Procedură : 2013/0136(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0129/2014

Texte depuse :

A7-0129/2014

Dezbateri :

PV 14/04/2014 - 19
CRE 14/04/2014 - 19

Voturi :

PV 15/04/2014 - 17.3

Texte adoptate :


RAPORT     ***I
PDF 1481kWORD 2675k
19 februarie 2014
PE 514.757v02-00 A7-0129/2014

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor

(COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportoare: Marit Paulsen

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND BAZA JURIDICĂ
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru pescuit
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor

(COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0260),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2), articolul 114 alineatul (3), articolul 168 alineatul (4) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0124/2013),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Consiliul Federal al Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 decembrie 2013(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și cel al Comisiei pentru pescuit (A7-0129/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind sănătatea animalelor

privind prevenirea și controlul bolilor animalelor care pot fi transmise între animale sau oamenilor

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Impactul bolilor transmisibile ale animalelor și al măsurilor necesare pentru păstrarea sub control a acestor boli poate fi devastator pentru animalele individuale, pentru populațiile de animale, pentru deținătorii de animale și pentru întreaga economie.

(1) Impactul bolilor transmisibile ale animalelor și al măsurilor necesare pentru păstrarea sub control a acestor boli poate fi devastator pentru animalele individuale, pentru populațiile de animale, pentru deținătorii de animale și pentru întreaga economie și poate avea o influență majoră asupra sănătății publice și a siguranței alimentare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) După cum au arătat experiențele recente, bolile transmisibile ale animalelor pot avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra sănătății publice, ca de exemplu în cazul gripei aviare și al salmonelei.

(2) După cum au arătat experiențele recente, bolile transmisibile ale animalelor pot avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra sănătății publice și a siguranței alimentelor, ca de exemplu în cazul gripei aviare și al salmonelei.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Controlul adecvat al bolilor infecțioase ale animalelor, inclusiv al zoonozelor, este una dintre condițiile prealabile ale unei piețe unice funcționale pentru comerțul cu animale vii, produse de origine animală și produse alimentare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) recunoaște că animalele sunt ființe sensibile. Legislația Uniunii referitoare la bunăstarea animalelor prevede obligația proprietarilor de animale, a crescătorilor de animale și a autorităților competente de a respecta cerințele privind bunăstarea animalelor, care garantează un tratament uman și evitarea durerii sau a suferinței inutile a animalelor. Aceste norme se bazează pe dovezi științifice și pot îmbunătăți sănătatea animalelor.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Este necesar, pentru a garanta că legislația este cât mai clară și, prin urmare, că este aplicată corect și pe deplin, să se identifice un criteriu și un principiu de organizare a actelor delegate și de punere în aplicare care vor fi adoptate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Strategia în materie de sănătate animală pentru Uniune (2007-2013) are ca deviză „Prevenirea este mai eficientă decât vindecarea” și a fost adoptată de Comisie prin Comunicarea sa din 19 septembrie 2007 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor11. Obiectivul său a fost de a se concentra mai mult asupra măsurilor de prevenire, monitorizării bolilor, controlului bolilor și cercetării, pentru reducerea incidenței bolilor animalelor și minimizarea răspândirii bolilor atunci când acestea totuși apar. Strategia propune adoptarea unui „cadru de reglementare unic și simplificat în materie de sănătate animală”, care să asigure convergența cu standardele internaționale și, în același timp, un angajament ferm în favoarea unor norme ridicate în materie de sănătate animală.

(6) Strategia în materie de sănătate animală pentru Uniune (2007-2013) are ca deviză „Prevenirea este mai eficientă decât vindecarea” și a fost adoptată de Comisie prin Comunicarea sa din 19 septembrie 2007 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor11. Obiectivul său este de a promova sănătatea animală prin concentrarea mai mare asupra măsurilor de prevenire, monitorizării bolilor, controlului bolilor și cercetării, pentru reducerea incidenței bolilor animalelor și minimizarea răspândirii bolilor atunci când acestea totuși apar. Strategia propune adoptarea unui „cadru de reglementare unic și simplificat în materie de sănătate animală”, care să asigure convergența cu standardele internaționale și, în același timp, un angajament ferm în favoarea unor norme ridicate în materie de sănătate animală.

__________________

__________________

11 COM (2007) 539 final.

11 COM (2007) 539 final.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Comunicarea Comisiei intitulată „O nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană” subliniază că, în fața unei dezvoltări a unor agenți patogeni contagioși care se pot propaga ușor de la o exploatație agricolă la alta, un demers colectiv trebuie adoptat pentru măsurile de prevenire și de biosecuritate.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) La stabilirea normelor menționate în materie de sănătate animală, este esențial să se ia în considerare legătura dintre sănătatea animală și sănătatea publică, mediu, siguranța alimentelor și a furajelor, bunăstarea animalelor, securitatea alimentară, precum și aspecte economice, sociale și culturale.

(9) La stabilirea normelor menționate în materie de sănătate animală, este esențial să se ia în considerare legătura dintre sănătatea animală și sănătatea publică, mediu, siguranța alimentelor și a furajelor, securitatea alimentară, precum și aspecte economice, sociale, culturale și, în special, bunăstarea animalelor, având în vedere interdependența bunăstării și sănătății animalelor.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În legislația Uniunii adoptată până la prezentul regulament, sunt instituite norme de sănătate animală separate pentru animalele terestre și pentru cele acvatice. Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură20 stabilește norme specifice pentru animalele acvatice. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, principiile de bază privind buna guvernanță în domeniul sănătății animale sunt aplicabile ambelor grupuri de specii de animale. Ca urmare, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să cuprindă atât animalele terestre, cât și cele acvatice, iar normele privind sănătatea animală ar trebui aliniate acolo unde este cazul. Totuși, în privința anumitor aspecte, în special a celor care țin de înregistrarea și autorizarea unităților și de trasabilitatea și circulația animalelor în interiorul Uniunii, regulamentul de față respectă abordarea adoptată în trecut, de stabilire a unor seturi de norme de sănătate animală diferite pentru animalele terestre și pentru cele acvatice, pentru a ține seama de mediile lor diferite de viață și, prin urmare, de cerințele diferite pentru protejarea sănătății.

(19) În legislația Uniunii adoptată până la prezentul regulament, sunt instituite norme de sănătate animală separate pentru animalele terestre și pentru cele acvatice. Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură stabilește norme specifice pentru animalele acvatice. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, principiile de bază privind buna guvernare în domeniul sănătății animale și al creșterii corecte a animalelor sunt aplicabile ambelor grupuri de specii de animale. Ca urmare, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să cuprindă atât animalele terestre, cât și cele acvatice, iar normele privind sănătatea animală ar trebui aliniate acolo unde este cazul. Totuși, în privința anumitor aspecte, în special a celor care țin de înregistrarea și autorizarea unităților și de trasabilitatea și circulația animalelor în interiorul Uniunii, regulamentul de față respectă abordarea adoptată în trecut, de stabilire a unor seturi de norme de sănătate animală diferite pentru animalele terestre și pentru cele acvatice, pentru a ține seama de mediile lor diferite de viață și, prin urmare, de cerințele diferite pentru protejarea sănătății.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) În plus, măsurile de prevenire și control pentru fiecare boală transmisibilă a animalelor ar trebui să fie special concepute pentru a se potrivi profilului epidemiologic unic al bolii respective și consecințelor ei. Așadar, normele preventive și de control aplicabile în cazul fiecărei boli ar trebui să fie specifice acelei boli.

(24) În plus, măsurile de prevenire și control pentru fiecare boală transmisibilă a animalelor ar trebui să fie special concepute pentru a se potrivi profilului epidemiologic unic al bolii respective și consecințelor ei. Așadar, normele preventive și de control aplicabile în cazul fiecărei boli ar trebui să fie specifice acelei boli și o atenție strictă ar trebui acordată diferitelor condiții regionale.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Pot apărea noi riscuri asociate cu anumite boli sau cu anumite specii, din cauza schimbării mediului, a climatului, a practicilor zootehnice și a tradițiilor agricole, dar și din cauza schimbărilor sociale. De asemenea, progresele științifice pot duce la noi cunoștințe și la o mai bună cunoaștere a bolilor existente. Apoi, bolile și speciile importante astăzi ar putea să capete o importanță marginală în viitor. În consecință, domeniul de aplicare ar prezentului regulament ar trebui să fie larg, iar normele stabilite ar trebui să se concentreze asupra bolilor cu mare relevanță publică. OIE a elaborat, cu sprijinul Comisiei Europene, un sistem de grupare a bolilor pe priorități și pe categorii, în cadrul unui studiu privind „Înregistrarea și gruparea pe categorii a bolilor prioritare ale animalelor, inclusiv a celor transmisibile la om”(Listing and categorisation of priority animal diseases, including those transmissible to humans)23, și un instrument pentru aceste operațiuni. Regulamentul de față ar trebui să introducă o abordare similară în legislația Uniunii.

(30) Pot apărea noi riscuri asociate cu anumite boli sau cu anumite specii, din cauza schimbării mediului, a climatului, a practicilor zootehnice și a tradițiilor agricole, dar și din cauza schimbărilor sociale și a schimbărilor în raporturile economice și de schimb comercial în interiorul și în afara Uniunii. Anumite boli răspândite în prezent în zone limitate din punct de vedere teritorial ar putea să se extindă și să provoace daune economiei din zone mai mari. În plus, progresele științifice pot duce, de asemenea, la noi cunoștințe și la o mai bună cunoaștere a bolilor existente. Pe de altă parte, bolile și speciile importante astăzi ar putea să capete o importanță marginală în viitor. În consecință, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să fie larg, iar normele stabilite ar trebui să se concentreze asupra bolilor cu mare relevanță publică. OIE a elaborat, cu sprijinul Comisiei Europene, un sistem de grupare a bolilor pe priorități și pe categorii, în cadrul unui studiu privind „Înregistrarea și gruparea pe categorii a bolilor prioritare ale animalelor, inclusiv a celor transmisibile la om”(Listing and categorisation of priority animal diseases, including those transmissible to humans)23, și un instrument pentru aceste operațiuni. Regulamentul de față ar trebui să introducă o abordare similară în legislația Uniunii.

__________________

__________________

23 http://www.oie.int/en/support-to-oie-members/global-studies/categorisation-of-animal-diseases/.

23 http://www.oie.int/en/support-to-oie-members/global-studies/categorisation-of-animal-diseases/.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, la nivelul Uniunii, în ceea ce privește bolile transmisibile ale animalelor, este necesară întocmirea unei liste armonizate de boli transmisibile ale animalelor („boli listate”). Competențele de punere în aplicare pentru întocmirea unei astfel de liste ar trebui conferite Comisiei.

(31) Este necesar să se întocmească o listă armonizată de boli transmisibile ale animalelor („boli listate”), care ar trebui inclusă într-un tabel într-o anexă la prezentul regulament. Competența de a adopta acte de modificare sau completare a unei astfel de liste ar trebui delegată Comisiei în conformitate cu articolul 290 din TFUE.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Normele specifice de prevenire și control cuprinse în prezentul regulament pentru o anumită boală transmisibilă a animalelor ar trebui să se aplice speciilor de animale care pot transmite boala respectivă, fie pentru că sunt susceptibile la ea, fie pentru că acționează ca vectori ai bolii. Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, este necesară întocmirea unei liste armonizate de specii cărora ar trebui să li se aplice la nivelul Uniunii măsurile corespunzătoare bolilor specifice listate („specii listate”), iar Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în vederea întocmirii acestei liste.

(35) Normele specifice de prevenire și control cuprinse în prezentul regulament pentru o anumită boală transmisibilă a animalelor ar trebui să se aplice speciilor de animale care pot transmite boala respectivă, fie pentru că sunt susceptibile la ea, fie pentru că acționează ca vectori ai bolii. Astfel, este necesară întocmirea unei liste armonizate de specii cărora ar trebui să li se aplice la nivelul Uniunii măsurile corespunzătoare bolilor specifice listate („specii listate”), care ar trebui inclusă într-un tabel din anexa la prezentul regulament. Competența de a adopta acte de modificare sau completare a unei astfel de liste ar trebui delegată Comisiei în conformitate cu articolul 290 din TFUE.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) În funcție de importanța și de nivelul impactului bolii listate, de răspândirea, prevalența și incidența sa în interiorul Uniunii, precum și de disponibilitatea măsurilor de prevenire și control al bolii respective, ar trebui să se aplice, în mod coerent și consecvent, o categorie diferită de norme specifice de prevenire și control, prevăzute în cadrul prezentului regulament, pentru fiecare boală listată.

(36) În funcție de importanța și de nivelul impactului bolii listate, de răspândirea, prevalența și incidența sa în interiorul Uniunii, de riscul său de propagare, precum și de disponibilitatea măsurilor de prevenire și control al bolii respective, ar trebui să se aplice, în mod coerent și consecvent, o categorie diferită de norme specifice de prevenire și control, prevăzute în cadrul prezentului regulament, pentru fiecare boală listată.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește măsurile de prevenire și control al bolilor aplicabile în cazul bolilor listate, este necesar să se definească aplicarea la nivelul Uniunii a normelor stabilite prin prezentul regulament în cazul bolilor listate. Ar trebui, de asemenea, să i se confere Comisiei competențe de executare, pentru a stabili ce norme se aplică diferitelor boli listate.

(37) Este necesar să se definească și să prevadă în cadrul unei liste aplicarea la nivelul Uniunii a normelor stabilite prin prezentul regulament în cazul bolilor listate. O astfel de listă ar putea fi menținută și actualizată într-un tabel cuprins într-o anexă la prezentul regulament. Competența de a adopta acte de modificare sau completare a unei astfel de liste ar trebui delegată Comisiei în conformitate cu articolul 290 din TFUE.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Operatorii, persoanele care lucrează cu animale și deținătorii de animale de companie sunt cei mai în măsură să observe și să asigure sănătatea animalelor și a produselor de care sunt responsabili. Prin urmare, aceste persoane ar trebui să fie principalele responsabile cu punerea în practică a măsurilor de prevenire și control al răspândirii bolilor la și de la animalele și produsele de care sunt responsabili.

(38) Operatorii, persoanele care lucrează cu animale și deținătorii de animale de companie sunt cei mai în măsură să observe și să asigure sănătatea animalelor și a produselor de care sunt responsabili. Prin urmare, aceste persoane ar trebui să fie principalele responsabile cu punerea în practică a măsurilor de prevenire și control al răspândirii bolilor la și de la animalele și produsele de care sunt responsabile și să sprijine individual și colectiv dezvoltarea celor mai bune practici în materie de sănătate animală.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Cunoștințele privind sănătatea animală, inclusiv cele privind simptomele bolilor, consecințele lor și mijloacele posibile de prevenire, inclusiv biosecuritatea, tratamentul și controlul, reprezintă o condiție prealabilă pentru gestionarea eficientă a sănătății animalelor și o condiție esențială pentru asigurarea depistării timpurii a bolilor animalelor. Operatorii și alte persoane care lucrează cu animale ar trebui, prin urmare, să dobândească astfel de cunoștințe, după caz. Aceste cunoștințe pot fi dobândite prin diferite metode, cum ar fi prin educația formală, dar și prin sistemul de consiliere agricolă existent în cadrul sectorului agricol sau prin sesiuni de formare informale, la care își pot aduce contribuții valoroase organizațiile naționale și europene ale agricultorilor, precum și alte organizații. Astfel de metode alternative de dobândire a cunoștințelor necesare ar trebui să fie recunoscute de prezentul regulament.

(41) Cunoștințele privind sănătatea animală, inclusiv cele privind simptomele bolilor, consecințele lor și mijloacele posibile de prevenire, inclusiv biosecuritatea, tratamentul și controlul, reprezintă o condiție prealabilă pentru gestionarea eficientă a sănătății animalelor și o condiție esențială pentru asigurarea depistării timpurii a bolilor animalelor. Operatorii și alte persoane care lucrează cu animale ar trebui, prin urmare, să dobândească astfel de cunoștințe, după caz. Aceste cunoștințe pot fi dobândite prin diferite metode, cum ar fi prin educația formală, dar și prin sistemul de consiliere agricolă existent în cadrul sectorului agricol sau prin sesiuni de formare informale, la care își pot aduce contribuții valoroase organizațiile naționale și europene ale agricultorilor, precum și alte organizații. Astfel de metode alternative de dobândire a cunoștințelor necesare ar trebui să fie recunoscute de prezentul regulament. Același lucru poate fi valabil, însă ținând cont de pozițiile diverse și de diversele niveluri de responsabilitate, și pentru deținătorii de animale de companie.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Autoritatea competentă nu poate desfășura întotdeauna toate activitățile care îi revin conform prezentului regulament, din cauza resurselor limitate. Din acest motiv, este necesar să existe un temei juridic pentru delegarea realizării activităților respective către medicii veterinari. Pentru a asigura faptul că există condițiile necesare pentru aplicarea generală a măsurilor de prevenire și de control al bolilor în întreaga Uniune, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu dispozițiile articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește delegarea realizării activităților respective către medicii veterinari și în ceea ce privește formarea adecvată a acestora.

(46) Autoritatea competentă nu poate desfășura întotdeauna toate activitățile care îi revin conform prezentului regulament, din cauza resurselor limitate. Din acest motiv, este necesar să existe un temei juridic pentru delegarea realizării activităților respective către medicii veterinari și alte cadre calificate. Din același motiv, este de maximă importanță ca respectivii veterinari și profesioniști să nu aibă niciun conflict de interese. În vederea asigurării condițiilor necesare pentru aplicarea generală a măsurilor de prevenire și de control al bolilor în întreaga Uniune, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei, în ceea ce privește delegarea realizării activităților respective către medicii veterinari și în ceea ce privește formarea adecvată a acestora.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) Gestionarea optimă a sănătății animale poate fi realizată numai prin cooperare între deținătorii de animale, operatori, alte părți interesate și partenerii comerciali. Pentru asigurarea sprijinului acestora, este necesar ca organizarea procedurilor privind luarea de decizii și aplicarea măsurilor prevăzute de prezentul regulament să se facă în mod clar și transparent. Prin urmare, autoritatea competentă ar trebui să ia măsurile necesare pentru informarea publicului, în special atunci când există motive rezonabile de suspiciune că anumite animale sau produse pot să prezinte un risc pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animală sau atunci când cazul este de interes public.

(47) Gestionarea optimă a sănătății animale poate fi realizată numai prin cooperare între deținătorii de animale, operatori, medicii veterinari, profesioniștii care lucrează în domeniul sănătății animalelor, alte părți interesate și partenerii comerciali. Pentru asigurarea sprijinului acestora, este necesar ca organizarea procedurilor privind luarea de decizii și aplicarea măsurilor prevăzute de prezentul regulament să se facă în mod clar și transparent. Prin urmare, autoritatea competentă ar trebui să ia măsurile necesare pentru informarea publicului, în special atunci când există motive rezonabile de suspiciune că anumite animale sau produse pot să prezinte un risc pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animală, pentru siguranța alimentară sau pentru mediu și atunci când cazul este de interes public.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49) Depistarea timpurie și un lanț de notificare și raportare clar sunt cruciale pentru un control eficient al bolilor. Pentru o reacție rapidă și eficace, orice suspiciune sau confirmare a unui focar de boală listată ar trebui notificată imediat autorității competente. Obligațiile legate de notificare ar trebui să se aplice și persoanelor fizice și juridice, pentru a se garanta faptul că toate focarele de boală sunt notificate.

(49) Depistarea timpurie și un lanț de notificare și raportare clar sunt cruciale pentru un control eficient al bolilor. Pentru o reacție rapidă și eficace, orice suspiciune sau confirmare a unui focar de boală listată ar trebui notificată imediat medicilor veterinari sau profesioniștilor din domeniul sănătății animalelor acvatice. În același timp este necesar să se garanteze că o abordare profesională a notificării și a raportării evită crearea unor alerte sanitare nefondate. Obligațiile legate de notificare ar trebui totuși să se aplice tuturor operatorilor, persoanelor care lucrează cu animale și deținătorilor de animale de companie.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) Operatorii își urmăresc în mod regulat animalele și, astfel, sunt cei mai în măsură să detecteze rate anormale ale mortalității sau alte simptome de boli grave. Prin urmare, operatorii sunt actori de bază ai oricărei forme de supraveghere și joacă un rol esențial în supravegherea realizată de către autoritatea competentă.

(57) Operatorii își urmăresc în mod regulat animalele și, astfel, sunt cei mai în măsură să detecteze rate anormale ale mortalității sau alte simptome de boli grave. Prin urmare, operatorii sunt actori de bază ai oricărei forme de supraveghere și joacă un rol esențial în supravegherea realizată de către autoritatea competentă. În contextul prezentului regulament și cu privire la animalele sălbatice, rolul vânătorilor ar trebui recunoscut, de asemenea, ca folositor în monitorizarea bolilor ca urmare a experienței și cunoștințelor acestora privind bolile care afectează animalele sălbatice. De asemenea, asociațiile vânătorilor și deținătorii de autorizații de vânătoare ar putea completa activitatea de monitorizare a animalelor sălbatice a operatorilor.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 63

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63) Statele membre care nu sunt indemne sau nu sunt cunoscute ca indemne de bolile listate care fac obiectul măsurilor de eradicare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să aibă obligația de a institui programe de eradicare obligatorie, pentru a elimina bolile a căror eradicare este obligatorie în Uniune, sau să aibă posibilitatea de a institui programe de eradicare voluntară, pentru a elimina bolile a căror eradicare este prevăzută la nivelul Uniunii, dar nu este obligatorie. Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare generală în întreaga Uniune, este necesară stabilirea unor cerințe armonizate cu privire la programele de eradicare voluntară sau obligatorie menționate. Pentru a asigura eradicarea eficientă a bolilor, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu dispozițiile articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește obiectivele strategiilor de control al bolilor, măsurile de control al bolilor din cadrul programelor de eradicare voluntară sau obligatorie și cerințele acestor programe.

(63) Statele membre care nu sunt indemne sau nu sunt cunoscute ca indemne de bolile listate care fac obiectul măsurilor de eradicare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să aibă obligația de a institui programe de eradicare obligatorie, pentru a elimina bolile a căror eradicare este obligatorie în Uniune.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 63 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(63a) Pe de altă parte, există unele boli care privesc Uniunea, dar pentru care nu trebuie impusă obligația statelor membre de a eradica boala. Statele membre au posibilitatea de a stabili programe de eradicare voluntară a acestor boli, dacă decid că eradicarea este importantă pentru ele. Astfel de programe de eradicare voluntară ar fi recunoscute la nivelul Uniunii. Acest program ar implica implementarea anumitor măsuri relevante de control al bolilor. De asemenea, poate permite statelor membre, cu condiția aprobării de către Comisie, să solicite anumite garanții atunci când primesc animale din alte state membre sau din țări terțe, cum ar fi teste suplimentare de boală și asigurări cu privire la aceste teste într-un certificat de circulație. Programul acestora poate fi, de asemenea, eligibil pentru contribuția financiară a Uniunii, dacă boala este enumerată în [noul Regulament financiar] și statele membre depun o cerere de finanțare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 63 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(63b) Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare generală în întreaga Uniune, este necesară stabilirea unor cerințe armonizate cu privire la programele de eradicare voluntară sau obligatorie menționate. În vederea asigurării eradicării eficiente a bolilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește obiectivele strategiilor de control al bolilor, măsurile de control al bolilor din cadrul programelor de eradicare voluntară sau obligatorie și cerințele acestor programe.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 75

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(75) Cu toate acestea, strategiile de control pentru anumite boli transmisibile ale animalelor impun interzicerea sau restrângerea utilizării anumitor medicamente de uz veterinar, întrucât utilizarea lor ar afecta eficiența strategiilor respective. De exemplu, serurile hiperimune sau agenții antimicrobieni pot masca manifestările clinice ale unei boli, pot face imposibilă detectarea unui agent patogen sau pot îngreuna realizarea unui diagnostic diferențial rapid și pot periclita astfel detectarea corectă a bolii.

(75) Cu toate acestea, strategiile de control pentru anumite boli transmisibile ale animalelor impun interzicerea sau restrângerea utilizării anumitor medicamente de uz veterinar, întrucât utilizarea lor ar afecta eficiența strategiilor respective. De exemplu, serurile hiperimune sau agenții antimicrobieni pot masca manifestările clinice ale unei boli, pot face imposibilă detectarea unui agent patogen sau pot îngreuna realizarea unui diagnostic diferențial rapid și pot periclita astfel detectarea corectă a bolii, provocând, astfel, riscuri importante la adresa sănătății publice și a sănătății animalelor.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 76

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(76) Totuși, strategiile de control pot fi foarte diferite de la o boală listată la alta. De aceea, prezentul regulament ar trebui să prevadă reguli privind folosirea medicamentelor de uz veterinar pentru prevenirea și controlul bolilor listate, precum și criterii armonizate de luat în considerare înainte de a decide dacă și cum să se utilizeze vaccinurile, serurile hiperimune și antimicrobienele. Pentru a asigura o abordare flexibilă și pentru a ține seama de specificul diferitelor boli listate și de disponibilitatea unor tratamente eficiente, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu dispozițiile articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește restricțiile, interdicțiile sau obligațiile de utilizare a anumitor medicamente de uz veterinar în contextul controlului anumitor boli listate. În cazuri de urgență și pentru gestionarea riscurilor emergente, cu implicații potențial devastatoare pentru sănătatea publică și sănătatea animalelor, precum și pentru economie, societate și mediu, ar trebui să fie posibilă adoptarea acestor măsuri prin procedura de urgență.

(76) Totuși, strategiile de control pot fi foarte diferite de la o boală listată la alta. De aceea, prezentul regulament ar trebui să prevadă reguli privind folosirea medicamentelor de uz veterinar pentru prevenirea și controlul anumitor boli, precum și criterii armonizate de luat în considerare înainte de a decide dacă și cum să se utilizeze vaccinurile, serurile hiperimune și antimicrobienele. Pentru a asigura o abordare flexibilă și pentru a ține seama de specificul diferitelor boli listate și de disponibilitatea unor tratamente eficiente, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei, în ceea ce privește restricțiile, interdicțiile sau obligațiile de utilizare a anumitor medicamente de uz veterinar în contextul controlului anumitor boli. În cazuri de urgență și pentru gestionarea riscurilor emergente, cu implicații potențial devastatoare pentru sănătatea publică și sănătatea animalelor, precum și pentru economie, societate și mediu, ar trebui să fie posibilă adoptarea acestor măsuri prin procedura de urgență.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 79

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(79) Ar trebui stabilite criterii de acces prioritar la resursele băncilor de antigeni, vaccinuri și teste de diagnosticare ale Uniunii, pentru a se asigura distribuirea lor eficace în situații de urgență.

(79) Ar trebui stabilite criterii de acces prioritar la resursele băncilor de antigeni, vaccinuri și teste de diagnosticare ale Uniunii, pentru a se asigura distribuirea lor eficace în situații de urgență. De asemenea, pentru acele state membre care nu au instituit bănci naționale de antigeni, de vaccinuri și de reactivi de diagnosticare sau care consideră că stocurile din băncile Uniunii sunt limitate, ar trebuie stabilite criterii privind accesul la resursele celorlalte state membre.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 85 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(85a) Potrivit Directivei 2003/99/CE statele membre transmit anual Comisiei un raport privind tendințele și cauzele zoonozelor, ale agenților zoonotici și ale rezistenței la antimicrobiene. În mod similar, în cadrul planurilor de control și al programului de control prevăzute în Regulamentul (UE) nr. XX/201X privind controalele oficiale și în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003, statele membre ar trebui să ia măsuri strategice de monitorizare, prevenire și control al altor boli infecțioase ale animalelor, inclusiv al celor care nu sunt menționate în anexa la prezentul regulament. Aceste măsuri ar trebui să includă o strategie pentru creșterea corectă a animalelor și pentru utilizarea responsabilă a medicamentelor de uz veterinar.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 86 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(86a) Măsurile de control al bolilor care devin necesare în cazul apariției unui focar pot afecta în mod negativ biodiversitatea și conservarea resurselor genetice ale animalelor de fermă. Pentru a respecta Convenția privind diversitatea biologică și Strategia UE privind biodiversitatea, autoritatea competentă ar trebui să ia în considerare impactul asupra biodiversității și a conservării resurselor genetice ale animalelor de fermă, atunci când stabilește aplicarea de măsuri de control al bolilor.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 87

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(87) Apariția unei boli listate în rândul animalelor sălbatice poate reprezenta un risc pentru sănătatea publică și pentru cea a animalelor domestice sau de companie. Prin urmare, ar trebui stabilite măsuri de control și de eradicare a bolii în rândul animalelor sălbatice, dacă este cazul.

(87) Apariția unei boli listate în rândul animalelor sălbatice poate reprezenta un risc pentru sănătatea publică și pentru cea a animalelor domestice sau de companie sau viceversa. Prin urmare, ar trebui stabilite măsuri de control și de eradicare a bolii în rândul animalelor sălbatice sau, dacă este cazul, în rândul animalelor domestice sau de companie.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 88

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(88) În ceea ce privește bolile listate care nu sunt foarte contagioase și care fac obiectul eradicării obligatorii, ar trebui aplicate măsuri de control al bolii pentru a împiedica răspândirea bolilor listate respective, în special înspre zonele neinfectate. Cu toate acestea, măsurile menționate pot fi mai limitate sau pot fi diferite de cele aplicabile în cazul celor mai periculoase dintre bolile listate. În consecință, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme speciale pentru astfel de boli. Și statele membre care au instituit deja programe de eradicare voluntară ar trebui să pună în aplicare astfel de măsuri de control al bolilor. Totuși, nivelul și intensitatea măsurilor de control al bolii ar trebui să fie proporționale și ar trebui să țină seama de caracteristicile bolii listate în cauză, de distribuția acesteia și de semnificația sa pentru statul membru afectat și pentru Uniune în ansamblu.

(88) În ceea ce privește bolile listate care nu sunt foarte contagioase și care fac obiectul eradicării obligatorii, ar trebui aplicate măsuri de control al bolii pentru a împiedica răspândirea bolilor listate respective, în special înspre zonele neinfectate. Cu toate acestea, măsurile menționate pot fi mai limitate sau pot fi diferite de cele aplicabile în cazul celor mai periculoase dintre bolile listate. În consecință, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme speciale pentru astfel de boli. Și statele membre care au instituit deja programe de eradicare voluntară ar trebui să pună în aplicare astfel de măsuri de control al bolilor. Totuși, nivelul și intensitatea măsurilor de control al bolii ar trebui să fie proporționale și ar trebui să țină seama de caracteristicile bolii listate în cauză, de distribuția acesteia și de semnificația sa pentru statul membru sau regiunea afectată și pentru Uniune în ansamblu.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 105

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(105) Pentru animalele care se deplasează între state membre diferite, se aplică un set de cerințe de bază privind sănătatea animală. În special, nu pot fi deplasate animale provenind din unități în care s-au înregistrat rate anormale ale mortalității ori alte simptome de boală din cauze necunoscute. Cu toate acestea, ratele mortalității, chiar dacă sunt anormale, care sunt legate de proceduri științifice autorizate conform Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice și care nu sunt de origine infecțioasă legată de boli listate nu ar trebui să împiedice circulația animalelor utilizate în scopuri științifice.

(105) Pentru animalele care se deplasează între state membre diferite, se aplică un set de cerințe de bază privind sănătatea animală. În special, nu pot fi deplasate animale provenind din unități în care s-au înregistrat rate anormale ale mortalității ori alte simptome de boală din cauze necunoscute. Cu toate acestea, ratele mortalității, chiar dacă sunt anormale, care sunt legate de proceduri științifice autorizate conform Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice și care nu sunt de origine infecțioasă legată de boli listate nu ar trebui să împiedice circulația animalelor utilizate în scopuri științifice. Totuși, autoritatea competentă ar trebui să înregistreze aceste cazuri de mortalitate.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 108

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(108) Întrucât operațiunile de colectare a ungulatelor și a păsărilor de curte prezintă un risc sanitar major, este necesară stabilirea unor norme specifice în cadrul prezentului regulament, în vederea protejării sănătății animalelor implicate și prevenirii răspândirii bolilor transmisibile ale animalelor.

(108) Întrucât deplasările și operațiunile de colectare a ungulatelor și a păsărilor de curte prezintă un risc sanitar major, este necesară stabilirea unor norme specifice în cadrul prezentului regulament, în vederea protejării sănătății animalelor implicate și prevenirii răspândirii bolilor transmisibile ale animalelor.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 111

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(111) În scopuri științifice, cum ar fi cercetarea sau diagnosticarea, în special în cele autorizate conform Directivei 2010/63/UE, poate fi necesară deplasarea unor animale care nu îndeplinesc cerințele generale privind sănătatea animală stabilite de prezentul regulament și care prezintă un risc ridicat pentru aceasta. Acest tip de deplasări nu ar trebui interzise sau restricționate în mod nejustificat de dispozițiile prezentului regulament, căci acest lucru ar putea împiedica activități de cercetare autorizate sau ar putea întârzia progresul științific. Cu toate acestea, este esențial ca prezentul regulament să instituie norme prin care să se asigure că deplasarea animalelor în cauză se face în condiții de siguranță.

(111) În scopuri științifice, cum ar fi cercetarea sau diagnosticarea, în special în cele autorizate conform Directivei 2010/63/UE, poate fi necesară deplasarea unor animale care nu îndeplinesc cerințele generale privind sănătatea animală stabilite de prezentul regulament și care prezintă un risc ridicat pentru aceasta. Acest tip de deplasări nu ar trebui interzise sau restricționate în mod nejustificat de dispozițiile prezentului regulament, căci acest lucru ar putea împiedica activități de cercetare autorizate sau ar putea întârzia progresul științific. Cu toate acestea, este esențial ca prezentul regulament să instituie norme prin care să se asigure că deplasarea animalelor în cauză se face în condiții de siguranță și este înregistrată de autoritatea competentă.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 121

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(121) Natura specifică a deplasărilor animalelor de companie reprezintă un risc pentru sănătatea animală care se abate semnificativ de la cele obișnuite pentru alte animale captive. Ca urmare, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme specifice pentru aceste deplasări. Pentru a garanta că animalele de companie nu prezintă un risc semnificativ de răspândire a unor boli transmisibile ale animalelor, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu dispozițiile articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește normele detaliate privind circulația acestor animale. Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a cerințelor de sănătate animală stabilite în prezentul regulament cu privire la circulația animalelor de companie, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare pentru stabilirea de norme privind măsurile de prevenire și de control al bolilor care trebuie luate pentru deplasarea acestora.

(121) Natura specifică a deplasărilor animalelor de companie reprezintă un risc pentru sănătatea animală care se abate semnificativ de la cele obișnuite pentru alte animale captive. Ca urmare, aceste deplasări ar trebui să fie în continuare reglementate de normele deja adoptate. Astfel se garantează că animalele de companie nu prezintă un risc semnificativ de răspândire a unor boli transmisibile ale animalelor. Competența de a adopta norme privind măsurile de prevenire și de control al bolilor care trebuie luate pentru astfel de deplasări ar trebui delegată Comisiei în conformitate cu articolul 290 din TFUE, fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 576/2013.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 125

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(125) Atunci când statele membre adoptă măsuri naționale privind circulația animalelor și a materialului germinativ sau decid să ia măsuri naționale pentru a limita impactul unor boli transmisibile ale animalelor, altele decât bolile listate, pe teritoriul propriu, măsurile naționale respective nu ar trebui să interfereze cu normele de pe piața internă prevăzute de legislația Uniunii. Prin urmare, este necesar să existe un cadru pentru măsurile naționale, care să asigure faptul că acestea rămân în limitele permise conform legislației Uniunii.

(125) Atunci când statele membre adoptă măsuri naționale privind circulația animalelor și a materialului germinativ sau decid să ia măsuri naționale pentru a limita impactul unor boli transmisibile ale animalelor, altele decât bolile listate, pe teritoriul propriu, măsurile naționale respective pot să interfereze cu normele de pe piața internă prevăzute de legislația Uniunii, atunci când acest lucru este justificat din motive de control al bolii infecțioase și este proporțional în raport cu riscul. Prin urmare, este necesar să existe un cadru pentru măsurile naționale, care să asigure faptul că acestea rămân în limitele permise conform legislației Uniunii.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 154 – liniuța 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului52 ,

eliminat

__________________

 

52 JO L 204, 11.08.2000, p. 1.

 

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 154 – liniuța 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX al Parlamentului European și al Consiliului din … privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 [Oficiul pentru Publicații]57,

eliminat

__________________

 

57 JO L

 

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 158

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(158) Pentru a asigura securitatea juridică în privința aplicării normelor privind identificarea și înregistrarea animalelor, măsurile de control al bolilor pentru anumite zoonoze și circulația necomercială a animalelor de companie, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu dispozițiile articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește data la care încetează să se mai aplice regulamentele (CE) nr. 1760/2000, (UE) nr. XXX/XXX [Ex-998/2003] și (CE) nr. 21/2004 și directivele 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE, 2005/94/CE și 2008/71/CE.

(158) Pentru a asigura securitatea juridică în privința aplicării normelor privind identificarea și înregistrarea animalelor și măsurile de control al bolilor pentru anumite zoonoze, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește data la care încetează să se mai aplice Directivele 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE și 2005/94/CE.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 160

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(160) Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. La pregătirea și elaborarea actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(160) Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate cu părțile interesate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme de prevenire și control al bolilor animalelor care sunt transmisibile la animale sau la oameni.

Prezentul regulament stabilește:

 

(a) norme de prevenire și control al bolilor animalelor care sunt transmisibile la animale sau la oameni;

 

(b) instrumente și mecanisme pentru facilitarea progresului către declararea zonelor și a teritoriilor indemne de boli;

 

(c) prioritizarea acțiunilor; precum și

 

(d) împărțirea responsabilităților în ceea ce privește sănătatea animalelor.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) funcționarea eficace a pieței interne;

(ii) funcționarea eficace a pieței interne și siguranța alimentelor și a furajelor;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – punctul iii – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) reducerea efectelor negative asupra mediului:

(iii) reducerea efectelor negative asupra sănătății animalelor, a sănătății publice și a mediului:

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – punctul iii - liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a anumitor boli;

ale anumitor boli și factori de risc care provoacă boli;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b – punctul i – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- biodiversitate;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b – punctul i – liniuța 4a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- rezistența la antimicrobiene;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b – punctul i – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- nevoia de a proteja și a conserva rasele rare de animale și de a menține diversitatea genetică;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) animalelor captive și animalelor sălbatice;

(a) animalelor captive, animalelor necaptive și animalelor sălbatice;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. „animale captive” înseamnă animale care sunt ținute de oameni; în cazul animalelor acvatice, animalele de acvacultură;

5. „animale captive” înseamnă animale vii care sunt ținute de oameni;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. „animale din specii domesticite care nu sunt ținute în captivitate” înseamnă animale care nu sunt sau nu mai sunt în îngrijirea oamenilor;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „animale de acvacultură” înseamnă animale acvatice care fac obiectul acvaculturii;

7. „animale de acvacultură” înseamnă animale acvatice care fac obiectul unor tehnici destinate creșterii producției sale peste capacitatea naturală a mediului în cauză;

 

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. „animale sălbatice” înseamnă alte animale decât animalele captive;

8. „animale sălbatice” înseamnă alte animale decât animalele captive și animalele din specii domesticite care nu sunt ținute în captivitate;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13. „circulație necomercială” înseamnă orice deplasare a animalelor de companie care nu implică sau nu vizează, direct sau indirect, un câștig financiar sau un transfer de proprietate;

13. „circulație necomercială” înseamnă deplasarea în alte scopuri decât cele comerciale, astfel cum este definită la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14. „boală” înseamnă apariția infecțiilor sau infestărilor la animale, cu sau fără manifestări clinice sau patologice, cauzate de unul sau mai mulți agenți patogeni transmisibili la animale sau la oameni;

14. „boală” înseamnă apariția infecțiilor sau infestărilor la animale, cu sau fără manifestări clinice sau patologice, cauzate de unul sau mai mulți agenți patogeni transmisibili la animale sau la oameni; în sensul prezentului regulament, microorganismele care au dezvoltat rezistență la agenții antimicrobieni sunt considerați o „boală”;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

20. „risc” înseamnă probabilitatea apariției și magnitudinea probabilă a consecințelor biologice și economice ale unui efect negativ asupra sănătății publice sau asupra sănătății animale;

20. „risc” înseamnă probabilitatea apariției demonstrate sau demonstrabile din punct de vedere științific și magnitudinea probabilă a consecințelor biologice și economice ale unui efect negativ demonstrat sau demonstrabil din punct de vedere științific asupra sănătății publice sau asupra sănătății animale;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 21 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

21. „biosecuritate” înseamnă ansamblul măsurilor fizice și administrative menite să reducă riscul de introducere, dezvoltare și răspândire a bolilor către, de la sau în cadrul:

21. „biosecuritate” înseamnă ansamblul măsurilor fizice și administrative menite să reducă riscul de introducere, dezvoltare și răspândire a bolilor sau a microorganismelor care au dezvoltat rezistență la antimicrobiene către, de la sau în cadrul:

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

23. „persoană care lucrează cu animale” înseamnă o persoană fizică sau juridică care are o legătură profesională cu animale sau cu produse de origine animală, cu excluderea operatorilor și a medicilor veterinari;

(nu privește versiunea în limba română)

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

37. „focar” înseamnă unul sau mai multe cazuri într-o unitate, gospodărie sau alt loc în care sunt ținute sau plasate animale;

37. „focar” înseamnă unul sau mai multe cazuri într-o unitate sau alt loc în care sunt ținute sau plasate animale;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

50a. „unitate de prelucrare” înseamnă o întreprindere alimentară aprobată în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 pentru prelucrarea animalelor de acvacultură în scopuri alimentare;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 50 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

50b. „unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor” înseamnă o întreprindere alimentară aprobată în conformitate cu articolul 177 și cu Titlul II din partea IV;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

51. „unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor” înseamnă o întreprindere din sectorul alimentar autorizată conform următoarelor dispoziții:

eliminat

(a) articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, în ceea ce privește prelucrarea animalelor de acvacultură în scopuri alimentare;

 

(b) articolului 177 din prezentul regulament, în ceea ce privește sacrificarea animalelor acvatice în scopul controlului bolilor, conform dispozițiilor din partea III titlul II.

 

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(51a) „medic veterinar” înseamnă un profesionist cu educație științifică completă, autorizat de către autoritatea juridică să desfășoare în mod independent, etic și cu răspundere personală toate aspectele de medicină veterinară, în interesul animalelor, al clientului și al societății;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 51 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(51b) „medic veterinar oficial” înseamnă un medic veterinar desemnat de autoritățile competente și calificat în mod corespunzător să efectueze controale oficiale și alte activități oficiale în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. .../20... privind controalele oficiale.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) bolilor listate;

(a) bolilor listate în anexa -I;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, lista bolilor listate menționate la alineatul (1) litera (a).

(2) Un tabel al bolilor listate menționat la alineatul (1) litera (a) este prevăzut în anexa -I. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, ținând seama în mod corespunzător de avizele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și după consultarea corespunzătoare a părților interesate și a experților, în conformitate cu articolul 253 în ceea ce privește modificările aduse tabelului bolilor listate prevăzut în prezenta anexă, pentru a ține seama de progresele tehnice și științifice, de evoluția standardelor internaționale relevante și de modificarea circumstanțelor din domeniile sănătății publice și sănătății animalelor.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista cuprinde bolile care întrunesc condițiile menționate la litere (a) și (b) din prezentul alineat, ținând seama de criteriile pentru boli listate prevăzute la articolul 6:

Tabelul cuprinde bolile care întrunesc condițiile menționate la litere (a) și (b) din prezentul alineat, ținând seama de evaluarea criteriilor pentru listarea bolilor prevăzute la articolul 6:

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) societatea din statele membre și, acolo unde este cazul, din țările sau teritoriile terțe;

(iii) societatea din statele membre, regiunile și, acolo unde este cazul, din țările sau teritoriile terțe;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a – punctul iv a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iva) bunăstarea animalelor și sănătatea lor;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 255 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazuri imperioase de urgență justificate în mod corespunzător legate de o boală care prezintă riscul emergent de a avea un impact extrem de semnificativ, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 255 alineatul (3).

În cazul apariției unei boli care prezintă riscul emergent de a avea un impact extrem de semnificativ, atunci când motive de maximă urgență o impun, procedura prevăzută la articolul 254 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia ține seama de următoarele criterii pentru a determina dacă o boală întrunește condițiile necesare pentru a fi inclusă pe listă, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineatul (2):

(1) La modificarea listei bolilor în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), Comisia ține seama de următoarele criterii pentru a determina dacă o boală întrunește condițiile necesare pentru a fi inclusă pe listă, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineatul (2):

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) capacitatea de a dezvolta rezistență la tratamente;

(iv) capacitatea patogenilor de a dezvolta rezistență la tratamente, cu un accent asupra rezistența la antimicrobiene;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) bunăstării subpopulațiilor de animale captive sau sălbatice afectate;

(iii) bunăstării subpopulațiilor de animale captive, animale din specii domesticite care nu sunt ținute în captivitate și sănătatea animalelor sălbatice;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 cu privire la modificarea criteriilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol, pentru a ține seama de progresele tehnice și științifice și de evoluțiile standardelor internaționale în domeniu.

(2) Comisia este împuternicită, după consultarea publică a părților implicate și a experților, să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 cu privire la modificarea criteriilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol, pentru a ține seama de progresele tehnice și științifice și de evoluțiile standardelor internaționale în domeniu.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Speciilor listate li se aplică normele specifice bolilor pentru bolile listate prevăzute de prezentul regulament și normele adoptate în temeiul prezentului regulament.

(1) Speciilor listate în anexa -I li se aplică normele specifice bolilor pentru bolile listate și normele adoptate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, lista speciilor listate menționate la alineatul (1).

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 în ceea ce privește modificările listei speciilor menționate la alineatul (1) și prevăzute în anexa -I, pentru a ține seama de progresele tehnice, evoluțiile științifice și de modificarea circumstanțelor din domeniile sănătății publice și sănătății animalelor, după consultarea corespunzătoare a părților interesate și a experților și ținând seama în mod corespunzător de avizele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista cuprinde speciile de animale sau grupurile de specii de animale care prezintă un risc considerabil de răspândire a unor boli listate specifice, ținând seama de următoarele criterii:

Lista acoperă speciile de animale sau grupurile de specii de animale care prezintă un risc considerabil de răspândire a unor boli listate specifice, ținând seama de următoarele criterii:

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) utilizarea animalelor respective pentru reproducere, producție sau sacrificare.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 255 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazuri imperioase de urgență justificate în mod corespunzător legate de o boală care prezintă riscul emergent de a avea un impact extrem de semnificativ, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 255 alineatul (3).

În cazul apariției unei boli care prezintă riscul emergent de a avea un impact extrem de semnificativ, atunci când motive de maximă urgență o impun, procedura prevăzută la articolul 254 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, stabilește aplicarea normelor de prevenire și control al bolilor menționate la punctele de mai jos la:

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253, ținând seama în mod corespunzător de avizele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și după consultarea publică a părților implicate și a experților, de modificare a anexei -I și în ceea ce privește aplicarea normelor de prevenire și control al bolilor menționate la punctele de mai jos la:

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) bolile listate care fac obiectul normelor privind:

(a) bolile listate pentru care trebuie luate măsuri de eradicare de îndată ce sunt depistate și care fac obiectul normelor privind:

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) bolile listate care fac obiectul normelor de prevenire și control al bolilor privind:

(b) bolile listate care ar trebui controlate în toate statele membre cu scopul pe termen lung de a le eradica în întreaga Uniune și care fac obiectul normelor de prevenire și control al bolilor privind:

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) bolile listate care fac obiectul normelor de prevenire și control al bolilor privind:

(c) bolile listate care prezintă relevanță pentru anumite state membre și în cazul cărora sunt necesare măsuri care să prevină răspândirea lor la părți ale Uniunii în care boala nu mai există în mod oficial sau în care există programe de eradicare și care fac obiectul normelor de prevenire și control al bolilor privind:

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) bolile listate care fac obiectul normelor de prevenire și control al bolilor privind:

(d) bolile listate care fac obiectul dispozițiilor de la literele (a), (b) și (c) de mai sus și alte boli în cazul cărora este nevoie să se ia măsuri pentru a preveni răspândirea lor din motivul introducerii lor în Uniune sau al circulației între state membre și care fac obiectul normelor de prevenire și control al bolilor privind:

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) bolile listate care fac obiectul normelor de prevenire și control al bolilor privind:

(e) bolile listate care fac obiectul dispozițiilor de la literele (a) și (b) de mai sus și alte boli în cazul cărora este nevoie să se dispună monitorizarea în cadrul Uniunii și care fac obiectul normelor de prevenire și control al bolilor privind:

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 255 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazuri imperioase de urgență justificate în mod corespunzător legate de o boală care prezintă riscul emergent de a avea un impact extrem de semnificativ, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 255 alineatul (3).

În cazul apariției unei boli care prezintă riscul emergent de a avea un impact extrem de semnificativ, atunci când motive de maximă urgență o impun, procedura prevăzută la articolul 254 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia ține seama de următoarele criterii la adoptarea actelor de punere în aplicare prevăzute la alineatul (1):

(2) Comisia ține seama de următoarele criterii la adoptarea actelor delegate prevăzute la alineatul (1):

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) disponibilitatea, fezabilitatea și eficacitatea diferitelor seturi de măsuri de prevenire și control al bolilor prevăzute de prezentul regulament în ceea ce privește boala.

(c) disponibilitatea, fezabilitatea și eficacitatea diferitelor seturi de măsuri de prevenire și control al bolilor prevăzute de prezentul regulament în ceea ce privește boala, acordându-se o atenție strictă condițiilor regionale prevalente.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) iau măsurile de biosecuritate adecvate, ținând seama de riscurile implicate, pentru a asigura starea de sănătate a animalelor captive și a produselor respective și pentru a preveni introducerea, dezvoltarea, multiplicarea și răspândirea de boli între și de la animalele captive și produsele aflate în răspunderea lor, cu excepția cazului în care acest lucru este anume autorizat în scopuri științifice, pentru:

(b) iau măsurile de biosecuritate adecvate, cu ajutorul unor ghiduri profesionale de bune practici, în special aplicând bunele practici microbiologice, și ținând seama de riscurile implicate, pentru a asigura starea de sănătate a animalelor captive și a produselor respective și pentru a preveni introducerea, dezvoltarea, multiplicarea și răspândirea de boli între și de la animalele captive și produsele aflate în răspunderea lor, cu excepția cazului în care acest lucru este anume autorizat în scopuri științifice, pentru:

 

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) respectă principiile de creștere corectă a animalelor;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) asigură folosirea controlată a medicamentelor de uz veterinar.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii și persoanele care lucrează cu animale trebuie să dobândească cunoștințe despre:

(1) Operatorii, persoanele care lucrează cu animale și deținătorii de animale de companie dobândesc cunoștințe despre:

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) principiile de biosecuritate;

(b) principiile de biosecuritate, de creștere corectă a animalelor și de utilizare responsabilă a medicamentelor de uz veterinar;

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cunoștințele prevăzute la alineatul (1) se dobândesc într-unul dintre următoarele moduri:

(3) Cunoștințele prevăzute la alineatul (1) se dobândesc prin experiență sau formare profesională conform cerințelor stabilite în statul membru respectiv. Astfel de formare poate fi oferită și de organizațiile profesionale.

(a) experiență sau formare profesională;

 

(b) programe existente în sectoarele agricol sau al acvaculturii relevante pentru sănătatea animală;

 

(c) educație formală.

 

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) oferă consiliere operatorilor cu privire la minimizarea riscurilor prezentate de zoonoze, de patogenii prezenți în alimente, de reziduuri și de contaminanți pentru a se garanta siguranța alimentelor;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) creșterea nivelului de informare cu privire la sănătatea animală;

(i) creșterea nivelului de informare cu privire la sănătatea și bunăstarea animalelor;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) formarea continuă în ceea ce privește prevenirea, depistarea timpurie și controlul bolilor;

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiib) creșterea nivelului de informare cu privire la rezistența la antimicrobiene și la urmările acesteia;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) acordă consiliere operatorilor și persoanelor care lucrează cu animale pe baza celor mai recente cunoștințe disponibile în ceea ce privește protecția împotriva riscurilor biologice și alte aspecte din domeniul sănătăți animale, importante pentru tipul de unitate și pentru categoriile și speciile de animale din unitatea respectivă.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Profesioniștii din domeniul sănătății albinelor pot desfășura activități atribuite, în temeiul prezentului regulament, medicilor veterinari în legătură cu albinele și bondarii, cu condiția să fie autorizați în acest sens conform legislației naționale. În acest caz, profesioniștilor din domeniul sănătății albinelor li se aplică dispozițiile de la alineatul (1).

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu dispozițiile articolului 253, în ceea ce privește calificările medicilor veterinari și ale profesioniștilor din domeniul sănătății animalelor acvatice care desfășoară activități ce intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu dispozițiile articolului 253, în ceea ce privește calificările medicilor veterinari, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE și ale profesioniștilor din domeniul sănătății animalelor acvatice care desfășoară activități ce intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre sprijină operatorii și persoanele care lucrează cu animale în dobândirea, menținerea și extinderea cunoștințelor lor de bază în domeniul sănătății animale, astfel cum prevede articolul 10, prin programe corespunzătoare în sectoarele agricol și al acvaculturii sau prin educație formală.

(2) Statele membre sprijină operatorii și persoanele care lucrează cu animale în dobândirea, menținerea și extinderea cunoștințelor lor de bază în domeniul sănătății animale, astfel cum prevede articolul 10, prin programe corespunzătoare în sectoarele agricol și al acvaculturii sau prin educație formală și garantează obținerea nivelului necesar de cunoștințe.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre stabilesc condițiile în care pot fi asigurate dobândirea, menținerea și dezvoltarea cunoștințelor de bază în materie de sănătate animală menționate la articolul 10 de către operatori, persoanele care lucrează cu animalele și deținătorii de animale de companie.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Măsuri strategice pentru bolile nelistate

 

Statele membre iau măsuri strategice pentru monitorizarea, prevenirea și controlarea bolilor infecțioase ale animalelor, inclusiv a celor care nu sunt incluse în anexa la prezentul regulament, de asemenea, în vederea reducerii riscului dezvoltării rezistenței la antimicrobiene. Aceste măsuri sunt adoptate ca parte din planurile de control naționale și din programul de control prevăzute la articolul X din Regulamentul (CE) nr. XX/201X privind controlul oficial al sănătății animale sau la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12b

 

Controalele la frontiere

 

Statele membre, beneficiind de asistență tehnică la nivelul Uniunii cu privire la bolile animalelor enumerate în anexa -I la prezentul regulament, garantează că măsurile de biosecuritate bazate pe risc sunt aplicate de-a lungul frontierelor externe, în cooperare cu autoritățile competente ale țărilor terțe în cauză.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea competentă poate delega medicilor veterinari una sau mai multe dintre următoarele activități:

(1) Autoritatea competentă poate delega medicilor veterinari sau organizațiilor profesionale calificate una sau mai multe dintre următoarele activități:

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Autoritatea competentă poate delega profesioniștilor din domeniul sănătății albinelor una sau mai multe dintre activitățile menționate la alineatul (1).

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) circumstanțele și condițiile în care se pot delega activitățile menționate la alineatul (1);

(a) circumstanțele și condițiile în care se pot delega activitățile menționate la alineatul (1) și la alineatul (1a);

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) cerințele minime privind formarea medicilor veterinari menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (c).

(c) cerințele minime privind formarea medicilor veterinari menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (c), în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când există motive întemeiate de suspiciune că anumite animale sau produse ar putea prezenta un risc, autoritatea competentă face demersurile necesare pentru a informa publicul larg cu privire la natura riscului și la măsurile care se iau sau care urmează să fie luate pentru a preveni sau pentru a ține sub control riscul respectiv, având în vedere natura, gravitatea și amploarea riscului și a interesului publicului în a fi informat.

Atunci când sunt necesare măsuri ca urmare a apariției probabile a unei boli, autoritatea competentă face demersurile necesare pentru a informa publicul larg cu privire la natura riscului și la măsurile care se iau sau care urmează să fie luate pentru a preveni sau pentru a ține sub control riscul respectiv, nevoia de evita răspândirea inutilă a panicii și amploarea riscului și interesul publicului în a fi informat.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea competentă adoptă toate măsurile necesare pentru a informa cetățenii cu privire la principiile de bază în materie de prevenire și răspândire bolilor animalelor și, în mod special, cu privire la riscurile de a aduce în Uniune agenți patogeni din teritoriile din afara Uniunii din călătoriile în afara Uniunii.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Persoanele fizice și juridice notifică imediat:

(1) Operatorii, persoanele care lucrează cu animale și deținătorii de animale de companie notifică imediat:

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) autoritatea competentă în cazul apariției unui focar sau în caz de suspiciune privind apariția unui focar al uneia dintre bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (e);

eliminat

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un medic veterinar cu privire la o rată anormală a mortalității sau la alte semne de boală gravă sau cu privire la o scădere semnificativă a ratelor de producție la animale fără o cauză determinată, în vederea unei investigări aprofundate, inclusiv cu trimiterea unor probe pentru analize de laborator, dacă situația o impune.

(b) un medic veterinar sau profesionist din domeniul sănătății animalelor acvatice cu privire la o rată anormală a mortalității sau la alte semne de boală transmisibilă gravă sau cu privire la o scădere semnificativă a ratelor de producție la animale fără o cauză determinată, în vederea unei investigări aprofundate, inclusiv cu trimiterea unor probe pentru analize de laborator, dacă situația o impune.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Medicii veterinari sau profesioniștii din domeniul sănătății animalelor acvatice notifică imediat autoritatea competentă în cazul apariției unui focar sau în caz de suspiciune privind apariția unui focar al uneia dintre bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (e).

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Medicii informează imediat autoritatea competentă cu privire la orice semn de zoonoză.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, care dintre bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (e) face obiectul unei notificări imediate de către statele membre, conform dispozițiilor de la alineatul (1) din prezentul articol.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 pentru a stabili bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (e) care fac obiectul unei notificări imediate din partea statelor membre, conform dispozițiilor de la alineatul (1) din prezentul articol.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 255 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu dispozițiile articolului 253, în ceea ce privește modificarea și completarea cerințelor de la alineatul (2) din prezentul articol, precum și raportarea cu privire la alte chestiuni, atunci când aceasta este necesară pentru asigurarea aplicării eficiente a normelor de prevenire și control al bolilor cuprinse în prezentul regulament.

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu dispozițiile articolului 253, în ceea ce privește completarea cerințelor de la alineatul (2) din prezentul articol, precum și raportarea cu privire la alte chestiuni, atunci când aceasta este necesară pentru asigurarea aplicării eficiente a normelor de prevenire și control al bolilor cuprinse în prezentul regulament.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 22 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) de a observa sănătatea și comportamentul animalelor aflate în responsabilitatea lor;

(a) de a observa sănătatea și bunăstarea animalelor aflate în responsabilitatea lor;

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) de a observa apariția oricărei modificări a produselor de origine animală aflate în responsabilitatea lor, care poate da naștere la suspiciunea că ar fi cauzată de o boală listată sau de o boală emergentă;

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 22 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) de a urmări eventuale rate anormale ale mortalității sau alte semne de boală gravă la animalele aflate în responsabilitatea lor.

(c) de a urmări eventuale rate anormale ale mortalității sau alte semne de boală transmisibilă gravă la animalele aflate în responsabilitatea lor.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 22 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) de a se supune vizitelor de verificare a sănătății animalelor de către un medic veterinar cu scopul de a preveni apariția unei boli listate și a bolilor emergente, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 23; aceste vizite sunt folosite și pentru consilierea operatorului în materie de biosecuritate.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dacă acestea există, operatorii pot participa la demersuri colective voluntare de supraveghere a bolilor animalelor.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii se asigură că unitățile aflate în responsabilitatea lor primesc vizite de verificare a sănătății animalelor din partea unui medic veterinar, atunci când este cazul având în vedere riscurile pe care le prezintă unitatea, ținând seama de:

(1) Operatorii se asigură că unitățile aflate în responsabilitatea lor primesc vizite de verificare a sănătății animalelor din partea unui medic veterinar sau a altui profesionist calificat, astfel cum este cazul, având în vedere riscurile pe care le prezintă unitatea, ținând seama de:

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) situația epidemiologică existentă în zonă sau în regiune;

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Vizitele de verificare a sănătăți animalelor se efectuează cu o frecvență proporțională cu riscurile pe care le prezintă unitatea în cauză.

Vizitele de verificare a sănătății animalelor se efectuează cu o frecvență care asigură o prevenire satisfăcătoare a bolilor animalelor și este proporțională cu riscurile pe care le prezintă unitatea în cauză. Autoritatea competentă stabilește norme detaliate privind conținutul și frecvența vizitelor de verificare a sănătății animalelor pentru diferitele tipuri de risc pe care le prezintă diferitele tipuri de unități.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) depistării oricăror semne care indică apariția unei boli listate sau a unei boli emergente;

(a) identificării unor informații privind semnele care indică apariția unei boli listate sau a unei boli emergente;

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) furnizării de informații autorității competente pentru completarea supravegherii prevăzute la articolul 25.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 24

eliminat

Delegarea competenței în ceea ce privește vizitele de verificare a sănătății animalelor

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 cu privire la:

 

(a) completarea:

 

(i) criteriilor stabilite la articolul 23 alineatul (1), de care trebuie să se țină seama la determinarea:

 

– tipului de unitate care trebuie să facă obiectul vizitelor de verificare a sănătății animalelor;

 

 

– frecvenței vizitelor de verificare a sănătăți animalelor;

 

 

(ii) cerințelor stabilite la articolul 23 alineatul (2) privind conținutul și frecvența vizitelor de verificare a sănătății animalelor pentru diferitele tipuri de unități, pentru a se asigura faptul că aceste vizite își ating scopul;

 

(b) determinarea tipului de unitate care trebuie să facă obiectul vizitelor de verificare a sănătății animalelor.

 

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Supravegherea este concepută astfel încât să asigure depistarea timpurie a prezenței bolilor listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (e) și a bolilor emergente prin colectarea, reunirea și analizarea informațiilor relevante referitoare la situația epidemiologică.

(2) Supravegherea este concepută astfel încât să asigure depistarea timpurie a prezenței bolilor listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (e) și a bolilor emergente prin colectarea, reunirea și analizarea informațiilor relevante referitoare la situația epidemiologică. Această supraveghere completează și se bazează pe supravegherea asigurată de operatori, atât individual, cât și în cadrul unor programe voluntare colective.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) experiențele anterioare legate de boli din statul membru, zona sau compartimentul în cauză;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 28 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) stabilirea bolilor listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (e) care urmează să facă obiectul programelor de supraveghere;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) stabilirea bolilor listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (e) care urmează să facă obiectul programelor de supraveghere;

eliminat

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) transmiterea spre informare a programelor de supraveghere către Comisie și către celelalte state membre;

(i) transmiterea programelor de supraveghere către Comisie și către celelalte state membre;

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia) instrumentele de evaluare a programelor utilizate de Comisie și de statele membre.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre care nu sunt indemne sau nu se știe dacă sunt indemne de una sau mai multe dintre bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (c) și care decid să instituie un program de eradicare a bolii listate în cauză în cadrul populațiilor de animale afectate de boala respectivă, program care să acopere părțile relevante din teritoriul statului membru sau din zone ori compartimente ale acestuia („program de eradicare voluntară”) supun programul menționat spre aprobare Comisiei.

(2) Statele membre care nu sunt indemne sau nu se știe dacă sunt indemne de una sau mai multe dintre bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (c) și care decid să instituie un program de eradicare a bolii listate în cauză în cadrul populațiilor de animale afectate de boala respectivă, program care să acopere părțile relevante din teritoriul statului membru sau din zone ori compartimente ale acestuia („program de eradicare voluntară”) supun programul menționat spre aprobare Comisiei prin care:

 

(a) statul membru solicită recunoașterea garanțiilor privind sănătatea animală în Uniune în ceea ce privește circulația animalelor sau produselor pentru respectiva boală; sau

 

(b) programul de eradicare voluntară solicită o contribuție financiară a Uniunii.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, prin intermediul actelor de punere în aplicare, poate modifica sau încheia, dacă este cazul, programele de eradicare aprobate în conformitate cu dispozițiile de la literele (a) și (b). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 255 alineatul (2).

Comisia, prin intermediul actelor de punere în aplicare, poate solicita statelor membre să modifice sau să sisteze, dacă este cazul, programele de eradicare aprobate în conformitate cu dispozițiile de la literele (a) și (b). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 255 alineatul (2).

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 32 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) o identificare precisă a autorităților publice și/sau a părților private implicate din diverse motive în programe, precum și o indicare clară a rolurilor lor respective și a responsabilității în implementarea programelor.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Competențele de executare

Competențele de executare și delegarea competențelor privind indicatorii de performanță

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 35 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) indicatorii de performanță;

eliminat

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 în ceea ce privește stabilirea indicatorilor care măsoară performanțele programelor de eradicare obligatorie sau voluntară menționate la articolele 30, 31 și 32.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când un stat membru are motive să suspecteze că oricare dintre condițiile pentru menținerea statutului de stat membru, zonă sau compartiment indemn de boală a fost încălcată, el întreprinde imediat următoarele:

(1) Atunci când un stat membru are motive să suspecteze sau este avertizat printr-o notificare din partea Comisiei că oricare dintre condițiile pentru menținerea statutului de stat membru, zonă sau compartiment indemn de boală a fost încălcată, el întreprinde imediat următoarele:

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) suspendă circulația animalelor din specia listată pentru boala listată pentru care i s-a aprobat sau recunoscut statutul de indemn de boală către alte state membre, zone sau compartimente cu un statut sanitar superior pentru boala listată;

(a) ia măsuri adecvate în funcție de riscul pe care îl poate reprezenta circulația animalelor pentru boala în cauză;

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, prin intermediul actelor de punere în aplicare, retrage aprobarea statutului de indemn de boală al statului membru sau a zonei, statut acordat conform articolului 36 alineatul (3) sau recunoașterea statutului de indemn de boală al unui compartiment, statut acordat conform articolului 37 alineatul (4), după primirea informației, de la statul membru în cauză, menționate la alineatul (3) al prezentului articol conform căreia nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru menținerea statutului de indemn de boală.

Comisia, prin intermediul actelor de punere în aplicare, retrage imediat aprobarea statutului de indemn de boală al statului membru sau a zonei, statut acordat conform articolului 36 alineatul (3) sau recunoașterea statutului de indemn de boală al unui compartiment, statut acordat conform articolului 37 alineatul (4).

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 cu privire la normele aplicabile pentru suspendarea, retragerea și restabilirea statutului de indemn de boală, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 cu privire la măsurile care trebuie adoptate de statul membru în cauză și la investigațiile care trebuie efectuate de acesta, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Partea 2 – Capitolul IV a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL 4A LABORATOARELE OFICIALE DE SĂNĂTATE ANIMALĂ

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 42a

 

Rețeaua europeană de laboratoare oficiale de sănătate animală

 

(1) Rețeaua europeană de laboratoare este alcătuită din laboratoarele de referință ale Uniunii, laboratoarele naționale de referință și laboratoarele oficiale de sănătate animală.

 

(2) Laboratoarele din rețeaua europeană, în exercitarea sarcinilor și a responsabilităților lor, cooperează cu scopul ca supravegherea bolilor animalelor și programele de control și eradicare prevăzute în prezentul regulament să fie bazate pe standardele științifice cele mai avansate și în diagnosticarea solidă și fiabilă.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 42 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 42b

 

Laboratoarele de referință ale Uniunii

 

(1) Comisia desemnează laboratoarele de referință ale Uniunii, în cazul bolilor pentru care, din cauza impactului lor asupra sănătății sau a economiei, această desemnare este necesară pentru îndeplini obiectivele prezentului regulament.

 

(2) Aceste desemnări sunt realizate prin intermediul unui proces public de selecție și revizuite periodic.

 

(3) Laboratoarele de referință ale Uniunii:

 

(a) funcționează în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 privind „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de testare și calibrare” și sunt evaluate și acreditate în conformitate cu standardul respectiv de către un organism național de acreditare care funcționează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

 

(b) sunt imparțiale și nu au conflicte de interese în ceea ce privește exercitarea sarcinilor lor ca laboratoare de referință ale Uniunii;

 

(c) dispun de personal cu calificare adecvată și formare corespunzătoare în tehnicile de analiză, testare și diagnosticare aplicate în domeniul lor de competență, precum și de personal auxiliar, după caz;

 

(d) dețin sau au acces la infrastructura, echipamentele și produsele necesare îndeplinirii sarcinilor care li se încredințează;

 

(e) se asigură că membrii personalului lor au o bună cunoaștere a standardelor și a practicilor internaționale și iau în considerare ultimele evoluții ale cercetării la nivel național, internațional și al Uniunii în cursul activității lor;

 

(f) dispun de echipamentele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în situații de urgență;

 

(g) atunci când este cazul, sunt dotate pentru a îndeplini standardele de biosecuritate relevante în cursul activității lor, ținând seama de ultimele evoluții ale cercetării la nivel național, internațional și la nivelul Uniunii; dispun de echipamentele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în situații de urgență; dacă este cazul, dispun de echipamentele necesare pentru respectarea standardelor de biosecuritate relevante.

 

(4) Comisia are responsabilitatea să stabilească, prin acte delegate, sarcinile și responsabilitățile specifice ale laboratoarelor de referință ale Uniunii și, după caz, cerințele minime privind instalațiile, echipamentele și personalul necesar.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 42 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 42c

 

Laboratoare naționale de referință

 

(1) Statele membre desemnează unul sau mai multe laboratoare naționale de referință pentru fiecare laborator de referință al Uniunii desemnat în conformitate cu articolul 42b alineatul (1).

 

(2) Laboratoarele naționale de referință trebuie să îndeplinească cerințele articolului 42b alineatul (2).

 

(3) Comisia are responsabilitatea să stabilească, prin acte delegate, sarcinile și responsabilitățile specifice ale laboratoarelor de referință naționale și, după caz, cerințele minime privind instalațiile, echipamentele și personalul necesar. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 255 alineatul (2).

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 42 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 42d

 

Coordonarea generală a laboratoarelor

 

(1) Laboratoarele de referință ale Uniunii și laboratoarele naționale de referință, în limitele competențelor lor:

 

 

(i) garantează că laboratoarele oficiale de sănătate animală prevăzute la articolul 42e primesc informații actualizate privind metodele disponibile;

 

(ii) organizează teste comparative între laboratoare și solicită participarea activă a acestora;

 

(iii) identifică și răspund la necesitățile de formare a personalului laboratoarelor;

 

(iv) evaluează calitatea și adecvarea reactivilor și a kiturilor utilizate la diagnosticele laboratorului și produc și distribuie materiale de referință.

 

(2) Laboratoarelor de referință ale Uniunii și laboratoarelor naționale de referință sunt responsabile pentru coordonarea generală a rețelei de laboratoare de sănătate animală care intră în jurisdicția lor teritorială.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 42 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 42e

 

Laboratoarele oficiale ale sănătății animale

 

(1) Autoritățile competente desemnează laboratoare oficiale pentru a realiza analiza și diagnosticările laboratorului cu privire la bolile animalelor.

 

(2) Autoritățile competente pot desemna ca laborator oficial numai un laborator care:

 

(a) are expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru a efectua analize, teste sau diagnosticări pe eșantioane;

 

(b) are un număr suficient de angajați calificați și cu experiență în domeniu;

 

(c) este imparțial și nu este afectat de niciun conflict de interese în privința exercitării sarcinilor pe care le are în calitate de laborator oficial;

 

(d) poate oferi la timp rezultatele analizei, ale probei sau ale diagnosticului;

 

(e) dispune de un sistem de asigurare a calității în vederea asigurării unor rezultate solide și fiabile prin metodele de analizare și diagnosticare de laborator.

 

(3) Laboratoarele oficiale de sănătate animală cooperează cu laboratoarele naționale de referință ale statelor membre cu scopul de a garanta că sarcinile și responsabilitățile lor sunt îndeplinite în conformitate cu standardele științifice și standardele de calitate cele mai avansate.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) fonduri de urgență;

(v) resurse bugetare și, dacă este cazul, crearea de fonduri speciale;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre se consultă cu părțile interesate relevante la elaborarea și actualizarea planurilor de urgență.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) noile evoluții și cunoștințe referitoare la instrumentele de control al bolilor.

(c) noile evoluții și cunoștințe referitoare la bolile listate și instrumentele de control al bolilor.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot adopta măsuri privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar în cazul bolilor listate pentru a asigura cât mai eficient cu putință prevenirea și controlul bolilor respective, cu condiția ca măsurile în cauză să respecte normele privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar stabilite prin actele delegate adoptate în temeiul articolului 47.

Statele membre adoptă măsuri privind utilizarea responsabilă a medicamentelor de uz veterinar în cazul bolilor infecțioase pentru a asigura cât mai eficient cu putință prevenirea și controlul bolilor respective, cu condiția ca măsurile în cauză să respecte normele privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar stabilite prin actele delegate adoptate în temeiul articolului 47.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a determina dacă și cum anume să folosească medicamente de uz veterinar ca măsuri de prevenire și control al unei boli listate specifice, statele membre iau în considerare următoarele criterii:

(2) Pentru a determina dacă și cum anume să folosească medicamente de uz veterinar ca măsuri de prevenire și control al unei boli specifice, statele membre iau în considerare următoarele criterii:

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) disponibilitatea, eficacitatea și riscurile pe care le prezintă medicamentele de uz veterinar;

(c) disponibilitatea, eficacitatea și riscurile pe care le prezintă medicamentele de uz veterinar, precum și efectele dăunătoare ale rezistenței la antimicrobiene;

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Pentru a reduce rezistența la antimicrobiene și în conformitate cu acțiunea nr. 5 din Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Planul de acțiune împotriva amenințărilor tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene, statele membre, în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, raportează Comisiei cu privire la utilizarea pe teritoriul lor a medicamentelor de uz veterinar care conțin antibiotice. Uniunea stabilește ulterior obiective de reducere adecvate în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) condițiile specifice de utilizare a medicamentelor de uz veterinar pentru o anumită boală listată;

(b) condițiile specifice de utilizare a medicamentelor de uz veterinar pentru o boală specifică;

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) măsurile de reducere a riscurilor pentru prevenirea răspândirii bolilor listate prin animalele tratate cu medicamente de uz veterinar sau prin produsele provenite de la astfel de animale;

(d) măsurile de reducere a riscurilor pentru prevenirea răspândirii bolilor prin animalele tratate cu medicamente de uz veterinar sau prin produsele provenite de la astfel de animale;

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) supravegherea în urma utilizării vaccinurilor sau a altor medicamente de uz veterinar pentru boli listate specifice.

(e) supravegherea în urma utilizării vaccinurilor sau a altor medicamente de uz veterinar pentru boli specifice.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) dispoziții privind utilizarea care li se poate da animalelor vaccinate de urgență.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Comisia asigură un proces accelerat de dezvoltare și înregistrare pentru agenții patogeni apăruți recent și/sau să importe produse pentru sănătatea animalelor înregistrate corespunzător.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pune sub supraveghere oficială unitatea, gospodăria, structura din sectorul alimentelor sau al furajelor ori unitatea producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc în care există suspiciunea de apariție a bolii;

(a) pune sub supraveghere oficială unitatea, structura din sectorul alimentelor sau al furajelor, întreprinderea de transport, unitatea de comercializare ori unitatea producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc în care există suspiciunea de apariție a bolii;

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) animalelor captive din unitatea, gospodăria, structura din sectorul alimentelor sau al furajelor ori unitatea producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc implicat;

(i) animalelor captive din unitate, din structura din sectorul alimentelor și al furajelor, din structura din sectorul transporturilor, din structura din sectorul comercializării animalelor ori din unitatea producătoare de subproduse de origine animală sau din orice alt loc implicat;

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) produselor din unitatea, gospodăria, structura din sectorul alimentelor sau al furajelor ori unitatea producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc relevant pentru eventuala răspândire a bolii listate respective;

(ii) produselor din unitate, din structura din sectorul alimentelor și al furajelor, din structura din sectorul transporturilor, din structura din sectorul comercializării animalelor sau din orice alt loc relevant pentru eventuala răspândire a bolii listate respective;

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) aplică măsurile de biosecuritate adecvate pentru prevenire răspândirii agentului patogen al bolii listate în cauză la alte animale sau la oameni;

(c) se asigură că se aplică măsurile de biosecuritate adecvate pentru prevenirea răspândirii agentului patogen al bolii listate în cauză la alte animale sau la oameni;

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) restricționează circulația animalelor captive, a produselor obținute din acestea și, dacă este cazul, a persoanelor, vehiculelor și a oricăror altor materiale și echipamente prin care agentul patogen s-a fi putut răspândi la sau de la unitatea, gospodăriile, structurile din sectorul alimentelor sau al furajelor ori unitățile producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc în care există suspiciunea de apariție a bolii, atât cât este necesar pentru prevenirea răspândirii bolii listate în cauză;

(e) restricționează circulația animalelor captive, a produselor obținute din acestea și, dacă este cazul, a persoanelor, vehiculelor și a oricăror altor materiale și echipamente prin care agentul patogen s-ar fi putut răspândi la sau de la unitate, structurile din sectorul alimentelor și al furajelor, structurile din sectorul transporturilor, structurile din sectorul comercializării animalelor ori unitățile producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc în care există suspiciunea de apariție a bolii, atât cât este necesar pentru prevenirea răspândirii bolii listate în cauză;

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) ia orice alte măsuri necesare de control al bolilor, ținând seama de măsurile de control al bolilor menționate în secțiunea 4, privind:

(f) ia orice alte măsuri necesare de control al bolilor, ținând seama de măsurile de control al bolilor menționate în secțiunea 4, și se asigură că măsurile de control, oricare ar fi ele, scutesc animalele afectate de durerea și suferința care pot fi evitate, privind:

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera f – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) aplicarea de către autoritatea competentă a măsurilor de investigare prevăzute la articolul 54 alineatul (1) și a măsurilor de control al bolilor prevăzute la literele (a)(d) din prezentul alineat la alte unități, unități epidemiologice din cadrul acestora, gospodării, structuri din sectorul alimentelor sau al furajelor sau unități producătoare de subproduse de origine animală;

(i) aplicarea de către autoritatea competentă a măsurilor de investigare prevăzute la articolul 54 alineatul (1) și a măsurilor de control al bolilor prevăzute la literele (a)-(d) din prezentul alineat la alte unități, unități epidemiologice din cadrul acestora, structuri din sectorul alimentelor și al furajelor, structuri din sectorul transporturilor, structuri din sectorul comercializării animalelor sau unități producătoare de subproduse de origine animală;

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să identifice unitățile și unitățile epidemiologice din cadrul acestora, gospodăriile, structurile din sectorul alimentelor sau al furajelor, unitățile producătoare de subproduse de origine animală ori orice alte locuri de contact în care animalele din specia listată pentru boala listată suspectată ar fi putut fi infectate, infestate sau contaminate;

(c) să identifice unitățile și unitățile epidemiologice din cadrul acestora, structurile din sectorul alimentelor și al furajelor, structurile din sectorul transporturilor, structurile din sectorul comercializării animalelor, unitățile producătoare de subproduse de origine animală ori orice alte locuri de contact în care animalele din specia listată pentru boala listată suspectată ar fi putut fi infectate, infestate sau contaminate;

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 59 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Revocarea măsurilor preliminare de control al bolilor atunci când a fost infirmată prezența bolii listate

Revocarea măsurilor preliminare de control al bolilor atunci când a fost infirmată prezența bolii listate sau a unei boli emergente

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 59

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă continuă să aplice măsurile preliminare de control al bolilor prevăzute la articolul 55 alineatul (1) și la articolul 56 până la infirmarea prezenței bolilor listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a), pe baza informațiilor menționate la articolul 58 alineatul (1) sau a normelor adoptate în temeiul articolului 58 alineatul (2).

Autoritatea competentă continuă să aplice măsurile preliminare de control al bolilor prevăzute la articolul 55 alineatul (1) și la articolul 56 până la infirmarea prezenței bolilor listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a) sau a unei boli emergente, pe baza informațiilor menționate la articolul 58 alineatul (1) sau a normelor adoptate în temeiul articolului 58 alineatul (2).

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 60 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) declară unitatea, gospodăria, structura din sectorul alimentelor sau al furajelor, unitatea producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc afectat ca fiind infectat oficial cu boala listată respectivă;

(a) declară unitatea, structura din sectorul alimentelor și al furajelor, structura din sectorul transporturilor, structura din sectorul comercializării animalelor, unitatea producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc afectat ca fiind infectat oficial cu boala listată respectivă;

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul apariției unui focar al uneia dintre bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a) la animalele captive dintr-o unitate, gospodărie, structură din sectorul alimentelor sau al furajelor, unitate producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc, autoritatea competentă ia imediat una sau mai multe dintre următoarele măsuri de control al bolilor, pentru a preveni răspândirea bolii listate respective:

(1) În cazul apariției unui focar al uneia dintre bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a) la animalele captive dintr-o unitate, structură din sectorul alimentelor și al furajelor, structură din sectorul transporturilor, structură din sectorul comercializării animalelor, unitate producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc, autoritatea competentă ia imediat una sau mai multe dintre următoarele măsuri de control al bolilor, pentru a preveni răspândirea bolii listate respective:

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) uciderea și eliminarea sau sacrificarea animalelor care pot fi contaminate și pot contribui la răspândirea bolii listate;

(b) uciderea și eliminarea sau sacrificarea prin metode umane a animalelor care pot fi contaminate și pot contribui la răspândirea bolii listate, cu condiția ca aceasta să fie efectuată astfel încât animalele să fie scutite de orice durere, angoasă sau suferință care poate fi evitată;

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) vaccinarea sau tratarea cu alte medicamente de uz veterinar a animalelor captive conform articolului 46 alineatul (1) și a oricăror acte delegate adoptate în temeiul articolului 47 alineatul (1);

(d) vaccinarea sau tratarea cu alte medicamente de uz veterinar a animalelor captive conform articolului 46 alineatul (1) și a oricăror acte delegate adoptate în temeiul articolului 47 alineatul (1), de preferință vaccinarea care permite animalelor să supraviețuiască și nu are nicio consecință negativă asupra comerțului în cadrul Uniunii și cu țări terțe;

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) curățarea, dezinfectarea, dezinfestarea sau orice alte măsuri de biosecuritate necesare care pot fi aplicate în unitatea, gospodăria, structura din sectorul alimentelor sau al furajelor, unitatea producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc afectat pentru a minimiza riscul de răspândire a bolii listate;

(f) curățarea, dezinfectarea, dezinfestarea sau orice alte măsuri de biosecuritate necesare care pot fi aplicate în unitate, structura din sectorul alimentelor și al furajelor, structura din sectorul transporturilor, structura din sectorul comercializării animalelor, unitatea producătoare de subproduse de origine animală sau orice alt loc afectat pentru a minimiza riscul de răspândire a bolii listate;

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) tipul de producție și unitățile epidemiologice din cadrul unității, gospodăriei, structurii din sectorul alimentelor sau al furajelor, unității producătoare de subproduse de origine animală sau oricărui alt loc afectat.

(b) tipul de producție și unitățile epidemiologice din cadrul unității, structurii din sectorul alimentelor și al furajelor, structurii din sectorul transporturilor, structurii din sectorul comercializării animalelor, unității producătoare de subproduse de origine animală sau oricărui alt loc afectat.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) efectul măsurilor asupra diversității genetice a animalelor de fermă și necesitatea de a conserva resursele genetice ale animalelor de fermă.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea competentă autorizează repopularea unității, gospodăriei sau a oricărui alt loc numai atunci când:

(3) Autoritatea competentă autorizează repopularea unității sau a oricărui alt loc numai atunci când:

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) a trecut o perioadă de timp suficientă pentru evitarea recontaminării unității, gospodăriei, structurii din sectorul alimentelor sau al furajelor, unității producătoare de subproduse de origine animală sau oricărui alt loc afectat de boala listată care a produs focarul menționat la alineatul (1).

(b) a trecut o perioadă de timp suficientă pentru evitarea recontaminării unității, structurii din sectorul alimentelor și al furajelor, structurii din sectorul transporturilor, structurii din sectorul comercializării animalelor, unității producătoare de subproduse de origine animală sau oricărui alt loc afectat de boala listată care a produs focarul menționat la alineatul (1).

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea competentă extinde măsurile de control al bolilor prevăzute la articolul 61 alineatul (1) la alte unități sau unități epidemiologice din cadrul acestora, gospodării, structuri din sectorul alimentelor sau al furajelor, unități producătoare de subproduse de origine animală sau orice alte locuri sau mijloace de transport la, de la sau prin care ancheta epidemiologică prevăzută la articolul 57 alineatul (1), rezultatele investigațiilor clinice sau de laborator sau alte date epidemiologice oferă motive să se suspecteze că s-ar răspândi boala listată menționată la articolul 8 alineatul (1) litera (a) pentru care au fost adoptate măsurile respective.

(1) Autoritatea competentă extinde măsurile de control al bolilor prevăzute la articolul 61 alineatul (1) la alte unități sau unități epidemiologice din cadrul acestora, structuri din sectorul alimentelor și al furajelor, structuri din sectorul transporturilor, structuri din sectorul comercializării animalelor, unități producătoare de subproduse de origine animală sau orice alte locuri sau mijloace de transport la, de la sau prin care ancheta epidemiologică prevăzută la articolul 57 alineatul (1), rezultatele investigațiilor clinice sau de laborator sau alte date epidemiologice oferă motive să se suspecteze că s-ar răspândi boala listată menționată la articolul 8 alineatul (1) litera (a) pentru care au fost adoptate măsurile respective.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care ancheta epidemiologică prevăzută la articolul 57 alineatul (1) indică faptul că originea probabilă a bolii listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a) este un alt stat membru sau că boala listată este posibil să se fi răspândit într-un alt stat membru, autoritatea competentă informează în acest sens statul membru respectiv.

(2) În cazul în care ancheta epidemiologică prevăzută la articolul 57 alineatul (1) indică faptul că originea probabilă a bolii listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a) este un alt stat membru sau că boala listată este posibil să se fi răspândit într-un alt stat membru, autoritatea competentă informează în acest sens statul membru respectiv și Comisia.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă stabilește o zonă de restricție în jurul unității, gospodăriei, structurii din sectorul alimentelor sau al furajelor, unității producătoare de subproduse de origine animală sau altor locuri afectate de apariția unui focar de boală listată menționată la articolul 8 alineatul (1) litera (a) în rândul animalelor captive, după caz, ținând seama de:

Autoritatea competentă stabilește o zonă de restricție în jurul unității, structurii din sectorul alimentelor și al furajelor, structurii din sectorul transporturilor, structurii din sectorul comercializării animalelor, unității producătoare de subproduse de origine animală sau altor locuri afectate de apariția unui focar de boală listată menționată la articolul 8 alineatul (1) litera (a) în rândul animalelor captive, după caz, ținând seama de:

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) costurilor directe și indirecte impuse sectoarelor afectate și a economiei în ansamblu;

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când stabilește zona de restricție, autoritatea competentă respectă principiul proporționalității.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) identificarea unităților, gospodăriilor, structurilor din sectorul alimentelor sau al furajelor, unităților producătoare de subproduse de origine animală sau a altor locuri în care sunt ținute animale captive din speciile listate pentru boala listată respectivă;

(a) identificarea unităților, structurilor din sectorul alimentelor și al furajelor, structurilor din sectorul transporturilor, structurilor din sectorul comercializării animalelor, unităților producătoare de subproduse de origine animală sau a altor locuri în care sunt ținute animale captive din speciile listate pentru boala listată respectivă;

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) vizite la unitățile, gospodăriile, structurile din sectorul alimentelor sau al furajelor, unitățile producătoare de subproduse de origine animală sau alte locuri în care sunt ținute animale captive din speciile listate pentru boala listată respectivă și, dacă este necesar, examinări, prelevarea de eșantioane și analizarea în laborator a eșantioanelor;

(b) vizite la unitățile, structurile din sectorul alimentelor și al furajelor, structurile din sectorul transporturilor, structurile din sectorul comercializării animalelor, unitățile producătoare de subproduse de origine animală sau alte locuri în care sunt ținute animale captive din speciile listate pentru boala listată respectivă și, dacă este necesar, examinări, prelevarea de eșantioane și analizarea în laborator a eșantioanelor;

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) desemnarea sau, dacă este cazul, autorizarea unei unități producătoare de alimente în scopul sacrificării animalelor sau tratării produselor de origine animală provenite din zonele de restricție;

(g) desemnarea sau, dacă este cazul, autorizarea unei unități producătoare de alimente în scopul sacrificării animalelor, prin asomare prealabilă, sau tratării produselor de origine animală provenite din zonele de restricție;

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 67 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) procedurile de curățare, dezinfectare și dezinfestare prevăzute la articolul 65 alineatul (1) litera (f), precizându-se, dacă este cazul, dacă se utilizează în acest scop produse biocide;

(b) principiile privind procedurile de curățare, dezinfectare și dezinfestare prevăzute la articolul 65 alineatul (1) litera (f), precizându-se, dacă este cazul, dacă se utilizează în acest scop produse biocide;

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 69 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Animalele vaccinate de urgență pot fi valorificate în scopuri specifice în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) litera (f).

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 69 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) În cazul în care vaccinul utilizat este certificat ca fiind sigur pentru consumul uman, sacrificarea ulterioară a animalelor neinfectate vaccinate ar trebui evitată.

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Partea 3 – titlul 2 – capitolul 1 – secțiunea 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Animalele sălbatice

Animalele sălbatice și animalele domesticite care nu sunt ținute în captivitate

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 70 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Animalele sălbatice

Animalele sălbatice și animalele domesticite care nu sunt ținute în captivitate

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În caz de suspiciune sau de confirmare oficială a apariției unei boli listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a) la animale sălbatice, statul membru afectat:

(1) În caz de suspiciune sau de confirmare oficială a apariției unei boli listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a) la animale sălbatice sau la animale domesticite care nu sunt ținute în captivitate, statul membru afectat:

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) monitorizează populația de animale domesticite care nu sunt ținute în captivitate, dacă această monitorizare este relevantă pentru boala listată în cauză;

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) ia măsurile necesare de prevenire și control al bolilor pentru a evita răspândirea în continuare a bolii listate respective.

(b) ia măsurile necesare de prevenire și control al bolilor pentru a evita răspândirea în continuare a bolii listate respective sau pentru a permite eradicarea acesteia și se asigură că orice măsură de control scutește animalele afectate de durerea și suferința care pot fi evitate.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) animalele sălbatice afectate;

(b) animalele sălbatice afectate și animalele domesticite afectate care nu sunt ținute în captivitate ;

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) contactul animalelor sălbatice cu animalele captive și riscul aferent de contaminare reciprocă;

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) contactul direct al animalelor afectate cu omul și apropierea spațială de oameni;

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 71 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 71a

 

Domeniul de aplicare al capitolului 2

 

Următoarele dispoziții ale capitolului 2 se aplică în ceea ce privește bolile listate la articolul 8 alineatul (1) litera (c) doar în cazul statelor membre care au elaborat un program național.

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 74 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) aplică măsuri de control al bolilor pentru limitarea răspândirii bolii listate în cauză din teritoriul, unitatea, gospodăria, structura din sectorul alimentelor sau al furajelor, unitatea producătoare de subproduse de origine animală sau alt loc afectat;

(a) aplică măsuri de control al bolilor pentru limitarea răspândirii bolii listate în cauză din teritoriul, unitatea, structura din sectorul alimentelor și al furajelor, structura din sectorul transporturilor, structura din sectorul comercializării animalelor, unitatea producătoare de subproduse de origine animală sau alt loc afectat;

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 74 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) aplicarea măsurilor preliminare de control al bolilor prevăzute la alineatul (1) litera (a) la alte unități sau unități epidemiologice din cadrul acestora, gospodării, structuri din sectorul alimentelor sau al furajelor, unități producătoare de subproduse de origine animală sau alte locuri;

(b) aplicarea măsurilor preliminare de control al bolilor prevăzute la alineatul (1) litera (a) la alte unități sau unități epidemiologice din cadrul acestora, structuri din sectorul alimentelor și al furajelor, structuri din sectorul transporturilor, structuri din sectorul comercializării animalelor, unități producătoare de subproduse de origine animală sau alte locuri;

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) aplică, dacă este cazul, măsuri de control și de prevenire a răspândirii bolii în statul membru, aria, zona sau compartimentul care nu face obiectul unui program de eradicare voluntară prevăzut la articolul 30 alineatul (2) pentru boala listată în cauză.

eliminat

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) animalele captive afectate;

(b) animalele captive afectate, considerând în special apartenența lor la o rasă sau la o varietate pe cale de dispariție;

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Partea 3 – titlul 2 – capitolul 2 – secțiunea 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Animalele sălbatice

Animalele sălbatice și animalele domesticite care nu sunt ținute în captivitate

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 80 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Animalele sălbatice

Animalele sălbatice și animalele domesticite care nu sunt ținute în captivitate

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 80 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În caz de suspiciune sau de confirmare oficială a apariției unei boli listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) la animale sălbatice, autoritatea competentă din statul membru afectat:

(1) În caz de suspiciune sau de confirmare oficială a apariției unei boli listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) la animale sălbatice și la animale domesticite care nu sunt ținute în captivitate, autoritatea competentă din statul membru afectat:

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 80 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul apariției unui focar al unei boli listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (c) la animale sălbatice, autoritatea competentă din statul membru afectat:

(2) În cazul apariției unui focar al unei boli listate care nu intră sub incidența dispozițiilor menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) la animale sălbatice și la animale domesticite care nu sunt ținute în captivitate, autoritatea competentă din statul membru afectat:

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 80 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) animalele sălbatice afectate;

(b) animalele sălbatice afectate și animalele domesticite afectate care nu sunt ținute în captivitate;

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 80 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) contactul animalelor sălbatice cu animalele captive și riscul aferent de contaminare reciprocă;

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 80 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) contactul direct al animalelor afectate cu omul și apropierea spațială de oameni;

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 80 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 în ceea ce privește normele detaliate de completare a măsurilor de control al bolilor care trebuie adoptate în cazul apariției unui focar al unei boli listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) sau (c) la animale sălbatice, astfel cum se prevede alineatul (2) litera (b) din prezentul articol..

(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 în ceea ce privește normele detaliate de completare a măsurilor de control al bolilor care trebuie adoptate în cazul apariției unui focar al unei boli listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) sau (c) la animale sălbatice și la animale domesticite care nu sunt ținute în captivitate, astfel cum se prevede alineatul (2) litera (b) din prezentul articol.

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 86

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 86

eliminat

Derogările de la obligația de înregistrare a transportatorilor de ungulate captive

 

Prin derogare de la articolul 85 alineatul (1), statele membre pot exonera anumite categorii de transportatori de la cerința de înregistrare, ținând seama de următoarele criterii:

 

(a) distanțele pe care aceștia transportă animalele terestre captive în cauză;

 

(b) categoriile, speciile și numărul de animale terestre captive pe care le transportă.

 

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 87 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) tipurile de transportatori care pot fi exonerați de statele membre de la cerința de înregistrare în temeiul articolului 86, cu condiția ca tipul de transport respectiv să prezinte un risc nesemnificativ și ținând seama de criteriile prevăzute la articolul menționat.

eliminat

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 89 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) categoriile și speciile de animale terestre captive sau de material germinativ dintr-o unitate;

(a) categoriile și speciile sau rasele de animale terestre captive sau de material germinativ dintr-o unitate;

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 92 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea competentă autorizează, conform dispozițiilor articolului 89 alineatul (1) și ale articolului 90 litera (a), numai unitățile care:

(1) Autoritatea competentă autorizează, conform dispozițiilor articolului 89 alineatul (1) și ale articolului 90 litera (a), unitățile care:

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 94 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea competentă stabilește procedurile pe care operatorii să le urmeze pentru a solicita autorizarea unităților lor în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), articolul 90 și articolul 91 alineatul (1).

(1) Autoritatea competentă stabilește procedurile pe care operatorii să le urmeze pentru a solicita autorizarea unităților lor în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), articolul 90 și articolul 91 alineatul (1), precum și termenele până la care va efectua inspecțiile la fața locului menționate la alineatul următor.

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 94 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Autoritatea competentă autorizează o unitate în cazul în care, pe baza cererii operatorului și în urma vizitei ulterioare efectuate de autoritatea competentă la fața locului, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, reiese că unitatea îndeplinește toate cerințele referitoare la autorizare menționate la articolul 92 alineatul (1) și în normele adoptate în temeiul articolului 92 alineatul (2).

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 94 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care vizita la fața locului arată că a avut loc un progres evident, dar unitatea nu respectă încă toate cerințele respective, autoritatea competentă poate prelungi autorizația condiționată. Cu toate acestea, durata unei autorizări condiționate nu poate depăși o perioadă totală de șase luni.

În cazul în care vizita la fața locului arată că a avut loc un progres evident, dar unitatea nu respectă încă toate cerințele respective, autoritatea competentă poate prelungi autorizația condiționată și furnizează orientările necesare și eficace pentru a contribui la soluționarea acestei deficiențe. Cu toate acestea, durata unei autorizări condiționate nu poate depăși o perioadă totală de șase luni.

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea competentă reexaminează în mod constant autorizațiile acordate unităților în conformitate cu articolele 92 și 94.

(1) Autoritatea competentă reexaminează în mod constant autorizațiile acordate unităților în conformitate cu articolele 92 și 94. În funcție de factorul risc, autoritatea competentă stabilește frecvența reexaminării sau termene minime și maxime în care trebuie efectuată această reexaminare, precum și cazurile în care aceste termene pot să nu fie respectate.

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 96 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Registrul respectiv este pus la dispoziția celorlalte state membre și a publicului larg.

Registrul respectiv este pus la dispoziția Comisiei, a celorlalte state membre și a publicului larg.

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 97 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) speciile, categoriile, numărul și identificarea animalelor terestre captive din unitatea lor;

(a) speciile, categoriile, numărul și identificarea animalelor terestre captive din unitatea lor, atunci când este cazul;

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 97 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) orice problemă de sănătate a animalelor captive din unitatea lor;

(d) tratarea problemelor de sănătate a animalelor captive din unitatea lor;

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 97 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Unitățile exonerate de la cerința de înregistrare în temeiul articolului 83 pot fi exonerate de statul membru și de la cerința de păstrare a registrelor cu informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

(2) Unitățile exonerate de la cerința de înregistrare în temeiul articolului 83 pot fi exonerate de statul membru și de la cerința de păstrare a registrelor cu informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Statele membre aduc la cunoștința Comisiei toate derogările acordate și țin evidența tuturor unităților de pe teritoriul lor cărora li s-a acordat o derogare.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 98 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) rezultatele investigațiilor clinice și ale testelor de laborator;

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 98 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Unitățile exonerate de la cerința de înregistrare în temeiul articolului 84 pot fi exonerate de statul membru și de la cerința de păstrare a registrelor cu informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

(2) Unitățile exonerate de la cerința de înregistrare în temeiul articolului 84 pot fi exonerate de statul membru și de la cerința de păstrare a registrelor cu informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Statele membre aduc la cunoștința Comisiei toate derogările acordate și țin evidența tuturor unităților de pe teritoriul lor cărora li s-a acordat o derogare.

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Transportatorii exonerați de la cerința de înregistrare în temeiul articolului 86 pot fi exonerați de statul membru și de la cerința de păstrare a registrelor cu informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

(2) Transportatorii exonerați de la cerința de înregistrare în temeiul articolului 86 pot fi exonerați de statul membru și de la cerința de păstrare a registrelor cu informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Statele membre aduc la cunoștința Comisiei toate derogările acordate și țin evidența tuturor unităților de pe teritoriul lor cărora li s-a acordat o derogare.

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 100 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) derogările de la cerințele de ținere a evidențelor pentru:

eliminat

(i) operatorii anumitor tipuri de unități și anumite tipuri de transportatori;

 

(ii) unitățile care dețin și transportatorii care manipulează un număr mic de animale terestre captive sau volume mici de material germinativ;

 

(iii) anumite categorii sau specii de animale terestre captive sau de material germinativ;

 

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Articolul 103 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) informațiilor referitoare la animalele captive din specia porcină și a unităților de creștere a acestora;

(b) următoarelor informații referitoare la animale captive din specia porcină:

 

(i) unitățile de creștere a acestora;

 

(ii) circulația acestora în și din unități;

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 103 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Până la 1 ianuarie 2018, statele membre introduc obligația de înregistrare a câinilor. Până la 31 iulie 2019, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind experiența dobândită de statele membre în ceea ce privește înregistrarea și identificarea câinilor, în special în ceea ce privește animalele fără stăpân. Dacă este cazul, acest raport este însoțit de o propunere privind cerințele minime aplicabile bazelor de date în temeiul alineatului (1).

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 108 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Derogări privind documentele de identificare și documentele de circulație pentru animalele captive din speciile bovină, ovină și caprină

Derogări privind identificarea, documentele de identificare și documentele de circulație pentru animalele captive din speciile bovină, ovină și caprină

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Articolul 108 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la articolul 107 litera (a), statele membre pot scuti operatorii de cerințele de identificare a animalelor captive din speciile ovine și caprine astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004, înlocuind aceste cerințe cu o cerință de identificare a animalelor captive în cauză în conformitate cu secțiunea A.7 a anexei la Regulamentul (CE) nr. 21/2004, până când animalul părăsește exploatația în care s-a născut. Atunci când un animal părăsește exploatația în care s-a născut, acesta este identificat în conformitate cu articol 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004.

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Articolul 112 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Deținătorii de animale de companie se asigură că animalele de companie terestre din speciile enumerate în partea A din anexa I, care sunt deplasate dintr-un stat membru către alt stat membru:

(1) Deținătorii de animale de companie se asigură că animalele de companie terestre din speciile enumerate în partea A din anexa I care sunt deplasate dintr-un stat membru către alt stat membru respectă cerințele Regulamentului (UE) nr. 576/2013.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 112 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) sunt identificate individual printr-un mijloc fizic de identificare;

eliminat

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 112 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sunt însoțite de un document de identificare completat în mod corect și actualizat emis de către autoritatea competentă în conformitate cu dispozițiile articolului 104.

eliminat

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 112 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Deținătorii de animale de companie se asigură că animalele de companie terestre din speciile enumerate în partea B din anexa I, atunci când circulă dintr-un stat membru în alt stat membru, și în cazul în care este impus de normele adoptate în temeiul articolelor 114 și 117, sunt:

(2) Deținătorii de animale de companie se asigură că animalele de companie terestre din speciile enumerate în partea B din anexa I care sunt deplasate dintr-un stat membru către alt stat membru respectă cerințele Regulamentului (UE) nr. 576/2013.

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 112 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) identificate, fie individual, fie pe grupuri;

eliminat

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 112 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) însoțite de documente de identificare completate în mod corect și actualizate, de documente de circulație sau alte documente de identificare și trasabilitate a animalelor, în funcție de speciile de animale în cauză.

eliminat

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 114 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) desemnarea altor autorități sau autorizarea organismelor sau persoanelor fizice, conform articolului 102 alineatul (4) litera (c);

eliminat

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Articolul 114 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vi) documentele de identificare pentru animalele de companie terestre prevăzute la articolul 112 alineatul (1) litera (b) sau documentele de identificare, documentele de circulație sau alte documente pentru animalele de companie terestre captive prevăzute la articolul 112 alineatul (2) litera (b);

eliminat

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 114 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) cerințele de identificare și înregistrare pentru animalele de companie terestre captive din speciile enumerate în anexa I partea B și pentru animalele terestre captive din alte specii decât bovină, ovină, caprină, porcină și ecvidee în cazul în care este necesar, având în vedere riscurile pe care le prezintă respectiva specie, pentru a:

eliminat

(i) asigura o aplicare eficientă a măsurilor de prevenire și control a bolilor prevăzute în prezentul regulament;

 

(ii) facilita trasabilitatea animalelor terestre captive și a circulației acestora în interiorul și între statele membre, precum și intrarea lor în Uniune.

 

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 115 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 privind derogările pentru operatori de la cerințele de identificare și înregistrare prevăzute la articolele 106, 107, 109 și 110:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 privind derogările pentru operatori de la cerințele de identificare și înregistrare prevăzute la articolele 106, 107, 109 și 110, cu condiția de a se asigura trasabilitatea completă:

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Articolul 118 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) rasele;

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Articolul 121 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) circulația respectă Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului.

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 122 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii iau măsurile preventive corespunzătoare și necesare pentru a se asigura că:

(1) Operatorii iau măsurile preventive și de promovare a sănătății corespunzătoare și necesare pentru a se asigura că:

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Articolul 122 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) operațiunile de transport al animalelor terestre captive nu cauzează o posibilă răspândire a bolilor listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (d) la oameni și animale în locurile de colectare, odihnă și destinație;

(b) operațiunile de transport al animalelor terestre captive nu cauzează o posibilă răspândire a bolilor listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (d) la oameni și animale în locurile de colectare, încărcare, descărcare, reîncărcare, odihnă și destinație;

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Articolul 122 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) se ține seama de cerințele aplicabile din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului.

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Articolul 125

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii nu trebuie să deplaseze animalele terestre captive către alt stat membru, cu excepția cazului în care statul membru de destinație își autorizarea expresă înainte de circulație în cazul animalelor care urmează să fie sacrificate în vederea eradicării bolilor ca parte a unui program de eradicare prevăzut la articolul 30 alineatele (1), (2) și (3).

Operatorii nu trebuie să deplaseze animalele terestre captive către alt stat membru, cu excepția cazului în care statul membru de destinație și statele membre de tranzit își dau autorizarea expresă înainte de circulație în cazul animalelor care urmează să fie sacrificate în vederea eradicării bolilor ca parte a unui program de eradicare prevăzut la articolul 30 alineatele (1), (2) și (3).

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Articolul 127 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) pentru o perioadă de timp adecvată pentru respectivele boli listate și pentru specia și categoria de ungulate sau păsări de curte care urmează să fie deplasate, nu au fost introduse în unitatea de origine ungulate captive sau păsări de curte;

(c) pentru o perioadă de timp adecvată pentru respectivele boli listate și pentru specia și categoria de ungulate sau păsări de curte care urmează să fie deplasate, nu au fost introduse în unitatea de origine ungulate captive sau păsări de curte, cu excepția cazurilor în care s-au luat măsuri de biosecuritate adecvate;

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Articolul 128 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) perioadele de reședință prevăzute la articolul 127 litera (b);

 

(a) perioadele de reședință și măsurile de biosecuritate prevăzute la articolul 127 litera (b);

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Articolul 129 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii abatoarelor care primesc ungulate captive sau păsări de curte din alt stat membru sacrifică aceste animale în cel mai scurt timp posibil după sosirea lor și cel mai târziu într-un interval de timp care va fi stabilit prin acte delegate adoptate în temeiul alineatului (2).

(1) Operatorii abatoarelor care primesc ungulate captive sau păsări de curte din alt stat membru sacrifică, prin asomare prealabilă, aceste animale în cel mai scurt timp posibil după sosirea lor și cel mai târziu într-un interval de timp care va fi stabilit prin acte delegate adoptate în temeiul alineatului (2).

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Articolul 130 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 123 alineatul (2), operatorii pot supune ungulatele captive și păsările de curte la cel mult:

(1) Prin derogare de la articolul 123 alineatul (2), operatorii pot supune ungulatele captive și păsările de curte la cel mult trei operațiuni de colectare.

(a) o operațiune de colectare în statul membru de origine;

 

(b) o operațiune de colectare în statul membru de tranzit;

 

(c) o operațiune de colectare în statul membru de destinație.

 

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Articolul 131 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) ungulatele captive și păsările de curte sunt colectate și deplasate la locul de destinație finală în alt stat membru cât mai curând posibil după părăsirea unității de origine și cel târziu într-un interval de timp care urmează a fi stabilit prin acte delegate adoptate în temeiul articolului 132 litera (c);

(b) ungulatele captive și păsările de curte sunt colectate și deplasate la locul de destinație finală cât mai curând posibil după părăsirea unității de origine și cel târziu într-un interval de timp care urmează a fi stabilit prin acte delegate adoptate în temeiul articolului 132 litera (c);

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Articolul 132 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate conform articolului 253 privind:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253, cu condiția ca aceste acte să se bazeze pe date științifice și să țină seama în mod corespunzător de avizele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, privind:

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Articolul 132 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) intervalul de timp dintre momentul plecării ungulatelor captive sau păsărilor de curte din unitatea de origine și plecarea acestora de la operațiunea de colectare către destinația lor finală într-un alt stat membru, în conformitate cu articolul 131 (b);

(c) intervalul de timp dintre momentul plecării ungulatelor captive sau păsărilor de curte din unitatea de origine și plecarea acestora de la operațiunea de colectare către destinația lor finală, în conformitate cu articolul 131 (b);

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Articolul 140 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Operatorii deplasează animalele terestre captive pe teritoriul unui stat membru sau dintr-un stat membru într-altul numai dacă acestea sunt însoțite de un certificat de sănătate animală eliberat de autoritatea competentă a statului membru de origine, în conformitate cu articolul 146 alineatul (1), în cazul în care condițiile menționate la literele (a) și (b) de mai jos sunt întrunite:

(2) Operatorii deplasează animalele terestre captive numai dacă acestea sunt însoțite de un certificat de sănătate animală eliberat de autoritatea competentă a statului membru, în conformitate cu articolul 146 alineatul (1), în cazul în care condițiile menționate la literele (a) și (b) de mai jos sunt întrunite:

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Articolul 152 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Deținătorii de animale de companie efectuează deplasări necomerciale cu animalele de companie din speciile enumerate în anexa I dintr-un stat membru în altul numai în cazul în care:

(1) Deținătorii de animale de companie efectuează deplasări necomerciale cu animalele de companie din speciile enumerate în anexa I dintr-un stat membru în altul în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 576/2013.

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Articolul 152 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) respectivele animale de companie terestre sunt identificate și însoțite de un document de identificare, în cazurile prevăzute la articolul 112 sau în normele adoptate în temeiul articolului 114 litera (e) și articolului 117;

eliminat

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Articolul 152 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cu ocazia deplasării respective, s-au luat măsuri corespunzătoare de prevenire și control a bolilor, pentru a asigura că animalele de companie terestre nu prezintă un risc important de răspândire a bolilor listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (d), precum și a bolilor emergente la animalele terestre captive de la locul de destinație și în timpul transportului.

eliminat

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Articolul 152 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 privind măsurile de prevenire și control a bolilor menționate la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol, pentru a garanta că animalele de companie terestre nu prezintă un risc important de răspândire a bolilor menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (d), precum și a bolilor emergente la animale în timpul transportului și la locul de destinație și, dacă este cazul, luând în considerare starea de sănătate de la locul de destinație.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 576/2013, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 privind măsurile de prevenire și control al bolilor, pentru a garanta că animalele de companie terestre nu prezintă un risc important de răspândire a bolilor menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (d), precum și a bolilor emergente la animale în timpul transportului și la locul de destinație și, dacă este cazul, luând în considerare starea de sănătate de la locul de destinație.

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Articolul 152 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, poate stabili norme privind măsurile de prevenire și de control al bolilor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, precum și în normele adoptate în conformitate cu alineatul (2).

Fără a aduce atingere Regulamentului privind circulația necomercială a animalelor de companie, Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, poate stabili norme privind măsurile de prevenire și control a bolilor prevăzute în normele adoptate în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Articolul 169 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o boală, alta decât bolile listate, constituie un risc important pentru starea de sănătate a animalelor terestre captive dintr-un stat membru, statul membru în cauză poate lua măsuri naționale pentru a controla această boală, cu condiția ca aceste măsuri să nu:

În cazul în care o boală, alta decât bolile listate, constituie un risc important pentru starea de sănătate a animalelor terestre captive dintr-un stat membru, statul membru în cauză poate lua măsuri naționale pentru a preveni introducerea sau răspândirea acestei boli, cu condiția ca aceste măsuri:

(a) îngreunează circulația animalelor și a produselor între statele membre;

(a) să nu îngreuneze circulația animalelor și a produselor între statele membre decât dacă această măsură este justificată din punct de vedere științific din rațiuni legate de controlul bolilor infecțioase;

(b) depășească limitele a ceea ce este corespunzător și necesar pentru a controla respectiva boală.

(b) să fie proporționale cu riscul și să nu depășească limitele a ceea ce este corespunzător și necesar pentru a controla respectiva boală.

 

Comisia este notificată în avans de către statele membre în legătură cu orice măsuri naționale propuse menționate la primul paragraf care ar putea afecta circulația între statele membre.

 

În cazul în care nu se îndeplinesc cerințele prevăzute la primul paragraf, Comisia poate prezenta obiecții cu privire la măsurile menționate la al doilea paragraf de la prezentul articol sau le poate modifica prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 255 alineatul (2) și intră în vigoare cu efect imediat.

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Articolul 174 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) unitățile de acvacultură în care animalele de acvacultură sunt deținute în scopul de a fi mutate din respectiva unitate de acvacultură fie vii, fie ca produse provenind de la animale de acvacultură; cu toate acestea, o astfel de solicitare nu este necesară în cazul în care acestea sunt deplasate exclusiv:

(a) unitățile de acvacultură în care animalele de acvacultură sunt deținute în scopul de a fi mutate din respectiva unitate de acvacultură fie vii, fie ca produse provenind de la animale de acvacultură.

Amendamentul    270

Propunere de regulament

Articolul 174 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) fie direct pentru distribuția în vederea consumului uman a unor cantități mici către consumatorul final; sau

eliminat

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Articolul 174 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) fie către unitățile locale de vânzare cu amănuntul care aprovizionează direct consumatorul final.

eliminat

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Articolul 174 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă poate scuti operatorii unităților de acvacultură de obligația de a solicita autorizarea atunci când animalele de acvacultură sunt deplasate exclusiv:

 

(i) pentru aprovizionarea directă a consumatorului final cu cantități mici destinate consumului uman; sau

 

(ii) către unitățile locale de vânzare cu amănuntul care aprovizionează direct consumatorul final,

 

cu condiția ca aceste deplasări să nu prezinte un risc semnificativ.

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Articolul 177 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autorizarea unităților producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor

Autorizarea unităților de prelucrare și a unităților producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Articolul 177

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii unităților producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor se asigură că unitățile lor sunt autorizate de autoritatea competentă în ceea ce privește sacrificarea animalelor acvatice în scop de control al bolilor în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (b), articolul 62, articolul 68 alineatul (1) și articolul 78 alineatele (1) și (2) și cu normele adoptate în temeiul articolului 63, articolului 70 alineatul (3), articolului 71 alineatul (3) și articolului 78 alineatul (3).

Persoanele fizice și juridice care intenționează să devină operatori de unități producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor se asigură că unitățile lor sunt autorizate de autoritatea competentă în ceea ce privește sacrificarea animalelor acvatice în scop de control al bolilor în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (b), articolul 62, articolul 68 alineatul (1) și articolul 78 alineatele (1) și (2) și cu normele adoptate în temeiul articolului 63, articolului 70 alineatul (3), articolului 71 alineatul (3) și articolului 78 alineatul (3).

Amendamentul    275

Propunere de regulament

Articolul 177 – primul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii unităților producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor se asigură că unitățile lor sunt autorizate de autoritatea competentă în ceea ce privește sacrificarea animalelor acvatice în scop de control al bolilor în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (b), articolul 62, articolul 68 alineatul (1) și articolul 78 alineatele (1) și (2) și cu normele adoptate în temeiul articolului 63, articolului 70 alineatul (3), articolului 71 alineatul (3) și articolului 78 alineatul (3).

Operatorii unităților de prelucrare și ai unităților producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor se asigură că unitățile lor sunt autorizate de autoritatea competentă în ceea ce privește sacrificarea animalelor acvatice în scop de control al bolilor în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (b), articolul 62, articolul 68 alineatul (1) și articolul 78 alineatele (1) și (2) și cu normele adoptate în temeiul articolului 63, articolului 70 alineatul (3), articolului 71 alineatul (3) și articolului 78 alineatul (3).

Amendamentul    276

Propunere de regulament

Articolul 178 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a solicita autorizarea unității lor, astfel cum se prevede la articolul 174 alineatul (1), articolul 175, articolul 176 litera (a) și articolul 177 operatorii furnizează autorității competente informații privind:

(1) Pentru a solicita autorizarea unității lor, astfel cum se prevede la articolul 174 alineatul (1), articolul 175, articolul 176 litera (a) și articolul 177, persoanele care intenționează să devină operatori furnizează autorității competente informații privind:

Amendamentul    277

Propunere de regulament

Articolul 178 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) categoriile, speciile și numărul de animale de acvacultură din cadrul unității;

(c) categoriile, speciile și numărul de animale de acvacultură destinate a fi menținute în cadrul unității;

Amendamentul    278

Propunere de regulament

Articolul 178 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) aprovizionarea cu apă și evacuarea apei din unitate.

Amendamentul    279

Propunere de regulament

Articolul 182 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea competentă examinează în mod constant autorizațiile acordate unităților în conformitate cu articolul 179 alineatul (1).

(1) Autoritatea competentă examinează în mod constant autorizațiile acordate unităților în conformitate cu articolul 179 alineatul (1). În funcție de factorul risc, autoritatea competentă stabilește frecvența reexaminării sau termene minime și maxime în care trebuie efectuată această reexaminare, precum și cazurile în care aceste termene pot să nu fie respectate.

Amendamentul    280

Propunere de regulament

Partea IV – titlul II – capitolul 1 – secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

REGISTRUL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU UNITĂȚI DE ACVACULTURĂ ȘI UNITĂȚI PRODUCĂTOARE DE ALIMENTE PROVENITE DE LA ANIMALE ACVATICE RESPONSABILE CU CONTROLUL BOLILOR

registrul autorității competente pentru unități de acvacultură, UNITĂȚI DE PRELUCRARE și unități producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor

Amendamentul    281

Propunere de regulament

Articolul 183 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Registrul pentru unități de acvacultură și unități producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor

Registrul pentru unități de acvacultură, unități de prelucrare și unități producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor

Amendamentul    282

Propunere de regulament

Articolul 183 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) toate unitățile producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor aprobate în conformitate cu articolul 179 alineatul (1).

(c) toate unitățile de prelucrare și unitățile producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor aprobate în conformitate cu articolul 179 alineatul (1).

Amendamentul    283

Propunere de regulament

Articolul 186 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligația de a ține evidențe în cadrul unităților producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor

Obligația de a ține evidențe în cadrul unităților de prelucrare și al unităților producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor

Amendamentul    284

Propunere de regulament

Articolul 186 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii unităților producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor supuse autorizării în conformitate cu articolul 177 țin evidențe actualizate ale tuturor deplasărilor animalelor de acvacultură și ale produselor de origine animală obținute de la aceste animale către și din astfel de unități.

(1) Operatorii unităților de prelucrare și ai unităților producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor supuse autorizării în conformitate cu articolul 177 țin evidențe actualizate ale tuturor deplasărilor animalelor de acvacultură și ale produselor de origine animală obținute de la aceste animale către și din astfel de unități.

Amendamentul    285

Propunere de regulament

Articolul 186 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Operatorii unităților producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor:

(2) Operatorii unităților de prelucrare și ai unităților producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabile cu controlul bolilor:

Amendamentul    286

Propunere de regulament

Articolul 187 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transportatorii de animale de acvacultură și de animale acvatice sălbatice destinate acvaculturii păstrează registre actualizate cu privire la:

Transportatorii de animale de acvacultură și de animale acvatice sălbatice destinate acvaculturii sau eliberării în medii naturale în vederea repopulării resurselor sălbatice păstrează registre actualizate cu privire la:

Amendamentul    287

Propunere de regulament

Articolul 193 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii unităților și ai unităților din sectorul alimentar care primesc animale de acvacultură:

(1) Operatorii unităților și ai unităților din sectorul alimentar care primesc animale acvatice, înainte ca animalele acvatice să fie descărcate:

Amendamentul    288

Propunere de regulament

Articolul 193 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) inspectează transportul pentru a depista orice neregulă;

Amendamentul    289

Propunere de regulament

Articolul 193 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) animalele de acvacultură primite;

(i) animalele acvatice primite;

Amendamentul    290

Propunere de regulament

Articolul 193 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În eventualitatea unei nereguli, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (b), operatorul izolează animalele de acvacultură vizate de neregula respectivă până când autoritatea competentă ia o decizie cu privire la acestea.

(2) În eventualitatea unei nereguli, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (b), operatorul nu permite ca animalele de acvacultură vizate de neregula respectivă să fie descărcate până când autoritatea competentă nu ia o decizie cu privire la acestea.

Amendamentul    291

Propunere de regulament

Articolul 196 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Circulația animalelor de acvacultură destinate statelor membre, zonelor sau compartimentelor care au fost declarate indemne de boală sau care fac obiectul unui program de eradicare și acte delegate

Circulația animalelor acvatice captive destinate statelor membre, zonelor sau compartimentelor care au fost declarate indemne de boală sau care fac obiectul unui program de eradicare și acte delegate

Amendamentul    292

Propunere de regulament

Articolul 196 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii deplasează animale de acvacultură de la o unitate de acvacultură numai în scopurile menționate la litera (a) sau (b) din prezentul articol, în cazul în care aceste animale de acvacultură provin dintr-un stat membru, dintr-o zonă sau dintr-un compartiment care a fost declarat indemn de boală în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) sau articolul 37 alineatul (4) pentru bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) sau (c) atunci când sunt specii listate pentru respectivele boli listate, iar animalele de acvacultură:

(1) Operatorii deplasează animale acvatice captive de la o unitate numai în scopurile menționate la literele (a) și (b) din prezentul articol, în cazul în care aceste animale provin dintr-un stat membru, dintr-o zonă sau dintr-un compartiment care a fost declarat indemn de boală în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) sau articolul 37 alineatul (4) pentru bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) sau (c) atunci când sunt specii listate pentru respectivele boli listate, iar animalele acvatice captive:

Amendamentul    293

Propunere de regulament

Articolul 196 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sunt destinate:

eliminat

(i) unei unități de acvacultură care face obiectul:

 

– înregistrării în conformitate cu articolul 171: sau

 

– autorizării în conformitate cu articolele 174, 175, 176 și 177; sau

 

(ii) eliberării în natură.

 

Amendamentul    294

Propunere de regulament

Articolul 196 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) speciilor, categoriilor și etapei de viață ale animalelor de acvacultură;

(a) speciilor, categoriilor și etapei de viață ale animalelor acvatice captive;

Amendamentul    295

Propunere de regulament

Articolul 196 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) utilizării preconizate pentru animalele de acvacultură;

(c) utilizării preconizate pentru animalele acvatice captive;

Amendamentul    296

Propunere de regulament

Articolul 196 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) locului de destinație pentru animalele de acvacultură;

(d) locului de destinație pentru animalele acvatice captive;

Amendamentul    297

Propunere de regulament

Articolul 197

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la articolul 196 alineatul (1), statele membre pot să autorizeze operatorii să deplaseze animale de acvacultură într-o zonă sau un compartiment din alt stat membru pentru care s-a instituit un program de eradicare în conformitate cu articolul 30 alineatele (1) și (2) în ceea ce privește bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) literele (b) și (c), dintr-o altă zonă sau alt compartiment pentru care un astfel de program a fost, de asemenea, instituit pentru aceleași boli listate, cu condiția ca această deplasare să nu pună în pericol statutul sanitar al statului membru, zonei sau compartimentului de destinație.

Prin derogare de la articolul 196 alineatul (1), statele membre pot să autorizeze operatorii să deplaseze animale de acvacultură într-o zonă sau un compartiment de pe teritoriul lor pentru care s-a instituit un program de eradicare în conformitate cu articolul 30 alineatele (1) și (2) în ceea ce privește bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) literele (b) și (c), dintr-o zonă sau un compartiment dintr-un alt stat membru pentru care un astfel de program a fost, de asemenea, instituit pentru aceleași boli listate, cu condiția ca această deplasare să nu pună în pericol statutul sanitar al statului membru, zonei sau compartimentului de destinație.

Amendamentul    298

Propunere de regulament

Articolul 198

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot solicita ca animalele de acvacultură să fie eliberate în natură numai în cazul în care provin dintr-un stat membru, o zonă sau un compartiment declarate indemne de boală în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) sau articolul 37 alineatul (1), în ceea ce privește bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) literele (b) și (c) pentru care specia de animale de acvacultură care urmează să fie deplasate este o specie listată, indiferent de statutul sanitar al zonei în care urmează să fie eliberate.

Statele membre pot solicita ca animalele acvatice să fie eliberate în natură numai în cazul în care provin dintr-un stat membru, o zonă sau un compartiment declarate indemne de boală în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) sau articolul 37 alineatul (1), în ceea ce privește bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) literele (b) și (c) pentru care specia de animale acvatice care urmează să fie deplasate este o specie listată, indiferent de statutul sanitar al zonei în care urmează să fie eliberate animalele acvatice.

Amendamentul    299

Propunere de regulament

Articolul 199 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolele 196 și 197 se aplică, de asemenea, circulației animalelor acvatice sălbatice destinate unei unități de acvacultură sau unei unități producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor care face obiectul:

(1) Articolele 196 și 197 se aplică, de asemenea, circulației animalelor acvatice sălbatice destinate unei unități de acvacultură, unei unități de prelucrare sau unei unități producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor care face obiectul:

Amendamentul    300

Propunere de regulament

Articolul 200 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Circulația animalelor de acvacultură destinate statelor membre, zonelor sau compartimentelor care au fost declarate indemne de boală sau care fac obiectul unui program de eradicare și acte delegate

Circulația animalelor acvatice captive destinate consumului uman în state membre, zone sau compartimente care au fost declarate indemne de boală sau care fac obiectul unui program de eradicare și acte delegate

Amendamentul    301

Propunere de regulament

Articolul 200 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii deplasează animale de acvacultură de la o unitate de acvacultură numai în scopurile menționate la litera (a) sau (b) din prezentul alineat, în cazul în care aceste animale de acvacultură provin dintr-un stat membru, dintr-o zonă sau dintr-un compartiment care a fost declarat indemn de boală în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) sau articolul 37 alineatul (4) pentru bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) sau (c) atunci când sunt specii listate pentru respectivele boli listate, iar acestea:

(1) Operatorii deplasează animale acvatice captive destinate consumului uman de la o unitate numai în scopurile menționate la litera (a) sau (b) din prezentul alineat, în cazul în care aceste animale provin dintr-un stat membru, dintr-o zonă sau dintr-un compartiment care a fost declarat indemn de boală în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) sau articolul 37 alineatul (4) pentru bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) sau (c) atunci când sunt specii listate pentru respectivele boli listate, iar acestea:

Amendamentul    302

Propunere de regulament

Articolul 200 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, statele membre pot să autorizeze operatorii să introducă animale de acvacultură într-o zonă sau un compartiment pentru care s-a instituit un program de eradicare în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) în ceea ce privește bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) literele (b) și (c), dintr-o altă zonă sau alt compartiment pentru care un astfel de program a fost, de asemenea, instituit pentru aceleași boli în respectivul stat membru, cu condiția ca această deplasare să nu pună în pericol statutul sanitar al statului membru sau al zonei sau al compartimentului din acesta.

(2) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, statele membre pot să autorizeze operatorii să introducă animale acvatice captive într-o zonă sau un compartiment pentru care s-a instituit un program de eradicare în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) în ceea ce privește bolile listate menționate la articolul 8 alineatul (1) literele (b) și (c), dintr-o altă zonă sau alt compartiment pentru care un astfel de program a fost, de asemenea, instituit pentru aceleași boli în respectivul stat membru, cu condiția ca această deplasare să nu pună în pericol statutul sanitar al statului membru sau al zonei sau al compartimentului din acesta.

Amendamentul    303

Propunere de regulament

Articolul 200 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 referitoare la derogările de la cerințele de circulație prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol pentru deplasările de animale de acvacultură care nu prezintă un risc important de răspândire a bolilor datorită:

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 referitoare la derogările de la cerințele de circulație prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol pentru deplasările de animale acvatice captive care nu prezintă un risc important de răspândire a bolilor datorită:

Amendamentul    304

Propunere de regulament

Articolul 200 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) speciilor, categoriilor și etapei de viață ale animalelor de acvacultură;

(a) speciilor, categoriilor și etapei de viață ale animalelor acvatice captive;

Amendamentul    305

Propunere de regulament

Articolul 200 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) metodelor de deținere a animalelor de acvacultură și tipului de producție în unitățile de acvacultură de origine și de destinație;

(b) metodelor de deținere a animalelor acvatice și tipului de producție în unitățile de origine și de destinație;

Amendamentul    306

Propunere de regulament

Articolul 200 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) utilizării preconizate pentru animalele de acvacultură;

(c) utilizării preconizate pentru animalele acvatice captive;

Amendamentul    307

Propunere de regulament

Articolul 200 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) locului de destinație pentru animalele de acvacultură;

(d) locului de destinație pentru animalele acvatice captive;

Amendamentul    308

Propunere de regulament

Articolul 205 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) derogările de la secțiunile 1-4 cu excepția articolului 190 alineatele (1) și (3), articolului 191, articolului 192 și articolului 193 în ceea ce privește circulația animalelor acvatice menționate la litera (a).

(b) derogările de la secțiunile 1-4 cu excepția articolului 190 alineatele (1) și (3), articolului 191, articolului 192 și articolului 193 în ceea ce privește circulația animalelor acvatice menționate la litera (a), cu condiția să se pună în aplicare dispoziții adecvate privind biosecuritatea, astfel încât deplasările respective să nu prezinte un risc semnificativ la adresa stării de sănătate de la locul de destinație.

Amendamentul    309

Propunere de regulament

Articolul 207 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) orice condiții specifice în care animalele acvatice sunt ținute;

(e) orice condiții specifice în care animalele acvatice sunt ținute;

Amendamentul    310

Propunere de regulament

Articolul 207 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) tiparele de deplasare specifice tipului de unitate de acvacultură și specia și categoria de animale de acvacultură în cauză;

(f) tiparele de deplasare specifice tipului de unitate și specia și categoria de animale acvatice în cauză;

Amendamentul    311

Propunere de regulament

Articolul 218 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Declarația pe proprie răspundere de către operatori pentru deplasările de animale de acvacultură către alte state membre și acte delegate

Declarația pe proprie răspundere de către operatori pentru deplasările de animale acvatice către alte state membre și acte delegate

Amendamentul    312

Propunere de regulament

Articolul 218 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii de la locul de origine emit un document de declarație pe proprie răspundere pentru deplasările animalelor de acvacultură de la locul lor de origine dintr-un stat membru la locul de destinație în alt stat membru și se asigură că aceasta însoțește animalele respective, în cazul în care nu există obligația ca acestea să fie însoțite de un certificat de sănătate animală prevăzut la articolele 208 și 209 sau în normele adoptate pe baza articolelor 211 și 214.

(1) Operatorii de la locul de origine emit un document de declarație pe proprie răspundere pentru deplasările animalelor acvatice de la locul lor de origine dintr-un stat membru la locul de destinație în alt stat membru și se asigură că aceasta însoțește animalele acvatice respective, în cazul în care nu există obligația ca acestea să fie însoțite de un certificat de sănătate animală prevăzut la articolele 208 și 209 sau în normele adoptate pe baza articolelor 211 și 214.

Amendamentul    313

Propunere de regulament

Articolul 218 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Documentul de declarație pe proprie răspundere prevăzut la alineatul (1) conține cel puțin următoarele informații privind animalele de acvacultură:

(2) Documentul de declarație pe proprie răspundere prevăzut la alineatul (1) conține cel puțin următoarele informații privind animalele acvatice:

Amendamentul    314

Propunere de regulament

Articolul 218 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o descriere a animalelor de acvacultură, speciilor, cantității acestora, greutății sau volumului lor, relevante pentru animalele în cauză;

(b) o descriere a animalelor acvatice, speciilor, cantității acestora, greutății sau volumului lor, relevante pentru animalele în cauză;

Amendamentul    315

Propunere de regulament

Articolul 218 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) informațiile necesare pentru a demonstra că animalele de acvacultură sunt în conformitate cu cerințele de circulație prevăzute la secțiunile 1-5.

(c) informațiile necesare pentru a demonstra că animalele acvatice sunt în conformitate cu cerințele de circulație prevăzute la secțiunile 1-5.

Amendamentul    316

Propunere de regulament

Articolul 218 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) normele detaliate privind conținutul pe bază al declarației pe proprie răspundere prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol pentru diferite specii și categorii de animale de acvacultură;

(a) normele detaliate privind conținutul pe bază al declarației pe proprie răspundere prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol pentru diferite specii și categorii de animale acvatice;

Amendamentul    317

Propunere de regulament

Articolul 233 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) pentru motivele menționate la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol, cu condiția ca țara terță sau teritoriul terț să furnizeze garanțiile adecvate că situația veterinară care a dus la suspendarea sau retragerea de pe respectiva listă a fost rezolvată sau nu mai reprezintă o amenințare pentru sănătatea animală sau publică a Uniunii;

(b) pentru motivele menționate la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol, cu condiția ca țara terță sau teritoriul terț să furnizeze garanțiile adecvate că situația veterinară sau situația sănătății publice care a dus la suspendarea sau retragerea de pe respectiva listă a fost rezolvată sau nu mai reprezintă o amenințare pentru sănătatea animală sau publică a Uniunii;

Amendamentul    318

Propunere de regulament

Articolul 252

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 privind modificări la anexele I și II pentru a ține seama de progresele tehnice, evoluțiile științifice și circumstanțele diferite în ceea ce privește sănătatea publică și animală.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 privind modificările la anexe pentru a ține seama de progresele tehnice, evoluțiile științifice și circumstanțele diferite în ceea ce privește sănătatea publică și animală.

Amendamentul    319

Propunere de regulament

Articolul 253 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol și sub rezerva respectării cerinței de a propune o legislație coerentă, ușor de înțeles și de aplicat. Pentru a asigura accesibilitatea deplină și interpretarea și aplicarea corectă a dispozițiilor actelor delegate menționate la alineatul (2) din prezentul articol, Comisia trebuie să specifice un criteriu de organizare care să simplifice structura și să reducă numărul actelor delegate pe care le va adopta.

Amendamentul    320

Propunere de regulament

Articolul 253 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 4 alineatul (2), articolul 6 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 11 alineatul (3), articolul 13 alineatul (2), articolul 15 alineatul (2), articolul 16 alineatul (3), articolul 18 alineatul (3), articolul 24, articolul 28, articolul 30 alineatul (4), articolul 31 alineatul (2), articolul 34 alineatul (2), articolul 37 alineatul (5), articolul 39, articolul 41 alineatul (3), articolul 42 alineatul (5), articolul 44 alineatul (1), articolul 47, articolul 48 alineatul (3), articolul 53 alineatul (2), articolul 54 alineatul (3), articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (2), articolul 63, articolul 64 alineatul (4), articolul 67, articolul 68 alineatul (2), articolul 70 alineatul (3), articolul 72 alineatul (2), articolul 73 alineatul (3), articolul 74 alineatul (3), articolul 76 alineatul (2), articolul 79, articolul 80 alineatul (4), articolul 85 alineatul (3), articolul 89 alineatul (3), articolul 92 alineatul (2), articolul 96 alineatul (3), articolul 100 alineatul (1), articolul 103 alineatul (2), articolul 114, articolul 115, articolul 119 alineatul (1), articolul 122 alineatul (2), articolul 128 alineatul (1), articolul 129 alineatul (2), articolul 132, articolul 133 alineatul (2), articolul 134 alineatul (2), articolul 135 alineatul (3), articolul 136 alineatul (4), articolul 137, articolul 141 alineatul (1), articolul 143 alineatul (1), articolul 144, articolul 146 alineatul (4), articolul 148 alineatul (3), articolul 151 alineatul (1), articolul 152 alineatul (2), articolul 154 alineatul (1), articolul 158, articolul 159 alineatul (5), articolul 160 alineatul (3), articolul 162 alineatul (2), articolul 163 alineatul (3), articolul 164 alineatul (3), articolul 165 alineatul (5), articolul 166 alineatul (3), articolul 174 alineatul (3), articolul 179 alineatul (2), articolul 184 alineatul (1), articolul 188 alineatul (1), articolul 191 alineatul (2), articolul 196 alineatul (2), articolul 199 alineatul (3), articolul 200 alineatul (3), articolul 201 alineatul (2), articolul 202 alineatul (2), articolul 203 alineatul (2), articolul 204 alineatul (3), articolul 205, articolul 211, articolul 213 alineatul (1), articolul 214, articolul 216 alineatul (4), articolul 218 alineatul (3), articolul 221 alineatul (1), articolul 222 alineatul (3), articolul 223 alineatul (3), articolul 224 alineatul (5), articolul 225 alineatul (3), articolul 229 alineatul (1), articolul 231 alineatul (3), articolul 233 alineatul (3), articolul 235, articolul 236 alineatul (1), articolul 239 alineatul (4), articolul 240 alineatul (3), articolul 241 alineatul (1), articolul 242 alineatul (2), articolul 243 alineatul (1), articolul 244 alineatul (2), articolul 252, articolul 259 alineatul (2), articolul 260 alineatul (2) și articolul 261 alineatul (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând cu (*)

(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (1), articolul 9 alineatul (2), articolul 11 alineatul (3), articolul 13 alineatul (2), articolul 15 alineatul (2), articolul 16 alineatul (3), articolul 17 alineatul (3), articolul 18 alineatul (3), articolul 24, articolul 28, articolul 30 alineatul (4), articolul 31 alineatul (2), articolul 34 alineatul (2), articolul 35 alineatul (2a), articolul 37 alineatul (5), articolul 39, articolul 41 alineatul (3), articolul 42 alineatul (5), articolul 44 alineatul (1), articolul 47, articolul 48 alineatul (3), articolul 53 alineatul (2), articolul 54 alineatul (3), articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (2), articolul 63, articolul 64 alineatul (4), articolul 67, articolul 68 alineatul (2), articolul 70 alineatul (3), articolul 72 alineatul (2), articolul 73 alineatul (3), articolul 74 alineatul (3), articolul 76 alineatul (2), articolul 79, articolul 80 alineatul (4), articolul 85 alineatul (3), articolul 89 alineatul (3), articolul 92 alineatul (2), articolul 96 alineatul (3), articolul 100 alineatul (1), articolul 103 alineatul (2), articolul 114, articolul 115, articolul 119 alineatul (1), articolul 122 alineatul (2), articolul 128 alineatul (1), articolul 129 alineatul (2), articolul 132, articolul 133 alineatul (2), articolul 134 alineatul (2), articolul 135 alineatul (3), articolul 136 alineatul (4), articolul 137, articolul 141 alineatul (1), articolul 143 alineatul (1), articolul 144, articolul 146 alineatul (4), articolul 148 alineatul (3), articolul 151 alineatul (1), articolul 152 alineatul (2), articolul 154 alineatul (1), articolul 158, articolul 159 alineatul (5), articolul 160 alineatul (3), articolul 162 alineatul (2), articolul 163 alineatul (3), articolul 164 alineatul (3), articolul 165 alineatul (5), articolul 166 alineatul (3), articolul 174 alineatul (3), articolul 179 alineatul (2), articolul 184 alineatul (1), articolul 188 alineatul (1), articolul 191 alineatul (2), articolul 196 alineatul (2), articolul 199 alineatul (3), articolul 200 alineatul (3), articolul 201 alineatul (2), articolul 202 alineatul (2), articolul 203 alineatul (2), articolul 204 alineatul (3), articolul 205, articolul 211, articolul 213 alineatul (1), articolul 214, articolul 216 alineatul (4), articolul 218 alineatul (3), articolul 221 alineatul (1), articolul 222 alineatul (3), articolul 223 alineatul (3), articolul 224 alineatul (5), articolul 225 alineatul (3), articolul 229 alineatul (1), articolul 231 alineatul (3), articolul 233 alineatul (3), articolul 235, articolul 236 alineatul (1), articolul 239 alineatul (4), articolul 240 alineatul (3), articolul 241 alineatul (1), articolul 242 alineatul (2), articolul 243 alineatul (1), articolul 244 alineatul (2), articolul 252, articolul 259 alineatul (2), articolul 260 alineatul (2) și articolul 261 alineatul (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând cu (*). Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    321

Propunere de regulament

Articolul 253 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

 

Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 229 alineatul (1) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la (*).

eliminat

(*)Data intrării în vigoare a actului legislativ de bază sau orice altă dată stabilită de organul legislativ.

 

Amendamentul    322

Propunere de regulament

Articolul 253 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Actele delegate se bazează pe dovezile științifice disponibile și se adoptă după consultarea părților interesate și a experților și ținând seama în mod corespunzător de avizele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

Amendamentul    323

Propunere de regulament

Articolul 257 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Măsurile naționale menționate la alineatul (1) sunt conforme cu normele stabilite prin prezentul regulament și nu:

(2) Măsurile naționale menționate la alineatul (1) sunt conforme cu normele stabilite prin prezentul regulament și:

(a) îngreunează circulația animalelor și a produselor între statele membre;

(a) îngreunează circulația animalelor și a produselor între statele membre numai dacă această măsură este justificată din punct de vedere științific din rațiuni legate de controlul bolilor infecțioase;

(b) sunt în contradicție cu normele menționate la alineatul (1).

(b) nu sunt în contradicție cu normele menționate la alineatul (1).

Amendamentul    324

Propunere de regulament

Articolul 258 – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– Regulamentul (CE) nr. 1760/2000,

eliminat

Amendamentul    325

Propunere de regulament

Articolul 258 – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– Regulamentul (UE) nr. [XXX/XXX[Oficiul pentru Publicații: A se introduce numărul … circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003],

eliminat

Amendamentul    326

Propunere de regulament

Articolul 258 – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– Regulamentul (CE) nr. 21/2004,

eliminat

Amendamentul    327

Propunere de regulament

Articolul 258 – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– Directiva 2008/71/CE,

eliminat

Justificare

Corespunzător amendamentului la articolul 114 litera (b) punctul (i).

Amendamentul    328

Propunere de regulament

Articolul 259

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 259

eliminat

Măsuri tranzitorii legate de abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1760/2000, Regulamentului (CE) nr. 21/2004 și Directivei 2008/71/CE

 

(1) Fără a aduce atingere articolului 258 alineatul (2) din prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, Regulamentul (CE) nr. 21/2004 și Directiva 2008/71/CE continuă să se aplice până la data care urmează a fi stabilită în actul delegat adoptat în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

 

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 252 privind data la care actele menționate la alineatul (1) din prezentul articol nu se mai aplică.

 

Data respectivă va fi data aplicării normelor corespunzătoare care urmează să fie adoptate în temeiul actelor delegate prevăzute la articolul 103 alineatul (2) și la articolele 114 și 115 din prezentul regulament.

 

Amendamentul    329

Propunere de regulament

Articolul 261

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 261

eliminat

Măsuri tranzitorii legate de abrogarea Regulamentului (UE) nr. [XXX/XXX privind circulația necomercială a animalelor de companie]

 

(1) Fără a aduce atingere articolului 258 alineatul (2) din prezentul regulament, Regulamentul (UE) nr. [XXX/XXX] continuă să se aplice până la data care urmează a fi stabilită în actul delegat adoptat în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

 

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 253 privind data la care Regulamentul (UE) nr. [XXX/XXX] nu se mai aplică.

 

Data respectivă va fi data aplicării normelor corespunzătoare care urmează să fie adoptate în temeiul actelor delegate prevăzute la articolul 114 litera (f), articolul 152 alineatul (2) și articolul 222 alineatul (3) din prezentul regulament.

 

Amendamentul    330

Propunere de regulament

Articolul 261 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 261 a

 

Raportul către Parlamentul European și Consiliu

 

Până la 31 decembrie 2019, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul Comisiei cuprinde o reexaminare a impactului prezentului regulament, inclusiv a experienței dobândite datorită competențelor delegate în conformitate cu articolul 253 și, dacă este cazul, este însoțit de propuneri relevante.

Amendamentul    331

Propunere de regulament

Anexa -1 (nouă)

 

Textul propus de Comisie

 

Amendamentul

Anexa -I

Partea 1

Boli ale animalelor terestre

Sub rezerva normelor prevăzute la

Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

Controlul și eradicarea imediate ale bolilor

Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

Eradicarea obligatorie

Articolul 8 alineatul (1) litera (c)

Eradicarea facultativă „voluntară”

Articolul 8 alineatul (1) litera (d)

Comerțul

Articolul 8 alineatul (1) litera (e)

Notificare, raportare și supraveghere

Specii listate

Pesta porcină clasică

X

X

0

X

X

Suide și Tayassuidae

Febra catarală ovină (Bluetongue)

X

X

0

X

X

Toate rumegătoarele

VECTORI: culicoide etc.

Boala hemoragică a căprioarei

X

X

0

X

X

Toate rumegătoarele

 

VECTORI: culicoide etc.

Boala veziculoasă a porcului

X

X

0

X

X

Suide și Tayassuidae

Gripa aviară cu grad înalt de patogenitate

X

X

0

X

X

Păsări de curte, păsări captive și păsări sălbatice

Gripa aviară slab patogenă (H5, H7)

X

X

0

X

X

Păsări de curte și păsări captive

Pesta porcină africană

X

X

0

X

X

Suide și Tayassuidae

VECTORI/REZERVOARE ARGASIDE – Genus Ornithodorus)

Febra aftoasă

X

X

0

X

X

Orice animal domestic sau sălbatic din ordinul Artylodactyla, subordinul Ruminatia, Suina și Tylopoda;

(De asemenea, unele măsuri: Rodentia și Proboscidae)

Pestă bovină

X

X

0

X

X

Ungulate

Pesta micilor rumegătoare

X

X

0

X

X

Bovidee și suide

 

febra văii marelui rift

X

X

0

X

X

Toate speciile de ungulate, altele decât cele din familia suidelor

VECTORI: țânțari (Aedes, Culex) insecte hematofage (culicoide)

Dermatoza nodulară

X

X

0

X

X

Bovidee și girafide

contagioasă claveleea și variola caprină

X

X

0

X

X

Bovidee

Peripneumonia contagioasă bovină

X

0

0

X

X

Specii din genul Bos

Pesta cabalină africană

X

X

0

X

X

Ecvidee

VECTORI: Insecte hematofage culicoide

Encefalomielita ecvină

(inclusiv EEE, WEE și encefalomielita ecvină encefalomielita japoneză)

X

0

0

X

X

Ecvidee

 

VECTORI: țânțari, păsări, alte rezervoare…

Encefalomielita ecvină venezueleană

X

0

0

X

X

Ecvidee

VECTORI: țânțari, păsări, alte rezervoare…

Virusul West Nile

0

0

0

X

X

Ecvidee

VECTORI: țânțari

Boala de Newcastle

X

X

0

X

X

Păsări de curte, păsări captive, inclusiv porumbei

Stomatita veziculoasă

X

X

0

X

X

Ungulate

Boala Teschen

X

0

0

X

X

Suide

Morva

0

0

0

X

X

Ecvidee

Durina

0

0

0

X

X

Ecvidee

Anemia infecțioasă ecvină

0

0

0

X

X

Ecvidee

Rabia

 

0

0

0

X

X

Bovidee, Suide, Ovidae, Capride, Ecvidee, Carnivora și Chiroptera

 

Antrax

0

0

0

X

X

Bovidee, Camelide, Cervide, Elefantide, Equidae și Hippopotamidae

Tuberculoza bovină

 

(OBSERVAȚIE: complexul Mycobacterium tuberculosis: bovis, caprae)

0

X

X

(pentru maimuțe și feline)

 

X

X

Mamifere, în special Antilocapride, Bovidee, Camelide, Cervide, Girafide și Tragulide

Bruceloză (Brucella melitensis*)

0

X

0

X

X

Antilocapride, Bovidee, Camelide, Cervide, Girafide, Hippopotamidae și Tragulide

Bruceloză (Brucella abortus*)

0

X

0

X

X

Antilocapride, Bovidee, Camelide, Cervide, Girafide, Hippopotamidae și Tragulide

Brucella ovis* (epididimită contagioasă)

0

0

0

X

X

Antilocapride, Bovidee, Camelide, Cervide, Girafide, Hippopotamidae și Tragulide

Bruceloză (Brucella suis*)

0

0

X

X

X

Cervide, Leporidae, Ovibos moschatus, Suide și Tayassuidae

Chlamidioza aviară

0

0

0

X

X

Psitaciforme

Leucoza enzootică bovină

0

X

0

X

X

Bovine (inclusiv Bison bison și Bubalus bubalus)

Gândacul mic de stup (Aethina tumida)

0

0

0

X

X

Apis și Bombus

Acarianul Tropilaelaps (Tropilealaps spp.)

0

0

0

X

X

Albine

Loca americană

0

0

0

X

X

Albine

Variola maimuțelor

0

0

0

0

X

Rodentia și primate neantropoide

Ebola

0

0

0

0

X

Primate neantropoide (maimuțe)

Boala Aujeszky

0

0

X

X

X

Porci

Limfadenita cazeoasă (Corynebacteium pseudotuberculosis)

0

0

X

X

0

Ovine și caprine

Adenomatoza pulmonară

0

0

X

X

0

Ovine și caprine

Paratuberculoza

0

0

X

X

0

Ovine și caprine

Maedi-visna

0

0

X

X

0

Ovine și caprine

Artrita encefalită virală caprină

0

0

X

X

0

Ovine și caprine

Agalaxia contagioasă

0

0

X

X

0

Ovine și caprine

Boala de frontieră

0

0

0

X

0

Ovine și caprine

Rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita infecțioasă pustuloasă

0

0

X

X

0

Bovine

Campilobacterioza [genitală] bovină – C. fetus ssp. Venerealis

0

0

0

X

0

Bovine

Diareea virală bovină/boala mucoaselor

0

0

0

X

0

Bovine

Trichomonas foetus

0

0

0

X

0

Bovine

Gastroenterită transmisibilă

0

0

X

X

0

Porci

Loca europeană

0

0

X

X

0

Albine

Infecții cu Echinococcus multilocularis

0

0

X

X

X

Câini

Salmonela relevantă pentru sănătatea animalelor

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Salmonella arizonae

0

0

X

X

0

Păsări de curte

Salmoneloză zoonotică (alta decât cele de mai sus)

X

0

X

X

X

Păsări de curte

(De asemenea, unele măsuri: porci)

Mycoplasma gallisepticum și Mycoplasma meleagridis

0

0

X

X

X

Păsări de curte:

M. gallisepticum – găini și curcani

M. meleagridis – curcani

Tuberculoză (alta decât tuberculoza bovină)**

0

0

X

X

X

Maimuțe, feline, rumegătoare

Tularemia

0

0

X

X

0

Lagomorfe

Mixomatoza

0

0

X

X

0

Lagomorfe

Boala hemoragică a iepurilor

0

0

X

X

0

Lagomorfe

Enterita virală (Nurcă)

0

0

X

X

0

Nurci

Boala aleutină (Nurcă)

0

0

X

X

0

Nurci

Varooza

0

0

X

X

0

Albine

Acarioză

0

0

X

X

0

Albine

Febra hemoragică Crimeea-Congo

0

0

0

X

0

Ratite

EST [Regulamentul (CE) nr. 999/2001 și Directiva 92/65/CEE]

Encefalopatia spongiformă bovină

X

X

0

X

X

Bovine, ovine și caprine

Scrapia

X

X

0

X

X

Ovine și caprine

Boala casectizantă cronică

X

X

0

X

X

Cervide

EST altele decât BV/OV/CP

X

X

0

0

X

Toate animalele

Zoonoze [Directiva 2003/99/CE și Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 pentru trichineloză)

Trichineloza

0

0

X

X

X

Porci, cai, mistreți și alte animale sălbatice (susceptibile de infestare cu trichină)

Listerioza

0

0

0

0

X

Nespecificat

Campilobacterioza

0

0

0

0

X

Nespecificat

E.coli verotoxigenică

0

0

0

0

X

Nespecificat

Leptospiroza

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Yersinioza

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Vibrioza

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Toxoplasmoza

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Criptosporidioza

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Cisticercoza

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Anisakioză

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Borelioza

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Botulism

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Virusul gripei

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Echinococoza [hidatidoză]

„echinococoza și agenții săi”

0

0

0

0

X

Nespecificat

Pericole impuse de rezistența la antimicrobiene (microorganisme rezistente și determinanți de rezistență)

0

0

0

0

X

Păsări de curte, porci și bovine

Calicivirus

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Virusul hepatitei A

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Virusuri transmise prin artropode

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Alte zoonoze și agenți zoonotici

0

0

0

0

X***

Nespecificat

Anexa -I

Partea 2

Bolile animalelor acvatice

Sub rezerva normelor prevăzute la

Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

Controlul și eradicarea imediate ale bolilor

Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

Eradicarea obligatorie

Articolul 8 alineatul (1) litera (c)

Eradicarea facultativă „voluntară”

Articolul 8 alineatul (1) litera (d)

Comerțul

Articolul 8 alineatul (1) litera (e)

Notificare și supraveghere

Specii listate

Necroza hematopoietică epizootică

X

X

0

X

X

Păstrăv-curcubeu (Oncorhynchus mykiss) și biban perch (Perca fluviatilis)

Infecția cu Bonamia exitiosa

X

X

0

X

X

Stridie plată australiană (Ostrea angasi) și stridie plată de Chile

(O. chilensis)

Infecția cu Perkinsus marinus

X

X

0

X

X

Stridie japoneză (Crassostrea gigas) și stridie de Atlantic (C. virginica)

Infecția cu Microcytos mackini

X

X

0

X

X

Stridie japoneză (Crassostrea gigas) și stridie de Atlantic (C. virginica),

Stridie plată de Pacific (Ostrea conchaphila) și stridie plată

(O. edulis)

2002/99 (95/70)

Sindromul Taura

X

X

0

X

X

Penaeus setiferus (Penaeus setiferus), crevete albastru

(P. stylirostris) și crevete cu picioare albe de Pacific (P. vannamei)

Boala cap galben

X

X

0

X

X

Crevete brun (Penaeus aztecus), crevete roz (P.

duorarum), crevete kuruma (P. japonicus), crevete tigrat brun (P.

monodon), Penaeus setiferus (P. setiferus), crevete albastru (P.

stylirostris) și crevete cu picioare albe de Pacific (P. vannamei)

Septicemia hemoragică virală (SHV)

0

0

X

X

X

Hering (Clupea spp.), coregon (Coregonus sp.), știucă nordică (Esox lucius), eglefin (Gadus aeglefinus), cod de Pacific (G. macrocephalus), cod (G. morhua), somon de Pacific (Oncorhynchus spp.) păstrăv-curcubeu (O. mykiss), Onos mustelus (Onos mustelus), păstrăv brun (Salmo trutta), calcan (Scophthalmus maximus), șprot (Sprattus sprattus), lipan comun (Thymallus thymallus) și halibut (Paralichthys olivaceus)

Necroză hematopoietică infecțioasă (NHI)

0

0

X

X

X

Somon de Pacific (Oncorhynchus keta), somon argintiu (O. kisutch), somon japonez (O. masou), păstrăv-curcubeu (O. mykiss), somon sockeye (O. nerka), păstrăv biwamasou (O. rhodurus), somon chinook (O. tshawytscha) și somon de Atlantic (Salmo salar)

Boala cu virusul herpes Koi (VHK)

0

0

X

X

X

Crap (Cyprinus carpio)

Anemia infecțioasă a somonului (AIS)

0

0

X

X

X

Păstrăv-curcubeu (Oncorhynchus mykiss), somon de Atlantic (Salmo salar) și păstrăv de mare (S. trutta)

Infecția cu Marteilia refringens

0

0

X

X

X

Stridie plată australiană (Ostrea angasi) și stridie plată de Chile (O. chilensis), stridie plată (O. edulis), stridie plată de Argentina (O. puelchana), midie (Mytilus edulis) și midie mediteraneană (M. galloprovincialis)

Infecția cu Bonamia ostreae

0

0

X