van deze richtlijn te doen naleven.

 

Voorts zorgen de lidstaten ervoor dat er geschikte mechanismen worden opgezet om te voorkomen dat handelaars of organisatoren zich schuldig maken aan misleidende praktijken, met name het wekken van de verwachting bij de consument dat hij rechten en garanties heeft waarin niet wordt voorzien in de betreffende overeenkomst.

Amendement  130

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Richtlijn 90/314/EEG wordt [18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn] ingetrokken.

Richtlijn 90/314/EEG wordt [24 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn] ingetrokken.

Amendement  131

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze richtlijn te voldoen en publiceren deze uiterlijk [18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze richtlijn te voldoen en publiceren deze uiterlijk [24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]. Zij delen de Commissie de tekst van die maatregelen onverwijld mee.

Motivering

De voorgestelde tijd voor de invoering van de richtlijn – 18 maanden – is onvoldoende, gelet op het verloop van het wetgevingsproces en de invloed van de regeling op de marktdeelnemers, die tijd nodig hebben om hun economische activiteiten aan te passen aan de nieuwe regelgeving. De tijd voor het aannemen van de noodzakelijke regelgeving door de lidstaten moet daarom worden verlengd. Het amendement is een aanvulling op de amendementen van de rapporteur, zodat alle termijnen 24 maanden bedragen.

Amendement  132

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze richtlijn te voldoen en publiceren deze uiterlijk [18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement  133

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Zij passen de bepalingen toe vanaf [18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn].

2. Zij passen die maatregelen toe vanaf [24 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn].

(1)

Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


TOELICHTING

Algemeen

De rapporteur is verheugd over de aanpassing van Richtlijn 90(/314/EEG (pakketreizen), vooral omdat de onlinehandel moet worden geregeld. Maar niet vergeten mag worden dat de reismarkt, met name de onlinemarkt, voortdurend in beweging is en dat er regelmatig nieuwe zakelijke ideeën worden ontwikkeld. Het toepassingsgebied van de richtlijn mag daarom niet te beperkt en te concreet zijn, om te voorkomen dat de richtlijn al op het moment van goedkeuring achterhaald is. In elk geval moet worden vermeden dat er bedrijfsmodellen worden ontwikkeld die tot doel hebben de richtlijn te omzeilen. Anderzijds is het belangrijk dat bestaande bedrijfsmodellen die goed functioneren en de verbruiker ten goede komen, blijven bestaan. Overregulering van zogenaamde "click-throughs" is dan ook niet wenselijk, omdat dit een onevenredig effect op bedrijven zou kunnen hebben en ertoe zou kunnen leiden dat dergelijke modellen helemaal niet meer worden aangeboden. Dit moet in het belang van de reizigers worden voorkomen, aangezien zij met name op internet van links naar verdere aanbiedingen kunne profiteren. In dit verband is het belangrijk een onderscheid te maken tussen loutere reclame en een veelvoud aan keuzemogelijkheden enerzijds, en gerichte, specifieke afzonderlijke aanbiedingen als aanvulling op een reis anderzijds. Het bindende karakter van de richtlijn is daarom van groot belang, evenals de verplichting die aan de lidstaten wordt opgelegd om op de naleving van de richtlijn toe te zien, de effectiviteit en de omvang van de insolventiebescherming te garanderen en sancties vast te stellen en ook toe te passen als ondernemingen hun verplichtingen niet nakomen. Belangrijk is dat de bescherming bij insolventie wederzijds wordt erkend en dat de ambtelijke samenwerking tussen de lidstaten goed verloopt. Verder is het van bijzonder belang dat de lidstaten samen met de Commissie attent maken op de rechten die uit deze richtlijn voortvloeien, en aangeven voor welk soort reizen de richtlijn geldt en voor welke reizen de bescherming niet wordt geboden.

Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat de nieuwe richtlijn geen overlappingen vertoont met de vigerende verordeningen over passagiersrechten. Cruciaal is dat rechten alleen kunnen worden gecumuleerd als niet dezelfde vordering wordt gesteld. Daarentegen moet altijd de mogelijkheid bestaan om een verdergaande schadevergoeding te eisen. De betrokken ondernemingen moeten onderling verhaal kunnen halen. Hoe met vorderingen tussen de betrokkenen wordt omgegaan, wordt door het nationale recht bepaald. De reiziger moet zich evenwel altijd tot de reisorganisator kunnen wenden, want voor hem is het irrelevant hoe de onderlinge rechtsbetrekkingen geregeld zijn.

Volledige of minimumharmonisatie

Aangezien een gemeenschappelijke interne markt een van de doelstellingen van de Europese Unie is, moeten reizigers een eenvormige bescherming genieten en duidelijke rechten hebben, ongeacht of zij in verschillende landen wonen. De commissie heeft zich daarom uitgesproken voor een volledige harmonisatie in het belang van de Europese consumenten en uit concurrentieoverwegingen ook van de Europese ondernemingen. Om een uniforme aanpak te garanderen is daarom een nieuw artikel "Mate van harmonisatie" in de richtlijn opgenomen dat identiek is aan artikel 4 van de richtlijn consumentenrechten. Daarin staat dat, behoudens andersluidende bepalingen in deze richtlijn, de lidstaten in hun nationale wetgeving geen bepalingen mogen handhaven of invoeren die afwijken van de bepalingen in deze richtlijn.

In die zin wordt slechts één uitzondering toegestaan waarbij de lidstaten verdergaande en afwijkende regels kunnen toepassen. Het betreft de aansprakelijkheid van organisatoren en/of doorverkopers. Op dit punt krijgen de lidstaten, met verwijzing naar de artikelen 6, 11, 12, 15 en 16, de mogelijkheid om verdergaande bepalingen te handhaven of in te voeren.

Verhoging van het beschermingsniveau moet het doel zijn en niet verlaging daarvan.

Werkingssfeer en definities

Niet binnen de werkingssfeer mogen reizen vallen die aangeboden of samengesteld worden door een natuurlijke of rechtspersoon die met deze activiteit direct noch indirect financiële winst behaalt. Want bij reizen die niet met een commercieel oogmerk worden georganiseerd, bijv. door voetbalverenigingen, scholen, universiteiten of liefdadigheidsinstellingen, mag de organisator niet verplicht worden een insolventieverzekering af te sluiten of aansprakelijkheid te aanvaarden. Dat zou niet billijk zijn.

In artikel 2 moeten de voorwaarden voor het uitsluiten van zakenreizen worden verduidelijkt. Essentieel is weliswaar het bestaan van een kaderovereenkomst, maar niet of een onderneming zich toelegt op het regelen van zakenreizen. Bovendien moet het duidelijk zijn dat het bij een kaderovereenkomst tussen de werkgever van de reiziger en de onderneming om de werkgever als rechtspersoon gaat.

Verder is de bepaling in artikel 2 dat aanvullende overeenkomsten niet onder de richtlijn vallen, uitgebreid met diensten die als aanvulling op een pakketreis worden verricht. Daarmee moet worden voorkomen dat een doorverkoper, met name een klein plaatselijk reisbureau, door het aanvullend boeken van vervoer naar het vertrekpunt, bijv. een treinreis naar de luchthaven van vertrek, aanbieder van een pakketreis wordt. Want dan zou de doorverkoper naast de eigenlijke organisator aansprakelijk zijn voor de gehele reis.

Alleen een combinatie van verschillende reisdiensten, zoals accommodatie, vervoer en autoverhuur, dient te worden gebruikt als criterium voor een pakketreis of een "gekoppeld reisarrangement". De combinatie van twee aanvullende diensten of van een hoofddienst met een niet essentiële aanvullende dienst moet van het toepassingsgebied van deze richtlijn worden uitgezonderd. Vervoersovereenkomsten met accommodatie, zoals een reis in een slaaptrein of met een veerboot met slaapgelegenheid, mogen daarom niet onder de richtlijn vallen. Een cruise of een meerdaagse treinreis met accommodatie, die uit meerdere reiselementen bestaat en uitdrukkelijk het karakter van een reis en niet alleen van vervoer heeft, moet er daarentegen wel onder vallen.

Om de hotelbranche niet met te grote lasten op te zadelen, moeten zuivere hotelovernachtingen met extra geboekte arrangementen, zoals musicalkaarten of wellnessbehandelingen, worden uitgezonderd als het accent van de reis niet duidelijk op de aanvullende dienst ligt. Bij de indeling van aanvullende diensten in "essentieel" en "niet essentieel" moet niet uitsluitend een prijsaandeel van 25% worden gehanteerd, maar moet ook worden gekeken naar de aard van de reis, de wensen die de reiziger bij boeking expliciet kenbaar heeft gemaakt, of de benaming die de aanbieder bij de boeking gebruikt. Belangrijk is dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen en dat er met name in de precontractuele informatie duidelijkheid wordt gegeven omtrent de verdeling van de aansprakelijkheid.

Precontractuele informatie en opzegging

Met betrekking tot de precontractuele informatie moeten de organisatoren niet verplicht worden tot een overmaat aan informatieverstrekking. Zo zou het te ver gaan om te verlangen dat voor alle activiteiten wordt meegedeeld welke talen er gesproken worden en voor welke reizigers met beperkte mobiliteit zij geschikt zijn. Informatie over de geschiktheid voor personen met beperkte mobiliteit moet echter worden verstrekt als daar concreet naar wordt gevraagd. Wel is het van groot belang dat alle relevante contactgegevens in de precontractuele informatie of in het contract worden verstrekt, ook voor het geval dat een reiziger melding wil maken van de niet-nakoming van het contract.

Reizigers moeten een overeenkomst op elk moment tegen een redelijke schadeloosstelling kunnen opzeggen. De bewijslast voor de redelijkheid van de schadeloosstelling ligt bij de organisator, want alleen hij kan aangeven welke uitgaven hij heeft gedaan respectievelijk vermeden. Wanneer onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zoals oorlog of een natuurramp aanzienlijke – maar niet familiale redenen of ziekte – gevolgen hebben voor een reis, moet de reiziger het contract zonder betaling van een schadeloosstelling kunnen opzeggen. Deze mogelijkheid mag echter niet bestaan als deze omstandigheden al vóór de reservering bestonden en de reiziger hiervan op de hoogte is gesteld.

Prijswijzigingen, prijsverlagingen of -verhogingen

In bepaalde gevallen kan het wegens wijzigingen of prijsverhogingen door een derde nodig worden dat de organisator de reisovereenkomst eenzijdig wijzigt. Als het bij deze wijziging om essentiële kenmerken van de reis gaat, waardoor de reis in aanzienlijke mate veranderd wordt, heeft de reiziger een opzeggingsrecht, zonder dat hij daardoor financiële schade lijdt. Hij moet dan de gehele reis, inclusief de geboekte aanvullende diensten, kunnen annuleren. Het doorgeven van een prijsverhoging zou alleen mogen worden toegestaan als deze verhoging meer dan 3% van de prijs van de reis bedraagt. Een prijsverlaging moet in elk geval worden doorgegeven als het om meer dan 3% gaat. Bij een prijsverlaging mag de organisator voor de administratieve moeite maximaal 10 euro per reiziger in rekening brengen. Prijswijzigingen moeten altijd schriftelijk worden gemotiveerd. Als de prijs met meer dan 8% wordt verhoogd of de overeenkomst op toelaatbare wijze ingrijpend wordt gewijzigd, dient de reiziger naast de mogelijkheid van een kosteloze opzegging ook een alternatief worden geboden in de vorm van een aanspraak op deelname aan een gelijkwaardige reis. Vaak helpt het opzeggingsrecht alleen de reiziger niet, als hij op korte termijn geen gelijkwaardige reis meer kan boeken. Dit speelt vooral een grote rol in het hoogseizoen en voor (kleinere) reisgezelschappen en families. De reiziger moet dus kunnen kiezen uit drie opties: aanvaarding van de reis tegen een hogere prijs, aanvaarding van de als alternatief aangeboden reis of annulering van de reisovereenkomst met het recht op onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reiskosten inclusief alle nevenkosten. Reageert de reiziger niet op de schriftelijke mededeling over de wijzigingen in de overeenkomst of de verhoging van de prijs met meer dan 8%, wordt de reis geacht tegen de hogere prijs te zijn aanvaard. De bewijslast met betrekking tot deze mededeling ligt bij de organisator.

Reiziger in moeilijkheden

Als een reiziger tijdens zijn reis in moeilijkheden verkeert die niet aan de organisator zijn toe te schrijven, dient deze er niettemin toe te worden verplicht om onmiddellijk passende bijstand te verlenen. Daartoe behoort o.a. het verstrekken van informatie, praktische hulp bijv. met betrekking tot telecommunicatiemiddelen of het regelen van een alternatief reisarrangement. Dit alles mag evenwel niet ten laste van de organisator komen, die immers totaal geen invloed heeft op de situaties waarin de reiziger zich begeeft. De reiziger moet de gemaakte kosten zelf betalen of zelf terugvorderen van een verantwoordelijke derde. Organisatoren dienen evenwel in het kader van de verplichte precontractuele informatie te wijzen op de mogelijkheid van een reis- en annuleringsverzekering.

Bescherming bij insolventie

Er moet worden toegezien op een alomvattende bescherming bij insolventie. Daarbij gaat het niet alleen om financiële garanties, maar ook om onmiddellijke repatriëring wanneer reizigers in een andere lidstaat dan hun eigen zijn "gestrand". Reizigers moeten beschermd zijn tegen de insolventie van de organisator, de doorverkoper of een onderneming die bij het geassisteerde reisarrangement betrokken is. Daarbij moet er wel duidelijkheid over bestaan dat reizigers in geval van insolventie niet per se onmiddellijk moeten worden gerepatrieerd, want dat zou eventueel kunnen betekenen dat ook reizigers die net aan hun vakantie zijn begonnen, moeten worden teruggebracht. Beter is het om, waar dit haalbaar is, de mogelijkheid van voortzetting van de reis te bieden.

Risicoaansprakelijkheid

Ook het vraagstuk van de risicoaansprakelijkheid is van aanzienlijk belang. Een dergelijke aansprakelijkheid mag niet zonder meer van de hand worden gewezen. Daarom is het juist dat – net als bij de herziening van de richtlijn inzake de rechten van luchtreizigers tot wijziging van Verordening (EG) 261/2004 – de organisator tot op zekere hoogte verantwoordelijk wordt gesteld ingeval tijdige repatriëring van de reiziger op grond van onvermijdbare, buitengewone omstandigheden niet mogelijk is (art. 11). De situatie is echter niet volledig vergelijkbaar met die van op zichzelf staande vluchten, waarbij het uitsluitend om vervoer gaat. In ieder geval moet de organisator rekening houdend met de geboekte categorie voor accommodatie zorgen. De reiziger mag dit slechts zelf doen als de organisator uitdrukkelijk laat weten dat hij deze verplichting niet zal nakomen. Er moet voor maximaal vijf nachten en maximaal 125 euro per nacht voor accommodatie worden gezorgd.

De rapporteur streeft naar een evenwichtige verhouding tussen consumenten en economische belangen. Het eindresultaat moet een begrijpelijke, goed gestructureerde regeling zijn die bestand is tegen de moderne ontwikkelingen nu en in de toekomst, die garandeert dat velerlei bedrijfsmodellen kunnen blijven bestaan of kunnen worden uitgebreid, en die alle belangengroeperingen duurzaam voldoende bescherming biedt.


ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme (27.1.2014)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad

(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

Rapporteur voor advies: Bogusław Liberadzki

BEKNOPTE MOTIVERING

I. Herziening van de pakketreizenrichtlijn

Consumenten moeten extra bescherming genieten als ze reizen, en daarom is de pakketreizenrichtlijnen in 1990 aangenomen. Sinds die tijd is de reismarkt echter ingrijpend veranderd. De ontwikkeling van onlineverkoop en de liberalisering van de luchtvaartsector hebben de manier veranderd waarop consumenten hun vakantie regelen. Consumenten nemen een steeds actievere houding aan bij het afstemmen van hun vakantie op hun specifieke wensen, vooral door internet te gebruiken voor het samenstellen van hun reis in plaats van voor kant-en-klare pakketreizen te kiezen.

Deze ontwikkelingen zorgen voor toenemende onzekerheid over de vraag welke situaties en transacties baat hebben bij de EU-regels voor pakketreizen en welke daarvan uitgesloten zijn. Consumenten tasten vaak in het duister over de soort bescherming die ze in een bepaalde situatie kunnen verwachten. Het is dus duidelijk dat de wetgeving moet worden herzien om ook verkoopmethoden te behelzen die nog niet bestonden toen de huidige richtlijn werd aangenomen.

II. Algemeen standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de mate van de bescherming van reizigers die combinaties van reisdiensten kopen voor dezelfde reis of vakantie te verduidelijken en te moderniseren. Daartoe wordt het toepassingsgebied van de herziene richtlijn uitgebreid tot met name online pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen. Hierdoor wordt de markt voor alle spelers transparanter.

De doelstellingen van de rapporteur zijn:

– zorgen voor een concurrerender en eerlijker voorwaarden voor ondernemingen die actief zijn op de reismarkt;

– ervoor zorgen dat alle consumenten profiteren van een hoog beschermingsniveau als ze een combinatie van reisdiensten kopen, ongeacht het distributiekanaal, en tevens garanderen dat de nalevingskosten redelijk zijn voor de nieuwe spelers op de markt die onder het herziene toepassingsgebied van de richtlijn vallen;

– ervoor zorgen dat reizigers beter worden geïnformeerd over de reisproducten die ze kopen en toegang hebben tot duidelijkere en meer doeltreffende oplossingen als er iets misgaat.

Daartoe stelt de rapporteur een aantal amendementen voor die gericht zijn op het versterken van de doelstellingen in het Commissievoorstel. Deze amendementen gaan onder andere over de volgende onderwerpen:

i) Toepassingsgebied

Aangezien de markt zich sneller ontwikkelt dan de wetgeving moet worden gedefinieerd welke combinaties van reisdiensten (offline of online) onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. De rapporteur vindt dat de definitie van "pakketreis" moet worden verruimd en moet gelden voor het grootste deel van de gecombineerde reisdiensten die aan consumenten worden verkocht. "Geassisteerde reisarrangementen" moeten echter op waarde worden geschat, namelijk als een oplossing om de richtlijn toekomstbestendig te maken en consumenten een toereikend beschermingsniveau te bieden in het geval van insolventie van een van de dienstverleners.

ii) Op zichzelf staande reisdiensten

Er kan worden aangevoerd dat het toepassingsgebied van de voorgestelde richtlijn op bepaalde fronten niet ruim genoeg is. "Pakketreizen" raken steeds meer in onbruik. Sinds de aanneming van de richtlijn in 1990 heeft de toerisme- en reismarkt ingrijpende veranderingen doorgemaakt, en ook de voorkeuren en de mentaliteit van de consument hebben zich binnen deze markt ontwikkeld. Onafhankelijke overeenkomsten voor één enkele reisdienst zijn bijvoorbeeld expliciet uitgesloten van de reikwijdte van de richtlijn. Consumentenorganisaties hebben diverse gevallen van consumentennadeel gemeld als de verkoop van op zichzelf staande diensten via een tussenpersoon was gelopen. Daarom stelt de rapporteur voor dat tussenpersonen die op zichzelf staande reisdiensten verkopen, moeten voldoen aan bepaalde minimumvoorschriften uit hoofde van deze richtlijn. Een leemte in de wetgeving op dit vlak zou problematisch zijn op een markt waar de tendens is om steeds meer verkoop van op zichzelf staande diensten door derden te genereren en waar consumenten hun reizen steeds meer zelfstandig regelen.

iii) Mate van harmonisatie

Een expliciete bepaling over de mate van harmonisatie ontbreekt in het huidige voorstel. Volledige harmonisatie garandeert hetzelfde niveau van consumentenbescherming in de hele EU, maar belet de lidstaten indien nodig striktere bepalingen ten gunste van consumenten aan te nemen, zoals nu het geval is met de huidige richtlijn. In veel lidstaten zou de voorgestelde herziening de bestaande nationale normen voor consumentenbescherming verlagen, vooral wat betreft de bepalingen in het contractrecht. De rapporteur is voorstander van een gerichte harmonisatiebenadering.

iv) Bescherming tegen insolventie

Met het oog op eerlijke mededinging en de bescherming van de consument moet de huidige verplichting voor organisators van pakketreizen om aan te tonen dat er voldoende zekerheden zijn gesteld voor de vergoeding van vooruitbetalingen en de repatriëring van reizigers in geval van insolventie, ook voor geassisteerde reisarrangementen gelden. Tevens moet worden benadrukt dat de rol van de vervoerder cruciaal is voor een soepel verloop van een pakketreis. De rapporteur stelt daarom voor om de bescherming tegen insolventie uit te breiden naar passagiersvervoerders.

***

Gezien het versnipperde karakter van de wetgeving op het vlak van passagiersbescherming en de snelle ontwikkeling van de reis- en toerismemarkt, die de wetgeving altijd een stap voor is, is de rapporteur van mening dat de juiste werkwijze met het oog op de toekomst zou zijn om na te denken over een alomvattend instrument op het vlak van passagiersrechten. Consumenten kiezen steeds minder vaak voor pakketreizen. Daarom dekt het gekozen concept "Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen" slechts een deel van de in de praktijk gehanteerde methoden. Eén instrument voor reisdiensten zou des te belangrijker zijn omdat in de meeste richtlijnen betreffende consumentenbescherming de vervoerssector expliciet wordt uitgesloten van het toepassingsgebied.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De interne markt moet volgens artikel 26, lid 2 van het Verdrag een ruimte zonder binnengrenzen omvatten waarin het vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd. Harmonisatie van bepaalde aspecten van pakketovereenkomsten en geassisteerde reisarrangementen is noodzakelijk voor de totstandkoming van een echte interne markt voor de consument, met het juiste evenwicht tussen een hoog beschermingsniveau voor de consument en concurrentie in het bedrijfsleven.

(5) De interne markt moet volgens artikel 26, lid 2 van het Verdrag een ruimte zonder binnengrenzen omvatten waarin het vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd. Harmonisatie van relevante aspecten van pakketovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is noodzakelijk voor de totstandkoming van een echte interne markt voor de consument, met het juiste evenwicht tussen een hoog beschermingsniveau voor de consument en concurrentie in het bedrijfsleven.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Daar reisdiensten op veel verschillende manieren kunnen worden gecombineerd, dienen alle combinaties van reisdiensten met kenmerken die door reizigers worden geassocieerd met pakketreizen, als pakketreizen te worden beschouwd; het gaat daarbij met name om afzonderlijke reisdiensten die worden gebundeld tot één enkel reisproduct dat onder verantwoordelijkheid van de organisator wordt uitgevoerd. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie16 mag het geen verschil maken of reisdiensten worden gecombineerd voorafgaand aan enig contact met de reiziger danwel op diens verzoek of overeenkomstig de door hem gemaakte selectie. Dezelfde principes dienen te gelden ongeacht of de reis via een klassiek reisbureau of online wordt geboekt.

(8) Daar reisdiensten op veel verschillende manieren kunnen worden gecombineerd, dienen alle combinaties van reisdiensten met kenmerken die door reizigers worden geassocieerd met pakketreizen, als pakketreizen te worden beschouwd; het gaat daarbij met name om afzonderlijke reisdiensten die worden gebundeld tot één enkel reisproduct. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie16 mag het geen verschil maken of reisdiensten worden gecombineerd voorafgaand aan enig contact met de reiziger danwel op diens verzoek of overeenkomstig de door hem gemaakte selectie. Dezelfde principes dienen te gelden ongeacht of de reis via een klassiek reisbureau of online wordt geboekt.

__________________

__________________

16 Zie het arrest in zaak C-400/00 Club Tour, Viagens e Turismo SA tegen Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido en Club Med Viagens Ld, Jurispr. 2002, I-04051.

16 Zie het arrest in zaak C-400/00 Club Tour, Viagens e Turismo SA tegen Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido en Club Med Viagens Ld, Jurispr. 2002, I-04051.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Er dienen specifieke regels te worden vastgesteld voor klassieke en online doorverkopers die reizigers tijdens één bezoek of contactmoment assisteren bij het sluiten van afzonderlijke overeenkomsten met verschillende dienstverleners, en voor online doorverkopers die via onderling verbonden online boekingsprocedures de aankoop van aanvullende reisdiensten van een andere handelaar gericht faciliteren via onderling verbonden online boekingsprocedures, ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd. Deze regels zouden bijvoorbeeld moeten gelden wanneer een reiziger samen met de bevestiging van een eerste reisdienst zoals een vlucht of een treinreis, een uitnodiging ontvangt om een aanvullende reisdienst te boeken op de gekozen bestemming, bijvoorbeeld hotelaccommodatie, met een link naar de boekingssite van een andere dienstverlener of tussenpersoon. Dergelijke geassisteerde reisarrangementen vormen geen pakketreis in de zin van deze richtlijn, daar het duidelijk is dat de aansprakelijkheid voor de reisdiensten niet bij één organisator berust, maar zijn een alternatief bedrijfsmodel dat vaak scherp concurreert met pakketreizen.

(13) Er dienen specifieke regels te worden vastgesteld voor klassieke en online doorverkopers die reizigers tijdens één bezoek of contactmoment assisteren bij het sluiten van afzonderlijke overeenkomsten met verschillende dienstverleners, en voor online doorverkopers die via onderling verbonden online boekingsprocedures de aankoop van aanvullende reisdiensten van een andere handelaar gericht faciliteren via onderling verbonden online boekingsprocedures, ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd. Deze regels zouden bijvoorbeeld moeten gelden wanneer een reiziger samen met de bevestiging van een eerste reisdienst zoals een vlucht of een treinreis, een uitnodiging ontvangt om een aanvullende reisdienst te boeken op de gekozen bestemming, bijvoorbeeld hotelaccommodatie, met een link naar de boekingssite van een andere dienstverlener of tussenpersoon. Dergelijke gekoppelde reisarrangementen vormen geen pakketreis in de zin van deze richtlijn, daar het duidelijk is dat de aansprakelijkheid voor de reisdiensten niet bij één handelaar berust, maar zijn een alternatief bedrijfsmodel dat vaak scherp concurreert met pakketreizen.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Er moet op worden toegezien dat reizigers zich ervan bewust zijn dat zij ofwel een pakketreis ofwel een gekoppeld reisarrangement hebben uitgekozen met het dienovereenkomstige beschermingsniveau, voordat zij overgaan tot betaling.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 ter) Reizigers die hun eigen vakantie willen blijven samenstellen buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn, zij het zonder hetzelfde beschermingsniveau dat daarin is vastgelegd, moeten hiervan in kennis worden gesteld voordat zij overgaan tot betaling.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Andere toeristische diensten, zoals toegangskaarten voor concerten, sportevenementen, excursies of evenementenparken zijn diensten die in combinatie met personenvervoer, accommodatie en/of autoverhuur, in aanmerking komen om als pakketreis of geassisteerd reisarrangement te worden beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen echter alleen onder de richtlijn als de betrokken toeristische dienst een significant deel van de pakketreis uitmaakt. In het algemeen is dat het geval als de toeristische dienst meer dan 20% van de totale prijs uitmaakt of anderszins een wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie vormt. Aanvullende diensten zoals reisverzekeringen, bagagevervoer, maaltijdverstrekking en schoonmaakdiensten als onderdeel van de accommodatie, mogen op zichzelf niet als toeristische dienst worden beschouwd.

(17) Andere diensten op het gebied van tijdverdrijf, zoals toegangskaarten voor concerten, sportevenementen, excursies of evenementenparken zijn diensten die in combinatie met personenvervoer, accommodatie en/of autoverhuur, in aanmerking komen om als pakketreis of gekoppeld reisarrangement te worden beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen echter alleen onder de richtlijn als de betrokken dienst een significant deel van de pakketreis uitmaakt. In het algemeen is dat het geval als de dienst is opgenomen in een uitdrukkelijke vermelding op grond waarvan deze meer dan 20% van de totale prijs uitmaakt of anderszins een wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie vormt voor de handelaar en de reiziger. Aanvullende diensten zoals met name reisverzekeringen, vervoer tussen station en accommodatie, vervoer naar de plaats waar de reis begint en als onderdeel van excursies, bagagevervoer, verkoop van skipassen, fietsenverhuur, verhuur van andere voertuigen of vervoersmiddelen, maaltijdverstrekking en schoonmaakdiensten als onderdeel van de accommodatie, mogen op zichzelf niet als toeristische dienst worden beschouwd.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat overeenkomsten waarbij de handelaar de reiziger na het sluiten van het contract een keuze laat maken uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten, zoals bij een reiscadeaubon, moeten worden beschouwd als een pakketreis. Ook een combinatie van reisdiensten waarbij de naam en andere voor de boeking benodigde gegevens ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd tussen de handelaars worden doorgegeven, moet worden beschouwd als een pakketreis. Bij voor de boeking benodigde gegevens gaat het om creditcardgegevens of andere voor de betaling benodigde gegevens. Het doorgeven van gegevens zoals de reisbestemming of de reistijden is niet voldoende.

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat overeenkomsten waarbij de handelaar de reiziger na het sluiten van het contract een keuze laat maken uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten, zoals bij een reiscadeaubon, moeten worden beschouwd als een pakketreis. Ook een combinatie van reisdiensten waarbij de naam van de reiziger of andere voor de boeking benodigde boekingsgegevens tussen de handelaars worden doorgegeven, moet worden beschouwd als een pakketreis. Boekingsgegevens kunnen bestaan uit alle informatie in verband met de eerste boeking, zoals de reisbestemming of de reistijden.

Motivering

Elke overdracht van gegevens tussen onderling gekoppelde online boekingsprocessen moet toereikend zijn om een geassisteerd reisarrangement samen te stellen als dat resulteert in een combinatie van reisdiensten voor dezelfde reis. Consumenten zouden grote moeite hebben te begrijpen wat voor vakantie ze hebben geboekt als ze een onderscheid moesten maken tussen de soort overgedragen gegevens.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Omdat reizigers bij korte reizen minder bescherming behoeven en omdat handelaren niet onnodig moeten worden belast, dienen reizen die korten dan 24 uur duren en waarbij geen accommodatie nodig is, alsook incidenteel georganiseerde pakketreizen niet onder de richtlijn te vallen.

Schrappen

Motivering

Er is geen goede reden om consumenten aan risico's bloot te stellen zonder ze het voordeel te bieden van de oplossingen die in de richtlijn genoemd worden, alleen vanwege de korte duur van de pakketreis of omdat de organisator zulke vakanties alleen "sporadisch" verkoopt. Reizigers kunnen evenveel problemen ondervinden als bij andere pakketreizen, terwijl het risico voor de handelaar lager is vanwege de korte duur van reizen van minder dan 24 uur.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis) Met de huidige communicatietechnologieën die ertoe bijdragen dat reizigers op het moment van de boeking toegang kunnen hebben tot actuele informatie, en gezien de toenemende tendens om online pakketreizen te boeken, zijn er geen specifieke voorschriften meer nodig voor gedrukte brochures.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26) Daar pakketreizen vaak lang van tevoren worden gekocht, kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Daarom moet een reiziger onder bepaalde voorwaarden een pakketreis kunnen overdragen aan een andere reiziger. In dergelijke gevallen moet de organisator zijn onkosten kunnen terugvorderen, bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer een vergoeding vraagt voor het wijzigen van de naam van de reiziger of voor het annuleren en vervangen van een reisbiljet. Reizigers moeten de overeenkomst ook voor het begin van de pakketreis tegen betaling van een redelijke schadeloosstelling kunnen opzeggen en het recht hebben dit zonder schadeloosstelling te doen wanneer onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden zoals oorlog of een natuurramp aanzienlijke gevolgen hebben voor de pakketreis. Er dient van te worden uitgegaan dat van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden sprake is wanneer in betrouwbare en openbare verslagen, zoals aanbevelingen van autoriteiten van de lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats van bestemming te reizen.

(26) Daar pakketreizen vaak lang van tevoren worden gekocht, kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Daarom moet een reiziger onder bepaalde voorwaarden een pakketreis kunnen overdragen aan een andere reiziger. In dergelijke gevallen moet de organisator zijn onkosten kunnen terugvorderen, bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer een vergoeding vraagt voor het wijzigen van de naam van de reiziger of voor het annuleren en vervangen van een reisbiljet. Reizigers moeten de overeenkomst ook voor het begin van de pakketreis tegen betaling van een redelijke schadeloosstelling kunnen opzeggen en het recht hebben dit zonder schadeloosstelling te doen wanneer onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden in verband met oorlog, natuurrampen, de volksgezondheid, de openbare orde of terrorisme aanzienlijke gevolgen hebben voor de pakketreis. Er dient van te worden uitgegaan dat van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden sprake is wanneer in betrouwbare en openbare verslagen, zoals aanbevelingen van autoriteiten van de lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats van bestemming te reizen.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) In bepaalde omstandigheden moet de organisator de pakketreisovereenkomst eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers moeten dan echter het recht hebben de overeenkomst op te zeggen als de voorgestelde wijzigingen een wezenlijke verandering van de belangrijkste kenmerken van de reisdiensten inhouden. Prijsverhogingen dienen alleen mogelijk te zijn indien er veranderingen zijn opgetreden in de brandstofkosten voor het personenvervoer, in belastingen of vergoedingen die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de reisdiensten betrokken derden, of in de wisselkoersen die van belang zijn voor de pakketreis, mits de overeenkomst expliciet voorziet in prijsverhogingen en prijsverlagingen. Prijsverhogingen mogen maximaal 10% van de prijs van een pakketreis bedragen.

(28) In bepaalde omstandigheden moet de organisator de pakketreisovereenkomst eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers moeten dan echter het recht hebben de overeenkomst op te zeggen als de voorgestelde wijzigingen een wezenlijke verandering van de belangrijkste kenmerken van de reisdiensten inhouden. Prijsverhogingen dienen alleen mogelijk te zijn indien er veranderingen zijn opgetreden in de brandstofkosten voor het personenvervoer, in belastingen of vergoedingen die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de reisdiensten betrokken derden, of in de wisselkoersen die van belang zijn voor de pakketreis, mits de overeenkomst expliciet voorziet in prijsverhogingen en prijsverlagingen. Prijsverhogingen mogen maximaal 5% van de prijs van een pakketreis bedragen.

Motivering

Een limiet van 10% zou een onevenredige belasting voor de reiziger vormen, vooral in gevallen waarin de prijs van de pakketreis hoog is en/of als er veel deelnemers gebruik maken van één pakketreis, zoals gezinnen (waarbij elk gezinslid 10% extra moet betalen). Diverse nationale wetten die toestaan dat prijzen verhoogd worden, hanteren een lager percentage dan 10%, en in andere landen is een verhoging helemaal niet toegestaan of kunnen reizigers de overeenkomst opzeggen na een prijsverhoging.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30) Met het oog op de samenhang dienen de bepalingen van deze richtlijn te worden afgestemd op de internationale verdragen over reisdiensten en op de wetgeving van de Unie inzake rechten van passagiers. Wanneer de organisator aansprakelijk is voor het niet of niet correct verlenen van de diensten waarop de pakketreisovereenkomst betrekking heeft, dient de organisator zich te kunnen beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid van dienstverleners zoals die is geregeld bij internationale verdragen zoals het verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer18 (1999), het verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF19, 1980), en het verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee20 (1974). Wanneer het als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden onmogelijk is ervoor te zorgen dat de reiziger kan terugkeren naar de plaats van vertrek, dient de verplichting van de organisator om de kosten van het verlengde verblijf van de reiziger op de plaats van bestemming voor zijn rekening te nemen, te worden afgestemd op het voorstel van de Commissie21 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten22.

(30) Met het oog op de samenhang dienen de bepalingen van deze richtlijn te worden afgestemd op de internationale verdragen over reisdiensten en op de wetgeving van de Unie inzake rechten van passagiers. Wanneer de organisator en/of de doorverkoper aansprakelijk is voor het niet of niet correct verlenen van de diensten waarop de pakketreisovereenkomst betrekking heeft, dient de organisator en/of de doorverkoper zich te kunnen beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid van dienstverleners zoals die is geregeld bij internationale verdragen zoals het verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (1999)18, het verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF, 1980)19, en het verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee (1974)20. Wanneer het als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden onmogelijk is ervoor te zorgen dat de reiziger kan terugkeren naar de plaats van vertrek, dient de verplichting van de organisator om de kosten van het verlengde verblijf van de reiziger op de plaats van bestemming voor zijn rekening te nemen, te worden afgestemd op het voorstel van de Commissie21 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten22.

__________________

__________________

18 2001/539/EC: Besluit van de Raad van 5 april 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB L 194 van 18.7.2001, blz. 38).

18 2001/539/EC: Besluit van de Raad van 5 april 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB L 194 van 18.7.2001, blz. 38).

19 2013/103/EU: Besluit van de Raad van 16 juni 2011 betreffende de ondertekening en sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer tot toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).

19 2013/103/EU: Besluit van de Raad van 16 juni 2011 betreffende de ondertekening en sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer tot toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).

20 2012/22/EU: Besluit van de Raad van 12 december 2011 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 (PB L 8 van 12.1.2012, blz. 1).

20 2012/22/EU: Besluit van de Raad van 12 december 2011 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 (PB L 8 van 12.1.2012, blz. 1).

21 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage (COM(2013)130 final).

21 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage (COM(2013)130 final).

22 PB L 46, 17.2.2004, blz. 1

22 PB L 46, 17.2.2004, blz. 1

Motivering

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen worden gekenmerkt door diverse soorten reisdiensten die niet allemaal door de organisator worden verricht of verzorgd. Er moet dus worden verduidelijkt dat deze bepaling van toepassing is op de organisator en/of de doorverkoper die de dienst verricht of verzorgt. Deze verduidelijking biedt tevens ruimte voor veranderende patronen op het gebied van consumptie en boekingen.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de rechten van reizigers om vorderingen in te dienen op grond van deze richtlijn en op grond van andere toepasselijke wetgeving van de Unie; reizigers behouden de mogelijkheid om vorderingen in te dienen bij de organisator, de vervoerder of enig andere aansprakelijke partij, of eventueel bij meerdere partijen. Het moet duidelijk zijn dat reizigers geen rechten uit hoofde van verschillende rechtsgronden mogen cumuleren als die rechten dezelfde belangen beschermen of hetzelfde doel dienen. De aansprakelijkheid van de organisator laat het recht om verhaal te halen op derden, zoals dienstverleners, onverlet.

(31) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de rechten van reizigers om vorderingen in te dienen op grond van deze richtlijn en op grond van andere toepasselijke wetgeving van de Unie; reizigers behouden de mogelijkheid om vorderingen in te dienen bij de organisator en/of de doorverkoper, de vervoerder of enig andere aansprakelijke partij, of eventueel bij meerdere partijen. Het moet duidelijk zijn dat reizigers geen rechten uit hoofde van verschillende rechtsgronden mogen cumuleren als die rechten dezelfde belangen beschermen of hetzelfde doel dienen. De aansprakelijkheid van de organisator en/of de doorverkoper laat het recht om verhaal te halen op derden, zoals dienstverleners, onverlet.

Motivering

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen worden gekenmerkt door diverse soorten reisdiensten die niet allemaal door de organisator worden verricht of verzorgd. Er moet dus worden verduidelijkt dat deze bepaling van toepassing is op de organisator en/of de doorverkoper die de dienst verricht of verzorgt. Deze verduidelijking biedt tevens ruimte voor veranderende patronen op het gebied van consumptie en boekingen.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat reizigers die een pakketreis of een geassisteerd reisarrangement kopen, volledig beschermd zijn tegen insolventie van de organisator, de doorverkoper die het geassisteerde reisarrangement heeft gefaciliteerd, of een van de andere aanbieders van reisdiensten. De lidstaten waar organisatoren van pakketreizen en doorverkopers die geassisteerde reisarrangementen faciliteren, zijn gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat handelaars die dergelijke combinaties van reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen en de repatriëring van reizigers in geval van insolventie. De lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de bescherming tegen insolventie willen regelen, maar zij moeten er wel op toezien dat hun nationale beschermingsregelingen doeltreffend zijn en voor alle getroffen reizigers zowel een snelle repatriëring als terugbetaling garanderen. De vereiste bescherming bij insolventie dient te zijn gebaseerd op het werkelijke financiële risico van de activiteiten van de organisator, de doorverkoper of de dienstverlener, waarbij moet worden gekeken naar het soort combinaties van reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare seizoensfluctuaties en het bedrag van de vooruitbetalingen alsook de manier waarop deze worden gegarandeerd. Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt25, mag in gevallen waarin insolventiebescherming de vorm kan aannemen van een garantie of een verzekering, deze zekerheid niet worden beperkt tot attesten van financiële instellingen in een bepaalde lidstaat.

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat reizigers die een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement kopen, volledig beschermd zijn tegen insolventie van de organisator, de doorverkoper die het gekoppelde reisarrangement heeft gefaciliteerd, of een van de andere aanbieders van reisdiensten. De lidstaten waar organisatoren van pakketreizen en doorverkopers die gekoppelde reisarrangementen faciliteren, zijn gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat handelaars die dergelijke combinaties van reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen en de repatriëring van reizigers in geval van insolventie. De lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de bescherming tegen insolventie willen regelen, maar zij moeten er wel op toezien dat hun nationale beschermingsregelingen doeltreffend zijn en voor alle getroffen reizigers zowel een snelle repatriëring als terugbetaling garanderen. Indien een reiziger er de voorkeur aan geeft het pakket of het gekoppelde reisarrangement te voltooien in plaats van alle kosten volledig vergoed te krijgen, moet de bescherming bij insolventie indien mogelijk voorzien in de uitvoering van bestaande overeenkomsten, opdat de reizigers zonder bijkomende kosten het pakket of het gekoppelde reisarrangement kan voortzetten. De vereiste bescherming bij insolventie dient te zijn gebaseerd op het werkelijke financiële risico van de activiteiten van de organisator, de doorverkoper of de dienstverlener, waarbij moet worden gekeken naar het soort combinaties van reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare seizoensfluctuaties en het bedrag van de vooruitbetalingen alsook de manier waarop deze worden gegarandeerd. Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt25, mag in gevallen waarin insolventiebescherming de vorm kan aannemen van een garantie of een verzekering, deze zekerheid niet worden beperkt tot attesten van financiële instellingen in een bepaalde lidstaat.

__________________

__________________

25 PB L 25 van 27.12.2006, blz. 36.

25 PB L 25 van 27.12.2006, blz. 36.

Motivering

Stelsels voor bescherming bij insolventie moeten dusdanig flexibel zijn dat waar mogelijk de wens van de consument kan worden ingewilligd. Dit omvat het voorzien in de uitvoering van bestaande overeenkomsten wanneer reizigers hun vakantie willen afmaken of zich bij een naderende vertrekdatum willen houden aan hun oorspronkelijke plannen.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) Reizigers moeten bescherming genieten wanneer een doorverkoper bij het boeken van een pakketreis of een geassisteerd reisarrangement een fout maakt.

(37) Reizigers moeten bescherming genieten wanneer een organisator en/of een doorverkoper die een pakketreis, een gekoppeld reisarrangement of een op zichzelf staande reisdienst boekt, een fout maakt in het boekingsproces.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) Tevens moet duidelijk zijn dat reizigers geen afstand kunnen doen van rechten die voortvloeien uit deze richtlijn en dat handelaars die de aankoop van een geassisteerd reisarrangement faciliteren, zich niet aan hun verplichtingen kunnen onttrekken met het argument dat zij slechts optreden als dienstverlener, tussenpersoon of in een andere hoedanigheid.

(38) Tevens moet duidelijk zijn dat reizigers geen afstand kunnen doen van rechten die voortvloeien uit deze richtlijn en dat organisatoren en/of doorverkopers, of handelaars die de aankoop van een gekoppeld reisarrangement faciliteren, zich niet aan hun verplichtingen kunnen onttrekken met het argument dat zij slechts optreden als dienstverlener, tussenpersoon of in een andere hoedanigheid.

Motivering

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen worden gekenmerkt door diverse soorten reisdiensten die niet allemaal door de organisator worden verricht of verzorgd. Er moet dus worden verduidelijkt dat deze bepaling van toepassing is op de organisator en/of de doorverkoper die de dienst verricht of verzorgt. Deze verduidelijking biedt tevens ruimte voor veranderende patronen op het gebied van consumptie en boekingen.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(41 bis) De Wereldtoerismeorganisatie van de VN moet een internationaal verdrag inzake pakketreizen bevorderen dat als gemeenschappelijke rechtsgrondslag zal dienen voor alle landen die lid zijn van die organisatie.

Motivering

De wereldwijde dimensie van het toerisme noopt tot nadere afstemming van de EU-wetgeving op die van derde landen.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn moet bijdragen tot de goede werking van de interne markt en tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming door de onderlinge aanpassing van bepaalde aspecten van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake tussen reizigers en handelaars gesloten overeenkomsten betreffende pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen.

Deze richtlijn moet bijdragen tot de goede werking van de interne markt en tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming door de onderlinge aanpassing van relevante aspecten van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake tussen reizigers en handelaars gesloten overeenkomsten betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze richtlijn is, met uitzondering van artikel 17, van toepassing op pakketreizen die door handelaars worden aangeboden of verkocht aan reizigers, en, met uitzondering van de artikelen 4 tot en met 14, artikel 18 en artikel 21, lid 1, op geassisteerde reisarrangementen.

1. Deze richtlijn is, onder de voorwaarden en in de mate die in de dienaangaande bepalingen zijn uiteengezet, van toepassing op pakketreizen die door handelaars worden aangeboden of verkocht aan reizigers, op gekoppelde reisarrangementen en op zichzelf staande reisdiensten.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen die een periode van minder dan 24 uur beslaan, tenzij zij een overnachting omvatten;

Schrappen

Motivering

Er is geen goede reden om consumenten aan risico's bloot te stellen zonder ze het voordeel te bieden van de oplossingen die in de richtlijn genoemd worden, alleen vanwege de korte duur van de pakketreis of omdat de organisator zulke vakanties alleen "sporadisch" verkoopt. Reizigers kunnen evenveel problemen ondervinden als bij andere pakketreizen, terwijl het risico voor de handelaar lager is vanwege de korte duur van reizen van minder dan 24 uur.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen die worden gekocht op basis van een kaderovereenkomst tussen de werkgever van de reiziger en een handelaar die zich toelegt op het regelen van zakenreizen;

(c) pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die worden gekocht op basis van een kaderovereenkomst tussen een bedrijf in naam waarvan de reiziger reist en een handelaar;

Motivering

De door de Commissie voorgestelde uitzondering heeft alleen betrekking op handelaren die zich toeleggen op de verkoop van zakenreizen, waardoor er ongelijkwaardige voorwaarden ontstaan voor reisbureaus die zowel recreatieve als zakelijke reisdiensten verkopen.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) genoemde reisdiensten wordt gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, onder d) bedoelde reisdienst indien laatstgenoemde reisdienst geen significant deel van de pakketreis uitmaakt; of

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) genoemde reisdiensten wordt gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, onder d) bedoelde reisdienst indien laatstgenoemde reisdienst geen significant deel van de pakketreis uitmaakt of als duidelijk niet als het hoofdbestanddeel van de reis wordt aangeboden; of

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) afzonderlijke overeenkomsten voor een op zichzelf staande reisdienst.

Schrappen

Motivering

Consumentenorganisaties hebben allerlei gevallen gemeld waarin consumenten benadeeld werden bij de verkoop van op zichzelf staande reisdiensten. Dat betekent dat de verkopers van deze diensten bepaalde minimumverplichtingen moet worden opgelegd, ongeacht of zij deze diensten zelf verkopen of daarvoor als tussenpersoon dienen, teneinde gelijke mededingingsvoorwaarden te creëren voor alle handelaren. Een leemte in de wetgeving op dit vlak zou problematisch zijn op een markt waar consumenten hun reizen steeds meer zelfstandig organiseren.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Lidstaten kunnen ervoor kiezen de in lid 2, onder c) genoemde uitzondering niet toe te passen op pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen of op zichzelf staande reisdiensten die zijn aangeschaft op basis van een raamovereenkomst met een non-gouvernementele organisatie, een beginnend bedrijf of een micro- of kleine onderneming.

Motivering

De uitzondering van pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen die worden gekocht op basis van een raamovereenkomst met de werkgever van de reiziger mag niet gelden voor ngo's en kleine bedrijven die niet beschikken over dezelfde financiële middelen als grotere bedrijven. Dit is in overeenstemming met de richtlijn consumentenrechten waarin het de lidstaten wordt toegestaan de richtlijn toe te passen op ngo's, beginnende bedrijven of kleine en middelgrote ondernemingen (zie overweging 13 van de richtlijn consumentenrechten).

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. Deze richtlijn belet handelaren niet om reizigers contractuele regelingen aan te bieden die verder gaan dan de door deze richtlijn geboden bescherming.

Motivering

Deze bepaling is in overeenstemming met artikel 3, lid 6, van de richtlijn consumentenrechten.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 2 bis

 

Harmonisatieniveau

 

Deze richtlijn belet lidstaten niet in hun nationale wetgeving striktere bepalingen te handhaven of in te voeren op het terrein dat deze richtlijn beslaat, teneinde een hoger niveau van consumentenbescherming te waarborgen, tenzij anders bepaald in deze richtlijn.

Motivering

Het voorstel omvat geen duidelijke bepaling over de mate van harmonisatie van de richtlijn. Volledige harmonisatie zou de lidstaten beletten indien nodig striktere bepalingen ten gunste van consumenten aan te nemen, zoals nu het geval is met de huidige richtlijn betreffende pakketreizen. In veel lidstaten zou de voorgestelde herziening de bestaande nationale normen voor consumentenbescherming verlagen. Er is een gerichte harmonisatiebenadering nodig.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) autoverhuur, of

(c) verhuur van auto's of andere voertuigen of vervoersmiddelen; of

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) andere, niet met personenvervoer, accommodatie of autoverhuur verband houdende toeristische diensten;

(d) andere, niet met personenvervoer, accommodatie of verhuur van auto's of andere voertuigen of vervoersmiddelen verband houdende toeristische diensten;

Motivering

Als alleen autoverhuur wordt vermeld, kan dat problemen opleveren aangezien andere vormen van vervoer waarbij de consument een voertuig huurt (zoals een boot of een fiets) niet onder het toepassingsgebied zouden vallen.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 bis – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) "pakketreis": een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, wanneer:

(2) "pakketreis": een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, ongeacht het distributiekanaal, wanneer:

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 3 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende aanbieders van reisdiensten, worden:

(b) deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende aanbieders van reisdiensten, voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

Motivering

Het moet duidelijk zijn voor consumenten en bedrijven dat de criteria afzonderlijk moeten gelden, en niet kunnen worden samengevoegd. Elk afzonderlijk criterium voldoet om een combinatie als "pakketreis" te laten gelden (in overweging 10 wordt verwezen naar "alternatieve criteria").

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) gekocht bij één verkooppunt via dezelfde boekingsprocedure,

(i) gekocht bij één verkooppunt via dezelfde boekingsprocedure, met inbegrip van gevallen waarin afzonderlijke facturering wordt gehanteerd door de organisator of de doorverkoper van de pakketreis,

Motivering

De huidige richtlijn is ook van toepassing in het geval van afzonderlijke facturering (zie artikel 2, lid 1 van Richtlijn 90/314/EEG).

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – punt 2 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars via onderling verbonden online boekingsprocedures, waarbij de naam en andere gegevens van de reizigers die nodig zijn om een boekingstransactie te kunnen afsluiten, ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd, tussen de handelaren worden uitgewisseld;

(v) gekocht van verschillende handelaars via onderling verbonden online boekingsprocedures, waarbij de naam van de reizigers of andere boekingsgegevens die nodig zijn om een boekingstransactie te kunnen afsluiten tussen de handelaren worden uitgewisseld;

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) "geassisteerd reisarrangement": een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, die geen pakketreis vormt en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met de verschillende aanbieders van reisdiensten, waarbij de combinatie door een doorverkoper wordt gefaciliteerd:

(5) "gekoppeld reisarrangement": een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, die geen pakketreis vormt en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met de verschillende aanbieders van reisdiensten, waarbij de combinatie door een van deze aanbieders of een doorverkoper wordt gefaciliteerd:

Motivering

De voorgestelde tekst is onduidelijk over het samenstellen van een geassisteerd reisarrangement als een handelaar een reisdienst verkoopt op eigen titel en vervolgens een overeenkomst mogelijk maakt tussen de reiziger en een andere aanbieder. In het amendement wordt verduidelijkt dat als de doorverkoper zijn eigen dienst verkoopt (zoals een luchtvaartmaatschappij die een vliegticket verkoopt of een spoorwegonderneming die een treinkaartje verkoopt) in combinatie met accommodatie of een andere toeristische dienst, deze gecombineerde dienst in het toepassingsgebied van de richtlijn valt.

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) op basis van afzonderlijke boekingen tijdens één bezoek aan of contactmoment met het verkooppunt; of

(a) als reizigers elke reisdienst apart selecteren en wensen te betalen tijdens één bezoek aan of contactmoment met het verkooppunt, mits zij op duidelijke en opvallende wijze via een duurzame gegevensdrager geïnformeerd zijn voordat ze aan een contract vastzitten waardoor ze niet kunnen profiteren van de rechten die door deze richtlijn alleen aan pakketreizigers worden toegekend, tenzij ze een combinatie van reisdiensten kopen onder de in punt 2 ter genoemde voorwaarden; of

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) door middel van de gerichte aankoop van aanvullende reisdiensten van een andere handelaar via onderling verbonden online boekingsprocedures, ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd.

(b) door middel van de gerichte aankoop van aanvullende reisdiensten van een andere handelaar via onderling verbonden online boekingsprocedures, ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd en binnen 24 uur na die bevestiging.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de aankoop faciliteert van reisdiensten die deel uitmaken van een geassisteerd reisarrangement door reizigers te helpen met het sluiten van afzonderlijke overeenkomsten met verschillende aanbieders van reisdiensten;

(b) de aankoop faciliteert van reisdiensten die deel uitmaken van een gekoppeld reisarrangement door reizigers te helpen met het sluiten van afzonderlijke overeenkomsten met verschillende aanbieders van reisdiensten, waarvan ook de doorverkoper zelf deel kan uitmaken;

Motivering

De voorgestelde tekst is onduidelijk over het samenstellen van een geassisteerd reisarrangement als een handelaar een reisdienst verkoopt op eigen titel en vervolgens een overeenkomst mogelijk maakt tussen de reiziger en een andere aanbieder. In dit amendement wordt verduidelijkt dat als de doorverkoper zijn eigen dienst verkoopt (zoals een luchtvaartmaatschappij die een vliegticket verkoopt of een spoorwegonderneming die een treinkaartje verkoopt) in combinatie met accommodatie of een andere toeristische dienst, deze combinatie in het toepassingsgebied van de richtlijn valt.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met data;

(i) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met data, en het aantal nachten;

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(iii) de ligging, de belangrijkste kenmerken en de toeristische categorie van de accommodatie;

(iii) de ligging, de belangrijkste kenmerken en de toeristische categorie van de accommodatie die door de bevoegde instantie van de plek waar de accommodatie zich bevindt is toegekend, en indien mogelijk de naam van de accommodatie, inclusief de categorie van de kamer en de belangrijkste kenmerken ervan;

Motivering

Consumenten beklagen zich er vaak over dat de aangeboden of geadverteerde toeristische categorie van een accommodatie niet strookt met de categorie die daar door de bevoegde instantie van de plek waar de accommodatie zich bevindt aan is toegekend. Daarom is het verstandig om alleen de officiële toeristische categorie te laten vermelden en niet de categorie die op basis van criteria van de organisator is gekozen.

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(iii bis) een gedetailleerde omschrijving van de diensten die beschikbaar zijn bij de accommodatie, waaronder informatie over eventuele omstandigheden die de kwaliteit van de diensten negatief kunnen beïnvloeden;

Motivering

Omstandigheden die de kwaliteit van diensten negatief kunnen beïnvloeden, zijn bijvoorbeeld werkzaamheden buiten of in de buurt van het hotel, in slechte staat verkerende of niet-werkende faciliteiten.

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(iii ter) de doelgroep van de pakketreis en de accommodatie;

Motivering

Consumenten moeten zich bewust zijn van de doelgroep van de voorgestelde pakketreis en accommodatie (bijv. gezinnen met kinderen, senioren, avontuurlijk ingestelde personen, enz.).

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(vi) de taal of talen waarin de activiteiten worden verricht, en

Schrappen

Motivering

Het aansprakelijkheidsrisico voor reisbureaus voor het verstrekken van deze informatie is te groot, aangezien in het voorstel de verplichting is vastgelegd om informatie te verstrekken over de gebruikte talen in alle dienstensectoren van de reisbestemming.

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(vii) of voor personen met beperkte mobiliteit de toegang wordt gegarandeerd gedurende de gehele reis of vakantie;

(vii) op verzoek: of voor personen met beperkte mobiliteit, kinderen onder een bepaalde leeftijd of zwangere vrouwen de toegang wordt gegarandeerd gedurende de gehele reis of vakantie;

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de totaalprijs van de pakketreis, inclusief belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten, of, indien deze niet goed van tevoren kunnen worden berekend, het feit dat de reiziger mogelijk bijkomende kosten moet maken;

(c) de totaalprijs van de pakketreis, inclusief belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten, of, indien deze niet goed van tevoren kunnen worden berekend, het feit dat de reiziger mogelijk bijkomende kosten moet maken en de aard van die kosten;

Motivering

Als de reiziger bijkomende kosten moet maken en deze niet vooraf kunnen worden berekend, moet worden aangegeven om welke bijkomende kosten het gaat.

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) of reizigers het recht hebben van de overeenkomst af te zien en zo ja, de voorwaarden, tijdslimieten en procedures om dat recht uit te oefenen;

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis) informatie over de bescherming bij insolventie en de aansprakelijkheidsverzekering van de organisator en de doorverkoper;

Amendement  46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) het minimumaantal personen dat nodig is om de pakketreis uit te voeren en een termijn van ten minste 20 dagen voor het begin van de pakketreis waarbinnen de reis kan worden geannuleerd als dat aantal niet wordt bereikt;

(e) het minimumaantal personen dat nodig is om de pakketreis uit te voeren en een termijn waarbinnen de reis kan worden geannuleerd als dat aantal niet wordt bereikt;

Motivering

Pakketreizen worden vaak, met name in het geval van korte trips en dagreizen, zeer kort van tevoren aangeboden, waardoor annuleringstermijnen van 20 dagen niet uitvoerbaar zijn. De termijnen voor het annuleren van de reis moeten per geval worden bepaald.

Amendement  47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) algemene informatie betreffende paspoorten en visa, zoals de termijn die ongeveer nodig is voor het verkrijgen van visa, voor de onderdanen van de betrokken lidstaat of lidstaten en informatie over de vereiste formaliteiten op gezondheidsgebied;

(f) algemene informatie betreffende paspoorten en visa, en alle andere formaliteiten of voorschriften voor identificatie en reisverkeer die van toepassing kunnen zijn op reizigers, zoals de termijn die ongeveer nodig is voor het verkrijgen van visa, voor de onderdanen van de betrokken lidstaat of lidstaten en op verzoek voor de reiziger in kwestie op grond van zijn of haar nationaliteit, en informatie over de vereiste formaliteiten op gezondheidsgebied;

Motivering

De formulering dient te worden aangepast om rekening te houden met mogelijke andere formaliteiten of identificatievoorschriften waaraan reizigers moeten voldoen, bijvoorbeeld in het geval van minderjarigen.

Amendement  48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis) beschikbare klachtenprocedures ter plaatse en de mogelijkheid en de termijnen voor buitengerechtelijke regelingen voor klachtenafhandeling en beroepsprocedures;

Amendement  49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g ter) indien nodig informatie over mogelijke risico's op de plaats van bestemming of de directe omgeving met betrekking tot natuurrampen, de volksgezondheid, de openbare orde, terrorisme enz.;

Amendement  50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g quater) als er een verzekering bij de reis wordt aangeboden: informatie over de gedekte risico's en het feit dat het afsluiten van een dergelijke verzekering op vrijwillige basis gebeurt;

Amendement  51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op een duidelijke en opvallende manier verstrekt.

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op een duidelijke en opvallende manier verstrekt. Bij buiten verkooppunten gesloten overeenkomsten wordt de informatie ook op papier verstrekt.

Amendement  52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de organisator de informatie die op grond van artikel 4, onder a), c), d), e) en g) aan de reiziger is verstrekt, niet mag veranderen, tenzij de organisator zich dit recht voorbehoudt en eventuele wijzigingen op duidelijke en opvallende wijze aan de reiziger meedeelt voordat de overeenkomst wordt gesloten.

1. De lidstaten zien erop toe dat de organisator en/of de doorverkoper de informatie die op grond van artikel 4, onder a), c), c bis), d), e), g) en g bis) aan de reiziger is verstrekt, niet mag veranderen, tenzij de organisator en/of de doorverkoper zich dit recht voorbehoudt en eventuele wijzigingen op duidelijke en opvallende wijze aan de reiziger meedeelt voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Amendement  53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien de in artikel 4, lid 1, onder c) bedoelde informatie over bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten niet wordt verstrekt voordat de overeenkomst wordt gesloten, hoeft de reiziger dezen vergoedingen, toeslagen of andere kosten niet te betalen.

2. Indien de in artikel 4, lid 1, onder c) bedoelde informatie over bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten niet via een duurzame gegevensdrager wordt verstrekt voordat de overeenkomst wordt gesloten, hoeft de reiziger deze vergoedingen, toeslagen of andere kosten niet te betalen.

Amendement  54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Op of onmiddellijk na het moment dat de overeenkomst wordt gesloten verstrekt de organisator de reiziger een kopie van de overeenkomst of een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager.

3. Op of zo snel mogelijk na het moment dat de overeenkomst wordt gesloten verstrekt de organisator de reiziger een kopie van de overeenkomst of een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager.

Motivering

Het is bij boekingen over de telefoon, per post of andere vormen van niet-persoonlijk of online contact niet altijd mogelijk onmiddellijk een bevestiging te sturen.

Amendement  55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De lidstaten kunnen in hun nationale wetgeving taalvereisten met betrekking tot de contractuele informatie handhaven of opnemen om te waarborgen dat zulke informatie begrijpelijk is voor de reiziger.

Amendement  56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de gegevens betreffende een contactpunt waar de reiziger een klacht kan indienen over eventuele niet-nakoming ter plaatse;

(c) de gegevens betreffende een contactpunt van de doorverkoper waar de reiziger een klacht kan indienen over eventuele niet-nakoming ter plaatse, waaronder de naam, het geografische adres, het telefoonnummer, het faxnummer en het e-mailadres van het contactpunt, zodat de reiziger snel en doeltreffend contact kan opnemen en efficiënt met hem of haar kan communiceren;

Motivering

Deze informatie is van fundamenteel belang voor de consument, en de in dit punt van lid 2 vastgelegde verplichting om deze informatie te verstrekken moet worden uitgebreid met de vermelding van het postadres, het e-mailadres en het fax- en telefoonnummer. Dit amendement houdt tevens een redactionele verbetering in van de formulering van lid 2, onder c) ten opzichte van lid 2, onder d).

Amendement  57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) de naam, het geografische adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de plaatselijke vertegenwoordiger van de organisator of van een contactpunt waarop een reiziger in moeilijkheden een beroep kan doen of, wanneer er geen vertegenwoordiger of contactpunt is, een noodnummer of informatie over andere manieren om contact op te nemen met de organisator;

(d) de naam, het geografische adres, het telefoonnummer (tegen het basistarief en met een maximale wachttijd van vijf minuten) en het e-mailadres van de plaatselijke vertegenwoordiger van de organisator of van een contactpunt waarop een reiziger in moeilijkheden een beroep kan doen of, wanneer er geen vertegenwoordiger of contactpunt is, een noodnummer (tegen het basistarief en met een maximale wachttijd van vijf minuten) of informatie over andere manieren om contact op te nemen met de organisator;

Amendement  58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) indien minderjarigen deelnemen aan een pakketreis waar accommodatie bij is inbegrepen, informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met de minderjarige of met de persoon die ter plaatse verantwoordelijk is voor de minderjarige;

(f) indien minderjarigen zonder (een van de) ouders of wettelijke voogd deelnemen aan een pakketreis waar accommodatie bij is inbegrepen, informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met de minderjarige of met de persoon die ter plaatse verantwoordelijk is voor de minderjarige;

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat de informatie alleen wordt verschaft als de minderjarige zonder begeleiding reist. Anders zouden organisatoren dergelijke informatie ook moeten verschaffen als de minderjarige met zijn ouders of gezin reist.

Amendement  59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) informatie over alternatieve en online geschillenbeslechtingsregelingen.

(g) informatie over klachtenprocedures ter plaatse en de mogelijkheid en de termijnen voor buitengerechtelijke regelingen voor klachtenafhandeling en beroepsprocedures;

Amendement  60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis) aard en voorwaarden van het verzekeringscontract, indien van toepassing;

Amendement  61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Ruim voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger de nodige ontvangstbewijzen, waardebonnen of toegangsbewijzen met informatie over de precieze tijdstippen van vertrek, tussenstops, aansluitingen en aankomst.

4. Ruim voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator en/of de doorverkoper de reiziger de nodige ontvangstbewijzen, waardebonnen of toegangsbewijzen met informatie over de precieze tijdstippen van vertrek, tussenstops, aansluitingen en aankomst en alle informatie zoals bedoeld in lid 2, onder c).

Amendement  62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers die de organisator binnen een redelijke termijn voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager op de hoogte stellen, de overeenkomst kunnen overdragen aan iemand die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden.

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers die de organisator en/of de doorverkoper binnen een redelijke termijn voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager op de hoogte stellen, de overeenkomst kunnen overdragen aan iemand die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden.

Motivering

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen worden gekenmerkt door diverse soorten reisdiensten die niet allemaal door de organisator worden verricht of verzorgd. Er moet dus worden verduidelijkt dat deze bepaling van toepassing is op de organisator en/of de doorverkoper die de dienst verricht of verzorgt. Deze verduidelijking biedt tevens ruimte voor veranderende patronen op het gebied van consumptie en boekingen.

Amendement  63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Degene die de overeenkomst overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt zijn hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht. Deze kosten mogen niet onredelijk zijn en in geen geval meer bedragen dan de werkelijke kosten voor de organisator.

2. Degene die de overeenkomst overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt zijn hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht. Deze kosten mogen niet onredelijk zijn en in geen geval meer bedragen dan de werkelijke kosten voor de organisator en/of de doorverkoper.

Motivering

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen worden gekenmerkt door diverse soorten reisdiensten die niet allemaal door de organisator worden verricht of verzorgd. Er moet dus worden verduidelijkt dat deze bepaling van toepassing is op de organisator en/of de doorverkoper die de dienst verricht of verzorgt. Deze verduidelijking biedt tevens ruimte voor veranderende patronen op het gebied van consumptie en boekingen.

Amendement  64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het is de taak van de organisator om bewijs te overleggen in verband met de bijkomende uitgaven of kosten als gevolg van de overname van de overeenkomst.

Amendement  65

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de prijs van pakketreizen niet wordt gewijzigd, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk in de mogelijkheid van een prijsverhoging voorziet en de organisator verplicht is de prijs evenredig te verlagen als er veranderingen optreden:

1. De lidstaten zien erop toe dat de prijs van pakketreizen niet naar boven toe wordt gewijzigd, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk in de mogelijkheid van een prijsverhoging voorziet en daarin precies wordt aangegeven hoe de gewijzigde prijs moet worden berekend en de organisator verplicht is de prijs evenredig te verlagen als er veranderingen optreden:

(a) in de brandstofkosten voor het personenvervoer;

(a) in de brandstofkosten voor het personenvervoer;

(b) in de hoogte van belastingen of vergoedingen die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, zoals toeristenbelastingen, landingsrechten en belastingen in verband met het in- of uitstappen in havens en op vliegvelden; of

(b) in de hoogte van belastingen of vergoedingen die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, zoals toeristenbelastingen, landingsrechten en belastingen in verband met het in- of uitstappen in havens en op vliegvelden; of

(c) in de wisselkoersen die van belang zijn voor het pakket.

(c) in de wisselkoersen die van belang zijn voor het pakket.

2. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging mag maximaal 10% van de prijs van een pakketreis bedragen.

2. Als de in lid 1 bedoelde prijsverhoging meer bedraagt dan 5% van de totale prijs van een pakketreis, kan de reiziger ervoor kiezen om de verhoging te aanvaarden of de overeenkomst op te zeggen zonder een boete te hoeven betalen.

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt alleen indien de organisator de reiziger er door middel van een duurzame gegevensdrager uiterlijk 20 dagen voor het begin van de pakketreis van in kennis stelt met een motivering en berekening.

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt alleen indien de organisator de reiziger er door middel van een duurzame gegevensdrager op een duidelijke en opvallende manier uiterlijk 30 dagen voor het begin van de pakketreis van in kennis stelt met een deugdelijke motivering en een gedetailleerde berekening van de prijsverhoging in vergelijking met de prijzen in het contract.

 

3 bis. Indien de overeenkomst op grond van lid 2 wordt opgezegd, betaalt de organisator alle bedragen die hij van de reiziger heeft ontvangen binnen veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd terug aan de reiziger.

Motivering

Een limiet van 10% zou een onevenredige belasting voor de reiziger vormen, vooral in gevallen waarin de prijs van de pakketreis hoog is en/of als er veel deelnemers gebruik maken van één pakketreis, zoals gezinnen (waarbij elk gezinslid 10% extra moet betalen). Diverse nationale wetten die toestaan dat prijzen verhoogd worden, hanteren een lager percentage dan 10% en in andere landen is een verhoging helemaal niet toegestaan of kunnen consumenten het contract opzeggen na een prijsverhoging.

Amendement  66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de organisator zich dit recht heeft voorbehouden in de overeenkomst,

(a) de organisator een geldige reden aanvoert die is gespecificeerd in de overeenkomst,

Motivering

Afstemming met punt j van de bijlage van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen.

Amendement  67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien de organisator zich vóór het begin van de pakketreis genoodzaakt ziet een van de belangrijkste kenmerken van de reisdiensten in de zin van artikel 4, onder a), of de bijzondere wensen in de zin van artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op een duidelijke en opvallende manier door middel van een duurzame gegevensdrager in kennis van:

2. Indien de organisator zich vóór het begin van de pakketreis genoodzaakt ziet een van de belangrijkste kenmerken van de reisdiensten in de zin van artikel 4, onder a), of de bijzondere wensen in de zin van artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te wijzigen om redenen buiten zijn macht, stelt hij de reiziger onverwijld op een duidelijke, opvallende en begrijpelijke manier door middel van een duurzame gegevensdrager van de voorgestelde wijzigingen in kennis. De reiziger heeft het recht op:

(a) de voorgestelde wijzigingen en

(a) beëindiging van de overeenkomst zonder een boete te hoeven betalen; of

(b) het feit dat de reiziger de overeenkomst binnen een nader bepaalde redelijke termijn zonder boete kan opzeggen en dat anders de voorgestelde wijziging als aanvaard wordt beschouwd.

(b) aanvaarding van de wijzigingen; of

 

(b bis) een vervangende pakketreis van gelijkwaardige, lagere of hogere kwaliteit.

Motivering

Artikel 4, lid 5, van de huidige richtlijn biedt reizigers het recht een pakketreis van gelijkwaardige, lagere of hogere kwaliteit aangeboden te krijgen in plaats van de overeenkomst op te zeggen. De goedkeuring van de reiziger moet plaatsvinden in de vorm van expliciete toestemming in plaats van stilzwijgende aanvaarding.

Amendement  68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde wijzigingen van de overeenkomst tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de pakketreis vermindert of dat de kosten ervan omlaag gaan, heeft de reiziger recht op een passende prijsverlaging.

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde wijzigingen van de overeenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de pakketreis vermindert of dat de kosten ervan omlaag gaan, heeft de reiziger recht op een passende prijsverlaging.

Amendement  69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger vóór het begin van de pakketreis de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een passende schadeloosstelling aan de organisator. In de overeenkomst kunnen redelijke standaardopzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging en de normale kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen standaardopzegvergoedingen zijn vastgesteld, moet het bedrag van de schadeloosstelling gelijk zijn aan de prijs van de pakketreis minus de kosten die de organisator heeft bespaard.

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger vóór het begin van de pakketreis de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een passende schadeloosstelling aan de organisator. In de overeenkomst kunnen redelijke standaardopzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging en de normale kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen standaardopzegvergoedingen zijn vastgesteld, moet het bedrag van de schadeloosstelling gelijk zijn aan de prijs van de pakketreis minus de kosten waarvan bewezen is dat de organisator ze heeft bespaard en die niet kunnen worden teruggevorderd van de aanbieders of kunnen worden teruggewonnen met een alternatief gebruik van de diensten. Kosten die betaald moeten worden wegens de beëindiging van de overeenkomst, inclusief administratiekosten, mogen niet onevenredig of buitensporig zijn. De organisator verstrekt een verklaring met de redenen voor de berekening van de schadeloosstelling of de standaardopzegvergoeding.

Motivering

Standaardopzegvergoedingen en schadeloosstellingen komen gewoonlijk niet overeen met de werkelijke kosten van de organisator. Beëindiging van een overeenkomst door een reiziger voor aanvang van een pakketreis zou de organisator een niet te rechtvaardigen hogere winst opleveren door een combinatie van alternatief gebruik van de reisdiensten en de te hoge standaardopzegvergoedingen en schadeloosstellingen.

Amendement  70

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De reiziger heeft het recht de overeenkomst voor het begin van de pakketreis zonder schadeloosstelling op te zeggen wanneer zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de pakketreis.

2. De reiziger heeft het recht de overeenkomst voor het begin van de pakketreis zonder schadeloosstelling op te zeggen wanneer zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen of voor kunnen doen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de pakketreis.

 

Er is sprake van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden wanneer in betrouwbare en openbaar toegankelijke verslagen, zoals aanbevelingen van autoriteiten van de lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats van bestemming te reizen.

Motivering

Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden mogen niet gebaseerd zijn op de eigen inschatting van de reiziger, maar alleen op objectieve criteria (reisadviezen van de lidstaten). Dit kan worden bewerkstelligd door de laatste zin van overweging 26 op te nemen in artikel 10, lid 2.

Amendement  71

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De reiziger heeft het recht de overeenkomst vóór het begin van de pakketreis op te zeggen zonder schadeloosstelling te hoeven betalen wanneer zich onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen voor de reiziger, met name zware ongevallen, een ernstige ziekte of een sterfgeval in de familie, mits deze incidenten op passende wijze gedocumenteerd zijn.

Motivering

Het feit dat de organisator de pakketreis mag annuleren wegens onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (artikel 10, lid 3, onder b)) en de reiziger deze mogelijkheid niet heeft, is niet rechtvaardig. Dit zou resulteren in een verstoord evenwicht tussen de rechten en de plichten van de partijen wegens een gebrek aan wederkerigheid. Daarom moet de richtlijn ook reizigers het recht geven de overeenkomst op te zeggen als gevolg van buitengewone omstandigheden in hun persoonlijke omgeving.

Amendement  72

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De organisator kan de overeenkomst zonder schadeloosstelling aan de reiziger opzeggen indien:

3. De organisator kan de overeenkomst uitsluitend in de volgende gevallen zonder schadeloosstelling aan de reiziger opzeggen:

Amendement  73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) het aantal personen dat zich heeft ingeschreven voor de pakketreis kleiner is dan het minimumaantal dat in de overeenkomst staat vermeld en de organisator de reiziger uiterlijk 20 dagen voor het begin van de pakketreis ervan in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd; of

(a) het aantal personen dat zich heeft ingeschreven voor de pakketreis kleiner is dan het minimumaantal dat in de overeenkomst staat vermeld en de organisator de reiziger telefonisch en via een duurzame gegevensdrager ervan in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd binnen de daarin vastgelegde periode, mits hij de reiziger, indien beschikbaar, een vervangende pakketreis aanbiedt van gelijkwaardige of hogere kwaliteit voor dezelfde of een lagere prijs; of

Motivering

Aangezien populaire pakketreizen vaak zeer vroeg voor het begin van het vakantieseizoen al uitverkocht zijn, is het moeilijk voor de reiziger om op zulke korte termijn een geschikte vervangende pakketreis te vinden voor een redelijke prijs.

Amendement  74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 3– letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er onverwijld voor het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

(b) de organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er onverwijld voor het begin van de pakketreis telefonisch en via een duurzame gegevensdrager van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

Amendement  75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer de overeenkomst op grond van de leden 1, 2 en 3 wordt opgezegd, betaalt de organisator de reiziger binnen veertien dagen alle eventuele onverschuldigd betaalde bedragen terug.

4. Wanneer de overeenkomst op grond van de leden 1, 2 en 3 wordt opgezegd, betaalt de organisator en/of de doorverkoper de reiziger binnen veertien dagen alle eventuele onverschuldigd betaalde bedragen terug.

Motivering

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen worden gekenmerkt door diverse soorten reisdiensten die niet allemaal door de organisator worden verricht of verzorgd. Er moet dus worden verduidelijkt dat deze bepaling van toepassing is op de organisator en/of de doorverkoper die de dienst verricht of verzorgt. Deze verduidelijking biedt tevens ruimte voor veranderende patronen op het gebied van consumptie en boekingen.

Amendement  76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de organisator aansprakelijk is voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze diensten door de organisator zelf of door andere dienstverleners worden verricht.

1. De lidstaten zien erop toe dat de organisator, de doorverkoper en andere dienstverleners die betrokken zijn bij de pakketreis aansprakelijk zijn voor het nakomen van hun eigen verplichtingen. Onverminderd het recht op verhaal tegen de partij die verantwoordelijk wordt gehouden en aan wie de wanprestatie of de inadequate uitvoering wordt toegeschreven, waarborgen de lidstaten dat de organisator en de doorverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn jegens de reiziger voor de adequate uitvoering van de reisdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Motivering

Het aansprakelijk stellen van slechts één partij zou de toepassing en de uitoefening van de rechten van reizigers vooral bemoeilijken bij grensoverschrijdende aankopen, d.w.z. als de organisator niet in hetzelfde land gevestigd is als de consument. De huidige richtlijn verschaft de lidstaten de vrijheid te beslissen wie aansprakelijk moet zijn ten opzichte van de consument. Het beginsel van gezamenlijke aansprakelijkheid bestaat al in uiteenlopende mate in veel lidstaten.

Amendement  77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien een of meer diensten niet overeenkomstig de overeenkomst worden uitgevoerd, zorgt de organisator dat de niet-nakoming wordt verholpen, tenzij dit een onevenredig grote inspanning vergt.

2. Indien een of meer diensten niet overeenkomstig de overeenkomst worden uitgevoerd, zorgt de organisator, en in voorkomend geval de doorverkoper of de vervoerder, naargelang het gedeelte onder diens beheer, dat de niet-nakoming wordt verholpen.

Motivering

Deze beperking van de aansprakelijkheid bestaat niet in de huidige richtlijn. Dit kan als volgt opgevat worden: de organisator kan elke aansprakelijkheid weigeren als hij redeneert dat het verhelpen van niet-nakoming onevenredig is.

Amendement  78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Indien een significant deel van de diensten niet volgens de overeenkomst kan worden uitgevoerd, regelt de organisator een geschikt alternatief, zonder extra kosten voor de reiziger, bijvoorbeeld wanneer de reiziger niet volgens de afspraken kan terugkeren naar de plaats van vertrek.

3. Indien een significant deel van de diensten niet volgens de overeenkomst kan worden uitgevoerd, regelt de organisator en/of de doorverkoper een geschikt alternatief, zonder extra kosten voor de reiziger waarbij de kwaliteit van de geleverde diensten ten minste gelijkwaardig is aan de diensten die in de overeenkomst staan gespecificeerd, bijvoorbeeld wanneer de reiziger niet volgens de afspraken kan terugkeren naar de plaats van vertrek.

Amendement  79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Indien de organisator geen geschikt alternatief kan bieden of indien de reiziger het voorgestelde alternatief niet aanvaardt omdat het niet vergelijkbaar is met wat in de overeenkomst was afgesproken, biedt de organisator, voor zover de pakketreis personenvervoer omvat, de reiziger zonder extra kosten gelijkwaardig vervoer naar de plaats van vertrek of naar een andere met hem overeengekomen plaats en stelt hij in voorkomend geval de reiziger schadeloos overeenkomstig artikel 12.

4. Indien de organisator en/of de doorverkoper geen geschikt alternatief kan bieden of indien de reiziger het voorgestelde alternatief niet aanvaardt omdat het niet vergelijkbaar is met wat in de overeenkomst was afgesproken, biedt de organisator en/of de doorverkoper, voor zover de pakketreis personenvervoer omvat, de reiziger zonder extra kosten gelijkwaardig vervoer naar de plaats van vertrek of naar een andere met hem overeengekomen plaats en stelt hij in voorkomend geval de reiziger schadeloos overeenkomstig artikel 12.

Motivering

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen worden gekenmerkt door diverse soorten reisdiensten die niet allemaal door de organisator worden verricht of verzorgd. Deze bepaling is dan ook specifiek van toepassing op de organisator en/of de doorverkoper die de dienst in kwestie verricht of verzorgt, en maakt het tevens mogelijk rekening te houden met veranderende patronen op het gebied van aankopen en boekingen.

Amendement  80

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, betaalt de organisator de kosten van het verlengde verblijf van de reiziger tot een maximum van 100 EUR per nacht gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, betaalt de organisator de kosten van het verlengde verblijf tot de repatriëring van de reiziger. De kosten mogen maximaal 100 EUR per nacht per reiziger bedragen.

Motivering

Deze beperking druist in tegen de algemene verplichting voor de organisator om verzorging en bijstand te bieden, en is niet opgenomen in de huidige richtlijn. De aard van pakketreizen die erin bestaat een meerwaarde te leveren vergeleken bij andere reisproducten, maakt de verplichting om bijstand te verlenen in gevallen van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden des te toepasselijker.

Amendement  81

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis. In gevallen waarin de hoofdverantwoordelijkheid voor het niet-uitvoeren van diensten die in de overeenkomst zijn opgenomen bij de vervoerder ligt, kan de organisator de schade die aan de reiziger is berokkend doordat hij of zij geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten uit het pakket, op de vervoerder verhalen.

Motivering

In overweging 31 wordt benadrukt dat "de aansprakelijkheid van de organisator het recht om verhaal te halen op derden, zo ook dienstverleners, onverlet [laat]." Dit moet ook in de artikelen naar voren komen om rechtszekerheid te garanderen. De vervoerder speelt een cruciale rol in het soepele verloop van een pakketreis. Een aanzienlijke vertraging of een annulering kan grote gevolgen hebben voor de rest van de reis, waarin andere diensten zijn opgenomen, zoals een cruise, terwijl dat niet de verantwoordelijkheid van de organisator is.

Amendement  82

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De reiziger heeft recht op schadeloosstelling van de organisator voor elke schade, met inbegrip van immateriële schade, die hij oploopt als gevolg van niet-nakoming.

2. De reiziger heeft recht op schadeloosstelling van de organisator en/of de doorverkoper voor elke schade, met inbegrip van immateriële schade, die hij oploopt als gevolg van niet-nakoming.

Motivering

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen worden gekenmerkt door diverse soorten reisdiensten die niet allemaal door de organisator worden verricht of verzorgd. Deze bepaling is dan ook specifiek van toepassing is op de organisator en/of de doorverkoper die de dienst in kwestie verricht of verzorgt, en maakt het tevens mogelijk rekening te houden met veranderende patronen op het gebied van aankopen en boekingen.

Amendement  83

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De reiziger heeft geen recht op prijsverlaging of schadeloosstelling indien:

3. De reiziger heeft geen recht op schadeloosstelling indien:

Motivering

In het voorstel worden schadeloosstelling vanwege een fout en prijsverlaging als oplossing in geval van niet-nakoming onder dezelfde regeling gevat. De reiziger moet recht hebben op prijsverlaging ingeval van verzuim of een wanprestatie die is geleverd tijdens de pakketreis als gevolg van buitengewone omstandigheden of een fout die aan derden kan worden toegeschreven.

Amendement  84

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) hij nalaat de organisator onverwijld op de hoogte te stellen van enige vorm van niet-nakoming ter plaatse, indien deze verplichting duidelijk en uitdrukkelijk wordt vermeld in de overeenkomst en redelijk is in de gegeven omstandigheden.

Schrappen

Motivering

Reizigers een sanctie opleggen als ze niet onmiddellijk de organisator op de hoogte stellen, is onrechtvaardig en onevenredig. Deze bepaling bestaat niet in andere EU-consumentenwetgeving en druist in tegen het algemene recht op schadeloosstelling bij niet-nakoming. De reiziger kan diverse redenen hebben om niet-nakoming niet te melden (geen internetverbinding, afgelegen gebied, de organisator is niet bereikbaar, enz.). Deze beperking bestaat niet in de huidige richtlijn en zou een verlaging van het bestaande beschermingsniveau met zich meebrengen.

Amendement  85

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Indien internationale verdragen waarbij de Unie partij is grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder dienstverleners die diensten verlenen die deel uitmaken van een pakketreis schadeloosstelling moeten betalen of aan de hoogte van die schadeloosstelling, gelden die grenzen ook voor de organisator. Indien internationale verdragen waarbij de Unie geen partij is, grenzen stellen aan schadeloosstellingen die moeten worden betaald door een dienstverlener, kunnen de lidstaten overeenkomstige grenzen stellen aan de schadeloosstelling die door de organisator moet worden betaald. In andere gevallen kunnen in de overeenkomst grenzen worden gesteld aan de schadeloosstelling die de organisator moet betalen, behalve voor persoonlijk letsel en opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade, en met dien verstande dat de grenzen niet lager mogen liggen dan driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

4. Indien internationale verdragen waarbij de Unie partij is grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder dienstverleners die diensten verlenen die deel uitmaken van een pakketreis schadeloosstelling moeten betalen of aan de hoogte van die schadeloosstelling, gelden die grenzen ook voor de organisator en/of de doorverkoper. Indien internationale verdragen waarbij de Unie geen partij is, grenzen stellen aan schadeloosstellingen die moeten worden betaald door een dienstverlener, kunnen de lidstaten overeenkomstige grenzen stellen aan de schadeloosstelling die door de organisator en/of de doorverkoper moet worden betaald.

Motivering

De mogelijkheid om de schadeloosstelling in de overeenkomst te beperken, bestaat niet in een aantal lidstaten. Het beginsel van volledige harmonisatie zou betekenen dat betere nationale wetten moeten worden afgeschaft.

Amendement  86

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de organisator verplicht is onmiddellijk bijstand te bieden aan reizigers die in moeilijkheden verkeren, met name door:

De lidstaten zien erop toe dat de organisator en/of de doorverkoper verplicht is onmiddellijk bijstand te bieden aan reizigers die in moeilijkheden verkeren, met name door:

Motivering

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen worden gekenmerkt door diverse soorten reisdiensten die niet allemaal door de organisator worden verricht of verzorgd. Deze bepaling is dan ook specifiek van toepassing is op de organisator en/of de doorverkoper die de dienst in kwestie verricht of verzorgt, en maakt het tevens mogelijk rekening te houden met veranderende patronen op het gebied van aankopen en boekingen.

Amendement  87

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de reiziger te helpen bij communicatie op afstand en het regelen van reisalternatieven.

(b) de reiziger te helpen bij communicatie op afstand en hem te helpen reisalternatieven te regelen.

Amendement  88

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De organisator moet een redelijke vergoeding kunnen vragen voor dergelijke bijstand indien de situatie het gevolg is van opzet of nalatigheid van de reiziger.

De organisator en/of de doorverkoper moet een redelijke vergoeding kunnen vragen voor dergelijke bijstand indien de situatie het gevolg is van opzet of nalatigheid van de reiziger.

Motivering

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen worden gekenmerkt door diverse soorten reisdiensten die niet allemaal door de organisator worden verricht of verzorgd. Deze bepaling is dan ook specifiek van toepassing is op de organisator en/of de doorverkoper die de dienst in kwestie verricht of verzorgt, en maakt het tevens mogelijk rekening te houden met veranderende patronen op het gebied van aankopen en boekingen.

Amendement  89

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun grondgebied gevestigde organisatoren en doorverkopers die de aankoop van geassisteerde reisarrangementen faciliteren een zekerheid stellen voor de effectieve en snelle terugbetaling van alle reeds door de reiziger betaalde bedragen en, voor zover personenvervoer in de pakketreis is inbegrepen, voor een effectieve en snelle repatriëring van de reiziger in het geval van insolventie.

1. De lidstaten zien erop toe dat organisatoren van pakketreizen en doorverkopers die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteren een zekerheid stellen voor de effectieve en snelle terugbetaling van alle reeds door de reiziger betaalde bedragen en voor de voortzetting van de reis, indien mogelijk, in het geval van insolventie van henzelf of van een van de aanbieders. Voor zover personenvervoer in de pakketreis is inbegrepen, zien de lidstaten erop toe dat passagiersvervoerders die op hun grondgebied gevestigd zijn een zekerheid stellen voor de terugbetaling of de effectieve en snelle repatriëring van de reiziger in het geval van insolventie.

 

1 bis. De in lid 1 bedoelde bescherming tegen insolventie kan de vorm aannemen van een verzekering of een garantie.

2. De in lid 1 bedoelde bescherming bij insolventie is gebaseerd op het werkelijke financiële risico van de activiteiten van de betrokken handelaar. De bescherming geldt voor reizigers ongeacht hun woonplaats, de plaats van vertrek of waar de pakketreis of het geassisteerde reisarrangement is verkocht.

2. De in lid 1 bedoelde bescherming bij insolventie is gebaseerd op het werkelijke financiële risico van de activiteiten van de betrokken handelaar in alle redelijkerwijs te voorziene omstandigheden. De bescherming geldt voor reizigers ongeacht hun woonplaats, de plaats van vertrek of waar de pakketreis of het gekoppelde reisarrangement is verkocht.

Amendement  90

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de bescherming die door organisatoren of doorverkopers die de aankoop van geassisteerde reisarrangementen faciliteren, wordt geboden op grond van de regels in hun lidstaat van vestiging ter omzetting van artikel 15 voldoet aan de vereisten van hun eigen nationale regels ter omzetting van artikel 15.

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de bescherming die door organisatoren van pakketreizen, doorverkopers die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteren of passagiersvervoerders wordt geboden op grond van de regels in hun lidstaat van vestiging ter omzetting van artikel 15 voldoet aan de vereisten van hun eigen nationale regels ter omzetting van artikel 15.

Amendement  91

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De lidstaten stellen organisatoren van pakketreizen, doorverkopers die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteren alsook passagiersvervoerders die buiten hun grondgebied of buiten de Unie gevestigd zijn, in staat om bescherming bij insolventie te verkrijgen krachtens hun nationale regelingen voor bescherming bij insolventie.

Motivering

Een aantal lidstaten beperkt het aantal begunstigden van hun nationale regelingen voor bescherming bij insolventie tot op hun grondgebied gevestigde ondernemingen. Dat is overduidelijk een geval van discriminatie en een groot obstakel voor de goede werking van de interne markt.

Amendement  92

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Om de administratieve samenwerking en het toezicht op organisatoren en doorverkopers die de aankoop van geassisteerde reisarrangementen faciliteren en die actief zijn in verschillende lidstaten te vergemakkelijken, wijzen de lidstaten centrale contactpunten aan. Zij delen de gegevens van deze contactpunten mee aan de andere lidstaten en aan de Commissie.

2. Om de administratieve samenwerking en het toezicht op organisatoren van pakketreizen en doorverkopers die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteren en die actief zijn in verschillende lidstaten te vergemakkelijken, wijzen de lidstaten centrale contactpunten aan. Zij delen de gegevens van deze contactpunten mee aan de andere lidstaten en aan de Commissie.

Amendement  93

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De centrale contactpunten stellen onderling alle nodige informatie beschikbaar over hun nationale regelingen voor bescherming bij insolventie en de instantie of instanties die bescherming bij insolventie bieden voor een bepaalde handelaar die op hun grondgebied is gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot alle overzichten van organisatoren en doorverkopers die de aankoop van geassisteerde reisarrangementen faciliteren die voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van bescherming bij insolventie.

3. De centrale contactpunten stellen onderling alle nodige informatie beschikbaar over hun nationale regelingen voor bescherming bij insolventie en de instantie of instanties die bescherming bij insolventie bieden voor een bepaalde handelaar die op hun grondgebied is gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot alle overzichten van organisatoren van pakketreizen, doorverkopers die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteren en passagiersvervoerders die voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van bescherming bij insolventie.

Amendement  94

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de bescherming bij insolventie van een in een andere lidstaat gevestigde maar op zijn grondgebied opererende organisator of een doorverkoper die de aankoop van geassisteerde reisarrangementen faciliteert, vraagt hij de lidstaat van vestiging om opheldering. De lidstaten beantwoorden verzoeken om opheldering van andere lidstaten uiterlijk binnen 15 werkdagen na de ontvangst ervan.

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de bescherming bij insolventie van een in een andere lidstaat gevestigde maar op zijn grondgebied opererende organisator van pakketreizen, een doorverkoper die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteert of een passagiersvervoerder, vraagt hij de lidstaat van vestiging om opheldering. De lidstaten beantwoorden verzoeken om opheldering van andere lidstaten uiterlijk binnen 15 werkdagen na de ontvangst ervan.

Amendement  95

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) de voornaamste kenmerken van de reisdiensten, in de mate waarin zulks gezien het medium passend is;

Motivering

Zie artikel 5, lid 1, onder a) van de richtlijn consumentenrechten. "Medium" verwijst naar het instrument dat gebruikt wordt voor de verspreiding van de informatie, bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon.

Amendement  96

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter) als bij de verkochte diensten accommodatie inbegrepen is: de naam en de toeristische categorie van de accommodatie, inclusief de categorie van de kamer en de belangrijkste kenmerken ervan;

Amendement  97

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b quater) de handelsnaam, het geografische adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de doorverkoper;

Amendement  98

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1 – letter b quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b quinquies) de totaalprijs van de diensten, inclusief belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten, of, indien deze niet redelijkerwijs van tevoren kunnen worden berekend, het feit dat deze extra kosten voor rekening van de reiziger kunnen komen, en de manier waarop de eindprijs berekend zal worden;

Amendement  99

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1 – letter b sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b sexies) informatie over de methode om kosten te berekenen die niet van tevoren kunnen worden opgegeven, met inbegrip van een eventuele prijsverhoging na het sluiten van de overeenkomst;

Amendement  100

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1 – letter b septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b septies) de betalingsregelingen en, indien van toepassing, het bestaan van en de voorwaarden voor waarborgsommen of andere financiële garanties die de reiziger moet betalen of leveren;

Amendement  101

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1 – letter b octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b octies) als vervoersdiensten inbegrepen zijn: algemene informatie betreffende paspoorten en visa, zoals de termijn die ongeveer nodig is voor het verkrijgen van visa, voor alle reizigers, met inbegrip van onderdanen van andere lidstaten, en informatie over de vereiste formaliteiten op gezondheidsgebied;

Amendement  102

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1 – letter b nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b nonies) indien nodig informatie over mogelijke risico's op de plaats van bestemming of de directe omgeving met betrekking tot natuurrampen, de volksgezondheid, de openbare orde, terrorisme enz.;

Amendement  103

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1 – letter b decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b decies) informatie over het feit of reizigers het recht hebben van het contract af te zien en zo ja, de voorwaarden, tijdslimieten en procedures om dat recht uit te oefenen;

Amendement  104

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1 – letter b undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b undecies) informatie over klachtenprocedures ter plaatse en de mogelijkheid en de termijnen voor buitengerechtelijke regelingen voor klachtenafhandeling en beroepsprocedures;

Amendement  105

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Als doorverkopers die gekoppelde reisarrangementen verkopen punt b van lid 1 niet naleven, gelden voor hen dezelfde verplichtingen als voor de organisatoren van pakketreizen.

Amendement  106

Voorstel voor een richtlijn

Hoofdstuk 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Op zichzelf staande reisdiensten

Amendement  107

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 bis

 

Informatieverplichtingen voor op zichzelf staande reisdiensten

 

1. De lidstaten zien erop toe dat handelaren die op zichzelf staande reisdiensten aanbieden, nog voordat reizigers zich verbinden tot enige overeenkomst met hen of tot enig ander dienovereenkomstig aanbod van hun hand, onderstaande zaken op een duidelijke en opvallende manier aangeven:

 

a) de voornaamste kenmerken van de dienst, in de mate waarin zulks gezien het medium passend is;

 

b) indien de verkochte dienst accommodatie omvat: de naam en de toeristische categorie van de accommodatie, inclusief de categorie van de kamer en de belangrijkste kenmerken ervan;

 

c) de handelsnaam, het geografische adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de doorverkoper;

 

d) de totaalprijs van de diensten, inclusief belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten, of, indien deze niet redelijkerwijs van tevoren kunnen worden berekend, het feit dat deze extra kosten voor rekening van de reiziger kunnen komen, en de manier waarop de eindprijs berekend zal worden;

 

e) informatie over de methode om kosten te berekenen die niet van tevoren kunnen worden opgegeven, met inbegrip van een eventuele prijsverhoging na het sluiten van de overeenkomst;

 

f) de betalingsregelingen en, indien van toepassing, het bestaan van en de voorwaarden voor waarborgsommen of andere financiële garanties die de reiziger moet betalen of leveren;

 

g) bij vervoersdiensten: algemene informatie betreffende paspoorten en visa, zoals de termijn die ongeveer nodig is voor het verkrijgen van visa en die van toepassing is op de reiziger op grond van zijn of haar nationaliteit, en informatie over de vereiste formaliteiten op gezondheidsgebied. Dit geldt niet voor vervoersdiensten binnen en tussen de EU-lidstaten en de EVA-landen;

 

h) indien nodig informatie over mogelijke risico's op de plaats van bestemming of de directe omgeving met betrekking tot natuurrampen, de volksgezondheid, de openbare orde, terrorisme enz.;

 

i) informatie over het feit of reizigers het recht hebben van het contract af te zien en zo ja, de voorwaarden, tijdslimieten en procedures om dat recht uit te oefenen;

 

j) informatie over klachtenprocedures ter plaatse en over de mogelijkheid en termijnen voor buitengerechtelijke regelingen voor klachtenafhandeling en beroepsprocedures.

 

2. De lidstaten zien erop toe dat handelaren die op zichzelf staande reisdiensten verkopen de reiziger zonder onnodige vertraging, maar niet later dan 24 uur na de boeking, een bevestiging van de boeking van de gekochte reisdienst verstrekken, tenzij een onmiddellijke bevestiging vereist is.

 

3. De lidstaten zien erop toe dat aanbieders van op zichzelf staande reisdiensten die via als tussenpersoon optredende doorverkopers verkocht worden, alle voor die als tussenpersoon optredende doorverkopers benodigde informatie verstrekken om te kunnen voldoen aan de vereisten van lid 1.

 

4. De lidstaten zien erop toe dat de als tussenpersoon optredende doorverkopers die op zichzelf staande reisdiensten verkopen aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in het boekingsproces.

Motivering

Consumentenorganisaties hebben allerlei gevallen gemeld waarin consumenten benadeeld werden bij de verkoop van op zichzelf staande reisdiensten. Dat betekent dat de verkopers van deze diensten bepaalde minimumverplichtingen moet worden opgelegd, ongeacht of zij deze diensten zelf verkopen of daarvoor als tussenpersoon dienen, teneinde gelijke mededingingsvoorwaarden te creëren voor alle handelaren. Een leemte in de wetgeving op dit vlak zou problematisch zijn op een markt waar consumenten hun reizen steeds meer zelfstandig organiseren.

Amendement  108

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 18 bis

 

Verplichtingen van buiten de EER gevestigde organisatoren of doorverkopers

 

Lidstaten zien erop toe dat een organisator van pakketreizen of een doorverkoper die de aankoop van gekoppelde reisarrangementen faciliteert, die gevestigd is buiten de EER en zijn diensten rechtstreeks op het grondgebied van de lidstaat verkoopt, onderworpen is aan de in deze richtlijn vastgelegde verplichtingen.

Motivering

De lidstaten moeten erop toezien dat alle pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die op hun grondgebied verkocht worden, gedekt moeten worden door de bepalingen van deze richtlijn, en dus niet alleen die van organisatoren en doorverkopers die op hun grondgebied gevestigd zijn. Reizigers die pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen kopen in een lidstaat, moeten kunnen vertrouwen op de door de richtlijn geboden bescherming, ongeacht de plaats van vestiging van de organisator of doorverkoper.

Amendement  109

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 18 ter

 

Formele eisen voor overeenkomsten

 

1. De lidstaten zien erop toe dat alle overeenkomsten die onder deze richtlijn vallen in heldere en begrijpelijke taal worden gesteld en, voor zover zij schriftelijk worden vastgelegd, leesbaar zijn. De taal waarin de overeenkomst is opgesteld, is dezelfde als de taal van de informatie die voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst was verschaft.

 

2. De overeenkomst wordt geleverd via een duurzame gegevensdrager. Buiten verkooppunten gesloten overeenkomsten worden daarnaast ook op papier verstrekt.

 

3. Als de overeenkomst per telefoon wordt gesloten, bevestigt de handelaar het aanbod aan de reiziger via een duurzame gegevensdrager, en is de reiziger daar alleen aan gebonden als hij of zij de overeenkomst tekent of zijn of haar schriftelijke instemming via een duurzame gegevensdrager verstuurt.

Amendement  110

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 18 quater

 

Herroepingsrecht

 

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers over een opzegtermijn van 24 uur beschikken voor op afstand gesloten overeenkomsten voor pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen of op zichzelf staande reisdiensten, alsook van zeven dagen voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, dit alles zonder opgave van redenen en kosteloos, mits de reiziger de handelaar uiterlijk 48 uur voor aanvang van de reisdienst in kwestie de opzegging op een duurzame gegevensdrager doet toekomen.

 

2. De handelaar vergoedt alle betalingen die hij van de reiziger heeft ontvangen zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen gerekend vanaf de dag dat hij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de reiziger om af te zien van de overeenkomst.

 

3. Als de handelaar de reiziger niet op een duidelijke en opvallende wijze informatie heeft verschaft over het herroepingsrecht, heeft de reiziger het recht de overeenkomst op te zeggen zonder daarvoor een boete te hoeven betalen.

 

4. De lidstaten zien erop toe dat als tussenpersoon optredende doorverkopers het recht hebben om alle in de periode tussen de sluiting van de overeenkomst en de dag waarop de reiziger hen in kennis stelt van diens opzegging van de overeenkomst aan een dienstverlener verrichte betalingen, terug te vorderen.

Motivering

Naar analogie van de bepalingen over het herroepingsrecht als vastgelegd in artikel 9, lid 1, artikel 10, lid 1 en artikel 13, lid 1, van de richtlijn consumentenrechten, die momenteel niet gelden voor de richtlijn betreffende pakketreizen. Dit amendement voorziet in een lichtere regeling dan in de richtlijn consumentenrechten.

Amendement  111

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een doorverkoper die ermee heeft ingestemd een pakketreis of een geassisteerd reisarrangement te boeken of die de boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is voor fouten die zich tijdens de boekingsprocedure voordoen, tenzij deze fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger of aan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

De lidstaten zien erop toe dat elke handelaar die ermee heeft ingestemd een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement te boeken of die de boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is voor fouten die zich tijdens de boekingsprocedure voordoen, tenzij deze fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger of aan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

PROCEDURE

Titel

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen

Document- en procedurenummers

COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD)

Commissie ten principale

Datum bekendmaking

IMCO

10.9.2013

 

 

 

Advies uitgebracht door

Datum bekendmaking

TRAN

10.9.2013

Rapporteur voor advies

Datum benoeming

Bogusław Liberadzki

16.9.2013

Behandeling in de commissie

17.12.2013

20.1.2014

 

 

Datum goedkeuring

21.1.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

7

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Oldřich Vlasák, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool


ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

réf. D(2014)8027

Malcolm Harbour

Chair of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection

ASP 13 E 130

Brussels

Subject:          Opinion on package travel and assisted travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004, Directive 2011/83/EU and repealing Council Directive 90/314/EEC

Dear Chair,

I am writing to transmit to you an opinion in the form of a letter to your Committee on the

above mentioned proposal, which the Committee on Legal Affairs adopted unanimously by

22 votes on 11 February 2014.

Background

The proposal refers to two main developments, the effects of which have created the need for a revision of the existing legal framework: the importance of online sales and the liberalisation in the airline sector, leading to cheaper and more accessible flight tickets. As a result the way in which consumers organise their holidays has changed towards more individually composed travel arrangements and a variety of ways in which traders (travel agents, tour operators, airlines, cruise lines, etc.) assist consumers in customising combinations of travel services.

However, these developments have also lead to ambiguity and divergence among Member States as to whether such new types of combinations of services fall under the scope of Directive 90/314/EEC on package travel, package holidays and package tours.

General assessment

The Committee on Legal Affairs welcomes the proposal and the aim to modernise the regulatory framework and adapt it to a changing environment. As the Commission points out in the Explanatory Memorandum to the proposal, the Directive would complement existing EU legislation in the fields of consumer protection, marketing, electronic commerce, private international law and transport. The Committee notes that legislative procedures are pending in some areas, which appear relevant in the context of the proposal, such as the proposal for a revision of the rules on air passenger's rights(1) and the proposal for a revision of the Regulation on insolvency proceedings.(2) The Committee considers that it is important to ensure that potential overlaps between different legal acts of the Union do not lead to contradictions or interpretative and adjudicative difficulties.

As regards the delimitation of the scope of the proposed Directive and the applicability of its specific provisions to the different operators and offers of services on the market for travel and tourism, the Committee acknowledges the difficulty in light of the rapidly changing landscape but considers this a crucial issue, in particular, from the point of view of ensuring a level playing field and avoiding circumvention of obligations under the Directive.

Specific issues

1. A clear definition of the scope of "travel package" is important, as this confers a number of rights on travellers and imposes specific responsibilities on organisers. The proposal rightly clarifies that contracts by which a trader entitles the traveller after the conclusion of the contract to choose among a selection of different types of travel services, such as in the case of a package travel gift box, should constitute a package. However, a combination of travel services should be considered as a package also where the traveller's name or booking data needed to conclude booking transactions are transferred between the traders.

2. The concept of "assisted travel arrangements" (ASA) seeks to capture the variety of ways in which traders facilitate the combination of services for travellers, without this constituting a "package" for the purpose of applying the Directive.

The distinction between "travel packages" and "assisted travel arrangements" is important, as the respective obligations differ significantly. According to the proposal, assisted travel arrangements would be subject to a lighter regime consisting of insolvency protection and an obligation to state in a clear and prominent manner that each individual service provider is responsible for the correct performance of the services.

3. The organiser would, according to the proposal, be allowed to make certain unilateral changes to the package travel contract. However, travellers would have the right to terminate the contract if the proposed alterations were to significantly change any of the main characteristics of the travel services.

The traveller shall, where appropriate, be entitled to compensation. The Committee notes that the rapporteur for the Committee on Transport and Tourism proposes to add a right to be offered a substitute package of equivalent, lower or higher quality and supports this proposal in principle, under the condition that this is within the possibilities of the organiser.

4. While Member States would retain discretion as to the way in which insolvency protection is granted, they would have to ensure that their national insolvency protection schemes are effective and able to guarantee prompt repatriation and the refund of all travellers affected by the insolvency. The Committee emphasises that, as Member States would be obliged to recognise insolvency protection under the law of the Member State of establishment, it is essential that the traders concerned provide solid evidence showing that the security is reliable and sufficient to meet the obligations under the Directive. The Committee notes that the rapporteur for the Committee on Transport and Tourism would extend the obligations in case of insolvency to cover also the continuation, where possible, of the package, and can support this proposal.

Yours sincerely,

Klaus-Heiner LEHNE

(1)

See the proposal for amendment of Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights and amendment of Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in respect of the carriage of passengers and their baggage by air (COM(2013) 0130, OJ L 46, 17.2.2004, p.1. ).

(2)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Council Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings (COM (2012) 0360).


PROCEDURE

Titel

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen

Document- en procedurenummers

COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD)

Datum indiening bij EP

10.7.2013

 

 

 

Commissie ten principale

Datum bekendmaking

IMCO

10.9.2013

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

Datum bekendmaking

TRAN

10.9.2013

JURI

10.9.2013

 

 

Not delivering opinions

Datum besluit

JURI

4.11.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

Datum benoeming

Hans-Peter Mayer

25.9.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

17.10.2013

5.11.2013

16.12.2013

22.1.2014

 

10.2.2014

 

 

 

Datum goedkeuring

11.2.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Ildikó Gáll-Pelcz, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Patricia van der Kammen, Josef Weidenholzer

Datum indiening

18.2.2014

Laatst bijgewerkt op: 3 maart 2014Juridische mededeling